Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOOLU Dr. Hakan ERIN Prof Dr. Ibrahim BASAOAOGLU ABSTRACT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOOLU Dr. Hakan ERIN Prof Dr. Ibrahim BASAOAOGLU ABSTRACT"

Transkript

1 1 ETD( YE HUICUKSAL ACIDAN (ICAMU GOREVLISD HEICIMLERIN i$ledioi IRTHCAP SUCU A CRIME COMMONLY SEEN AMONG PUBLIC DOCTORS: CORRUPTION Prof. Dr. Fatih Selami MAHMUTOOLU Dr. Hakan ERIN Prof Dr. Ibrahim BASAOAOGLU Istanbul pniversitesi Istanbul.Hukuk Fakilltesi, Ceza Hulcuku ABD fsmahmutogluahotmail.com Istanbul Tip Fakiiltesi Deontoloji Anabilim Dah Istanbul eniversitesi Cerrahpap Tip Fakiiltesi, Tip Tarihi ye Deontoloji ABD ABSTRACT Corruption broadly means a type of mistise of authority by the public officers. The officer gains an unfair advantage by using a force on the Victim orby improperly influencing him/her. The compulsion such as "duress-oblige-force" in public doctors' corruption, mostly seen as moral coercion. Convincing the patient or the relatives if himself/herself doesn't operate the patient the result would be unsatisfactory and the fear arises with, is called as compulsion. Any public hospital doctor receiving money from the patient under the effect of such fear, deemed to be committed the crime of corruption. Other acts resulting as corruption, such as; not assigning a patient bed to a patient in the hospital without gaining any unfair advantage, asking for payment before assigning, ordering to visit the private clinic to give any report and gain unfair advantage, unnecessarily asking for expensive teclunces, convincing the patients that some tests are needed to be done and forwarding them to the laboratories which he/she is the owner or partner. Corruption is a deliberate crime. Therefore, negligence is not possible. Offender misuses the public duty and authority to gain an unfair advantage to himself/herself or for a third party by compulsion and convincing. Therefore a common deliberate is adequate. The offender can only be a public officer. Any officer punished with corruption may also be punished with disciplinary penalty. In the article below, corruption in Turkish Code of Crime will be broadly explanied, actual examples will be given, which have already been submitted and concluded at the court, in order to

2 2 provide a better understanding on the issue. Furthermore, clauses stated in the Code of Civil Servants numbered 657 and the Directory of Medical Deontology will be mentioned. I. Ertl( ACIDAN Math' SUCU: XXXXX Universitesinde gorevli Prof Dr. XXXrin bir hastanm ameliyat etmesi IcarmIt't oda bzcak param alzrken yakalanmasi ye mahkemece tutuklanmannm ardmdan mesle gin 'Wang Icaynagz'bir kez daha buyutec altma ahndisl Son yillarda bu Virden haberler gittikce artan bir bicimde karsinuza cdcmaktachr. Biçak parast konusu; doktorlann uzun bir egitimi talciben girilen zor bir smavla uzmanhk egitimi aldildan, mecburi hizmet gibi uygulamalarla yillarini gecirdikleri ye bunun maddi karsilignuysa normal sartlar altmda alamachklan yonfindeki stiylemlerle mesru gosterihneye calisilmaktadm Bu saptamalann halchlik pap olmalcla birlikte unutulmamast gereken nokta, ileri silt -Men argiimanlann bircok meslek dah icin de gecerli olabilecegidir. Diger yandan sadece heldmlere ozgil bir durum olaralc ele almsa dahi, ortaya konulmaya caltsilan hicbir gerekce ahlak normlanyla siddetle catisan ve hulcuk dist olan yollardan para kazamhnasuu hakli giisteremez. Hekimlik stiphesiz idealler iceren bit meslektir ye bit nitelik onu toplumda saygm bit yere oturtmustur. Maddi kaygilardan uzak bir ic goru, halkinunn yapilan iyiligin Icarsiligtm vermekten ashnda hicbir zaman Icacuitnadiguu ortaya koyabilir. Anadolu da hekimlik yapanlar iyi bilirler Ici, ekonomik grticii olmayan insamma, ineginden sagdigt stitti, yaptigi yogurdu, tarlasmdan toplachgt sebzeleri hekimine biraz da utana sikila vermektedir. Helcimler diger mesleklerde ohnadigi kadar insanlara hizmet etme sansma sahiptir. Ama toplumumuzun bit hizmetlere ceirabi da cok samimi ye steak hatta duygulancluici olmalctadm Halk hemen her zaman doktorlara saygi gostermekte, bit doktora yardimci olmaktan keyif almaktadir. Bunlar helcimlik mesleginin duygusal ye keyif veren yanlandu k bircok helcim de isini yaparken bit durumun ortaya cilcardigi giizel duygulan tatmaktadir. Hatta bu duygular hekimlerin islerini severek yapmalarim saglamaktadm Yasachguruz danemse ne yank ki parayi cok fazla yiireltmektedir. lcinde yasachg'uniz para oncelildi sistemde saghk, piyasalasmis ye bir meta baline gelmistir. Saghgm dagitmu, suastyla kazanc gereksinimi ve verimlilik tarafmdan sekillenmektedir. Bu nedenle ekonominin gereksinimleri ile I eri im

3 3 saghlch yasam ihtiyact arasmda bir gerilim olusmaktadir. 2 Bu baglamda, hasta kavrammm antic intisteri lcavratruna doniistugti bit danemde oldugtunuzdan sea edilebilir. Bir radyo prograrrunda, sunucunun karsismdalci plastik cerrahi uzmam hekime soru sorarken, israrla hastalanniz yerine musterilerinii dedigi ye hekimin bu kelimeyi dilzeltrne geregi duyniadigi dildcatimizi cekmistir. Belki de sunucu, kozmetik alamyla ilgili kabul ettigi bir konuyu tarnsuken, hekimin karsisma gelen hasta stfatim yalustramamisti. Gerci, bit talc= kozmetik uygulamalann tip mensuplan tarafmdan gerceklestirildigi ye bir9ok helcimin gthellik merkezleri a9maya yoneldigi bilinen bit olguysa da, hekimin kendi meslegine saygist balcurundan bu kavrama itiraz etmesi gerelctigi actictu. Son yfflarda giderek belirgin hale gelen para saglik i1ikisi, sagligm herkese esit olarak ulastmlmasi gibi ahlalci bir beklenti lie temelden catsmaktadu. Saghlc, aynen egitim alarunda oldugu gibi, toplumu olusturan turn bireylerin esit ye parasiz olarak yararlanmalan gereken bit San hakludir. Saga konusu, insan haldan kapsammda ele almabilecegi gibi aym zamanda insanligm cozmesi gereken bir vicdani sorun olarak lcarsmuza 911cmaktachr. Nitekhn tpta etigin tend l fonksiyonlarmdan bin i de snglik ile ilgili konulann para ile olan ilikilerini ele alarak ahlaki elestiriler dile getirmektir. 3 Iste, b4 baglamda, para ile saghgm bir arada yasamarn gerektiren cagunizm zor birlikteligj, hulcukcularin irtilcap adim verdigi; toplumda ise bwak parast, hastane yataguu satmak gibi isimler verilen bit suc ortaya cikarmaltadir. Bu su9, yatak i9in muracaat eden hastalardan haksiz menfaat temin etmedikce hastaneye yatinnamak, uzak bit tarihe randevu vererek hastalan s durtunda lnralcnialc, muayenehanesinde gormeden hastaneye yatirmamak, istedigi para verilmezse ameliyat yapmayacaguu bildirmek, hastaneye yatumalc i9in para verilmesini istemelc, gerekli olmachgt halde pahali tetkikleri istemek, hastalaruu bilerek arasindamaddi bin cikar anlasmast olan bin laboratuara yonlendirmek, istedigi raporu verebihnesi icin muayenehanesine ugramhnasuu seylemek, hastabalcwi, hernsire ye diger saga personelinin yapmalda yfikflmiu oldugu giirevleri yapmayi savsaklamasi ye ancalc It menfaat saglachginda bunu yanyor olmast seklinde lcarsumza cikabilmektedir. Ozellilde istenilen gerelcsiz tbbi teticilderin fazlahgt ye bu yoldan kazarulan maddi lcazan9 konumuzla ilgili rastlanan sorunlann banda gelmekiedir. cok fazla teticik istemenin, ytiksek telcnolojik.aletlerin ye karmasik tbbi tetkiklerin yaranru reddetmek mihrildin degildir, ancak eslci hekimler ile yeni helcimler layaslararken daha az tetkik ile daha dogru tam koyma paradoksunu siklikladuyinaktaya. Fazla teddic yaptirma isleminde gorevi katilye kullanrna olasiligim goz arch etmek istemiyoruz. Daha dogrusu bu konuda ciddi stiphelerimiz oldugunu sbylemeliyiz. 2 Turner Bryan S., " Capitalism, Class and Illness", Medical Power and Social Knowledge. Sage Publications, California, 1992, s Ertin, Hakan Ozaltay Biilent ansantn Kendine Yabancilasmasi: Hastadan MUsteriye...

4 4 Tip bircok bilim daluidan farkh ban Ozellikler icerir. Teknik bir brans olaralc algilanmakla birlikte, icinde San unsurunun agirligi dtistintildtigtinde, psikoloji sosyoloji antropoloji ye hukuk gibi sosyal alanlaila da ic igedir. Hekimlerin insanlar tizerinde veya toplumda otorite kurma gticti cok eski caglardan bed bilinmektedir. Sayilan Orneklerin yarn sira helcimligin temel islevinin chsina tasmasun, gtic ye itibaruu ve kutsallik yaklasimlanni kattlye kullanmasim da bu konu kapsaminda degerlendirmek miimictindtir.4 Ne var ki, tibbin sorgulanamaz bir alan icinde gorarnnesi ya da en azmdan halk nezdindelci saygm yerinin saglachgt hosgorayle yapilan hatalann cok da gaze batmamast, gtinlak uygularnalardaki bircok garipligi de beraberinde getirmektedir. Cogu zaman bu tarden ahlak kurallarnia uymayan dununlann acikca tartisilmadigun'ila gorayoruz. Yukanda ortaya cikan ya da cikmasi muhtemel durumlar, heldmin aldigi egitime ye tip mesleginin saygi duyulan amaclanna WM( teskil etmektedir. Dogal olarak da bu hem heldmin kendisine olan saygisun yitirmesine, mutsuzluguna, iini sevmemesine v ie aym zamanda di s danyarun da helcimlige saygtsuun kaybolmasma yol acacaktir. Sonuc olaralc da hekim isine yabancilasmaktadir. Artik alchgt egitimi ye edindigi illceleri unutmus, basica bid olmalctadir. Hukuken irtikap olarak acllandinlan suc, etigin lcabul gormtls genel kurallan baglanunda incelendiginde, Beauchamp ye Childress' in belirledigi 4 tdmel ilkeden adalet illcesine acik bir aylanlik olusturmaktadin Bu ilkelerin digerlerinin yararlihk, zarar vermeme ye Ozerklik oldugunu burada bir kere daha hatirlatahm. Adalet kavrami daha cok hank alamnda kullanilmaktadm Atcak ganiimtizde tip etigi kavramlan icinde de yer bulmaktadir. Dogruluk, halc etmek, hak vermek gibi kavramlar bircok lcimi zaman "Adalet" Icavramun aciklamak amamyla kullamlmistr. Ancakiam bir karstligun dile getirnriek glictiir. Adaletin Icavrammin icinde kiflierin ad, esit ye uygun davrarus bicimlerini hak etmesi gibi bit dumm soz konusudur. Irtikap fain yukanda sayilan adalet tilkesini olusturan unsurlarm tamiine aylun oldugunu rahathkla saylemek mtimktindtir. Saglik hizmetlerine ulasmak zaten bashca etik kaygilardan bin iken bu hizmethr irtikap fiili ile beraber olmasi durumunda hizmete Wawa daha da zor1asmaktachr. 5 Ancak; kamuya alt biy hastanede, elektrik tesisatindan kaynaldanan bir yangut strasinda basladiklan acik kalp ameliyatun, canlan pahasina basan ile taxnamihyan cerrah ye ekibinin bulundugu bit tilkede, 4 ERSOY Tolga, "Tip ye Yabanctlama",Toplumbilim: Saglik Sosyolojisi Ore! Says; no. 13, Tammuz 2001, ss AYDIN Erdem, Tip Etigi Ilkeleri, eri im

