EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 Editör: Satılmış TEKİNDAL Devrim ALICI Gülşah BAŞOL Mehtap ÇAKAN Adnan KAN Erol KARACA Editör: Özlem Yeşim Satılmış ÖZBEK TEKİNDAL Metin YAŞAR EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3. Baskı

2 Editör: Prof. Dr. Satılmış Tekindal EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2011, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ekim Baskı: Ekim Baskı: Ekim 2011 Dizgi-Grafik Tasarım: Dide Kestek Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Cantekin Matbaası (Ankara ) Yayıncı Sertifika No: Matbaa Sertifika No: 15372

3 Önsöz Her sistemde olduğu gibi, eğitim sisteminin ürünlerinin de kalite kontrolünün yapılmasına gereksinim vardır. Kalite kontrolü yapmak bir uzmanlık işidir; rastgele, gelişigüzel yapılmaz; herkes yapamaz, yapmamalıdır da. Eğitim sisteminin ürünü öğrencilerdir. Öğrencilerin öğretim programında belirlenen kazanımları (bilgi, beceri, davranış, özellik vb.) edinme derecesi nedir; başka bir deyişle öğrencilerin, öğretilmek istenenler anlamında kalitesi nedir; bunun, sistemin kendisi ve istihdam edicilerin yararı açısından uzman kişilerce ortaya çıkarılması kaçınılmazdır. Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir, Eğitim Fakültelerinde bu mesleğe eleman yetiştirilmektedir. Öğretmenler, uzmanlık mesleğinin gereği olarak, okullarda yetiştirilen öğrencilerin başarılarının derecesini ölçme ve değerlendirme yardımıyla belirlemeye çalışırlar. Öğretmenin öğrenci başarısı hakkında isabetli bir karar verebilmesi için ölçme ve değerlendirme yapması ve ölçme ve değerlendirmenin de geçerli ve güvenilir olması gerekir. Sonuçta, öğretmen ölçme ve değerlendirme konusunu ne kadar iyi bilir ve uygulayabilirse öğrenci vb. hakkında o kadar isabetli kararlar verebilir. Bu kitabın bölümleri alanın uzmanları tarafından yazılmış ve bir uzman tarafından edit edilmiştir. Bölüm yazarları, kendi bölümleri ile ilgili azami titizliği göstermişlerdir, teşekkür ediyorum. Kitabın yazımında anlaşılır bir dil kullanılmasına, teoriden ziyade uygulamaya dönük olmasına, bilimselliğe ve Millî Eğitim Bakanlığının geliştirmiş olduğu ilköğretim ve ortaöğretim programları ile uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. Eldeki kitaptan, üniversite öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrencilerin ders kitabı olarak; alanın uzmanlarının ise kendi alanına yönelik olarak yararlanabilecekleri umulmaktadır. Kocaeli 2008 Editör Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL iii

4 İkinci Baskının Önsözü Son yıllarda eğitim bilimlerinde ortaya çıkan yönelimler, örneğin çoklu zekâ, yaratıcılık, yapılandırmacılık vb. ölçme ve değerlendirme alanında da yeni anlayışları getirmiştir. Geleneksel ölçme araçları olan testlerin yanı sıra portfolyo, anekdot, akran değerlendirme vb. araçların kullanılması; değerlendirmeye öğrencilerin dahil edilmesi (not vermek için değil), ona velilerin katılması ve değerlendirmenin sosyal çevreden bağımsız olmaması önerilmektedir. Eldeki kitap, alanındaki bu gelişmelere paralel olarak yazılmış ve birinci baskısı bittiği için bazı bölümleri revize edilerek ikinci baskının yapılmasına ihtiyaç doğmuştur. Bu eserin öğrencilere, öğretim elemanlarına, öğretmenlere, alanda çalışan bilim insanlarına ve diğer ilgililere faydalı olacağı düşünülmektedir. Kocaeli Editör Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL iv

5 Bölümler ve Yazarları 1. Bölüm: Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi Yrd. Doç. Dr. Metin YAŞAR Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. Bölüm: Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Metin YAŞAR Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. Bölüm: Ölçme Araçlarında Bulunması İstenen Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Özlem Yeşim ÖZBEK Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Bölüm: Eğitim Sistemimizde Yaygın Olarak Kullanılan Test Türleri Doç. Dr. Mehtap ÇAKAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5. Bölüm: Öğrenci Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılan Diğer Ölçme Araç ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Devrim ALICI Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6. Bölüm: Ölçme Sonuçları Üzerinde Yapılabilecek İstatistiksel İşlemler Yrd. Doç. Dr. Erol KARACA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 7. Bölüm: Öğrenme Çıktılarını Değerlendirme ve Not Verme Yrd. Doç. Dr. Gülşah BAŞOL Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 8. Bölüm: Ölçme Aracı Geliştirme Doç. Dr. Adnan KAN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi v

6 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Bölümler ve Yazarları... v İçindekiler... vi 1. Bölüm ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ (ss: 1/8) Giriş... 2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi... 2 Özet... 7 Kaynakça... 7 Sorular Bölüm ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR (ss: 9/41) Giriş Ölçme Değişken Sürekli ve Süreksiz Değişken Nicel ve Nitel Değişkenler Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler Ölçme Türleri Ölçme İşlemine Ait Sonuçların Gösterilmesi Ölçmede Birim Ölçmede Kullanılan Ölçekler Ölçmede Sıfır Ölçmede Ölçekler Değerlendirme Değerlendirme Türleri Özet Kaynakça Sorular vi

7 3. Bölüm ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI İSTENEN NİTELİKLER (ss: 43/89) Giriş Güvenirlik Ölçme Hataları Güvenirlik İndeksi ve Ölçmenin Standart Hatası Gerçek Puan Teorisi Güvenirliği Hesaplamak için Yöntemler Güvenirliği Etkileyen Faktörler Geçerlik Geçerliği Etkileyen Faktörler Kullanışlılık Özet Kaynakça Sorular Bölüm EĞİTİM SİSTEMİMİZDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN TEST TÜRLERİ (ss: 91/126) Giriş Çoktan Seçmeli Maddeler Doğru / Yanlış Maddeleri Eşleştirme Maddeleri Kısa Cevaplı Maddeler Yazılı Yoklamalar Sözlü Sınavlar Ödevler Özet Kaynakça Sorular vii

8 5. Bölüm ÖĞRENCİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN DİĞER ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ (ss: 127/168) Giriş Öğrenci Performansının Değerlendirilmesi Öğrenci Performansını İzlemeye Yönelik Çalışmalar Performans Görevleri Öğrenci Gelişim (Seçki- Ürün) Dosyaları - Portfolyolar Araştırma Projeleri Gözlem Görüşme Öğrencilerin Değerlendirme Sürecine Katılımı Öz Değerlendirme Akran Değerlendirme Grup Değerlendirme Öğrenci Performansını Değerlendirmede Kullanılabilecek Ölçme Araçları Kontrol Listeleri Dereceleme (Değerlendirme) Ölçekleri Özet Kaynakça Sorular Bölüm ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER (ss: 169/215) Giriş Verilerin Düzenlenmesi Veriler Üzerinde İstatistiksel İşlemlerin Yapılması Merkezî Yığılma Ölçüleri Dağılım Ölçüleri İlişki Ölçüleri Özet Kaynakça Sorular viii

9 7. Bölüm ÖĞRENME ÇIKTILARINI DEĞERLENDİRME VE NOT VERME (ss: 217/238) Giriş Değerlendirme Değerlendirmenin Amacı Kriter Referanslı (Mutlak) Değerlendirme Norm-Referanslı (Bağıl) Değerlendirme Karşılaştırma Kişisel Gelişim Dosyaları (Portfolio) Öğretimi Değerlendirme Öğretim Programını Değerlendirme Öğretim Hizmetini Değerlendirme Özet Kaynakça Sorular Bölüm ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME (ss: 239/276) Giriş Test Geliştirme Testin Amacının Belirlenmesi Ölçülecek Özelliğin Tanımlanması, Kapsamının Belirlenmesi ve Belirtke Tablosunun Oluşturulması Test Maddelerinin Oluşturulması Denemelik Maddelerin Gözden Geçirilmesi (Qualitative İtem Analysis) Denemelik Test Formunun Hazırlanması Denemelik Test Formunun Uygulanması ve Puanlanması Madde Analizi (Quantitative İtem Analysis) Madde Güçlük İndeksi Madde Ayırıcılık Gücü İndeksi Madde Analiz Yönteminin Seçilmesi Çeldirici Seçenek Analizi Diğer Madde İstatistikleri Madde Varyansı ve Standart Sapması Madde Güvenirlik Kat Sayısı Test İstatistiklerinin Belirlenmesi Testin Aritmetik Ortalaması Test Varyansı ve Standart Sapması Testin Ortalama Güçlüğü Testin Güvenirliği ix

