var olmaya da devam edecektir"

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "var olmaya da devam edecektir""

Transkript

1 Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna raðmen çocuklar kartopu oynayarak yýlýn ilk karýnýn keyfini çýkarttýlar. TE "Yakýnmak yerine cesaret ve erdemle yeni politikalar üretmeliyiz" Sivil Dayanýþma Platformu tarafýndan organize edilen, " Küresel Siyaset Bunalýmý ve Ortadoðu'nun Geleceði" konulu sempozyum Pendik Belediyesinin ev sahipliðinde gerçekleþti. TE ARALIK PAZARTESÝ KURUÞ Alperenler Ocaðý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Baþkaný Fatih Yücel: "Alperenler Hz. Adem'den beri vardýr, var olmaya da devam edecektir" Alperenler Ocaðý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Baþkaný Fatih Yücel ve beraberinde yer alan Ocak Disiplin Kurulu Baþkaný Ahmet Tapan, Ýl Sekreteri Mustafa Torun, Eðitim masasýndan sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Altan Kaya ve Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Arif Yiðit ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Alperen Ocaklarýnýn, Hz. Adem (as)'in dünyaya zuhur etmesiyle beraber kurulduðunu ifade eden Fatih Yücel, "Zaten o zaman da verilen mücadele ile þu an verilen mücadele ayný, i'lâ-yý kelimetullâh, nizami âlem davasýdýr. Ta ki Hz. Adem Aleyhissellam'dan bu zamana kadar gelen bir oluþum. TE "Dünya Üniversitesi olma yolunda hýzla ilerliyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ýlim Yayma Cemiyeti Onursal Baþkaný Aydýn Hoþbaþ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Özel Buhara Yükseköðretim Öðrenci Yurdu'nda kalan öðrencilerle bir araya geldi. DA ÇSS giriþindeki elektrik direkleri kaldýrýlacak Ertelenen Belediye Meclisi bugün Gül-Der, Almanya ve Ýspanya'ya gidecek teklif çaðrýsý döneminde Leonardo da Vinci- Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik projeleri çerçevesinde Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü ve Gül-Der tarafýndan hazýrlanan "Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitsel Tanýlamalarýndaki Yeniliklerin Ýncelenmesi" adlý projenin sözleþmesinin imzalandýðý belirtildi. DA Çorum Sanayi Sitesi giriþinde yeni yaptýrýlan totemin etrafýnda bulunan ve görüntü kirliliðine sebep olan elektrik direkleri, hatlarýn yer altýna alýnmasýnýn ardýndan kaldýrýlacak. Konuya iliþkin ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç beraberinde KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan Çalýkuþu ve Baþkan Yardýmcýsý Hýdýr Balaban ile birlikte YEDAÞ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'u ziyaret etti. TE AK Parti belde temayül yoklamalarýný yaptý Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum belde belediyeleri baþkan aday adaylarýna yönelik temayül yoklamasý yapýldý. AK Parti Ýl Baþkanlýðý'nda yapýlan temayül yoklamasýnda Düvenci belde belediyesi aday adaylýðý için, Ortaköy Aþdaðul beldesinde ise kiþi oy kullandý. TE Üniversiteden Gineli doktorlara iþbirliði teklifi DE Çorum Belediyesi aralýk ayý meclis toplantýsý geçtiðimiz cuma günü yapýlmasý gerekirken çoðunluk saðlanamamasý nedeniyle Aralýk Pazartesi gününe ertelenmiþti. Ertelenen Belediye Meclisi toplantýsý meclis salonunda saat.'da baþlayacak olan toplantýda gündem maddesi görüþülecek. DE Sev-Genç'ten þiir dinletisi Çorum Armoni Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ne baðlý Sev- Genç Gençlik Platformu tarafýndan þiir dinletisi programý gerçekleþtirildi. Cenaze törenine giderken kaza yaptýlar: ölü yaralý Ankara'dan Osmancýk ilçesindeki cenaze törenine gidenleri taþýyan otobüsün devrilmesi sonucu kiþi öldü, kiþi yaralandý. ÖÐRENCÝLER DÝKKAT ÇEKEN NOKTALARA KÜLTÜR SANAT PANOLARI ÝSTÝYORLAR Geçtiðimiz hafta HÜMÖD (Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði) Baþkaný sýfatýyla, Çorum Devlet Tiyatrosu ile ilgili bir basýn açýklamasý yayýnlamýþtým. DA DA TE

2 ELEMANLAR ARANIYOR Kayseri'deki Fabrikamýzda Sürekli Çalýþtýrýlmak Üzere Vasýfsýz Bay Elamanlar Aranmaktadýr. Maaþ+Ssk+Yemek Ve Yatacak Yer Mevcuttur. Müracaatlarýn 'den Volkan Bey'e Yapýlmasý Rica Olunur. SATILIK HOBÝ BAHÇELERÝ Serpin köyü yolu üzeri çorum merkeze km uzaklýkta etrafý tel örgü çevrili içerisinde her parselin suyu ve elektrikleri bulunan hobi bahçeleri satýlýktýr. Tapu verilir. En az m den baþlýyor istediðiniz kadar alabilirsiniz satýþ fiyatý m si peþin=. TL Kredi kartlarýna taksitli. TL Müracaat: - - ELEMAN ARANIYOR Kültür Sitesi Yanýnda Bulunan Otoparkta Oto Yýkama Bölümünde çalýþtýrýlmak üzere elemanlar aranmaktadýr. Müracaat Tel: Satýlýk Büro Harikalar Dünyasý. Kat da Metre Karelik Büro Uygun Fiyata satýlýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Büro Hitit Ýþ Hanýnda. Noter üzerinde Kat numara de bulunan odalý Büro uygun fiyat ile kiralýktýr. Müracaat Tel: Kiralýk Ýþ Yeri Hitit Ýþ Merkezi. Noter Üstü. kat No: TL ye kiraya verilecektir. Müracaat: ARALIK PAZARTESÝ HABER Üniversiteden Gineli doktorlara iþbirliði teklifi Anadolu Týbbiyeliler Derneði (ANATIPDER) Tchandikou Assimou, daha önce teorik olarak tarafýndan hazýrlanan ve TÝKA, Saðlýk Bakanlýðý bildikleri ama uygulamasýný yapmadýklarý birçok Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim Araþtýrma Hastanesi ile Kamu Hastaneleri Birliði Genel Sekreterliþtirme fýrsatý bulduklarýný ve bu anlamda proje- operasyonu bizzat uygulayarak tecrübelerini geliði tarafýndan ortaklaþa düzenlenen 'Gine Cumhuriyeti'nin Saðlýk ve Ýnsan Kaynaklarý Kapasiteti. Ülkelerine döndüklerinde olumlu izlenimlerini nin hedefine ulaþmýþ bir çalýþma olduðunu belirtsine Katkýda Bulunma' isimli proje kapsamýnda Gine Türkiye Konsolosluðu ve Cemal Abdul Nasýr Üniversitesi Rektörlüðü ile de paylaþacaklarýný Gine Cumhuriyeti'nden Çorum'a gelen doktor, ANATIPDER Baþkaný Dr. Ethem Zobacý ile belirten Assimou, Hitit Üniversitesi ile kalýcý ve birlikte Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha daimi iþbirliði içinde ortak projeler yürütmeyi çok Metin Alkan'a nezaket ziyaretinde bulundular. arzu ettiklerini ve böylelikle Türkiye'nin týp alanýndaki yetkinliðini ülkelerine taþýmak isteklerini Bir ay boyunca, Üroloji, Göz, Kadýn Doðum, Plastik Cerrahi ve Genel Cerrahi branþlarýnda uygulamalý eðitim alan Gineli doktor, Çorum'da Ziyaret için teþekkür eden Rektör Prof. Dr. Al- ifade etti. geçirmiþ olduklarý bu bir aylýk sürenin kendileri kan, doktorlar Çorum'da misafir etmekten duyduklarý memnuniyeti belirterek, üniversite olarak için son derece yararlý olduðunu, burada edindikleri deneyimlerini ülkelerindeki insanlar için kullanacaklarýný ve burada bulunmaktan son derece Gine'den gelecek akademisyen ve öðrencilerle her tür iþbirliðini gönülden desteklediklerini ve mutlu olduklarýný belirttiler. Mevlana Deðiþim Programý kapsamýnda sürdürülebilir iþbirlikleri yapmaktan memnun olacaklarý- Cemal Abdul Nasýr Üniversitesi'nden grup koordinatörü olarak duygularýný belirten Tchedre ný ifade etti. Rektör Alkan'dan öðrenci kulüplerine teþekkür Hitit Üniversitesi Tiyatro Kulübü Danýþmaný Öðr. Gör. Sefa Üzbey ve kulüp üyeleri Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ziyarette Tiyatro Kulübü'nün faaliyetleri hakkýnda bilgiler veren Öðr. Gör. Sefa Üzbey, Aralýk Pazartesi günü Çorum Devlet Tiyatro Salonu'nda sahneye koyacaklarý "Otogargara" adlý oyuna Rektör Prof. Dr. Alkan'ý davet etti. Ayrýca Çorum Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlar Þube Müdürlüðü ile Üniversite Tiyatro Kulübü iþbirliðiyle ildeki ortaöðretim okullarýnda tiyatro oyunlarý sahneleyeceklerini belirten Üzbey, Rektör Prof. Dr. Alkan'a verdiði desteklerden dolayý teþekkürlerini iletti. Üniversitede 'i aþkýn öðrenci kulübü olduðunun altýný çizen Rektör Prof. Yýl: Sayý: ARALIK PAZARTESÝ ADRES: Yeniyol Mah. Azap Ahmet Sok. No: Daire: Hasan Basri Ilgaz Ýþ Merkezi Tel & Fax: - YILLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurt Dýþý : Euro Yayýn Türü: Yerel Süreli Yayýn AYLIK ABONELÝK Kentiçi : TL. Yurtiçi : TL. Yurtdýþý : Euro Özel Ýlan Reklam (cmxsütun) : Vefat Teþekkür Baþsaðlýðý v.b. mesajlar ( st.x cm.).: Satýlýk, Kayýp, Eleman, vb. Ýlanlar (.st.x cm.) : Ýsim Soyadý Tashih Ýlanlarý : Kongre Ýlanlarý : Tüzük Ýlanlarý (maktu) : Birinci sayfa (maktu) ilan ( st.x cm.) : Yeþil Kart Yitik Ýlanlarý ve Ýþ Arýyorum Ýlanlarý : Seri Ýlanlar (Üç satýrý) : Dr. Alkan da, kulüp faaliyetlerini Hitit Üniversitesi olarak çok önemsediklerini ve öðrencilerin gerçekleþtireceði etkinliklere desteklerin artarak devam edeceðini vurguladý. Kulüplerin gerçekleþtirmiþ olduklarý etkinliklerle üniversitenin tanýnýrlýðýnýn her geçen gün arttýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, yapýlan bu çalýþmalardan duyduðu memnuniyeti dile getirerek tüm kulüp üyelerine teþekkür etti. Ertelenen Belediye Meclisi bugün Çorum Belediyesi aralýk ayý meclis toplantýsý geçtiðimiz cuma günü yapýlmasý gerekirken çoðunluk saðlanamamasý nedeniyle Aralýk Pazartesi gününe ertelenmiþti. Ertelenen Belediye Meclisi toplantýsý meclis salonunda saat.'da baþlayacak olan toplantýda gündem maddesi görüþülecek. Mecliste görüþülecek olan gündem maddelerini 'ü cadde ve sokak ismi verilmesi diðerleri ise toplu iþyerlerine ismi verilmesi ile Belediyenin yýlýnda uygulamaya koyacaðý gelir tarifesi olacak. TEK BASIN YAYIN DAÐITIM A.Þ. Haber Yönetmeni Fatih AKBAÞ Spor Yönetmeni Adnan YALÇIN Ýmtiyaz Sahibi Tek Yýldýz Basýn Yayýn Dað. A.Þ Adýna Zekeriya YURTTAÞ Yazý Ýþleri Müdürü Nadir YÜCEL Muhabirler Kubilay Kaan YÜCEL Yasin Þevket YÜCEL Bahadýr Ömer YÜCEL Uður ÇINAR Yýlmaz MERT Hukuk Danýþmanlarý: Av. Ýbrahim ÖZYILMAZ Av. Yakup ALAR Tasarým ( ) Fethi SÜMÜÞ elektronik posta adresi: TL. TL Baský yapýldýðý yer:. TL. TL. TL. TL. TL Sancaktar iþ merk. zemin kat Ücretsiz KR Ýmsâk : : Güneþ : : Ýþrak : Öðle : : Ýkindi : : Akþam : : Yatsý : : Koymuþum baþýmý senin yoluna Baðana bahçene hayran olurum Akan suyunla bað bahçemi suladým Türkiye'm yoluna hayran olurum Sevdalýyým yangýn yerim sen varsýn Döken yaðmuru da ýslar bakarsýn Yaðmur olup derelerden akarsýn Türkiye'myoluna kurban olurum Düðünüm derneðim halaydýr baþým Topraðýn ekmeðin nasiptir aþým Kilimlerde çizgi çizgi nakýþým Ölürüm yoluna güzel Türkiye'm Gönül verdim topraðýna taþýna Çoluk çocuk çalýþýr da iþine Aðaç diksem tepelerin baþýna Ölürüm yoluna güzel Türkiye'm Irmaklarýn kývrým kývrým akýyor Sularýndan herkes fayda buluyor Arpa buðday ekmiþ bolluk oluyor Ölürüm yoluna güzel Türkiye'm Sebzelerim çarþý Pazar almýyor Havasýzda güneþsizde kalmýyor Doðmazsa günde pek soðuk oluyor Ölürüm yoluna güzel Türkiye'm Koçak sever Türkiye'yi gönülden Vatan için can veririm ömürden Ölür gider ayrýlýrým köyümden Ölürüm yoluna güzel Türkiye'm AJANDA... Ay, Gün,. Hafta Allahü teâlâ, baþkasýna acýmayana acýmaz, affetmeyeni affetmez, özür kabul etmeyenin özrünü kabul etmez. Hadîs-i þerîf Günün Þiiri Caným Türkiye'm HAVA DURUMU Rýza Koçak Yurtiçi Piyasalar ALIÞ SATIÞ USD,, EUR,, STERLiN,, JPY YENi,, SAAT:. ÝTÝBARÝ ÝLE KURLARI NÖBETÇÝ ECZANELER VEFA ECZANESÝ TEL: GAZÝ CD. /B - KÜLTÜR SÝTESÝ ALTI KULE ECZANESÝ TEL: BAHÇELÝEVLER MAH. DUMLUPINAR CAD. NO: -Önemli Telefonlar- Valilik.... Belediye... Emniyet Müd.... Kültür ve Turizm Müd... Saðlýk Müdürlüðü... Deftardarlýðý... Müftülük... - Meteoroloji Müd.... Telekom Müd.... PTT Müd.... D.S.Ý Müd.... TEDAÞ Müd.... Devlet Hastanesi... () hat Doðum ve Çocuk Bakým Evi... - Hasan Paþa Devlet Hast... - Göðüs Hast Çorum Özel Hastane... - Sýhhi Ýmdat... Polis... Yangýn... Orman Yangýný Ýhbar... Alo Zabýta... Alo Jandarma... Elektrik Arýza... Su Arýza... Telefon Arýza... Ýþ ve Ýþçi Bulma... Özel Elitpark Hastanesi...