5 5 ekonomik beklentileri ne kadar hakh cdursa olsun kat(' niyetli meslektaslann varligi durtist ye caliskan hekimlerin gayretlerini Orttnesini minnictin degildir. 6 II. HEKNILERIN ISLEDIICLERI IRTIKAP SUcU Yukanda bahsettigimiz bu etik degerlerin varligi elbette ki hekimlerin mesleklerini yerine getirirken ban sorumlululdannm dogmas= neden olmustur. Ancak hekimlik meslegini uygulayan kii1er bu sorumlululdarnun bazen bilerek bazen de biameden &stria clicabilmektedirler. Bu baglamda calismada asil olarak tizerinde durufacak konu kamuda cahsan heitimlerin, gorevlerinin gerektirdigi yokumlulukierin disma cilcarak, gergeklestirdilderi tbbi mildahaleler icin, hastadan veya yakinlanndan maddi bit menfaat saglamasichr. Bu durum toplumumuzda, genel olarak cerrahi miidahaleler baglammda "bicak parast" olarak adlanchnhnakta ye Turk Ceza Kanunu baluirundan da diger ttim kosullarm Varligt halinde irtikap sucunu olustunnaktathr. Bilinen bu olastlik chsinda; yatak icin mtiracaat eden hastalardan halcsa menfaat temin etmedikce hastaneye, yatumamalc, yatumak icin para istemek, gerekli olmachgt halde pahali teticikleri istemek, hastalan bunlann onemli olduglina inanchrarak kendisinin ya da ortagt bulundugu bir laborguarda yaptirmaya zorlamak gibi eylemler irtikap sucunun uygulamada sdc rastlanan Omekleridir. Bu calismamizda ise; biraz Once de degindigimiz gibi sadece kamu gorevlisi helcimlerin irtikap sugu, bircok ornek Yargttay karanyla ye tcun tinsurfanyla ele ahnacaktu. 1. Gene) Olarak irtikap Sueu: 5237 sayth TCK' tun ikinci kitabuun "Millete ye Deylete Karp Suclar ye Son Hfikamler" bashich dercitincil lusnumn "Kama idaresinin Gavenilirlieine ye fyleyipne Karp Suclar" admda birinci boltimiinde bircok suc saydnustir. Bu bolihnde yer alan thin suglar, aslinda gorevi kegilye kullanma suclandir. Bunlardan TCK 257. madde de ifadesini bulan " Gerevi Kottlye Kullanma Sucu" genel bit diizenleme inahiyetinde olup; zimmet, irtikap, rusvet gibi diger suclar ise bu suc tipinin Ozel bir goriintis bicimidir. Baska bir anlatmla bu suclar arasmda genel norm- 6zei norm ilikisi soz konusudur. 6 KOK Ahmet Nezih, Hakim ye Para, eri im

6 6 calisma konumuz clan Irtikap sucu da GOrevi Kottiye Kullanma'sucunun tizel bir gortintirn sekli olup, TCK 250 nci madde de dtizenlenmistir ye burada; Madde 250. (1) GOrevinin sagladzg: niifuzu kotuye kullanmak suretiyle kendisine veya baskaszna yarar sa'glanmasma veya bu yolla vaatte bulunulmaszna bir kimseyi icbar eden kamu gorevlisi, bes *clan on pla kadar hapis cezasz lie cezalandirzlzr. (2) GOrevinin sagladtg: gaveni kottlye kullanmak suretiyle gerçe1dqtirdii hileli davramslarla, kendisine veya baskaszna yarar saglanmaszna veya bu yolda vaatte bulunulmaszna bir kimseyi ikna eden kamu gorevlisi, 12c yudan bey ytia kadar hapis cezasz lie cezalandtrthr. (3) lkinci fikrada tanzmlanan sucun kisinin hataszndan yararlanarak islenmis olmas: halinde, bir yzldan ilc yzla kadar hapis cezaszna hiikmolunur. denilmek suretiyle, cesidi sekillerde gerceklestirilen irtikap,fiilleri suc olarak tammlannustr. Madde metninden de anlasilacagi iizere; irtikabm varligt icin; kamu gorevfisi hekimin, hastadan veya yalordarmdan kendisine veya baskasma yarar saglamast gerekir. Bu yararlanmanin gerceklestirilis sekilleri gtiz Oniinde bulundurularak suc tarumlamast yamidiginda ise; irtikap sugunun tic sekilde gerceklesebilecegi anlasilmaktachr. Bu gerceklestirili sekilleri; icbar, hileli davramslarla ikna ve hatadan yaradanmachr. Uygulamada helcimler bakmundan daha cok icbar ye hileli davramslarla ikna suretiyle irtikap soz konusu olmaktachr sayili kanunun yapun sorecinde Adalet Komisyonu tarafmdan kabul edilen ye TBM1Y1 Genel Kurulunda gorticillmek tizere bekleyen Ceza Kanunu tasansmdaki irtikap sucu ile ilgili dtlzenleme taratimizdan u ekilde electirilmictir; " 1rtikap sucunda, ifa ettigi gdrevin sagladigi ntlfuzu kottlye kullarunak suretiyle bif yarar saglanmasi, tarif olarak bu cekilde ortaya konulmuctu. Ancak 248. maddenin 2. ye 3. filcrasi, onemli tereddtitler olucturabilecek cekilde kaleme alinnucti. Daha acdc ifade etmek gerelcirse, hileli davraniclarla kendisine veya backasma yarar saglanmasun kriter olarak kullamnic, ama yulcandaki birinci filcrayla da baglanti kurmamict. Ciddi silanttlar yaratabilecegini shylemictim, hatali bir bicimde formulize edildigini soylemictim. Elimizdeki son metinde bu husus chyle kaleme alinnup GOrevin sagladigi ntifuzu kiittlye kullanmak ifade edilmic, arti 2. fikrada "garevin sa ladigt gaveni kotiiye kullanmak" suretiyle bu baglanh kurulmuc, 3. fikrada da yine `bu baglantmm kuruldugunu gortlyoruz. Bu acidan da irtikap sucunun yeni cekli daha dogru olmuctur. MAHMUTOOLU Fatih Selami, Turk Ceza Kanunu Reformu, Birinci Kitap, Toplumsal Degicim SUrecinde Ttirk Ceza 1Canunu Reform; Ankara, May's 2004, s. 241

7 7 irtikap sucunu detayli olarak inceledigimizde ise; unsurlantun mevzuatirruzdaki birgok sug tipi ile benzerlik arz ettigini giirmekteyiz. Ornegin; irtikap sucunun faili ancak kamu gorevlisi olabilir. Falcat fail kamu gorevlisi olmarp irtikap sucunun diger unsurlan olustugunda baska sug tipleri meydana gelmelctedir. Baska bir anlatnnla irtikap sucu, unsurlanndaki- ban degisiklerle baska suc tiplerine benzemektedir. Bu nedenle belirtmeliyiz Id; gerek menfaat olgusunun On plana ciktt cok Sarda suc tipinin varligi, gerekse zora hileye dayah baskaca suclann mevzuatta yer almast, irtikap sucunun ban suclarla karsilastinhna yapilmastru gerekli lulmaktadir. 2. BENZER SUCLARLA KARSILASTIRMA: a. Yagma Sup ( TCK 148) ve irtikap: irtikap sucunun bir sekli olan; icbar suretiyle irtikap ile yagtna sucu arasmda benzerlik bultuunalctadr. $oyle Id; her lid suc tipi ayn ayn incelendiginde;" icbar" unsurunun ortak oldugu gaze carpmaktadir. Fakat bu sug tiplerindeki -icbar- nitelik itibariyle birbirlerinden' farkhdir. çunlcuyagnia sucunun olusabilmesi icin gereken zorlamanm cebir veya tehdit boyutuna varmasi gerekirken, icbar suretiyle irtikaptaki icbann cebir veya tehdit boyutuna ulasmamast, manevi nitelikte olmast sarttir. 8 Bu hususa irtikap sucunun dilzenlendigi, TCK 250 nci maddenin gerekcesinde de "icbann yagma sucunun olusumuna neden olan cebir veya tehdit boyutuna varmamast gerekir" denilmek suretiyle yer veriliyor. Kisacasn. cebir yoluyla yagma sucunun olusmast icin; maddi Mr zorlamaya ihtiyac duyulacagi halde, irtikapta; yagma sucunda ongortilen yogunlukta olmayan bir zorlama ya da tehdit yeterlidir. 9 8 T1JRAB1 Selami, irtikap Suclan, Ankara, 2009, s Yarg. CGK. 765 sari; TCK. nun yttrurlate oldugu tarihinde verdigi bir kararmda iki sucu birbirinden arracak lustasian usekilde ortaya koymustur: " TCK. nm 209. maddesindeki cebri irtikap sucunun unsurlan: 1- Sarngm memur Imam 2- Memurluk sifat veya gorevinin kettlye kullarnimasi 3- Magdurun pcar saglamaya veya vaadine icbar edilmesi, 4- Saglanan cikann haksa olmast 495. maddedeki gasp sugunun unsurlan ise 1- Fiili islemek icin cebir siddet veya tehdit kullamlmasi, 2- Cebir, siddet Veya tehdidin maim zilyedine vey'a cilthm yerinde bulunan baskasma karsi imam;

8 8 b. Dobnthrictlik Sucu (TCK 157 ) ye irtikap: Ikna suretiyle irtikap sugunda fail dolandinalik suguna benzer bir selcilde, yapttgi hileli davratuslarla magduru hataya sevk edip haksiz yarar tent etmektedir. Bu baglamda data suretiyle irtikap sugu lie dolanchneilik sugunu karstlastirdignruzda; ikna suretiyle" irtikap sugu, failin lcarnu gorevlisi olmast ye fill gtirevinin sagladtgi ntifusu kotiiye kullanaralc 41emesi &sit -Ida dolandulcildc sugundan farkli degildir. to c. Rtlavet Sucu ( TCK 252) ye irtikap: Rtksvet sugu lie trtikap sugu unsurlan itibanyla birbirine benzemelctedir. Bu yilzden ban hukuk sistemleri rilsvet-irtikap ayrnm dahi yapmamislarchr. ciinkii her iki sug tipinde de fail, Wirevi sebebiyle haksiz bir menfaat temin etmektedir. Fakat disvette, rilsvet alan ye rilsvet veren anlastildan, her ilcisi de rtisvet anlakmast yaptdclan ye bu sebeple de sug faili olduldan halde, irtilcapta, halcsa menfaat; icbar, ilcna ye hatadan yararlanmak suretiyle saglanmis oldugundan sug faili yalniz kamu gorevlisi helcimdir." 3- Magdurun mah teslime veya alnunasma kart susmaya mecbur lulmmasi seklinde stralanabilir. Gortilchigt1 tlzere cebri irtikcip sugunu yagma sucundan await unsurlay failin stfat ve kullanchgt icbann maddi cebir veya tehdit asamasma gelmemi olmastchr. Magdurun iradesini zorlayan bir.etki olan icbann, cebn siddet veya tehdide donllsmesi halinde eylem irtikap degil yagma our. 10 ARTUK Mehmet Emin-GOKEN Ainnet-YENIUDNYA A. Caner, TCK. $erhi, Ankara, 2009, s ONDER Ayhan, Turk Ceza Hulculcu Ozel Htlktlmler, Istanbul, 1991, s. 109 Aynca, irtikdp lie rtisvet arasmdaki farklar Glirelli taratindan su sekilde ortaya koymalctadin Irtilcap tek failli(bireysel), rttsvet ise, cok failli bir suctur. 2- trtikap sucunda menfaati stman magdur telaldci edildigi halde, aym kii, itsvette suclu ( ritsvet veren ) saphr. 3- Irtikapta fert, menfaati iradesi haricinde magdur stfattyla temin ettigi halde, rllsvettefail stfattyla saglamaktadm 4- Irtikapta kamu gorevinin sagladigt nllfuzun veya gllvenin kllttlye kullamlmast sllz konusu oldugu halde, rllsvette gllrev dolapstyla verilen yetkinin kottlye kullamlmasi ( m.252/3) sllz konusudur. GORELLI Nevzat; Irtikap, IBD, C. XXVI, s. 5, May's 1952, s. 306 vd. " Devlet hastanesinde ortopedi uzmatu olan ve aym zamanda Ozel muayenehanesi de bulunan saingin, trafik kazast gecirerek hastaneye yattnlan magduru ameliyat etmek icin kendisiyle gllrilsmeye gelen magdurun arkadaslartndan A ile ameliyan yapmak icin 30 milyon lira pan istemek suretiyle pazarliga baslapp, neticede 15 milyon lirada anlastficlan, bu paranm 10 milyon lirasuu ameliyat Oncesi, 5 milyon lirasint da ameliyat somas' alarak magduru ameliyat ettigi samgm tevil yollu ikran ve tanik anlaumlan lie dogrulandtgl, olus mahkemece de bllyle kabul edildigi, magdurun chsmda, 3. salus konumunda bulunan saluslarla yamlan konusrnada irtikdbm cebir ve ikna unsurunun yasanin ve doktrinin kabul ettigi anlamda olusmadigt, samk doktorun llzerinde anlastlan 15 milyon almak suretiyle aver almak sucunu isledigi..." YARGITAY 5. CD., , 1998/5268 E, 1999/975

9 9 d. Zimmet Sinn (TCK 247) ye irtikap: Bilindigi gibi zimmete gecirme, tevdi olunan sey tizerinde zilyetligi fiilen Intillciyete donastiinnek, tevdi olunan seyin tahsis edildigi amac chsmda kendisine ya da baska bir kisiye mal etmek iiiere alma veya bualulan sey tizerinde o eyin zilyetligini mesru gosteren sebeplerle bagdasmayan bir talum islemlerde bulunmak seklinde tammlanabilir. 12Zimmet ile ikna suretiyle irtikap sucu ban hallerde birbirine yaklastr. Usult1ne uygun olarak ve bozuhnanns irade ile magdurun zilyetligini devrettigi seyi, failim kendisi veya ba.skast icin mal edinmesi halinde zimmet soz konusudur. Buna karstlik, magdur, herhangi bir selcilde ikna edilerek, zilyetligin devri saglaturns ve bu suretle elde ecfilen mal temelltlk edilmisse, art& zimrnet degil, ilcna suretiyle irtikap sucu meydana gelir.. 13 e. Goreyi Kdtfiye Kullanma Sucu ( TCK 257) ye irtikap: Daha once de belirttigimiz gibi; irtikap sucu, gorevi kolllye kullamna sucunun ezel bir eklidir. Bu husus gorevi kettlye kullanma sucunu ditzenleyen 5237 sayih TCK' nm incil maddesinde; litikap sucunu olustummchgt takdirde gorevinin gereklerine uygun davrarunast icin veya bu nedenle kisilerden kendisine veya bir baskasma cilcar saglayan kamu gorevlisi, birinci filcra htikmilne gore cezalancluilm" denilmek suretiyle ifade edihnistir. Bundan dolap irtikap sucunun kosullan olusmadigt takdirde gorevi keptiiye kullamna sugunu chizenleyen 1CK m. 257, genel bir hilkom imam sebebiyle uygulama yen i bulacaktu inanci kettlye kullanma suglan bakmundan aynntili bilgi igin blcz; MAHMUTOOLU Fatih Selami, Ekonomik Suglar Baglammda Kredi Hukukundan Kaynaklanan Sug ye Idari Suglar, Ankara, 2003, s ARTUK Mehmet GOKCEN Ahmet- YENIDTINyA A. Caner, A. g. e., s Benzer OM, igin blcz. AVCI Mustafa, TOrkiye Barolar Birligi Tip Ceza Hukukunun tined Sorunlan, Turk Alman Tip Hukuku Sempozyumu, Turk Hulculcunda Hekimin Irtikap Sued, Arilcara, 2008, s.468 Konuyla ilgili bircok Yargitay lcaranna rastlamaktaya; " Sanigm haste $' yi ameliyat etmek igin kattle i p ve yegeni Z' den lira istedigi ve ach gegenlerin herhangi bit vaatte bulurunaksizm aynlip hastane ba.5heicirn yarchmcisma bapurduklan, paranm verilecegi yolunda vaatte bulunulmasi ye ameliyatm yamlmasmdan sonra yasal 41ernler yamlacaguun bildirilmesi Ozerine sarugin yamna Wrier& bu yolda hareket ettikleri ve hastanm ameliyatinda yeni talee ohnadan anla.plmasma gore, icbann belli bit yogunluga erignedigi ye vaadinde iradi olarak yamlmadigi dikkate almarak eylemin irtikap sugunu olu,sturdugu soylenemez. Eylem gorevi kottlye kullaruna sugunu olu turur." Yargitay 5. CD , 397/1114 "Sarugm hastaneye gelen hasta ye yalunlanna ilgi gostenneyerek muayenehanesine gelmelerine zemin haztrladigt, azel iwerine gelip ticret yatuan ki ilerle ilgilenip hastanedeki devlete ait ultrason cihazina gimmlerini saglachgl anlavicligindan eylemi gorevi ktanye kullanma sugunu ohnturur." Yargttay 5. CD , 2004/ , Yine baoca bir karannda da; " Sahli( doktorun saglik ocaginda hasta muayene ettikten sonra?floret almasi, halinde ikna unsure

10 10 f. Yetkili Olmachgl Bir 1 tcin Yarar Saglama Sucu ( TC1C255 ) ye irtikfip: 5237 sap!' TCK 255 inci madde de; " gorevine girmeyen ye yetkili olmadigi bir iyi yapabilecegi veya yaptzrabilece.i lamaatini uyandwarak yarar saglayan kamu.gorevlisinin cezalanchrdacagt" belirtilmelctedir. Madde metninden de anlasilacagi tizere; yetkili olmachgt bir i icin yarar saglama sugunun fail, kamu gorevlisidir. 15 Bu sugun soz konusu olabilmesi igin; kamu garevlisi, gerevine girmeyen ye yetkili olmadigi bir ii yapabilecegi veya yaptrabilecegi kanaatini uyandirmis olmalichr. Olusan bu intiba sonucunda ise, menfaat saglayan kisi lie menfaat aan kamu gerevlisi mesru olmayan bir zeminde uzlasmaktadirlar. Sea konusu bu Ozellik aym rasvet sugunda oldugu gibi her iki stijeyi de fail konumuna solunalctady. Halbuld irtikap sugunda sadece kamu gorevlisi fail durtunundadir. 16 Aynca yarar saglama sugu, kamu gorevinin kotilye kullatulmaat suretiyle degil, kamu gerevlisi ohna dolayistyla sahip bulundugu nilfuztut kotilye kullamlmast suretiyle iflenebilir. Hatirlatahm ki, irtikap sugu da gerev kapsami dismda sadece sifatm ketilye kullatultnast yoluyla da icra edilebilmektedir. Bu baglamda her lid sac tipine baktigunada ise, yine tipik hareketler noktasmda ugramlan yarulgi necleniyle ikna suretiyle irtikap lie benzerlik goriilmektedir. Temel fark menfaat,surian kii irtikapta saglamak zorunda olmadigi yaran saglamak gerelctigine hileli davratuslarla inanmalctachr. Halbuki yetkili olmachgt bir i igin yarar saglamada yamigi sonrast hulcuk dlizeni ile gelisen bir talep gelmekte boylelikle her iki tarafta fail olmalctadirlar SUCUN UNSUFtLAR1: A. Korunan Hukuksal Yarar: Bu sug, hem kamu idaresinin gtivenilirligini, hem de kisileri korumaktadir. BOylelikle bir taraftan kamu gorevlisi hekimin gerevini diinistge ye kurallara bagli olarak ytirtittnesi diger taraftan da saglik kamu olmathgtndan ye onceden bir anlasma bulunmadiguldan goreyi kottlye kullanma sucunun olusacagum hametmistir." YARGITAY 5. CD., ,/ 6406/ 3800 AVCI Mustafa, A. g. e., s ARTUK Mehmet Emin- G.OKCEN Ahmet- YENIDONYA A. Caner, A. g. e., s A.g.e., s "A.g.e.,4992

11 11 hizmetinin, hukulc dtizeni ilkeleri icerisinde ytirtittilmesi ve toplumda idareye olan gtivenin korunmasi saglanmaktachr. 18 B. Sucun Maddi Konusu: Sticun konusu lcamu geirevlisi helchnin kendisine veya baskasma sagladigi veya vaadini aid* " yarar" dir. Bu baglamda yarardan kastedilen, para veya sair bir menfaat olabilecegi gibi maddi degere sahip eqya "sey" de olabilmektedir. 19 Aynca saglanan bu yararm az veya cok imam= bir tinemi olmadigt gibi daha sonra magdura geri verilmis olmasinut da sucun olusmast balcmundan bir Onemi yoktur. C. Fail: irtikap sucunda fail ancak kamu gerevlisi olabilir. Failin bu niteligi sucun,ozgit suc imam sonuclar. Helcimin kamu gorevlisi olup oltnadigi TCK' nm 6/c maddesindeki taruma gore belirlenmelidir. Bu maddede kamu giirevlisi; " kamusal faaliyetin yarittidmesine atama veya secilme yoluyla ya da herhangi bir surette siirekli, sureli veya gecici olarak atanan kisi..." olarak Sammlanmaktadu. 18 GC.5KCAN liasan Tahsin, GOrevi Ktittlye Kullanma, Zimmet, Banka Zimmeti, IrtikAp, Rtisvet Suclan ye Kamm ldaresine Karst islenen Suclar, Ankara, 2008, s "Para tabiri jie sadece madeni pan ye kagit para,degil, cek, police ye sair senetler gibi luytnetli evralclar da kastedihnektedir. Para, madeni olabilecegi gibi kagit seklinde de olabilir. Yasalartma Turk paran ile yabanct paralar acismdan bir ayrim yapmamalcta, her ikisini de aym sekilde korumaktachr. Ewelce tedavulde olan, daha sonra usultine uygun olarak dola.stmdan cekilmis olan para, irtikip sucunun konusu olarak kabul edilemez. Bunlar sartlan bulundugu takdirde nyarar" kavramma girebilir. Ancalc pan koleksiyonu icin Onem an eden tedaviilii olmayan para irtikaba konu olusturabilir. Irtlicip sugunun konusunu olusturan yarar kavrammm daha iyi anlastlabilmesi icin sair tnenfaat kayrammtn Uzerinde durulmast gerekiyor. Menfaat tabirine pan dahil ktymet ifade eden her turitt mat dahildir. Bir malin verilmesini saglamak, senet larmak, bir borcun vadesini uzatanak, cebri icrayi durdurmak, bir meskende ktsmen veya tamamen kirasiz aunt* lcendisine veya yalunlanndan birine bedel odemelcsizin hayat sigortasi temin etmek gibi hususlann menfaat sarlmast gereklidir. Salt duygusal ye cinsel nitelikteki yararlann inikap sucunu olusturup olusturmayacagi tarlismah olmakla 'birlikte, bizim kanaatimize gore bu duntmda da irtikap sucu olusabilir." Para ye sair menfaat kavramlanna Riskin cok saytda ceza hukuku uzmanlannin detaylt aciklamalanna yer wren eser icin bkz., TURABI Selami, A. g. e., s

12 12 inceleme konumuz agismdan da fail ancak kamu gorevlisi hekim olabilir. 1Camu gerevlisi olmayan hekimler bu sugu fail stfat ile isleyemezler, ancak bu kiiler irtikap sucuna azmettiren veya yardim eden dtizeyinde Aynca hemen belirtelim ki; helcimin sucun iflendigi strada kamu gorevlisi helcirn imam yeterlidir. Sucun iflendigi strada gorev basmda veya gorev yerinde olma zorunlulugu yoktur. 1Camu gorevinin sonradan yitirihni pintas' halinde dahi sug varlignu siirthinnektedir. Bu baglamda son olarak u hususa da clikkat gelanek gerelcir ki; helcimin lcamu gorevlisi srfatun mesru bigirnde ye yonteme uygun olarak lcazannus olmast zorunludur. Dolayistyla Yasa ye mevzuata aylun olarak fakat fiilen heldmlik gtirevinin iistlenilmesi fail ohna igin Yeterli degildir. D. Magdur: Sugun magduru, kendisinden yarar elde edilen veya elde edilecek olan hasta veya hasta yalcuudir. Ban yazarlar bu sug tipinde devletin de magdur oldugtum kabul etmektedir. Bir baska gortise gore ise link stijesi bireydir, dolayistyla devlet sugun magduru olamaz, ancak sugtan zarar goren olabilir. 21 Bizce de fiil, dolayistyla kendi personeli olan hekimin, hekimlik mesleginin gerektirdigi durustink ye disiplin kurallanna aylun davrarup, kamu Oniinde itibanrun yitirilmesine yol agmasindan Otani, -devleti- de' sugtan zarar gdren durumuna solunalctathr. 22 E. Maddi Unsuru ( Tipe Uygun Eylem) : Oncelikle,belirtmeliyiz Id; kanunumuz, irtikap sugunun islenihnesindeki gorev baglantsim " gorevinin saglaidigi nitfus ", "gerevinin saglachgt gtiveni kettiye kullanmak " ibareleriyle kurmaktadir. Asagida inceleyecegimiz Ulm tipik hareketler bu irtibat igerisinde duunulme1idir. Aynca =Ian ibarelerin hem gorevin hem de stfatm kottiye kullarulmasi anlammda oldugu unutulmamandm Kamu gorevlisi olmadigt halde lcamu gorevlisi oldugunu glyleyerek yarar sagjayan helchn ise karnu gorevinin usulsllz iistlenilmesi sugu (TcK 262) ile birlilcte duruma Ore unsurtan oluvnu.s.sa dolanchncilik sueundan da sorumlu olur (TCK 157). 21 OZGENc tzzet- SARIN Cumhur, Uygulamah Ceza Hukuku, Ankara, 2001, s Aynt gorfl iglu bkz., GOKCAN Hasan Tahsin, A. g. e., s. 499

13 13 calismamant giris biiiiimiinde de degindigimiz tizere; kanunumuz irtikap sucunda kullarulan vasitalart tice aywnnstir. Bunlar; icbar, ikna veya hatadan yararlanma suretiyle yarar saglarimast veya bu yolda bir vaadin tenth edilmesi seklindedir. Hehmler balummdan ise irfikap sugu uygulamada daha gok icbar ve hileli davramslarla ilcna suretiyle islenmelctedir. Bu irtikap cesitlerini hsaca actklamak gerekirsei E..a-icbar Suretiyle Icbar, magdurun iradesinin manevi bash altmda etkilenerek, istegi chsmda cilcar saglamaya zorlanmastm ifade etmektedir. Magdurun iradesini dogrudan veya dolayh olarak bash altmda tutmaya elverisli her thrill zorlaym hareket icbar kapsammda gorti1ebi1ir. 23 Bu baglamda icbar suretiyle irtikap sugunda hasta veya yakna, hehme merifaat temim etmek konusunda manevi olarak zodartmaktadir. Bu zorlama daha once de degindigimiz gibi maddi (fiziki) bir zorlama oldugu talcdirde artik yagma sugu siftz konusu olur. 0 nedenle 250. madde, gerekcesinde " bu icbarm, yagma sucunun olupmuna neden olan cebir veya tehdit boyutuna varmgmasi gerekir." detillmistir. Yargitay da bircok karartnda ayru hususa isaret etmektedir.. 24 Burada belirtilmesi gereken bir nokta da; icbar seklinde gerceklesen bu hareketler acdc olarak gerceklestirilebilecegi gibi tirtillti olaralc da gereeklestirilebiln. Zorlamanut actic oldugu hallerde irtikabm varhguat tespit kolaydn. Omegin para verihnezse hastanm hastaneye yatuthnayacagmm saylerunesi Yargttay Ceza Genel Kurulu tarafmdan icbar suretiyle irtikap sucu saydnustr Esi ameliyat olacak vatandasa devlet tabibinin:" 500 YTL bicak param almarlan yapmarz" demesi duruniunda boyle bir talebe halcla olmachgnu bilmesine ragmen esinin sagb.gmdan korktugu icin yatandasm parar vermesi, icbar suretiyle irtikap (250/1) sucunu olusturur. YARGITAY CGK , " SSK hastanesinde genel cerrahi uzmam olan samgm, olay glint' hastanenin acil servisine mtlracaatta bulunan mn,stekiye gece,22.00 de muayene edip apandisit teshisi koydugu, apandisitin patiadiginchm bahisle acilen ameliyat edihnesi gerelctigini soyleyerek, hastap Yatumalc ye ameliyat etmek icin tansteki ye yakmlannin icinde bulunduklan ruh halinden istifide ile onlardan lira pan istedigi, bu parar o an icin temin edemeyen Antalya'dan gelen mtlsteki yalunlannm tizerinde bulunan lira parar vermek zontnda kaldtklan, kalan Bram ameliyatm yapildtgi giltrun sabalu temin ile verdikleri, balciye kismut getiri1memesi halinde ameliyat dikislerini almayacagmt sttyleyip, dikisin ahnmasma gelindigi giinde parayt ndemeleri sartmt baglayan samgm eylemi memuriyet gorev ye stfatun kottlye kullanarak yaptigt icbar sonucu cikar saglamak ( cebri irtilcfm) sucunu olusturmaktadu. "YARGITAY 5. CD., , 6734/2849, HAKERT Halcan, Tip Hukuku, Ankara, 2007, s CGKO , 20/22, AVCI Mustafa, A. g. e., s. 474

14 14 Burada Onemle vurgulanmast gereken bir diger hususta; failin gerceklestirdigi icbann yard hareketin, magduru etkilemeye elverisli ohnasidir. Everislilik her somut olayda halcim tarafmdan aynca degerlendirilecektir. Objektif olarak bash altma almaya elverisli icbann bulunmasi yeterlidir, aynca somut olayda magdurun bundan eddlerunis olmast sari degildir. Bu elveriflilik yolcsa rilsvet ya da gerevi kottiye kullarnna suclan tartisma konusu Buna karsui hasta veya yak= tzerindeki basin objektif olarak icbar boyutu ye yogunlugunda degil, sadece telkin veya ima mahiyetinde ise, karsilikh anlasmaya ragmen mesru bir iin yerine getirilmesi icin bir menfaat saglandiguidan rtlsvete yoksa TCK 257/3. maddedeki gorevi kottiye kulldruna sugunun diistintilmelidir. Yargrtay'm yeni tarihli Icararlan da bu ytindedir ye bu kararlar calismamizin son lasmuida tarn metin halinde yer almaktadir " Miistekinin oglu icin samk tarafindan ameliyat icingun verilip o gun birlilcte gittiklerinde ameliyat Oncesi santlar tarafmdan ameliyat icin 45 milyon lira odemesi Lamm yoksa ameliyat yapilmaz diyerek bu parap aldtklanmn mosteki ye tamldarca iddia edilmesi karstsmda, Onceikie ameliyat olma prosedttrtintin, ameliyat listesinin rte zaman kim tarafmdan hazulancligt, sonradan degismesinin mtumkun olup olmachgt gibi hususlarm hastane kayalannin tetkiki ve bashekimlilcten sorularak tespiti, gerekirse konunun uzmam bir bilirkiiden ameliyatm hayati ye acili yet tastym tasanadigt hususlan arastinhp actga lcavusturularak, samklarm pan isteme eyleminin mitstekiyi icbar boyuhtnda zorlaym zorlamadigi saptanarak sonucuna gore icbarm varligt halinde cebri irtikap, icbar buluranamast halinde ise samgm eyleminin yapmak zorunda"oldugu seyi yapmak icin rtisvet almak (yeni Turk Ceza Kanunu geregince, gorevi ktittlye kullatuna, TCK 257/3), diger saragm da bu suca katilmaktan cezalandnlmalannin gerektigi gozetilmelidir. TARGITAY 5. CD., , 7790/ 4316, HAKERI Hahn, A. g. e., s " Yapmasi gereken ii yapmak icin menfaat temin eden kamu gerevlisinin, atilcap dtizeyine ulasmayan eylemi 5237 sayilt TCY'nin 257/3. maddesinde yaptmma baglanan gtirevde yetkiyi kottlye kullanma sugunu olusturur. Hastane poliklinigine muayene olmak icin gelen magdura ameliyat Imam gerektigini soyleyip, ameliyattan sonra da...lira alan samk hekimin eylemi, paramn verilmesi konusunda ameliyat Oncesi samktan gelen ye icbara dontlsen bir teklifin bulunmamast ve samkla magdur arasmda yamlmis rtlsvet anlasmasmin bulumnamast nedeniyle irtikap ve rtisvet suciaran olusturmaz. Saragm, Ocretsiz olarak ameliyat etmek zorunda oldugu hastasmdan, ameliyattan sonra...lira almast gerek 765 sayth TCY' nin 240. rnaddesi gerekse sonradan ytataltlge giren 5237 sari' TCY' nin 257. Maddesinde tammlanan "gerevde yetkiyi kattlye kullanma" kapsammda degerlendirilmelidir. C.G.K., , 2007/5-174 E, K Arneliyatla tedavi icin para istemekten ibaret eylemde irtikabm ikna veya icbar unsuru bulunniamaktadir sayili TCK nun ntsveti tammlayan 252/3.maddesinde "ri.t.svet, Ni kamu gorevlisinin, gorevinin gereklerine aykin olarak bir ifl yapmasi veya yapmamast igin kiiyle vardigt anlasma cevcevesinde bir yarar saglamasahr" denilerek sadece nitelikli rilsvete yer verildigi, }cant. gorevlisinin yapmast gereken bir ii yapmast ya da yapmamast gereken ii yapmamasi icin yarar saglamasinm rtisvet sucu kapsammdan gtkanlmistir. YARGITAY 5. C. D., , E. 2005/18318, K. 2006/8649

15 15 Bu konuda Onemli diger bir hususta; icbann ihmali bit hareketle de islenebilecegidir. Yani kamu gorevlisi hekim hastarun veya yalcuun haidu olan bir seyi yapnuyor ye yapmast icin hasta veya yakuundan menfaat temin etmek zorunda kahyorsa bu sonuc sea konusu olur. Yargitay da hekimin bicak para.% getirmezsen hastayt ameliyat etmem diyerek mustekiden para ahnmasinda icbar yoluyla irtikabi kabul etmistir: 28 Falcat sucun ortaya cikabilmesi icin gercekte hastast oimayan birinin gelip bit yakmuun trafik ka7rst gecirdigini acil ameliyata alinmast gerektigini ortopedi uzm' am bit hekime saylerse, bu durumda hekimin bicak para.% almadan ameliyata girmeyecegini s6ylemesi halinde irtikap sucu o1usmayacaktr 29. Aynca icbar suretiyle irtikap sucunun olusabilmesi, icbar teskil eden hareketlerin yarar veya yarar vaadi saglanmadan Once yapilmasma baglichr. Dolayistyla, helcimin ameliyat veya tedavi ile ilgili isin bitiminden sonra paramn istenmesinden ve almmasmdan ibaret eylemi irtikap degil; gorevi katilye 28 " Osmaniye Devlet Hastanesi genel cerrahi uzinam olan samgm, bagirsak dttglimlenmesi teshisiyle yatinhp ameliyat edlimesi gereken mtlstelciden "bicalc parasi" diyerek lira istedigi, bu parayi getirmedigi takdirde ameliyat yapmayacagmi ye taburcu edecegini soyledigi, bunun ttzerine mtistekinin damach tarafindan getirilen lira parayi hastanedeki muayene odasmda alip masa celcmecesine koyduktan sonra yamlan operasyonla polisler tarafmdan yakalandigl olus mahkemece de bu sekilde kabul ediimi olinasum gore, samgm mlistekinin ameliyatuu geciktinnek ve lcendisine pan vennedigi takdirde ameliyatt Siapmayacagint seylemek ye bu seldlde gorevini kottlye kullanmalc suretiyle onu basla ye tehdit altmda tutarak kendisine pan vermeye icbar ettigi'nazara alinchgtnda, eylemi cebri irtikaptir. "YARG1TAY 5. CD., , 1975/2319, 1-IAKER1 Hakan, A. g. e., s "Emniyet niemurlarmm, vaki ihbar tlzerine, samgm suiistimallerini kamtlamak icin glinderdilcleri ve saraginda hasta olmachgua bildigi tamk Nuh' un, sanik tarafmdan yamlmast gereken veya geciktirilmek tehlikesine maruz, halch sayilabilecek bit ii bulunmadigina Ore, smith dolctorun"parayi Odemez isen ben de raporu vermem" bicimindeki stlz ye davramslannm, bu salus ttzerinde belli bit siddete ulasmis manevi bit basin aract olarak degerlendirilmesi olanalcsadir. Esasen Nuh, istedigi parap santk dolctora manevi bit bash altuida kalmasi nedeniyle degil, zabitanin talimatuu yerine getirmek icin vennistir. Bu itibarla samgm eylemi cebri irtikap olarak nitelendirilemez. Olaynnada unsurlan bakmundan rivet sucu da olusmamistir. SOyle ki; is sahibi olarak gozilken Nuh, sanigin yasa dist davramslannin saptanabihnesi icin zabttaca bit ajan olarak gorevlendirildiginden, gayrimesru bir zemin icerisinde bulunmachgt gibi; samk doktorla, serbest iradesi ile rtlsvet anlasmast yaptigunn kabuki de mllinktin degildir. Bu anlasma. yamdmistir, falcat bu alsvet anlasmasl degil, sanigin yasa dist davranislaruun meydana cdcanlmast yonfinden polls gorevlileri ile tanik Nuh arasmda yapihms bir anlasmadtr. Bu anlasma ntsvet sucunun unsurlanna dahil bulunmamaktadir. Amklanan hususlar goz OntInde tutuldugunda, yasa ye nizamlara aylun sekilde gorev yaptigi anlasilan sant& eyleminin gorevi kottlye kullanma sucunu olusturdugunu lcabulde zorunluluk bulundugundan, yerel C. Save's' ve sanik vekilinin temyiz itirazlannm bu nedenle kabultl lie direnme htikmitnlin bozulmasma karat verilmelidir(oybirligi ile)." Yarg. CGK , 113/ 197

