GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ ( Gizlilik Taahhütnamesi )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ ( Gizlilik Taahhütnamesi )"

Transkript

1 GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ ( Gizlilik Taahhütnamesi ) Tarih: / / 2015 Gönderilen Şirketin adı. Ankara Doğal Elektrik Üretim ve Ticaret A.Ş. ( ADÜAŞ ) tarafından, Hidrojen Peroksit Sanayi ve Ticaret A.Ş. nin ( Şirket ) sermayesindeki Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( İdare ) na ait % 28,2 oranındaki kamu hissesi satış yöntemiyle özelleştirilecektir (Kısaca Satış olarak bahsedilecektir). Satışla ilgili olarak ADÜAŞ ile yapılacak muhtemel müzakerelerin tarafınızca değerlendirilmesi amacıyla, İhale konusu Şirket hakkında İhale Şartnamesi nde belirtilen, Tanıtım Dokümanında yer alan bilgiler ve/veya başka herhangi bir şekilde bazı sözlü ya da yazılı bilgiler (toplu olarak "Değerlendirme Bilgileri" olarak adlandırılmışlardır) İdare/ADÜAŞ ya da resmi temsilcileri ya da Şirket in, yöneticileri, müdürleri, çalışanları ve/veya acenteleri tarafından size sağlanabilecektir. Size Değerlendirme Bilgileri nin verilmesi, aşağıdaki hususlar hakkında, sizin, İştiraklerinizin ( İştirakten" amaç, herhangi bir tüzel kişi ile ilgili olarak, bu tüzel kişiyi doğrudan ya da dolaylı olarak kontrol eden, ya da bu tüzel kişi tarafından kontrol edilen veya onunla birlikte müşterek kontrol altında bulunan herhangi bir diğer tüzel kişidir) ve danışmanlarınızın da bu belgedeki hükümlere uygun olarak hareket etmelerini sağlamayı kabul ettiğiniz anlamına gelecektir: 1. Değerlendirme Bilgileri münhasıran, sizinle (veya sizin de içinde bulunduğunuz bir konsorsiyum, ortaklık veya benzeri satın alma grubu ile) ADÜAŞ arasında muhtemel bir satışı değerlendirmek üzere kullanılacak ve diğer herhangi bir amaç için kullanılmayacaktır. Bu bilgiler bir satış teklifinde bulunmak için, Şirket in tarafınızca değerlendirilmesinde sizler ve varsa size yardımcı olmak üzere görevlendireceğiniz profesyonel danışmanlarca gizli olarak mütalaa edilecek ve Şirket için rekabet teşkil edecek veya İdare/ADÜAŞ ve/veya Şirket e zararlı olabilecek şekilde veya (Şirket için rekabet teşkil etmese veya zararlı olmasa bile) muhtemel bir satışı değerlendirme amacının dışında hiçbir amaç için kullanılamayacak, söz konusu Değerlendirme Bilgileri veya onun bazı bölümleri ancak; (a) ADÜAŞ dan yazılı olarak izin alındığı takdirde, (b) yasaların, yönetmeliklerin, yüksek yargı makamlarının ve diğer ilgili yargı organları ile hükümetlerin gerekli gördüğü durumlarda veya (c) bu muhtemel satışın değerlendirilmesi için bahsi geçen bilgilere ihtiyacı bulunan müdür, yönetici, çalışanlarınız, danışmanlarınız ve bahsi geçen danışmanların temsilcilerine (açıklama yapılmasına izin verilen kişiler toplu olarak Temsilciler diye adlandırılmıştır) açıklanabilecektir. Bahsi geçen Temsilcilerin bilgilerin gizliliği hususunda uyarılacakları, işbu Gizlilik Taahhütnamesi ile bağlı kalacakları ve üçüncü şahıslara ifşa etmemeyi kabul ettikleri tarafınızca anlaşılmıştır. Her halükarda işbu Gizlilik Taahhütnamesi nin Temsilci ve İştirakleriniz tarafından ihlal edilmesi halinde sorumlu olacağınızı kabul etmektesiniz. Değerlendirme Bilgileri nin bu Gizlilik Taahhütnamesi ile izin verilenlerden başkasına ifşa edilmesini önlemek üzere her türlü gerekli ve uygun önlemler tarafınızdan alınacaktır. Sizin, Temsilcileriniz ya da İştirakleriniz, yasaların, yönetmeliklerin, yüksek yargı makamlarının ve diğer ilgili yargı organları ile hükümetlerin talep ettiği veya gerekli gördüğü durumlarda Değerlendirme Bilgileri'nden herhangi birini açıklamak zorunda kalırsanız, uygun bir koruma tedbirinin alınması amacıyla ADÜAŞ'a ve Şirket'e sözü edilen talep hakkında derhal yazılı ön bildirimde bulunmanız ve söz konusu koruma tedbirinin alınması için ADÜAŞ ve Şirket ile hukuken mümkün olan her türlü işbirliğini yapmanız gerekecektir. Böyle bir hukuki taleple ilgili meseleler ve gelişmeler hakkında ADÜAŞ a derhal ve tam olarak bilgilendirmek zorundasınız. Bu tip bir tedbirin olmaması veya ADÜAŞ ve Şirket in, bu Gizlilik Taahhütnamesi hükümlerine uyma yükümlülüğünden feragat etmemeleri halinde, Değerlendirme Bilgileri'nin, sadece, bir hukukçu tarafından kanunen gerekli olduğu bildirilen kısmını, ancak açıklanacak hususları ADÜAŞ ve Şirket e olabildiğince önceden yazılı olarak bildirmek ve sözü geçen Değerlendirme Bilgileri'nin gizlilik çerçevesinde mütalaa edileceğine dair teminat alınması dahil olmak üzere gerekli her türlü çabayı göstermek kaydıyla ifşa edebilirsiniz.

