Radyoloji raporu radyolog ile klinisyen arasındaki en önemli işletişim

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Radyoloji raporu radyolog ile klinisyen arasındaki en önemli işletişim"

Transkript

1 Diagn Interv Radiol 2010; 16: Türk Radyoloji Derneği 2010 Bu makale Diagnostic and Interventional Radiology de yer alan İngilizce makalenin Türkçesi olup kaynak gösterme ve dizinleme amacı ile kullanılamaz. Radiological report: expectations of clinicians GENEL RADYOLOJİ ARAŞTIRMA YAZISI Radyoloji raporları: klinisyenlerin beklentileri Nurullah Doğan, Zeynep Nigar Varlıbaş, Özge Petek Erpolat AMAÇ Doğru bir radyoloji raporunun nasıl düzenleneceği ile ilgili çok sayıda yayın varsa da, klinisyenin radyoloji raporundan ne beklediği konusu değerlendirilmemiştir. Biz bu çalışmada klinisyenin radyoloji raporlarının tarzı ve içeriğinden beklentilerini ve tercihlerini değerlendirmeyi amaçladık. GEREÇ VE YÖNTEM On dokuz sorudan oluşan çoktan seçmeli bir sorgu geliştirilmiştir. Üniversite veya devlet hastanesinde çalışan 200 hekim eşit sayıda dahiliyeci ve cerrah içerecek şekilde dört gruba ayrılmıştır. Sorular yüz yüze görüşme yöntemi ile iletilmiştir. Sonuçlar her grup için Pearson ki-kare testi ile analiz edilmiştir. BULGULAR Görüntü formatı (CD/DVD veya negatif film) ile ilgili olan 16. soru dışında gruplar arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Klinisyenlerin tüm bölümleri (yani klinik bilgi, teknik, bulgular, sonuç ve öneriler) içeren, ayrıntılı, standart radyolojik raporları tercih ettikleri saptanmıştır. CONCLUSION Bu çalışma radyologlara daha etkin raporlar yazmaları konusunda önemli veriler sunmuştur. Anah tar söz cük ler: radyoloji iletişim standardizasyon Kütahya Evliya Çelebi Devlet Hastanesi, Radyoloji (N.D. ve Radyasyon Onkolojisi (Ö.P.E.) Bölümleri, Kütahya; Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji (Z.N.V.) Anabilim Dalı, Bursa. Gelişi 5 Mayıs 2009; revizyon isteği 10 Ağustos 2009; revizyon gelişi 27 Ağustos 2009; kabulü 1 Eylül E-yayın tarihi: 20 Temmuz 2010 DOI / DIR Radyoloji raporu radyolog ile klinisyen arasındaki en önemli işletişim aracıdır, ancak doğal olarak tek taraflıdır. Radyologlar çoğunlukla raporlarının klinisyenler tarafından nasıl değerlendirildiğini bilmez. Dahası radyologların rapor düzenleme konusunda çok farklılıklar gösterebilen bireysel ve özelleşmiş düşünceleri vardır. Sonuçta, gerek klinisyenler, gerekse radyologlarda radyolojik raporların ne şekilde olması gerektiği ile ilgili bir uzlaşma söz konusu değildir. Bu çalışmanın amacı klinisyenlerin radyoloji raporlarını nasıl değerlendirdiğini incelemek ve radyologlardan ne beklediklerini ortaya koymaktır. Nihai hedef radyoloji raporlarının standardizasyonuna katkıda bulunmaktır. Gereç ve yöntem Çalışma grubunun seçimi Sorgu esaslı bu çalışma cerrahi ve dahiliye bölümlerindeki uzmanlarla yapılmıştır. Pratisyen hekimler, asistanlar, yan dal uzmanlık öğrencileri ve temel tıp bilimleri uzmanları çalışma dışında tutulmuştur. Çalışma 200 hekimle yapılmıştır; 100 hekim Bursa, Türkiye deki devlet hastanelerinden (Çekirge Devlet Hastanesi, İnegöl Devlet Hastanesi ve Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi) rastgele seçilmiş, 100 hekim Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Araştırma Hastanesi nden dahil edilmiştir. Devlet ve üniversite hastanelerinden eşit sayıda dahiliye ve cerrahi uzmanı alınmıştır. Sonuçta her birinde devlet ya da üniversite hastanesinden 50 uzman bulunan dört grup oluşturulmuştur. Katılımcıların yaş, cinsiyet, çalıştığı kurum ve akademik unvan gibi özellikleri Tablo 1 de, tıbbi bölümlere göre dağılımları Tablo 2 de sunulmuştur. Sorgu Çalışma için çoktan seçmeli 19 sorudan oluşan bir sorgu hazırlanmıştır. Sorular radyoloji asistanları tarafından yüz yüze görüşmeyle iletilmiştir. Yanıtlar amaçlarına göre sınıflandırıldıktan sonra değerlendirme yapılmıştır. İlk 17 sorunun yanıtları Tablo 3 te gösterilmiştir. Son iki sorunun yanıtları için katılımcılara örnek raporlar verilmiş ve hangisini uygun buldukları sorulmuştur (Örnek 1 ve 2 sırasıyla Tablo 4 ve 5 te sunulmuştur). Katılımcıların uygun bulduğu raporlar değerlendirilerek ve diğer sorulara verilen yanıtlarla karşılaştırılarak sonuca varılmıştır. İstatistiksel analiz Analizler SPSS yazılımı sürüm 11 (SPSS Inc., Chicago, ABD) aracılığı ile gerçekleştirilmiştir. Dört grubun verileri ayrı ayrı analiz edilmiş ve Pearson ki-kare testi ile karşılaştırılmıştır. İstatistiksel anlamlılık sınırı olarak 0.05 düzeyinde veya daha altında p değerleri kabul edilmiştir. 179

2 Tablo 1. Katılımcıların demografik özellikleri Üniversite hastanesi Devlet hastanesi Kadın Erkek Ortalama yaş, aralık 44 (30 66) 45(29 62) Profesör 47 - Doçent 19 - Yardımcı doçent 14 - Uzman Tablo 2. Katılımcıların tıbbi bölümlere göre dağılımları Araştırma etiğine uyum Bu çalışma Uludağ Üniversitesi Bilimsel Komitesi tarafından onaylanmış (karar sayısı /30, 10 Haziran 2008) ve 1 Haziran Ağustos 2008 tarihleri arasında yürütülmüştür. Tüm katılımcılardan bilgilendirilmiş olur alınmıştır. Bulgular Klinisyenlere ilk olarak raporların yeterliliği sorulmuş, %60 ı %75, %29 u %50, %4.5 i <%25, %3.5 i %25 Üniversite hastanesi 180 Eylül 2010 Diagnostic and Interventional Radiology Devlet Hastanesi Kalp-damar cerrahisi 3 3 Kardiyoloji 1 1 Göğüs cerrahisi 2 4 Dermatoloji - 2 Acil servis 4 4 Kadın-doğum 6 8 Enfeksiyon hastalıkları 2 2 İç hastalıkları Nöroloji 4 4 Beyin ve sinir cerrahisi 3 3 Göz hastalıkları 7 5 Ortopedi 1 2 Kulak-burun-boğaz hastalıkları 5 4 Çocuk cerrahisi 5 2 Çocuk hastalıkları Fizik tedavi 5 5 Plastik cerrahi 2 1 Psikiyatri 2 1 Göğüs hastalıkları 5 3 Radyasyon onkolojisi 4 6 Spor hekimliği 1 - Genel cerrahi 9 10 Üroloji 3 4 ve %3 ü %100 oranında yeterli bulduklarını ifade etmiştir. Yetersiz bulunan raporların kaynağı araştırıldığında üniversite raporlarının yeterli bulunma oranının daha yüksek olduğu saptanmıştır (üniversite raporlarının yalnızca %3.5 i yetersiz olarak değerlendirilmiştir). Tüm kurumların (%37), devlet hastanelerinin (%33.%) ve özel görüntüleme merkezlerinin (%26) sonuçları birbirine benzerdir ve aralarında istatistiksel açıdan anlamlı fark yoktur. Klinisyenlere sundukları klinik bilginin yeterliliği hakkında ne düşündükleri sorulduğunda %53.5 i yeterli bilgi sunduklarını, %41.5 i kısa olmakla birlikte not yazdıklarını bildirmiştir. Klinisyenlerin yalnızca %5 i yoğun hasta yükü nedeniyle klinik bilgi yazmadıklarını ifade etmiştir. Hiçbir klinisyen bilgi vermenin gereksiz olduğu düşüncesinde değildir. Uzun bir raporla karşılaştıklarında ne tepki verdikleri sorulduğunda %46 sı yalnızca sonuç bölümünü okuduklarını, eğer gerek duyarlarsa raporun geri kalan kısmını incelediklerini; %39 u raporun tümünü okuduklarını bildirmiştir. Radyoloji raporlarının değişik düzeylerde ayrıntılı olması ile ilgili 18. soruya (Tablo 4) yanıt olarak katılımcıların %72 si ayrıntılı, %22.5 i fazla ayrıntılı olmayan, %5.5 i ise çok kısa raporları tercih ettiklerini belirtmiştir. Gene radyoloji raporlarının değişik düzeylerde ayrıntılı olması ile ilgili 19. soruya (Tablo 5) katılımcıların %64.5 i standardize ayrıntılı bir rapor, %35.5 i özet rapor istedikleri yanıtını vermiştir. Yeterli bir raporun içeriğinde nelerin bulunmasının beklendiği beşinci ila on ikinci sorularda sorulmuştur. Klinisyenlerin çoğu (%92.5) lezyonların belirtilerinin ayrıntılı olarak belirtilmesini istediklerini bildirmiştir. Birden fazla lezyon varsa, %65 i her bir lezyonun ayrıntılı tarifini istemiştir. Katılımcıların %56 sı bu tariflerde radyolojik terimlerin (Westmark işareti, T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens gibi) kullanılmaması gerektiğini belirtmiş, bunların yerine kalsifikasyon, nekroz, hemoraji gibi daha alışkın oldukları terimlerin tercih edilmesini istemiştir. Katılımcıların yalnızca bir alt grubu (%30) gerek duyulduğu takdirde radyolojik terimlerin kullanılabileceğini düşündüklerini belirtmiştir. Katılımcıların %65 i lezyonlar tarif edilirken özelliklerin benzer lezyonlarla karşılaştırılarak verilmesinin daha iyi olacağını bildirmiştir. Klinisyenlerin %92 si lezyonların anatomik pozisyonlarının ayrıntılı olarak bildirilmesi gerektiğini söylemiştir. Katılımcıların neredeyse yarısı (%46.5) patolojik lezyonların önem düzeylerine göre sıralanmasını talep etmiştir. Klinisyenlerin %53.5 i lezyonun yapısı ve patolojisinin koyu veya yatık yazıyla belirtilmesi kaydıyla basılı bir rapor formatını tercih ettiklerini belirtmiştir. Hekimlerin %37.5 i temel anatomik yapıların tarif Doğan ve ark.

3 Tablo 3. Sorgunun ilk 17 sorusu ve yanıt seçenekleri Soru 1: Soru 2: Soru 3: Soru 4: Soru 5: Soru 6: Soru 7: Soru 8: Soru 9: Soru 10: Soru 11: Soru 12: Soru 13: Soru 14: Soru 15: Soru 16: Soru 17: Genelleme yaparsanız, radyoloji raporlarının yeterlilik yüzdesi nedir? a) %100 b) %75 c) %50 d) %25 e) <%25 Yetersiz olarak değerlendirdiğiniz raporların kaynağı neresidir? a) Üniversite hastanesi b) Devlet hastanesi c) Özel görüntüleme merkezi d) Tüm kurumlardan eşit oranlarda Radyolojik tetkik isterken klinik bilgi yazar mısınız? a) Ayrıntılı klinik bilgi yazarım. b) Birkaç sözcük (yetersiz) klinik bilgi yazarım. c) Yazmak isterim, ancak hasta yükü nedeniyle fırsatım yok. d) Yazmaya gerek yok. Radyoloji raporunun yalnızca radyologun görüşlerini yansıtması yeterlidir. Uzun (bir sayfadan fazla) bir radyoloji raporu ile karşılaşırsanız ne tepki verirsiniz? a) Yalnızca sonuç bölümünü okurum. b) Önce sonuç bölümünü okurum, gerekirse diğer bölümlere bakarım. c) Yalnızca bulgular ve sonuç bölümlerini okurum. d) Tüm raporu (klinik bilgi, yöntem, bulgular, vs.) okurum. Lezyonlar sonuç bölümünde ne şekilde tarif edilmelidir? a) En önemli lezyondan başlanarak yazılmalıdır (standart bir formatta değil, her hasta için özgün olmalıdır). b) Organlardaki patolojik lezyonlar ilgili bölümlerde standart formatta yazılmalıdır (patolojik bulgular koyu veya italik harflerle yazılmalıdır). Benzer birçok lezyonun bulunduğu incelemelerde (örneğin çok sayıda karaciğer metastazı) her lezyon ayrıntılı olarak tarif edilmeli midir? b) En büyüğü tarif edildikten sonra benzer başkalarının bulunduğunun belirtilmesi yeterlidir. Lezyonun anatomik yeri ayrıntılı olarak belirtilmeli midir? b) Raporu uzatacağından gerekli değildir. Tüm anatomik yapılar raporda bir bir belirtilmeli midir? b) Normal temel anatomik yapıların belirtilmesi yeterlidir. c) Normal anatomik yapıların belirtilmesine gerek yoktur. Patolojik bulguların arkasına diğer yapılar normaldir ifadesinin eklenmesi yeterlidir. Patolojik anlamı olmayan anatomik yapı ölçümlerinin (boyut, çap, vs.) raporda yer alması gerekli midir? b) Yalnızca temel anatomik yapıların boyutlarının belirtilmesi yeterlidir (örneğin, dalak uzunluğu). c) Klinik bilgi gerektiriyorsa ilgili organların boyutları normal aralıkta bile olsa belirtilmelidir (örneğin, kronik hepatitli bir hastada karaciğerin boyutları). d) Normal yapıların boyutlarının belirtilmesine gerek yoktur. Raporun sonunda sorunun çözümüne yönelik yöntemlerin belirtildiği bir öneriler bölümünün yer alması şart mıdır? a) Hayır. Hasta bu bölümü okursa klinisyen güç durumda kalır. b) Hayır. Gerek duyduğu takdirde hangi tetkiki isteyeceğine klinisyen karar verir. c) a+b d) Evet. Öneriler klinisyene yardımcı olur. Raporda bir ön tanı belirtilirken kesin ya da olası ifadelerin kullanılması tedavinizi nasıl etkiler? (örneğin, adrenal adenomlu bir hasta için görünüm adenom ile uyumludur veya görünüm adenoma ait olabilir veya görünüm adenoma benzemekle beraber metastaz ekarte edilemez ifadeleri) a) Şüpheli ifadeler kullanılsa bile aksini ispat edene kadar lezyonu patolojik kabul ederim. b) İfade kesinse tedaviyi başlatır, şüpheliyse ek tetkik isterim. c) Tedaviye hastanın klinik bulgularına göre karar veririm. Raporda radyoloji terimlerinin kullanılması gerekli midir? (örneğin Westmark işareti, T1 ağırlıklı görüntülerde hipointens, T2 ağırlıklı görüntülerde hiperintens) a) Kesinlikle gereklidir. b) Lezyonun klinisyen tarafından yorumlanabilir şekilde ifade edilmesi (kalsifikasyon, hemoraji, nekroz) yeterlidir. c) Lezyonun yeri ve özelliklerinin belirtilmesi yeterlidir. Bir raporun tıbbi terminoloji yerine Türkçe terimlerle düzenlenmesini nasıl karşılarsınız? a) Hastalar raporları okuduğundan gerekli değildir. b) Evrensel tıbbi terminolojiyi herkes bildiğinden gerekli değildir. c) a+b d) Mümkün olduğunca Türkçe terimlerin kullanılması daha iyidir. Lezyonun yeri film üzerinde işaretlenmeli midir? a) Hayır, lezyonun anatomik yerleşiminin raporda belirtilmesi yeterlidir. b) Lezyonun bulunduğu kesit numarasının raporda belirtilmesi yeterlidir. c) Lezyon görüntü üzerinde işaretlenmelidir (örneğin, okla). d) Hem kesit numarasının belirtilmesi, hem de işaretlenmesi daha iyidir. Raporun nasıl elinize geçmesini istersiniz (hasta, kurye, e-posta, hastane bilgi sistemi)? a) Hastaya verilmelidir. b) Kapalı bir zarfla hastaya veya bir yakınına verilmelidir. c) Kurye ile gönderilmelidir. d) Hastane bilgi sistemi veya e-posta ile gönderilmelidir. Görüntüler rapor ekinde ne şekilde sunulmalıdır (negatif film, CD, DVD)? a) CD veya DVD formatında. b) İncelemenin tümü negatif filme basılmalıdır (ekonomik olmaması önemli değildir). c) a+b (en pahalı tercih) d) Yalnızca patolojik lezyon negatif filme basılmalıdır. e) Rapor yeterliyse görüntüye gerek yoktur. Bazı ülkelerde olduğu gibi, radyologun inceleme öncesi ve sonrası konsültan görevi görmesini ister misiniz? a) Ben kendi konumda uzman olduğumdan daha ileri inceleme konusunda karar vermek için konsültasyona gerek duymam. b) Bir radyologla düzenli konsültasyonda bulunmak isterim. c) Gerek yok, nadiren raporlar üzerinde tartışmak gereği duyarım, bu zamanlarda da radyologla değil, klinisyen arkadaşlarımla tartışmayı tercih ederim. d) Konsültasyona gerek duyarsam bir radyolog arkadaşımı arayıp görüşebilirim, dolayısıyla ayrıca konsültasyona gerek yoktur. Cilt 16 Sayı 3 Radyoloji raporları: klinisyenlerin beklentileri 181

4 Tablo soruda verilen örnek rapor Soru 18: Akciğer grafisi için aşağıda verilen rapor örneklerini incelediğinizde hangisini tercih edersiniz? Klinik tablo: Mide kanseri nedeniyle opere edilen hastanın ameliyattan sonraki durumunun takibi. Patoloji: Akciğerlerde nodüller vardır ve her iki kostodiyafragmatik sinüs künttür. Yanıtlar: a. Kısa rapor: Her iki akciğer parankiminde yaygın dağılım gösteren nodüller vardır. Hastanın mide kanseri olduğu göz önüne alındığında, bu görüntünün büyük olasılıkla metastaz ile uyumlu olduğu düşünülmüştür. Her iki kostodiyafragmatik sinüs künttür. Grafi dahilinde yer alan diğer yapılar normaldir. b. Sınırlı ayrıntıda rapor: Toplam beş nodül bulunmaktadır. En büyüğü 1.5x1 cm boyutlarındadır ve sol akciğer parankiminde yer almaktadır. İki nodül 1 cm den küçüktür ve sağ akciğer parankiminde yer almaktadır. Hastanın mide kanseri olduğu göz önüne alındığında, bu görüntünün büyük olasılıkla metastaz ile uyumlu olduğu düşünülmüştür. Her iki kostodiyafragmatik sinüs künttür (?plevral sıvı/adezyon). Grafide görülen kemik ve yumuşak dokular normaldir. c. Ayrıntılı rapor: Klinik tablo: Mide kanseri nedeniyle opere edilen hastanın ameliyattan sonraki durumunun takibi. Bulgular: Sol akciğerin alt zonunda 1.5x1 cm, üst zonunda 1x1 cm boyutlarında iki adet nodül vardır. Sol akciğer üst zonundaki nodülün yakınında 1 cm den küçük üç nodül, sağ akciğer alt zonunda 1 cm den küçük iki nodül daha bulunmaktadır. Hastanın mide kanseri olduğu göz önüne alındığında, bu görüntünün büyük olasılıkla metastaz ile uyumlu olduğu düşünülmüştür. Bilgisayarlı tomografi ile daha ileri tetkik önerilir. Her iki kostodiyafragmatik sinüs künttür (?plevral sıvı/adezyon). Her iki hilus normaldir. Mediyasten genişliği ve kardiyotorasik oran normaldir. Grafide önemli bir kemik anormalliği gözlenmemiştir. Kitle lezyonu görülmemiştir. Sonuç: Her iki akciğer parankiminde çok sayıda nodüler oluşum vardır. En büyüğü sol akciğer alt zonunda yer almaktadır (metastaz?). Her iki kostodiyafragmatik sinüs künttür (?plevral sıvı/adezyon). Bilgisayarlı tomografi ile daha ileri tetkik önerilir. Tablo soruda verilen örnek rapor Soru 19: Lomber manyetik rezonans görüntülemesi için aşağıda verilen rapor örneklerini incelediğinizde içerik açısından hangisini tercih edersiniz? Yanıtlar: a. Özet rapor: Bel ağrısı yakınması bulunan 46 yaşında kadın hastanın T1 ağırlıklı sagital, T2 ağırlıklı sagital ve aksiyal ve kontrast madde enjeksiyonundan sonra T1 ağırlıklı sagital ve aksiyal kesitleri elde edilmiştir. Lomber vertebraların dizilimi ve yükseklikleri normaldir. Disk mesafeleri ve yoğunlukları normaldir. L4-L5 ve L5- S1disklerinde kalınlaşma ve L4-L5 diskinin merkezi bölümünde minimal protrüzyon vardır. Sinir köklerine bası gözlenmemiştir. Kontast madde verildikten sonra patolojik boyanma gözlenmemiştir. b. Sınırlı ayrıntıda rapor: Klinik bilgi: İki aydır sağ bacağına yayılan ve egzersizle artan bel ağrısı yakınması bulunan 46 yaşında kadın hasta. Teknik: T11-S1 aralığında T1 ağırlıklı sagital, T2 ağırlıklı sagital ve aksiyal ve intravenöz 0.5 mmol Gd-DTPA uygulandıktan sonra T1 ağırlıklı sagital ve aksiyal kesitler elde edilmiştir. Bulgular: Lomber vertebraların dizilimi ve yükseklikleri ile intervertebral disk mesafeleri normaldir. Patolojik sinyal yoğunluğu gözlenmemiştir. Medulla spinalis ve tekal kese uzantısının sinyal yoğunlukları normaldir. Konus medullaris normal yerleşiminde sonlanmaktadır. Arka spinal elemanlarda defektif görünüm bulunmamıştır. T11-L1 düzeyindeki aksiyal kesitlerde disk ve nöral foramenler normaldir. Her iki taraftaki sinir köklerine bası gözlenmemiştir. L2-L3 düzeyindeki aksiyal kesitlerde disk ve nöral foramenler normaldir. Her iki taraftaki sinir köklerine bası gözlenmemiştir. L3-L4 düzeyindeki aksiyal kesitlerde disk ve nöral foramenler normaldir. Her iki taraftaki sinir köklerine bası gözlenmemiştir. L4-L5 düzeyindeki aksiyal kesitlerde kalınlaşmış diskin merkezi baziller bölümünde minimal protrüzyon vardır. Nöral foramenler normaldir ve her iki taraftaki sinir köklerine bası gözlenmemiştir. L5-S1 düzeyindeki aksiyal kesitlerde diskte kalınlaşma vardır. Nöral foramenler normaldir ve her iki taraftaki sinir köklerine bası gözlenmemiştir. Kontast madde verildikten sonra patolojik boyanma gözlenmemiştir. Sonuç: L4-L5 ve L5-S1 disklerinde kalınlaşma ve L4-L5 diskinin merkezi baziller bölümünde minimal protrüzyon. edilmesini yeterli bulduklarını bildirirken, %36 sı incelenen tüm anatomik yapıların betimlenmesini istemiştir. Geri kalan hekimler (%26.5) normal anatomik yapıların belirtilmesini gereksiz bulduklarını, katılımcıların %35 i ise normal bulguların ifade edilmesine gerek olmadığını düşündüklerini ifade etmiştir. Ancak katılımcıların %32 si hastanın klinik durumunu değerlendirmek için (örneğin hepatit tanısı ile izlenen bir hastada karaciğerin boyutları) normal bile olsa anatomik yapının bildirilmesini istediklerini söylemiştir. Klinisyenlerin %19.5 i temel anatomik yapıların (örneğin dalak), %13.5 i tüm anatomik yapıların (örneğin boyut, çap) normal sınırlarda olsa bile ölçüm sonuçlarının yazılması gerektiğini belirtmiştir. Radyologun anormal bir bulguyu bildirirken kesin ifadeler kullanması ile ilgili 11. soruya yanıt olarak (Tablo 3) klinisyenlerin %56 sı sağladıkları klinik bilgi temelinde radyolojik tanıdan emin olmadıklarını ifade etmiştir. Klinisyenlerin çoğu (%70.5) raporların sonunda bir öneri kısmı bulunmasının yararlı olacağını söylemiş, %29.5 i öneri kısmının gereksiz olduğunu, %9.5 i hastaların bu öneri kısmını okuyarak hekimi baskı altına alacağını, %8.5 i klinisyenin karar vermesi gerektiğini, %11.5 i her iki nedenin de geçerli olduğunu belirtmiştir. Sorguya katılan klinisyenlerin çoğu (%73) raporların Türkçe terimler kullanılarak yazılmasına karşı çıkmıştır. Hekimler şu nedenlerle uluslar arası tıbbi terminolojinin kullanılmasını istemiştir: %15 i hastaların raporları okuması, %28.5 i uluslar arası tıbbi 182 Eylül 2010 Diagnostic and Interventional Radiology Doğan ve ark.

5 terminolojiyi herkesin bilmesi, %29.5 i her iki durumun da geçerli olması nedeniyle isteklerinin bu yönde olduğunu belirtmiştir. Lezyonların işaretlenmesi ile ilgili 14. soruya klinisyenlerin %73 ü işaretleme istedikleri yanıtını vermiştir; %14 ü lezyonun hangi kesitte olduğunun belirtilmesini, %16.5 i işaretlemenin bizzat film üzerinde yapılmasını isterken %42.5 i her iki yöntemin birden kullanılmasını tercih etmiştir. Klinisyenlere raporların nasıl gönderilmesini istedikleri sorulduğunda %85 i hasta veya yakınları aracılığı ile gönderilmesinin yeterli olduğunu bildirmiştir. Yalnızca %27 si kapalı zarf içinde, %2 si kurye aracılığıyla, %13 ü ise elektronik ortamda (e-posta veya hastane işletim sistemi ile) gönderilmesini istemiştir. Şimdiye kadarki soruların yanıtları açısından üniversite ile devlet hastanelerinde çalışan hekimler arasında istatistiksel açıdan anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak bu iki grup klinisyen arasında rapora eklenen görüntü formatı açısından (16. soru) anlamlı fark saptanmıştır (p=0.005). Bu soruya verilen yanıtlar Tablo 6 da sunulmuştur. Devlet hastanelerinde çalışan klinisyenlerin %37 si negatif film baskısını tercih ederken, üniversite hastanelerinde çalışanlar CD ya da DVD formatını tercih etmiştir. Devlet hastanelerinde çalışan klinisyenlerin yalnızca %18 i CD ya da DVD formatını istediklerini bildirmiştir. Her iki grup bir arada değerlendirildiğinde %13.5 inin hasta yeterli bir rapora sahipse görüntünün sunum şekli önemli değildir, %10 unun yalnızca patolojik lezyonlar filme basılmalıdır seçeneklerini işaretledikleri saptanmıştır. Klinisyenler arasında cerrah ya da dahiliyeci olmaları açısından bir fark görülmemiştir (p>0.05). Son olarak, klinisyenlerin radyologlardan konsültasyon isteyerek ne ölçüde yarar sağladıkları öğrenilmeye çalışılmış ve %75.5 inin en azından bir miktar yararlandığı saptanmıştır: %43.5 i, zaman zaman, %32 si düzenli olarak radyologlarla iletişimde olduğunu ifade etmiştir. Klinisyenlerin %16.5 i ise radyologların yardımına ihtiyaç duymadıklarını, gerek olursa radyolog bir arkadaşlarını arayıp bilgi alabileceklerini, bu nedenle radyoloji konsültanına gerek olmadığını belirtmiştir. Klinisyenlerin %4.5 i nadiren olguları tartışma gereği hissettiklerini, bu durumda da radyologlarla değil, klinisyen arkadaşları ile tartışmayı tercih ettiklerini bildirmiştir. Tüm sorulara seçenekler doğrultusunda verilen yanıtlar Tablo 7 de sunulmuştur. Tartışma Bir radyologla bir klinisyen arasındaki tek iletişim yöntemi radyolog tarafından hazırlanan rapordur. Klinisyenler radyologları yalnızca raporlarından tanır, radyologlar da genellikle raporlarının kime gittiğini bilmez. Çoğu radyolog raporlarının klinisyenler tarafından nasıl değerlendirildiğini ve klinisyenlerin raporlarından ne beklediğini bilmez. Radyolojik tetkikler ve raporların niteliği ile ilgili çok sayıda yayın bulunmakla birlikte (1-6), pek azında klinisyenlerin radyologlardan ne beklediği incelenmiştir. Clinger ve arkadaşları klinisyenlerin radyologlardan beklentilerini ilk inceleyen araştırmacılardır (7). McLoughlin ve arkadaşları radyologların hastayı gönderen klinisyenlerin isteklerini pek dikkate almadıklarını bildirmiştir (4). Çalışmamızda öncelikle klinisyenlere radyoloji raporlarının yeterliliği konusunda ne düşündükleri sorulmuştur. Üniversite kökenli raporlar daha doyurucu (%96.5) bulunmuştur. Bu oran devlet hastaneleri veya özel görüntüleme merkezlerinden yüksektir. Bu bulgu, üniversite hastanelerinde Özsunar ve arkadaşlarının da belirttiği yüksek inceleme niteliğinin bir sonucu olabilir (2). Özsunar ve arkadaşları incelemeleri üniversite hastaneleri, devlet hastaneleri ve özel sağlık merkezleri şeklinde üç kategoriye ayırmıştır. Üç grup incelemelerin kalitesi açısından karşılaştırılmıştır. Devlet hastaneleri ile özel sağlık merkezleri arasında anlamlı bir fark bulunmamıştır. Ancak üniversitelerle devlet hastaneleri (p=0.03) ve özel sağlık merkezleri (p=0.04) arasında anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Radyoloji servislerinde kalite kontrolü ve standardizasyon gittikçe daha önemli bir hale gelmeye başlamıştır. Özsunar ve arkadaşlarının bulguları doğrultusunda inceleme kalitesinin yüksekliğinin raporların yeterliliği ile ilişkili olduğunu düşünüyoruz. Radyologların klinisyenlerden en önemli isteği klinik bilgi sağlanmasıdır; ancak sağlanan bilgi genellikle yetersiz veya okunamaz niteliktedir. Hastanın tanısı açısından önemli olan klinik bilgilerin yazılı olarak sunulması pek sık karşılaşılan bir durum değildir. Çalışmamızın verilerine göre klinisyenlerin %53.5 i yeterli klinik bilgi sunarken, %41.5 i yalnızca kısa bir not yazmıştır. Klinik bilgi tanımı radyologlar ve klinisyenler arasında farklılık göstermiştir. Radyologların ilgilendikleri konulardan biri raporların sonuç bölümlerinde hangi bilgilerin yer alması gerektiğidir. Bazı radyologlar yalnızca patolojik bulgulara odaklanarak kısa raporlar yazar, bazı radyologlarsa gözlemledikleri her yapıyı (hatta gözlemlemediklerini bile) ayrıntılı olarak belirtir. Klinisyenlere uzun raporlara ne tepki gösterdikleri sorulduğunda %39 u raporun tamamını okuduğunu bildirmiştir. Bu sorunun yanıtını son iki sorunun (18. ve 19. soru) yanıtları ile beraber değerlendirmeye karar verdik. On sekizinci soruda çok kısa, ayrıntı içermeyen ve ayrıntılı rapor tipleri sunularak katılımcılara hangisini tercih ettikleri sorulmuştur. Katılımcıların çoğu (%72) ayrıntılı raporu tercih etmiştir. On dokuzuncu soruda aynı hasta için biri kısa, diğeri standardize ayrıntılı olmak üzere iki rapor örneği sunulmuştur. Klinisyenlerin %65 i standardize ayrıntılı formu tercih etmiştir. Bu soruların ikisinde de patoloji aynı şekilde ifade edilmiştir. Tek fark raporda normal yapıların da yer alması veya klinik bilgi, yöntem, bulgular ve sonuç gibi bölümlerden oluşan sunum değişiklikleridir. Rapor üç sorunun yanıtları ile beraber değerlendirildiğinde klinisyenlerin raporun tamamını okuyup okumamalarından bağımsız olmak üzere standardize ayrıntılı raporları tercih ettiği anlaşılmıştır. Naik ve arkadaşlarının 25 radyolog ve 95 klinisyenle yaptıkları çalışmada, bizim 18. ve 19. sorularımıza benzer şekilde, üç farklı senaryo için altı farklı rapor örneği oluşturulmuş ve katılımcılara hangi raporu tercih ettikleri sorulmuştur (8). Bu çalışmada da katılımcıların çoğunun standardize ayrıntılı raporları tercih ettiği saptanmıştır. Hangi özelliklerin yeterli bir rapor olarak değerlendirildiğini anlamak üzere bir seri soru hazırlanmıştır. Klinisyenlerin çoğu hangi sayıda olursa olsun her bir lezyonun tüm özelliklerinin ayrıntılı olarak tarif edilmesini talep ettiğini bildirmiştir. Klinisyenlerin çoğu radyolojik terimlerden çok kendi aralarında kullandıkları kalsifikasyon, nekroz, hemoraji gibi ifadelerin yer almasını istemiştir. Bu ifadelerin nor- Cilt 16 Sayı 3 Radyoloji raporları: klinisyenlerin beklentileri 183

6 Tablo 6. Kurumlarına göre katılımcıların 16. soruya yanıtları Soru 16: Yanıtlar: Görüntüler rapor ekinde ne şekilde sunulmalıdır (negatif film, CD, DVD)? a. CD veya DVD formatında. b. İncelemenin tümü negatif filme basılmalıdır (ekonomik olmaması önemli değildir). c. a+b (en pahalı tercih) d. Yalnızca patolojik lezyon negatif filme basılmalıdır. e. Rapor yeterliyse görüntüye gerek yoktur. Yanıtlar Üniversite hastanesi Devlet Hastanesi a b c d 3 17 e Tablo 7. Tüm sorulara verilen yanıtların seçeneklere göre yüzdeleri Sorular a Seçenekler b c d e malde patolog tarafından kullanılması daha uygunsa da, hala radyologlardan beklenmektedir. Dahası, klinisyenler arasında raporların nasıl olması gerektiği konusunda bir fikir birliği yoktur. Normal bulguların raporlarda yer alıp almaması konusu da tartışmalıdır. Naik ve arkadaşlarının çalışmasında bir organ raporda bildirilmediyse incelendiğinden emin olunamadığı belirtilmiştir (8). Ancak aynı çalışmada bu bulguya ters olmak üzere katılımcıların çoğu standart basılı raporları tercih ettiğini bildirmiştir. Bir diğer çalışmada Gagliardi standart raporların önemini vurgulamıştır (3). Lafortune ve arkadaşları 104 klinisyenle yaptıkları bir değerlendirmede radyoloji raporlarının açık olması, klinik sorulara doğrudan yanıt vermesi ve bulgularla sonuçlar kısımları içermesi gerektiği sonucuna varmıştır (9). Klinisyenlere radyoloji raporlarında şüpheli olarak belirtilen bulgulara nasıl yaklaştıkları sorulduğunda, %28 i bu durumu pozitif bir patoloji şeklinde yorumladığını ifade etmiştir bu bulgu çok ilginçtir ve ciddiye alınmalıdır. Tüm şüpheli durumların pozitif olarak algılanması hastaların tedavisini etkileyebilir ve yorum hataları ciddi sonuçlara yol açabilir. Deneklerin yalnızca %15.5 i şüpheli durumlarda ek inceleme istediklerini belirtmiştir. Kesin olmasa da şüpheli bir patoloji bulunduğu takdirde ek inceleme önerisi raporda yer almalıdır. Lafortune ve arkadaşlarının vurguladığı radyoloji raporlarının bulgular ve sonuçlar bölümü içermesi gerekliliğine ek olarak klinisyenlerin çoğuna göre bir de öneriler bölümünün bulunması gerektiği ifade edilebilir. Raporlarda Türkçe terimler kullanılması konusu yıllardır tartışılmaktadır. Birkaç gözden geçirme çalışmasında bizim bulgularımızın tersine radyoloji raporlarında Türkçe terimler kullanılması önerilmiştir (11-13). Bizim çalışmamızda ise çoğu klinisyenin raporların hastalar tarafından okunmasını istemediği ve uluslar arası tıbbi terimlerin doktorlar arasında daha iyi iletişim kurulmasını sağladığını düşündüğü anlaşılmıştır. Grafi üzerinde lezyonun işaretlenmesi ve rapor içeriğinin hasta tarafından görülmeden örneğin kurye ile hekime iletilmesi gibi konular radyologlar tarafından makul karşılanırken, çoğu klinisyen tarafından kabul edilmemiştir. Klinisyenlerin raporun bölümlerinin tam olmasını ve bir öneriler bölümünün bulunmasını istediği saptanmıştır. Ayrıca, klinisyenleri çoğunun radyologlarla görüntülemeden önce ve sonra fikir alışverişinde bulunmak istediği belirlenmiştir. Çalışmamızın sınırlılıkları sorgu temelli çalışmaların genel sınırlılıkları ile aynıdır. Birincil sınırlılık çalışmanın Bursa, Türkiye çevresinde gerçekleştirilen bir örneklem çalışması olmasıdır. Dolayısıyla ülkenin ya da dünyanın tamamını temsil ettiği söylenemez. İncelemeye dahil olan hekimler farklı uzmanlık dallarından heterojen bir gruptur. Daha geniş homojen gruplarda (örneğin nörologlar, cerrahlar) aynı sorgulama ile daha farklı sonuçlar elde edilebilir. Çalışmanın sorgu temelli tüm çalışmalar gibi bir miktar öznel olduğu söylenebilir. Yanıtların doğruluğu katılımcıların dürüstlüğüne bağlıdır ve bu doğruluk nesnel biçimde değerlendirilemez. Bu çalışmanın radyologlara daha etkin rapor yazma konusunda veri sağladığını düşünüyoruz. Sorgu geliştirilebilir ve daha geniş ve homojen bir gruba uygulanırsa bulgularımızı test etmemiz ve yeni veriler elde etmemiz mümkün olacaktır. 184 Eylül 2010 Diagnostic and Interventional Radiology Doğan ve ark.

7 Teşekkür Dr. Ercan Tuncel e çalışmamızın tamamlanmasındaki katkıları nedeniyle teşekkürlerimizi sunmak isteriz. Onun desteği olmadan bu makalenin tamamlanması mümkün olmazdı. Kaynaklar 1. Tuncel E. Radyogramların değerlendirilmesi ve rapor yazma. Tani Girisim Radyol 1996; 2: Özsunar Y, Çetin M, Taşkın F, et al. The level of quality of radiology services in Turkey: a sampling analysis. Diagn Interv Radiol 2006; 12: Gagliardi RA. The evolution of the X-ray report. AJR Am J Roentgenol 1995; 164: McLoughlin RF, So CB, Gray RR, Brandt R. Radiology reports: how much descriptive detail is enough? AJR Am J Roentgenol 1995; 165: Schreiben MH, Leonard JM, Rieniets CY. Disclosure of imaging findings to patients directly by radiologists: survey of patients preferences. AJR Am J Roentgenol 1995; 165: Stavema K, Fossa T, Botnmarka O, Andersend OK, Erikssenb J. Inter-observer agreement in audit of quality of radiology requests and reports. Clin Radiol 2004; 59: Clinger NJ, Hunter TB, Hillman BJ. Radiology reporting: attitudes of referring physicians. Radiology 1988; 169: Naik SS, Hanbidge A, Wilson SR. Radiology reports: examining radiologist and clinician preferences regarding style and content. AJR Am J Roentgenol 2001; 176: Lafortune M, Breton G, Baudouin J. The radiological report: what is useful for the referring physician? J Can Assoc Radiol 1988; 39: Aydıngöz Ü. Radyoloji dili: temel sorunlarımız. Tani Girisim Radyol 2003; 9: Akan H. Tıpça üzerine Türkçe düşünceler. Tani Girisim Radyol 2003; 9: Berkmen YM. Bilim dilinin Türkçeleşmesi. Tani Girisim Radyol 2003; 9: Işık S. Bilim dili Türkçe. Tani Girisim Radyol 2004;10: Cilt 16 Sayı 3 Radyoloji raporları: klinisyenlerin beklentileri 185

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman

Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2. Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman Ali Haydar Baykan 1, Hakan Sezgin Sayıner 2 1 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyoloji Ana Bilim Dalı, Adıyaman 2 Adıyaman Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim ve Araştırma

Detaylı

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ

ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ ORTAK GÖRÜŞ 2010 ANKET VERİLERİ Türk Tabipleri Birliği Hekimlerin Çalışma Koşulları, İşyükü ve İşgücüne ilişkin Ortak Görüş 2010 VERİ DÖKÜMÜ EKİM 2010 Yanıt dağılım grafkleri, tabloları ve anket soruları

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Kemik Pelvis ve Kalça Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

PATOLOJİ PREANALİTİK SÜREÇTE TETKİK İSTEK FORMU: KLİNİSYEN İLGİ VE ALGI DÜZEYİ

PATOLOJİ PREANALİTİK SÜREÇTE TETKİK İSTEK FORMU: KLİNİSYEN İLGİ VE ALGI DÜZEYİ PATOLOJİ PREANALİTİK SÜREÇTE TETKİK İSTEK FORMU: KLİNİSYEN İLGİ VE ALGI DÜZEYİ Muratcan Metin, Halide Nur Ürer, Nural Önen YEDİKULE GÖĞÜS HASTALIKLARI VE GÖĞÜS CERRAHİSİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ PATOLOJİ

Detaylı

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor?

Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Üniversite Hastanesi mi; Bölge Ruh Sağlığı Hastanesi mi? Ayaktan Başvuran Psikiyatri Hastalarını Hangisi Daha Fazla Memnun Ediyor? Ebru Turgut 1, Yunus Emre Sönmez 2, Şeref Can Gürel 1, Sertaç Ak 1 1 Hacettepe

Detaylı

RECIST. Response Evaluation Criteria In Solid Tumors

RECIST. Response Evaluation Criteria In Solid Tumors RECIST Response Evaluation Criteria In Solid Tumors Tümör Cevap Kriterleri Tanımlama? Hastaların tedaviye verdiği cevabı tanımlamak için kullanılan genel kabul görmüş kriterlerdir. Neden? Tümör yükündeki

Detaylı

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN

Bilim Uzmanı İbrahim BARIN ERCİYES ÜNİVERSİTESİ HASTANELERİNDE YATAN HASTALARIN HASTANE HİZMET KALİTESİNİ DEĞERLENDİRMELERİ Bilim Uzmanı İbrahim BARIN Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri AMAÇ Hasta memnuniyeti verilen

Detaylı

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD

Multipl Myeloma da PET/BT. Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD Multipl Myeloma da PET/BT Dr. N. Özlem Küçük Ankara Üniv. Tıp Fak. Nükleer Tıp ABD İskelet sisteminin en sık görülen primer neoplazmı Radyolojik olarak iskelette çok sayıda destrüktif lezyon ve yaygın

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Sakroiliak Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı kullanılarak

Detaylı

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ

HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ HASTALARIN HASTA GÜVENLİĞİ KONUSUNDAKİ GÖRÜŞLERİNİN İNCELENMESİ Yük.Hemş.Vildan TANIL Yük.Hemş.Fatma COŞAR BAYKAL Uzm.Hemş.Münevver SARSILMAZ Öğr. Gör. Müjgan SOLAK KABATAŞ Prof. Dr. Meryem YAVUZ 1 HASTA

Detaylı

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım

Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Böbrek kistleri olan hastaya yaklaşım Dr. Ayşegül Örs Zümrütdal Başkent Üniversitesi-Nefroloji Bilim Dalı 20/05/2011-ANTALYA Böbrek kistleri Genetik ya da genetik olmayan nedenlere bağlı olarak, Değişik

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2):

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2015;7 (2): 100-104 Editöre Mektup Basol ve ark. Amerika da Acil Servis Hekimlerine Palyatif Bakım Üzerine Uygulanan Bir Anket Çalışması A survey Study

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ Tıp Eğitimi Anabilim Dalı Mezun Görüşleri Anketi Değerli Hekim Arkadaşımız, Bu anket ülkemizdeki farklı eğitim kurumlarınca uygulanan örnekler temel alınarak UÜTF Tıp

Detaylı

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları

Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Psikiyatri Araştırma Hastanesi Poliklinik Uygulamalarında Tıp Fakültesi Öğrencisinin Bulunması Hakkında Hastaların Tutumları Dr. Alparslan CANSIZ BRSHH,İstanbul Dr. Tevfik Kalelioğlu BRSHH Dr. Akif Taşdemir

Detaylı

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ

ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ UZMANLIK EĞİTİMİ PROGRAMLARINI DEĞERLENDİRME ANKETİ* Sayın katılımcı bu anket, bölümümüzdeki araştırma görevlilerinin uzmanlık eğitim programları hakkındaki duygu ve düşüncelerini

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2014-2015 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2014-2015 Bahar

Detaylı

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU

ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU ERKEN LOKAL NÜKS GELİŞEN VULVA KANSERİ: OLGU SUNUMU Op.Dr.Hakan YETİMALAR Doç.Dr.İncim BEZİRCİOĞLU Dr. Gonca Gül GÜLBAŞ TANRISEVER İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştıma Hastanesi GİRİŞ

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 12 Sayfa 1 / 12 Acil Tıp 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 3 1 Radyoloji 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Genel Cerrahi 2 1 Ortopedi ve Travmatoloji 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 1 1 Göğüs Hastalıkları

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Temporomandibuler Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Temporomandibuler Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Temporomandibuler Eklem Manyetik Rezonans Görüntüleme Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme kullanılarak

Detaylı

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ

HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ HEMODİYALİZ HASTALARINDA HASTALIK ALGISI ÖLÇEĞİNİN KLİNİK SONUÇLAR İLE İLİŞKİSİ DERYA DUMAN EMRE ERDEM Prof.Dr. TEVFİK ECDER DİAVERUM GENEL MERKEZ ÖZEL MERZİFON DİYALİZ MERKEZİ GİRİŞ Son yıllarda önem

Detaylı

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması

hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması hs-troponin T ve hs-troponin I Değerlerinin Farklı egfr Düzeylerinde Karşılaştırılması Tuncay Güçlü S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Biyokimya Bölümü 16-18 Ekim 2014, Malatya GİRİŞ Kronik

Detaylı

Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi

Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Multidisipliner Konseyin Endokrin Hastalıkların Tanı Ve Tedavi Süreci Üzerine Etkisi Hamid Kabuli¹, A. Cem Dural¹, Cevher Akarsu¹, M. Gökhan Ünsal¹, İlkay Halıcıoğlu¹,Pınar Karakaya², Ravza Yılmaz³, Halil

Detaylı

Omurga-Omurilik Cerrahisi

Omurga-Omurilik Cerrahisi Omurga-Omurilik Cerrahisi BR.HLİ.017 Omurga cerrahisi, omurilik ve sinir kökleri ile bu hassas sinir dokusunu saran/koruyan omurga üzerinde yapılan ameliyatları ve çeşitli girişimleri içerir. Omurga ve

Detaylı

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme

TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi. Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme İnceleme Kodu: TRD TRD Yeterlilik Kurulu, Rehber ve Standartlar Komitesi Dirsek MR ve Dirsek Artrografi Manyetik Rezonans Görüntüleme Hazırlanma Tarihi: 30.7.2011 Tanım: Manyetik rezonans görüntüleme cihazı

Detaylı

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İŞ GÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI: İLGİLİ KİŞİLER VE KURUMLARIN DEĞERLENDİRMELERİ HANGİ YÖNDE?

TÜRK TORAKS DERNEĞİ İŞ GÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI: İLGİLİ KİŞİLER VE KURUMLARIN DEĞERLENDİRMELERİ HANGİ YÖNDE? TÜRK TORAKS DERNEĞİ İŞ GÜCÜ ANKETİ SONUÇLARI: İLGİLİ KİŞİLER VE KURUMLARIN DEĞERLENDİRMELERİ HANGİ YÖNDE? TTD SPÇG Anketler, belirlenmiş bir amaç için, o amaçla ilgili popülasyonun düşüncelerini ve olası

Detaylı

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul

Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları. Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Adrenal lezyonların görüntüleme bulguları Dr. Ercan KOCAKOÇ Bezmialem Vakıf Üniversitesi İstanbul Öğrenme hedefleri Adrenal bez kitlelerinin BT ile değerlendirilmesinde temel prensip ve bulguları öğrenmek

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 17 Eğitimi Yılı 1 Süresi (Ay) Sayfa 1 / 17 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 14 Sayfa 1 / 14 a Gönderen Alanı Acil Tıp Adli Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum 2 1 Nöroloji

Detaylı

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim

Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Paratiroid Kanserinde Yönetim İzmir den Üç Merkezli Deneyim Murat Özdemir, Özer Makay, Tevfik Demir*, Berk Göktepe, Kamil Erözkan, Barış Bingül**, Yeşim Ertan**, Hüsnü Buğdaycı***, Gökhan İçöz, Mahir Akyıldız

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ, İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı, Jinekolojik Onkoloji Bilim

Detaylı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri YATAN HASTALARDA, HASTANE HİZMET KALİTESİNİN RETROSPEKTİF OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ ERCİYES TIP ÖRNEĞİ Uzm. İbrahim BARIN Prof. Dr. Murat BORLU Başmüdür Özcan ÖZYURT Müdür Aydemir KAYABAŞI İstatistikçi

Detaylı

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E.

İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları. A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Dönem 6 Öğrenim Esasları A. Genel Tanıtım B. Çalışma Kılavuzu C. Rotasyon Tablosu D.Dönem Kurulu E. İletişim A. GENEL TANITIM Dönem 6, tıp eğitiminin önceki 5 yılında edinilen bilgi,

Detaylı

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ

MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ MEDİKAL FİZİĞİN GÜNCEL DURUMU VE ÖZLÜK HAKLARI RADYOLOJİ GÖRÜŞÜ Yrd.Doç.Dr. Ayşegül YURT Dokuz Eylül Üniversitesi SBE Medikal Fizik AD. XV. Ulusal Medikal Fizik Kongresi, 2015 Trabzon Ülkemizde Tıp alanındaki

Detaylı

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR

RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR NÖRORADYOLOJİ NÖRORADYOLOJİDE GÖRÜNTÜLEME YÖNTEMLERİ ve GİRİŞİMSEL RADYOLOJİ RADYODİAGNOSTİK ANABİLİM DALI-DÜTF- DİYARBAKIR Dr. Faysal EKİCİ İNCELEME YÖNTEMLERİ DİREKT GRAFİLER BİLGİSAYARLI TOMOGRAFİ MANYETİK

Detaylı

Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Öğr. Gör. Dr. Müge DEMİR HÜTF Tıp Tarihi ve Etik Anabilim Dalı Diyaliz makinesinin icadı (1960 lı yıllar) Kanada Rahipleri Tıbbi Ahlak Kılavuzu (1971) New Jersey Yüksek Mahkemesi Karen Ann Quinlan Kararı

Detaylı

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının

3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının 3. Basamak Bir Hastanede Görev Yapan Sağlık Çalışanlarının Hepatit C Hakkında Bilgi Düzeyi ve Hepatit C Enfeksiyonu Olan Hastalara Karşı Tutumlarının Değerlendirilmesi DR PıNAR KORKMAZ D U MLUPıNAR Ü N

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 21 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları

T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları T.C. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 4. ve 5. Sınıf Stajları Öğrenci Değerlendirme Anket Analizi 2012-2013 Bahar Yarıyılı Anket Analizi 2012-2013 Bahar

Detaylı

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL)

TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 65 6 TOPLAM MUAYENE SAYISI (ACİL DAHİL) 59846 61769 HEDEF 6 55 5 45 4 35 3 25 2 15 1 5 OCAK 211 OCAK 212 Ay içinde hastadan veya sahip olduğu kamu-özel sigortalardan ücret almak koşuluyla yapılan her muayene

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 Sayfa 1 / 20 a Gönderen Alanı a Gönderilen Alanı Acil Tıp 1 1 Genel Cerrahi 1 1 Göğüs Hastalıkları 1 2 İç Hastalıkları 1 1 Kardiyoloji 2 2 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 2 1 Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz

BATIN BT (10/11/2009 ): Transvers kolon orta kesiminde kolonda düzensiz duvar kalınlaşması ile komşuluğunda yaklaşık 5 cm çapta nekrotik düzensiz Olgu Sunumu Olgu: 60y, E 2 ayda 5 kilo zayıflama ve karın ağrısı şikayeti ile başvurmuş. (Kasım 2009) Ailede kanser öyküsü yok. BATIN USG: *Karaciğerde en büyüğü VIII. segmentte 61.2x53.1 mm boyutunda

Detaylı

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği

Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Tiroid nodüllerinde TİRADS skorlamasının güvenirliliği Op. Dr. Sabri Özden, Op. Dr. Şiyar Ersöz, Dr. Bulut Özkan, Doç. Dr. Barış Saylam, Doç. Dr. Mesut Tez Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi,

Detaylı

Tıbbi kaynakların son derece kısıtlı olması var olan kaynaklarında etkin

Tıbbi kaynakların son derece kısıtlı olması var olan kaynaklarında etkin GİRİŞ: Tıbbi kaynakların son derece kısıtlı olması var olan kaynaklarında etkin Kullanılmaması sonucu her yıl yüz binlerce kişi hayatını kaybediyor. Tıpta ve sağlık Sistemlerinde sayısal tekniklerin kullanılması

Detaylı

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları*

2016-TUS SONBAHAR BAŞVURU KILAVUZU Tablo 2 Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yapılacak Programlar ve Kontenjanları* Üniversitelerdeki Tıpta Uzmanlık Eğitim Dalları ve Kontenjanları Abant İzzet Baysal Üniversitesi 100111016 Acil Tıp 4 K 1 - - 100111043 Anesteziyoloji ve Reanimasyon 5 K 1 - - 100111052 Beyin ve Sinir

Detaylı

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD

KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI. Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMALI HASTALARDA GÖRÜNTÜLEMENİN TANI, TEDAVİ VE PROGNOZA KATKISI Dr. Fatma Özlen İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi AD KAFA TRAVMASI VE RADYOLOJİ Hangi hastalara görüntüleme

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 1 / 20 3/06/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / 0 a Gönderen Alanı Yılı Acil Tıp Anesteziyoloji ve Reanimasyon Genel Cerrahi Göğüs Hastalıkları İç Hastalıkları Kardiyoloji 3 Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları 3 Kadın

Detaylı

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU)

2012-TUS İLKBAHAR DÖNEMİ GENEL YERLEŞTİRME SONUÇLARINA GÖRE EN KÜÇÜK VE EN BÜYÜK PUANLAR (YABANCI UYRUKLU) VE LAR ( ) 101111031 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ AİLE HEKİMLİĞİ K 1 0 1 --- --- 101111058 ANKARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON K 1 1 0 49,89946 49,89946 101111094 ANKARA

Detaylı

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR)

Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) 15. Medikal Fizik Kongresi, 16-19 Mayıs 2015, Trabzon Hibrid tedavi ve görüntüleme sistemleri (PET/MR) Radyoloji görüşü Dr. Gülgün ENGİN İstanbul Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü Sunu planı 30 dak süre

Detaylı

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü

Poliklinik Đşlemleri Prosedürü T.C. Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Doküman Adı Poliklinik Đşlemleri Prosedürü Doküman Numarası TBH/229/PR-001 ISO 9001:2008 KYS Kriter No 7.1./7.2./7.5.1./7.5.4. Yayın Tarihi

Detaylı

Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı

Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı Tıp Eğitimi Dünyası Sayı: 11 Nisan 2003 14 Tıp ve Diş Hekimliği Öğrenci ve Hekimlerinin Biyokimyaya Bakışı Cemil Çelik*, Ramazan Amanvermez*, Dilek Gelmez Beker*, Gülden Başkol* Multidisipliner bir bilim

Detaylı

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009

TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 SAĞLIK BİLİMLERİNDE SÜRELİ YAYINCILIK - 2009 TÜBİTAK ULAKBİM TÜRK TIP DİZİNİ KOMİTESİ Yayın Etiği Araştırma Anketi Sonuçları 2009 Türk Tıp Dizini Kurulu ulusal dergilerin yöneticilerinin yayın etiği ile

Detaylı

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ

RADYOLOJİ İŞLEYİŞ PROSEDÜRÜ REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Prof. Dr. Nail Bulakbaşı, Adem Aköl Sinan Özyavaş Hasta Değerlendirme Kurulu Kalite Konseyi Başkanı Kalite Koordinatörü

Detaylı

PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü

PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ. -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü 23.05.2013 PERŞEMBE İZMİR GÜNDEMİ, -Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı - Basın Halkla İlişkiler Şube Müdürlüğü Türkiye deki Ölümlerin Yaklaşık %40 ının Nedeni Kalp Damar Hastalıkları İzmir Kâtip

Detaylı

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL GÜVENLİK KURUMU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 24/3/2013 tarihli ve 28597 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Sosyal Güvenlik

Detaylı

TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ. A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları

TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ. A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI EĞİTİM VE SINAV REHBERİ 1. TEMEL HEKİMLİK UYGULAMALARI A) 3. sınıf programına alınan Temel hekimlik uygulamaları 2017-2018 Eğitim Öğretim yılında işlenecek Temel hekimlik uygulamaları

Detaylı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları ABD, Medikal Onkoloji BD Güldal Esendağlı Sağlık Bakanlığından Muaf Hekimin Ünvanı - Adı Soyadı Aydın Aytekin Bildiriyi Sunacak Kişi Ünvanı - Adı Soyadı Rafiye Çiftçiler Bildiriyi Sunacak Kişi Kurumu Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları

Detaylı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı

Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı MESLEK HASTALIĞI SAĞLIK KURULU DOSYASI HAZIRLANMASI MEVZUAT VE GEREKLİLİKLER Op.Dr. Uğur DADALI Ankara Meslek Hastalıkları Hastanesi Sağlık Kurulu Başkanı İLGİLİ MEVZUAT SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK

Detaylı

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır.

1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. RADYOLOJİ STAJINDA ANLATILAN DERS KONULARI 1-Radyolojide Fizik Prensipler Amaç:Radyolojide kullanılan görüntüleme sistemlerinin fiziksel çalışma prensiplerinin öğretilmesi amaçlanmıştır. -Hangi organ incelemesinde

Detaylı

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR

AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR AKCİĞER KANSERİ TANISI KONULDUKTAN SONRA NE YAPILIR HASTA NASIL TAKİP VE İDARE EDİLİR Akciğer kanseri olmak her şeyin sonu değildir. Bu hastalığı yenmek için mutlaka azimli, inançlı ve sabırlı olmanız

Detaylı

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ

MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ MİDE KANSERİNDE APOPİTOZİSİN BİYOLOJİK BELİRTEÇLERİNİN PROGNOSTİK ÖNEMİ Cem Sezer 1, Mustafa Yıldırım 2, Mustafa Yıldız 2, Arsenal Sezgin Alikanoğlu 1,Utku Dönem Dilli 1, Sevil Göktaş 1, Nurullah Bülbüller

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 Toplantı Tarihi : 21 23 / 06 / 2010 Toplantı No : 21 Karar No : 82 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14

TIPTA UZMANLIK KURULU. 23/06/2010 tarih ve 82 sayılı Karar Sayfa 2 / 14 Eğitimi Yılı /0/00 tarih ve 8 sayılı Karar Sayfa / a Gönderilen Alanı ( Uzmanları için) Acil tıp (Toplam eğitim süresi ay) (0.0.0 tarih ve 7 No lu TUK Kararıyla ( Uzmanları için ) Acil tıp (Toplam eğitim

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri

Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Üniversite Öğrencilerinde Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu Belirtileri Yrd. Doç. Dr. Esengül Kayan Beykent Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 04.10.2017 Çalışmanın Amacı 1.Üniversite öğrencilerinde

Detaylı

14 sayılı toplantısında alınan karar gereği Yönergenin 30. maddesinde değişiklik.

14 sayılı toplantısında alınan karar gereği Yönergenin 30. maddesinde değişiklik. SENATO KARARLARI Karar Tarihi : 04/07/2012 Toplantı Sayısı : 10 Sayfa : 1 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konsültasyon Hizmetleri Yönerge hk. 2012.010.102 Üniversitemiz Tıp Fakültesi Konsültasyon Hizmetleri

Detaylı

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi

Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Hekimlerin Splenektomi Planlanan Hastalarda Aşılama Hakkındaki Bilgi ve Tutumlarının Değerlendirilmesi Dr. Ayşe Büyükdemirci, Şerife Şule Çınar, Meliha Çağla Sönmezer, Metin Özsoy, Fatma Şebnem Erdinç,

Detaylı

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI

YATAKLI TEDAVİ KURUMLARI DAİRESİ DAHİLİYE UZMANI KADROSU HİZMET ŞEMASI TEMEL SAĞLIK HİZMETLERİ DAİRESİ PRATİSYEN HEKİM KAROSU (3(2).41/2000) Kadro Adı : Pratisyen Hekim Hizmet Sınıfı : Tabiblik Hizmetleri Sınıfı Derecesi : III (İlk Atanma Yeri) Kadro Sayısı : 22 I. GÖREV

Detaylı

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi

KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM Eğitim Öğretim Yılı Akademik Takvimi KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ DÖNEM 1 Eğitim başlama tarihi 10 Eylül 2012 Eğitim bitiş tarihi 05 Temmuz 2013 Yarıyıl tatili 19 Ocak 2013-03 Şubat 2013 Mazeret Sınavları 05-07 Haziran 2013 Dönem Sonu

Detaylı

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi

Pervin HORASAN Erciyes Üniversitesi Mehmet Kemal Dedeman Onkoloji Hastanesi Bir Üniversiteye Bağlı Kanser Hastanesinde Çalışan Hemşire ve Doktorlar Arasındaki Empati Eğilimi ve Tükenmişlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Türkiye nin Ortasından Bir Örneklem Pervin HORASAN Erciyes

Detaylı

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi

Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi Dr Ercan KARAARSLAN Acıbadem Üniversitesi Maslak Hastanesi 1 Öğrenme hedefleri Metastazların genel özellikleri Görüntüleme Teknikleri Tedavi sonrası metastaz takibi Ayırıcı tanı 2 Metastatik Hastalık Total

Detaylı

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik

Nitel Araştırmada Geçerlik ve Güvenirlik Nitel Araştırmada Geçerlik ve Bilimsel araştırmanın en önemli ölçütlerinden biri olarak kabul edilen geçerlik ve güvenirlik araştırmalarda en yaygın olarak kullanılan iki en önemli ölçüttür. Araştırmalarda

Detaylı

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1

Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Hem. Songül GÜNEŞ Akdeniz Üniversitesi Hastanesi 9.4.2014 1 Ameliyathaneler kendine özgü mimari dizaynları, çalışma koşulları ve ameliyathanede görev yapan personelleriyle çok özel merkezlerdir Ameliyathane

Detaylı

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN

T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN T.C SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU ŞANLIURFA KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ İLAN 7..05 tarih ve 9565 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7..05 tarihli ve 05/879

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI. 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2012 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2013 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE

KADRO ADEDİ ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ACİL TIP 3 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ AİLE HEKİMLİĞİ 2 ADANA NUMUNE EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ BEYİN VE SİNİR CERRAHİSİ 1 ADANA NUMUNE EĞİTİM

Detaylı

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk EAH de Eğitim Süreci Dr. Pınar ŞEN İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Eğitim

Detaylı

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ

KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ KÜTAHYA KAMU HASTANELERĠ BĠRLĠĞĠ GENEL SEKRETERLĠĞĠ EVDE SAĞLIK HĠZMETLERĠ (TEMMUZ 2014 ) SAMİ AKPINAR UZMAN Evde Sağlık Hizmetinin Sunumu:10.03.2005 Tarih ve 25751 sayılı resmi gazetede yayınlanan usul

Detaylı

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67

Tablo 1: Anketi Yanıtlayan Kişilerin Yaş Dağılımı Frekans (Sayı) Yüzde ( %) 20 40 175 65,1 40+ 67 Özel Sağlık Sigortalıları Sağlık Hizmet Kullanımı Anket Değerlendirmesi Erdem ALPTEKİN Özel sağlık sigortalıların sorunlarını irdelemek ve beklentilerini belirlemek amacıyla Sigorta sektöründe faaliyet

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü DAĞITIM YERLERİNE T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Sağlık Bilgi Sistemleri Genel Müdürlüğü Sayı : 31678769/700 Konu : Patoloji Veri Seti DAĞITIM YERLERİNE İlgi: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığının 11.11.2014 tarihli ve 2014.5679.84410

Detaylı

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ

HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ HAMDİ ÖZŞAHİN,GÜRKAN YETKİN,BÜLENT ÇİTGEZ,AYHAN ÖZ, MEHMET MİHMANLI, MEHMET ULUDAĞ ŞİŞLİ HAMİDİYE ETFAL EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GENEL CERRAHİ KLİNİĞİ Tiroit nodülleri toplumda sık görülen patolojilerdir.

Detaylı

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR

TIPTA UZMANLIK KURULU. KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 1 KARAR Toplantı Tarihi : / 0 / 00 Toplantı No : Karar No : 8 KARAR TUTANAĞI Sayfa / KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı

Detaylı

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu

T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu T.C. DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Çalışan Memnuniyeti Anket Raporu OCAK 2014 1.1 Araştırmanın Amacı Araştırmada, Dokuz Eylül Üniversitesi Strateji Geliştirme

Detaylı

MEME KANSERİ TARAMASI

MEME KANSERİ TARAMASI MEME KANSERİ TARAMASI Meme Kanseri Taramanızı Yaptırdınız Mı? MEME KANSERİ TARAMASI NE DEMEKTİR? Kadınlarda görülen kanserlerin %33 ü ve kansere bağlı ölümlerin de %20 si meme kanserine bağlıdır. Meme

Detaylı

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S

GÜZEL SANATLAR (Resim, Müzik vb) 2 0 S TIBBİ LABORATUVAR TEKNİKLERİ PROGRAMI DERS PLANI ANATOMİ 6703101 2 0 Z 3 TÜRK DİLİ I 6703109 2 0 Z 2 YABANCI DİL I 6703110 2 0 Z 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 6703114 2 0 Z 2 GENEL BİYOLOJİ 6703121

Detaylı

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI

KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI KANSER ERKEN TANI VE TARAMA PROGRAMI Hasta Adı - Soyadı: Cinsiyet: K E Hasta ID No: Doğum Tarihi: Baba Adı: Kimlik No: Sayın Hastamız, Bu form, size uygulanması planlanan erken tanı ve tarama programının

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

Eğitim Süresi Puan Türü

Eğitim Süresi Puan Türü Program Kodu Eğitim Süresi Puan Türü Genel Kontenjan Yabancı Uyruklu Kontenjanı Tablo 3 Sağlık Bakanlığı Eğitim ve Araştırma Hastanelerinde, Sağlık Bakanlığı Adına Tıp Program Adı Özel Koşullar ve Açıklamalar*

Detaylı

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?'

Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Bir Hastada Astım Hastalığı İle Karıştırılan Yabancı Cisim Aspirasyonunda Röntgen Grafisinin Önemi: Ne Umduk,Ne Bulduk?' Serdar Sedat IŞIK 1,2 1 T.C.Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2014 2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK TAKVİMİ DÖNEM-1 Başlangıç Tarihi Bitiş Tarihi I. Yarıyıl Ders Dönemi 15.09.2014 23.01.2015 I. Yarıyıl Seçmeli Ders Final

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü HEMOVİJİLANS HEMŞİRELİĞİ 2016 YILI FAALİYET RAPORU 1. Merkezimizde Kan Bankası Ünitesi tarafından kliniklere kan ve kan bileşeni gönderilen hastaların günlük listeleri çıkartıldı ve klinikler için vizit

Detaylı

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar

İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım. Dr.Özlem Özdemir Kumbasar İnvazif Fungal İnfeksiyonlarda Tanı Klinik-Radyolojik Yaklaşım Dr.Özlem Özdemir Kumbasar Bağışıklığı baskılanmış hastaların akciğer komplikasyonları sık görülen ve ciddi sonuçlara yol açan önemli sorunlardır.

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoterapi Teknikeri Derya ÇÖNE

Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi. Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoterapi Teknikeri Derya ÇÖNE Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi Acıbadem Kozyatağı Hastanesi Radyoterapi Teknikeri Derya ÇÖNE 1.Radyoterapi Teknikerleri Derneği Kongresi İSTANBUL 2013 Radyoterapi Teknikerlerinin Eğitimi Eğitimin

Detaylı

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu

29 yaşında erkek aktif şikayeti yok. sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması. üzerine hasta polikliniğimize başvurdu 29 yaşında erkek aktif şikayeti yok Dış merkezde yapılan üriner sistem ultrasonografisinde insidental olarak sağ sürrenal lojda yaklaşık 3 cm lik solid kitlesel lezyon saptanması üzerine hasta polikliniğimize

Detaylı

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp»

Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Acil Serviste En Sık Neler Şikayet Ediliyor? Doç. Dr. Selahattin KIYAN Ege ÜTFH Acil Tıp AD 11.01.2013 4. ATOK «Acilde Adli Tıp» Bu sunum nasıl ilerleyecek.. «Ege ÜTFH Acil Servise Yapılmış Şikayet Başvurularının

Detaylı

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR

KARAR TUTANAĞI Sayfa 1 / 13 KARAR Sayfa 1 / 13 KARAR Tıpta Eğitiminin usul ve esaslarını düzenleyen Tıpta ve Diş Hekimliğinde Eğitimi Yönetmeliği nin, Kurulun Görevleri başlıklı 7 / ç maddesi hükümlerine göre; Kurulumuzca, Tıpta dallarının

Detaylı

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ

İZMİR- BORNOVA TÜRKAN ÖZİLHAN DEVLET HASTANESİ 1 Poliklinik muayenesi 2 3 4 5 Hekim seçme hakkının kullandırılması Laboratuar tetkikleri (Tam kan, Tam idrar, Biyokimya, Gaitada parazit, gizli kan v.s) Laboratuar tetkikleri ACİL (Hemogram, İdrar, Kardiyak

Detaylı

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI

CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI CERRAHİ UZMANLIK DALLARINDA İŞBİRLİĞİ VE UZLAŞI Doç. Dr. Ethem Beşkonaklı Türk Nöroşirürji Derneği Başkanı 30.11.2008 UDEK Kurultayı Hepimiz dar bir alanda çok şey, geniş bir alanda bir şeyler bilmek durumundayız

Detaylı

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU

(FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU (FORM A) TÜRK RADYOLOJİ DERNEĞİ YETERLİK KURULU EĞİTİM KURUMU VE PROGRAMINI DEĞERLENDİRME FORMU Bu form, ziyaret başvurusu aşamasında Anabilim Dalı Başkanı/Eğitim Sorumlusu tarafından doldurulacaktır.

Detaylı

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015

Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Akademik Personel Memnuniyet Anketi Analiz ve Bulguları 06-15 Nisan 2015 Üniversitemizin akademik personele sunduğu hizmetlerin değerlendirilmesi ve iyileştirmeye açık alanlarının tespit edilebilmesi amacıyla

Detaylı