HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR N SAN 2010 SAYI 2

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR N SAN 2010 SAYI 2"

Transkript

1 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR N SAN 2010 SAYI 2 Santorini - Ege'nin Çıplak Çocu u Vestel'e konteyner sahası yönetimi Toros Tarım Yönetim Kurulu Baflkan Esin Mete ile söylefli B/S/H - Horoz Lojistik iflbirli i 9. yılında

2 içindekiler 2 Alarko Carrier, Horoz Lojistik i seçti 12 Söylefli - Fezal Karakad o lu Toros Tar m Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdürü Esin Mete.ile söylefli 3 VESTEL in konteyner sahas n SDV HOROZ yönetiyor Derginin ad : Pencere mtiyaz sahibi: Horoz Holding A.fi.'yi temsilen Hakan Yaman Genel Yay n Yönetmeni: Hakan Yaman Yay n Kurulu: Tolga Ildaser Fezal Karakad o lu lker Özkocac k Onur Talay Fikret Tuzcu Utku Uymaz 4 B/S/H 5 - Horoz Lojistik iflbirli i 9. y l nda. Tiffany Çatlak T-shirt Yar flmas bafllad! Polonya dan Samsun a Enerji Santrali Vizyon - Atilla Yıldıztekin Lojistik Hizmetlerin Birlefltirilmesi Gündem - Fuat Atasever Serbest Kürsü - Cem Kumuk Profesyonel odaklanma ve kiflisel hobiler Bizden - Canan Gülalio lu Katk da bulunanlar: Fuat Atasever Gencay Burnaz Mehmet Çako lu Canan Gülalio lu Bülent Günayd n Fezal Karakadıo lu Cem Kumuk Fatih Küçük Selda Özdemircio lu Dr. Necmettin Sökücü Ersin fiengül Celal fieherli Ayfer T.Ünsal Atilla Y ld ztekin Adres: Haramidere Horoz Tesisleri Nam k Kemal Mah. Adile Naflit Bulvar No: Esenyurt / stanbul Tel : (0 212) Faks : (0 212) Bask : Deci letiflim Ltd. Grafik Tasar m: Bekir Susam / Deci letiflim Ltd Gezi Yal n Ofis Uygulamalar E itime aç lan pencere: Mehmet Emin Horoz E itim Vakf - HOREV - Hakan Yaman Santorini - Ege nin Ç plak Çocu u 22 Teknoloji - Ersin fiengül Mobil uygulamalara bir örnek: Horoz TRCmobil Bak fl - Selda Özdemircio lu Eko Düflünce nin Rüzgâr Etkisi Spor - Bülent Günaydın Okan Buruk la söylefli Sa l k - Prof. Dr. Necmettin Sökücü Bafllarken Sinema - Celal fieherli Kapak foto raf : Hakan Yaman Santorini Adas, Yunanistan Kültür ve Sanat - Gencay Burnaz PENCERE Dergisi Horoz Holding in 3 ayda bir yay mlanan süreli yay n organ d r. Kitap - Müzik A z Tad - Ayfer T. Ünsal Ekmek Dolmas

3 önsöz Taner Horoz Horoz Lojistik Yönetim Kurulu ve cra Baflkanı Marcel Duchamp'ın "Fountain" adlı eseri Sevgili Dostlar, Sizlere ocak ay nda, ilk say m zla merhaba demifltik. kinci say m zda ise sizlerle birlikte bahara da merhaba diyoruz. Geçirdi imiz üç ay bize kar fl k duygular yaflatt. Özellikle ekonomik anlamda Tam ifller yoluna giriyor derken ard ard na gelen Dubai ve Yunanistan floklar, gelecekle ilgili, olas kötüleflme senaryolar n güçlendirdi. Demokratikleflen Türkiye den hem bireysel ve toplumsal olarak, hem de ekonominin olmazsa olmaz ön koflulu olarak önemli beklentilerimiz oluflmuflken, s ras yla, fi rnak, Ergenekon, HSYK, yeni anayasa paketi gibi bize ümit ve tedirginlik duygular n birlikte yaflatan türbülansl bir k fl geçirdik. fiükür ki, bahar yine imdad m za yetiflti. Bahar, flüphesiz, yeniden do ma, yeniden yarat lma, yeniden yaratma metaforlar yla s zd hormonlar m z pozitif enerjiyle dopingler. Ben, belki sizler de Ultraman (üstün insan) tasviriyle Nietzsche nin önerdi i üzere, zorluklarla mücadele etme gücümüzü, ümit yerine salt olarak insan olma sorumlulu unda bulamad m z sürece, her yeni bahar daha y pranm fl bir inançla karfl layaca m z düflünüyorum. Ben kendi ad ma Ultraman (hem, gerçi Ultraslan oldum da ne oldu? Akflamki maç n etkisini henüz üzerimden atamad m, özür dilerim.) falan olmay beceremeyece imi düflündüm. Ne kör kuyudan ç kmay, ne de Selçuk un bal na karfl l k verip Fenerbahçe yi yenebilece ini düflünen bir Galatasaray taraftar olmay, kendime yeni bir ümit kayna yaratmadan beceremeyecektim. Kendime yeni güçlüklerle mücadele etmek için bahar n yan s ra yeni bir ümit kayna arad m. Y llard r, yaflad m z modern ça n problemlerini, yine modern ö retiler ile aflmaya çal flman n beyhude oldu unu art k alg lamal y z. Marcel Duchamp, 1917 de sergiledi i fountain (pisuvar) adl haz r ürün yerlefltirmesiyle modern sanat n deneyece i bir fleyin kalmad n ifade etti. San r m bu yüzden sanatç l k kariyerini çok daha kompleks durumlar de erlendirme sanat olan satranca kayd rd. Sanatç lar n toplumun önünde giden neferler oldu una hep inanm fl md r. Buna ra men, ancak neredeyse bir as r sonra art k modernite den ümidi kesip, indirgemeci modern Bat yaklafl m yerine, bütüncül do al ahenk yaklafl m n n bugünkü sorunlar m zla bafl etmede bize daha yol gösterici olabilece ini idrak edebildim. Bu bahar ümitlerimizi yeflertmesi için benim topra a att m tohum bu oldu. ndirgemecilik, bildi iniz gibi bireyi, toplumsal olaylar, ekonomiyi hatta fütursuzca do ay, girdi ve ç kt verilerini eflit koflullara getirmeye çal flarak, bu veriler aras ndaki sebep sonuç iliflkilerini ele al p bütünün bir parças n bu indirgeme yöntemiyle onar p parçay tekrar bütüne monte etmek üzerine kurulmufl bir sistem oluflturuyor. Ama en basit örnekle, yumurtan n kolesterol davas ndan beraat bile bize kolayl kla parçan n de erlendirmesinin bütünde önemli hatalara yol açt n aç kça gösterebiliyor. fl hayat m zda da, modern ifl yönetimi yaklafl m yla, paydafl iliflkilerimizi hep bu girdi ve ç kt lar kontrol edebilece imiz kat kurallar üzerinden sürdürmeye gayret ettik. Hele ki modernite nin bu yanl fl n bir de BM, Coca Cola vb. deneyimleri üzerinden salt çeviri mant yla ülkemiz ifl hayat na adapte etmeye çal flt m zda bu yanl fllar m z daha da büyüdü. Umar z ifl yönetimi akademisyenlerimiz, guru lar m z art k, bizlere paydafllar m z aras nda daha çok iflitme, görme f rsat tan yan, k sa sürede de iflen koflullar karfl s nda tüm paydafllar n kazanabilece i uyumlanabilme kabiliyetinin ön plana ç kar ld sistemler üzerinde çal fl rlar. Yerel özellikleri de göz önüne alan, yön gösterici çal flmalar ortaya ç kar rlar. Art k bahardan verim bekleyeceksek, metrekareye düflen ya fl miktar, topra n ph de eri gibi verileri de erlendirmekle birlikte, topra n rengini tan ma yetisini kazanmaya çal flmam z gerekiyor. Hocalar m z ne sal k verir bilemiyorum, ancak ben topra n rengini tan yabilme çal flmas n n ilk egzersizi olarak, Altkumandan Marcos un ayn adl konuflmas n öneriyorum. Kal n sa l cakla derken, Her a ac n gölgesi serinletmez demifller. Desinler. Sözdür. Not: Merak edenler, Altkumandan Marcos un Topra n Rengi adl konuflmas na ekteki elektronik adresten ulaflabilirler."www.horoz.com.tr/edergi/files/topraginrengi.pdf" 1

4 haber Haz rlayan: Selda Özdemircio lu* Alarko Carrier, Horoz Lojistik i seçti Türkiye genelinde yay lm fl depolar n bir merkezde toplama ve lojistik ihtiyaçlar n outsource etme karar alan Alarko Carrier, Horoz Lojistik i seçti. H Horoz Lojistik ile s tma, so utma ve havaland rma sektörünün önde gelen kurulufllar nda biri olan Alarko Carrier aras ndaki iflbirli i 2006 y l nda bafllad y l nda iflbirli inin gelifltirilmesi için görüflmeler yap ld ve bunun sonucu olarak 2008 y l nda Alarko Carrier n Türkiye geneline da t m n yapt tüm ürünlerin Horoz Lojistik in Gebze Lojistik Merkezi nde toplanmas na ve sevk yatlar n tek merkezden yap lmas na karar verildi y l nda Alarko, Bina Otomasyon, Totaline ve Sistem Sat fl ifl birimlerinin depolama, nakliye ve da t m ifllerini de Horoz a devretme karar ald. Son olarak 2010 bafl nda iflbirli inde bir ad m daha at ld ve Horoz Lojistik ile Alarko antrepo hizmetleri konusunda da sözleflme imzalad. Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m ve Depo Operasyon Grup Baflkan Aykut Aygüven ile Alarko Carrier Grup Koordinatör Yard mc s Haluk Ferizo lu, Alarko Carrier ile Horoz Lojistik iflbirli inin öyküsünü anlatt lar. Haluk Ferizo lu: Depolamay Horoz Lojistik in devralmas maliyetlerimizi azaltt Horoz Lojistik ile iflbirliklerinin bir ihtiyaçtan do du unu belirten Alarko Carrier Grup Koordinatör Yard mc s Haluk Ferizo lu, Alarko Carrier olarak 2008 y l nda yeni bir yap lanma ihtiyac içine girdiklerini ve bu yap lanma do rultusunda birtak m ifllerin birlefltirilmesi ve bir merkezde toplanmas n n kararlaflt r ld n söyledi. Haluk Ferizo lu, sözlerine flöyle devam etti: Geçmiflteki yap lanmam z içinde flube müdürlükleri ve bu flubeler taraf ndan yönetilen depolar bulunmaktayd. Dönem koflullar gere i bunlar tek bir merkezde birlefltirme ihtiyac do du. Biz de bu iflleri yapan Horoz ile görüfltük. Zaten Horoz la daha önceden tan fl yorduk ve fabrikam za hizmet veriyordu. Yeni yap lanmadaki hedef, stoklar m z n merkez bir depoda toparlanmas, daha iyi bir stok yönetimi, verimlili in artt r lmas ve elbette bu model ile maliyetlerin düflürülmesiydi. Horoz Lojistik in Gebze Lojistik Merkezi nin gösteriflli,teknolojik ve güzel görünümünün kendilerine prestij sa lad n da belirten Ferizo lu, ürünlerinin Türkiye genelindeki bayilerine da t m n n da Horoz Lojistik taraf ndan yap ld n kaydetti. Depolama hizmetlerinin Horoz Lojistik taraf ndan gerçeklefltirilmesinin maliyetlerini de azaltt n kaydeden Ferizo lu, bu yeni çal flma sistemi ile hizmetlerini ve hizmetlerinin kalitesini art rd klar n söyledi. Bu durumun bayilerine de avantajlar sa lad n anlatan Ferizo lu, Bu sisteme geçerken kimseyi örnek almad k. Biz ürünün son kullan c ya daha düflük maliyet ama daha kaliteli hizmet ile sunulmas n hedefledik. Bu uygulamam z sayesinde hem bayimize hem de tüketicimize kaliteli ve daha uygun maliyetle hizmet veriyoruz. Ciddi avantajlar sa lad m z düflünüyoruz dedi. Bunda sonras için planlanan çal flmalara da de inen Ferizo lu, Bundan sonraki çal flmam z hizmetin daha yayg nlaflt r lmas ve farkl kl laflt r lmas fleklinde olacak. Bir sonraki aflamam z tafl malar n bayi depolar na de il son tüketicinin bulundu u yere ulaflt rmak fleklinde olacakt r. Alarko içinde bunun altyap s n n oluflturulmas için çal fl yoruz, bu projenin biraz zamana ihtiyac var. Bu proje sayesinde malzemenin son kullan c ya direkt teslimini sa layarak indir/bindir ifllerini azalt p ürünlerin hasar görme riski ve nihai maliyetini düflürmeyi planl yoruz. dedi. Uzun süreli iflbirli i felsefesi Horoz Lojistik ile iliflkilerinin kurumsal bir yap çerçevesinde sürdü ünü söyleyen Ferizo lu, Alarko Carrier olarak, uzun süreli ifl yapma felsefesi do rultusunda Horoz Lojistik ile yapt klar iflbirli i neticesinde stoklar n daha iyi kontrol edildi ine, ürünlerinin bayilere daha k sa sürede ulaflt r ld na ve hasarlar n azald na inand klar n ifade etti. Aykut Aygüven: Alarko gibi bir ifl orta bulmak büyük flans Alarko Carrier n yüksek standartlarda beklentileri olan kurumsal bir flirket oldu una dikkat çekerken Alarko Carrier ile olan iflbirliklerinin paletlik küçük hacimli bir iflle bafllad n ve 2010 y l itibariyle bugünkü genifl kapsaml lojistik hizmet modelinin hayata geçirilmesi noktas na kadar gelindi ini belirten Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m ve Depo Operasyon Grup Baflkan Aykut Aygüven sözlerine flöyle devam etti: Tüm süreç, Alarko Carrier n bayi depolar ndan merkezi depoya geçme karar vermesiyle bafllad. Böyle bir geçifli tercih etmelerinin sebebi, geçmiflte iletiflim, nakliye sürelerinin uzamas, ürünlerin zaman nda teslimat gibi s k nt lar yafl yor olmalar yd. Biz bu yeni lojistik modelle kendilerine, ürünlerin tek merkezde toplanmas yla kalite standartlar n n üst noktada olaca n taahhüt ettik ve bunu gerçeklefltirdi imizi düflünüyoruz. Alarko nun ifl yükünü hafifletmeyi, lojistik süreçlerinin verimlili ini artt rmay, maliyet avantajlar sa lamay ve temel ifline odaklanmas n kolaylaflt rmay hedefledik. Bence burada da çok önemli yol ald k. Kendi kendini yöneten bir depo yaratt k. Ekranlar üzerinde çal flanlar n kendi ifllerini yönetebildikleri bir operasyon bafllatt k. Bu operasyonun sonunda verimlili i elde etti imizi düflünüyorum. Muhakkak ki sonuç olarak bir tasarruf sa lad k. Geldi imiz nokta itibar ile görüyoruz ki Alarko bizle çal flmaktan memnun, bize ve sa lad m z hizmetlere olan güvenini bizimle yeni sözleflmeler imzalayarak gösteriyor. Bizim için ise Alarko gibi bir ifl orta ile çal flmak büyük bir flans ve gurur kayna. Ayr ca e itim konusunda da önemli ad mlar at yoruz. Sadece 2009 y l nda buradaki çal flanlar m za 800 adam/saat e itim verdik Not: Bu haberde, Transport dergisinin fiubat 2010 say s için haz rlad haber ve söylefliden yararlan lm flt r. 2