16 16 kullaruna sucunu olusturur. 30 Keza basta talep edilmesine ragmen, bilahare pan ahnmaksam ameliyatm yapilmast halinde de irtikap sucunun olusmachgma karar verilmistir: 31 Son olarak sunu da belirtmek gerelcir lci; sugun olusmast icin icbann mutlalca kamu gerevlisi tarafindan gerceklesfirilmesi gerekli ise de, icbara maruz kalanla yarar saglayan veya yarar vaadinde bulunan farlch kisiler, limegin baba-ogul olabilir. Yine maddeye gore yararm mutlaka fallin sahsma saglarums (Amu' zoruniu degildir. Baslcasma yarar saglamak veya yarar vaadi saglamak suretiyle de irtikap sucu is1enebilir. 32 E b. ikna SureOle irtikap: Sozhikte ikna kiinin tutum ye davramslanm zorlama olmalcsizm etkilemeyi hedefleyen, iletiflm stireci olarak tanunlanmalctachr. Buradan da anlastlacagt Ozere iknada icbann aksine inanchnlan bir irade soz konusudur. Buna gore icbar suretiyle irtikap lie ikna suretiyle irtikap magdurun iradesini etkilemek icin kullarulan arac yontinden birbirinden ayrdmaktachr. Kamu gerevlisi helchn, hasta veya yak/ma istegi yoniinde hareket etmemesi halinde gorevinin gereklerine aylun hareket ederek isini yapmayacag -uat dogrudan veya dolayh olarak betirtmis ise icbar suretiyle irfikfip, buna karstlik kamu gorevlisi hekim gerceklestirdigi degisik hileli davramslarla hasta veya yalunitu aldatarak haksiz kazanc elde etmisse ikna suretiyle irtikap soz konusu olacakftr " Devlet hastanesinde doktor olan samgm mtlstekiden kansun sezaryenle ameliyat etmesinden sonra lira pan isteyip alcbgi anlasilmalcla; taraflar arasmda ameliyat ancesi karsilikh nzaya dayali rusvet anlasmasi yeterli ve inanchnct karat' bulunmachgi, bu suretle eylemde rtlpet sucunun unsurlannm olusmachgt, ancak ameliyat sonrast hasta sahibinden altrunamasi gereken parayi alan samgm eyleminin gorevi kottlye kullamna sucunu olusturdugunun kabultl gerektigi gozetilmeden yazihsekilde rasvet alma sugundan haft lcurulmasi, kanuna aykinchr YARG1TAY 5. CD , 2063/ " Sanigm bir hastayi ameliyat etmek icin kardesi veyegeninden lira istedigi ye ach gecenlerin herhangi bir vaatte bulumnalcsizin ayrilm hastane bashekim yarcluncisina basvurduklan, paranm verilecegi yolunda vaatte bulunulmasi ye ameliyatm yapilmasmdan soiara yasal, Islam yapilacagunn bildirilmesi Ozanne samgm yanma donerek bu yolda hareket ettikleri ye ameliyatmda yeni talep obnadan yapildign anlasilmasma gore icbann belirli bir yogunluga erismedigi ve vaadin de iradi olarak yapilmadigi dilckate ahnarak eylemin gorevi ktittlye kullanma sugunu olusturdugu lcabul edilmelidir. "YARGITAY 5. CD., , 397/1114, HAKERI Halcan., A. g. e., s AVel Mustafa, A. g. e, s TURABI Salami, A. g. e., 5.70

17 17 lima suretiyle irtilcapta, hasta veya yaknumn aslinda saglamak zorunda olmachgt bir yaran saglamast gerektigine hileli davraruslarla inandinlmast soz konusudur. Omegin doktorun hastayr belirli giderler icin belli bir miktar Odemekle yukumiu oldugu konusunda ilcna ederek para alma% gibi. iste bu hileli davratusm ise; magduru yarar saglamaya veya yarar vaadinde bultuunaya yenlendirme apsincian elverisli olmast gerelcir Bu nedenle magdurun iradesini etki altma almaya e1veri1i olmayan hareketler, omegin tavsiye; hile teskil etmez. Hilenin magdurun iradesini etkileyip etkilemeyecegini her somut olayda haldm takdir eder. Fail tiim cabalanna, çeith yontemier kullanmasma karsm magduru lcandnumanus, istenilen cdcartn saglanmasma veya vaadine "inanduamarms, buna ragmen magdur faiiin yalcalanmasnu saglamalc amamyla inamms gorilnerek istenilen clan saglanus veya vaat etmis ise, bu dununun ikna yoluyla islenen irtikap mi yoksa gorevi kottiye kullanma mi oldugu tartismandir. Buradai Yargitay, ban mtiellifler34 ; ikna suretiyle irtikap degil gorevi kottiye kullanma sucu olusmustur. Aksini savunanlar; yani failden gelen hareketlerin magduru inandurmamasma ragmen, inannus giirtinerek haksiz cikar saglamrs veya vaat etmis bultuunast halinde ilcna suretiyle irtikap sucu olnsur, seklindeki goriisti kabul edenler de varthr. 35 Bizce Onernli olan hareketlerin elverifli olup ofmadigidn. Elverifli ise irtikap sucunun kabulti daha dogru bir cozthn olacalctir. E. c. Hatadan Yararlanma SuretiSle irtikap: Hukuk toplumunda yasayan herkesin, Ozellikle de lcamu gdrevlilerinin,dtirtist davramna, yttkihnitiltikleri varchr. 1Camu gorevlisi helcim diiriist davranma yffictimitili1gtine aylun olarak hatah lcimsenin hatasuu anlamak yukunilulugu alunclachr. Bu yttictirriltiltigtin ihlali ile yarar saglamast ise hatadan yararlanma suretiyle irtikap sucunun olusmasuu saglar. 36 Madde gerekcesinde hatadan yararlaruna suretiyle irtikabm ikna suretiyle irtikabin bir iieni sekli oldugu belirtilmelctedir. Fakat bizim kanaatimize gore, hatadan yararlamna suretiyle irtikap, ayn bir irtikap cesididir. 34 MALKOC Ismail-GOLER Mahmut, Memurlar ye Suclar, Ankara, 1998, s ERMAN Sair-OZEK cetin, Ceza Hukulcu ezel m Kamu Idaresine Karst Suelar, Istanbul, 1992, s AVCI Mustafa, $ g. e., s.482 alp.

18 18 Irtikap sucunun en hafif sekli olan.hatadan yararlanarak islenen irtikapta, kamu gerevlisi hekim, hasta veya yakiturn yamltacak herhangi bir harekette bulunmamaktachr. Rasta veya yak= bilgisizlik, dalguilik veya bir baska nedenle hataya dtismekte, kamu gerevlisi hekim,ise bu durumu bilerek ye gorevin sagladigt ntifuzunu kullanarak verilen yaran saglamaktachr. Bu irtikap Cesidinde; hasta veya yakuuzun dtisttigii hatanm kimden kaynaldandigt onemli degildir. S6z konusu hata bizzat kiinin bilgisizliginden, dalginligindan kaynaklanabilecegi gibi aldatict nitelikteki hareketlerinden de kaynaldanabilir. Ancak kamu gorevlisi hekimin aldatict nitelikteki hareketlerinden kaynaklanan bir hata var ise, bu durutnda ilcna suretiyle irtikabm icrai davramslarla islenmesi sucu olusur.37 F. Netice: It-61(4 sucunun olusabilmesi icin kamu gorevlisi helchnin gorevinin -saglachgt ntifuzu veya gtiveni kotiiye kullanarak kendisine veya baskasma -yarar saglanmak- veya -vaatte bulimulmastm teminicin icbar veya ikna etmesi veya kiinin hatasmdan, yararlanmast gerekir. Kanunda yarann "saglanmastndan" veya "bu yolda vaatte bulunulmastndan" bahsedilmektedir3 8 Kanunda " yarann satlanmasindan" bahsedildiginden, bunu failin veya tictincti sahsm suc konusu yaran elde ettnis, faydayt saglamts veya yarar tizerinde tasarruf yetkisini elde ettnis Imam seklinde anlamak gerekir. Fakat "yarar,saglamak yolunda vaatte bulunulmasznzn" saglanmast sucun olusmast igin yeterlidir. Baska bir anlattmla vaat edilen yarann elde edilmesi gerekli ohnadlgt gibi vaat edilen yararm sonradan yerine getirilmemesi sucun tesebbtis asamasinda kaldiguu gostermez. Zira kanun koyucu yarar vaadinde bulunulmast halinde de izlenen suc politikaài geregince kamu gorevlisinin tamamlamms irtikap sucunun cezastyla cezalanchnlmasuu ongormasttir. 39 Aynca irtikap suclarmcia soz konusu olan"yarar saglama veya vaatte bulunma"; dctmdan dogruya kamu gorevlist veya UçOncu kisiye yonelik olmahchr. ICamu garevlisine veya baskasma olmaym da, menfaatin devlete teroin veya vaat olunmast, irtilcap sucunu degil, diger Onsurlan da bulunmak kaychyla gerevi kottiye kullanma sugunu meydana getirir 37 MALKOc Mahmut, A. g. e., s ARTUIc Mehmet Eminç GOKEN Ahmet- YENIDONYA A. Caner, A. g. e., s AVCI Mustafa, A. g. e., s. 484

19 19 G. Manevi Unsur: irtikap sucu kasten islenebilen suclardandm taksirle islenemez. Ba ka bir ifade ile sucun taksirli bicimini kanun ongeormedigi icin helchnin dikkat ye Caen eksildigi ile unutkanhk, dalginthk gibi nedenlerle gergek dist aciklamada bulunmast durutnunda bu sac olusmaz. Bundan dolayt helcimin, gerevinin saglachgi ntifuzu veya gtivern ketilye kullanchguu, icbar ye ilcnaya elverifli bir hareketin yapildigun bilmesi ye bunun sonucunda hastamnveya yaknumn kendisine veya baskasma bir menfaat saglamasuu veya vaatte bulunmasuu istemesi gerekir. Doktrinde last kastm bu sucun islenmesinde yahuz " ilcna" suretiyle irtikapta yeterli olabilecegini savunan yazarlar vardir. 40 Oysaki s6z konusu suc olast kastla da iflenebilir Bu bakundan her tic irtikap sucu cesidinde de kast yeterli olup, hekimin bir lcazanc saikiyle hareket etmks bulunup bulunmamasi onemli degildir. H. Sueun Ozel Goriinii Sekilleri: H. a. Te ebbtis: Kamu gorevlisi heldm elverish hareketlerle dogrudan dogruya irtikap sucuriun icrai hareketlerine baslayip elinde olmayan sebeplerle tamamlayamaz ise te ebbitsten clolayi sorumlu tutulacaktir. iste bu kapsamda irtikap sucunun ne zaman tarnamlannu olacagt sorusu yasatun formiilasyonu nedeniyle tereddatlere neden olabilir. Buna gore; daha Once de behrttigimiz gibi irtikap sugunun konusu'hekimin kendisine veya baskasum saglacligi veya vaadini alchgt yarar olduga icin; irtikap sup, hekimin kendisine veya baskasum yarar saglamasi veya vaat etrnesi lie tamamlannus olur. Sucun tamarrdanrms saydabilmesi icin aynca vaadin yerine getirihnis olmasma gerek yoktur. Suçun plu mast için gerekli olan hareketler incelendiginde ise u sonuc ortaya cdcmaktachr; icbar ye ilcna suretiyle irtilcapta hareket neticeden aynlabildigi için tesebbils milmktin gozatirken, hatadan yararlanma surettyle irtikapta tesebbiis dtlunuiebi1mek1e birlikte, gerceklesme oiasthgi oldukca dt1stiktiir41. Yargitay ise, yerlesik ictihadarinda; magdurun icbar karsisinda faili yalcalatmak malcsachyla Ayrmbh bilgi icin blcz. TURAB1 Salami, A. g. e., Ankara, 2009, s ERMAN Sair- OZEK Cetin, Ceza Hukuku Ozel BolUm Kamu ldaresine Karp Suelar, Istanbul, 1992, s. 121.