2 2. Değerlendirme Bilgileri deyimi aşağıdaki bilgileri içermemektedir:(i) Size tevdi edildiği anda ya da ondan sonra genel olarak (siz, Temsilciniz ya da İştirakleriniz tarafından doğrudan ya da dolaylı olarak yapılmış açıklamalardan başka yollarla) kamuya malolmuş bulunan bilgiler, (ii) ADÜAŞ, Şirket veya bunların ilgili danışmanları dışında olan ve belirtilen bu şahıs ve kuruluşlarla herhangi bir bilgi saklama görev ve sorumluluğu veya başka bir şekilde yükümlülüğü ve bağlılığı olmayan kaynaklardan gizlilik şartı aranmadan tarafınızca elde edilen bilgiler veya (iii) işbu Gizlilik Taahhütnameleri hükümleri çerçevesindeki yükümlülüklerinizden herhangi birini ihlal etmeksizin tarafınızca geliştirilen veya bağımsız olarak elde edilen bilgiler. Değerlendirme Bilgileri'nde mevcut bilgilerin size, Temsilcinize veya İştiraklerinize yukarıdaki (i), (ii) ya da (iii) fıkra hükümlerine göre ulaşması, işbu Gizlilik Taahhütnamesi hükümlerinden herhangi biri uyarınca Değerlendirme Bilgileri nin kalan kısmı ile ilgili yükümlülüklerinizi etkilemeyecektir. 3. ADÜAŞ ın talebi halinde, ADÜAŞ a sizin ya da Temsilcilerinizin veya İştiraklerinizin elindeki Değerlendirme Bilgileri'nin tüm suretlerini mümkün olan en kısa zamanda iade edeceğiniz gibi, tarafınızca ya da Temsilcileriniz veya İştiraklerinizce gerek sizin gerekse kendilerinin kullanımı amacıyla hazırlanan ve Değerlendirme Bilgileri'ni içeren ya da yansıtan, bilumum analiz, derleme, araştırma ya da sair belge ve araçları (Türev Bilgi) imha edecek, söz konusu durumu yazılı olarak ADÜAŞ ve Şirket e bildirecek, dahili idari kayıtlarınızın bir kısmını oluşturan ve iş teamüllerinize uygun olarak alınmış yönetim kurulu kararları ya da benzer nitelikteki belgelerin suretlerini muhafaza etmeniz gerekecektir. Türev Bilgilerle ilgili yukarıda bahsi geçen farklı işlemlerin dışında, Türev Bilgi, bu Gizlilik Taahhütnamesi nin Değerlendirme Bilgileri ile ilgili hükümleri çerçevesinde gizli olarak muhafaza edilecektir. Söz konusu bilginin iade edilmiş olması ya da imha edilmiş olmasına bakılmaksızın işbu Gizlilik Taahhütnamesi nin hükümleriyle bağlı kalmaya devam edeceksiniz. Muhtemel Satış çerçevesinde yapılacak hukuki inceleme veya değerlendirmeler dolayısıyla sizin veya danışmanlarınızın yükleneceği herhangi bir maliyetten ADÜAŞ veya Şirket hiç bir şekil ve şartta sorumlu olmayacaktır. 4. ADÜAŞ ın yazılı ön onayı alınmaksızın; (i) ADÜAŞ ile aranızda muhtemel bir taahhütname ile ilgili bir inceleme, görüşme ya da işlemin sürmekte olduğunu, (ii) ADÜAŞ ya da Şirket ten Değerlendirme Bilgileri talebinde bulunduğunuzu ya da aldığınızı, (iii) muhtemel işlemlerle ilgili kayıt, şart veya sair hususları, bunların mevcut durumları dahil hiçbir kişiye açıklamayacak, Temsilcileriniz ve İştiraklerinize bu tür bilgileri açıklamamaları hususunda talimat vereceksiniz. Bu Gizlilik Taahhütnamesi nde kullanılan kişi terimi, herhangi bir sınırlama olmaksızın, bilumum tüzel kişi, şirket, ortaklık, bireyler ya da konsorsiyumları içerecek şekilde yorumlanacaktır. Eğer bir konsorsiyum oluşturma ihtimalini diğer taraf ya da taraflar ile müzakere etme arzusunda iseniz, konsorsiyuma dahil etmek istediğiniz taraf ya da tarafları ADÜAŞ'a yazılı olarak bildireceksiniz. Yukarıdaki paragrafta açıklanan hükümlere karşın, ADÜAŞ, konsorsiyum oluşturmak için yazılı olarak bildirdiğiniz taraf ya da taraflar ile görüşmeler yapılabilmesi için izin vermekte, ancak söz konusu taraf ya da tarafların işbu Gizlilik Taahhütnamesi ni imzalayıp ADÜAŞ'a teslim etmesinden önce, Değerlendirme Bilgileri nin herhangi birinin bu taraflar ile müzakere edilmesine izin vermemektedir. 5. Hangisi daha önce gerçekleşecekse ise (i) Satışla ilgili olarak siz (veya sizin içinde bulunduğunuz bir konsorsiyum, ortaklık veya benzeri yatırım grubunun) ve ADÜAŞ arasında nihai Satış Sözleşmesi ( Satış Sözleşmesi ) imzalanıncaya kadar; (ii) ADÜAŞ ile başka bir taraf arasında satışa ilişkin olarak Satış Sözleşmesi imzalanıncaya kadar, veya (iii) işbu Gizlilik Taahhütnamesi tarihinden itibaren üç yıllık sürenin bitiminden önce, işlerin normal seyri sırasında yapılacak sözleşmeler hariç olmak üzere, ADÜAŞ ın yazılı onayı olmadan, muhtemel Satışla ilgili olarak ya da bu hususta bir değerlendirmede bulunmak amacıyla Şirket in ya da İdare / ADÜAŞ ın herhangi bir yöneticisi, müdürü ya da çalışanı veya acentesiyle herhangi bir girişimde bulunmamayı veya ilişkiler sürdürmemeyi kabul etmektesiniz. Ancak, 4046 sayılı 2

3 Kanu nun 18 inci maddesi gereğince doğrudan ADÜAŞ tarafından yapılması gereken ihale işlemleri için söz konusu kısıtlama uygulanmayacaktır. Şirket in mevcut durumunun tespiti için gerekli olan çalışmalar için ADÜAŞ ın gerekli temasları sağlayacağı kabul edilmektedir. Ayrıca, ADÜAŞ tarafından İhale Şartnamesine uygun olarak size yazılı olarak başka türlü talimat verilmedikçe, (i) muhtemel Satışla ilgili tüm haberleşmeyi, (ii) ek bilgi taleplerini, (iii) toplantı ve ziyaret taleplerini ve (iv) usule ilişkin görüşme veya soru taleplerini yalnızca ADÜAŞ a sunmayı kabul etmektesiniz. İşbu belgenin imza tarihinden itibaren bir yıl süre ile; ya da daha önce gerçekleşmesi halinde, siz (veya sizin de içinde yer aldığınız bir konsorsiyum, ortaklık veya benzeri yatırım grubu) ve ADÜAŞ arasında bir Satış Sözleşmesi imzalanıncaya kadar, gerek sizin, gerekse Temsilcilerinizden herhangi birinin ya da İştiraklerinizden herhangi birinin doğrudan veya dolaylı olarak tanıştırıldığı veya satışa ilginiz dolayısıyla temasta bulunduğu Şirket ya da ilgili yan kuruluşlarının herhangi bir çalışanını Şirket te görevli oldukları süre boyunca istihdam etmeye çalışmayacağını, bu amaca yönelik herhangi bir girişimde bulunmayacağını ve yeni bir iş aramaya teşvik etmeyeceğini ve diğer tüm iştirak ve bağlı şirketlerinin de (söz konusu İştirak ve bağlı şirketler sizin tarafınızdan kontrol edildikleri sürece) bu yönde hareket etmelerini sağlayacağını kabul ve taahhüt etmektesiniz. Bu yükümlülük ve taahhüt, (i) sizin veya sizin kontrolünüzde bulunan İştirak veya bağlı şirketlerin herhangi birisinin teşviki olmadan istifasını vermiş ve/veya başka bir şekilde iş ilişkisini sona erdirmiş veya sona erdirilmesini kabul etmiş, (ii) iş ilişkisinin sona erdirileceği kendisine bildirilmiş veya (iii) genel reklamlar yoluyla veya kendi isteği doğrultusunda sizin veya sizin kontrolünüzde bulunan İştirak veya bağlı şirketlerde istihdam arayan herhangi bir kişi için geçerli olmayacaktır. 6. ADÜAŞ, Şirket ve ilgili Temsilcileri, müdürleri, yöneticileri, çalışanları, hissedarları, malikleri, danışmanları veya acentelerinden hiçbirinin; Değerlendirme Bilgileri'nin doğruluğu ya da tamlığı hususlarında sarih ya da zımni hiçbir taahhüt ya da garantide bulunmadığı gibi, Değerlendirme Bilgileri'nin tarafınızca kullanılmasından dolayı, size ya da herhangi diğer bir kişiye karşı sorumlu olmayacaklarını kabul etmektesiniz. Ayrıca, Şirket in üçüncü şahıslarla yapmış olduğu sözleşmenin bazılarında ya da Kanunun ilgili maddelerinde, sözleşmelerin mevcudiyet ya da içeriğini ya da Şirket in bu sözleşme sonucu elde ettiği bilgileri ifşa etmeyi yasaklayan veya kısıtlayan hükümlerin bulunabileceğini kabul etmektesiniz ve bu sebeple, sözü geçen sözleşme ya da kanuni hükümlere uymak bakımından, Değerlendirme Bilgileri'nde taleplerinize cevap verebilecek belli bilgilerin yer almayabileceğini kabul etmektesiniz. Satış Sözleşmesinde, bir alıcı veya alıcı grubuna karşı taahhüt ve garantiler, ancak bu Satış Sözleşmesinin imzalanması halinde ve bu Satış Sözleşmesindeki sınırlama ve yasaklara bağlı olarak, kanuni bir sonuç meydana getirebilirler. 7. Sizinle Satış Sözleşmesi imzalanmadıkça; sizinle ADÜAŞ arasında satışa ilişkin herhangi bir sözleşme ya da anlaşmanın mevcudiyetinin kabul edilmeyeceğini kabul ve taahhüt ettiğiniz gibi, böyle bir Satış Sözleşmesi akdedilinceye kadar Satışla ilgili (sınırlama söz konusu olmadan sözleşmenin ihlali de dahil olmak üzere) bilumum taleplerinizden baştan feragat etmektesiniz. Keza, sizinle ADÜAŞ arasında bir Satış Sözleşmesi imzalanmadıkça, ne İdare ne ADÜAŞ, ne Şirket ve ne de ilgili Temsilcilerinin, (müdürleri, yöneticileri, çalışanları, hissedarları, malikleri, danışman ve acenteleri dahil) bu Gizlilik Taahhütnamesi gereğince yapılan bir hukuki işlemden ya da söz konusu işlemle ilgili diğer yazılı veya sözlü herhangi bir ifadeden (işbu Gizlilik Taahhütnamesi nde belirtilen konular dışında) dolayı her ne suretle olursa olsun hiçbir kanuni yükümlülük altında bulunmadığı tarafınızca anlaşılmış ve kabul edilmiştir. Bu fıkranın amacı bakımından Satış Sözleşmesi" terimi, süresi uzatılmış herhangi bir niyet mektubunu ya da sair yazılı ön sözleşmeyi veya tarafınızca yapılan herhangi bir teklif veya icabın hiçbir yazılı ya da sözlü kabulünü içermemektedir. Keza (i) ADÜAŞ ve Şirket in işbu Gizlilik Taahhütnamesi nde öngörülen Satış işlemini münhasıran kendi takdirlerine bağlı olarak kararlaştırdıkları şekilde yürütmeye serbest olacaklarını (herhangi bir sınırlandırma söz konusu olmaksızın, size ya da diğer bir şahsa önceden ihbarda bulunmadan müstakbel herhangi bir alıcı ile müzakerelerde bulunup bir Satış Sözleşmesi akdi dahil), (ii) Satışla ilgili herhangi bir yöntemin her zaman size ya da diğer bir şahsa ihbarda 3

4 bulunmak mecburiyeti olmadan değişebileceğini, (iii) ADÜAŞ ın kendi takdiri doğrultusunda, bir Satışla ilgili olarak sizin ya da Temsilcilerinizin yapmış olabileceği bilumum teklifleri reddetme ve sizinle aralarında yapılan görüşme ya da müzakerelere her zaman ve sebep göstermeden son verme hakkına sahip olduğunu ve (iv) Satış tan dolayı veya satışla ilgili olarak, İdare, ADÜAŞ, Şirket ya da onların ilgili Temsilcileri, müdürleri, yöneticileri, çalışanları, hissedarları, malikleri, danışmanları ya da acenteleri aleyhine hiçbir iddia ileri sürme hakkınız bulunmadığını (sizinle akdedilmiş bir Satış Sözleşmesine taraf veya taraflar olan kişi/kişilere karşı mevcut taleplerin dışında) anlayıp kabul ediyorsunuz. Gerek bu fıkra, gerekse işbu Gizlilik Taahhütnamesi nin diğer herhangi bir hükmü, ADÜAŞ ın bu fıkraya (ya da başka bir hükme) açık olarak atıfta bulunan ve feragat ya da değişikliği açıkça zikreden yazılı onayı olmaksızın ortadan kaldırılamaz ya da değiştirilemez. 8. İşbu Gizlilik Taahhütnamesi ve burada belirtilen yükümlülükler 3 üncü, 6 ncı, 9 uncu ve 12 nci maddeler hariç olmak üzere bu belgenin tarihinden itibaren 2 (iki) sene içerisinde sona erecektir. 9. İşbu Gizlilik Taahhütnamesi hükümlerinin ihlal edilmesi halinde, ADÜAŞ ve Şirket in başvurulabilecek hukuki çözüm yollarına ek olarak, mahkeme emri ve aynen ifa dahil, adil bir hükme hakları olduklarını ve buna itiraz etmeyeceğinizi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Keza, işbu Gizlilik Taahhütnamesi ve içinde öngörülen işlemlerden doğan ya da onlarla ilgili bilumum talep, dava ya da takiplerden dolayı Ankara Mahkemelerinin münhasıran yetkisini gayri kabili rücu ve kayıtsız ve şartsız kabul ettiğinizi (ve sözü geçen Mahkemelerin dışında söz konusu hususlardan dolayı hiçbir dava, talep ya da takipte bulunmamayı taahhüt etmektesiniz) ve bundan başka, aşağıdaki adresinize taahhütlü mektupla söz konusu Mahkemelerin herhangi birinde aleyhinize ikame edilen bilumum dava ya da takipler ile ilgili olarak tebliğ edilecek bilcümle ihtarname, ihbarname, celp ya da belgelerin geçerli sayılacağını kabul ve taahhüt etmektesiniz. İşbu belge ile, söz konusu Gizlilik Taahhütnamesi ya da öngörülen işlemden dolayı mezkur Mahkemelerde açılan bilumum dava veya takiplerde yer itibarıyla yetki itirazında bulunmaktan ve söz konusu Mahkemelerin herhangi birinde vaki talep ve ikame edilen dava ya da başvurulan takiplerde söz konusu talep, dava ya da takipleri incelemeye Mahkemenin görev yönünden yetkili bulunmadığı savunma ya da talebini ileri sürmekten gayri kabili rücu ve kayıtsız ve şartsız olarak feragat etmeyi kabul ve taahhüt etmektesiniz. Keza, Ankara Mahkemelerinin yetkisini kabul etmiş olmanıza rağmen bu hükümlerde mevcut hiçbir hususun ADÜAŞ ya da Şirket, aleyhinize diğer herhangi bir yetkili mahkeme nezdinde talep ileri sürmek, dava açmak ya da takipte bulunmak hakkını sınırlandıramayacağını kabul ediyorsunuz. Herhangi bir dava, talep ya da takiple ilgili olarak verilecek nihai kararın kesin olacağını, diğer kaza mercileri nezdinde tenfiz veya kanunen öngörülen diğer şekillerde icra edilebileceğini kabul ve taahhüt etmektesiniz. 10. Bundan başka, ADÜAŞ ve Şirket in bu Gizlilik Taahhütnamesi çerçevesinde herhangi bir hak, yetki ya da imtiyazı kullanmamış ya da gecikmiş olarak kullanmış olmasının bundan feragat edildiği anlamına gelmeyeceğini ve bu hak, talep veya imtiyazın münferiden ya da kısmen kullanılmış olmasının, bunun müteakip veya tekrar kullanılmasını ya da bu Gizlilik Taahhütnamesi çerçevesindeki diğer hak, yetki ya da imtiyazların uygulanmasını engellemeyeceğini kabul ve taahhüt etmektesiniz. 11. Bu belge'de yer alan taahhütler, belge'nin konusu ile ilgili olarak, ADÜAŞ ya da Şirket e karşı kanunen veya fiilen sarih veya zımni olarak ifade edilen diğer yükümlülük ve görevlerinizin yerine kaim ve onları bertaraf edici değildir. İşbu Gizlilik Taahhütnamesi ADÜAŞ ve Şirket'in lehine ve bu metnin 6. maddesinde öngörülen konularla ilgili olarak, o maddenin ilk cümlesinde belirtilen kişilerin, her iki durumda da bu Gizlilik Taahhütnamesi nden yararlanan üçüncü kişilerin lehine hüküm icra eder ve gerek sizi gerekse haleflerinizi ve devredeceğiniz tarafları bağlayıcı niteliktedir. 4

5 12. İşbu Gizlilik Taahhütnamesi açıkça aksi belirtilen haller haricinde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunlarına tabi olacak ve bu Kanunlara uygun şekilde yorumlanacaktır. İşbu Gizlilik Taahhütnamesi nin konusu olan ihale, satış ve teklif verme sürecinin diğer bütün hususlarda da Türk Kanunlarına tabi olduğunu ve (i) İdare ye ADÜAŞ a veya Şirket e ihale ile ilgili Türk Kanunlarına bağlı olanların dışında hiçbir iddiada bulunmayacağınızı ve (ii) İdare ye ADÜAŞ a veya Şirket e karşı ihale, satış ve teklif verme süreci ile ilgili Ankara Mahkemeleri dışında hiçbir yerde dava açmayacağınızı kabul etmektesiniz. 13. Bu Gizlilik Taahhütnamesi Türkçe imzalanmıştır. Yukarıdaki hususlarda mutabık olduğunuz takdirde, imza edilmekle bağlayıcı bir Anlaşma oluşturmak üzere işbu belgenin iki suretini imzalayarak, bir suretini bize iade etmenizi rica ederiz. Yukarıdaki tüm bilgiler.../ /2015 tarihi itibarıyla teyid ve kabul edilmiştir. İHALE DOKÜMANI ALMAK İÇİN BAŞVURAN / TEKLİF SAHİBİNİN: Adı-Soyadı/Unvanı: Adresi: Telefon No: Faks No: Yetkili İmza: 5

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI GİZLİLİK TAAHHÜTNAMESİ Tarih: / / Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Özelleştirme İdaresi Başkanlığı ( Ö.İ.B. ) tarafından, Elektrik Üretim A.Ş. ( EÜAŞ ) ye

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

Satın Alma Hüküm ve Şartları

Satın Alma Hüküm ve Şartları Satın Alma Hüküm ve Şartları Ürünlerin ve Hizmetler in alımına ve varlıkların kiralanmasına dair işbu Hüküm ve Şartlar (bundan sonra Şartlar veya Sözleşme olarak anılacaktır) bundan sonra tedarikçileri

Detaylı

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ

MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME SÖZLEŞMESİ ÜYE İŞ YERİ MOBİL ÖDEME HİZMETLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Mobil Ödeme Hizmetleri Sözleşmesi,../../.( Yürürlük Tarihi ) tarihinde, İstanbul da, Bağlarbaşı Mahallesi, Ergenekon Sokak, Çakmak

Detaylı

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile

FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile FATURAKOM ÖDEME HİZMETLERİ A.Ş. ile... Arasındaki../. 2015 Tarihli TEMSİLCİLİK SÖZLEŞMESİ 1 1. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI İşbu Temsilcilik Sözleşmesi( Sözleşme ) /./2015 tarihinde; 1.1 Türk hukukuna uygun olarak

Detaylı

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201...

ODEA BANK A.Ş. Müşteri Adı, Soyadı / Ünvanı :... Müşteri No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... ODEA BANK A.Ş. T E Z G A H Ü S T Ü ( O T C ) T Ü R E V İ Ş L E M L E R S Ö Z L E Ş M E S E T İ Adı, Soyadı / Ünvanı :......... No :... Sözleşme Tarihi :... /... / 201... S-18-10 TEZGAH ÜSTÜ (OTC) TÜREV

Detaylı

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi

Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi Mal ve/veya Hizmet Satış Hüküm ve Şartları Parker Hareket ve Kontrol Sistemleri Ticaret Limited Şirketi 1. Tanımlar Bu Hükümler de: Alıcı Şirket in fiyat vereceği herhangi bir şirket, firma ya da birey

Detaylı

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ

EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ EMİN TEKNOLOJİ BAYİLİK SÖZLEŞESİ 1- TARAFLAR Bir tarafta, İçerenköy Mah. Kartal Sok. Kaya İş Merkezi No:10/2 Bostancı Köp. Ataşehir/İstanbul adresinde mukim EMİN TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE DEVREDİLEN İSTANBUL İLİ MALTEPE İLÇESİ FEYZULLAH

Detaylı

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU

SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU 2 SÖZLEŞME ÖNCESİ BİLGİ FORMU İşbu Kaldıraçlı Varlıkların (FOREX) ve Fark Sözleşmelerinin (CFD) Alım Satımına Aracılık Çerçeve Sözleşmesi ( Sözleşme ); Giriş, Genel Hüküm ve Şartlar ( Genel Hükümler )

Detaylı

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları

Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Tata Steel İstanbul Metal San ve Tic. A.Ş Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları April 2013 Title: Version: April 2013 Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Mal ve Hizmetlerin Satın Alma Şartları Page

Detaylı

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ

DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ URLA REZİDANS PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ 1 DARÜŞŞAFAKA CEMİYETİ PERSONEL VE ETKİNLİK SERVİSLERİ SÖZLEŞMESİ İşbu Personel ve Etkinlik Servisleri Sözleşmesi (bundan böyle

Detaylı

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI. ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TC BAġBAKANLIK ÖZELLEġTĠRME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ANKARA DOĞAL ELEKTRĠK ÜRETĠM VE TĠCARET A.ġ. YE DEVREDĠLEN ANTALYA ĠLĠ, ALANYA ĠLÇESĠ, KARGICAK

Detaylı

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ...

FİRMA TANITIM FORMU ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:... VERGİ NO:... ADRESİ:... ... Düzenleme Tarihi:.../.../20... FİRMA TANITIM FORMU KİŞİSEL BİLGİLER ADINIZ:... SOYADINIZ:... ÜNVAN / GÖREV:... GSM:... E-POSTA:... TC:... WEB SİTESİ:... FİRMA BİLGİLERİ FİRMA ÜNVANI :... VERGİ DAİRESİ:...

Detaylı

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi

Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi EK 14 Ön İnceleme Çalışması Gizlilik Sözleşmesi 1) Taraflar İşbu Sözleşme, merkezi..., Türkiye adresinde bulunan. (bundan sonra Şirket olarak anılacaktır) ile merkezi., Türkiye adresinde bulunan Turquality

Detaylı

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

: : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Şube Kodu : Sıra No : TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ Turkland Bank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler

Detaylı

Genel Abonelik Sözleşmesi İçindekiler

Genel Abonelik Sözleşmesi İçindekiler Genel Abonelik Sözleşmesi Bu genel abonelik sözleşmesi (bundan böyle "sözleşme" olarak anılacaktır), aşağıdaki hususları düzenlemektedir: Servislerin, 30 günlük ücretsiz deneme süresince kullanılması.

