EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME"

Transkript

1 Editör: Satılmış TEKİNDAL Devrim ALICI Gülşah BAŞOL Mehtap ÇAKAN Adnan KAN Erol KARACA Editör: Özlem Yeşim Satılmış ÖZBEK TEKİNDAL Metin YAŞAR EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 3. Baskı

2 Editör: Prof. Dr. Satılmış Tekindal EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ISBN Kitapta yer alan bölümlerin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2011, Pegem Akademi Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem Akademi Yay. Eğt. Dan. Hizm. Tic. Ltd. Şti ye aittir. Anılan kuruluşun izni alınmadan kitabın tümü ya da bölümleri, kapak tasarımı, mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik, kayıt ya da başka yöntemlerle çoğaltılamaz, basılamaz, dağıtılamaz. Bu kitap T.C. Kültür Bakanlığı bandrolü ile satılmaktadır. Okuyucularımızın bandrolü olmayan kitaplar hakkında yayınevimize bilgi vermesini ve bandrolsüz yayınları satın almamasını diliyoruz. 1. Baskı: Ekim Baskı: Ekim Baskı: Ekim 2011 Dizgi-Grafik Tasarım: Dide Kestek Kapak Tasarımı: Gürsel Avcı Baskı: Cantekin Matbaası (Ankara ) Yayıncı Sertifika No: Matbaa Sertifika No: 15372

3 Önsöz Her sistemde olduğu gibi, eğitim sisteminin ürünlerinin de kalite kontrolünün yapılmasına gereksinim vardır. Kalite kontrolü yapmak bir uzmanlık işidir; rastgele, gelişigüzel yapılmaz; herkes yapamaz, yapmamalıdır da. Eğitim sisteminin ürünü öğrencilerdir. Öğrencilerin öğretim programında belirlenen kazanımları (bilgi, beceri, davranış, özellik vb.) edinme derecesi nedir; başka bir deyişle öğrencilerin, öğretilmek istenenler anlamında kalitesi nedir; bunun, sistemin kendisi ve istihdam edicilerin yararı açısından uzman kişilerce ortaya çıkarılması kaçınılmazdır. Öğretmenlik bir uzmanlık mesleğidir, Eğitim Fakültelerinde bu mesleğe eleman yetiştirilmektedir. Öğretmenler, uzmanlık mesleğinin gereği olarak, okullarda yetiştirilen öğrencilerin başarılarının derecesini ölçme ve değerlendirme yardımıyla belirlemeye çalışırlar. Öğretmenin öğrenci başarısı hakkında isabetli bir karar verebilmesi için ölçme ve değerlendirme yapması ve ölçme ve değerlendirmenin de geçerli ve güvenilir olması gerekir. Sonuçta, öğretmen ölçme ve değerlendirme konusunu ne kadar iyi bilir ve uygulayabilirse öğrenci vb. hakkında o kadar isabetli kararlar verebilir. Bu kitabın bölümleri alanın uzmanları tarafından yazılmış ve bir uzman tarafından edit edilmiştir. Bölüm yazarları, kendi bölümleri ile ilgili azami titizliği göstermişlerdir, teşekkür ediyorum. Kitabın yazımında anlaşılır bir dil kullanılmasına, teoriden ziyade uygulamaya dönük olmasına, bilimselliğe ve Millî Eğitim Bakanlığının geliştirmiş olduğu ilköğretim ve ortaöğretim programları ile uyumlu olmasına özen gösterilmiştir. Eldeki kitaptan, üniversite öğretim elemanları, öğretmenler ve öğrencilerin ders kitabı olarak; alanın uzmanlarının ise kendi alanına yönelik olarak yararlanabilecekleri umulmaktadır. Kocaeli 2008 Editör Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL iii

4 İkinci Baskının Önsözü Son yıllarda eğitim bilimlerinde ortaya çıkan yönelimler, örneğin çoklu zekâ, yaratıcılık, yapılandırmacılık vb. ölçme ve değerlendirme alanında da yeni anlayışları getirmiştir. Geleneksel ölçme araçları olan testlerin yanı sıra portfolyo, anekdot, akran değerlendirme vb. araçların kullanılması; değerlendirmeye öğrencilerin dahil edilmesi (not vermek için değil), ona velilerin katılması ve değerlendirmenin sosyal çevreden bağımsız olmaması önerilmektedir. Eldeki kitap, alanındaki bu gelişmelere paralel olarak yazılmış ve birinci baskısı bittiği için bazı bölümleri revize edilerek ikinci baskının yapılmasına ihtiyaç doğmuştur. Bu eserin öğrencilere, öğretim elemanlarına, öğretmenlere, alanda çalışan bilim insanlarına ve diğer ilgililere faydalı olacağı düşünülmektedir. Kocaeli Editör Prof. Dr. Satılmış TEKİNDAL iv

5 Bölümler ve Yazarları 1. Bölüm: Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi Yrd. Doç. Dr. Metin YAŞAR Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 2. Bölüm: Ölçme ve Değerlendirme ile İlgili Temel Kavramlar Yrd. Doç. Dr. Metin YAŞAR Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi 3. Bölüm: Ölçme Araçlarında Bulunması İstenen Nitelikler Yrd. Doç. Dr. Özlem Yeşim ÖZBEK Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 4. Bölüm: Eğitim Sistemimizde Yaygın Olarak Kullanılan Test Türleri Doç. Dr. Mehtap ÇAKAN Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi 5. Bölüm: Öğrenci Performansının Değerlendirilmesinde Kullanılan Diğer Ölçme Araç ve Yöntemleri Yrd. Doç. Dr. Devrim ALICI Mersin Üniversitesi Eğitim Fakültesi 6. Bölüm: Ölçme Sonuçları Üzerinde Yapılabilecek İstatistiksel İşlemler Yrd. Doç. Dr. Erol KARACA Dumlupınar Üniversitesi Eğitim Fakültesi 7. Bölüm: Öğrenme Çıktılarını Değerlendirme ve Not Verme Yrd. Doç. Dr. Gülşah BAŞOL Gaziosmanpaşa Üniversitesi Eğitim Fakültesi 8. Bölüm: Ölçme Aracı Geliştirme Doç. Dr. Adnan KAN Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi v

6 İÇİNDEKİLER Önsöz... iii Bölümler ve Yazarları... v İçindekiler... vi 1. Bölüm ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ (ss: 1/8) Giriş... 2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi... 2 Özet... 7 Kaynakça... 7 Sorular Bölüm ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME İLE İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR (ss: 9/41) Giriş Ölçme Değişken Sürekli ve Süreksiz Değişken Nicel ve Nitel Değişkenler Bağımsız ve Bağımlı Değişkenler Ölçme Türleri Ölçme İşlemine Ait Sonuçların Gösterilmesi Ölçmede Birim Ölçmede Kullanılan Ölçekler Ölçmede Sıfır Ölçmede Ölçekler Değerlendirme Değerlendirme Türleri Özet Kaynakça Sorular vi

7 3. Bölüm ÖLÇME ARAÇLARINDA BULUNMASI İSTENEN NİTELİKLER (ss: 43/89) Giriş Güvenirlik Ölçme Hataları Güvenirlik İndeksi ve Ölçmenin Standart Hatası Gerçek Puan Teorisi Güvenirliği Hesaplamak için Yöntemler Güvenirliği Etkileyen Faktörler Geçerlik Geçerliği Etkileyen Faktörler Kullanışlılık Özet Kaynakça Sorular Bölüm EĞİTİM SİSTEMİMİZDE YAYGIN OLARAK KULLANILAN TEST TÜRLERİ (ss: 91/126) Giriş Çoktan Seçmeli Maddeler Doğru / Yanlış Maddeleri Eşleştirme Maddeleri Kısa Cevaplı Maddeler Yazılı Yoklamalar Sözlü Sınavlar Ödevler Özet Kaynakça Sorular vii

8 5. Bölüm ÖĞRENCİ PERFORMANSININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE KULLANILAN DİĞER ÖLÇME ARAÇ VE YÖNTEMLERİ (ss: 127/168) Giriş Öğrenci Performansının Değerlendirilmesi Öğrenci Performansını İzlemeye Yönelik Çalışmalar Performans Görevleri Öğrenci Gelişim (Seçki- Ürün) Dosyaları - Portfolyolar Araştırma Projeleri Gözlem Görüşme Öğrencilerin Değerlendirme Sürecine Katılımı Öz Değerlendirme Akran Değerlendirme Grup Değerlendirme Öğrenci Performansını Değerlendirmede Kullanılabilecek Ölçme Araçları Kontrol Listeleri Dereceleme (Değerlendirme) Ölçekleri Özet Kaynakça Sorular Bölüm ÖLÇME SONUÇLARI ÜZERİNDE YAPILABİLECEK İSTATİSTİKSEL İŞLEMLER (ss: 169/215) Giriş Verilerin Düzenlenmesi Veriler Üzerinde İstatistiksel İşlemlerin Yapılması Merkezî Yığılma Ölçüleri Dağılım Ölçüleri İlişki Ölçüleri Özet Kaynakça Sorular viii

9 7. Bölüm ÖĞRENME ÇIKTILARINI DEĞERLENDİRME VE NOT VERME (ss: 217/238) Giriş Değerlendirme Değerlendirmenin Amacı Kriter Referanslı (Mutlak) Değerlendirme Norm-Referanslı (Bağıl) Değerlendirme Karşılaştırma Kişisel Gelişim Dosyaları (Portfolio) Öğretimi Değerlendirme Öğretim Programını Değerlendirme Öğretim Hizmetini Değerlendirme Özet Kaynakça Sorular Bölüm ÖLÇME ARACI GELİŞTİRME (ss: 239/276) Giriş Test Geliştirme Testin Amacının Belirlenmesi Ölçülecek Özelliğin Tanımlanması, Kapsamının Belirlenmesi ve Belirtke Tablosunun Oluşturulması Test Maddelerinin Oluşturulması Denemelik Maddelerin Gözden Geçirilmesi (Qualitative İtem Analysis) Denemelik Test Formunun Hazırlanması Denemelik Test Formunun Uygulanması ve Puanlanması Madde Analizi (Quantitative İtem Analysis) Madde Güçlük İndeksi Madde Ayırıcılık Gücü İndeksi Madde Analiz Yönteminin Seçilmesi Çeldirici Seçenek Analizi Diğer Madde İstatistikleri Madde Varyansı ve Standart Sapması Madde Güvenirlik Kat Sayısı Test İstatistiklerinin Belirlenmesi Testin Aritmetik Ortalaması Test Varyansı ve Standart Sapması Testin Ortalama Güçlüğü Testin Güvenirliği ix

10 Testin Standart Hatası Nihai Test Formunun Oluşturulması ve Nihai Testin Psikometrik Özelliklerinin Kestirilmesi Özet Kaynakça Sorular EK A-Standart Normal Dağılım Tablosu x

11 1. Bölüm ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMENİN ÖNEMİ Metin YAŞAR Pamukkale Üniversitesi Kazanımlar Bu bölümün sonunda aşağıdaki kazanımları edinmiş olmanız beklenmektedir. Ölçme ve değerlendirmenin bilgisi Ölçmenin eğitim sistemindeki önemini açıklayabilme Değerlendirmenin eğitim sistemindeki önemini açıklayabilme Ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi kavrayabilme Değerlendirmenin öğeleri arasındaki ilişkiyi açıklayabilme Eğitim sisteminde bireylerle ilgili isabetli kararların nasıl verilebileceğini örneklerle açıklayabilme Konu Başlıkları Giriş Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi Özet Kaynakça Sorular

12 2 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Giriş Bugün, milli eğitim sistemi içinde yer alan eğitim kurumları (okullar) ve eğitim kurumlarında görev yapmakta olan eğitimciler sistem içinde birçok alanda karar vermek zorunda kalmaktadırlar. Bu kararlar davranış değişikliğine maruz kalan öğrencilerin akademik başarıları (öğrencilerin güçlü veya eksik yanları) ile ilgili olabilir veya onların ihtiyaç duydukları rehberlik hizmetleri hakkında, öğrencilerle ilgili olarak velileri bilgilendirmek, uygulanmakta olan öğretim programlarının uygulama aşamalarında karşılaşılan problemlerin tespit edilmesi ve çözümü için karar vermek durumundadırlar. Bu durumlara ilişkin verecekleri kararların doğruluğu eldeki ölçme sonuçlarının doğruluğuna ve kıyas için seçilen ölçütün uygunluğuna bağlıdır. Ölçme sonuçları ne kadar güvenilir ve geçerli ise verilecek kararlar da o denli doğru ve geçerli olacaktır. Tutarlı ve geçerli kararlar verebilmek için ölçme sonuçları önemli görünmekle beraber asıl olan ölçme sonuçlarının elde edildiği ölçme araçlarının güvenilir, geçerli ve kullanışlılık özelliklerine sahip olmasıyla ilişkilendirilmektedir. Hakkında değerlendirme yapılacak özelliklerin var olan büyüklüklerine ait miktarları belirleyebilmek için onların ortaya çıkarılmasında kullanılacak ölçme araçlarının oluşturulması, uygulanması ve uygulamadan elde edilecek sonuçların yorumlanması ölçme ve değerlendirme alanına ait uzmanlık ve becerileriyle çok yakından ilişkilidir. Eğitimde Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi Eğitim, kişinin davranışlarında kendi yaşantıları yoluyla değişmeler meydana getirme sürecidir (Ertürk,1972. s.12). Ertürk ün eğitime ilişkin tanımına bakıldığında en can alıcı noktanın davranış değişikliği olduğu görülmektedir. Davranış değişikliği bireyin kendi yaşantılarına bağlı olarak meydana gelmektedir. Yaşantı ise bireyin içinde bulunduğu ve etkileşimde bulunduğu sosyal çevrenin bireyde meydana getirdiği kalıcı olma özelliği gösteren iz/ler olarak düşünülebilir. Birey belli bir zamana kadar aile içinde etkileşimde bulunmakta ve bu etkileşimlere dayalı olarak geçirmiş olduğu yaşantılara bağlı olarak bir takım davranış değişikliği meydana gelmektedir. Bir bireyde davranış değişikliğinin meydana gelmesi demek bireyde öğrenmenin meydana gelmesi demektir. Bireylerdeki öğrenmeler öncelikle içinde yaşadığı ailenin ve daha sonra da bir üyesi olduğu toplumun, toplumsal yapılarına paralel davranışlar kazanmaktadır. Bu duruma birey açısından bakıldığında sosyalleşme kültürlenme toplum açısından bakıldığında ise sosyalleştirme

13 Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 3 kültürleme olarak nitelendirilebilir. Aslında bu bir süreci ifade etmektedir. Ve bu süreç birey açısından öğrenme, toplum açısından ise öğretme sürecidir. Bu süreç belli bir süreye kadar informal (informal eğitim) olarak, belli bir süreden sonra ise formal (formal eğitim) olarak devam etmektedir. İnformal eğitim, gelişigüzel kültürlenmeyle gerçekleşen eğitimdir (Demirel ve Kaya, 2001.s.7). İnformal eğitim, belli bir noktada kendiliğinden gelişen bir süreç olarak kabul edilebilir. Formal eğitim ise okullarda veya kurumlarda bir plan bir program uygulanarak gerçekleştirilen eğitimdir (Demirel ve Kaya, 2001.s.8). Eğitimin temel özelliklerinden biri belki de en önemlisi, bireyin karşılaşacağı problemleri çözebilecek düzeyde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özelliklere sahip olmasını sağlamaktır. Mademki bireylerin yaşadıkları süreç içerisinde karşılaşacakları problemleri çözebilecek düzeyde bilişsel, duyuşsal ve devinişsel özelliklere sahip olması bekleniyorsa bu özelliklerin gelişigüzel bir eğitim sürecinde meydana gelmesini beklemek kabul edilebilir bir durum değildir. Bundan dolayı bireylerin karşılaşacakları problemlerin çözümünde kendi kendilerine yeterli hale gelebilmeleri için belli bir plan ve program uygulamaya konularak, bu plan ve program çerçevesinde istenilen özelliklerin davranışsal olarak oluşturulması mümkün olabilsin. Bireylere yukarıda belirtilen özelliklerin kazandırılması görevini okul denilen eğitim kurumları üstlenmektedir. Okul bu görevi üstlenirken belli bir plan ve program dahilinde ele almaktadır. Yani kasıtlı davranış değişikliği meydana getirme süreci oluşturmaktadır. Okul bu kasıtlı süreci oluştururken toplumsal gereksinimleri dikkate almaktadır. Bunun anlamı okulun üstlenmiş olduğu görev, toplumun farklı alanlarda ihtiyaç duyduğu nitelikli bireylerin yetiştirilmesi görevidir. Okullar anılan görevi yerine getirirken bir sistem yaklaşımı anlayışının varlığına tanık olunmaktadır. Sistem, en az bir hedefi gerçekleştirmek düşüncesiyle belli başlı alt yapıların bir araya getirilmesi sonucunda ortaya çıkan dirik bir yapı olarak ifade edilebilir. Her sistemde olduğu gibi eğitim sistemi de girdi, süreç (işlem basamağı), çıktı ve kontrol öğelerinden oluşmaktadır. Eğitim sisteminin kontrolü değerlendirme vasıtasıyla gerçekleştirilmektedir. Değerlendirme, sistemi oluşturan öğelerin planlandığı gibi işleyip işlemediğini, varsa her hangi bir noktasında işlemeyen kısımların belirlenip sistemin planlandığı gibi işler hale getirilmesi için onarılmasına katkı sağlamaktadır. Bu katkı hem girdi, hem süreç hem de çıktı hatta kontrol aşamasında söz konusudur.

14 4 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Eğitim sisteminin sağlıklı işleyişi için çok önem arz eden değerlendirme öğesi bir karar verme, yargıda bulunma bir hükümde bulunma sürecidir. Turgut (1977) değerlendirmeyi, ölçme sonuçları ile bir ölçütü kıyaslayarak bir karara varma işlemi olarak tanımlamaktadır. Turgut un değerlendirmeye ilişkin tanımlamasına bakıldığında, değerlendirme sürecinin üç öğeden oluştuğu görülmektedir. Bunlar sırasıyla ölçme (dolayısıyla ölçme işleminden elde edilen ölçme sonuçları), ölçüt ve karar olduğu görülmektedir. Ölçme, değerlendirmenin ön koşuludur. Ölçme işlemi, dolayısıyla ölçme işleminden elde edilen ölçme sonuçları olmadan değerlendirme olmaz. Turgut (1977) ölçmeyi, bir niteliğin gözlenip gözlem sonuçlarının sayılarla veya başka sembollerle gösterilmesidir. Ölçme, bir nesnenin, bir bireyin belli bir niteliğe veya özelliğe ne derece sahip olduğunun belirlenmesi amacına dayalı olarak yapılmaktadır (Kan, 2006). Ölçme tanımı içinde geçen özellik kavramı bireyde bulunmasını istediğimiz ve öğretim programı çerçevesinde oluşturmayı düşündüğümüz bilişsel, duyuşsal ve devinişsel alanlarına özgü nitelikler olarak düşünülmektedir. Ölçülen değişkenlerin objelerin kendileri değil, bireylerde var olduğu kabul edilen özelliklerin belirlenmesi işlemi olarak kabul edilmektedir. Bireylerin sahip oldukları bu özellikler durumdan duruma, zamandan zamana veya bireyden bireye farklılıklar gösterebilir. Ölçmenin, bu özelliklerin bireylerde var olan büyüklüklerine ilişkin miktarları arasındaki farklılıkları belirlemek amacıyla ortaya çıktığını söylemek her halde yanlış olmasa gerek. Yani ölçme farka dayalı olarak ortaya çıkmıştır denilebilir. Eğitimde ölçmenin önemi bir bilim olma uğraşısının yanı sıra pratikte verilecek olan kararlara bir dayanak sağlaması noktasında kendini göstermektedir. Bu dayanak noktasının güçlü, tutarlı ve geçerli olabilmesi onun bilim olma çabalarının yanı sıra bu alanda gün geçtikçe güçlü ölçme araçlarının ve metotlarının geliştirilerek uygulamaya konma çabaları bakımından da önem kazanmaktadır. Geliştirilen her güçlü ölçme aracı ve metodunun uygulanmasıyla elde edilecek ölçme sonuçlarının güvenirlik ve geçerlik düzeyinin yüksek olması, ölçmeye konu olan nitelik hakkında daha doğru ve geçerli değerlendirmeler yapılmasına olanak sağlayacaktır. Daha önce de ifade edildiği gibi bir sistem olarak dikkate alındığında eğitim sistemi içinde yer alan ve her hangi bir durumda karar verme noktasında bulunan kişilerin verecekleri muhtemel kararlar şöyle olabilir: Seçme ve yerleştirme ile ilgili kararlar Öğretim ile ilgili kararlar

15 Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 5 Öğrencilerin ihtiyaç duydukları rehberlik ve ilgileri doğrultusunda yönlendirilmeleri ile ilgili kararlar Öğrencilerin süreç içerisindeki başarıları veya başarısızlıkları ile ilgili kararlar Uygulanmakta olan programın etkililiği ile ilgili kararlar Değerlendirme öğesinin değerlendirilmesine ilişkin kararlar Sistem içinde fiili olarak yer alan öğretmenlerin kendilerine yönelik değerlendirmeleri ile ilgili kararlar Sistemin ayrılmaz ve asıl öğesi olan öğrencilerin öğretmenlere ilişkin algılarına yönelik kararlar Sistemin çıktılarına yönelik kararlar Seçme ve yerleştirmeye yönelik kararlar; özellikle öğrencilerin bir üst basamakta yer alan programa geçip geçemeyeceğine yönelik olarak alınan kararları belirtmektedir. Seçme ve yerleştirmeye yönelik olarak öğrencilerin girmek istedikleri programlara seçilmeleri ve yerleştirilmeleri için yapılan öğrenci seçme sınavları (ÖSS) örnek olarak gösterilebilir. Bu tür sınavlardan elde edilen ölçme sonuçlarına bakılarak öğrencilerin tercih ederek girmek istedikleri programın gerektirdiği ön koşul öğrenmelere sahip olup olmadıklarına yönelik değerlendirmeler yapılmaktadır. Yapılacak değerlendirmenin doğruluğu ve geçerliği ancak yapılan ölçme işleminden elde edilen ölçme sonuçlarının güvenirliğine ve geçerliğine bağlıdır. Bu anlamda doğru kararların verilmesi için ölçme ve ondan elde edilen ölçme sonuçlarının önemi ortaya çıkmaktadır. Ayrıca ölçme, öğrencilerin yerleştirilecekleri programlar hakkında yapılacak değerlendirmelere de yasal dayanak noktasını oluşturmaktadır. Eğitim sisteminin süreç basamağında uygulanmakta olan öğretim programında yer alan ve öğrencilere kazandırılması ön görülen davranışların hazırlanan öğretme-öğrenme ortamında ne derece kazandırıldığının değerlendirilmesine yönelik kararların verilmesi kaçınılmaz olmaktadır. Öğretme-öğrenme ortamının hazırlayıcısı ve yürütücüsü konumunda olan öğretmenin, öğretme aşamasında yapmış olduğu gözlemlere göre öğrencilerinin öğrenmeye yönelik her hangi bir öğrenme güçlüğü içinde olup olmadıklarını, eğer öğrenme güçlüğü söz konusu ise bu güçlüğün hangi nokta ortaya çıktığının belirlenmesi ve alabileceği önlemlere yönelik değerlendirmeler söz konusu olabilir. Öğretmenin yapacağı değerlendirmenin doğruluğu, ölçme işleminden elde edilen ölçme sonuçlarının doğruluğuna bağlı olacaktır.

16 6 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Öğrencilerin öğretim süreci içinde gözlenerek onların akademik anlamda başarıları, ilgileri, yetenekleri hakkında ölçümler elde edilmesi ve bu ölçümlere dayanarak onların hangi alanda daha başarılı olabileceklerine dair yönlendirilmeleri konusunda kararlar verilmektedir. Verilen kararların (değerlendirmelerin) doğruluğu ölçme işleminde kullanılan ölçme araçlarının, dolayısıyla da onlardan elde edilen ölçme sonuçlarının güvenirlik ve geçerlik düzeylerinin derecesiyle yakından ilişkilidir. Burada yapılacak yönlendirmelerin doğruluğu öğrencinin ilerideki mesleki yaşantısında karşılaşacağı problemlerin çözümünde, mesleki olarak iş doyumu veya üretken birey olup olmamasını etkileme gücüne sahip olacaktır. Görülmektedir ki ölçme ve ona bağlı olarak yapılan değerlendirmelerin bir kez daha önemi ortaya çıkmaktadır. Bir okul, köy, ilçe, il, bölge veya ülke genelinde merkezi düzeyde değişik kararlar almak olanaklıdır. Alınacak kararlar eğitim sistemini etkileyecek nitelikte olabilir. Buna, seviye belirleme sınavları (SBS) örnek olarak gösterilebilir. Bir okulun kendi öğrencilerinin diğer okulların öğrencileriyle karşılaştırmasıyla kendi okul başarısı hakkında, ilçe kendi okullarının başarılarını başka ilçelerin okullarının başarıları ile karşılaştırdığında kendi okullarının başarıları hakkında, il kendi okullarını başka illerin okullarının başarılarıyla karşılaştırdığında kendi okullarının başarıları hakkında, bir bölge kendi okullarının başarılarını başka bölgelerdeki okulların başarıları ile karşılaştırdığında bölge başarısı hakkında hangi noktada bulunduğuna dair değerlendirme yapma olanağını bulabilecektir. Bu tür değerlendirmelerin yapılabilmesi uygun ölçme araçlarının ve metotlarının geliştirilip uygulanması ile olanaklı olarak görülmektedir. Baykul un (2000) da belirttiği gibi: kararların doğruluğu, ölçütün uygunluğu yanında, ölçme sonuçlarının geçerlik ve güvenirliğine bağlıdır. Eğitimde, eğitim programının sağlam olup olmadığını anlama, öğretimde başvurulan metotların etkililik derecesinin saptanması, öğrencileri başarılı olabilecekleri düşünülen alanlara yönlendirebilme, öğrencilerin öğrenme güçlüklerini belirleme, öğrencilerin başarılarını saptama ve ölçme ve değerlendirme öğesinin iyi işleyip işlemediğini görme gibi amaçlarla yapılan değerlendirmelerin hepsi ölçme sonuçlarına dayanmaktadır. Baykul un yukarıdaki ifadeleri dikkate alındığında, eğitimde ölçme ve değerlendir- menin ne denli önemli olduğu kendiliğinden ortaya çıkmaktadır.

17 Ölçme ve Değerlendirmenin Önemi 7 Özet Eğitim sistemine giren bireylerde davranış oluşturma, onların istenmeyen davranışlarını ortadan kaldırma veya eksik olan davranışlarını düzeltirken, sistemin kendisine ve işleyişine yönelik kontrollerin de yapılması gerekmektedir. Eğitim sistemine yönelik kontroller değerlendirme yoluyla yapılır. Yapılan değerlendirmelerin isabetli olması için ölçme sonuçlarına ve bu ölçme sonuçlarının güvenilir ve geçerli olmasına gereksinim duyulur. Eğitimde seçme ve yerleştirme, öğretim, rehberlik ve yönlendirme, öğrencilerin başarıları, öğretim programının etkililiği vb. konularda kararlar verilir. Eğitim sisteminin her aşamasında ve bir aşamanın her seviyesinde ilgilenilen özelliğin derecesinin veya miktarının belirlenebilmesi için uygun ölçme araçlarının ve metotlarının geliştirilip uygulanması ve bu uygulamalardan elde edilen ölçme sonuçlarının bir veya birden fazla ölçüt ile karşılaştırılarak isabetli kararlara varılmasının mümkün olması, eğitimde ölçme ve değerlendirme alanındaki gelişmelere ve ölçümler ile ölçütün güvenilir ve geçerli olmasına bağlıdır. Kaynakça Baykul, Y. (2000).Eğitimde ve Psikolojide Ölçme: Klasik Test Teorisi ve Uygulaması. Ankara: ÖSYM Yayınları Ertürk, S. (1972). Eğitimde Program Geliştirme. Ankara: Meteksan Yayınları. Kan, A. (2006) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme. Ankara: Ertem Matbaası. Turgut, M.F. (1977) Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Metotları. Ankara: Saydam Matbaacılık

18 8 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Sorular 1. Ölçme ve değerlendirme kavramlarını açıklayınız. 2. Değerlendirme kavramının anlamından hareketle, değerlendirmenin öğelerini yazınız. 3. Eğitimde bireylerle ilgili isabetli kararlar vermenin neye veya nelere bağlı olduğunu yazınız. 4. Ölçme ve değerlendirme arasındaki ilişkiyi açıklayınız. 5. Ölçmenin eğitim sistemindeki önemini yazınız. 6. Değerlendirmenin eğitim sistemindeki önemini yazınız. 7. Ölçme ve değerlendirmeye eğitim sisteminden örnekler yazınız. Yrd. Doç. Dr. Metin YAŞAR Yaşar, ilköğretimini Iğdır-Karakoyunlu da, orta öğretimini ise Iğdır da tamamladı yılında lisans programını, 1990 yılında Yüksek Lisans programını ve 1999 yılında ise Doktora programını Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalında tamamladı. Aynı zamanda yılları arasında YÖK/Dünya Bankası II. Endüstriyel Eğitim Projesinde Eğitim Uzmanı olarak çalıştı. Yaşar, Şubat 1994 yılından beri Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim dalında Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.

19 2. Bölüm Kazanımlar ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME ile İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR Metin YAŞAR Pamukkale Üniversitesi Bu bölümün sonunda aşağıdaki kazanımları edinmiş olmanız beklenmektedir. Açık sistem olarak eğitim sisteminin öğelerinin işlevlerini açıklayabilme Eğitimde ölçme ve değerlendirme kavramının anlamını açıklayabilme Öğretimde ölçme ve değerlendirmenin rolünü ifade edebilme Ölçme türlerini sınıflandırabilme Değerlendirme türlerini sınıflandırabilme Değerlendirme türlerinin işlevlerini açıklayabilme Ölçmede değişken kavramının anlamını örneklerle açıklayabilme Değişkenleri özelliklerine göre sınıflandırabilme Ölçme sürecini açıklayabilme Ölçmede sıfır kavramının anlamını kavrayabilme Ölçmede kullanılan ölçeklerin sınıflandırılmalarına ilişkin özellikleri kavrayabilme Öğretimde değerlendirmenin gerekliliğini anlayabilme Değerlendirme türlerini örneklendirerek açıklayabilme Konu Başlıkları Giriş Ölçme Değişken Değerlendirme Değerlendirme Türleri Özet Kaynakça Sorular

20 10 Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Giriş Ertürk (1993), İnsanı, biyo-kültürel ve sosyal bir varlık olarak tanımlamaktadır. Ertürk ün insan tanımına bakıldığında, insan denilen varlığa ait üç özelliği vurguladığı görülmektedir. Birinci özelliği onun biyolojik boyutunu, ikinci özelliğine bakıldığında ise onun kültürel boyutunu ve son olarak üçüncü özelliği ise onun sosyal boyutunu oluşturmaktadır. Ancak Ertürk ün insana ilişkin vurguladığı bu üç özellik dikkate alındığında, dünyaya ilk geldiği haliyle kendi kendine yeterli olabilmesi ve yaşantısını idame ettirmesi pek olası görünmemektedir. Tekin in de (1993) söylediği gibi, dünyaya gözünü açan insan yavrusunun, yaşamını sürdürebilmesi ve yaşamın gereklerini yerine getirebilmesi açısından, göreli de olsa, kendi kendine yeterli hale gelebilmesi uzun zaman alır. İnsanın kendi kendine yeterli hale gelebilmesi için bir sürece ihtiyaç duyulduğu gerçeği ile karşı karşıyayız. Bireylerin gelişim dönemlerinin özellikleri de dikkate alınarak, insanın bilişsel, devinimsel ve duyuşsal özelliklerin geliştirilmesi gerekmektedir. Buradan çıkarılması gereken anlam, bireylerde istendik yönde davranış oluşturma veya davranış değişikliği meydana getirmenin kaçınılmazlığıyla karşı karşıya kalmaktayız. Bireylerde davranış değişikliğinin informal veya formal anlamda oluşturulması olanaklıdır. İnformal anlamda davranış oluşturma, herhangi bir plana programa dayanmayan öğrenmeleri ifade eder. Bu tür davranış değişikliği (öğrenme) en yakın çevre olan aile veya bireyin etkileşim içinde olduğu sosyal çevreyle oluşturduğu yaşantılara dayalı olarak gerçekleşebilir. Formal anlamda davranış oluşturma ise eğitim sistemi içinde yer alan eğitim kurumları tarafından yani okullar tarafından gerçekleştirilmektedir. Kurumlarda veya okullarda belli bir plan ve program (eğitim programı) çerçevesinde gerçekleştirilmeye çalışılan davranış değişikliğini veya davranış oluşturma çabası formal anlamda davranış oluşturma olarak nitelendirilebilir. İster informal anlamda olsun ister formal anlamda olsun davranış oluşturma veya istenmeyen davranışların ortadan kaldırılması veya davranış değişikliği meydana getirme süreci, eğitim kavramıyla karşılanmaktadır. Eğitim, bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla kasıtlı olarak istendik değişme oluşturma süreci olarak tanımlanmaktadır (Özçelik, 1981; Ertürk, 1993; Tekin, 1993; Demirel, 2005; Demirel ve Kaya, 2007). Sönmez (2003) ise eğitimi; fiziksel uyarımlar sonucu, beyinde istendik biyo-kimyasal değişiklikler oluşturma süreci olarak tanımlamaktadır. Yukarıda verilen tanımlara bakıldığında iki kritik kavramla karşılaşılmaktadır. Bunlardan birincisi istendiklik diğeri ise süreç kavramlarıdır. İstendikliğin ölçüsü nedir? Hangi özelliklerin istendik olduğu nasıl ve neye göre belirle-

21 Ölçme ve Değerlendirmenin ile İlgili Temel Kavramlar 11 necek? Bunların ölçüt olarak kabul edilmesi durumunda bu ölçütler takımı her zaman toplum için uygun olabilecek midir? Bu soruların mutlaka cevaplandırılması gerekmektedir. İstendik kavramının dışında önemli ikinci kavram olarak süreç görülmektedir. Süreç, birikik, ucu açık, tutarlıya doğru gelişen dirik bir örüntü olarak tanımlanabilir (Sönmez, 2003, s.2) Bireylerde istendik davranış oluşturma süreci olarak görülen eğitimin bu özelliğinden dolayı açık bir sistem olarak kabul edilmesinde herhangi bir sıkıntı görülmemektedir. Sistem, girdi, işlem, çıktı ve dönütten oluşan ve en az bir hedefi gerçekleştirmek üzere örgütlenip uygulamaya konan ve her uygulama sonucuna göre yeniden düzenlenen dirik bir örüntü olarak tanımlanabilir (Sönmez, 2003, s.2). Girdiler İşlem Basamağı Çıktılar Öğrenci sayısı, yaşı, cinsiyeti Öğrencinin hazır bulunuşluk düzeyi Yatırım Araç-gereç ve Donanım Sisteme dahil olan yeni bilgi vb. Eğitim Programlarında kazandırılması öngörülen özelliklerin kazandırılması için gerekli olan her türlü zihinsel ve devinimsel etkinlikler, zaman Öğrenci sayısı, yaşı, cinsiyeti Öğrencilerin bilişsel, devinişsel ve duyuşsal olarak ulaşabildikleri erişi Okulda üretilen mal ve hizmet karşılığında elde edilen kazanç Kazanılan kurumsal anlamda deneyim DÖNÜT DÖNÜT DÖNÜT Şekil 2.1 Açık Bir Sistem Olan Eğitimin Öğeleri Açık bir sistemin girdi basamağı, enerji, sermaye, işlenmemiş madde, yarı işlenmiş madde, birey, bilgi vb. değişkenlerden oluşmaktadır. Sistemin işlem basamağı ise hedefi gerçekleştirici her türlü zihinsel, fiziksel etkinlikler ve zamanı içermektedir. Sistemin çıktılar basamağı, yeni enerji, ürün ve davranışları içermektedir. Sistemin son öğesi olan dönüt ise bir işlem sonucunda sisteme işlemle ilgili olarak bilgi vermek, geri bildirimde bulunmak şeklinde düşünülebilir. Bu özelliğinden dolayı, dönüt, sistemin vazgeçilmez özelliklerinden biri olarak kabul edilmektedir. Daha önce de belirtildiği gibi her sistemin gerçekleştirmeyi düşündüğü en az bir hedefi söz konusudur; dönüt, sistemin gerçekleştirmeyi düşündüğü hedefe ulaşılma çabalarında herhangi bir sıkıntının olup olmadığının saptanması konusunda gerekli bilgi akışını sağlama gibi özel bir görevi yerine getirmektedir. Kısacası dönüt

ölçme ve değerlendirme

ölçme ve değerlendirme kpss 2015 konu anlatımlı ayrıntılı çözümlü örnekler uyarılar pratik bilgiler çıkmış sorular ve açıklamaları ÖSYM tarzına en yakın özgün sorular ve açıklamaları ölçme ve değerlendirme 2014 kpss de 68 soru

Detaylı

FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ

FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ FORMASYON ALAN ÜNİVERSİTE SON SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ALTERNATİF ÖLÇME VE DEĞERLENDİRMEYE İLİŞKİN YETERLİK ALGI DÜZEYLERİNİN BELİRLENMESİ Proje No 00BSP009 Proje Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Rıdvan EKMEKÇİ Yardımcı

Detaylı

Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması

Okuduğunu Anlama Becerisinin Değerlendirilmesinde Çoktan Seçmeli Testlerle Açık Uçlu Yazılı Yoklamaların Karşılaştırılması OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİSİNİN DEĞERLENDİRİLMESİNDE ÇOKTAN SEÇMELİ TESTLERLE AÇIK UÇLU YAZILI YOKLAMALARIN KARŞILAŞTIRILMASI Mehmet TEMİZKAN 1 M. Eyyup SALLABAŞ 2 Özet: Bu araştırma, ilköğretim öğrencilerinin

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI İLKÖĞRETİM 6., 7. VE 8. SINIF SEVİYE BELİRLEME SINAVI FEN VE TEKNOLOJİ ALT TESTLERİNİN FAKTÖR YAPILARININ BELİRLENMESİ

Detaylı

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ

2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ 2013 KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI EĞİTİM BİLİMLERİ TESTİ DEĞERLENDİRME RAPORU, SORULARI VE ÇÖZÜMLERİ Temmuz, 2013 PROGRAM GELİŞTİRME Program Geliştirme ile ilgili toplam 5 soru geldiği, bunların; eğitimde

Detaylı

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA

ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME. Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME Prof. Dr. Zeki KAYA i Prof. Dr. Zeki KAYA ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL GELİŞTİRME ISBN: 975-8792-59-8 2006, Pegem A Yayıncılık Bu kitabın basım, yayın

Detaylı

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din

TEST 1. 2. Aşağıdaki değişkenlerden hangisi hem nicel hem de sürekli değişkendir? A) Uyruk B) Cinsiyet C) Başarı puanı D) Saç rengi E) Din TEST 1 Ahmet'in boyu 180 cm 'dir. i. Ölçme ii. Nicel değişken iii. Sürekli (kesiksiz) değişken v. Değerlendirme v. Ölçme kuralı 1. Bu ifade, yukarıdakilerden hangilerini örneklendirmektedir? A) Yalnız

Detaylı

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ

ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ ÖĞRETİM İLKE ve YÖNTEMLERİ Editör Gürbüz Ocak Ahmet Çoban Soner Mehmet Özdemir H. Ömer Beydoğan Ramazan Özbek Abdurrahman Şahin Gürbüz Ocak Bilal Duman 7. Baskı Editör: Doç. Dr. Gürbüz OCAK ÖĞRETİM İLKE

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME ANABİLİM DALI YÜKSEKÖĞRETİMDE ÖĞRENCİ BAŞARILARININ SINIFLANDIRILMASINDA YAPAY SİNİR AĞLARI ve LOJİSTİK REGRESYON YÖNTEMLERİNİN KULLANILMASI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BİLGİSAYAR DESTEKLİ YABANCI DİL EĞİTİM YAZILIMI OLAN DYNED PROGRAMININ ÖĞRETMEN

Detaylı

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0

Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Prof. Dr. Zeki KAYA UZAKTAN EĞİTİM ISBN 975-6802-82-0 Pegem A Yayınları, 2002 Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Pegem A Yayıncılık Tic. Ltd. Şti.'ne aittir. Anılan kuruluş un izni alınmadan kitabın

Detaylı

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi *

Tam Sayılar Konusunun Karikatürle Öğretiminin 7. Sınıf Öğrencilerinin Matematik Tutumuna Etkisi * Kuram ve Uygulamada Eğitim Bilimleri Educational Sciences: Theory & Practice - 13(4) 2509-2534 2013 Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları İletişim Hizmetleri Tic. Ltd. Şti. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 10.12738/estp.2013.4.1486

Detaylı

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI T.C. ATILIM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ ANABİLİM DALI STRATEJİK PERFORMANS YÖNETİM MODELİ OLARAK DENGELİ PERFORMANS YÖNETİMİ VE HİZMET SEKTÖRÜNDE ALAN ÇALIŞMASI ÖRNEKLERİ YÜKSEK

Detaylı

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Etkin öğrenme Çoklu Zekâ Kuramı Yapılandırmacılık ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME Bilginin hızla çoğaldığı ve yenilendiği dünyamızda, eğitim programları geliştirme alanında da yeni düşünceler ortaya atılmakta, bunların doğrultusunda yeni eğilimler ve yönelimler

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı SAYI: 347 TARİH: 28.08.2006 ÖNCEKİ KARARIN SAYI: 180 TARİH: 26.08.1998 KONU: İlköğretim Seçmeli Bilgisayar (1 8. Sınıflar) Dersi Öğretim Programı

Detaylı

VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM

VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM VAK AYA DAYALI ÖĞRETİM PROGRAMININ ETKİLİLİĞİ EFFECTIVENESS OF CASE BASED CURRICULUM Suzan Beyza KAPTI Hacettepe Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin Eğitim Bilimleri Anabilim

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ

İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTELERİNİN ÖĞRETMEN YETİŞTİRME KAPASİTESİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ İLKÖĞRETİM ÖĞRETMEN ADAYLARININ MESLEKİ VE ÖZEL ALAN YETERLİKLERİ Editörler Yrd. Doç Dr. Abdurrahman EKİNCİ Öğrt. Gör. Ömer

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR. Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Öğretmene Yatırım, Geleceğe Atılım Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ ÖZET RAPOR Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-7-9 1. Basım,

Detaylı

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU

TALİM VE TERBİYE KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI TALİM VE TERBİYE KURULU T.C. RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU İLKÖĞRETİM MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI VE KILAVUZU ANKARA 2006 MEDYA OKURYAZARLIĞI DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

Detaylı

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR

FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR FİZİK ÖĞRETİMİ YAZARLAR Y Doç Dr Salih Çepni Doç Dr Alipaşa Ayas Dr Derek Johnson Prof Dr M. Fuat Turgut Panel Üyeleri Prof Dr Mehmet Ali Çorlu Prof Dr Ömer Ergin Prof Dr Nevzat Kavcar Prof Dr Mustafa

Detaylı

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II

SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 2861 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1818 SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ-II Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Özgür UĞURLUOĞLU (Ünite 1) Prof.Dr. Yusuf ÇELİK (Ünite 2, 3, 5) Prof.Dr.

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI

ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ANKARA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM PROGRAMLARI ANABİLİM DALI PROGRAM GELİŞTİRME BİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETİM PROGRAMINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİNİN VE MATEMATİĞE YÖNELİK

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ

ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ i T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI ÖĞRETMENLERİN PERFORMANSLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ: BİR ARAŞTIRMA VE MODEL ÖNERİSİ Emir Ayşe UYSAL TEZSİZ YÜKSEK LİSANS

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İLKÖĞRETİM ANA BİLİM DALI İLKÖĞRETİM 5. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN SÖZEL MATEMATİK PROBLEMLERİNİ ÇÖZME DÜZEYLERİNE GÖRE BİLİŞSEL FARKINDALIK BECERİLERİNİN

Detaylı

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ

TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Ankara, 2009 Türk Eğitim Derneği ÖĞRETMEN YETERLİKLERİ Türk Eğitim Derneği ISBN 978-9944-5128-6-2 1. Basım, Kasım 2009 Copyright 2009, TÜRK EĞİTİM DERNEĞİ Bu kitabın

Detaylı

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1

İ Ç İ N D E K İ L E R İNGİLİZCE ÖZET İÇİNDEKİLER ÇİZELGELER VE ŞEKİLLER LİSTESİ BİRİNCİ BÖLÜM GİRİŞ 1 TEZ ÖZETi Performans değerlendirmesi insan kaynakları yönetimi çemberi içerisindeki işlevlerden birisidir. Çalışanlara; yatırım yapılan değerli kaynaklar olarak bakarken, işgörenlerin başarı durumu ve

Detaylı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı

OKUMA EĞİTİMİ. Hal t Karatay. Kuram ve Uygulama. 2. Baskı OKUMA Aa EĞİTİMİ Kuram ve Uygulama Hal t Karatay 2. Baskı Doç. Dr. Halit Karatay OKUMA EĞİTİMİ KURAM VE UYGULAMA ISBN 978-605-364-934-2 Kitap içeriğinin tüm sorumluluğu yazarlarına aittir. 2014, Pegem

Detaylı

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar

BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya Bilim ve Sanat Merkezi BYF&ÖYG BİREYSEL YETENEKLERİ FARK ETTİRİCİ ÖZEL YETENEKLERİ GELİŞTİRİCİ EĞİTİM PROGRAMLARI kazanımlar yöntemler & teknikler formlar Sakarya,2012 1 Sıtkı DİLMAÇ Komisyon Başkanı

Detaylı

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI

ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMI ANKARA-2012 ORTAÖĞRETİM SAĞLIK BİLGİSİ DERSİ ÖĞRETİM PROGRAMINI GELİŞTİRME KOMİSYONU

Detaylı