RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ. SEVESO GÜVENLİK RAPORU Kılavuzu İÇİNDEKİLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "RİSK ANALİZ VE DEĞERLENDİRMESİ. SEVESO GÜVENLİK RAPORU Kılavuzu İÇİNDEKİLER"

Transkript

1 İÇİNDEKİLER TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER...2 PROSESLER, TEKNOLOJİLER, ORGANİZASYON VE TESİS TANITIMI...2 TEHLİKELİ MADDELER SINIFLANDIRILMASI VE ENVANTERİ...3 BÜYÜK KAZAYA YOL AÇAN OLAYLARIN BELİRLENMESİ...3 ANA OLAY FREKANSI...5 MUHTEMEL SENARYOLAR VE İLGİLİ FREKANSLAR...6 SENARYO ETKİLERİ...8 SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ...9 DOMİNO ETKİSİ BOW-TIE MODELLEMESİ (PAPYON DİYAGRAMI) RİSK TÜM RİSKLERİN GÖSTERİMİ TANIMLAR REFERANS KAYNAKLAR Sayfa 1 / 18

2 TESİS HAKKINDA GENEL BİLGİLER Güvenlik Raporu, aşağıda verilen maddeler de dahil olmak üzere yönetmelik kapsamına giren kuruluşun detaylı bir tanıtımını (kuruluşun ismi, üretim tesisleri, depolar, tank sahaları, terminaller..) sunar. Tesisin çevresinin tanıtımı, Jeolojik ve hidrografi bilgileri, Analiz altındaki tesisin genel tanıtımı Verilecek genel bilgiler, grafiksel veriler (tesisin bulunduğu alanın uygun ölçekli genel haritalandırması) ile desteklenir. PROSESLER, TEKNOLOJİLER, ORGANİZASYON VE TESİS TANITIMI Rapor kapsamında aşağıda belirtilen hususların detaylı tanıtımı yapılacaktır: Tesisin genel tanıtımı ve tarihçesi, İnceleme altındaki tesiste (kuruluşta) gerçekleşen prosesler, Uygulanan teknolojiler, Tesis organizasyonu (günlük ve shift personelleri), Sınırlar içerisinde bulunan en yüksek insan sayısı. Açıklamalar, ilgili çizimler ve şemalar (proses akış diyagramları, lay-outlar, organizasyon şeması vb..) ile birlikte gösterilir. Proses Akış Diyagramı na bir örnek Sayfa 2 / 18

3 TEHLİKELİ MADDELERİN SINIFLANDIRILMASI VE ENVANTERİ Türk yasa ve yönetmeliklerinde uygulandığı gibi Seveso Direktifi Ek-1 dahilindeki kapsama tabi olan tesislerde bulundurulan ve işlenen tüm tehlikeli maddelerin tanımlanması ve bu maddelerin MSDS formlarına göre sınıflandırılması ile, söz konusu tehlikeli maddeler üzerinden derinlemesine bir analiz yürütülür. Seveso Direktifi kapsamında sözü edilen tehlikeli maddelerin maksimum envanter hesaplaması, kuruluşun yasal limitleri içerisinde geniş boru hatları ve sabit olmayan kamyonlar gibi proseste ve depo sahasında bulundurulan maksimum miktar temel alınarak yapılır. Envanter hesaplaması Seveso-II Direktifi Ek-1 de verilen kriterlere uygun olarak gerçekleştirilir. BÜYÜK KAZAYA YOL AÇAN OLAYLARIN BELİRLENMESİ Büyük bir kazayı tetikleyen olayları belirlemek için 2 ana madde değerlendirilir: Geçmiş ve istatistiksel analiz, İşletilebilirlik çalışmaları. Geçmiş ve İstatistiksel Analiz Gerçekleştiğinde kuruluşu etkileyecek olan büyük risklerin ön belirlemesi; ilgili maddeler, usuller, nedenler, etkiler ve sonuçlar göz önünde bulundurularak, inceleme altındaki tesiste veya benzer tesislerde geçmişte gerçekleşmiş veya atlatılmış kazaların bir analizi ile yerine getirilir. Gerekli bilgiler uluslararası referanslı kaynaklardan (raporlar) ve özel veri tabanlarından da elde edilir. Aynı zamanda 30 yıllık tecrübesiyle ICARO, EU JRC Büyük Kazalar Raporlama Sistemi (MARS) nden ve diğer pek çok referans kaynaktan temin ettiği, güncellediği ve organize ettiği bilgileri içeren kendine ait bir tescilli veri tabanı kurmuştur. İşletilebilirlik Çalışmaları Tehlike ve İşletilebilirlik Analizi (HazOp), rastlantısal tehlikeler gösterebilen prosesin normal işletim koşullarından sapmalarının belirlenmesine ve değerlendirilmesine olanak tanıyan, proses veya operasyonun sistematik bir incelemesidir. HAZOP çalışması bir dizi toplantı sırasında multi disipliner bir ekip ile (HAZOP ekibi) gerçekleştirilmektedir. Bu teknik, Sayfa 3 / 18