5 Oktay Kurumlu SDV HOROZ Genel Müdürü VESTEL in konteyner sahas n SDV HOROZ yönetiyor Vestel in Manisa daki konteyner sahas n n yönetimini 12 y ld r SDV HOROZ yap yor. Zorlu Holding'e ba l Vestel grup flirketlerinin 1998 y l ndan beri lojistik çözüm orta olarak faaliyet gösteren SDV HOROZ'un Vestel e verdi i entegre hizmetler aras nda konteyner sahas yönetimi önemli bir yere sahip. Vestel in Manisa daki konteyner sahas n n yönetimiyle ilgili sorular m z SDV HOROZ Genel Müdürü Say n Oktay Kurumlu ya yönelttik. Say n Kurumlu, bize Vestel in Manisa daki konteyner sahas n n yönetimiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? SDV HOROZ olarak burada ne tür bir hizmet veriyorsunuz? Konteyner sahas Vestel fabrikalar na iç terminal gibi hizmet veriyor. Mevcut kapasite 5500 TEU olup terminal hizmetleri için 6 adet fantuzzi, 1 adet reach stacker ve 1 adet toplifter ihtiyaca göre kullan l yor. Tüm Vestel fabrikalar için günlük elleçleme kapasitemiz ortalama 1000 TEU dur. Limanlardan ve konteyner tafl mac l yapan firmalar n konteyner depolar ndan günlük ortalama 130 adet bofl ve yaklafl k 40 adet ithal dolu konteyneri, Manisa daki konteyner sahas na tafl y p, bilahare hizmet verdi imiz Vestel fabrikalar n n ihtiyaçlar na göre 5 ayr tesellüm ambar na dolu veya bofl konteynerler pozisyonlan yor. Hatta gerekti inde konteynerlerden k smi yük teslimatlar da yap labilmektedir. Bahse konu hizmetlerde just in time prensibi ile hareket edilmekte, terminalimiz 7 gün 24 saat vardiya ile çal flan 30 personelle hizmet vermektedir. Konteyner sahas nda fabrikalar aras aktarma ve konteyner sahas na d flar dan tafl malar olmak üzere toplam 140 adet araçtan oluflan filomuz bulunmakta ve zaman zaman ihtiyaç halinde filomuzdaki araç say s nda art fllar da olabilmektedir. Bahse konu hizmetlerimiz, süreçlerimiz ve ifl akıfllarımızda detaylandırılmıfl olup uyguladı ımız Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2008 standardına göre de belgelendirilmifltir. Vestel in Manisa daki konteyner sahas n n, Türkiye geneline bak ld nda iç terminal anlam nda ilk ve tek terminal oldu unu düflünüyorum. Konteyner sahas n n yönetimini SDV HOROZ un devralmas Vestel e ne gibi avantajlar sa lad? Vestel in bu hizmeti almas için öncelikle bizdeki know how dan faydalanmas çok önemliydi. Dolay s ile ifli devral rken Vestel ve SDV HOROZ olarak iflbirli i yapt k, teknik bilgi ve deneyimlerimizi ortak menfaatlerimiz çerçevesinde bir araya getirdik. Özellikle Vestel in yaz l mlar ile terminalimizdeki yaz l mlar birbirleriyle konuflabilecek hale getirdik. Neticede gerek terminal ve gerekse Vestel yetkilileri arzu etti inde terminaldeki konteynerlerin tüm detaylar n sormaya ve araflt rmaya gerek kalmadan sistemlerinde inceleyebildi i gibi terminalimiz yetkilileri de sistemden ald bilgilerle özellikle ihracat konteynerlerini herhangi bir talimata gerek duymaks z n otomatik olarak ihracata yönlendirebilmektedir. Dolay s yla gereksiz zaman kayb veya ekstra talimatlar olmadan sistem kendili inden ak c bir flekilde çal flmaktad r. Vestel in SDV HOROZ dan terminal hizmeti almas Vestel e afla daki tasarruflar da beraberinde getirmifltir. S f r demuraj ödenmesi, ithalattan gelen konteynerlere ikinci bir geçici kabul ücreti ödenmeden ayn konteynerlerin ihracata yönlendirilmesi, ithalattan veya liman ve depolardan bofl konteyner getiren araçlara ihracat konteynerlerinin yüklenmesiyle, kara nakliyelerinde kayda de er tasarruflar sa lanm flt r ki Vestelin ihracat konteynerlerinin y ll k adet olmas dikkate al nd nda tasarruf miktar n n ne boyutlarda olabilece i aç kça görülebilir. Konteyner sahas yönetimine ihtiyaç duyan firmalara neler önerirsiniz? fle nereden bafllamal lar? Sadece kendi flirketlerine hizmet almak üzere bu tür terminal kurmay düflünen firmalar n her fleyden önce gerek ithalat ve gerekse ihracata yönelik kayda de er say da konteyner kapasiteleri olmas gerekmektedir. Ancak, gerekti inde mevcut imkanlar m z kullanarak yüksek hacimde konteyner elleçlemeyen flirketlere de ayn hizmetleri mevcut konteyner sahas nda verme olana m z bulunmaktad r. Hatta hizmet alacak olan di er flirketlerin kapasiteleri de bir araya geldi inde mevcut hizmeti alan ve alacak olan di er flirketler ortak menfaatlerde buluflarak daha kayda de er bir tasarruf sa layabilirler. Tasarrufun neler olabilece ine iliflkin çok basit bir aç klama yapmak gerekir ise herhangi bir flirket için ithalattan veya ihracattan gelecek olan bir araç, dönüflünde kara nakliye ücretinin yar s gibi bir ücret ile di er bir flirkete hizmet verebilir. Ayr ca ihracat için bofl konteyner talepleri herhangi bir nakliyeye gerek kalmaks z n di er bir flirketin ithalat ndan gelen konteynerin tahsis edilmesi ile mahallinde karfl lanabilir. Talep olmas halinde, bizler küçük veya büyük ölçekli flirketlere her türlü dan flmanl k ve proje hizmetleri ile birlikte çözüm üretmeye haz r z. Yani bahse konu hizmeti talep edecek olan flirketlerin ifle bafllama noktas, öncelikle mevcut kapasitelerini dikkate alarak bizlerin dan flmanl, projelendirmesi ile katma de erlerin neler olabilece ini görerek ifle bafllamak olabilir. Say n Oktay Kurumlu, vermifl oldu unuz bilgiler için çok teflekkür ederiz. Ben teflekkür ederim. Son olarak flunu eklemek istiyorum. Lojistik hizmetlerin tüm alanlar n bir araya getirerek entegre çözümler üretmek, geçmifl tecrübelerimiz de dikkate al nd nda flirketimizin en büyük gücüdür. Müflterilerimizi ve müflteri adaylar n bu gücü kullanmaya davet ediyoruz. 3

6 haber B/S/H - Horoz Lojistik iflbirli i 9. y l nda Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m departman genifl da t m a ve da t m optimizasyon modeli ile uzun dönemli baflar l projelerine devam ediyor. BSH firmas na verilen lojistik hizmetler ve sunulan lojistik çözümler bunun en iyi örneklerinden. BSH taraf ndan en iyi servis sa lay c olarak ödüllendirilmesi de hizmetlerin kalite ve baflar s n n bir göstergesi. Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m departman, yurtiçi komple tafl mac l k ve mikro da t m hizmetleri için 2002 y l nda BSH ile iflbirli ine bafllad. Bu hizmetlere 2006 y l nda ev teslimat projeleri de eklendi. Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m departman, BSH n Çerkezköy deposundan BSH bayii ve Horoz Lojistik aktarma merkezlerine toplu tafl ma sevk yatlar gerçeklefltiriyor. Horoz Lojistik aktarma merkezlerinde bayiler ad na depolanan ürünler, yurtiçi mikro da t m araçlar yla bayilere sevk ediliyor. Siparifl haz rlama, barkod uygulamalar, stok takibi, rut planlama gibi lojistik süreçler Horoz Lojistik taraf ndan yönetiliyor. Bu tedarik zinciri içerisinde Horoz Lojistik örnek oluflturabilecek optimizasyon metotlar ile maliyet avantaj sunuyor. Lojistik kaynaklar n Horoz Lojistik taraf ndan sa lanmas ve yönetimi, bayilerinin kendi sat fl ve pazarlama gibi as l ifllerine odaklanmalar nda fayda sa l yor. Ayr ca bayilerin lojistik kaynaklara ve bunun yönetimine harcayacaklar yat r mlar aç s ndan da maliyet avantaj sa lan yor. Horoz Lojistik, BSH a verdi i yurtiçi komple tafl mac l k ve mikro da t m hizmetlerine, 2006 y l nda ev teslimat uygulamalar n da ekledi. Bu uygulama ile BSH bayileri web üzerinden ev teslimat siparifllerini geçiyor ve Horoz Lojistik mikro da t m araçlar yla sevk yatlar gerçeklefltiriliyor. Bu hizmet BSH n siparifl emirleri do rultusunda direkt BSH fabrikas ndan da yap l yor. Horoz Lojistik, optimum araç ve çal flan kullanarak yapt optimum rut planlamas ile ev teslimatlar n verimli bir flekilde yöneterek, performans ve maliyet avantaj sunuyor. Ayr ca uygulanan ev teslimat modeli ile nihai tüketiciye ürünler zaman nda ulaflt r larak, BSH müflteri memnuniyetine de destek veriliyor. Bayiler bu uygulaman n Horoz Lojistik taraf ndan yönetilmesiyle, asli ifllerine odaklanabiliyor ve onlar için de er yaratmayan ev teslimat süreçlerini Horoz Lojistik kanal yla gerçeklefltiriyor. Antalya, zmir, Kocaeli, Bursa, Afyon, Erzurum, Samsun, Trabzon, Mu la, Denizli, Bal kesir, Manisa, Elaz lojistik merkezlerinde devam eden hizmetlere, 2009 y l nda al nan yeni ihale ile Adana ve Gaziantep da t mlar da eklenerek hizmet a geniflletildi. Horoz Lojistik, 1 flubat itibariyle Adana ve Gaziantep te ki BSH bayilerine yap lacak mikro da t m servisine start verdi. Adana da ek olarak, bayi müflterilerine ev teslimatlar da gerçeklefltiriliyor. Tiffany Çatlak T-shirt Yar flmas BAfiLADI! Marka Tekstil'in geleneksel hale getirdi i Tiffany Çatlak T-shirt Yar flmas 'n n beflincisi 1 Mart 2010 tarihinde bafllad. Tiffany'nin, t-funny serisini gelifltirmek, mizaha ve e lenceye gönül veren, tasar m kuvvetli gençleri desteklemek, yeni yeteneklerin önünü açmak ad na gerçeklefltirdi i Çatlak T-shirt yar flmas n n bu y l beflincisi gerçeklefliyor. Tiffany, komik t-shirt ürün yelpazesini gelifltirmek amac yla Leman Dergisi ile yapt anlaflma ile komik ürün grubunu çeflitlendirdi. Leman Dergisinin öne ç kan karikatür ve esprileri, Tiffany'nin t-funny ürün grubunda yer alan t-shirt'lerde hayat buldu ve genifl kitlelere ulaflt y l nda yar flmada 22 bin eser yar flt. 223 bin kifli sitesini ziyaret etti. 35 bin kifli oy kulland. Ödül töreninin sunuculu unu Ceyhun Y lmaz yaparken, birinci olan yar flmac ödülünü Tiffany Genel Müdürü Nüvit Alyanak' n elinden ald. Hadise'nin konser verdi i partiye 7500 kifli kat ld. Yar flman n birincisi 10 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü ise 2500 TL para ödülü kazan rken, yar flman n dördüncüsü Genç Tur'dan iki haftal k e itim bursu flans na sahip oldu. Yar flmaya nas l kat labilirsiniz? Yar flmaya kat l m süreci her y l 1 Mart-1 May s tarihleri aras ndad r. Baflvurular aras ndan ön elemeler sonucu belirlenen 30 eser 15 May s tarihinden itibaren adresinden oylamaya sunulur. Yar flman n finali ise Haziran ay n n ilk haftas aç klan r. Finale kalan eserleri ünlülerden oluflan bir jüri üyesinin belirledi i yar flman n geçti imiz y lki finalistlerini; karikatüristler Mehmet Ça ça ve Tayyar Özkan, ünlü televizyoncu Mesut Yar, Sabah Gazetesi köfle yazar ve elefltirmen Yüksel Aytu ve Alem FM Program yap mc s Nihat S rdar belirlemifltir. Bu y l beflincisi gerçekleflecek ve finale kalan 30 eser sahibinin de ödüllendirilece i yar flman n birincisini 5 bin TL, ikincisini 3 bin TL, üçüncüsünü ise 2 bin TL'lik para ödülü bekliyor. lk üçten sonra s ralamaya giren dört esere 250'fler TL'lik Tiffany hediye çeki, ilk 30'a giren di er 23 kifliye de 150'fler TL'lik Tiffany hediye çeki verilecektir. 4

7 KISA KISA TAYVANLI AU OPTRONICS E YURTDIfiI KARAYOLU H ZMET Tayvan n en büyük TFT-LCD (thin film transistor liquid crystal display) panel üreticisi AU Optronics firmas n n Türkiye ile Polonya aras ndaki karayolu tafl malar yla ilgili 2010 y l ihalesini Horoz Lojistik kazand. Polonya dan Samsun a Enerji Santrali Horoz Lojistik, fabrika, elektrik santrali, baraj, boru hatt inflaatlar gibi pek çok proje için tafl mac l k hizmetlerinde sektörde güçlü bir konumda. Frans z orta SDV nin network gücü, tecrübesi ve SDV HOROZ Proje Kargo Departman arac l yla yarat lan ortak sinerji, proje kargo tafl mac l ndaki baflar n n itici gücü. Proje kargo tafl malar n n en hassas ve önemli noktalar ndan baz lar olan yol/saha etüt çal flmalar, gabari d fl özel tafl mac l k organizasyonlar, uygun gemi, araç ve ekipman sa lanmas bu tür tafl malar için oluflturulmufl Proje Kargo Departman taraf ndan yürütülüyor. SDV HOROZ Proje Kargo Departman, güçlü armatör/alt yüklenici ba lant lar, teknik fizibilite (yol etüdü, vinç hesaplamalar vb.) ve saha takibi uzmanl ile müflteriye özel çözümler üretebilme ve katma de er sa lama yetene ine sahip. Tafldelen de yeni depo HOROZ LOJ ST K in Anadolu yakas nda Gebze ve fiekerp nar da bulunan depolar na bir yenisi daha eklendi y l sonlar nda SDV HOROZ Proje Kargo Departman Sat fl Yönetmeni Say n Taylan Obuz la Horoz Lojistik in halen devam etmekte olan yeni projelerinden biri olan Cengiz Enerji A.fi. nin Samsun da kurdu u enerji santrali için Polonya dan Samsun a yap lan kap dan kap ya karayolu teslimatlar hakk nda görüfltük. Yaklafl k araçl k projenin 35 araçl k k sm lowbed ve sal kasa araçlarla organize ediliyor. Ürünler ise gabari d fl ve a r tonaj s n f nda. Taylan Obuz, böyle bir projede en önemli unsurun tafl man n sorunsuz olmas yan nda, zaman çizelgesine hava ve yol müsaadeli olarak mutlaka uyulmas oldu unu belirterek, do ru planlama, aç k iletiflim ve sahada iflin bafl nda bulunman n önemini vurguluyor ve SDV HOROZ olarak proje tafl mac l n sorun olmaktan ç kar p, yat r mc lar n ve ihracatç lar n destekçisi olmay hedeflediklerini belirtiyor. Tafldelen de faaliyete geçen ve 13,600 metrekare kullan m alan bulunan yeni depo Horoz Lojistik müflterilerinin hizmetine aç ld. HOROZ LOJ ST K ADANA DA YEN DEN YAPILANIYOR HOROZ LOJ ST K Adana ile Mersin liman n n hinterland konumunda bulunan Kayseri, Konya, Gaziantep, Kahramanmarafl ve bölgedeki di er sanayi flehirlerine karayolu, denizyolu, havayolu, depolama, da t m ve yurtiçi komple tafl mac l k alanlar nda daha etkin hizmet verebilmek amac yla Adana daki ofisini yeniden yap land r yor. URSA HOROZ LOJ ST K TERC H ETT Avrupa n n 3. büyük yal t m malzemesi üreticisi olan Ursa Yal t m, yurtiçindeki sevk yatlar için HOROZ LOJ ST K i tercih etti. Ursa Yal t m n Ankara da bulunan fabrikas ndan teslim al nan ürünler HOROZ LOJ ST K güvencesinde komple olarak 81 ildeki bayilere ve flantiyelere teslim ediliyor. ONTEX HOROZ LOJ ST K fib RL Avrupa'n n en önemli hijyenik ürünler üreticilerinden biri olan Ontex, yurtiçi komple tafl mac l k ihtiyaçlar için HOROZ LOJ ST K ile iflbirli i yapt. Ontex in stanbul Beylikdüzü nde bulunan üretim tesislerinden yap lan sevk yatlar 81 ildeki bayileri kaps yor. HOROZ LOJ ST K TEN YEN ANTREPO HOROZ LOJ ST K in Gebze-fiekerp nar da Erenköy gümrü üne ba l olarak faaliyet gösteren 3500 palet kapasiteli yeni antreposu hizmete girdi. MKEK Hava Kargo halesini yine SDV HOROZ kazand SDV HOROZ 3 y ld r hizmet verdi i Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun 2010 y l hava kargo tafl mac l ihalesini bir kez daha kazand. Ülkemizin köklü kurulufllar ndan MKE Kurumunun havayolu tafl malar n bu y l da SDV HOROZ gerçeklefltirecek. 5

8 haber Yal n Ofis Uygulamalar Dr. Orkun çten SDV HOROZ Finans ve Muhasebe Direktörü M üflterilerine verdi i lojistik hizmetlerde gelifltirdi i çözümler ve uygulad ifl modellerinde operasyonel verimlili i ilke edinen Horoz Lojistik, günlük ifl ak fllar n da verimli k lmak için ofis içi verimlilik ad alt nda 2009 da yeni bir proje bafllatt. Bu projede yal n ofis yaklafl m temel al narak, ofis içi süreçlerinin daha verimli hale getirilerek iflgücü ve zaman tasarrufu sa lanmas ve böylece gereksiz maliyetlerin ortadan kald r lmas hedeflendi. Horoz Lojistik ifl gelifltirme departman taraf ndan yürütülen proje kapsam nda, Horoz Holding flirketlerinden SDV HOROZ Tafl mac l k ve Ticaret A.fi. nin Hava, Deniz operasyon ve muhasebe birimleri aras ndaki evrak ve bilgi ak fl, ofis içi evrak stoklama sistemati i, muhasebe fatura entegrasyon süreci, muhasebe mutabakat süreci vb. süreçler yer ald. Bu ifl süreçlerinin analiz edilmesi ve problemli alanlar n tespit edilerek, iyilefltirilecek noktalar n belirlenmesinde De er ak fl haritalama tekni inden yararlan ld. Süreç içinde yer alan tekrarl ifllem, gereksiz kontrol, gereksiz tasnifleme, gereksiz arflivleme vb. katma de er yaratmayan ifllem ad mlar tespit edilerek gelecek durum de er ak fl flemalar oluflturuldu. Hava, deniz ve muhasebe bölümlerinden kat lan ekip üyeleri ile yap lan beyin f rt nas sonucunda yeni süreçler tasarlanarak uygulamaya geçirildi. Bu çal flmalar kullanmakta oldu umuz IT sistemlerinin etkin kullan m ve yeni ifllevselliklerin devreye al nmas yla desteklenerek sistemsel bütünlük sa land. Ofis içi verimlilik çal flmalar yla, bölümlerin katma de ersiz ifllerden çok kendi as l ifllerine odaklanmalar, gereksiz ifllemler için harcanan sürenin k salt lmas ve çal flan motivasyonu eksenlerinde faydalar elde edildi. SDV HOROZ Finans ve Muhasebe Direktörü Dr. Orkun çten yal n ofis uygulamalar n n sa lad fayday flu flekilde aç kl yor: Günümüz finansal ve ekonomik flartlar nda finans ve muhasebe departmanlar n n üretti i bilgi, gerek flirket üst yönetiminin stratejik yönetimdeki bilgi ihtiyac ve gerekse yasal düzenlemelere uyum aç s ndan büyük bir önem arz etmektedir. Bu bilgilerin zaman nda, do ru ve gerçekçi olmas, her fleyden önce sistematik ve organize çal flman n bir neticesidir. Bu noktada yal n ofis çal flmalar, çal flma verimlili ini artt rmakta, gereksiz çal flmalardan zaman tasarrufu sa layarak, katma de eri yüksek alanlara daha fazla zaman ayr lmas na katk da bulunmaktad r. Yal n ofis uygulamalar n, bafllay p ve biten bir düzenlemeden ziyade sürekli gözden geçirmelerin ve iyilefltirmelerin oldu u bir süreç olarak görüyorum. Bu noktada SDV HOROZ Finans ve Muhasebe Departman özelinde yal n ofis uygulamalar na yönelik bir dizi düzenlemeler gerçeklefltirdik. lk olarak ifl süreçlerimizde otomasyondan maksimum düzeyde faydalanmay hedefledik. Örne in raporlar m za elle müdahaleyi minimum seviyeye indirecek flekilde düzenlemelere gittik. Bu sayede raporlar m zda ikincil bir düzenlemeye gidilmeden bilgi elde etmeye bafllad k ve önemli bir zaman tasarrufu sa lad k. Bununla birlikte çal flmad m z zamanlarda da bizim yerimize çal flacak flekilde otomasyon sistemimizi gözden geçirdik ve ifller hale getirdik. Örne in müflterilerimizle yap lan haftal k cari hesap tahsilat takibi için ekstre gönderimi bizim için önemli zaman alan bir çal flmayd. Yapt m z düzenlemelerle hesap ekstreleri ve mutabakat mektuplar n n müflterilerimize biz akflam evdeyken gitmesini sa layacak flekilde sistemimizi ifller hale getirdik. Bununla birlikte fazla zaman alan ancak küçük uyarlamalarla önemli zaman tasarrufu sa layacak yöntemleri belirledik. Örne in fatura entegrasyon sürecinde gider ve gelir faturalar n n tarih s ras na dizilmesi önemli bir zaman kayb na neden olmaktayd. Oysa yap lan küçük bir arflivleme ve raflama sistemi ile faturalar en bafl ndan tarih s ras na göre s n fland r ld nda önemli bir zaman tasarrufu sa land n gördük. fiunu belirtmek isterim ki, yal n ofis uygulamalar, güncel ekonomik geliflmeler ve bilgi sistemindeki ilerlemeler sayesinde, tasarruf sa lay c, etkinlik ve verimlili i artt r c uygulamalar yla sadece finans ve muhasebe departmanlar için de il, tüm ofis uygulamalar için vazgeçilmez bir unsurdur. 6

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3

HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR TEMMUZ 2010 SAYI 3 Baltıkların ncisi Riga Adana Sanayi Odası Baflkanı Ümit Özgümüfl'le Söylefli Rusya nın Horoz u, Horoz Lojistik CIS Yeflil sahalardan

Detaylı

Yeni Y l n z Kutlu Olsun!

Yeni Y l n z Kutlu Olsun! HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR OCAK 2010 SAYI 1 Yeni Y l n z Kutlu Olsun! Viyana! Tarihle Müzi in valsi Koçtafl'a Özel Çözüm Franke Türkiye Genel Müdürü Özgen Özkan'la Söylefli

Detaylı

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar

içindekiler Bana bir dayanak noktas verin, Dünya y yerinden oynatay m. (*) 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar içindekiler 04 konuk - mars lojistik/ali tulgar 08 ceva, türkiye nin en büyük deposunu açt 10 borusan, balnak ile güçlenecek 12 gemport un yüzde 54 ü y lport un 14 depo otomasyon teknolojileri 16 dhl,

Detaylı

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi

2011 yılında daha büyük hedefler belirlendi 2010 da baflar l olan bayilere 11 bin GÜBRETAfi Hat ra Alt n hediye edildi Maz da Fosfat Tesisleri ihalesi için teklif verildi GÜBRETAfi E itim Bursu alan ziraat fakültesi ö rencileri Yalova da bulufltu

Detaylı

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz

Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım. Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Yılın Giriflimcisi ODE Yalıtım Camyünü yatırımında sona yaklaflıyoruz Önce kendimize inanmak, sonra da bu inanc n gereklerini yerine getirmek zorunday z! En uzun mesafe bir ilk ad mla, en büyük hedef

Detaylı

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon.

Çin den Gaziantep e. Ay n Gündemi. Küresel Vizyon. nsan Kaynaklar. letiflim. Divan Sohbetleri. Hayata Dair. Kültürel Vizyon. ç i n d e k i l e r Ay n Gündemi 4 Anadolu Buluflmalar Gaziantep teydi Küresel Vizyon 8 pek Yolu nda Türk zleri Otoyol-Iveco Ortakl nda Yeni At l mlar Koç Holding Die Zeit gazetesinde: Almanya ya da Koç

Detaylı

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz

Yaflam n za art bir kat yoruz. Dördüncü y l m z kutluyoruz Yaflam n za art bir kat yoruz 17 EK M 2009 Dördüncü y l m z kutluyoruz Cumhuriyetimiz in 86. y l hepimize kutlu olsun... s.20 42 y ll k ELMOR Erzurum bayimiz Arif Birdal ve Metin Birdal ile 23 y ll k ELMOR

Detaylı

Samsun ekonomisi büyür mü?

Samsun ekonomisi büyür mü? 4 30 Aral k 2008 Sal ekonomisi büyür mü? Dünya Süper Veb Ofset A.fi. Ad na mtiyaz Sahibi Didem DEM RKENT Genel Yay n Yönetmeni Hakan GÜLDA Araflt rma Servisi Müdürü Gürhan DEM RBAfi Araflt rma Servisi

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine...

s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik s.5 s.10 s.18 s.22 s.25 içindekiler Akman ile kurumun vizyonu üzerine... s.5 s.5elsan fiirket Müdürü M. Vefik Akman ile kurumun vizyonu üzerine... içindekiler 4 5 Bafllarken Vizyon 40 y ll k gönül ba... s.10 ODTÜ de dördüncü kez düzenlenen Yeni Fikirler Yeni fller yar flmas

Detaylı

Hedefimiz global arena!

Hedefimiz global arena! Mart 2005 Say 324 ç i n d e k i l e r Vehbi Koç 2005 4 Kurucumuz Vehbi Koç u ölümünün 9 uncu y l nda sevgiyle and k Küresel Vizyon 8 Geleneksel hale gelen Anadolu Buluflmalar n n alt nc s Bursa da yap

Detaylı

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler.

Bayilerimiz camyünü yat r m karar vermemizde bizi cesaretlendirdiler ve ilk üretim günümüzden bafllayarak üstün bir sat fl performans gösterdiler. Biz, ne, Demifltik, iflte yapt k! ne de, Yapt klar m z yapacaklar m z n aynas d r demeyi severiz. Biz, sadece ileriye bakar ve Daha neler yap labilir? diye sorar z Küresel kriz çok uzun bir zamandan bu

Detaylı

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak

Dünya Meyve Suyu Pazarının Kalbi Türkiye de Atacak Nisan-May s-haziran 2010 Dimes in ücretsiz yay n d r Y l: 10 - Say : 40 Dimes in İngiltere deki yükselişi Özel Dosya: Bu Bahar Siz de Yenilenin Sıcak günlerin serin dostu Limonata Dünyada Dimes tutkusu

Detaylı

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI

H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI. SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE PROFESYONEL BAKIfi AÇISI H DROMEK DÜNYA BASININI TÜRK YE DE A IRLADI AVRUPA VE ORTADO U NUN EN BÜYÜK Ç MENTO FABR KASI NUH Ç MENTO TÜRK YE N N Ç N LE B RL KTE YÜKSELEN MARKASI UYGUNLAR SANKO MAK NA YETK L SERV S A I YÖNET M NE

Detaylı

Tutarl Bir Performans

Tutarl Bir Performans ç i n d e k i l e r : Küresel Vizyon...4 Ana Hedefimiz: Y lda %14 Büyümek Koç Holding Enerji Grubu, OPET e %50 Ortak Oldu Tat, Maret, Sek ve Pastavilla Tek Çat Alt nda Arçelik te Neler Oluyor? Hedef Net,

Detaylı

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU

DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU 2008 say 12 DÜNYA TÜRKÇE KONUfiTU Do an n kalbi Adapazar nda at yor Mondi Bayileri ilk kez bulufltu Sunufl Tak m ruhu nu, güçlü bir his ve ancak bu hissi yaflayanlar sevgi, sayg, anlay fl, yard mlaflma

Detaylı

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde

Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde İ ç i n d e k i l e r Koç Toplulu u yine Türkiye gündeminde Küresel Vizyon 4 ABD finans çevrelerinin sayg n dergilerinden Fortune, Küresel 500 listesini aç klad. Listeye giren tek Türk flirketi Koç Holding

Detaylı

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e

TBMM Üstün Hizmet Ödülü. Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 09 2009 Onursal Baflkan m z Sad k Özgür e TBMM Üstün Hizmet Ödülü Kale Ailesi nin Annesi Saadet Özgür han mefendiyi vefat n n birinci y l nda sayg ve sevgiyle

Detaylı

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor

TEMMUZ 2011. Kale Kilit çevreci. yaklaflımlara de er veriyor 15 TEMMUZ 2011 Kale Kilit çevreci yaklaflımlara de er veriyor SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Çocuklar m za yaflanabilir bir dünya b rakmal y z Küresel s nma, kaynaklar n tükenmesi ve artan nüfus; dünya ve insano

Detaylı

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de

CONTAINER. Gürbulak. Her y l sizinle birlikte büyüyoruz 5 de. 9 da. 12 de CONTAINER Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 1 Gürbulak 9 da Gürbulak, Lojistik alanda ilçemizin göz bebe i 12 de Nail Çiler: Lojistik sektörü

Detaylı

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42

içindekiler Bafllarken... 4-7 8-10 11-27 28-33 34-37 38-40 Genel Müdürü Dr. Uygar Özesmi: stanbul da su tüketimini yüzde 85 azaltmak elimizde 41-42 26 Aralık akflamı Arkitera flveren Ödülü nü aldı ımız Santralistanbul, ülkemize kazandırılan artı de erlerden biri olarak dikkat çekiyor. Bafllarken... Elginkan Toplulu u olarak, fiirketlerimiz in birbirinden

Detaylı

> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2

> Kore deyince Hyundai. > Marble 2008 de Hyundai fark. > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker. Say : 9 2008/2 C M Y CM MY CY CMY K Say : 9 2008/2 Bir HMF Makina dergisidir. Üç ayda bir yay mlan r. > Kore deyince Hyundai > Marble 2008 de Hyundai fark > Y k m ve hafriyat denildi inde; Özbüker Ç NDEK LER HABERLER

Detaylı

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur

Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Bir HMF Makina dergisidir. > Altyap inflaatlar nda uzman kurulufluz > HMF Makina ANKOMAK Fuar n sallad > Defterimde baflar s zl k yoktur Ç NDEK LER HABERLER 8. Lojistik Zirvesi ndeydik Intermat Fuar

Detaylı

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar,

De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, De erli Tüprafl Ailesi, Tüprafl Dostlar, Küresel s nmayla etkisini daha da art ran s cak yaz günlerine güle güle derken bizler de hedeflerimizi takviminde gerçeklefltirmek üzere yo un çal flma tempomuzu

Detaylı

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI

May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI May s-haziran Y l: 2 Say : 9 DÜNYANIN SÖRF MERKEZ ALAÇATI yar n n yaflam biçimi 2 ED TÖR beyaz kelaynaklar uçmal... Kelaynaklar ; y llar evvel neslinin tükenmesini önlemek amac yla infla edilen; Urfa-Birecik

Detaylı

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k

SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez. SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Burhan Aksoy: Biz Volvo yla Nikâhland k SÖYLEfi Ahmet Kelefl: Daha Katedilecek Çok Yol Var SÖYLEfi Arslan Erdinç: Madensiz Bir Yaflam Düflünülemez YEN ÜRÜN Siz lham Verdiniz Biz Gelifltirdik ED

Detaylı

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde

SAYI HAZİRAN 2010 KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. Güvenli in anahtar. Kale Teknolojisi nde KALE ENDÜSTR HOLD NG N ÜCRETS Z YAYINIDIR. SAYI 12 HAZİRAN 2010 Güvenli in anahtar Kale Teknolojisi nde SUNUfi\ SEDAT ÖZGÜR Güvenlik teknolojilerinde öncüyüz Güvenlik ihtiyac, insano lunun var oldu u günden

Detaylı

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor

> Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Bir HMF Makina dergisidir. > Yeni binada ilk kahvalt > HMF den sanayiye büyük destek > GAP Otomotiv 2006 Fuar > K rsan, Hyundai ile yükünüzü hafifletiyor Ç NDEK LER BAfiYAZI HABERLER Yeni servislerimizle

Detaylı

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin

ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin ddial olmak sözde de il özde, ddial olmak süreçte de il sonuçtad r. ODE yi sözlerle de il yapt klar yla de erlendirin 25 y l önce Mustafa Demirci ve Veysi O uz ile ODE yi kurmak üzere yola ç kt m zda bugün

Detaylı

Ellinci Y l nda Bir Dev

Ellinci Y l nda Bir Dev ç i n d e k i l e r Ellinci Y l nda Bir Dev Küresel Vizyon 4 Kültür ve Turizm Bakan Erkan Mumcu ile söylefli Koç Bayileri Sanal Ortamda Bulufluyor Anadolu Buluflmalar Samsun da Samsun Arçelik Bayii Fatih

Detaylı