10 Testin Standart Hatası Nihai Test Formunun Oluşturulması ve Nihai Testin Psikometrik Özelliklerinin Kestirilmesi Özet Kaynakça Sorular EK A-Standart Normal Dağılım Tablosu x

11 1. Bölüm ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ Metin YAŞAR Pamukkale Üniversitesi Kazanımlar Bu bölümün sonunda aşağıdaki kazanımları edinmiş olmanız beklenmektedir. Ölçme ve değerlendirmenin bilgisi Ölçmenin eğitim sistemindeki önemini açıklayabilme Değerlendirmenin eğitim sistemindeki önemini açıklayabilme Ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi kavrayabilme Değerlendirmenin öğeleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilme Eğitim sisteminde bireylerle ilgili isabetli kararların nasıl verilebileceğini örneklerle açıklayabilme Konu Başlıkları Giriş Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi Özet Kaynakça Sorular

12 2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Giriş Bugün, milli eğitim sistemi içinde yer alan eğitim kurumları (okullar) ve eğitim kurumlarında görev yapmakta olan eğitimciler sistem içinde birçok alanda karar vermek zorunda kalmaktadırlar. Bu kararlar davranış değişikliğine maruz kalan öğrencilerin akademik başarıları (öğrencilerin güçlü veya eksik yanları) ile ilgili olabilir veya onların ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetleri hakkında, öğrencilerle ilgili olarak velileri bilgilendirmek, uygulanmakta olan öğretim programlarının uygulama aşamalarında karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve çözümü için karar vermek durumundadırlar. Bu durumlara ilişkin verecekleri kararların doğruluğu eldeki ölçme sonuçlarının doğruluğuna ve kıyas için seçilen ölçütün uygunluğuna bağlıdır. Ölçme sonuçları ne kadar güvenilir ve geçerli ise verilecek kararlar da o denli doğru ve geçerli olacaktır. Tutarlı ve geçerli kararlar verebilmek için ölçme sonuçları önemli görünmekle beraber asıl olan ölçme sonuçlarının elde edildiği ölçme araçlarının güvenilir, geçerli ve kullanışlılık özelliklerine sahip olmasıyla ilişkilendirilmektedir. Hakkında değerlendirme yapılacak özelliklerin var olan büyüklüklerine ait miktarları belirleyebilmek için onların ortaya çıkarılmasında kullanılacak ölçme araçlarının oluşturulması, uygulanması ve uygulamadan elde edilecek sonuçların yorumlanması ölçme ve değerlendirme alanına ait uzmanlık ve becerileriyle çok yakından ilişkilidir. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi Eğitim, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla değişmeler meydana getirme sürecidir (Ertürk,1972. s.12). Ertürk ün eğitime ilişkin tanımına bakıldığında en can alıcı noktanın davranış değişikliği olduğu görülmektedir. Davranış değişikliği bireyin kendi yaşantılarına bağlı olarak meydana gelmektedir. Yaşantı ise bireyin içinde bulunduğu ve etkileşimde bulunduğu sosyal çevrenin bireyde meydana getirdiği kalıcı olma özelliği gösteren iz/ler olarak düşünülebilir. Birey belli bir zamana kadar aile içinde etkileşimde bulunmakta ve bu etkileşimlere dayalı olarak geçirmiş olduğu yaşantılara bağlı olarak bir takım davranış değişikliği meydana gelmektedir. Bir bireyde davranış değişikliğinin meydana gelmesi demek bireyde öğrenmenin meydana gelmesi demektir. Bireylerdeki öğrenmeler öncelikle içinde yaşadığı ailenin ve daha sonra da bir üyesi olduğu toplumun, toplumsal yapılarına paralel davranışlar kazanmaktadır. Bu duruma birey açısından bakıldığında sosyalleşme kültürlenme toplum açısından bakıldığında ise sosyalleştirme

13 Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 3 kültürleme olarak nitelendirilebilir. Aslında bu bir süreci ifade etmektedir. Ve bu süreç birey açısından öğrenme, toplum açısından ise öğretme sürecidir. Bu süreç belli bir süreye kadar informal (informal eğitim) olarak, belli bir süreden sonra ise formal (formal eğitim) olarak devam etmektedir. İnformal eğitim, gelişigüzel kültürlenmeyle gerçekleşen eğitimdir (Demirel ve Kaya, 2001.s.7). İnformal eğitim, belli bir noktada kendiliğinden gelişen bir süreç olarak kabul edilebilir. Formal eğitim ise okullarda veya kurumlarda bir plan bir program uygulanarak gerçekleştirilen eğitimdir (Demirel ve Kaya, 2001.s.8). Eğitimin temel özelliklerinden biri belki de en önemlisi, bireyin karşılaşacağı problemleri çözebilecek düzeyde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özelliklere sahip olmasını sağlamaktır. Mademki bireylerin yaşadıkları süreç içerisinde karşılaşacakları problemleri çözebilecek düzeyde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özelliklere sahip olması bekleniyorsa bu özelliklerin gelişigüzel bir eğitim sürecinde meydana gelmesini beklemek kabul edilebilir bir durum değildir. Bundan dolayı bireylerin karşılaşacakları problemlerin çözümünde kendi kendilerine yeterli hale gelebilmeleri için belli bir plan ve program uygulamaya konularak, bu plan ve program çerçevesinde istenilen özelliklerin davranışsal olarak oluşturulması mümkün olabilsin. Bireylere yukarıda belirtilen özelliklerin kazandırılması görevini okul denilen eğitim kurumları üstlenmektedir. Okul bu görevi üstlenirken belli bir plan ve program dahilinde ele almaktadır. Yani kasıtlı davranış değişikliği meydana getirme süreci oluşturmaktadır. Okul bu kasıtlı süreci oluştururken toplumsal gereksinimleri dikkate almaktadır. Bunun anlamı okulun üstlenmiş olduğu görev, toplumun farklı alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli bireylerin yetiştirilmesi görevidir. Okullar anılan görevi yerine getirirken bir sistem yaklaşımı anlayışının varlığına tanık olunmaktadır. Sistem, en az bir hedefi gerçekleştirmek düşüncesiyle belli başlı alt yapıların bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkan dirik bir yapı olarak ifade edilebilir. Her sistemde olduğu gibi eğitim sistemi de girdi, süreç (işlem basamağı), çıktı ve kontrol öğelerinden oluşmaktadır. Eğitim sisteminin kontrolü değerlendirme vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme, sistemi oluşturan öğelerin planlandığı gibi işleyip işlemediğini, varsa her hangi bir noktasında işlemeyen kısımların belirlenip sistemin planlandığı gibi işler hale getirilmesi için onarılmasına katkı sağlamaktadır. Bu katkı hem girdi, hem süreç hem de çıktı hatta kontrol aşamasında söz konusudur.

14 4 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitim sisteminin sağlıklı işleyişi için çok önem arz eden değerlendirme öğesi bir karar verme, yargıda bulunma bir hükümde bulunma sürecidir. Turgut (1977) değerlendirmeyi, ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak bir karara varma işlemi olarak tanımlamaktadır. Turgut un değerlendirmeye ilişkin tanımlamasına bakıldığında, değerlendirme sürecinin üç öğeden oluştuğu görülmektedir. Bunlar sırasıyla ölçme (dolayısıyla ölçme işleminden elde edilen ölçme sonuçları), ölçüt ve karar olduğu görülmektedir. Ölçme, değerlendirmenin ön koşuludur. Ölçme işlemi, dolayısıyla ölçme işleminden elde edilen ölçme sonuçları olmadan değerlendirme olmaz. Turgut (1977) ölçmeyi, bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesidir. Ölçme, bir nesnenin, bir bireyin belli bir niteliğe veya özelliğe ne derece sahip olduğunun belirlenmesi amacına dayalı olarak yapılmaktadır (Kan, 2006). Ölçme tanımı içinde geçen özellik kavramı bireyde bulunmasını istediğimiz ve öğretim programı çerçevesinde oluşturmayı düşündüğümüz bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarına özgü nitelikler olarak düşünülmektedir. Ölçülen değişkenlerin objelerin kendileri değil, bireylerde var olduğu kabul edilen özelliklerin belirlenmesi işlemi olarak kabul edilmektedir. Bireylerin sahip oldukları bu özellikler durumdan duruma, zamandan zamana veya bireyden bireye farklılıklar gösterebilir. Ölçmenin, bu özelliklerin bireylerde var olan büyüklüklerine ilişkin miktarları arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla ortaya çıktığını söylemek her halde yanlış olmasa gerek. Yani ölçme farka dayalı olarak ortaya çıkmıştır denilebilir. Eğitimde ölçmenin önemi bir bilim olma uğraşısının yanı sıra pratikte verilecek olan kararlara bir dayanak sağlaması noktasında kendini göstermektedir. Bu dayanak noktasının güçlü, tutarlı ve geçerli olabilmesi onun bilim olma çabalarının yanı sıra bu alanda gün geçtikçe güçlü ölçme araçlarının ve metotlarının geliştirilerek uygulamaya konma çabaları bakımından da önem kazanmaktadır. Geliştirilen her güçlü ölçme aracı ve metodunun uygulanmasıyla elde edilecek ölçme sonuçlarının güvenirlik ve geçerlik düzeyinin yüksek olması, ölçmeye konu olan nitelik hakkında daha doğru ve geçerli değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlayacaktır. Daha önce de ifade edildiği gibi bir sistem olarak dikkate alındığında eğitim sistemi içinde yer alan ve her hangi bir durumda karar verme noktasında bulunan kişilerin verecekleri muhtemel kararlar şöyle olabilir: Seçme ve yerleştirme ile ilgili kararlar Öğretim ile ilgili kararlar

15 Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 5 Öğrencilerin ihtiyaç duydukları rehberlik ve ilgileri doğrultusunda yönlendirilmeleri ile ilgili kararlar Öğrencilerin süreç içerisindeki başarıları veya başarısızlıkları ile ilgili kararlar Uygulanmakta olan programın etkililiği ile ilgili kararlar Değerlendirme öğesinin değerlendirilmesine ilişkin kararlar Sistem içinde fiili olarak yer alan öğretmenlerin kendilerine yönelik değerlendirmeleri ile ilgili kararlar Sistemin ayrılmaz ve asıl öğesi olan öğrencilerin öğretmenlere ilişkin algılarına yönelik kararlar Sistemin çıktılarına yönelik kararlar Seçme ve yerleştirmeye yönelik kararlar; özellikle öğrencilerin bir üst basamakta yer alan programa geçip geçemeyeceğine yönelik olarak alınan kararları belirtmektedir. Seçme ve yerleştirmeye yönelik olarak öğrencilerin girmek istedikleri programlara seçilmeleri ve yerleştirilmeleri için yapılan öğrenci seçme sınavları (ÖSS) örnek olarak gösterilebilir. Bu tür sınavlardan elde edilen ölçme sonuçlarına bakılarak öğrencilerin tercih ederek girmek istedikleri programın gerektirdiği ön koşul öğrenmelere sahip olup olmadıklarına yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır. Yapılacak değerlendirmenin doğruluğu ve geçerliği ancak yapılan ölçme işleminden elde edilen ölçme sonuçlarının güvenirliğine ve geçerliğine bağlıdır. Bu anlamda doğru kararların verilmesi için ölçme ve ondan elde edilen ölçme sonuçlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ölçme, öğrencilerin yerleştirilecekleri programlar hakkında yapılacak değerlendirmelere de yasal dayanak noktasını oluşturmaktadır. Eğitim sisteminin süreç basamağında uygulanmakta olan öğretim programında yer alan ve öğrencilere kazandırılması ön görülen davranışların hazırlanan öğretme-öğrenme ortamında ne derece kazandırıldığının değerlendirilmesine yönelik kararların verilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Öğretme-öğrenme ortamının hazırlayıcısı ve yürütücüsü konumunda olan öğretmenin, öğretme aşamasında yapmış olduğu gözlemlere göre öğrencilerinin öğrenmeye yönelik her hangi bir öğrenme güçlüğü içinde olup olmadıklarını, eğer öğrenme güçlüğü söz konusu ise bu güçlüğün hangi nokta ortaya çıktığının belirlenmesi ve alabileceği önlemlere yönelik değerlendirmeler söz konusu olabilir. Öğretmenin yapacağı değerlendirmenin doğruluğu, ölçme işleminden elde edilen ölçme sonuçlarının doğruluğuna bağlı olacaktır.

16 6 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerin öğretim süreci içinde gözlenerek onların akademik anlamda başarıları, ilgileri, yetenekleri hakkında ölçümler elde edilmesi ve bu ölçümlere dayanarak onların hangi alanda daha başarılı olabileceklerine dair yönlendirilmeleri konusunda kararlar verilmektedir. Verilen kararların (değerlendirmelerin) doğruluğu ölçme işleminde kullanılan ölçme araçlarının, dolayısıyla da onlardan elde edilen ölçme sonuçlarının güvenirlik ve geçerlik düzeylerinin derecesiyle yakından ilişkilidir. Burada yapılacak yönlendirmelerin doğruluğu öğrencinin ilerideki mesleki yaşantısında karşılaşacağı problemlerin çözümünde, mesleki olarak iş doyumu veya üretken birey olup olmamasını etkileme gücüne sahip olacaktır. Görülmektedir ki ölçme ve ona bağlı olarak yapılan değerlendirmelerin bir kez daha önemi ortaya çıkmaktadır. Bir okul, köy, ilçe, il, bölge veya ülke genelinde merkezi düzeyde değişik kararlar almak olanaklıdır. Alınacak kararlar eğitim sistemini etkileyecek nitelikte olabilir. Buna, seviye belirleme sınavları (SBS) örnek olarak gösterilebilir. Bir okulun kendi öğrencilerinin diğer okulların öğrencileriyle karşılaştırmasıyla kendi okul başarısı hakkında, ilçe kendi okullarının başarılarını başka ilçelerin okullarının başarıları ile karşılaştırdığında kendi okullarının başarıları hakkında, il kendi okullarını başka illerin okullarının başarılarıyla karşılaştırdığında kendi okullarının başarıları hakkında, bir bölge kendi okullarının başarılarını başka bölgelerdeki okulların başarıları ile karşılaştırdığında bölge başarısı hakkında hangi noktada bulunduğuna dair değerlendirme yapma olanağını bulabilecektir. Bu tür değerlendirmelerin yapılabilmesi uygun ölçme araçlarının ve metotlarının geliştirilip uygulanması ile olanaklı olarak görülmektedir. Baykul un (2000) da belirttiği gibi: kararların doğruluğu, ölçütün uygunluğu yanında, ölçme sonuçlarının geçerlik ve güvenirliğine bağlıdır. Eğitimde, eğitim programının sağlam olup olmadığını anlama, öğretimde başvurulan metotların etkililik derecesinin saptanması, öğrencileri başarılı olabilecekleri düşünülen alanlara yönlendirebilme, öğrencilerin öğrenme güçlüklerini belirleme, öğrencilerin başarılarını saptama ve ölçme ve değerlendirme öğesinin iyi işleyip işlemediğini görme gibi amaçlarla yapılan değerlendirmelerin hepsi ölçme sonuçlarına dayanmaktadır. Baykul un yukarıdaki ifadeleri dikkate alındığında, eğitimde ölçme ve değerlendir- menin ne denli önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

17 Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 7 Özet Eğitim sistemine giren bireylerde davranış oluşturma, onların istenmeyen davranışlarını ortadan kaldırma veya eksik olan davranışlarını düzeltirken, sistemin kendisine ve işleyişine yönelik kontrollerin de yapılması gerekmektedir. Eğitim sistemine yönelik kontroller değerlendirme yoluyla yapılır. Yapılan değerlendirmelerin isabetli olması için ölçme sonuçlarına ve bu ölçme sonuçlarının güvenilir ve geçerli olmasına gereksinim duyulur. Eğitimde seçme ve yerleştirme, öğretim, rehberlik ve yönlendirme, öğrencilerin başarıları, öğretim programının etkililiği vb. konularda kararlar verilir. Eğitim sisteminin her aşamasında ve bir aşamanın her seviyesinde ilgilenilen özelliğin derecesinin veya miktarının belirlenebilmesi için uygun ölçme araçlarının ve metotlarının geliştirilip uygulanması ve bu uygulamalardan elde edilen ölçme sonuçlarının bir veya birden fazla ölçüt ile karşılaştırılarak isabetli kararlara varılmasının mümkün olması, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmelere ve ölçümler ile ölçütün güvenilir ve geçerli olmasına bağlıdır. Kaynakça Baykul, Y. (2000).Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları. Kan, A. (2006) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Ertem Matbaası. Turgut, M.F. (1977) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Saydam Matbaacılık

18 8 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sorular 1. Ölçme ve değerlendirme kavramlarını açıklayınız. 2. Değerlendirme kavramının anlamından hareketle, değerlendirmenin öğelerini yazınız. 3. Eğitimde bireylerle ilgili isabetli kararlar vermenin neye veya nelere bağlı olduğunu yazınız. 4. Ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 5. Ölçmenin eğitim sistemindeki önemini yazınız. 6. Değerlendirmenin eğitim sistemindeki önemini yazınız. 7. Ölçme ve değerlendirmeye eğitim sisteminden örnekler yazınız. Yrd. Doç. Dr. Metin YAŞAR Yaşar, ilköğretimini Iğdır-Karakoyunlu da, orta öğretimini ise Iğdır da tamamladı yılında lisans programını, 1990 yılında Yüksek Lisans programını ve 1999 yılında ise Doktora programını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında tamamladı. Aynı zamanda yılları arasında YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinde Eğitim Uzmanı olarak çalıştı. Yaşar, Şubat 1994 yılından beri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

19 2. Bölüm Kazanımlar ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ile İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Metin YAŞAR Pamukkale Üniversitesi Bu bölümün sonunda aşağıdaki kazanımları edinmiş olmanız beklenmektedir. Açık sistem olarak eğitim sisteminin öğelerinin işlevlerini açıklayabilme Eğitimde ölçme ve değerlendirme kavramının anlamını açıklayabilme Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin rolünü ifade edebilme Ölçme türlerini sınıflandırabilme Değerlendirme türlerini sınıflandırabilme Değerlendirme türlerinin işlevlerini açıklayabilme Ölçmede değişken kavramının anlamını örneklerle açıklayabilme Değişkenleri özelliklerine göre sınıflandırabilme Ölçme sürecini açıklayabilme Ölçmede sıfır kavramının anlamını kavrayabilme Ölçmede kullanılan ölçeklerin sınıflandırılmalarına ilişkin özellikleri kavrayabilme Öğretimde değerlendirmenin gerekliliğini anlayabilme Değerlendirme türlerini örneklendirerek açıklayabilme Konu Başlıkları Giriş Ölçme Değişken Değerlendirme Değerlendirme Türleri Özet Kaynakça Sorular

20 10 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Giriş Ertürk (1993), İnsanı, biyo-kültürel ve sosyal bir varlık olarak tanımlamaktadır. Ertürk ün insan tanımına bakıldığında, insan denilen varlığa ait üç özelliği vurguladığı görülmektedir. Birinci özelliği onun biyolojik boyutunu, ikinci özelliğine bakıldığında ise onun kültürel boyutunu ve son olarak üçüncü özelliği ise onun sosyal boyutunu oluşturmaktadır. Ancak Ertürk ün insana ilişkin vurguladığı bu üç özellik dikkate alındığında, dünyaya ilk geldiği haliyle kendi kendine yeterli olabilmesi ve yaşantısını idame ettirmesi pek olası görünmemektedir. Tekin in de (1993) söylediği gibi, dünyaya gözünü açan insan yavrusunun, yaşamını sürdürebilmesi ve yaşamın gereklerini yerine getirebilmesi açısından, göreli de olsa, kendi kendine yeterli hale gelebilmesi uzun zaman alır. İnsanın kendi kendine yeterli hale gelebilmesi için bir sürece ihtiyaç duyulduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bireylerin gelişim dönemlerinin özellikleri de dikkate alınarak, insanın bilişsel, devinimsel ve duyuşsal özelliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Buradan çıkarılması gereken anlam, bireylerde istendik yönde davranış oluşturma veya davranış değişikliği meydana getirmenin kaçınılmazlığıyla karşı karşıya kalmaktayız. Bireylerde davranış değişikliğinin informal veya formal anlamda oluşturulması olanaklıdır. İnformal anlamda davranış oluşturma, herhangi bir plana programa dayanmayan öğrenmeleri ifade eder. Bu tür davranış değişikliği (öğrenme) en yakın çevre olan aile veya bireyin etkileşim içinde olduğu sosyal çevreyle oluşturduğu yaşantılara dayalı olarak gerçekleşebilir. Formal anlamda davranış oluşturma ise eğitim sistemi içinde yer alan eğitim kurumları tarafından yani okullar tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurumlarda veya okullarda belli bir plan ve program (eğitim programı) çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılan davranış değişikliğini veya davranış oluşturma çabası formal anlamda davranış oluşturma olarak nitelendirilebilir. İster informal anlamda olsun ister formal anlamda olsun davranış oluşturma veya istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması veya davranış değişikliği meydana getirme süreci, eğitim kavramıyla karşılanmaktadır. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır (Özçelik, 1981; Ertürk, 1993; Tekin, 1993; Demirel, 2005; Demirel ve Kaya, 2007). Sönmez (2003) ise eğitimi; fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal değişiklikler oluşturma süreci olarak tanımlamaktadır. Yukarıda verilen tanımlara bakıldığında iki kritik kavramla karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi istendiklik diğeri ise süreç kavramlarıdır. İstendikliğin ölçüsü nedir? Hangi özelliklerin istendik olduğu nasıl ve neye göre belirle-

21 Ölçme ve Değerlendirmenin ile İlgili Temel Kavramlar 11 necek? Bunların ölçüt olarak kabul edilmesi durumunda bu ölçütler takımı her zaman toplum için uygun olabilecek midir? Bu soruların mutlaka cevaplandırılması gerekmektedir. İstendik kavramının dışında önemli ikinci kavram olarak süreç görülmektedir. Süreç, birikik, ucu açık, tutarlıya doğru gelişen dirik bir örüntü olarak tanımlanabilir (Sönmez, 2003, s.2) Bireylerde istendik davranış oluşturma süreci olarak görülen eğitimin bu özelliğinden dolayı açık bir sistem olarak kabul edilmesinde herhangi bir sıkıntı görülmemektedir. Sistem, girdi, işlem, çıktı ve dönütten oluşan ve en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere örgütlenip uygulamaya konan ve her uygulama sonucuna göre yeniden düzenlenen dirik bir örüntü olarak tanımlanabilir (Sönmez, 2003, s.2). Girdiler İşlem Basamağı Çıktılar Öğrenci sayısı, yaşı, cinsiyeti Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi Yatırım Araç-gereç ve Donanım Sisteme dahil olan yeni bilgi vb. Eğitim Programlarında kazandırılması öngörülen özelliklerin kazandırılması için gerekli olan her türlü zihinsel ve devinimsel etkinlikler, zaman Öğrenci sayısı, yaşı, cinsiyeti Öğrencilerin bilişsel, devinişsel ve duyuşsal olarak ulaşabildikleri erişi Okulda üretilen mal ve hizmet karşılığında elde edilen kazanç Kazanılan kurumsal anlamda deneyim DÖNÜT DÖNÜT DÖNÜT Şekil 2.1 Açık Bir Sistem Olan Eğitimin Öğeleri Açık bir sistemin girdi basamağı, enerji, sermaye, işlenmemiş madde, yarı işlenmiş madde, birey, bilgi vb. değişkenlerden oluşmaktadır. Sistemin işlem basamağı ise hedefi gerçekleştirici her türlü zihinsel, fiziksel etkinlikler ve zamanı içermektedir. Sistemin çıktılar basamağı, yeni enerji, ürün ve davranışları içermektedir. Sistemin son öğesi olan dönüt ise bir işlem sonucunda sisteme işlemle ilgili olarak bilgi vermek, geri bildirimde bulunmak şeklinde düşünülebilir. Bu özelliğinden dolayı, dönüt, sistemin vazgeçilmez özelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi her sistemin gerçekleştirmeyi düşündüğü en az bir hedefi söz konusudur; dönüt, sistemin gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefe ulaşılma çabalarında herhangi bir sıkıntının olup olmadığının saptanması konusunda gerekli bilgi akışını sağlama gibi özel bir görevi yerine getirmektedir. Kısacası dönüt

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7

Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 7. Baskı Doç. Dr. Şeref TAN ÖĞRETİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-0022-24-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr

1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr 1. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME Yrd. Doç. Dr. F. Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler ye Giriş... 3 de

Detaylı

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEDE TEMEL KAVRAMLAR I. Öğretimde Ölçme ve Değerlendirmenin Gerekliliği... 2 II. Ölçme Kavramı... 3 1. Tanımı ve Unsurları... 3 2. Aşamaları... 3 2.1. Ölçülecek

Detaylı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı

MEB YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI. Millî Eğitim Bakanlığı Millî Eğitim Bakanlığı MEB 2013 YURT DIŞINDA GÖREVLENDİRİLECEK ÖĞRETMENLERİN MESLEKİ YETERLİLİK SINAVLARINA HAZIRLIK EL KİTABI Türkçe Sosyal Bilimler Mesleki Bilgi Genel Kültür EN SON YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE

Detaylı

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK

İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem. Dr. Ramazan YANIK B l şsel Yetenekler n İç Denet m Başarısı Üzer ndek Önem Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Bilişsel Yeteneklerin İç Denetim Başarısı Üzerindeki Önemi ISBN 978-605-364-507-8 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu

Detaylı

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü

Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Şener Büyüköztürk Ömay Çokluk Nilgün Köklü Gözden Geçirilmiş 15. Prof. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Doç. Dr. Ömay Çokluk Prof. Dr. Nilgün Köklü Sosyal Bilimler İçin İSTATİSTİK ISBN 978-975-6802-33-5 Kitap içeriğinin

Detaylı

KPSS 2015 EĞİTİM BİLİMLERİ. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS 2015 EĞİTİM BİLİMLERİ. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS 2015 Birincilerin Tercihi ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Tamamı Çözümlü 20 DENEME Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ

Detaylı

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ

AVRASYA ÜNİVERSİTESİ Ders Tanıtım Formu Dersin Adı Öğretim Dili PSİKOLOJİDE ÖLÇME TEKNİKLERİ Türkçe Dersin Verildiği Düzey Ön Lisans () Lisans (X) Yüksek Lisans() Doktora( ) Eğitim Öğretim Sistemi Örgün Öğretim (X) Uzaktan

Detaylı

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir.

GİRİŞ. Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. VERİ ANALİZİ GİRİŞ Bilimsel Araştırma: Bilimsel bilgi elde etme süreci olarak tanımlanabilir. Bilimsel Bilgi: Kaynağı ve elde edilme süreçleri belli olan bilgidir. Sosyal İlişkiler Görgül Bulgular İşlevsel

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3

DERS BİLGİLERİ. Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ölçme ve Değerlendirme MB302 6 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Bu dersin ön koşulu ya da eş koşulu bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı.

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Programları ve Öğretimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO535 Eğitimde Araştırma Yöntemleri

Detaylı

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi

İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi İlköğretim II. Kademe İçin Örnek Etkinlikler DR. ABDULLAH ŞAHİN Dr. Abdullah Şahin İş Birlikli Öğrenme Teknikleri ve Türkçe Öğretimi (İlköğretim II. Kademe

Detaylı

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri

Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri Zirve Üniversitesi Eğitim Fakültesi Sınıf Öğretmenliği ABD Ders Ġçerikleri 5.DÖNEM 6.DÖNEM DERSLER T U K ECTS DERSLER T U K ECTS SNF 301 FEN VE TEK. ÖĞR. 4 0 4 6 SNF 304 TÜRKÇE ÖĞRETIMI 4 0 4 6 SNF 303

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL ETÜTLER ISBN 978-605-364-446-0 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülke Notlarının Değerlendirilmesine İlişkin Akademisyenlerin Algısı

Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülke Notlarının Değerlendirilmesine İlişkin Akademisyenlerin Algısı Kredi Derecelendirme Kuruluşlarının Ülke Notlarının Değerlendirilmesine İlişkin Akademisyenlerin Algısı Dr. Ramazan YANIK Dr. Ramazan YANIK Kredi Derecelendirme (Rating) Kuruluşlarının Ülke Notlarının

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü. Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı. Ders Kodları AKTS Ders T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Eğitim Bilimleri Tezli Yüksek Lisans Programı Öğretim Planı Tablo 1. ve Kredi Sayıları I. Yarıyıl Ders EPO501 Eğitimde Program Geliştirme 3 0 3 8

Detaylı

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça

Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 10 Özgün Parça Özgün Makamsal Parçalar Piyano İçin Hazırlanmış 0 Özgün Parça Mehmet Serkan UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Mehmet Serkan UMUZDAŞ ÖZGÜN MAKAMSAL PARÇALAR ISBN 978-60-6-60-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu

Detaylı

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT

ĐSTATĐSTĐK. Okan ERYĐĞĐT ĐSTATĐSTĐK Okan ERYĐĞĐT Araştırmacı, istatistik yöntemlere daha işin başında başvurmalıdır, sonunda değil..! A. Bradford Hill, 1930 ĐSTATĐSTĐĞĐN AMAÇLARI Bilimsel araştırmalarda, araştırmacıya kullanılabilir

Detaylı

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI

İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Editör: Fatma Alisinanoğlu 2. Baskı İLKÖĞRETİME HAZIRLIK ve İLKÖĞRETİM PROGRAMLARI Özlem Şimşek - Gülhan Güven - Gözde İnal Berrin Dinç - Saide Özbey - Barış Çaycı Emre Ünal - D. Neslihan Bay Editör: Prof.

Detaylı

Dünyada Ana D l Öğret m

Dünyada Ana D l Öğret m Dünyada Ana D l Öğret m -Program İncelemeler - Editör Yazarlar Yrd. Doç. Dr. Bekir İNCE Elif AYDIN Nuran BAŞOĞLU Tuğba DEMİRTAŞ Üzeyir SÜĞÜMLÜ Zekeriyya KANTAŞ Zeynep AYDEMİR Editör: DÜNYADA ANA DİLİ ÖĞRETİMİ

Detaylı

SORU BANKASI. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KPSS EFSANE KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde

SORU BANKASI. ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KPSS EFSANE KPSS. Eğitim Bilimleri. Eğitimde KPSS Eğitim Bilimleri EFSANE 5000 SORU BANKASI ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Eğitimde 29. yıl KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 70'in üzerinde soruyu

Detaylı

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü

kpss işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m a m m lü kpss 2013 işletme ÖSYM sınav formatına %100 uygun m ta a m ı çö z ü 10 m lü Komisyon KPSS İŞLETME TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME ISBN- 978-605-364-374-6 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Detaylı

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ

ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE MESLEK BİLGİSİ BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ ORTAÖĞRETİME ÖĞRETMEN YETİŞTİRMEDE "MESLEK BİLGİSİ" BAKIMINDAN FEN-EDEBİYAT VE EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ETKİLİLİĞİ Prof. Dr. Nuray SENEMOĞLU ve Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Eğitim, geçerli öğrenmeleri oluşturma

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Neşe GÜLER EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Yrd. Doç. Dr. Neşe GÜLER EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 4. Baskı Yrd. Doç. Dr. Neşe GÜLER EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-364-124-7 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları

Detaylı

BÖLÜM 1 İSTATİSTİK İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR

BÖLÜM 1 İSTATİSTİK İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR 1 BÖLÜM 1 İSTATİSTİK İLE İLGİLİ BAZI TEMEL KAVRAMLAR İstatistik öğrenmelerinde sıklıkla karşılaşılacak olan temel bazı kavramlar, eğitim alanına yönelik örnekleriyle birlikte aşağıda açıklanmaktadır. 1.1.

Detaylı

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE İSTATİSTİKLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ VERİ ANALİZİ, İZLEME VE DEĞERLENDİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM ORTAK SINAV TEST VE MADDE

Detaylı

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK

SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde. Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK KPSS Genel Yetenek Genel Kültür Lise ve Ön Lisans Adayları İçin MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2014 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların,

Detaylı

Veri Toplama Teknikleri

Veri Toplama Teknikleri A. Gözlem Yoluyla Veri Toplama Teknikleri B. Soruşturma Yoluyla Nicel Veri Toplama Teknikleri Yazılı Soruşturma Tekniği Anket, Başarı Testi Yapılandırılmış Gözlem Önceden hazırlanmış göstergeler ve semboller

Detaylı

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI

ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ. Dr. Emine CABI ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Dr. Emine CABI Bu bölümü tamamladıktan sonra; Ölçme kavramını tanımlayabilecek, Ölçme türlerini tartışabilecek, Her bir ölçme aracının avantaj ve dezavantajını

Detaylı

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü

kpss Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü kpss 2014 Yeni sorularla yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. öğretim ilke ve yöntemleri 20 deneme tamamı çözümlü Komisyon KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 20 DENEME ISBN- 978-605-364-663-1

Detaylı

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI

EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM PROGRAMLARI VE ÖĞRETİM BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI 2011 2012 EĞİTİM ÖĞRETİM PLANI BİLİMSEL HAZIRLIK GÜZ YARIYILI DERSLERİ EGB501 Program Geliştirmeye Giriş

Detaylı

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP

İKTİSAT SORU BANKASI ECONOMICUS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ DİLEK ERDOĞAN KURUMLU TEK KİTAP ECONOMICUS İKTİSAT SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Mikro İktisat Makro İktisat Para-Banka Kredi Uluslararası İktisat Büyüme ve Kalkınma Türkiye Ekonomisi İktisadi Doktrinler Tarihi KPSS ve kurum sınavları

Detaylı

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır.

DERS BİLGİLERİ. Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Yabancı Dil Öğr. Ölçme ve Değerlendirme YDI402 8.Yarıyıl 3+0 3 4 Ön Koşul Dersleri Ön Koşul Dersi bulunmamaktadır. Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI İLKÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ BÖLÜMLER DÖRDÜNCÜ KISIM Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi BİRİNCİ BÖLÜM Ölçme ve Değerlendirmenin Genel Esasları

Detaylı

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri

Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Merkezi Eğilim ve Dağılım Ölçüleri Soru Öğrencilerin derse katılım düzeylerini ölçmek amacıyla geliştirilen 16 soruluk bir test için öğrencilerin ilk 8 ve son 8 soruluk yarılardan aldıkları puanlar arasındaki

Detaylı

Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK. Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı ISBN 978-605-4282-84-5

Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK. Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı ISBN 978-605-4282-84-5 2. Baskı Prof. Dr. Durmuş Ali ÖZÇELİK Okullarda Ölçme ve Değerlendirme Öğretmen El Kitabı ISBN 978-605-4282-84-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2013, Pegem Akademi Bu kitabın

Detaylı

psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN

psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN psikolojik danışma ve rehberlik Editör: Gürhan CAN Ersin Altıntaş Mücahit Dilekmen Sabahattin Çam Hikmet Yazıcı Yaşar Özbay İbrahim Yıldırım Ömer Üre Alim Kaya Asım Çivitçi Sibel Türküm 13. Baskı Editör:

Detaylı

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir.

Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. Komisyon DGS TAMAMI ÇÖZÜMLÜ 10 DENEME SINAVI ISBN 978-605-318-010-4 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına aittir. 2015, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır.

Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Bana göre; öğrenemeyen öğrenci yoktur. Herkes öğrenebilir Tüm bilgiler okulda öğrenilebilir Hedeflenen başarı %70-%90 arasındadır. Öğrenme bölümlere ayrılır Öğrenme gerçekleşmediyse ek süre ve ek öğrenme

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ 0-36 AYLIK GELİŞİMSEL RİSK ALTINDAKİ ÇOCUKLAR AİLE DESTEK MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ

Detaylı

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can

SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER. Abdullah Can SPSS E GİRİŞ SPSS TE TEMEL İŞLEMLER SPSS in üzerinde işlem yapılabilecek iki ana ekran görünümü vardır. DATA VIEW (VERİ görünümü) VARIABLE VIEW (DEĞİŞKEN görünümü) 1 DATA VIEW (VERİ görünümü) İstatistiksel

Detaylı

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME

EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME EĞĠTĠMDE ÖLÇME ve DEĞERLENDĠRME Öğrenci başarısının veya başarısızlığının kaynağında; öğrenci, öğretmen, çevre ve program vardır. Eğitimde değerlendirme yapılırken bu kaynaklar dikkate alınmaz. Eğitimciler,

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI FEN BİLGİSİ ÖĞRETMENLERİNİN KULLANDIKLARI ÖLÇME ARAÇLARININ KAPSAM GEÇERLİĞİ YÖNÜNDEN ARAŞTIRILMASI Nevzat YİĞİT Ali Rıza AKDENİZ KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Böl. Fizik Eğitimi Anabilim Dalı,

Detaylı

2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi

2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME. Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz. betulkurnaz@karabuk.edu.tr KBUZEM. Karabük Üniversitesi 2. HAFTA PFS 107 EĞİTİMDE Yrd. Doç Dr. Fatma Betül Kurnaz betulkurnaz@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler Ölçmede Sıfır Noktası... Hata! Yer işareti

Detaylı

MUHASEBE SORU BANKASI R E D I T U S TAMAMI ÇÖZÜMLÜ PERİL ÖZERGÜN - SAADET ERDEM

MUHASEBE SORU BANKASI R E D I T U S TAMAMI ÇÖZÜMLÜ PERİL ÖZERGÜN - SAADET ERDEM R E D I T U S MUHASEBE SORU BANKASI TAMAMI ÇÖZÜMLÜ Temel Kavramlar Muhasebe Standartları Genel Muhasebe Maliyet Muhasebesi Şirketler Muhasebesi Mali Analiz KPSS ve kurum sınavları için özgün sorulardan

Detaylı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı

Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı 292 Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, 18 (2012) 292-297 KİTAP İNCELEMESİ Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı Editör Doç. Dr. Şener BÜYÜKÖZTÜRK Dilek SEZGİN MEMNUN 1 Bu çalışmada,

Detaylı

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü

ÖABT SORU BANKASI. FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK ÖABT ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ. Tamamı Çözümlü ÖABT 2015 Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT FEN BİLİMLERİ FEN ve TEKNOLOJİ FİZİK SORU BANKASI Tamamı Çözümlü KOMİSYON ÖABT Fen Bilimleri/ Fen ve

Detaylı

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR

T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi. Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu. Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik Uygulaması-II Dersleri Kılavuzu Şubat, 2015 İZMİR T.C. Ege Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretmenlik Uygulaması ve Öğretmenlik

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde

MATEMATİK SORU BANKASI GEOMETRİ KPSS KPSS. Genel Yetenek Genel Kültür. Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme. Eğitimde KPSS Genel Yetenek Genel Kültür MATEMATİK Sayısal ve Mantıksal Akıl Yürütme KPSS 2016 Pegem Akademi Sınav Komisyonu; 2015 KPSS ye Pegem Yayınları ile hazırlanan adayların, 100'ün üzerinde soruyu kolaylıkla

Detaylı

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde

Değeri $ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde 3.HAFTA Değeri 10.000$ ve bataryası 7 dakika yetiyor;) Manyetik alan prensibine göre çalıştığı için şimdilik demir ve bakır kaplama yüzeylerde kullanılabiliyor. Sistematik bir yöntem kullanmak suretiyle,

Detaylı

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri

Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Ders İçerikleri Okuma-Yazma Öğretimi Teori ve Uygulamaları ESN721 1 3 + 0 7 Okuma yazmaya hazıroluşluk, okuma yazma öğretiminde temel yaklaşımlar, diğer ülke

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL PSI 501 İleri İstatistik Zorunlu 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 II. YARIYIL Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 Seçmeli Seçmeli 3 0 3 8 III. YARIYIL

Detaylı

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME M. Fuat TURGUT Yaşar BAYKUL 4. Baskı Prof. Dr. Mehmet Fuat Turgut Prof. Dr. Yaşar Baykul EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN 978-605-364-087-5 Kitapta yer alan bölümlerin

Detaylı

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası

Tüm Kamu Personeli İçin GYS. Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı. Konu Anlatımı + Soru Bankası Tüm Kamu Personeli İçin GYS Görevde Yükselme Sınavlarına Hazırlık El Kitabı Konu Anlatımı + Soru Bankası Memurluk, Şeflik, Uzmanlık, Şube Müdürlüğü ve Diğer Unvanlar Adalet Bakanlığı Aile ve Sosyal Politikalar

Detaylı

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ

DEĞERLENDİRME TÜRLERİ DEĞERLENDİRME TÜRLERİ Özel gereksinimi olan çocukların farkına varılmasında, tanılanmasında, uygun eğitim ortamlarına yerleştirilmesinde, programların hazırlanmasında ve ilerlemelerin izlenmesinde çeşitli

Detaylı

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ

BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ 359 BĠYOLOJĠ EĞĠTĠMĠ LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠLERĠNĠN LĠSANSÜSTÜ YETERLĠKLERĠNE ĠLĠġKĠN GÖRÜġLERĠ Osman ÇİMEN, Gazi Üniversitesi, Biyoloji Eğitimi Anabilim Dalı, Ankara, osman.cimen@gmail.com Gonca ÇİMEN, Milli

Detaylı

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi

Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Eğitim Durumlarının Düzenlenmesi Program geliştirme sürecinin üçüncü öğesi öğrenme öğretme süreci dir. Eğitim durumları olarak da bilinen bu öğe nasıl? sorusuna yanıt arar. Eğitim durumları, öğrencilere

Detaylı

KPSS 2015 EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM İLKE YÖNTEMLERİ. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır.

KPSS 2015 EĞİTİM BİLİMLERİ ÖĞRETİM İLKE YÖNTEMLERİ. Tamamı Çözümlü DENEME. Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. EĞİTİM BİLİMLERİ KPSS 2015 Birincilerin Tercihi ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ Tamamı Çözümlü 20 DENEME Soruları yakalayan komisyon tarafından hazırlanmıştır. Komisyon KPSS ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ TAMAMI

Detaylı

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994.

Lise Göztepe Anadolu Kız Meslek Lisesi Bilgisayar Bölümü, İzmir, 1990 1994. Ö Z G E Ç M İ Ş Kişisel Bilgiler : Adı Soyadı Şirin KARADENİZ ORAN Doğum Yeri Karşıyaka/İzmir/TÜRKİYE Doğum Tarihi 25.04.1977 Yabancı Dili ve Düzeyi İngilizce Cinsiyeti Bayan Medeni Hali Evli Uyruğu T.C.

Detaylı

BİREY 29.3.2015 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. Biyolojik. Sosyal. Kültürel EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAVRAMLARI

BİREY 29.3.2015 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ. Biyolojik. Sosyal. Kültürel EĞİTİM VE ÖĞRETİM KAVRAMLARI BİLİMİNE GİRİŞ Yrd. Doç. Dr. Ali SICAK Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi KAVRAMLARI Kelime olarak eğitim; terbiye, talim, uysallaştırma anlamlarına gelir. İngilizce karşılığı education

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK..

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ.... III ŞEKİLLER LİSTESİ. VIII ÇİZELGELER LİSTESİ.. IX EKLER LİSTESİ... IX BÖLÜM I. ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK.. 11 Rehberliğin Amacı... 13 Psikolojik Danışma Ve Rehberlik

Detaylı

Öğretmen Adayları İçin. kpss. Eğitim Bilimleri. Soru Bankası. Öğretim Yöntem ve Teknikleri. 2009 da 74. Özgün Yeni SORU YAKALADI

Öğretmen Adayları İçin. kpss. Eğitim Bilimleri. Soru Bankası. Öğretim Yöntem ve Teknikleri. 2009 da 74. Özgün Yeni SORU YAKALADI Öğretmen Adayları İçin kpss Eğitim Bilimleri Soru Bankası Öğretim Yöntem ve Teknikleri 2009 da 74 SORU YAKALADI Özgün Yeni Komisyon KPSS EĞİTİM BİLİMLERİ SORU BANKASI ÖĞRETİM YÖNTEM VE TEKNİKLERİ ISBN

Detaylı

Viyolonsel İçin Sol El Teknik Çalışmaları SERPİL UMUZDAŞ

Viyolonsel İçin Sol El Teknik Çalışmaları SERPİL UMUZDAŞ Viyolonsel İçin Sol El Teknik Çalışmaları SERPİL UMUZDAŞ Yrd. Doç. Dr. Serpil UMUZDAŞ VİYOLONSEL İÇİN SOL EL TEKNİK ÇALIŞMALARI ISBN 978-605-64-46- Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarına

Detaylı

Tam Öğrenme Kuramı -2-

Tam Öğrenme Kuramı -2- Tam Öğrenme Modeli Tam Öğrenme Kuramı Okulda öğrenme (Tam öğrenme) kuramı, başarıyı normal dağılım eğrisinden üçgen dağılıma götüren ya da okuldaki % 20 oranındaki beklendik başarıyı % 75 ile % 90'a hatta

Detaylı

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları

Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları Çocuğun gelişimde en önemli kaynak ailedir.çocugun kalıtımla getirdiği özelliklerin ne kadar gelişeceği, nasıl biçimleneceği ve daha sonraki yılları nasıl etkileyeceği aile içinde şekilenir. Çocuğun okulda

Detaylı

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler

Ortaokul Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Ortaokul 5.- 8. Sınıflar Matematik Dersi Öğretim Programı*: Kazandırılması Öngörülen Temel Beceriler Yrd. Doç. Dr. Nuray Ç. Dedeoğlu İlköğretim Matematik Eğitimi * MEB (2013). Ortaokul matematik dersi

Detaylı

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU

MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU MEÜ. SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ DERS TANIMI FORMU Dersin Adı-Kodu: BİS 601 Örnek Genişliği ve Güç Programın Adı: Biyoistatistik Dersin düzeyi Doktora Ders saatleri ve Teori Uyg. Lab. Proje/Alan Çalışması

Detaylı

Girne Amerikan Üniversitesi. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Dersin Kodu EGT 316

Girne Amerikan Üniversitesi. Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Ölçme ve Değerlendirme Dersin Kodu EGT 316 Üniversite Girne Amerikan Üniversitesi Fakülte Eğitim Fakültesi Bölüm Okul ncesi ğretmenliği Bölümü Dersin Adı lçme ve Değerlendirme Dersin Kodu EGT 36 Dersin Türü Zorunlu Dersin Seviyesi Lisans Dersin

Detaylı

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal

*Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel. *Ayrıca özel eğitim gerektiren öğrencilerin normal *Her aşamadaki tanılamada, bireyin eğitsel performans düzeyi belirlenir, gelişim alanlarındaki özellikleri değerlendirilir ve bu değerlendirme sonuçları dikkate alınarak eğitim amaçları ve hizmetleri plânlanır,

Detaylı

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör

EĞİTİM BİLİMİNE. Editör Editör Prof. Dr. Firdevs Güneş Prof. Dr. Firdevs Güneş Doç. Dr. Çetin Semerci Yrd. Doç. Dr. Aysun Nüket Elçi Yrd. Doç. Dr. Ayşe Derya Işık Yrd. Doç. Dr. Cemal Tosun Yrd. Doç. Dr. Cengiz Özmen Yrd Doç.

Detaylı

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme

EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR. Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme EĞĠTĠM TEKNOLOJĠLERĠNDE TEMEL KAVRAMLAR Öğretim Teknolojileri ve Materyal Geliştirme Giriş Öğretim bir sanattır ve her sanat dalında olduğu gibi öğretim alanında da incelikler vardır. Disiplinler arası

Detaylı

Cito Türkiye. Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) Cito Türkiye Bilişsel Gelişim Uygulaması (BG)

Cito Türkiye. Cito Türkiye Öğrenci İzleme Sistemi (ÖİS) Cito Türkiye Bilişsel Gelişim Uygulaması (BG) Cito Türkiye Cito, merkezi Hollanda da bulunan uluslararası bir ölçme-değerlendirme kurumudur. Almanya, ABD ve Türkiye de şubeleri; Japonya ve Kore de temsilcilikleri bulunmaktadır. Otuz ülkeye eğitimin

Detaylı

Editör: Prof. Dr. Ayla OKTAY EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-9944-919-69-2. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Editör: Prof. Dr. Ayla OKTAY EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-9944-919-69-2. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Editör: Prof. Dr. Ayla OKTAY EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ ISBN 978-9944-919-69-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2012, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem

Detaylı

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI PROJE TABANLI ÖĞRENMEDE ÇOKLU ZEKÂ YAKLAŞIMININ MATEMATİK ÖĞRENME BAŞARISINA VE MATEMATİĞE KARŞI TUTUMA ETKİSİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Mesut TABUK1 Ahmet Şükrü ÖZDEMİR2 Özet Matematik, diğer soyut bilimler

Detaylı

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ

REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK BÖLÜMÜ Psikolojik Danışma ve Rehberlik RPD 201 Not V Uz. Gizem ÖNERİ UZUN Bireyi Tanıma ve Tanıma Teknikleri *Kendilerine özgü birer varlık olan bireyler, gerek doğuştan

Detaylı

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi

ÖZGEÇMĠġ. Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Eğitim Fakültesi Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı Öğretim Üyesi ÖZGEÇMĠġ Adı-Soyadı Yrd. Doç. Dr. İsmail KARAKAYA Uzmanlık Alanı Ölçme ve Değerlendirme Doğum Yeri ve Tarihi Balıkesir. 1979 EĞĠTĠM Doktora Yüksek Lisans Lisans 2002 2007 Öğrenci Seçme Sınavının (ÖSS)

Detaylı

2 Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular 35

2 Tarihsel, Kültürel ve Yasal/Etik Konular 35 İçİndekİler Önsöz xiii K I S I M I Genel Bir Bakış 1 Psikolojik Test ve Değerleme 1 Test ve Değerleme 1 Psikolojik Test ve Değerleme 1 Psikolojik Değerleme Araçları 5 Testler 5 Görüşme 7 Portfolyo 9 Vaka

Detaylı

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ

Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ I Doç. Dr. Dilek ALTAŞ İSTATİSTİKSEL ANALİZ II Yayın No : 2845 Teknik Dizisi : 158 1. Baskı Şubat 2013 İSTANBUL ISBN 978-605 - 377 868-4 Copyright Bu kitabın bu basısı için Türkiye deki yayın hakları BETA

Detaylı

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK

ÖN SÖZ I ÖN SÖZ II ÖN SÖZ II BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ I... iii ÖN SÖZ II...iv ÖN SÖZ II...vi 1. BÖLÜM: ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ VE REHBERLİK...1 ÖĞRENCİ KİŞİLİK HİZMETLERİ...2 KİŞİLİK HİZMETLERİNİN UZMANLIK MESLEĞİ OLMA NİTELİKLERİ...3

Detaylı

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR

1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 ÖZEL EĞİTİM VE ÖZEL EĞİTİME MUHTAÇ ÇOCUKLAR 13 1.1. Özel Gereksinimli Bireyler 16 1.2. Özel Eğitimin Amacı ve İlkeleri 18 1.3. Özel Eğitimin Önemi 19 1.4. Engelliliğin Genel

Detaylı

ORTAK EĞİTİM PROTOKOLÜ

ORTAK EĞİTİM PROTOKOLÜ AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI KAMU-ÜNİVERSİTE -SANAYİ İŞBİRLİĞİ ORTAK EĞİTİM PROTOKOLÜ ECE BANYO GEREÇLERİ SAN. TİC. A.Ş. SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN

Detaylı

ÖSYM. kpss. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK DENEME. Gerçek Sınav Tadında...

ÖSYM. kpss. yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK DENEME. Gerçek Sınav Tadında... kpss 2014 ÖSYM yeni sınav sistemine göre hazırlanmıştır. GENEL KÜLTÜR VATANDAŞLIK 30 DENEME Gerçek Sınav Tadında... Komisyon VATANDAŞLIK 30 DENEME ISBN 978-605-364-707-2 Kitapta yer alan bölümlerin tüm

Detaylı

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Kısaltma ve Tanımlar Amaç MADDE 1. Bu Yönergenin amacı; öğretmenlik becerilerinin kazandırılması

Detaylı

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Bölümü Okul Öncesi Eğitimi Anabilim Dalı Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi Değerli Öğretmenimiz; Hacettepe Üniversitesi 2013-2014 Bahar Dönemi ECE 302 Okul Deneyimi 3. Sınıf öğrencimiz 2013-2014 Akademik Yılı Bahar Dönemi Okul Deneyimi dersinin uygulamasını sınıfınızda yapacaktır.

Detaylı

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER

I. GİRİŞ II. UZAK HEDEFLER I. GİRİŞ Eğitim, Kosova nın toplumsal, siyasi ve ekonomik gelişmesinin etki alanını temsil eder. Eğitim, Bilim ve Teknoloji Bakanlığı (EBTB) savaşın bitiminden sonra başlayan, en gelişmiş uluslararası

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent.

ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Doğum Tarihi: Ünvanı: Öğrenim Durumu: Akademik Ünvanlar : öğretim görevlisi öğretim görevlisi dr. yardımcı doçent. ÖZGEÇMİŞ Adı - Soyadı: Serpil ALPTEKİN Doğum Tarihi: 24-11-1974 Ünvanı: Yrd. Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Özel Eğitim, Zihinsel Gazi Üniversitesi, Gazi (1992-1996) Engellilerin

Detaylı

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon MUHASEBE ÇEK KOPAR SORU BANKASI ISBN 978-605-364-579-5 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay.

Detaylı

ÖABT. Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI.

ÖABT. Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI. ÖABT Soruları yakalayan 2015 komisyon tarafından hazırlanmıştır. ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ ÖABT SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SORU BANKASI Tamamı Çözümlü Komisyon ÖABT SINIF ÖĞRETMENLIĞI SORU BANKASI ISBN 978-605-318-124-8

Detaylı

Yönetici tarafından yazıldı Cumartesi, 07 Mart 2009 18:45 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Mart 2009 18:51

Yönetici tarafından yazıldı Cumartesi, 07 Mart 2009 18:45 - Son Güncelleme Cumartesi, 07 Mart 2009 18:51 Program Geliştirme Ve Ölçme Değerlendirme Günümüzde ülkelerin diğer ülkelerden daha üstün olabilmesi için iyi eğitilmiş insan gücüne gereksinim duyarlar. Ayrıca şirketler diğer şirketlerle rekabet edebilmek

Detaylı

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ

EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ EĞİTİM VE ÖĞRETİMİ N DENETİMİ 1 TEFTİŞ/DENETİM Denetim, planlanan örgütsel amaçlardan sapmayı önlemek için, örgütün islemesini izleme ve düzeltme sürecidir (Başaran, 2000, 137). Denetim, öğretmenlerin

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ

KONAKLAMA İŞLETMECİLİĞİ ÖĞRETMENİ TANIM Çalıştığı eğitim, kurum ya da kuruluşlarında; öğrencilere konaklama işletmeciliği konularda bilgi, beceri, tutum ve davranışları kazandıran kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

Detaylı

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi

Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi Eğitim Programları ve Değerlendirilmesi Prof. Dr. Hüseyin UZUNBOYLU Yrd. Doç. Dr. Çiğdem HÜRSEN Geliştirilmiş 2. Baskı Prof. Dr. Hüseyin Uzunboylu, Dr. Çiğdem Hürsen EĞİTİM PROGRAMLARI VE DEĞERLENDİRİLMESİ

Detaylı

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir.

Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1. Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. Komisyon İKTİSAT ÇEK KOPAR YAPRAK TESTİ ISBN 978-605-364-577-1 Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014 Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi

Detaylı

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde

Bilim ve teknolojideki hızlı gelişmeler karşısında okullarda ve iş yerlerinde Sağlık Personeli Yetiştiren Okullarda Sterilizasyon ve Dezenfeksiyon Eğitimi Yrd. Doç. Dr. Türkan ÖZBAYIR Ege Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu, Cerrahi Hastalıkları Hemşireliği Anabilim Dalı, İZMİR

Detaylı

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ADALET SANDIK KURULU GÖREVLİLERİNİN EĞİTİMİ (MİLLETVEKİLİ GENEL SEÇİMİ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2015 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde mesleklerin

Detaylı

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ Araştırma Yöntem ve Teknikleri Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Tezsiz Yüksek Lisans Programı ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 1 Araştırma Yöntem ve Teknikleri İçindekiler 1.1. DERSİN AMACI...

Detaylı

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ

İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ İLKÖĞRETİM 6. ve 7. SINIF FEN ve TEKNOLOJİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMININ İÇERİĞİNE VE ÖĞRENME- ÖĞRETME SÜRECİNE İLİŞKİN ÖĞRETMEN GÖRÜŞLERİ Yrd.Doç.Dr.Cavide DEMİRCİ Uzman Esra ÇENGELCİ ESOGÜ Eğitim Fakültesi

Detaylı

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI)

ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ÇOCUK BAKIM VE OYUN ODASI ETKİNLİKLERİ (3-6 YAŞ) MODÜLER PROGRAMI (YETERLİĞE DAYALI) 2013 ANKARA ÖN SÖZ Günümüzde

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü. Mesleki Gelişim Programı T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Öğretmen Yetiştirme ve Geliştirme Genel Müdürlüğü 1. ETKİNLİĞİN ADI Zihinsel Engellilerin Eğitimi Kursu 3. ETKİNLİĞİN AMAÇLARI Mesleki Gelişim Programı Bu faaliyeti başarı ile

Detaylı