20 20 yarar saglama vaadinde bulunaralc, kolluga durumu ihbar edip yalcalatmast durumunda, irtikap sucunu tesebbils asamasmda kalmis kabul ediliyor 42. Aynca hasta veya yalcuu yamlmanus olsa bile somut olayda objektif olarak yamltmaya elverifli bir hilenin varligt, ilcna suretiyle irtikabt olusturur; ancak hasta veya yak= yanilmadiginclan tamamlannus degil, tesebbtis asamasmda kaimi bir suc soz konusu olur. Son olarak sunu da belittnek gerelcir lci; lcamu gorevlisi hekimin elverifli hareketlerle icrasma baslachgt irtikap fiillerinden gemiillii olarak vazgecilmesi halinde cezalan N chnlmayacaktir. Ancak helamin vazgecme arum kadar gerceklestirdigi hareketler aynca bit suc olusturuyor ise bu suctan sorumlu tutulacalctr. 11. b. 1 tirak: Daha Once de belirttigimiz gibi, irtikap sugu ozgii bir suctur ye ancak kamu gorevlileri tarafindan Inceleme konumuz actsindan da bu suc kamu gorevlisi hekim tarafindan ilenebilir. ICamu gorevlisi heldmin ifledigi irtikap sucuna diger bir kamu gorevlisinin kattlmasi durumunda istirake iiikin genel hflkumler uygularur ye her kamu gorevlisi Icatlasumi sekline gore kanunun angorchigii bigimde cezalandmhr. Burada onemli olan husus, kamu gorevlisi hekimin fiiline sivil bir kisinin katilmasi halinde ne sekilde hareket edilecegidir saph yeni Ceza Kanununda, ozgii suglarda istirake ilificin dzel bit baghlik kuralt bulunmaktadm TCK 'run 40. maddesinin 2. fikrasma Ore; " Ozga suclarda, ancak ozel faillik niteligini tastyan kisi fail olabilir. Bu suclarzn islenisine istirak eden diger kiuiler ise, azmettiren veya yardzm eden olarak sorumlu tutulur ". 43 Baghhic kuraluun geregi olarak, diger suc ortaldannin azmettiren veya yardun eden stfattyla sorumlu tutulabilmesi icin, fiilin kasten islenmesi ye hulcuka aykm Imam gereklidir. Failin bu fiil nedeniyle 42 4,...para vermezsen babam taburcu etmeyecegim diyerek taburcu ilemini geciktiren sank doktorun sllregelen ithanna maruz kalan mtlstekirtin, haksa menfaat saglamap dustluuneyip samgm yakalanmasun temin etmek amaciyla pan vetmeye nza gostermis gibi gortinlip aril gun dununu polise intilcal ettirerek aldigi talimat Ozerine lirayi vererek saingt yakalattigl, bu itibarla samgm eyleminin cebri irtikaba eksik kallusma derecesinde kalchgl gozetilmeden tamainlandtgindan bahisle yziii ekilde hallm kurulmasi,..." YARGITAY 5. C.D , 2001/3098E, 2001/ 4859K, HAKERI Halcan, A. g. e. S Istirak sistemimize ve mica katilanlann statalerine gore cza sommlulugunun kosullan bakmundan byrinttli bilgi iein bkz.,mahmutoolu Stih Selami, Istanbul Dniversitesi Hulcuk Fakultesi Mecmuasi, c:lxiii, s: 1-2, Kusurluluk Prensibi Actsindan Azmettirenin Ceza Sorumlulugu, Istanbul, 2005, s

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi

SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ. Hasan Tahsin Gökcan. Yargıtay Üyesi SAĞLIK HİZMETİNDEN KAYNAKLANAN SUÇLARDA YARGI SÜRECİ Hasan Tahsin Gökcan Yargıtay Üyesi Sağlık Hizmetinden Kaynaklanan Suçlar A) Manevi unsura göre 1- Kasten işlenen suçlar 2- Taksirle işlenen suçlar 3-

Detaylı

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir?

CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? CEZA HUKUKU (FĐNAL SINAVI) 1- TCK ye göre, aşağıdakilerden hangisi davayı düşüren nedenlerden biri değildir? a) Sanığın ölümü b) Hükümlünün ölümü c) Ön ödeme d) Genel af e) Dava zaman aşımı AÇIKLAMA: Bir

Detaylı

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr

Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr Ali Kemal Yıldız Bahçeşehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi alikemal.yildiz@bahcesehir.edu.tr ANAYASAL KURALLAR Herkes, sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkına sahiptir (Ay. m. 56/1). Çevreyi geliştirmek,

Detaylı

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001.

Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. Coşkun Can Aktan (Ed.) Yolsuzlukla Mücadele Stratejileri, Ankara: Hak-İş Yayınları, 2001. TÜRKİYE DE SİYASAL YOZLAŞMALARIN KAPSAMINA İLİŞKİN HUKUKİ NORMLAR Bu yazımızda ülkemizde siyasal yozlaşmalar konusunda

Detaylı

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap

SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR. Objektif Ahlak Kuralları. Günah Sevap k ı l ş a d Vatan p a t i K Butik acı H r e p l A GENEL KÜLTÜR SOSYAL HAYATI DÜZENLEYEN KURALLAR GENEL HUKUK BİLGİSİ Hukuk Ahlak Din Görgü Subjektif Ahlak Objektif Ahlak Dünyevi Kurallar Uhrevi Kurallar

Detaylı

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu

Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu Kök Hücre Çalýþmalarý ve Hukuki Boyutu KÖK HÜCRE ÇALIÞžMALARI VE HUKUKÝ BOYUTU Hakan Hakeri ÖZET Kök hücre çalä±åÿmalarä± tä±p alanä±nda yeni uygulamalardan biri olarak görülmektedir. Her ne kadar bu çalä±åÿmalar

Detaylı

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet

3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet 3984 sayılı kanunda şeref ve haysiyet Fikret İlkiz Anayasaya göre; herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım gözetilmeksizin kanun önünde

Detaylı

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır.

HAYATA KARŞI SUÇLAR. Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. KASTEN ÖLDÜRME HAYATA KARŞI SUÇLAR Madde 81- (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, MÜEBBET HAPİS CEZASI ile cezalandırılır. (Madde 48- (1) Müebbet hapis cezası, hükümlünün hayatı boyunca devam eder.) Nitelikli

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI. Denizli KASIM 2013 HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI Denizli 07-10 KASIM 2013 Grup Adı Grup Konusu : Ceza Grubu 6. Grup : İhaleye Fesat Karıştırma Suçları, Zimmet, Rüşvet, İrtikâp, Görevi Kötüye

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınav Soruları (İkinci Öğretim Öğrencileri - 01.07.

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınav Soruları (İkinci Öğretim Öğrencileri - 01.07. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınav Soruları (İkinci Öğretim Öğrencileri - 01.07.2015) Açıklamalar: Sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikası

Detaylı

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ

3. SUÇ POLİTİKASININ TEMEL İLKELERİ I. HUKUK DEVLETİ İLKESİ II. KUSUR İLKESİ III. HÜMANİZM İLKESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER DERS PLANI BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ, GENEL BİLGİLER, HUKUK DEVLETİ VE CEZA HUKUKU 1. CEZA HUKUKU KAVRAMI VE GÖREVİ I. CEZA HUKUKUNUN ANLAMI VE TANIMI II. MADDİ CEZA HUKUKU VE YAKIN

Detaylı

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER

TEMEL YASALAR /DÜZENLEMELER GİRİŞ Gelişen bilişim teknolojilerinin bütün kamu kurumlarında kullanılması hukuk alanında bir kısım etkiler meydana getirmistir. Kamu tüzel kişileri tarafından bilgisayar teknolojileri kullanılarak yerine

Detaylı

Mehmet Nihat KANBUR 1* HAKEMLİ ÖZET

Mehmet Nihat KANBUR 1* HAKEMLİ ÖZET HAKEMLİ 6352 SAYILI KANUN DEĞİŞİKLİKLERİ ÇERÇEVESİNDE TÜRK CEZA HUKUKUNDA İRTİKÂP SUÇU (TCK m.250) (Crime of Extortion in the Framework of the Amendments of the Act Number 6352) (Turkish Penal Code Art.

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 11.06.2015 16:00

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 11.06.2015 16:00 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER FİNAL SINAVI (İkinci Öğretim Öğrencileri İçin) 11.06.2015 16:00 Açıklamalar: Sınav süresi 3 saattir. Cevaplarınızı tükenmez kalemle, okunaklı

Detaylı

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır.

TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237. Taksir. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde. cezalandırılır. TÜRK CEZA KANUNU İLGİLİ MADDELERİ KANUN NO: 5237 Taksir Madde 22- cezalandırılır. (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla,

Detaylı

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI

ÖNSÖZ.VII İÇİNDEKİLER.IX KISALTMALAR.XIII GİRİŞ.1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI.1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ.1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XIII GİRİŞ...1 KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ VE SINIRLANDIRILMASI...1 KONUNUN TAKDİMİ VE ÖNEMİ...1 KONUNUN SINIRLANDIRILMASI...4 BİRİNCİ BÖLÜM FAİZ VE TEFECİLİĞE

Detaylı

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.

yargýtay kararlarý T.C. YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ YARGITAY ÝLAMI ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04. yargýtay kararlarý ESAS NO : 2002/6042 KARAR NO : 2002/6339 KARAR TARÝHÝ : 17.04.2002 : ÝÞVERENÝN HÝZMET AKDÝNÝ HAKLI NEDENLE FESHÝ Grev devam ettiði sýrada davacýnýn iþyerine gelen servis aracýna girerek,

Detaylı

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR

TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR TÜRKİYE DE MAĞDUR ÇOCUKLAR Bilgi Notu-2: Cinsel Suç Mağduru Çocuklar Yazan: Didem Şalgam, MSc Katkılar: Prof. Dr. Münevver Bertan, Gülgün Müftü, MA, Adem ArkadaşThibert, MSc MA İçindekiler Grafik Listesi...

Detaylı

I. Korunan hukuki değer:

I. Korunan hukuki değer: I. Korunan hukuki değer: Eziyet suçunda korunan hukuki değer, 4pkı işkencede olduğu gibi söz konusu hareketlere hedef olan kişinin vücut bütünlüğü, ruh ve beden sağlığı, şeref ve haysiye@dir. Ancak işkenceden

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 3 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 3 III.

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ Birinci Bölüm Ceza Hukuku ve İşlevi I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ

SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME YÜKÜMLÜLÜĞÜ Rahime ERBAŞ İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi TÜRK HUKUKUNDA VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTA SAĞLIK MESLEĞİ MENSUPLARININ SUÇU BİLDİRME

Detaylı

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İsmail ERCAN THEMIS CEZA HUKUKU GENEL HÜKÜMLER İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII BİRİNCİ KISIM CEZA HUKUKUNA GİRİŞ BIRINCI BÖLÜM CEZA HUKUKU VE İŞLEVI I. CEZA HUKUKU... 19 II. CEZA HUKUKUNUN ÖZELLİKLERİ... 19 III.

Detaylı

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ

ÝÞYERÝ SAÐLIK BÝRÝMLERÝ VE ÝÞYERÝ HEKÝMLERÝ ÝLE ÝLGÝLÝ YENÝ YÖNETMELÝÐÝN DEÐERLENDÝRÝLMESÝ m e s l e k i s a ð l ý k v e g ü v e n l i k Dr. Hamdi AYTEKÝN, Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Saðlýðý AD., Baþkaný Dr. Necla AYTEKÝN Prof., Uludað Ü. Týp Fak. Halk Sað. AD Öðr. Üyesi Dr. Emel ÝRGÝL Doç.,

Detaylı

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti

Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Beraat Eden Sanıklar Müdafiinin Vek âlet Ücreti Av. Coşkun ÖZBUDAK* * Ankara Barosu. 1. Giriş Bilindiği gibi, Avukatlık Asgari Ücret Tarifesi (AAÜT), beraat eden sanık yararına vekâlet ücretine hükmedilmesi

Detaylı

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler

İçindekiler İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER. Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler İçindekiler Önsöz 5 İçindekiler 7 Kısaltmalar 15 Yararlanılan Kaynaklar 16 İKİNCİ BAB HÜRRİYET ALEYHİNDE İŞLENEN CÜRÜMLER Birinci Fasıl Siyasi Hürriyet Aleyhinde Cürümler Siyasi Hakların Kullanılmasını

Detaylı

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları

Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ceza Hukuku Özel Hükümler (LAW 307) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Ceza Hukuku Özel Hükümler LAW 307 Güz 3 2 0 3 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin

Detaylı

YAĞMA SUÇU HIRSIZLIK İLE YAĞMA ARASINDAKİ FARKLAR

YAĞMA SUÇU HIRSIZLIK İLE YAĞMA ARASINDAKİ FARKLAR YAĞMA SUÇU HIRSIZLIK İLE YAĞMA ARASINDAKİ FARKLAR ÖZET: Hırsızlık suçunun davamı olarak gerçekleşen cebir ve tehdit yağma suçunu değil, hırsızlık ve tehdit veya hırsızlık ve yaralama suçunu oluşturur.

Detaylı

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları

İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına Fesat Karıştırma Suçları Necati MERAN İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA ve EDİMİN İFASINA FESAT KARIŞTIRMA SUÇLARI Ankara, 2011 İhaleye Fesat Karıştırma ve Edimin İfasına

Detaylı

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU NUN EK 2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE CEZALAR. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı

1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU NUN EK 2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE CEZALAR. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı 1163 SAYILI KOOPERATİFLER KANUNU NUN EK 2. MADDESİNDE ÖNGÖRÜLEN SUÇ VE LAR T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ertan ÖRS Müfettiş Aydın BAZİN Müfettiş Kasım 2013, Antalya

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 9/5/2013 tarihli ve 6475 sayılı Posta Hizmetleri Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. 3 Haziran 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29019 Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumundan: YÖNETMELİK BİLGİ TEKNOLOJİLERİ VE İLETİŞİM KURUMU POSTA SEKTÖRÜNDE İDARİ YAPTIRIMLAR YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

HEMŞİRELİKTE TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SORUMLULUKLARI. Av. Halide SAVAŞ Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı

HEMŞİRELİKTE TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SORUMLULUKLARI. Av. Halide SAVAŞ Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı HEMŞİRELİKTE TIBBİ MÜDAHALEDEN DOĞAN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER SORUMLULUKLARI Av. Halide SAVAŞ Sağlık Kurumları Yönetimi Bilim Uzmanı SAĞLIK ÇALIŞANLARININ KANUNİ SORUMLULUKLARI Ceza Kanunu ndan Kaynaklanan

Detaylı

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan

I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan I. Genel Bilgiler Ülkeler arasındaki hayat standartlarının farklılığı, bazı ülkelerde yaşanan ekonomik sorunlar, uygulanan baskıcı rejimler, yaşanan iç savaşlar, coğrafi olumsuzluklar dolayısıyla insanlar,

Detaylı

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG

T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG T.C. AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI Trabzon Koza Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi PINAR ÖŞME PSİKOLOG Mart - 2014 YASAL DÜZENLEMELER KADINA YÖNELİK ŞİDDETLE MÜCADELE VE İLGİLİ ULUSAL VE ULUSLAR ARASI

Detaylı

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ

ACĐL TIP VE HUKUK SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI. PROF. DR. HAKAN HAKERİ ACĐL TIP VE HUKUK GENEL HÜKÜMLER VE ACİLDEN KAYNAKLANAN İSTİSNALAR SNALAR PROF. DR. HAKAN HAKERİ www.hekimhukuku.com www.tiphukuku.org.tr 1 SAĞLIK PERSONELİ OLMA ŞARTI 1. Müdahaleyi Yapanın Sağlık Personeli

Detaylı

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU

Basında Sorumluluk Rejimi. Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU. Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU Basında Sorumluluk Rejimi Ünite 8 Medya Ve İletişim Ön Lisans Programı İLETİŞİM HUKUKU Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU 1 Ünite 8 BASINDA SORUMLULUK REJİMİ Yrd. Doç. Dr. Nurhayat YOLOĞLU İçindekiler 8.1.

Detaylı

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz...

ULUSLARARASI SUÇLAR. İçindekiler. 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79) İNSAN TİCARETİ SUÇU (TCK m. 80) Onuncu Baskı için Önsöz... İçindekiler Onuncu Baskı için Önsöz... 5 ULUSLARARASI SUÇLAR 1. GÖÇMEN KAÇAKÇILIĞI SUÇU (TCK m. 79)...25 I. SUÇLA KORUNAN HUKUKİ DEĞER...25 II. SUÇUN MADDİ UNSURLARI...25 A. Suçun Hukuki Konusu...25 B1.

Detaylı

TIBBĠ UYGULAMA HATALARINDA HEKĠMĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU

TIBBĠ UYGULAMA HATALARINDA HEKĠMĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU Av. Hayrettin Çil Aralık 2010 TIBBĠ UYGULAMA HATALARINDA HEKĠMĠN CEZAĠ SORUMLULUĞU 1. GĠRĠġ Son yıllarda teknolojideki gelişmeler tıp alanına da yansımış, geliştirilen tıbbi cihazlar tanı/tedavi süreçlerinde

Detaylı

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR

İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR İŞ KAZALARINDA DOĞAN HUKUKİ VE CEZAİ SORUMLULUKLAR 1 İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ KURALLARINA UYMAYAN İŞVERENLERİN KARŞILAŞABİLECEKLERİ YAPTIRIMLAR A- İŞ KAZASI MEYDANA GELMEDEN: (İş güvenliği kurallarını

Detaylı

BÖLÜM GÖĞÜS HASTALIKLARINDA HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI

BÖLÜM GÖĞÜS HASTALIKLARINDA HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI BÖLÜM 17 GÖĞÜS HASTALIKLARINDA HEKİMİN YASAL SORUMLULUKLARI Göğüs Hastalıklarında Hekimin Yasal Sorumlulukları Avukat Ziynet Özçelik 50 Göğüs Hastalıklarında Hekimin Yasal Sorumlulukları Giriş Günümüzde

Detaylı

TASLAK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu

TASLAK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI. Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu TASLAK DEĞERLENDİRME ÇALIŞMASI Bursa Tabip Odası Aile Hekimliği Komisyonu Sözleşmelerin içeriği, süresi, dönemi ve yenilenmesi MADDE 6- (3) Sözleşme dönemi süresince verilen ihtar puanı toplamının 80 ve

Detaylı

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür

Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Haklara Tecavüz Halinde Hukuki Ve Cezai Prosedür Fikir ve Sanat Eserleri Kanunumuz, eser sahibinin manevi ve mali haklarına karşı tecavüzlerde, Hukuk Davaları ve Ceza Davaları olmak üzere temel olarak

Detaylı

T.C. f;evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Yiiksek Fen Kurulu Ba~kanhgl YUKSEK FEN KURULU KARARI

T.C. f;evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI Yiiksek Fen Kurulu Ba~kanhgl YUKSEK FEN KURULU KARARI Karar Konusu: Gorus talebi Karar No : 2011/32 Karar Tarihi : 12/10/2011 T.C. f;evre VE SEHiRCiLiK BAKANLIGI YUKSEK FEN KURULU KARARI 1-GiRiS.... Universitesi Yapi lsleri ve Teknik Daire Baskanhgi tarafindan

Detaylı

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi

Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi Av. Ece KAVAKLI Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Ankara Halk Sağlığı Müdürlüğü Hukuk Birimi 02.11.2011 tarihli ve 28103 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren 663 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5

İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 İÇİNDEKİLER GİRİŞ 1 CİNSEL SALDIRI (MADDE 102) 5 1- Basit Cinsel Saldırı Suçu (m. 102/1) 7 A- Genel Açıklamalar 7 B- Suçun Maddi Unsuru 7 a- Suçun Faili 7 b- Suçun Mağduru 16 c- Fiil 22 ı- Cebir 22 ıı-

Detaylı

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G.

Organ ve Doku Alınması, Saklanması ve Nakli Hakkında Kanun Tarihi: 29.05.1979 Sayısı: 2238 R.G. Tarihi: 03.06.1979 R.G. ACİL TIP İLE İLGİLİ MEVZUAT (Son güncelleme tarihi: 15.12.2006) Anayasa TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASASI Tarihi: 18.10.1982 Sayısı: 2709 Kanunlar Tababet ve Şuabatı San atlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun

Detaylı

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi

TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ. Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi TÜRK HUKUK DÜZENİNDE MEVCUT YAPTIRIM TÜRLERİ Dr.Barış TEKSOY Hukukun Temel Kavramları Dersi 1) CEZA VE GÜVENLİK TEDBİRLERİ Hukuka aykırılıklar çok çeşitli biçimde gerçekleşebilir. Her hukuka aykırılık

Detaylı

Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Þiddete Maruz Kalan Kadýnlara Sunulan Hizmetler Hazýrlayan Ebru Özberk T.C. Baþbakanlýk Kadýnýn Statüsü Genel Müdürlüðü Ekim 2008 Bu kitabýn basým, yayýn,

Detaylı

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram

İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU. 1. Kavram İÇİNDEKİLER 1. BÖLÜM CEZA HUKUKU 1. Kavram I. TANIM, TERİM 2 1. Tanım 2 2. Terim 3 3. Ceza Hukukunun Meşruluğunun Temeli 3 II. CEZA HUKUKUNA HAKİM OLAN İLKELER 5 1. Hukuk Devleti İlkesi 5 2. İnsan Haysiyetinin

Detaylı

İcrai Suça İhmali Davranışla İştirak: Anayasa Mahkemesi nin Bir Kararı Üzerine Değerlendirmeler *

İcrai Suça İhmali Davranışla İştirak: Anayasa Mahkemesi nin Bir Kararı Üzerine Değerlendirmeler * İcrai Suça İhmali Davranışla İştirak: Anayasa Mahkemesi nin Bir Kararı Üzerine Değerlendirmeler * İzzet ÖZGENÇ ** I. OLAY Anayasa Mahkemesinin 30.6.2011 tarihli ve Esas 2010/52, Karar 2011/113 sayılı Kararında

Detaylı

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi

Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi. Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Malpraktis İddialarında Bilirkişilik Müessesesi ve Yönetimi Dosyanın İncelenmesi / Raporlama Yöntemi Prof. Dr. Ali Rıza Tümer Genel Cerrahi ve Adli Tıp Uzmanı Hacettepe Üniversitesi Adli Tıp AD Tıbbi Bilirkişilik

Detaylı

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU

KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU SEDAT ERDEM AYDIN AİHM İÇTİHATLARI BAĞLAMINDA KİŞİSEL VERİLERİN KAYDEDİLMESİ SUÇU İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER DANIŞMANIN ÖNSÖZÜ...VII YAZARIN ÖNSÖZÜ... IX İÇİNDEKİLER...XIII KISALTMALAR... XIX GİRİŞ...1

Detaylı

DUYURU. Elektronik Ağ:www.sgk.gov.tr

DUYURU. Elektronik Ağ:www.sgk.gov.tr DUYURU Sosyal Güvenlik Kurumu Özel Sağlık Hizmeti Sunucularından Sağlık Hizmeti Satın Alma Sözleşmesi nde değişiklikler yapılmış olup; bu değişikliklere ilişkin ZEYİLNAME-2 örneği duyuru ekinde yer almaktadır.

Detaylı

Arş. Gör. F. Umay GENÇ

Arş. Gör. F. Umay GENÇ SUÇ TEORİSİ SUÇUN UNSURLARI Tipe Uygunluk (Maddi ve Manevi Unsurlar) Arş. Gör. F. Umay GENÇ SUÇUN UNSURLARI Arş. Gör. F. Umay GENÇ Maddi unsurlar Manevi unsurlar Hukuka aykırılık unsuru Hukuka aykırılık

Detaylı

HAKEMLİ. Şike Suçu. Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR* * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi.

HAKEMLİ. Şike Suçu. Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR* * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi. HAKEMLİ Şike Suçu Doç. Dr. Devrim GÜNGÖR* * Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı öğretim üyesi. Şike Suçu / GÜNGÖR HAKEMLİ ÖZ 6222 Sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza

Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Ceza Hukukunda Rıza Yrd. Doç. Dr. Meral EKİCİ ŞAHİN Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Ceza Hukukunda Rıza İÇİNDEKİLER SUNUŞ...VII TEŞEKKÜR... IX İÇİNDEKİLER... XI KISALTMALAR...XXIII GİRİŞ...1 Birinci Bölüm

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? CEZA HUKUKU SUÇ Suçun Unsurları Suçun Türleri CEZA Ceza Hukukunun İlkeleri Cezai Sorumluluk CEZA HUKUKU "Ceza hukuku, devletin organlarınca suç sayılan

Detaylı

Kabul Tarihi : 22.6.2004

Kabul Tarihi : 22.6.2004 RESMİ GAZETEDE 26.06.2004 TARİH VE 25504 SAYI İLE YAYIMLANARAK YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR. BAZI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMELERDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN Kanun 5194 No. Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır?

KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? KOVUŞTURMA ve SONRASI Tanık, polise veya savcıya ifade vermek zorunda mıdır? Bir suçun tanığı olmuş kişi, polise bilgi ve ifade vermek zorunda değildir. Ancak, ifadesine gerek duyulan kişilerin, polis

Detaylı

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI

BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI Oturum Tarihi : 21 Kasım 2013 Oturum No : 70 BURSA TABİP ODASI YÖNETİM KURULU KARARLARI 1- Cumhuriyet Savcılığından Bursa Tabip Odasına intikal eden belgelere dayanarak 04, 05, 06 ve 20 Mart 2010 tarihlerinde

Detaylı

adli psikiyatride epilepsi

adli psikiyatride epilepsi adli psikiyatride epilepsi Mustafa Sercan AİBÜ İzzet Baysal Tıp Fakültesi Psikiyatri AD TPD Adli Psikiyatri Bilimsel Çalışma Birimi suç hukukun suç saydığı eylem, ya da eylemsizlik (ihmal vb.) 04 Haziran

Detaylı

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

ya da algılama yeteneğinin bozulmasına neden olan kişi, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. HIV bulaştırma ile ilgili özel bir yasa yoktur.ve buna gerek de yoktur.türk Ceza Kanununun Vücut Dokunulmazlığına Karşı Suçlar başlığı altında Kasten Yaralama suçlaması bu konuda yeterli düzenlemedir.

Detaylı

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME

SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Doç. Dr. Ýlker BELEK Akdeniz Üniversitesi Týp Fakültesi Halk Saðlýðý Anabilim Dalý Öðretim Üyesi SAÐLIKTA ÖZELLEÞTÝRME Burjuva Sýnýf Saldýrýsýnýn Tepe Noktasý Yukarýda tanýmlanan saðlýk sistemi yapýsý

Detaylı

www.alomaliye.com sayfasından alınmıştır. * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 05 Ekim 2009 Cumhur Sinan Özdemir Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Müfettişi -Ankara csnozdemir@gmail.com

Detaylı

Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma

Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma Hasta ve Hasta Yakını Yönetimi: Şiddet ve Şikayetten Korunma Yrd. Doç. Dr. Nezih VAROL Halk Sağlığı ve Adli Tıp Uzmanı SAHUMER Sağlık Hukuku Merkezi- Genel Müdür Pediatri de HASTA...? HASTA YAKINI...?

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi

SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU. Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi SAĞLIK HİZMETLERİNDE İDARENİN YETKİLERİ VESORUMLULUĞU Prof.Dr Turan Yıldırım Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi YETKİ SAĞLIK HİZMETİNİ DÜZENLEMEK KURMAK-İŞLETMEK DENETLEMEK SORUMLULUK HİZMETİN KURULUŞUNDA,

Detaylı

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ

Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ Yasemin BABA Türk Ceza Kanunu nda Etkin Pişmanlık İSTANBUL ARŞİVİ İÇİNDEKİLER İSTANBUL CEZA HUKUKU VE KRİMİNOLOJİ ARŞİVİ...VII ÖNSÖZ... IX YAZARIN ÖNSÖZÜ...XIII İÇİNDEKİLER...XV KISALTMALAR LİSTESİ...XXI

Detaylı

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları :00

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları :00 İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınavı Soruları 06.06.2017-10:00 Açıklamalar: Sınav süresi 2 saat 30 dakikadır. Bir tam tabaka daha ek kâğıt alabilirsiniz. Tükenmez

Detaylı

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004

Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Kanun No. 5194 Kabul Tarihi : 22.6.2004 MADDE 1. 24.6.1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/21442 Karar No. 2015/1351 Tarihi: 12.02.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2 İLAVE TEDİYE ÖDEMESİ İÇİN İŞVERENİN YASADA SAYILAN KAMU KURULUŞLARINDAN OLMASININ

Detaylı

Eviçi şiddette verilen yardım. Hulp bij huiselijk geweld Turks

Eviçi şiddette verilen yardım. Hulp bij huiselijk geweld Turks Eviçi şiddette verilen yardım Hulp bij huiselijk geweld Turks 1 Eviçi şiddet Eviçi şiddet nedir? Eviçi şiddet denilince, genellikle karısını veya çocuklarını döven bir erkek düşünülür. Ancak eviçi şiddetin

Detaylı

ESAS NO : 2014/1947 L. 1- Ismail Keskin. j Av. Ercan Korkmaz. i Rekabet Kurumu Baskanhgi /ANKARA. : Av. Ayperi Samantir -Ayni Adreste

ESAS NO : 2014/1947 L. 1- Ismail Keskin. j Av. Ercan Korkmaz. i Rekabet Kurumu Baskanhgi /ANKARA. : Av. Ayperi Samantir -Ayni Adreste T.C ESAS NO : 2014/1947 L. REKABETKURUMU Tarih: 13.05.2016 Sayi : 3174 DAVACILAR 1- Ismail Keskin 2- Ferit Keskin j Av. Ercan Korkmaz Sakarya Mah. Alper Sk. Torunlar is Merkezi No:l K:l D:3-4 Osmangazi/BURSA

Detaylı

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI

VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI VERGİ USUL KANUNU NA EKLENEN 153/A MADDESİ İLE GETİRİLEN TEMİNAT UYGULAMASI İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Bilindiği üzere, 6455 sayılı Gümrük Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik

Detaylı

663 Sayılı KHK Madde 34

663 Sayılı KHK Madde 34 1 663 Sayılı KHK Madde 34 Hastaneler; tıbbî ve malî kriterler ile kalite, hastaçalışan güvenliği ve eğitim kriterleri çerçevesinde Kurumca belirlenecek usûl ve esaslara göre altı aylık veya bir yıllık

Detaylı

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı.

KDV Bizden. FOCUS DENETİM VE Y.M.M. LTD. ŞTİ Maltepe MAH. Edirne çırpıcı yolu 5-4 Vatan rezidans a BLOK kat:5 DAİRE:10. E. Baş Hesap Uzmanı. 1 KDV Bizden *Yaklaşım Dergisinin 213 sayısında yayınlanmıştır Zihni E. Baş Hesap Uzmanı KARTAL Giriş Uygulamada özellikle otomotiv, dayanıklı tüketim ve mobilya sektörlerinde faaliyet gösteren bazı şirketler

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ...VII İÇİNDEKİLER...IX KISALTMALAR...XVII GİRİŞ...1 BİRİNCİ BÖLÜM SORUMLULUK SİGORTASINA İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1. SORUMLULUK...5 I. SORUMLULUK KAVRAMI...5 HUKUKİ SORUMLULUĞUN TÜRLERİ...6

Detaylı

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR

YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR YARGITAY 4. HUKUK DAİRESİ T. 17.9.2001 E. 2001/4012 K. 2001/8028 MANEVİ TAZMİNAT - YANSIMA ZARAR ÖZET : Manevi tazminatı ancak cismani zarara uğrayan kimse isteyebilir. Yansıma suretiyle bir zarardan sözedilerek

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ MÜFREDAT FORMU Ders İzlencesi Sayı : Tarih : 12.1.2017 Diploma Program Adı : HUKUK, LİSANS PROGRAMI, (ÖRGÜN ÖĞRETİM) Akademik Yıl : 2016-2017 Ders Adı SAĞLIK

Detaylı

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir.

Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL. : Bilirkişi 2. Ek Rapor ve Ayrık 2. Ek Rapora Karşı Beyanlarımızdan İbarettir. 24 MAYIS 2011. ASLİYE TİCARET MAHKEMESİ SAYIN BAŞKANLIĞI NA 200/. ESAS DAVALILAR VEKİLİ : 1-2-.. : Av. AHMET AYDIN Bağdat Cad. No:108/B D:26 Fenerbahçe Kadıköy İSTANBUL DAVACI :. SİGORTA A.Ş. VEKİLİ :

Detaylı

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK M. 257)

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK M. 257) GÖREVİ KÖTÜYE KULLANMA SUÇU (TCK M. 257) İlhan ÜZÜLMEZ * Özet Toplum adına yürütülmesi gereken kamu hizmetlerinden bazıları Devlet tarafından üstlenilmiştir. Devlet, değişik nedenlerle bizzat üstlendiği

Detaylı

SPKn İDARİ PARA CEZALARI

SPKn İDARİ PARA CEZALARI SPKn İDARİ PARA CEZALARI Av. Ümit İhsan Yayla Sermaye Piyasası Kanununda Halka Açık Şirketlerle İlgili Suç ve Yaptırımlar ile Önemli Nitelikte İşlemler Paneli İstanbul 27.06.2014 Sunum İçeriği Ceza Vermeye

Detaylı

Hekim Hakları U Z M. D R. M. R A Ş I T Ö Z E R

Hekim Hakları U Z M. D R. M. R A Ş I T Ö Z E R Hekim Hakları U Z M. D R. M. R A Ş I T Ö Z E R M E R A M E Ğ I T I M V E A R A Ş T ı R M A H A S T A N E S I A C I L T ı P K L I N I Ğ I 2 İçerik 3 1. Bireysel haklar 2. Hastaya ilişkin haklar 3. Topluma

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,32

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,32 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1427 Karar No. 2015/7370 Tarihi: 27.04.2015 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2016/2 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /2,32 MUVAZAA TESPİTİNDEN SONRA İŞÇİNİN

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali)

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı HATA BİLDİRİM FORMU (Usulsüzlük, Yolsuzluk, Etik Kural İhlali) Hata adı: Hata türü: (yönetim/operasyonel/stratejik/bilgi Teknolojileri/izleme ve raporlama) Hatanın gerçekleşme tarihi: Hatanın sebepleri/olası sebepleri: Hatanın etkilediği faaliyet/süreç adı: Sorumlu

Detaylı

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011

Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 Av. Arslan NARİN ÜST KURUL BAŞKAN YARDIMCISI 2011 6112 SAYILI KANUNDA YAPTIRIMLAR İDARÎ YAPTIRIMLAR Uyarı İdari para cezası Program durdurma Yayın durdurma Lisans iptali ADLÎ YAPTIRIMLAR Hapis cezası İdari

Detaylı

Hukuki Açıdan Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması. Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Hukuki Açıdan Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması. Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuki Açıdan Kişisel Sağlık Verilerinin Korunması Prof. Dr. TEKİN MEMİŞ İstanbul Şehir Üniversitesi Hukuk Fakültesi CAMDAN İNSAN ÇAĞINDA Bir taraftan devletler HUKUK Bir taraftan devlet... Diğer taraftan

Detaylı

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI

TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI TİCARÎ SIR, BANKA SIRRI VE MÜŞTERİ SIRRI HAKKINDA KANUN TASARISI Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı; kamu kurum ve kuruluşları ile iktisadî, ticarî ve malî sektörlerde üretim, tüketim ve hizmet

Detaylı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı

Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Bilgilendirilmiş Onam Alımı ve Hukuki Anlamı Dr. Osman Celbiş Adli Tıp Profesörü, İnönü Üniversitesi Tıp Fakültesi Şekil Değiştiren Hekimlik Sanatı İnsanlık tarihi ile başlayan süreç içerisinde belli kurallar

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT

MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT YARGITAY Hukuk Genel Kurulu ESAS: 2014/77 KARAR: 2015/1712 MÜFETTİŞİN ÖZEL HAYATIN GİZLİLİĞİNİ İHLAL ETMESİ NEDENİYLE TAZMİNAT Taraflar arasındaki tazminat davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR?

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KANUNA GÖRE İŞVEREN VEKİLİ KİMDİR? İŞVEREN VEKİLİNİN SORUMLULUKLARI NELERDİR? Recep GÜNER 50 * ÖZ 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu nda yer alan yükümlülüklerin sorumlusu

Detaylı

ELEKTRONIK IMZA KANUNU

ELEKTRONIK IMZA KANUNU [(Ankara) 5 Nisan 2004] ELEKTRONIK IMZA KANUNU Mehtap Yildirim Öztürk ; Çagdas Evrim Ergün ε I. GIRIS Son yillarda elektronik ticarette ( e-ticaret ) ve elektronik iletisimde ( e-iletisim ) güvenlik ve

Detaylı

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi

Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi 1 Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 23 Mart 2016 Dr. K. Ahmet Sevimli Yardımcı Doçent Uludağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi K. Ahmet Sevimli Kimdir? 1972 yılında İstanbul da doğdu. 1990 yılında Bursa

Detaylı

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1

5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 5237 SAYILI TCK. 157-159. MADDELERİNDE YER ALAN DOLANDIRICILIK SUÇLARI 1 MUHAMMET MURAT ÜLKÜ ÇORUM CUMHURİYET SAVCISI 33516 1 Bu çalışma, Yeni Ceza Adalet Sistemi nin Cumhuriyet Savcıları ve Hakimlere

Detaylı

www.vergidegundem.com

www.vergidegundem.com Fax: 0 212 230 82 91 Damga vergisi uygulamasında Resmi Daire Av. Gökçe Sarısu I. Giriş Damga vergisi, hukuki işlemlerde düzenlenen belge ya da kağıtlar üzerinden alınan bir vergidir. Niteliğinin belirlenmesinde

Detaylı

C ve E nin D ye ait evin bahçesine girmeleri Konut Dokunulmazlığını İhlal suçu (m.116) bakımından değerlendirilmelidir.(1+1)

C ve E nin D ye ait evin bahçesine girmeleri Konut Dokunulmazlığını İhlal suçu (m.116) bakımından değerlendirilmelidir.(1+1) İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku Özel Hükümler Dersi Final Sınav Soruları (Çift Numaralı Öğrenciler - 01.07.2015, 09.00) Açıklamalar: Sınav süresi 2 saat 45 dakikadır. Sınavın ilk 30 dakikası

Detaylı

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri

Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri OTURUM 4: Kalitenin Farkedilmeyen Yönü; Çalışan Avukatlığı Sağlık Çalışanlarının Güvenceleri DOÇ. DR. AHSEN KAYA EÜTF ADLİ TIP AD, 30.09.2106 KALİTE Dinamik ve çok boyutlu bir kavram. ÜRÜN KALİTESİ performans,

Detaylı

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir.

Hekim, Tıp Fakültesinden mezun olarak, diploma sahibi olan kişidir. UZMANLIK ÖĞRENCİLERİNİN TIBBİ MÜDAHALE YETKİSİ ve HUKUKİ SORUMLULUKLARI Uz.Dr. Ziya T. GÜNEŞ-Sağlık Hukuku Yüksek Lisans Programı Tıbbi Müdahale; Meslek icrasına yetkili bir sağlık personeli tarafından,

Detaylı

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI 5510 SAYILI SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNA GÖRE 2016 YILINDA UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI (Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından uygulanacak idari para cezalarının hesabında aylık

Detaylı

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU

HAKSIZ REKABET KURULU ÇALIŞMA RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU ANTALYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI ANTALYA HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU FAALİYET RAPORU DÖNEMİ : 2014 İÇİNDEKİLER SUNUŞ 3 BAŞKANIN SUNUŞU 4 HAKSIZ REKABETLE MÜCADELE KURULU NUN SUNUŞU

Detaylı