KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD. KREDİ TÜZÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD. KREDİ TÜZÜĞÜ"

Transkript

1 KIBRIS TÜRK KOOPERATİF MERKEZ BANKASI LTD. KREDİ TÜZÜĞÜ ( R.G.122 EKIII A.E.329 Sayılı Tüzük) KOOPERATİF ŞİRKETLER YASASI (Fasıl 114, 28/1959, 51/1983, 28/2002, 8/2003, 8/2004 ve 46/2007 Sayılı Yasalar) Madde 54 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu Kooperatif Şirketler Yasası nın 54 üncü maddesinin kendisine verdiği yetkiye dayanarak aşağıdaki Tüzüğü yapar: Kısa İsim 1. Bu Tüzük, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Ltd. Kredi Tüzüğü olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 2. Bu Tüzükte metin başka türlü gerektirmedikçe; Ana Sözleşme, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Limited tüzük ve tali kanunlarını Banka, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Limited i Bölüm, Bankanın merkezdeki faaliyetlerini yürüten üniteleri 39/ /2002 Donuk Alacak, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası altında çıkarılan, Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar tebliğine göre, üçüncü, dördüncü ve beşinci gruplarda sınıflandırılan ve anaparanın veya faizin vadesinden veya ödenmesi gereken tarihlerden itibaren tahsilinin doksan günden fazla gecikmiş olduğu tüm alacaklar, tahakkuk ettirilen faizlerin ve borçlu üzerindeki faiz benzeri yüklerin anaparayı ilave edilip edilmediğine veya yeniden finanse edilip edilmediğine baklılmaksızın konu tebliğ uygulamasında donuk alacak olarak kabul edildiğini anlatır. Faiz, Kredilerde faiz, belli bir paranın geri verilmek üzere belli bir süre kullanılmasına karşılık alınan parayı 1

2 Genel Müdür, Kıbrıs Türk Kooperatif Merkez Bankası Limited Müdürünü Genel Müdürlük, Bu Tüzük kapsamında işlerin yürütülmesinde görev yapan ve sorumluluk üstlenen Genel Müdür, Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Müdürün yönetimi altında bulunan tüm bölüm ve birimlerde personeli Fasıl / / /2002 8/2003 8/ /2007 İdare Meclisi, Kooperatif Şirketler Yasası ve bağlı Tüzüklerine göre seçilen veya atanan İdare Meclisi veya İdare Memurlarını Karşılıklar, Karşılıklar Tebliği hükümleri gereği krediler ile diğer alacaklardan doğmuş veya doğması beklenen ancak miktarı kesin olarak belli olmayan zararların karşılanması amacıyla mali tablolarda hesaben ayrılarak gider yazılan tutarları Karşılıklar Tebliğ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasası altında çıkarılan, Bankaların Kredileri İle Diğer Alacakalrının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliğini Kredi Başvurusu Genel Müdürlük Onayı, İdare Meclisine nihai onay için sunulmak üzere Genel Müdürlük yetkililerinin incelemeleri sonucunda verdikleri onayı Kredi Değerliliğinin Zayıflaması, Borçlunun varlıklarının yükümlülüklerini vadesinde ve tam olarak karşılamada yetersiz hale gelmesi, finansal kaldıraç oranının bankaca kredi değerlendirilmesinde kullanılan standart kriterlere göre kabul edilebilir seviyede olmaması, borç ödeme gücünden önemli ölçüde yoksun hale gelmesi, işletme sermayesinin ve/veya özkaynaklarının kredinin tahsil kabiliyetini zaafa uğratacak ölçüde yetersiz kalması durumlarından herhangi birinin varlığını Kredi Fiyatlaması, Kredi satışı yaparken hesaplamaya dahil edilen kaynak maliyet üzerine konulan kar marjı toplamından meydana gelen fiyat olup Kredi Fiyatlaması Bankanın krediye uygulayacağı faizi Kredilerle İlgili Esas ve Usuller Tebliği (Krediler Tebliği), Yasa altında çıkarılan Kredilerle İlgili Esas ve Usuller Tebliğini Kredinin Kayıtlı Değeri, Kredinin, bankanın muhasebe 2

3 defterlerinde görünen ve özel karşılık düşülmesinden önceki hesap değerini anlatır. Kredi Kullandırma Talimat, Mevcut veya gelecekte tasarımı yapılacak olan her bir kredi çeşidinin uygulama esaslarını anlatan Genel Müdürlük talimatını Kredi Riski, Risk Yönetmeliğindeki kredi riskinin tanımı genel olarak, işlemin karşı tarafının, Banka ile yaptığı sözleşmenin gereklerine uymayarak, yükümlülüğünü kısmen veya tamamen zamanında yerine getirmemesinden veya getirememesinden dolayı karşılaşılabilecek durum olarak tanımlanır. Kredi riski, Bankanın tahsil edilebilir değerler dikkate alındıktan sonra karşı tarafın ödemelerini yerine getirememesinin yarattığı zararla ilintili riskini Kredi Skorlama, Bankanın kredi başvurusunda bulunan müşterilerinin kredi alabileceği miktarı ve geri ödeyememe riski sınırlarını belirlemesinde yardımcı olan sayısal tahmin ve değerlendirme yöntemini Kredilendirme Süreci, Borçuyla ilişkilerin tesisi, yürütülmesi ve geliştirilmesine dönük pazarlama faaliyetleri ile başlayan, kredi teklifinde bulunulması, teminat ve diğer tahsis koşullarının belirlenmesi, kredinin tahsisi, kullandırılan kredilerin izlenmesi ve tahsil edilmesiyle sonuçlanan işlem ve kararlar bütününü oluşturan süreci Kredi Talebi, Özel veya Tüzel kişilerin Bankadan imza mukabili kredi kullanma isteğini Kredi Talep veya Başvuru Formu, Bankadan kredi kullanmak amacıyla başvuru yapan tüm müşterilerin özelliğine göre hazırlanmış, müşteri hakkındaki bilgileri kapsayan bilgi formunu Kredinin Vadesi, Bir kredinin ne zaman geri ödeneceğinin veya ne kadar süre ile kullandırılacağının, kredi kullandırılmadan evvel bir vadeye bağlanmasını Kredinin Zaafiyete Uğraması, Yapılan değerlendirmelerde cari şartlar ve olayların esas alınması kaydıyla, kredi sözleşmesinde yer alan bağlayıcı şartlar çerçevesinde vadesi gelen kredi tutarının banka tarafından tahsilinin sağlanamayacağının kuvvetle muhtemel olması durumunu Kontrollü Kredi, Bir koşulun yerine getirilmesine bağlı olarak kullandırılan kredileri 3

4 Müdür, Banka İdare Meclisi tarafından Banka Bölümlerine Banka Personel Tüzüğüne uygun olarak tayin edilen Müdür ve Müdürün olmaması halinde Müdür Vekilini Mali Analiz, Kurumsal müşterilerin kredi başvurularının geriye ödenmesi olasılığının bilanço ve diğer finansal verilerin kullanılması yolu ile hesaplanması yöntemini Nihai Onay, Genel Müdürlük Onayı verilmiş olan kredilerin kullandırımının gerçekleşmesi için İdare Meclisince verilen onayı Onay, Usulüne göre alınmış yazılı ve imzalı uygunluk şerhini Ön Onay, Kredinin kullandırım aciliyeti durumlarında İdare Meclisi onayı temin edilemeden İdare Meclisi Başkanı ve Genel Müdürlük yetkililerinin vermiş oldukları kullandırım onayını Ancak Kredi kullandırdıktan sonra olsa bile bu onay İdare Meclisine nihai onay için sunulur. Şube, Bankanın Genel Müdürlük haricindeki bankacılık faaliyetlerini yürüten ünitelerini Teminat, Borcun geri ödenememesi riskine karşılık banka alacağının tamamen veya kısmen güvence altına alınmasını sağlayan her türlü varlık, garanti ve kefaletler ile sözleşmeden doğan hakları Temerrüt, Bir borcun veya yükümlülüğün geç yerine getirilmesini; vadesi gelmiş bir alacağın, yapılan ihtara rağmen ödenmemesi halini Valör, Kredi için bankaca faizin işletilmeye başladığı tarihi 39/ /2002 Yasa, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Yasasını Amaç 3. Bu Tüzüğün amacı Banka tarafından sağlanan nakdi veya gayrinakdi ve hizmet kredilerinin, Bankanın kuruluş amaçları doğrultusunda yönlendirilmesini sağlamak ve kredilerin verilmesinden tahsil ve tasfiyesine kadar olan süre içerisinde yapılacak esas işlem ve uygulamaları bir düzen altına almaktır. 4

5 Kapsam 4. Bu Tüzük, Banka tarafından açılacak krediler ile ilgili işlemlere uygulanacak kuralları kapsar. İKİNCİ KISIM Kredilerle İlgili Kurallar Kredi İşlemi 5. (1) Bankacılıkta kredi işlemi, geri ödeyeceği konusunda kendisine güven duyulan gerçek veya tüzel kişiliğe ait bir firmaya veya kuruma, bir miktar paranın veya banka itibarının, geri alınmak kaydıyla, belirli bir bedel (faiz ve/veya komisyon) karşılığında ve belirli bir süre için ödünç verilmesi işlemidir. (2) Yasa altında tanımı yapılan aşağıdaki işlemler izlendikleri hesaba bakılmaksızın bu Tüzük uygulamasında kredi sayılır; (A) Nakdi krediler, (C) (Ç) (D) Teminat mektupları, kontrgarantiler, kefaletler, aval, ciro ve kabuller gibi gayri nakdi krediler ve bu niteliği haiz taahhütler, Satın alınan tahvil ve benzeri sermaye piyasası araçları, Tevdiatta bulunmak suretiyle veya herhangi bir şekil ve surette verilen ödünçler, Varlıkların vadeli satışından doğan alacaklar, (D) Vadesi geçmiş nakdi krediler, (E) Gayri nakdi kredilerin nakdi tahvil olan bedelleri, (G) (H) Vadeli işlem ve opsiyon sözleşmeleri ile benzeri diğer sözleşmeler nedeniyle üstlenilen iştirakler ve ortaklık payları, Tahakkuk etmekle birlikte tahsil edilmemiş faizler, (I) Ters repo işlemlerinden alacaklar. Kredi Kullandırma 6. (1) Herhangi bir sözleşme ve/veya borç senedi tanzim edilmeden müşterilere kredi kullandırılamaz. 5

6 Şartları (2) Kullandırılacak her kredi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bankalar Tek Düzen Hesap Planı İzahnamesine uygun olarak kullandırılır. (3) Yürürlükteki Yasalar, nizamat ve ana sözleşme hükümleri saklı kalmak kaydı ile Banka tarafından verilecek tüm nakdi ve gayri nakdi kredilerin bu Tüzük hükümlerine uygun olması koşuldur. Kredi Kullandırma Prensipleri 7. Müşteri lehine tesis edilecek kredilerin, banka politika ve stratejisine tamamıyla uygun olması gerekir. Banka politika ve stratejisinin en önemli hedeflerinden birisi de, kalitesi yüksek bir kredi portföyü oluşturmaktır. Yüksek kaliteli bir kredi portföyünün özellikleri aşağıdaki maddelerde belirtildiği gibi olmalıdır; (1) Geri Ödeme Kabiliyeti: Geri Ödeme Kabiliyeti, ekonomideki dalgalanmalarla mücadele edebilmesi ve istikrarlı bir nakit akışı ile öngörülen geri ödemeyi sağlayabilmesidir. (2) Uzun Vadeli İşbirliği: Uzun vadeli işbirliği ile bankaya kaynak ve verim sağlayan müşterilerden oluşmasıdır. (3) Risklerin Banka Stratejisine Uygunluğu: Risklerin; sektör, ürün, bölge ve konu yönüyle ve bankanın stratejisine uygun biçimde çeşitlendirilmesidir. (4) Kredi Fiyatı: Kredi Fiyatının alınan riske ve verilen hizmete uygun olarak belirlenmesidir. Fiyatlama yapılırken, sunulan hizmetin bedeli tam olarak alınmalıdır. Müşteriye zor bulunan değerli bir ürün sunuluyorsa veya yüksek risk alınıyorsa, fiyatlama buna uygun yapılmalıdır. (5) Risklerin Bankanın Büyüme Hedeflerine Uygunluğu: Bankanın büyüme hedefleri ve risk alma kuralları ile uyumlu olmasıdır. (6) Kredinin Geri Ödenmesi: Kredi, borçlunun krediyi, öngörülen koşullarda geri ödeyeceğine kesin olarak ikna olunursa tahsis edilir. (A) Ticari Kredilerde: Bir müşterinin Risk Derecesi kredi kullanım süresince aynı şekilde devam etmesi veya daha iyi bir dereceye gelmesi beklenmelidir. Tüm kredi türlerinde geri ödeme; borçlunun geçmişi, geri ödeme kapasitesi ve moralitesi hakkında tam bir istihbarat yapılmış olmasına, kredi talebi ve 6

7 borçlunun geri ödeme kaynaklarının, tam ve doğru olarak analiz edilmesine, doğru bir kredi planlama sisteminin var olmasına bağlı olacaktır. (7) Kredinin Tahsis Edilmesi: (A) (C) (Ç) (D) (E) Kredi, krediyi alanın geri ödeme kapasitesinin yeterli olduğunun belirlenmesi ve yeterli teminat tahsis edilmesi ve/veya daha başka geri ödeme kaynaklarının varlığı halinde tahsis edilir. Kredi, tahsis koşulları ve teminatlar açısından, istisnai durumlar dışında, aynı müşteriye kredi veren başka kredi kuruluşlarının varlığı halinde, Banka nın konumunun en az diğer kredi veren kurumlar kadar veya daha iyi durumda olması halinde tahsis edilir. Kredinin tahsis edilmesi prensibi, Ticari Krediler için geçerlidir. Bu prensibe uyulması durumunda, borçlu geri ödeme sıkıntısına düştüğünde, uzlaşma ve tahsil açısından Banka en az diğer kredi kurumları kadar güçlü durumda olacaktır. Kredi, borçlunun krediyle satın alacağı varlığı kaybetmeyi göze alamayacağına ikna olunursa tahsis edilir. Borçlunun, kredi ile satın alacağı varlıktan veya yapacağı yatırımdan vazgeçemeyeceği beklentisinin veya menfaatinin olması, geri ödemesini teşvik edeceğinden bu durumun, kredi tahsisinde göz önünde bulundurulması gerekir. Kredinin tahsis edilme prensibi, tüm krediler için geçerlidir. Krediler, faaliyet konusu dışındaki amaçlara veya spekülasyona yönelik olarak tahsis edilmemelidir. (F) Ticari kredilerde, firmanın esas faaliyetlerini destekleyecek konular için kredi tahsis edilmelidir. (G) Bireysel kredilerde, sadece tüketicinin kişisel ihtiyaçlarına yönelik kredi tahsis edilmelidir. (H) Kredi, kullanım ihtiyacı ve geri ödeme imkanları gözetilerek tahsis edilir. Kurumsal ve ticari kredilerin tahsisinde aşağıdaki hususlar göz önüne alınmalıdır: 7