Detaylı

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ HALK YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. TÜREV ARAÇLARIN ALIM SATIMINA ARACILIK ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO :... MÜŞTERİ YATIRIM HESABI NO :... MÜŞTERİ TÜREV ARAÇLAR HESAP NO :... YER VE TARİH :... 1. TARAFLAR

Detaylı

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları

Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Standart Satınalma Hüküm ve Koşulları Türkiye 1. Amaç ve kapsam 1.1 Taraflarca karşılıklı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, Zoetis Hayvan Sağlığı Limited Şirketi ("Alıcı") tarafından bir tedarikçiden ("Tedarikçi",

Detaylı

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile).

adresinde bulunan Taahhüt Edilen SMS adeti : Adet (Yazı ile). GLOBAL HABERLEŞME A.Ş. TOPLU SMS SÖZLEŞMESİ MADDE 1 TARAFLAR İşbu Sözleşme, Merkezi Atatürk Mahallesi Günışığı Residance B Blok No:7 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan Global Haberleşme A.Ş. (Bundan böyle

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ. ile AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI. arasında imzalanan GARANTİ SÖZLEŞMESİ

TÜRKİYE CUMHURİYETİ. ile AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI. arasında imzalanan GARANTİ SÖZLEŞMESİ TÜRKİYE CUMHURİYETİ ile AVRUPA KONSEYİ KALKINMA BANKASI arasında imzalanan GARANTİ SÖZLEŞMESİ Bu Sözleşme, bir tarafta: TÜRKİYE CUMHURİYETİ (bu Sözleşmede bundan böyle kısaca GARANTÖR olarak anılacaktır)

Detaylı

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne

Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne Sözleşmenin Müşteri Tarafından Aynen Kabul Edilmesi Halinde Alınacak Tutanak : Sayın Atak Faktoring Hizmetleri A.Ş.'ne.../.../...tarihinde incelemem/incelememiz için tarafıma/tarafımıza gönderilmiş olan

Detaylı

Faktoring Sözleşmesi Sözleşme Tarihi : Sözleşme No : GENEL FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİ FORMU ÖNEMLİ UYARI :Ekte bir örneği yer alan Genel Faktoring Sözleşmesi nin (Sözleşme) imzalanması suretiyle şirketimizle

Detaylı

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:...

Sözleflme Yat r mc Hesap No :... Vergi Kimlik No :... T.C. Kimlik No:... Sözleflme Yat r mc Hesap No :................ Vergi Kimlik No :................ T.C. Kimlik No:................ SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ KRED L ALIMI ÇERÇEVE SÖZLEfiMES SERMAYE P YASASI ARAÇLARININ

Detaylı

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ:

GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ. -ile- AVEA ve İŞLETMECİ bundan sonra tek tek Taraf ve birlikte Taraflar olarak anılabilecektir. ŞÖYLE Kİ: GİZLİLİK SÖZLEŞMESİ İşbu gizlilik Sözleşmesi ( Sözleşme ); (1) AVEA İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. ( AVEA ) Abdi İpekçi Caddesi No:75, Maçka/İstanbul, Türkiye -ile- (2) ( İŞLETMECİ ) arasında akdedilmiştir.

Detaylı

Strateji Menkul Değerler

Strateji Menkul Değerler Müşteri Hesap No :.. Tarih :.../../ MÜŞTERİ TANIMA FORMU İş bu form Sermaye Piyasası Kurulu tarafından düzenlenen ve 07/09/2000 tarih ve 24163 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren, Seri:

Detaylı

TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ

TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ TÜREV İŞLEMLER ÇERÇEVE SÖZLEŞMESİ DenizBank A.Ş. nin (Bundan sonra Banka olarak anılacaktır) yurt içi ve dışı şubeleri ve Bankacılık Kanunu çerçevesinde şube sayılan birimlerinde, işbu Türev İşlemler Çerçeve

Detaylı

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi nin Triyaj.net Web Sitesi kullanılmadan önce okunması

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi nin Triyaj.net Web Sitesi kullanılmadan önce okunması Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi nin Triyaj.net Web Sitesi kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir. Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması

Detaylı

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO:

FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: FİNANSAL KİRALAMA SÖZLEŞMESİ SÖZLEŞME NO: Bir tarafta, "Mecidiyeköy Mahallesi Büyükdere Cad. No:83 Şişli/İstanbul" adresinde yerleşik ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu'nun 277481/225063 sicil numarasında

Detaylı

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır.

FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ. Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Müşteri No : Faktoring Sözleşmesinin 1 nüshası teslim alınmıştır. Firma Adı Adres Telefon : : : : GERİ DÖNÜLEBİLİR FAKTORİNG SÖZLEŞMESİ Bir tarafta, AK FAKTORİNG A.Ş. Büyükdere Cad.

Detaylı