BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU"

Transkript

1 BASIN YAYIN VE HALKLA ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

2 ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4. Ġnsan Kaynakları 5. Sunulan Hizmetler 6. Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi D.Diğer Hususlar II. AMAÇ ve HEDEFLER A.Ġdarenin Amaç ve Hedefleri B.Temel Politikalar ve Öncelikler C.Diğer Hususlar III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1. Bütçe Uygulama Sonuçları 2. Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar 3. Mali Denetim Sonuçları 4. Diğer Hususlar B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 2. Performans Sonuçları Tablosu 3. Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi 4. Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi 5. Diğer Hususlar IV. KURUMSAL KABĠLĠYET ve KAPASĠTENĠN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ A. Üstünlükler B. Zayıflıklar C. Değerlendirme V. ÖNERĠ VE TEDBĠRLER EKLER

3 SUNUġ Pendik Belediyesi Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü 2013 yılı faaliyetlerini, Pendik Belediye BaĢkanlığı nın amaçları, prensip ve politikaları ile ilgili mevzuat ve baģkanlık makamının belirlediği esaslar çerçevesinde, ilçe halkının yaģam kalitesini artırma hedefine odaklı olarak müdürlük makamı, tanıtım birimi aracılığıyla gerçekleģtirmiģtir. Abdurrehim BAYRAM Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdür V.

4 I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon Misyon Belediyemizin çalıģmaları hakkında vatandaģları doğru ve güncel bilgiye ulaģtıran, talepleri minimum sürede neticelendiren, düzenlenen etkinliklerin tanıtımının en iyi Ģekilde yapılarak ilçenin kültür seviyesinin artırılmasına katkı sağlayan ve vatandaģın ayağına hizmet götüren belediye yapısı oluģturmak. Vizyon KENTLĠ AÇISINDAN Belediye bünyesinde gerçekleģtirilen hizmet ve faaliyetleri toplumun her kesimiyle paylaģmak. VatandaĢın kuruma olan ilgi ve bilgisini artırmak. Hizmeti vatandaģın ayağına götürecek çözümleri artırmak. VatandaĢ memnuniyetini artırıcı çözümler üretmek. KENT AÇISINDAN Etkin tanıtım faaliyetleri ile Pendik in Türkiye genelindeki marka değerini artırmak. B.Görev, Yetki ve Sorumluklar 5216 Sayılı BüyükĢehir Belediye Kanununa göre; Madde 7- BüyükĢehir belediyesinin görev, yetki ve sorumlulukları Ģunlardır: Ġlçe ve ilk kademe belediyelerinin görev ve yetkileri Ģunlardır: a) Kanunlarla münhasıran büyükģehir belediyesine verilen görevler ile birinci fıkrada sayılanlar dıģında kalan görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. b) BüyükĢehir katı atık yönetim plânına uygun olarak, katı atıkları toplamak ve aktarma istasyonuna taģımak. c) Sıhhî iģyerlerini, 2 nci ve 3 üncü sınıf gayrisıhhî müesseseleri, umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek. d) Birinci fıkrada belirtilen hizmetlerden; 775 sayılı Gecekondu Kanunu nda belediyelere verilen yetkileri kullanmak, otopark, spor, dinlenme ve eğlence yerleri ile parkları yapmak; yaģlılar, özürlüler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki eğitim ve beceri kursları açmak; sağlık, eğitim, kültür tesis ve binalarının yapım, bakım ve onarımı ile kültür ve tabiat varlıkları ve

5 tarihî dokuyu korumak; kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin geliģtirilmesine iliģkin hizmetler yapmak. e) Defin ile ilgili hizmetleri yürütmek. f) Afet riski taģıyan veya can ve mal güvenliği açısından tehlike oluģturan binaları tahliye etmek ve yıkmak sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunuyla Sanayi ve Ticaret Bakanlığına ve organize sanayi bölgelerine tanınan yetki ve sorumluluklar ile sivil hava ulaģımına açık havaalanları ve bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. BüyükĢehir ve ilçe belediyeleri tarım ve hayvancılığı desteklemek amacıyla her türlü faaliyet ve hizmette bulunabilirler Sayılı Belediye Kanununa göre; Madde 14.- Belediye, mahallî müģterek nitelikte olmak Ģartıyla; a) Ġmar, su ve kanalizasyon, ulaģım gibi kentsel alt yapı; coğrafî ve kent bilgi sistemleri; çevre ve çevre sağlığı, temizlik ve katı atık; zabıta, itfaiye, acil yardım, kurtarma ve ambulans; Ģehir içi trafik; defin ve mezarlıklar; ağaçlandırma, park ve yeģil alanlar; konut; kültür ve sanat, turizm ve tanıtım, gençlik ve spor; sosyal hizmet ve yardım, nikâh, meslek ve beceri kazandırma; ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi hizmetlerini yapar veya yaptırır. BüyükĢehir belediyeleri ile nüfusu 'in üzerindeki belediyeler, kadınlar ve çocuklar için konukevleri açmak zorundadır. Diğer belediyeler de mali durumları ve hizmet önceliklerini değerlendirerek kadınlar ve çocuklar için konukevleri açabilirler. b) Devlete ait her derecedeki okul binalarının inģaatı ile bakım ve onarımını yapabilir veya yaptırabilir; her türlü araç, gereç ve malzeme ihtiyaçlarını karģılayabilir; sağlıkla ilgili her türlü tesisi açabilir ve iģletebilir; kültür ve tabiat varlıkları ile tarihî dokunun ve kent tarihi bakımından önem taģıyan mekânların ve iģlevlerinin korunmasını sağlayabilir; bu amaçla bakım ve onarımını yapabilir; korunması mümkün olmayanları aslına uygun olarak yeniden inģa edebilir. Gerektiğinde, sporu teģvik etmek amacıyla gençlere spor malzemesi verir, amatör spor kulüplerine ayni ve nakdî yardım yapar ve gerekli desteği sağlar, her türlü amatör spor karģılaģmaları düzenler, yurt içi ve yurt dıģı müsabakalarda üstün baģarı gösteren veya derece alan öğrencilere, sporculara, teknik yöneticilere ve antrenörlere belediye meclisi kararıyla ödül verebilir. Gıda bankacılığı yapabilir. Belediyelerin birinci fıkranın (b) bendi uyarınca, sporu teģvik amacıyla yapacakları nakdî yardım bir önceki yıl genel bütçe vergi gelirlerinden belediyeleri için tahakkuk eden miktarın binde yedisini geçemez. Hizmetlerin yerine getirilmesinde öncelik sırası, belediyenin malî durumu ve hizmetin ivediliği dikkate alınarak belirlenir.

6 Belediye hizmetleri, vatandaģlara en yakın yerlerde ve en uygun yöntemlerle sunulur. Hizmet sunumunda özürlü, yaģlı, düģkün ve dar gelirlilerin durumuna uygun yöntemler uygulanır. Belediyenin görev, sorumluluk ve yetki alanı belediye sınırlarını kapsar. Belediye meclisinin kararı ile mücavir alanlara da belediye hizmetleri götürülebilir sayılı Organize Sanayi Bölgeleri Kanunu hükümleri saklıdır. Sivil hava ulaģımına açık havaalanları ile bu havaalanları bünyesinde yer alan tüm tesisler bu Kanunun kapsamı dıģındadır. Madde 15.- Belediyenin yetkileri ve imtiyazları Ģunlardır: a) Belde sakinlerinin mahallî müģterek nitelikteki ihtiyaçlarını karģılamak amacıyla her türlü faaliyet ve giriģimde bulunmak, b) Kanunların belediyeye verdiği yetki çerçevesinde yönetmelik çıkarmak, belediye yasakları koymak ve uygulamak, kanunlarda belirtilen cezaları vermek, c) Gerçek ve tüzel kiģilerin faaliyetleri ile ilgili olarak kanunlarda belirtilen izin veya ruhsatı vermek, d) Özel kanunları gereğince belediyeye ait vergi, resim, harç, katkı ve katılma paylarının tarh, tahakkuk ve tahsilini yapmak; vergi, resim ve harç dıģındaki özel hukuk hükümlerine göre tahsili gereken doğal gaz, su, atık su ve hizmet karģılığı alacakların tahsilini yapmak veya yaptırmak, e) Müktesep haklar saklı kalmak üzere; içme, kullanma ve endüstri suyu sağlamak; atık su ve yağmur suyunun uzaklaģtırılmasını sağlamak; bunlar için gerekli tesisleri kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek; kaynak sularını iģletmek veya iģlettirmek, f) Toplu taģıma yapmak; bu amaçla otobüs, deniz ve su ulaģım araçları, tünel, raylı sistem dâhil her türlü toplu taģıma sistemlerini kurmak, kurdurmak, iģletmek ve iģlettirmek, g) Katı atıkların toplanması, taģınması, ayrıģtırılması, geri kazanımı, ortadan kaldırılması ve depolanması ile ilgili bütün hizmetleri yapmak ve yaptırmak, h) Mahallî müģterek nitelikteki hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla, belediye ve mücavir alan sınırları içerisinde taģınmaz almak, kamulaģtırmak, satmak, kiralamak veya kiraya vermek, trampa etmek, tahsis etmek, bunlar üzerinde sınırlı aynî hak tesis etmek, i) Borç almak, bağıģ kabul etmek, j) Toptancı ve perakendeci hâlleri, otobüs terminali, fuar alanı, mezbaha, ilgili mevzuata göre yat limanı ve iskele kurmak, kurdurmak, iģletmek, iģlettirmek veya bu yerlerin gerçek ve tüzel kiģilerce açılmasına izin vermek, k) Vergi, resim ve harçlar dıģında kalan dava konusu uyuģmazlıkların anlaģmayla tasfiyesine karar vermek, l) Gayrisıhhî müesseseler ile umuma açık istirahat ve eğlence yerlerini ruhsatlandırmak ve denetlemek, m) Beldede ekonomi ve ticaretin geliģtirilmesi ve kayıt altına alınması amacıyla izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıları faaliyetten men etmek, izinsiz satıģ yapan seyyar satıcıların faaliyetten men edilmesi sonucu,

7 cezası ödenmeyerek iki gün içinde geri alınmayan gıda maddelerini gıda bankalarına, cezası ödenmeyerek otuz gün içinde geri alınmayan gıda dıģı malları yoksullara vermek, n) Reklam panoları ve tanıtıcı tabelalar konusunda standartlar getirmek, o) Gayrisıhhî iģyerlerini, eğlence yerlerini, halk sağlığına ve çevreye etkisi olan diğer iģyerlerini kentin belirli yerlerinde toplamak; hafriyat toprağı ve moloz döküm alanlarını; sıvılaģtırılmıģ petrol gazı (LPG) depolama sahalarını; inģaat malzemeleri, odun, kömür ve hurda depolama alanlarını ve satıģ yerlerini belirlemek; bu alan ve yerler ile taģımalarda çevre kirliliği oluģmaması için gereken tedbirleri almak, p) Kara, deniz, su ve demiryolu üzerinde iģletilen her türlü servis ve toplu taģıma araçları ile taksi sayılarını, bilet ücret ve tarifelerini, zaman ve güzergâhlarını belirlemek; durak yerleri ile karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve iģletmek, iģlettirmek veya kiraya vermek; kanunların belediyelere verdiği trafik düzenlemesinin gerektirdiği bütün iģleri yürütmek, r) Belediye mücavir alan sınırları içerisinde 5/11/2008 tarihli ve 5809 sayılı Elektronik HaberleĢme Kanunu, 26/9/2011 tarihli ve 655 sayılı UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ve ilgili diğer mevzuata göre kuruluģ izni verilen alanda tesis edilecek elektronik haberleģme istasyonlarına kent ve yapı estetiği ile elektronik haberleģme hizmetinin gerekleri dikkate alınarak ücret karģılığında yer seçim belgesi vermek, (r) bendine göre verilecek yer seçim belgesi karģılığında alınacak ücret UlaĢtırma, Denizcilik ve HaberleĢme Bakanlığınca belirlenir. Ücreti yatırılmasına rağmen yirmi gün içerisinde verilmeyen yer seçim belgesi verilmiģ sayılır. BüyükĢehir sınırları içerisinde yer seçim belgesi vermeye ve ücretini almaya büyükģehir belediyeleri yetkilidir. (l) bendinde belirtilen gayrisıhhî müesseselerden birinci sınıf olanların ruhsatlandırılması ve denetlenmesi, büyükģehir ve il merkez belediyeleri dıģındaki yerlerde Ġl Özel Ġdaresi tarafından yapılır. Belediye, (e), (f) ve (g) bentlerinde belirtilen hizmetleri DanıĢtay ın görüģü ve ĠçiĢleri Bakanlığı nın kararıyla süresi kırk dokuz yılı geçmemek üzere imtiyaz yoluyla devredebilir; toplu taģıma hizmetlerini imtiyaz veya tekel oluģturmayacak Ģekilde ruhsat vermek suretiyle yerine getirebileceği gibi toplu taģıma hatlarını kiraya verme veya 67 nci maddedeki esaslara göre hizmet satın alma yoluyla yerine getirebilir. Ġl sınırları içinde büyükģehir belediyeleri, belediye ve mücavir alan sınırları içinde il belediyeleri ile nüfusu 'i geçen belediyeler, meclis kararıyla; turizm, sağlık, sanayi ve ticaret yatırımlarının ve eğitim kurumlarının su, termal su, kanalizasyon, doğal gaz, yol ve aydınlatma gibi alt yapı çalıģmalarını faiz almaksızın on yıla kadar geri ödemeli veya ücretsiz olarak yapabilir veya yaptırabilir, bunun karģılığında yapılan tesislere ortak olabilir; sağlık, eğitim, sosyal hizmet ve turizmi geliģtirecek projelere ĠçiĢleri Bakanlığı nın onayı ile ücretsiz veya düģük bir bedelle amacı dıģında kullanılmamak kaydıyla arsa tahsis edebilir.

8 Belediye ve bağlı idareler, meclis kararıyla mabetlere indirimli bedelle ya da ücretsiz olarak içme ve kullanma suyu verebilirler. Belediye, belde sakinlerinin belediye hizmetleriyle ilgili görüģ ve düģüncelerini tespit etmek amacıyla kamuoyu yoklaması ve araģtırması yapabilir. Belediye mallarına karģı suç iģleyenler devlet malına karģı suç iģlemiģ sayılır sayılı Devlet Ġhale Kanunu nun 75 inci maddesi hükümleri belediye taģınmazları hakkında da uygulanır. Belediyenin proje karģılığı borçlanma yoluyla elde ettiği gelirleri, Ģartlı bağıģlar ve kamu hizmetlerinde fiilen kullanılan malları ile belediye tarafından tahsil edilen vergi, resim ve harç gelirleri haczedilemez. Belediyeye tanınan muafiyet Madde 16- Belediyenin kamu hizmetine ayrılan veya kamunun yararlanmasına açık, gelir getirmeyen taģınmazları ile bunların inģa ve kullanımları katma değer vergisi ile özel tüketim vergisi hariç her türlü vergi, resim, harç, katılma ve katkı paylarından muaftır. Kentsel DönüĢüm ve GeliĢim Alanı Madde 73- Belediye, belediye meclisi kararıyla; konut alanları, sanayi alanları, ticaret alanları, teknoloji parkları, kamu hizmeti alanları, rekreasyon alanları ve her türlü sosyal donatı alanları oluģturmak, eskiyen kent kısımlarını yeniden inģa ve restore etmek, kentin tarihi ve kültürel dokusunu korumak veya deprem riskine karģı tedbirler almak amacıyla kentsel dönüģüm ve geliģim projeleri uygulayabilir. Yurt dıģı iliģkileri Madde 74- Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teģekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir. Belediye bu teģekkül organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleģtirebilir veya kardeģ kent iliģkisi kurabilir. Diğer KuruluĢlarla ĠliĢkiler Madde 75- Belediye, belediye meclisinin kararı üzerine yapacağı anlaģmaya uygun olarak görev ve sorumluluk alanlarına giren konularda; a) Mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına ait yapım, bakım, onarım ve taģıma iģlerini bedelli veya bedelsiz üstlenebilir veya bu kuruluģlar ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir ve bu amaçla gerekli kaynak aktarımında bulunabilir. Bu takdirde iģ, iģin yapımını üstlenen kuruluģun tâbi olduğu mevzuat hükümlerine göre sonuçlandırılır. b) Mahallî idareler ile merkezî idareye ait aslî görev ve hizmetlerin yerine getirilmesi amacıyla gerekli aynî ihtiyaçları karģılayabilir, geçici olarak araç ve personel temin edebilir. c) Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģları, kamu yararına çalıģan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınmıģ vakıflar ve 7/6/2005 tarihli ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek KuruluĢları Kanunu kapsamına giren meslek odaları ile ortak hizmet projeleri gerçekleģtirebilir. Diğer

9 dernek ve vakıflar ile gerçekleģtirilecek ortak hizmet projeleri için mahallin en büyük mülki idare amirinin izninin alınması gerekir. d) Kendilerine ait taģınmazları, aslî görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak mahallî idareler ile diğer kamu kurum ve kuruluģlarına devredebilir veya süresi yirmi beģ yılı geçmemek üzere tahsis edebilir. Bu taģınmazlar aynı kuruluģlara kiraya da verilebilir. Bu taģınmazların, tahsis amacı dıģında kullanılması hâlinde, tahsis iģlemi iptal edilir. Tahsis süresi sonunda, aynı esaslara göre yeniden tahsis mümkündür. Kamu kurum ve kuruluģlarına belediyeler, bağlı kuruluģları ve belediye Ģirketlerince devir veya tahsis edilen taģınmazlar, kamu konutu ve sosyal tesis olarak kullanılamaz sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun 29 uncu maddesinin birinci fıkrasının ikinci cümlesi ile 5253 sayılı Dernekler Kanununun 10 uncu maddesi; belediyeler, il özel idareleri, bağlı kuruluģları ve bunların üyesi oldukları birlikler ile ortağı oldukları SayıĢtay denetimine tabi Ģirketler için uygulanmaz. Kent Konseyi Madde 76- Kent konseyi, kent yaģamında; kent vizyonunun ve hemģehrilik bilincinin geliģtirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması, sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaģma ve dayanıģma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalıģır. Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluģlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasî partilerin, kamu kurum ve kuruluģlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımıyla oluģan kent konseyinin faaliyetlerinin etkili ve verimli yürütülmesi konusunda yardım ve destek sağlar. Kent konseyinde oluģturulan görüģler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir. Belediye Hizmetlerine Gönüllü Katılım Madde 77- Belediye; sağlık, eğitim, spor, çevre, sosyal hizmet ve yardım, kütüphane, park, trafik ve kültür hizmetleriyle yaģlılara, kadın ve çocuklara, özürlülere, yoksul ve düģkünlere yönelik hizmetlerin yapılmasında beldede dayanıģma ve katılımı sağlamak, hizmetlerde etkinlik, tasarruf ve verimliliği artırmak amacıyla gönüllü kiģilerin katılımına yönelik programlar uygular. C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziki Yapı Basın Yayın ve Halkla ĠliĢkiler Müdürlüğü Tanıtım Birimi belediye merkez binada 90 m 2 alanda faaliyetlerini sürdürmektedir. Fotoğraf stüdyosu Yunus Emre Kültür ve Sanat Merkezinde 100 m 2 alanda faaliyetlerini sürdürmektedir.

10 2.Örgüt Yapısı Kalem ESMA TOPALOĞLU Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü ABDURREHİM BAYRAM Asistan BÜŞRA ŞANLI Tanıtım Birim Sorumlusu İBRAHİM HAPLAN Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü Organizasyon Şeması Büro Ekibi Metin Yazarları Ekibi Haber Ekibi Fotoğraf ve Kamera Ekibi Grafik Ekibi Sosyal Medya Ekibi Pankart Ekibi Depo ve Lojistik Ekibi Pankart talep, Başvuru, Basın Takip, Elektronik Pano Veri Girişi REZZAN UGUN İhale Dosya Takip, Web Haber Giriş, Sunucu YASEMİN KAHVECİ İş Takip ÖZLEM BAKIŞ İş Takip OĞUZHAN ASLANTÜRK Pankart talep, Başvuru, Basın Takip, Elektronik Pano Veri Girişi ÖMER YAMAÇ İhale Dosya Takip, Web Haber Giriş MERYEM ÖNDER Metin Yazarı EMRE DOĞAN Metin Yazarı MUSTAFA TAYAR Metin Yazarı DİLEK ALIN Metin Yazarı AYŞENUR DEĞER Haber Editörü ŞEYDANUR CAN Gazete Muhabiri ÖZAY UYANIK Gazete Muhabiri REFAH TERZİ Haber Destek, LED Ekran, Web Sayfaları Kontrolü MURAT ZİYANSIZ Fotoğraf Editörü ORHUN ORKUT SADIKOĞLU Fotoğrafçı (Başkan Takip) GÖKHAN TÜRKBEN Fotoğrafçı (Başkan Takip) AHMET RAŞİT CAN Kameraman SÜHA GÜR Grafiker MUSTAFA GÜZEL Grafiker GÜLİZ TURAN Grafiker ZUHAL KAPLAN Sosyal Medya Personeli MUSTAFA ÇETİNKAYA Sosyal Medya Personeli GÜVEN FINDIKLI Pankart Ekip İBRAHİM KUMBARACI Depo ve Lojistik CÜNEYT BALLIKAYA Depo ve Lojistik KEMAL AYDIN 1 MÜDÜR 1 BİRİM SORUMLUSU 1 KALEM 1 ASİSTAN 6 BÜRO PERSONELİ 4 METİN YAZARI 1 HABER EDİTÖRÜ 2 GAZETE MUHABİRİ 1 SOSYAL MEDYA, WEB SAYFALARI, LED EKRAN SOR. 3 FOTOĞRAFÇI 1 KAMERAMAN 3 GRAFİKER 2 SOSYAL MEDYA PERSONELİ 1 PANKART ASIM EKİBİ 2 DEPO, LOJİSTİK PERSONELİ TOPLAM= 30 PERSONEL

11 3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Masaüstü Bilgisayar 19 Laptop 2 Yazıcı 4 Tarayıcı 1 Telefon 15 Nikon Fotoğraf Makinesi 6 Canon Fotoğraf Makinesi 2 Sony Fotoğraf Makinesi 3 Sony Profesyonel Kamera 1 Sony El Kamerası 2 4.Ġnsan Kaynakları Kadro Durumuna Göre Ġnsan Kaynakları Memur 2 ġirket Personeli 27 5.Sunulan Hizmetler Tanıtım Birimi Görev Tanımı Basın-Yayın kuruluģlarıyla belediye irtibatını ve bilgi akıģını sağlamak, Belediyenin yaptığı her türlü etkinliği vaktinde duyurmak, Faaliyetlerle ilgili her türlü tanıtım ve duyuru materyallerini hazırlamak, basım faaliyetlerini yapmak, Görsel ve yazılı basın yayın organlarını takip etmek; Pendik Ġlçesi ve Belediye hakkında çıkan her türlü haberleri rapor etmek ve bu haberleri arģivlemek, Periyodik aralıklarla bülten çıkarmak, çıkan bültenin halka ulaģmasını sağlamak, bu bülteni arģivlemek, Ġl ve Ġlçe Protokolü, Pendik genelindeki Sivil Toplum KuruluĢları, Okullar ve Yöneticileri, Vakıflar, Odalar, Sendikalar, Muhtarlar ve gerek görülecek diğer Ģahıs, kurum ve kuruluģlar ve bunlara ait iletiģim bilgilerini hazırlamak ve güncellemek,

12 Belediyemizin web sayfasının haber yönetimi ile haber içerik paylaģımını yapmak, sosyal medyanın takibini gerçekleģtirmek, Belediyemizin fotoğraf arģivinin düzenlenmesi ve muhafaza edilmesi. Gerekli görülen faaliyet ve organizasyonlarda diğer müdürlüklere destek olmak, Gerekli görülen Belirli Gün ve Haftalar kapsamında organizasyonlar yapmak, Belediyemize ve özel firmalara ait pankartların asımı ve takibini yapmak, Belediyemiz kapsamında düzenlenen etkinlikler için bilgilendirme mesajı gönderilmesi, Belediyemiz bünyesindeki elektronik panolara tanıtım veri giriģlerini yapmak. 6.Yönetim ve Ġç Kontrol Sistemi Kurumumuz bünyesinde yapılan tüm iģ ve iģlemler 5393 sayılı Belediye Kanunu, 5216 sayılı BüyükĢehir Belediyesi Kanunu, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile diğer ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde yapılmaktadır. II. AMAÇ VE HEDEFLER A. Ġdarenin Amaç ve Hedefleri Pendik Belediyesi amaç ve hedefleri stratejik plana uygun olarak 3 ana baģlık altında toplanmaktadır. Kurumsal GeliĢimin Sağlanması Kurumsal yapının güçlendirilmesi, halka sunulan hizmet kalitesinin arttırılması ve çalıģan memnuniyetinin sağlanması amacıyla kurum içinde kalite, etkinlik ve verimlilik artıģı sağlayacak çalıģmaların yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Ġnsan Kaynaklarının GeliĢtirilmesi Kalite Yönetim Sisteminin GeliĢtirilmesi Kurum Ġçi ĠletiĢimin GeliĢtirilmesi Halkla ĠliĢkilerin GeliĢtirilmesi ÇalıĢma Ortamlarının ĠyileĢtirilmesi Denetim Sağlanması

13 Mali Yapının GeliĢtirilmesi BiliĢim ve Teknoloji Altyapısının ve Kullanımının GeliĢtirilmesi Kentsel GeliĢimin Sürdürülmesi Pendik halkını çağın gerektirdiği kent yapısı içerisinde yaģatmak amacıyla kentin geliģimi için gerekli olan altyapı ve üstyapı çalıģmaları ile çevre düzenlemelerinin arttırılarak yapılması planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Altyapı-UlaĢım Ağının Planlı-Ġmarlı YapılaĢmanın Arttırılması Rekreasyon Alanlarının GeliĢtirilmesi Toplumsal GeliĢimin Desteklenmesi Toplumun her kesimine ulaģarak kentin ve kentlilerin kültürel, sosyal ve ekonomik ihtiyaçlarını karģılamak ve toplumsal geliģimi destekleyen hizmetlerin sürekliliğini sağlamak amacıyla toplumsal faaliyetlerin hızla sürdürülmesi planlanmaktadır. Bu amacın gerçekleģtirilmesine yönelik aģağıdaki stratejik hedefler belirlenmiģtir. Toplumsal DayanıĢmanın Arttırılması Toplum Sağlığının Korunması Kültürel Hayatın ZenginleĢtirilmesi Ġlçe Ekonomi ve Ticaretinin geliģtirilmesi Çevrenin Korunması Kent Temizliğinin Sağlanması Ġlçe Eğitimine Katkı Doğal Afetlere KarĢı Hazırlık B. Temel Politikalar ve Öncelikler 1. Ġlçe halkında kentlilik bilincinin yükseltilmesi 2. Çocuklara ve gençlere yönelik projelere ağırlık verilmesi 3. Eğitim ve Bilinçlendirme faaliyetleri 4. Kamu ve özel kuruluģlar arası koordinasyon ve iģbirliğinin geliģtirilmesi 5. STK larla iģbirliği 6. Müdürlüğümüze gelen tüm vatandaģlara karģılıksız güleryüz

14 7. Sosyal faaliyetlerde entegrasyonun sağlanması 8. MüĢteri Memnuniyeti 9. Sürekli ĠyileĢtirme 10. Belediye Halk Birlikteliği 11. Tanıtım faaliyetlerini etkin bir Ģekilde yürüterek belediyemizce verilen hizmetlerle ilgili Pendik kamuoyunu en üst seviyede bilgilendirmek. III. FAALĠYETLERE ĠLĠġKĠN BĠLGĠ VE DEĞERLENDĠRMELER A.Mali Bilgiler 1.Bütçe Uygulama Sonuçları NO ÖDENEK VERĠLEN BÜTÇE HARCANAN 1 KIRTASĠYE ALIMLARI 3.000,00 TL 0 2 PERĠYODĠK YAYIN ALIMLARI 2.000,00 TL 9.361,05 3 DĠĞER YAYIN ALIMLARI 2.000,00 TL 1.520,40 4 BASKI VE CĠLT GĠDERLERĠ ,00 TL ,20 5 TÖREN MALZEMELERĠ ALIMLARI ,00 TL 0 6 YURT ĠÇĠ GEÇĠCĠ GÖREV YOLLUKLARI 2.000,00 TL 0 7 MÜTEAHHĠTLĠK HĠZMETLERĠ ,00 TL ,67 8 ENFORMASYON VE RAPORLAMA GĠDERLERĠ ,00 TL 3.407,25 9 DĠĞER MÜġAVĠR FĠRMA VE KĠġĠLERE ÖDEME ,00 TL 0 10 DĠĞER HABERLEġME GĠDERLERLERĠ ,00 TL 0 11 KURSLARA KATILMA GĠDERLERĠ 2.000,00 TL 0 TEMSĠL AĞIRLAMA TÖREN FUAR 12 ORGANĠZASYON ,00 TL ,09 TANITMA AĞIRLAMA TÖREN FUAR 13 ORGANĠZASYON ,00 TL ,23 14 DERNEK BĠRLĠK KURUM KURULUġSAND ,00 TL 0 15 EĞĠTĠM AMAÇLI TRANSFERLER ,00 TL ,96 16 DĠĞER SOSYAL AMAÇLI TRANSFERLER ,00 TL ,12 17 DĠĞER MAKĠNE TECHĠZAT ALIMLARI ,00 TL 0 18 BĠLGĠSAYAR YAZILIM ALIMLARI ,00 TL 0

15 2.Temel Mali Tablolara ĠliĢkin Açıklamalar Kırtasiye Alımları: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 0 Hizmetin gerektirdiği kalem, silgi, zımba teli, toplu iğne, ataç, disket, boģ cd ve dvd, toner, mürekkep, klasör, dosya, basılı kağıt, defter, fotoğraf makinesi kağıdı gibi kırtasiye malzemesi ile benzeri mal ve malzemelerin alım bedeli için talep edilmiģtir. Periyodik Yayın Alımları: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 9.361,05 Hizmet gerektirdiği süreli yayınların alımı. (gazete, dergi, bülten, cd, dvd, vcd, vs.) için talep edilmiģtir. Diğer Yayın Alımları: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 1.520,40 Hizmet gerektirdiği süresiz yayınların alımı. (kitap, ansiklopedi, vs.) için talep edilmiģtir. Baskı Ve Cilt Giderleri: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: ,20 Aylık kültür sanat takvimi ve bilgilendirme bülteni için talep edilmiģtir. Tören Malzemeleri Alımları: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 0 ÇeĢitli tören ve organizasyonlarda kullanılmak üzere; Masa, sandalye, sehpa, protokol koltuğu, sahne kiralama iģleri için talep edilmiģtir. Yurt Ġçi Geçici Görev Yollukları: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 0 Müteahhitlik Hizmetleri: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: ,67 Personel alımına yönelik giderler bu ödenekten verilmiģtir.

16 Enformasyon Ve Raporlama Giderleri: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 3.407,25 KuruluĢların yapacakları veya yaptıracakları araģtırma, inceleme, geliģtirme ve iyileģtirme amaçlı projeler ile kurum hizmetleriyle ilgili olarak düzenlenecek anketler için önceden yapılması gereken ön araģtırma, bilgi toplama, danıģmanlık hizmetleri ile anket sonuçlarının yorumlanması, değerlendirilmesi, öneriler geliģtirilmesine yönelik raporların hazırlanmasına iliģkin hizmetlerin gerektirdiği ve sözleģme kapsamında yer alan her türlü giderler bu bölüme kaydedilmektedir. Diğer MüĢavir Firma Ve KiĢilere Ödeme: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 0 Hizmet gereği olarak yapılan medya takip iģi ile tüm sosyal sorumluluk faaliyetlerinin hizmet kısımlarının yüklenici firmalardan satın alma iģi için talep edilmiģtir. Diğer HaberleĢme Giderleri: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 0 Bilgilendirme mesajlarının gönderilmesi konusunda alınacak olan hizmet için talep edilmiģtir. Kurslara Katılma Giderleri: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: yılında personelinin müdürlük içi eğitim giderlerini karģılamak amacıyla çeģitli eğitim faaliyetlerinin düzenlenmesi adına talep edilmiģtir. Temsil Ağırlama Tören Fuar Organizasyon: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: ,09 Özel ve belirli gün ve haftalar (öğretmenler günü, babalar günü, polis haftası, vs.) ağırlamaları, Katılım sağlayıcı toplantılarda ikram ve ağırlamaları, Sanayi siteleri ve meslek gruplarıyla yapılan değerlendirme toplantıların ikram ve ağırlamaları, Bayram programlarında halk ve protokol ağırlama ve ikramları (bayramlarda dağıtılan çikolata, baklava, lokum, kuru pasta, meyve suyu, vs.)

17 Yukarıda belirtilen çeģitli programların ikram ve ağırlama giderlerinde kullanılmak üzere talep edilmiģtir. Tanıtma Ağırlama Tören Fuar Org.: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: ,23 Kültür ve araģtırma gezileri adı altında, KardeĢ Ģehir gezi programları, tarihi ve kültürel mekan gezileri (çanakkale, miniatürk, hayvanat bahçesi, cami ve türbe ziyaretleri organizasyonu, vs.), Ġlçemizin, belediyemizin ve projelerimizin tanıtımı amacıyla çekilen video filmler ile gazete ilanları, Dijital baskı, broģürler, afiģ ve el ilanları gibi tanıtım materyallerinin hazırlanması ve kullanılmasıyla ilgili çalıģmalarda kullanılmak üzere talep edilmiģtir. Dernek Birlik Kurum KuruluĢ: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 0 Ġlçemizdeki Sivil toplum KuruluĢlarına sosyal ve tanıtım desteği sağlamak, onlarla iģ birliği kurarak ortak projeler gerçekleģtirmek üzere talep edilmiģtir. Eğitim Amaçlı Transferler: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: ,96 Eğitim amaçlı kitap basımı ve çocuklara oyuncak dağıtımı yapılması; Esnaf ve ev ziyaretleri sırasında götürülen çeģitli hediyeler için; YarıĢmalar, sınav motivasyon seminerlerinin hazırlanmasında kullanılmak üzere talep edilmiģtir. Diğer Sosyal Amaçlı Transferler: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: ,12 Diğer Makine Teçhizat Alımları: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 0 Belediyemizle ilgili belediyemizin tanıtım çalıģmalarının yapılması için her türlü profesyonel ekipmanların (fotoğraflama, video iģleme, bilgisayar alımı vb.) alınmasında kullanılmak için talep edilmiģtir.

18 Bilgisayar Yazılımı Alımları: Kabul edilen bütçe: / Kullanılan: 0 B.Performans Bilgileri 1. Faaliyet ve Proje Bilgileri 1.1. Faaliyet Adı: SOSYAL SORUMLULUK FAALĠYETLERĠ Suriyelilere Battaniye Gönderilmesi (3049 battaniye, 25 yorgan, 7 pike) 14 Nisan- 5 Mayıs tarihleri arasında evlenecek çiftlere yönelik, Mutfakta da Mutluyuz, yemek kursu (Devam sağlayıp sertifika almaya hak kazanan, 6 çift) 28 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında gelin adayları ile kayın validelere yönelik, Mutluluğa Bir Adım, eğitim programı (Devam sağlayıp sertifika almaya hak kazanan, 10 çift, 20 anne) 10 Haziran- 5 Temmuz tarihleri arasında, 19. Geleneksel Sünnet Şöleni Organizasyonu Üniversite Öğrencilerine Valiz Hediyesi Organizasyonu (600 öğrenciye valiz dağıtımı yapıldı) Eylül 42. Boğaziçi Rallisi Organizasyonu

19 1.2.Faaliyet Adı: BELĠRLĠ GÜN VE HAFTALAR (5 Adet) Sigarayı Bırakma Günü Organizasyonu Sevgililer Günü Organizasyonu YeĢilay Haftası Organizasyonu 29 Ekim Ekim Cumhuriyet Bayramı Bayrak Organizasyonu Dünya Engelliler Günü Sergi Organizasyonu

20 1.3.Faaliyet Adı: AÇILIġ VE TEMEL ATMA TÖRENLERĠ (2 Adet) ÇamçeĢme Parkı AçılıĢı ve Çocuk Ġftarı (400 çocuğun katılımıyla) Kurnaköy Semt Konağı AçılıĢ Organizasyonu

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU DIġ ĠLĠġKĠLER MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve

Detaylı

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU

ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠġLETME MÜDÜRLÜĞÜ 2012 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU

RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU RUHSAT VE DENETĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi

Detaylı

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.

Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M. Bizim başka milletlerden hiçbir eksiğimiz yok. Cesuruz, zekiyiz, çalışkanız, yüksek amaçlar uğrunda ölmesini biliriz. M.Kemal ATATÜRK ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU Kamu Mali Yönetimi ve Belediye Kanunu nda meydana

Detaylı

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler

A- İdarenin Amaç ve Hedefleri B- Temel Politikalar ve Öncelikler. Faaliyetlere İlişkin Bilgi Ve Değerlendirmeler İÇİNDEKİLER Üst Yönetici Sunuşu I- Genel Bilgiler A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- İdareye İlişkin Bilgiler 1- Fiziksel Yapı 2- Örgüt Yapısı 3- Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4- İnsan

Detaylı

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR

2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR BAYRAMPAġA BELEDĠYESĠ 2014 YILI FAALĠYET RAPORU HEDEFLER VE SONUÇLAR ĠSTANBUL, 2015 1 Ġçindekiler BAġKAN DAN... 5 I. GENEL BĠLGĠLER... 6 A. VĠZYONUMUZ... 6 B. MĠSYONUMUZ... 6 C. ĠLKELERĠMĠZ... 6 D. YETKĠ,

Detaylı

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri,

İ 1. İ İ ġ IĞI. Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Saygıdeğer Meclis Üyeleri, Afyonkarahisar Belediyesinin 2012 yılı Faaliyet Raporu belediye birim ve müdürlüklerinin titiz çalışmaları sonunda hazırlanarak sizlere sunulmuştur. Raporun hazırlanmasında görev

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK

Mustafa Kemal ATATÜRK Mustafa Kemal ATATÜRK 1 Recep Tayyip ERDOĞAN CumhurbaĢkanı 2 Ahmet DAVUTOĞLU BaĢbakan 3 Enver YILMAZ BüyükĢehir Belediye BaĢkanı 4 Ġsa DEMĠRCĠ Belediye BaĢkanı 5 Ordu Ġl Haritası 6 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU

Detaylı

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU SUNUŞ Saygıdeğer Meclis Üyelerim, 2008 yılı Ġdare Faaliyet raporumu sizlerle paylaģmanın mutluluğu ile huzurlarınızdayım. Kamu yönetiminin; geliģtirilmesi, vatandaģ odaklı,

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU Kendiniz için değil, bağlı bulunduğunuz ulus için elbirliği ile çalıģınız. ÇalıĢmaların en yükseği budur. M. Kemal ATATÜRK 1 Değerli meclis üyeleri ve çalıģma arkadaģlarım, Göreve geldiğimiz 2009 Mart

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur. Değerli Meclis Üyeleri,

Detaylı

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI

GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 1 GĠRESUN BELEDĠYESĠ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI GĠRESUN BELEDĠYESĠ Giresun Belediyesi 2012 Yılı Performans Programı 2 Giresun Belediyesi Mali Hizmetler

Detaylı

FAALİYET RAPORU - 0 -

FAALİYET RAPORU - 0 - 2013 FAALİYET RAPORU - 0 - ÇalıĢmadan, yorulmadan ve üretmeden rahat yaģamak isteyen toplumlar ; evvela haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdur.

Detaylı

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1

ERENLER BELEDİYESİ. 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ 2010 Y I L I F A A L Ġ Y E T R A P O R U Sayfa 1 ERENLER BELEDİYESİ ÖNSÖZ Günümüz bilgi çağı, baģ döndürücü hızla geliģen teknolojiyi takip ederek, geliģerek, çoğalan genç nüfusumuza

Detaylı

Değerli HemĢehrilerim,

Değerli HemĢehrilerim, Değerli HemĢehrilerim, Çorum bugün sahip olduğu kalkınma dinamiği ile ülkemizin hızla geliģen, etki alanını hızla artıran bir kenti konumundadır. Bu kalkınma belli bir alanda değil birçok sahada sürmektedir.

Detaylı

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık.

Sunuş. Osman Nuri ÖZGÜVEN Dikili Belediye Başkanı. 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Sunuş 2011 yılını tüm güçlüklere rağmen sosyal belediyecilik yolunda tamamladık. Yaz ve kış çok farklılaşan bir nüfus yapısına, aynı nitelikli hizmeti aynı yetersiz kaynaklarla verme çabasında olduk. Halkımızın

Detaylı

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU

T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU T.C. MERSĠN AKDENĠZ BELEDĠYESĠ 2014 MALĠ YILI FAALĠYET RAPORU 2 ĠÇĠNDEKĠLER KONULAR SAYFA NO ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 4 I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon 6 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 6 C- Ġdareye

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI...

ĠÇĠNDEKĠLER. BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3. B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... ĠÇĠNDEKĠLER BAġKANIN SUNUġU... 1 GENEL BĠLGĠLER... 3 A MĠSYON, VĠZYON VE TEMEL DEĞERLER... 3 B ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 6 1 - TARİHÇE... 6 2 - MEVZUAT... 8 3 TEŞKİLAT YAPISI... 31 C ĠNSAN KAYNAKLARI...

Detaylı

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013

Mustafa Kemal ATATÜRK. Faaliyet Raporu 2013 Mustafa Kemal ATATÜRK Faaliyet Raporu 2013 Abdullah GÜL/T.C. CUMHURBAŞKANI Faaliyet Raporu 2013 Recep Tayyip ERDOĞAN/ T.C. BAŞBAKANI Kadir TOPBAŞ / İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı S. Kenan ŞAHİN /

Detaylı

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ

ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ ĠZMĠR KONAK BELEDĠYESĠ FAALĠYET RAPORU Cumhuriyet Demokrasinin Temelleri Üzerinde Yükselecektir - 2 - ABDULLAH GÜL CUMHURBAġKANI - 3 - RECEP TAYYĠP ERDOĞAN BAġBAKAN - 4 - M. CAHĠT KIRAÇ ĠZMĠR VALĠSĠ -

Detaylı

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. Konyaaltı Belediye Başkanlığı 01 YILI 01 YILI 01 YILI Kendiniz için değil millet için elbirliğiyle çalışınız. Çalışmaların en yükseği budur.. M.Kemal ATATÜRK 1 01 YILI 01 YILI 01 YILI 01 YILI İÇİNDEKİLER

Detaylı

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER

IV- KURUMSAL KABİLİYET ve KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- Üstünlükler B- Zayıflıklar V- ÖNERİ VE TEDBİRLER EKLER 01.01.2010-31.12.2010 TARĠHLERĠ ARASI NĠĞDE BELEDĠYESĠ 2010 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1

BEYOĞLU BELEDİYESİ 2012 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 1 SunuĢ Beyoğlu; 250 bin yerleģik nüfusu, her gün ülkemizin ve dünyanın dört bir tarafından gelen yüz binlerce konuğuyla Türkiye nin vitrini, Ġstanbul un sahnesidir. Tarihi ve kültürel mirasıyla medeniyetlerin

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 T.C 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ Beyoğlu, hem Türkiye nin, hem de dünyanın en önemli cazibe merkezlerinden biri. Çok-dinli, çok-dilli, çok-kültürlü, çok-renkli bir

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ

T.C. ÇORUM BELEDİYESİ T.C. ÇORUM BELEDİYESİ 2009 YILI FAALİYET RAPORU MART 2010 SUNUġ 2 I.GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon 3 B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 6 1. Fiziksel Yapı 6 2. Örgüt Yapısı

Detaylı

FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ

FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ DOĞRULUK FETHĠYE BELEDĠYESĠ DÜRÜSTLÜK DĠSĠPLĠN ii Değerli Fethiyeliler, Fethiye mizin önümüzdeki 5 yıllık geleceğini planlamaya yönelik olarak tüm ekibimizle çalıģarak tamamladığımız 2019 Stratejik Planımızda

Detaylı

Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu

Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu SUNUŞ Değerli Meclis Üyelerimiz; Ortahisar Belediyesi 2014 Yılı Faaliyet Raporu nda yer alan, ilçemizin ve halkımızın yaşam kalitesini yükseltmek amacıyla yürüttüğümüz bu çalışmalara katkı sağlayan ve

Detaylı