8 (a) (b) Ticari müşteriler için krediler, tek veya en büyük bankası olmayacağımız prensibi gözetilerek tahsis edilir. Bu prensip, firma riskinin tamamını yüklenmemek ve Banka nın kredi politikasında meydana gelebilecek değişikliklerden firmanın olumsuz etkilenmemesi için uygulanmalıdır. Krediler, müşterilerin moralitesi mutlaka göz önüne alınarak tahsis edilir. Bu prensip, firmanın, firma ortaklarının veya yönetimde etkinliği bulunan profesyonel yöneticilerin geçmişlerinde konkordato, tefecilik, mali suç, dolandırıcılık, hileli iflas, kaçakçılık gibi olaylar bulunan firmalara, kredi tahsis edilmemesini içerir. Kabul edilebilir süre ve/veya gerekçelerle ifade edilebilen çek yasağı kaydı bulunan ve/veya daha önce kanuni takibe uğramış müşterilere kredi tahsisi, tutarlarına göre Genel Müdür ve İdare Meclisi yetkisindedir. (8) Geri Ödeme Kaynakları: Kredide geri ödemenin asıl kaynağı ticari kredilerde borçlunun esas faaliyetinden doğan nakit akışıdır. İkincil geri ödeme kaynağı ise asıl kaynaktan geri ödemenin sağlanamaması durumunda devreye giren kaynaktır. (A) Ticari Kredilerde, borçlunun geri ödeyememesi halinde firma bilançolarındaki likit aktifler ve istenildiğinde nakde dönüşebilecek kıymetler ile müşterek, müteselsil borçlu durumundaki ortakların veya grup firmaların diğer varlıkları, ikincil geri ödeme kaynağıdır. Nakde dönüşümü hızlı olan değerli ipotekler dışında kalan diğer ipotekler tahsilinin uzun zaman almasından dolayı, genellikle ikincil geri ödeme kaynağı olarak tercih edilmez. Ancak müşterinin durumundan dolayı bu tür ipoteklerin alınması gerekiyorsa onay makamı İdare Meclisidir. (9) Kredinin Tutarı, Vadesi ve Türü: Kredinin tutarı, vadesi ve türü; müşterinin ihtiyacına uygun olmalıdır. 8

9 (10) Kredinin Geri Ödeme Planı: Geri ödeme planı, tahsis edilecek kredi ile sağlanacak nakit akışına uygun düzenlenmelidir. Geri ödeme planı ile beklenen nakit akışının zamanlamasının birbirine uymaması kredi riskini arttırır. (11) Teminatların Değerlendirilmesi: Teminatlar değerlendirilirken, teminatın değerinin zaman içinde düşebileceği ve nakde çevirmede güçlükle karşılaşılabileceği ihtimalleri göz önünde bulundurulmalıdır. (12) Bankanın Kredi Hedefi: Bankanın kredi vermedeki hedefi, sadece müşterinin kredi ihtiyacını karşılamak değil, aynı zamanda, müşterinin, Banka nın sunduğu diğer hizmetlerden de yararlanmasını sağlamaktır. Bu prensip tüm krediler için geçerlidir. Bankanın amacı, sadece kredi hizmeti vermek değil, aynı zamanda mevduat ve diğer tüm bankacılık hizmetlerini de müşteriye sunmaktır. Bu prensip, sadece pazarlama veya kar hedefini değil, çapraz satış imkanları ile portföy kalitesini ve çeşitliliğini de sağlamalıdır. Kredilendirme İlkeleri 8. Kredi işlemlerinde müşterilerin öncelikle güvenilirlik, akışkanlık ve verimlilik ilkeleri yönünden incelemeye tabi tutulmaları gerekmektedir. Bu üç ilke verilen kredinin sorunsuz bir şekilde geri dönmesi açısından önem arz etmektedir. (1) Güvenilirlik: Kredinin geri ödenme olasılığının yüksek olmasıdır. İyi bir istihbarat ve mali analiz, sağlam ve riski karşılar değerde teminat, faaliyet döngüsüne uygun vade, riskin yayılması, kredi sürecinde firmaların kontrol edilmesi, güvenilirliği sağlayan faktörlerdir. (2) Akışkanlık: Akışkanlık, kredinin dolu ve donuk bırakılmaması, vadesinde geri dönmesidir. Kredi akışkanlığını sağlamak için; (A) Mevsimlik iş kolları için kredi vadelerinin tahsilatın kolay yapılacağı devrelere denk getirilmesi, Firmalara ihtiyacının üzerinde kredi tesis edilmemesi, (C) Taksitli kredilerin taksitlerinin zamanında alınması, 9

10 (Ç) Faizlerin devrelerinde nakden tahsili, (D) Tahsis olunan kredinin amacına uygun olarak kullandırılması, (E) Çek/senetlerin yenileme/değiştirme işlemlerine yer verilmeden tahsili akışkanlığı, gereklidir. (3) Verimlilik: Krediden faizin yanı sıra komisyon ve diğer gelirlerin de elde edilmesi; kredi kullanana Banka nın diğer ürünlerinin de çapraz pazarlama yöntemi ile kullandırılması ile elde edilecek gelirlerin artırılmasıdır. Krediyi Riske Sokan Durumlar 9. Aşağıda belirtilen durumların varlığı halinde, firmalara kredi açılamayacağı gibi, kredi açıldıktan sonra bu durumlardan birinin ortaya çıkması halinde riskleri tasfiye edilir. İdare Meclisinden onay alınmaksızın veya olumsuzluklar ortadan kalkmadan yeni kredi ilişkisine girilmez. (1) Bankalara ve diğer finans kuruluşlarına olan borçlarını ödememeleri nedeniyle haklarında yasal takip başlatılanlara, (2) İflas ve konkordato yapanlar, yeniden itibarını kazananlar hariç ticaretten men edilenlere, (3) Vergi, gümrük ve diğer parasal suçlardan, kaçakçılıktan ağır hüküm giymiş olanlara, (4) Çek kullanma yasağı kapsamında bulunanlar ve/veya son bir yıl içerisinde protestoları süreklilik arz eden ve/veya açık protestoları bulunan firmalara (son istihbarat ve mali tahlil raporunun olumlu olması halinde kredi tespiti onay makamlarının yetkisindedir), (5) Medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip olmayanlar veya mahkeme kararıyla bu haktan yoksun kılınanlara, (6) Ticaret şirketlerinde, ana sözleşmelerinde yazılı çalışma konusu dışında faaliyet gösterenlere, bu faaliyetlerini finanse etmek üzere, (7) Orta ve uzun vadeli krediler hariç, yeni kurulmuş ve henüz bilanço devresini tamamlamamış firmalara (Nakit, Mevduat, Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Banka Teminat 10

11 Mektubu karşılığı krediler hariç) prensip olarak kredi açılmaz. Ancak, ticari geçmişi belli kişilerce bu kişilerin faaliyette bulundukları ve başarılı oldukları iş konularında faaliyet göstermek üzere kurulan firmalara, bilanço devresinin tamamlanmasını beklemeksizin İdare Meclisi yetkisinde kredi açılabilir. Kredi Taleplerinin Değerlendirilmesi Kredi Almada Hak Sahipliği 10. Kredi taleplerinin sağlıklı bir şekilde değerlendirilebilmesi ve bu Tüzük hükümlerinin daha iyi bir şekilde uygulanmasını sağlamak amacıyla, kredi talep eden hakkında ilgili Bölüm Müdürünce herhangi bir diğer Bölümden istenen her türlü bilgi makul bir süre içerisinde ve azami titizlikle sağlanır. Kredi taleplerinin değerlendirilmesine ilişkin usul ve esaslar İdare Meclisince çıkarılacak Krediler Yönetmeliğinde detaylandırılacaktır. 11. Kredinin verilebilmesi için krediyi talep edenin aşağıdaki niteliklere haiz olması gerekir; (1) Kooperatiflerde aranan nitelikler; (A) Banka ana sözleşmesinin kooperatiflere kredi verilebilmesi için öngördüğü şartları yerine getirmiş olmak, Borçlanma limitini aşmamış olmak. (2) Şahıslarda aranan nitelikler; (A) Yeterli gelir ve ödeme gücüne sahip olmak, Reşit olmak, mümeyyiz olmak, muteber olmak, (C) Bankada vadesi düşmüş borcu bulunmamak, (Ç) Başka bankalarda vadesi düşmüş borcu bulunmamak. (3) Hükmi şahsiyeti haiz olan veya olmayan kuruluşlarda aranan nitelikler; (A) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde kayıtlı olmak, Yeterli gelir ve ödeme gücüne sahip olmak, 11

12 (C) Borçlanma yetkisine sahip olmak, (Ç) Bankada vadesi düşmüş borcu bulunmamak, (D) Banka ile çalıştığını ve Banka nın müşterisi olduğunu kanıtlamış olmak, (E) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti vergi işleri ile görevli daireye ödenmemiş vergi borcu olmamak. (4) Belediyelerle özel yasa ile kurulmuş Kamu Kurum ve Kuruluşları da Yasa kuralları çerçevesinde mali analizleri yapılıp olumlu sonuç alınması halinde kredi almaya hak sahibidirler. Kredi Almada Hak Sahipliği İçin Aranan Niteliklere Aykırı Olanlar Kredilerin Takip ve Tahsili 12. Aranan niteliklerden bir veya birden fazla aykırılığı olan müşterilerin talep ettiği kredilerin değerlendirilmesi sorumluluğu doğrudan İdare Meclisine aittir. 13. Banka alacaklarının vadelerinde veya ödenmeleri gereken tarihlerde tahsil edilememesi durumunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankasınca çıkarılan yürürlükteki Bankaların Kredileri ile Diğer Alacaklarının Nitelikleri ve Karşılıklar Tebliği kuralları uygulanır. ÜÇÜNCÜ KISIM Teminatlar Kredi Teminatları 14. Yasa, nizamat, ana sözleşme ve bu Tüzük hükümleri ve Kooperatiflere tanınan kolaylık ve kısıtlamalar saklı kalmak kaydı ile, kredilerde muteber şahsi kefalet ve/veya ipotek ve/veya mevduat blokesi ve/veya rehin ve/veya bir Banka nın garanti mektubu ve/veya devlet kefaleti ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarından olan istihkak ve alacağın temliki ve/veya devlet tahvili ve/veya kamu kurum ve kuruluşlarından alınan maaş rehni ve/veya ihracat vesaiki ve/veya müşteri çeki ve/veya poliçe veya durum ve şartlara göre birinin veya birkaçının teminat olarak alınması koşuldur. (1) Şahsi Kefalet: Şahsi kefaletin kabul edileceği hallerde kefillerin sayısı ikiden az olamaz. (2) Banka Garanti Mektubu veya Devlet Kefaleti: Banka Garanti Mektubu veya Devlet Kefaleti gibi vadeli 12

13 teminatlarda teminat vadesinin kredi vadesinden en az on beş gün sonra olması şartı aranır. (3) (A) Kredi veya Teminat Oranı: Teminat, taşınır mal rehni veya gayrimenkul ipoteği şeklinde olacaksa kredinin teminat değerinin azami yüzde yetmiş beş (%75) ini aşmaması şartı aranır. İdare Meclisi, Bankada asgari 5 yıl süreyle borç hesabı bulunan ve bu hesapları düzgün bir şekilde çalışan, tüm taahhütlerini gününde yerine getiren Banka müşterilerine kredinin teminat değerini yüzde seksene (%80) kadar yükseltebilir. (C) Teminat alınacak gayrimenkullerin değerlendirmeleri Genel Müdürlüğün onaylayacağı ve Banka ile arasında sözleşme tanzim edilen değerlendirme uzmanları tarafından yapılacaktır. Banka uygulamasında teminatların sınıflandırması Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Karşılıklar Tebliği doğrultusunda aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir: Teminat Türleri 15. (1) Birinci Grup Teminatlar: (A) Nakit ve mevduat, (C) (Ç) Hazine veya Hazine kefaletiyle ihraç edilen bono ve tahviller, OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile Merkez Bankalarınca veya bunların kefaletiyle ihraç edilen menkul kıymetler, Avrupa Merkez Bankasınca veya bu Bankanın kefaletiyle ihraç edilecek menkul kıymetler. (2) İkinci Grup Teminatlar: (A) Altın ve diğer kıymetli madenler, Borsaya kote edilmiş hisse senetleri, (C) Varlığa dayalı menkul kıymetler, (Ç) Özel sektör tahvilleri, 13

14 (D) (E) (F) (G) (H) (I) (İ) (J) (K) Kuzay Kıbrıs Türk Cumhuriyeti nde faaliyette bulunan bankaların kendi kredi sınırları dahilinde verecekleri kefaletler ve teminat mektupları, OECD ülkelerinde faaliyet gösteren bankaların garantileri, OECD ülkeleri merkezi yönetimleri ile merkez bankalarının kefaletleri, Avrupa Merkez Bankasınca verilecek garanti ve kefaletler, Kredi riskine karşı koruma sağlayan kredi türev anlaşmaları, Firmaların kamu kurumları nezdindeki doğmuş istihkak alacaklarının temliki veya rehni, Paraya tahvili kolay menkul kıymetler ile emtiayı temsil eden kıymetli evrak, piyasa değerini aşmayan tutarda rehinli her türlü emtia ile menkuller, Ekspertiz kıymeti yeterli olmak kaydıyla, tapulu gayrimenkullerin ipotekleri ile tahsisli araziler üzerine yapılan gayrimenkullerin ipotekleri, Müşterilerden alınan gerçek kambiyo senetleri. (3) Üçüncü Grup Teminatlar: (A) Ticari işletme rehni, İhracat vesaiki, (C) Taşıt rehni, (Ç) Uçak veya gemi ipoteği, (D) (E) Kredibilitesi yüksek gerçek ve tüzel kişilerin kefaletleri, Müşterilerden alınan diğer senetler. 14

15 (4) Dördüncü Grup Teminatlar: İlk üç grup dışında kalan teminat türlerini içerir. DÖRDÜNCÜ KISIM Yetki ve Sorumluluklar Kredi Açma Yetkisi 16. (1) Yasa kurallarına göre, kredi açma yetkisi Banka İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi bu yetkisini yürürlükteki yasa ve tebliğlerin belirlediği usul ve esaslar çerçevesinde kredi komitesi veya Genel Müdürlüğe devredebilir. Genel Müdürlük, kendisine devredilen kredi açma yetkisini diğer birimleri ve şube müdürlükleri aracılığı ile de kullanabilir. Bu çerçevede Banka tarafından kullandırılan tüm kredilerde bu tüzüğün 6 ncı maddesinde de belirtilen kredi kullandırma şartlarında belirtilen hususlarla birlikte aşağıdaki süreçler uygulanır: (A) Müşteriden kredi başvurusu/talebi ve gerekli evraklarının alınması, Krediyi takip eden ilgili şube, birim veya bölümün olumlu değerlendirme yapması, (C) Olumlu değerlendirilen bu başvuruya Genel Müdürlük onayının verilmesi, (Ç) Genel Müdürlükçe onaylanan krediye İdare Meclisince nihai onayın verilmesi. (2) Yukarıdaki (1) inci fıkranın (A), ve (C) bendlerinde belirtilen süreçten geçmeyen hiçbir kredi başvurusu İdare Meclisi ne nihai onay için getirilemez ve yukarıdaki (1) inci fıkranın (A), ve (C) bendlerinde belirtilen süreçten geçmeden doğrudan İdare Meclisinin onaylayacağı kredilerin tüm sorumluluğu sadece münferiden ve müştereken İdare Meclisine aittir. Kredi Kararlarında Sorumluluk 17. (1) Kredilendirme sürecindeki sorumluluklar; işlemleri yerine getiren tüm yetki sahiplerinin kredilendirme sürecinde kendilerine verilmiş olan görev ve yetkileri kullanması ile sınırlıdır. (2) Kredi tahsis ve onay sürecinde yer alan yetkililerin, bankanın kredi politikalarını ve kredi riski stratejilerini 15

16 bildiği, bunların karşılığında alınan riskleri algılayabildiği ve Bankanın bu riskleri kabullenmesi için yeterli istihbari bilgiyi temin etmiş olduğu varsayılır. (3) Kredi kararının oluşmasında rol alan yetkililer, kredilendirme sürecindeki görevleri çerçevesinde yaptıkları işlemlerden sorumludur. Bu bağlamda, kredilendirme sürecine katılan tüm yetkililer, kendilerince sağlanan ve kredi kararının oluşturulmasına mesnet teşkil eden her türlü veri ve bilginin doğruluğu ve güvenilirliğinden sorumludur. (4) Bu Tüzük kurallarına uygun olarak tahsis edilmiş olan kredilerin, açılmasındaki sorumluluk, Yasada tanımlanmış bulunan İdare Meclisi görev ve yetkileri arasında olduğundan, kredi tahsisine yetkili nihai karar makamı olan Banka İdare Meclisine aittir. (5) İhmal, tedbirsizlik veya kasıtlı olarak bankayı zarara sokanlar veya Yasa, ana sözleşme veya bu Tüzükle verilen yetkiler dışında işlem yapanlar ve/veya yetkilerini aşanlar veya bu Tüzük hükümlerinin amacını saptırmak suretiyle işlem yapanlar hakkında Bankadan ihraç dahil, İdare Meclisince uygun görülecek her türlü disiplin işlemi ve Yasada belirtilen şahsi sorumluluk dahil ceza kuralları uygulanır. Ayrıca Bankanın hakları saklı tutulur. Yönetmelik Yapma Yetkisi Yetkinin Geri Alınması Veya Kısıtlanması 18. Banka İdare Meclisi kredilerin sınıflandırılması, tahsisi, takibi, tahsili ve sair konuların düzenlenmesi ile ilgili yönetmelik yapma yetkisini haizdir. 19. Bu Tüzükle İdare Meclisi dışındaki organlara verilen her türlü yetki İdare Meclisinin gerekçeli kararı ile geri alınabilir veya kısıtlanabilir. Ancak, Genel Müdürlük uygun gördüğü hallerde herhangi bir Bölüm Müdürünün bu Tüzükle verilmiş yetkilerini geri alabilir veya kısıtlayabilir. Bu uygulama, müteakip ilk toplantısında İdare Meclisinin onayına sunulur, İdare Meclisi Genel Müdürlük kararını onaylamazsa, Genel Müdürlüğün bu konudaki kararı yürürlükten kalkar. 16

17 BEŞİNCİ KISIM Faiz, Komisyon ve Harçlar Faiz, Komisyon ve Harçlar 20. Kredilerde faiz, belli bir paranın geri verilmek üzere belli bir süre kullanılmasına karşılık alınan paradır. Faizlerin tahsil edileceği dönemler, kredilerin kullandırma şekillerine göre değişiklik göstermektedir. Kredilere uygulanacak faiz oranları, faiz dönemleri, komisyon ve harçlar Genel Müdürlüğün teklifi ve İdare Meclisinin onayı ile tespit edilir ve Genel Müdürlükçe ilgili Bölümlere ve diğer ilgililere bildirilir. Faiz Hesaplaması 21. Faiz Hesaplaması EK teki cetvelde olduğu gibi hesaplanıp, kredi anlaşmasında müşteri ile aksine bir anlaşma yoksa faiz her yılın Mart, Haziran, Eylül ve Aralık ayları sonları olmak üzere üçer aylık veya yıllık devrelerde hesaplanır. Kredi bu tarihler dışında kapatılırsa faiz hesap kapatılırken hesaplanır. Faiz Hesaplaması ekteki cetvelde olduğu gibi hesaplanarak anaparaya eklenir. ALTINCI KISIM Diğer Kurallar Kredi Talep ve Başvuruda Olması Gereken Bilgiler 22. (1) Kredi başvurusunda verilen bilgilerin yeterli ve açık olması zorunludur. Kredi talebinin gerekçesini kanıtlayan ve destekleyen belgelerin kredi başvuru formuna eklenmesi esastır. (2) İlk defa kredi ilişkisine girilmesi söz konusu olan bir taraf lehine ticari nitelikli kredi teklifinde bulunulurken onay makamına iletilmesi zorunlu asgari bilgiler aşağıdaki gibidir; (A) Teklif edilen kredinin amacı, kullanım yeri, kullandırım koşulları ve şekli, (C) Kredi ilişkisine girilmesi teklif edilen tarafın geçmiş ve halihazırdaki mali kapasitesi, finansal borçlarının boyutu ve yükü, Bankayla ve diğer bankalarla olan ilişkisi, Varsa kefilin mali kapasitesi, Bankayla olan ilişkisi, (Ç) Kredi teminatları ve varsa diğer risk azaltıcı etmenler hakkında değerlendirme, 17

18 (D) (E) (F) (G) Borçlunun ve varsa kefilinin geçmişteki ve hali hazırdaki risk dereceleri, Kredi ilişkisine girilmesi teklif edilen tarafın iktisadi faaliyetinin ve içinde bulunduğu sektörün risk değerlendirmesi, Kredi ilişkisine girilmesi teklif edilen tarafın işlerinin ya da işletmesinin yönetiminin yetkinlik ve profesyonellik açılarından değerlendirilmesi, Teklif edilen kredilerin ödemesinde kullanılacak kaynaklar, (3) Kredi ilişkisi sürmekte olan portföy müşterileri lehine teklifte bulunulurken ise yukarıda belirtilen asgari bilgilerin Banka nezdinde güncel olarak mevcudiyeti şartı aranır. Güncelliğini yitirmiş bilgilerin son hali belirlenmeden süreç devam ettirilemez. Krediyi Verecek Olan Bankacılık Şubesi 23. Bankada, herhangi bir Kooperatif, şahıs ve hükmi şahsiyeti olan veya olmayan teşekkül sadece bir tek Bankacılık şubesinden kredi kullanabilir. Bu Bankacılık Şubesinin belirlenmesinde aşağıdaki kıstaslar esas alınır. (1) Kooperatifler; her Kooperatifin kredi için müracaat edeceği bankacılık şubesi, ulaşım ve alışagelmiş ilişkiler dikkate alınarak Genel Müdürlükçe saptanır ve ilgililere bildirilir. (2) Şahıslar ve hükmi şahsiyeti olan veya olmayan teşekküller; şahısların kredi başvurularını kabul edecek bankacılık şubesi, ikametgah ve iş yerlerinin bulunduğu yere en yakın şubedir. Şahıslarda, iş yeri ve ikametgahın ayrı ilçelerde bulunması halinde ve ayrıca hükmi şahsiyen olan veya olmayan teşekkülde, başvuru, işyeri merkezinin bulunduğu yöredeki şube tarafından kabul edilecektir. Kredi Onayı veya Reddi Sürecinden Sonraki Tebligat 24. İdare Meclisi ve/veya kredi komitesi tarafından onaylanacak veya reddolunacak kredi teklifleri ilgili bölüm yetkilisine Genel Müdürlük tarafından yazılı olarak tebliğ edilir. 18

19 YEDİNCİ KISIM Son Kurallar Yürürlükten Kaldırma 25. Bu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak Kredi Tüzüğü yürürlükten kaldırılır. R.G 7 22/01/1985 EKIII A.E.19 Yürürlüğe Giriş 26. Bu Tüzük, Resmi Gazete de yayımlandığı tarihten başlayarak yürürlüğe girer. 19

20 FAİZ HESAPLAMASI Bu Tüzük kurallarınca faiz hesaplaması aşağıdaki 3 şekilde de hesaplanabilir. F = FAİZ TUTARI A = MÜŞTERİYE VERİLEN BORÇ PARA TUTARI n = GÜN SAYISI t = FAİZ ORANI 1. F = (A x n x t ) / (100 x 360) Formülün birinci kısmında borç tutarı, günle çarpılıp yüze bölünür. Buradan elde edilen tutara adat denir. 2. F = ((A x n ) / 100 ) x ( t/360 ) Formülün ikinci kısmında ise faiz oranı 360 a bölünmektedir. Bu işlemde elde edilen tutara sabit sayı denir. D = ( A x n ) / 100 ve S = t / 360 Faiz = D x S 3. Kredi işlemleri, hesap açıldığı günden, faiz hesabının yapılacağı güne kadar çok sayıda borç ve alacak işlemi görür. Bu hareketlerin hepsi için tek tek faiz hesaplanamaz. Bunun yerine; ( A x n ) / 100 formülüyle borç ve alacak hareketinin adatı bulunur. Bulunan adatların toplamı alınır ve toplam adat t/360 formülü uygulanarak alınması gereken faiz hesaplanır. 20

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa)

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) R.G. 67 20 Haziran 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(2)B, (2)Ç ve (5) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 sayılı Bankalar

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KARŞILIKLAR TEBLİĞİ 20 Temmuz 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26588 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNCE ALACAKLARI İÇİN AYRILACAK KARŞILIKLARA

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : FĐNANSAL KĐRALAMA, FAKTORĐNG VE FĐNANSMAN ŞĐRKETLERĐNCE ALACAKLARI ĐÇĐN AYRILACAK KARŞILIKLARA ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLĐĞ 1 (20 Temmuz 2007 Tarihli

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: R.Gazete No.28861 R.G. Tarihi: 24.12.2013 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

KONU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

KONU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BAKIŞ MEVZUAT KONU FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK SAYI 2013162 ÖZET Yönetmelikte, finansal kiralama, faktoring

Detaylı

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 KONSOLİDE EDİLMEMİŞ MALİ TABLOLAR ESAS ALINARAK DÜZENLENE SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler C) İhtiyari ve

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI Sirküler Rapor 25.12.2013/222-1 FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK YAYIMLANDI ÖZET : Bankacılık Düzenleme ve Denetleme

Detaylı

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK: 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D) Hesap

Detaylı

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE)

EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye (Tebliğ'in 2B Fıkrası Doğrultusunda Onaylı) B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı)

Detaylı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı

D) Hesap Özeti nde Yer Alan Vergi Provizyonundan Sonraki Dönem Karı ve GeçmişYıllar Karı Toplamı EK : 1 SERMAYE YETERLİLİĞİ ANALİZ FORMU (.../.../...TARİHİ İTİBARIYLE) I- Ana Sermaye A) Ödenmiş Sermaye B) Kanuni Yedek Akçeler (Muhtemel Zararlar Karşılığı) C) İhtiyari ve Fevkalade Yedek Akçeler D)

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM FİNANSAL KİRALAMA, FAKTORİNG VE FİNANSMAN ŞİRKETLERİNİN MUHASEBE UYGULAMALARI İLE FİNANSAL TABLOLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASI LİKİDİTE DESTEĞİ KREDİSİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Yönetmelik, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının; bankacılık

Detaylı

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa

BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI. 29/2013 Sayılı Yasa R.G 196 05 Aralık 2013 BORÇ İLİŞKİLERİNDEN KAYNAKLANIP TAHSİLİ GECİKEN VE/VEYA TAHSİL EDİLEMEZ HALE GELEN BORÇLARIN YAPILANDIRILMASI YASASI 29/2013 Sayılı Yasa Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak. İKİNCİ BÖLÜM Zorunlu Karşılığa Tabi Yükümlülükler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (12/3/2015 tarihli ve 29293 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/2 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BANKALAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, bankaların repo ve ters repo işlemleri sırasında uyacakları

Detaylı

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması

Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması Konu: Bilanço dışı borçların raporlanması BASEL III - LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI UYGULAMASI BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SIKÇA SORULAN SORULAR VE AÇIKLAMALAR Soru No: 8 İlgili Hüküm: Yönetmelik 27 nci madde ve 28 inci madde uygulaması

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĠKĠDĠTE YETERLĠLĠĞĠNĠN ÖLÇÜLMESĠNE VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠNE ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) ARACI KURUMLAR TARAFINDAN YAPILACAK REPO VE TERS REPO İŞLEMLERİNE İLİŞKİN ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ (III-45.2) (6/12/2015 tarihli ve 29554 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15)

TEBLİĞ. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) 25 Aralık 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28862 TEBLİĞ Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : FĠNANSAL KĠRALAMA, FAKTORĠNG VE FĠNANSMAN ġġrketlerġnce ALACAKLARI ĠÇĠN AYRILACAK KARġILIKLARA ĠLĠġKĠN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLĠĞ 1 (20 Temmuz 2007 Tarihli

Detaylı

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LĐKĐDĐTE YETERLĐLĐĞĐNĐN ÖLÇÜLMESĐNE VE DEĞERLENDĐRĐLMESĐNE ĐLĐŞKĐN YÖNETMELĐK 1 (Resmi Gazete nin 1 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı nüshasında

Detaylı

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir;

5. Merkez Bankası kendisine verilen görevleri teşkilatında yer alan aşağıdaki birimler ile şube vasıtası ile yerine getirir; R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Merkez Bankası İdare, ve Hizmetleri Tebliği (-, R.G. 136-24/07/2012, - sayı ve

Detaylı

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ

TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI. (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ R.G. 192 05.11.2009 TASARRUF MEVDUATI SİGORTASI VE FİNANSAL İSTİKRAR FONU YASASI (32/2009 Sayılı Yasa) Madde 9 (6) Altında Tebliğ Tasarruf Mevduatı Sigortası ve Finansal İstikrar Fonu Yönetim Kurulu, 32/2009

Detaylı

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı

Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankaların Likidite Karşılama Oranı Hesaplamasına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Taslağı MADDE 1 (1) 21/3/2014 tarihli ve 28948sayılı

Detaylı

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak

ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: ZORUNLU KARŞILIKLAR HAKKINDA TEBLİĞ (Sayı: 2013/15) (29/8/2015 tarihli ve 29460 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 2015/5 sayılı Tebliğ ile güncellenen hali) Amaç

Detaylı

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU

MNG BANK A.Ş. BİLANÇOSU BİLANÇOSU Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot (30/09/2006) (31/12/2005) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 10.069 2.643 12.712

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2004 ) ( 31/12/2003) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 84 541 625 168 1,101 1,269 1.1.Kasa

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Sayı : 38/1997. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 10 Temmuz, 1997 tarihli birleşiminde kabul olunan Para ve Kambiyo Yasası, Anayasa nın 94 (1) maddesi gereğince Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı

Detaylı

Kısa isim 1. Bu Tüzük, "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) "Tüzüğü olarak isimlendirilir.

Kısa isim 1. Bu Tüzük, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası (İskonto ve Avans İşlemleri) Tüzüğü olarak isimlendirilir. RG 41 27.04.1984 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (31/1983 sayılı Yasa) Madde 11(8) altında yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası Yönetim Kurulu, Kuzey Kıbrıs Türk

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU SAYI: BDDK.DZM.2/11-12-1746 05.02.2002 TÜRKİYE BANKALAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİNE Bilindiği üzere, Bankalarca Karşılık Ayrılacak Kredilerin ve Diğer Alacakların

Detaylı

Sayı: Nisan 2007

Sayı: Nisan 2007 Sayı: 66 19 Nisan 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 9 Nisan 2007 tarihli Ellidördüncü Birleşiminde Oybirliğiyle (27 Oyla) kabul olunan, Vefat Edenlerin Beyan Edilmeyen Gelirleri

Detaylı

file://c:\documents and Settings\smese\My Documents\20061101-13.htm

file://c:\documents and Settings\smese\My Documents\20061101-13.htm Page 1 of 6 1 Kasım 2006 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 26333 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: YÖNETMELİK BANKALARIN KREDİ İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.

BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 14.03.2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 14.03.2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI 153, , , , , ,818. İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu mali tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Olmayan Bilançolar CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 31/03/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 73 468 541 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2006 ) ( 31/12/2005 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 174 412 586 84 221 305 1.1 Kasa

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI

DENİZBANK A.Ş. MİLYAR TÜRK LİRASI DENİZBANK A.Ş. 30 HAZİRAN 2003 VE 31 ARALIK 2002 TARİHLERİ İTİBARİYLE ENFLASYONA GÖRE DÜZELTİLMİŞ KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot

Detaylı

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır.

Bir şemsiye fon kapsamındaki her bir alt fonun tüm varlık ve yükümlülükleri birbirinden ayrıdır. BU ALT FONUN PAYLARININ HALKA ARZINA İLİŞKİN İZAHNAME 07/08/2013 TARİHİNDE İSTANBUL TİCARET SİCİLİ MEMURLUĞU NA TESCİL ETTİRİLMİŞ OLUP, 07/08/2013 TARİHİNDE TÜRKİYE TİCARET SİCİLİ GAZETESİ NE İLAN İÇİN

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ

ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ R.G 196 05.12.2013 ULUSLARARASI BANKACILIK BİRİMLERİ YASASI 41/2008 Sayılı Yasa Madde (23) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 41/2008 sayılı Uluslararası Bankacılık Birimleri

Detaylı

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur.

AKTİF TOPLAMI İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir unsurudur. 30 Haziran 2007 Tarihi İtibarıyla Konsolide Bilançolar Bağımsız Denetimden Geçmiş CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2007 ) ( 31/12/2006 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI

KONSOLİDE BİLANÇO AKTİF TOPLAMI TÜRKİYE SINAİ KALKINM TSKB KONSOLİDE BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM Dipnot (30 Eylül 2007) (31 Aralık 2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(6) Altında Tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(6) Altında Tebliğ R.G 11 28 Ocak 2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 23(6) Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası, 39/2001 Sayılı Bankalar Yasasının 23(6)

Detaylı

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük

SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Sayı: 171 331 SİGORTA HİZMETLERİ (DÜZENLEME VE DENETİM) YASASI ( 60/2010 SAYILI YASA) Madde 17 Altında Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Sigorta Hizmetleri (Düzenleme ve Denetim) Yasasının

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TURKISH BANK A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU Bağımsız AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2007) ( 31/12/2006) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 13.795 25.923 39.718 11.080 16.987

Detaylı

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT

İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT İSTANBUL TAKAS VE SAKLAMA BANKASI A.Ş. NİN BORSA İSTANBUL A.Ş KIYMETLİ MADENLER PİYASASINDA YÜRÜTECEĞİ NAKİT TAKAS VE TEMİNAT işlemleri HİZMETİ VE BU HİZMETE İLİŞKİN ESASLAR YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel

Detaylı

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar

Dar Kapsamlı Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Etik Kurallar 1. Belli miktarda bir mal veya kıymetin ve bunların karşılığı olan paranın işlemin ardından el değiştirmesini sağlayan piyasalara ne ad verilir? A) Swap B) Talep piyasası C) Spot piyasa D) Vadeli piyasa

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: KREDĐ TÜREVLERĐNĐN STANDART METODA GÖRE SERMAYE YETERLĐLĐĞĐ STANDART ORANI HESAPLAMASINDA DĐKKATE ALINMASINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ (3 Kasım 2006 tarih ve 26335 sayılı

Detaylı

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO

ÇALIK YATIRIM BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO Bağımsız Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI (1) 165 365 530 84 541 625 1.1.Kasa

Detaylı

Sayı:104 12 Haziran 2007

Sayı:104 12 Haziran 2007 Sayı:104 12 Haziran 2007 Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 28 Mayıs 2007 tarihli Altmışyedinci Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan, Faktoring Yasası Anayasanın 94 üncü maddesinin

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI

DENIZBANK A.S. VE BAGLI ORTAKLIKLARI KONSOLIDE BILANÇOLAR AKTIF KALEMLER Dipnot ( 31/12/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKIT DEGERLER VE MERKEZ BANKASI (5.I.1) 170,980 268,682 439,662 106,476 294,200 400,676 1.1.Kasa 40,328-40,328

Detaylı

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ

TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ TAKAS KREDİSİ UYGULAMA ESASLARI PROSEDÜRÜ Sayfa 1/8 İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 4 Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar... 4 MADDE 1- Amaç... 4 MADDE 2- Kapsam... 4 MADDE 3- Dayanak... 4 MADDE

Detaylı

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri,

TEBLİĞ. h) Bu maddede sayılanların bağlı ortaklıkları, müessese ve işletmeleri ile birlikleri, 11 Eylül 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28762 TEBLİĞ Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) ile Maliye Bakanlığından: KAMU HAZNEDARLIĞI GENEL TEBLİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, kapsamda yer alan

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU SABİT FAİZLİ KONUT DESTEK KREDİSİ (KONUT FİNANSMANI) SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 33. maddesi ile Konut Finansmanı Kuruluşlarınca

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU

TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU TÜRKİYE HALK BANKASI. A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU BİN YENİ TÜRK LİRASI CARİ DÖNEM ÖNCEKİ DÖNEM AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/06/2005 ) ( 31/12/2004) TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 33 Altında Tebliğ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI. (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 33 Altında Tebliğ R.G. 88 05.09.2002 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ BANKALAR YASASI (39/2001 Sayılı Yasa) Madde 33 Altında Tebliğ BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir.

(41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ. 1- Bu Tebliğ, Merkez Bankası İdare, Teşkilat ve Hizmetleri Tebliği olarak isimlendirilir. R.G. 82 16.07.2003 KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASI YASASI (41/2001 Sayılı Yasa) Madde 51 (1) A Altında Tebliğ Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Merkez Bankası 41/2001 sayılı KKTC Merkez Bankası

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.10.2013/185-1 TÜRKİYE CUMHURİYETİ MERKEZ BANKASININ I-M SAYILI GENELGESİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR GENELGESİ YAYIMLANDI ÖZET : Bankasının Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI KREDİLER TÜZÜĞÜ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI KREDİLER TÜZÜĞÜ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ KALKINMA BANKASI KREDİLER TÜZÜĞÜ [(8.6.1993 R.G. 55 EK III A.E. 263 Sayılı Tüzüğün), (3.8.1993 R.G. 77 EK III A.E. 365), (1.3.1995 R.G. 34 EK III A.E. 164), (7.9.1995 R.G.

Detaylı

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar.

TEŞVİK YASASI R. G. 98 14.08.2000. 47/2000 Sayılı Yasa. 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar. R. G. 98 14.08.2000 TEŞVİK YASASI 47/2000 Sayılı Yasa Kısa İsim 1. Bu Yasa, Teşvik Yasası olarak isimlendirilir. BİRİNCİ KISIM Genel Kurallar Tefsir 14/2000 Amaç Kapsam 2. Bu Yasada metin başka türlü gerektirmedikçe:

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI

DENİZBANK A.Ş. VE BAĞLI ORTAKLIKLARI 30 EYLÜL 2005 VE 31 ARALIK 2004 TARİHLERİ İTİBARIYLA KONSOLİDE BİLANÇOLAR Sınırlı Denetimden Geçmiş Tam Kapsamlı Denetimden Geçmiş AKTİF KALEMLER Dipnot ( 30/09/2005 ) ( 31/12/2004 ) TP YP Toplam TP YP

Detaylı

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN KALDIRAÇ DÜZEYİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN YÖNETMELİK 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yap Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması ve Bankalar Kanunu Hükümlerine İstinaden Bankacılık İşlemleri Yapma ve Mevduat Kabul Etme İzni Kaldırılan Türkiye İmar Bankası Türk Anonim Şirketi Hakkında Tesis Edilecek

Detaylı

TEBLİĞ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ

TEBLİĞ. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları)

Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Yurtdışından Sağladıkları Döviz Krediler (Milyon ABD Doları) Bankalardan sağlanan dövizli kredilerde vergisel maliyetler Melike Kılınç I. Giriş Şirketlerin yurtdışı ithalat ihracat işlemleri, döviz cinsinden pozisyon tutmak istemeleri, nihai ürünlerini ya da hizmetlerini

Detaylı

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz.

Krediniz ile ilgili detaylar aşağıda bilgilerinize sunulmuştur. Kredinizin hayırlı olmasını dileriz. Kredinizi iyi günlerde kullanmanızı dileriz. : Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Kredi Numarası :.. :.. :.. (Kredi sabit faizli ise) EK1 - SABİT FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI (Kredi düşen faizli ise) EK1 - DÜŞEN FAİZLİ KONUT KREDİSİ ÖDEME PLANI

Detaylı

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik

Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Mali Sektöre Olan Borçların Yeniden Yapılandırılması ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 4743 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No :

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ ÜRÜN VE BİLGİ FORMU Form No : 1. KREDİ VERENİN BİLGİLERİ Unvan ve Adres : Burgan Bank A.Ş. ( Banka ) Esentepe Mah. Eski Büyükdere Cad. Tekfen Tower

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir.

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. (2) Türkiye de faaliyette bulunan katılım bankaları bu Tebliğ hükümlerine tâbidir. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan : KATILIM BANKALARINCA UYGULANACAK TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ (26.01.2007 tarih ve 26415 (Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.)

Detaylı

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ

BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ R.G 21 21.02.2001 Amaç : BANKALARIN SERMAYE YETERLİLİĞİNİN ÖLÇÜLMESİNE VE DEĞERLENDİRİLMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TEBLİĞ Madde 1 Tebliğin amacı, 14/2000 sayılı Bankalar Yasası nın 33 üncü

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Mükerrer

Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: Mükerrer Resmi Gazete Tarihi: 26.01.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26415 Mükerrer TEKDÜZEN HESAP PLANI VE İZAHNAMESİ HAKKINDA TEBLİĞ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Tebliğin

Detaylı

FACTORING. M. Vefa TOROSLU

FACTORING. M. Vefa TOROSLU FACTORING M. Vefa TOROSLU Factoring in Tanımı Factoring, vadeli satış yapan firmaların her türlü mal ve hizmet satışından doğan alacak haklarını factor adı verilen finansal kuruluşlara satmak suretiyle

Detaylı

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ

BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. BANKACILIK HİZMET ÜRÜNLERİ KISA ÖZET

Detaylı

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU TAŞIT KREDİSİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Müşteri No :... Adı ve Soyadı :... MADDE 1 AMAÇ İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun un 23.maddesi uyarınca sözleşmenin

Detaylı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar:

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi aşağıdaki Yasayı yapar: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhuriyet Meclisi nin 5 Haziran 2014 tarihli Yetmişüçüncü Birleşiminde Oybirliğiyle kabul olunan Borç İlişkilerinden Kaynaklanıp Tahsili Geciken ve/veya Tahsil Edilemez Hale

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu. Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. Banka Bonosu İhracı Tanıtım Sunumu Hazine Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı Vade İhraç Şekli Bono Bilgileri 500.000.000 TL nominal

Detaylı

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama)

TEBLİĞ. Önemli Sektörler/Karşı taraflar Krediler Karşılıklar. Donuk (Karşılık Yönetmeliği)* Temerrüt (Üçüncü Aşama) 20 Eylül 2017 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 30186 (Mükerrer) TEBLİĞ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARCA KAMUYA AÇIKLANACAK FİNANSAL TABLOLAR İLE BUNLARA İLİŞKİN AÇIKLAMA VE DİPNOTLAR

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN

MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN 8275 MALÎ SEKTÖRE OLAN BORÇLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI VE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4743 Kabul Tarihi : 30/1/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 31/1/2002

Detaylı

ĠLLER BANKASI A. ġ. KREDĠLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler

ĠLLER BANKASI A. ġ. KREDĠLER YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler ĠLLER BANKASI A. ġ. KREDĠLER YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, 6107 sayılı İller Bankası A.Ş. Hakkındaki Kanun ve Banka Ana sözleşmesinde öngörülen

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. 173 Gün Vadeli Banka Bonosu Ve 383 Gün Vadeli Tahvil İhracı Tanıtım Sunumu Hazine ve Strateji Yönetimi Genel Müdür Yardımcılığı Finansal Piyasalar Bölüm Başkanlığı İhraç Miktarı

Detaylı

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar

01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi. : Yeni Açılan Hesaplar : Değişiklik Yapılan Hesaplar Deloitte. EK : 01/01/2008 Tarihinden Geçerli Değişiklikler İşlenmiş Tekdüzen Hesap Planı ve İzahnamesi 0 010 KASA 011 EFEKTİF DEPOSU 012 YOLDAKİ PARALAR - T.P. 01200 YURTİÇİ HAVALELER 01201 YURTDIŞI HAVALELER

Detaylı

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29451 YÖNETMELİK. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan:

20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29451 YÖNETMELİK. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: 20 Ağustos 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı: 29451 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN LİKİDİTE KARŞILAMA ORANI HESAPLAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA

Detaylı

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ARACI KURUMLARIN SERMAYELERİNE VE SERMAYE YETERLİLİĞİNE İLİŞKİN ESASLAR TEBLİĞİ NDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI Aracı Kurumların Sermayelerine ve Sermaye Yeterliliğine İlişkin Esaslar Tebliği nde (Seri: V, No:34)

Detaylı

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük

KAMU İHALE YASASI. (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük KAMU İHALE YASASI (20/2016 Sayılı Yasa) Madde 86 Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Kamu İhale Yasasının 86 ıncı maddesinin (3) üncü fıkrasının kendisine verdiği yetkiye

Detaylı

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur?

5. Borçlanma aracı ihracı için Yetkili organ kararının alındığı tarihten itibaren en geç kaç yıl içinde Kurula başvuruda bulunulması zorunludur? 1. Yatırım amacı taşıyan kıymetli evrak aşağıdakilerden hangisidir? a. Menkul kıymet b. Para c. Çek d. Bono e. Poliçe 2. Aşağıdakilerden hangisi payların sahibine sağladığı mali haklardan a. Kar payı alma

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2011/2 TARİH: 14.01.2011 KONU Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerden elde edilen faizlerin vergilendirilmesi 20.12.2010 tarihli ve 2010/1182 sayılı

Detaylı

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.)

YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) YAPISAL POZİSYON UYGULAMASINA İLİŞKİN GENELGE (02.05.2002 tarih ve 698 sayılı Kurul Kararı ile kabul edilmiştir.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (Kurum) tarafından 31.01.2002 tarih ve 24657 sayılı

Detaylı