Banka Teminat Mektupları ve Uluslararası Ticaret Hukukundaki Uygulamaları

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Banka Teminat Mektupları ve Uluslararası Ticaret Hukukundaki Uygulamaları"

Transkript

1 İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ ÖZEL HUKUK YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Banka Teminat Mektupları ve Uluslararası Ticaret Hukukundaki Uygulamaları [Belge alt başlığını yazın] MEHMET FATİH YAŞAR 10/12/2013 Bu çalışmada, banka teminat mektubu kavramının ne olduğu, çeşitlerinin neler olduğu ve uluslararası ticaret hukukunda hangi gerekçelerle banka teminat mektuplarına talep olunduğu ve bu mektupların nasıl alınacağı hususları izah olunmaya çalışılmıştır.

2 Table of Content A)Giriş... 2 B) Banka Teminat Mektuplarının Garanti ve Kefalet Akdi Niteliği... 3 C) Banka Teminat Mektubu ile Sağlanan Teminat İlişkisinin Kurulması Teminat İlişkisinde Menfaati Bulunanlar Teminat İlişkisinin Tarafları Teminat Veren Banka Türk Banka Tarafından Teminat Verilmesi Yabancı Bankanın Teminat Mektubu Vermesi Konsorsiyum Oluşturulması Suretiyle Teminat Mektubu Verilmesi Teminat Alan Kişi (Muhatap)... 6 D) Teminat Mektubunun Düzenlenmesi ve İçeriği Yurt dışında yerleşik kişiye teminat mektubu verilmesi: Türkiye'de yerleşik kişilere teminat mektubu verilmesi:... 7 E) Uluslararası Ticarette Banka Teminat Mektupları... 8 F)Teminat Mektubu Türleri ) ICC tarafından hazırlanan akdi teminatlar için yeknesak kurallara göre teminat mektubu türleri ) Kesin Teminat Mektubu (Performance Bond) ) Avans Teminat Mektubu ( AdvancePayment Bond) ) Dış Ticarette Kullanılan Diğer Teminat Mektubu Türleri ) Para Blokajı ile İlgili Teminat Mektubu (Retention Bond) ) Teminat Akreditifi (Stand-byLetters of Credit) ) İhracat ve ithalatta Kullanılan Teminat Mektupları ) Garanti Lokal (Local Guarantee) ) İhracatta Peşin Ödemeye İlişkin Teminat Mektupları ) İthalatta Peşin Ödemeye İlişkin Banka Teminat Mektupları ) Geçici Teçhizat İhracına İlişkin Teminat Mektupları ) Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Verilen Teminat Mektupları )Geçiçi Teminat Mektupları ) Kesin Teminat Mektupları ) Ek Kesin Teminat G)Sonuç

3 A)Giriş Mevcut küresel ekonominin mihenk taşlarından birini oluşturan bankaların yapmış olduğu işlemler nakdi ve gayri nakdi olarak en temelde ikiye ayrılmaktadır. Nakdi krediler bankanın müşterisine belirli bir komisyon yahut faiz almak şartı ile vermiş olduğu kredileri ifade ederken; gayrinakdi kredilerde bankanın müşterisine vermiş olduğu bir ödünç para söz konusu olmayıp, banka itibarını ortaya koyarak lehine gayrinakdi kredi verilen kişinin üzerindeki borcu üçüncü kişilere ifa etmemesi halinde üçüncü kişilere belirli bir parayı ödemeyi garanti etmektedir. Gayrinakdi krediler kendi arasında üçe ayrılmaktadır: teminat mektupları, kabul kredisi ve avalkredisi. 1 Çalışmamızın konusunu oluşturan teminat mektuplarını veren bankalar, lehine teminat mektubu vermiş oldukları kişilere herhangi bir ödeme yapmamakta, bu kişilerin üzerlerindeki borcu ifa etmemesi yahut yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde güç ve itibarlarını ortaya koyarak üçüncü kişilerin alacaklarını garanti altına almaktadırlar. Üçüncü kişilerin olası alacaklarını garanti altına alan banka lehine teminat mektubu verdiği kişinin yükümlülüğünü yerine getirmemesi yahut borcunu ifa etmemesi hali vukuu bulduğu zaman, mektupta belirlenmiş olan tutarı alacaklının (muhatabın) talebi halinde derhal ve gerekçe aramaksızın ödemesi gerekmektedir. Aksi halde itibarını ortaya koyarak belirli yahut olası bir borcu teminat altına alan banka itibarını zedelemiş olacaktır. Bankalararası rekabet ortamında böyle bir itibar kaybını göze almak gerçekten güçtür. 2 Diğer teminat çeşitlerine nazaran güçlü kurumlar olan bankaların vermiş olduğu teminat mektupları daha sağlam ve bir an evvel paraya çevrilme kabiliyetini haiz teminatlar olmaları nedeniyle teminat alan kişiler bakımından güvence oluşturmaktadır. 3 Yine bununla birlikte banka teminat mektuplarının içeriğinde yer alan herhangi bir mahkeme kararına, protesto çekilmesine,borçlunun rızasına gerek kalmaksızın ödemenin yapılacağı yönündeki ifadeler teminat alan kişilerin alacaklarını ciddi manada güvence altına aldığından uygulamada banka teminat mektuplarının sıklıkla kullanıldığı görülmektedir. Müşterisine teminat mektubu veren banka her ne kadar ilk başta herhangi bir ödemede bulunmasa dahi daha sonradan bir ödeme yapma riskiyle karı karşıyadır. Bu nedenle bankanın lehine teminat verdiği kişi de bankayı gerçekleşme olasılığı bulunan riske karşı 1 Osman OY, Bankacılık Uygulamasında Teminat ve Kefalet Mektupları, İnterbank Uluslararası Eğitim Merkezi Yayınları, No:22, s Nami Barlas, Türk Hukuk Sisteminde Banka Teminat Mektupları, Kazancı Hukuk Yayınları No:52, 1986, s.1 3 Cemal Şanlı-Nuray Ekşi, Uluslararası Ticaret Hukuku, Gözden Geçirilmiş ve Yenilenmiş 5. Bası, 2006, s

4 koruma altına alan karşı garanti (kontrgaranti) adını verdiğimiz ayni yahut şahsi teminatlar verebilir. Eğer bankanın kendisini koruyacak olan risklere karşı ayni yahut şahsi teminat veren kişi lehine teminat verilen kişi değil de bir başka banka ise bu durumda bu iki banka arasında kontrgaranti akdi yapılır. 4 B) Banka Teminat Mektuplarının Tanımı Banka teminat mektubu, teminat veren banka ile teminat alan muhatap (alacaklı) kişi arasında garanti yahut kefalet mahiyetinde yada kefalet-garanti karma bir hüviyete sahip bir ilişki oluşturur. 5 Banka teminat mektupları için doktrinde ortak bir tanım mevcut değildir. Kanımızca banka teminat mektupları bankanın itibar ve gücünü ortaya koymak suretiyle ileride doğup doğmayacağı henüz belirli olmayan bir riskin tazminini lehine teminat verilenin alacaklısı için garanti altına aldığı bir banka gayrinakdi kredi türüdür. Diğer taraftan banka teminat mektuplarının kıymetli evrak olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği doktrinde tartışmalı bir husustur. Teminat mektupları ile henüz doğup doğmayacağı belirli olmayan bir riskin garanti edildiği düşünüldüğünde senette mündemiç bir hak kavramının teminat mektupları bakımından mümkün olmadığı aşikardır. 6 Yani kıymetli evrakın en belirgin özelliğinin hakkın senetle kaynaşmış olması olduğu göz önünde bulundurulduğunda banka teminat mektupları için hakkın senetle kaynaşmış olması gibi bir vaziyet söz konusu olmadığından banka teminat mektuplarının kıymetli evrak olarak görülemeyeceği açıktır. Bu nedenle mektup kaybolduğu vakit kıymetli evrakta olduğu gibi mahkemeden mektubun iptali talep edilmez. Muhatabın alacak hakkını talep etme hakkı halen devamlılığını sürdürür. Diğer taraftan teminat mektupları için her kadar ortak bir tanım mevcut olmasa da şu hususlar banka teminat mektupları için ortaktır: 1- Banka teminat mektubu vererek ilerde doğup doğmayacağı belirli olmayan bir riski banka üstlenmektedir Teminat mektubu veren banka, lehine teminat verdiği kişiye herhangi bir ödeme yapmamakta, bu kişinin üçüncü kişiye karşı olan edimini yerine getirmemesi sebebiyle 3. kişinin alacağının karşılanacağını taahhüt altına almaktadır. 4 Nuray Ekşi, Milletlerarası Ticaret Hukuku, Beta, Mart 2010, s Barlas, s.7 6 Seza REİSOĞLU, Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2003, s Şanlı-Ekşi, s

5 3- Banka teminat mektupları kıymetli evrak niteliğinden yoksundurlar. Dolayısı ile banka teminat mektubundan doğan yahut doğacak olan alacak mektuptan ayrı olarak da başkasına temlik edilebilecektir. 8 4-Yine banka teminat mektuplarının kıymetli evrak olarak kabülünün mümkün olmaması nedeniyle banka teminat mektupları doktrin ve Yargıtayca da benimsendiği üzere haczedilemezler. 9 C) Banka Teminat Mektubu ile Sağlanan Teminat İlişkisinin Kurulması 1. Teminat İlişkisinde Menfaati Bulunanlar İslami olarak kesinlikle faizli ilişkiler tasvip edilmese de, şahsen kanımızca da faizli ilişkiler kesinlikle tasvip edilmese de teminat ilişkisi kurulmasında hem bankanın, hem lehine teminat verilen kişinin hem de bu lehine teminat mektubu verilen kişinin alacaklısının dünyevi menfaati vardır. Bu menfaat banka açısından lehine teminat verilen kişiden vermiş olduğu teminat mektubu karşılığında bir komisyon yahut faiz almak olarak tezahür eder. Diğer taraftan lehine teminat verilen kişi bakımından değerlendirmek gerekirse teminat ilişkisinin kurulmasıyla birlikte kullanması için lehine teminat mektubu verilen kişinin hareket kabiliyeti genişleyecektir. Çünkü lehine teminat mektubu verilen kişinin muhtemel alacaklısı muhatabın alacağı teminat mektubu verilmesiyle garanti altına alındığından lehine teminat mektubu verilen kişinin girişim alanı artacaktır. Son olarak ise teminat mektubu verilen kişinin alacaklısı olan muhatapbakımından bakılırsa, bu kişide daha güçlü ve itibarlı kurumlar olan bankaların garantisini almış olduğundan alacağına daha çabuk ve tam olarak kavuşabilecektir. 2. Teminat İlişkisinin Tarafları Her ne kadar yukarıda izah edildiği üzere teminat ilişkisinin üç tarafında dünyevi menfaatine olduğu hususu yukarıda izah edilmiş olsa da teminat ilişkisinin temel olarak banka ve teminat alan muhatap kişi olmak üzere iki tarafı vardır. Bir fiili taahhüt edilen lehtar teminat mektubunun tarafı değildir. 10 Bu ilişki tam ve iki tarafa borç yükleyen ve haklar tanıyan bir ilişkidir. 2.1 Teminat Veren Banka Türk Banka Tarafından Teminat Verilmesi 5411 sayılı Bankacılık Kanunu'nun 4/1.c maddesi bankaların nakdi yahut gayrinakdi her cins ve surette kredi verme işlemini diğer kanunlardaki ilgili hükümler saklı kalmak şartıyla yapabileceğini belirtmektedir. 8 Barlas, s Barlas, s Reisoglu/ s.83 4

6 Yine aynı Kanunun 48. maddesinde teminat mektuplarının bu Kanun kapsamında kredi olarak sayıldığı ifade edilmiştir. Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı kararın 18. maddesi Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışından gayrinakdi kredi, garanti ve kefalet sağlamaları ile Türkiye'de ve dışarda yerleşik kişiler lehine dışarıda yerleşik kişilere muhatap teminat mektubu düzenlemelerinin, garanti ve kefalet vermelerinin serbest olduğunu belirtmiştir. Yukarıdaki 32 sayılı karar maddesini izah etmek gerekirse öncelikle yurt dışında işçi, serbest meslek ve müstakil iş sahibi Türk vatandaşları dahil olmak üzere Türkiye'de kanuni yerleşim yeri bulunan gerçek ve tüzel kişilerin yurt dışından gayrinakdi kredi, garanti ve kefalet sağlayabileceği maddede açıkça belirtilmiştir. Örneğin Türkiye'de ikamet eden bir insan Fransa'dan,hukukumuzda kredi kapsamında değerlendirilen banka teminat mektubunu muhatabına vererek kullanabilir. Yine 32 sayılı karar maddesinin ikinci kısmına gelecek olursak bu kısımda da Türkiye de yerleşik olsun yahut olmasın herkes lehine yurt dışındaki kişilere vermek üzere bankalarca teminat mektubu düzenlemek, garanti yahut kefalet vermekde serbest kılınmıştır. Dolayısı ile Türkiye'deki bir banka ister yurt içinden olsun ister yurt dışında yerleşik bir kimse olsun bu kişiye yurt dışındaki bir kişiye vermek üzere teminat mektubu verebilecektir. Özetle Türk Bankaları hem Türkiye'de ikamet eden hem de dışarıda ikamet eden kişilere teminat mektubu verebilmektedirler. 11 Lakin verilen teminat mektubu tutarlarının 5411 s. Kanunda belirtilmiş olan sınırları aşmaması gerekmektedir. Mezkûr Kanunun 54. maddesi bankaların bir gerçek yahut tüzel kişiye veya bir risk grubuna kullandırabileceği krediler toplamının bankanın öz kaynaklarının %25'ini aşamayacağını, bu oranın aynı Kanunun 49. maddesinde belirtilen risk grubu için ise %20 olduğunu belirtmektedir. 54. Madde yukarıda anılan %25 lik üst sınıra bir istisna getirmiş ve bankaların sermayesinin %1 ve daha fazla payına sahip olup pay defterine kayıtlı olan tüm ortaklarına ve bunlarla risk grubu oluşturankişilere öz kaynakların %50 'sine kadar kredi kullandırılabileceğini belirtmiştir. Yani bu kişilere öz kaynakların yüzde 50 si aşılmamak kaydıyla banka tarafından teminat mektubu verilebilecektir. Türkiye'deki bir ihaleye katılmak isteyen dışarda yerleşik kişilere Türk bankası teminat mektubu verirken uygulamada genellikle yabancı bir bankanın kontrgarantisini talep etmektedir. Eğer yabancı banka yahut kredi kuruluşu Türk Bankasına karşı garanti verirse Türk Bankası da bu halde bu kişilere teminat mektubu verecektir. 12 Yine Türk Bankaları Türkiye'de yerleşik olan kişiler lehine dışarıda yerleşik olan kişilere verilerek kullanılması için teminat mektubu verebilmektedir. Genellikle Türkiye de yerleşik olup da yurt dışındaki ihalelere katılan gerçek veya tüzel kişiler ihaleye katılabilmek için, ihaleleri kazanırlarsa vermiş oldukları taahhütleri yerine getirmezler ise teminat 11 Ekşi, s Ekşi, s.297 5

7 mektubunda belirlenmiş olan tutarın Türk Bankası tarafından ödeneceğini gösteren bu teminat mektuplarına sıklıkla ihtiyaç duymaktadırlar. Bu en son izah edilen teminat mektupları döviz teminat mektupları olarak bilinmektedir Yabancı Bankanın Teminat Mektubu Vermesi Teorik olarak, yurt dışında yerleşik olan bir bankanın yine dışarıda yerleşik olan bir kişinin kullanıp işlerini kolaylaştırması için bu kişi lehine Türkiye'de yerleşik olan kişilere verilmesi için teminat mektubu vermesi mümkündür. Lakin uygulamada bu duruma pek rastlanılmamakta genelde yabancı banka Türk bankasına karşı garanti (kontrgaranti) sağlamakta ve Türk Bankası da bu karşı garanti nedeniyle dışarıda yerleşik olan bu kişilere Türkiye'de yerleşik olan kişilere verip kullanmaları için teminat mektubu vermektedir. Bu teminat mektuplarına dış bankalar emriyle verilen teminat mektupları denilmektedir Konsorsiyum Oluşturulması Suretiyle Teminat Mektubu Verilmesi Konsorsiyum, iki veya daha çokgerçek ya da tüzelkişiden her birinin belli bir işi yerine getirmek amacı ile ileortaklaşataahhüt ettikleri işin bir bölümünün yerine getirilmesinin sorumluluğunudiğerlerindenbağımsız olarak yüklenerek katkılarını birleştirmeleri olarak bilinmektedir. 15 Genellikle bankalar teminat tutarının çok yüksek olması sebebiyle riski paylaşmak istemeleri veya kredi sınırlarını aşması sebebiyle konsorsiyum yoluna giderekte birlikte teminat mektubu verebilmektedirler. 2.2 Teminat Alan Kişi (Muhatap) Banka teminat mektubuna dayanan akdin diğer tarafı teminat alarak alacağını güvenceye alan muhatap (alacaklı) kişidir. Teminat mektubunun uluslararası niteliği haiz olabilmesi için muhakkak kişiler bakımından bir yabancılık unsuruna gereksinim duyulmaktadır. Yani teminat veren bankanın, lehine kullanarak işlerini halletme olanağı tanınan teminat verilen kişinin yada teminat ile birlikte bir alacağı doğduğunda bankaya başvurarak alacağına hemen sahip olma güvencesi edinen kişinin yabancı olması gerekir. Bu kişilerden birinin yabancı olması halinde uluslararası ticaret hukuku kapsamında bir teminat mektubunun var olduğundan söz edilebilinecektir ve herhangi bir ihtilaf halinde teminat mektubunun uluslararası vasıf taşıması sebebiyle farklı kurallara tabii olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır. Teminat ile muhtemel alacağını güvence altına alacak kişi yabancı ise ödemenin yapılacağı para türü, bedelin yurt dışına nasıl transfer edileceği ve bu transfere ilişkin herhangi bir sınırlamanın mevcut olup olmadığı gibi hususlar da ayrıca daha fazla önem arzetmektedir Şanlı-Ekşi, s Ali Taşpolat, Döviz Teminat Mektupları, İstanbul 1985, s Korkut Ömer, Türk Hukuku Bakımından Ortak Girişim ( ointventure) ve İş Ortaklığı, Legal Hukuk Dergisi, Nisan 2007, s Ekşi, s

8 D) Teminat Mektubunun Düzenlenmesi ve İçeriği 1. Yurt dışında yerleşik kişiye teminat mektubu verilmesi: Bu durumda yurt dışında yerleşik olan kişi öncelikle yurtdışında yerleşik olan bir bankaya başvurarak Türkiye'de yerleşik olan bir bankadan teminat mektubu almak istediğini iletir. Bu talep yurt dışındaki banka tarafından kabul görürse, yurt dışındaki banka Türkiye'de teminat mektubu almak istenilen banka ile iletişime geçer ve karşı garanti sunarak muhatap için teminat mektubu hazırlanıp verilmesi talebinde bulunur. Türkiye deki banka yurtdışındaki bankanın karşı garantisinde belirttiği tutar ve diğer şartları gözeterek bir teminat mektubu hazırlar ve muhataba gönderir. Türk bankalarının şuna özellikle dikkat etmesi gerekir: Kontrgarantidekişartlar ne ise o şartlarda bir teminat mektubu verilmesi icap etmektedir. Aksi halde teminat mektubu veren bankanın zarara uğrama ihtimalininolduğunu vurgulamak istiyoruz. 2.Türkiye'de yerleşik kişilere teminat mektubu verilmesi: Türkiye'de yerleşik olan kişilere yurt dışındaki işlerinde, dışarıda yerleşik olan kişilere karşı kullanmaları için teminat mektubu verilebilmektedir. Müşterisi tarafından teminat mektubu verilmesi talebinde bulunulması halinde banka müşterisinin mevcut durumunu inceleyerek teminat mektubu verilip verilmemesine öncelikli olarak karar verecektir. Akabinde teminat mektubu verilmesine karar vermesi halinde genellikle matbu olan teminat mektubu hazırlanır ve teminat mektubu alacağı güvence altına alınan muhataba gönderilir. Muhataba teminat mektubunun gönderilmesi ile henüz sözleşme kurulmuş olmaz. Hazırlanıp gönderilen teminat mektubu icap mahiyetindedir. Teminat mektubunun hüküm ifade etmesi için muhatap tarafından muhakkak kabul edilmesi gerekir. 17 Muhatap ilgili mektubu açık yada zımni olarak kabul edip kullanırsa sözleşme kurulmuş olacaktır. Yargıtay Türkiye deki herhangi bir bankanın Türkiye'de yerleşik bir muhataba verdiği teminat mektubunun mutlaka Türkçe olması gerektiğini belirtmektedir. 18 Teminat mektuplarında muhatabın ismi, söz konusu işin konusu, işi taahhüt edenin adı ve soyadı, belirlenmiş olan meblağ, mektubun muhatabı konumunda olan alacaklının ilk talebinde derhal, kayıtsız ve şartsız olarak hükme gerek olmaksızın teminat mektubunda belirlenmiş olan miktarın ödeneceği konusunda bankanın vermiş olduğu taahhüt ve banka yetkililerinin imzaları bulunur. 19 Bankalarca düzenlenen teminat mektupları da Damga Vergisi Kanunu uyarınca sözleşmelere uygulanan Damga Vergisine tabidirler Reisoglu s HD E K 5469 T Osman Oy, Çeşitli Yönleriyle Teminat Mektupları ve Uygulamada Ortaya Çikan Sorunlar, Akbank Teftiş Heyeti Yayınları, No:6, 1984, s Reisoğlu, s

9 E) Banka Teminat Mektuplarının Hukuki Mahiyeti ve Uluslararası Banka Teminat Mektubu Kavramı Uluslararası banka teminat mektubu denildiği vakit ya Yabancı bir banka tarafından Türkiye de yerleşik olan kişilere banka teminat mektubu verilmesi hali anlaşılmalı ya da bir Türk bankası tarafından dışarıda yerleşik kişilere teminat mektubu verilmesi durumu anlaşılmalıdır. Yabancılık unsurunun olduğu bu tarz teminat mektuplarında hakim banka teminat mektubunun mahiyetinin ne olduğunu belirlemeye çalışırken lexfori olarak bilinen kendi hukukuna göre bir hukuki nitelik tayin etme (vasıflandırma) yoluna gitmelidir. 21 Banka teminat mektubunun hukuki niteliği Türk doktrininde tartışmalıdır. Banka teminat mektuplarının kefalet mi, yoksa garanti mahiyetinde mi olup olmadığı yönünde farklı görüşler vardır. Teminat mektuplarının hukuki mahiyetinin ne olduğu sorusunun cevabı önemlidir. Çünkü gerek teminat mektubunun geçerlilik şartları, gerekse doğurduğu sonuçlar bakımından her iki sözleşmenin birbirinden farklılık arzettiği izahtan varestedir sayılı Türk Borçlar Kanununda maddeleri arasında düzenlenen Kefalet sözleşmesi, kefilin alacaklıya karşı, borçlunun borcunu ifa etmemesinin sonuçlarından kişisel olarak sorumlu olmayı üstlendiği sözleşme olarak tanımlanmıştır (Madde 581). Yine Kanunda kefalet sözleşmesinin, yazılı şekilde yapılmadıkça ve kefilin sorumlu olacağı azamî miktar ile kefalet tarihi belirtilmedikçe geçerli olmayacağı açık şekilde belirtilmiş olup; kefilin, sorumlu olduğu azamî miktarı, kefalet tarihini ve müteselsil kefil olması durumunda, bu sıfatla veya bu anlama gelen herhangi bir ifadeyle yükümlülük altına girdiğini kefalet sözleşmesinde kendi el yazısıyla belirtmesi şarttır (Madde583). Diğer taraftan garanti sözleşmesi ise Borçlar Kanunu nda düzenleme alanı bulan bir sözleşme değildir. Garanti sözleşmesinde garanti eden henüz doğup doğmayacağı belirli olmayan ve malvarlıksal bir değer ifade eden bir edimde bulunmayı muhataba(alacaklıya) karşı garanti etmekedir. Garanti sözleşmelerinin vazgeçilemeyecek asli unsuru fer i olmayan tamamen ayrı ve bağımsız bir taahhütle bir riski kişinin üzerine almak suretiyle teminat vermesidir. 22 Kefalet ve garanti sözleşmelerinin gerek sözleşmenin kurulması safhasında gerekse sonuçları bakımından farklılıkları vardır. Bu nedenle bir teminat mektubunun garanti mahiyetinde mi yoksa kefalet mahiyetinde mi olduğunu saptamak önem arzetmektedir. Banka teminat mektubunun kefalet niteliğinde olduğunu savunan doktrindeki yazarlara göre teminat mektubu veren banka, alacaklının (muhatabın) hiç bir şekilde zarara uğramayacağı taahhütünde bulunmamakta; sadece lehine teminat verilen kişinin vermiş olduğu tahahhütleri yerine getirmemesi durumunda mektupta yazılı olan bedeli ödeyeceği 21 Ekşi, Seza REİSOĞLU, Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2003, s. 37 8

10 taahhütünde bulunmaktadır. Yine burada banka açık bir şekilde mektupta kefil olarak yer aldığını belirtmektedir. Bu nedenle de görüşe göre mektubun kefalet mahiyetinde olduğunun kabul edilmesi gerektiğini ifade etmektedirler. 23 Her ne kadar yukarıdaki görüş belirli açılardan isabetli olsa dahi bütün banka teminat mektuplarının kefalet niteliğinde olduğunu söylemek güçtür. Örneğin kayıtsız şartsız asıl borçtan bağımsız olarak, herhangi bir defi ileri sürmeksizin ödemenin yapılacağına ilişkin teminat mektubu üzerinde yer alan kayıtlar mektubun kefalet akdinin feri niteliği, defileri ileri sürebilme niteliği göz önünde bulundurulduğunda kefalet vasfına sahip olmayabileceğini göstermektedir. Diğer taraftan doktrindeki diğer yazarlar ve Yargıtay ise teminat mektuplarında borçlunun ileri sürebileceği defilerden feragat edildiğine dair kayıtlar ile birlikte asıl borçludan daha ağır yükümlülükler altına girilmesi sebebiyle ve kefilin böyle bir davranışta hayatın olağan akışı düşünüldüğünde bulunmayacağı düşüncesiyle mektupların garanti sözleşmesi niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Yine ilk talepte kayıtsız ve şartsız ödeme yapılmasına dair kayıtlar nedeniyle de teminat mektuplarının garanti vasfına sahip olduğu 24 düşünülmektedir. Bu düşünce de yine belirli noktalarda isabetli olsa da bütün teminat mektupları için doğru olduğu kanısında değiliz. Çünkü bazı teminat mektuplarında açıkça borçlunun borcunu ödememesi halinde ve bazı şartların yerine getirilmesi halinde ancak ve ancak ödeme yapılacağı belirtilerek asıl borca bağlı bir taahhüttün var olduğundan bahsedilebilecektir. Yukarıda açıklanan nedenlerle teminat mektuplarının hukuki niteliği için genel ve ortak bir değerlendirme yapmak doğru olmayacaktır. Bu nedenle her olayda ilgili teminat mektubunun içeriğide incelenmeli ve mektubun vasfı ortaya konulmalıdır. Mektup kefalet, garanti yahut karma mahiyette olabileceğinden vasıflandırmaya göre sonuçlar da doğal olarak değişebilecektir. Mektubun mahiyetini tesbit ederken aşağıdaki kriterlerdenfaydalanılabilir 25 : Kefalet asıl bir borca bağlı olan feri bir borç iken, garantide durum farklıdır. Garanti veren kişinin kendisi asıl bir borç altına girmektedir. Dolayısı ile de teminat mektubunda söz konusu teminatın başka bir kişinin borcunu ödememesi halinde ve ona başvurulmasına rağmen muhatabın (alacaklının) alacağına kavuşamaması durumunda ancak bankaya başvurabileceği yönünde kayıtlar mevcut ise mektubun kefalet mahiyetinde olduğu söylenebilir. Böyle bir ibare olmayıp aksine her halükarda ödemenin kayıtsız ve şartsız yapılacağı, herhangi bir defide bulunulmayacağı yönünde kayıtlar varsa mektubun garanti mahiyetinde olduğu söylenilebilir. Diğer taraftan kefil asıl borçluya ait itiraz ve defileri alacaklıya karşı ileri sürebilme imkanına sahiptir. Lakin buna karşın garanti asıl borçtan bağımsız olduğundan 23 Barlas, s YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 2008/6974 K. 2009/4009 T , 25 Şanlı-Ekşi 89 9

11 garanti veren, lehine teminat mektubu verdiği kişiye ait itiraz ve defileri ileri süremez. Yine kefil alacaklının haklarına halef olabilirken, garanti sözleşme için böyle bir durum sözkonusu değildir. Son olarak ise mahkemelere ve icra müdürlüklerine hitaben verilen banka teminat mektupları ile bankanın ilk talepte ödemenin hemen yapılacağı taahhütünde bulunmadığı banka teminat mektupları genellikle kefalet niteliğindedir. 26 Yukarıdakı belirli kriterler esas alınarak teminat mektubunun garanti mi kefaletmi yoksa karma nitelikte mi olduğu ilgili teminat mektubu bakımından gözetilmelidir. Lakin Yargıtay ın uzun yıllardan beri görüşü banka teminat mektuplarının garanti mahiyetinde olduğu yönündedir. Örneğin Yargıtay 11. H.D.'nin 1990 tarihli bir kararında şöyle denilmektedir: "Türk Hukukunda, banka teminat mektuplarının bir garanti sözleşmesi olduğu artık yerleşmiş bulunmaktadır. ( gün, 1966/16 esas, 1967/7 karar sayılı ve gün, 1969/4-6 sayılı Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararları ). Garanti sözleşmesinin oluşması ise bir şekle tabi değildir, iradelerin birleşmesi yeterlidir ( Seza Reisoğlu, Garanti Mukavelesi, 1963, sy ). Banka teminat mektubu bir garanti sözleşmesi olarak banka ile muhataf arasındaki iradelerin birleşmesi ile banka için bir yükümlülük doğurur (Prop. Dr. Seza Reisoğlu, Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, 1990, sy. 35 ). O halde garanti sözleşmesinin yazılı metni ( teminat mektubu ), garanti sözleşmesinin ve kapsamının bir ispat vasıtasından başka bir şey değildir. Binnetice muhatap ( garanti alan ), usulen mümkün olan diğer herhangi bir delille garanti sözleşmesinin varlığını kanıtlayabilir. Garanti sözleşmesinin oluşması için muhatabın kabul iradesinin varlığı gereklidir. Bu kabul, açık veya zamni olabilir. Muhatap tarafından kabul edilinceye kadar bankaca düzenlenen teminat metubu bir icaptan ibaret ise de, mektubun muuhatabın eline geçmesi ve muhatapça reddedilmemiş olması zımnen kabulü oluşturur ( Prof. Dr. Seza Reisoğlu, age, 1990, sy. 35 ). 27 " Yine 1969 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararı şu şekildedir: " bankalar gerçek veya tüzel kişiler ile para, kefalet ve teminat şeklinde kredi muameleleri yapabilirler. Yani; ödünç para verebilirler. Başkalarının borcuna kefil olabilirler, başkalarının taahhüt ve teşebbüslerini temin etmek için teminat verebilirler. ( Konu ile ilgisi bulunmadığı için bankaların diğer işlemleri üzerinde durulmamıştır. ) Şu halde bankacılık işlemlerinin esası akti bağa dayanmaktadır. Böyle olunca o akitten doğan hak ve borçlar ile kimlerin sorumlu olabileceğinin tayini için bankaların yaptıkları kredi muamelelerinin taalluk ettiği aktinnevinin tespiti gerekir. Kaideden bir akit onu yapan taraflar arasında borç doğurur. Aktin kaçınılmaz sonucu bu olmakla beraber yapılan akit nevine göre kanun şayet akitlere 26 Tandoğan, Hukuki Mahiyet 819 (Barlas, 43 Atıf 27 YARGITAY 11. HUKUK DAİRESİ E. 1989/4046 K. 1990/8459 T , 10

12 başkaca bir takim hak ve vecibeler yükletmiş ise akitler kanuni olan o haklardan faydalanmaya ve yüklenilen vecibelere katlanmaya mecburdurlar. Bankanın teminat mektubu vermekle bir başkasının borcuna kefil olduğu kabul edilir ve akit bu şekilde vasıflandırılırsa mektupta yazılı olmasa bile kefil borçlunun kusur ve temerrüdünün kanuni sonuçları ile sorumludur. Yani borçlu mütemerrit olduğu takdirde temerrüt faizi, faiz şart edilmiş ise bir senelik faizi ödemekle yükümlü olacaktır. ( Borçlar Kanunu Madde. 490 ). Buna karşılık alacaklıya ödediği nispette onun kanuni halefi sıfatıyla borçluya rücü edebilecektir. ( Borçlar Kanunu Madde. 496 ). Şayet teminat mektubu, bir garanti anlaşması ve özellikle 3. şahsın fiilini taahhüt niteliğinde bulunduğu kabul edilirse bu halde asli bir mükellefiyet bahis konusu olacağından, müstakil mahiyette olan bu taahhütten dolayı banka borçluya rücu edemeyecektir. ( Borçlar Kanunu Madde. 110 ). Bu sebeplerle teminat mektubunun bankacılık muamelelerinden kredi işlemlerine taalluk eden bir işlem olarak tespiti ile iktifa edilmesi konunun halline kafi gelmeyeceğinden teminat mektubunun hukuki niteliğinin akit tiplerinden hangisine girmesi gerektiğinin tespit edilmesi görüşü çoğunluk tarafından benimsenmiştir. Uyuşmazlık konusunu teşkil eden mektupla banka; muvakkat ithal yapan 3. kişinin gümrük mevzuatına göre tespit edilip de yine kanuni hükümlere dayanarak ertelenen gümrük vergisini ( muvakkat ithal yoluyla yurda getirilen malları süresinde ithalatçı dışarıya çıkarmadığı takdirde gümrük idaresinin isteği üzerine, derhal ve herhangi bir itiraz ve hüküm istihsaline yer kalmaksızın ödemekte borçlu ile birlikte müşterek ve müteselsil kefil sıfatıyla zamin olduğunu ) kabul etmiştir. Verilen mektupların çoğunlukla konu ile ilgili metin kısmı budur. Bu metne göre banka gümrük vergisi yükümlüsünün ertelenen gümrük borcunu gümrük idaresine karşı temin etmiş durumdadır. Şu halde genel manada şahsi bir teminat akti söz konusu edilebilir. Gümrük İdaresinin muvakkat ithal yapandan gümrük vergisi şeklinde tahakkuk etmiş alacak ile ilgili, borçlu ithalatçı tarafından malların tekrar dışarıya gönderilmemek suretiyle menfi şekilde tezahür eden fiilinden doğan riziko banka tarafından temin edilmiştir. Burada banka ile gümrük idaresi arasında taahhüt şeklinde meydana gelmiş bir akti bağlantı vardır. Bu akitte gümrük idaresi 3. kişi durumunda değildir. Doğrudan doğruya alacağı temin edilen taraf mevkiindedir. Banka tabiatıyla gümrük idaresine bu mektubu gümrük vergisi borçlusuyla veya ithal edilen malla ilgili diğer kişiler yaptığı bir akte dayanarak vermiştir. Fakat teminat mektubunun bu akte göre niteliğinin despiti doğru olmaz. Çünkü bankanın gümrük idaresine karşı sorumluluğunu tayin eden müşterisi ile yaptığı akit değil, doğrudan doğruya teminat mektubunda yazılı mükellefiyetlerdir. Böyle olunca müşteri ile banka arasında yapılan kredi taahhütnamesi veya kontrgaranti anlaşmasını Borçlar Kanununun 111. maddesinde sözü geçen kendi namına yapılan bir akit olarak kabul edilip gümrük idaresi 3. şahıs telakki olunarak onun lehine borç şart edilmiş şeklinde yorumlanması muamelenin niteliği ile bağdaşması mümkün görülmemiş ve Borçlar Kanununun 111. maddesine dayanılarak ileri sürülen görüş de çoğunlukça benimsenmemiştir. Yukarıda yapılan açıklamalardan çıkarılacak sonuç, bankanın bu mektupla 3. bir şahsın borcunu alacaklıya karşı temin etmiş olduğudur. Şu halde mektubun genel vasfı üzerinde bir tereddüt kalmamıştır. Ancak, mektubun genel olarak şahsi teminat akti niteliğinde bulunduğunun tespiti uyuşmazlığın halline kafi değildir. Şöyle ki; teminat akti genel bir 11

13 anlam taşımaktadır. Bu akit bütün teminat akitlerini içerisine alan bir akit grubudur. Kefalet, garanti akitleri ve 3. şahsın fiilini taahhüt gibi benzeri akitlerin bu grup içerisinde mütalaası mümkündür. Bu akit tiplerinden kefalet aktini kanun koyucu tanzim ettiği halde genel olarak garanti aktini düzenlememiştir. Alman mevzuatında garanti mukavelesi hakkında hiç bir hüküm bulunmamasına karşılık İsviçre ve dolayısıyla Türk Borçlar Kanunu ( başkasının fiilini taahhüt ) şeklinde genel olarak kaleme alınmış ve kanunun 110. maddesinde anlamını bulan bir garanti akti tipi tanzim edilmiştir. SONUÇ : Muvakkat ithal yoluyla ithal edilen malların tayin edilen süre içerisinde yurt dışına çıkarılmaması halinde bu eşya için gümrük vesaire vergi ve resmi olarak tahakkuk ettirilen paranın gümrük idaresinin her zaman yapabileceği yazılı istek üzerine, derhal ve herhangi bir itiraza veya hüküm istihsaline mahal kalmaksızın ödemekte bankanın borçlu ile birlikte müşterek ve müteselsil kefil sıfatıyla zamin olduğuna dair bankalar tarafından gümrük vergisi borçlusu lehine ve fakat borçlu ile değil de diğer şahıslarla yapılan bir akte dayanarak gümrük idaresine verilen teminat mektupları mahiyet itibariyle Borçlar Kanununun 110. maddesinde sözü edilen 3. şahsın fiilini taahhüt niteliğinde bir garanti akti olduğuna ve bu sebeple garanti veren bankanın alacaklı gümrük idaresine bu sebeple ödediği parayı fiili taahhüt edilen 3. şahıs mevkiindeki muvakkat ithalatçıdan rücuan isteyemeyeceğine, tarihinde yapılan birinci görüşmede oyçokluğuyla karar verilmiştir. KARŞI OYK. Reisoğlu : Yazılışamuhafilim. 28 Yine Yargıtay 1989 tarihli başka bir kararında 29 da her ne kadar içinde kefalet ibaresi geçmiş olsa da söz konusu belgenin teminat mektubu niteliğinde olduğunu, Teminat mektuplarının ise BK Maddede belirtildiği üzere üçüncü kişinin fiilini taahhüt eden bir garanti akdi olduğu ve esas akti ilişkiden tamamen bağımsız ve ayrı olduğu ortaya konulmuş; ortadaki sorumluluğun lehtarın (borçlunun) borcunun geçerliliğine bağlı olmadığını ve ondan tamamen bağımsız bir hüviyete sahip olduğu belirtilerek tarihli ve tarihli İçtihadı Birleştirme Kararları ile paralel olarak olaya kefalete ilişkin hükümlerin uygulanmasının isabetli olmayacağı sonucuna varılmıştır. Teminat mektuplarının düzenlenmesi herhangi bir şekle bağlı değildir. Yine bununla birlikte içeriğinde belirli ifadelerinde bulunması zorunluluğu da yoktur. İçerik sadece mektubun mevcut mahiyetinin garanti mi yoksa kefalet mi olduğunu ortaya koymak açısından önem kazanmaktadır. Bankalar bu nedenle gerek kefalet gerekse garanti mahiyete sahip teminat mektupları verebilirler. Lakin günümüz pratik hayatında bankalar lehtarın taahhüdü yerine getirmediğinin tarafımıza yazılı olarak bildirilmesi halinde, herhangi bir hüküm alınmasına yahut protesto çekilmesine yahut lehtarın rızasına gerek kalmaksızın belirtilen tutarın ilk talepte derhal ve gecikmeksizin ödeneceği yönünde kayıtlara mektuplarda yer verdiğinden Yargıtay a göre bu tarz mektuplar garanti vasfını haizdir T.C. YARGITAY İÇTİHADI BİRLEŞTİRME GENEL KURULU E. 1969/4 K. 1969/6 T , H.D / 3949 (Seza REİSOĞLU, Banka Teminat Mektupları ve Kontrgarantiler, Gözden Geçirilmiş ve Genişletilmiş 4. Baskı, Ankara 2003, s. 32) 30 Reisoğlu, s

14 Sonuç olarak kanımızca da Yargıtay ın uygulaması şu bakımdan isabetlidir. Banka teminat mektuplarının alınmasının altında yatan sebep güçlü ve itibarlı kurumlar olan bankaların bu vaziyetlerinden faydalanmak suretiyle lehdarın girişimlerini genişletme imkanı bulması ile muhatap alacaklının alacağının doğması durumunda alacağına bir an evvel kavuşabilmesidir. Bankaların sözkonusu teminat mektuplarının vasfının kefalet mahiyetinde olması nedeniyle ödemelerden kaçınabileceği, dolayısıyla da mektuplarının etkisinin ortadan kalkacağı başlangıçta teminat mektubuna güvenerek teminat mektubu alan muhatabın iradesiyle örtüşmemektedir. Yani Bu nedenle kanımızca da banka teminat mektuplarının istisnaları olmak üzere günümüzde kullanılanlarının çoğunluğunun garanti mahiyetinde olduğunu söylemek gerekir. Teminat mektubunun içeriğinde açıkça kefalet akdi olduğu yer alan mektuplar tabiki bu yorumumuzun dışında kalmaktadır. F)Teminat Mektubu Türleri 1) ICC tarafından hazırlanan akdi teminatlar için yeknesak kurallara göre teminat mektubu türleri 20 Haziran 1978 tarihinde ICC tarafından 325 no lu broşür olarak yayımlanan Sözleşmesel teminatlar için belirlenmiş olan Yeknesak Kurallar ile banka teminat mektubu ilişkisinde menfaati bulunan banka, lehine teminat verilen ve teminat alan muhatap kişi arasında bir denge sağlanmaya çalışılmıştır. Bu kurallar ile düzenlenen banka teminat mektubu çeşitleri şunlardır: 1.1) Geçici Teminat Mektubu( Tender- Bid Bond Guarantee) Yabancı literatürde Bid Bond Guarantee olarak geçen bu tarz teminat mektupları dilimiz karşılığında ihale tekliflerinde kullanılan garanti anlamına gelmekle birlikte geçici teminat mektubu olarak bilinmektedir. ICC'nin yukarıda anılan broşürünün 2/a maddesinde ihale teminatı olarak bilinen bu mektuplar bir sigorta şirketi, bir banka yada benzer başka bir teminat veren tarafından ihaleye katılma fikrinde olan kişilerin talepleri neticesinde ihaleye davet eden kişilere karşı verilir. İhaleye katılan kişilerin vermiş olduğu bir taahhüt olduğunu ve bu taahhütle lehine teminat verilen kişinin ihaleyi kazanması durumunda kesin teminat verme vb borçlarını yerine getirmemesi halinde teminat mektubundaki tutarın karşılanacağı bu tarz mektuplarla garanti edilmektedir. 1.2) Kesin Teminat Mektubu (Performance Bond) ICC'nin yukarıda anılan Yeknesak kuralları kapsamında kesin teminat mektupları, lehine teminat verilen kişinin sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde teminat verenin teminat alan muhataba karşı mektupta belirlenmiş olan tutarı ödemeyi yahut edimi yerine getirmeyi taahhüt ettiği mektuplar olarak tanımlanmıştır. Görüldüğü üzere burada banka lehine teminat verilen kişinin her halükarda yükümlülüğünü yerine getirmemesi ile belirli bir miktar parayı kayıtsız şartsız ödeyeceğini değil; bu kişinin yükümlülüğünü yerine getireceğini taahhüt etmektedir. Bu yönüyle buradaki teminat mektubunun hukukumuzdaki mahiyeti garanti akdinden çok kefalet akdine benzemektedir. 13

15 1.3) Avans Teminat Mektubu ( AdvancePayment Bond) Bu mektupların konusu, müteahhitlere veya imalatçıya verilecek avansları bir bankanın taahhütte bulunarak garanti etmesi ile ilgilidir. 31 Burada teminat veren banka verdiği teminat mektubu ile lehine teminat verilen kişiye verilmiş olan avansın geri ödenmesine dair şartların vukuu bulması sebebiyle teminat alan muhatabın vermiş olduğu avansın geri ödeneceğini garanti altına almaktadır. Burada özellikle müteahhitlere ve satıcılara verilecek olan avanslar teminat veren banka tarafından garanti altına alınmaktadır. Yukarıda izah edilen ICC Yeknesak kurallarda belirtilen teminat türlerine, URDG 758 olarak bilinen, 1 Temmuz 2010 tarihinde yürürlüğe giren ICC Teminat Mektuplarına İlişkin Yeknesak Kurallar 2009 Revizyonu nda yer verilmemiştir. URDG'ye tabi olduğu kaydı konulan banka teminat mektuplarında yahut karşı garantilerde (kontrgaranti) bu kurallarda yer alan haklar ve yükümlülükler kabul edilmiş sayılacağından bir ihtilaf durumunda artık bu kurallara gidilecektir. 32 2) Dış Ticarette Kullanılan Diğer Teminat Mektubu Türleri 2.1) Para Blokajı ile İlgili Teminat Mektubu (Retention Bond) Özellikle uzun süre dayanması gerekli olan tüketim mallarını ithal eden yahut yapılan bir işin gereği gibi yapılıp yapılmadığının tam olarak anlaşılması için bir süreye ihtiyaç duyulan işlerde, alıcı malı aldıktan sonra yahut yaptırdığı işi teslim alıp parayı tamamen ödedikten sonra ilgili malda yahut işde çeşitli bozulma yahut problemlerle karşılaşıp zarara uğrayabilmektedir. Bu oluşabilecek zararları tazmin amacıyla ithal eden kişi ya bir süre mala karşılık vermesi gereken paranın tamamını yahut bir kısmını vermeyecek ya da doğabilecek zararlara karşı kendisini güvence altına alabilmek için teminat mektubu isteyecektir. Malın bedelini ödemeyip bir bölümüne blokaj koydurtması çoğu ihracatçının kabul etmeyeceği bir seçenek olacağından ithal edilen mal yahut yapılan işin belirli bir süre içinde problemli olabileceği sebebiyle kendisine güvence arayan ithalatçıya ihracatçı tarafından banka teminat mektubu verilmektedir. Bu şekilde her iki taraf da kendi yararına ortak bir yol bulmuş olmaktadırlar. 2.2) Teminat Akreditifi (Stand-byLetters of Credit) Satım sözleşmelerinde ihracatçının ve bir işin yapılmasının taahhüt edildiği sözleşmelerde ise müteahhidin sözleşmesel borç ve yükümlülüklerini yerine getirmemesi hallerinde bankanın belirli bir miktar parayı ithalatçı yahut iş sahibine ödemeyi taahhüt etmesine teminat akreditifi adı verilmektedir. Bu akreditif bir nevi banka teminat mektubu hüviyetindedir. 31 Reisoğlu, s Ekşi,

16 Yabancı banka ya doğrudan kendisi iletişime geçerek ya da Türkiye'de iletişim halinde olduğu bir bankayı aracı kılarak bu akreditifin, lehine bir alacak doğabilecek olan muhataba teslim edilmesini talep edebilirler. Böyle bir durumda Türk Bankası sadece aracı konumda olması hasebiyle herhangi bir sorumluluk altında olmayacaktır. Lakin ithalatçının istemesi halinde yabancı banka Türk bankasına kontrgaranti sunarak Türk bankasının teminat mektubunu vermesini de sağlayabilir. Türk bankasının kontrgaranti karşılığında teminat mektubunu kendisinin düzenleyip vermesi halinde artık Türk bankasınında sorumlu olduğu açıktır. İşin sözleşmede öngörüldüğü şekilde gereği gibi yerine getirilmesi yahut malın kararlaştırıldığı gibi teslim edilmesinden sonra teminat mektubunu elinde bulunduran muhatabın mektubu geri vermesi gerekir. Lakin geri vermeyip mektubu bozdurma yoluna gitse dahi teminat mektubunu düzenleyen bankanın herhangi bir defi ileri sürerek ödemeden kaçınması mümkün değildir. Böyle bir durumun vukuu bulması halinde lehine teminat verilen kişi yasal haklarını kullanarak sözleşmeye aykırılık yahut sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre zararını tahsil etme yoluna gitmelidir. 2.3) İhracat ve ithalatta Kullanılan Teminat Mektupları 2.3.1) Garanti Lokal (Local Guarantee) İhracat ve İthalatta kullanılan bir teminat mektubu türü olan Garanti Lokalde malın bedeli, ithalatçının ödemede bulunmaması durumunda banka tarafından malı ihraç eden kişi yararına garanti altına alınmaktadır. 33 Mal ithal eden kişiler mal eline geçene dek ödeme yapmak istememektedirler. Diğer taraftan ihracat yapan kişiler için ise malı gönderdikten sonra ithalatçının malın bedelini ödememesi sebebiyle problemler yaşama ve zarar uğrama ihtimalleri söz konusudur. Bu nedenle ithalatçının talebiyle banka ihracatçıya, malın bedelinin ödenmemesi halinde teminat mektubunda belirlenen miktarda ihracatçının zararını karşılamayı taahhüt etmektedir. Mal teslim edilmesine rağmen alıcı konumunda olan ithalatçının malın bedelini ödememesi durumunda satıcı ihracatçı kendisine verilen teminat mektubunu kullanarak alacağına kavuşma imkanına sahip olmaktadır ) İhracatta Peşin Ödemeye İlişkin Teminat Mektupları Bu tarz teminat mektuplarında Türkiye den mal ithal eden yurt dışında yerleşik olan kişiler malın gönderilmemesi ihtimaline karşı koruma altına alınmaktadırlar. Yabancı ülkedeki alıcılar Türk satıcıya alınan mala karşılık olarak bazen peşin bedel ödemektedirler. İşte peşin bedel ödemelerine rağmen malların Türk satıcı tarafından gönderilmemesi ihtimaline karşılık Banka yurt dışındaki alıcıları koruma altına almak için teminat verebilmektedir. Burada malların Türk satıcı tarafından gönderilmemesi halinde banka tarafından ödeneceği taahhüt edilmektedir. 33 Şanlı- Ekşi,

17 2.3.3) İthalatta Peşin Ödemeye İlişkin Banka Teminat Mektupları Bu tarz teminat mektupları ile malın tamamını yahut bir kısmını teslim almamasına rağmen mal bedelinin tamamını ödemiş olan ithalatçı korunmaktadır. Yabancı banka teminat mektubu vererek ithalatçının, malın sözleşmede belirtilen ve henüz teslim edilmemiş kısmına kavuşamaması halindeki zararını tazmin etme güvencesini sağlamaktadır ) Geçici İhracat ve Geçici İthalata İlişkin Teminat Mektupları Geçici ihracata ilişkin teminat mektupları geçici ihracat hali dediğimiz ihraç edilecek olan malın işlenmesi vs çeşitli sebeplerle yurt dışına geçici bir süre zarfı için çıkarılmasının gerekli olduğu hallerde malın kendisinin geri getirilmemesi yahut bedelinin de ülkeye yeniden geri getirilmemesi hallerinin vuku bulması durumunda Gümrük İdaresinin vergi vs alacağına kavuşmasının taahhüt edildiği banka teminat türüdür. Yine geçici ithalata ilişkin teminat mektupları ise belirli bir malın çeşitli nedenlerden ötürü ülkeye geçici bir süre zarfı için ithal edildiği ve fakat geri gönderilmeyerek kesin ithale dönüşmesi durumunda Gümrük İdaresinin vergi gibi alacaklarını garantiye alan taahhütleri içeren banka teminat mektuplarıdır ) Geçici Teçhizat İhracına İlişkin Teminat Mektupları Yabancı ülkelerde girişimlerde bulunacak olan Türk vatandaşlarının bu yabancı ülkelerdeki işlerinde kullanmak üzere Türkiye dışına çıkarmak istedikleri makine ve teçhizatların geri getirilmemesi durumuna karşı yine Gümrük İdaresini güvence altına alan teminat mektupları geçici teçhizat ihracına ilişkin teminat mektuplarıdır. 3) Kamu İhale Kanunu ve Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu Kapsamında Verilen Teminat Mektupları 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu kapsamında verilen teminat mektupları geçici teminat mektupları ve kesin teminat mektupları olmak üzere ikiye ayrılır. 3.1)Geçiçi Teminat Mektupları Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları 4734 sayılı Kamu İhale Kanununda geçici teminat olarak kabul edilen değerler arasında sayılmıştır sayılı Kanunun 34. Maddesinde ihalelerde, teklif edilen bedelin %3'ünden az olmamak üzere, istekli tarafından verilecek tutarda geçici teminat alınması gerektiği ifade edilmiştir. Lakin yine aynı maddede, ihale dokümanında belirtilmesi şartıyla, danışmanlık hizmeti ihalelerinde geçici teminat alınmasının zorunlu olmadığı açıkça belirtilmiştir. Kanunun bu emredici maddesi uyarınca ihaleye katılmak isteyen kişiler geçici teminat için bankalardan teminat mektupları alıp sunabileceklerdir. 16

18 Kendi ilgili mevzuatına göre Türkiye'de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye'de faaliyette bulunan bankalar yahut özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları bu Kanun kapsamında teminat olarak kabul edilmektedir. Yukarıda izah edilen teminat mektupları haricinde kalan teminatların ihale komisyonlarınca teslim alınması mümkün değildir. Banka teminat mektuplarının dışında kalan bu tarz teminatlar ihaleye katılacak kişilerce komisyonlara değil, saymanlık ya da muhasebe müdürlüklerine yatırılmalıdır. İhaleyi kazanan kişi ile ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren ikinci kişiye ait teminat mektupları ihaleden sonra muhasebe müdürlükleri yahut saymanlığa teslim edilmelidir. Bunların dışında kalan ihaleye katılan diğer kişilere ait teminatlar ise derhal iade edilmelidir. İhaleyi alan kişi ile akdin imzalanması durumunda ise artık ikinci teklifi vermesi sebebiyle geçici teminat mektubu muhafaza edilen kişinin mektubunun da iadesi gerekmektedir. Geçici teminat mektubunun süresi muhakkak tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydıyla süreli olmalıdır. Tekliflerin geçerlilik süresinin uzatılması halinde, geçici teminat mektuplarının süresinde paralel olarak de aynı süre ile uzayacağını belirtmek gerekir. (4734 sayılı Kamu İhale Kanunu madde 35) Son olarak şunu da belirtmek gerekir ki herhangi bir nedenle idarece alınan teminatların herhangi birinin üzerine haciz veya ihtiyati tedbir konulamaz. 3.2) Kesin Teminat Mektupları 4734 sayılı Kanunun 43 vd maddelerinde düzenlenen kesin teminat mektupları taahhüdün sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun bir şekilde ifa edilmesini sağlamak gayesi ile, sözleşmenin yapılmasından önce ihaleyi kazanan kişiden ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle %6 oranında alınan teminattır. Lakin yine belirtmek gerekir ki danışmanlık hizmet ihaleler ile ilgili burada da bir istisnaya yer verilmiştir. Danışmanlık hizmet ihalelerinde ihale dokümanında yer almışsa, kesin teminat sözleşme yapıldıktan sonra da alınabilmektedir. Böyle bir durumda her hak edişten %6 oranında kesin teminat kesintisi yapılır. 3.3) Ek Kesin Teminat 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu nun 12. Maddesi uyarınca fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının %6'sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınması gerektiği belirtilmektedir sayılı aynı Kanunun 13. Maddesi ise taahhüdün, sözleşme ve ihale dokümanı hükümlerine uygun olarak yerine getirildiği ve yüklenicinin bu işten dolayı idareye herhangi bir borcunun olmadığı tespit edildikten sonra alınmış olan kesin teminat ve varsa ek kesin teminatlarının; 17

19 a) Yapım işlerinde; varsa eksik ve kusurların giderilerek geçici kabul tutanağının onaylanmasından sonra yarısı, Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesi getirilmesi ve kesin kabul tutanağının onaylanmasından sonra kalanı, b) Yapım işleri dışındaki işlerde Sosyal Sigortalar Kurumundan ilişiksiz belgesinin getirildiği saptandıktan sonra; alınan mal veya yapılan iş için bir garanti süresi öngörülmesi halinde yarısı, garanti süresi dolduktan sonra kalanı, garanti süresi öngörülmeyen hallerde ise tamamının yükleniciye iade edilmesi gerektiği ifade edilmiştir. G)Sonuç Görüldüğü üzere teminat mektupları sıklıkla yukarıdaki çalışmamızda izah edildiği üzere çağımızın çeşitli ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla kullanılmaktadır. Bankalar teminat mektupları ile itibarlarını ortaya koyarak üçüncü kişilerin olası alacaklarını garanti etmekte ve böylece müşterilerine bir girişim alanı sağlayarak onlara yardımcı olmaktalar, bunun karşılığında ise faiz ve komisyon yahut yeni müşteriler elde ederek hem prestijlerini artırmakta hem de kazanç elde etmektedirler. Daha önceleri teminat mektuplarının hukuki mahiyetinin kefalet mi yoksa garanti mi olduğu konusunda hem doktrinde hem de Yargıtay kararlarında farklı görüşler mevcut olsa da son zamanlarda teminat mektuplarının garanti akdi mahiyetinde olduğunu düşünenlerin sayısı gittikçe artmıştır. Üçüncü kişilerin olası alacaklarını koruma altına almaksızın lehine teminat verilen kişiye çeşitli imkanlar tanıyarak onun girişim alanını genişletmesi çoğunlukla mümkün değildir. Bu nedenle teminat mektubunun garanti vasfını taşımaması halinde üçüncü kişiler bu mektupları kabul etmeyebilirler ve gittikçe uygulamada teminat mektuplarının kullanım aranı daralır. Kefalet mahiyetindeki bir teminat mektubunu üçüncü kişinin kabul etmesi daha düşük bir ihtimal olduğundan lehine teminat veren kişilerin girişim alanları daralacaktır. Gittikçe uygulama da teminat mektuplarına daha az başvurulması ise diğer taraftan bankaları da olumsuz etkileyecek, komisyon ve faiz gelirlerinden mahrum kalacaklardır. Dolayısıyla tüm bunlar düşünüldüğünde teminat mektuplarının kefalet akdi olarak düzenlenmesi bu mektupların sağlayacağı faydaların günümüz algısı ile örtüşmeyeceği söylenilebilinir. Bu sebeplerle teminat mektuplarının garanti akdi mahiyetinde olduğu söylenmelidir. Lakin diğer taraftan açıkça kefalet akdi olduğu belirtilen ve bu amaçla verilen mektupların da garanti akdi vasfını haiz olduğunu söylemek isabetli olmayacaktır. Bu nedenle açıkça kefalet akdi olduğu herkesçe anlaşılabilecek banka teminat mektuplarının kefalet akdi sayılıp buna göre sonuçlarını doğurması gerekmektedir. Bunun haricinde kalan açıkça kefalet akdi olup olmadığı belirli olmayan durumlarda şüpheden alacaklıyı faydalanır ilkesi uyarınca garanti akdi sayılması gerektiğini kanısındayım. 18

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3

.. /.. /... Adı - SOYADI/Ticaret unvanı Kaşe ve İmza 3 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale Kayıt Numarası 04/3364 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik

Detaylı

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4

Adı - SOYADI/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 4 İhale Kayıt Numarası 0/89660 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası (gerçek kişi ise) Vergi Kimlik Numarası BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA..

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ İhale kayıt numarası : 2016/320629 Sıra No Mal Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması 1 Eklemli Tip Personel Yükseltici Platformu A 1 B 2 Birimi Miktarı Teklif Edilen Tutarı (Para

Detaylı

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI

40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 40- GEÇĠCĠ TEMĠNAT MEKTUBU KAMU ĠHALE MEVZUATI 4734 SAYILI KAMU ĠHALE KANUNU Geçici teminat Madde 33- (Değişik: 30/7/2003-4964/20 md.) İhalelerde, teklif edilen bedelin % 3'ünden az olmamak üzere, istekli

Detaylı

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2

İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2017/150620 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı

T.C. BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2014/65718 İhalenin adı Katı Yakacak Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1

Detaylı

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU

TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU TÜRKİYE FİNANS KATILIM BANKASI A.Ş. GENEL KREDİ SÖZLEŞMESİ NDEKİ GENEL İŞLEM ŞARTLARINA VE VADELİ İŞLEMLERDEKİ RİSKLERE İLİŞKİN BİLGİLENDİRME FORMU 1- Banka, Kredi ve Kredi sayılan işlemlerde karşılaşılan

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir.

YÖNETMELİK. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını düzenlemektir. 14 Ocak 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29236 Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: YÖNETMELİK TAKSİTLE SATIŞ SÖZLEŞMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR

BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BANKA MUHASEBESİ 9 BİLANÇO DIŞI HESAPLAR BİLANÇO DIŞI HESAPLAR Bilanço dışı hesaplar (Nazım Hesaplar); bankanın aktif ve pasifini birinci derecede ilgilendirmeyen hesaplar olup, müşterilere sağlanan gayrinakdi

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Satınalma Dairesi Başkanlığı / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Bilişim Güvenliği Ürünleri alımı işine istekli sıfatıyla katılacak olan

Detaylı

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu:

Tarih: Sayı: 2012/86. Konu: Tarih: 17.07.2012 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2012/86 Konu: Mal ve Hizmet Alımlarında Müteselsil Sorumlu Tutulmamak İçin Çekle Yapılan Ödemelerde Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Özet: Mal ve Hizmet

Detaylı

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ)

MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) MAL VE HİZMET BEDELLERİNİN ÖDENMESİ VE TEVSİKİ (BELGELENDİRİLMESİ) GİRİŞ Rasim SEZER 1 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 257. maddesi ile, mükelleflere muameleleri ile ilgili tahsilat ve ödemelerini

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür

Ekler: Nakit Kredi Taahhütnamesi Sözleşme Öncesi Bilgi Formu (4 sayfa) Nakit Kredi Uygulama Esasları Hakkında Prosedür .. A.Ş. Sn..( Müteselsil Kefil) Sn...( Müteselsil Kefil) Bankamız ile.. A.Ş arasındaki kredi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz Nakit Kredi Taahhütnamesinin bir örneği ve bu Taahhütnamenin

Detaylı

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi

Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi Yrd. Doç. Dr. Özlem ACAR İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Türk Borçlar Hukukunda Müteselsil Kefalet Sözleşmesi İÇİNDEKİLER TAKDİM...VII ÖNSÖZ... IX İÇİNDEKİLER...XIII

Detaylı

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ

PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ PAZARLAMACILIK SÖZLEŞMELERİ A) 6098 sayılı Yeni Türk Borçlar Kanun unda yer alan düzenleme metni: Pazarlamacılık Sözleşmesi A. Tanımı ve kurulması I. Tanımı MADDE 448- Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının

Detaylı

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI KİRA SÖZLEŞMELERİNDE DAMGA VERGİSİNİN HESAPLANMASI VE BEYANI Ayşe GINALI * I-GİRİŞ: 488 sayılı Damga Vergisi kanununa ekli (1) sayılı Tablo da yazılı kağıtlar damga vergisine tabidir. (2) sayılı Tablo

Detaylı

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır.

Yönetmelik hükümleri, katılım bankaları yönünden kar payı dikkate alınarak uygulanacaktır. 16.01.2015 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2015/16 KONU: Taksitle Satış Sözleşmeleri Hakkında Yönetmelik Taksitle satış sözleşmelerine ilişkin uygulama usul ve esaslarını

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İCRA KEFALETİ VE ŞEKLİ UNSURLARI Av. Sevinçhan AKPINAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 15.11.2016 sevinchan@eryigithukuk.com İcra kefaleti; icra dosyasının tarafı olmayan üçüncü kişilerce icra dairesi huzurunda

Detaylı

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI

T. C İPEKYOLU KALKINMA AJANSI BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU (SF2) / / Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret : unvanı], uyruğu Açık tebligat adresi : Bağlı olduğu vergi dairesi : ve vergi numarası Telefon ve faks numarası : Elektronik posta

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza :

Saygılarımızla, Ekler: (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi. Sözleşme Öncesi Bilgi Formu. / / tarihinde tebellüğ aldım. Unvan: İmza : . Bankamız ile sizin arasındaki veri iletimi ilişkisi çerçevesinde, ekte sizinle yapmayı arzu ettiğimiz (Fon) Veri Yayın Sözleşmesi nin bir örneği ile bu sözleşmenin Bankamız açısından vazgeçilmez nitelikteki

Detaylı

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR

AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR EK-1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU /./.. AHİLER KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA NEVŞEHİR Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı] Açık tebligat adresi Bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi

Detaylı

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi

TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi TEKLiF ALMA ŞARTNAMESi 1. TEKLiF'iN KAPSAMI: British Embassy School Ankara (BESA) (bundan böyle İşveren olarak anılacaktır), Ankara'da Ingiliz Büyükelçiliği arazisi içerisinde bulunan BESA nin kapalı spor

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. SABİT FAİZ ORANLI KONUT FİNANSMANI KREDİLERİ İÇİN SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1-Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formunda yer alan bilgiler, işbu formun tüketiciye verildiği tarihten

Detaylı

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ

BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ İzzet BAŞARA makaleler BANKA TEMİNAT MEKTUPLARININ HUKUKİ NİTELİĞİ İzzet BAŞARA GİRİŞ Ticari hayatta bir mal satan, hizmet sunan ya da belirli bir şeyi imal etme borcu altına giren kişiler, bu edimlerin

Detaylı

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır).

1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca DARÜŞŞAFAKA olarak anılacaktır). DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ MALTEPE REZİDANS ASANSÖR REVİZYON İŞİ MADDE 1 : TARAFLAR İşbu Sözleşme; 1. DARÜŞŞAFAKA Cad. No:14 Maslak-Sarıyer / İstanbul adresinde mukim DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ (bundan böyle kısaca

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1

BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 İhale kayıt numarası :2015/138432 GENEL MÜDÜRLÜK VE KIRKA İŞLETMESİ BİRİM FİYAT TEKLİF CETVELİ 1 1 GÖĞÜS (Akciğer) Radyografisi (Genel adet 26,000 Müdürlük) 2 SPİROMETRİ (Solunum Fonksiyon) Testi adet

Detaylı

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR

KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR KATMA DEĞER VERGİSİ KISMİ TEVKİFAT UYGULAMASINDA KDV İNDİRİMİ VE KARŞILAŞILAN SORUNLAR Selim TUNA* Öz Katma Değer Vergisinde kısmi tevkifata tabi işlemlerde, işlem bedeli üzerinden hesaplanan KDV nin alıcı

Detaylı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı

GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135813 İhalenin adı KKYS RFID-PDKS Sunucu Sistemleri Donanım ve Yazılım Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

TÜRK PARASI KIYMETİNİ YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 11 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 30.12.2006 tarihli Resmi Gazetede 32 sayılı

Detaylı

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI. Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA KEFALET SÖZLEŞMESİNDE GEÇERLİLİK ŞARTLARI Av. Mustafa Özgür KIRDAR ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 Kefalet sözleşmesi; kefilin, borçlunun borcunu ödememesi, yani borcun ifa edilmemesi halinde

Detaylı

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ

T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ T.C. YAŞAR ÜNİVERSİTESİ KULUÇKA MERKEZİ KULLANIM SÖZLEŞMESİ Bu sözleşme, Yaşar Üniversitesi ile Yaşar Üniversitesi Selçuk Yaşar Kampüsü içerisinde yer alan Kuluçka Merkezi içinde yer almaya hak kazanan.

Detaylı

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ

ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Hazine Müsteşarlığı Banka ve Kambiyo Genel Müdürlüğü B.02.1. HZN.0.09.01.01 SAYI:2009-GNL-1 TARĐH:23.07.2009 1.ĐHRACAT ĐHRACAT VE ĐTHALAT GENELGESĐ Đhracat bedellerinin tahsili 1.1.Đhracat bedelleri, Türk

Detaylı

KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI

KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI KEFALET SİGORTASI GENEL ŞARTLARI A. SİGORTANIN KAPSAMI A.1- Sigortanın Konusu Bu sigorta sözleşmesi ile sigortacı, borçlunun poliçede tanımlanan borç yükümlülüğünü yerine getirememesi rizikosuna karşı,

Detaylı

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır.

Büyüme stratejisini ihracat temeline dayandıran Türkiye, bu kapsamda ihracata değişik yollarla teşvikler sağlamaktadır. DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ VEYA İZNİ OLANLARA BANKA VE SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ, DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI Gerek gelişmiş ve gerekse gelişmekte olan ülkeler, ihracatlarının arttırılması konusunda

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/135430 İhalenin adı ETİ MADEN İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜNE BAĞLI BANDIRMA BOR VE ASİT FABRİKALARI İŞLETME

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik Bağımsız Denetim ve Danışmanlık No : 2010-059 Tarih : 22.10.2010 Konu : 6009 Sayılı Kanun İle Gider Vergileri Kanununda Banka Sigorta Muameleleri Vergisine İlişkin Yapılan Değişikle Alakalı Yayımlanan 87 Seri Numaralı Gider Vergileri

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ ÜCRET ve MASRAF TUTARLARI (*): FAİZİN/MASRAFIN/ÜCRETİN FAİZ MASRAF

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/135262 İhalenin adı Akışkan Yataklı Kurutucu ve Donanımları Temini ve Montajı Teklif sahibinin adı ve soyadı/

Detaylı

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER

ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER ADİ VE TİCARİ İŞLERDE FAİZE İLİŞKİN YENİLİKLER Prof. Dr. Mustafa ÇEKER Çukurova Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ticaret Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi 31.10.2013 FAİZ KAVRAMI Faiz, para alacaklısına parasından

Detaylı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı

SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR SÜREÇLERİ. Sürecin Amacı 02.01.2014 Rev 01 1/15 Sürecin Tanımı Satınalma Süreci Süreç No Süreç Sahibi 3 Satınalma Müdürü 08-03-33 Sürecin Amacı İTÜ Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerden gelen satınalma taleplerinin

Detaylı

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Tarih:.../../ Müşteri Müşteri Numarası :. :. KONUT FİNANSMANI ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ T. Garanti Bankası A.Ş. olarak biz ( Biz ), Konut Finansmanı Çerçeve Sözleşmesi ( Çerçeve Sözleşme ) ve ekinde imzalanacak

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %..

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU FAİZ ORANI %.. İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri,

İlgili-Sorumlu. İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, KAMU ZARARI İlgili-Sorumlu İlgili; Kendisine yersiz veya fazla ödeme yapılan gerçek ve/veya tüzel kişi ya da kişileri, Sorumlu; Kamu zararının oluşmasına sebep olan kamu görevlisini Kamu Kaynağı Kamuya

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi

T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı. Sayın: Firma Yetkilisi T.C. UŞAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı *BE84EM49* Sayı : 85027752-934.02- Konu : Fiyat Tespiti Sayın: Firma Yetkilisi 8 Mart 2016 Tarihinde düzenlenecek olan Dünya Kadınlar

Detaylı

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI

TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI TÜKETİCİ KREDİSİ SÖZLEŞMELERİ YÖNETMELİĞİ YAYIMLANDI Tüketici Kredisi Sözleşmeleri Yönetmeliği ( Yönetmelik ) 22.05.2015 tarihli ve 29363 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. Yönetmelik yayımı tarihinden

Detaylı

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ MALİ MÜŞAVİRLERİN İŞ TAKİP SÖZLEŞMELERİNİN DAMGA VERGİSİ KANUNU AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Selçuk Turgay AZAK* 29 Mustafa BİZİMYER 30 ** ÖZ 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde, DVK ya

Detaylı

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * :

İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI * : İŞYERİ KREDİSİ / KONUT FİNANSMANI HARİCİNDEKİ KONUT KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İŞYERİ KREDİSİ / KONUT KREDİSİ (Konut Finansmanı Harici) Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KREDİ VERECEK KURULUŞ : ICBC TURKEY BANK A.Ş. KREDİ TALEBİNDE BULUNAN : Müşterinin Adı Soyadı, Adresi ve Telefonu KREDİ TÜRÜ TEMİNAT GÖSTERİLEN) : KONUT KREDİSİ

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER 1 Proje incelemesi 2 Röleve projeleri 3 Tadilat projeleri

Detaylı

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL

YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİL YÜKLENİLEN KDV YE AİT FATURANIN GEÇ DÜZENLENMESİ HALİNDE KDV İADESİ YAPILABİLİR Mİ? Rızkullah ÇETİN* 1-GİRİŞ: Vergi mükellefleri mükellefiyet hayatları boyunca çeşitli sebeplerle, yapılan hizmetlere ve

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık

Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık Yeminli Mali Müşavirlik & Denetim & Danışmanlık No: 2010/40 Tarih: 24.10.2010 Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta: info@erkymm.com

Detaylı

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLME MECBURİYETİ KALDIRILMIŞTIR Denet Sirküler Denet Yayıncılık A.Ş. Tel : 0212 275 96 90/274 77 06 Avni Dilligil Sokak No:6 Faks : 0212-272 62 16/272 33 23 34394 Mecidiyeköy-İSTANBUL E-mail: bdo.denet@bdodenet.com.tr Web : www.bdodenet.com.tr

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 İsteklinin Türk vatandaşı gerçek kişi olması halinde, 11 rakamdan oluşan T.C. kimlik numarası yazılacaktır. 2 Teklif vermeye

Detaylı

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Tarih: Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası : : SABİT FAİZLİ KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU ... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA EK-5k BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU / /... KALKINMA AJANSI İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan Ajansın bulunduğu şehir] Teklif sahibinin [adı soyadı/ticaret unvanı], uyruğu : Açık tebligat adresi

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/129608 İhalenin adı Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC Kimlik Numarası 1 (gerçek kişi

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2015/157488 İhalenin adı Periyodik Ortam ve Kişisel Maruziyet Ölçümleri Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret

Detaylı

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU

GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU GEÇİCİ TEMİNAT MEKTUBU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü / / No:... İdarenizce ihaleye çıkarılan Genel Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan yazılım, bakım ve teknik destek işine istekli sıfatıyla katılacak

Detaylı

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ

TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ TÜRK TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. TTVPN AVANTAJ KAMPANYASI KATILIM KOŞULLARI VE TAAHHÜTNAMESİ KAMPANYANIN KOŞULLARI: Türk Telekomünikasyon A.Ş. (Türk Telekom) abonelerinin ( Abone ), aşağıda belirtilen koşulları

Detaylı

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA

TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA DMO İhale No 1 İhalenin Adı Teklif Sahibinin Adı-Soyadı / Ticaret Unvanı Vergi Kimlik Numarası 2 TEKLİF MEKTUBU DEVLET MALZEME OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ III NO.LU SATINALMA KOMİSYON BAŞKANLIĞINA / / 20.. *

Detaylı

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 09.07.2010 / 89-1 19 SERİ NO LU NO LU ÖTV GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 19 seri No lu ÖTV Genel Tebliği nde - Serbest bölgeye ve Türkiye'de ikamet etmeyen yolculara yapılan teslimlerde

Detaylı

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ

İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ İL MÜDÜRLÜĞÜMÜZCE SUNULAN HİZMETLERDE İSTENİLEN BELGELER VE İŞ BİTİRME SÜRELERİ YAPIM ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Ödenek Teminine

Detaylı

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

SUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Sayı: YMM.03.2010-80 Konu: 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Banka ve Sigorta Muameleleri Vergisi Uygulaması İle İlgili Olarak 6009 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler Hk. İZMİR. 1.11.2010 Muhasebe

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü Sayı : 62030549-125[30-2015/280]-14801 17.01.2017 Konu : Yurt Dışı Mukim Firmadan Alınan

Detaylı

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU KONUT FİNANSMANI SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU Bu form Banka dan talep edilen konut kredisine ve kredi sözleşmesine ilişkin koşullar hakkında bilgi verilmesi amacıyla düzenlenmiştir. Aşağıda detayları belirtilen

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ

KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Müşteri Adı Soyadı Müşteri Numarası Vadesiz Hesap No 1. AMAÇ KREDİLİ MEVDUAT HESABI SÖZLEŞMESİ Tarih :././.. İşbu Kredili Mevduat Hesabı Sözleşmesi ( Sözleşme ) ile Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ( Banka

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Sayın Üyemiz EPDK tarafından 9/11/2010 tarihli ve 27754 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA İhale kayıt numarası * : GÖTÜRÜ BEDEL TEKLİF MEKTUBU... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi :

Detaylı

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU. İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU İhale kayıt numarası * :... İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA / / [İhaleyi yapan idarenin bulunduğu şehir] Teklif Sahibinin Adı Soyadı/Firma Unvanı, Uyruğu : Açık Tebligat Adresi

Detaylı

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1

Adı ve Soyadı/Ticaret Unvanı Kaşe ve İmza 2 EK: Birim fiyat teklif cetveli 1 BİRİM FİYAT TEKLİF MEKTUBU.. İHALE KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA.. /.. /... İhale Kayıt Numarası 2016/65825 İhalenin adı 5 adet sürücüsüz araç kiralama Teklif sahibinin adı ve soyadı/ ticaret unvanı Uyruğu TC

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1

T.C. MALİYE BAKANLIĞI. Gelir İdaresi Başkanlığı. Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Sirküleri/1 Konusu : Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu Kesintisi Bildirimi ile eki Cetvelin elektronik ortamda

Detaylı

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI

BAŞVURU FORMU SERBEST MESLEK FAALİYETİ OLARAK TÜZEL KİŞİLİK ORTAKLIĞI BAŞVURU SAHİBİNİN ADI SOYADI TC KİMLİK NO KARNE NO BİLGE KULLANICI KODU FAALİYET ADRESİ İKAMETGAH ADRESİ TEBLİĞ KAPSAMI FAALİYETLERİN NE ŞEKİLDE YÜRÜTÜLECEĞİ TÜZEL KİŞİNİN(*) TİCARET ÜNVANI VERGİ NUMARASI

Detaylı

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI

ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI ARAÇ REHİN SÖZLEŞMESİ NDE GENEL İŞLEM KOŞULLARI KULLANILMASINI KABUL BEYANI MÜŞTERİ/TC Kimlik No: MUHATAP : Vakıf Katılım Bankası A.Ş. Saray Mah. Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. No:10 Ümraniye / İstanbul KONU

Detaylı

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48

87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 İstanbul, 25.10.2010 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2010/48 22.10.2010 tarih ve 27737 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 87 Seri No.lu Gider Vergileri Genel Tebliği nde;

Detaylı

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK)

MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) TUSAŞ - TÜRK HAVACILIK VE UZAY SANAYİİ A.Ş Kazan ANKARA MUHTELİF ASFALT KAPLAMA VE PARK SAHASI İŞLERİ SÖZLEŞMESİ (TASLAK) İDARE :TUSAŞ - Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş. YÜKLENİCİ : TUSAŞ-Türk Havacılık

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER NO: POZ-2010 / 58 İST, 12.07.2010 ÖZET: 19 Seri No lu Özel Tüketim Vergisi Genel Tebliği yayımlandı. 19 SERİ NO LU ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI 9 Temmuz 2010 tarihli Resmi Gazete

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü Sayı : 84974990-130[KDV.5/ I.1-2014-43]-103386 03.04.2017 Konu : Merkezi Yurtdışında

Detaylı

Bono Poliçe Çeklerdir.

Bono Poliçe Çeklerdir. KIYMETLİ EVRAK İşletmeler, kredili (veresiye) satışlarını güvence altına almak ve takip etmek amacıyla ticari hayatta bu tür işlemleri belgelendirmek için kullanılan belgelere kıymetli evrak denir. Kıymetli

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ

MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ MAL SATIŞ SÖZLEŞMESİ Madde 1 SÖZLEŞMENİN TARAFLARI ve TARAFLARIN BİLGİLERİ İşbu sözleşme, bir tarafta GÜRGENLER İNŞAAT VE TESİSAT MALZ.SAN VE TİC A.Ş (bundan sonra GÜRGENLER olarak yazılacaktır) ile diğer

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. TÜKETİCİ KREDİLERİ SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 1- Giriş İşbu Sözleşme Öncesi Bilgi Formu, 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun un 23. maddesi uyarınca tüketiciye tüketici

Detaylı

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI

TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI 12.08.2009/119 TÜRK PARASI KIYMETİNİ KORUMA HAKKINDA 32 SAYILI KARARA İLİŞKİN 2008-32/34 SAYILI TEBLİĞDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI ÖZET : Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin 2008-32/34

Detaylı

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ

BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ Dr. MÜJGAN TUNÇ YÜCEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra İflas Hukuku Anabilim Dalı BANKA ALACAKLARININ İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİBİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... vii YAZARIN

Detaylı

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*):

İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): İHTİYAÇ KREDİSİ BİLGİ ve TALEP FORMU ÜRÜNE AİT BİLGİLER: Ürünün Adı İHTİYAÇ KREDİSİ Süresi (Vadesi) Kredinin Tutarı TAHSİL EDİLECEK FAİZ, ÜCRET, MASRAF VE KOMİSYON TUTARLARI (*): MASRAFIN ADI Faiz Oranı

Detaylı

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT

İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT İTHALAT SONRASI KDV DÜZELTMELERİNDE YENİ MİLAT Eyyup İNCE 24 ÖZ İthalattan sonra yurtiçindeki ithalatçılar için ortaya çıkan olumlu fiyat değişimleri nedeniyle ortaya çıkan fazla veya yersiz ödenen KDV

Detaylı

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP

Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP Prof. Dr. ALİ CEM BUDAK Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Usul ve İcra-İflas Hukuku Anabilim Dalı İPOTEĞİN PARAYA ÇEVRİLMESİ YOLUYLA TAKİP ÜÇÜNCÜ BASKI (TIPKI BASIM) İÇİN ÖNSÖZ Şubat 2008 de

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR

SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 52 İST, 20.05.2009 ÖZET: Maliye; vadeli çeklerde reeskontu kabul etmiyor. MALİYE; VADELİ ÇEKLERDE REEKONTU KABUL ETMİYOR Vergi Usul Kanunu na göre yapılacak dönem sonu değerlemelerinde;

Detaylı

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE İLANI ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM LİMİTED

Detaylı