4 bağlantılı P&ID diyagramları ve prosesin derinlemesine analizi aracılığıyla proses aksaklıklarına ilişkin potansiyel tehlikelerin belirlenmesini sağlamaktadır ve büyük kazaların belirlenmesinde en yaygın kullanılan yöntemdir. Diğer Yöntemler Spesifik gerekliliklere göre diğer yöntemler de mevcuttur; Hata Türü ve Etkileri Analizi (Failure Mode and Effects Analysis - FMEA), Olursa Ne Olur? Analizi (What If?), Kontrol listeleri ve diğerleri. Belirlenen olaylar (Ana Olaylar) genellikle büyük kaza tehlikelerine yol açma potansiyeline sahip tehlikeli maddelerin kaybına dayanmaktadır. Bazı durumlarda spesifik durumlara ilişkin ani patlamalar veya kaçak reaksiyonlar hesaba katılmaktadır. HAZOP analizi sırasında üzerinde çalışılmış bir P&ID örneği Çalışma yapılırken, analiz edilen Ana Olayı önlemek veya etkilerini azaltmak için uygulanan teknolojik ve organizasyonel güvenlik önlemleri açık bir şekilde göz önünde bulundurulur. Sayfa 4 / 18

5 ANA OLAY (TOP EVENT) FREKANSI Ana Olay frekansı genellikle 2 yöntem kullanılarak tahmin edilmektedir: Rastgele nedenler sebebiyle benzer tesislerdeki daha önce kaydedilmiş madde kayıpları frekansının istatistiksel analizi (Rastgele olay), Hata Ağacı Analizi (proses olayı) tekniği. İstatistiksel Frekans (Rastgele olay) Rastgele olaylar sebebiyle meydana gelen madde kayıpları, 3 temel eşdeğer çap altında toplanır: küçük sızıntılar için 6.35 mm, orta derecede sızıntılar için 25.4 mm, yoğun sızıntılar için 100 mm civarına kadar (4 = mm). Özel lokal durumlar (titreşim, yüksek korozyon/erozyon oranları gibi) gerçekleşmez ise küçük çaplı borularda ani tam çap yırtılması olması mümkündür. Özellikle fazla miktarda sızıntılar ile ilgili, hem ICARO nun geçmiş deneyimleri hem de literatür bulguları dikkate alındığında aşağıdaki durumlar temel alınmalıdır: 3 çapa kadar olan borular için standart sızıntı eşdeğer çapı: boru çapı kadar alınır (full bore rupture), >8 çaplı borular için sızıntı eşdeğer çapı 4, Çapı 4 ile 6 arasında olan borular için eşdeğer çap = 76.2 mm (3 ) Rastgele senaryoların analizinde kullanılacak olan seçilmiş akımların karakterizasyonu, (madde, basınç, sıcaklık, madde hali, akış hızı gibi açılardan) her bir durum için gerçekleştirilmelidir. Ana olay temel frekansı, tesisteki spesifik durumlar için uygulanan teknolojik ve organizasyonel güvenlik önlemleri açısından bazı düzenlemeler ile birlikte API 581 standardında (2000 ve 2008 yılı basımında) belirtilenler içerisinde seçilir. Hata Ağacı Tekniği (Proses olayları) Bu teknik çoğunlukla HAZOP raporundan bilgiler toplamaya ve tehlikeli maddelerin açığa çıkmasına sebep olan tetikleyici nedenlerden itibaren mantıksal bağlantıların oluşmasına olanak tanımaktadır. Hata ağacı tekniği, spesifik bir yazılım olan FTA Pro (Diadem Inc tarafından) ile geliştirilecektir. Her bir başlangıç olayının hata oranı aşağıdaki uluslararası veri tabanlarından alınmaktadır: OREDA; Offshore Reliability Database Handbook, 2009, Exida; Safety Equipment Reliability Databook, Sayfa 5 / 18

6 İhmal Edilebilir Frekans (Tüm olaylar) 1x10-6 olay/yıl eşik değerinin altındaki bir meydana gelme sıklığında beklenen ana olaylar ihmal edilebilir riskler olarak düşünülür ve daha ileri geliştirilmez. MUHTEMEL SENARYOLAR VE İLGİLİ FREKANSLAR Alevlenir ve toksik maddelerin serbest kalması durumu, maddelerin özelliklerine (alevlenir, alevlenemez gibi) ve tutuşma kaynaklarının varlığına göre değişik şekillerde gelişebilmektedir. Tüm potansiyel senaryoları (yangın, patlama, toksik bulut, atmosferde yayılma gibi) sınıflandırmak ve olasılıkları nicel olarak belirlemek için Olay Ağacı tekniği kullanılır. Bu teknik, her biri kendine ait olasılık değerlerine sahip tüm muhtemel mantıklı parçaların araştırılmasına imkan tanımaktadır. Olay Ağacı tekniğine bir örnek Varsayılan rastlantısal olaylar birleştirilerek tüm potansiyel senaryoların kalitatif ve kantitatif olarak analizinin yapılması mümkündür. Bir senaryonun tahmini frekansının değerlendirilmesi aynı zamanda maddenin özelliğine (buhar/gaz), açığa çıkan maddenin sıcaklık ve basıncına, akış hızı ve çevresel koşullara da dayanmaktadır. Senaryoların frekansı, genellikle literatürde/veri tabanlarında yer alan olasılık parametreleri aracılığıyla saptanır. Örnek olarak; spesifik kaynakların belirlenmesinde, sızıntının açığa çıkması süresi alternatif bir bilginin olmaması durumunda 30 dakika olarak alınır. Tutuşma olasılığı düşünüldüğünde bilimsel literatürden alınan aşağıdaki değerler kabul edilir: Sayfa 6 / 18

7 Örnek- Tutuşma Olasılıkları Alevlenir kütlenin 500 kg dan düşük olması durumunda UVCE mümkün bir senaryo olarak düşünülmez. Teknolojik ve organizasyonel güvenlik önlemlerin uygulaması, rastlantısal senaryonun frekansını büyük ölçüde etkileyecektir. İhmal Edilebilir Frekans (Tüm senaryolar) 1x10-7 olay/yıl eşik değerinin altındaki bir meydana gelme sıklığında beklenen senaryolar ihmal edilebilir riskler olarak düşünülür ve daha ileri geliştirilmez. Örnek - Senaryo frekanslarının dağılımı Sayfa 7 / 18

8 SENARYO ETKİLERİ Spesifik bir yazılım programı (Phast Pro 7.1 paket programı) ile, belirlenmiş olan her bir senaryonun fiziksel etkileri üzerine bir çalışma gerçekleştirilir. Sözü edilen paket program genellikle aşağıdaki etkileri hesaplamak için kullanılmaktadır: Yangın senaryolarına ilişkin radyasyon eğrileri Patlamalara ilişkin aşırı basınç değerleri Yanıcı ve/veya toksik yayılımlı maddelere ilişkin madde derişim profili Her bir senaryonun süresi teknik ve organizasyonel koruyucu, hafifletici ve sınırlandırıcı önlemlerin mevcudiyetine, personelin ve Acil Durum Ekibinin müdahale zamanına bağlıdır. Senaryo etkileri genellikle aşağıdaki sınır değerlere göre sınıflandırılmaktadır: Termal radyasyon (jet/havuz yangınları): 37.5 kw/m 2, 12.5 kw/m 2, 7 kw/m 2, 5 kw/m 2 Tutuşma için gaz bulutu konsantrasyonu (Flash yangın): LFL, 0.5 LFL Basınç dalgası aşırı basınç: 0.3 bar, 0.15 bar, 0.05 bar Toksik derişim: IDLH, LC50, LC1 Termal doz: 3200 kw/m 2 (%100 ölüm olasılığı), 2000 kw/m 2 (%50 ölüm olasılığı), 1000 kw/m 2 (%1 ölüm olasılığı) Programda bulunan mevcut seçenekler referansı ile aşağıdaki varsayımlara başvurulur: Serbest kalan sıvının sabit/değişken/maksimum akış hızı Jet yangın: API model (bölümlere ayrılmış açık koni modeli) Buhar bulutu patlaması: tesis alan başına multi enerji modeli, TNO modeline istinaden Etki değerlendirme tesisin bulunduğu alanın meteorolojik verilerine bağlı olarak geliştirilir. Genel bir kriter olarak spesifik lokal veri yokluğunda, simülasyon için rüzgar hızı ve kararlılık kategorisi (2-D veya 2-F) seçilir. Sayfa 8 / 18

9 SONUÇLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ Sonuçların analizi, etkinin boyutsal yayılımının bir değerlendirilmesi olarak belirlenebilir. Aynı zamanda, önceden de tanımlandığı gibi insanları, çevreyi ve varlıkları etkileyen potansiyel hasarların değerlendirilmesi ile saptanabilir. Büyük bir kazanın etkileri, etki görebilecek çevre alanları da kapsayacak şekilde kuruluş içerisinde düzgün bir şekilde haritalandırılır. Haritalar, senaryoların etkilerine maruz kalabilecek alanların belirlenmesine imkan tanır. Aşağıdaki örnekte, EP 01, EP 02 vs. isimlendirilen gösterimler incelenen senaryonun kaynağı olan Ana Olayı tanımlamaktadır. Mavi renk ile çevrelendirilen alan Flash yangından, mor renk ile çevrelendirilen alan patlamalardan (VCE-0.3 bar basınç dalgası) etkilenen alanları göstermektedir. Pembe eğri içerisindeki alan ise ölümcül toksik etki bulunan alanı temsil etmektedir. Senaryo etki haritası örneği Sayfa 9 / 18

10 DOMİNO ETKİSİ Güvenlik raporunda belirtilen birinci rastlantısal senaryo ile türeyen ikincil bir büyük kazanın analizi (Domino olayı) detaylı bir çalışma gerektirmektedir. Maalesef domino olayının dünya çapında kabul gören kendine özgü bir tanımı bulunmamaktadır. HSE-UK (COMAH) a göre: Domino olayı, yakınındaki bir büyük tehlike kuruluşundaki bütünlük kaybından direkt veya indirekt olarak etkilenen bir büyük tehlike kuruluşundaki bütünlük kaybı olarak tanımlanmaktadır. Bir domino etkisinden söz etmek için iki olay eş anlı veya yakın bir zaman dilimi içerisinde gerçekleşmelidir ve tehlike dizisi başlangıç olayının ötesine genişlemelidir. ICARO, domino etkisi ile ilgili tescilli metodolojiler ile birlikte pek çok literatür ve kamu/özel kaynaklı referansa dayanan çok sayıda çalışma geliştirmiştir. Senaryoların domino etkisi yaratacak komşu hedeflerine (güçlü patlama dalgası, sıvılaşmış toksik veya alevlenir gaz/sıvıların büyük miktarlarını vuran radyasyon/jet yangını) olan etkilerini geliştirirken bu çalışma şu konuları da dikkate alacaktır: hedef maruz kalma yüzeyi ve maruz kalma süresi, engelleyici önlemler (gaz detektör sistemi gibi), uygulanan koruyucu önlemler (fiziksel bariyerler, soğutma sistemleri, su perdesi, buhar bariyerleri gibi..), özel ekip tarafından ve prosedür ile acil durum müdahalesi, senaryo lokasyonuna erişilebilirlik, araçların/ekipmanların kullanılabilirliği ve diğer parametreler. Bir Olay Ağacında her bir parametre oluşturulurken, başlamış olan bir diğer kazanın (Domino Etkisi) son frekansı bulunabilir; bunun yanı sıra ilk senaryodan kaynaklanan ikincil senaryonun türünü (yıkılma, patlama) belirlemek mümkündür. BOW-TIE MODELLEMESİ (PAPYON DİYAGRAMI) Her bir olası büyük kaza göz önüne alınarak aşağıdaki durumlar için bir papyon diyagramı hazırlanacaktır: Belirli bir tehlike etrafında var olabilecek tüm mantıklı kaza senaryoları hakkında görsel bir özet sunmak Kuruluşun ilgili senaryoları kontrol etmek için aldığı kontrol önlemlerini belirlemek Kontrol önlemlerinin başarısız olduğu durumları belirlemek ve bu durumda olabilecek muhtemel artış faktörlerini kontrol etmek Sonuçların genişlemesini önleyebilen/azaltabilen iyileştirici önlemleri belirlemek Sayfa 10 / 18

11 İyileştirici önlemlerin başarısız olduğu durumları belirlemek ve bu durumda olabilecek muhtemel artış faktörlerini kontrol etmek Aşağıda örnek bir Papyon Diyagramı gösterilmektedir: Örnek Papyon Diyagramı Papyon Diyagramları belirli yazılımlar aracılığıyla oluşturulmaktadır. RİSK DEĞERLENDİRME Belirlenen her bir senaryo için, hasara maruz kalma potansiyeli olan hedefler (insan, çevre, varlıklar) de göz önünde bulundurularak, olayın meydana gelme sıklığı ve ilgili sonuçların şiddeti arasındaki kombinasyon; spesifik risk matrisi aracılığıyla riski sınıflandırmada kullanılır. Sözü edilen matris kullanılarak riskler Kabul Edilebilir, ALARP (Mümkün Olan En Yüksek Önlem Seviyesi), Kabul Edilemez şeklinde sınıflandırılmaktadır. Kabul edilemez veya ALARP seviyesinde risklerin tespit edilmesi durumunda riskin sonuçlarını indirgemek için önlemler belirlenecek/önerilecektir. Aşağıda bir Risk Matrisi örneği gösterilmektedir: Sayfa 11 / 18

12 Frekans SEVESO GÜVENLİK RAPORU Kılavuzu Şiddet Kırmızı bölgeler kabul edilemez risk seviyesini, sarı bölgeler ALARP seviyesini, yeşil bölgeler ise kabul edilebilir risk seviyesini temsil etmektedir. TÜM RİSKLERİN GÖSTERİMİ Sayısal risk değerlendirmesi sonuçlarından başlayarak aşağıdaki kriterlere göre risk grafikleri geliştirilir: Bireysel risk (İzo-risk grafikleri) Toplumsal risk (f-n grafikleri) Her senaryo ve etkileri ana koordinatlar ve etkilenen alana göre sınıflandırılır. Ölüm ile sonuçlanabilecek olaylar için sınır değerler ve ilgili frekanslar grafiklerin geliştirilmesi için dikkate alınacaktır. Her bir ayrı elementte yazılım programı, tüm senaryo etkilerinde ölüm sıklığını azaltmayı sağlayabilecek bir kombinasyon yapar. Sayfa 12 / 18

13 Grafiklerdeki eğriler aşağıdaki etkiler için hazırlanır: Kararlı radyasyon Patlama dalgası Isı akısı Toksik derişim Bireysel Risk Bireysel risk, tehlike civarında bulunan kişiler için risktir. Her bir noktadaki toplam bireysel risk, bireysel risklerin toplamına eşittir. Bu noktada boru hatları ile ilgili tüm olay sonuçları: ( ) ( ) Burada: I.R. (x,y) = söz konusu (x,y) lokasyonunda toplam bireysel ölüm riski (yılda ölüm olasılığı veya 1/yıl) I.R. (x,y) i = senaryo i den kaynaklanan ve söz konusu (x,y) lokasyonunda toplam bireysel ölüm riski (yılda ölüm olasılığı veya 1/yıl) n = analizde değerlendirilen toplam kaza senaryosu sayısı I.R. (x,y) i ise şu şekilde hesaplanmaktadır: Burada: I.R. (x,y) i = f i. pd i. Pf i f i = senaryo i frekansı (1/yıl) pd i = olay faktörü (atmosferik koşullar, maddenin açığa çıkma yönü gibi..) Pf i = (x,y) lokasyonunda ölüm ile sonuçlanacak olan olay i sonucu olasılığı pd i genellikle rüzgar yönü ve hızı olmadığı ve atmosferin yatışkın koşullarda olduğu düşünüldüğünden genellikle 1 olarak alınmaktadır. Analizin sonucu, her biri etkinin beklenen frekansına eşit veya altında bir değerde olduğu bir bölgeyi tanımlayan eğrilerle çevrilmiş bir harita olacaktır. Aşağıda bir örnek verilmiştir: Sayfa 13 / 18

14 Sonuçlar işletmeye ait risk kabul edilebilirlik kriterleri ile karşılaştırılır. Toplumsal Risk Toplumsal risk; büyük kaza sonuçlarından etkilenen insan sayısı (N) ile beklenen meydana gelme frekansının (F) bir kombinasyonu olarak belirlenir. Frekans, N ölüm kadar çok sonuç verebilecek tüm farklı büyük kaza senaryolarının toplamı ile hesaplanır. F-N eğrileri tesis içinde ve dışındaki insan dağılımı göz önünde bulundurularak hesaplanır. Toplumsal risk aşağıdaki formül aracılığıyla hesaplanmaktadır: ( ) Burada: p (x, y) = (x, y) lokasyonunda bulunan insan sayısı pd i = olay faktörü (atmosferik koşullar, maddenin açığa çıkma yönü gibi..) Pf i = (x,y) lokasyonunda ölüm ile sonuçlanacak olan olay i sonucu olasılığı Sayfa 14 / 18

15 Frequency (F) per year SEVESO GÜVENLİK RAPORU Kılavuzu Analizin sonucu ölüm sayısı (N) ve ilgili frekans değeri (f) arasındaki kombinasyonu sunan grafiksel bir sonuç olacaktır. Aşağıda F-N eğrisine bir örnek gösterilmektedir: F/N Curve 1,00E-02 1,00E-03 Unacceptable 1,00E-04 ALARP 1,00E-05 1,00E-06 Acceptable 1,00E-07 1,00E Fatalities (N or more) Sonuçlar işletmeye ait risk kabul edilebilirlik kriterleri ile karşılaştırılır. Felaket Senaryoları Felaket senaryosu tanımı Sayısal Risk Değerlendirmesi (SRD) sonuçları (frekans ve analiz edilen her senaryonun hasarları açısından) temeline dayanmaktadır. Bu tanım, aşağıdaki kriterleri temel alan Maksimum Güvenilir Kaza Senaryoları (MCAS) yaklaşımına göre gerçekleştirilir: Senaryo güvenilir/inandırıcı olarak sınıflandırılır (Örn: Beklenen frekans 1,0 x 10-6 olay/yıl ın üzerinde) Hasarın genişlemesi önemli bir kriterdir (Örn: kuruluşun sınırları dışı) Seçilen senaryolar, kuruluşun çevre alanlardaki (içerisinde ve dışında) faaliyetlerinin etkilerinin tanımlanması için bir referans olarak sınıflandırılır. Sonuçlar Dahili Acil Durum Planı ve uygulanabilir olan yerlerde Arazi Kullanım Planlaması için temel olacaktır. Sayfa 15 / 18

16 TANIMLAR SRD: Sayısal Risk Değerlendirmesi HAZOP: Tehlike ve İşletilebilirlik çalışması, bir tesiste kazaya yol açabilecek proses aksaklıklarının analizini yapabilmek için multi disipliner bir ekip ile birlikte tehlikeleri ve prosesten sapmaları belirlemeye yarayan sistematik bir çalışmadır. Rastlantısal kayıp: Borulardan ve ekipmanlardan çevreye tehlikeli madde açığa çıkmasına yol açan rastgele nedenler sebebiyle gerçekleşen madde kaybıdır. Proses kaybı: Borulardan ve ekipmanlardan çevreye tehlikeli madde açığa çıkmasına yol açan proses nedeniyle gerçekleşen madde kaybıdır. Ana Olay: Proses sırasında veya rastgele nedenler ile tehlikeli bir maddenin açığa çıkması ile meydana gelen istenmeyen olay Frekans: Bir zaman periyodu içerisinde (genelde 1 yıl) Ana Olayın meydana gelmesine yol açabilen nedenlerin tahmini sayısı Hata Ağacı: Tesiste bir tehlikenin ortaya çıkmasına veya kazaya yol açabilen olası anormalliklerin kalitatif ve kantitatif olarak sunumu Olay Ağacı: Bir kazanın başlangıcından bitimine kadar (yangın, patlama, yayılma) aşamalarının kalitatif ve kantitatif olarak sunumu Senaryo: Ana olay ile başlayan kaza aşamalarında varsayılan gelişmelerin son biçimi (yangın, patlama ve/veya atmosfere yayılım açısından) Jet Yangın: Basınçlı bir şekilde açığa çıkan yanıcı bir maddenin tutuşma sonucu oluşan ince uzun alev yangını Havuz Yangını: Yanıcı bir maddenin veya tanktan sızmış olan bir sıvının tutuşması ile oluşan yangın tipi UVCE: Sınırlandırılamayan Buhar Bulutu Patlaması; yanıcı bir gaz bulutunun atmosfere yayılması ile ani patlaması (tutuşmadan patlamaya) sonucu oluşan yangın türü LFL: Alt Yanma Limiti; atmosferde tutuşabilen yanıcı maddelerin tutuşabileceği en düşük sınır değeri Flash Yangın: Önemli aşırı basınç sonuçları olmaksızın bir buhar bulutunun ani yanması sonucu oluşan yangın türü Sayfa 16 / 18

17 REFERANS KAYNAKLAR 1 International Association of Oil&Gas Producers, Risk Assessment Data Directory, Report No Ignition Probablities, March Flemish Government-LNE Department, Environment, Nature and Energy Policy Unit, Safety Reporting Division: Handbook of failure frequencies for drawing up a Safety Report -Technical report and Appendix, National Institute of Public Health and the Environment (RIVM), Reference Manual Bevi Risk Assessments, version 3.2, 01/07/ API STD 581 Risk based inspection - Downstream Document Recommended Practice September Exida 2007: Safety Equipment Reliability Handbook UK HSE, Clive Nussey Failure frequencies of high pressure storage vessel at COMAH sites. A comparison of data used by HSE and the Netherlands, H.I. Beerens, J.C. Pos t, P.A.M. Uijt de Haag The use of generic failure frequencies in QRA: the quality and use of failure frequencies and how to bring them up to date Journal of Hazardous Materials, 130 (2006), TOTAL - Guidelines for risk analysis, doc HSE-SRD-004, Energy Institute, 2006, IP Research Report Ignition Probability Review, Model Development and Look-up Correlations, London, UK Sintef 2006: PDS Data Handbook HSE Planning case and assessment guide (PCAG) Failure rate and event data for use within risk assessments, W.K. Muhlbauer, Pipeline Risk Management Manual, 3rd Ed., 2004, Elsevier SINTEF OREDA, Offshore Reliability Data, Dimitri B. Kececioglu, "Reliability & Life Testing Handbook, Vol 1, 2002, 2002 DEStech Publications 15 Oreda 2002: Offshore Reliability Data, API STD 581 Risk based inspection Base Resource Document, Sayfa 17 / 18

18 17 DNV Technica, a cura di John Spouge A guide to quantitative risk 1999 assessment for offshore installations CMPT, TNO - Committee for the Prevention of Disasters, CPR, Guidelines for 1999 quantitative risk assessment Purple Book, doc CPR 18 E, Lees Loss Prevention in the Process Industries, 2nd edition, Butterworth Heinemann 20 E&P Forum: Quantitative Risk Assessment Data Directory - Report No 11.8/ AIChE Chemical Transportation Risk Analisys CCPS Hurs t et al. Failure rates and incident database for Major Hazards 7th 1992 International Symposium on Loss prevention and Safety Promotion in the Process Industry, Taormina (IT), Hydrocarbon Leak and Ignition Database (1992) CCPS: Process Equipment reliability data base Progetto ARIPAR, Analis i dei Rischi Industriali e Portuali dell Area di Ravenna, World Bank - Manual of Industrial Hazard Assessment Techniques, B.J. Wiekema - TNO - "An Analysis of Vapour Cloud Explosions Based on 1983 Accidents ". 28 Thomas, HM Pipe and vessel failure probability Reliability Engineering, ; 2: Cremer & Warner - App IX in COVO Commission- Risk analysis of six potentially hazardous industrial objects in the Rijnmond Area, a pilot study A report to the Rijnmond Public Authority, Sayfa 18 / 18

KİMYA SANAYİ SEKTÖRÜNDE SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ ENDÜSTRİLERDE KAZA RİSKİ DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ

KİMYA SANAYİ SEKTÖRÜNDE SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ ENDÜSTRİLERDE KAZA RİSKİ DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ KİMYA SANAYİ SEKTÖRÜNDE SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ ENDÜSTRİLERDE KAZA RİSKİ DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ Yayın No.55 SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDAKİ ENDÜSTRİLERDE KAZA RİSKİ DEĞERLENDİRME METODOLOJİSİ:

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALAR RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE MODELLEME ÇALIŞMALARI Prof. Dr. Mehmet Çakmak RİSK ANALİZİ, RİSK DEĞERLENDİRMESİ, RİSK YÖNETİMİ RİSK NEDİR? Risk: Ekonomi, İş, Spor, Endüstri Risk: Potansiyel

Detaylı

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İŞ GÜVENLİĞİ AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL TİP MOTOR ÜRETİMİ YAPAN BİR İŞLETMEDE RİSK DEĞERLENDİRME UYGULAMASI Bitirme Projesi Vehbi KOŞUCU 131101388 Bölüm:

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü

İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü İş Sağlığı ve Güvenliği Açısından İşverenlerin Risk Değerlendirme Yükümlülüğü Teoman AKPINAR * Baki Yiğit ÇAKMAKKAYA ** Özet: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu 30 Haziran 2012 Tarihinde Resmi

Detaylı

Karayolu ile tehlikeli madde taģımacılığında güvenlik önlemleri: manifoldlu tüp demetleri

Karayolu ile tehlikeli madde taģımacılığında güvenlik önlemleri: manifoldlu tüp demetleri 86 Karayolu ile tehlikeli madde taģımacılığında güvenlik önlemleri: manifoldlu tüp demetleri Emrah KORKMAZ 1, Dr. Mesut Cemil ĠġLER 1 *, Abdurrahman AKMAN 1 *İlgili Yazar 1 İş Teftiş Kurulu Başkanlığı

Detaylı

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama

Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama International Journal of Engineering Research and Development, Vol.3, No.2, June 2011 25 Risk Değerlendirme Tablosu Yöntemi İle Risk Analizi: Bir Uygulama Hüseyin Ceylan ve Volkan S. Başhelvacı Kırıkkale

Detaylı

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle

Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle İŞÇİ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİNDE RİSK ANALİZLERİ NASIL YAPILIR? Vasfi Seber Elektrik Mühendisi Kaza; ani, istenmeyen ve planlanmamış, genellikle ölüm, yaralanma veya maddi hasarla sonuçlanan bir olaydır veya

Detaylı

Özlem Özkılıç Kimya Yük. Müh. / İş Başmüfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

Özlem Özkılıç Kimya Yük. Müh. / İş Başmüfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı MAKALE Özlem Özkılıç Kimya Yük. Müh. / İş Başmüfettişi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Risk Değerlendirmesi İş sağlığı ve güvenliği çalışmalarının amaçlarından biri iş kazaları ve meslek hastalıklarından

Detaylı

ENDÜSTRİYEL RİSK ANALİZİ ve MÜDAHALE PLANLAMALARI. RISK ANALYSIS of INDUSTRIAL ACCIDENTS AND RESPONSE PLANS

ENDÜSTRİYEL RİSK ANALİZİ ve MÜDAHALE PLANLAMALARI. RISK ANALYSIS of INDUSTRIAL ACCIDENTS AND RESPONSE PLANS ENDÜSTRİYEL RİSK ANALİZİ ve MÜDAHALE PLANLAMALARI RISK ANALYSIS of INDUSTRIAL ACCIDENTS AND RESPONSE PLANS Prof. Dr. Halil Rıdvan ÖZ Genetik ve Biyomühendislik Bölümü Fatih Üniversitesi TEHLİKE Kişisel

Detaylı

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI

EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI EK-1 GÜVENLİK RAPORUNUN BİÇİMİ VE GENEL KURALLARI 1. Genel Şekil ve Yazım Planı 1.1. Kâğıt Boyu Güvenlik raporları, A4 (21 x 29,7 cm) standardında ve birinci hamur beyaz kâğıda yazılır. 1.2. Yazı Karakteri

Detaylı

ATEX DİREKTİFLERİ ÇERÇEVESİNDE PATLAYICI ORTAM SINIFLANDIRMA VE PATLAYICI ORTAM RİSK DEĞERLENDİRMESİ

ATEX DİREKTİFLERİ ÇERÇEVESİNDE PATLAYICI ORTAM SINIFLANDIRMA VE PATLAYICI ORTAM RİSK DEĞERLENDİRMESİ ATEX DİREKTİFLERİ ÇERÇEVESİNDE PATLAYICI ORTAM SINIFLANDIRMA VE PATLAYICI ORTAM RİSK DEĞERLENDİRMESİ AMAÇ Özlem ÖZKILIÇ Kimya Yük. Müh. ÇSGB- E. Baş İşmüfettişi Patlayıcı ortamların sınıflandırılması ve

Detaylı

ÜNİTE 3 İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM SİSTEMİ

ÜNİTE 3 İÇİNDEKİLER HEDEFLER. İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ Dr. Ercüment N. DİZDAR RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM SİSTEMİ RİSK DEĞERLENDİRME VE YÖNETİM SİSTEMİ Risk Değerlendirme Kavramları Risk Değerlendirme Metodolojisi Risk Değerlendirme Metotları Uygun Metodun Seçimi İÇİNDEKİLER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMLERİ

Detaylı

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL

24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL 24 Ocak 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29246 TEBLİĞ Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından: BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARLA İLGİLİ HAZIRLANACAK GÜVENLİK RAPORU TEBLİĞİ

Detaylı

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE TEHLİKELİ KİMYASAL YÖNETİMİNİN İLKELERİ

ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE TEHLİKELİ KİMYASAL YÖNETİMİNİN İLKELERİ ARME İSTİSNAİ EĞİTİM VE DANIŞMANLIK HİZ. LTD. ŞTİ. ENDÜSTRİYEL TESİSLERDE TEHLİKELİ KİMYASAL YÖNETİMİNİN İLKELERİ IV. İş Sağlığı ve Güvenliği Kongresi ADANA 2021/2007 www.armetr.com Serkan Küçük Kimya

Detaylı

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME

RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME RİSK ANALİZİ VE DEĞERLENDİRME 6331 Göre Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek zarar veya hasar verme potansiyelini, 6331 Göre Risk: Tehlikeden

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME MODELLERİ

RİSK DEĞERLENDİRME MODELLERİ RİSK DEĞERLENDİRME MODELLERİ ÖN TEHLİKE ANALİZİ (PRELİMİNARY HAZARD ANALYSİS - PHA) Bu metod da olası sakıncalı olaylar önce tanımlanır daha sonra ayrı ayrı olarak çözümlenir. Her bir sakıncalı olay veya

Detaylı

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ

BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ BÜYÜK ENDÜSTRİYEL KAZALARI ÖNLEME ÇALIŞMALARINDA KRİTİK SİSTEMLERİN TESPİTİ VE RİSK DEĞERLENDİRME YAKLAŞIM VE YÖNTEMLERİ Özlem ÖZKILIÇ Kimya Yük. Müh. İş Teftiş İstanbul Grup Başkanlığı ÇSGB Emekli Baş

Detaylı

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ

SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SEVESO II DİREKTİFİ KAPSAMINDA GÜVENLİK YÖNETİM SİSTEMLERİ SAFETY MANAGEMENT SYSTEMS UNDER SEVESO II DIRECTIVE Cemal Can AYANOĞLU * Özet Hızla gelişen ve değişen yaşam şatları ile beraber çalışma koşulları

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ İpek ÜÇKARDEŞ RİSK ANALİZİ VE HAVACILIK SEKTÖRÜNDE KAZA RİSKLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 2012 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI

ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI ARAMA KURTARMA OPERASYONLARINDA RİSK ANALİZİ VE TÜRKİYE İÇİN ARAMA KURTARMA MODEL ARAŞTIRMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Abdurrahman KARA, Denizcilik Uzman

Detaylı

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh.

6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi. HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. 6331 Sayılı Kanun Kapsamında Risk Değerlendirmesi HAZIRLAYAN SERCAN PEŞAN İş Müfettişi-İnş. Yük. Müh. TEMEL KAVRAMLAR Tehlike: İşyerinde var olan ya da dışarıdan gelebilecek, çalışanı veya işyerini etkileyebilecek

Detaylı

Bölüm 13: Beklenmeyen Olaylar

Bölüm 13: Beklenmeyen Olaylar Bölüm 13: Beklenmeyen Olaylar URS-EIA-REP-203876 İçindekiler 13 Beklenmeyen Olaylar... 13-1 13.1 Giriş... 13-1 13.2 Kapsam ve Yaklaşım... 13-1 13.3 Yasal Durum... 13-3 13.4 Acil Durum Hazırlık ve Müdahale

Detaylı

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü

KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Karayolları Genel Müdürlüğü KARAYOLLARINDA HIZ Tanımlar Hız Etütleri Hız ve Trafik Güvenliği Hız Sınırları İstatistikler KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Trafik Güvenliği Dairesi Başkanlığı

Detaylı

İnşaat Şantiyelerine Özgü Bir İş Güvenliği Risk Analizi Yöntemi

İnşaat Şantiyelerine Özgü Bir İş Güvenliği Risk Analizi Yöntemi İnşaat Şantiyelerine Özgü Bir İş Güvenliği Risk Analizi Yöntemi Dr. İnş.Y.Müh. G. Emre Gürcanlı Y.Doç.Dr. Uğur Müngen İstanbul Teknik Üniversitesi İnşaat Fakültesi Yapı İşletmesi Anabilim Dalı Tel: 0 212

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Yayın No: 09 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ UYGULAMALARI REHBERİ Editör Dr. Fazıl AYDIN Yayına Hazırlayanlar Sakine OVACILLI İSG Uzmanı Tolga PEKİNER İSG Uzmanı Ankara,

Detaylı

YÖNETMELİK BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELĠK

YÖNETMELİK BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELĠK 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Çevre ve Orman Bakanlığından: YÖNETMELİK BÜYÜK ENDÜSTRĠYEL KAZALARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı