Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý"

Transkript

1 YIL:3 SAYI: YKR 26 AÐUSTOS 2008 SALI Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen kuralsýz olduðunu söyleyen Þahin "Her tarafa ekonomik büyüme olsun da ne olursa olsun diye bakýyorlar" dedi. "Nükleer santrale izin vermeyeceðiz" "Hidroelektrik santralleri, nükleer santrali 'iþ gelecek, para gelecek' diye meþrulaþtýrmaya çalýþtýklarýný belirten Þahin "Asýl para bu santralleri kuran Aleviler den Hükümete Zorunlu Din Dersi Uyarýsý Zorunlu din dersi kaldýrýlsýn, Madýmak müze olsun yazýlý pankartlar taþýyan Aleviler, okullar açýlmadan önce, demokratik eðitimin önünde engel olan zorunlu din dersi uygulamasýnýn kaldýrýlmasý için hükümete uyarýda bulundu. Beklemeye Tahammülümüz Yok Avrupa Ýnsan Halkarý Mahkemesi (AÝHM) nin zorunlu din dersinin insan haklarý sözleþmesine aykýrý olduðu yönündeki kararýný anýmsatan Alevi Bektaþi Federasyonu Baþkaný Ali Balkýz, Fakat bu kararýn uygulanmasý için Türkiye'nin Ýlk Kadýn Muhabiri Vasfiye Özkoçak þirketlere geliyor. Yüzyýllardýr yanýnda yaþadýðý dereyi ortadan kaldýrmaktan bir halkýn ne gibi bir çýkarý olabilir? Akkuyulunun, Sinoplunun bundan ne çýkarý olur?" diye soruyor. "Ekoloji mücadelesi veren insanlar daha da dirençli bir þekilde devam edecekler. Nükleer santral kurmayý baþaramayacaklarýný düþünmüyorum, çünkü izin vermeyeceðiz." Özesmi Türkiye'de enerji talebinin gereðinden hýzlý bir biçimde arttýðýný, Türkiye'de talebi yönetmek yerine arzýn yönetildiðine dikkat çekti, Enerji Verimliliði Yasasý'nýn yetersiz olduðunu söyledi. Dünyaya bin kere gelsem, bin kere de gazetecilik yapmak isterim diyen yýllarýn gazetecisi, Türkiye nin son elli yýlýna damgasýný vuran olaylara yakýndan tanýklýk etti. 6-7 Eylül olaylarýný, 27 Mayýs ihtilalini, Kanlý 1 Mayýs ý, Sýkýyönetim Mahkemeleri ndeki davalara tanýklýk eden Özkoçak, 1968 Kuþaðý Türkiye gençlik liderlerinden Deniz Gezmiþ, Mahir Çayan la tanýþtý yýlýnda Mahir Çayan ve arkadaþlarýnýn Maltepe Askeri Cezaevi nden kaçýþýný manþete taþýrken, Hüseyin Cevahir in 1971 de Maltepe de katlediliþine tanýklýk etti. "Baþbakan kamu kurumlarýnda akkor ampul kullanýmýný yasakladý, 'enerji tasarruflu ampuller kullanýlacak' dedi. Oysa akkor ampullerin tamamen Baþbakanlýða yaptýðýmýz baþvuruya yanýt bile verilmedi. Hükümetin kayýtsýzlýðýna karþý AÝHM kararlarýný denetleyen Avrupa Konseyi 5 DE yasaklanmasý lazým." Enerji verimliliðini teþvik edecek politikalarýn uygulanmasý halinde enerji talebinin yüzde 50'lere varacak ölçüde azalabileceðini belirten Özesmi "Yenilenebilir enerji kaynaklarý, konsantre güneþ enerjisi, termik ve diðer santrallerle yarýþabilir hale gelir" diyor. Türkiye'de 90 bin megavat rüzgar enerjisi potansiyeli var Özesmi rüzgar enerjisinin en ekonomik enerji kaynaklarý arasýnda olduðunu, Türkiye'nin 90 bin megavat rüzgar enerjisi potansiyeli varken, 4500 megavatlýk nükleer enerji için yatýrým yapýldýðýný söylüyor. "Biz Baþbakan'dan rüzgar ve güneþe yatýrýmý yönlendirecek bir enerji devrimi yapmasýný istiyoruz." Bakanlar Konseyi ne baþvurduk, sonucunu bekliyoruz dedi. Beklemeye tahammülleri olmadýðýný ve okullarýn açýlacaðý 8 Eylül e kadar adým atýlmasýný isteyen Baþkan Balkýz, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatý yeniden çaðdaþ ve bilimsel olarak din tarihi, sosyolojisi ve kültürünü de içeren bir yapýya kavuþturulmalýdýr. Alevilik müfredata 2 DE konulmalý ve dersler Alevi eðitimciler 2 DE Tuz Gölü havzasýnda bulunan, geçen yýl flamingolarýn akýn ettiði son sulak alan olan Küçük Göl de kurudu KONYA - Son 90 yýlda yüzde 85 oranýnda küçülen Tuz Gölü nün çevresinde Küçük Göl ün de kurumasýyla sulak alan kalmadý. Aksaray Üniversitesi, Doðal Hayatý Koruma Vakfý (WWF-Türkiye), Ýl Çevre ve Orman Müdürlüðü ve Kulu Belediyesi nden alýnan bilgiye göre, özellikle son yýllarda etkisi daha fazla hissedilen küresel ýsýnma ve artan tarýmsal sulama yüzünden Konya Kapalý Havzasý en zor dönemlerini yaþýyor. Yer altý suyu 20 metrenin üzerinde düþen Konya Kapalý Havzasý nda birçok sulak alan, birbirini tetikleyerek sýrayla kuruyor. Bu durumdan en fazla etkilenen Tuz Gölü nün yapýlan araþtýrmalara göre son 90 yýlda yüzde 85 oranýnda küçülerek suyla kapladýðý alan 32 bin hektara kadar geriledi. Tuz Gölü ndeki bu küçülmeye yol açan özellikle yer altý suyunun azalmasý ve kuraklýk, gölün havzasýnda bulunan sulak alanlarýn da sonunu getirdi. Tuz Gölü Havzasý nda bulunan Düden Gölü (860 hektar), Bolluk Gölü (1150 hektar), Samsam Gölü (830 hektar), Tersakan Gölü (6400 hektar), son 2 yýlda yaþanan kuraklýk yüzünden kurudu. Havzanýn son sulak alaný olarak kalan, geçen yýl flamingolarýn akýn ettiði, beslendiði 200 hektarlýk Küçük Göl de fazla dayanamadý. Devamý 3 DE GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: Ev Tel : Nafiz Ünlüyurt 12.Eylül Ürünü Bir Uygulamanýn Bilinen Sonu Bu yýlki etkinlikler için ne söylenebilir diye düþünüyorum. Heyecansýz, isteksiz, tadý tuzu eksiltilmiþ bir 16. Aðustos. Ulusal basýnda, ulusal televizyonlarda olmayan bir16. Aðustos. Kültür ve sanat dünyasýndan, yazarlardan çizerlerden, üniversitelerden, çaðdaþ düþünceden baðlarý koparýlan bir 16. Aðustos. Atatürkçü düþünceden, laik cumhuriyet savunuculuðundan uzaklaþmýþ bir 16. Aðustos. 3 DE DSP genel Baþbakaný Erdoðan'a ateþ püskürdü. KABADAYILARIN VE BÖLÜCÜLERÝN DANÝSKASI Sezer, Baþbakan Erdoðan'ýn Rize'de sarf ettiði ve kamuoyunda büyük bir tartýþma yaratan çevrecilerin daniskasýyým sözlerine de tepki gösterdi. Baþbakan'a Sahte kabadayýlarýn daniskasý', bölücülerin daniskasý' gibi aðýr ifadelerle yüklenen Sezer, þunlarý söyledi: Baþbakan, demokrasiye ne kadar inandýðýný gösteriyor. Þimdi de gösteri yapan çevrecilere taktý. Duyarlýlýk gösteren çevreci gönüllüleri hedef aldý. Onlara saldýrýyor, onlarý iþsiz güçsüz yapýlan her þeyi engelleme giriþiminde bulunan insanlar olarak gösteriyor. Kendisini de çevrecilerin daniskasý ilan ediyor. Birçok þeyin daniskasý bu Baþbakan, çevrecinin daniskasý mý bilmiyorum. Densizliðin daniskasýný altý yýldýr her alanda yapýyor. 7 DE Yaþ üzüm alýmýna baþlanýyor Mustafa Durmaz 1 Eylül 2008 tarihinde baþlayacak olan yaþ üzüm alýmlarý için henüz taban fiyat belirlemesinin yapýlmadýðýný kaydeden Durmaz, alýnacak olan yaþ üzümler için bir kota uygulanmayacaðýný söyledi. 6 DA Akyüz: Kadýn Olmak Zor Ama DESA'da Direnmeye Devam Kendisiyle konuþtuðumuzda direniþlerinin 116 gününde olan DESA iþçilerinden Akyüz fabrika önünde baþlattýklarý direniþin ilk gününden bugüne kadar iþverenden bir diyalog adýmý gelmediðini belirtti. Sendikalý olarak iþimizin baþýna dönmek istiyoruz 7 DE

2 2 Celal Necati ÜÇYILDIZ Hacýbektaþ Þenlikleri Adýna ne derlerse desinler; baþlangýçta þenlikler denilmiþ ya, iþte bu adla tanýmlanýyor. Bu yýl 45. ulusal, 19.uluslararasý Anma Törenleri ve Kültür Sanat Etkinlikleri geride kaldý. Bu þenliklerle 1978 yýlýnda tanýþ olduk. Silifke Kýrtýl Köyü Mengi ve Samah Ekibi olarak katýldýk. Belediye Baþkaný Sn. Nafiz ÜNLÜYURT idi. Hem ekibimiz katýldý. Gösteriler yaptý. Ben de Tahtacýlarda Gelenekler adlý söyleþimi yaptým.yeni yapýlan müze salonlarýnda söyleþiye katýlan Boðaz Ýçi Folklor Kolu, diðer yörelerden gelen gruplar ve geniþ bir izleyici kitlesi, yazarlar, sanatçýlar vardý. Ayný yerde Zülfi Livaneli inde söyleþisi vardý ama o gelemedi. O yýllar da programý çok zengindi. Sanatçýlar, gazeteciler akýn, akýn geliyorlardý. Ümit Kaftancýoðlu, Fakir Baykurt vb. Köy gezileri yapýlýyordu. Her köyde gösteriler, söyleþiler. Karaburna, Ayhanlý köyünü böyle tanýmýþtýk. Halk geniþ þekilde katýlýyor, gönüllüler katký sunuyorlardý. Bir Deniz Aygüneþ vardý o zaman. Ekibin baðlamacýsý Kemal Usta. Tek, tek ilgileniyorlardý. Komiteler çalýþýyorlardý. Biz vardý. Daha sonralarý sýk, sýk geldik. Baþkan Ali Eðer, Mustafa Özcivan; hepsinde ayný olgu devam etti. Sonra baktýk, baþkan yeni iddialarla geldi. Bir þey yaptý. Biz olgusunu yýktý. Ben olgusunu getiriverdi. Ýþte sorun burada. Geniþ katýlýmlý Komiteler,çalýþma guruplarý yerine teke inen bir çalýþma gurubunun yapýtlarý çýktý lerde Hacýbektaþ Þenlikleri ile baþlayan Alevi örgütlülüðü, bu þenliklere damgasýný vurdu. Hacýbektaþ Kültür ve Turizm Derneði bu iþi baþlatmýþtý. Bu örgütlülük Türkiye sýnýrlarýný aþtý. Avrupa düzeyinde yükseldi. Ýþte belediye Baþkaný bu olguyu bir kenara itti. Yalnýz baþýna bu iþi kotar lamaya çalýþtý. Halkýn hoþgörü duygularý olmasa bu þenlikler söner giderdi. Þimdi biraz ayakta ise bundandýr. Ýþte 45.yýl bu konumla geldi. Baþlangýçtan bu yana organizasyonda yer alan Alevi örgütlülüðü önce yer almadý. Sonra bu bizim þenliðimiz dedi. Geldiler, etkinlikler yaptýlar. Serçeþme bizim dediler. Halkýn yaptýðýný onlarda yaptýlar. Her yýl görüþme talebinde bulundular, katký sunmak istediler. O baþka yerlere gitti. Önce Ilýmlý Alevilere sýðýnmak istedi. Olmadý. Bu yýl iktidarýn eline düþüverdi. Onlarda böyle bir þey arýyorlardý. Alevi açýlýmý bir iþe yaramamýþtý. Nemi oldu. Resmi tören baþladýðýnda tören alaný yerine ziyaret terlerini seçtiler. Katýlanlar da heyecan duymadanizledi. Dayanamadý ýslýklarla, sloganlarla tepki koydular. Özellikle Kültür Bakanýnýn konuþmasýnda Kandil gecesi kutlamasý. Alana Alevi örgütlülüðü girince heyecan dorukta idi. Kürsüde 15. Hacýbektaþ Veli Dostluk ve Barýþ Ödülü sahibi sn. Seyfi Okyay ýn konuþmasý yer alýyordu. Bir iki dakika geçmeden sonradan öðrendiðimiz Cumhurbaþkaný protokol Müdürü tarafýndan konuþmasýnýn kesilmesi istemi üzerine kürsüden ayrýldý. Cumhurbaþkaný Sn. Abdullah Gül ün konuþmaya baþlamasý ile halk alaný terk etmeye baþladý. Kürsü karþýsýnda yer alan küçük bir grup da olmasa alkýþlayacak kimse kalmayacaktý. Donuk protestolu bir açýlýþý izledik. Alevi örgütlülüðü önceden planladýðý þekilde; faaliyetlerinin deðerlendirme toplantýlarýný salonlarda devam ettirdi. Þubelerden ve üst düzey katýlým ile etkinliklerini yerine getirdiler. 16 Aðustos günü gündüz de ve akþam Serçeþme de tolantýlar sürdü. YOL Tv. Açýlýþta ve akþam toplantýlarý canlý yayýnda sundu. Bu yýl Alevi örgütlüðü gençleri bir araya getirdi. Bu gençler heyecanlý olduðu kadar, örgüt yöneticilerinden daha bilinçle ve disiplinle toplantýlara damgalarýný vurdular. En can alýcý bölümü ise Sivas ta 2 Temmuz da 12 yitirdiðimiz Koray Aydýn ýn mektubu. YOL tv. De canlý olarak yayýnlanan etkinliðin can alýcý mesajý sanýrým bu idi. Alevilerin öz eleþtirisi vardý. Üç gün süresince samah gruplarýnýn gösterileri ( Kayseri Hacýbektaþ Derneði, Tahtacýlar Derneði Denizli Þubesi, Turhal,Ýstanbul ) Þiir dinletileri, birlik cem törenleri, konserler. Açýlýþta göremediðimiz ziyaretçiler bu etkinlikleri izlediler. Ýlgi ve heyecan olmadan donuk bir þenliði ardýndan geride kalanlar da BEN olgusu hep güzellikleri perdeledi. Dileriz önümüzdeki yýllar da BÝZ olgusu yeniden ortaya çýkar. Hep birlikte yerel yönetim, Alevi örgütlülüðü, sanatçýsý, gazetecisi, kültür adamlarý, aydýnlar bir araya gelirler. Güzelliði bulurlar. Alevilik öðretisindeki Kýrklar Meclisi oluþur. Ýþte o zaman güzel þeyler olur. Islýklarýn yerini alkýþlar, donukluðun yerini heyecan alýr. Hacýbektaþ olgusu HACEBEKTAÞ anlamýnda olur. Baþta Alevi Bektaþi Federasyonu ve Pir Sultan Abdal Kültür Derneði üyeleri olmak üzere çeþitli sivil toplum örgütlerine üye Aleviler, hükümetin zorunlu din dersini kaldýrmamasýný protesto etmek amacýyla Ýstanbul Taksim Tramvay duraðýnda bir araya geldi. Zorunlu din dersi kaldýrýlsýn, Madýmak müze olsun yazýlý pankartlar taþýyan Aleviler, okullar açýlmadan önce, demokratik eðitimin önünde engel olan zorunlu din dersi uygulamasýnýn kaldýrýlmasý için hükümete uyarýda bulundu. Beklemeye Tahammülümüz Yok Avrupa Ýnsan Halkarý Mahkemesi (AÝHM) nin zorunlu din dersinin insan haklarý sözleþmesine aykýrý olduðu yönündeki kararýný anýmsatan Alevi Bektaþi Federasyonu Baþkaný Ali Balkýz, Fakat bu kararýn uygulanmasý için Baþbakanlýða yaptýðýmýz baþvuruya yanýt bile verilmedi. Hükümetin kayýtsýzlýðýna karþý AÝHM kararlarýný denetleyen Avrupa Konseyi Bakanlar Konseyi ne baþvurduk, sonucunu bekliyoruz dedi. Beklemeye tahammülleri olmadýðýný ve okullarýn açýlacaðý 8 Eylül e kadar adým atýlmasýný isteyen Baþkan Balkýz, Din Kültür ve Ahlak Bilgisi dersinin müfredatý yeniden çaðdaþ ve bilimsel olarak din tarihi, sosyolojisi ve kültürünü de içeren bir yapýya kavuþturulmalýdýr. Alevilik müfredata konulmalý ve dersler Alevi eðitimciler tarafýndan verilerek mutlaka din dersleri seçmeli olmalýdýr diye konuþtu. Anadolu Ýnancýna Sahip Çýkacaðýz 12 Eylül askeri darbesinin, Anayasa da yapmýþ olduðu deðiþiklikle Alevi çocuklarýný ve gençlerini asimile etmek için zorunlu din dersleri uygulamasýný baþlattýðýný belirten Pir Sultan Kültür Derneði Baþkaný Feti Bölükgiray, AKP hükümetinin de yargý kararlarýna raðmen 12 Eylül ürünü yasayý uygulamaya devam ettiðini söyledi. Ýnsan hak ve hukuku, uluslararasý sözleþmelere aykýrý olan uygulamanýn kaldýrýlmasý gerektiðini, fakat AKP hükümetinin sýnýrlý bir inanç özðürlüðü anlayýþýyla bu sorunu çözemeyeceðinin anlaþýldýðýna dikkat çeken Bölükgiray, 26 Aðustos 2008 Salý Aleviler den Hükümete Zorunlu Din Dersi Uyarýsý Ozan BÝLÝR- Murat HAMÝTOÐLU Yeþiller'den Þahin AKP'nin doðayý kâr için þirketlere tahsis etmeye çabaladýðýný, bunu halk önünde 'iþ ve para gelecek' diye meþrulaþtýrmaya çalýþtýðýný" söyledi, Greenpeace'ten Özesmi "Baþbakan'dan enerji devrimi istiyoruz" dedi. Nilüfer ZENGÝN - Ýstanbul bianet Türkiye Yeþiller Partisi Eþ sözcüsü Ümit Þahin ve Greenpeace Akdeniz Genel Direktörü Dr. Uygar Özesmi'ye Adalet ve Kalkýnma Partisi Genel Baþkaný ve Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ýn çevreciyi, yatýrýmlar karþýsýnda "takoz", kendisini de "çevrecinin daniskasý" gören anlayýþýný, AKP'nin çevre politikalarýný sordu. Þahin "Sinop taki Ekotopya Gençlik Kampý'nda nükleer karþýtý gençlerin gözaltýna alýnmasýnýn Baþbakan Erdoðan'ýn yeþillerin muhalefetini zor yoluyla bastýrmaya çalýþtýðýný gösterdiðini söyledi. "Erdoðan nükleer santral kurmaya çalýþýyor. Kendine 'çevreci' diyen biri bunu yapamaz." AKP'nin tamamen kuralsýz olduðunu söyleyen Þahin "Her tarafa ekonomik büyüme olsun da ne olursa olsun diye bakýyorlar" dedi. "Nükleer santrale izin vermeyeceðiz" "Hidroelektrik santralleri, nükleer santrali 'iþ gelecek, para gelecek' diye meþrulaþtýrmaya çalýþtýklarýný belirten Þahin "Asýl para bu santralleri kuran þirketlere geliyor. Yüzyýllardýr yanýnda yaþadýðý dereyi ortadan kaldýrmaktan bir halkýn ne gibi bir çýkarý olabilir? Akkuyulunun, Sinoplunun bundan ne çýkarý olur?" diye soruyor. "Ekoloji mücadelesi veren insanlar daha da dirençli bir þekilde devam edecekler. Nükleer santral kurmayý baþaramayacaklarýný düþünmüyorum, çünkü izin vermeyeceðiz." Özesmi Türkiye'de enerji talebinin gereðinden hýzlý bir biçimde arttýðýný, Türkiye'de talebi yönetmek yerine arzýn yönetildiðine dikkat çekti, Enerji Verimliliði Yasasý'nýn yetersiz olduðunu söyledi. "Baþbakan kamu kurumlarýnda akkor ampul kullanýmýný yasakladý, 'enerji tasarruflu ampuller kullanýlacak' dedi. Oysa akkor ampullerin tamamen yasaklanmasý lazým." Enerji verimliliðini teþvik edecek politikalarýn uygulanmasý halinde enerji talebinin yüzde 50'lere varacak ölçüde azalabileceðini belirten Özesmi "Yenilenebilir enerji kaynaklarý, konsantre güneþ enerjisi, termik ve AKP ve bu partinin anlayýþýna sahip diðer yapýlar, Anadolu daki inançsal kültürel faklýlýklarý bir zenginlik deðil, ayrýlýk unsuru olarak gördü ve görmeye devam ediyor. Bizler sessiz kalmayacaðýz ve Anadolu nun özgün inancýnýn korunup yaþatýlmasý için elimizden geleni yapacaðýz. Çaðdaþ, bilimsel, demokratik eðitim ve yargý kararlarýnýn uygulanmasý için her pazar Taksim de oturma eylemi yapacaðýz dedi. Türkiye Yazarlar Sendikasý ve Koçgiri Kültür Merkezi Giriþimi üyelerinin de destek verdiði protesto gösterisi açýklamalarýn ardýndan yapýlan yarým saatlik oturma eylemiyle son buldu. 25 Aðustos 2008 ( Bir Gün ) Çevreciler "Çevre" Ýçin Erdoðan'a "Takoz" Olmaya Kararlý diðer santrallerle yarýþabilir hale gelir" diyor. Türkiye'de 90 bin megavat rüzgar enerjisi potansiyeli var Özesmi rüzgar enerjisinin en ekonomik enerji kaynaklarý arasýnda olduðunu, Türkiye'nin 90 bin megavat rüzgar enerjisi potansiyeli varken, 4500 megavatlýk nükleer enerji için yatýrým yapýldýðýný söylüyor. Baþbakan'dan rüzgar ve güneþe yatýrýmý yönlendirecek bir enerji devrimi yapmasýný istiyoruz." Özesmi ayrýca havzalarýn suyunu çalacak su projeleri yerine yerelde suyu geri dönüþtüren yaðmur suyu depolama sistemleriyle beraber su tasarrufuyla iliþkilendiren, talebi yöneten su politikasýnýn oluþturulmasý gerektiðini de anlattý. "Sonuç olarak bütün sektörlerde çevreyi bir ek olarak deðil, çevreci olarak deðil çevreyi ana eksene oturtan kalkýnma anlayýþýn benimsenmesi gerekiyordu." Özesmi hükümetin çevreci olmayan yöntemlerde neden ýsrar ettiði sorusunu þöyle yanýtlýyor: "Hükümet varolan mevcut politikalarý sürdürerek bir yerlere gelebileceðini zannediyor, oysa baþarý deðiþimdedir. Aynen yenilenebilir enerji gibi yeniliklere açýk.çaðý yakalayabilen politikalar ancak ülkeyi ve dünyayý dönüþtürebilir. Gelenekçi ve taklitçi önermeleri izliyoruz, bu da olduðumuz yerde daha derine batmamýza neden oluyor."(nz/ezö BÝA Haber Merkezi

3 26 Aðustos 2008 Salý Nafiz Ünlüyurt 12.Eylül Ürünü Bir Uygulamanýn Bilinen Sonu 16. Aðustos 2008 Hacýbektaþ,sabahýn erken saatleri. Dolaþýyorum bir baþýma köþe baþlarý tutulmuþ. Her yer polis ve tören alanýnda kurulu kürsüden yükselen Sarý saçlým mavi gözlüm nerdesin türküsü. O kadar anlamlý geldi ki yüreðim kabardý, baþka bir aleme götürdü beni.yýllar öncesi 16. Aðustoslarda yapýlan baskýlarý, kurulan tuzaklarý ve yaþanýlan mutluluklarý anýmsattý bana. Ne günlerdi gerçekten de.kimliklerin gizlendiði, iþbilirlerin!, Hacýbektaþ a gelmekten korktuðu o yýllar. Tek kuruþ devlet desteði olmadan yapýlan etkinlikler. Ýlçe insanýnýn gösterdiði ilkeli ve erdemli duruþ, Cesaret ve kararlýlýk, bir ve beraber oluþ, seriliverdi önüme. Büyük ozan RUHÝ SU o gür sesiyle Gelin canlar bir olalým diyordu. Feyzullah çýnar, Nesimi Çimen, Aþýk Daimi ve de MAHSUNÝ yerlerini almýþlardý bile. Alkýþtan inliyor alan. Kaftancýoðlu anlatýyor Pir Sultaný. Kýrtýl köylüleri tertemiz inançlarýný yansýtýyor semahlarýna. Cinlik yok!, sen ben yok, biz var. Gönüller, Hacýbektaþ ve de Hacý Bektaþ Veli sevgisi ile dolu. Ne günlerdi gerçekten de. Bu duygularla dolaþtým bir baþtan bir baþa çarþýyý. O da ne?. Sarý saçlým, mavi gözlüm nerdesin türküsü duyulmaz oluverdi. Alandaki tören sona erinceye kadar da duyulmadý bir daha. Oysa törenin baþlamasýna daha saatler var. Anlaþýlan bu türkü bile hazmedilemedi birilerince!... Söylenerek uzaklaþtým. Ne yapabilirdim ki? Bu yýlki etkinlikler için ne söylenebilir diye düþünüyorum. Heyecansýz, isteksiz, tadý tuzu eksiltilmiþ bir 16. Aðustos. Ulusal basýnda, ulusal televizyonlarda olmayan bir16. Aðustos. Kültür ve sanat dünyasýndan, yazarlardan çizerlerden, üniversitelerden, çaðdaþ düþünceden baðlarý koparýlan bir 16. Aðustos. Atatürkçü düþünceden, laik cumhuriyet savunuculuðundan uzaklaþmýþ bir 16. Aðustos. Ne olabilirdi. Ne bekliyordunuz ki. Ortada dolaþanlara bir bakýn hele, Alevi ve Bektaþiliði geçim kaynaðý olarak gören, gelene aðam gidene paþam diyen, inanç sömürücüsü, hangi cem evinden ne kadar kazanýrýz hesabý yapan kuruluþlar ve de onlarýn temsilcileri. Ne olduklarý, ne olacaklarý ne yapacaklarý belirsiz, kaybettiklerini alevi dünyasýnda arayan, Sözde! dede ve babalar ve de politikanýn simgesel cambazlarý!. Üs yapmýþlar Hacýbektaþ ý. Yakýþýyorlar mý Hacýbektaþ a? Bunlarla mý yakalayacaksýn baþarýyý. Bunlarla mý aydýnlatacaksýn karanlýðý. Cumhurbaþkaný nýn etkinliklere geliþi önemli. Keþke Baþbakan ve C.H.P. Genel Baþkaný da, ayný yöntemle davet edilselerdi. Keþke onlar da gelselerdi bu etkinliklere. Bu davetler her 16.Aðustoslarda yapýlmalý. Doðrusu da bu. Karþý eylemler olacaktýr. Niye korkuluyor ki? Haklý yanlarýnýn olduðu da unutulmamalý bu tür eylemlerin. Bu tepkiler verilir, verilmeli de. Yeter ki ölçü kaçýrýlmasýn. Öte yandan, gelen konuklar yalnýzca kandilimizi kutlama için deðil, bizi tanýma, bizi görme, bizi bilme için gelmeli. Ýnancýmýza kültürümüze saygý duymalý. Toplumu incitici davranýþlardan kaçýnmalý. Bu anlamda; Cumhurbaþkanlýðý görevlilerinin etkinliklere müdahalesi çirkindi. Hacýbektaþ insanýna, saygýsýzlýktý. Seyfi Oktay ýn konuþmalarýna yapýlan engellemenin bir ölçüde de olsa haklý gerekçeleri bulunabilir. olduðunu sanmýyoruz ya ama Belediye baþkanýnýn konuþmasýna yapýlan müdahale her yaný ile çok daha düþündürücü. Bu çirkinliði örtecek hiçbir gerekçe de yok. Keþke, anýnda tepki verilebilseydi. Deðil, Hisarcýklýoðlu nun yaptýracaðýný söylediði fakülte binasý, üniversite bile açýlsa böyle bir yara kapatýlamaz. Peþi býrakýlmamalý bu iþin. Bu aymazlýðý yapan kimse, þikayetçi olunmalý. Cumhurbaþkanlýðý makamýna bu talep iletilmeli, temize çýkarýlmalý 16.Aðustos etkinlikleri. Bir 16. Aðustos da böyle gelip geçti. Biz bizeyiz artýk. Her þey açýk ve net ortada. Bir þey söylemeye gerek bile yok. Her geçen yýl etkinlikler anlamýný kaybediyor. Birbirimizi suçlama, kavga etme, birbirimizi karalama, bir yerlere götürmez bizi. Götürmüyor da Gelinen nokta 12. Eylül ürünü olan bir uygulamanýn kaçýnýlmaz sonuydu. Bilinen oldu. Bu gerçek kabul edilmeli. Kiþilere endeksli olmaktan kurtarýlmalý 16.Aðustoslar. Törenlerle ilgili yeni bir yapýlanma süreci baþlatýlmalý. Yeni bir biçim ve yeni bir ruh verilmeli ona. Sorun hepimizin. Oturup konuþulmalý. Çözüm aranmalý. Ve de o çözüm bulunmalý Tuz Gölü havzasýnda bulunan, geçen yýl flamingolarýn akýn ettiði son sulak alan olan Küçük Göl de kurudu Yaz aylarýnda Küçük Göl e kuþ fotoðraflarý çekmek için giden birçok kiþi hayal kýrýklýðý ile eli boþ döndü. Kulu Belediye Baþkaný Ahmet Yýldýz, Kulu ve Cihanbeyli ilçe sýnýrlarýnda yer alan Tuz Gölü Havzasý ndaki sulak alanlardan geriye çöl görünümlü boþ alanlarýn kaldýðýný söyledi. Bölgeye yaðýþýn çok az düþtüðünü, tarýmsal sulama için yoðun su çekildiðini belirten Yýldýz, "Bunlara sýcaklar da eklenince Düden Gölü nün hemen yanýnda bulunan Küçük Göl de kurudu. Bölgeye özellikle kuþlar için doða turizmi kapsamýnda gelen turistler artýk uðramaz oldu. Yaz aylarýnda sulak alan ve kuþlarýn oluþturduðu renklilik kayboldu. Bölgemiz giderek çölleþiyor" dedi. Bölgeyi kurtarmak adýna geçen yýl 2 bin dekarlýk araziyi aðaçlandýrmak için 250 bin fidan diktiklerini anlatan Yýldýz, "Sulama yapamýyoruz. Yaðýþ da olmayýnca fidanlar kurudu. Bu yýl tekrar 250 bin fidan daha diktik ama yaðýþ olmadý ve yine kurudu. Biz de ne yapacaðýmýzý þaþýrdýk. Çevre ve Orman Bakaný Veysel Eroðlu, Kulu ziyaretinde fidanlarýn damla sulama yöntemiyle sulanmasý için destek MUCU YERALTI TEKÝNDÜÐÜN SALONU Siz Deðerli Halkýmýzýn Adres:TEKÝN TÝCARET Ýkinci Pazar Yeri - MUCUR Tel: TEKÝN TÝCARET & KURUYEMÝÞ KÝRALIK ÝÞ YERÝ Türbe karþýsýnda 3 katlý, 150 m2 Canel Market in olduðu iþ yeri Kiralýktýr Necdet AKPINARLI Tel: SATILIK TARLA 250 dekar8 parça tarla satýlýktýr. Müracat: Hasan Danacý Tel: HACIBEKTAÞ sözü verdi" diye konuþtu. Doðal Hayatý Koruma Vakfý Türkiye yetkilileri ise Konya Kapalý Havzasý nda bütün sulak alanlarýn birbirine baðlantýlý olduðunu, birinin kurumasýnýn diðerini de olumsuz etkileyeceðini söyledi. Yetkililer, yýllardýr söyledikleri durumun havzada gerçekleþmeye baþladýðýný, sulak alanlarýn sýrayla kuruduðunu bildirdi. Düðün,Niþan,Sünnet,Mevlüt,Cenaze Toplantýlarýnýzda Masa Sandalye Çadýr ve Tüm Düðün Malzemeleri Kiraya Verilir. Ayrýca Alkol kuruyemiþ Çeþitlerimizle Hizmetinizdeyiz. Ramazan TEKÝN ve Oðullarý Merkez:2.Pazar Yeri MUCUR/KIRÞEHÝR Tel: Gsm: Þube:Karaburna Yolu Üzeri Cafer Baðýþ Apt. Altý Hacýbektaþ/NEVÞEHÝR (Radikal) GEREKLÝ TELEFONLAR Kaymakam Kaymakamlýk Yazý Ýþ Sos. Yar. ve Day Özel Ýdare Nüfus Belediye Baþkanlýðý Milli Eðitim Müd Halk Eðitim Müd Askerlik Þubesi Kapalý Spor Salonu Devlet Hastanesi Ýlçe Saðlýk Grup Bþk Tapu Sicil C.Savcýlýðý Adliye Adliye Kütüphane H.B.V Kültür Merkezi Müze Turizm Danýþma Emniyet Amirliði Karakol Amirliði Jandarma Ýlçe Tarým Lise Kýz Meslek Lisesi Mal Müdürlüðü Kadastro Karaburna Belediye Kýzýlaðýl Belediye PTT T.M.O Türkiye Ýþ Bankasý Ziraat Bankasý Þoförler Cemiyeti Esnaf Odasý Tarým Kredi Koop TEDAÞ Çiftci M.K.Baþkanlýðý Rýfat Kartal Huzurevi Sulucakarahöyük Gzts Taþýyýcýlar koop Nevþehir Seyahat Þanal Seyahat Mermerler Seyehat Dergah Taksi Duraðý Terminal Taksi

4 Devletin Demokrasi, Hukuk, Laiklik ve Ýnsan Haklarý Anlayýþýnýn Somutu ve Dergahýmýz. Alevi-Bektaþi toplumun inanç ve öðreti merkezi olan Hace Bektaþ-i Veli Dergahý üzerindeki asimilasyon, yani Alevileri sünnileþtirme çabalarýnýn ilki, Osmanlý dönemi padiþahlarýndan 2. Mahmut döneminde baþlamýþtýr. Dergahýmýzýn bahçesine sünnilerin ibadet yeri olan bir cami yaptýrýlmýþtýr. Cumhuriyet hükümeti döneminde ve tarikatlara yakýnlýðý bilinen Adnan Menderes bu camiyi restore etmiþtir. Bir çok Alevi-Bektaþi dergahýnýn ve Türbelerin kapatýldýðý dönemde, Hace Bektaþi Veli Dergahý'da 30 Kasým 1925'de kapatýlmýþtýr. Gerekçe "Tekke ve tarikatlarýn kapatýlmasý Kanunu". Alevilerin inanç ve öðreti mekanlarý olan dergahlarýný ve türbelerini kapatmak, "Cemevi caminin alternatifi olamaz" gibi mesnetsiz bir argüman ile din, vicdan ve inanç özgürlüðü kapsamýnda yasallaþmasýna, tanýnmasýna karþý çýkmak, demokrasi ve insan haklarýndan nasipsiz kalmýþlarýn yaklaþýmýdýr. Devletin sünnilik üzerinden kurduðu Diyanet camileri, tarikat camileri, kamu camileri, kýþla camileri, þahýs camileri, ticarethaneleþmiþ camiler yýlýn 365 günü ve ücretsiz olarak hizmet vermektedir. Demokratik, Laik bir cumhuriyet ülkesinde 100 bin cami ile din hizmeti aksatýlmýyor. Hatta bu camilerin etrafýnda örgütlenen insanlarýn kurduðu 25 bin civarýnda Cami yaptýrma derneði vardýr. Bunlar üzerinde bir denetim yoktur. Camiye gidenler, dergahýmýza giriþteki gibi bilet almazlar. Kültür Bakanlýðý tarafýndan iþgal edilen dergahýmýza ancak biletle giriþ yapýlmak zorundadýr. Dergamýzda dedelerimiz, pirlerimiz cem yürütemez. Aleviler bu dergahta ibadet edemez. Dedeler, babalar posta oturamaz. Çünkü burada devletin iþgali sözkonusudur. Dergamýzda Diyanet Ýþleri baþkanlýðý tarafýndn görevlendirilmiþ 1 Ýmam, ayrýca devlet memuru olarak atanmýþ 1 müze müdürü vardýr. Bu ise Anayasal eþitliðin teminat altýnda olduðu, laik ve cumhuriyet ülkesi Türkiye de oluyor. Bu uygulama tek kelimeyle, iþgal ve hak ihlalidir. Hacý Bektaþ Anma Töreninin Baþ Konuðu Sayýn Cumhurbaþkanýna, Anayasal Görevlerimizden Bazý Hatýrlatmalar. Anaysadan.. Herkes,kiþiliðine baðlý, dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez temel hak ve hürriyetlere sahiptir. Anayasada yer alan hak ve hürriyetlerden hiçbiri din ve mezhep ayrýmý yaratmak, Serçeþmeden Baktým; Kimliði, Dergahlarý ve Kürsüleri Ýþgal Edilmiþ Aleviler Gördüm...Amacýyla kullanýlamaz. Herkes, yaþama, maddi ve manevi varlýðýný koruma ve geliþtirme hakkýna sahiptir. Herkes, vicdan, dini inanç ve kanaat hürriyetine sahiptir. Kimse, ibadete, dini ayin ve törenlere katýlmaya, dini inanç ve kanaatlerini açýklamaya zorlanamaz; dini inanç ve kanaatlerinden dolayý kýnanamaz ve suçlanamaz. Herkes düþünce ve kanaat hürriyetine sahiptir. Herkes, düþünce ve kanaatlerini söz,yazý,resim veya baþka yollarla tek baþýna veya toplu olarak açýklama ve yayma hakkýna sahiptir. Aleviler, devletin baþý olan Cumhurbaþkanlýðý makanýna çaðrýda bulunarak, Hace Bektaþi Veli Dergahýnýn derhal Alevilere býrakýlmasýný istiyor. Anayasal haksýzlýklara son vermek ve yanlýþý düzeltmek için Anayasayý korumakla yükümlü olan, Cumhurbaþkanlýðýna çaðrýda bulunuyor. Alevilerin ve kurumlarýnýn siyasilere ve siyasi iktidarlara sormasý gereken soru þudur. "Devlet olarak, Alevilerin inanç ve öðreti merkezine giriþi paralý hale getirip, bütçe açýklarýnýzý kapatmaya çalýþýyorsunuz! Neden bu ülkede devlet tarafýnda milyarlarca dollar aktarýlan bir inancýn, sayýsý 100 bini bulan camilerine, yani ibadet yerlerine giriþi paralý hale getirmiyorsunuz? Bu nasýl bir eþitlil anlayýþýdýr! Bu nasýl bir laiklik uygulamasýdýr?" Sorunlarýmýzý ve Taleplerimizi Saðýr Sultan Duydu, Ama Siyasi Ýktidarlar Duy(a)madý. (Turan Eser, Araþtýrmacý-Yazar) Alevi-Bektaþi Kurumlarý uzunca bir zamandan beri, Hace Bektaþ Veli Anma Törenlerinde, sorunlarýný kürsüden, yayýnlarýnda, panellerinde ve konferanslarýnda bir bir anlatmýþlardýr. HBV anma törenlerinin birinci günü, tüm siyasi ve devlet erkanýnýn görüpte, görmezlikten geldiði taleplerini "okunsun ve bilinsin" diye koca koca harflerler yazdýðý pankartlarýný tören alanlarýna astýlar. Olur ya, belki insan haklarýndan, demokrasiden, laiklikten ve eþitlikten yana bir siyasi parti, devlet temsilcisi ya da hükümet sözcüsü görür de, Alevilerin taleplerini TBMM'de gündeme alýr diye. Ama nafile yýldýr, Alevilerin sorunlarýnýn onlarca panelin ve onlarca protokol konuþmasýnýn konusu olmasýna raðmen, Alevilerin sorunu çözülmedi. HBV Anma Törenleri devletin resmi erkanýnýn ve ideolojisini etkisi altýnda kalarak, hak arama, hak sorma meclisine dönüþemedi. Hatta giderek Alevi-Bektaþi kurumlarýnýn söz haklarý ellerinde alýndý. Bu yýl yine bakanlar, parti temsilcileri ve Cumhurbaþkaný katýldý. Parti Genel Baþkanlarý ve milletvekilleri katýdý. Fakat Alevi sorunu hakkýnda tek bir söz söylendi mi? Çözüm için adým atýldý mý? HAYIR. Aleviler Siyasal Alanda Söz Sahibi Olmalýdýr. Yani biz Aleviler birlik ve beraberliðimizi saðlayamadaýðýmýz sürece, siyasal alanda söz sahibi olamadýkça, Hace Bektaþ Veli Anma törenleri Alevilerin sorunlarýnýn tartýþýldýðý, dile getirildiði, fakat siyasi iktidarlarýn çözüm üretmekten uzak, inkarcý ve hak ihlallerinin devamýna sessiz kalan ve Alevilere yönelik hak ihlallerini fiilen sürdüren hükümet politikalarýna teslim olmaya yine devam edecek. Sorunu yaþayan Alevilerin örgütleri ve temsilcileri yine konuþturulmayacak, kürsü yasaðý yine sürecek. HBV Anma Törenlerine devlet erkanýnýn ve siyasilerin ilgi göstermesinin tek nedeni vardýr. Alevi toplumu önemli ve sayýsal olarak önemli bir güçtür. Bu toplumsal gücün kendi deðerleri etrafýnda buluþmasýný engellemek gerekir. Alevi- Bektaþi kurumlarýnýn bir arada ve güçlü þekilde yan yana gelmesine fýrsat vermemek içindir. Dahasý resmi tören boyunca yaptýklarý içi boþ ve yerine getirilmeyen sözler ve vaatlerle Alevileri çirkin rant siyasetlerine alet etmektir. Kutsal mekanlarýmýza, dergahlarýmýza her gün bilet alarak girmenin acýsýný yaþarken, ayný mekanlara asimilasyon politikalarýnýn bir uzantýsý olarak, dikilen camiye giriþin bedava olmasýnda bile rahatsýz olmadan, sadece bu siyasiler bilet almaktan muaftýr. Resmi görüþ, Alevi hareketinin 26 Aðustos 2008 Salý yürüttüðü hak temelli demokrasi ve eþitlik mücadelesine karþý set çekebilmek için, Alevi kurumlarýnýn kendi evinde konuþmasý, yerel yönetimce yasaklandý. Bu yýl ise, AKP hükümeti ve onun kendi içinden seçtiði Cumhurbaþkaný hem yerel yönetimin, hem de sol ve sosyal demokrat kimlikli Eski Adalet bakaný sayýn Seyfi Oktay'ýn konuþmasýný engelledi. Kürsüyü iþgal ettiler. Tüm bu geliþmeler karþýsýnda, Alevi hareketinin siyasal alanda bir güç yaratmasýnýn zorunluluðu artýk görülmelidir. Alevi sorunda çözüm sunamayan ve Alevileri oyalayan, kandýran, mevcut siyasi partilerin arka bahçesi olmak, onlarý toplumsal cari açýklarýný kapatmak için kullandýðý dolgu malzemesi olmak Alevileri kurtarmak gerekir. Artýk Aleviler, demokrasi, eþitlik, laiklik, sosyal devlet, barýþ, emek ve özgürlükler ekseninde sol ve sosyal demokrat kimlikli bir siyasi adres oluþturmak için elini taþýn altýna koymalýdýr. Siyasal alandaki kirlenmiþliðe karþý, Alevilerin siyasal alandaki edilgen ve etkisizliðini sona erdirecek ve yol siyasal birliði saylayacak bir hareketi baþlatmasý gereðini kabul etmesi gerekir. Mesele Suçtan Arýnmak Ýse: O Zaman Delikli Taþtan Aleviler Deðil, Ýnkarcý Siyaset ve Siyasilerde Geçmelidir. Serçeþme'nin verdiði mesaj ve ögüt oldukça açýktýr. Alevilerin karþý karþýya olduðu zulüm, baský, inkar ve asimilasyon bir kader deðil, aksine Türk Ýslam Sentezinden beslenen resmi bir ideolojinin uygulamasýdýr. Bu ideoloji ister kabul edilsin, ister kabul edilmesin, tüm siyaset alaný üzerinde ciddi bir hegemonya kurmuþ ve partileri etkilemiþ durumdadýr. Alevilerin sorunlarý, acýlarý ve talepleri ise baþkalarýnýn insafýna býrakýlmayacak kadar, çözümün açýsýndan önem ve öncelik taþyor. Alevilerin açýl olarak ve zaman kaybetmeden cevap aramasý kgeeken soru net; Alevilerin kaderlerini ve geleceklerini hangi irade tayin edecek? Bu sorunun cevabý önemlidir. Çünkü bu soruya verilecek cevabýn doðruluðu ve yanlýþlýðý ayný zamanda hepimizin kaderini ve geleceðini belirleyecektir. Bugüne kader kendi kaderini ve geleceðini tayin etme hakkýný, kendi dýþýndaki dinamiklerin insafýna býrakmýþ, iyi niyetli ve hoþgörülü Aleviler, önümüzdeki süreçte Alevi toplumunun kendi özgücüyle oluþturduðu ortak akýl ve güç birliðiyle, siyasal alanda varolmanýn kararýný vererek, siyasal alanda onurluca bir solsosyal demokrat güçlerin birliðine hizmet eden siyaset adresini inþa etmek zorundadýr. Gerek resmi politikanýn, gerekse resmileþmiþ sivil politikanýn karþýsýna, kendi baðýmsýz akýl ve toplumsal gücü ile çýkmalýdýr. ( BÝTTÝ )

5 26 Aðustos 2008 Salý Türkiye'nin Ýlk Kadýn Muhabiri Vasfiye Özkoçak Benim için gazeteci demek, muhabirlik demektir. Muhabir demek haber demektir. Halka en kýsa zamanda olaylarý vermek demektir. Gazetecilik enstütüsüne girdiðim zaman hocamýz Burhan Felek ilk konuþmasýnda, gazete haber için çýkar, gazete köþe yazýsý için çýkmaz, demiþti. Ýlk derste bunu öðrenmiþtim. Gazete demek haber demekti, haber demek halk demekti, halka en iyi haberi götürebilmek demekti. Muhabir alt seviyede, yazar üst seviyede görülüyor. Oysa ki muhabirlik seviye deðildir. Gazeteyi ayakta tutan muhabirdir. Ben, uzun yýllarca, sadece gazetecilik yaptým. Dünyaya bin kere gelsem, bin kere de gazetecilik yapmak isterim.»adliyenin de ilk kadýn muhabirisiniz. Neden adliye muhabirliðini seçtiniz? Gazeteci, halký seven, halk için kendini feda eden kiþidir. Halký olaylara karþý uyaran, halka bilgiyi ulaþtýran ve halkla yönetici arasýndaki iliþkilere yer verendir. Halkýn huzurunu bozan, menfaat için haber yapan, gazeteci deðildir. Çünkü gazetecilik o kadar yücedir ki o yücelik halkýn huzuru, memleketin huzuru demektir. Gazeteci haberi saklamaz ve haberi baþkasýna satmaz. Gazeteci etki býraktý? Yaþanan olaylar, insanlarý yaþamdan nefret ettiren olaylardý. En sevdiðiniz, en kültürlü, aydýn insanlar yok ediliyordu. Bile bile yapýlan olaylardý hepsi de. Abdi Ýpekçi nin öldürülmesi... Bu olay beni derinden etkiledi. Yýllarca beraber çalýþtýk. O aydýn insanýn öldürülmesi için, bir katil yetiþtirilmiþti. Onun duruþmalarýný da gördüm. Mehmet Ali Aðca ilk yakalandýðýnda ben öldürdüm, diyordu. Bir insan bu kadar rahat dile getirebilir mi? Demek ki öldürmek için yetiþtirilmiþti.»kitabýn bir kesitinde, Deniz Gezmiþ in telefonla sizi arayýp, hakkýndaki tutuklama Hani adalet mülkün temelidir, derler ya Hazýrlayan :Ayþe KILIÇ Türkiye nin son elli yýlýna damgasýný vuran olaylara yakýndan tanýklýk eden Türkiye nin ilk kadýn muhabiri Vasfiye Özkoçak, Dünyaya bin kere gelsem, bin kere de gazetecilik yaparým, diyor. Özkoçak ýn yaþamý Vasfiye Abla kitabýnda. Vasfiye Özkoçak (85), Türkiye nin ilk kadýn muhabirinin yanýsýra adliyenin de ilk kadýn muhabiri yýlýnda muhabirlik olarak baþladýðý gazetecilik mesleðini, muhabir olarak devam edip bitiren sayýlý gazetecilerden biri. Dünyaya bin kere gelsem, bin kere de gazetecilik yapmak isterim diyen yýllarýn gazetecisi, Türkiye nin son elli yýlýna damgasýný Ayaktakiler: Mehmet Baþaran, Yaþar Kemal, Mahmut Makal, Talip Apaydýn. Oturanlar: Mustafa Baydar, Vasfiye Özkoçak ve Fakir Baykurt. Yýl bence adalet mülkün deðil insanlýðýn temelidir. Ýnsaný insan yapan þeydir adalet. Adliye muhabirliðini adaletten büyük bir zevk aldýðým için seçtim. sevgi doludur. Yanlýþ yapmamaya çalýþan kiþidir.»gazeteler bugün, muhabire gerçek muhabirlik imkãný veriyor mu sizce? Muhabirler sadece gazetenin istediði haberi görebiliyor. Yanlýþý doðru olarak göstermek ve var olaný vermemek gazeteciliðin sonu demek. Çünkü halk uyanýktýr ve bu yanlýþý görecektir. Çünkü halk birçok olayý yaþamýþtýr. Olaylarda hangi basýnýn daha iyi çalýþtýðýný görebiliyor. Halk bu kadar uyanýkken gazetelerin tutumu açýða çýkar kararýný sorduðuna yer veriliyor. Bir gazeteci olarak gençlik liderleriyle olan iliþkinizi paylaþabillir misiniz bizimle? Denizleri nasýl bilirdiniz? vuran olaylara yakýndan tanýklýk etti. 6-7 Eylül olaylarýný, 27 Mayýs ihtilalini, Kanlý 1 Mayýs ý, Sýkýyönetim Mahkemeleri ndeki davalara tanýklýk eden Özkoçak, 1968 Kuþaðý Türkiye gençlik liderlerinden Deniz Gezmiþ, Mahir Çayan la tanýþtý yýlýnda Mahir Çayan ve arkadaþlarýnýn Maltepe Askeri Cezaevi nden kaçýþýný manþete taþýrken, Hüseyin Cevahir in 1971 de Maltepe de katlediliþine tanýklýk etti. Yýllarce beraber çalýþtýðý Miliyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Abdi Ýpekçi nin 1979 da Mehmet Ali Aðca tarafýndan silahlý saldýrý sonucu öldürülmesinden büyük üzüntü duydu. Özkoçak, tarihi tanýklýðýný bir gazetecinin kalemiyle okuyucuyla buluþturuyor. Özkoçak ýn çocukluðu, gençlik yýllarý, gazeteciliði, tüm anýlarý Gazeteci Süleyman Boyoðlu tarafýndan kaleme alýndý. Truva Yayýnlarý ndan çýkan Vasfiye Abla adlý kitapta toplanan anýlar, okuyucu ile yeniden yaþam bulacak. Türkiye nin ilk kadýn muhabiri olarak dikkatleri üzerinde toplayan Vasfiye Özkoçak ile gazeteciliði ve Vasfiye Abla yý konuþtuk.»muhabir olarak baþladýðýnýz gazeteciliði muhabir olarak bitirdiniz? Sizin için meslekte muhabirliðin önemi nedir?»bir adliye muhabiri olarak soruyorum; adliye muhabirliðinin bugün geldiði noktayý nasýl deðerlendiriyorsunuz? Þu an muhabirlerin yanýnda olmadýðým için, deðerlendirmem zor. Yalnýz þu var ki þimdiki muhabirlerin aþaðýdan gelen bir kültürleri yok. Muhabirlerin günahý yok burada. Muhabirleri gazeteye alan kiþiler onlarý mesleðe hazýrlamýyor. Gazetecilik yapýlýyor mu þu an yapýlmýyor mu onu da bilmiyoruz. Herkes muhabir... Ama gerçek muhabirlik yok. Gazeteler, güzel kýzlarý alýyorlar ve para vermeden çalýþtýrýyorlar. Kýzlar da bu duruma razý oluyor. Ve sonra da gazetecilik yapýyoruz diyorlar. Bazý yanýlmalar ve sapmalara raðmen, gazeteciliðe ve gazeteye ilgi halen devam ediyor.»kimdir peki gazeteci? ve bir gün gazeteler yok olabilir. Çünkü, halk istediðini bulamayýnca gazeteyi okumaz bir daha.»süleyman Boyoðlu sizi Vasfiye Abla kitabýyla okuyucu ile buluþturdu. Sizi tanýmayanlara, tanýtma olanaðý sundu. Böyle bir çalýþma sizde nasýl bir etki býraktý? Ýnsan en sevdiði þeyi kendisi yapmak ister. Ben de yaþamý seviyorum ve kendi hayatýmý kendim yazmak isterdim. Ama Süleyman mükemmel bir insan ve hayatýmý yazmayý çok istiyordu. Beni çok yakýndan da tanýyordu. Bu nedenle onun yazma isteðine karþý koymadým. Beni o yazdý. Vasfiye Abla kitabý beni çok ama çok sevindirdi. Mutlu oldum...»kitapta, meslek hayatýnýzda önemli olaylara tanýklýðýnýza da yer veriliyor. 6-7 Eylül olaylarý, Abdi Ýpekçi nin öldürülmesi, kanlý 1 Mayýs, Mahir Çayanlarýn kaçýrýlýþý... Bir gazeteci olarak bu olaylar sizde nasýl bir Aslýnda sadece Denizlerle deðil bütün öðrencilerle, gençlerle iliþkim iyiydi. Kitapta da yer verildiði gibi, haber için üniversiteye gittiðimde Deniz Gezmiþ le, Mahir Çayan la ve diðer öðrencilerle çok konuþurduk. Mahir akýllý bir çocuktu. Ulaþ Bardakçý ile de konuþurdum. Bana, abla biz bültenleri hazýrladýk, doçente verdik ondan alýrsýnýz, derlerdi. Giderdim bildirilerini söylediklerdi asistanlardan, doçentlerden alýrdým. Ama sonra gittim o hocalara söyledim; o çocuklar öldü, siz hâlâ yaþýyorsunuz... Onlarý kayýracak olan sizlerdiniz, dedim. Evet, Deniz Gezmiþ de beni bir gün Ankara dan arayýp abla bana tutuklama çýktý mý, diye sordu. Yani o çocuklar iyi çocuklardý. Ýyi yetiþtirilmiþlerdi. Onlar Türkiye ye kazandýrýlabilinirdi.»son olarak, yine kitapta, bir davayý izlemenizin ardýndan ölümle tehdit edilmenize raðmen, haberinizi yazdýðýnýz anlatýlýyor. Bu cesareti nereden alýyordunuz? Ben mesleðimi çok seviyorum. Hiçbir þey beni haber yazmaktan alýkoyamazdý. Tehdit edilmeme raðmen, öldürüleceðimi hiç düþünmedim. Meslekte dimdik ayakta elli altý yýl Vasfiye Özkoçak ýn hayatýný yazan Süleyman Boyoðlu, Özkoçak ý yaptýðý iþi mükemmel yapan biri olarak tanýmladý. Vasfiye, Türkiye nin ilk kadýn muhabiri ama meslekte þýmarmayan bir gazeteci. Meslekte elli altý yýl dimdik ayakta kalabilen tek kiþi, diyen Boyoðlu, kitabý yazmasýnda Özkoçak ile kurduðu yakýn dostluðun etkili olduðunu söyledi. Kitabýn, yaklaþýk üç yýl süren bir çalýþmanýn ürünü olduðunu belirten Boyoðlu, Vasfiye Abla nýn hayatýný yazmak bana nasip oldu. Kendi aðzýndan kendisini anlatmaya çalýþtým, umarým kendisini anlatmayý baþarmýþýmdýr, diye konuþtu. 24 Aðustos 2008 ( Bir Gün )

6 SÝMULÝUM SÝNEÐÝ MÜCADELESÝ AMACIYLA HÝBE EDÝLEN BOT KIZILIRMAK NEHRÝNE ÝNDÝRÝLDÝ. Kamil ÖNTAÞ-NEVÞEHÝR Kýzýlýrmak Nehrinde sürdürülen simulium araþtýrma ve mücadelesinde kullanýlmak üzere Ayen Enerji A.Þ. tarafýndan Ankara Zirai Mücadele Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðüne hibe edilen zodýac tipi bot günü Avanos Ýlçe Merkezinde bulunan 6 no lu simulium araþtýrma merkezinde nehre indirildi. Zodýac tipi botun nehre indirilmesinde; Nevþehir Valisi M. Asým HACIMUSTAFAOÐLU, Nevþehir Ýl Tarým Müdürü Vekili Kenan ÞAHÝN, Avanos Kaymakamý Mehmet ÜNLÜ, Ýl Tarým Müdürlüðü Þube Müdürleri, Avanos Ýlçe Tarým Müdürü Ali ÇOPUR, Avanos Belediyesi yetkilileri, Ankara Zirai Mücadele Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðünde görevli Uzman Abdullah YILMAZ, Nevþehir Ýl Tarým Müdürlüðünde simulium çalýþmasýnda görevli Veteriner Hekim Hakan YEÞÝLÖZ, Avanos Ýlçesinde bulunan Hotel Avrasya temsilcileri ve Nevþehir Ýlinin yazýlý ve görsel basýn mensubu temsilcileri hazýr bulundu. Nevþehir Valisi M.Asým HACIMUSTAFAOÐLU yaptýðý açýklamada; Simulium çalýþmasýnýn uzun soluklu bir çalýþma olduðunu belirterek, simulium probleminin görüldüðü yýllarýnda çok felaket olan sinek yoðunluðunun yapýlan araþtýrma ve ilaçlamalarla 2008 yýlýna gelindiðinde büyük bir baþarý elde edildiðini ifade ederek simulium mücadelesinde emeði geçen bütün kurum-kuruluþ temsilci ve yetkililerine teþekkür etti. Simulium sineði ile mücadele ve araþtýrma çalýþmalarýnda ihtiyaç duyulan ;8.000 YTL deðerindeki zodýac tipi bot Ayen Enerji A.Þ. tarafýndan araþtýrma ekibi adýna Ankara Zirai Mücadele Merkez Araþtýrma Enstitüsüne hibe edilmiþtir.çalýþmalarda botun kullanýlmasýyla birlikte ýrmakta daha önce girilemeyen alanlarda inceleme ve araþtýrma imkaný saðlanacaðýndan böceðin belirlenemeyen üreme alanlarý belirlenerek mücadeledeki baþarý oranýnýn artmasý saðlanacaktýr. Ayrýca, Avanos merkezde ýrmak kenarýnda bulunan Hotel Avrasya yetkilileri de simulium sineði mücadelesinde gösterdikleri baþarý ve destekten dolayý Nevþehir Valisi M.Asým HACIMUSTAFAOÐLU, Nevþehir Ýl Tarým Müdür Vekili Kenan ÞAHÝN ve Ankara Zirai Mücadele Merkez Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü Uzmaný Abdullah YILMAZ a birer teþekkür plaketi verdi. Kamil ÖNTAÞ-NEVÞEHÝR Nevþehir'de Kapadokya Futbol Turnuvalarý devam ediyor. Nevþehir'de Kapadokya Futbol Turnuvalarý kapsamýnda düzenlenen ve turnuvanýn bir diðer ayaðý olan, Nevþehir Valisi M. Hacýmustafaoðlu adýna düzenlenenhacýmustafaoðlu Anatolian Cup turnuvasý þampiyonu Bugsaþspor oldu. Nevþehir Valiliði, Gençlik ve Spor Ýl Müdürlüðü ile Her-Mak Spor Organizasyon þirketi tarafýndan organize edilen Kapadokya Futbol Turnuvalarý'nýn bir diðer ayaðý olan Hacýmustafaoðlu Anatolian Cup Futbol Turnuvasý, Gazi Stadyumu'nda oynan Buðsaþspor-Marmaris Belediyespor karþýlaþmasý ile sona erdi. 26 Aðustos 2008 Salý Yaþ üzüm alýmýna baþlanýyor Nevþehir'de bulunan TASKOBÝRLÝK tarafýndan, 1 Eylül 2008 tarihinden itibaren yaþ üzüm alýmýna baþlanacaðý bildirildi. Nevþehir Üzüm ve Mamülleri Tarým Satýþ Kooperatifleri Birliði (TASKOBÝRLÝK) Yönetim Kurulu Baþkaný Mustafa Durmaz, yaptýðý açýklamada, yaþ üzüm alýmý ile ilgili MEY Ýçki Fabrikasý ile yaptýklarý görüþmelerin olumlu sonuçlandýðýný ve kooperatif olarak bu yýlda üreticilerin yaþ üzümlerini alacaklarýný söyledi. 1 Eylül 2008 tarihinde baþlayacak olan yaþ üzüm alýmlarý için henüz taban fiyat belirlemesinin yapýlmadýðýný kaydeden Durmaz, alýnacak olan yaþ üzümler için bir kota uygulanmayacaðýný söyledi. Yaþ üzüm alýmlarýnýn Nevþehir'in Nar beldesinde bulunan merkez kooperatiflerinin yaný sýra Gülþehir, Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Özkonak ve Çat beldelerindeki kooperatifleri aracýlýðý ile gerçekleþeceðini belirten Durmaz, "Kurulduðu günden bu yana Nevþehir'deki üzüm Kamil ÖNTAÞ-ÜRGÜP ÝSPANYA Kralý Juan Carlos un kýz kardeþi Prenses Infanta Dona Margarita, eþi Carlos Zurita ile Kapadokya nýn tarihi ve turistik mekânlarýný ziyaret etti. Zurita, Kapadokya ya birçok kez geldiðini söyledi. Kral Carlos un, doðuþtan görme engelli kýz kardeþi Infanta Dona Margarita (69), bir günlük Kapadokya gezisinde tarihi ve turistik mekânlarý gezdi. Nevþehir in kaya evleriyle ünlü Ürgüp ilçesi ile çanak çömlek yapýmýyla tanýnan Avanos ilçelerine giden Margarita ve Zurita, Göreme üreticilerinin en büyük destekçisi olan TASKOBÝRLÝK bu yýlda üreticilerimizin maðdur olmamalarý için yaþ üzüm alýmý yapacak. Bu konuda MEY Ýçki Fabrikasý ile görüþmelerimiz sürüyor. Ufak pürüzlerin dýþýnda büyük ölçüde anlaþma saðlandý. Yaþ üzüm alým kampanyasýnýn ardýndan Eylül ayý sonunda bu kez kuru üzüm alým kampanyasýný baþalatacaðýz" dedi. ( Kent haber ) Prenses Margarita Kapadokya da ve Uçhusar beldelerini ziyaret etti. Nevþehir Valisi Hacýmustafaoðlu Adýna Düzenlenen Turnuvanýn Þampiyonu Buðsaþspor Oldu... Karþýlaþmada, Buðsaþspor Marmaris Belediyespor'u 2-1 maðlup ederek, turnuvanýn þampiyonu oldu. Final maçýnýn ardýndan düzenlenen törenle þampiyon takýma kupasý, Nevþehir Vali Yardýmcýsý Hüseyin Ergi tarafýndan verildi. Petrol KIRÞEHÝR< >HACIBEKTAÞ Dedebað Fýrýn >MERKEZ Otel Ýnþaatý Kýz Öðrenci Yurdu Erkek Öðr.Yurdu Nevþehir Yolu üzerinde Bala Mahallsi nde, Terminalin Üniversite Üniversite Kampus Arazisi < BEÞTAÞ 643m2 587m2 626m2 638m2 617m2 634m2 609m2 610m2 Hüseyin Sümen in evi SATILIK ARSALAR Çep: Tel: Veliyettin Ulusoy un evinin yaný, arsalý ve bahçeli 2 katlý ev satýlýktýr. Çep Tel: Ev Tel: arkasýnda çift arsalý, yetiþmiþ aðaçlarý ve bað ý olan 180m2 üzerine kurulu,tribleks ev sahibinden satýlýktýr. Tel:

7 26 Aðustos 2008 Salý DSP genel Baþbakaný Erdoðan'a ateþ püskürdü. Sezer Erdoðan'ý Sahte kabadayýlarýn daniskasý ve bölücülerin daniskasý ilan etti Ender TÜRKKAN- Ali GÜNDOÐAN MUÐLA'nýn Marmaris Ýlçesi'nde partisine katýlýmlar nedeniyle düzenlenen törende konuþan Demokratik Sol Parti (DSP) Genel Baþkaný Zeki Sezer, Rize'de hidroelektrik santrallara karþý çýkan çevrecileri Boþ vakitlerini deðerlendirenler diye niteleyen ve Ben çevrecinin daniskasýyým diyen Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan'ý eleþtirdi. Zeki Sezer, Birçok þeyin daniskasý, Sahte kabadayýlarýn daniskasý ve bölücülerin daniskasý ilan ettiði Baþbakan Erdoðan için, Baþbakanlarýn daniskasý deðil, yüz karasý ifadesini kullandý. DSP lideri Zeki Sezer, partisiye katýlanlar için düzenlenen törene katýlmak amacýyla bugün sabah saatlerinde DSP Ýzmir Milletvekili Harun Öztürk ve DSP Genel Baþkan Yardýmcýsý eski Devlet Bakaný Melda Bayer'la birlikte Muðla'ya geldi. Zeki Sezer ve beraberindekiler, Fethiye'deki törenin ardýndan saat 12.15'te Marmaris'e geçti. Yaklaþýk 200 kiþi tarafýndan karþýlanan Sezer, parti binasýnda düzenlenen törende yaptýðý konuþmada AKP Hükümeti ve Baþbakan Erdoðan'ý aðýr bir dille eleþtirdi. AKP Hükümetinin görev yaptýðý 6 yýl içerisinde ekonominin battýðýný, iþsizliðin arttýðýný, maliyetleri üç kat artmasýna raðmen ürünlerini ayný fiyata satan çiftçinin süründüðünü, emeklilerin nefes alamaz hale geldiðini, çalýþanlarýn alým gücünün ise giderek azaldýðýný savundu. Gerçekleri yansýtmadýðýný belirttiði enflasyon rakamlarý baz alýnarak verilen ücret zamlarýnýn vatandaþýn derdine çare olmadýðýný ileri süren Sezer, 6 yýldýr süren bu karanlýk tablo, tersine baþlangýçla son bulacak. Bu kez DSP, AKP'nin ardýndan hükümete gelecek ve Türkiye rahat bir nefes alacak. Tüm partiler bir yana AKP bir yana diye konuþtu. KABADAYILARIN VE BÖLÜCÜLERÝN DANÝSKASI Sezer, Baþbakan Erdoðan'ýn Rize'de sarf ettiði ve kamuoyunda büyük bir tartýþma yaratan çevrecilerin daniskasýyým sözlerine de tepki gösterdi. Baþbakan'a Sahte kabadayýlarýn daniskasý', bölücülerin daniskasý' gibi aðýr ifadelerle yüklenen Sezer, þunlarý söyledi: Baþbakan, demokrasiye ne kadar inandýðýný gösteriyor. Þimdi de gösteri yapan çevrecilere taktý. Duyarlýlýk gösteren çevreci gönüllüleri hedef aldý. Onlara saldýrýyor, onlarý iþsiz güçsüz yapýlan her þeyi engelleme giriþiminde bulunan insanlar olarak gösteriyor. Kendisini de çevrecilerin daniskasý ilan ediyor. Birçok þeyin daniskasý bu Baþbakan, çevrecinin daniskasý mý bilmiyorum. Densizliðin daniskasýný altý yýldýr her alanda yapýyor. Rejimi tehdit eden giriþimlerin daniskasýný yapýyor, örgütlenme özgürlüðünü engellemenin daniskasýný yapýyor bu Baþbakan. Türkiye'yi yüzlerce yýl öncesinin adýmlarýný atarken karanlýk dönemin bugünkü temsilcilerin daniskasý Baþbakan. Sahte kabadayýlýðýn da daniskasýný yapýyor. Sokaktaki vatandaþý azarlýyor. Baþýmýzda beceriksizliðin daniskasý bir hükümet ve baþbakan var. Her þeyi bir bir sattýlar. Varlýklarýmýzý sattýlar, topraklarý sattýlar. Rejimi ve sistemi tehdit ediyorlar. Ýnsanlarý, baþörtüsü takan, takmayan, Alevi, Türk, Kürt þeklinde kutuplara bölüyorlar. Bu anlamda Baþbakan ve Hükümeti bölücülüðün daniskasýný yapýyor. BAÞBAKANLARIN YÜZ KARASI Partililerden yükselen Baþbakanlarýn yüz karasý sesleri üzerine gülmekten kendini alamayan Sezer, Yani tam buna uyuyor, yüz karasý dedi. Sezer, özelleþtirme sürecine giren Milli Piyango hakkýndaki bir soruya ise Milli Piyango gibi altýn yumurtlayan bir tavuk niye satýlýr anlamýþ deðiliz. Ya yandaþlara ya yabancýlara satacaklar yine. Ýktidar olduðumuzda Milli Piyangoyu geri alacaðýz. Bu dikkate alýnsýn yanýtýný verdi. Daha sonra partinin ilçe örgütüne katýlan 50 kiþiden 7'sine rozet takýp, partilileriyle basýn mensuplarýna poz veren Zeki Sezer, Harun Öztürk ve Melda Bayer, Milas'a gitmek üzere Marmaris'ten ayrýldý.(dha) ( Radikal ) Akyüz: Kadýn Olmak Zor Ama DESA'da Direnmeye Devam DESA'nýn Düzce'deki fabrikasýnýn önünde direniþte olan Akyüz kendileriyle dayanýþma için yapýlan eylemlerin kendilerine güç verdiðini söylüyor. Akyüz "Sendikalý olarak iþimizin baþýna dönene kadar direniþimizi sürdüreceðiz" diyor. Bawer ÇAKIR - Ýstanbul DESA firmasý Düzce de bulunan fabrikasýnda çalýþan 41 iþçisini sendikaya üye olmalarýndan kýsa bir süre sonra iþten çýkardý, gerekçesi "performans düþüklüðü"ydü. Ýþten çýkartýlmalarýnýn asýl gerekçesinin sendikaya üye olmalarý olduðunu düþünen 13 ü kadýn 41 iþçi 2 Mayýs ta fabrika önünde direniþ baþlattýlar. Amaçlarý son verilen iþlerinin baþýna sendikalý olarak geri dönebilmek. Cumartesi (23 Aðustos) günü Taksim ve Niþantaþý da yapýlan Direniþteki DESA iþçileriyle dayanýþma eylemlerine katýlan direniþteki iþçilerden Gülhan Akyüz bianet e iþten çýkartýlma sürecini ve fabrika önündeki direniþi anlattý. "'Performans düþüklüðü' minareyi çalarken uydurulan kýlýf" Ýki yýldýr DESA nýn Düzce deki fabrikasýnda çalýþan Akyüz þöyle konuþtu: DESA da iki yýl boyunca hiç de insani olmayan koþullarda çalýþtýk. Þartlar çok aðýrdý ve dayanýlacak gibiydi. Ben ve bu durumdan rahatsýz olan bir çok arkadaþým sendikaya üye olduk. Üye olmamýzýn hemen ardýndan iþveren performansýmýzýn düþüklüðünü gerekçe göstererek benimde aralarýnda bulunduðum 41 arkadaþýmýn iþine son verdi. Akyüz sendikalý olduklarý için iþlerine son verildiði görüþünde. Ýþveren iþimize son verirken tazminatýmýzý vermeyi teklif etti. Biz de kabul etmedik. Sonuç olarak bizi iþten çýkartmasýnýn asýl nedeninin sendikaya üye olmuþ olmamýz olduðunu biliyorduk. Bu nedenle de ortada bir haksýzlýk olduðunu düþünerek direniþe geçmeye karar verdik. Ýþveren baskýsý sürüyor... Akyüz iþverenin fabrikadaki iþçilere baský yaptýðýný söylüyor. 7 Direniþe baþladýðýmýzýn ertesinde iþveren fabrikada çalýþan iþçiler üzerindeki baskýsýný arttýrmaya baþladý. Sendikaya üye olan iþçilere sendikadan istifa etmeleri yönünde konuþmalar yapýyorlar, iþçilerin bizlerle irtibat kurmasýnýn engellemeye çalýþýyorlardý. Bu baskýlarýn temelinde sendikanýn fabrikaya girmiþ olmasýndan duyulan rahatsýzlýk var tabii ki. Kendisiyle konuþtuðumuzda direniþlerinin 116 gününde olan DESA iþçilerinden Akyüz fabrika önünde baþlattýklarý direniþin ilk gününden bugüne kadar iþverenden bir diyalog adýmý gelmediðini belirtti. Sendikalý olarak iþimizin baþýna dönmek istiyoruz Direniþimizin amacý performans düþüklüðü gerekçesiyle son verilen iþimizin baþýna sendikalý olarak dönmek. Bunun için sonuna kadar direneceðiz. Çünkü haklýyýz ve iþverenin tavrý kabul edilebilir deðil. bu yüzden de sesimizi duyurabildiðimiz kadar çok insana duyurmaya çalýþacaðýz. DESA nýn Sefaköy deki fabrikasýnýn önünde 53 gündür ailesiyle birlikte olan Emine Arslan la ve Düzce deki direniþte bulunan 41 iþçiyle dayanýþmak için yapýlan eylemlerin kendilerine moral verdiðini ve yalnýz olmadýklarýný düþündürttüðünü söyleyen Akyüz kadýn olarak direniþte olmanýn iki katý zor olduðunu, ancak tüm bu zorluklara raðmen direnmeye devam edeceklerini ifade etti. DESA Direniþiyle Dayanýþma Kadýn Platformu ve Deri-Ýþ üyeleri Cumartesi günü DESA'nýn Taksim ve Niþantaþý maðazalarýnýn önünde eylem yaparak herkesi DESA ürünlerini protesto etmeye çaðýrdýlar.(bç/ezö 25 Aðustos 2008 BÝA Haber Merkezi TOKÝ konutlarýnda bulunan 1 ci etap, 1 ci blokta 23 no lu ev satýlýktýr. Müracat: Hikmet Bozdað 2. Etap 10. Blok 1. Kat 5 nolu Daire satýlýktýr. Müraacat: Tel: Savat Mahallesi Çelikbilek Caddesin de 3 Katlý, 3 Daireli Müstakil Ev Satýlýktýr. Tel: Merdi YENAL TOKÝ I. Etap C Blok zeminde 3no lu daire satýlýktýr. Müracat: Nuri ÖZKAN

8 Erdoðan: Ben çevrecinin daniskasýyým Memleketi Rize de konuþan Baþbakan Erdoðan, 'çevrecilerin boþ vakitlerini deðerlendirmek için bu iþi yaptýklarýný' savunarak, 'Ben çevrecinin daniskasýyým. Asýl çevreci benim' dedi. RÝZE - Rize de bulunan Baþbakan Recep Tayyip Erdoðan, Güneysu ilçesindeki konutundan çýkarak, Merkez Camisinde cuma namazýný kýldý. Namazýn ardýndan, baþbakanlýk otobüsün çýkan Erdoðan, kendisini bekleyen vatandaþlara hitap etti. Bu yükselmenin 3 temel unsuru bulunduðunu, bunlarýn da yolsuzlukla, yasaklarla ve yoksullukla mücadele olduðunu belirten Erdoðan, sözlerine þöyle devam etti: Hortumlar, hamdolsun büyük ölçüde kesildi. Bu ülkede mafyalar, çeteler iktidar belirlemiyor. Bu ülkede millet iktidar belirliyor. Ha, birileri çetelerin avukatlýðýna soyunabilir. Bu önemli deðil. Asýl olan milletin ne dediðidir. Millet ne derse, bu ülkede o olur. Erdoðan, þöyle devam etti: Kimse buralarda, bu makamlarda kalýcý deðil. Ben de kalýcý deðilim. Gün ola, biz de buradaki görevimizi milletimizin talimatýyla bitireceðiz. Belki artýk yetti, git diyecekler. Yüzünü görmekten býktýk diyecekler. Olabilir, diyebilirler... BOÞ VAKÝTLERÝNDE BU ÝÞÝ YAPIYORLAR Dünyanýn çeþitli yerlerinden çevrecilerin olduðunu anlatan Baþbakan Erdoðan, Bunlara ne yaparsýnýz dersin, inanýn þöyle ele avuca gelecek bir þey yok. Sadece onlarýn boþ vakitlerini deðerlendirmek için yaptýklarý iþ bu... dedi. BEN ÇEVRECÝNÝN DANÝSKASIYIM Erdoðan, þöyle konuþtu: Ben çevrecinin daniskasýyým. Asýl çevreci benim. Belediye baþkanlýðýmdan beri çevrecilik konusunda neler yaptýðýmýzý özellikle Ýstanbul da yaþayanlar çok iyi bilir. Nasýl aðaçlar diktim Ýstanbul a, Ýstanbul nasýl aðaçlandý bunu orada yaþayanlar çok iyi bilir. Biz Ýstanbul susuzdu, 180 kilometreden su getirdik. Çevreciler o zaman da karþýmýza dikildi. Ne dediler, bunlar aðaçlarý söküyorlar dediler. Ýnsanoðluna su götürüyoruz kardeþim. Bir þeyler sökülecek tabi. Daðlarý deldik, tüneller yaptýk, bu tünellerden su getiriyoruz Ýstanbul a. Kurumuþ Ýstanbul... Millet evinin banyosunu, küvetini, bidonlarýný su dolduruyor. Ama 800 bin fidan diktik Istranca ya. Bu adýmlarý attýk, yapýlanlarý görmüyorlar KÝÞÝ GÖSTERÝ YAPAR... Çevreci eylemerin çok geniþ katýlýmlý olmadýðýný savunan Erdoðan, Medya her zaman bu kiþinin yanýna yaðýlýr, gösteri yaparlar. Yürüdüler, sanki millet yürüdü. Milletin falan yürüdüðü yok. Ondan sonra bizim hemþehrilerimizin bazýlarýný takarlar yanlarýna, derelerimizi þöyle yaptýnýz, böyle yaptýnýz derler dedi. NÜKLEER EYLEMÝNÝN ADRESÝ YANLIÞ Nükleer santrallerle ilgili Sinop ta yapýlan gösterilere de tepki gösteren Erdoðan, Gittiler Sinop a gösteri yaptýlar. Halbuki ilk nükleer santral Sinop ta deðil, Akkuyu da yapýlacak. Adresi de yanlýþ almýþlar diye konuþtu. GREENPEACE'ÝN AÇIKLAMASI: Sayýn Baþbakan Erdoðan ýn Rize deki konuþmasýnda Boþ vakitlerinde çevreciler demesi þaþýrtýcý olduðu kadar Türkiye nin Baþbakaný nýn kendi ülkesinin topraklarýnýn, havasýnýn ve denizlerinin korunmasýna ve kendi halkýnýn saðlýðýna verdiði önemi gösteriyor. Tüm bunlarýn yaný sýra, az kaynakla büyük çevre çalýþmalarý yürüten sivil toplum kuruluþlarýnýn, yüzyýlýn en korkunç çevre felaketi olan iklim deðiþikliði konusunda hala gerekli adýmlarý atma kararlýlýðýný gösteremeyen hükümet ve Baþbakan tarafýndan boþ vakitlerinde çevreci olmakla itham edilmesi kabul edilemez. Zira Baþbakan, Birleþmiþ Milletler toplantýsýnda Ýklim deðiþikliðinin insanlýðýn karþý karþýya olduðu en büyük çevre sorunu olduðunu söylemiþtir. Bu bakýmdan, Türkiye nin iklim deðiþikliðiyle mücadele için yenilenebilir enerjilere yatýracaðý paralarý, nükleer ve termik santrallere kaydýrmasý mý çevreciliktir? Sinop ta yapýlmasý planlanan nükleer araþtýrma merkezi ve Mersin Akkuyu da yapýlacaðý açýklanan nükleer santral projeleri ile çevre konusunda alýnabilecek en korkunç kararlar alýnýrken ve yenilenebilir enerjiler ile enerji verimliliði konusunda yeterli çalýþmalar yürütülmezken, çevreci bir hükümet olmaktan bahsedilemez. Greenpeace Türkiye de destekçisiyle daha yaþanabilir bir çevre için durmaksýzýn mücadele veriyor insana sorumlu olan ve vergi alan hükümet ise çevre için çok daha fazlasýný yapmalýdýr. Çevre hakký Anayasa nýn 56. maddesiyle düzenlenmiþ olup, bir insan hakkýdýr. Sayýn Baþbakan Erdoðan ýn söylediði gibi duyarlý bir çevreci olmasýný ve hükümetinin verdiði her kararýn çevreye saygýlý olmasýný diliyoruz. Baþbakan nükleer termik santrallerden vazgeçip, yenilenebilir enerjilere ve enerji verimliliðine yönelip, çevreciliðini Türk halkýna kanýtlamalýdýr Ntvmsnbc ATKAYA MERMER MEZAR - MUTFAK ÝÞLERÝ YAPILIR Þahin ATKAYA Tel: Sanayi Sitesi F Blok No:2 Hacýbektaþ / NEVÞEHÝR Kardeþi kardeþe düþman ediyorlar Gençaða Karafazlý - Musa Yazýcý Rize ye yapýlmak istenen hidroelektrik santrali kardeþi kardeþe düþman eder hale geldi Rize de yapýlmak istenen HES lere karþý tepkiler giderek artýyor. Vatandaþlarýn sorunlarýný dinleyerek onlara çözüm bulmak amacýyla düzenlenen Halk Günü ne gelen Havva Baþ, Kendi ellerimle büyüttüðüm kardeþim üç kuruþ para için beni dövmeye baþladý. Kendi topraklarýmýzý terk etmemiz için þiddet uygulamaya baþladý diyerek yardým istedi. Rize Valiliði Halk Günü toplantýsýna katýlan Havva Baþ, köyündeki evinin HES yapýmý nedeni ile 15 gün içerisinde yýkýlacaðýný ve kimsenin kendisine sahip çýkmadýðýný belirtti. Rize Vali Yardýmcýsý Hasan Kayhan ýn baþkanlýðýnda, valilik toplantý salonunda yapýlan Halk Günü ne katýlan Havva Baþ, Ýkizdere ilçesi Gürdere köyünde yaþadýðýný belirterek, HES çalýþmalarý nedeni ile yüklenici firma 100 kök aðacýmý bana sormadan gizlice kesti. Gece geç saatlerde patlayýcý madde kullanýyorlar. Çocuðum korkuyor. Huzurumuz kalmadý. Defalarca müracaat etmemize raðmen yetkililer konuya çözüm üretmedi. Köylülerin büyük bölümü durumdan þikayetçi dedi. Kardeþim beni dövüyor Ailesi ile karþý karþýya geldiðini ifade eden Baþ, Kardeþimi çeþitli vaatlerle kandýrarak üzerime salýyorlar. Kardeþim bana þiddet ÝSTANBUL - Eskiþehir de Frigya Vadisi nde bulunan iki bin 600 yýllýk yazýlar çözülüyor. Frig medeniyetine ait yazýlarý okumak için kente gelen Fransýz dil uzmaný, Frigce nin, kullanýldýðý dönemde tanrýlarýn dili olarak kabul edildiðini söylüyor Grekçe ve Latince taþlarý okumak için 1969 dan beri aralýklý olarak Eskiþehir e gelen Fransýz Milli Bilimsel Araþtýrma Merkezi görevlisi dil uzmaný Prof. Dr. Thomas Drew-Bear, iki yýldýr Frig alfabesi üzerinde çalýþýyor. Frigya bölgesinin kendine özgü yapýsý olduðunu anlatan Drew-Bear, Frig alfabesinin Fenikeliler den geldiði anlaþýlýyor. Ancak söz konusu alfabeyi Frigler geliþtirdi. Frigler in kendilerin özgü dilleri vardý. En eski Frig belgeleri M.Ö yedi ve sekizinci yüzyýllara ait kaya anýtlarýdýr. Midas þehrinde yazýlý anýtlar ve kabartmalar var. Frig devletinin yýkýlmasýnýn ardýndan Frigce yazýlmamaya baþlandý. Ancak, M.Ö ikinci yüzyýlýn ikinci yarýsýnda Frigce yazýlara tekrar rastlýyoruz. Bu yüzyýlýn ardýndan Frigler artýk kayalara deðil mermer ve kalker taþlara yazdý. Roma Ýmparatorluðu ile Anadolu da barýþ hüküm sürmeye baþladý. Halk zenginleþti. Frig halký tekrar dillerini konuþmaya ve yazmaya baþladý dedi. MEZAR?TAÞI?ÞÝÝRLERÝ Ayný dönemde mezar yazýtlarý oluþturmaya baþlayan Frigler ölüleri için, þiirler de yazýyordu. Prof. Dr. Drew-Bear þöyle yazýlara yer verildiðini anlatýyor: Genç ölen bir kýzýn mezarýnda Yazýk, evlenmeden öldü. Çiçek açýlmadan soldu, genç bir erkeðin mezarýnda da Kendi annesini ve babasýna bakamadý yazýyor. Lanetlemelerin yer aldýðýný kaydeden Prof. Dr. Drew-Bear, mezarlarda Bir uygulamaya baþladý. Evimizi 15 gün içerisinde boþaltmamýzý istiyorlar. Ben nereye gideceðim? Bunca yýllýk emeðim heba oldu. Beþ kuruþ vermeden bir de kendi malýmý da dýþarý atýyorlar. Kendi ellerimle büyüttüðüm kardeþim üç kuruþ para için beni dövmeye baþladý. Kendi topraklarýmýzý terk etmemiz için þiddet uygulamaya baþladý. Derelerimize göz koydular, bizi yerimizden yurdumuzdan edecekler diyerek gözyaþlarýný tutamadý. Vali Yardýmcýsý Kayhan, Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü yetkililerine konunun incelenmesi için talimat vererek, Gerekli çalýþmalarý tamamlayacaðýz. Bunun için Çevre ve Orman Ýl Müdürlüðü çalýþanlarý inceleme yapacak. Gereðini yapacaðýz diye konuþtu. (Rize/EVRENSEL) Üç bin yýllýk Frig dili çözülüyor kiþi mezara zarar verirse tanrýlar onu cezalandýrsýn, Kendi çocuklarýnýn ölümlerini görsün, Evi yansýn, Evlenemesin ya da Ne toprak, ne de deniz onu taþýsýn gibi korkunç lanetlemelerin bulunduðunu söyledi. KISA YAZILARI ÇÖZMEK ZOR Frigler in sunaklardaki yazýlarda da adalet tanrýsýndan bahsettiklerini ifade eden Drew-Bear, Bundan Frig döneminde bu topraklarda adaletsizlik olduðu anlaþýlýyor. Bu tanrý Frigya dýþýnda bulunmaz. Frigler adalet tanrýsýný iki erkek figürü olarak betimlerdi. Birinin elinde ölçü, diðerinin elinde bir tartý vardý. Ancak, kýsa olmasýndan dolayý bazý Frig yazýlarýný çözemiyoruz. Uzun yazýlar çýkarsa Frig alfabesinin hepsini çözebiliriz dedi. Roma döneminde Frigce nin kutsal ve kuvvetli bir dil olarak görüldüðünü ifade eden Prof. Dr. Drew-Bear, Roma döneminde Frigce, tanrýnýn diliydi. Zeus ve Kibele nin Frigce konuþtuðuna inanýyorlardý. Ýbadet ve dua ederken Frigce kullanýyorlardý. Dönemin din adamlarý Frigce konuþuyordu dedi ( Taraf ) KÝRALIK ÝÞ YERÝ Türbe karþýsýnda 3 katlý, 150 m2 Canel Market in olduðu iþ yeri Kiralýktýr Necdet AKPINARLI Tel:

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI

BASIN AÇIKLAMALARI TMMOB EMO ADANA ÞUBESÝ 12. DÖNEM ÇALIÞMA RAPORU BASIN AÇIKLAMALARI BASIN AÇIKLAMALARI Egemenler Arasý Dalaþýn Yapay Sonucu Zamlar EKONOMÝK KRÝZ VE ETKÝLERÝ 6 Aðustos 1945'te Hiroþima'ya ve 9 boyutu bulunmaktadýr. Daha temel nokta Aðustos 1945'te Nagasaki'ye

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler

ünite1 Sosyal Bilgiler ünite1 Sosyal Bilgiler Ýletiþim ve Ýnsan Ýliþkileri TEST 1 3. Ünlü bir sanatçýnýn gazetede yayýnlanan fotoðrafýnda evinin içi görüntülenmiþ haberi olmadan eþinin ve çocuklarýnýn resimleri çekilmiþtir.

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý

2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden. A. kuraklýk B. þiddetli yaðýþlar C. soðuklarýn baþlamasý TEST 2 Sözcük - Sihirli Sözler 2. Kazlarýn bulunduklarý gölü terk etmelerinin nedeni aþaðýdakilerden hangisidir? Vaktiyle bir kaplumbaða ve iki kaz arkadaþý vardý. Birlikte bir gölde yaþarlardý. Gel zaman

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler?

O baþý baðlý milletvekili Merve Kavakçý veo refahlý iki meczup milletvekili þimdi nerededirler? 28 Þubat Bildirisi MGK'nun 28 Þubat 1997 TARÝHLÝ BÝLDÝRÝSÝ Aþaðýdaki bildiri, o günlerdeki bir çok tehdidin yolunu kapatmýþtý. Ne yazýk ki, þimdiki Akepe'nin de yolunu açmýþtýr. Hiç bir müdahale, darbe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER

7. SINIF SOSYAL BiLGiLER 7. SINIF SOSYAL BiLGiLER KAZANIM ODAKLI SORU BANKASI Tudem Eğitim Hiz. San. ve Tic. A.Ş 1476/1 Sokak No: 10/51 Alsancak/Konak/ÝZMÝR Yazarlar: Tudem Yazý Kurulu Dizgi ve Grafik: Tudem Grafik Ekibi Baský

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez?

ünite1 Kendimi Tanıyorum Sosyal Bilgiler 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? ünite1 Sosyal Bilgiler Kendimi Tanıyorum TEST 1 3. 1. Resmî kimlik belgesi Verilen kavram ile aþaðýdakilerden hangisi iliþkilendirilemez? A) Nüfus cüzdaný B) Ehliyet C) Kulüp kartý D) Pasaport Verilen

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili HAZİRAN 2012 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin CHP İl Kongresine katılarak bir konuşma

Detaylı

Aleviler den Gül e sert tepki

Aleviler den Gül e sert tepki YIL:3 SAYI:714 35 YKR 18 AÐUSTOS 2008 PAZARTESÝ BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel:

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MAYIS 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Aydıncık CHP İlçe Yönetim Kurulu ve Belediye

Detaylı

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr?

Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? REC Hakkýnda ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje nin ABC si 9 Proje Önerisi Nasýl Hazýrlanýr? Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 21 Araç 1: Kaynaþma Tanýþma Etkinliði 23 Araç 2: Uzun Sözcükler 25 Araç

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI HANGÝ OKULDA OKUMAK ÝSTEDÝÐÝNE KARAR VERDÝN MÝ? Genel Liseler Fen Liseleri Sosyal Bilimler Anadolu Spor Güzel Sanatlar Askeri

Detaylı

Yeni zirvelere doðru, mükemmellikle... ÝNÞAAT, TAAHHÜT VE MÜHENDÝSLÝK GÜÇLÜ BAÞLADI GÜCÜNE GÜÇ KATARAK DEVAM EDÝYOR! Deðerlerimiz Vizyonumuz Mevcut kültür, iþ ahlaký ve deðerlerini muhafaza ederken, tüm

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL.

*4968013709440* FATURA ID: BC3200810000005054. Abone Numarasý : Ödenecek Tutar : Son Ödeme Tarihi : 9905212772 118,52 YTL. AVEA Ýletiþim Hizmetleri A.Þ. Abdi Ýpekçi Caddesi No:75 Maçka / Þiþli 34367 Ýstanbul Vergi Dairesi Vergi No : : Büyük Mükellefler 8590380323 FATURA ID: BC3200810000005054 Abone Numarasý : Ödenecek Tutar

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ

FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR. FÝYATI: Okuyana Beleþ FSAYT ÇORUM GAZETESÝ NÝN KATKISIZ ORGANÝK SPOR-MAGAZÝN-MÝZAH EKÝDÝR FÝYATI: Okuyana Beleþ OFSAYT 2 Þinasi ile HAYATIN ÖTE YANI HAFTANIN SORUSU Devane den MURTAZA Yav Þinasi Aðabey, bu CHP de Saim Topgül

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN

MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN MUĞLA GAZETECİLER CEMİYETİNDE GÖREV GENÇLERİN Muğla Gazeteciler Cemiyeti 12. Seçimli Genel Kurulu Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezinde gerçekleşti. 23 yıldır cemiyet başkanlığını yürüten duayen gazeteci

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

4. 5. x x = 200!

4. 5. x x = 200! 8. SINIF COÞMY SORULRI 1. ÖLÜM 3. DÝKKT! u bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. adým (2) 2. adým (4) 1. x bir tam sayý ve 4 3 x 1 7 5 x eþitsizliðinin doðru olmasý için x yerine

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 9, Romalýlar Mektubu, dokuzuncu bölüm: «Seçilmiþ Halkýn Ýmansýzlýðý» A. Romalýlar Mektubu nun dokuzuncu bölümünü okuyun. Özellikle þu konulara dikkat

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi...

ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Kazaným Testi Fiziksel Özelliklerim Duygularým Haftanýn Testi... ÝÇÝNDEKÝLER 1. TEMA OKUL HEYECANIM Fiziksel Özelliklerim............ 10 Duygularým................... 11 1. Haftanýn Testi............... 13 Yapabildiklerim - Hoþlandýklarým.. 15 Günümü Planlarým.............

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri.

Sessizliktir Her Þeyin Ötesi. Hani, sýradan hayatlar vardýr; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn. sessizliðini akseder suretleri. Sessizliktir Her Þeyin Ötesi Aldous Huxley Hani, sýradan hayatlar vardýr; bir ucu hiçliðe yolcu; hüzünle astarlanmýþ ruhlarýn sessizliðini akseder suretleri. O suretlerin en dokunaklý sessizliðini, hiçliðini

Detaylı

Aleviler resmî Hacýbektaþ'ta yok. Cumhuriyet, AKP ve Aleviler. KAPATMA DAVASI Köþe Yazýsý. Hacýbektaþ'a Çaðrý. Gençleri AKP'den koruma tasarýsý

Aleviler resmî Hacýbektaþ'ta yok. Cumhuriyet, AKP ve Aleviler. KAPATMA DAVASI Köþe Yazýsý. Hacýbektaþ'a Çaðrý. Gençleri AKP'den koruma tasarýsý YIL:3 SAYI:710 35 YKR 12 AÐUSTOS 2008 SALI BEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 31 39 Ev Tel: 441 30 39 HACIBEKTAÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 35 62 Ev Tel: 441 31 75 GÜNEÞ ECZANESÝ Ecz. Tel: 441 29 45 Ev Tel: 441

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø "Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun" Av.

ÇALIùMA HAYATINA øløùkøn ANAYASA DEöøùøKLøKLERø Türkiye Cumhuriyeti Anayasasýnýn Bazý Maddelerinin Deðiþtirilmesi Hakkýnda Kanun Av. ÇALI MA HAYATINA L K N ANAYASA DE KL KLER I. Avrupa Birliði sürecinde demokrasi ve insan haklarý açýsýndan önemli bir dönüm noktasý olarak kabul edilen Anayasa deðiþiklikleri, 17 Ekim 2001 tarih ve 24556

Detaylı

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız

Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız Emeğin İktidarını Birlikte Kuracağız 1 MAYIS Cumhuriyet Halk Partisi Bodrum İlçe Bayramı 1 Mayıs nedeniyle yayınladığı mesaj şöyle: İşçilerin birlik ve dayanışma günü olan, 1 Mayıs ın, tüm dünya ve ülkemiz

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ

MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ MUĞLA DA ÇEVRE TALANINA TEPKİ Muğla Çevre Platformu nun (MUÇEP) Milas buluşmasına damgayı; arka arkaya gelen çevre, imar, tarım alanları konularında çıkarılan kararlar ve Okluk Koyu nda yıkılan Cumhurbaşkanlığı

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı