Radyoloji raporu radyolog ile klinisyen arasındaki en önemli işletişim

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Radyoloji raporu radyolog ile klinisyen arasındaki en önemli işletişim"

Transkript

1 Diagn Interv Radiol 2010; 16: Türk Radyoloji Derneği 2010 Bu makale Diagnostic and Interventional Radiology de yer alan İngilizce makalenin Türkçesi olup kaynak gösterme ve dizinleme amacı ile kullanılamaz. Radiological report: expectations of clinicians GENEL RADYOLOJİ ARAŞTIRMA YAZISI Radyoloji raporları: klinisyenlerin beklentileri Nurullah Doğan, Zeynep Nigar Varlıbaş, Özge Petek Erpolat AMAÇ Doğru bir radyoloji raporunun nasıl düzenleneceği ile ilgili çok sayıda yayın varsa da, klinisyenin radyoloji raporundan ne beklediği konusu değerlendirilmemiştir. Biz bu çalışmada klinisyenin radyoloji raporlarının tarzı ve içeriğinden beklentilerini ve tercihlerini değerlendirmeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM On dokuz sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sorgu geliştirilmiştir. Üniversite veya devlet hastanesinde çalışan 200 hekim eşit sayıda dahiliyeci ve cerrah içerecek şekilde dört gruba ayrılmıştır. Sorular yüz yüze görüşme yöntemi ile iletilmiştir. Sonuçlar her grup için Pearson ki-kare testi ile analiz edilmiştir. BULGULAR Görüntü formatı (CD/DVD veya negatif film) ile ilgili olan 16. soru dışında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Klinisyenlerin tüm bölümleri (yani klinik bilgi, teknik, bulgular, sonuç ve öneriler) içeren, ayrıntılı, standart radyolojik raporları tercih ettikleri saptanmıştır. CONCLUSION Bu çalışma radyologlara daha etkin raporlar yazmaları konusunda önemli veriler sunmuştur. Anah tar söz cük ler: radyoloji iletişim standardizasyon Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi, Radyoloji (N.D. ve Radyasyon Onkolojisi (Ö.P.E.) Bölümleri, Kütahya; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji (Z.N.V.) Anabilim Dalı, Bursa. Gelişi 5 Mayıs 2009; revizyon isteği 10 Ağustos 2009; revizyon gelişi 27 Ağustos 2009; kabulü 1 Eylül E-yayın tarihi: 20 Temmuz 2010 DOI / DIR Radyoloji raporu radyolog ile klinisyen arasındaki en önemli işletişim aracıdır, ancak doğal olarak tek taraflıdır. Radyologlar çoğunlukla raporlarının klinisyenler tarafından nasıl değerlendirildiğini bilmez. Dahası radyologların rapor düzenleme konusunda çok farklılıklar gösterebilen bireysel ve özelleşmiş düşünceleri vardır. Sonuçta, gerek klinisyenler, gerekse radyologlarda radyolojik raporların ne şekilde olması gerektiği ile ilgili bir uzlaşma söz konusu değildir. Bu çalışmanın amacı klinisyenlerin radyoloji raporlarını nasıl değerlendirdiğini incelemek ve radyologlardan ne beklediklerini ortaya koymaktır. Nihai hedef radyoloji raporlarının standardizasyonuna katkıda bulunmaktır. Gereç ve yöntem Çalışma grubunun seçimi Sorgu esaslı bu çalışma cerrahi ve dahiliye bölümlerindeki uzmanlarla yapılmıştır. Pratisyen hekimler, asistanlar, yan dal uzmanlık öğrencileri ve temel tıp bilimleri uzmanları çalışma dışında tutulmuştur. Çalışma 200 hekimle yapılmıştır; 100 hekim Bursa, Türkiye deki devlet hastanelerinden (Çekirge Devlet Hastanesi, İnegöl Devlet Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi) rastgele seçilmiş, 100 hekim Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi nden dahil edilmiştir. Devlet ve üniversite hastanelerinden eşit sayıda dahiliye ve cerrahi uzmanı alınmıştır. Sonuçta her birinde devlet ya da üniversite hastanesinden 50 uzman bulunan dört grup oluşturulmuştur. Katılımcıların yaş, cinsiyet, çalıştığı kurum ve akademik unvan gibi özellikleri Tablo 1 de, tıbbi bölümlere göre dağılımları Tablo 2 de sunulmuştur. Sorgu Çalışma için çoktan seçmeli 19 sorudan oluşan bir sorgu hazırlanmıştır. Sorular radyoloji asistanları tarafından yüz yüze görüşmeyle iletilmiştir. Yanıtlar amaçlarına göre sınıflandırıldıktan sonra değerlendirme yapılmıştır. İlk 17 sorunun yanıtları Tablo 3 te gösterilmiştir. Son iki sorunun yanıtları için katılımcılara örnek raporlar verilmiş ve hangisini uygun buldukları sorulmuştur (Örnek 1 ve 2 sırasıyla Tablo 4 ve 5 te sunulmuştur). Katılımcıların uygun bulduğu raporlar değerlendirilerek ve diğer sorulara verilen yanıtlarla karşılaştırılarak sonuca varılmıştır. İstatistiksel analiz Analizler SPSS yazılımı sürüm 11 (SPSS Inc., Chicago, ABD) aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Dört grubun verileri ayrı ayrı analiz edilmiş ve Pearson ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı olarak 0.05 düzeyinde veya daha altında p değerleri kabul edilmiştir. 179

2 Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri Üniversite hastanesi Devlet hastanesi Kadın Erkek Ortalama yaş, aralık 44 (30 66) 45(29 62) Profesör 47 - Doçent 19 - Yardımcı doçent 14 - Uzman Tablo 2. Katılımcıların tıbbi bölümlere göre dağılımları Araştırma etiğine uyum Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Bilimsel Komitesi tarafından onaylanmış (karar sayısı /30, 10 Haziran 2008) ve 1 Haziran Ağustos 2008 tarihleri arasında yürütülmüştür. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş olur alınmıştır. Bulgular Klinisyenlere ilk olarak raporların yeterliliği sorulmuş, %60 ı %75, %29 u %50, %4.5 i <%25, %3.5 i %25 Üniversite hastanesi 180 Eylül 2010 Diagnostic and Interventional Radiology Devlet Hastanesi Kalp-damar cerrahisi 3 3 Kardiyoloji 1 1 Göğüs cerrahisi 2 4 Dermatoloji - 2 Acil servis 4 4 Kadın-doğum 6 8 Enfeksiyon hastalıkları 2 2 İç hastalıkları Nöroloji 4 4 Beyin ve sinir cerrahisi 3 3 Göz hastalıkları 7 5 Ortopedi 1 2 Kulak-burun-boğaz hastalıkları 5 4 Çocuk cerrahisi 5 2 Çocuk hastalıkları Fizik tedavi 5 5 Plastik cerrahi 2 1 Psikiyatri 2 1 Göğüs hastalıkları 5 3 Radyasyon onkolojisi 4 6 Spor hekimliği 1 - Genel cerrahi 9 10 Üroloji 3 4 ve %3 ü %100 oranında yeterli bulduklarını ifade etmiştir. Yetersiz bulunan raporların kaynağı araştırıldığında üniversite raporlarının yeterli bulunma oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır (üniversite raporlarının yalnızca %3.5 i yetersiz olarak değerlendirilmiştir). Tüm kurumların (%37), devlet hastanelerinin (%33.%) ve özel görüntüleme merkezlerinin (%26) sonuçları birbirine benzerdir ve aralarında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktur. Klinisyenlere sundukları klinik bilginin yeterliliği hakkında ne düşündükleri sorulduğunda %53.5 i yeterli bilgi sunduklarını, %41.5 i kısa olmakla birlikte not yazdıklarını bildirmiştir. Klinisyenlerin yalnızca %5 i yoğun hasta yükü nedeniyle klinik bilgi yazmadıklarını ifade etmiştir. Hiçbir klinisyen bilgi vermenin gereksiz olduğu düşüncesinde değildir. Uzun bir raporla karşılaştıklarında ne tepki verdikleri sorulduğunda %46 sı yalnızca sonuç bölümünü okuduklarını, eğer gerek duyarlarsa raporun geri kalan kısmını incelediklerini; %39 u raporun tümünü okuduklarını bildirmiştir. Radyoloji raporlarının değişik düzeylerde ayrıntılı olması ile ilgili 18. soruya (Tablo 4) yanıt olarak katılımcıların %72 si ayrıntılı, %22.5 i fazla ayrıntılı olmayan, %5.5 i ise çok kısa raporları tercih ettiklerini belirtmiştir. Gene radyoloji raporlarının değişik düzeylerde ayrıntılı olması ile ilgili 19. soruya (Tablo 5) katılımcıların %64.5 i standardize ayrıntılı bir rapor, %35.5 i özet rapor istedikleri yanıtını vermiştir. Yeterli bir raporun içeriğinde nelerin bulunmasının beklendiği beşinci ila on ikinci sorularda sorulmuştur. Klinisyenlerin çoğu (%92.5) lezyonların belirtilerinin ayrıntılı olarak belirtilmesini istediklerini bildirmiştir. Birden fazla lezyon varsa, %65 i her bir lezyonun ayrıntılı tarifini istemiştir. Katılımcıların %56 sı bu tariflerde radyolojik terimlerin (Westmark işareti, T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens gibi) kullanılmaması gerektiğini belirtmiş, bunların yerine kalsifikasyon, nekroz, hemoraji gibi daha alışkın oldukları terimlerin tercih edilmesini istemiştir. Katılımcıların yalnızca bir alt grubu (%30) gerek duyulduğu takdirde radyolojik terimlerin kullanılabileceğini düşündüklerini belirtmiştir. Katılımcıların %65 i lezyonlar tarif edilirken özelliklerin benzer lezyonlarla karşılaştırılarak verilmesinin daha iyi olacağını bildirmiştir. Klinisyenlerin %92 si lezyonların anatomik pozisyonlarının ayrıntılı olarak bildirilmesi gerektiğini söylemiştir. Katılımcıların neredeyse yarısı (%46.5) patolojik lezyonların önem düzeylerine göre sıralanmasını talep etmiştir. Klinisyenlerin %53.5 i lezyonun yapısı ve patolojisinin koyu veya yatık yazıyla belirtilmesi kaydıyla basılı bir rapor formatını tercih ettiklerini belirtmiştir. Hekimlerin %37.5 i temel anatomik yapıların tarif Doğan ve ark.

3 Tablo 3. Sorgunun ilk 17 sorusu ve yanıt seçenekleri Soru 1: Soru 2: Soru 3: Soru 4: Soru 5: Soru 6: Soru 7: Soru 8: Soru 9: Soru 10: Soru 11: Soru 12: Soru 13: Soru 14: Soru 15: Soru 16: Soru 17: Genelleme yaparsanız, radyoloji raporlarının yeterlilik yüzdesi nedir? a) %100 b) %75 c) %50 d) %25 e) <%25 Yetersiz olarak değerlendirdiğiniz raporların kaynağı neresidir? a) Üniversite hastanesi b) Devlet hastanesi c) Özel görüntüleme merkezi d) Tüm kurumlardan eşit oranlarda Radyolojik tetkik isterken klinik bilgi yazar mısınız? a) Ayrıntılı klinik bilgi yazarım. b) Birkaç sözcük (yetersiz) klinik bilgi yazarım. c) Yazmak isterim, ancak hasta yükü nedeniyle fırsatım yok. d) Yazmaya gerek yok. Radyoloji raporunun yalnızca radyologun görüşlerini yansıtması yeterlidir. Uzun (bir sayfadan fazla) bir radyoloji raporu ile karşılaşırsanız ne tepki verirsiniz? a) Yalnızca sonuç bölümünü okurum. b) Önce sonuç bölümünü okurum, gerekirse diğer bölümlere bakarım. c) Yalnızca bulgular ve sonuç bölümlerini okurum. d) Tüm raporu (klinik bilgi, yöntem, bulgular, vs.) okurum. Lezyonlar sonuç bölümünde ne şekilde tarif edilmelidir? a) En önemli lezyondan başlanarak yazılmalıdır (standart bir formatta değil, her hasta için özgün olmalıdır). b) Organlardaki patolojik lezyonlar ilgili bölümlerde standart formatta yazılmalıdır (patolojik bulgular koyu veya italik harflerle yazılmalıdır). Benzer birçok lezyonun bulunduğu incelemelerde (örneğin çok sayıda karaciğer metastazı) her lezyon ayrıntılı olarak tarif edilmeli midir? b) En büyüğü tarif edildikten sonra benzer başkalarının bulunduğunun belirtilmesi yeterlidir. Lezyonun anatomik yeri ayrıntılı olarak belirtilmeli midir? b) Raporu uzatacağından gerekli değildir. Tüm anatomik yapılar raporda bir bir belirtilmeli midir? b) Normal temel anatomik yapıların belirtilmesi yeterlidir. c) Normal anatomik yapıların belirtilmesine gerek yoktur. Patolojik bulguların arkasına diğer yapılar normaldir ifadesinin eklenmesi yeterlidir. Patolojik anlamı olmayan anatomik yapı ölçümlerinin (boyut, çap, vs.) raporda yer alması gerekli midir? b) Yalnızca temel anatomik yapıların boyutlarının belirtilmesi yeterlidir (örneğin, dalak uzunluğu). c) Klinik bilgi gerektiriyorsa ilgili organların boyutları normal aralıkta bile olsa belirtilmelidir (örneğin, kronik hepatitli bir hastada karaciğerin boyutları). d) Normal yapıların boyutlarının belirtilmesine gerek yoktur. Raporun sonunda sorunun çözümüne yönelik yöntemlerin belirtildiği bir öneriler bölümünün yer alması şart mıdır? a) Hayır. Hasta bu bölümü okursa klinisyen güç durumda kalır. b) Hayır. Gerek duyduğu takdirde hangi tetkiki isteyeceğine klinisyen karar verir. c) a+b d) Evet. Öneriler klinisyene yardımcı olur. Raporda bir ön tanı belirtilirken kesin ya da olası ifadelerin kullanılması tedavinizi nasıl etkiler? (örneğin, adrenal adenomlu bir hasta için görünüm adenom ile uyumludur veya görünüm adenoma ait olabilir veya görünüm adenoma benzemekle beraber metastaz ekarte edilemez ifadeleri) a) Şüpheli ifadeler kullanılsa bile aksini ispat edene kadar lezyonu patolojik kabul ederim. b) İfade kesinse tedaviyi başlatır, şüpheliyse ek tetkik isterim. c) Tedaviye hastanın klinik bulgularına göre karar veririm. Raporda radyoloji terimlerinin kullanılması gerekli midir? (örneğin Westmark işareti, T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens) a) Kesinlikle gereklidir. b) Lezyonun klinisyen tarafından yorumlanabilir şekilde ifade edilmesi (kalsifikasyon, hemoraji, nekroz) yeterlidir. c) Lezyonun yeri ve özelliklerinin belirtilmesi yeterlidir. Bir raporun tıbbi terminoloji yerine Türkçe terimlerle düzenlenmesini nasıl karşılarsınız? a) Hastalar raporları okuduğundan gerekli değildir. b) Evrensel tıbbi terminolojiyi herkes bildiğinden gerekli değildir. c) a+b d) Mümkün olduğunca Türkçe terimlerin kullanılması daha iyidir. Lezyonun yeri film üzerinde işaretlenmeli midir? a) Hayır, lezyonun anatomik yerleşiminin raporda belirtilmesi yeterlidir. b) Lezyonun bulunduğu kesit numarasının raporda belirtilmesi yeterlidir. c) Lezyon görüntü üzerinde işaretlenmelidir (örneğin, okla). d) Hem kesit numarasının belirtilmesi, hem de işaretlenmesi daha iyidir. Raporun nasıl elinize geçmesini istersiniz (hasta, kurye, e-posta, hastane bilgi sistemi)? a) Hastaya verilmelidir. b) Kapalı bir zarfla hastaya veya bir yakınına verilmelidir. c) Kurye ile gönderilmelidir. d) Hastane bilgi sistemi veya e-posta ile gönderilmelidir. Görüntüler rapor ekinde ne şekilde sunulmalıdır (negatif film, CD, DVD)? a) CD veya DVD formatında. b) İncelemenin tümü negatif filme basılmalıdır (ekonomik olmaması önemli değildir). c) a+b (en pahalı tercih) d) Yalnızca patolojik lezyon negatif filme basılmalıdır. e) Rapor yeterliyse görüntüye gerek yoktur. Bazı ülkelerde olduğu gibi, radyologun inceleme öncesi ve sonrası konsültan görevi görmesini ister misiniz? a) Ben kendi konumda uzman olduğumdan daha ileri inceleme konusunda karar vermek için konsültasyona gerek duymam. b) Bir radyologla düzenli konsültasyonda bulunmak isterim. c) Gerek yok, nadiren raporlar üzerinde tartışmak gereği duyarım, bu zamanlarda da radyologla değil, klinisyen arkadaşlarımla tartışmayı tercih ederim. d) Konsültasyona gerek duyarsam bir radyolog arkadaşımı arayıp görüşebilirim, dolayısıyla ayrıca konsültasyona gerek yoktur. Cilt 16 Sayı 3 Radyoloji raporları: klinisyenlerin beklentileri 181

4 Tablo soruda verilen örnek rapor Soru 18: Akciğer grafisi için aşağıda verilen rapor örneklerini incelediğinizde hangisini tercih edersiniz? Klinik tablo: Mide kanseri nedeniyle opere edilen hastanın ameliyattan sonraki durumunun takibi. Patoloji: Akciğerlerde nodüller vardır ve her iki kostodiyafragmatik sinüs künttür. Yanıtlar: a. Kısa rapor: Her iki akciğer parankiminde yaygın dağılım gösteren nodüller vardır. Hastanın mide kanseri olduğu göz önüne alındığında, bu görüntünün büyük olasılıkla metastaz ile uyumlu olduğu düşünülmüştür. Her iki kostodiyafragmatik sinüs künttür. Grafi dahilinde yer alan diğer yapılar normaldir. b. Sınırlı ayrıntıda rapor: Toplam beş nodül bulunmaktadır. En büyüğü 1.5x1 cm boyutlarındadır ve sol akciğer parankiminde yer almaktadır. İki nodül 1 cm den küçüktür ve sağ akciğer parankiminde yer almaktadır. Hastanın mide kanseri olduğu göz önüne alındığında, bu görüntünün büyük olasılıkla metastaz ile uyumlu olduğu düşünülmüştür. Her iki kostodiyafragmatik sinüs künttür (?plevral sıvı/adezyon). Grafide görülen kemik ve yumuşak dokular normaldir. c. Ayrıntılı rapor: Klinik tablo: Mide kanseri nedeniyle opere edilen hastanın ameliyattan sonraki durumunun takibi. Bulgular: Sol akciğerin alt zonunda 1.5x1 cm, üst zonunda 1x1 cm boyutlarında iki adet nodül vardır. Sol akciğer üst zonundaki nodülün yakınında 1 cm den küçük üç nodül, sağ akciğer alt zonunda 1 cm den küçük iki nodül daha bulunmaktadır. Hastanın mide kanseri olduğu göz önüne alındığında, bu görüntünün büyük olasılıkla metastaz ile uyumlu olduğu düşünülmüştür. Bilgisayarlı tomografi ile daha ileri tetkik önerilir. Her iki kostodiyafragmatik sinüs künttür (?plevral sıvı/adezyon). Her iki hilus normaldir. Mediyasten genişliği ve kardiyotorasik oran normaldir. Grafide önemli bir kemik anormalliği gözlenmemiştir. Kitle lezyonu görülmemiştir. Sonuç: Her iki akciğer parankiminde çok sayıda nodüler oluşum vardır. En büyüğü sol akciğer alt zonunda yer almaktadır (metastaz?). Her iki kostodiyafragmatik sinüs künttür (?plevral sıvı/adezyon). Bilgisayarlı tomografi ile daha ileri tetkik önerilir. Tablo soruda verilen örnek rapor Soru 19: Lomber manyetik rezonans görüntülemesi için aşağıda verilen rapor örneklerini incelediğinizde içerik açısından hangisini tercih edersiniz? Yanıtlar: a. Özet rapor: Bel ağrısı yakınması bulunan 46 yaşında kadın hastanın T1 ağırlıklı sagital, T2 ağırlıklı sagital ve aksiyal ve kontrast madde enjeksiyonundan sonra T1 ağırlıklı sagital ve aksiyal kesitleri elde edilmiştir. Lomber vertebraların dizilimi ve yükseklikleri normaldir. Disk mesafeleri ve yoğunlukları normaldir. L4-L5 ve L5- S1disklerinde kalınlaşma ve L4-L5 diskinin merkezi bölümünde minimal protrüzyon vardır. Sinir köklerine bası gözlenmemiştir. Kontast madde verildikten sonra patolojik boyanma gözlenmemiştir. b. Sınırlı ayrıntıda rapor: Klinik bilgi: İki aydır sağ bacağına yayılan ve egzersizle artan bel ağrısı yakınması bulunan 46 yaşında kadın hasta. Teknik: T11-S1 aralığında T1 ağırlıklı sagital, T2 ağırlıklı sagital ve aksiyal ve intravenöz 0.5 mmol Gd-DTPA uygulandıktan sonra T1 ağırlıklı sagital ve aksiyal kesitler elde edilmiştir. Bulgular: Lomber vertebraların dizilimi ve yükseklikleri ile intervertebral disk mesafeleri normaldir. Patolojik sinyal yoğunluğu gözlenmemiştir. Medulla spinalis ve tekal kese uzantısının sinyal yoğunlukları normaldir. Konus medullaris normal yerleşiminde sonlanmaktadır. Arka spinal elemanlarda defektif görünüm bulunmamıştır. T11-L1 düzeyindeki aksiyal kesitlerde disk ve nöral foramenler normaldir. Her iki taraftaki sinir köklerine bası gözlenmemiştir. L2-L3 düzeyindeki aksiyal kesitlerde disk ve nöral foramenler normaldir. Her iki taraftaki sinir köklerine bası gözlenmemiştir. L3-L4 düzeyindeki aksiyal kesitlerde disk ve nöral foramenler normaldir. Her iki taraftaki sinir köklerine bası gözlenmemiştir. L4-L5 düzeyindeki aksiyal kesitlerde kalınlaşmış diskin merkezi baziller bölümünde minimal protrüzyon vardır. Nöral foramenler normaldir ve her iki taraftaki sinir köklerine bası gözlenmemiştir. L5-S1 düzeyindeki aksiyal kesitlerde diskte kalınlaşma vardır. Nöral foramenler normaldir ve her iki taraftaki sinir köklerine bası gözlenmemiştir. Kontast madde verildikten sonra patolojik boyanma gözlenmemiştir. Sonuç: L4-L5 ve L5-S1 disklerinde kalınlaşma ve L4-L5 diskinin merkezi baziller bölümünde minimal protrüzyon. edilmesini yeterli bulduklarını bildirirken, %36 sı incelenen tüm anatomik yapıların betimlenmesini istemiştir. Geri kalan hekimler (%26.5) normal anatomik yapıların belirtilmesini gereksiz bulduklarını, katılımcıların %35 i ise normal bulguların ifade edilmesine gerek olmadığını düşündüklerini ifade etmiştir. Ancak katılımcıların %32 si hastanın klinik durumunu değerlendirmek için (örneğin hepatit tanısı ile izlenen bir hastada karaciğerin boyutları) normal bile olsa anatomik yapının bildirilmesini istediklerini söylemiştir. Klinisyenlerin %19.5 i temel anatomik yapıların (örneğin dalak), %13.5 i tüm anatomik yapıların (örneğin boyut, çap) normal sınırlarda olsa bile ölçüm sonuçlarının yazılması gerektiğini belirtmiştir. Radyologun anormal bir bulguyu bildirirken kesin ifadeler kullanması ile ilgili 11. soruya yanıt olarak (Tablo 3) klinisyenlerin %56 sı sağladıkları klinik bilgi temelinde radyolojik tanıdan emin olmadıklarını ifade etmiştir. Klinisyenlerin çoğu (%70.5) raporların sonunda bir öneri kısmı bulunmasının yararlı olacağını söylemiş, %29.5 i öneri kısmının gereksiz olduğunu, %9.5 i hastaların bu öneri kısmını okuyarak hekimi baskı altına alacağını, %8.5 i klinisyenin karar vermesi gerektiğini, %11.5 i her iki nedenin de geçerli olduğunu belirtmiştir. Sorguya katılan klinisyenlerin çoğu (%73) raporların Türkçe terimler kullanılarak yazılmasına karşı çıkmıştır. Hekimler şu nedenlerle uluslar arası tıbbi terminolojinin kullanılmasını istemiştir: %15 i hastaların raporları okuması, %28.5 i uluslar arası tıbbi 182 Eylül 2010 Diagnostic and Interventional Radiology Doğan ve ark.

5 terminolojiyi herkesin bilmesi, %29.5 i her iki durumun da geçerli olması nedeniyle isteklerinin bu yönde olduğunu belirtmiştir. Lezyonların işaretlenmesi ile ilgili 14. soruya klinisyenlerin %73 ü işaretleme istedikleri yanıtını vermiştir; %14 ü lezyonun hangi kesitte olduğunun belirtilmesini, %16.5 i işaretlemenin bizzat film üzerinde yapılmasını isterken %42.5 i her iki yöntemin birden kullanılmasını tercih etmiştir. Klinisyenlere raporların nasıl gönderilmesini istedikleri sorulduğunda %85 i hasta veya yakınları aracılığı ile gönderilmesinin yeterli olduğunu bildirmiştir. Yalnızca %27 si kapalı zarf içinde, %2 si kurye aracılığıyla, %13 ü ise elektronik ortamda (e-posta veya hastane işletim sistemi ile) gönderilmesini istemiştir. Şimdiye kadarki soruların yanıtları açısından üniversite ile devlet hastanelerinde çalışan hekimler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak bu iki grup klinisyen arasında rapora eklenen görüntü formatı açısından (16. soru) anlamlı fark saptanmıştır (p=0.005). Bu soruya verilen yanıtlar Tablo 6 da sunulmuştur. Devlet hastanelerinde çalışan klinisyenlerin %37 si negatif film baskısını tercih ederken, üniversite hastanelerinde çalışanlar CD ya da DVD formatını tercih etmiştir. Devlet hastanelerinde çalışan klinisyenlerin yalnızca %18 i CD ya da DVD formatını istediklerini bildirmiştir. Her iki grup bir arada değerlendirildiğinde %13.5 inin hasta yeterli bir rapora sahipse görüntünün sunum şekli önemli değildir, %10 unun yalnızca patolojik lezyonlar filme basılmalıdır seçeneklerini işaretledikleri saptanmıştır. Klinisyenler arasında cerrah ya da dahiliyeci olmaları açısından bir fark görülmemiştir (p>0.05). Son olarak, klinisyenlerin radyologlardan konsültasyon isteyerek ne ölçüde yarar sağladıkları öğrenilmeye çalışılmış ve %75.5 inin en azından bir miktar yararlandığı saptanmıştır: %43.5 i, zaman zaman, %32 si düzenli olarak radyologlarla iletişimde olduğunu ifade etmiştir. Klinisyenlerin %16.5 i ise radyologların yardımına ihtiyaç duymadıklarını, gerek olursa radyolog bir arkadaşlarını arayıp bilgi alabileceklerini, bu nedenle radyoloji konsültanına gerek olmadığını belirtmiştir. Klinisyenlerin %4.5 i nadiren olguları tartışma gereği hissettiklerini, bu durumda da radyologlarla değil, klinisyen arkadaşları ile tartışmayı tercih ettiklerini bildirmiştir. Tüm sorulara seçenekler doğrultusunda verilen yanıtlar Tablo 7 de sunulmuştur. Tartışma Bir radyologla bir klinisyen arasındaki tek iletişim yöntemi radyolog tarafından hazırlanan rapordur. Klinisyenler radyologları yalnızca raporlarından tanır, radyologlar da genellikle raporlarının kime gittiğini bilmez. Çoğu radyolog raporlarının klinisyenler tarafından nasıl değerlendirildiğini ve klinisyenlerin raporlarından ne beklediğini bilmez. Radyolojik tetkikler ve raporların niteliği ile ilgili çok sayıda yayın bulunmakla birlikte (1-6), pek azında klinisyenlerin radyologlardan ne beklediği incelenmiştir. Clinger ve arkadaşları klinisyenlerin radyologlardan beklentilerini ilk inceleyen araştırmacılardır (7). McLoughlin ve arkadaşları radyologların hastayı gönderen klinisyenlerin isteklerini pek dikkate almadıklarını bildirmiştir (4). Çalışmamızda öncelikle klinisyenlere radyoloji raporlarının yeterliliği konusunda ne düşündükleri sorulmuştur. Üniversite kökenli raporlar daha doyurucu (%96.5) bulunmuştur. Bu oran devlet hastaneleri veya özel görüntüleme merkezlerinden yüksektir. Bu bulgu, üniversite hastanelerinde Özsunar ve arkadaşlarının da belirttiği yüksek inceleme niteliğinin bir sonucu olabilir (2). Özsunar ve arkadaşları incelemeleri üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel sağlık merkezleri şeklinde üç kategoriye ayırmıştır. Üç grup incelemelerin kalitesi açısından karşılaştırılmıştır. Devlet hastaneleri ile özel sağlık merkezleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak üniversitelerle devlet hastaneleri (p=0.03) ve özel sağlık merkezleri (p=0.04) arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Radyoloji servislerinde kalite kontrolü ve standardizasyon gittikçe daha önemli bir hale gelmeye başlamıştır. Özsunar ve arkadaşlarının bulguları doğrultusunda inceleme kalitesinin yüksekliğinin raporların yeterliliği ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Radyologların klinisyenlerden en önemli isteği klinik bilgi sağlanmasıdır; ancak sağlanan bilgi genellikle yetersiz veya okunamaz niteliktedir. Hastanın tanısı açısından önemli olan klinik bilgilerin yazılı olarak sunulması pek sık karşılaşılan bir durum değildir. Çalışmamızın verilerine göre klinisyenlerin %53.5 i yeterli klinik bilgi sunarken, %41.5 i yalnızca kısa bir not yazmıştır. Klinik bilgi tanımı radyologlar ve klinisyenler arasında farklılık göstermiştir. Radyologların ilgilendikleri konulardan biri raporların sonuç bölümlerinde hangi bilgilerin yer alması gerektiğidir. Bazı radyologlar yalnızca patolojik bulgulara odaklanarak kısa raporlar yazar, bazı radyologlarsa gözlemledikleri her yapıyı (hatta gözlemlemediklerini bile) ayrıntılı olarak belirtir. Klinisyenlere uzun raporlara ne tepki gösterdikleri sorulduğunda %39 u raporun tamamını okuduğunu bildirmiştir. Bu sorunun yanıtını son iki sorunun (18. ve 19. soru) yanıtları ile beraber değerlendirmeye karar verdik. On sekizinci soruda çok kısa, ayrıntı içermeyen ve ayrıntılı rapor tipleri sunularak katılımcılara hangisini tercih ettikleri sorulmuştur. Katılımcıların çoğu (%72) ayrıntılı raporu tercih etmiştir. On dokuzuncu soruda aynı hasta için biri kısa, diğeri standardize ayrıntılı olmak üzere iki rapor örneği sunulmuştur. Klinisyenlerin %65 i standardize ayrıntılı formu tercih etmiştir. Bu soruların ikisinde de patoloji aynı şekilde ifade edilmiştir. Tek fark raporda normal yapıların da yer alması veya klinik bilgi, yöntem, bulgular ve sonuç gibi bölümlerden oluşan sunum değişiklikleridir. Rapor üç sorunun yanıtları ile beraber değerlendirildiğinde klinisyenlerin raporun tamamını okuyup okumamalarından bağımsız olmak üzere standardize ayrıntılı raporları tercih ettiği anlaşılmıştır. Naik ve arkadaşlarının 25 radyolog ve 95 klinisyenle yaptıkları çalışmada, bizim 18. ve 19. sorularımıza benzer şekilde, üç farklı senaryo için altı farklı rapor örneği oluşturulmuş ve katılımcılara hangi raporu tercih ettikleri sorulmuştur (8). Bu çalışmada da katılımcıların çoğunun standardize ayrıntılı raporları tercih ettiği saptanmıştır. Hangi özelliklerin yeterli bir rapor olarak değerlendirildiğini anlamak üzere bir seri soru hazırlanmıştır. Klinisyenlerin çoğu hangi sayıda olursa olsun her bir lezyonun tüm özelliklerinin ayrıntılı olarak tarif edilmesini talep ettiğini bildirmiştir. Klinisyenlerin çoğu radyolojik terimlerden çok kendi aralarında kullandıkları kalsifikasyon, nekroz, hemoraji gibi ifadelerin yer almasını istemiştir. Bu ifadelerin nor- Cilt 16 Sayı 3 Radyoloji raporları: klinisyenlerin beklentileri 183

6 Tablo 6. Kurumlarına göre katılımcıların 16. soruya yanıtları Soru 16: Yanıtlar: Görüntüler rapor ekinde ne şekilde sunulmalıdır (negatif film, CD, DVD)? a. CD veya DVD formatında. b. İncelemenin tümü negatif filme basılmalıdır (ekonomik olmaması önemli değildir). c. a+b (en pahalı tercih) d. Yalnızca patolojik lezyon negatif filme basılmalıdır. e. Rapor yeterliyse görüntüye gerek yoktur. Yanıtlar Üniversite hastanesi Devlet Hastanesi a b c d 3 17 e Tablo 7. Tüm sorulara verilen yanıtların seçeneklere göre yüzdeleri Sorular a Seçenekler b c d e malde patolog tarafından kullanılması daha uygunsa da, hala radyologlardan beklenmektedir. Dahası, klinisyenler arasında raporların nasıl olması gerektiği konusunda bir fikir birliği yoktur. Normal bulguların raporlarda yer alıp almaması konusu da tartışmalıdır. Naik ve arkadaşlarının çalışmasında bir organ raporda bildirilmediyse incelendiğinden emin olunamadığı belirtilmiştir (8). Ancak aynı çalışmada bu bulguya ters olmak üzere katılımcıların çoğu standart basılı raporları tercih ettiğini bildirmiştir. Bir diğer çalışmada Gagliardi standart raporların önemini vurgulamıştır (3). Lafortune ve arkadaşları 104 klinisyenle yaptıkları bir değerlendirmede radyoloji raporlarının açık olması, klinik sorulara doğrudan yanıt vermesi ve bulgularla sonuçlar kısımları içermesi gerektiği sonucuna varmıştır (9). Klinisyenlere radyoloji raporlarında şüpheli olarak belirtilen bulgulara nasıl yaklaştıkları sorulduğunda, %28 i bu durumu pozitif bir patoloji şeklinde yorumladığını ifade etmiştir bu bulgu çok ilginçtir ve ciddiye alınmalıdır. Tüm şüpheli durumların pozitif olarak algılanması hastaların tedavisini etkileyebilir ve yorum hataları ciddi sonuçlara yol açabilir. Deneklerin yalnızca %15.5 i şüpheli durumlarda ek inceleme istediklerini belirtmiştir. Kesin olmasa da şüpheli bir patoloji bulunduğu takdirde ek inceleme önerisi raporda yer almalıdır. Lafortune ve arkadaşlarının vurguladığı radyoloji raporlarının bulgular ve sonuçlar bölümü içermesi gerekliliğine ek olarak klinisyenlerin çoğuna göre bir de öneriler bölümünün bulunması gerektiği ifade edilebilir. Raporlarda Türkçe terimler kullanılması konusu yıllardır tartışılmaktadır. Birkaç gözden geçirme çalışmasında bizim bulgularımızın tersine radyoloji raporlarında Türkçe terimler kullanılması önerilmiştir (11-13). Bizim çalışmamızda ise çoğu klinisyenin raporların hastalar tarafından okunmasını istemediği ve uluslar arası tıbbi terimlerin doktorlar arasında daha iyi iletişim kurulmasını sağladığını düşündüğü anlaşılmıştır. Grafi üzerinde lezyonun işaretlenmesi ve rapor içeriğinin hasta tarafından görülmeden örneğin kurye ile hekime iletilmesi gibi konular radyologlar tarafından makul karşılanırken, çoğu klinisyen tarafından kabul edilmemiştir. Klinisyenlerin raporun bölümlerinin tam olmasını ve bir öneriler bölümünün bulunmasını istediği saptanmıştır. Ayrıca, klinisyenleri çoğunun radyologlarla görüntülemeden önce ve sonra fikir alışverişinde bulunmak istediği belirlenmiştir. Çalışmamızın sınırlılıkları sorgu temelli çalışmaların genel sınırlılıkları ile aynıdır. Birincil sınırlılık çalışmanın Bursa, Türkiye çevresinde gerçekleştirilen bir örneklem çalışması olmasıdır. Dolayısıyla ülkenin ya da dünyanın tamamını temsil ettiği söylenemez. İncelemeye dahil olan hekimler farklı uzmanlık dallarından heterojen bir gruptur. Daha geniş homojen gruplarda (örneğin nörologlar, cerrahlar) aynı sorgulama ile daha farklı sonuçlar elde edilebilir. Çalışmanın sorgu temelli tüm çalışmalar gibi bir miktar öznel olduğu söylenebilir. Yanıtların doğruluğu katılımcıların dürüstlüğüne bağlıdır ve bu doğruluk nesnel biçimde değerlendirilemez. Bu çalışmanın radyologlara daha etkin rapor yazma konusunda veri sağladığını düşünüyoruz. Sorgu geliştirilebilir ve daha geniş ve homojen bir gruba uygulanırsa bulgularımızı test etmemiz ve yeni veriler elde etmemiz mümkün olacaktır. 184 Eylül 2010 Diagnostic and Interventional Radiology Doğan ve ark.

7 Teşekkür Dr. Ercan Tuncel e çalışmamızın tamamlanmasındaki katkıları nedeniyle teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Onun desteği olmadan bu makalenin tamamlanması mümkün olmazdı. Kaynaklar 1. Tuncel E. Radyogramların değerlendirilmesi ve rapor yazma. Tani Girisim Radyol 1996; 2: Özsunar Y, Çetin M, Taşkın F, et al. The level of quality of radiology services in Turkey: a sampling analysis. Diagn Interv Radiol 2006; 12: Gagliardi RA. The evolution of the X-ray report. AJR Am J Roentgenol 1995; 164: McLoughlin RF, So CB, Gray RR, Brandt R. Radiology reports: how much descriptive detail is enough? AJR Am J Roentgenol 1995; 165: Schreiben MH, Leonard JM, Rieniets CY. Disclosure of imaging findings to patients directly by radiologists: survey of patients preferences. AJR Am J Roentgenol 1995; 165: Stavema K, Fossa T, Botnmarka O, Andersend OK, Erikssenb J. Inter-observer agreement in audit of quality of radiology requests and reports. Clin Radiol 2004; 59: Clinger NJ, Hunter TB, Hillman BJ. Radiology reporting: attitudes of referring physicians. Radiology 1988; 169: Naik SS, Hanbidge A, Wilson SR. Radiology reports: examining radiologist and clinician preferences regarding style and content. AJR Am J Roentgenol 2001; 176: Lafortune M, Breton G, Baudouin J. The radiological report: what is useful for the referring physician? J Can Assoc Radiol 1988; 39: Aydıngöz Ü. Radyoloji dili: temel sorunlarımız. Tani Girisim Radyol 2003; 9: Akan H. Tıpça üzerine Türkçe düşünceler. Tani Girisim Radyol 2003; 9: Berkmen YM. Bilim dilinin Türkçeleşmesi. Tani Girisim Radyol 2003; 9: Işık S. Bilim dili Türkçe. Tani Girisim Radyol 2004;10: Cilt 16 Sayı 3 Radyoloji raporları: klinisyenlerin beklentileri 185

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM KILAVUZU T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEZ YAZIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÖNETİM KURULU Prof. Dr. Oğuz Karabay Enstitü Müdürü Doç. Dr. Yusuf Yürümez Enstitü Müdür Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet

Detaylı

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ

ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ANKARA TABİP ODASINA KAYITLI 65 YAŞ VE ÜZERİ HEKİMLERİN PROFİLİ ARAŞTIRMA RAPORU (TÜRK GERİATRİ DERNEĞİ NİN KATKILARIYLA) EYLÜL 2009 ANKARA Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası na ait olup,

Detaylı

Türkiye deki Yazılım Test Uygulamaları Anketi

Türkiye deki Yazılım Test Uygulamaları Anketi Türkiye deki Yazılım Test Uygulamaları Anketi Vahid Garousi 1,2, Ahmet Coşkunçay 1, Aysu Betin Can 1, Onur Demirörs 1 1 Informatics Institute Middle East Technical University Orta Doğu Teknik Üniversitesi

Detaylı

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları

Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları. Millis ve Willard Raporları Aile Hekimliğinin Kilometre Taşları Millis ve Willard Raporları Editörler Yrd. Doç. Dr. Zekeriya Aktürk Yrd. Doç. Dr. Nezih Dağdeviren 1 2 The Millis Commission Report General Practitioner 1966;34(6):174-188

Detaylı

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

[SS-01] Elif Biçer, Elmas Yumuk Celal Bayar Üniversitesi Hastanesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 5. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar [SS-0] AMELİYATHANEDE HASTA GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDEN HATALAR VE SAĞLIK PERSONELİNİN TUTUMU Esra Uğur, Sevim Kara, Songül

Detaylı

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU

T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU T.C. BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI TEZ YAZMA KILAVUZU Nisan, 2007 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ VE ÖN BİLGİLER... 2 1.1 TEZ HAZIRLAMA... 3 1.1.1 Tez Önerisi Hazırlama... 3 1.1.2 Tez Araştırmasının

Detaylı

R A P O R. TİROİD CERRAHİSİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALI veya YAPILMAMALI?

R A P O R. TİROİD CERRAHİSİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALI veya YAPILMAMALI? R A P O R TİROİD CERRAHİSİ KİMLER TARAFINDAN YAPILMALI veya YAPILMAMALI? Prof. Dr. Levent ERİŞEN Haziran-2006 Bu rapor; son dönemde ciddi boyutlara ulaşan Genel Cerrahi ile Kulak Burun Boğaz ve Baş-Boyun

Detaylı

M eme k anseri tar ama v e tanısında kalite güvencesi için Avrupa Yöner geleri ıla vuzu

M eme k anseri tar ama v e tanısında kalite güvencesi için Avrupa Yöner geleri ıla vuzu esti España France Hellas Hrvatska Ireland, Island Israel Itali rszág Malta Moldova Monaco Nederland Norge Österreich o Slovenija Slovensko Srbija i Crna Gora Suisse Suomi Sverig Republika Danmark Deutschland

Detaylı

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA YÖNETİM DANIŞMANLIĞI VE İŞLETMELERİN YÖNETİM DANIŞMANLIĞINA BAKIŞ AÇILARI: MARMARA BÖLGESİ'NDE FAALİYET GÖSTEREN İŞLETMELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA Serkan BAYRAKTAROĞLU Selda KAYABAŞI Sevdiye ERSOY YILMAZ

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KODLAMA VE SINIFLANDIRMA. Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan

BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KODLAMA VE SINIFLANDIRMA. Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan BİRİNCİ BASAMAK SAĞLIK HİZMETLERİNDE KODLAMA VE SINIFLANDIRMA Uzm. Dr. Ergün Öksüz Yrd. Doç. Dr. Simten Malhan ANKARA - Abdullah, Dora ve Hira ya 2 3 TEŞEKKÜR Sağlık Bilişimi, sağlık sektörünün her düzeyinde

Detaylı

İstanbul İli Genelinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Antidepresan Reçetelemesini Etkileyen Faktörler

İstanbul İli Genelinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Antidepresan Reçetelemesini Etkileyen Faktörler Düşünen Adam The Journal of Psychiatry and Neurological Sciences 2014;27:242-249 DOI: 10.5350/DAJPN2014270307 İstanbul İli Genelinde Görev Yapan Aile Hekimlerinin Antidepresan Reçetelemesini Etkileyen

Detaylı

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri

Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri ve Sağlık Eğitimi Gereksinimleri S ü r e k l i T ı p E ğ i t i m i D e r g i s i Cilt : 23 Sayı : 4 Temmuz Ağustos 2014 ISSN 1300-0853 E-ISSN 2148-5348 Kronik Solunum Sistemi Hastalığı Olan Hastaların Hastalıkları İle Baş Etme Yöntemleri

Detaylı

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa

SS-01. Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi, Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı, Manisa Türk Nöroşirürji Derneği, 6. Bilimsel Kongresi, Nöroşirürji Hemşireliği Sözlü Sunumlar SS-0 BEYİN CERRAHİ YOĞUN BAKIM HEMŞİRELERİNİN NOZOKOMİYAL ENFEKSİYONLARIN ÖNLENMESİNE İLİŞKİN UYGULAMALARI: BİR GÖZLEM

Detaylı

I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU

I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU Editör Prof. Dr. Ayfer Haydaroğlu 1 I. ULUSAL MEME KANSERİ KONSENSUSU Ağustos 2007 Prof. Dr. Ayfer HAYDAROĞLU Yazışma Adresi : Ege Üniversitesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim

Detaylı

ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA

ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt: 27, Sayı:4, 2013 37 ULUSLARARASI ALAN İNDEKSLERİNDE TÜRKİYE PAZARLAMA YAZINI: BİBLİYOMETRİK ANALİZLER VE NİTEL BİR ARAŞTIRMA GüL DENKTAŞ ŞAKAR

Detaylı

Yarýna bir deðer býrak

Yarýna bir deðer býrak Yarýna bir deðer býrak TURÝZM SEKTÖRÜ ÝKÝNCÝLÝK ÖDÜLÜ Mehmet Kemal Dedeman Araþtýrma ve Geliþtirme TÜRKÝYE DE SAÐLIK KURUMLARINA YÖNELÝK SAÐLIK TURÝZMÝ HAZIRLAYAN PINAR YALÇIN ANKARA, 2006 ÖZET Seyahat

Detaylı

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ

TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ TIPTAUZMANLIK SEÇİMİ EDİTÖRLER Prof.Dr.HakanYONEY Doç.Dr.DilekGOGASYAVUZ TIPTA UZMANLIK SEÇİMİ PROF. DR. HAKAN YONEY & DOÇ. DR. DİLEK GOGAS YAVUZ 1 TIPTA UZMANLIK TERCİHİ Marmara Üniversitesi Yayınları

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HALK SAĞLIĞI ANABİLİM DALI BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ HASTANESİ ÇALIŞANLARININ MESLEKSEL RİSK FAKTÖRLERİ VE DAVRANIŞLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Yüksek Lisans

Detaylı

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI

TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI Sürüm.3 Kasım 2014 0 TÜRK RADYOLOJİ YETERLİK KURULU UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMI İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 3 KISALTMALAR 4 A. AMAÇ 5 2. EĞİTİM PROGRAMININ

Detaylı

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5

Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 Türk Cerrahi Derneği Asistan Komisyonu GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 ISBN : 978-975-97830-7-5 TÜRK CERRAHİ DERNEĞİ ASİSTAN KOMİSYONU GENEL CERRAHİ UZMANLIK EĞİTİMİ RAPORU 2010 Cem TERZİ,

Detaylı

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ

TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ TEZ ÖNERİSİ, DÖNEM PROJESİ VE TEZ YAZIM İLKELERİ EYLÜL 2009 ÖNSÖZ Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Lisansüstü Seminer, Tez Önerisi, Dönem Projesi ve Tez Yazım Kılavuzu, Sosyal Bilimler

Detaylı

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri)

SAĞLIK SEN. (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) SAĞLIK SEN (Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası) Tam Gün Yasası KAMUOYU ARAŞTIRMASI (Hekim Görüşleri) (Halk Görüşleri) Uygulama Kaf Ajans Araştırma Danışmanlık Rapor Emir Osmanoğlu Kasım 2008

Detaylı

İnovasyon. Tüm Vücut MR/PET Hibrit Görüntüleme. SOMATOM Tarayıcılarında ileri düzey doz yönetimi. Ultrasonografide yeni bir boyut - ARFI.

İnovasyon. Tüm Vücut MR/PET Hibrit Görüntüleme. SOMATOM Tarayıcılarında ileri düzey doz yönetimi. Ultrasonografide yeni bir boyut - ARFI. İnovasyon Radyoloji Özel Sayısı Kasım 2011 www.siemens.com.tr Tüm Vücut MR/PET Hibrit Görüntüleme Sayfa 20 SOMATOM Tarayıcılarında ileri düzey doz yönetimi Sayfa 04 Ultrasonografide yeni bir boyut - ARFI

Detaylı

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır?

Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Olgu Sunumu Nasıl Yazılır? Dr. Nuh Zafer Cantürk Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Genel Cerrahi Anabilim Dalı Olgu Sunumu Yazmanın Evreleri Olguyu bulmak Olgu ile ilgili bilgiyi toplamak Literatürü

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır?

Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? Bilimsel Bir Araştırma Ödevi Nasıl Hazırlanır? **Bu e kitap www.kutuphanem.net ve www.odevsitesi.com adreslerinden ücretsiz olarak indirilebilir. ÖDEV VE TEZLERİNİZİN ARAŞTIRILMASI KAYNAK TARAMASI YAZILMASI

Detaylı

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK

SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA ÇALIŞMASI SAĞLIK HİZMETLERİ VE ETİK Prof. Dr. Haydar SUR Yrd. Doç. Dr. Murat ÇEKİN Yolsuzluğun Önlenmesi İçin Etik Projesi AKADEMİK ARAŞTIRMA

Detaylı

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI

SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR İLÇESİNDE YAŞAYAN ENGELLİ BİREYLERİN İHTİYAÇ ANALİZİ ÇALIŞMASI SUR KAYMAKAMLIĞI Proje Sahibi Sur Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı adına Vakıf Başkanı ve Sur Kaymakamı Aydın ERGÜN

Detaylı