HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR N SAN 2010 SAYI 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR N SAN 2010 SAYI 2"

Transkript

1 HOROZ HOLD NG N SÜREL YAYINIDIR. ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR N SAN 2010 SAYI 2 Santorini - Ege'nin Çıplak Çocu u Vestel'e konteyner sahası yönetimi Toros Tarım Yönetim Kurulu Baflkan Esin Mete ile söylefli B/S/H - Horoz Lojistik iflbirli i 9. yılında

2 içindekiler 2 Alarko Carrier, Horoz Lojistik i seçti 12 Söylefli - Fezal Karakad o lu Toros Tar m Yönetim Kurulu Baflkan Vekili ve Genel Müdürü Esin Mete.ile söylefli 3 VESTEL in konteyner sahas n SDV HOROZ yönetiyor Derginin ad : Pencere mtiyaz sahibi: Horoz Holding A.fi.'yi temsilen Hakan Yaman Genel Yay n Yönetmeni: Hakan Yaman Yay n Kurulu: Tolga Ildaser Fezal Karakad o lu lker Özkocac k Onur Talay Fikret Tuzcu Utku Uymaz 4 B/S/H 5 - Horoz Lojistik iflbirli i 9. y l nda. Tiffany Çatlak T-shirt Yar flmas bafllad! Polonya dan Samsun a Enerji Santrali Vizyon - Atilla Yıldıztekin Lojistik Hizmetlerin Birlefltirilmesi Gündem - Fuat Atasever Serbest Kürsü - Cem Kumuk Profesyonel odaklanma ve kiflisel hobiler Bizden - Canan Gülalio lu Katk da bulunanlar: Fuat Atasever Gencay Burnaz Mehmet Çako lu Canan Gülalio lu Bülent Günayd n Fezal Karakadıo lu Cem Kumuk Fatih Küçük Selda Özdemircio lu Dr. Necmettin Sökücü Ersin fiengül Celal fieherli Ayfer T.Ünsal Atilla Y ld ztekin Adres: Haramidere Horoz Tesisleri Nam k Kemal Mah. Adile Naflit Bulvar No: Esenyurt / stanbul Tel : (0 212) Faks : (0 212) Bask : Deci letiflim Ltd. Grafik Tasar m: Bekir Susam / Deci letiflim Ltd Gezi Yal n Ofis Uygulamalar E itime aç lan pencere: Mehmet Emin Horoz E itim Vakf - HOREV - Hakan Yaman Santorini - Ege nin Ç plak Çocu u 22 Teknoloji - Ersin fiengül Mobil uygulamalara bir örnek: Horoz TRCmobil Bak fl - Selda Özdemircio lu Eko Düflünce nin Rüzgâr Etkisi Spor - Bülent Günaydın Okan Buruk la söylefli Sa l k - Prof. Dr. Necmettin Sökücü Bafllarken Sinema - Celal fieherli Kapak foto raf : Hakan Yaman Santorini Adas, Yunanistan Kültür ve Sanat - Gencay Burnaz PENCERE Dergisi Horoz Holding in 3 ayda bir yay mlanan süreli yay n organ d r. Kitap - Müzik A z Tad - Ayfer T. Ünsal Ekmek Dolmas

3 önsöz Taner Horoz Horoz Lojistik Yönetim Kurulu ve cra Baflkanı Marcel Duchamp'ın "Fountain" adlı eseri Sevgili Dostlar, Sizlere ocak ay nda, ilk say m zla merhaba demifltik. kinci say m zda ise sizlerle birlikte bahara da merhaba diyoruz. Geçirdi imiz üç ay bize kar fl k duygular yaflatt. Özellikle ekonomik anlamda Tam ifller yoluna giriyor derken ard ard na gelen Dubai ve Yunanistan floklar, gelecekle ilgili, olas kötüleflme senaryolar n güçlendirdi. Demokratikleflen Türkiye den hem bireysel ve toplumsal olarak, hem de ekonominin olmazsa olmaz ön koflulu olarak önemli beklentilerimiz oluflmuflken, s ras yla, fi rnak, Ergenekon, HSYK, yeni anayasa paketi gibi bize ümit ve tedirginlik duygular n birlikte yaflatan türbülansl bir k fl geçirdik. fiükür ki, bahar yine imdad m za yetiflti. Bahar, flüphesiz, yeniden do ma, yeniden yarat lma, yeniden yaratma metaforlar yla s zd hormonlar m z pozitif enerjiyle dopingler. Ben, belki sizler de Ultraman (üstün insan) tasviriyle Nietzsche nin önerdi i üzere, zorluklarla mücadele etme gücümüzü, ümit yerine salt olarak insan olma sorumlulu unda bulamad m z sürece, her yeni bahar daha y pranm fl bir inançla karfl layaca m z düflünüyorum. Ben kendi ad ma Ultraman (hem, gerçi Ultraslan oldum da ne oldu? Akflamki maç n etkisini henüz üzerimden atamad m, özür dilerim.) falan olmay beceremeyece imi düflündüm. Ne kör kuyudan ç kmay, ne de Selçuk un bal na karfl l k verip Fenerbahçe yi yenebilece ini düflünen bir Galatasaray taraftar olmay, kendime yeni bir ümit kayna yaratmadan beceremeyecektim. Kendime yeni güçlüklerle mücadele etmek için bahar n yan s ra yeni bir ümit kayna arad m. Y llard r, yaflad m z modern ça n problemlerini, yine modern ö retiler ile aflmaya çal flman n beyhude oldu unu art k alg lamal y z. Marcel Duchamp, 1917 de sergiledi i fountain (pisuvar) adl haz r ürün yerlefltirmesiyle modern sanat n deneyece i bir fleyin kalmad n ifade etti. San r m bu yüzden sanatç l k kariyerini çok daha kompleks durumlar de erlendirme sanat olan satranca kayd rd. Sanatç lar n toplumun önünde giden neferler oldu una hep inanm fl md r. Buna ra men, ancak neredeyse bir as r sonra art k modernite den ümidi kesip, indirgemeci modern Bat yaklafl m yerine, bütüncül do al ahenk yaklafl m n n bugünkü sorunlar m zla bafl etmede bize daha yol gösterici olabilece ini idrak edebildim. Bu bahar ümitlerimizi yeflertmesi için benim topra a att m tohum bu oldu. ndirgemecilik, bildi iniz gibi bireyi, toplumsal olaylar, ekonomiyi hatta fütursuzca do ay, girdi ve ç kt verilerini eflit koflullara getirmeye çal flarak, bu veriler aras ndaki sebep sonuç iliflkilerini ele al p bütünün bir parças n bu indirgeme yöntemiyle onar p parçay tekrar bütüne monte etmek üzerine kurulmufl bir sistem oluflturuyor. Ama en basit örnekle, yumurtan n kolesterol davas ndan beraat bile bize kolayl kla parçan n de erlendirmesinin bütünde önemli hatalara yol açt n aç kça gösterebiliyor. fl hayat m zda da, modern ifl yönetimi yaklafl m yla, paydafl iliflkilerimizi hep bu girdi ve ç kt lar kontrol edebilece imiz kat kurallar üzerinden sürdürmeye gayret ettik. Hele ki modernite nin bu yanl fl n bir de BM, Coca Cola vb. deneyimleri üzerinden salt çeviri mant yla ülkemiz ifl hayat na adapte etmeye çal flt m zda bu yanl fllar m z daha da büyüdü. Umar z ifl yönetimi akademisyenlerimiz, guru lar m z art k, bizlere paydafllar m z aras nda daha çok iflitme, görme f rsat tan yan, k sa sürede de iflen koflullar karfl s nda tüm paydafllar n kazanabilece i uyumlanabilme kabiliyetinin ön plana ç kar ld sistemler üzerinde çal fl rlar. Yerel özellikleri de göz önüne alan, yön gösterici çal flmalar ortaya ç kar rlar. Art k bahardan verim bekleyeceksek, metrekareye düflen ya fl miktar, topra n ph de eri gibi verileri de erlendirmekle birlikte, topra n rengini tan ma yetisini kazanmaya çal flmam z gerekiyor. Hocalar m z ne sal k verir bilemiyorum, ancak ben topra n rengini tan yabilme çal flmas n n ilk egzersizi olarak, Altkumandan Marcos un ayn adl konuflmas n öneriyorum. Kal n sa l cakla derken, Her a ac n gölgesi serinletmez demifller. Desinler. Sözdür. Not: Merak edenler, Altkumandan Marcos un Topra n Rengi adl konuflmas na ekteki elektronik adresten ulaflabilirler."www.horoz.com.tr/edergi/files/topraginrengi.pdf" 1

4 haber Haz rlayan: Selda Özdemircio lu* Alarko Carrier, Horoz Lojistik i seçti Türkiye genelinde yay lm fl depolar n bir merkezde toplama ve lojistik ihtiyaçlar n outsource etme karar alan Alarko Carrier, Horoz Lojistik i seçti. H Horoz Lojistik ile s tma, so utma ve havaland rma sektörünün önde gelen kurulufllar nda biri olan Alarko Carrier aras ndaki iflbirli i 2006 y l nda bafllad y l nda iflbirli inin gelifltirilmesi için görüflmeler yap ld ve bunun sonucu olarak 2008 y l nda Alarko Carrier n Türkiye geneline da t m n yapt tüm ürünlerin Horoz Lojistik in Gebze Lojistik Merkezi nde toplanmas na ve sevk yatlar n tek merkezden yap lmas na karar verildi y l nda Alarko, Bina Otomasyon, Totaline ve Sistem Sat fl ifl birimlerinin depolama, nakliye ve da t m ifllerini de Horoz a devretme karar ald. Son olarak 2010 bafl nda iflbirli inde bir ad m daha at ld ve Horoz Lojistik ile Alarko antrepo hizmetleri konusunda da sözleflme imzalad. Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m ve Depo Operasyon Grup Baflkan Aykut Aygüven ile Alarko Carrier Grup Koordinatör Yard mc s Haluk Ferizo lu, Alarko Carrier ile Horoz Lojistik iflbirli inin öyküsünü anlatt lar. Haluk Ferizo lu: Depolamay Horoz Lojistik in devralmas maliyetlerimizi azaltt Horoz Lojistik ile iflbirliklerinin bir ihtiyaçtan do du unu belirten Alarko Carrier Grup Koordinatör Yard mc s Haluk Ferizo lu, Alarko Carrier olarak 2008 y l nda yeni bir yap lanma ihtiyac içine girdiklerini ve bu yap lanma do rultusunda birtak m ifllerin birlefltirilmesi ve bir merkezde toplanmas n n kararlaflt r ld n söyledi. Haluk Ferizo lu, sözlerine flöyle devam etti: Geçmiflteki yap lanmam z içinde flube müdürlükleri ve bu flubeler taraf ndan yönetilen depolar bulunmaktayd. Dönem koflullar gere i bunlar tek bir merkezde birlefltirme ihtiyac do du. Biz de bu iflleri yapan Horoz ile görüfltük. Zaten Horoz la daha önceden tan fl yorduk ve fabrikam za hizmet veriyordu. Yeni yap lanmadaki hedef, stoklar m z n merkez bir depoda toparlanmas, daha iyi bir stok yönetimi, verimlili in artt r lmas ve elbette bu model ile maliyetlerin düflürülmesiydi. Horoz Lojistik in Gebze Lojistik Merkezi nin gösteriflli,teknolojik ve güzel görünümünün kendilerine prestij sa lad n da belirten Ferizo lu, ürünlerinin Türkiye genelindeki bayilerine da t m n n da Horoz Lojistik taraf ndan yap ld n kaydetti. Depolama hizmetlerinin Horoz Lojistik taraf ndan gerçeklefltirilmesinin maliyetlerini de azaltt n kaydeden Ferizo lu, bu yeni çal flma sistemi ile hizmetlerini ve hizmetlerinin kalitesini art rd klar n söyledi. Bu durumun bayilerine de avantajlar sa lad n anlatan Ferizo lu, Bu sisteme geçerken kimseyi örnek almad k. Biz ürünün son kullan c ya daha düflük maliyet ama daha kaliteli hizmet ile sunulmas n hedefledik. Bu uygulamam z sayesinde hem bayimize hem de tüketicimize kaliteli ve daha uygun maliyetle hizmet veriyoruz. Ciddi avantajlar sa lad m z düflünüyoruz dedi. Bunda sonras için planlanan çal flmalara da de inen Ferizo lu, Bundan sonraki çal flmam z hizmetin daha yayg nlaflt r lmas ve farkl kl laflt r lmas fleklinde olacak. Bir sonraki aflamam z tafl malar n bayi depolar na de il son tüketicinin bulundu u yere ulaflt rmak fleklinde olacakt r. Alarko içinde bunun altyap s n n oluflturulmas için çal fl yoruz, bu projenin biraz zamana ihtiyac var. Bu proje sayesinde malzemenin son kullan c ya direkt teslimini sa layarak indir/bindir ifllerini azalt p ürünlerin hasar görme riski ve nihai maliyetini düflürmeyi planl yoruz. dedi. Uzun süreli iflbirli i felsefesi Horoz Lojistik ile iliflkilerinin kurumsal bir yap çerçevesinde sürdü ünü söyleyen Ferizo lu, Alarko Carrier olarak, uzun süreli ifl yapma felsefesi do rultusunda Horoz Lojistik ile yapt klar iflbirli i neticesinde stoklar n daha iyi kontrol edildi ine, ürünlerinin bayilere daha k sa sürede ulaflt r ld na ve hasarlar n azald na inand klar n ifade etti. Aykut Aygüven: Alarko gibi bir ifl orta bulmak büyük flans Alarko Carrier n yüksek standartlarda beklentileri olan kurumsal bir flirket oldu una dikkat çekerken Alarko Carrier ile olan iflbirliklerinin paletlik küçük hacimli bir iflle bafllad n ve 2010 y l itibariyle bugünkü genifl kapsaml lojistik hizmet modelinin hayata geçirilmesi noktas na kadar gelindi ini belirten Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m ve Depo Operasyon Grup Baflkan Aykut Aygüven sözlerine flöyle devam etti: Tüm süreç, Alarko Carrier n bayi depolar ndan merkezi depoya geçme karar vermesiyle bafllad. Böyle bir geçifli tercih etmelerinin sebebi, geçmiflte iletiflim, nakliye sürelerinin uzamas, ürünlerin zaman nda teslimat gibi s k nt lar yafl yor olmalar yd. Biz bu yeni lojistik modelle kendilerine, ürünlerin tek merkezde toplanmas yla kalite standartlar n n üst noktada olaca n taahhüt ettik ve bunu gerçeklefltirdi imizi düflünüyoruz. Alarko nun ifl yükünü hafifletmeyi, lojistik süreçlerinin verimlili ini artt rmay, maliyet avantajlar sa lamay ve temel ifline odaklanmas n kolaylaflt rmay hedefledik. Bence burada da çok önemli yol ald k. Kendi kendini yöneten bir depo yaratt k. Ekranlar üzerinde çal flanlar n kendi ifllerini yönetebildikleri bir operasyon bafllatt k. Bu operasyonun sonunda verimlili i elde etti imizi düflünüyorum. Muhakkak ki sonuç olarak bir tasarruf sa lad k. Geldi imiz nokta itibar ile görüyoruz ki Alarko bizle çal flmaktan memnun, bize ve sa lad m z hizmetlere olan güvenini bizimle yeni sözleflmeler imzalayarak gösteriyor. Bizim için ise Alarko gibi bir ifl orta ile çal flmak büyük bir flans ve gurur kayna. Ayr ca e itim konusunda da önemli ad mlar at yoruz. Sadece 2009 y l nda buradaki çal flanlar m za 800 adam/saat e itim verdik Not: Bu haberde, Transport dergisinin fiubat 2010 say s için haz rlad haber ve söylefliden yararlan lm flt r. 2

5 Oktay Kurumlu SDV HOROZ Genel Müdürü VESTEL in konteyner sahas n SDV HOROZ yönetiyor Vestel in Manisa daki konteyner sahas n n yönetimini 12 y ld r SDV HOROZ yap yor. Zorlu Holding'e ba l Vestel grup flirketlerinin 1998 y l ndan beri lojistik çözüm orta olarak faaliyet gösteren SDV HOROZ'un Vestel e verdi i entegre hizmetler aras nda konteyner sahas yönetimi önemli bir yere sahip. Vestel in Manisa daki konteyner sahas n n yönetimiyle ilgili sorular m z SDV HOROZ Genel Müdürü Say n Oktay Kurumlu ya yönelttik. Say n Kurumlu, bize Vestel in Manisa daki konteyner sahas n n yönetimiyle ilgili bilgi verebilir misiniz? SDV HOROZ olarak burada ne tür bir hizmet veriyorsunuz? Konteyner sahas Vestel fabrikalar na iç terminal gibi hizmet veriyor. Mevcut kapasite 5500 TEU olup terminal hizmetleri için 6 adet fantuzzi, 1 adet reach stacker ve 1 adet toplifter ihtiyaca göre kullan l yor. Tüm Vestel fabrikalar için günlük elleçleme kapasitemiz ortalama 1000 TEU dur. Limanlardan ve konteyner tafl mac l yapan firmalar n konteyner depolar ndan günlük ortalama 130 adet bofl ve yaklafl k 40 adet ithal dolu konteyneri, Manisa daki konteyner sahas na tafl y p, bilahare hizmet verdi imiz Vestel fabrikalar n n ihtiyaçlar na göre 5 ayr tesellüm ambar na dolu veya bofl konteynerler pozisyonlan yor. Hatta gerekti inde konteynerlerden k smi yük teslimatlar da yap labilmektedir. Bahse konu hizmetlerde just in time prensibi ile hareket edilmekte, terminalimiz 7 gün 24 saat vardiya ile çal flan 30 personelle hizmet vermektedir. Konteyner sahas nda fabrikalar aras aktarma ve konteyner sahas na d flar dan tafl malar olmak üzere toplam 140 adet araçtan oluflan filomuz bulunmakta ve zaman zaman ihtiyaç halinde filomuzdaki araç say s nda art fllar da olabilmektedir. Bahse konu hizmetlerimiz, süreçlerimiz ve ifl akıfllarımızda detaylandırılmıfl olup uyguladı ımız Kalite Yönetim Sistemi ISO 9001: 2008 standardına göre de belgelendirilmifltir. Vestel in Manisa daki konteyner sahas n n, Türkiye geneline bak ld nda iç terminal anlam nda ilk ve tek terminal oldu unu düflünüyorum. Konteyner sahas n n yönetimini SDV HOROZ un devralmas Vestel e ne gibi avantajlar sa lad? Vestel in bu hizmeti almas için öncelikle bizdeki know how dan faydalanmas çok önemliydi. Dolay s ile ifli devral rken Vestel ve SDV HOROZ olarak iflbirli i yapt k, teknik bilgi ve deneyimlerimizi ortak menfaatlerimiz çerçevesinde bir araya getirdik. Özellikle Vestel in yaz l mlar ile terminalimizdeki yaz l mlar birbirleriyle konuflabilecek hale getirdik. Neticede gerek terminal ve gerekse Vestel yetkilileri arzu etti inde terminaldeki konteynerlerin tüm detaylar n sormaya ve araflt rmaya gerek kalmadan sistemlerinde inceleyebildi i gibi terminalimiz yetkilileri de sistemden ald bilgilerle özellikle ihracat konteynerlerini herhangi bir talimata gerek duymaks z n otomatik olarak ihracata yönlendirebilmektedir. Dolay s yla gereksiz zaman kayb veya ekstra talimatlar olmadan sistem kendili inden ak c bir flekilde çal flmaktad r. Vestel in SDV HOROZ dan terminal hizmeti almas Vestel e afla daki tasarruflar da beraberinde getirmifltir. S f r demuraj ödenmesi, ithalattan gelen konteynerlere ikinci bir geçici kabul ücreti ödenmeden ayn konteynerlerin ihracata yönlendirilmesi, ithalattan veya liman ve depolardan bofl konteyner getiren araçlara ihracat konteynerlerinin yüklenmesiyle, kara nakliyelerinde kayda de er tasarruflar sa lanm flt r ki Vestelin ihracat konteynerlerinin y ll k adet olmas dikkate al nd nda tasarruf miktar n n ne boyutlarda olabilece i aç kça görülebilir. Konteyner sahas yönetimine ihtiyaç duyan firmalara neler önerirsiniz? fle nereden bafllamal lar? Sadece kendi flirketlerine hizmet almak üzere bu tür terminal kurmay düflünen firmalar n her fleyden önce gerek ithalat ve gerekse ihracata yönelik kayda de er say da konteyner kapasiteleri olmas gerekmektedir. Ancak, gerekti inde mevcut imkanlar m z kullanarak yüksek hacimde konteyner elleçlemeyen flirketlere de ayn hizmetleri mevcut konteyner sahas nda verme olana m z bulunmaktad r. Hatta hizmet alacak olan di er flirketlerin kapasiteleri de bir araya geldi inde mevcut hizmeti alan ve alacak olan di er flirketler ortak menfaatlerde buluflarak daha kayda de er bir tasarruf sa layabilirler. Tasarrufun neler olabilece ine iliflkin çok basit bir aç klama yapmak gerekir ise herhangi bir flirket için ithalattan veya ihracattan gelecek olan bir araç, dönüflünde kara nakliye ücretinin yar s gibi bir ücret ile di er bir flirkete hizmet verebilir. Ayr ca ihracat için bofl konteyner talepleri herhangi bir nakliyeye gerek kalmaks z n di er bir flirketin ithalat ndan gelen konteynerin tahsis edilmesi ile mahallinde karfl lanabilir. Talep olmas halinde, bizler küçük veya büyük ölçekli flirketlere her türlü dan flmanl k ve proje hizmetleri ile birlikte çözüm üretmeye haz r z. Yani bahse konu hizmeti talep edecek olan flirketlerin ifle bafllama noktas, öncelikle mevcut kapasitelerini dikkate alarak bizlerin dan flmanl, projelendirmesi ile katma de erlerin neler olabilece ini görerek ifle bafllamak olabilir. Say n Oktay Kurumlu, vermifl oldu unuz bilgiler için çok teflekkür ederiz. Ben teflekkür ederim. Son olarak flunu eklemek istiyorum. Lojistik hizmetlerin tüm alanlar n bir araya getirerek entegre çözümler üretmek, geçmifl tecrübelerimiz de dikkate al nd nda flirketimizin en büyük gücüdür. Müflterilerimizi ve müflteri adaylar n bu gücü kullanmaya davet ediyoruz. 3

6 haber B/S/H - Horoz Lojistik iflbirli i 9. y l nda Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m departman genifl da t m a ve da t m optimizasyon modeli ile uzun dönemli baflar l projelerine devam ediyor. BSH firmas na verilen lojistik hizmetler ve sunulan lojistik çözümler bunun en iyi örneklerinden. BSH taraf ndan en iyi servis sa lay c olarak ödüllendirilmesi de hizmetlerin kalite ve baflar s n n bir göstergesi. Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m departman, yurtiçi komple tafl mac l k ve mikro da t m hizmetleri için 2002 y l nda BSH ile iflbirli ine bafllad. Bu hizmetlere 2006 y l nda ev teslimat projeleri de eklendi. Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m departman, BSH n Çerkezköy deposundan BSH bayii ve Horoz Lojistik aktarma merkezlerine toplu tafl ma sevk yatlar gerçeklefltiriyor. Horoz Lojistik aktarma merkezlerinde bayiler ad na depolanan ürünler, yurtiçi mikro da t m araçlar yla bayilere sevk ediliyor. Siparifl haz rlama, barkod uygulamalar, stok takibi, rut planlama gibi lojistik süreçler Horoz Lojistik taraf ndan yönetiliyor. Bu tedarik zinciri içerisinde Horoz Lojistik örnek oluflturabilecek optimizasyon metotlar ile maliyet avantaj sunuyor. Lojistik kaynaklar n Horoz Lojistik taraf ndan sa lanmas ve yönetimi, bayilerinin kendi sat fl ve pazarlama gibi as l ifllerine odaklanmalar nda fayda sa l yor. Ayr ca bayilerin lojistik kaynaklara ve bunun yönetimine harcayacaklar yat r mlar aç s ndan da maliyet avantaj sa lan yor. Horoz Lojistik, BSH a verdi i yurtiçi komple tafl mac l k ve mikro da t m hizmetlerine, 2006 y l nda ev teslimat uygulamalar n da ekledi. Bu uygulama ile BSH bayileri web üzerinden ev teslimat siparifllerini geçiyor ve Horoz Lojistik mikro da t m araçlar yla sevk yatlar gerçeklefltiriliyor. Bu hizmet BSH n siparifl emirleri do rultusunda direkt BSH fabrikas ndan da yap l yor. Horoz Lojistik, optimum araç ve çal flan kullanarak yapt optimum rut planlamas ile ev teslimatlar n verimli bir flekilde yöneterek, performans ve maliyet avantaj sunuyor. Ayr ca uygulanan ev teslimat modeli ile nihai tüketiciye ürünler zaman nda ulaflt r larak, BSH müflteri memnuniyetine de destek veriliyor. Bayiler bu uygulaman n Horoz Lojistik taraf ndan yönetilmesiyle, asli ifllerine odaklanabiliyor ve onlar için de er yaratmayan ev teslimat süreçlerini Horoz Lojistik kanal yla gerçeklefltiriyor. Antalya, zmir, Kocaeli, Bursa, Afyon, Erzurum, Samsun, Trabzon, Mu la, Denizli, Bal kesir, Manisa, Elaz lojistik merkezlerinde devam eden hizmetlere, 2009 y l nda al nan yeni ihale ile Adana ve Gaziantep da t mlar da eklenerek hizmet a geniflletildi. Horoz Lojistik, 1 flubat itibariyle Adana ve Gaziantep te ki BSH bayilerine yap lacak mikro da t m servisine start verdi. Adana da ek olarak, bayi müflterilerine ev teslimatlar da gerçeklefltiriliyor. Tiffany Çatlak T-shirt Yar flmas BAfiLADI! Marka Tekstil'in geleneksel hale getirdi i Tiffany Çatlak T-shirt Yar flmas 'n n beflincisi 1 Mart 2010 tarihinde bafllad. Tiffany'nin, t-funny serisini gelifltirmek, mizaha ve e lenceye gönül veren, tasar m kuvvetli gençleri desteklemek, yeni yeteneklerin önünü açmak ad na gerçeklefltirdi i Çatlak T-shirt yar flmas n n bu y l beflincisi gerçeklefliyor. Tiffany, komik t-shirt ürün yelpazesini gelifltirmek amac yla Leman Dergisi ile yapt anlaflma ile komik ürün grubunu çeflitlendirdi. Leman Dergisinin öne ç kan karikatür ve esprileri, Tiffany'nin t-funny ürün grubunda yer alan t-shirt'lerde hayat buldu ve genifl kitlelere ulaflt y l nda yar flmada 22 bin eser yar flt. 223 bin kifli sitesini ziyaret etti. 35 bin kifli oy kulland. Ödül töreninin sunuculu unu Ceyhun Y lmaz yaparken, birinci olan yar flmac ödülünü Tiffany Genel Müdürü Nüvit Alyanak' n elinden ald. Hadise'nin konser verdi i partiye 7500 kifli kat ld. Yar flman n birincisi 10 bin TL, ikinci 5 bin TL, üçüncü ise 2500 TL para ödülü kazan rken, yar flman n dördüncüsü Genç Tur'dan iki haftal k e itim bursu flans na sahip oldu. Yar flmaya nas l kat labilirsiniz? Yar flmaya kat l m süreci her y l 1 Mart-1 May s tarihleri aras ndad r. Baflvurular aras ndan ön elemeler sonucu belirlenen 30 eser 15 May s tarihinden itibaren adresinden oylamaya sunulur. Yar flman n finali ise Haziran ay n n ilk haftas aç klan r. Finale kalan eserleri ünlülerden oluflan bir jüri üyesinin belirledi i yar flman n geçti imiz y lki finalistlerini; karikatüristler Mehmet Ça ça ve Tayyar Özkan, ünlü televizyoncu Mesut Yar, Sabah Gazetesi köfle yazar ve elefltirmen Yüksel Aytu ve Alem FM Program yap mc s Nihat S rdar belirlemifltir. Bu y l beflincisi gerçekleflecek ve finale kalan 30 eser sahibinin de ödüllendirilece i yar flman n birincisini 5 bin TL, ikincisini 3 bin TL, üçüncüsünü ise 2 bin TL'lik para ödülü bekliyor. lk üçten sonra s ralamaya giren dört esere 250'fler TL'lik Tiffany hediye çeki, ilk 30'a giren di er 23 kifliye de 150'fler TL'lik Tiffany hediye çeki verilecektir. 4

7 KISA KISA TAYVANLI AU OPTRONICS E YURTDIfiI KARAYOLU H ZMET Tayvan n en büyük TFT-LCD (thin film transistor liquid crystal display) panel üreticisi AU Optronics firmas n n Türkiye ile Polonya aras ndaki karayolu tafl malar yla ilgili 2010 y l ihalesini Horoz Lojistik kazand. Polonya dan Samsun a Enerji Santrali Horoz Lojistik, fabrika, elektrik santrali, baraj, boru hatt inflaatlar gibi pek çok proje için tafl mac l k hizmetlerinde sektörde güçlü bir konumda. Frans z orta SDV nin network gücü, tecrübesi ve SDV HOROZ Proje Kargo Departman arac l yla yarat lan ortak sinerji, proje kargo tafl mac l ndaki baflar n n itici gücü. Proje kargo tafl malar n n en hassas ve önemli noktalar ndan baz lar olan yol/saha etüt çal flmalar, gabari d fl özel tafl mac l k organizasyonlar, uygun gemi, araç ve ekipman sa lanmas bu tür tafl malar için oluflturulmufl Proje Kargo Departman taraf ndan yürütülüyor. SDV HOROZ Proje Kargo Departman, güçlü armatör/alt yüklenici ba lant lar, teknik fizibilite (yol etüdü, vinç hesaplamalar vb.) ve saha takibi uzmanl ile müflteriye özel çözümler üretebilme ve katma de er sa lama yetene ine sahip. Tafldelen de yeni depo HOROZ LOJ ST K in Anadolu yakas nda Gebze ve fiekerp nar da bulunan depolar na bir yenisi daha eklendi y l sonlar nda SDV HOROZ Proje Kargo Departman Sat fl Yönetmeni Say n Taylan Obuz la Horoz Lojistik in halen devam etmekte olan yeni projelerinden biri olan Cengiz Enerji A.fi. nin Samsun da kurdu u enerji santrali için Polonya dan Samsun a yap lan kap dan kap ya karayolu teslimatlar hakk nda görüfltük. Yaklafl k araçl k projenin 35 araçl k k sm lowbed ve sal kasa araçlarla organize ediliyor. Ürünler ise gabari d fl ve a r tonaj s n f nda. Taylan Obuz, böyle bir projede en önemli unsurun tafl man n sorunsuz olmas yan nda, zaman çizelgesine hava ve yol müsaadeli olarak mutlaka uyulmas oldu unu belirterek, do ru planlama, aç k iletiflim ve sahada iflin bafl nda bulunman n önemini vurguluyor ve SDV HOROZ olarak proje tafl mac l n sorun olmaktan ç kar p, yat r mc lar n ve ihracatç lar n destekçisi olmay hedeflediklerini belirtiyor. Tafldelen de faaliyete geçen ve 13,600 metrekare kullan m alan bulunan yeni depo Horoz Lojistik müflterilerinin hizmetine aç ld. HOROZ LOJ ST K ADANA DA YEN DEN YAPILANIYOR HOROZ LOJ ST K Adana ile Mersin liman n n hinterland konumunda bulunan Kayseri, Konya, Gaziantep, Kahramanmarafl ve bölgedeki di er sanayi flehirlerine karayolu, denizyolu, havayolu, depolama, da t m ve yurtiçi komple tafl mac l k alanlar nda daha etkin hizmet verebilmek amac yla Adana daki ofisini yeniden yap land r yor. URSA HOROZ LOJ ST K TERC H ETT Avrupa n n 3. büyük yal t m malzemesi üreticisi olan Ursa Yal t m, yurtiçindeki sevk yatlar için HOROZ LOJ ST K i tercih etti. Ursa Yal t m n Ankara da bulunan fabrikas ndan teslim al nan ürünler HOROZ LOJ ST K güvencesinde komple olarak 81 ildeki bayilere ve flantiyelere teslim ediliyor. ONTEX HOROZ LOJ ST K fib RL Avrupa'n n en önemli hijyenik ürünler üreticilerinden biri olan Ontex, yurtiçi komple tafl mac l k ihtiyaçlar için HOROZ LOJ ST K ile iflbirli i yapt. Ontex in stanbul Beylikdüzü nde bulunan üretim tesislerinden yap lan sevk yatlar 81 ildeki bayileri kaps yor. HOROZ LOJ ST K TEN YEN ANTREPO HOROZ LOJ ST K in Gebze-fiekerp nar da Erenköy gümrü üne ba l olarak faaliyet gösteren 3500 palet kapasiteli yeni antreposu hizmete girdi. MKEK Hava Kargo halesini yine SDV HOROZ kazand SDV HOROZ 3 y ld r hizmet verdi i Makine Kimya Endüstrisi Kurumunun 2010 y l hava kargo tafl mac l ihalesini bir kez daha kazand. Ülkemizin köklü kurulufllar ndan MKE Kurumunun havayolu tafl malar n bu y l da SDV HOROZ gerçeklefltirecek. 5

8 haber Yal n Ofis Uygulamalar Dr. Orkun çten SDV HOROZ Finans ve Muhasebe Direktörü M üflterilerine verdi i lojistik hizmetlerde gelifltirdi i çözümler ve uygulad ifl modellerinde operasyonel verimlili i ilke edinen Horoz Lojistik, günlük ifl ak fllar n da verimli k lmak için ofis içi verimlilik ad alt nda 2009 da yeni bir proje bafllatt. Bu projede yal n ofis yaklafl m temel al narak, ofis içi süreçlerinin daha verimli hale getirilerek iflgücü ve zaman tasarrufu sa lanmas ve böylece gereksiz maliyetlerin ortadan kald r lmas hedeflendi. Horoz Lojistik ifl gelifltirme departman taraf ndan yürütülen proje kapsam nda, Horoz Holding flirketlerinden SDV HOROZ Tafl mac l k ve Ticaret A.fi. nin Hava, Deniz operasyon ve muhasebe birimleri aras ndaki evrak ve bilgi ak fl, ofis içi evrak stoklama sistemati i, muhasebe fatura entegrasyon süreci, muhasebe mutabakat süreci vb. süreçler yer ald. Bu ifl süreçlerinin analiz edilmesi ve problemli alanlar n tespit edilerek, iyilefltirilecek noktalar n belirlenmesinde De er ak fl haritalama tekni inden yararlan ld. Süreç içinde yer alan tekrarl ifllem, gereksiz kontrol, gereksiz tasnifleme, gereksiz arflivleme vb. katma de er yaratmayan ifllem ad mlar tespit edilerek gelecek durum de er ak fl flemalar oluflturuldu. Hava, deniz ve muhasebe bölümlerinden kat lan ekip üyeleri ile yap lan beyin f rt nas sonucunda yeni süreçler tasarlanarak uygulamaya geçirildi. Bu çal flmalar kullanmakta oldu umuz IT sistemlerinin etkin kullan m ve yeni ifllevselliklerin devreye al nmas yla desteklenerek sistemsel bütünlük sa land. Ofis içi verimlilik çal flmalar yla, bölümlerin katma de ersiz ifllerden çok kendi as l ifllerine odaklanmalar, gereksiz ifllemler için harcanan sürenin k salt lmas ve çal flan motivasyonu eksenlerinde faydalar elde edildi. SDV HOROZ Finans ve Muhasebe Direktörü Dr. Orkun çten yal n ofis uygulamalar n n sa lad fayday flu flekilde aç kl yor: Günümüz finansal ve ekonomik flartlar nda finans ve muhasebe departmanlar n n üretti i bilgi, gerek flirket üst yönetiminin stratejik yönetimdeki bilgi ihtiyac ve gerekse yasal düzenlemelere uyum aç s ndan büyük bir önem arz etmektedir. Bu bilgilerin zaman nda, do ru ve gerçekçi olmas, her fleyden önce sistematik ve organize çal flman n bir neticesidir. Bu noktada yal n ofis çal flmalar, çal flma verimlili ini artt rmakta, gereksiz çal flmalardan zaman tasarrufu sa layarak, katma de eri yüksek alanlara daha fazla zaman ayr lmas na katk da bulunmaktad r. Yal n ofis uygulamalar n, bafllay p ve biten bir düzenlemeden ziyade sürekli gözden geçirmelerin ve iyilefltirmelerin oldu u bir süreç olarak görüyorum. Bu noktada SDV HOROZ Finans ve Muhasebe Departman özelinde yal n ofis uygulamalar na yönelik bir dizi düzenlemeler gerçeklefltirdik. lk olarak ifl süreçlerimizde otomasyondan maksimum düzeyde faydalanmay hedefledik. Örne in raporlar m za elle müdahaleyi minimum seviyeye indirecek flekilde düzenlemelere gittik. Bu sayede raporlar m zda ikincil bir düzenlemeye gidilmeden bilgi elde etmeye bafllad k ve önemli bir zaman tasarrufu sa lad k. Bununla birlikte çal flmad m z zamanlarda da bizim yerimize çal flacak flekilde otomasyon sistemimizi gözden geçirdik ve ifller hale getirdik. Örne in müflterilerimizle yap lan haftal k cari hesap tahsilat takibi için ekstre gönderimi bizim için önemli zaman alan bir çal flmayd. Yapt m z düzenlemelerle hesap ekstreleri ve mutabakat mektuplar n n müflterilerimize biz akflam evdeyken gitmesini sa layacak flekilde sistemimizi ifller hale getirdik. Bununla birlikte fazla zaman alan ancak küçük uyarlamalarla önemli zaman tasarrufu sa layacak yöntemleri belirledik. Örne in fatura entegrasyon sürecinde gider ve gelir faturalar n n tarih s ras na dizilmesi önemli bir zaman kayb na neden olmaktayd. Oysa yap lan küçük bir arflivleme ve raflama sistemi ile faturalar en bafl ndan tarih s ras na göre s n fland r ld nda önemli bir zaman tasarrufu sa land n gördük. fiunu belirtmek isterim ki, yal n ofis uygulamalar, güncel ekonomik geliflmeler ve bilgi sistemindeki ilerlemeler sayesinde, tasarruf sa lay c, etkinlik ve verimlili i artt r c uygulamalar yla sadece finans ve muhasebe departmanlar için de il, tüm ofis uygulamalar için vazgeçilmez bir unsurdur. 6

9 Egitime aç lan pencere: Mehmet Emin Horoz E itim Vakf - HOREV Nilgün Dandin HOREV Vakıf Genel Sekreteri Bize Horoz E itim Vakf HOREV'in kuruluflundan ve temel amaçlar ndan biraz bahseder misiniz? HOREV olarak 2006 senesinde Mehmet Emin HOROZ Anadolu Lojistik Meslek Lisesi ö rencileri aras nda düzenledi imiz, vakf m z n amaçlar na uygun slogan n bulunmas yar flmas nda birinci olan slogan m z E T ME AÇILAN PENCERE olarak belirlemifltik. Bugün ise ayr bir PENCERE nin perspektifinden bakarak Horoz E itim Vakf HOREV hakk nda bilgi verece iz. Horoz Grubu, sonsuz bir süreci ifade eden e itimi her zaman için ön planda tutarak bu alanda, flirketimizin kurucusu Mehmet Emin Horoz un ad n tafl yan ve k sa ad HOREV olan MEHMET EM N HOROZ E T M VAKFINI 1997 senesinde stanbul da kurmufltur. Amac m z, Atatürk ilke ve ink laplar na ba l, ayd n, ak lc, sa duyulu, kendine güvenen kabiliyetli ama maddi imkandan mahrum Türk çocuklar n n Türk Milli E itiminin genel amaç ve temel ilkeleri uyar nca e itim ve ö renimlerinde baflar ya ulaflmalar n sa lamak için, karfl l kl veya karfl l ks z burs vermek, ö renciye hitap edecek yurtlar kurmak, ö rencilerin görgü ve bilgilerini art racak faaliyetlerde Yetenekli ancak maddi durumu elveriflli olmayan gençlerimizin e itimli ve yararl bireyler olarak toplumumuza ve ülkemize kazand r lmas amac yla 1997 y l nda kurulan Mehmet Emin Horoz E itim Vakf, k sa ad yla HOREV in temel amaçlar ve yürüttü ü çal flmalarla ilgili sorular m z HOREV Vak f Genel Sekreteri Say n Nilgün Dandin e sorduk. bulunmak, halihaz rda yap lan faaliyetlere destek vermek, ekonominin ihtiyaç duydu u alanlarda yüksek nitelikli insan gücü yetifltirilmesine yönelik yüksekö retim kurumlar kurmak, yurtiçi veya yurtd fl nda yüksek lisans yapacak olanlara karfl l ks z burs vermektir. Horoz E itim Vakf n n bugüne kadarki faaliyetleriyle ilgili de k sa bir bilgi alabilir miyiz? Vakf m z kuruluflundan itibaren baflar l fakat maddi imkanlar k s tl 800 e yak n ö renciye burs vermifl olup senesinde de 103 ö renciye burs vermeye devam etmektedir Marmara depreminde, bölgedeki vatandafllar m z n ma duriyetini gidermek için yaklafl k maliyeti 118,500 dolar olan Mehmet Emin Horoz lkö retim Okulu yap larak Kocaeli Valili i ne ba fllam flt r. Vakf m z, mensubu oldu u HOROZ GRUBU nun ana faaliyet konusu olan lojistik ile ilgili olarak stanbul ili Avc lar ilçesinde maliyeti 2,250,000 TL yi bulan ve Türkiye de ilk olan 26 derslikli Mehmet Emin Horoz Anadolu Lojistik Meslek Lisesini kurarak 2005 senesinde Türk Milli E itimi ne ba fllam flt r. Ayr ca, gelece e yönelik projelerimiz aras nda en önemlisi, günümüz koflullar nda gerek lojistik, gerekse di er sektörel 7 alanlarda ara eleman yetifltirilmesi amac yla Özel Meslek Yüksek Okulu kurmakt r. Bu konudaki çal flmalar m z devam etmektedir. Bu kapsamda Meslek Yüksek Okulunun elde edece i gelirler yine e itimle ilgili yeni yat r mlara dönüflecektir. HOREV'in katk lar yla 2005 y l nda faaliyete geçen Mehmet Emin Horoz Anadolu Lojistik Lisesinden de söz edelim biraz. HOREV'in bu girifliminin amac n ve flimdiye kadar liseden kaç ö renci mezun oldu unu ö renebilir miyiz? Mehmet Emin Horoz Anadolu Lojistik Meslek Lisesi, m2 arsa üzerinde 5 katl ve m2 lik kapal alana sahiptir. Okulumuz 14 Temmuz 2005 tarihi itibari ile güzel bir törenle Milli E itim Bakanl na ba fllanm flt r. Okul, e itim ö retim y l nda 90 ö renci ile Avc lar / Parseller de e itime bafllam flt r. Lojistik sektöründeki ara eleman ihtiyac n karfl lamak amac ile bafllanan projede Milli E itim Bakanl na verilen destekle Türkiye de ilk defa bir lojistik lisesi aç lm flt r. Okulda 26 derslik mevcut olup yaklafl k 600 ö renci e itim görecek ve her y l 180 ö renci mezun olacakt r senesinde okulumuz ilk mezunlar n vermenin k vanc içerisindedir. Okulumuz ilk kurulufl senesinde 90 ö renci ile e itime bafllad için geçen y lki ilk mezunlar m z 68 kifli olmufltur. Say n Nilgün Dandin, vermifl oldu unuz bilgiler için size çok teflekkür ediyor. Vakf n z n bundan sonraki çal flmalar nda sizlere baflar lar diliyoruz. * Selda Özdemircio lu Horoz Holding fl Gelifltirme ve Lojistik Uzmanı

10 gezi Yaz ve foto raflar: Hakan Yaman* Santorini Ege nin Ç plak Çocu u E il e ilebilirsen karmafl k denize, unutup / öteki, bat k yaflamdaki uykunu dolaflm fl olan/ç plak ayaklara efllik eden flüt sesini. Yaz yazabilirsen son deniz kabu una /günü, ad, yeri /ve f rlat at onu denize, orada yitsin. Ç plak bulduk kendimizi süngertafl n n üzerinde / denizden do an adalara bakarken / uykular nda, bizim uykumuzda /batan k z l kayalara bakarken / ç plak bulduk kendimizi burada /elimizde kefesi haks zl ktan yana / a r basan terazi. 8

11 zmirli flair Yorgo Seferis in Santorini fliiri bu dizelerle bafllar. fiairin az bilinen fliirlerinden biridir bu. Ege nin deniz kokulu rüzgârlar na söylenmifl bir küçük övgüdür Seferis den; Ege Denizi nin ortas ndaki bu yaln z adan n vahfli güzelli ine tak lm fl deniz kabu undan bir kolyedir. Santorini Adas n görünce insan n bu do a harikas karfl s nda büyülenmemesi olas de il. Buraya gelen herkesi etkisi alt na alan bir güzelli i var bu adan n. flte bu yüzden tarih boyunca pek çok sanatç ya ilham kayna olmufl, pek çok ressam n tuvallerini süslemifl bu çirkin güzellik; birçok yönetmenin film seti olmufl, müzisyenlere ilham vermifl. Ünlü ngiliz romanc, flair ve oyun yazar Lawrence Durrell, K br s an lar n anlattı ı "Kıbrıs'ın Acı Limonları" kitabında, Mesarya Ovası'ndan bahsederken "Mesarya ovasının çirkinli i, güzelli inin doru undaydı" der. Asl nda bu söz Santorini ye daha çok uyuyor, çünkü çorak, k raç kayal klar ve donmufl lav ak nt lar n n oluflturdu u kapkara bir kat l kla karanl k denizin içinden adeta gö e f rlam fl pasl bir demir y n gibi dimdik yükselen bu volkanik adan n ürkütücü çirkinli i her zaman güzelli inin doru unda. Sözü gelmiflken söyleyelim. Burada da K br s ta oldu u gibi adan n tam ortas nda çorak bir köy var. Bu köyün ad da Mesarya. Ço umuzun gezi hayallerini süsleyen yemyeflil ormanlarla kapl, akarsular bol, denizi berrak, mavi; kumsallar bembeyaz, davetkar bir ada de il Santorini. Tam aksine a ac ve suyu az, plajlar n n kumu siyah, k y lar ise keçilerin bile t rmanamayaca dik kayal klarla kapl. Ama o vahfli güzellik Santorini ye bambaflka bir özellik kat yor; adaya romantik bir atmosfer, büyüleyici bir görünüm veriyor; insan n içinden fliir yazas geliyor Seferis gibi... 9

12 gezi Ege Denizi ndeki adalar n ço unu gördüm. Ios, Tinos, Paros, Naksos, Mikonos, Rodos, Girit... Hiç birine Santorini gibi iki kez gitmedim, çünkü y rt k, kirli elbiselerinin içinde, dizlerinde kabuk ba lam fl yararlarla, yanaklar nda geçmifl hüzünlerden süzülüp kurumufl gözyafllar yla ve uzun kirpiklerinde yar m kalan düfllerle bekleyen Ege nin bu esmer yüzlü, bu yaln z, bu ç plak çocu u, Ege Denizi ndeki adalar n en güzelidir. Santorini, balay için en çok tercih edilen yerlerden biri oldu u gibi dünya do a harikalar listesinin üst s ralar nda ve Yunanistan n en fazla turist çeken adalar n n da bafl nda geliyor. lkyaz için tavsiye edebilece imiz bir yer oldu undan bu say m zda Santorini Adas n n güzelliklerinden biraz bahsedelim, bu flirin adada gördüklerimizi penceremizden sizlere de izletelim istedik. Atlantis Efsanesi Santorini Adas, Ege Denizi ndeki Kiklad adalar grubuna ba l. En yak n ndaki Yunan adalar, kuzeyindeki Ios ve güneydo usunda bulunan Anafi adalar. Güneyde ise Girit Adas yer al yor. Santorini, hilal biçimli volkanik bir ada. Volkanik patlamalarla adan n orta k sm denize gömülünce suyun d fl nda, yüksek ve dik kayal klardan oluflan bir ada kalm fl. Hilalin ortas ndaki iç denizde, üzerinde hâlâ aktif volkanlar bulunan iki küçük ada yer al yor. Santorini ye bu eflsiz güzelli i veren de iflte.ö lerde yaflanan bu büyük felaket asl nda. nsan, bir trajedinin böylesine vahfli bir güzelli e dönüflece ine inanam yor. Adan n resmi ad asl nda Thira. Santorini ad, on üçüncü yüzy ldaki Latin stilas s ras nda adaya gelen Latinler taraf ndan Aziz ren e (Saint rene) atfen verilmifl. Haritalara bakt n zda adan n üzerinde Thira yazsa da halen yayg n olarak Santorini ad kullan l yor. Thira (Fira) kasabas ayn zamanda adan n da merkezi konumunda; kuzey uçtaki Ia (Oia) ise restoranlar, barlar, otelleri, küçük sanat eserleri satan dükkanlar ve e lencesi ile turistlerce çok ra bet gören bir yer. Adan n en kalabal k plajlar, güneydeki Perissa, Kamari ve Perivolos civar nda bulunuyor. Bu nedenle turistik otellerin ço u bu bölgelere toplanm fl durumda. Ayr ca Oia, Fira ve Imerovigli deki dik kayal klarda çok say da butik otel yer al yor. Bunlar denize uzak fakat eflsiz bir manzaraya sahipler. Bu otellerden birinde kalmasan z bile ayn bölgelerdeki restoran, bar veya kahvelerden birine oturup adan n güzelli inin tad n ç karabilirsiniz. Santorini adas, dik kayal klar ndan adan n tam ortas nda adeta bir lagün gibi duran dingin sulara ve bu denizin ortas nda bulunan Nea Kameni ile Palea Kameni adalar ndaki volkanlara bakan vahfli manzaras, dik yamaçlar ndaki taraçalarda par ldayan bembeyaz evleri, mavi kubbeli, çan kuleli kiliseleri ile tan nan pitoresk bir do a harikas. Adan n, gizem tutkunlar n n hofluna giden bir de hikayesi var: Kay p k ta Atlantis efsanesi... Atlantis araflt rmac lar, yeni bilgiler fl nda bir zamanlar var oldu una inan lan bu efsanevi k tan n (belki de asl nda sadece adan n), Akdeniz de, bugünkü K br s n bulundu u yerde oldu unu ve Büyük Tufan sonras sulara gömüldü ünü iddia etseler de Santorini Adas n n kay p k ta Atlantis oldu una dair efsane hâlâ popülerli ini koruyor. Atlantis den ilk söz eden ünlü Yunanl düflünür Eflatun olmufl. Atlantis in çok büyük bir ada oldu unu, burada çok geliflmifl bir toplulu un yaflad n ancak büyük bir depremle üzerindeki bu ileri medeniyetle beraber sulara gömüldü ünü ilk kez Eflatun anlatm fl. Bundan ba ms z olarak, Santorini Adas nda.ö.1500 lerde yaflanan büyük volkanik patlamayla adan n yar s n n sular alt nda kalmas sonucu oluflan dev deprem dalgalar n n güneyindeki Girit te bulunan Minoan Uygarl n n da sonunu getirdi ini tarihi gerçeklerden biliyoruz. Eflatun un sözlerinden hareketle Atlantis in yerini tahmin etmeye çal flan araflt rmac lar n bir k sm, iflte bu büyük volkanik patlaman n yafland Santorini Adas n n Atlantis oldu u sav n ortaya atm fllar. Bugün de bu efsaneye inanan pek çok kifli var. fiayet adan n güneyindeki Akrotiri yi gezerseniz buradaki flehir kal nt lar nda 3500 y l önce yaflanan bu büyük felaketin izlerini görebilirsiniz. Akrotiri, 2005 y l nda meydana gelen bir kazadan beri ziyarete kapal tutuluyor. Fakat bu yaz yeniden ziyarete aç laca söyleniyor. fiayet 2010 yaz nda Santorini ye gider ve gezebilirseniz flansl s n z çünkü gerçekten adada görülmesi gereken yerlerden biri buras. Ayr ca Fira daki Tarih öncesi Fira Müzesi nde, Akrotiri den ç kar lan Minoan Tunç Ça kültürüne ait pek çok eser görebilirsiniz. Özellikle freskler çok etkileyicidir. Akrotiri turundan sonra serinlemek için buraya yak n K z l Plaj a gidebilirsiniz. K rm z kumu ve k z l kayal klar yla buras da adan n en çok turist çeken yerlerinden biridir. 10

13 Fira ve Oia Santorini de, Akrotiri d fl nda gezebilece iniz di er yerlere gelince; öncelikle Fira daki dik kayal klar n üzerinde bulunan teraslardan karfl n zdaki eflsiz manzaray seyrederek dünyan n en güzel do a harikalar ndan birinin tad n ç karabilirsiniz. Caldera ad verilen bu bölüm adan n en dik yeridir. Bu k sm n tam orta yerinde, adan n da merkezi durumundaki Fira kasabas yer al r. Büyük yolcu gemilerinin yanaflt r ht m da buradad r. K y dan yaklafl k 250 metre yükseklikteki dik yamaca bir teleferik yard m yla ç k l r. Buradaki dik kayal klar n üzerinde Venedik ve Kiklad mimarisini yans tan pek çok beyaz yap görebilirsiniz. Caldera n n en kuzey ucunda ise, Santorini deki köylerin en ünlüsü olan Oia köyü yer al r. Buras, Santorini ye gitmiflken mutlaka, ama mutlaka görülmesi gereken yerlerin en bafl nda geliyor. Adadaki tüm ziyaretçiler, gurup vakti, güneflin Ege Denizi nin serin sular nda kayboluflunu seyretmek için buraya gelir. Geceleri de oldukça e lenceli bir yer olan Oia da ayr ca çok say da sanat galerisi de bulunuyor. Buradan da Nea Kameni ve Palia Kameni volkanlar n görebilece iniz gibi ayr ca tekne turlar yla yak ndaki Thirassia Adas na da geçebilir, bu adada bulunan çok say da restorandan birinde bir akflam yeme i yiyebilirsiniz. Yunan mutfa bilindi i gibi bizim mutfa m zla neredeyse tamamen ayn. Musakkadan (moussaka) dönere (gyro), kebaba (souvlaki) kadar, cac k (cac ki), mezeler, zeytinya l lar ve hatta tatl lara kadar her fley neredeyse bizim yemeklerimizle ayn d r. Baklava isterseniz baklava demeniz yeterli. Can n z kaday f çektiyse kataifi diye siparifl verebilirsiniz. Yemekle beraber Yunan Salatas yer, tatl n n üzerine de az flekerli bir Yunan Kahvesi içebilirsiniz. Ve di erleri Yine tekne gezisiyle Caldera dan, uzaktan seyretti iniz volkanlar n bulundu u Nea Kameni ve Palea Kameni adalar na gidebilirsiniz. Palea Kameni adas nda volkana yak n bir yerden 35 derecelik denize girip yüzebilir, Nea Kameni de bulunan krateri gezebilirsiniz. Son olarak 1630 y l nda faaliyete geçen volkan flimdilik sessiz dursa da halen aktif durumda. Santorini nin gök mavisi kubbeleri ve flirin çan kuleleriyle tan nan kiliseleri ile Vourvoulos daki Santorini Katolik Katedrali de gezebilecek yerler aras ndad r. Adaya, herkesi hayran b rakan o büyülü güzelli i, kiklad mimarisine uygun olarak yap lm fl kübik beyaz badanal evlerle neoklasik ve barok mimari etkisinde yap lm fl bu kiliseler veriyor. Özellikle Oia ve Fira da bunlardan çokça görebilirsiniz. fiayet hâlâ yorulmad ysan z daha çok say da beyaz kiklad kilisesinin bulundu u Megalochori köyüne gidebilir, Monolithos veya Vilichada plajlar nda serinleyebilir, adan n hemen her yerinde bulabilece iniz gerçek Yunan tavernalar ndan birinde güzel bir gece geçirebilirsiniz. Asl da en baflta demem gereken fleyi san r m en sona saklad m. E er f rsat n bulursan z Santorini ye mutlaka gidin. Dünyan n en güzel do a harikalar ndan birini, bu büyülü aday mutlaka görün. Sabah serinli inde gezin siyah kumsallar n, deniz kabuklar tak ls n ç plak ayaklar n za; güzel gözlü merkeplerin toynak sesleriyle ç nlayan dar sokaklar n keflfedin ö lene do ru, beyaz n maviye ne kadar yak flt n görün. Fira dan bir ö le vakti krateri seyredin, önünüzde uzanan bembeyaz teraslarda k rm z sardunyalar olsun. Akflama do ru, dik merdivenlerden denize inin, kayal k patikalarda kaybolun. Günefli Oia da bat r n, akflam olunca da ayr lmay n, orada kal n; Ege Denizi nin üzerinde as l kalan flarabi sisin dolunay n p r lt s yla yer de ifltiriflini seyre dal n. Sonra kalkmay n, oturun, hatta arkan za yaslan n, g c rdas n alt n zdaki mavi taverna sandalyesi, uzaklarda ac kl bir buzuki ve kadehinizde ay fl yla dans eden ince buzlar n na mesi... Deniz koksun yan bafl n zda, deniz gibi kokan bir deniz; unutun zaman, uzaklafl n Seferis in fliiri bitirdi i gibi... b rak, b rakabilirsen ellerini, gezsinler, / kopar kendini flu vefas z zamandan / ve bat, / nas l batarsa a r tafllar tafl yanlar. Öneriler: Yemek: Domates köftesi, beyaz patl can çki: Santorini nin tatl flarab Vinsanto ve Uzo Tatl : Meletenia Al flverifl: Oia daki dükkanlar, sanat galerileri Kitap: Yorgo Seferis in Bütün fiiirler i, The Santorini Odyssey Peg Maddocks Müzik: East of The Agean - Mikis Theodorakis, Santorini Blues- Herbert Vianna Ulafl m: Süslü Santorini Eflekleri, motosiklet * Hakan Yaman SDV Horoz, Satıfl ve Pazarlama Direktörü

14 söylefli Haz rlayan: Fezal Karakad o lu * Toros Tar m Yönetim Kurulu Baflkan Esin Mete Söylefli köflesinin bu say m zdaki konu u Toros Tar m Yönetim Kurulu Baflkan ve Tekfen Holding Tar msal Sanayi Grubu CEO su Say n Esin Mete oldu. Esin Han m, 1969 y l nda Amerikan K z Koleji ni bitirmifl ve 1973 de Bo aziçi Üniversitesinden kimya mühendisi olarak mezun olmufl. O günden beri de Toros Tar m A.fi. de çal fl yor y l nda Genel Müdür Yard mc s olarak Toros Tar m a geçmifl; 1991 y l nda Genel Müdür olmufl y l nda ise Tar msal Sanayi Grubu nda Baflkan Yard mc s görevine getirilmifl. Ayn zamanda da Toros Tar m daki Genel Müdürlük görevini sürdürmüfl. Yak n zamanda da Toros Tar m Yönetim Kurulu Baflkanl na atanm flt r. Baflka bir firma ile çal flamazd k, çünkü Horoz un da bizim gibi kurumsal bir yap s var Bize biraz Toros Tar m n faaliyetlerinden bahseder misiniz? Toros Tar m, Tekfen Holding in tar m sektörüyle ilgili ilk yat r m m d r? Toros Tar m, Tekfen Holding in tar mla ilgili ilk ve son yat r m. En büyük iflimiz gübre üretmektir. Terminal faaliyetimiz de var fakat gübre ciromuzun % 85 lik bir k sm n oluflturuyor. 3 tesiste gübre üretiyoruz. Mersin de amonyum nitrat ve kalsiyum amonyum nitrat, Ceyhan da kompoze gübre ve DAP, Samsun da da DAP ve kompoze gübrelerin yan s ra fosforik asit üretiyoruz. Bu tesislerimizle Türkiye nin kurulu kapasitesinin % 40 na sahibiz. Baz ürünleri de, örne in üre gübresini ithal ediyoruz. Ayr ca seralarda kullan lan suda çözünür gübrelerimiz var. Tarla tohumu, bu day tohumu da üretiyoruz. Doku kültüründen patates tohumu üretiyoruz. srailliler ile domates, karpuz fidesi gibi fide yetifltirdi imiz bir ortakl m z var. Gübrede y lda 1.6 milyon ton gibi bir sat fl hacmi ile pazar pay m z % civar na geliyor. Di er faaliyetimiz terminal iflletmecili i. Do u Akdeniz in en önemli derin su limanlar ndan biri bizim. Bugün 230 bin ton depolama kapasitemiz var. Türkiye de tar m n gelece ini nas l görüyorsunuz? Tar m asl nda her memleketin ilk önce gelifltirmesi gereken sektörü bence. Ama Türkiye de tar m maalesef çok geri. Bugünkü politikalarla geliflmesini de çok zor görüyorum. Ben ifle bafllad mda da Türkiye de 4 milyon ton gübre tüketiliyordu; bugün de 5 milyon ton gübre tüketiliyor. Bunun en büyük sebebi çiftçinin gelirinin artmamas. Bizde maalesef çiftçi profesyonel çiftçi de il. Çiftçi ilk önce karn n doyurmay, dedesinden kalan tarlay ekmeyi düflünüyor. Bugün Türkiye nüfusunun %30 u çiftçi. Çiftçinin çok bilinçlenmesi çiftçi say s n n ise azalmas laz m. Amerika da nüfusun %2.5-3 ü çiftçi ama dünyay besliyor. Araziler büyük ayr ca çiftçi profesyonel, iflini para kazanmak için yap yor. Dünyaya da bakt m z zaman dünya gübre kullan m ortalamas n n çok yak nlar nday z. Bizden daha iyi kullanan ama daha yoksul ülkeler de var. Mesela Pakistan, Hindistan, Çin gibi ülkelerin çiftçileri bitkinin ihtiyaç duydu u gübreyi do ru ve dengeli flekilde kullanmaya daha fazla özen gösteriyorlar. Çiftçinin gübre kullan m ile ilgili bilinç seviyesini gelifltirmek için siz neler yap yorsunuz? Bizim zmir Ziraat Fakültesinden emekli bir profesörümüz var. Prof. Dr. Habil Çolako lu. Kendisi y lda yaklafl k 40 çiftçi toplant s yap yor. Bunlar tamamen çiftçiyi e itmek amaçl, ya ürün baz nda ya da bölge baz nda yap lan e itim toplant lar. Mesela Malatya da kay s üzerine, GAP da pamuk üretimi veya m s r üretimi ile ilgili bilgilendirme toplant lar yap l yor. Kat l mc lar yaln zca çiftçiler de il devletin tar mla ilgili mühendisleri de olabiliyor. Çiftçiye 1986 senesinden beri bedava toprak analizi yap yoruz ve bu analiz sonuçlar na göre hangi gübreyi kullanmalar gerekti ini söylüyoruz. Tavsiyelerimiz markadan ba ms z oluyor. Bu faaliyetlerimiz y llard r devam etmesine ra men yine de çiftçinin bilinç düzeyinde çok büyük geliflmeler yok ne yaz k ki. B kmadan usanmadan ayn fleyleri telkinde bulunmak laz m çünkü çiftçi görmeden yaflamadan hiçbir fley yapmaz. Organik tar m hakk nda ne düflünüyorsunuz? Organik tar m dünyay besleyecek bir tar m de il. Organik tar m belirli bir geliri olan k sm n faydalanabilece i bir fley. Bugün dünyan n nüfusu 6.5 milyar de 9 milyar olaca düflünülüyor. Bu nüfusun organik tar m ile beslenmesi mümkün de il. Dünyadaki ekilebilir araziler artm yor. Bu yüzden amaç, ekilebilir her bir birim alanda iyi gübre veya iyi tohum kullanarak daha fazla verim almak olmal. Aksi taktirde dünya açl kla karfl karfl ya gelecek. Dünya gelece ine bakarsan z organik tar m dünya genelinde bir hobi asl nda. M s r, bu day ve arpa üreteceksin ki dünya insan beslensin. flte bunun için de her gün daha iyi gübre veya tohum kullanmak gerekiyor. Asl nda devletin sertifikal tohum kullan m ile ilgili bir politikas olsa ve kullanmayan n da ürününü almasa daha baflar l tar m yap lm fl olur. Türkiye deki gübre sektörü AB ye haz r m? Nas l de erlendiriyorsunuz? Türkiye Gümrük Birli ine y llar nda girmiflti. O günden beri Türkiye de AB normlar na uygun üretim yap l yor ve hatta Avrupa ya gübre sat yoruz. 12

15 fiirketinizle ilgili baz bilgiler verebilir misiniz? Kaç kifliden olufluyor? Kaç lokasyonda hizmet veriyorsunuz? fiirketimizde yaklafl k 1100 kifli çal fl yor. Sendikal (kapsam içi) arkadafllar 270 kifli. 630 kifli ise bizim personelimiz (kapsam d fl ). Tafleron çal flanlar n say s ise yaklafl k 225. fiirketimize ba l 3 gübre üretim tesisimiz var. 7 bölge müdürlü ümüze ba l Türkiye nin her ilinde çal flan bayilerimiz kanal yla çiftçinin ihtiyaçlar n karfl l yoruz. Bu 3 tesisimizin ikisinde ayn zamanda deniz terminalimiz var. Adana daki torba fabrikam zda ise ihtiyaç duydu umuz gübre torbalar n üretiyoruz. Üç benzin istasyonumuz var. Onun d fl nda Antalya daki seram zda, Türkiye de sat lacak yabanc tohumlar n Türkiye ye adaptasyonunu test ediyoruz y l ISO 500 flirketleri listesinde 45. s ra ile ilk 100 de ön s ralara do ru bir ilerlemeniz söz konusu. Toros Tar m n baflar s n n s rr nedir? ISO nun ilk 500 s ralamas her zaman için üretimden yap lan sat fllar baz nda oluyor. Onun için biz de 3 tesisimizde üretimden yapt m z sat fllarla Türkiye nin 45. s ras nday z. Her sene ilk 60 n içinde oluyoruz. Biz yapt m z her ifli iyi yapmaya çal fl yoruz. Türkiye nin farkl yerlerindeki arkadafllar m z da kurumsal bir kimlik alt nda toplamaya gayret ediyoruz. Çok iyi bir bayi teflkilat kurduk. Bayilerimizi çok sa lam seçiyoruz. Hatta bankalar bile Toros un bayisi olan firmalara kolayl kla kredi veriyor diyebilirim. Rakiplerimizle ayn ürünü yap yoruz ama gerek ürün torbas, görüntüsü, gerek çiftçiye kadar ulaflan sat fl temsilcilerimiz ile art k bir marka Toros. Bizim ürün çeflitlili imiz de çok fazla. Çiftçiye komple bir çözüm sunabiliyoruz. Çal flanlar m z da çok vefal ve cefal çal fl yorlar. Bir sistem içinde çal fl yoruz ve adil olmaya özen gösteriyoruz. Baflar m z n s rr bu y l n nas l geçirdiniz, 2010 y l için hedefleriniz, beklentileriniz nelerdir? Ekonomik kriz flirketimizi oldukça kötü etkiledi un ilk yar s nda tüm ifllerimiz kötüydü. Krize çok yüksek maliyetli stoklarla yakaland k. Üretim yapamaz olduk; fiyatlar düfltükçe kimse tüketime gitmedi. Hazirana kadar tam bir cehennem azab yd. Haziran ay n n bafl ndan itibaren gübre iflimiz toparlamaya bafllad. Terminal iflimiz genel olarak fena de ildi. Sonuçta terminal k sm kâr ile kapatt ama gübre bölümü zarar ile kapatt. Fakat gübre sektörü aç s ndan 2010 dan daha ümitliyim. Üründeki gübre maliyeti %10 civar nda, çiftçi profesyonel olup düflünse %12-15 harcay p çok daha fazla verim alabilir. Türkiye de arazi de çok bölünmüfl durumda. Miras kanunu, toprak reformu olmam fl. Avrupa kanunlar nda, 1000 dönüm topra olan dört çocuklu bir çiftçi öldü ünde bu dört çocuktan hangisi çiftçilik yapacak ise topra ona veriyor, kesinlikle dörde bölmüyor. Biz de ise dörde bölüyor. Asl nda toprak çok önemli çünkü baflka bir dünya yok ve ekilebilir araziler artm yor. Bu arazilerde verimi artt rmak için iyi girdiler kullanmak laz m. Horoz ile iflbirli inizin kapsam nedir? Kaç y ld r çal fl yorsunuz? 1986 y l nda gübre sektörü liberalleflti. Daha önce biz ne üretirsek devlete sat yorduk. Ziraat Da t m Kurumu vard. Fabrikam z n kap s na kadar gelir mal al rd. Ne fiyat n bilirdik ne de di er detaylar. Alt ay sonra fiyat tespit edilirdi. Bu flekilde bir düzen vard da Özal zaman nda Dünya Bankas kredilerinle ba lant l olarak gübre sektörüne kendi pazarlamas n yapabilme özgürlü ü verdiler. Kendi mal m z kendimiz satmaya bafllad m z zaman bu mal nakletmek gere i do du. Ayr ca biz çeflitli yerlerde depolar yapt k, çünkü gübreyi 12 ay üretebiliyor iken yaln zca 2 ay satabiliyorsunuz. Biz Horoz ile çal flmaya 1986 y l nda bafllad k. Nurettin Bey geldi ve Ben bu ifli yapar m dedi. Biz de ona güvendik ve öyle bafllad k. Horoz ile beraber büyüdük biz. lk bafllarda s k nt lar oldu tabi ama bugünlere kadar geldik. Baflka bir firma ile çal flamazd k, çünkü Horoz un da bizim gibi kurumsal bir yap s var. Biz herhangi bir nakliyeciyle çal flamay z. Sat fla ba lanm fl her ürünümüzün sevkiyat n Horoz yap yor. Biz nerede isek Horoz da orada yap lan yor. Bizim satt m z tüm ürünleri Horoz, bayilerin istedi i yerlere teslim ediyor. Ürünleriniz için lojistik sektörünün önemi nedir? Lojistik sektörünün önemi çok. flimizin çok büyük bir aya lojistik. Üretim ve pazarlama kadar lojistik de çok önemli çünkü zaman nda bir fleyi yerinde bulunduramazsan z veya oraya zaman nda götüremezseniz baflka birisi onu her zaman için alabilir. Horoz Lojistik le yakalad m z avantajlar flöyle sayabiliriz: Horoz un Türkiye nin her taraf nda hizmet verebilmesi, bölgesel olmamas, bize çok çabuk adapte olmas, biz nerede depo aç yorsak Horoz Lojistik in de orada konumlanmas. Hep iyi yaklafl mdan çözüme do ru gittik. Hiçbir zaman çözümsüzlük yaklafl m nda bulunmad k. Bazen hatalar m z da oldu ancak hep iyi niyetli oldu umuz için iflbirli imiz büyüyerek devam etti. Neredeyse tamam erkek egemenli inde olan tar m sektöründe en üst düzey yöneticilerden biri olman n avantaj ve dezavantajlar nelerdir? Erkek egemen toplumda bayanlar n ifli biraz zor. Bayanlar genelde daha disiplinli çal fl yorlar ve ifllerini ciddi sahipleniyorlar. Hakikaten bizim sektörde maalesef üst düzey kad n yönetici yok; hatta dünyada da yok. Gübre, kad nlar n çok ilgisini çekmiyor. flinizi iyi bildi iniz zaman herkes size sayg duyuyor; çiftçiler de biliyor ki ben gübreyle ilgili sorduklar her soruya cevap verebilirim. Bu yüzden de hepsi bana sayg gösteriyor. nsan n iflini severek ve bilerek yapt zaman baflar s z olmas mümkün de il. fl yaflam nda sizi en çok rahats z eden fleyler neler? Sorumsuzluk beni çok rahats z eder. Yani biri bir makam iflgal ediyor ve iflini yapm yorsa bu beni çok rahats z eder. Dürüst olmayan, adil olmayan, mant a uymayan her fley beni çok rahats z eder. Ço u zaman bunlarla savafl r bulurum kendimi. fl yaflam nda sizi en keyiflendiren, size Evet, iflimi seviyorum dedirten fleyler neler? Örne in bir tesis kurmak ve devreye almak beni çok keyiflendirir. nsanl k için yapt m z fleyler var. Örne in çinkolu gübreyi Türkiye de ilk üreten biziz. Çinko tüm dünyada ve özellikle Türkiye de eksikli i olan bir element. Vücutta çinko eksikli i nsan n iflini severek ve bilerek yapt zaman baflar s z olmas mümkün de il deri hastal klar, saç dökülmesi gibi sonuçlar do uruyor. Çinkoyu tek alabildi iniz yer yedi iniz besinler. Besinlerde de olmazsa gübreye kullanmak laz m. Bu proje Dünya daki tek proje. Hatta bu tecrübemizi paylaflmak ad na bizi baflka ülkelerden de ça r yorlar. fl d fl ndaki ilgi alanlar n z neler? Ben örgü örmeyi çok seviyorum. Ayr ca klasik müzik dinlemeyi ve konserlere gitmeyi çok seviyorum. Eskiden piyano çalmak isterdim ama ben çalamad m için k z m n ö renmesini sa lad m. Mutlaka yapaca m dedi iniz bir hayaliniz var m? Bu hayalim örgü örme ile ilgili. Ayr ca emekli oldu umda, bir katk m olabilirse Ça dafl Yaflam Derne inde çal flmay düflünüyorum. Size de kolay gelsin, baflar lar diliyorum. Böyle dergileri çok destekliyorum. nsanlara bilgi veriyor ve birbirimizi tan maya vesile oluyor. K sa k sa Hangi tak m taraftar s n z? Koyu Fenerbahçeliyim. Do ufltan. En sevdi iniz yazar? Ben eskiden roman okurdum ama flimdi okuyam yorum. fiimdilerde daha çok tarih, sosyoloji, denemeler ve ilgi alanlar ma yönelik fleyler okumay seviyorum. Örne in, bestecilerin hayat hikayeleri gibi. En sevdi iniz film? Hintli Slumdog Millionaire beni son zamanlarda çok etkileyen filmlerden biri. Müzi i, görüntüsü ile farkl bir filmdi. En sevdi iniz yemek? Hamsili pilav Favori tatil mekan n z? Her sene Select Maris e gidiyorum. * Fezal Karakadıo lu Horoz Holding Kalite Sistemleri Yönetmeni 13

16 vizyon Atilla Yıldıztekin Lojistik Yönetim Danıflmanı Lojistik Hizmetlerin Birlefltirilmesi Küreselleflmenin yayg nlaflmas ile birlikte ölçeklerde büyüme kaç n lmaz hale gelmifltir. Ekonomik ölçe e ulaflamayan iflletmeler, küresel hale gelen rekabette yer alamaz hale geldiler. Büyüyen ölçek, üretimin hammaddeye yak n, ucuz ifl gücü olan, vergi avantajlar sa layan ülkelere yay lmas na neden olmaktad r. Buna karfl l k tüketim de kifli bafl milli geliri yüksek olan ülkelerde yo unlaflmakta. Üretim adetleri art kça, üretim noktalar ile tüketim noktalar aras ndaki mesafeler uzad kça, uluslararas tafl mac l k, üretim noktalar nda hammadde ve yar mamul depolamas, tüketim noktalar nda ürün depolamas, milli tafl ma, bölgesel da t m ciddi maliyetler olarak sat fl fiyatlar na eklenmekte. Ad na lojistik dedi imiz tedarik zinciri içindeki her türlü malzemenin, hizmetlerin ve bilgi ak fl n n yönetimi, stratejik bir operasyon olarak karfl m za ç k yor. Artan ölçekler, geniflleyen hinterland, sat fl fiyatlar n n indirilmesi zorunlulu u, tüketicilerin memnuniyetinin artmas hatta yeni beklentiler yarat lmas yönündeki bask lar, üreticileri yeni çözümler aramaya itmekte. Lojistik hizmetlerin bu ifl için kurulmufl ve çal flan 3PL lojistik hizmet üreten firmalara verilmesi günümüzde en önemli çözüm yolu olarak karfl m za ç kmakta. On y l önce dünyada % 50, ülkemizde yaklafl k % 15 olan en büyük 500 kurulufl içinde d fl kaynak kullan m oranlar, günümüzde dünyada % 80, ülkemizde de % 35 oran na ulaflm fl ve h zla yayg nlaflmaktad r. Üretici firmalar uluslararas tafl malar n, gümrüklemelerini, konteyner tafl mac l klar n, antrepo hizmetlerini, yerli depolama ihtiyaçlar n, bölgesel depolama ve da t m çal flmalar n art k kendileri yapmak yerine bu ifl için kurulmufl firmalara vermekteler. Kontratlar paralelinde çal flmalara uzaktan kat lmaktad rlar. D fl kaynak hizmetlerinin baflar l olabilmesi için gereken ilk fley bir tedarik zinciri içindeki her türlü lojistik hizmetin tek kaynaktan sa lanmas d r. Zincir boyunca kontrolün sa lanmas, h z n artmas, tekrarlar n engellenmesi, süreç iyilefltirme çal flmalar yap labilmesi, çok firma ile ayr ayr zaman kaybedilmesi, iletiflimin ve zincirin kopmas yerine, tek firma ile hizmet sözleflmesi yap lmas ile sa lanabilmektedir. Bu sayede, üretici firma ile lojistik hizmetleri verecek olan 3 PL firmas bir müflteri tafleron iliflkisi içinde de il, ortak müflteriye, yani tüketiciye hizmet sa layacak bir iflbirli i içinde çal flmalar yapabileceklerdir. 3 PL firmalar n n da bunu karfl layabilecek yap ya kavuflmas temel konudur. Bunun sa lanmas için kurumsallaflm fl, hizmet yelpazesi genifl, çal flma alanlar küresel hale gelmifl, d fl ba lant lar olan, IT alt yap lar n güçlendirmifl, lojistik bilgisine sahip, her hizmet alan nda büyük ölçekle çal flabilen kurulufllara ihtiyaç duyulmaktad r. Türkiye de bir çok firma bu özellikleri zaman içinde kazanm fl, fark ndal k yaratm fllard r. Lojistik sektöründe uluslararas tafl ma ile bafllayan, daha sonra antrepo iflletmecili ini ekleyen, bölgesel milli depolar açan, flehirleraras nakliyeye soyunan ve bölgesel da t m da hizmetlerine ekleyen firmalar söz konusudur. Çal flmalar n ERP yaz l mlar ile yöneten, depolama, nakliye, da t m gibi operasyonlar n sistem üzerinde yaparak, kendi ERP sistemleri ile hatta müflterilerin ERP sistemleri ile bilgi al flveriflini baflaran firmalar art k küresel rekabette yer alabilecek firmalar haline gelmifllerdir. Lojistik hizmetler bu firmalar taraf ndan hammaddeden tüketime kadar, kap dan kap ya anlay fl yla, fleffafl k ve sistem üzerinden yönetilebilir hale gelmiflse art k üretici firma ile 3PL firma aras ndaki stratejik ifl birli inden söz etmek mümkün olacakt r. Süreç art k bir talep dengesi sa lamaya, bunun karfl lanmas na, talebe uygun üretimin, üretici taraf ndan planlanmas na ve üretim için gereken hammadde ve yar mamulün Milk-Run çal flmalar ile, Just- In-Time sisteminde fabrikalara, üretilen ürünlerin de 3PL ler taraf ndan tüketime ulaflt r lmas na kalm flt r. Üretici firmalara düflen fley, öncelikle ifllerinin ne kadar ucuz yap labilece i olmamal d r. Verilecek olan hizmetin kesintisiz verilmesi, kontrol edilebilirli i, kalitesi ve zaman içinde iyilefltirilebilmesi seçim kriterleri olmal d r. Fiyat her zaman pazarl a, de iflen potansiyele, mevsimselli e veya bir fayda maliyet analizine ba l olarak de iflir. De iflmemesi gereken fley, karfl l kl ifl birli i alt nda müflterilerin kaliteli hizmet ile mutlu edilmesi, hizmet kalitesinin ve h z n n artt r lmas, katma de er yarat lmas d r. Bu katma de erin de karfl l kl paylafl m stratejik ifl birli inin gere i olmal d r. Dünya de ifliyor. Yeni Amerikalar keflfediliyor. Lojistik sektörü bu keflif içinde yer alm flt r ve yeni kefliflere aç kt r. 14

17 gündem Haz rlayan: Fuat Atasever* 2010 da Aslan Pay Ulaflt rman n: Kamu yat r mlar nda 2010 y l nda Aslan Pay n ulaflt rma sektörü alacak. Ulaflt rma sektörüne bu y l %52 lik art flla yaklafl k 7,8 milyar lira tutar nda ödenek ayr ld. Yat r m ödeneklerinde ulaflt rma sektörünü 4 milyar 60 milyon 417 bin lira ile e itim ve 3 milyar 666 milyon 606 bin lira ile de tar m sektörü takip edecek. Kaynak: Anadolu Ajans Türkiye, Lojistik Performans yla 39. S rada Türkiye, Dünya Bankas 'n n, ülkelerin gümrük, tafl mac l k, altyap gibi lojistik alan ndaki performanslar n de erlendirdi i Lojistik Performans Endeksi'nde (LPI), 155 ülke aras nda 39. s rada yer ald. "Rekabet çin Birleflme 2010: Küresel Ekonomide Ticaret Lojisti i" bafll kl raporda yer alan endekste, bu y l 155 ülkeye, gümrük ve s n r yönetimlerinin girifl-ç k fllardaki etkinli i; lojistik hizmetlerde kullan lan tafl ma ve IT altyap s n n kalitesi; yükleme düzenlemelerinin kolayl ve maliyet olarak katlan labilirli i; yerel tafl ma operatörleri, gümrük brokerlar gibi yerel lojistik elemanlar n uzmanl k gücü; tafl mac n n araflt r lma ve izlenme durumu; nakliyat, terminal ve depolama ifllemlerindeki maliyetler ve ulafl mdaki zamanl l k gibi 7 temel konuda 5 üzerinden puan verildi. Bu konulardaki puanlar n ortalamas na göre 4,11 ile bu y l n en yüksek performansa sahip ülkesi Almanya oldu. Ülkenin performans ise yüz üzerinden 100. kinci s ray, yüzde 99,2 performans ve 4,09 puanla Singapur, üçüncü s ray da yüzde 98,8 performans ve 4,08 puanla sveç ald. Türkiye ise LPI'nin genel listesinde Slovakya'dan sonra 39. s rada yer al yor. Performans yüzde 71,4 olarak de erlendirilen Türkiye'nin bu y lki ortalama puan da Kaynak: Dünya Online Vagonlar yüzmek için gün say yor Tekirda Akport Liman ile TCDD anlaflt. Avrupa ve Anadolu yu tren feriler buluflturacak Kara, deniz ve demiryolunu ayn anda kullanacak örnek bir proje geliyor. Tekirda Akport Liman ile Derince Liman aras nda bafllayacak tren feri ve Ro-Ro seferleriyle köprü geçiflleri bypass edilecek, böylece stanbul trafi i biraz daha nefes alabilecek. Kaynak : Dünya Gazetesi Perflembe Rotas Nakliyede % 20 Sefer Kayb Oldu Uluslararas Nakliyeciler Derne i (UND) Baflkan Tamer Dinçflahin, tafl mac l k sektöründe 2009 un kriz nedeniyle kay p bir y l olarak geçti ini ifade ederek, bu nedenle yüzde 20 lik sefer kayb yafland n kaydetti. Kayb n Avrupa da daha fazla, Rusya ve Ortado u da ise daha az hissedildi ini belirten Dinçflahin Co rafi konumu ve 2023 hedefleri göze al nd nda, Türkiye nin lojistik üretimin üssü olmas hedefleniyor. Buna karfl l k lojistik alt ve üst oluflturulmas nda tafl ma faktörlerinin bir arada yap lmas na öncülük edecek, verimlili i artt racak bir lojistik yap lar projesi daha hayata geçirilmedi dedi y l nda artan bir ivmenin olaca n söyleyen Dinçflahin, özellikle y l n ikinci yar s ndan itibaren tafl mac l k ve lojistik konusunda ulaflt rma konusunda yükseliflin bafllayaca n düflündüklerini ifade etti. Kaynak: Star Gazetesi Habur da Baz Sorunlar Afl l yor fi rnak n Silopi ilçesindeki Habur S n r Kap s nda, yap lan yenilikler ve Irak la geliflen iliflkiler nedeniyle art k uzun kuyruklar ve günler süren beklemeler yaflanm yor. Teknolojik yeniliklerle Habur S n r Kap s üzerinden yap lan ihracat da yüz güldürdü. Habur S n r Kap s ndan girifl ç k fl yapan araç say s önceki y llara göre yüzde 100 artt. Dolay s yla ihracat, ekonomik krize ra men yüzde 30 oran nda art fl gösterdi. Geçifl yapan araç say s ve ihracattaki art fla paralel olarak kap daki personel say s da yüzde 20 artt. Personel 24 saat kesintisiz hizmet vermeye bafllad. Bu yo unlukla Habur, Kap kule S n r Kap s n n da aralar nda bulundu u 14 gümrük kap s ndan daha hareketli hale geldi. Kaynak: Lojistik Haber TIR Geçiflleri 2009 Sonunda Artt Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i, Ticaret ve TIR Dairesi Baflkanl n n verilerine göre, 2009 y l Aral k ay nda, 2008 y l Aral k ay na göre verilen geçifl belgesi say s nda yüzde 18,12 lik, TIR Karnesi say s nda da yüzde 37,77 lik bir art fl yafland. Ayn verilerden, bu y l verilen geçifl belgesi say s nda geçen y la göre yüzde luk, yine ayn dönemde verilen TIR Karnesi say s nda da yüzde 18,46 l k bir azalma görülmektedir. Verilen Geçifl Belgesi Verilen TIR Karnesi De iflim (Aral k) (Aral k) % , , De iflim % Verilen Geçifl Belgesi ,59 Verilen TIR Karnesi ,46 Kaynak: Lojistik Haber Konteynerde Küçükler Oyundan Ç k yor En büyük operatörlerin boflta bekleyen gemilerinin kapasitesi bir y l öncesine göre iki kat ndan fazla artarak 743 bin TEU ya ulaflt. Bu da aktif filolar n n % 6.9 u demek. Deniz tafl mac l nda 2009 da en çok kaybeden konteyner armatörleri oldu. 22 konteyner operatörü y l n ilk üç çeyre indeki bilançolar n aç klad ve kay p 11 milyar dolar olarak deftere yaz ld. Sadece 16 flirketin zarar ise 9 milyar dolar buluyor. MSC, CMA CGM, Orient Overseas, Hamburg Sud, United Arab Shipping ve Pacific International n kay plar n n da 2 milyar dolara ulaflmas bekleniyor. Maersk Line, Hapag-Lloyd, China Shipping, K Line ve NYK gibi operatörlerin bulundu u 16 flirketin ayn dönemdeki ifl hacimleri % 40 düflerek 94 milyar dolardan 56 milyar dolara geriledi. Londra merkezli araflt rmac l k flirketi Drewry Shipping Consultants, konteyner piyasas ndaki 20 büyük flirketin geçen y lki toplam kayb n n 20 milyar dolara ulaflt n tahmin ediyor. Marketteki ani çöküfl küçük oyuncular n elenmesine neden oluyor. Alphaliner, geçen y l küçük ölçekli yedi flirketin piyasadan ç kt n belirtiyor. Kaynak: Lojistik Gazetesi * Fuat Atasever Horoz Lojistik Yurtiçi Komple Taflıma Operasyon fiefi 15

18 serbest kürsü Cem Kumuk Horoz Lojistik Uluslararası Hizmetler Grup Baflkanı ne kadar çok ve çeflitli hobi s d rabilirse insan bu yaflamdan o kadar fazla haz alabiliyor. K sacas hayat dolu dolu yaflarken kendisi de dolu dolu bir insan olabiliyor. Herfleyin ötesinde kiflisel hobiler insan n profesyonel yaflam n olumsuz etkileyen, ifl hayat ndan çal nan zamanlarda ilgilenilen u rafl lar de il. Tam tersine bu hobiler sayesinde insan çok farkl ortamlarda, farkl meslek gruplar ndan ortak ilgi alanlar olan çok farkl insanlar tan yabiliyor ve ça m z n en önemli unsuru olan iletiflim noktas nda büyük ilerlemeler sa layabiliyor. Profesyonel odaklanma ve kiflisel hobi kavramlar na bu perspektiften bakt ktan sonra kendime bir ayna tutup, ben bu konuda neredeyim diye kendime sordu umda hiç de yabana at l r ifller yapmam fl m diyorum kendi kendime... Bir tarihçi veya politikac (henüz) olmad m ama çocuklu umdan beri tarih ve politika ile yak ndan ilgilendim. Bu ilginin sonunda bir Profesyonel odaklanma ve kiflisel hobiler Hep tart fl lagelen bir konudur, yaflamak için mi çal flmak, yoksa çal flmak için mi yaflamak. Bu biraz tavuk - yumurta denklemi ile benzefl bir konu ve iki tercihten birisinin mutlak do rulu u sözkonusu de il. Meslek hayat mda yirmi alt nc senemi doldurdu um bu y la kadar bana ifl hayat m ve mesle im ile ilgili bu yönde bir soru geldi inde verdi im cevap hep ayn oldu: "Ben iflimi çocukken en sevdi im oyunca mla oynarken ald m hazz alarak yap yorum." Evet, benim için ifl sanki hiç bitmesini istemedi im, tekrar tekrar oynamaktan b kmad m bir oyun. nsan sevdi i bir oyunu oynarcas na bir ifli yaparken bir de kendisine bunun karfl l nda para ödenmesi kadar güzel bir fley olamaz herhalde. San r m iflte bu yaklafl md r insana mesleki odaklanmay ve yüksek konsantrasyon seviyesini sa layan. Eh, hele bir de bunu profesyonellikle örtüfltürebiliyorsan z tad na doyum olmaz bir ifl ç kar ortaya herhalde. Ama düflününki bir çocuk olsun ve etraf nda bunca dünya nimeti ve elinde bu nimetlere ulaflmak için farkl seviyelerde farkl olanaklar varken, onun tek bir arkadafl, tek bir oyun ve tek bir oyunca ndan baflka ilgilendi i bir fley olmas n. Bu bana göre çok sa l kl bir e ilim bakt m ki kendi ilgi alan mdaki açl m doyurmak için sahip oldu um kitap, bilgi ve belgelerin say s koca bir kütüphane olmufl. Eh dedim, o zaman bunlar kendimle mezara götürecek de ilim ya, bari ortak ilgi alan olan insanlarla birflekilde paylaflmaya çal flay m. Her ne kadar bu, bafl ma çeflitli dertler açt ysa da üniversite y llar ndan beri orada burada birfleyler yazmaya bafllad m. Gazete köfleleriydi, dergilerdi derken bir bakt m ki bir de kitap yaz vermiflim. Amatörce zevk al narak yap lan bir iflten profesyonelce bir sonuç ç k verdi ortaya. Sonra malum flu flanss z 1999 depremini yaflad k hepimiz. Bu deprem benim ailem ve evim kadar kitap, bilgi ve belgelerimle ilgili de endiflelenmeme sebep oldu. Ça n teknolojik nimetlerini de kullanarak bafllad m bu sefer tüm bu kitap, gazete, dergi, doküman, harita ve foto raf gibi çok say da farkl arfliv belgesini dijital ortama tafl maya. Bu çal flmalar ma, Dijital Avrupa Kütüphanesi ve.ü. Nadir Eserler Kütüphanesi dijitasyonu giriflimleri gibi kurumsal ve arkalar nda büyük fonlar n oldu u çal flmalardan çok önce bafllad m ve hayata geçirmeyi baflard m. Bugün web uzant s ndan internete girdi inizde yaflam m n farkl dönemlerinde kendi hobilerimi tatmin olmasa Müflteri gerek. Bana göre bu, dünyaya liflkilerinde gelip onca lezzetli meyve ve yemek dururken, tüm bunlar n içerisinden sadece birini seçip, tüm ömür Mükemmellik boyunca baflka bir fley yenmemesinden farkl bir fley de il. Eskilerin söylediklerinde hep bir hikmet vard r denir. Demifller ya, "Papaz her gün pilav yemez" diye. Kiflisel hobilerimiz de böyle. Onlar hayat m z n di er renkleri. Onlar bizi zaman zaman odak alanlar m z n d fl nda kalan dünyalara götüren ve k sa anlarda da olsa dünyan n farkl renklerini tan mam za, tek tip insan olma tehlikesinden kurtulmam za f rsat yaratan unsurlar. Baflar l bir profesyonel hayat n yan na etmek için edindi im Kafkasya co rafyas hakk nda yüzlerce, binlerce kitap, gazete, dergi, harita ve foto raf bu co rafyaya ilgi duyan, bu konuda akademik araflt rma yapan onbinlerce insanla sanal alemde paylafl r oldum. Bir hobiden yola ç karak bafllayan bu inisiyatif, bugün Kafkasya co rafyas ile yak ndan ilgilenen çeflitli üniversite, vak f ve dernekler gibi kurumsal yap lar taraf ndan da sahiplenilir ve desteklenir hale geldi. Bu ilgi beni asl nda içerik olarak çok da farkl olmayan ama bambaflka bir teknik beceri ve uzmanlaflma gerektiren baflka bir hobiye de yönlendirdi: Foto rafç l k... Arflivci bir gözle yaflad m ve gözlemledi im anlar sonsuz k lmak, onlara daha sonra tekrar tekrar bakmak ve o anlara sanki birkaç saniye önceymiflçesine geri dönebilmek, yaflad m o anlar tarihe tafl y p, gelecekte insanlar n ayn mekanlar görüntülerken benim karelerimle mukayese edeceklerini düflünmek ve dünyaya bak fl aç m foto raf karelerine yans tarak kendimi ifade etmenin hofluma gitti ini fark ettim ve bafllad m foto raf çekmeye. nan n birkaç kare foto raf sayfalarca yaz ya bedel fleyler anlatabiliyor insana... Bu hobim de bana onlarca farkl meslek grubundan yüzlerce farkl insanla tan flma, bu insanlarla beraber tek bafl na gitmeyi akl m n ucuna dahi getiremeyece im yerlere gidip görme, çok farkl tecrübeler yaflama olanaklar n n kap lar n açt. Dünyada güzelliklerin paylaflarak ço ald n farkettirdi foto raf bana. Dünyan n farkl insanlar n gözlerinden nas l göründü ünü anlatt bana. Hani olur ya, zaman zaman ah bir f rsat olsa da karfl n zdakinin kafas n n içine girip ne düflündü ünü, ne hissetti ini anlamak, bilmek istersiniz... flte foto raf insana bu flans veriyor. Karfl s ndakini bir baflka yolla anlamak, kendisini anlatmak. Foto rafta da günün teknolojik kolayl k ve nimetlerinden faydalanarak kendimi mümkün oldu unca genifl bir platformda ifade edebilmek ve gözümle görüp, elimdeki makinenin olanaklar s n rlar nda sabitledi im anlar paylaflarak daha fazla insan n benzer duygular hissetmesini sa lamak amac yla yine internetten faydaland m. Bugün dostlar m, adresine girip benim bugün ve geçmiflte nerelerde dolaflt m biliyor ve o anlarda, o yerlerde o kareyi çekerken neler hisseti imi üç afla befl yukar anlayabiliyorlar. Uzun sözün k sas geriye dönüp bakt mda flunu çok net görüyorum. Ailem, geldi im sosyal çevre, e itimim ve mesle im kadar hobilerim de beni tan ml yor. Tüm bu sayd m unsurlar n benim yaflant ma kazand rd insanlardan çok daha fazlas n, farkl sosyal çevre ve uluslardan, farkl e itim seviyelerinden ve mesleklerden çok say da insan benim hayat ma kazand rm fl hobilerim. Profesyonel baflar y yakalay n ama hem bu baflar y yakalamakta size yard mc olmas hem de yaflamdan daha fazla tat alman z için tavsiye ederim, hobileriniz olsun... 16

19

20 bizden Haz rlayan: Canan Gülalio lu* Aram za Kat lanlar Yang n E itimi Horoz Holdingin acil durum ekibi yang n e itimlerine bafllad. Yaflanabilecek acil durumlara haz rl kl olabilmek amac yla kurulan ve yaklafl k 40 kifliden oluflan acil durum ekibi, stanbul tfaiyesi E itim Merkezi ( B TEM) e itmeni Fikret Y lmaz taraf ndan verilen e itime kat ld. E itim hem teorik hem de uygulamal olarak gerçeklefltirildi.horoz Holding yang n e itimlerini her ay düzenli olarak gerçeklefltirip tüm çal flanlar n n yang n e itimi almas n sa layacak. Say n Burak K l çaslan, Güneydo u Anadolu ve Çukurova Bölgelerinden sorumlu Bölge Yönetmeni olarak aram za kat ld. Çukurova Üniversitesi, Endüstri Mühendisli i bölümünden mezun olan Say n K l çaslan, daha önce Ekol Lojistik, Hedef Alliance, Marsa Kraft Foods gibi flirketlerde yöneticilik yapm flt. Lojistikte nsan liflkileri E itimi Horoz Holding bünyesinde planlanan e itim faaliyetlerinin bir di eri de Antalya da yap ld. Antalya Lojistik Merkezinde görev yapan Horoz Lojistik personeline Lojistikte nsan liflkileri" adl e itim verildi. Teknosa Akademi taraf ndan verilen e itim, 21 fiubat tarihinde gerçekleflti. Say n Mehmet Irmak, Horoz Lojistik Yurtiçi Da t m ve Depo Sat fl Direktörü olarak göreve bafllad. Ortado u Teknik Üniversitesi Endüstri Mühendisli i bölümü mezunu olan Mehmet Bey, firmam zdan önce General Electric, Freudenberg, Oriflame Cosmetics gibi flirketlerde yöneticilik yapm flt. Horoz Foto raf Kulübü Kuruldu Horoz Holding çat s alt ndaki sosyal aktivitelere bir yenisi daha eklendi. Foto raf sanat na ilgi duyan Holding çal flanlar n n üye olabildikleri Horoz Foto raf Kulübü, 19 fiubat 2010 tarihinde gerçekleflen toplant yla kuruldu. Horoz Foto raf Kulübünün kurulufl toplant s nda yap lan seçim sonucu bir y l süreyle görev alacak yönetim kurulu da seçildi. Horoz Foto raf Kulübü yönetim kurulu flu üyelerden olufluyor: Baflkan: Hakan Yaman, Baflkan Yard mc s : Mehmet Irmak, Sayman: Fezâl Karakad o lu, Yazman: Betül Güleçler, Asil üyeler : Cem Kumuk ve Mehmet Çako lu, Yedek üyeler: Serçin Erensoy ve Esen Karakafl. Horoz Foto raf Kulübünün amac, kulüp tüzü ünde de belirtildi i gibi amatör foto rafç l a ilgi duyan Horoz Holding çal flanlar n ayn çat alt nda toplamak, foto rafç l k alan ndaki çal flmalar nda üyelerine e itim deste i vermek, geliflimlerine yard mc olmak, foto raf sayesinde flirket içi iflbirli i ve paylafl m artt rmak ve foto raf sanat na katk sa lamak olarak belirlendi. Horoz Foto raf Kulübü, faaliyetlerini flirket merkezinde verilecek foto raf e itimleri, seminerler, foto raf gezileri, proje çal flmalar, foto raf gösterileri ve sergilerle sürdürecek. * Canan Gülalio lu Horoz Holding nsan Kaynakları Yönetmeni 18

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI!

e-bülten STANBUL B LG ÜN VERS TES LET fi M FAKÜLTES REKLAMCILIK BÖLÜMÜ ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! 2007 3 ADWORKERS YEN AJANS VE MÜfiTER LER YLE DD ALI! stanbul Bilgi Üniversitesi Reklamc l k Bölümü 4. s n f ö rencilerinden oluflan AdWorkers reklam ajans, Türkiye nin önde gelen reklam ajanslar yla birlikte

Detaylı

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el

10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el 10 y l önce Alarko ve Carrier ortakl k için el s k m t. 1996 y l nda ba layan ve üç y l süren görü meler sonunda ortakl k ko ullar olu turuldu. Beklentiler... Aray lar... Aç l mlar... Hedeflerimiz; - leri

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor

1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor fabrika haberleri AKÇANSA, Büyükçekmece Belediyesi flbirli inde 1.500 Ö renciye E itim mkan Sunuyor kçansa Çimento, Büyükçekmece A Belediyesi flbirli i ile 1999 A ustos unda yaflanan deprem felaketi sonras

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN

NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN NİSAN 2013 SAYI:16 ŞEHİRLER ÇOCUKLARIMIZA GÖRE OLSUN S Ö Y L E Ș İ Avrupa Birliği Yatırımları Daire Bașkanı Okuyucularımız için Avrupa Birliği Yatırımları Dairesi Bașkanlığı hakkında bilgi verebilir misiniz?

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER

2. STANBUL ULUSLARARASI. R VA DÜfi KÖYÜ 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER 2. STANBUL 28 TEMMUZ -1 A USTOS TFF R VA TES SLER Sporda baflar l olmak için bütün milletçe sporun niteli ini ve de erini anlam fl olmak, spora kalpten, sevgiyle ba lanmak ve onu vatan görevi saymak gerekir.

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı

KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ. Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK VE ÖNEMİ ÇEVRE VE İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ İLE İLİŞKİSİ Gürbüz YILMAZ Makina Mühendisi A Sınıfı İş Güvenliği Uzmanı Kurumsal Sosyal Sorumluluk (KSS) Çevre İş Sağlığı Güvenliği ŞİRKETLER

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

Bir Çal flan fle Almak

Bir Çal flan fle Almak Bir Çal flan fle Almak Cep Yönderi Dizisi Cep Yönderi Dizisi yöneticilerin ifl yaflam nda her gün karfl laflt klar en yayg n meydan okumalara ivedi çözümler öneriyor. Dizi içinde yer alan her kitapta,

Detaylı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı

Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Bodrum da hafriyat atıkları geri kazanım tesisi hizmete başladı Büyükşehir Belediyesi tarafından yatırımı gerçekleştirilen çevreci yatırım;

Detaylı

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Minti Monti. Kızak Keyfi. Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun? Minti Monti Çocuklar için eğlenceli poster dergi Ücretsizdir Kış 2014 Sayı:12 ISSN: 2146-281X Kızak Keyfi Kızak Bir Kış Eğlencesi KIŞIN SOKAK Yeni Yıl Kartı Hazırlayalım Kar Hakkında Neler Biliyorsun?

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç: Madde 1. (1) Bu yönergenin amacı, İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinin önlisans, lisans ve lisansüstü

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z

ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z ÜRET M, PAZARLAMA VE SATIfi PLANLARINIZI YEN DEN GÖZDEN GEÇ RECEKS N Z MARKET DONANIMLARI VE YAZILIMLARI 2009 Market donan mlar ve yaz l mlar pazar araflt rmas, sektördeki tüm firmalara aç k kollektif

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

POMPA ve KOMPRESÖRLER

POMPA ve KOMPRESÖRLER POMPA ve KOMPRESÖRLER Hazırlayan Tolga TAYLAN 2006 T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı İhracatı Geliştirme Etüd Merkezi POMPA ve KOMPRESÖRLER SITCNo :742,743 ArmonizeNo :8413,8414 TÜRKİYE DE ÜRETİM

Detaylı

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ;

Farkl alanlarda çal flmalar n sürdüren firmam z n bafll ca faaliyet alanlar ; FARK n zolsun Bir DPAK Prestij Torbalar DPAK File Torbalar DPAK Bantl Torbalar Etiketler Etiketli Çuvallar Rulo Etiketler Üzüm Torbalar Sebze Torbalar Koliler Tüp File ve Extrude File çeflitleri Hakk m

Detaylı

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ

LABORATUVAR TEKNİKERİ /TARIMSAL LABORATUVAR TEKNİKERİ TANIM Tarımsal üretimde toprak, su, bitki, gıda, yem ve gübre analizlerini laboratuar şartlarında yapan, ilgili mühendislerce belirlenen bitki koruma tekniklerini yöntemine uygun olarak yapan kişidir.

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği

Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Üniversite Hastaneleri Mali Sorunları ve Ortak Kullanım Yönetmeliği Beklentiler Sorunlar Dr. A. Sadık Kılıçturgay ÜHBD Yönetim Kurulu Üyesi, ÜHB Geri Ödeme Çalışma Kurulu Üyesi Üniversite Hastaneleri Mali

Detaylı

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var

2012 de 3 önemli gündem maddemiz var 2012 de 3 önemli gündem maddemiz var Aralık 15, 2011-12:45:43 Başbakan Yardımcısı Ali Babacan, 2012 yılında en önemli 3 konunun sırayla Avrupa, cari açık ve enflasyon olacağını belirterek, ''Bunlarda bir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme

Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme Yeni Sınav Sistemi (TEOGES) Hakkında Bilgilendirme 8. SINIF Sevgili Ö renciler, SBS nin kald r lmas ile bunun yerine yaz l s navlar n merkezî bir uygulamayla yap lmas n esas alan bir sistem getirilmifltir.

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7

ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU. Sayfa 1 / 7 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ, GÖZDEN GEÇİRME RAPORU 2015 Sayfa 1 / 7 10 Ocak 2016 ARCHİ DANIŞMANLIK VE GAYRİMENKUL DEĞERLEME A.Ş. 2015 YILI KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ,

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet

Tasarım Raporu. Grup İsmi. Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK. Kısa Özet Tasarım Raporu Grup İsmi Yasemin ÇALIK, Fatih KAÇAK Kısa Özet Tasarım raporumuzda öncelikle amacımızı belirledik. Otomasyonumuzun ana taslağını nasıl oluşturduğumuzu ve bu süreçte neler yaptığımıza karar

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

İşletme Gelişimi Atölye Soruları

İşletme Gelişimi Atölye Soruları İşletme Gelişimi Atölye Soruları Şemsettin Akçay Satış Pazarlama ve İnovasyon Mühendisi İşletmenizi Başarıya Götüren 50 Soru! Bir gün küçük kızımız Lara (o zaman 3.5 yaşındaydı): Baba deniz gölgesi nedir,

Detaylı

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ.

BU DAY, UN. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 NEWS. ve SEKTÖRÜMÜZ. nteraktif e-dergi Say : 1 / 2012 BU DAY, UN ve SEKTÖRÜMÜZ. Ülkemizdeki bu day ve un sektörümüz y ldan y la geliflim göstermektedir. Ülkemizin bu day yetifltirilme elveriflligi, un fabrikalar m z n teknolojik

Detaylı

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ TÜRKİYE SERMAYE PİYASALARINDA MERKEZİ KARŞI TARAF UYGULAMASI 13 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın BDDK Başkanım, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Borsamız

Detaylı

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm.

Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Yazar Dede ve Torunlar Muzaffer zgü Kap y açt m. Karfl daireye tafl nan güleç yüzlü Selma Teyze yi gördüm. Buraya yak n market var m dil, markete gidece iz de?.. diye sordu. Annem kap ya geldi. Selma Han

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler

Endüstri Mühendisliğine Giriş. Jane M. Fraser. Bölüm 2. Sık sık duyacağınız büyük fikirler Endüstri Mühendisliğine Giriş Jane M. Fraser Bölüm 2 Sık sık duyacağınız büyük fikirler Bu kitabı okurken, büyük olasılıkla öğreneceğiniz şeylere hayret edecek ve varolan bilgileriniz ve belirli yeni becerilerle

Detaylı