TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: DÖNEMİ. Fatih ECER *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DEKİ ÖZEL BANKALARIN FİNANSAL PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI: 2008-2011 DÖNEMİ. Fatih ECER *"

Transkript

1 AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13: TÜKİYE DEKİ ÖZEL BANKALAIN FİNANSAL PEFOMANSLAININ KAŞILAŞTIILMASI: DÖNEMİ Fath ECE COMPAISON OF PIVATE BANKS FINANCIAL PEFOMANCES IN TUKEY: THE PEIOD Öz Güçlü ve sağlıklı bankacılık sektörü sürdürüleblr ekonomk büyümenn ön şartlarından brsdr ve ekonomk sstemlern ayrılmaz br parçası olarak değerlendrlmektedr. Bu nedenle bankaların performanslarının değerlendrlmes yatırımcılar, yönetcler ve poltkacılar açısından oldukça önemldr. Çalışmanın amacı Gr İlşksel Analz (GİA) yaklaşımını kullanarak dönem çerçevesnde özel Türk bankalarının fnansal performanslarını karşılaştırmaktır. Bu amaçla 11 özel banka CAMELS krterlernden sermaye yeterllğ, lkdte, aktf kaltes ve karlılık göstergeler kapsamında yer alan 12 fnansal oran esas alınarak performanslarına göre sıralanmışlardır. Elde edlen bulgulara göre Garant Bankası lk sırada yer alırken son sırada Turksh Bank yer almıştır. Ayrıca özel bankaların fnansal başarısındak en öneml etmenn aktf kaltes olduğu ortaya konulmuştur. Anahtar Kelmeler: Gr İlşksel Analz, Özel Türk Bankaları, Fnansal Performans. Abstract A healthy and strong bankng sector s a prerequste for sustanable economc growth and thought to be an ntegral part of the economc systems. For ths reason, the performance evaluaton of banks s relatvely mportant for nvestors, managers, and poltcans. The obectve of ths study s to compare the fnancal performances of the Turksh Prvate banks durng the perod by usng Grey elaton Analyss (GA) approach. To do ths, 11 prvate banks are ranked based on ther performances observng 12 fnancal ratos based on the CAMELS crtera such as captal suffcency, actve qualty, lqudty, and proftablty. Accordng to the fndngs, Garant Bankas s the frst whereas Turksh Bank s the last among prvate banks n terms of fnancal performance. Furthermore, the Yrd. Doç. Dr., Afyon Kocatepe Ünverstes, İİBF, Uluslararası Tcaret ve Fnansman Bölümü, e-posta: 171

2 AIBU Journal of Socal Scences, Autumn 2013, Vol:13, Year:13, Issue:2, 13: most mportant fnancal ndcators n fnancal achevement are actve qualty for prvate banks. Keywords: Grey elatonal Analyss, Turksh Prvate Banks, Fnancal Performance. 1. Grş Küreselleşen dünyada ayakta kalmak steyen kuruluşların en öneml özellkler performanslarını sürekl olarak ölçmeler ve ortaya çıkan sonuçları obektf olarak değerlendrmelerdr. Böylelkle kuruluşlar sektörlernde hang konumda olduklarını göreblmekte ve gerekl önlemler alablmektedrler. Yaşadığımız çağda gderek artan rekabet ortamı, fnansal sstemn en öneml unsurlarından br olan bankaların performansının değerlendrlmesn daha da kaçınılmaz kılmaktadır. Güçlü ve sağlıklı br bankacılık sstem sürdürüleblr br ekonomk büyüme çn ön koşullardan brdr. Dğer taraftan ülke ekonomlernn gelşmes açısından en öneml etkenlerden br olan bankacılık sektöründek acımasız rekabet ortamı, bankaların ellerndek kaynakları en etkn br bçmde kullanmaya zorlamaktadır. Bu bağlamda bankaların kend performanslarını değerlendrmeler ve değerlendrme sonuçlarının ışığında performanslarını arttırıcı yönde önlemler almaları büyük önem taşımaktadır. Bankaların performansının değerlendrldğ çalışmaların 1990 lardan bu yana önem kazandığı görülmektedr (Matthew ve Esther, 2012). Yapılan çalışmalar ncelendğnde çeştl matematksel modellern kullanıldığı görülmektedr. Örneğn av vd. (2008), çeştl fnansal oranları kullanarak bankaların performans tahmnn yaptıkları çalışmalarında Yapay Snr Ağları (YSA), Destek Vektör Makneler (DVM) ve regresyon analzn kullanmışlardır. Çalışmalarında, bankaların geçmş k yılın verler kullanarak gelecek yılın performansını tahmn etmeye çalışmışlardır. Kosmdou ve Zopounds (2008) Yunanstan dak bankaların yıllarındak performanslarını POMETHEE yöntemne dayalı br yaklaşım le analz etmşlerdr. Tate ve Gou (2007) banka şubelernde çsel performans ölçümünü gerçekleştreblmek çn br matematksel model gelştrmşlerdr. Bu amaçla br bankanın şubeler üzernde br çalışma yapmışlardır. Bergendahl ve Lndblom (2008) yaptıkları çalışmada Ver Zarflama Analz (VZA) yardımıyla İsveç te faalyet gösteren yatırım bankalarının fnansal performanslarını değerlendrmştr. Tarawneh (2006) çalışmasında, Umman dak tcar bankaların yılları arasındak fnansal performanslarını 172

3 AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13: değerlendrmştr. Alam vd. (2011) Pakstan dak kamu ve özel sermayel bankaların performanslarını karşılaştırdıkları çalışmalarında karlılık, sermaye yeterllğ, lkdte ve aktf kaltes oranlarını kullanmışlardır. Sonuç olarak fnansal oranlar değştğnde bankaların da performans sıralamasının değştğn göstermşlerdr. San vd. (2011) VZA le Malezya da faalyet gösteren yerel ve yabancı bankaların performanslarını analz etmşlerdr. Bu amaçla peryodunda 9 u yerel, 12 s yabancı olmak üzere 21 bankayı ncelemşlerdr. Çalışmanın sonuçlarına göre yerel bankaların yabancı bankalara göre daha y performans sergledkler ortaya konulmuştur. Jha ve Hu (2012) Nepal de faalyetlerne devam eden kamu, özel ve yabancı sermayel bankaların fnansal performanslarını karşılaştırdıkları çalışmada çoklu regresyon analznden yararlanmışlardır. Bu amaçla 18 tcar bankanın yılları arasındak fnansal rasyolarını kullanarak analzler gerçekleştrmşlerdr. Elde edlen bulgular özel ve yabancı sermayel bankaların kamu bankalarından daha y performans gösterdğn ortaya koymuştur. Berger vd. (2010) dönemnde Çn de faalyet gösteren 88 bankanın performans değerlendrmesn yaptıkları çalışmada regresyon emell br yaklaşım kullanmışlardır. Bankaları coğraf konum, kred verme, aktf karlılığı ve mevduatlarına göre sınıflandırarak yaptıkları çalışmada bu tür br sınıflandırmanın performans üzernde olumsuz br etkye sahp olduğu sonucuna ulaşmışlardır. Ayrıca banka performanslarını karşılaştırmaya yönelk çalışmalarda Tarawneh (2006) ve Al-Tamm (2009) regresyon analznden, Sufan (2009) ve Okpara (2009) se faktör analznden yararlanmışlardır. Banka performansını değerlendren çalışmalarda kullanılan statstksel yöntemlern çok sayıda ve normal dağılıma uygun verlerle analz yapılmasını gerektrdğ görülmektedr. Ver sayısının az olduğu ve dağılımın normal olup olmadığının blnmedğ durumlarda analz yapablme kablyetne sahp olan GİA yaklaşımı bu çalışmada terch edlen yöntem olmuştur. Türk Bankacılık Sstem nde yer alan özel bankaların dönem fnansal performansının karşılaştırılmasının amaçlandığı bu çalışma 5 bölümden oluşmaktadır. İknc bölümde GİA yaklaşımı kullanılarak yapılmış banka performansı değerlendrmeye yönelk çalışmalara yer verlmştr. Üçüncü bölümde ver set tanıtılarak GİA hakkında blgler verlmştr. Dördüncü bölümde yöntemn uygulanışı aşama aşama gösterlerek elde edlen bulgular değerlendrlmştr. Son bölümde se ulaşılan sonuçlar ele alınmış ve lerde yapılacak çalışmalara lşkn bazı önerlerde bulunulmuştur. 173

4 AIBU Journal of Socal Scences, Autumn 2013, Vol:13, Year:13, Issue:2, 13: Banka Performansı Değerlendrmede Gr İlşksel Analz Son yıllarda yapılan çalışmalarda banka performanslarının değerlendrlmesnde GİA yaklaşımının kullanılmaya başlandığı görülmektedr. Örneğn Chang (2006), Tayvan dak 15 tcar bankada şletme davranışı le fnansal performans lşksn nceledğ çalışmasında GİA dan faydalanmıştır. Anlamlı lşk bulduğu çalışmada bankaların lkdte, karlılık, büyüme ve sermaye yapısı oranlarını kullanmıştır. Ho ve Wu (2006), 3 bankayı karşılaştırdıkları çalışmalarında lkdte, karlılık, fnansal kaldıraç, büyüme, aktf kullanımı ve stok performansı oranları çersnde yer alan 53 oranı kullanmışlardır. Analzlerde GİA le fnansal durum analzn kıyaslamışlar ve GİA nın daha y sonuçlar verdğn göstermşlerdr. Daha sonra se TOPSİS yöntemyle bankaları sıralamışlardır. Ho ve Wu (2006) 23 fnansal orandan faydalanarak Avustralya da faalyet gösteren 3 bankanın performansını GİA kullanarak karşılaştırmışlardır. Çalışmanın sonucunda yüksek lkdte oranına sahp bankaların daha y performansa sahp olduğu ortaya konulmuştur. Uçkun ve Grgner (2011), Türk Bankacılık Sstem'ndek kamu ve özel bankaların fnansal oranlar yardımıyla GİA kullanılarak fnansal performanslarının belrlemey amaçlayan br çalışma yapmışlardır. Çalışmada 3 kamu bankası ve 10 özel banka, 14 fnansal oran bakımından GİA'ne tab tutularak, fnansal performanslarına göre kend grupları çnde sıralanmıştır. GİA sonucunda fnansal performans bakımından lk sırayı kamu bankalarında Zraat Bankası, özel bankalarda se Anadolu Bankası almıştır. Grgner ve Uçkun (2012), fnansal krzn Türk bankaları üzerndek etksn belrlemeye yönelk yaptıkları çalışmada GİA yaklaşımını kullanmışlardır. Bulgulara göre dönemnde bankaların performans sıralaması devlet bankaları, yabancı bankalar ve özel bankalar şeklnde gerçekleşmştr. Doğan (2013) se GİA kullanarak İMKB de yer alan 10 bankanın fnansal performansını değerlendrmştr. Ortaya çıkan sıralamaya göre lk sırada Akbank yer alırken son sırada se Yapı Kred Bankası yer almıştır. 3. Ver Set ve Yöntem Frmaların performans değerlemelernde genellkle fnansal oranlar terch edlmektedr. Çünkü frmaların geçmş dönemlernde gösterdkler performansları karşılaştırmanın en bast yolu fnansal oranları kullanmaktır. Çalışmada kullanılan verler Türkye de faalyet gösteren 11 özel bankanın yıllarına lşkn sermaye yeterllğ, lkdte, aktf kaltes ve karlılık göstergeler kapsamında yer alan 12 fnansal 174

5 AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13: orandır. Verler Türkye Bankalar Brlğ nn web stesnden sağlanmıştır (http://www.tbb.org.tr/tr/). Çalışmada GİA yaklaşımı kullanılarak özel bankaları fnansal performanslarına göre sıralanmıştır. GİA yaklaşımı, pek çok krtern bulunduğu durumlarda alternatfler arasından seçm yapmada kullanılablen br yöntemdr. GİA özellkle örneklemn küçük olduğu ve örneklem dağılımının blnmedğ durumlarda değşkenler gruplandırmada terch edlr (Feng ve Wang, 2000). Gr sstem teors lk olarak Deng (1982) tarafından ortaya atılmıştır. Buradak gr term, blgnn eksk olmasını ya da hç blnmemesn fade etmektedr. Gr lşksel fades k sstem ya da eleman arasında zaman çnde meydana gelen etkleşmlerdek değşmn ölçülmes şeklnde yorumlanablr. Elemanlar arasındak benzerlk ve farklılıklardak değşmlern derecesndek gelşmeler ölçmekte yararlanılan yöntem se GİA olarak adlandırılmaktadır. Daha açık br fadeyle k eleman arasındak değşm trend stkrarlı hale gelyorsa lşk derecesnn yüksek olduğu kabul edlr. Aks halde lşk derecesnn düşük olduğu anlaşılır (Feng ve Wang, 2000). Çok krterl karar verme yöntemlernden br olan GİA, belrszlk ortamlarında dğer matematksel yöntemlere göre daha kolay çözümler üreteblmektedr (Üstünışık, 2007). GİA, performans ölçümlernde sıklıkla kullanılmaktadır. Özellkle çeştl fnansal rasyolar yardımıyla değerlendrmeler yapılablmektedr (Peker ve Bak, 2011). GİA nn kullanılma amaçlarından br dğer se pek çok değşken arasından önemsz olanları ayırt ederek öneml olanları kend arasında gruplara ayırmaktır. Böylelkle br gruptak değşkenler brbryle lşkl değşkenler olmakta ve böylelkle dğer gruplardan ayrılablmektedrler. Ver set büyük olduğunda ve ver set normal dağılıma sahp olduğunda faktör analz, kümeleme analz, ayırma analz gb yöntemler kullanılablmektedr. Ancak ver sayısı az ve verlern dağılımı normal olmadığında yapılan analzlern güvenlrlğ azalmaktadır. Böyle durumlara br de ver setnn eksk olması eklendğnde GİA le gerçekten öneml olan değşkenlern analzlere dahl edleblmes sağlanablmektedr (Ho ve Wu, 2006: 149). GİA yöntemnn adımları şunlardır (Wu, 2002): 175

6 AIBU Journal of Socal Scences, Autumn 2013, Vol:13, Year:13, Issue:2, 13: adım: Karar matrsnn ( X ) oluşturulması X 1 (1) 2 (1) n (1) (2) 1 2 n (2) (2) 1 2 n ( n) ( n) ( n) 2. adım: Karşılaştırma matrsnn oluşturulması eferans sers 0 ( 0(1), 0(2),..., 0( ),..., 0( n)) şeklndedr. Burada 0( ),. krtern normalze değerler çndek en büyük değern göstermektedr. eferans sers karar matrsnn lk satırına yazılarak karşılaştırma matrs oluşturulur. 3. adım: Normalzasyon şlem ve normalzasyon matrsnn oluşturulması Bu adımda ver set normalze edlr ve 3 olası durumla karşılaşılablr:. Fayda durumu: Eğer amaç daha y ya da büyük değer elde etmekse (2) numaralı formül kullanılır. ( ) mn ( ) (2) ma ( ) mn ( ). Malyet durumu: Eğer amaç daha küçük ya da az br değer elde etmekse (3) numaralı formül kullanılır. ma ( ) ( ) (3) ma ( ) mn ( ). Optmallk durumu: Eğer amaç optmal br değer elde etmekse (4) numaralı formül kullanılır. ( ) 0b ( ) (4) ma ( ) ( ) 0b (4) numaralı formülde b ( ). krtern hedef değerdr ve 0 ma ( ) 0 ( ) mn ( ) b (1) 176

7 AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13: aralığında br değer alır. Bu şlemlern ardından (1) dek karar matrs şu hale dönüşür: X 1 (1) 2(1) n (1) (2) 1 2 n (2) (2) 1 ( n) 2( n) n ( n) 4. adım: Mutlak değer tablosunun oluşturulması 0 le arasındak mutlak değer ( ) şöyle bulunur: o (5) 01(1) 0 ( ) 0 ( ) ( ) 02(1) 0m(1) m (2) (2) (2) ( n) ( n) ( n) m 5. adım: Gr lşksel katsayı matrsnn oluşturulması mn ma 0 ( ) (7) ( ) ma 0 formülü kullanılarak hesaplanır. (7) numaralı formülde ayırıcı (dstngush) katsayısıdır ve [0,1] aralığında değer alır. Ancak şlemlerde 0.5 alınması tavsye edlmektedr. Ayrıca ma mama ( ) ve mn mn mn ( ) şeklnde hesaplanır. o 6. adım: İlşk derecesnn hesaplanması o n 1 o ( ) (8) n 1 (8) numaralı formülde o. elemanın gr lşk derecesn göstermektedr ve krterlern eşt önem düzeynde olduğu varsayıldığında kullanılır. Eğer krterlern farklı ağırlıkları söz konusu se, o n 1 [ W ( ) ( )] (9) formülünden yararlanılır. o o (6) 177

8 AIBU Journal of Socal Scences, Autumn 2013, Vol:13, Year:13, Issue:2, 13: Bulgular ve Değerlendrme Bu çalışmada, Türk Bankalar Brlğ nn web sayfasından elde edlen 11 özel bankanın CAMELS krterlerne dayanan 4 kategorde (sermaye yeterllğ, aktf kaltes, lkdte, kârlılık) yer alan 12 oranının dönem verlerne dayalı olarak fnansal performansları değerlendrlmştr. En son ver yılı 2011 olduğundan analzler 2011 yılına kadark verler kapsamıştır. CAMELS, ABD de denetm otorteler tarafından oluşturulan ve tcar bankaların rsk bazlı denetm sırasında genel durumunun tesptnde ve uzaktan gözetm faalyetlernde kullanılan br değerlendrme sstemdr. Genel olarak yernde denetm amacıyla kullanılan CAMELS değerlendrme sstemnde, C sermaye yeterllğn, A Aktf kaltesn, M yönetm yeterllğn, E kazanç durumunu, L lkdtey, S se pyasa rsklerne duyarlılığı temsl etmektedr (Uçkun ve Grgner, 2011). Çalışmada kullanılan fnansal kategorler ve bu kategorlerde çalışma kapsamına alınan 12 fnansal oran Tablo 1 de gösterlmştr. Tablo 1. Performans değerlendrmede kullanılan fnansal göstergeler ve oranlar Fnansal Gösterge Formülasyon Kod Hedef Sermaye yeterllğ Özkaynaklar / Toplam Aktfler 1 Maksmum 178 Özkaynaklar / (Mevduat + Mevduat Dışı 2 Maksmum Kaynaklar) Özkaynaklar / (Kred+Pyasa+Operasyonel ske 3 Maksmum esas tutar) (Özkaynaklar-Duran aktfler) / Toplam Aktfler 4 Maksmum Aktf kaltes Kred ve Alacaklar / Toplam Aktfler 5 Maksmum Kred ve Alacaklar / Toplam Mevduat 6 Maksmum Lkdte Lkt Aktfler / Kısa Vadel Yükümlülükler 7 Maksmum Lkt Aktfler / Toplam Aktfler 8 Maksmum Karlılık Net Dönem Karı (Zararı) / Toplam Aktfler 9 Maksmum Net Dönem Karı (Zararı) / Özkaynaklar 10 Maksmum Verg Önces Kar / Toplam Aktfler 11 Maksmum Net Dönem Karı (Zararı) / Ödenmş Sermaye 12 Maksmum Mevduat Dışı Kaynaklar = Bankalararası Para Pyasalarına Borçlar + Alınan Kredler + Fonlar + İhraç Edlen Menkul Kıymetler (Net) Lkt Aktfler = Nakt Değerler ve TCMB + Gerçeğe Uygun Değer Farkı K/Z Yansıtılan FV (net) + Bankalar + Para Pyasalarından Alacaklar + Satılmaya Hazır Fnansal Varlıklar (net) Bankaların sermayelernn yeterllğn mktar ve kalte açısından değerlendren sermaye yeterllğ oranları yardımıyla bankaların sermayelernn düzey ve kaltes, bankaların genel fnansal durumunun

9 AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13: banka büyüklüğü de dkkate alınarak sermaye yeterllğ değerlendrleblmektedr. Bankacılık sektöründe banka kaynakları çnde öz kaynakların payı düşüktür. Öz kaynağın payının azlığı fnansal kaldıraç etksn arttırmaktadır. Fnansal kaldıracın yükseklğ bankalarda kâr fırsatı yarattığı gb, zarar rsk de doğurmaktadır. Kârlılık oranları bankanın kârlılığını değerlendren bleşen olup, hem tarhsel ve kalte olarak kazançları değerlendrmey hem de mevcut yapının sürdürüleblrlğn dkkate almaktadır. Lkdte oranları yoluyla varlıkların ne ölçüde lkt değerlere yatırıldığı, varlıkların menkul kıymetlere dönüştürüleblme durumu ve htyaç halnde satılablme olanakları değerlendrleblmektedr. Aktf kaltes oranları sayesnde bankanın, temel şlev olan kred vermey yeternce yerne getrp getrmedğ ölçüleblmektedr (Uçkun ve Grgner, 2011). Her dört kategordek oranların da yüksek değerde olmaları stenen br durumdur. Özel bankaların performanslarını değerlendrmesnde Şekl 1 dek gb br hyerarşk yapıdan faydalanılmıştır. Buna göre fnansal performans değerlendrmede sermaye yeterllğ ve karlılık göstergelernden 4 er, aktf kaltes ve lkdte göstergelernden se 2 şer adet olmak üzere toplam 12 fnansal oran kullanılmıştır. Banka Performansı Sermaye yeterllğ Aktf Kaltes Lkdte Karlılık Şekl 1. Fnansal performans değerlendrme şeması GİA yaklaşımıyla yapılan hesaplamalar adım adım aşağıdak gb özetleneblr: 4.1. Karar matrsnn oluşturulması dönem çn özel bankaların çalışmada kullanılan fnansal oranlarını gösteren Tablo 2 aynı zamanda GİA çn karar matrsdr. 179

10 AIBU Journal of Socal Scences, Autumn 2013, Vol:13, Year:13, Issue:2, 13: Tablo 2 oluşturulurken özel bankaların dönem verlernn ortalamaları dkkate alınmıştır Karşılaştırma matrsnn oluşturulması GİA yaklaşımının knc aşamasında karar matrs elde edlr. Bu çalışmada kullanılan fnansal oranları gösteren Tablo 2 ye referans satırı adı verlen ve her sütunun en büyük değern çeren satırın eklenmesyle elde edlen karar matrs Tablo 3 tek gbdr. Buna göre sermaye yeterllğ ve lkdte göstergelernde Adabank ın, Aktf Kaltes göstergelernde Alternatf Bank ın, Karlılık göstergelernde se Anadolubank, Akbank ve Garant bankasının en büyük değerler aldığı görülmektedr Normalzasyon şlemnn gerçekleştrlmes GİA yaklaşımında (2), (3) veya (4) numaralı formüller kullanılarak normalzasyon şlem yapılır. Çalışmadak hedef, kullanılan fnansal oranların büyük değer alması olduğundan normalzasyon şlemnde (2) numaralı formül kullanılmış ve Tablo 4 elde edlmştr. Normalze matrsn elemanlarının 0 le 1 arasında değerler aldığı görülmektedr Mutlak değer tablosunun elde edlmes Mutlak değer tablosu (6) numaralı formül kullanılarak elde edlmştr ve Tablo 5 te gösterlmştr. Tablo? nn elde edlmesnde karşılaştırma değerlernn referans banka değerlernden olan mutlak değer farkları dkkate alınmıştır. Ayrıca mutlak değer tablosunda artık referans sers satırına yer verlmez Gr İlşksel Katsayılar Matrsnn Oluşturulması Dördüncü aşama olan Gr İlşksel Katsayılar Matrsnn elde edlmesnde (7) numaralı formülden faydalanılmıştır. 12 fnansal oranın da eşt önem düzeyne sahp olduğu kabulü le analzler yapılmıştır. Ayırıcı katsayısı olarak 0. 5 değer kullanılmıştır. Gr İlşksel Katsayılar Matrs Tablo 6 da verlmştr. 180

11 AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13: İlşk Derecelernn Hesaplanarak Sıralamaların Bulunması Son aşamada lşk dereceler (8) ya da (9) numaralı formülle hesaplanır. Bu çalışmada tüm fnansal göstergelern eşt önem düzeynde olduğu kabul edlerek (8) numaralı formülle hesaplamalar yapılmıştır. Elde edlen sonuçlar Tablo 7 de verlmş ve Şekl 2 de şematk olarak gösterlmştr. Tablo 7 ye göre aktf kaltes kapsamında yer alan oranların özel bankaların fnansal performansının belrlenmesnde en etkn oranlar olduğu söyleneblr. Onu sırasıyla karlılık, lkdte ve sermaye yeterllğ göstergeler takp etmektedr. 181

12 AIBU Journal of Socal Scences, Autumn 2013, Vol:13, Year:13, Issue:2, 13: Tablo 2. Özel Bankaların Fnansal Oran Değerler Sermaye Yeterllğ Aktf Kaltes Lkdte Karlılık Adabank Akbank Alternatf Bank Anadolubank Şekerbank Tekstl Bankası Turksh Bank TEB Garant Bankası İş Bankası Yapı ve Kred Bankası Tablo 3. Karşılaştırma matrs eferans Adabank Akbank Alternatf Bank Anadolubank Şekerbank Tekstl Bankası Turksh Bank TEB Garant Bankası İş Bankası Yapı ve Kred Bankası

13 AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13: Tablo 4. Normalze matrs eferans Adabank Akbank Alternatf Bank Anadolubank Şekerbank Tekstl Bankası Turksh Bank TEB Garant Bankası İş Bankası Yapı ve Kred Bankası Tablo 5. Mutlak değerler tablosu Adabank Akbank Alternatf Bank Anadolubank Şekerbank Tekstl Bankası Turksh Bank TEB Garant Bankası İş Bankası Yapı ve Kred Bankası

14 AIBU Journal of Socal Scences, Autumn 2013, Vol:13, Year:13, Issue:2, 13: Tablo 6. Gr İlşksel Katsayılar Matrs Adabank Akbank Alternatf Bank Anadolubank Şekerbank Tekstl Bankası Turksh Bank TEB Garant Bankası İş Bankası Yapı ve Kred Bankası

15 AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13: Tablo 7. GİA sonuçları Sermaye Yeterllğ Aktf Kaltes Lkdte (%42.27) Karlılık (%58.64) Genel İlşk Genel sıralama (%40.07) (%71.05) Düzey Derece Sıra Derece Sıra Derece Sıra Derece Sıra Adabank %100 1 % %100 1 % % Akbank % % % % % Alternatf Bank % %100 1 % % % Anadolubank % % % % % Şekerbank % % % % % Tekstl Bankası % % % % % Turksh Bank % % % % % TEB % % % % % Garant Bankası % % % % % İş Bankası % % % % % Yapı ve Kred Bankası % % % % %

16 AIBU Journal of Socal Scences, Autumn 2013, Vol:13, Year:13, Issue:2, 13: Dğer taraftan Türkye dek 11 özel bankanın fnansal performans sıralamasında lk sırayı Garant Bankası almıştır. Gerye kalan bankaların sıralaması se şu şekldedr: Anadolubank, Adabank, Akbank, Alternatf Bank, Yapı ve Kred Bankası, İş Bankası, Tekstl Bankası, TEB, Şekerbank ve Turksh Bank. Sermaye yeterllğ en y olan banka Adabank ken en kötü olan bana Alternatf Bank tır. Buna karşın Alternatf Bank aktf kaltes göstergesne göre en y durumda olan banka ken Adabank en kötü durumda olan bankadır. Lkdte ve karlılıkta Garant Bankası lk sırada olup Turksh Bank se son sırada yer almıştır. 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0, Şekl 2. Türkye dek Özel Bankaların Fnansal Performansları 5. Sonuç ve Önerler Çalışmada, Türkye de faalyet gösteren 11 özel bankanın fnansal performansları CAMELS krterlernden sermaye yeterllğ, aktf kaltes, lkdte ve karlılık göstergelernden yararlanılarak gr lşksel analz yaklaşımıyla karşılaştırılmıştır. Gr lşksel analzn küçük örneklemlerde ve dağılımın normal olup olmadığının blnmedğ durumlarda güzel sonuçlar vermes sebebyle bu analz bankaların performanslarının değerlendrlmesnde terch edlmştr. Yapılan analzlerde 12 oranın eşt önem düzeyne sahp olduğu kabul edlmştr. Bu oranların hesaplanmasında 2007 ekonomk krznn sonrasındak verler dkkate alınmıştır. Her ne kadar geçmş yıllara lşkn verler mevcut olsa da 2001 ve 2007 ekonomk krzlernn önces ve sonrasının brlkte

17 AİBÜ Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs, Güz 2013, Clt:13, Yıl:13, Sayı:2, 13: değerlendrlmesnn gerçekç br değerlendrme olmayacağı düşünülmüştür. Bu nedenle çalışmada 2008 yılı le erşleblr en güncel verlerden oluşan 2011 yılları arasındak fnansal oranlar dkkate alınmıştır. Analz sonuçlarına göre bankaların performans sıralaması Garant Bankası, Anadolubank, Adabank, Akbank, Alternatf Bank, Yapı ve Kred Bankası, İş Bankası, Tekstl Bankası, TEB, Şekerbank ve Turksh Bank olarak gerçekleşmştr. Fnansal göstergeler açısından konuya yaklaşıldığında aktf kaltesyle lgl oranların bankaların fnansal performansının belrlenmesnde en fazla etkye sahp oranlar olduğu bulunmuştur. Buna karşın sermaye yeterllğ oranları se performansı en az etkleyen oranlardır. Buradan hareketle özel bankaların aktflern daha y yöneterek fnansal başarılarını devam ettrmeye çalıştıkları söyleneblr peryodunda özel bankaların fnansal kaldıraçtan kaynaklanan rsk faalyet kaldıracını düşük tutarak dengeledkler düşünülmektedr. Ayrıca, analz sonuçlarına göre karlılıkları yüksek olan bankaların fnansal performans sıralamasında da lk sıralarda olduğu görülmektedr. Türk Bankacılık Sstem nde yer alan özel bankaların fnansal performansının Gr lşksel analz le karşılaştırıldığı bu çalışmanın alana farklı br bakış açısı kazandırması hedeflenmştr. İlerde yapılacak çalışmalarda bankaların 2007 krz öncesndek fnansal performansları da belrlenerek krz önces ve sonrak dönem performansları kıyaslanablr. Ayrıca yapılacak çalışmalarda farklı statstksel yöntemler de analzlere dahl edlerek yöntemlern sonuçları brbryle karşılaştırılablr. Kaynaklar Alam, H. M., aza A., & Akram M. (2011). A Fnancal Performance Comparson of Publc Vs Prvate Banks: The Case of Commercal Bankng Sector of Pakstan, Internatonal Journal of Busness and Socal Scence, 2(11): Al-Tamm, H, (2010). Factors Influencng Performance of the UAE Islamc and Conventonal Natonal Banks, Global Journal of Busness esearch, 4(2), 1-9. Bergendahl, G., & Lndblom, T. (2008). Evaluatng the Performance of Swedsh Savngs Banks Accordng to Servce Effcency, European Journal of Operatonal esearch, 185, Berger, N. A., Hasan I., & Zhou, M. (2010). The effects of focus versus dversfcaton on bank performance: Evdence from Chnese banks, Journal of Bankng and Fnance, 34,

18 AIBU Journal of Socal Scences, Autumn 2013, Vol:13, Year:13, Issue:2, 13: Chang, C.P. (2006). Managng Busness Attrbutes and Performance for Commercal Banks, The Journal of Amercan Academy of Busness, 9 (1), Deng, J. (1982). Control problems of grey systems, Systems and Control Letters 5, Doğan M. (2013). Measurng Bank Performance wth Gray elatonal Analyss: The Case of Turkey, Ege Akademc evew, 13(2), Feng, C. M., & Wang,. T., (2000). Performance Evaluaton for Arlnes Includng the Consderaton of Fnancal atos, Journal of Ar Transport Management, 6, Grgner N. & Uçkun N. (2012). The Fnancal Performance of the Commercal Banks In Crss Perod: Evdence From Turkey As an Emergng Market, European Journal of Busness and Management, 4(19): Ho, C.T & Wu, Y.S., (2006). Benchmarkng Performance Indcators for Banks, Benchmarkng: An Internatonal Journal, 13 (1/2), Jha, S. & Hu, X. (2012). A comparson of fnancal performance of commercal banks: A case study of Nepal, Afrcan Journal of Busness Management, 6(25): Kosmdou, K., & Zopounds, C., (2008). Measurement of Bank Performance n Greece, SouthEastern Europe Journal of Economcs, 1, Matthew, N.G. & Esther, L.A. (2012). Fnancal Performance Comparson of Foregn VS Local Banks n Ghana, Internatonal Journal of Busness and Socal Scence 3(21): Okpara, G. (2009). A Synthess of the Crtcal Factors Affectng performance of the Ngeran Bankng System, European Journal of Economcs, Fnance and Admnstratve Scences, Issue 17, Peker İ. & Bak B., (2011). Gr İlşksel Analz Yöntemyle Türk Sgortacılık Sektöründe Performans Ölçümü, Uluslararası İktsad ve İdar İncelemeler Dergs, 4 (7), av, V., Kurnawan, H., Tha, P.N.K., & Kumar, P.. (2008). Soft Computng System for Bank Performance Predcton, Appled Soft Computng, 8,

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Araştırma Makaleler TOPSIS ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME SİSTEMİ: TÜRKİYE DEKİ KAMU BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Dr., Dokuz Eylül Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü erhan.demrel@deu.edu.tr ÖZET Ekonomk faalyetlern

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ

BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ BANKACILIKTA ETKİNLİK VE SERMAYE YAPISININ BANKALARIN ETKİNLİĞİNE ETKİSİ Yrd. Doç. Dr. Murat ATAN - Araş. Gör. Gaye KARPAT ÇATALBAŞ 2 ÖZET Bu çalışma, Türk bankacılık sstem çnde faalyet gösteren tcar bankaların

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ

TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ Akdenz İ.İ.B.F. Dergs 21 2011, 46-66 TÜRKİYE DEKİ KAMU VE ÖZEL BANKALARIN PERFORMANSLARININ GRİ İLİŞKİ ANALİZİ İLE İNCELENMESİ INVESTIGATING PERFORMANCES OF PUBLIC AND PRIVATE BANKS IN TURKEY BY USING

Detaylı

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 25, Sayı: 1, 2011 225 Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı:, 20 225 FİNANSAL ANALİZDE KULLANILAN ORANLAR VE HİSSE SENEDİ GETİRİLERİ ARASINDAKİ İLİŞKİ: EKONOMİK KRİZ DÖNEMLERİ İÇİN İMKB İMALAT SANAYİ

Detaylı

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY

AHP AND GRA INTEGRATED APPROACH IN INNOVATION PERFORMANCE REVIEW PROCESS: AN APPLICATION IN DAIRY INDUSTRY Dumlupınar Ünverstes Sosyal Blmler Dergs / Dumlupınar Unversty Journal of Socal Scences İNOVASYON PERFORMANSI DEĞERLENDİRME SÜRECİNDE AHS VE GİA BÜTÜNLEŞİK YAKLAŞIMI: SÜT ÜRÜNLERİ SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

Detaylı

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI

ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN SINANMASI V. Ulusal Üretm Araştırmaları Sempozyumu, İstanbul Tcaret Ünverstes, 5-7 Kasım 5 ENDÜSTRİNİN DEĞİŞİK İŞ KOLLARINDA İHTİYAÇ DUYULAN ELEMANLARIN YÜKSEK TEKNİK EĞİTİM MEZUNLARINDAN SAĞLANMASINDAKİ BEKLENTİLERİN

Detaylı

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU

ÇOKLU REGRESYON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESYON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-YON KATSAYILARININ YORUMU 6.07.0 ÇOKLU REGRESON MODELİ, ANOVA TABLOSU, MATRİSLERLE REGRESON ÇÖZÜMLEMESİ,REGRES-ON KATSAILARININ ORUMU ÇOKLU REGRESON MODELİ Ekonom ve şletmeclk alanlarında herhang br bağımlı değşken tek br bağımsız

Detaylı

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması

BIST da Demir, Çelik Metal Ana Sanayii Sektöründe Faaliyet Gösteren İşletmelerin Finansal Performans Analizi: VZA Süper Etkinlik ve TOPSIS Uygulaması EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 4 Sayı: Ocak 04 ss. 9-9 BIST da Demr, Çelk Metal Ana Sanay Sektöründe Faalyet Gösteren İşletmelern Fnansal Performans Analz: VZA Süper Etknlk ve TOPSIS Uygulaması

Detaylı

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 25, Sayı: 2, 2011 151 KRİZ DÖNEMİNDE KÜRESEL PERAKENDECİ AKTÖRLERİN PERFORMANSLARININ TOPSİS YÖNTEMİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ Nhan ÖZGÜVEN (*) Özet: Perakendeclk

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Fnansman Dergs Ocak/2012 Farklı Muhasebe Düzenlemelerne Göre Hazırlanan Mal Tablolardan Elde Edlen Fnansal Oranlar İle Şrketlern Hsse Sened Getrler Ve Pyasa Değerler Arasındak İlşk Ahmet BÜYÜKŞALVARCI

Detaylı

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü

Bulanık Analitik Hiyerarşi Süreci ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemleri ile Tekstil Sektöründe Finansal Performans Ölçümü Sosyal Blmler 8/1 (010) s 19516 SOSYAL BİLİMLER Yıl : 010 Clt :8 Sayı :1 Celal Bayar Ünverstes S.B.E. Bulanık Analtk Hyerarş Sürec ve İdeal Çözüme Yakınlığa Göre Sıralama Yapma Yöntemler le Tekstl Sektöründe

Detaylı

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA Atatürk Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt: 27,Sayı:4,2013 110 VERİ ZARFLAMA ANALİZİ (VZA) VE MALMQUİST ENDEKSİ İLE TOPLAM FAKTÖR VERİMLİLİK ÖLÇÜMÜ: BİST TE İŞLEM GÖREN MEVDUAT BANKALARI ÜZERİNE

Detaylı

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği

Kısa Vadeli Sermaye Girişi Modellemesi: Türkiye Örneği Dokuz Eylül Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Dergs, Clt:24, Sayı:1, Yıl:2009, ss.105-122. Kısa Vadel Sermaye Grş Modellemes: Türkye Örneğ Mehmet AKSARAYLI 1 Özhan TUNCAY 2 Alınma Tarh: 04-2008,

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and atural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 9, -4, 0 Research Artcle / Araştırma Makales FUZZY TOPSIS METHODS I GROUP DECISIO MAKIG AD A APPLICATIO FOR BAK BRACH LOCATIO

Detaylı

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46

2005 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:16, s31-46 2005 Gaz Ünverstes Endüstryel Sanatlar Eğtm Fakültes Dergs Sayı:16, s31-46 ÖZET BANKALARDA MALİ BAŞARISIZLIĞIN ÖNGÖRÜLMESİ LOJİSTİK REGRESYON VE YAPAY SİNİR AĞI KARŞILAŞTIRMASI 31 Yasemn KESKİN BENLİ 1

Detaylı

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, **

Doç. Dr. Mersin Üniversitesi, Turizm Fakültesi, ** Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergs The Journal of Internatonal Socal Research Clt: 9 Sayı: 44 Volume: 9 Issue: 44 Hazran 2016 June 2016 www.sosyalarastrmalar.com Issn: 1307-9581 GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ

Detaylı

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının

X, R, p, np, c, u ve diğer kontrol diyagramları istatistiksel kalite kontrol diyagramlarının 1 DİĞER ÖZEL İSTATİSTİKSEL KALİTE KONTROL DİYAGRAMLARI X, R, p, np, c, u ve dğer kontrol dyagramları statstksel kalte kontrol dyagramlarının temel teknkler olup en çok kullanılanlarıdır. Bu teknkler ell

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) DOI: 10.17123/atad.vol25ss195016 Borsa İstanbul da İşlem

Detaylı

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama

Kar Payı Politikası ve Yaşam Döngüsü Teorisi: İMKB İmalat Sektöründe Ampirik Bir Uygulama Anadolu Ünverses Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversy Journal of Socal Scences Kar Payı Polkası ve Yaşam Döngüsü Teors: İMKB İmalat Sektöründe Amprk Br Uygulama Dvdend Payout Polcy and Lfe Cycle Theory:

Detaylı

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT

AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Journal of Management, Marketng and Logstcs (JMML), ISSN: 48-6670 Year: 04 Volume: Issue: AN IMPLEMENTATION OF INTEGRATED MULTI-CRITERIA DECISION MAKING TECHNIQUES FOR ACADEMIC STAFF RECRUITMENT Kemal

Detaylı

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ

KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA MODELİNİN GELİŞTİRİLMESİ Gaz Ünv. Müh. Mm. Fak. Der. Journal of thefaculty of Engneerngand Archtecture of Gaz Unversty Clt 30, No 1, 71-85, 2015 Vol 30, No 1, 71-85, 2015 KURUMSAL FİRMALAR İÇİN BİR FİNANSAL PERFORMANS KARŞILAŞTIRMA

Detaylı

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

Abstract FİNANSAL PERFORMANS ÖLÇÜM ARACI OLARAK NAKİT AKIM ODAKLI FİNANSAL ANALİZ: İNŞAAT VE BAYINDIRLIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA BJSS Balkan Journal o Socal Scences / Balkan Sosyal Blmler Dergs Internatonal Congress o Management Economy And Polcy, 2016 Aralık CASH FLOW-FOCUSED FINANCIAL ANALYSIS AS A MEASURING TOOL OF FINANCIAL

Detaylı

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ

FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ FARKLI REGRESYON YÖNTEMLERİ İLE BETA KATSAYISI ANALİZİ M.Ensar YEŞİLYURT (*) Flz YEŞİLYURT (**) Özet: Özellkle uzak verlere sahp ver setlernn analz edlmesnde en küçük kareler tahmnclernn kullanılması sapmalı

Detaylı

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2

BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN SİGORTA VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 BORSA İSTANBUL DA İŞLEM GÖREN VE BES ŞİRKETLERİNİN FİNANSAL PERFORMANSININ GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ 1 2 DOI NO: 10.5578/eas.26489 ÖZ Veysel KULA 3,Tuğrul KANDEMİR 4, Ender BAYKUT 5

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 29, 244-260, 2011 Research Artcle / Araştırma Makales PERFORMANCE EVALUATION USING AHP - VIKOR AND AHP - TOPSIS APPROACHES: THE

Detaylı

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular

Basel II Geçiş Süreci Sıkça Sorulan Sorular Basel II Geçş Sürec Sıkça Sorulan Sorular Soru No: 71 Cevaplanma Tarh: 06.03.2012 İlgl Hüküm: --- Konu: Gayrmenkul İpoteğyle Temnatlandırılmış Alacaklar İçn KR510AS Formunun Doldurulmasına İlşkn Örnek

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 13, Sayı 1, 2012 195 C.Ü. İktsad ve İdar Blmler Dergs, Clt 13, Sayı 1, 2012 195 TÜRKİYE DE TİCARİ BANKACILIK SEKTÖRÜNDE REKABET DÜZEYİNİN BELİRLENMESİ (2002-2009) Abdulvahap ÖZCAN * Özet Türkye nn yaşadığı 2000 ve 2001 krzler

Detaylı

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması

Depo operatörü lojistik firmasının seçimi için bulanık VIKOR ve bulanık TOPSIS yöntemlerinin uygulanması İstanbul Ünverstes İşletme Fakültes Dergs Istanbul Unversty Journal of the School of Busness Clt/Vol:42, /No:2, 2013, 198-218 ISSN: 1303-1732 wwwfdergsorg 2013 Depo operatörü lostk frmasının seçm çn bulanık

Detaylı

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama

Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarikçi seçimi: elektronik sektöründe bir uygulama 346 Çok ölçütlü karar verme yaklaşımlarına dayalı tedarkç seçm: elektronk sektöründe br uygulama Murat ARIKAN 1, Berat GÖKBEK 1 1 Endüstr Mühendslğ Bölümü, Mühendslk Fakültes, Gaz Ünverstes, Maltepe-Ankara

Detaylı

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ

KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM TALEP SİSTEMİ YAKLAŞIMIYLA ANALİZİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2007/2, Sayı: 6 Journal of Suleyman Demrel Unversty Insttue of Socal Scences Year: 2007/2, Number: 6 KIRMIZI, TAVUK VE BEYAZ ET TALEBİNİN TAM

Detaylı

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ

MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ. SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ MOBİPA MOBİLYA TEKSTİL İNŞAAT NAKLİYE PETROL ÜRÜNLERİ SÜPERMARKET VE TuRİzM SANAYİ VE TİcARET ANONİM ŞİRKETİ 2011-2012-2013 MALİ yılına İLİşKİN YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU ("Şrket") 01012011-31 ı22013

Detaylı

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA

YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Cilt:13 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2006 Clt:3 Sayı: Celal Bayar Ünverstes İ.İ.B.F. MANİSA Bulanık Araç Rotalama Problemlerne Br Model Öners ve Br Uygulama Doç. Dr. İbrahm GÜNGÖR Süleyman Demrel Ünverstes, İ.İ.B.F.,

Detaylı

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER İstanbul Ünverstes İktsat Fakültes Malye Araştırma Merkez Konferansları 47. Ser / Yıl 005 Prof. Dr. Türkan Öncel e Armağan HİSSE SENETLERİNİN BEKLENEN GETİRİ VE RİSKLERİNİN TAHMİNİNDE ALTERNATİF MODELLER

Detaylı

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SANAL MAĞAZALARIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ FUZZY TOPSİS YÖNTEMİ İLE SNL MĞZLRIN WEB SİTELERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Süleyman DÜNDR (*) Fath EER (**) Şuayb ÖZDEMİR (***) Özet: Bu çalışmanın amacı, fuzzy TOPSİS yöntemn kullanarak sanal mağazaların

Detaylı

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü

Çok Kriterli Karar Verme Teknikleriyle Lojistik Firmalarında Performans Ölçümü EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 3 Sayı: 4 Ekm 03 ss. 449-459 Çok Krterl Karar Verme Teknkleryle Lostk Frmalarında Performans Ölçümü Performance Measurement of Logstcs Frms wth Mult-Crtera

Detaylı

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI

TRANSPORT PROBLEMI için GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Yönetm, Yl 9, Say 28, Ekm - 1997,5.20-25 TRANSPORT PROBLEMI ÇIN GELIsTIRILMIs VAM YÖNTEMI Dr. Erhan ÖZDEMIR I.Ü. Teknk Blmler M.Y.O. L.GIRIs V AM transport problemlerne en düsük malyetl baslangç çözüm

Detaylı

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT.

İŞLETME ve İŞLETME İkinci Öğretim BÖLÜMLERİ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) İŞL.103 Genel Muhasebe I 3 5 SRV.211 Statistics I 3 5 İKT. İŞLETME ve İŞLETME İknc Öğretm BÖLÜMLERİ n n İŞL.101 Davranış Blmler I İŞL.201 Genel İşletme İŞL.203 Introducton to Busness İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statstcs I İktsada Grş I İŞL.207 İŞL.209 Pazarlama

Detaylı

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi

Antalya Đlinde Serada Domates Üretiminin Kâr Etkinliği Analizi Tarım Blmler Dergs Tar. Bl. Der. Derg web sayfası: www.agr.ankara.edu.tr/derg Journal of Agrcultural Scences Journal homepage: www.agr.ankara.edu.tr/journal TARIM BİLİMLERİ DERGİSİ JOURNAL OF AGRICULTURAL

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME YÖNTEMLERİNDEN AHP VE TOPSIS İLE KAMP YERİ SEÇİMİ Burak KARAHAN Burak PEKEL Neşet BEDİR Cavt CAN Kırıkkale -2014-

Detaylı

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için)

Dersin Yürütülmesi Hakkında. (Örgün / Yüz Yüze Eğitim için) (Harmanlanmış Eğitim için) (Uzaktan Eğitim için) Ders Kodu Teork Uygulama Lab. Uluslararası Muhasebe ve Fnansal Raporlama Standartları Ulusal Kred Öğretm planındak AKTS 344000000000510 3 0 0 3 6 Ön Koşullar : Bu dersn ön koşulu ya da yan koşulu bulunmamaktadır.

Detaylı

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI

DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI DEĞİŞKEN DÖVİZ KURLARI ORTAMINDA GLOBAL BİR ŞİRKETTEKİ ESNEKLİĞİN DEĞERİ VE OPTİMUM KULLANIMI Mehmet Aktan Atatürk Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 25240, Erzurum. Özet: Dövz kurlarındak değşmler,

Detaylı

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI *

AHP-TOPSIS YÖNTEMİNE DAYALI TEDARİKÇİ SEÇİMİ UYGULAMASI * Ekonometr ve İstatstk Sayı:13 (12. Uluslararası Ekonometr, Yöneylem Araştırması, İstatstk Sempozyumu Özel Sayısı) 2011 1 22 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ AHP-TOPSIS

Detaylı

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri

Merkezi Eğilim (Yer) Ölçüleri Merkez Eğlm (Yer) Ölçüler Ver setn tanımlamak üzere kullanılan ve genellkle tüm elemanları dkkate alarak ver setn özetlemek çn kullanılan ölçülerdr. Ver setndek tüm elemanları temsl edeblecek merkez noktasına

Detaylı

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ

TÜRKİYE DEKİ 380 kv LUK 14 BARALI GÜÇ SİSTEMİNDE EKONOMİK YÜKLENME ANALİZİ TÜRİYE DEİ 38 kv LU 4 BARALI GÜÇ SİSTEMİDE EOOMİ YÜLEME AALİZİ Mehmet URBA Ümmühan BAŞARA 2,2 Elektrk-Elektronk Mühendslğ Bölümü Mühendslk-Mmarlık Fakültes Anadolu Ünverstes İk Eylül ampüsü, 2647, ESİŞEHİR

Detaylı

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus

04.10.2012 SU İHTİYAÇLARININ BELİRLENMESİ. Suİhtiyacı. Proje Süresi. Birim Su Sarfiyatı. Proje Süresi Sonundaki Nüfus SU İHTİYAÇLARII BELİRLEMESİ Suİhtyacı Proje Süres Brm Su Sarfyatı Proje Süres Sonundak üfus Su ayrım çzs İsale Hattı Su Tasfye Tess Terf Merkez, Pompa İstasyonu Baraj Gölü (Hazne) Kaptaj Su Alma Yapısı

Detaylı

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi *

K-Ortalamalar Yöntemi ile Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelerin Belirlenmesi * İMO Teknk Derg, 2012 6037-6050, Yazı 383 K-Ortalamalar Yöntem le Yıllık Yağışların Sınıflandırılması ve Homojen Bölgelern Belrlenmes * Mahmut FIAT* Fath DİKBAŞ** Abdullah Cem KOÇ*** Mahmud GÜGÖ**** ÖZ

Detaylı

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi

Bir Yerleşkede Enerji Yönetimi ve Enerji Tasarruf Potansiyelinin İncelenmesi 15 TTMD Mayıs Hazran 2013 Makale Artcle Br Yerleşkede Enerj Yönetm ve Enerj Tasarruf Potansyelnn İncelenmes Energy Management and Energy Savngs Potental Study n a Campus Zya SÖĞÜT / İnanç Caht GÜREMEN

Detaylı

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır.

UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ. 2 -n olup. nin dağılımı χ dir ve sd = (k-1-p) dir. Burada k = sınıf sayısı, p = tahmin edilen parametre sayısıdır. UYUM ĐYĐLĐĞĐ TESTĐ Posson: H o: Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmektedr. H a : Ver Posson dağılıma sahp br ktleden gelmemektedr. Böyle br hpotez test edeblmek çn, önce Posson dağılım parametres

Detaylı

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF

ANE - AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş.DENGELİ EYF AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2011 30.09.2011 dönemne

Detaylı

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ

KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON: TÜRKĐYE ÖRNEĞĐ Central Bank Revew Vol. 11 (January 2011), pp.1-9 ISSN 1303-0701 prnt / 1305-8800 onlne 2011 Central Bank of the Republc of Turkey http://www.tcmb.gov.tr/research/revew/ KALĐTE ARTIŞLARI VE ENFLASYON:

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI. Kalite Artışları ve Enflasyon: Türkiye Örneği Türkye Cumhuryet Merkez Bankası Sayı: 2010-17 / 20 Aralık 2010 EKONOMİ NOTLARI Kalte Artışları ve Enflasyon: Türkye Örneğ Yavuz Arslan Evren Certoğlu Abstract: In ths study, average qualty growth and upward

Detaylı

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi:

Dokuz Eylül Üniversitesi Yayına Kabul Tarihi: Yayın Gelş Tarh: 01.02.2016 Dokuz Eylül Ünverstes Yayına Kabul Tarh: 01.08.2016 Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Onlne Yayın Tarh: 07.07.2017 Clt: 19, Sayı: 1, Yıl: 2017, Sayfa: 63-81 http://dx.do.org/10.16953/deusbed.09673

Detaylı

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ

GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ 2. Ulusal Tasarım İmalat ve Analz Kongres 11-12 Kasım 21- Balıkesr GRİ İLİŞKİSEL ANALİZ YÖNTEMİNE GÖRE FARKLI SERTLİKLERDE OPTİMUM TAKIM TUTUCUSUNUN BELİRLENMESİ Esra YILMAZ*, Ferhat GÜNGÖR** *ylmazesraa@gmal.com

Detaylı

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH

TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH TEKNOLOJİ, PİYASA REKABETİ VE REFAH Dr Türkmen Göksel Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu makalede teknoloj sevyesnn pyasa rekabet ve refah sevyes üzerndek etkler matematksel br model le ncelenecektr

Detaylı

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ

KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008 FİNANSAL KRİZ ÖRNEĞİ Ekonometr ve İstatstk Sayı:11 2010 61 89 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KÜRESEL FİNANSAL KRİZİN İŞLETMELERİN ETKİNLİK VE PERFORMANS DÜZEYLERİNE ETKİLERİ: 2008

Detaylı

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES

AKADEMİK YAKLAŞIMLAR DERGİSİ JOURNAL OF ACADEMIC APPROACHES Konut Sahplğnn Belrleycler: Hanehalkı Resler Üzerne Br Uygulama Halm TATLI 1 Özet İnsanların barınma htyacını sağlayan konut, temel htyaçlar arasında yer almaktadır. Konut sahb olmayan ve krada oturan

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET

MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA ÖZET MÜŞTERİ MEMNUNİYET İNDEKSLERİ VE CEP TELEFONU SEKTÖRÜNDE BİR PLOT UYGULAMA Al Türkyılmaz Fath Ünverstes, Endüstr Mühendslğ Bölümü, 34900 Büyükçekmece İstanbul Tel: (212) 8890810 1094 Fax: (212) 8890906

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU FON KURULU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK FAALİYET RAPORU Bu rapor AEGON Emekllk ve Hayat A.Ş. Dengel Emekllk Yatırım Fonu nun 01.07.2012-30.09.2012 dönemne

Detaylı

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi

Ege Bölgesi orman işletmelerindeki orman mühendisi dağılımının Atkinson endeksi ile değerlendirilmesi SDÜ Orman Fakültes Dergs SDU Faculty of Forestry Journal 2011, 12: 110-114 Araştırma makales/research artcle Ege Bölges orman şletmelerndek orman mühends dağılımının Atknson endeks le değerlendrlmes İsmal

Detaylı

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI

TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI 1 TÜKETİCİ TATMİNİ VERİLERİNİN ANALİZİ: YAPAY SİNİR AĞLARI ve REGRESYON ANALİZİ KARŞILAŞTIRMASI Metehan TOLON Nuray GÜNERİ TOSUNOĞLU Özet Tüketc tatmn araştırmaları özelde pazarlama yönetclernn, genelde

Detaylı

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır?

A İSTATİSTİK. 4. X kesikli rasgele (random) değişkenin moment çıkaran. C) 4 9 Buna göre, X in beklenen değeri kaçtır? . Br torbada 6 syah, 4 beyaz top vardır. Bu torbadan yerne koyarak top seçlyor. A İSTATİSTİK KPSS/-AB-PÖ/006. Normal dağılıma sahp br rasgele (random) değşkenn varyansı 00 dür. Seçlen topların ksnn de

Detaylı

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum)

COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The Natural Disasters in the Geography Teaching Curriculum) MARMARA COĞRAFYA DERGİSİ SAYI: 28, TEMMUZ - 2013, S. 276-303 İSTANBUL ISSN:1303-2429 E-ISSN 2147-7825 copyrght 2013 http://www.marmaracografya.com COĞRAFYA DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDA DOĞAL AFETLER 1 (The

Detaylı

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE

YAYILI YÜK İLE YÜKLENMİŞ YAPI KİRİŞLERİNDE GÖÇME YÜKÜ HESABI. Perihan (Karakulak) EFE BAÜ Fen Bl. Enst. Dergs (6).8. YAYII YÜK İE YÜKENİŞ YAPI KİRİŞERİNDE GÖÇE YÜKÜ HESABI Perhan (Karakulak) EFE Balıkesr Ünverstes ühendslk marlık Fakültes İnşaat üh. Bölümü Balıkesr, TÜRKİYE ÖZET Yapılar

Detaylı

Tek Yönlü Varyans Analizi

Tek Yönlü Varyans Analizi Tek Yönlü Varyan Analz Nedr ve hang durumlarda kullanılır? den fazla grupların karşılaştırılmaı öz konuu e, çok ayıda t-tet nn kullanılmaı, Tp I hatanın artmaına yol açar; Örneğn, eğer 5 grubu kşerl olarak

Detaylı

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması

Toplam Eşdeğer Deprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 Deprem Yönetmeliği İle 2006 Deprem Yönetmeliğinin Karşılaştırılması Fırat Ünv. Fen ve Müh. Bl. ergs Scence and Eng. J of Fırat Unv. 19 (2, 133-138, 2007 19 (2, 133-138, 2007 Toplam Eşdeğer eprem Yükünün Hesabı Bakımından 1975 eprem Yönetmelğ İle 2006 eprem Yönetmelğnn

Detaylı

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi

Finansal Riskten Korunma Muhasebesinde Etkinliğin Ölçülmesi Fnansal Rskten Korunma Muhasebesnde Etknlğn Ölçülmes Dr. Fahreddn OKUDAN * Fath Ünverstes, İİBF. Özet Bu makalenn amacı, etknlk test yöntemlernn ncelenmesdr. TMS 39, rskten korunma muhasebes uygulanablmes

Detaylı

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama

Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleriyle Alışveriş Merkezi Kuruluş Yeri Seçimi ve Bir Uygulama EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Clt: 14 Sayı: 3 Temmuz 2014 ss. 463-479 Bulanık TOPSIS ve Bulanık VIKOR Yöntemleryle Alışverş Merkez Kuruluş Yer Seçm ve Br Uygulama Selecton of Shoppng Center

Detaylı

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA

TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA TEDARİKÇİ SEÇİMİNDE ANALİTİK HİYERARŞİ PROSESİ VE HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMLERİNİN KOMBİNASYONU: OTEL İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA Yrd. Doç. Dr. Meltem KARAATLI * Yrd. Doç. Dr. Gonca DAVRAS ** ÖZ Otel şletmelernde,

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI FİRMA ÇEŞİTLENDİRMESİNİN FİRMA DEĞERİ, RİSKİ VE PERFORMANSINA ETKİLERİ: TÜRKİYE UYGULAMASI Emel YÜCEL DOKTORA TEZİ

Detaylı

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI

MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI MESLEK SEÇİMİ PROBLEMİNDE ÇOK ÖZELLİKLİ KARAR VERME VE ÇÖZÜME YÖNELİK GELİŞTİRİLEN BİREYSEL KARİYER PLANLAMA PROGRAMI Fath ÇİL GAZİ ÜNİVERSİTESİ Mühendslk Mmarlık Fakültes Endüstr Mühendslğ Bölümü 4. Sınıf

Detaylı

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI İKİNCİ ÖĞRETİM KAMU TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Anablm Dalı: Kamu PROGRAMIN TANIMI: Kamu Tezsz Yüksek Lsans Programı, kamu ve özel sektör sstem çersndek problemler ve htyaçları analz edeblecek, yorumlayacak,

Detaylı

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu

Soğutucu Akışkan Karışımlarının Kullanıldığı Soğutma Sistemlerinin Termoekonomik Optimizasyonu Soğutucu Akışkan arışımlarının ullanıldığı Soğutma Sstemlernn ermoekonomk Optmzasyonu * 1 Hüseyn aya, 2 ehmet Özkaymak ve 3 rol Arcaklıoğlu 1 Bartın Ünverstes akne ühendslğ Bölümü, Bartın, ürkye 2 arabük

Detaylı

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ

İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Türkye İnşaat Mühendslğ, XVII. Teknk Kongre, İstanbul, 2004 İÇME SUYU ŞEBEKELERİNİN GÜVENİLİRLİĞİ Nur MERZİ 1, Metn NOHUTCU, Evren YILDIZ 1 Orta Doğu Teknk Ünverstes, İnşaat Mühendslğ Bölümü, 06531 Ankara

Detaylı

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi

Journal of Engineering and Natural Sciences Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi Journal of Engneerng and Natural Scences Mühendslk ve Fen Blmler Dergs Sgma 31, 203-213, 2013 Research Artcle / Araştırma Makales ANALYTIC NETWORK PROCESS AND TOPSIS METHODS WITH SELECTION OF OPTIMAL INVESTMENT

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI

YATIRIM PROJELERi ANALiziNDE BLACK-SCHOLES OPSiYON FiYATLAMA MODELiNiN KULLANIMI YATIRIM PROJELER ANALzNDE BLACK-SCHOLES OPSYON FYATLAMA MODELNN KULLANIMI Yrd. Doç. Dr. Erkan Uysal Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Bu çalışmada, fnansal opsyon fyatlama modellernn yatınm

Detaylı

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ LİSANSÜSTÜ DERS KATALOG FORMU (GRADUATE COURSE CATALOGUE FORM) Dersn Adı Uluslararası İnşaat Projeler Yönetm Kodu (Code) PYY 514 Lsansüstü Program (Graduate Program) Dersn Türü (Course Type) Dersn İçerğ (Course Descrpton) 3060 kelme arası Dersn Amacı (Course Objectes)

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Abant İzzet Baysal Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Abant İzzet Baysal Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs The Internatonal Journal of Economc and Socal Research ISSN: 1306-2174 http://www.bfderg.bu.edu.tr Clt/Volume:

Detaylı

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI

DENEY 4: SERİ VE PARALEL DEVRELER,VOLTAJ VE AKIM BÖLÜCÜ KURALLARI, KIRCHOFF KANUNLARI A. DNYİN AMACI : Bast ser ve bast paralel drenç devrelern analz edp kavramak. Voltaj ve akım bölücü kurallarını kavramak. Krchoff kanunlarını deneysel olarak uygulamak. B. KULLANILACAK AAÇ V MALZML : 1.

Detaylı

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ

4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Ünsal M.; Varol, A.: Soğutma Kulelernn Boyutlandırılması İçn Br Kuramsal 8 Mayıs 990, S: 8-85, Adana 4.5. SOĞUTMA KULELERİNİN BOYUTLANDIRILMASI İÇİN BİR ANALIZ Asaf Varol Fırat Ünverstes, Teknk Eğtm Fakültes,

Detaylı

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014

2nd International Symposium on Accounting and Finance ISAF 2014 2nd Internatonal Symposum on Accountng and Fnance MUHASEBE PAKET PROGRAMI SEÇİM PROBLEMİNE BULANIK VIKOR YÖNTEMİ İLE BİR ÇÖZÜM ÖNERİSİ ÖZET Hasan UYGURTÜRK Turhan KORKMAZ Dnamk br çevrede faalyet gösteren

Detaylı

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI

NAKLĠYE FĠRMASI SEÇĠMĠNDE BULANIK AHP VE BULANIK TOPSIS YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMASI Marmara Ünverstes Ġ.Ġ.B.F. Dergs YIL 008, CĠLT XX, AYI NAKLĠYE FĠRMAI EÇĠMĠNDE BULANIK AHP E BULANIK TOPI YÖNTEMLERĠNĠN KARġILAġTIRILMAI Prof. Dr. Ahmet ÖZTÜRK * Yrd. Doç. Dr. Ġrfan ERTUĞRUL ** ArĢ. Grv.

Detaylı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı

Deney No: 2. Sıvı Seviye Kontrol Deneyi. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Dijital Kontrol Laboratuvar Deney Föyü Deneyin Amacı SRY ÜNİVERSİESİ Djtal ontrol Laboratuvar Deney Föyü Deney No: 2 Sıvı Sevye ontrol Deney 2.. Deneyn macı Bu deneyn amacı, doğrusal olmayan sıvı sevye sstemnn belrlenen br çalışma noktası cvarında doğrusallaştırılmış

Detaylı

NİTEL TERCİH MODELLERİ

NİTEL TERCİH MODELLERİ NİTEL TERCİH MODELLERİ 2300 gözlem sayısı le verlen değşkenler aşağıdak gbdr: calsma: çocuk çalışıyorsa 1, çalışmıyorsa 0 (bağımlı değşken) Anne_egts: Anne eğtm sevyes Baba_egts: Baba eğtm sevyes Kent:

Detaylı

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre

bir yol oluşturmaktadır. Yine i 2 , de bir yol oluşturmaktadır. Şekil.DT.1. Temel terimlerin incelenmesi için örnek devre Devre Analz Teknkler DEE AAĐZ TEKĐKEĐ Bu zamana kadar kullandığımız Krchoffun kanunları ve Ohm kanunu devre problemlern çözmek çn gerekl ve yeterl olan eştlkler sağladılar. Fakat bu kanunları kullanarak

Detaylı

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ.

BALİ KHO BİLİM DERGİSİ CİLT:23 SAYI:2 YIL:2013. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ. BULANIK BOYUT ANALİZİ ve BULANIK VIKOR İLE BİR ÇNKV MODELİ: PERSONEL SEÇİMİ PROBLEMİ Özkan BALİ ÖZET Personel seçm organzasyonların başarısını etkleyen en öneml problemlerden brdr. Bu seçm, belrszlk çeren

Detaylı

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences

Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi Pamukkale University Journal of Engineering Sciences Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs, Clt 0, Sayı 3, 04, Sayfalar 85-9 Pamukkale Ünverstes Mühendslk Blmler Dergs Pamukkale Unversty Journal of Engneerng Scences PREFABRİK ENDÜSTRİ YAPIARININ ARMONİ

Detaylı

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3

( ) 3.1 Özet ve Motivasyon. v = G v v Operasyonel Amplifikatör (Op-Amp) Deneyin Amacı. deney 3 Yıldız Teknk Ünverstes Elektrk Mühendslğ Bölümü Deneyn Amacı İşlemsel kuvvetlendrcnn çalışma prensbnn anlaşılması le çeştl OP AMP devrelernn uygulanması ve ncelenmes. Özet ve Motvasyon.. Operasyonel Amplfkatör

Detaylı

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems

alphanumeric journal The Journal of Operations Research, Statistics, Econometrics and Management Information Systems Avalable onlne at www.alphanumercournal.com alphanumerc ournal The Journal of Operatons Research, Statstcs, Econometrcs and Management Informaton Systems Receved: January 25, 2017 Accepted: June 22, 2017

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ

ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ ENDÜSTRİYEL BİR ATIK SUYUN BİYOLOJİK ARITIMI VE ARITIM KİNETİĞİNİN İNCELENMESİ Emel KOCADAYI EGE ÜNİVERSİTESİ MÜH. FAK., KİMYA MÜH. BÖLÜMÜ, 35100-BORNOVA-İZMİR ÖZET Bu projede, Afyon Alkalot Fabrkasından

Detaylı

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ

1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ DERS NOTU 07 KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ, LM EĞRİSİ VE PARA TALEBİ FAİZ ESNEKLİĞİ Bugünk dersn çerğ: 1. KEYNESÇİ PARA TALEBİ TEORİSİ... 1 1.1 İŞLEMLER (MUAMELELER) TALEBİ... 2 1.2 ÖNLEM (İHTİYAT) TALEBİ...

Detaylı

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü

ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ Doç.Dr. Nuri ÖMÜRBEK Süleyman Demirel Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü ANALİTİK AĞ SÜRECİ VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE BİLİMDALI SEÇİMİ DoçDr Nur ÖMÜRBEK Süleyman Demrel Ünverstes, İİBF, İşletme Bölümü Nazlı DEMİRCİ Süleyman Demrel Ünverstes, SBE, İşletme ABD, YL Pınar AKALİN

Detaylı

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR

DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ LAPTOP SELECTION: A COMPARATIVE ANALYSIS WITH DEA, TOPSIS AND VIKOR Ekonomk ve Sosyal Araştırmalar Dergs, Bahar 2014, Clt:10, Yıl:10, Sayı:1, 157-178 DİZÜSTÜ BİLGİSAYAR SEÇİMİ: DEA, TOPSIS VE VIKOR İLE KARŞILAŞTIRMALI BİR ANALİZ Mehmet PEKKAYA 1 Mesut AKTOGAN 2 LAPTOP

Detaylı

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması

Black Litterman ve Markowitz Ortalama Varyans Modelinin Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceleri ve Toplam Riskleri Yönünden Karşılaştırılması Volume 3 Number 4 01 pp. 43-55 ISSN: 1309-448 www.berjournal.com Black Ltterman ve Markowtz Ortalama Varyans Modelnn Beta Faktörü, Artık Dalgalanma Dereceler ve Toplam Rskler Yönünden Karşılaştırılması

Detaylı

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir

20. ULUSAL PAZARLAMA KONGRESİ Anadolu Üniversitesi - Eskişehir 20. ULUSL PZRLM KONGRESİ nadolu Ünverstes - Eskşehr Sgorta Ürün Planlarına İlşkn Ürün Cazplklernn Değerlendrlmes Evaluaton of Product ttractveness of Insurance Product Plans Habbe Yelda Şener 1 - Merve

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna

Prof. Dr. Nevin Yörük - Yrd. Doç. Dr. S. Serdar Karaca Yrd. Doç. Dr. Mahmut Hekim - Öğr. Grv. İsmail Tuna Anadolu Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Anadolu Unversty Journal of Socal Scences Sermaye Yapısını Etkleyen Faktörler ve Fnansal Oranlar le Hsse Getrs Arasındak İlşknn ANFIS Yöntem le İncelenmes: İMKB de

Detaylı