3 ARALIK PAZARTESÝ HABER ÖÐRENCÝLER DÝKKAT ÇEKEN NOKTALARA KÜLTÜR SANAT PANOLARI ÝSTÝYORLAR AHMET ÖLÇER Geçtiðimiz hafta HÜMÖD (Hitit Üniversitesi Mezunlarý ve Öðrencileri Derneði) Baþkaný sýfatýyla, Çorum Devlet Tiyatrosu ile ilgili bir basýn açýklamasý yayýnlamýþtým. Basýn açýklamamda Tiyatronun, bireye ve topluma kazandýrdýklarýna deðinirken, Çorum ve Üniversitemiz için ne derece önem arz ettiðini, üniversite þehri için tiyatronun olmazsa olmaz bir deðer olduðunu ifade etmiþtim. Hep daha iyiyi ve güzeli arzu ettiðimizi, bunun en doðal hakkýmýz olduðunu ve yeni beklentiler içinde bulunduðumuzu söylerken bir de öz eleþtiri yapmýþ ve sahip olduðumuz deðerlerinde farkýnda olmamýz gerektiðini vurgulamýþtým. Nitekim o gün basýn açýklamamýzda ne söylediysem, görüþlerimin aynen arkasýnda olduðumu bu köþeden tekrar belirtmek isterim. Açýklamamýn arkasýndan, Devlet Tiyatrosu müdürümüz Sayýn Ýbrahim Yýldýz'dan, çeþitli sivil toplum kuruluþu temsilcilerinden ve vatandaþlardan teþekkür ve tebrikler aldým. Devlet Tiyatrosu Müdürü Yýldýz, göndermiþ olduðu yazýlý mesajda bizlere teþekkür ederken, cuma, cumartesi ve pazar günü sergiledikleri oyunlara daha çok seyirci çekebilme amacýnda olduklarýný ifade etmekteydi. Suare oyunlarýnda doluluk oranlarýnýn memnuniyet verici olduðunu buna karþýn Cumartesi. seanslarýnýn %- arasýnda kaldýðýný belirtmekteydi. Yýldýz, %- doluluk oranýnýn, sahnesi olan iller arasýnda en düþük durumda kalmamýza neden olduðunun da altýný çiziyordu. Bu arada, çevre iller arasýnda yalnýzca Çorum ve Samsun'da tiyatro sahnesi olduðunu öðreniyordum. Tüm bunlar, hem yazar hem STK temsilcisi ve yöneticisi olarak, üzerimizdeki sorumluluðun bir kat daha artmasýna neden olmuþtu. Hemen arkasýndan tüm üyelerimize mesaj gönderip hafta sonu. seansýndaki tiyatro oyununda birlikte olmayý teklif ettim. Tiyatroya gittiðimde, sonuç mükemmeldi. Tiyatro sonrasý üniversite öðrencileriyle, kendilerinin Çorum'da sanatsal ve kültürel faaliyetlere bakýþ açýlarýný öðrenmek ve görüþlerini almak maksadýyla kýsa bir toplantý yaptýk. Tüm öðrenciler, birlikte tiyatroya gelmiþ olmaktan ötürü fevkalade mutluydular. Toplantýmýz esnasýnda ortaya çok fikir çýktý. Bunlarý burada paylaþmam mümkün deðil ancak özellikle dikkatimi çeken bir husus, bazý öðrencilerimizin hayatlarýnda ilk kez tiyatroya geliyor olmalarýydý. Bu durum onlarýn suçu mu derseniz? Kesinlikle hayýr! Öðrencilerimizin üniversiteye gelene kadar tiyatroya gitmemiþ olmalarý, onlara bu fýrsatlarý sunmayanlarýn düþünmesi gereken bir durumdur. Bir diðer husus ise, hangi oyunun hangi tarihte ve hangi saatte sergileneceðine dair yeterli tanýtýmýn yapýlmadýðýna dairdi. Öðrenciler, gerek þehirde, gerekse üniversite ve öðrenci yurtlarýnda herkesin görebileceði muhtelif noktalara yerleþtirilecek kültür sanat ilan panolarý sayesinde tiyatro vb. gibi etkinlere katýlým daha yüksek olacaðýný belirttiler. Bu konuda elçiye zeval olmaz sanýrým. Sonuç olarak, hafta sonu tiyatroya giden öðrencilerimizden çoðunun aklýndaki, tiyatroya dair algýlarda büyük deðiþiklik olduðu inancýndayým. Bu algý deðiþikliðinden de büyük mutluluk duyuyorum. Ama asýl mesele þu, bu ve benzeri etkinliklerin sürdürülebilir olmasý. Eðer sürdürülebilirliði saðlayabilirsek iþte o zaman baþarýlý olduk demektir. Bu noktada görev yine biz Çorum paydaþlarýna düþmektedir. Tekrar görüþünceye dek hepinize saygýlarýmý sunarým Alperenler Ocaðý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Baþkaný Fatih Yücel: "Alperenler Hz. Adem'den beri vardýr, var olmaya da devam edecektir" Alperenler Ocaðý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Baþkaný Fatih Yücel ve beraberinde yer alan Ocak Disiplin Kurulu Baþkaný Ahmet Tapan, Ýl Sekreteri Mustafa Torun, Eðitim masasýndan sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Altan Kaya ve Sosyal Faaliyetlerden Sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Arif Yiðit ile birlikte gazetemize nezaket ziyaretinde bulunarak Genel Yayýn Yönetmenimiz Nadir Yücel ile görüþtüler. Alperen Ocaklarýnýn, Hz. Adem (as)'in dünyaya zuhur etmesiyle beraber kurulduðunu ifade eden Fatih Yücel, "Zaten o zaman da verilen mücadele ile þu an verilen mücadele ayný, i'lâ-yý kelimetullâh, nizami âlem davasýdýr. Ta ki Hz. Adem Aleyhissellam'dan bu zamana kadar gelen bir oluþum. Peygamber Efendimiz (sav) bizim en büyük önderimiz. Öncümüz olarak onu biliriz. Onun verdiði mücadele bizim için en büyük yoldur. Gücümüz nispetinde de onun koyduðu direktifler, ölçüler üzerinde, Kur'an, sünnet ölçülerinde bir mücadele vermeye çalýþýyoruz. Hz. Ebubekir, Hz. Ali, Hz. Ömer ve Osman yakýn tarihimizde Mehmet Akif Ersoy ve Necip Fazýl üstadlarý gibi büyüklerimizi örnek almaya çalýþýyoruz. Hatýrlanacaðý üzere ilk Kuruluþ zamaný idi. Muhsin Baþkan MHP'den ayrýlmasýndan sonra Nizam-ý Âlem Ocaklarý'ný kurmuþtu. Önce Nizam-ý Âlem Ocaklarý ismiyle yürütülen bu çalýþmalar, yýlýndan sonra da Alperen Ocaklarý olarak devam etti" þeklinde konuþtu. -ÇORUMDA KISA ZAMANDA ÜYE- Çorum'da kýsa süre önce þube açýlmasýna raðmen kadar gelen öðrenci olduðunu belirten Alperenler Ocaðý Eðitim Kültür Vakfý Çorum Baþkaný Fatih Yücel, "Lise ve üniversitelerden olmak üzere civarýnda kardeþimiz Ocaðýmýza gelmektedirler. Amacýmýz siyaset üzeri bir sivil toplum kuruluþu hizmet özverisi ile milli ve manevi deðerlere baðlý bir gençliðin yetiþmesine katký saðlamaktýr. Açýlýþtan bugüne kadar gösterilen ilgi ve alakadan oldukça memnunuz. Mevlana Otopark yanýnda Kaynak Ýþ Merkezi. Kat. Nolu dairede hizmet vermeye çalýþýyoruz. Yapacaðýmýz faaliyetler noktasýnda Nihat Argut aðabeyimiz þubemizde genç arkadaþlarýmýza yönelik bir seminer verecek olup bay ve bayan genç kardeþlerimizi þimdiden davet ediyoruz. Yine Aralýk tarihinde Devlet Tiyatro Salonunda saat. 'da Mekke'nin Fethi günü kapsamýnda Prof. Mevlit Uyanýk hocamýz ve Ökkeþ Þemdinler beyin katýlacaklarý milli manevi sohbet programlarý da gerçekleþtirilecektir. Amacýmýz, i'lâ-yý kelimetullâh, nizami âlem davasý ve emr-i bil-ma'ruf, nehy-i ani'l-münker düþüncesidir. Gelecek nesillerin ahlaklý çalýþkan vatansever bireylerden oluþmasý adýna bugüne kadar olduðu gibi bugünden sonra da gayretlerimiz devam edecektir" þeklinde konuþtu. Bilsem Ýskilip'i gezdi Çorum Bilim Sanat Merkezi öðrencileri geçtiðimiz cumartesi günü eðitim gezisi için Ýskilip'e gittiler. Ýskilip Belediye Baþkaný Numan Sezer'in konuðu olarak Ýskilip'e giden Çorum Bilsem Dünya Çocuk ve Gençlik Derneði önce Ýskilip Metin Alkan Halk Eðitim Merkezi teþhir salonu ve üretim atölyelerini gezerek bilgi aldýlar. Buradan Hitit Üniversitesi Ýskilip Meslek Yüksek Okulu El sanatlarý atölyelerini gezen öðrencilere Ýskilip MYO Öðretim Üyesi Begül Özkoca tarafýndan ebru sanatýndan bir örnek yaparak çocuklara bilgi verdi. Buradan Bedri Rahmi Eyüboðlu Sürekli Sergi Salonu gezildi. Gezinin devamýnda ise Ýskilip Belediyesi tarafýndan restorasyonu tamamlanan Ayakkabýcýlar Arastasý, Ýskilip Belediyesi Etnografya Müzesi, konuk evi ile Çatalkara Kültür Sanat Merkezi'ni gezen minikler Ýskilipli Atýf Hoca Anýt Mezar ve Külliyesi'ni de ziyaret ederek Atýf Hoca'nýn hayatý hakkýnda bilgiler aldýlar. Bilim Sanat Merkez Müdürü Sadýk Efe geziye ev sahipliði yapan Belediye Baþkaný Numan Sezer'e, Ýl Kültür Müdürlüðü Þube Müdürü Osman Yüzgeç'e, MYO Öðretim Üyesi Begül Özkoca ve Halk Eðitim Merkezi çalýþanlarýna teþekkür etti. Yasin YÜCEL Kara en çok çocuklar sevindi Çorum'a yýlýn ilk karý dün düþtü. Gece saatlerinde baþlayan kar yaðýþý kenti beyaz bir örtüye büründürdü. Kara en çok sevinenler ise çocuklar oldu. Yaðan karýn az olmasýna raðmen çocuklar kartopu oynayarak yýlýn ilk karýnýn keyfini çýkarttýlar. Meteoroloji Ýþleri Genel Müdürlüðü verilerine göre hafta içi de kar yaðýþý bekleniyor. Hava sýcaklýklarýnýn gündüz saatlerinde de sýfýrýn altýna düþmesi bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre bugün havanýn parçalý bulutlu sýcaklýklarýn ise en yüksek en düþük ise - derece olmasý tahmin ediliyor. Hava sýcaklýklarýnýn hafta içinde - dereceye kadar düþmesi beklenirken salý, çarþamba ve perþembe günleri ise kar yaðmasý tahmin ediliyor. Aday adayý Bulut'tan teþekkür mesajý AK Parti Çorum Belediye Baþkan aday adayý Ülker Mavral Bulut, baþkan adayýnýn açýklanmasýnýn ardýndan teþekkür mesajý yayýnladý. Mesajýna, " Mart tarihinde yapýlacak Yerel Seçimler nedeniyle Çorum Belediye Baþkan aday adaylýðý dönemimde bana aday adaylýðým süreci boyunca desteklerini esirgemeyen tüm hemþehrilerime ayrý ayrý teþekkür ediyor, herbirine en içten duygularýmla selam ve muhabbetlerimi sunuyorum" diyerek baþlayan Bulut,"Aday adaylýðým süresince benden desteðini esirgemeyen basýnýmýzýn çok deðerli mensuplarýna, ayrýca teþekkür ediyor, hepsini saygýyla selamlýyorum. Çorum'da bu anlamda güzel ve seviyeli bir aday adaylýðý süreci yaþandý. Bu nedenle tüm aday adayý olan arkadaþlarýma teþekkür ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Aday adaylýðý sürecimizde bizleri yalnýz býrakmayan ve her anlamda desteklerini esirgemeyen baþta Çorum Ýl Baþkanýmýz Sayýn Ahmet Sami Ceylan'a, Merkez Ýlçe Baþkanýmýz Sayýn Mustafa Köse'ye, Kadýn Kollarý Baþkanýmýz Sayýn Arife Betül Gülgün'e, Gençlik Kollarý Baþkanýmýz Sayýn Erhan Akar'a olmak üzere tüm Yönetim Kurulu Üyelerine, Belediye Meclis Üyelerine, Ýl Genel Meclisi Üyelerine ve bütün teþkilat mensuplarýna da teþekkür ediyor, hepsini saygýyla selamlýyorum. Ayrýca, ikinci kez AK Parti'den Çorum Belediye Baþkaný adayý olarak gösterilen Belediye Baþkanýmýz Sayýn Muzaffer Külcü'yü de tebrik ediyor, baþarýlarýnýn devamýný diliyorum. Sonucun baþta Çorum için ve ülkemiz için hayýrlý olmasýný diliyorum" ifadelerini kullandý.

4 ARALIK PAZARTESÝ HABER Biyoloji öðrencilerinden Ankara'ya teknik gezi Ali Usta'dan künefe show Ali Usta Meþhur Diyarbakýr Tatlýcýsý.yýl nedeniyle Çorum halkýna künefe ikramýnda bulundu. Geçtiðimiz haftasonu cumartesi günü Gazi Caddesi üzerinde bulunan tatlý dükkaný yaklaþýk adet künefe ikramýnda bulundu. Yoðun ilgini gören künefeyi tarif eden Meþhur Diyarbakýr Tatlýcýsý Ýþletmecisi Ali Usta "Künefe altta ve üstte tel kadayýf olup arasýnda da tuzsuz Antakya peyniri konularak piþirilen ve daha sonra þerbet dökülerek yapýlan bir tatlýdýr.. yýlýmýzda vatandaþlarýmýza künefe ikramýnda bulunarak özenle hazýrladýðýmýz künefeleri ikram etmenin gururu ve onurunu yaþýyoruz" dedi. Bahadýr YÜCEL Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Özlem Özbek Biyoloji Bölümü. sýnýf öðrencileri ile Ankara iline teknik gezi düzenledi. Gezi kapsamýnda ASKÝ'ye baðlý içme ve atýk su arýtma tesisleri ile ITC katý atýk arýtma tesisleri ve Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarýmsal Biyoteknoloji biriminde kurulan modern Biyoteknoloji laboratuvarlarý gezilirken ilgili birim öðretim üyelerinden Prof. Dr. Khalid Mahmood Khawar Batti tarafýndan laboratuarlar hakkýnda bilgi alýndý. Öðrenciler gerçekleþtirilen teknik gezi ile derslerde gördükleri teorik bilgilerin günlük yaþamda pratik uygulamalarýný öðrenme, kendi alanlarýyla ilgili mesleki kariyer planlamasý yaparken seçebilecekleri farklý iþ sahalarýnýn olduðunu görme ve ayný zamanda ar-ge'nin önemini de öðrenme fýrsatý buldular. Uður ÇINAR Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danýþmanlýðý eðiticileri eðitimi yapýldý Türkiye'de Mesleki ve Teknik Eðitimin Kalitesinin Geliþtirilmesi Projesi (METEK) kapsamýnda Çorum'da - Aralýk tarihleri arasýnda Mesleki Rehberlik ve Kariyer Danýþmanlýðý eðiticilerinin eðitimi çalýþtayý düzenlendi. Anitta Otel'de baþlayan programda kýsa bir konuþma yapan Milli Eðitim Þube Müdürü Hüseyin Ünlü tüm katýlýmcýlara teþekkür etti. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Öðretim Üyesi ve KARDER Baþkaný Prof. Recep Varçýn, Ankara Üniversitesi Eðitim Bilimleri Fakültesi Öðretim Üyesi Doç. Dr. Metin Piþkin ve Ýstanbul Bahçeþehir Üniversitesinden Fatoþ Somsa'nýn konuþmacý olarak katýldýðý çalýþtayda Mesleki ve Teknik Eðitim Genel Müdürlüðünden Engin Coþkunca ile Özel Eðitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüðünden Eðitim Uzmaný Ümran Demiröz de hazýr bulundu. gün süren çalýþtaya Çorum Kastamonu ve Yozgat'tan meslek dersleri öðretmenleri ve rehber öðretmenleri ile ortaokullarýn Türkçe ve rehber öðretmenleri, yüksek okullarýn öðretim görevlileri katýldý. Çalýþtayda, "Çalýþma Hayatýnda Dönüþüm ve Yeni Eðilimler, Kariyer Planlama Süreci, Kariyer Geliþim Sürecini Etkileyen Faktörler, Ýþ Gücü Piyasalarý, Mesleki Rehberlik, Kariyer Danýþmanlýðýnda Ýç ve Dýþ Paydaþlarýn Analizi, Rol ve Sorumluluklarý, Kariyer Kuramlarý, Eylem Planý Yapma, Portfolyo Hazýrlama, Ýþ arama Teknikleri, Kariyer Yönetim Becerileri" konularý yer aldý. Mesleki rehberlik ve kariyer danýþmanlýðý noktasýnda beklentilerin de dinlendiði program, çalýþtay çýktýlarýnýn deðerlendirilmesi ile sona erdi. Yýlmaz MERT Toprak analiz desteðinden yararlanmak için son gün Aralýk Alaca Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan Yýlmaz, Toprak Analiz Laboratuarýnda Alaca merkez, köyleri ve çevre il ve ilçelerden gelen toprak numunelerinin analiz edilmeye devam edildiðini belirterek, "Ancak bu sene toprak analiz desteðinden yararlanmak isteyen çiftçilerimiz için son gün.. günüdür. Çiftçilerimizin herhangi bir maðduriyete uðramamalarý için bu tarihe kadar toprak analizlerini yaptýrarak aldýklarý raporu il ve ilçe tarým müdürlüklerine teslim etmelidir" dedi. Bilindiði gibi ÇKS'ye kayýtlý dekar ve üzeri her bir tarým arazisinin gübre destekleme ödemesinden yararlanabilmesi için, her dekarlýk alan için bir analiz olmak üzere Bakanlýkça yetkilendirilmiþ laboratuarlarda Ocak- Aralýk tarihleri arasýnda toprak analizi yaptýrýlmasý gerekiyor. Büyüklüðü dekarýn altýndaki tarým arazisi ( dönümden dönüme kadar) için ise dönüme. TL toprak analizi desteklemesi veriliyor. Toprak analizi desteði ödemesinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, bakanlýkça yetkilendirilmiþ laboratuarlarda Ocak- Aralýk tarihi arasýnda toprak analizi yaptýrmasý gerekiyor. Her toprak analizine en fazla dekar için ödeme yapýlacak. Laboratuarlarýnda çevre köyler ve ilçelerden gelen toplamda yýlýndan buyana toplamda bin 'e yakýn toprak numunesinin analiz edildiðini belirten Yýlmaz, "Alaca Ziraat Odasý analiz ücretini minimum seviyede tutmuþ bu sayede çiftçimizi piyasa koþullarýndaki yüksek toprak analiz ücretleri vermek zorunda býrakmamýþtýr. Ayrýca yeni oluþturduðu danýþmanlýk sistemine dahil olana üreticilerinde analiz ücretlerinde yüzde indirim yapmaktadýr. yýlý danýþmanlýk sistemi için ön kayýtlarýmýz devam etmektedir. yýlý mazot, gübre ve toprak analizi destekleme ödemesi planý, mazot, gübre ve toprak analizi desteklemesi baþvurusu yapan çiftçilere ait bilgilerin, ÇKS'ye giriþinin il ve ilçelerde tamamlanmasýný müteakiben Bakanlýk tarafýndan belirlenecek. Mazot, gübre ve toprak analizi desteðinden faydalanmak isteyen çiftçilerin, yýlý ÇKS kaydýný yaptýrmalarý ve gerekli bilgi ve belgelerle Aralýk günü mesai saati bitimine kadar ilçe müdürlüklerine, merkez ilçede ise il müdürlüklerine baþvurmasý gerekiyor" ifadelerini kullandý. Ýnönü Anadolu'da motivasyon konferansý Ýnönü Anadolu Lisesi'nde "Hayalleri Hayata Geçirmenin Yolu: Motivasyon" adlý konferans düzenlendi. Konferansa konuþmacý olarak ise "Yeni Boyut Eðitim ve Danýþmanlýk Merkezi" yöneticisi Þakir Erkan katýldý. "Ben süper bir sýnav yapmak istiyorum. Diyorsunuz ama zihinsel yapýnýz bunu istiyor mu? Duygusal ve iç dünyanýz buna hazýr mý?" sorularýnýn cevaplarýný veren Erkan, bu sorularýn cevaplarýný öðrencilere yaptýðý ufak uygulamalar ve sonuçlarýyla daha iyi bir þekilde fark etmelerini saðladý. Okul Müdürü Ahmet Güngör, öðrencilere aktardýklarý bilgilerden dolayý memnuniyetlerini dile getirdikten sonra Erkan'a teþekkür etti. TEGV gönüllüleri yemekte buluþtu Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) gönüllüleri Aralýk Dünya Gönüllüler Günü nedeniyle Pir Baba Cafede verilen yemekte bir araya geldi.yemekte Birim Sorumlusu Serpil Çetin kýsa bir konuþma yaptý. Çetin, "Yüreði kocaman olan sizlerle bugün bir arada olmak çok güzel hepinizin dünya gönüllüler gününü kutluyorum. Eðitim gören çocuklarýmýz adýna teþekkür ediyorum" dedi.

