Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOOLU Dr. Hakan ERIN Prof Dr. Ibrahim BASAOAOGLU ABSTRACT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOOLU Dr. Hakan ERIN Prof Dr. Ibrahim BASAOAOGLU ABSTRACT"

Transkript

1 1 ETD( YE HUICUKSAL ACIDAN (ICAMU GOREVLISD HEICIMLERIN i$ledioi IRTHCAP SUCU A CRIME COMMONLY SEEN AMONG PUBLIC DOCTORS: CORRUPTION Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOOLU Dr. Hakan ERIN Prof Dr. Ibrahim BASAOAOGLU Istanbul pniversitesi Istanbul.Hukuk Fakilltesi, Ceza Hulcuku ABD fsmahmutogluahotmail.com Istanbul Tip Fakiiltesi Deontoloji Anabilim Dah Istanbul eniversitesi Cerrahpap Tip Fakiiltesi, Tip Tarihi ye Deontoloji ABD ABSTRACT Corruption broadly means a type of mistise of authority by the public officers. The officer gains an unfair advantage by using a force on the Victim orby improperly influencing him/her. The compulsion such as "duress-oblige-force" in public doctors' corruption, mostly seen as moral coercion. Convincing the patient or the relatives if himself/herself doesn't operate the patient the result would be unsatisfactory and the fear arises with, is called as compulsion. Any public hospital doctor receiving money from the patient under the effect of such fear, deemed to be committed the crime of corruption. Other acts resulting as corruption, such as; not assigning a patient bed to a patient in the hospital without gaining any unfair advantage, asking for payment before assigning, ordering to visit the private clinic to give any report and gain unfair advantage, unnecessarily asking for expensive teclunces, convincing the patients that some tests are needed to be done and forwarding them to the laboratories which he/she is the owner or partner. Corruption is a deliberate crime. Therefore, negligence is not possible. Offender misuses the public duty and authority to gain an unfair advantage to himself/herself or for a third party by compulsion and convincing. Therefore a common deliberate is adequate. The offender can only be a public officer. Any officer punished with corruption may also be punished with disciplinary penalty. In the article below, corruption in Turkish Code of Crime will be broadly explanied, actual examples will be given, which have already been submitted and concluded at the court, in order to

2 2 provide a better understanding on the issue. Furthermore, clauses stated in the Code of Civil Servants numbered 657 and the Directory of Medical Deontology will be mentioned. I. Ertl( ACIDAN Math' SUCU: XXXXX Universitesinde gorevli Prof Dr. XXXrin bir hastanm ameliyat etmesi IcarmIt't oda bzcak param alzrken yakalanmasi ye mahkemece tutuklanmannm ardmdan mesle gin 'Wang Icaynagz'bir kez daha buyutec altma ahndisl Son yillarda bu Virden haberler gittikce artan bir bicimde karsinuza cdcmaktachr. Biçak parast konusu; doktorlann uzun bir egitimi talciben girilen zor bir smavla uzmanhk egitimi aldildan, mecburi hizmet gibi uygulamalarla yillarini gecirdikleri ye bunun maddi karsilignuysa normal sartlar altmda alamachklan yonfindeki stiylemlerle mesru gosterihneye calisilmaktadm Bu saptamalann halchlik pap olmalcla birlikte unutulmamast gereken nokta, ileri silt -Men argiimanlann bircok meslek dah icin de gecerli olabilecegidir. Diger yandan sadece heldmlere ozgil bir durum olaralc ele almsa dahi, ortaya konulmaya caltsilan hicbir gerekce ahlak normlanyla siddetle catisan ve hulcuk dist olan yollardan para kazamhnasuu hakli giisteremez. Hekimlik stiphesiz idealler iceren bit meslektir ye bit nitelik onu toplumda saygm bit yere oturtmustur. Maddi kaygilardan uzak bir ic goru, halkinunn yapilan iyiligin Icarsiligtm vermekten ashnda hicbir zaman Icacuitnadiguu ortaya koyabilir. Anadolu da hekimlik yapanlar iyi bilirler Ici, ekonomik grticii olmayan insamma, ineginden sagdigt stitti, yaptigi yogurdu, tarlasmdan toplachgt sebzeleri hekimine biraz da utana sikila vermektedir. Helcimler diger mesleklerde ohnadigi kadar insanlara hizmet etme sansma sahiptir. Ama toplumumuzun bit hizmetlere ceirabi da cok samimi ye steak hatta duygulancluici olmalctadm Halk hemen her zaman doktorlara saygi gostermekte, bit doktora yardimci olmaktan keyif almaktadir. Bunlar helcimlik mesleginin duygusal ye keyif veren yanlandu k bircok helcim de isini yaparken bit durumun ortaya cilcardigi giizel duygulan tatmaktadir. Hatta bu duygular hekimlerin islerini severek yapmalarim saglamaktadm Yasachguruz danemse ne yank ki parayi cok fazla yiireltmektedir. lcinde yasachg'uniz para oncelildi sistemde saghk, piyasalasmis ye bir meta baline gelmistir. Saghgm dagitmu, suastyla kazanc gereksinimi ve verimlilik tarafmdan sekillenmektedir. Bu nedenle ekonominin gereksinimleri ile I eri im

3 3 saghlch yasam ihtiyact arasmda bir gerilim olusmaktadir. 2 Bu baglamda, hasta kavrammm antic intisteri lcavratruna doniistugti bit danemde oldugtunuzdan sea edilebilir. Bir radyo prograrrunda, sunucunun karsismdalci plastik cerrahi uzmam hekime soru sorarken, israrla hastalanniz yerine musterilerinii dedigi ye hekimin bu kelimeyi dilzeltrne geregi duyniadigi dildcatimizi cekmistir. Belki de sunucu, kozmetik alamyla ilgili kabul ettigi bir konuyu tarnsuken, hekimin karsisma gelen hasta stfatim yalustramamisti. Gerci, bit talc= kozmetik uygulamalann tip mensuplan tarafmdan gerceklestirildigi ye bir9ok helcimin gthellik merkezleri a9maya yoneldigi bilinen bit olguysa da, hekimin kendi meslegine saygist balcurundan bu kavrama itiraz etmesi gerelctigi actictu. Son yfflarda giderek belirgin hale gelen para saglik i1ikisi, sagligm herkese esit olarak ulastmlmasi gibi ahlalci bir beklenti lie temelden catsmaktadu. Saghlc, aynen egitim alarunda oldugu gibi, toplumu olusturan turn bireylerin esit ye parasiz olarak yararlanmalan gereken bit San hakludir. Saga konusu, insan haldan kapsammda ele almabilecegi gibi aym zamanda insanligm cozmesi gereken bir vicdani sorun olarak lcarsmuza 911cmaktachr. Nitekhn tpta etigin tend l fonksiyonlarmdan bin i de snglik ile ilgili konulann para ile olan ilikilerini ele alarak ahlaki elestiriler dile getirmektir. 3 Iste, b4 baglamda, para ile saghgm bir arada yasamarn gerektiren cagunizm zor birlikteligj, hulcukcularin irtilcap adim verdigi; toplumda ise bwak parast, hastane yataguu satmak gibi isimler verilen bit suc ortaya cikarmaltadir. Bu su9, yatak i9in muracaat eden hastalardan haksiz menfaat temin etmedikce hastaneye yatinnamak, uzak bit tarihe randevu vererek hastalan s durtunda lnralcnialc, muayenehanesinde gormeden hastaneye yatirmamak, istedigi para verilmezse ameliyat yapmayacaguu bildirmek, hastaneye yatumalc i9in para verilmesini istemelc, gerekli olmachgt halde pahali tetkikleri istemek, hastalaruu bilerek arasindamaddi bin cikar anlasmast olan bin laboratuara yonlendirmek, istedigi raporu verebihnesi icin muayenehanesine ugramhnasuu seylemek, hastabalcwi, hernsire ye diger saga personelinin yapmalda yfikflmiu oldugu giirevleri yapmayi savsaklamasi ye ancalc It menfaat saglachginda bunu yanyor olmast seklinde lcarsumza cikabilmektedir. Ozellilde istenilen gerelcsiz tbbi teticilderin fazlahgt ye bu yoldan kazarulan maddi lcazan9 konumuzla ilgili rastlanan sorunlann banda gelmekiedir. cok fazla teticik istemenin, ytiksek telcnolojik.aletlerin ye karmasik tbbi tetkiklerin yaranru reddetmek mihrildin degildir, ancak eslci hekimler ile yeni helcimler layaslararken daha az tetkik ile daha dogru tam koyma paradoksunu siklikladuyinaktaya. Fazla teddic yaptirma isleminde gorevi katilye kullanrna olasiligim goz arch etmek istemiyoruz. Daha dogrusu bu konuda ciddi stiphelerimiz oldugunu sbylemeliyiz. 2 Turner Bryan S., " Capitalism, Class and Illness", Medical Power and Social Knowledge. Sage Publications, California, 1992, s Ertin, Hakan Ozaltay Biilent ansantn Kendine Yabancilasmasi: Hastadan MUsteriye...

4 4 Tip bircok bilim daluidan farkh ban Ozellikler icerir. Teknik bir brans olaralc algilanmakla birlikte, icinde San unsurunun agirligi dtistintildtigtinde, psikoloji sosyoloji antropoloji ye hukuk gibi sosyal alanlaila da ic igedir. Hekimlerin insanlar tizerinde veya toplumda otorite kurma gticti cok eski caglardan bed bilinmektedir. Sayilan Orneklerin yarn sira helcimligin temel islevinin chsina tasmasun, gtic ye itibaruu ve kutsallik yaklasimlanni kattlye kullanmasim da bu konu kapsaminda degerlendirmek miimictindtir.4 Ne var ki, tibbin sorgulanamaz bir alan icinde gorarnnesi ya da en azmdan halk nezdindelci saygm yerinin saglachgt hosgorayle yapilan hatalann cok da gaze batmamast, gtinlak uygularnalardaki bircok garipligi de beraberinde getirmektedir. Cogu zaman bu tarden ahlak kurallarnia uymayan dununlann acikca tartisilmadigun'ila gorayoruz. Yukanda ortaya cikan ya da cikmasi muhtemel durumlar, heldmin aldigi egitime ye tip mesleginin saygi duyulan amaclanna WM( teskil etmektedir. Dogal olarak da bu hem heldmin kendisine olan saygisun yitirmesine, mutsuzluguna, iini sevmemesine v ie aym zamanda di s danyarun da helcimlige saygtsuun kaybolmasma yol acacaktir. Sonuc olaralc da hekim isine yabancilasmaktadir. Artik alchgt egitimi ye edindigi illceleri unutmus, basica bid olmalctadir. Hukuken irtikap olarak acllandinlan suc, etigin lcabul gormtls genel kurallan baglanunda incelendiginde, Beauchamp ye Childress' in belirledigi 4 tdmel ilkeden adalet illcesine acik bir aylanlik olusturmaktadin Bu ilkelerin digerlerinin yararlihk, zarar vermeme ye Ozerklik oldugunu burada bir kere daha hatirlatahm. Adalet kavrami daha cok hank alamnda kullanilmaktadm Atcak ganiimtizde tip etigi kavramlan icinde de yer bulmaktadir. Dogruluk, halc etmek, hak vermek gibi kavramlar bircok lcimi zaman "Adalet" Icavramun aciklamak amamyla kullamlmistr. Ancakiam bir karstligun dile getirnriek glictiir. Adaletin Icavrammin icinde kiflierin ad, esit ye uygun davrarus bicimlerini hak etmesi gibi bit dumm soz konusudur. Irtikap fain yukanda sayilan adalet tilkesini olusturan unsurlarm tamiine aylun oldugunu rahathkla saylemek mtimktindtir. Saglik hizmetlerine ulasmak zaten bashca etik kaygilardan bin iken bu hizmethr irtikap fiili ile beraber olmasi durumunda hizmete Wawa daha da zor1asmaktachr. 5 Ancak; kamuya alt biy hastanede, elektrik tesisatindan kaynaldanan bir yangut strasinda basladiklan acik kalp ameliyatun, canlan pahasina basan ile taxnamihyan cerrah ye ekibinin bulundugu bit tilkede, 4 ERSOY Tolga, "Tip ye Yabanctlama",Toplumbilim: Saglik Sosyolojisi Ore! Says; no. 13, Tammuz 2001, ss AYDIN Erdem, Tip Etigi Ilkeleri, eri im

5 5 ekonomik beklentileri ne kadar hakh cdursa olsun kat(' niyetli meslektaslann varligi durtist ye caliskan hekimlerin gayretlerini Orttnesini minnictin degildir. 6 II. HEKNILERIN ISLEDIICLERI IRTIKAP SUcU Yukanda bahsettigimiz bu etik degerlerin varligi elbette ki hekimlerin mesleklerini yerine getirirken ban sorumlululdannm dogmas= neden olmustur. Ancak hekimlik meslegini uygulayan kii1er bu sorumlululdarnun bazen bilerek bazen de biameden &stria clicabilmektedirler. Bu baglamda calismada asil olarak tizerinde durufacak konu kamuda cahsan heitimlerin, gorevlerinin gerektirdigi yokumlulukierin disma cilcarak, gergeklestirdilderi tbbi mildahaleler icin, hastadan veya yakinlanndan maddi bit menfaat saglamasichr. Bu durum toplumumuzda, genel olarak cerrahi miidahaleler baglammda "bicak parast" olarak adlanchnhnakta ye Turk Ceza Kanunu baluirundan da diger ttim kosullarm Varligt halinde irtikap sucunu olustunnaktathr. Bilinen bu olastlik chsinda; yatak icin mtiracaat eden hastalardan halcsa menfaat temin etmedikce hastaneye, yatumamalc, yatumak icin para istemek, gerekli olmachgt halde pahali teticikleri istemek, hastalan bunlann onemli olduglina inanchrarak kendisinin ya da ortagt bulundugu bir laborguarda yaptirmaya zorlamak gibi eylemler irtikap sucunun uygulamada sdc rastlanan Omekleridir. Bu calismamizda ise; biraz Once de degindigimiz gibi sadece kamu gorevlisi helcimlerin irtikap sugu, bircok ornek Yargttay karanyla ye tcun tinsurfanyla ele ahnacaktu. 1. Gene) Olarak irtikap Sueu: 5237 sayth TCK' tun ikinci kitabuun "Millete ye Deylete Karp Suclar ye Son Hfikamler" bashich dercitincil lusnumn "Kama idaresinin Gavenilirlieine ye fyleyipne Karp Suclar" admda birinci boltimiinde bircok suc saydnustir. Bu bolihnde yer alan thin suglar, aslinda gorevi kegilye kullanma suclandir. Bunlardan TCK 257. madde de ifadesini bulan " Gerevi Kottlye Kullanma Sucu" genel bit diizenleme inahiyetinde olup; zimmet, irtikap, rusvet gibi diger suclar ise bu suc tipinin Ozel bir goriintis bicimidir. Baska bir anlatmla bu suclar arasmda genel norm- 6zei norm ilikisi soz konusudur. 6 KOK Ahmet Nezih, Hakim ye Para, eri im

6 6 calisma konumuz clan Irtikap sucu da GOrevi Kottiye Kullanma'sucunun tizel bir gortintirn sekli olup, TCK 250 nci madde de dtizenlenmistir ye burada; Madde 250. (1) GOrevinin sagladzg: niifuzu kotuye kullanmak suretiyle kendisine veya baskaszna yarar sa'glanmasma veya bu yolla vaatte bulunulmaszna bir kimseyi icbar eden kamu gorevlisi, bes *clan on pla kadar hapis cezasz lie cezalandirzlzr. (2) GOrevinin sagladtg: gaveni kottlye kullanmak suretiyle gerçe1dqtirdii hileli davramslarla, kendisine veya baskaszna yarar saglanmaszna veya bu yolda vaatte bulunulmaszna bir kimseyi ikna eden kamu gorevlisi, 12c yudan bey ytia kadar hapis cezasz lie cezalandtrthr. (3) lkinci fikrada tanzmlanan sucun kisinin hataszndan yararlanarak islenmis olmas: halinde, bir yzldan ilc yzla kadar hapis cezaszna hiikmolunur. denilmek suretiyle, cesidi sekillerde gerceklestirilen irtikap,fiilleri suc olarak tammlannustr. Madde metninden de anlasilacagi iizere; irtikabm varligt icin; kamu gorevfisi hekimin, hastadan veya yalordarmdan kendisine veya baskasma yarar saglamast gerekir. Bu yararlanmanin gerceklestirilis sekilleri gtiz Oniinde bulundurularak suc tarumlamast yamidiginda ise; irtikap sugunun tic sekilde gerceklesebilecegi anlasilmaktachr. Bu gerceklestirili sekilleri; icbar, hileli davramslarla ikna ve hatadan yaradanmachr. Uygulamada helcimler bakmundan daha cok icbar ye hileli davramslarla ikna suretiyle irtikap soz konusu olmaktachr sayili kanunun yapun sorecinde Adalet Komisyonu tarafmdan kabul edilen ye TBM1Y1 Genel Kurulunda gorticillmek tizere bekleyen Ceza Kanunu tasansmdaki irtikap sucu ile ilgili dtlzenleme taratimizdan u ekilde electirilmictir; " 1rtikap sucunda, ifa ettigi gdrevin sagladigi ntlfuzu kottlye kullarunak suretiyle bif yarar saglanmasi, tarif olarak bu cekilde ortaya konulmuctu. Ancak 248. maddenin 2. ye 3. filcrasi, onemli tereddtitler olucturabilecek cekilde kaleme alinnucti. Daha acdc ifade etmek gerelcirse, hileli davraniclarla kendisine veya backasma yarar saglanmasun kriter olarak kullamnic, ama yulcandaki birinci filcrayla da baglanti kurmamict. Ciddi silanttlar yaratabilecegini shylemictim, hatali bir bicimde formulize edildigini soylemictim. Elimizdeki son metinde bu husus chyle kaleme alinnup GOrevin sagladigi ntifuzu kiittlye kullanmak ifade edilmic, arti 2. fikrada "garevin sa ladigt gaveni kotiiye kullanmak" suretiyle bu baglanh kurulmuc, 3. fikrada da yine `bu baglantmm kuruldugunu gortlyoruz. Bu acidan da irtikap sucunun yeni cekli daha dogru olmuctur. MAHMUTOOLU Fatih Selami, Turk Ceza Kanunu Reformu, Birinci Kitap, Toplumsal Degicim SUrecinde Ttirk Ceza 1Canunu Reform; Ankara, May's 2004, s. 241

7 7 irtikap sucunu detayli olarak inceledigimizde ise; unsurlantun mevzuatirruzdaki birgok sug tipi ile benzerlik arz ettigini giirmekteyiz. Ornegin; irtikap sucunun faili ancak kamu gorevlisi olabilir. Falcat fail kamu gorevlisi olmarp irtikap sucunun diger unsurlan olustugunda baska sug tipleri meydana gelmelctedir. Baska bir anlatnnla irtikap sucu, unsurlanndaki- ban degisiklerle baska suc tiplerine benzemektedir. Bu nedenle belirtmeliyiz Id; gerek menfaat olgusunun On plana ciktt cok Sarda suc tipinin varligi, gerekse zora hileye dayah baskaca suclann mevzuatta yer almast, irtikap sucunun ban suclarla karsilastinhna yapilmastru gerekli lulmaktadir. 2. BENZER SUCLARLA KARSILASTIRMA: a. Yagma Sup ( TCK 148) ve irtikap: irtikap sucunun bir sekli olan; icbar suretiyle irtikap ile yagtna sucu arasmda benzerlik bultuunalctadr. $oyle Id; her lid suc tipi ayn ayn incelendiginde;" icbar" unsurunun ortak oldugu gaze carpmaktadir. Fakat bu sug tiplerindeki -icbar- nitelik itibariyle birbirlerinden' farkhdir. çunlcuyagnia sucunun olusabilmesi icin gereken zorlamanm cebir veya tehdit boyutuna varmasi gerekirken, icbar suretiyle irtikaptaki icbann cebir veya tehdit boyutuna ulasmamast, manevi nitelikte olmast sarttir. 8 Bu hususa irtikap sucunun dilzenlendigi, TCK 250 nci maddenin gerekcesinde de "icbann yagma sucunun olusumuna neden olan cebir veya tehdit boyutuna varmamast gerekir" denilmek suretiyle yer veriliyor. Kisacasn. cebir yoluyla yagma sucunun olusmast icin; maddi Mr zorlamaya ihtiyac duyulacagi halde, irtikapta; yagma sucunda ongortilen yogunlukta olmayan bir zorlama ya da tehdit yeterlidir. 9 8 T1JRAB1 Selami, irtikap Suclan, Ankara, 2009, s Yarg. CGK. 765 sari; TCK. nun yttrurlate oldugu tarihinde verdigi bir kararmda iki sucu birbirinden arracak lustasian usekilde ortaya koymustur: " TCK. nm 209. maddesindeki cebri irtikap sucunun unsurlan: 1- Sarngm memur Imam 2- Memurluk sifat veya gorevinin kettlye kullarnimasi 3- Magdurun pcar saglamaya veya vaadine icbar edilmesi, 4- Saglanan cikann haksa olmast 495. maddedeki gasp sugunun unsurlan ise 1- Fiili islemek icin cebir siddet veya tehdit kullamlmasi, 2- Cebir, siddet Veya tehdidin maim zilyedine vey'a cilthm yerinde bulunan baskasma karsi imam;

8 8 b. Dobnthrictlik Sucu (TCK 157 ) ye irtikap: Ikna suretiyle irtikap sugunda fail dolandinalik suguna benzer bir selcilde, yapttgi hileli davratuslarla magduru hataya sevk edip haksiz yarar tent etmektedir. Bu baglamda data suretiyle irtikap sugu lie dolanchneilik sugunu karstlastirdignruzda; ikna suretiyle" irtikap sugu, failin lcarnu gorevlisi olmast ye fill gtirevinin sagladtgi ntifusu kotiiye kullanaralc 41emesi &sit -Ida dolandulcildc sugundan farkli degildir. to c. Rtlavet Sucu ( TCK 252) ye irtikap: Rtksvet sugu lie trtikap sugu unsurlan itibanyla birbirine benzemelctedir. Bu yilzden ban hukuk sistemleri rilsvet-irtikap ayrnm dahi yapmamislarchr. ciinkii her iki sug tipinde de fail, Wirevi sebebiyle haksiz bir menfaat temin etmektedir. Fakat disvette, rilsvet alan ye rilsvet veren anlastildan, her ilcisi de rtisvet anlakmast yaptdclan ye bu sebeple de sug faili olduldan halde, irtilcapta, halcsa menfaat; icbar, ilcna ye hatadan yararlanmak suretiyle saglanmis oldugundan sug faili yalniz kamu gorevlisi helcimdir." 3- Magdurun mah teslime veya alnunasma kart susmaya mecbur lulmmasi seklinde stralanabilir. Gortilchigt1 tlzere cebri irtikcip sugunu yagma sucundan await unsurlay failin stfat ve kullanchgt icbann maddi cebir veya tehdit asamasma gelmemi olmastchr. Magdurun iradesini zorlayan bir.etki olan icbann, cebn siddet veya tehdide donllsmesi halinde eylem irtikap degil yagma our. 10 ARTUK Mehmet Emin-GOKEN Ainnet-YENIUDNYA A. Caner, TCK. $erhi, Ankara, 2009, s ONDER Ayhan, Turk Ceza Hulculcu Ozel Htlktlmler, Istanbul, 1991, s. 109 Aynca, irtikdp lie rtisvet arasmdaki farklar Glirelli taratindan su sekilde ortaya koymalctadin Irtilcap tek failli(bireysel), rttsvet ise, cok failli bir suctur. 2- trtikap sucunda menfaati stman magdur telaldci edildigi halde, aym kii, itsvette suclu ( ritsvet veren ) saphr. 3- Irtikapta fert, menfaati iradesi haricinde magdur stfattyla temin ettigi halde, rllsvettefail stfattyla saglamaktadm 4- Irtikapta kamu gorevinin sagladigt nllfuzun veya gllvenin kllttlye kullamlmast sllz konusu oldugu halde, rllsvette gllrev dolapstyla verilen yetkinin kottlye kullamlmasi ( m.252/3) sllz konusudur. GORELLI Nevzat; Irtikap, IBD, C. XXVI, s. 5, May's 1952, s. 306 vd. " Devlet hastanesinde ortopedi uzmatu olan ve aym zamanda Ozel muayenehanesi de bulunan saingin, trafik kazast gecirerek hastaneye yattnlan magduru ameliyat etmek icin kendisiyle gllrilsmeye gelen magdurun arkadaslartndan A ile ameliyan yapmak icin 30 milyon lira pan istemek suretiyle pazarliga baslapp, neticede 15 milyon lirada anlastficlan, bu paranm 10 milyon lirasuu ameliyat Oncesi, 5 milyon lirasint da ameliyat somas' alarak magduru ameliyat ettigi samgm tevil yollu ikran ve tanik anlaumlan lie dogrulandtgl, olus mahkemece de bllyle kabul edildigi, magdurun chsmda, 3. salus konumunda bulunan saluslarla yamlan konusrnada irtikdbm cebir ve ikna unsurunun yasanin ve doktrinin kabul ettigi anlamda olusmadigt, samk doktorun llzerinde anlastlan 15 milyon almak suretiyle aver almak sucunu isledigi..." YARGITAY 5. CD., , 1998/5268 E, 1999/975

9 9 d. Zimmet Sinn (TCK 247) ye irtikap: Bilindigi gibi zimmete gecirme, tevdi olunan sey tizerinde zilyetligi fiilen Intillciyete donastiinnek, tevdi olunan seyin tahsis edildigi amac chsmda kendisine ya da baska bir kisiye mal etmek iiiere alma veya bualulan sey tizerinde o eyin zilyetligini mesru gosteren sebeplerle bagdasmayan bir talum islemlerde bulunmak seklinde tammlanabilir. 12Zimmet ile ikna suretiyle irtikap sucu ban hallerde birbirine yaklastr. Usult1ne uygun olarak ve bozuhnanns irade ile magdurun zilyetligini devrettigi seyi, failim kendisi veya ba.skast icin mal edinmesi halinde zimmet soz konusudur. Buna karstlik, magdur, herhangi bir selcilde ikna edilerek, zilyetligin devri saglaturns ve bu suretle elde ecfilen mal temelltlk edilmisse, art& zimrnet degil, ilcna suretiyle irtikap sucu meydana gelir.. 13 e. Goreyi Kdtfiye Kullanma Sucu ( TCK 257) ye irtikap: Daha once de belirttigimiz gibi; irtikap sucu, gorevi kolllye kullamna sucunun ezel bir eklidir. Bu husus gorevi kettlye kullanma sucunu ditzenleyen 5237 sayih TCK' nm incil maddesinde; litikap sucunu olustummchgt takdirde gorevinin gereklerine uygun davrarunast icin veya bu nedenle kisilerden kendisine veya bir baskasma cilcar saglayan kamu gorevlisi, birinci filcra htikmilne gore cezalancluilm" denilmek suretiyle ifade edihnistir. Bundan dolap irtikap sucunun kosullan olusmadigt takdirde gorevi keptiiye kullamna sugunu chizenleyen 1CK m. 257, genel bir hilkom imam sebebiyle uygulama yen i bulacaktu inanci kettlye kullanma suglan bakmundan aynntili bilgi igin blcz; MAHMUTOOLU Fatih Selami, Ekonomik Suglar Baglammda Kredi Hukukundan Kaynaklanan Sug ye Idari Suglar, Ankara, 2003, s ARTUK Mehmet GOKCEN Ahmet- YENIDTINyA A. Caner, A. g. e., s Benzer OM, igin blcz. AVCI Mustafa, TOrkiye Barolar Birligi Tip Ceza Hukukunun tined Sorunlan, Turk Alman Tip Hukuku Sempozyumu, Turk Hulculcunda Hekimin Irtikap Sued, Arilcara, 2008, s.468 Konuyla ilgili bircok Yargitay lcaranna rastlamaktaya; " Sanigm haste $' yi ameliyat etmek igin kattle i p ve yegeni Z' den lira istedigi ve ach gegenlerin herhangi bit vaatte bulurunaksizm aynlip hastane ba.5heicirn yarchmcisma bapurduklan, paranm verilecegi yolunda vaatte bulunulmasi ye ameliyatm yamlmasmdan sonra yasal 41ernler yamlacaguun bildirilmesi Ozerine sarugin yamna Wrier& bu yolda hareket ettikleri ve hastanm ameliyatinda yeni talee ohnadan anla.plmasma gore, icbann belli bit yogunluga erignedigi ye vaadinde iradi olarak yamlmadigi dikkate almarak eylemin irtikap sugunu olu,sturdugu soylenemez. Eylem gorevi kottlye kullaruna sugunu olu turur." Yargitay 5. CD , 397/1114 "Sarugm hastaneye gelen hasta ye yalunlanna ilgi gostenneyerek muayenehanesine gelmelerine zemin haztrladigt, azel iwerine gelip ticret yatuan ki ilerle ilgilenip hastanedeki devlete ait ultrason cihazina gimmlerini saglachgl anlavicligindan eylemi gorevi ktanye kullanma sugunu ohnturur." Yargttay 5. CD , 2004/ , Yine baoca bir karannda da; " Sahli( doktorun saglik ocaginda hasta muayene ettikten sonra?floret almasi, halinde ikna unsure

10 10 f. Yetkili Olmachgl Bir 1 tcin Yarar Saglama Sucu ( TC1C255 ) ye irtikfip: 5237 sap!' TCK 255 inci madde de; " gorevine girmeyen ye yetkili olmadigi bir iyi yapabilecegi veya yaptzrabilece.i lamaatini uyandwarak yarar saglayan kamu.gorevlisinin cezalanchrdacagt" belirtilmelctedir. Madde metninden de anlasilacagi tizere; yetkili olmachgt bir i icin yarar saglama sugunun fail, kamu gorevlisidir. 15 Bu sugun soz konusu olabilmesi igin; kamu garevlisi, gerevine girmeyen ye yetkili olmadigi bir ii yapabilecegi veya yaptrabilecegi kanaatini uyandirmis olmalichr. Olusan bu intiba sonucunda ise, menfaat saglayan kisi lie menfaat aan kamu gerevlisi mesru olmayan bir zeminde uzlasmaktadirlar. Sea konusu bu Ozellik aym rasvet sugunda oldugu gibi her iki stijeyi de fail konumuna solunalctady. Halbuld irtikap sugunda sadece kamu gorevlisi fail durtunundadir. 16 Aynca yarar saglama sugu, kamu gorevinin kotilye kullatulmaat suretiyle degil, kamu gerevlisi ohna dolayistyla sahip bulundugu nilfuztut kotilye kullamlmast suretiyle iflenebilir. Hatirlatahm ki, irtikap sugu da gerev kapsami dismda sadece sifatm ketilye kullatultnast yoluyla da icra edilebilmektedir. Bu baglamda her lid sac tipine baktigunada ise, yine tipik hareketler noktasmda ugramlan yarulgi necleniyle ikna suretiyle irtikap lie benzerlik goriilmektedir. Temel fark menfaat,surian kii irtikapta saglamak zorunda olmadigi yaran saglamak gerelctigine hileli davratuslarla inanmalctachr. Halbuki yetkili olmachgt bir i igin yarar saglamada yamigi sonrast hulcuk dlizeni ile gelisen bir talep gelmekte boylelikle her iki tarafta fail olmalctadirlar SUCUN UNSUFtLAR1: A. Korunan Hukuksal Yarar: Bu sug, hem kamu idaresinin gtivenilirligini, hem de kisileri korumaktadir. BOylelikle bir taraftan kamu gorevlisi hekimin gerevini diinistge ye kurallara bagli olarak ytirtittnesi diger taraftan da saglik kamu olmathgtndan ye onceden bir anlasma bulunmadiguldan goreyi kottlye kullanma sucunun olusacagum hametmistir." YARGITAY 5. CD., ,/ 6406/ 3800 AVCI Mustafa, A. g. e., s ARTUK Mehmet Emin- G.OKCEN Ahmet- YENIDONYA A. Caner, A. g. e., s A.g.e., s "A.g.e.,4992

11 11 hizmetinin, hukulc dtizeni ilkeleri icerisinde ytirtittilmesi ve toplumda idareye olan gtivenin korunmasi saglanmaktachr. 18 B. Sucun Maddi Konusu: Sticun konusu lcamu geirevlisi helchnin kendisine veya baskasma sagladigi veya vaadini aid* " yarar" dir. Bu baglamda yarardan kastedilen, para veya sair bir menfaat olabilecegi gibi maddi degere sahip eqya "sey" de olabilmektedir. 19 Aynca saglanan bu yararm az veya cok imam= bir tinemi olmadigt gibi daha sonra magdura geri verilmis olmasinut da sucun olusmast balcmundan bir Onemi yoktur. C. Fail: irtikap sucunda fail ancak kamu gerevlisi olabilir. Failin bu niteligi sucun,ozgit suc imam sonuclar. Helcimin kamu gorevlisi olup oltnadigi TCK' nm 6/c maddesindeki taruma gore belirlenmelidir. Bu maddede kamu giirevlisi; " kamusal faaliyetin yarittidmesine atama veya secilme yoluyla ya da herhangi bir surette siirekli, sureli veya gecici olarak atanan kisi..." olarak Sammlanmaktadu. 18 GC.5KCAN liasan Tahsin, GOrevi Ktittlye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, IrtikAp, Rtisvet Suclan ye Kamm ldaresine Karst islenen Suclar, Ankara, 2008, s "Para tabiri jie sadece madeni pan ye kagit para,degil, cek, police ye sair senetler gibi luytnetli evralclar da kastedihnektedir. Para, madeni olabilecegi gibi kagit seklinde de olabilir. Yasalartma Turk paran ile yabanct paralar acismdan bir ayrim yapmamalcta, her ikisini de aym sekilde korumaktachr. Ewelce tedavulde olan, daha sonra usultine uygun olarak dola.stmdan cekilmis olan para, irtikip sucunun konusu olarak kabul edilemez. Bunlar sartlan bulundugu takdirde nyarar" kavramma girebilir. Ancalc pan koleksiyonu icin Onem an eden tedaviilii olmayan para irtikaba konu olusturabilir. Irtlicip sugunun konusunu olusturan yarar kavrammm daha iyi anlastlabilmesi icin sair tnenfaat kayrammtn Uzerinde durulmast gerekiyor. Menfaat tabirine pan dahil ktymet ifade eden her turitt mat dahildir. Bir malin verilmesini saglamak, senet larmak, bir borcun vadesini uzatanak, cebri icrayi durdurmak, bir meskende ktsmen veya tamamen kirasiz aunt* lcendisine veya yalunlanndan birine bedel odemelcsizin hayat sigortasi temin etmek gibi hususlann menfaat sarlmast gereklidir. Salt duygusal ye cinsel nitelikteki yararlann inikap sucunu olusturup olusturmayacagi tarlismah olmakla 'birlikte, bizim kanaatimize gore bu duntmda da irtikap sucu olusabilir." Para ye sair menfaat kavramlanna Riskin cok saytda ceza hukuku uzmanlannin detaylt aciklamalanna yer wren eser icin bkz., TURABI Selami, A. g. e., s

12 12 inceleme konumuz agismdan da fail ancak kamu gorevlisi hekim olabilir. 1Camu gerevlisi olmayan hekimler bu sugu fail stfat ile isleyemezler, ancak bu kiiler irtikap sucuna azmettiren veya yardim eden dtizeyinde Aynca hemen belirtelim ki; helcimin sucun iflendigi strada kamu gorevlisi helcirn imam yeterlidir. Sucun iflendigi strada gorev basmda veya gorev yerinde olma zorunlulugu yoktur. 1Camu gorevinin sonradan yitirihni pintas' halinde dahi sug varlignu siirthinnektedir. Bu baglamda son olarak u hususa da clikkat gelanek gerelcir ki; helcimin lcamu gorevlisi srfatun mesru bigirnde ye yonteme uygun olarak lcazannus olmast zorunludur. Dolayistyla Yasa ye mevzuata aylun olarak fakat fiilen heldmlik gtirevinin iistlenilmesi fail ohna igin Yeterli degildir. D. Magdur: Sugun magduru, kendisinden yarar elde edilen veya elde edilecek olan hasta veya hasta yalcuudir. Ban yazarlar bu sug tipinde devletin de magdur oldugtum kabul etmektedir. Bir baska gortise gore ise link stijesi bireydir, dolayistyla devlet sugun magduru olamaz, ancak sugtan zarar goren olabilir. 21 Bizce de fiil, dolayistyla kendi personeli olan hekimin, hekimlik mesleginin gerektirdigi durustink ye disiplin kurallanna aylun davrarup, kamu Oniinde itibanrun yitirilmesine yol agmasindan Otani, -devleti- de' sugtan zarar gdren durumuna solunalctathr. 22 E. Maddi Unsuru ( Tipe Uygun Eylem) : Oncelikle,belirtmeliyiz Id; kanunumuz, irtikap sugunun islenihnesindeki gorev baglantsim " gorevinin saglaidigi nitfus ", "gerevinin saglachgt gtiveni kettiye kullanmak " ibareleriyle kurmaktadir. Asagida inceleyecegimiz Ulm tipik hareketler bu irtibat igerisinde duunulme1idir. Aynca =Ian ibarelerin hem gorevin hem de stfatm kottiye kullarulmasi anlammda oldugu unutulmamandm Kamu gorevlisi olmadigt halde lcamu gorevlisi oldugunu glyleyerek yarar sagjayan helchn ise karnu gorevinin usulsllz iistlenilmesi sugu (TcK 262) ile birlilcte duruma Ore unsurtan oluvnu.s.sa dolanchncilik sueundan da sorumlu olur (TCK 157). 21 OZGENc tzzet- SARIN Cumhur, Uygulamah Ceza Hukuku, Ankara, 2001, s Aynt gorfl iglu bkz., GOKCAN Hasan Tahsin, A. g. e., s. 499

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK M. 257)

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK M. 257) GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK M. 257) İlhan ÜZÜLMEZ * Özet Toplum adına yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinden bazıları Devlet tarafından üstlenilmiştir. Devlet, değişik nedenlerle bizzat üstlendiği

Detaylı

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (SPK.m.110/1, 3)

GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (SPK.m.110/1, 3) H SERMAYE PİYASASI KANUNU NDA DÜZENLENEN GÜVENİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (SPK.m.110/1, 3) (THE CRIME OF MISAPPROPRAITION ORGINIZED IN CAPITAL MARKET LAW CML, ARTICLE 110/1, 3) Prof. Dr. Ahmet Caner YENİDÜNYA

Detaylı

Bankacılık Suçları. Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1

Bankacılık Suçları. Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1 Bankacılık Suçları Nevra Tütüncü & Ebru Güven 1 Özet Çalışmamızın konusu, bankacılık suçlarını ceza hukuku çerçevesinde incelemek olup, bugüne kadar yapılan tez ve makale çalışmalarından yararlanılmıştır.

Detaylı

Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B. D. Oaretim Oyes/

Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B. D. Oaretim Oyes/ 4 NOROLOJi UZMANLARININ BiLiRKi5iLIK SIFATIYLA AD I4 BiLiMLER BAGLAMINDAKI ROLLERi GENEL BiLGILER: Prof. Dr. Selami MAHMUTOaLU ratth Istanbul Oniversitesi Hukuk Fakilltesi Cezaire Ceza Usul Hukuku A. B.

Detaylı

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU

BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU BANKA VEYA KREDİ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU Sacit Yılmaz GİRİŞ Son yıllarda, dünya çapında oldukça popüler olan, yeni bir hukuki düzenleme konusu bilişimdir. Bilişim teknolojisinin eğitimden

Detaylı

THE POS USURY: A New Type of Crime Engendered by Devoloping Technology

THE POS USURY: A New Type of Crime Engendered by Devoloping Technology GELİŞEN TEKNOLOJİNİN DOĞURDUĞU YENİ BİR SUÇ TÜRÜ: KREDİ KARTI (POS) TEFECİLİĞİ Arş. Gör. Burak BİLGE İktisadî hayatın gayrimeşru ilişkileri, toplumu adaletsizliğe ve merhametsizliğe sevk eder. ÖZET Çalışmamızın

Detaylı

BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKININ YAZILI BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKININ YAZILI BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ TBB Dergisi 2010 (91) Sinan BAYINDIR / Özge APİŞ 67 BİR HUKUKA UYGUNLUK NEDENİ OLARAK HABER VERME HAKKININ YAZILI BASIN YOLUYLA İŞLENEN HAKARET SUÇLARI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ STUDY UPON THE RIGHT

Detaylı

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of Committing Crimes)

SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of Committing Crimes) SUÇ İŞLEMEK AMACIYLA ÖRGÜT KURMA SUÇU (The Crime of Establishing an Organization for the Purpose of Committing Crimes) ÖZET A. Caner YENİDÜNYA 1* Zafer İÇER 2** Suç işlemek amacıyla örgüt kurma suçu, 5237

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 23-26 MAYIS 2013 - HATAY Grup Adı : Ceza Hukuku 3. Grup Konu : Zimmet, Rüşvet, İrtikâp, İhaleye Fesat Karıştırma Suçları Grup Başkanı : Mesut

Detaylı

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI

TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI makaleler Yüksel ERSOY TIBBÎ HATANIN HUKUKÎ VE CEZAÎ SONUÇLARI Av. Prof. Dr. Yüksel ERSOY * TIBBÎ HATA Kavram Black s Law Dictionary, 1 genel olarak tıp doktorları, avukatlar ve mali müşavirlerin görevlerini

Detaylı

ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ

ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ ÇOCUK İSTİSMARINDA İHBAR YÜKÜMLÜLÜĞÜ Prof. Dr. Mahmut Koca 1 ÖZET Suçun işlenmesini önlemek, önlenemediği zaman ise suçluları araştırmak, bulmak ve cezalandırılmalarını sağlama görevi devlete bırakılmıştır.

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU

TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU TÜRK CEZA KANUNU NDA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU ANAHTAR SÖZCÜKLER Av. Tülay KİTAPÇIOĞLU * Çocuk düşürtme, kürtaj, gebe kadın, anne, gebelik süresi, cenin, rıza, tıbbi zorunluluk, tıbbi müdahale. ÖZET 5237 Sayılı

Detaylı

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU *

TAKSİRLE YARALAMA SUÇU * HAKEMLİ TAKSİRLE YARALAMA SUÇU * Dr. Cengiz APAYDIN ** ÖZ Taksirle yaralamaya sebebiyet verme suçu, kasten yaralama suçundan bağımsız bir suç olup, fail yaralama sonucunun meydana gelmesini istememekte;

Detaylı

Sorularla Ceza Hukuku. Doç. Dr. Hakan Hakeri

Sorularla Ceza Hukuku. Doç. Dr. Hakan Hakeri Sorularla Ceza Hukuku Doç. Dr. Hakan Hakeri Doç. Dr. Hakan Hakeri 1969 yılında Diyarbakır' da doğdu. İlk ve ortaöğrenimini Ankara ve Diyarbakır'da yaptı. 1987'de İstanbul Hukuk Fakültesi'nden mezun oldu.

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI CONCEPT OF PUBLIC SERVANT IN TURKISH PENAL CODE

TÜRK CEZA KANUNUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI CONCEPT OF PUBLIC SERVANT IN TURKISH PENAL CODE TÜRK CEZA KANUNUNDA KAMU GÖREVLİSİ KAVRAMI CONCEPT OF PUBLIC SERVANT IN TURKISH PENAL CODE Burcu DEMREN DÖNMEZ* Özet: 2005 yılında 5237 sayılı TCK nın yürürlüğe girmesiyle birlikte, ceza hukukunda pek

Detaylı

BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245)

BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245) Banka veya Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması Suçu (TCK m.245) 1019 BANKA VEYA KREDĐ KARTLARININ KÖTÜYE KULLANILMASI SUÇU (TCK m.245) Doç. Dr. Veli Özer ÖZBEK * I. GENEL OLARAK 765 sayılı TCK ya 1991

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI *

SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * SAHTE VEYA MUHTEVİYATI İTİBARİYLE YANILTICI BELGE DÜZENLEME VEYA KULLANMA SUÇLARI * Av. ** I. TANITIM Bu çalışmada, vergi ceza hukukunun kapsamına giren (kamusal nitelikli) vergi suçlarından vergi kaçakçılığı

Detaylı

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT

SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT SON DEĞİŞİKLİK KAPSAMINDA RÜŞVET SUÇU BRIBERY WITHIN THE SCOPE OF THE LAST AMENDMENT Ufuk ÜNLÜ * Özet: Rüşvet suçu, kamu idaresinin güvenilirliğine ve işleyişine karşı suçlar arasında sayılmış ve bu kapsamda

Detaylı

Çocuk Düşürtme Suçunun Suç Sonucu Oluşan Gebelikler Açısından Değerlendirilmesi*

Çocuk Düşürtme Suçunun Suç Sonucu Oluşan Gebelikler Açısından Değerlendirilmesi* HAKEMLİ Çocuk Düşürtme Suçunun Suç Sonucu Oluşan Gebelikler Açısından Değerlendirilmesi* Arş. Gör. Sibel CAN** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı

DİLENCİLİK SUÇU. Yrd. Doç. Dr. Fatih BİRTEK

DİLENCİLİK SUÇU. Yrd. Doç. Dr. Fatih BİRTEK DİLENCİLİK SUÇU Yrd. Doç. Dr. Fatih BİRTEK Bu zanaat bunun üzerine kurulmuştur. İşte, kim olursa olsun iste! Nerede olursan ol iste!...kovul iste! Sövsünler, dövsünler yine iste! 1 Özet Dilencilik günlük

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1

5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1 5237 SAYILI TCK. 154-156. VE 160-166. MADDELERİNDE YER ALAN MALVARLIĞINA KARŞI DİĞER SUÇLAR 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları

Detaylı

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI

GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI GENEL GÜVENLĠĞĠN TEHLĠKEYE SOKULMASI SUÇU ĠLE BU SUÇUN DĠĞER SUÇLARLA ĠÇTĠMAI Halil POLAT* 1 ÖZET Bu çalışmada, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 170. maddesinde düzenlenen genel güvenliğin kasten tehlikeye

Detaylı

932 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013

932 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 932 INTERNATIONAL CONFERENCE ON EURASIAN ECONOMIES 2013 Türkiye de Giderek Artan Hukuka Aykırı Bir Ekonomik Faaliyet Olarak Kredi Kartı Kullanılması Suretiyle Tefecilik Usury by Using Credit Card as an

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 141-147. MADDELERİNDE YER ALAN HIRSIZLIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere tanıtımı

Detaylı

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI

İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA VE EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Hatice SARITAŞ * I- GİRİŞ Anayasa ile Devlete eğitim, sağlık, güvenlik gibi birtakım aslî ve sürekli kamu hizmetlerini yürütme görevi

Detaylı

YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI

YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI YOLSUZLUKLA MÜCADELE MEVZUATI Kanunlar Yönetmelikler Uluslararası Sözleşmeler Eylem Planları Hazırlayan: R. Bülent TARHAN * * Halen Başbakanlık Başmüfettişi olarak görev yapan R.Bülent Tarhan İstanbul

Detaylı

BİR YAPTIRIM TÜRÜ OLARAK PARA CEZALARININ TEORİ VE UYGULAMADAKİ ANALİZİ

BİR YAPTIRIM TÜRÜ OLARAK PARA CEZALARININ TEORİ VE UYGULAMADAKİ ANALİZİ makaleler Haluk ÇOLAK / Uğurtan ALTUN BİR YAPTIRIM TÜRÜ OLARAK PARA CEZALARININ TEORİ VE UYGULAMADAKİ ANALİZİ Halûk Çolak * Uğurtan Altun ** I. Adlî Para Cezası A. Genel Olarak Suç karşılığı olarak hükümlüden

Detaylı

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU

YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU Kemalettin EREL makaleler YARGITAY KARARLARI IŞIĞINDA GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU Kemalettin EREL * I. GENEL AÇIKLAMALAR VE TANIM Ülkemizin ekonomik ve sosyal yönden gelişmemiş Asya ve Afrika ülkeleri ile

Detaylı

TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI

TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI TCK da Çocuk Düşürtme Suçu 99 TCK DA ÇOCUK DÜŞÜRTME SUÇU MUKAYESELĐ HUKUK VE AĐHM NĐN BAKIŞ AÇISIYLA CENĐNĐN YAŞAMA HAKKININ SINIRLANDIRILMASI Yrd.Doç.Dr. Burcu DÖNMEZ * GĐRĐŞ Bu çalışma kapsamında amacımız

Detaylı