5 ARALIK PAZARTESÝ HABER ÜRÜNLERÝMÝZ -Kafes Tel Örgü -PVC Kaplý Tel Örgü -Beton Direk -Panel Çit -Dikenli Tel -Jiletli Tel -Bahçe Kapýlarý Ödeme Kolaylýðý Firmamýz tüm kredi kartlarýna ödeme kolaylýðý yapmaktadýr. Ürün montajý için uzman personelimiz bulunmaktadýr. TARLA -BAÐ-BAHÇE VE OKUL ETRAFLARINA PANEL ÇÝT VE TEL ÖRGÜ YAPILIR AK-KARYA TEL ÖRGÜ & BETON DÝREK Ücretsiz Keþif Firmamýz tüm müþterilerimize hiç bir ücret talep etmeden ücretsiz keþif hizmeti veriyor. Bir telefon kadar yakýnýz. Ak-Karya Tel Sanayi Ticaret Ltd.Þti ÇORUM Tel: - Gsm: - Gsm: - Gsm: Mail Adres: Küçük Sanayi Cadde No: ÇORUM BBP, ilçe adayýný tanýttý "Yakýnmak yerine cesaret ve erdemle yeni politikalar üretmeliyiz" Sivil Dayanýþma Platformu tarafýndan organize edilen, " Küresel Siyaset Bunalýmý ve Ortadoðu'nun Geleceði" konulu sempozyum Pendik Belediyesinin ev sahipliðinde gerçekleþti. Kur'an-ý Kerim tilaveti ve tanýtým filminin gösteriminden sonra yerli ve yabancý katýlýmcýlarýn açýlýþ konuþmalarýyla baþlayan programda SDP Baþkaný Ayhan Oðan Ýstanbul müzakerelerinin amacýnýn "ortak bir gelecek" olduðunu, Pendik Belediye Baþkaný Salih Kenan Þahin ise "sokaðýn dili kucaklayýcý ise Barýþoluyor", Ýstanbul Milletvekili ve Çevre Komisyonu Baþkaný Erol Kaya ise ". yýllýk medeniyete baþkentlik yapmýþ kadim þehir Ýstanbul'a hoþ geldiniz. Yeni bir gelecek tasavvuruna ihtiyacýmýz var" dediler. Sivil Dayanýþma Platformu tarafýndan organize edilen, "Küresel Siyaset Bunalýmý ve Ortadoðu'nun Geleceði" konulu sempozyumda bir konuþma yapan Çorum Milletvekili ve TBMM Ýdare Amiri Salim Uslu, "Bakýnmak ve yakýnmak yerine cesaret ve erdemle yeni politikalar üretmeliyiz" dedi. Uslu, "Toplumsal transformasyonun gerçekleþmesi konusunda Sivil Toplum dinamiklerinin önemli bir aktör olduðuna inanýyorum. Sivil Dayanýþma Platformu Türkiye de hem toplumsal taleplerin dile getirilmesi, hem dönüþümün gerçekleþme süreçleri hem de statüko yanlýlarýnca engelleme giriþimleri karþýsýnda önemli ve deðerli roller üstlenmiþtir. Ortadoðu'da Geliþen Olaylar ve Küresel Siyasetin Bunalýmý konusundaki gerçeklerde bu buluþmada yaþayanlarýn dilinden öðrenilmiþ olacaktýr. Bize sunulan güdümlü ve kurgulu yönlendirmeler yerine muhataplarýnca bizzat dile getirilecek hususlar hem Ortadoðu'daki geliþmeleri doðru görmemizi hem de küresel siyasetin aþmazlarýna dair süreci de doðru okumamýzý saðlayacaktýr. Þurasý bir gerçektir ki; geçmiþte sadece geliþmiþ toplumlarýn talebi gibi görülen 'demokrasi' artýk iletiþim imkanlarýnýn geliþmiþ olmasý ve küresel sürecinde etkisiyle bütün insanlýðýn ve özellikle Ortadoðu halklarýnýn vazgeçilmez talebi haline gelmiþtir. Uzun yýllar yoðun tartýþmalar yaþanan Türkiye de demokratik eðilimlerle birlikte siyasal ve ekonomik istikrara kavuþmuþ ayýný zamanda da bölgede önemli güce ve role sahip olabilmiþtir. Çevresine bakýnmak ve yakýnmak yerine, cesaret ve erdemle ÇSS giriþindeki elektrik direkleri kaldýrýlacak Çorum Sanayi Sitesi giriþinde yeni yaptýrýlan totemin etrafýnda bulunan ve görüntü kirliliðine sebep olan elektrik direkleri, hatlarýn yer altýna alýnmasýnýn ardýndan kaldýrýlacak. Konuya iliþkin ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç beraberinde KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan Çalýkuþu ve Baþkan Yardýmcýsý Hýdýr Balaban ile birlikte YEDAÞ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol'u ziyaret etti. Ziyarette sanayi giriþinde yeni yapýlan totemin çevresindeki elektrik direkleri ve Yaydiðin giriþinde bulunan elektrik direklerinin kaldýrýlmasý konusundaki talepler dile getirildi. YEDAÞ Ýl Koordinatörü Ýlyas Akyol, esnaf ve sanatkarlarýn yapmýþ olduðu güzel çalýþmalarýn hep yanýnda olduklarýný ve olmaya devam edeceklerini söyledi. Görüntü kirliliðine neden aktif politikalar üretir hale gelmiþtir. Türkiye mevcut statükoyu desteklemek yerine, Arap halklarýnýn yanýnda yer alýp haklý talepleri sahiplenmiþtir. Farklý dinlerden, etnisitelerden ve farklý kültürlerden oluþan Arap coðrafyasýnda yaþayan halklarýn kendi kaderlerini belirleme hakkýna Türkiye saygý göstermiþ, herkesi de buna saygý duymaya davet etmiþtir. Uluslararasý Hukuk, Ýnsan Haklarý ve Özgürlükler konusunda zaman zaman çeliþkiler yaþayan ve halklarýna da kendi önceliklerini dayatan küreselleþme süreci ekonomik krizle birlikte ülkelerin üzerindeki zengin ya da fakir sis perdelerini kaldýrmýþ, bireyleri belirleyici yapmýþtýr. Bireylerin ihtiyaçlarý ve talepleri daha ön plana çýkmýþtýr. Ülkeler makro geliþmiþlik göstergelerinin yanýnda bütün vatandaþlar için geliþmiþlik göstergelerini de baþarmak ihtiyacý ile karþý karþýya kalmýþtýr. Küreselleþme kendi kurallarýn dayatma giriþimi, halklarýn önceliklerini yüksek sesle ifade etme ihtiyacýný doðurmuþtur. Ýþte tam da bu noktada düzenlenen Ýstanbul Buluþmasý birikim, bilgi ve deneyimlerin paylaþýlmasýný saðlayacaktýr. Sivil Toplum Örgütleri yandaþ ya da oyundaþ olmaksýzýn halkýn taleplerini ve evrensel doðrularý daha yüksek sesle ifade edecek erdem ve cesareti sürdüreceklerdir. Toplumlarýn vicdaný olma konumundaki Sivil Toplum Örgütleri hem siyasal ve ekonomik hem de sosyal ve kültürel talepleri yüksek sesle dile getirirken, deðiþim ve dönüþümünde katalizörü olacaklardýr. Ülkelerin siyasal sistemlerini hýzla demokratikleþmesi, siyasal normalleþmeyi hýzlandýracak ekonomik istikrarla birlikte sosyal yaþamýn standartlarýný yükselterek halkýn kazanýmlarýný da artýracaktýr. STK'larýn dönüþüm sürecinde karar mekanizmalarýnda etkili olmasý, toplumun yeni sistemlere iliþkin güven katsayýsýný da artýrmýþ olacaktýr. Ýstanbul Buluþmasýnýn bütün bu sürece olumlu katkýlar yapacaðýna inanýyorum" ifadelerini kullandý. Sudan Halk Komitesi üyesi Ali Hac, Irak Stratejik Araþtýrmalar Merkezi Müdürü Dr. Visal Azzavi, Fas'tan Dr. Tacettin el- Hüseyni ve Pakistan'dan Dr. Ýcaz Geylani'nin de kýsa konuþmalar yaptýðý açýlýþ bölümünde, Ýslam ülkelerinde yaþanan sorunlar ve muhtemel çözüm yollarýna deðinildi. olan direklerin kaldýrýlmasý için talimat vereceðini dile getiren Akyol, esnaf ve sanatkarlara bundan sonraki yapacaklarý çalýþmalarda baþarýlar diledi. ÇESOB Baþkaný Yalçýn Kýlýç, Ýlyas Akyol'un göstermiþ olduðu yakýn ilgiden duyduðu memnuniyeti dile getirerek, KSS Yapý Kooperatifi Baþkaný Turan Çalýkuþu ve Baþkan Yardýmcýsý Hýdýr Balaban'ýn sanayide yýllardýr faaliyet gösteren esnaf ve sanatkarlar olduðunu ifade ederek, yapacaklarý her çalýþmada ÇE- SOB olarak yanlarýnda olacaklarýný kaydetti. Bu arada Çorum Sanayi Sitesi'ne merkezi anons sistemi ve MOBESE sistemi kurulmasý yönünde çalýþmalar yapýlacaðý bilgisine de ulaþýldý. Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum belde belediyeleri baþkan aday adaylarýna yönelik temayül yoklamasý yapýldý. AK Parti Ýl Baþkanlýðý'nda yapýlan temayül yoklamasýnda Düvenci belde belediyesi aday adaylýðý için, Ortaköy Aþdaðul beldesinde ise kiþi oy kullandý. Aþdaðul beldesinde tek aday olmasýna raðmen genel parti tüzüðü gereði temayül yoklamasý yapýldý. Temayülde AK Parti Ýl Baþkan Yardýmcýlarý Cemalettin Polattaþ, Kasým Aksoy ve Mümtaz Yýlmaz görev yaptý. Temayül yoklamasýna partililerin ilgisi yoðun oldu. Delegeler için saat.'da baþlayan oy kullanma iþlemi saat.'da sona erdi. Temayülün ardýndan AK Parti'nin yetkili kurullarýnca yapýlacak deðerlendirmenin ardýndan baþkan adaylarý belirlenecek. Belde belediye baþkan adaylarýnýn bu ay sonuna kadar açýklanmasý bekleniyor. AK Parti Merkez Ýlçe Baþkaný Mustafa Köse, Büyük Birlik Partisi (BBP) Çorum Ýl Baþkanlýðý, mart ayýnda yapýlacak olan yerel seçimler öncesi iki ilçe adayýný açýkladý. Cumartesi günü düzenlenen törenle BBP'nin Laçin ve Sungurlu Ýlçe belediye baþkan adaylarý törenle kamuoyuna tanýtýldý. Düzenlenen tanýtým toplantýsýna BBP Ýl Baþkaný Erdal Özkan, Merkez Ýlçe Baþkaný Aziz Döngel, Ýlçe baþkan adaylarý ve bazý partililer katýldý. Toplantý da konuþan Ýl Baþkaný Erdal Özkan, mart ayýnda yapýlacak olan yerel seçimler öncesi BBP olarak çalýþmalara baþladýklarýný belirterek, kamuoyuna tanýtacaklarý isimlerle Çorum'da BBP'nin var olduðunu göstereceklerini söyledi. BBP'nin her zaman var olduðunu ve bu seçimlerde de bunu göstereceklerini dile getiren Döngel, seçimlerin Genel Baþkanlarý Muhsin Yazýcýoðlu'nýn þehit ediliþini hatýrlattýðýný kaydederek, tanýtacaklarý adaylar ile BBP'nin gücünü göstereceklerini dile getirdi. Ýki ilçe adayýnýn netlik kazandýðýný ifade eden Döngel, Çorum Belediye Baþkan adayýný da önümüzdeki günlerde açýklayacaklarýný söyledi. Konuþmanýn ardýndan Laçin ve Sungurlu Ýlçe Belediye baþkan adaylarý kamuoyuna tanýtýldý. Laçin'den eski baþkan Muammer Çam aday olurken, Sungurlu ilçesinden ise Adem Kayýmcak Belediye baþkan adayý oldu. Laçin Belediye Baþkan adayý olan Adem Çam, BBP'ye katýlmaktan mutluluk duyduðunu belirterek, sonuna kadar da BBP için hizmet edeceklerini söyledi. Dürüst adaletli ve takým ruhu ile halka hizmet hakka hizmet düþüncesiyle yola çýktýklarýný dile getiren Çam, Laçin'i daha iyi yerlere getireceklerini söyledi. Sungurlu Belediye Baþkan adayý Adem Kayýmcak ise Sungurlu da ezber bozmaya geleceklerini ifade ederek, Sungurlu'nun Çorum'un üvey evladý olmadýðýný kaydetti. Sungurlu'nun sürekli kan kaybettiðini dile getiren Kayýmcak, Sungurlu'ya Çorum'un sahip çýkmasýný istedi. Bahadýr YÜCEL AK Parti belde temayül yoklamalarýný yaptý belde de belediye baþkan aday adayý için delegenin oy kullanarak görüþünü ifade edeceðini belirterek, temayülün hayýrlý olmasý için temennide bulundu. Adaylýk sürecinde seviyeli bir süreç yaþandýðýný dile getiren Köse, tüm aday adaylarýna teþekkür etti. AK Parti olan ilginin her geçen gün arttýðýný dile getiren Köse, partilerine aday adaylýðý sürecinde gösterilen ilginin bunun bir göstergesi olduðunu belirtti. AK Parti Ýl Baþkan Vekili Rumi Bekiroðlu da, aday adaylarýna baþarýlar diledi.

6 ARALIK PAZARTESÝ Futsal'da Haftasonu Çorum Gazetesi, Tek Yýldýz Gazetesi ve Tetra Ajans tarafýndan gerçekleþtirilen Futsal Turnuvasý'na haftasonu oynanan karþýlaþmalarla devam edilirken, eleme maçlarýnýn yaklaþmasý da heyecaný artýrdý. cuma, cumartesi ve pazar günlerinde oynanan karþýlaþmalar birbirinden çekiþmeli maçlara sahne olurken, takýmlar gruplarýndan çýkabilmek adýna kýyasýya mücadele ettiler. Cuma ve cumartesi günlerinde oynanan karþýlaþma ve sonuçlarý þu þekilde; Cuma Günü Maçlarý... Futsal'da bugün Beraberliðe raðmen ilk sýrada. grupta yer alan takýmlardan Acil ile SGK cuma gününün açýlýþ maçýnda karþý karþýya gelirken, skorun - berabere bitmesiyle takýmlar birer puanla salondan ayrýldý. Ýki takýmýn mücadelesi maçýn son anýna kadar izleyenlere keyif verirken, son dakikalarda ataða geçen SGK attýðý gollerle güçlü rakibinden son maçýnda puan almayý baþardý. Rakibiyle berabere kalmasýna raðmen Acil grup birincisi olarak bir sonra ki tura çýkmayý baþardý. ACÝL: - SGK: SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Emrah Okan, Muharrem Bekleviç Acil ACÝL: Gökay Güngör, Ýlyas Çelebi, Fatih Karasakal, Mustafa Altekin, Alper Uçur, Sezgin Atalay, Bekir Ardoðan, Habib Seyhan, Mücahit Seyfullah Kürkaya, Vasfi Öztürk, Hakan Karatekelioðlu, Veli Etik SGK: Bekir Birol Özcan, Cengiz Baki, Enver Yýldýz, Harun Sýrçalý, Ýbrahim Kara, Fatih Mehmet Ünal, Muzaffer Aytaç, Servet Aytaç, Servet Gerdan, Sinan Ýmal, Þenol Akar, Turgay Yýldýrým SARI KARTLAR: Fatih Karasakal, Gökay Güngör ( Acil), Þenol Akar, Ýbrahim (SGK) GOLLER: Alper Uçur (), Vasfi Öztürk, Hakan Karatekelioðlu, Gökay Güngör, Mücahit ( SGK Acil), Fatih Mehmet Ünal (), Harun Sýrçalý, Muzaffer Aytaç, Ýbrahim (SGK) Futsal Turnuvasý'na bugün oynanacak karþýlaþmayla devam edilecek. Bazý gruplarda hemen hemen ikinci tura yükselecek takýmlarýn belli olmasýnýn ardýndan bugünde heyecan karþýlaþmayla sürecek. Günün ilk maçýnda saat.'de AK Gençlik Mahalle ile Alaca Belediyesi takýmlarý karþý karþýya gelecekler. Sonrasýnda ise YE- DAÞ-Buhara AK Gençlik takýmlarý puan için mücadele edecekler. Saat.'de oynanacak Uður Grup-Orman Ýþletme maçýnýn ardýndan da RE-AL-Üniversite Hastanesi günün son maçýnda mücadele edecekler. Göðüs Hastalýklarý gruptan güle oynaya çýktý Emniyet kendini güvene aldý. grup takýmlarýnýn karþýlaþtýðý bir diðer maçta Emniyet Müdürlüðü, Votorantim Çimento'yu yenmeyi baþararak kendi adýna güven verdi. Saðlam bir takým görüntüsü veren Emniyet Müdürlüðü, rakibini - yenerek grupta ki son maçýndan galibiyetle ayrýldý ve bir sonra ki tura yükseldi. EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ: VOTORANTÝM ÇÝMENTO: SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Yüksel Basar, Fatih Derviþoðlu EMNÝYET MÜDÜRLÜÐÜ: Adem Akyün, Ali Bayýr, Bahadýr Canikli, Cevdet Kaymak, Ercan Kýlýç, Ferhat Pergel, Kerem Doðru, Muhammet Köse, Orhan Akdaþ, Rýfat Aþçý, Taþkýn Günay, Tuncer Yýlmaz VOTORANTÝM ÇÝMENTO: Ender Ünal, Fatih Küçükdoðan, Gültekin Dokur, Güray Yazdýran, Hüseyin Dokgöz, Menderes Özarslan, Murat Demiral, Ömer Kaplan, Ömer Özer, Uður Bolat, Ünal Gül, Yusuf Yenigün SARI KARTLAR: Uður Bolat, Menderes Özarslan, GültekiN Dokur (Votorantim Çimento), Adem Akyün, Bahadýr Canikli, Kerem Doðru, Taþkýn Günay (Emniyet Müdürlüðü) GOLLER: Ercan Kýlýç (), Cevdet Kayman Eminyet Müdürlüðü Votorantim (), Taþkýn Günay () (Emniyet Müdürlüðü), Ender Ünal (), Ömer Özer, Uður Bolat, Menderes Özarslan (Votorantim Çimento). grupta yer alan Göðüs Hastalýklarý Hastanesi ile Kamu Hastaneler Birliði cuma gününün son maçýnda karþý karþýya gelirken, karþýlaþmada gülen taraf Göðüs Hastalýklarý Hastanesi oldu. Rakibini - yenen Göðüs Hastalýklarý Hastanesi rahat bir galibiyet alarak gruptan güle oynaya çýktý. GÖÐÜS HASTALIKLARI HASTANESÝ: KAMU HASTANELER BÝRLÝÐÝ: SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Yüksel Basar, Fatih Derviþoðlu GÖÐÜS HASTALIKLARI HASTANESÝ: Ahmet Zengin, Bilal Zobu, Ercan Uyar, Eyüp Gökgöz, Furkan Onur Bilgin, Hakan Kaya, Halil Kuru, Ýsmail Karslý, Oktay Özcan, Osman Altuntaþ, Özgür Has, Rýdvan Karamanlý KAMU HASTANELER BÝRLÝÐÝ: Adem Saðlam, Durmuþ Dikmen, Erkan Yadigar, Erol Afacan, Koray Doðan, Mehmet Murat Yýlmaz, Mustafa Yýldýz, Osman Evecan, Özgür Akbaþ, Þevket Gürsoy Ünlü, Yýlmaz Güney, Yusuf Bülbül SARI KARTLAR: Özgür Akbaþ (Kamu Hastaneler Birliði) KIRMIZI KART: Adem Saðlam (Kamu Hastaneler Birliði) GOLLER: Furkan Onur Bilgin (), Ercan Uyar (), Özgür Has () (Göðüs Hastalýklarý Hastanesi) Göðüs Hast. Hastanesi Kamu Hast. Birliði

7 ARALIK PAZARTESÝ AK-ER Elektrik hükmen galip. grupta yer alan AK-ER Elektrik, cuma günü grubunda son maçýnda oyna- hükmen galip geldi ve gruptan çýkmayý Odasý'nýn maça çýkmamasý nedeniyle - madan kazandý. Marangozlar Odasý ile baþardý. Fýrsatý iyi deðerlendiren AK-ER karþý karþý gelmesi gereken AK-ER Elektrik grupta iddiasý kalmayan Marangozlar kadar kendi aralarýnda maç Elektrik takýmý da bir sonra ki maç saatine yaptýlar. Cumartesi Günü Maçlarý Cumartesi Günü Maçlarý Cumartesi Günü Maçlarý.GRUP ÝÞKUR ÇESOB BEÞÝR DERNEÐÝ AK GENÇLÝK -.GRUP GRUPLARDA SON DURUM AHÝ EVRAN ÖZTÜRK ELEKT. SSK GENÇLÝK SUNG. BLD. - Blok Tuðla avantaj yakaladý Hitit Üniversitesi Hitit Üniversitesi grup birincisi.grup AKER ELEKTRÝK EMNÝYET MÜD. VOTORANTÝM MARANGOZLAR -.GRUP ACÝL GÖÐÜS HST.HAS SGK KAMU HST.BÝR. -.GRUP HÝTÝT ÜNÝVERS. ÖZEL ÝDARE YGT MEDYA MUHASEBECÝLER - - Blok Tuðla Esnaf Kefalet Futsal Turnuvasý'nda. Grupta yer alan ve favori takýmlar arasýnda gösterilen Blok Tuðla, turnuvaya renk katan Esnaf Kefalet ile cumartesi günü ilk maçta karþý karþýya geldi. Bir hayli zevkli geçen karþýlaþmadan gülerek ayrýlan taraf ise -'lük skorla Çorum Blok Tuðla oldu. Blok Tuðla aldýðý bu galibiyetle gruptan çýkmak adýna önemli bir avantaj yakaladý. BLOK TUÐLA: ESNAF KEFALET: SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Yüksel Basar, Emre Alagöz ÇORUM BLOK TUÐLA: Adem Kuyucak, Ayhan Cebe, Hacý Ýsmail Taþdemir, Halit Özduran, Hanifi Keskin, Harun Akkaya, Mehmet Dalyan, Muzaffer Ýpek, Özcan Özkaraoðlu, Ramazan Arslan, Ümit Oktay, Yunus Öztürk ESNAF KEFALET: Abdullah Cihan, Akýn Ateþ, Engin Balcý, Fatih Ahlatçý, Fikret Yenihan, Ýbrahim Þahin, Mesut Aykut, Mustafa Akdað, Mustafa Yücel, Recep Yüzgeç, Tuncay Kesici SARI KARTLAR: Adem Kuyucak (Blok Tuðla), Fikret Yenihan (Esnaf Kefalet) GOLLER: Halil Özduran (), Harun Akkaya (), Ayhan Cebe, Ümit Oktay, Adem Kuyucak, Hanifi Keskin, Mehmet Dalyan Milli Eðitim'den tam puan! Milli Eðitim TSO. grupta yer alan takýmlardan Milli Eðitim Müdürlüðü, cumartesi gününün son maçýnda TSO ile karþý karþýya geldi. takýmdan oluþan grupta diðer maçlarýný kazanan Milli Eðitim, TSO'yu da - yenerek grup maçlarýný namaðlup tamamladý. Ýyi maçlar çýkaran TSO ise turnuvaya veda etti. MÝLLÝ EÐÝTÝM: - TSO: SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Özkan Kaya, Enver Bolat MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜR- LÜÐÜ: Aytekin Girgin, Alper Kürþat Bulut, Ýbrahim Kaya, Öztürk Yüksel, Bektaþ Uysal, Muttalip Özpamuk, Muharrem Bedir, Deniz Kýlýç, M. Önder Ayhan, Ersel Þahin, Hasan Olgun, Tugay Kartal TSO: Aykut Özdemir, Ahmet Kýdýkoðlu, Aykut Kolaðasý, Engin Aðýrcan, Ahmet Yakar, Turgay Eliaçýk, Ömer Altýkardeþ, Ünal Yaðmurkaya, Sinan Özdilli, Fahri Yandýk GOLLER: Muttalip Özpamuk (), Alper Kürþat Bulut, Öztürk Yüksel, Muharrem Bedir, Ersel Þahin (Milli Eðitim Müdürlüðü), Ýhsan Ballý (), Engin Aðýrcan (TSO). grupta maçlar sona ererken, Hitit Üniversitesi cumartesi günü son maçýnda YGT Medya ile karþý karþýya geldi. Hitit Üniversitesi, rakibi YGT Medya'yý -'lik skorla yenerek grupta ki maçýndan da galibiyetle ayrýldý. Hitit Üniversitesi: YGT Medya: SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Yüksel Basar, Emre Alagöz HÝTÝT ÜNÝVERSÝTESÝ: Ahmet Kaan Arslan, Alpay Ardýk, Emrah Yýlmaz, Emre Çakýr, Güner Saka, Hasan Eker, Hayrettin Gümüþdað, M. Burak Topuz, Mesut Kuþgöz, Serhat Sarkandý, Þafak Doðanay, Zakir Ardahanlý YGT MEDYA: Ali Ekber Eryücel, Davut Ýl Özel Ýdare YGT Medya Gerçekçioðlu, Ekrem Öz, Fatih Özkaya, Ferhat Yetiþgen, Murat Durmuþ, Murat Eser, Oktay Çalýþkan, Samet Arýca, Sefa Yetiþmiþ, Yasin Ölçer, Yusuf Gür SARI KARTLAR: Fatih Özkaya (YGT Medya) GOLLER: M. Burak Topuz (), Emre Çakar () (Hitit Üniversitesi), Samet Arýca, Sefa Yetiþmiþ (YGT Medya) Ýl Özel Ýdaresi de gruptan çýktý Ýl Özel Ýdaresi takýmý, Hitit Üniversitesi ile beraber. Gruptan çýkmayý baþardý. Cumartesi günü Muhasebeciler Odasý ile karþýlaþan Ýl Özel Ýdaresi, rakibini - yenerek hem gruptan çýkmayý baþardý hem de grupta ki son maçýndan galibiyetle ayrýldý. ÝL ÖZEL ÝDARESÝ: - MUHASEBECÝLER ODASI: SALON: Atatürk Kapalý Spor Salonu HAKEMLER: Özkan Kaya, Enver Bolat ÝL ÖZEL ÝDARESÝ: Ali Uslu, Cesur Saðlam, Davut Ali Ergöz, Dinçer Yýldýrým, Emre Sezer, Ýhsan Üçtepe, Mustafa Algül, Öner Soytemiz, Recep Çýplak, Rüþtü Kýlýçoðlu, Serdar Aykaç, Ýsa Doðanay MUHASEBECÝLER ODASI: Ahmet Aksoy, Emrah Aksoy, Görkem Aykut Gürbüz, Hakan Turgut, Rahmi Öztürk, Ali Arslan, Muharrem Gökay, Emrah Kaplan, Seyit Ahmet Eker, Bahri Kulucan, Mustafa Önder SARI KARTLAR: Mustafa Öndemir (Muhasebeciler Odasý) GOLLER: Öner Soytemiz (), Mustafa Algül, Davut Ali Ergöz, Ali Uslu (Ýl Özel Ýdaresi) Muhasebeciler Odasý.GRUP.GRUP GÖKGÖZ HUKUK MOSTAR S.K. HALK SAÐLIÐI SUNG.DEV.HST. - -.GRUP KARÞIYAKA O.O. GÜVEN YEM ÝSKÝLÝP BLD. ÝL SAÐLIK MÜD. - -.GRUP ÜNÝVERSÝTE HST ALACA BLD. RE-AL AK GENÇ.MAH. - -.GRUP ÞATO LOJÝSTÝK ÇORUM PARK DÝL DÜNYASI EKMEKÇÝOÐUL. - -.GRUP MÝLLÝ EÐÝTÝM Ç.BLOK TUÐLA KENT AJANS TSO ESNAF KEFALET ÇORUM BAROSU TÝCARET BORS. ARDA ORM.ÜRN GRUP YEDAÞ BUHARA AK G. ORMAN ÝÞLETME UÐUR GRUP HAYAT HUKUK NOT: SUNGURLU AK GENÇLÝK ÝHRAÇ EDÝLDÝ Tüm takýmlara baþarýlar dileriz

8 ARALIK PAZARTESÝ YAÞAM Eþinin ilgisizliði, kadýný sanal âleme itiyor! Ceset Sibirya'nýn köylerinden birinde cenaze mezarlýða doðru götürülüyormuþ. Mýsýr tarlasýnýn ortasýnda tabut köylülerin ellerinden düþüvermiþ. Tabutun içindeki ceset düþüp dereye yuvarlanmýþ. Akýntý, cesedi dinamitle avlanan balýkçýlarýn yanýna sürüklemiþ. Balýkçýlar "Acaba adamý dinamitle biz mi öldürdük" diye endiþeye Kelime Avý kapýlarak cesedi askeri kýþlanýn tellerine býrakmýþlar. Nöbetçi er, bölgeye birinin yaklaþtýðýný düþünerek cesedi yaylým ateþine tutmuþ. Hemen ambulans çaðrýlmýþ. Delik deþik olan ceset hastaneye kaldýrýlmýþ. Operasyon altý saat sürmüþ. Ameliyattan çýkan doktor alnýndan akan terleri silmiþ ve "çok zor oldu ama galiba yaþayacak" demiþ. Günün Sudoku Bulmacasý Geliþen teknolojiyle birlikte iletiþim araçlarýnýn çoðalmasýna karþýn, aile içi iletiþim her geçen gün azalýyor. Uzmanlar, aile içerisinde kaybolan istiþare kültürünün bireyleri yalnýzlaþtýrdýðýný ve kadýný sanal âleme ittiðini söylüyor. Sosyal medyada geliþen sanal arkadaþlýklar ise birçok yuvanýn daðýlmasýna sebep oluyor. Kocam bana en son güzelsin sözünü niþanlýyken söyledi. Ondan beklentim sadece bir çift tatlý söz. O ise çok talepkâr olduðumu söylüyor. Eþimden ilgi görmeyince bir tavsiye üzerine girdiðim arkadaþlýk sitesinde biriyle tanýþtým. Ýnternetteki kiþi benim güzel ve çok iyi biri olduðumu söylüyor. Problem bende mi? Bu sözler yýldýr evli ve çocuk annesi Ayþe Y. ye ait. Evlilik iletiþim uzmaný ve Aile Yaþamýný Koruma Derneði Baþkaný Ýnci Yeþilyurt, Ayþe Haným ýn kendisine bir vicdan azabýyla geldiðini söylüyor. Yeþilyurt, Ayþe Haným ý, evliliði kâðýt üzerinde devam eden ancak duygusal anlamda boþanmýþ bir kadýn olarak tanýmlýyor. Kadýnlar arasýnda kullanýmý artan internet ve sosyal medyanýn aile hayatýný tehdit ettiðini vurgulayan uzman ekliyor: Aile içerisinde iletiþim ve istiþare olmamasý, kadýný sosyal medyaya yönlendiriyor. Aile fertlerinin iletiþiminin koptuðu süreçte aile kurumunun daðýlma tehlikesiyle karþý karþýya kaldýðýný aktaran Yeþilyurt, bu durumda kadýnlarýn problemlerden kaçýþ yolu olarak sosyal medyaya yönlendiðini belirtiyor. Son yýllarda boþanma sayýsýnýn çoðaldýðýný kaydeden uzman, aile danýþmanlarýna baþvuru sebepleri arasýnda aldatma konusunun artýþýna dikkat çekiyor. SANAL SOHBETTE ÝLETÝÞÝM BÝLGÝLERÝ PAYLAÞILIYOR Yaklaþýk - sene önce internet kullanýmýnýn yaygýnlaþmasýyla birlikte ailelerde boþanmalarýn da arttýðýný söyleyen Yeþilyurt, bu süreci yakýndan takip ettiðini anlatýyor. Özellikle yaygýnlaþan arkadaþlýk sitelerini inceleyen Ýnci Yeþilyurt, bir deneme yapýyor. Arkadaþlýk sitelerinde erkek, kadýn olmak üzere sahte profiller oluþturarak sohbete giriyor. Oluþturduðu ayrý karaktere de ciddi talepler geldiðini anlatan Ýnci Yeþilyurt, Zengin olarak oluþturduðum kadýn karakterine direkt evlenme teklifi yapýldý. Memur kýzý karakterine deneyelim diyorlar. Gariban, saf kýza da katlanabilirim diye yaklaþýyorlar. Zaten sanal âlemde kurulan üçüncü cümleden sonra telefon ve iletiþim bilgileri paylaþýlýyor. diyor. Danýþanlarýndan yaþýndaki Ayþe Y. nin de böyle bir dönemde geldiðini anlatan aile danýþmaný Yeþilyurt, Ayþe Haným ýn da eþinden gördüðü bu ilgisizlik üzerine bir arkadaþýnýn tavsiyesiyle arkadaþlýk sitelerine ve sosyal medyaya daha çok girdiðini aktarýyor. Sanal âlemde çok kýsa bir sürede tanýþtýðý adam, Sen güzel þeyler yazýyorsun, demek ki güzel kadýnsýn., Günaydýn güzel kadýn! gibi cümleler kullanýyor. Kadýn, ilk zamanlar bu mutlulukla ailesine daha da motive oluyor. Sanal âlemdeki kiþi iltifat ve güzel sözlerine devam ettikçe, merak artýyor ve Ayþe Haným, karþýdaki kiþiyi tanýmak istiyor. Sorularýna iyi cevaplar aldýkça sanal duygularýn gerçek olduðunu zannediyor. Ýnci Yeþilyurt, süreci Aslýnda Ayþe Haným, sadece duygusal açlýðýný gideriyordu. diye özetliyor. Ayþe Haným ýn eþi Mehmet Y. yi arayarak seansa çaðýran Yeþilyurt, yaþýndaki Mehmet Bey ile yapýlan seanslýk görüþme sonrasý eþine çiçek alma ödevi veriliyor. Ýlerleyen seanslarda çiftlerin arasý düzeliyor. EÞLERARASI ÝLETÝÞÝMDE BUNLARA DÝKKAT! Erkek empati kurarak Eþimin ihtiyaçlarýný nasýl karþýlayabilirim? diye düþünmeli. Sýnýrlarý iyi bilinmeli ve kiþi yapamayacaðý konularda niþanlýlýktan itibaren sahte davranýþlar yerine gerçekçi davranmalý. Hayatýn / övgü dolu söz ve güzel kelimeler sarf edilemeyecek kadar problemleri olduðu da unutulmamalý. Kadýnlar erkekleri mahrem hayatlarýyla cezalandýrmamalý. Ýstekler dolaylý deðil, net anlatýlmalý. Rahatsýzým, bekliyorum ve rica ediyorum kelimeleri ihtiyaç duyulan yerlerde açýkça ifade edilmeli. Aile hayatý; yeme, uyuma, TV izleme ve çalýþma üçgeninden kurtarýlmalý. HER YIL SANAL ÂLEMDEKÝ AÝLE SAYISI ARTIYOR Türkiye deki internet kullanýcý sayýsý yaklaþýk milyon. Toplam nüfusa oraný yüzde. Facebook üyesi ise milyon. Bunun toplam nüfusa oraný ise yüzde. Türkiye deki kullanýcýlarýn çoðunluðunu yüzde oranla erkekler oluþtururken, kadýnlar yüzde oranýyla azýmsanmayacak sayýda. yaþ üzeri ve ailenin ekonomik konularýnda karar verici internet kullanýcýlarýnýn oraný ise yüzde. yýlýnda internet abone sayýsý milyon bin iken bu sayý yýlý itibarýyla milyon bin e yükseldi. Çocuklarýmýza yaptýðýmýz : Beni Böyle Sev Ömer Karatepe, zengin bir ailenin tek çocuðu olmasýna raðmen mütevazý bir çocuktur. Annesinin neredeyse tüm hayatýna yön veren aþýrý ilgisi ile yetiþmiþtir. Babasý ise onun bir an önce okulunu bitirip þirketin baþýna geçmesini istemektedir. Ama Ömer bir fotoðraf tutkunu ve iyi mimar olma hevesindedir. Ayþem, Trabzon'dan Ýstanbul'a okumaya gelen, deli dolu, yaþam enerjisi yüksek bir kýzdýr. Memleketinde köftecilik yapan babasý Nail'den ilk kez ayrýlmýþtýr. Ayþem, Ýstanbul'da amcasý Ýlyas'ýn yanýnda yaþarken yengesinin kendisini istemediðini öðrenince evden ayrýlýr. Ömer'le yollarý da bu zor zamanlarýnda kesiþir. : Altýndaðlý Terapiler sayesinde kendisini oldukça iyi hisseden Baþkan ýn keyfi, televizyonda izlediði bir haber yüzünden kaçar. Yakýnda çekilecek olan Derin Mafya isimli filmin senaryosunu yazan eski bir mafya üyesi, filmde mafyanýn bütün sýrlarýný anlatmýþtýr. Adamýn ertesi gün feci þekilde dövülmüþ olarak bulunmasý ortalýðý karýþtýrýr. Huzurevine yerleþmemekte inat eden Neriman ise ocaktaki yemeðin alev almasýyla büyük bir badire daha atlatýr. Baþkan, Ankara dayken annesinin arkadaþý olan bir kadýný yardým etmesi için Ýstanbul a getirtir ama Neriman onu da iki günde kaçýrmayý baþarýr. Yönetmen : Burak Kuka En büyük kötülük! Kelime Avý bulmacasýnýn çözümü Karslý Edebiyat öðretmeni olan Yýlmaz Bingöl [] ve Yine Kars'lý Þahsenem Bacý olarak bilinen müzisyen bir annenin çocuðu olan Yavuz Bingöl, 'de Konya Karapýnar Kayalý Ýlkokulu'nda devam eden sanatçý, arkasýndan Ýstanbul Halkalý'da ayný sýnýfýn ikinci dönemini okudu. yýlýnda Ankara Malazgirt Ýlkokulu'na geçti. 'te burayý bitirerek, Mehmet Akif Ortaokulu'nda eðitimine devam etti. Yavuz Bingöl'ün öðretmen çocuðu olmasý ilkokulu beþ ayrý okulda okumasýna neden oldu. Çocukluk yýllarýnda dedesinin Kurtuluþ Savaþý'ndaki, babasýnýn harp okulundaki anýlarýndan etkilenerek çocukluðunda hep asker olmak istemesine raðmen, annesinin etkisiyle müziðe kayan ilgisi, onu ortaokulu ikinci sýnýfta býrakarak Ankara Devlet Konservatuarý Korno- Piyano bölümüne iyi bir dereceyle girmesini saðladý. yýlý sonunda konservatuardan ayrýlan Bingöl, - yýllarý arasýnda kimi ailevi-özel sebeplerden dolayý müziðe ara verdi. 'de Ýzmir'de yaþadýðý dönemlerde müzik öðretmeni Ýsmail Ünlü ve annesi ozan Þahsenem Bacý'nýn büyük desteðiyle tekrar müziðe döndü. Sudoku bulmacasýnýn çözümü Yavuz Bingöl 'te askere gitti. 'da askerden döndü ve o yýl evlendi. Bu evliliðinden Türkü Sinem adýnda bir kýzý oldu. Yavuz Bingöl, Ýzmirli müzisyen arkadaþý Nihat Aydýn ile birlikte Grup Umuda Ezgi'yi kurarak yedi yýl protest müzik yaptý. Bu süreçte 'e yakýn besteye imza atan Bingöl, yýlýnda Grup Umuda Ezgi'den ayrýlarak kendi müziðini yaratmak üzere çalýþmaya baþladý ve Sen Türkülerini Söyle adlý ilk albümünü hazýrladý. Poptan ve Arabesk müzikten dolayý gittikçe yozlaþan ve kirlenen müzik ortamýna Anadolu kültürüyle yoðrulmuþ türküleriyle çýkan ve kullandýðý enstrümanlarla türkülere kentli bir sound katan Yavuz Bingöl, halktan büyük sevgi ve ilgi gördü. En son çýkardýðý Üþüdüm Biraz albümü ile yine beklenen baþarýyý yakaladý. 'li yýllarda annesi halk ozaný Þahsenem Bacý'nýn popüler olduðu dönemlerde annesiyle birlikte baþlayan müzik yaþamý Ýzmir Narlýdere Belediyesi'nde bir sokaða adýnýn verilmesi ve yýlýnýn sonunda Almanya'da gerçekleþen bir konser için UNESCO tarafýndan barýþ elçisi olarak seçilmesi gibi önemli adýmlarla yürüyüþüne devam ediyor. BAHARATLI TAVUK Malzemeler adet tavuk göðsü dal fesleðen dal adaçayý çorba kaþýðý beyazbiber çorba kaþýðý kýrmýzýbiber çorba kaþýðý kimyon tatlý kaþýðý kekik tatlý kaþýðý pul kýrmýzýbiber Sývý yað (kýzartmak için] Sosu Ýçin: adet dolmalýk kýrmýzý biber adet kýrmýzý soðan / salatalýk adet avokado limonun suyu tatlý kaþýðý sirke tatlý kaþýðý toz þeker Tuz, karabiber Yemeðin Tarifi Fesleðen yapraklarýný ve adaçayýný ince kýyýn. Ordu Özel Sahil Koleji'nde düzenlenen 'Aile Ýçi iletiþim, Çocuk Baþarýsýnda Anne-Baba Etkisi ve Rolü' konulu seminerde Fatih Üniversitesi Öðretim Görevlisi Eðitimci-Yazar Efkan Yeþildað, ailelelere önemli mesajlar verdi. Seminere çok sayýda veli katýldý.efkan Yeþildað, çocuk yetiþtirme konusunda yapýlan yanlýþlar ile ilgili olarak, "Rahatýna çok düþkün bir nesil yetiþtiriyoruz. Kendimiz aç açýk kalýyor, ancak çocuklarýmýzý aç açýk býrakmýyoruz. Belli bir yaþa gelmiþ olmasýna raðmen yataðýný, odasýný anne topluyor, yemeði, ütüyü, çamaþýrý anne yapýyor, hatta çocuðum aman yorulmasýn diye ödevlerini bile anne yapýyor. Bu þekilde yetiþmiþ olan nesiller yarýn evlendiklerinde bekliyor ki yine birileri bu iþleri yapsýn. Karþý tarafa hadi beni mutlu et diyor. Karþý tarafýn kendisini mutlu etmesini bekliyor. Daha sonra 'geçinemedik ayrýlmak istiyoruz' diyorlar. Çocuklarýmýza iyilik deðil kötülük yapýyoruz. Çocuklarýmýzla rahatý deðil hayatý paylaþmalýyýz. Ailecek yaþadýðýmýz sýkýntýlarý çocuklarýmýzla uygun bir dille paylaþmalýyýz. Hep hatasýz çocuk bekliyoruz. Kendimizin hatalarýný görmüyoruz. Hata yapmak kötü bir þey deðildir. Çocuklarýmýz hata yapma korkusu ile iþ yapamaz oluyorlar. Hata yapmayan deðil hatasýndan dersler çýkaran çocuklar yetiþtirmeliyiz. Çocuðun, kendi problemlerini kendisinin çözmesi saðlanmalý." dedi. "AKSÝ HALDE ÇOCUÐUNUZ HÝÇBÝR ZAMAN SEVGÝYE DOYMAYACAK" Aile içerisindeki bireylerin rolünü de tanýmlayan Yeþildað, annenin görevinin sevgi ve þefkat olduðunu, babanýn ise ailede otoriter ve güçlü olmasý gerektiðini söyledi. Çocuklarýn kendilerine özgüven duymasý ve sorumluk sahibi olmasý için ebeveynlerin onlara güvenmesi ve sürekli sorumluk vermesi gerektiði söyledi. Özellikle annelerin çocuklarýna mutlaka sevdiðini söylemesi gerektiðini ve bunu karþýlýklý deðil içgüdüsel olarak çocuðuna hissettirmesi gerektiðini belirten Efkan Yeþildað, "Aksi halde çocuðunuz hiçbir zaman sevgiye doymayacak ve ömrü boyunca etrafýndaki bireylerde bunu arayacak. Aradýðýný bulamayýnca da bunalýma girmeye mahkum kalacak. " ifadelerini kullandý.program sonunda, seminere dinleyici olarak katýlan Ýl Milli Eðitim Müdürün Nevzat Türkkan tarafýndan Efkan Yeþildað'a plaket takdimi yapýldý. Program sonunda Yeþildað katýlýmcýlara kitaplarýný imzaladý. Beyazbiber, kýrmýzýbiber, kimyon, kekik ve pul biberle karýþtýrýn. Tavuk göðüslerinin üzerine býçakla derin kesikler yapýn. Üzerlerini yaðlayýp baharatlý otlu karýþýma bulayýn. dakika bekletin. Tavuklarýn iki tarafýný kýzdýrýlmýþ sývýyaðda kýzartýn. Sosu için, küp þeklinde doðranmýþ biberi, ince kýyýlmýþ soðaný ve küp þeklinde doðranmýþ salatalýðý bir kaseye koyup karýþtýrýn. Avokadoyu soyup, çekirdeðini çýkardýktan sonra küp þeklinde doðrayýn. Kararmamasý için üzerlerine limon suyu gezdirip, sebze karýþýmýna ekleyin. Sirke, þeker, tuz ve karabiberi de ilave edip karýþtýrýn.sosu servis tabaðýna alýn, üzerine kýzarmýþ tavuklarý koyarak servis yapýn. Yaþlanarak deðil yaþayarak tecrübe kazanýlýr, Zaman insanlarý deðil armutlarý olgunlaþtýrýr. Peyami Safa : Haber Saati :Nihat Hatipoðlu Sorularýnýzý Cevaplýyor :Müge Anlý ile Tatlý Sert : Kýzlar ve Anneleri : Alemin Kýralý : Zahide ile Yetiþ Hayata : Ana Haber : Karadayý : Kim Milyoner Olmak Ýster?. Zeynep. Kýz Taþý. Dr. Ümit Aktaþ la Keyifli. Nil in Dünyasý Gezi. Ankara da Yedim Taze Meyveyi. Kader Baðlayýnca : Hafta Sonu Haberleri : Gündüz Gece : Kýlýbýk : Býrakma Beni Anne. Hayata Gülümse. Show Kulüp. Doktorlar. Adýný Feriha Koydum. Eve Düþen Yýldýrým : Ateþli Çingene : Kelime Oyunu : Ana Haber : Altýndaðlý Komedi : Hey Canlý : Doktorum. Umutsuz Ev Kadýnlarý. Bana Her Þey Yakýþýr. Evim Þahane. Arka Sokaklar : Koca Kafalar. Ana Haber Bülteni : Spor : Kayýp : A.Þ.K : Karadayý Feride'ye kavuþtuðu için çok mutlu olan Mahir, Sinan ýn varlýðýndan rahatsýzdýr. Feride, Sinan ýn kendilerine yardým etmeye çalýþtýðýný söylese de Mahir buna inanmaz ve içten içe onun Feride ye karþý bir yakýnlýk hissettiðini düþünür. Yasin, Mahir ve Feride ye, Turgut un sýnýrdan çýkmak üzereyken yakalandýðý müjdesini verir. Feride ve Mahir kabusun sona erdiðini düþünerek karakola giderler. Sevkiyat zamaný belli olmuþtur. Sinan ýn içi rahattýr. Necdet mallarý çalýp, Sinan ýn belirlediði yere taþýyacaktýr. Oysa Necdet in baþka planlarý vardýr. Sinan durumu öðrendiðinde Necdet i ummadýðý bir þekilde cezalandýrýr. : Seksenler : Ýyi Fikir : Dakika : Hava Durumu : Avrupa Avrupa : Aileler Yarýþýyor : Mantý : Cevap Soruda : Ana Haber : Hava Durumu : Beni Böyle Sev : Gönül Hýrsýzý Komedi. Hayatýn Nabzý. Türk Sinemasý. Kendimize Doðru. Ýki Dünya Arasýnda. Sýrlar Dünyasý. Yeþil Elma : Tv filmi. Ýki Dünya Arasýnda : Ýki Dünya Arasýnda : Küçük Kýyamet : Yabancý Sinema

9 ARALIK PAZARTESÝ HABER Lokantacý esnafýna hijyen eðitimi "Dünya Üniversitesi olma yolunda hýzla ilerliyoruz" Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað, Ýlim Yayma Cemiyeti Onursal Baþkaný Aydýn Hoþbaþ ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte Özel Buhara Yükseköðretim Öðrenci Yurdu'nda kalan öðrencilerle bir araya geldi.düzenlenen etkinlikte açýlýþ konuþmasýný yapan Ýlim Yayma Cemiyeti Onursal Baþkaný Aydýn Hoþbaþ, Kýrgýz öðrencilerin de katýldýðý organizasyonda hep birlikte vakit geçirmenin mutluluk verici olduðunu ifade ederek, yurtta kalan öðrencilerin aile ortamýnda vakit geçirmeleri adýna ellerinden geleni yaptýklarýný belirtti. Rektör Alkan'ýn çok baþarýlý projelere imza attýðýnýn altýný çizen Ýlim Yayma Cemiyeti Baþkaný Av. Mehmet Karadað, sadece Ýlim Yayma Cemiyeti olarak deðil tüm Çorum'un katkýlarýyla üniversitede yapýlan çalýþmalara destek verilmesi gerektiðini vurgulayarak, "Bundan sonraki süreçte, burada oluþturduðunuz dostluk baðlarýnýn ömür boyu devam etsin, farklý ülkelerden gelen öðrencilerle kurduðunuz anlamlý dostluklar var, kendinizi geliþtirmek ve ufkunuzu açmak adýna uluslararasý iletiþim halinde olmamýz gerekli" dedi ve tüm öðrencilere baþarýlar diledi. Sözlerine "Artýk dünya vatandaþý olunmasý gerektiðine inanýyorum ve uluslararasý olmak zorundayýz" diyerek baþlayan Rektör Prof. Dr. Alkan ise "Günümüz dünyasýnda dünyanýn hangi ülkesinde iyi olan ne varsa bunlara ulaþýp, öðrenmek ve almak gereklidir, artýk her anlamda uluslararasýlaþmak zorundayýz" dedi. Üniversitede yabancý uyruklu öðrencinin eðitim-öðretime baþladýðýný belirten Rektör Prof. Dr. Alkan, üniversitenin yapmakta olduðu gayretli çalýþmalarla ve almýþ olduðu desteklerle daha da güçlü bir þekilde emin adýmlarla bir Dünya Üniversitesi olma yolunda hýzla ilerlediðini vurguladý. Rektör Alkan, son olarak "Yaklaþýk 'te ikisi þehir dýþýndan gelen öðrencilerimizin ev ortamýnda bir yurtta kalabiliyor olmalarý bizler ve öðrencilerimiz için çok önemli" diyerek verdikleri desteklerden ve öðrencilere sunduklarý imkanlardan dolayý Ýlim Yayma Cemiyeti Yönetimi'ne teþekkür etti. Fatih AKBAÞ Cenaze törenine giderken kaza yaptýlar: ölü yaralý Ankara'dan Osmancýk ilçesindeki cenaze törenine gidenleri taþýyan otobüsün devrilmesi sonucu kiþi öldü, kiþi yaralandý. Kaza, önceki gece meydana geldi. Ankara'da ölen Cafer Eker'in cenazesini Osmancýk Ýlçesi'ne götürmek için, yakýnlarý Mustafa Ýpek yönetimindeki VMN plakalý otobüsü kiraladý. Laçin Ýlçesi Kýrkdilim Mevkii'nde yolun karlý ve buzlu olmasý nedeniyle direksiyon kontrolünü kaybeden Ýpek kontrolünde ki otobüs yoldan çýkarak devrildi ve sürüklendi. Devrilen otobüste bulunan yolculardan Hatice Tekeci () aracýn altýnda kalarak öldü. yolcu ise yaralandý. Otobüste sýkýþan bazý yolcular, saðlýk ekipleri ve itfaiye tarafýndan kurtarýldý. Osmancýk Devlet Hastanesi ve Hitit Üniversitesi Çorum Eðitim ve Araþtýrma Hastanesine kaldýrýlan yaralýlar tedavi altýna alýndý. Sev-Genç'ten þiir dinletisi Çorum Armoni Eðitim Yardýmlaþma ve Dayanýþma Derneði'ne baðlý Sev-Genç Gençlik Platformu tarafýndan þiir dinletisi programý gerçekleþtirildi. Fen Edebiyat Fakültesi öðrencileri ve Dil Edebiyat Derneði'nin desteði ile Devlet Tiyatro Salonu'nda bu yýl ikincisi yapýlan etkinlikte birçok ünlü þairin þiirleri seslendirilirken okunan yöresel türküler ve Semah gösterisi ise izleyicileri büyüledi. Programla ilgili açýklama yapan Armoni Derneði Baþkaný Huriye Çoban, programa katýlanlara teþekkür ederek, Sev-Genç Platformu tarafýndan düzenlenen þiir dinletisi etkinliðinin geleneksel hale getirildiðini kaydetti. Gençlere farklý ortamlar yaþatmak ve sýnav streslerine bir nebze olsun ara vermelerine vesile olmak için çeþitli programlar düzenlediklerini söyleyen Çoban ''Dernek olarak gençlerimize yönelik etkinlikler düzenliyoruz ki bunlardan birisi de bu gün düzenlediðimiz þiir dinletisidir. Gelecek nesillerin sosyal alanlarda da kendilerini göstermeleri ve aktivitelerle onlarýn hayatlarýna renk katmalarýna yardýmcý olmak aslýnda dernek ve stk'larýn yapmalarý gerekenler arasýnda yer almalýdýr. Programýmýza katýlanlara teþekkür ediyor ve öðrencilerimize yönelik programlarýn devam edeceðini söylemek isterim" dedi. Sev-Genç Gençlik Platformu koordinatörü Pýnar Deniz ise yaptýðý konuþma da gençleri kabiliyetleri doðrultusunda destekleyip sosyalleþmelerine katký saðladýklarýný ifade etti. ''Özellikle üniversite gençliði için kendilerini kendilerince ifade edebilecekleri ortamlar saðlamayý þiar edindik'' diyen Deniz, üniversite gençliðine her zaman destek olacaklarýný ve yanlarýnda olduklarýný aktardý. Deniz ''Bu programlar sayesinde gençlerimizin yeteneklerini görmek de ayrýca bizi mutlu etmektedir. Gençlerimiz için birþeyler yapabilmenin haklý gururunu yaþýyoruz. Platform olarak bu yýl ikincisini düzenlediðimiz ve geleneksel hale getirdiðimiz þiir dinletisi programý da bunlardan birisidir. Bundan sonra da gençlerimize yönelik çalýþmalarýmýz ve etkinliklerimiz devam edecektir" ifadelerini kullandý. Program sonun da etkinliðe katký saðlayan ve yaptýklarý gösterilerle etkinliðe heyecan katanlara platform koordinatörü Pýnar Deniz tarafýndan çiçek takdim edildi. Bahadýr YÜCEL Çorum Aþçý ve Lokantacýlar Odasý tarafýndan üyelerine yönelik hijyen eðitimi düzenledi. ÇESOB Derviþ Günday Konferans Salonu'nda gerçekleþtirilen eðitime Aþçý ve Lokantacýlar Odasý Baþkaný Yusuf "++ eðitim sistemi sýkýntýlarý beraberinde getirdi" Çorum Eðitim Sevenler Derneði (ÇES- DER) Baþkaný Erdem Hýzarbaþ, saðlýklý bir düþünce ortamý oluþturulmadan atýlan her adýmýn yeni sorunlarý da beraberinde getirdiðini belirterek, "Sýnav sisteminde ve eðitim sistemimizde yapýlan deðiþiklikler alt yapýsý iyi hazýrlanmadýðý için yeni maðdurlar oluþturmaktadýr. Sistemde yapýlan her deðiþiklik veli-öðretmen ve öðrencileri tedirgin etmektedir. Her gelen bakanýn uyguladýðý sistem farklýlýk arz etmekte ve kafa karýþýklýklarýna ve maðduriyetlere sebep olmaktadýr. Ýlköðretimden ortaöðretime geçiþ sýnavlarý üç kez deðiþikliðe uðramýþtýr..,. ve. sýnýflara uygulanmaya baþlanan SBS, daha sonra kademeli olarak sadece. sýnýflara uygulanýr hale getirilmiþ, üniversiteye giriþ sýnavlarý da neredeyse her yýl deðiþtirilmiþtir" dedi. ++ eðitim sistemine alt yapýsý hazýrlamadan geçildiði için sýnýf öðretmeni fazlasýnýn oluþtuðunu ve ortaokullarda derse girme hakkýnýn verildiðini kaydeden Hýzarbaþ, "Burada oluþacak eðitim-öðretim ile ilgili sorunlar daha çok baþ aðrýtacaktýr. Burada oluþacak aksaklýklardan dolayý velilerimiz farklý arayýþlara yönelmekte ve yönelmeye devam edecektir. ++ eðitim sistemine geçiþle birlikte okula baþlama yaþýnýn düþürülmesi ve bir dönemde üç farklý yaþ grubunun (-- ) okula kayýtýnýn yapýlmasý yeni sýkýntýlarý beraberinde getirmiþtir. En basit sorularý sorsanýz bile bu dönemdeki çocuklar ayný merkezi sýnava girecektir. Veli çocuðunda oluþacak bu farký kapatmak için ne yapacak? Köyden kente göçün hýzlý bir þekilde devam ettiði günümüzde insanlarýmýz daha iyi koþularda eðitim almak ve sanayileþen toplumda yerini almak istektedir. Genel insan yapýsýnda olan daha iyisine ulaþma hedefi önümüzde durmakta ve her birey bu hedefe ulaþmak için var gücüyle çalýþmaktadýr. Her insan daha güzel ev, araba, okul arzusunun peþinde koþmaktadýr. Her bir velimiz de öðrencisinin daha güzel ve kaliteli bir üniversiteye gitmesini arzulamaktadýr. Üniversiteyi bitirdiðinde ise güzel bir iþ sahibi olmasýný ve bunun yanýnda yetiþtirdiði evladýný zararlý alýþkanlýklardan korumak istemektedir. Bunun için yapacaðý hür tercihe kimsenin dur demeye hakký var mýdýr? Bugün isteyen veli çocuðuna en iyi eðitimi aldýrmakta hürdür ve bu hürriyetini kullanmasýný kimse engelleyemez. Dershane,okuma salonlarý ve etüt merkezleri olmasa evinde özel ders aldýrmasýna kim engel olabilir?okullar arasýndaki eðitim ve öðretim farký ortadayken?" ifadelerini kullandý. Turan baþta olmak üzere çok sayýda aþçý ve lokantacý esnafý katýldý. Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý Türk Gýda Kodeksi uyarýnca Ekmek ve Ekmek Çeþitleri Tebliði'nin yürürlüðe girmesiyle aþçý ve lokantacý esnafýna da 'Hijyen Eðitim Belgesi' alma zorunluluðu getirilirken, bu zorunluluk kapsamýnda eðitim programý düzenlendi. Hijyen eðitimi belgesi olmayan esnaf ise para cezasý ödemek zorunda kalacak. Eðitimde "Satýþ yerleri için iyi hijyen uygulamalarý" konulu sunumu Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Ýl Müdürlüðü'nde görevli Ziraat Mühendisi Erdal Karýncalý yaparken, Karýncalý, Gýda Tarým ve Hayvancýlýk Bakanlýðý'nýn yayýnladýðý Türk Gýda Kodeksi ve ekmek israfýný önleme konularýnda detaylý bilgiler verdi. Eðitimin sonunda ise sýnav yapýlýrken, sýnav sonrasý ise belgeler takdim edildi. Yasin YÜCEL "Norm Kadro Yönetmelik Taslaðý'ný olumlu buluyoruz" Eðitim Bir Sen Çorum Þubesi Mevzuat ve Toplu Sözleþmeden sorumlu Baþkan Yardýmcýsý Tekin Çýnar Milli Eðitim Bakanlýðý'nca yayýnlanan Norm Kadro Yönetmelik Taslaðý'ný deðerlendirdi. ++ eðitim sistemi kapsamýnda ilköðretim okullarýnýn ilkokul ve ortaokula dönüþmesi baþta olmak üzere pek çok sorunun çözümüne katký saðlayacak olan norm kadro esaslarýnda düzenleme yapýlmasýnýn kaçýnýlmaz olduðunu kaydeden Tekin Çýnar, "Bu sendikamýz ve bütün eðitim camiamýz tarafýndan bilinmekteydi. Sendikamýzca Kurum Ýdari Kurulu çalýþma toplantýlarý baþta olmak üzere her platformda dile getirdiðimiz üzere, Yönetici Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði, Öðretmen Atama ve Yer Deðiþtirme Yönetmeliði gibi temel ikincil mevzuat kapsamýndaki bu yönetmeliðin çýkartýlmasý elzem olup Bakanlýðýn bunu kamuoyuyla paylaþmasý olumludur. Ancak sadece eðitim kurumlarý yönetici ve öðretmenlerini kapsayan bir norm kadro yönetmeliði yerine genel idare hizmetleri sýnýfý, teknik hizmetler sýnýfý ve yardýmcý hizmetler sýnýfý çalýþanlarý baþta olmak üzere Bakanlýðýn tüm teþkilatýnda (il/ilçe milli eðitim müdürlükleri ile diðer kurumlarýnda) görev yapan milli eðitim müdür yardýmcýsý, þube müdürü, mimar, mühendis, tekniker, teknisyen, memur, VHKÝ, bilgisayar iþletmeni, þoför, hizmetli vb diðer unvanlarda görev yapan personeli de kapsayacak þekilde genel bir norm kadro yönetmeliði düzenlenmesinin daha uygun olacaðý sendikamýzca deðerlendirilmektedir. Nitekim Sendikamýzca Bakanlýða sunulan Norm Kadro Yönetmeliði Taslak çalýþmasý bu yöndeydi. Bu çerçevede, Bakanlýk Taslaðýnýn özellikle eðitim kurumlarý yöneticileri ve öðretmenlerin norm kadrolarýna iliþkin hükümlerinin sendikamýz çalýþmasýyla paralellik arz ettiði görülmektedir" dedi. Çýnar, yönetmelik taslaðýnda, özellikle müdür normunun belirlenmesi noktasýnda daha önce Bakanlýða Eðitim Bir Sen tarafýndan sunulan görüþ ve önerilerin dikkate alýnarak bu doðrultuda öðrenci sayýsý esas alýnmaksýzýn tüm eðitim kurumlarýna bir müdür normu verilmesinin olumlu bir yaklaþým olduðunu, bu durumun pek çok maðduriyetin giderilmesini saðlayacaðýný söyledi. Bunun yanýnda taslaðýn, boþ kadrolarýn tahsisi ve kullanýmýna iliþkin 'inci maddesinin özellikle özür durumuna baðlý atama bekleyenlerin sorunlarýný kýsmen de olsa çözmeye elveriþli olduðu belirten Çýnar, "Söz konusu hüküm il emri uygulamasýna kapý aralamakta olup sendikamýzýn da talebi bu yöndedir. Yine taslaðýn diðer hükümlerinde de Bakanlýða sunmuþ olduðumuz çalýþmadan istifade edildiði, sendika olarak sorunlarýn çözme noktasýnda ileri sürdüðümüz önerilerin dikkate alýndýðý müþahede edilmiþtir" dedi. Çýnar, mevcut yönetmeliðin üzerinden hazýrlanan bu taslakta yapýlan deðiþiklikler hakkýnda da þu bilgileri verdi: "Tanýmlar maddesinde geçen tam gün tam yýl eðitimin tanýmý - saatleri arasýnda yapýlan eðitim öðretim olarak yer almakta iken taslakta bu süre - saatleri olacak þekilde deðiþtirilmiþtir. Taslakta Eðitim Kampusunun tanýmýna da yer verilmiþtir. "Eðitim kampüsü: Birden fazla okul türünün ayný kampüste yer aldýðý eðitim kurumlarýný ifade eder." Mevcut yönetmelikte öðrenci sayýsý 'den az olan eðitim kurumlarýna müdür norm kadrosu verilmiyorken, taslakta birleþtirilmiþ sýnýf uygulamasý yapýlan ilkokullar hariç tüm eðitim kurumlarýna bir müdür normu verilmesi öngörülmüþtür. Mevcut yönetmelikte fen liseleri, her türdeki anadolu liseleri ile çok programlý liselere bir müdür baþyardýmcýsý normu veriliyorken taslakta bu özelliklere baðlý olarak müdür baþyardýmcýsý normu verilmesi uygulamasý kaldýrýlmýþtýr. Mevcut yönetmelikte kapsama dahil okul ve kurumlarýn yönetici ve öðretmen norm kadrolarý, il millî eðitim müdürlüklerince belirlenmekte iken, taslakta norm kadrolarýn ilçe ve il'in teklifi üzerine Bakanlýkça belirlenmesi öngörülmüþtür. Mevcut yönetmelikte Bakanlýða tahsis edilmiþ bulunan serbest öðretmen kadro sayýsýnýn yönetmelik hükümleri uyarýnca ülke genelinde belirlenen yönetici ve öðretmen norm kadro sayýsýndan fazla olmasý halinde fazla durumdaki boþ kadrolar Ankara Ýl Millî Eðitim Müdürlüðüne aktarýlmakta iken, taslakta bu boþ kadrolarýn il milli eðitim müdürlüklerine aktarýlmasý öngörülmüþtür." Yýlmaz MERT

10 HABER ARALIK PAZARTESÝ Gül-Der, Almanya ve Ýspanya'ya gidecek teklif çaðrýsý döneminde Leonardo da Vinci-Avrupa Birliði Mesleki Eðitim Programý Hareketlilik projeleri çerçevesinde Rehberlik ve Araþtýrma Merkezi Müdürlüðü ve Gül-Der tarafýndan hazýrlanan "Avrupa Ülkelerinde Özel Eðitime Muhtaç Bireylerin Eðitsel Tanýlamalarýndaki Yeniliklerin Ýncelenmesi" adlý projenin sözleþmesinin imzalandýðý belirtildi. Konu hakkýnda açýklama yapan Gül-Der Baþkaný Melih Ahýshalý, "Proje kapsamýnda derneðimizden Özel Eðitime Muhtaç Bireylerle ilgili faaliyetlerde bulunan yaklaþýk eðitimli üyemiz, Avrupa ülkeleri Almanya ve Ýspanya'da özel eðitime muhtaç zihinsel engelli çocuklarýn tespit / teþhis edilmesi sürecinde ki yeniliklerin incelenmesi, farklý metotlarýn görülmesi, tecrübe edilmesi kapsamýnda araþtýrmalarda bulunacaklardýr. Proje kapsamýnda elde edilecek bilgi ve dokümanlar, projenin yaygýnlaþtýrýlmasý kapsamýnda diðer STK'larla yapýlacak toplantýlarda paylaþýlacaktýr. Yapýlacak inceleme, araþtýrma ve tecrübelerden elde edilen veriler, derneðimizin dezavantajlý gruplarla ilgili yaptýðý çalýþmalarda, bölgemizde faaliyetlerde bulunan diðer STK' larla yapýlacak olan ortak faaliyetlerde faydalanýlacaktýr. Dernek üyelerimizle yapacaðýmýz bir toplantýda katýlýmcý adaylarýmýzýn bilgilendirilmesi yapýlarak yerel ortaðý olduðumuz projemizin amaç ve hedefleri anlatýlacak, projeye uygun katýlýmcýlarýmýz belirlenecektir" bilgilerini verdi. Uður ÇINAR KAREL DÝJÝTAL VE IP TABANLI TELEFON SANTRALLERÝ Ýskilip Belediyesi akýllý sayaç sistemine geçiyor Ýskilip Belediyesi su ücreti tahsilâtýnda adaleti tam olarak saðlamak, kaçak su kullanýmýna meydan vermemek, su ücreti tahsilatýnda maksimuma ulaþmak ve geliþen teknolojiden kamu adýna en iyi þekilde yararlanmak amacýyla ön ödemeli akýllý sayaç sistemine geçiyor. Akýllý sayaç sistemine geçiþle birlikte kaçak su kullanýmý sýfýra inecek, su kullanýmýnda tasarruf saðlanacak, ev sahibi, kiracý sürtüþmesinin önüne geçilecek, yazlýkçýlarla yaþanan sýkýntýlar son bulacak. Diðer yandan yeni sistemle zaman, personel, makine, teçhizat ve kýrtasiye tasarrufu da saðlanmýþ olacak. Geçtiðimiz gün yapýlan meclis toplantýsýnda oy birliði ile alýnan karara göre ön ödemeli akýllý sayaç sistemine kademeli olarak geçilmesi planlanýyor. Belediye meclisi tarafýndan alýnan karar göre, Ocak tarihinden itibaren aktif tüm su abonelerinin belirli periyotlarla uygulama kapsamýna alýnýrken uygulamada resmi kurumlara öncelik verilecek. Sisteme geçiþi teþvik etmek ve hýzlandýrmak amacýyla yüzde 'a varan indirimlerin yanýnda çeþitli avantajlarda saðlanýyor. Kendi isteði ile ön ödemeli sayaç sistemine geçecek olan (mesken ve iþyeri) abonelerde devir ve nakil ücreti alýnmayacak. Sayaç ücretinin anlaþmalý banka kredi kartýna eþit takside bölünmesi, Ocak tarihinden itibaren inþaat ve resmi kurumlar hariç Ýçme Suyu Abone, depozito ve abone baðlama ücretinin alýnmamasý da alýnan kararlar arasýnda bulunuyor. Amasya Orman Bölge Müdürlüðünün yýlsonu deðerlendirme toplantýlarýna Çorum'da devam edildi. Toplantýya Bölge Müdürü Yaþar Sarý, Ýþletme Pazarlama Þube Müdürü Ýbrahim Besi, Plan Proje Þube Müdürü Þerif Sayým, Makine Ýkmal Þube Müdürü Ertan Pirtal, Aðaçlandýrma Þube Müdürü Mustafa Tuncer, Çorum Ýþletme Müdür Vekili Halil Film hayatý okumaktýr Orman Bölge Müdürlüðü yýlsonu deðerlendirmesini Çorum'da yaptý Oflu, Ýskilip Ýþletme Müdürü Celal Korkmaz, Kargý Ýþletme Müdürü Osman Koru ve Ýþletme Müdürlüklerinde görev yapan Ýþletme Þefleri katýldý. Toplantý Bölge Müdürü Yaþar Sarý'nýn açýlýþ konuþmasý ile baþladý. yýlý program ve gerçekleþmeleri ile yýlý hedeflerinin üzerinde durulduðu toplantýda, daha sonra Ýþletme Müdürleri kendi çalýþmalarýný sunu ile anlatarak yýlsonu gerçekleþmeleri ve gelecek yýlki hedefleri tartýþýldý. Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi ile Osmancýk Belediyesi'nin birlikte organize ettiði "Film Okumalarý" programý devam ediyor. günde bir gerçekleþtirilen programýn akýþýný Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe Baþkaný ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Tökel saðlýyor. Filmi okumasýna katýlanlar da düþüncelerini söyleyerek beyin fýrtýnasý yapma imkaný bulunuyor. Program hakkýnda bilgi veren Eðitim Bir Sen Osmancýk Ýlçe Baþkaný ve Türkiye Dil ve Edebiyat Derneði Osmancýk Þubesi Baþkan Yardýmcýsý Mahmut Tökel, "Programda imgeler, metaforlar, mitolojiler üzerinde durarak aslýnda bir þekilde hayatý doðru algýlamaya gayret ediyoruz. Günümüzde sinemanýn önemi yadsýnamaz. Herkesin hayatýna bir þekilde sinema etki ediyor. Biz de bu büyülü dünya karþýsýnda daha bilinçli durmak istiyoruz ve bu büyünün bizi yönetmesine izin vermeyeceðiz" dedi.tökel, insanlarýn bu tür sosyal programlarý kaçýrmamasýný isteyerek katýlmak isteyenlerin programlarý adlý web sitesinden takip edebileceklerini söyledi. TEGV'den Rektör Alkan'a ziyaret Türkiye Eðitim Gönüllüleri Vakfý (TEGV) Çorum Öðrenim Birim Sorumlusu Serpil Çetin ile birim gönüllülerinden Saliha Kýlýç ve Utku Kaya Rektör Prof. Dr. Reha Metin Alkan'ý makamýnda ziyaret ettiler. Ülke genelinde ilde Eðitim Parký, Öðrenim Birimi, Ýl Temsilciliði ve Ateþböceði Gezici Öðrenim Birimi olmak üzere etkinlik noktasýnda her yýl sayýlarý bini bulan gönüllüler aracýlýðýyla bin çocuða eðitim desteði verdiklerini ifade eden TEGV Çorum Öðrenim Birim Sorumlusu Serpil Çetin, yýlýndan bu yana uygulanan "Topluma Hizmet Uygulamalarý" dersi kapsamýnda Sosyal Sorumluluk Projeleri ve Sivil Toplum Çalýþmalarýnýn TEGV iþbirliði ile gerçekleþtirilmesi adýna üniversite ile ortak çalýþma içerisinde olduklarýný söyledi. Üniversitede de benzer derslerin verilmesinin yararlý olacaðýný belirten Serpil Çetin, Hitit Üniversitesi'nin son dönemlerde yapmýþ olduðu çalýþmalarýn memnuniyet verici olduðunu ifade ederek üniversite öðrencilerini vakfýn gönüllü çalýþmalarýna katýlmalarýný beklediðini sözlerine ekledi. Rektör Prof. Dr. Alkan da Hitit Üniversitesi olarak sivil toplum kuruluþlarýyla ortak çalýþmalar yürütmekten son derece mutlu olduklarýný belirterek TEGV Çorum Öðrenim Birimi'ne teþekkür etti.

11 ARALIK PAZARTESÝ SPOR Çorumsporeski futbolcusu Ferdi'yi durduramadý. Bartýnspor'un golü eski Çorumsporlu Ferdi'den geldi Çorumspor, içerde bir türlü kazanamýyor - SAHA: Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý HAKEMLER: Muzaffer Hoþsoy, Gürcan Durna, Ramazan Ufuk Alda ÇORUMSPOR: Ali, Osman Seçgin, Abdussamed, M. Ali, Moubarak(Bilal), Ercan, Veli(Ümit) Avne(Uður), Arif, Hüseyin, Orhan. BARTINSPOR: Ayhan, Kadir, Emrah, Adnan(Can), Gökhan, Burak, Ziad, Ferdi(Ýbrahim), Resul(Engin), Alp, Kaan GOLLER: Dk ve Ferdi, Dk ve Kaan(Bartýnspor) KIRMIZI KART: Dk Bilal(Çorumspor) Bölgesel Amatör Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Çorumspor, grupta þampiyonluk mücadelesi veren Bartýnspor'a evinde - yenildi. Karþýlaþmaya Bartýn'dan kiþilik taraftar topluluðu gelirken yaklaþýk taraftarda Çorumspor'u tribünde yalnýz býrakmadý. Karþýlaþma öncesinde Bartýnspor'da forma giyen eski Çorumsporlu Ferdi'yi tribünlere çaðýran Çorumspor taraftarý tezahürat ve alkýþlarla eski futbolcusuna sevgi gösterisinde bulundu. Ferdi'de tribünlere kadar giderek taraftara karþýlýk verdi. Bu arada Bartýnspor taraftarý da Çorumsporlu futbolcularý tribünlere çaðýrmasý sporda özlenilen tablonun yaþanmasýna neden oldu. MAÇTAN ÖNEMLÝ NOTLAR Dr. Turhan Kýlýçcýoðlu Stadý'nda saat.'da baþlayan karþýlaþmaya hýzlý baþlayan konuk ekip Bartýnspor oldu. Henüz maçýn. Dakikasýnda kornerden gelen topu Gökhan kafayla indirdi topu iyi takip eden Ferdi takýmýný - öne geçiren golü kaydetti. Bu golle neye uðradýðýný þaþýran Çorumspor toparlanma fýrsatý bulamazken. Dakikada sað kanattan getirilen topu penaltý noktasýnda ayak içi ile yine Ferdi ikinci kez Çorumspor aðlarýna gönderdi. - Ýlk yarýnýn. Dakikasýnda rakibi ile girdiði ikili mücadelede burnuna darbe alan Mubarak bu dakikada yerini Bilal'e býraktý. Ýlk yarýnýn son dakikalarýnda bu kez Bartýnspor'da bu kez sahneye Kaan çýktý ve. Dakikada güzel bir vuruþla takýmýný - öne geçirdi. Ýkinci yarýya Ümit ve Uður deðiþiklikleri ile baþlayan Çorumspor bu yarýda da rakip kalede etkili olmazken konuk takým rölanti þekilde götürdüðü maçta. dakikada sað kanattan yapýlan ortada kaleci Ali ile Osman Seçgin'in hatasýndan yararlanan Kaan takýmýnýn dördüncü kendisinin de ikinci golünü boþ kaleye gönderdi.- Dördüncü golden sonra oyundan kopan iki takýmýn mücadelesi orta alan þeklinde geçerken Bartýnspor'da Ferdi. Dakikada sakatlanarak yerini Ýbrahim'e býraktý. Ýlk yarýda Moubarak'ýn yerine oyuna giren Bilal. Dakikada çift sarý karttan gördüðü kýrmýzý kartla takýmýný sahada kiþi býraktý. Karþýlaþmanýn geri kalan dakikalarýnda gol sesi çýkmazken maç sonunda Çorumspor taraftarý karþýlaþmayý - kazanan Bartýnspor'u alkýþlayarak uðurladý. ADNAN YALÇIN Ferdi'yi durduramadýk U'te ipi Belediyespor göðüsledi U'te þampiyon Çorum Belediyespor oldu- Futbol Sezonu U Ligi þampiyonu Çorum Belediyespor takýmý oldu. Haftasonunda cumartesi günü oynanan son play-off karþýlaþmasýnda en yakýn rakibi Ýl Özel Ýdare Gençlikspor'u - yenen Çorum Belediyespor sezonun ilk sýrada tamamlayarak il birinciliðini elde etti. Nolu Sentetik Saha'da saat.'te baþlayan karþýlaþmada rakibini üstün bir oyunla farklý maðlup eden Çorum Belediyespor il birincisi olarak Türkiye þampiyonasý Grup Birinciliði'nde ilimizi temsil edecek. Sezonun son maçýnýn ardýndan Ýl Özel Ýdarespor il ikinciliðini elde ederken, Alaca Belediyespor takýmý da il üçüncülüðünü kazandý. Cumartesi günü oynanan son maçýn ardýndan düzenlenen törenle dereceye giren takýmlara kupalarý verildi. U ligini Çorum Belediyespor birinci olarak tamamlarken þampiyonluk kupasýný Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan'ýn elinden aldý. Ýkinci olan Ýl Özel Ýdarespor'un kupasýný ASKF Yönetim Kurulu üyesi Osman Uçkan verirken, üçüncü olan Alaca Belediyespor'un kupasýný ise Kent Antrenörü Alpay Ardýk verdi. ALKIÞLAR ALACA BELEDÝYESPOR'A U liginde üçüncü olan Alaca Belediyespor cumartesi günü düzenlenen kupa törenine gelerek bir çok takýma örnek oldu. U liginin son maçýnýn oynandýðý cumartesi günü ayný zamanda kupa töreni de gerçekleþtirilirken Alaca Belediyespor, hem üçüncülük kupasýný almak için gelmesiyle, hem de ödül törenine futbolcularýn formalarýyla çýkmasýyla alkýþ aldý. Futbol Ýl Temsilcisi Engin Ayan da Alaca Belediyespor'un özellikle alkýþlanmasý gerektiðini belirterek " Alaca Belediyespor üçüncü olmasýna raðmen, ilçeden buraya kadar gelerek bu iþe ne kadar önem verdiðini ve özen gösterdiðini göstermiþtir. Teknik sorumlularý nezaretinde tüm futbolculara ve Alaca Belediyespor yönetimine teþekkür ediyoruz" dedi. ADNAN YALÇIN AMATÖR KÜMEDE TOPLU SONUÇLAR Çorum Amatör Küme'de hafta sonunda oynanan karþýlaþmalarda þu sonuçlar alýndý. Amatör Küme Büyükler Ligi: Çimentospor-Eti Lisesi - Ýl Özel Ýdarespor-Alaca Belediyespor - Bayat Belediyespor-Ýskilipspor - U Ligi: Çorumspor-Çorum Belddiyespor - Ýl Özel Ýdarespor-Eti Lisesi - He Kültürspor-Çimentospor - U Play-Off Ligi: Çorum Belediyespor-Ýl Özel Ýdarespor - Spor Servisi Ýskilip, ikinci yarýda çözüldü - Stat: Ahi Hakemler: Mehmet Can Özkan ***, Þevket Göktaþ ***, Yahya Uður Özyýlmaz ***,.Hakem: Caner Erbil *** (Ýstanbul Böl.) Kýrþehirspor: Serkan ***, Rýfat***, Hacý Ahmet***, Murat **(Dk. Ozan***), Ýlhami***, Selman **, Rýza*** (Dk. Birkan***), Oktay***, Ýbrahim***, Sinan*** (Dk. Tayfun**), Yunus Ýskilip Belediyespor:Volkan **, Salih **, Turgay * (Dk. Bünyamin*), Enes*, Ýlker**, Engin**, Emre ** (Dk. Mustafa Veran*), Ali**, Hüseyin**, Osman**, Mustafa Uçar* (Dk. Papa Lamýne Saer*) Sarý kartlar: Dk. Turgay (Ýskilip Belediyespor), Dk. Rýza, Dk. Yunus, Dk. Ýlhami (Yeþil Kýrþehir) Goller: Dk. Rýza, Dk. Oktay, Dk. Birkan, Dk. Ozan (Yeþil Kýrþehir) Bölgesel Amatör Ligin.haftasýnda deplasmanda Yeþil Kýrþehirspor ile karþýlaþan Ýskilip Belediyespor, rakibine farklý maðlup oldu. Kýrþehir Ahi Stadyumunda oynan maçýn ilk yarýsýnda üstün oynayan Kýrþehirspor net gol pozisyonlarýndan yararlanamayýnca devre - sona erdi. Maçýn ikinci yarýsýnda çözülen Ýskilip Belediyespor karþýsýnda Kýrþehirspor,.dakikada Rýza,.dakikada Oktay,.dakikada Birkan ve.dakikada Ozan'ýn attýðý golle Ýskilip Belediyespor'u -'lýk skorla yendi. MAÇTAN DAKÝKALAR.dakikada Kýrþehirspor ataðýnda Rýfat pasýný Selman'a çýkardý. Ceza alanýna giren Selman'ýn þutunda kaleciyi geçen topu Ýskilip savunmasý son anda kornere atarak tehlikeyi uzaklaþtýrdý..dakikada Rýza'nýn pasýyla Selman soldan ceza alanýna girdi. Kaleciyle karþý karþýya kalan Selman'ýn plasesinde kaleci Volkan topu çýkardý..dakikada Kýrþehirspor soldan Sinan ile etkili geldi. Sinan'ýn pasýnda ceza alaný içinde topla buluþan Oktay'ýn þutu kalecide kaldý..dakikada Kýrþehirspor saðdan Murat ile ataða çýktý. Murat'ýn ortasýna Rýfat topun geliþine vuruþunda meþin yuvarlak üstten auta çýktý. Karþýlaþmanýn ilk yarýsý - sona erdi. Gooooolllll.dakikada Kýrþehirspor saðdan Murat ile rakip alana oyunu yýðdý. Murat ile Rýfat paslaþmasýnda Murat pasýný Ýlhami'ye çýkardý. Ýlhami'nin ortasýna ceza alaný içinde Rýza topun geliþine voleyle vurarak aðlarý havalandýrdý -..dakikada Ýskilip Belediyespor soldan Mustafa ile atak geliþtirdi. Mustafa'nýn ortasýnda bomboþ pozisyonda kalan Hüseyin.dakikada Kýrþehirspor ataðýnda Ýbrahim'in derinlemesine pasýyla Selman topla ceza alanýna girdiði anda kaleci ile karþý karþýya kaldý. Selman'ýn þutunda top kaleciden döndü. Dönen topla buluþan Rýza'nýn þutu defanstan döndü. Oktay'ýn þutunda ise top yandan auta çýktý. Gooooolllll.dakikada Ýbrahim pasýný Oktay'a çýkardý. Oktay soldan ceza alanýna girdiði anda topu göðsüyle yumuþatýp önüne aldý. Oktay'ýn sol çaprazdan þutunda top aðlarla gitti ve Kýrþehirspor - öne geçti..dakikada Ýskilip Belediyespor saðdan Engin'in pasýyla Hüseyin topla buluþtu. Hüseyin'in sað çaprazdan vuruþunda top yandan az farkla dýþarý çýktý..dakikada Ozan'ýn pasýyla Selman saðdan ceza alanýna girdi. Selman topla birlikte kaleciyi geçtikten sonra sýfýra kadar indi. Selman topa vurmakta gecikince kaleci uzanarak topa sahip oldu. Gooooolllll.dakikada Kýrþehirspor ataðýnda Rýfat pasýný Birkan'a çýkardý. Ceza yayý üzerinde Birkan'ýn þutunda top doksan tabir edilen yerde fileleri havalandýrdý -..dakikada Kýrþehirspor kaleye yaklaþýk metreden serbest atýþ kazandý. Birkan'ýn þutunda top yerden kale direðinin dibinden az farkla dýþarý çýktý..dakikada Kýrþehirspor ataðýnda Tayfun pasýný Selman'a çýkardý. Kaleciyle karþý karþýya kalan Selman'ýn þutunu kaleci çýkardý..dakikada Kýrþehirspor'un geliþen ataðýnda Rýfat'ýn uzun pasýyla Selman bir anda kaleci ile karþý karþýya kaldý. Selman topla birlikte Gooooolllll.dakikada Kýrþehirspor ataðýnda Birkan'ýn pasýyla Selman yine kaleciyle karþý karþýya kaldý. Selman'ý kaleci yere indirince boþta kalan Ozan topu aðlara göndererek maçýn skorunu ilan etti -. Haber-Foto: Salih HANÇER

12 Belediyespor'da izlendi! ARALIK PAZARTESÝ Milli Takýmlar'da görev yapan antrenör, PTT. Lig, Spor Toto.Lig ve Spor Toto.Lig'de bu hafta sonu oynanacak maçý izleyerek, oyuncularýn son form durumlarýný yakýndan takip edecek. Spor Toto.Lig'de dün Darýca Gençlerbirliði - Çorum Belediyespor karþýlaþmasýnda ise Adnan Örnek, Sancaktepe Belediyespor - Hacettepespor maçýný ise Ömür Altunsöz ve Abdullah Ercan izledi. Belediye zorlu deplasmandan Son haftadýr maðlubiyet yüzü görmeyen iki takýmýn karþýlaþmasýndan gol sesi ve maðlup çýkmadý puanla döndü - DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ: ÇORUM BELEDÝYESPOR: STAD: Darýca Ýlçe HAKEMLER: Mehmet Fatih Gökçe ***, Serdar Gezgin***, Hüseyin Kývanç Durmaz*** DARICA GENÇLERBÝRLÝÐÝ: Ersin***, Hüseyin***, Görkem** (Dk. Gökhan**), Ferhat**, Erdinç**, Ö.Faruk***, Ýbrahim Fatih***, Ýbrahim Akdað***, Burak** (Dk. Hakan*), Hüseyin ** (Dk. Çaðlayan **), Gökhan*** ÇORUM BELEDÝYESPOR: Çaðrý****, Yakup***, Ýmam***, Mehmet*** (Dk. Ender**), Murathan ***, Nedim ****, Furkan*** (Dk. Vedat***), Oðuzhan Yalçýn*** (Dk. Macit**), M.Akif***, Eray***, Emir*** SARI KARTLAR: Ýbrahim Fatih, Ýbrahim Akdað, Serhat (Darýca), Çaðrý, M.Akif, Eray Çorumspor eski futbolcularýný icraya verdi Bölgesel Amatör Lig'de var olma mücadelesi veren Çorumspor sezon baþýnda baþka takýmlara transfer olan eski futbolcularýný bonservis bedeli karþýlýðý imzaladýklarý senetlerini ödemediði için icraya verdi. Çorumspor Baþkaný Rumi Ispanak'ýn sezon baþýnda takýmdan ayrýlan ve bonservis bedeli karþýlýðý senet imzalayan futbolcularýn tüm uyarýlara raðmen ödemelerini yapmadýklarý için zorunlu olarak bu yola baþvuracaklarýný söyledi. Baþkan Ispanak, tüm iyi niyetlerine karþýlýk ödeme yapmasý gereken futbolcularýnýn iyi niyetlerini suiistimal ettikleri için bugün hukuki iþlemlerin bugünden itibaren baþladýðý en geç Çarþamba günü icra tebligatýnýn kulüplerine ulaþacaðýný kaydetti. BELEDÝYESPORLU FUTBOL CULARDA ÝCRALIK OLDU Çorumspor Kulübü'nün bonservis bedeline karþýlýk senet imzalayan ve senetlerini ödemeyen futbolcular arasýnda ilimizi. Lig'de temsil eden Çorum Belediyespor Kulübü'ne transfer olan Osman Bodur, Muhammet Zahit Öztaþ, Ayvalýkgücü Belediyespor'a transfer olan Fatih Bolat ve Elazýð Belediyespor'a transfer olan Gökhan Aksoy bulunuyor. ADNAN YALÇIN Spor Toto. Lig. Grubun. Hafta karþýlaþmasýnda Çorum Belediyespor deplasmanda Darýca Gençlerbirliði maçýndan -'lýk sonuçla puanla döndü. Ligin. Haftasýndan itibaren yenilmeyen iki takým olarak dikkatleri çeken Darýca Gençlerbirliði ile Çorum Belediyespor arasýndaki kritik mücadelede yeniþemeyerek yenilmezlik serilerine bir maç daha eklediler. Maçýn genelinde kazanmak adýna gol fýrsatlarý bulan Belediyespor bu fýrsatlarý deðerlendiremezken kendi kalesinde de önemli gol pozisyonlarý yaþadý. Bu pozisyonlarda kaleci Çaðrý güzel kurtarýþlarý ile kalesini adete gole kapattý. Çorum Belediyespor, zorlu deplasmandan aldýðý bu beraberlikle puanýný 'a çýkarýrken, grup lideri Düzyurtspor'un maðlup olmasýyla birlikte aradaki farký da 'e indirmiþ oldu. MAÇTAN DAKÝKALAR.Dakika: Belediyespor ataðýnda Murathan'ýn vuruþu kalecide kaldý.dakika: Ev sahibi takýmýn ataðýnda Ýbrahim Akdað'ýn sert vuruþu kaleci Çaðrý'da kaldý..dakika: Yine Ýbrahim'in þutunda kaleci Çaðrý topa haklim oldu..dakika: Belediyespor gole çok yaklaþtý. Akif'in kullandýðý köþe vruruþunda Emir'iþn kafa vuruþunu savunma çizgiden çýkardý..dakika: Gökhan Erdöl'ün ceza sahasý dýþýndan sert þutunda kaleci Çaðrý son anda kornere çeldi..dakika: Kaleci Çaðrý gole izin vermedi. Gökhan'ýn kafa vuruþunda kaleci Çaðrý topu son anda kornere gönderdi. Ýlk yarýda baþka kayda deðer pozisyon yaþanmazken ilk yarýda iki ekip -'lýk skorla soyunma odasýna gitti. ÝKÝNCÝ YARI.Dakika: Sað kanattan geliþen Darýca Gençlerbirliði ataðýnda defanstan seken topu sol çaprazda önünde bulan Ýbrahim Fatih'in sert vuruþu az farkla auta çýktý..dakika: Kaleci Çaðrý yine kurtardý. Ceza alanýna yapýlan ortada Gökhan'ýn vuruþunda Çaðrý mükemmel kurtardý..dakika: Belediyespor'un gole yaklaþtýðý bu dakikada Yakup'un soldan ceza alaný içerisine ortasýnda karambolda bir anda topla buluþan Ender'in vuruþunda Darýca savunmasý son anda topu çizgiden çýkarttý..dakika: Sað kanattan geliþen Çorum Belediyespor ataðýnda Eray'ýn ceza alaný içerisine yaptýðý ortaya Emir kafa vurulunu yaptý top kalecinin ellerinde kaldý..dakika:belediyespor ataðýnda Ender sert vurdu kaleciden dönen topa Vedat kafayý vurdu top üstten auta gitti..dakika: Ender'in sað kanattan ceza sahasý içerisine ortasýna Emir kafayý vurdu top kalecide kaldý.karþýlaþmanýn kalan dakikalarýnda gol sesi çýkmayýnca olmayýnca karþýlaþma baþladýðý skorla - sona erdi. Toplu Sonuçlar DARICA G.BÝRLÝÐÝ - ÇORUM BLD SANCAKTEPE BLD - HACETTEPE SPOR ÇIKSALIN SPOR - ELÝBOL SANDIKLI ERZURUM BB - BATMAN PETROL ORHANGAZÝSPOR - BALÇOVA BLD SAKARYASPOR - YENÝ AKSARAY ELAZIÐ BLD - MALTEPESPOR DÜZYURTSPOR - BURSA NÝLÜFER M. EVRENSEKÝ - ÜNYESPOR Takýmlar.DÜZYURTSPOR.ÇORUM BLD.ERZURUM BB.ELÝBOL SANDIKLI.HACETTEPE SPOR.DARICA G.BÝRLÝÐÝ.ORHANGAZÝSPOR.M. EVRENSEKÝ.SANCAKTEPE BLD.BURSA NÝLÜFER.BATMAN PETROL. YENÝ AKSARAY.BALÇOVA BLD.SAKARYASPOR.ÜNYESPOR.MALTEPESPOR.ÇIKSALIN SPOR.ELAZIÐ BLD Puan Durumu O G B M A Y AV P BATMAN PETROL - ORHANGAZÝSPOR ÇORUM BLD - ERZURUM BB YENÝ AKSARAY - ELAZIÐ BLD HACETTEPE - SAKARYASPOR ELÝBOL SANDIKLI - DARICA G.BÝRLÝÐÝ BALÇOVA BLD - SANCAKTEPE BLD MALTEPESPOR - DÜZYURTSPOR BURSA NÝLÜFER. - M. EVRENSEKÝ ÜNYESPOR - ÇIKSALIN GELECEK HAFTA MAÇ PROGRAMI

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

DÜZENLEME KURULU Prof. Dr. Ýlhan Elmacý Prof. Dr. Salim Göktepe Prof. Dr. Lütfü Hanoðlu Doç. Dr. Engin Çakar BÝLÝMSEL KURUL Ýlhan Elmacý Salim Göktepe Lütfü Hanoðlu Serdar Geyik Engin Çakar Evren Yaþar

Detaylı

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ

YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ YOZGAT SORGUN CAFERLİ KÖYÜ SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA DERNEĞİ ÜYE LİSTESİ S.No Adı Soyadı Kan Baba Adı T.C. No GSM No Tel No 1 Osman AK 05368917287 2 Seyit Ahmet AK 05363272736 3 Aytekin AK 05052032022

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden

ünite 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr? Vatan ve ulus sevgisinin yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden ünite 1 OKUL HEYECANIM TEST 1 3. Ýlkokullarla ilgili aþaðýdakilerden hangisi yanlýþtýr? Hayat Bilgisi Vatan ve ulus sevgisinin öðrenildiði yerdir. 1. Okulun açýlýþ töreninde aþaðýdakilerden hangisi yapýlýr?

Detaylı

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil

9. Sınıf. Yerleşme. Ortaokul. Açıklama. Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil T.C. YOZGAT VALİLİĞİ Merkez Müdürlüğü KURUMUNUZU KAZANAN ANADOLU MESLEK LİSESİ PROGRAMINA KAYIT OLACAK ÖĞRENCİ LİSTESİ Adı Soyadı Bulunduğu Okul Yerleştiği Alan/Yabancı Dil 9. Sınıf Ortaokul Yerleşme Yıl

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9

: Normal. Son Gönderme Tarihi : Kura Tarih ve Saati : - MUSTAFA RİZE Lisans 8 ABDUSSELAM ALBAYRAK 1 / 9 Talebi Alan Ünite Adı : RİZE ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ Talebi Veren Kurum Adı : ÇAY İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Talebin Statüsü (Normal, engelli, eski hükümlü, terör mağduru) : Normal Meslek Adı

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS

ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU PROGRAM KİTAPÇIĞI 17-19 NİSAN 15 CUMA - CUMARTESİ - PAZAR FİDAN YAZICIOĞLU KÜLTÜR MERKEZİ-SİVAS 2 ŞEMSEDDİN SİVASÎ SEMPOZYUMU 17-19 Nisan 2015 Fidan Yazýcýoðlu Kültür Merkezi

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ýlknur Menlik TGDF Kurumsal Ýletiþim Direktörü TGDF 24 sektörel üye dernek Türkiye Gýda ve Ýçecek Sanayisinin Üretim, Ýstihdam, Ýhracat ve ithalatýnýn %95 ni temsil etmekte Food Drink Europe TGDF 2006

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

"Baþbakanýmýz kimi aday

Baþbakanýmýz kimi aday Mahmut Alparslan güven tazeledi Türkiye Kamu-Sen'e baðlý Türk Eðitim- Sen Çorum Þube Baþkanlýðýna Mahmut Alparslan yeniden seçildi. Türk Eðitim-Sen Çorum Þubesi'nin. Olaðan Genel Kurul Toplantýsý geçtiðimiz

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN 2013-14 Ron BURTON U.R. 2440 Bölge Baþkaný Esat KARDIÇALI 1. Grup Baþkan Yardýmcýsý Serdar DURUSÜT Ali Ýhsan&Hande PALALI 2013-2014 Dönem Baþkaný KURULUÞ: 27.05. / CHARTER:

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Muzaffer KÜLCÜ Ahmet KARA Hitit Üniversitesi Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ KOMİSYON VE KURULLARI ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE YÜKSELTİLME, ATANMA VE DEĞERLENDİRME KOMİSYONU Unvan Adı ve Soyadı Prof. Dr. Celalettin VATANDAŞ İletişim Fakültesi Dekanı Edebiyat Fakültesi

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SAYFA 15 21 ARALIK 2017 Spor Lisesi kýz takýmý 374 puanla birinci oldu Puanlý atletizm yarýþlarýnda Spor Lisesi hem kýzlarda hemde erkeklerde þampiyon olmayý baþardý. Spor Lisesi erkek takýmý 638 puanla

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI

2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI 2. ROBOT YARIŞMASI VE ÖDÜL TÖRENİ YOĞUN KATILIMLA BESYO SPOR SALONUNDA YAPILDI Ordu Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulunun organize ettiği, bu yıl Çizgi İzleyen Robot ve Sumo Robot olmak üzere

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER. Adı Soyadı Dersi Puanı 2014-2015 ÖĞRETİM YILI ÇANKIRI MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ ORTAK SINAVA GİRECEK BAŞARISIZ ÖĞRENCİLER Sınıf Şube 9 A 12 ORHAN ÖZTÜRK YABANCI DİL 45,25 9 A 28 SATILMIŞ DEMİRCİ MATEMATİK 45,00 9 A 30

Detaylı

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk.

14 Kasım AK Parti Çorum Milletvekili, TBMM İdare Amiri AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili ve Türk Parlamenterler Bir. Bşk. 14 Kasım 2014 Cuma 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları Kısa Film Gösterisi Sürgünün 70. Yılında Ahıska Türkleri Açılış ve Protokol Konuşmaları Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Dünya

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý

BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý BASIN DUYURUSU (25.08.2002) 2002 Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) Yerleþtirme Sonuçlarý 16 Haziran ve 23 Haziran 2002 tarihlerinde yapýlan Öðrenci Seçme Sýnavý (ÖSS) ve Yabancý Dil Sýnavý (YDS) sonuçlarýna aðýrlýklý

Detaylı

Geleceðin yapýlarýný tasarlayýp sizin için üretiyoruz... Göksu Royal, istanbul un batýsýnda þehrin yoðunluðundan uzak, sakin, gün geçtikçe popülerliði artan Silivri nin gözdesi olacak bir proje. Farklý

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi

Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Deðerlendirme Anketi Deðerli Öðrencilerimiz, Bu anket, Isparta Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu'nda eðitim-öðretim kalitesini yükseltmeyi

Detaylı

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006

ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ 2006 KURUMSAL KÝMLÝK KILAVUZU GÝRÝÞ KURUMSAL KÝMLÝK HAKKINDA Adýyaman Üniversitesinin misyon ve vizyonuna uygun kurumsal kimlik çalýþmasý bu dökümanda detaylandýrýlarak sunulmuþtur. Kurumsal kimlik oluþturulurken,

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC...

Hac Organizasyonumuz; Turizm Bakanlýðý, Diyanet Ýþleri Baþkanlýðý ve Türsab Denetim ve Kontrolü Altýndadýr! KUTSAL YOLCULUK HAC... 2013 Organizasyonu KUTSAL YOLCULUK HAC... Dilleri, renkleri ve kültürleri farklý milyonlarca inananýn birlikte hareket ettiði hac, Allah katýnda siyahýn beyazdan, Arab'ýn Acem'den, Türk'ün Kürt'ten üstünlüðü

Detaylı

" ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ

 ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ  KONULU RESÝM ve AFÝÞ " ENERJÝ VERÝMLÝLÝÐÝ " KONULU RESÝM ve AFÝÞ YARIÞMASININ ÖDÜL TÖRENÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ Þubemizin Þubat-Nisan aylarý içerisinde düzenlediði Enerji Tasarrufu Semineri ve Enerji Verimliliði konusunda ilköðretim

Detaylı

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI

26. DÖNEM MİLLETVEKİLLERİ NİSAN AYI ÇALIŞMA PROGRAMI MİLLETVEK 01.04.2016 14:00 DİYARBAKIR 02.04.2016 15:00 VİYANA 03.04.2016 17:00 VİYANA 05.04.2016 10:00 ANKARA 07.04.2016 14:00 ANKARA 09.04.2016 12:00 ŞEHZADELER 09.04.2016 15:00 ŞEHZADELER 09.04.2016

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

AK Partili eski baþkan, BBP li oldu. AK Parti de 68 ilin 22 si mevcut baþkanlar * HABERÝ 15 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42

AK Partili eski baþkan, BBP li oldu. AK Parti de 68 ilin 22 si mevcut baþkanlar * HABERÝ 15 DE ÝSKENDER LAHMACUN. Alo Paket 213 32 42 AK Partili eski baþkan, BBP li oldu Laçin AK Parti eski Belediye Baþkaný Muammer Çam, Büyük Birlik Partisi'ne katýldý. AK Parti'de 2 belde için temayül Adalet ve Kalkýnma Partisi Çorum belde belediyesi

Detaylı

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00

NO ADI SOYADI AİDATLAR GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 NO ADI SOYADI GÖZGÖZ 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 1 SEFER GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 2 ERCAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00 3 SELMAN GÖZGÖZ 60,00 60,00 60,00 60,00 60,00

Detaylı

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni

65 Makina Mühendisleri Odası Konya Şubesi Ekim Kasım Aralık 2015 Bülteni 65 Odamızdan Ziyaretler Odamıza Ziyaretler Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bak. Konya İl Müdürü Seyfettin BAYDAR Konya İl Emniyet Müdürü Mevlüt DEMİR İntech Global A.Ş. Emin Gürcan GÜREL TTMD Konya İl Temsilcisi

Detaylı

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ

MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ SÜT DESTEK İCMALİ İL İLÇE S.No. ESKİŞEHİR MİHALIÇÇIK Müstahsil Bilgileri. Tarih :21.08.2015 T.C./Vergi No. Adı Soyadı. Baba Adı. D.Tarih. MİHALIÇÇIK İLÇE GIDA TARIM VE HAYVANCILIK MÜDÜRLÜĞÜ 2015 NİSAN-MAYIS-HAZİRAN DÖNEMİ

Detaylı

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU

YUNUS ÖZYÖN ADEM KAPLAN AHMET BULUT BİLAL MUTLU NAZİM AKKOYUN ROJDA DOĞRU AHMET AKSU Sorumlu Öğretim Elemanı : Arş. Gör. İsmail Ayhan Uygulama Okulu : Diclekent Ortaokulu No Sıra Öğrencinin Adı ve Soyadı......... 0... 00 YUNUS ÖZYÖN 00 ADEM KAPLAN 00 AHMET BULUT 00 BİLAL MUTLU 00 NAZİM

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr

AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ. TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr AMASYA ÝL MÝLLÝ EÐÝTÝM MÜDÜRLÜÐÜ AR-GE BÜLTENÝ TEMMUZ 2015 - SAYI: 3 - arge05@meb.gov.tr TÜBÝTAK BÝLÝM FUARLARI AÇILIÞI YAPILDI Milli Eðitim Bakanlýðý ile TÜBÝTAK arasýnda imzalanan "Eðitimde Ýþbirliði

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

2 adet, 4,5x6 ebatlarında renkli vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde, uygun saç ve kıyafet ile cepheden çekilmiş olacaktır.

2 adet, 4,5x6 ebatlarında renkli vesikalık fotoğraf, (son altı ay içerisinde, uygun saç ve kıyafet ile cepheden çekilmiş olacaktır. Bankamızın, 26 Ocak 2013 tarihinde yapılan Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı nın yazılı bölümünde başarılı olan adaylar, mezuniyet bölümlerine göre ve alfabetik sırayla aşağıda gösterilmiştir. Yazılı

Detaylı

BURSA BADEMLÝ BADEMLÝBÜLTEN KURULUÞ: 27.05. / CHARTER: 21.06. / KULÜP NO: 83357 BAÞLIKLAR : 198. TOPLANTIMIZ - Terzioðlu Çiftliði Brunch En iyi bireyler kendilerinden çok ait olduðu toplumu düþünen, onun

Detaylı

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK

118 ÜMMÜGÜLSÜM TURGUT LUTFİ /03/2013 Gerçek BUCAK ÜRKÜTLÜ 119 İBRAHİM KAPLAN HÜSEYİN /10/2012 Gerçek BUCAK Çiftçi Kayıt Sisteminde Kayıtlı Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteklemesi (2013) Desteklemesinde Tanımlanmayan İşletmeler İl BURDUR Adı : İlçe BUCAK Adı : Sıra Adı Soyadı Baba Adı T.C. Kimlik No ÇKF

Detaylı

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN

KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGÜL A Y K A N A T KAMİL AYKANAT A S M A G Ü L A Y C I L KENAN ATLAS CEMAL ATLAS ALİ AKTEN MEHMET AKTEN KÖYÜMÜZ AİLE LİSTESİ AKGERMAN HAKKI AKGERMAN MEHMET AKGERMAN ALTAN AKGERMAN ERDAL AKGERMAN YASİN AKGERMAN MURAT AKGERMAN HALİL AKGERMAN AKGÜL İBRAHİM AKGÜL MEHMET AKGÜL CELAL AKGÜL SEZGİN AKGÜL A K T E

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN

UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN HAZİRAN 2016 YIL 1 SAYI 15 10.07.2016 1 UZUNKÖPRÜ TİCARET VE SANAYİ ODASI E-BÜLTEN SAYI:15 03.06.2016 SINIR TANIMAYAN PROJE SON BULDU Uzunköprü Ticaret ve Sanayi

Detaylı

"Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük"

Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük 09 subat pazartesii 5.qxd 0.0.5 : Page (,) 09 ÞUBAT 5 PAZARTESÝ HABER "Yerel seçimlerde kazanýlan baþarýda kadýnlarýn payý büyük" Ýmsâk : 05:0 Güneþ : 0:35 Öðle : :0 Ýkindi : 4:4 Akþam : :5 Yatsý : :3

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU)

TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU) TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU) Yarışma Adı : Yarışma Bilgileri TAF-Türkcell Küçükler Festivali (KOCAELİ YARI FİNAL GRUBU) Yarışmanın Yapıldığı İl : KOCAELİ Kategori : KÜÇÜK

Detaylı

Alo Kar Hattý hizmette

Alo Kar Hattý hizmette AK Partiden "10 Ocak" ziyareti AK Parti Çorum Tanýtým ve Medya Baþkaný Cemalettin Polattaþ ve yardýmcýlarý Yurdanur Özzehinli, Mehmet Döngel, Eþref Yýlmaz gazetemizi ziyaret ederek "10 Ocak Çalýþan Gazeteciler

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B

GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ ÇATALTEPE İSMAİL D GÜNEY YİĞİT ALP B KADIOĞLU HATİCE SENA B 641214-10-GÜNEŞ ENERJİSİ İLE ELEKT. ÜRETİMİ 1 21249221 ÇATALTEPE İSMAİL D 2 21249287 GÜNEY YİĞİT ALP B3 3 21249292 KADIOĞLU HATİCE SENA B3 4 21249307 KARAKAYA SEFA B3 5 21249364 KÜÇÜKLERGİL YAĞIZ C2 6

Detaylı

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük

Mezuniye t Notu 100'lük. Mezuniye t Notu 100'lük. Kamu Yönetimi 77,13 15,426 68, , Mezuniye t Notu 100'lük T.C. Ad Soyad Fakülte Bölümü 1 Ahmet GÜNDÜZ 79,46 15,892 60,46898 30,234 61 18,3 64,42649 ASIL 2 68,03 13,606 63,50815 31,754 51 15,3 60,660075 ASIL 3 Gürkan AKSOY Gazi Üniversitesi 67,8 13,56 63,49614

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı