Doğrusal Programlama ve Excel Çözücü Uygulamasıyla Optimum Rasyon Çözümü. Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ, Ç.Ü. Ziraat Fak Balcalı, Sarıçam-Adana

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğrusal Programlama ve Excel Çözücü Uygulamasıyla Optimum Rasyon Çözümü. Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ, Ç.Ü. Ziraat Fak. 01330 Balcalı, Sarıçam-Adana"

Transkript

1 Doğrusal Programlama ve Excel Çözücü Uygulamasıyla Optimum Rasyon Çözümü Prof.Dr. Murat GÖRGÜLÜ, Ç.Ü. Ziraat Fak Balcalı, Sarıçam-Adana ÖZET Doğrusal programlama kıt kaynakların etkin kullanımı sağlamada kullanılabilecek bir karar verme aracıdır. Rasyon hazırlamada tam bir doğrusal programlama problemidir. Yem sanayiin çok yüksek boyutlu üretim kapasitesi ve hayvansal üretimde maliyetlerin önemli bir kısmının yemden kaynaklanması en düşük maliyetli yem üretimi ile bu sektörlerde karlı üretim yapılmasına imkan tanımaktadır. Doğrusal programlama yönteminin sahada çalışan veteriner ve zooteknistlere ve hayvan besleme biliminde çalışan genç araştırıcılara aktarılması hem sahada bu yöntemin daha etkin kullanılmasını hemde doğrusal programlamanın eğitim amaçlı kullanılmasını sağlayacaktır. Her ofis bilgisayarında bulunan excel programında bulunan çözücü (solver) eklentisinin doğrusal programlamada kullanılmasının ilgililere aktarılması bu yöntemin sahada ve eğitim amaçlı daha maliyetsiz, yaygın ve etkin kullanımını sağlayacaktır. Bu çalıştayda, herkes tarafından kullanılan ve bilinen Excel paket programı ortamında, doğrusal programlamanın (çözücü eklentisi) rasyon formülasyonununda ne şekilde kullanılabileceğinin uygulamalı olarak anlatılması amaçlanmıştır. ABSTRACT Linear programming is a decision tool for optimum allocation of limited or scarce resources. The diet formulation is a typical linear programming problem. Feed industry is manufacturing tremendous feed and feed cost in animal production is a major part of total cost. Leats cost diet formulation may therefore increase profit of farm and feed industry. Introducing linear programing to the staffs in animal production pactice and acedemia may results in cost and environmentally effective diets when nutritional knowlegde introduced to computer properly. Generally each office computer has excel program and excel has solver add-in. This add-in has capability to optimize different models. In this workshop, it is aimed to explain how linear programming solutions can be accomplished in Excel worksheet environment by people dealing with diet formulation with practical work. GİRİŞ Doğrusal programlama tekniği kısıtlı kaynaklarla en uygun sonucun alınmasında kullanılan bir karar verme aracı olarak tanımlanabilir. Doğrusal programlama tekniğinin temel 2 dayanağı söz konusudur. Bunlar doğrusallık ve sınırlılıktır. Bir problemin doğrusal programlama problemi olabilmesi bu iki özelliğine bağlıdır. Kaynakların sınırsız olduğu koşullarda optimizasyon anlamsızdır. Diğer taraftan doğrusal programlama problemlerinin tanımlanmasında 3 unsurdan bahsedilebilir. Birincisi amaç fonksiyon, ikincisi karar değişkenleri, üçüncüsü ise kısıtlardır. Bir problemin doğrusal programlama problemi olarak tanımlanabilmesi bu unsurların doğrusal fonksiyon olarak tanımlanabilmesi ve yazılabilmesine bağlıdır.

2 Doğrusal modellerin çözümü ile ilgili ilk çalışmalar 19. yüz yılın başlarında gerçekleştirilmiştir. Doğrusal modellerin çözümünde kullanılan simpleks metodu Gerorg B. Dantzing tarafından 1947 yılında geliştirilmiş, metod 1954 yılında Orchard-Hays tarafından bilgisayar yazılımı haline getirilmiştir. (Dantzig, 2002) yılında L.V. Kantorovich ve Koopmans kaynakların optimum dağıtımı teorisine katkıları nedeniyle Nobel Ödülüne layık görülmüşlerdir. Bu tarihi gelişim sonucunda doğrusal modellerin çözümüne yönelik metodların bilgisayara aktarılması doğrusal programlamanın hayatın her alanında kullanılmasını yaygınlaştırmıştır. Ayrıca çözüm tekniklerindeki gelişmelere bağlı olarak (Nonlinear programlama, goal programlama, çok amaçlı-programlama, stokastik programlama, tam sayılı programlama gibi) kullanımı çok daha gelişmiştir. Çiftlik hayvanlarının yemlerinin hazılanmasında doğrusal programlama ilk olarak Waugh (1951) tarafından kullanılmıştır. Hayvan yemlerinin hazırlanması tam da bir doğrusal programlama problemidir. Rasyon hazırlamanın amaç fonksiyonu yemin birim maliyetidir. Karar değişkenleri karmaya, günlük rasyona alınacak her bir yemin oran veya miktarıdır. Kısıtlar ise rasyona alınacak hammadelerin özel kısıtlayıcı özelilkeri (örneğin üre ruminant karmalarında maksimum %1.5-2 kullanılabilir gibi.) ve rasyon hazırlanan hayvanın karma yeminde veya rasyonununda temel besin maddeleri bakımından olması gereken minumum ve maksimum değerleri ifade eder. Bilindiği gibi hayvansal üretim maliyetleri içerisinde yem en önemli yeri tutmaktadır. Yem girdi maliyetlerinin azaltılması, işletme karının maksimum düzeye ulaştırılabilmesi açısından önemlidir. Klasik yöntemlerle yemlerin hazırlanması, hem beslenme normlarının yerine getirilmesinde ve hem de ucuz yem hazırlanmasında zorluklara neden olabilmektedir. Doğrusal programlama tekniğinin bilgisayara aktarılmasından sonra çok sayıda karma yem ve total mixed ration (TMR) programı piyasaya arz edilmiştir. Bunların maliyetleri sağladığı karar raporlarına ve diğer fonksiyonlarına bağlı olarak arasında değişmektedir. Bu maliyetler hayvansal üretim sektörünün bazı paydaşları için yüksek gelebilir. Diğer taraftan doğrusal programlama sektörümüz tarafından çok bilinmemekte ve kullanılmamaktadır. Bu konunun Hayvan Besleme Bilim Derneğinin kongresinde bir çalıştayla partiğe aktarılması düşüncesi kongre düzenleme heyetince olumlu değerlendirilmiş ve uygulamaya konmuştur. Bu çalıştayda rasyon formülasyonu ile uğraşan kişiler (yem sanayi, araştırmacı, öğrenci, yetiştirici, veteriner, zooteknist ve küçük yem ünitesi sahipleri vb.) tarafından yaygın olarak kullanılan Excel paket programı ortamında, doğrusal programlama çözümlerinin ne şekilde yapılabileceğinin uygulamalı olarak anlatılması amaçlanmaktadır. Excel Çözücü (Solver) İle Rasyon Çözümü Daha önce ifade edildiği gibi doğrusal programlama modellerinin 3 unsuru bulunmaktadır. Birincisi amaç fonksiyondur. Rasyon hazırlarken amaç fonksiyon farklı şekillerde tanımlanabilir (Hertzler ve ark. 1988; Görgülü ve ark. 1998). Eğer birim yem maliyetinden bahsediyor isek bu bir minimizasyondur ve şeklinde tanımlanabilir. i yem hammadde sayısını ifade eder. "FiYi" i inci yemin fiyatı x i nci yemin miktarları çarpımları toplamı maliyet fonksiyonudur ve doğrusal

3 programlamada amaç fonksiyonu oluşturur ve en düşük maliyetli formülasyon olarak tanımlanır. Eğer birim üretim (1 kg süt 1 kg canlı ağırlık kazancı gibi) için yem maliyetinden bahsediyor isek buradada üretim maliyeti söz konusudur ve problem bir minimizasyon problemidir ve şeklinde tanımlanabilir (CAK:canlı ağırlık kazancı, SV: Süt verimi). Bu şekilde tanımlanmış bir amaç fonksiyon da en düşük maliyetli üretim şeklinde tanımlanabilir. Diğer bir amaç fonksiyon tanımında kar dikkate alınabilir (gelir gider farkı) bu durumda da kar maksimizasyonundan bahsedilir ve amaç fonksiyon en yüksek kar sağlayan (örng. şeklinde tanımlanabilir (SF:süt fiyatı, SV=Süt verimi). Ayrıca bir işletmenin fiziki alt yapısı, yem üretim kapasitesi finansal durumu dikkate alınarak bu işletme koşullarında yetiştirilebilecek maksimum hayvan sayısı da belirlenebilir. Bu durumda hayvan sayısı değişkenininin maksimize edilmesi gerekir (Görgülü ve ark. 1998). Bu da kapsite kullanımının optimizasyonu ile ilgilidir. Doğrusal programlama modelinin ikinci unsuru karar değişkenleridir. Bu ise hazırlanacak birim (günlük rasyon (örn. 20 kg KM), 1 kg karışım 100 kg karışım, 1 ton karışım gibi) rasyonda bulunacak yem hamadelerinin miktar veya oranlarıdır. =1, 100, 1000 veya 20 kg gibi..yi karar değişkenleridir ve çözüme girebilecek hamamdeleri ifade eder. Doğrusal programlama modellerinin üçüncü unsuru ise kısıtlardır. Kısıtları ise karar değişkenlerinin karışım veya rasyonda olması gereken miktarlarını tanımlar. Hammadelere ilişkin kısıtlar esasen hayvanın fizyolojisinin, yemlerin özelliklerinin ve hayvan besleme biliminin dikte ettiği koşullar yanında sahada hammadelerinin bulunabilirliği ani rasyon değiştirmedeki sorunlarla bağlantılıdır. Karar değişkenine ilişkin kısıtın matematik gösterimi Yi<= bi veya Yi>= bi şeklinde yapılabilir. bi i inci hammadeye ait sağ taraf elamanını yani kısıtlama düzeyini ifade eder. Hamamdelere ilişkin kısıtlara ek olarak rasyonun içeriğini tanımlayan kısıtlarında tanımlanması gerekir. Bu kısıtların genel matematiksel gösterimi şeklinde yapılabilir. BMj*Yi: i inci yem hammaddesi miktarı ile "i" inci yem hammadesinin j inci besin madde içeriği çarpımlar toplamını, Bj ise j inci besin madde normuna ait sağ taraf elamanı yani rasyonun j inci besin madde normu bakımından kısıt değeridir. Kısıtlar eşitlik veya eşitsizlik şeklinde tanımlanabilir. Excel ortamında, en düşük maliyetli rasyonların hazırlanmasında "Solver-Çözücü" eklentisinden yararlanılır (Gül ve Görgülü, 1997). Bunun için Excel tablo ortamında rasyon hazırlamada kullanılacak yemlerin fiyat ve besin madde içeriklerinin ve rasyon hesaplama tablosunun oluşturulması gerekir. Esas itibarıyla hazırlanan bu tabloda yukarıda vurgulanan doğrusal programla problemlerinin ana unsurları olan amaç fonksiyon, karar değişkeni ve kısıtlara ait fonksiyonlar ve sağ taraf elamanları oluşturulmaktadır. Örneğin en az 2.7 Mcal ME/kg ve %19-20 HP, % Ca ve % P içeren bir karma yem hazırlayalım. Şekil'1 de verilen yem listesi ile yine Şekil 1'deki tablonun hazırlanması gerekir. Tabloda amaç fonksiyon Şekil 1'de sütün 15'in toplamıdır. Bu toplam mevcut tabloda sütun 13'ün 3. satırına da aktarılmıştır (bakınız Şekil 1). Amaç faktörün çözüm sonrası değeri TL/ton dur. Mevcut excel tablosunda karar değişkenleri sütun 7'de bonkalitenin miktarından Vitamin-Mineral miktarına kadar olan her bir hammadenin bireysel miktarlarıdır (H3:H26). Hammade kısıtları ise karar değişkenlerini sağında bulunan ve her bir hammadenin bireysel miktarlarının minimum ve maksimum miktarlarını tanımlayan sütun 8 ve 9'un değerleridir (H3:H27<=J3:J27; H3:H27>=I3:I27). Buradaki sınırlamalar beslenme fizyolojisi, biyokimyası, yemler bilgisi ve hayvan besleme bilgilerine dayalı temel bilgilerle rasyon hazırlayanın tanımlaması gereken değerlerdir. Rasyonun içeriğine (besin madde normlarına) ilişkin kısıtlar ise rasyonun maliyet ve içeriğinin tanımlandığı sütun 12'nin sağındaki minumum ve maksimum sütünundaki değerlerdir (M3:M10<=O3:O10; M3:MO>=N3:N10). Buradanda rasyonun besin madde içeriğine ilişkin tanımlamalar yapılmalıdır. Son olarak programın excel çözücü (solver) eklentisine yani doğrusal programlama modeline tanıtılması gerekmektedir. Bunun için excelde veri (data) sekmesindeki çözücü (solver) açıldığında Şekil 2'deki görüntü elde edilecektir. Şekil 1'deki excel tablosunda amaç fonksiyonun (yemlerin miktarları ile fiyatları çarpımları toplamı) bulunduğu hücre M2 hücresi çözücünün hedef hücre (set target cell) bölümüne şekil 2'deki gibi tanıtılmalıdır. Karar değişkenlerinin bulunduğu hücreler (H3:H26) değişen hücreler (by changing cells) bölümüne tanıtılmalıdır. Son olarak hammadelere ilişkin kısıtlamalar

4 (constraints) (H3:H27<=J3:J27; H3:H27>=I3:I27) ve rasyon içeriğine ilişkin kısıtlamalar (M3:M10<=O3:O10; M3:MO>=N3:N10) çözücü eklentisinin kısıtlamalar (subjected to the constarints) bölümüne tanıtılmalıdır. Sonra çözücü çalıştırıldığında "Çözücü, tüm koşulları ve sınırlamaları sağlayan bir çözüm buldu" veya fizible bir sonuç bulunamadığı şekil 3'teki menü elde edilir. Şekil 2. Çözücü eklentisinin görüntüsü (Solver parameters veya Çözücü Parametreleri) Şekil 3. Çözücü Eklentisinin Sonuç Raporu. Doğrusal programlama matematiksel bir teknik olduğundan modele verilen bilgiler dahilinde rasyon çözülecek veya çözülemeyecektir. Çıkan çözüm çözümü yapanca kontrol edilmeli ve uygun sınırlamalar tekrar verilerek teknik olarak uygun rasyon hazırlanmalıdır. Bilgisayarın vereceği sonucun hayvan besleme bilgisiyle kontrol edilmesi ve bilgisayara interakif olarak müdahale edilerek sonuçların teknik olarak uygun hale getirilmesi sağlanmalıdır. Excel çözücüsü de diğer doğrusal programlama programları gibi bir kısım ekonomik değerlendirmeler içeren raporlar vermektedir. Bu raporlar amaç fonksiyonun kat sayıları, yani yem fiyatları, ksısıtlamaların değerindeki değişimlerin amaç fonksiyona ve çözüme etkilerini açıklayan bilgilerdir. Buna ilişkin sonuçlarda ek olarak verilmiştir. Rapor parametreleri ve anlamları ekteki örnekle açıklanmıştır.

5 Şekil 1. Karma Yemde Kullanılacak Hammadeler ve Rasyon Hesap Tablosu Sütun No Normlar Fiyat KM ME HP Ca P Rasyon MIN MAX Rasyon Birim İçerik Maliyet KM ME HP Ca P Birim TL/ton % % % % % % % % Maliyet TL/ton MIN MAX TL/ton %AF Mcal/kg %KM %KM %KM Bonkalite KM % Kepek ME Mcal/kg Prinç Kepeği HP %KM Mısır DDGS Ca %KM Mısır Ezmesi P %KM Arpa Ca/P Mısır Kepek Buğday Tahıl Kırık Prinç Mısır Grizi Melas Yağ asidi Ca Tuzu ATK %32 HP Kanola Küspesi %38 HP SFK % 53 HP MGU %65 HP Tam Yağlı Soya Ure DCP Kireç Taşı MgO Tuz Soda Vitamin-Mineral Toplam

6 Kaynaklar Dantzig, G.B Linear Programming. Opeartion Reserach. 50: Waugh, F.V The minimum cost Dairy Feed. Journal of Farm Economics. 33: Görgülü, M.,Kutlu, H.R., Zurek, A. ve Baykal, L. (1998). Süt sığırı işletmelerinde kaba yem üretimi ve kullanımının optimizasyonu. Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dergisi, 13(1): Gül, A. Görgülü, M En Düşük Maliyetli Rasyon Hazirlamada Excel Çözümü. Ç.Ü.Z.F. Dergisi, Yıl:1997 Sayı: 13(1): Hertzler, G., Wilson, D.E., Loy, D.D. and Rouse, G.H Optimal beef cattle diets formulated by nonlinear programming. J.Anim.Sci. 66:

7 Ekler: Excel raporları ve Duyarlılık Analizi Sonuçları Örnek: Alltaki tabloya göre kurulmuş kg'da en az 2.6 Mcal ME, en az %15 HP ve % Ca ve % P en fazla %60 tahıl ve 1-2 Ca/P aralığına sahip karma yem ve Çözücü Sonuçları ve Duyarlılık Analizi Yemler Fiyat KM ME HP Ca P Rasyon MIN MAX Rasyon Birim İçerik Maliyet KM ME HP Ca P TL/ % % % % % % % % Maliyet TL/ton MIN MAX TL/ton % Mcal/kg % % % ton Bonkalite KM % B.Kepegi ME Mcal/kg Arpa HP % Mısır Ca % Buğday P % ATK %32 HP Tahıl % SFK % HP Kepek DCP Ca/P Kireç Taşı Tuz Vitamin Mineral Toplam Duyarlılık Analizi Parametreleri ve Anlamları: Slack/Surplus (Eksiklik veya Fazlalık): Kısıtlar tanımlanırken küçük eşit veya büyükeşit şeklinde tanımlamalar yapılmaktadır. Bu tanımlamalardan küçük eşit olarak tanımlanan kısıtta Slack (eksiklik), büyükeşit olarak verilen kısıttta ise Suplus(Fazlalık) söz konusu olacaktır. Aralık olarak tanımlanan kısıtın gerçek değerinin ne olduğu eksiklik vey fazlalık olarak doğrusal programlama programları tarafından raporda bu şekilde sunulur. Orginal Values (Örjinal değer): Önceden aynı modelde yapılan bir çözüm varsa o çözümü, Final Values (Son Değer): Son çözümdeki çözüm sonuçlarını ifade eder. Reduced Cost (Indirgenmiş Maliyet): Rasyona alınmyan hammadeler için oluşturulur ve bu hammadenin rasyona bir birim girmesi durumunda yem maliyetine (amaç fonksiyonun) etkisini ifade ettiği gibi o hammaddenin rasyona dahil edilebilmesi için fiyatının ne olması gerektiği konusunda da fikir verir. Örneğin aşağıdaki çözüm ve çözücü sonuçlarına göre B.Kepeği rasyona alınmamıştır ve indirgenmiş maliyeti 0.89 olarak aluşmuştur. Bu değer, a) B.Kepeği'nin rasyona 1 kg alınmasının amaç fonkisyonu yani yem maliyetini 0.89 birim artıracağını veya b) B.Kepeğinin rasyona alınabilmesi için fiyatının 0.89 Tl düşürülmesi gerektiğini ifade eder. Yani hammadde satın alınırken pazarlığa esas olabilecek fiyat hakkında da fikir vermiş olur. Allowable Increase-Alowable Decrease (Müsade edilebilir Artış ve Azalış): Amaç fonksiyonun katsayıları (yani yem hammade fiyatları) nın azalma ve artma yönünde değişiminin amaç fonksiyona ve çözüme etkisini ifade eder. Örneğin rasyona alınmayan bonkalitenin fiyatının 0.89 birim artırılması veya 2.99 birim düşürülmesi çözümü etkilemeyecektir. Bu değerlendirme rasyonu hazırlayan açıısndan hammadenin mevcut rasyon için ney ifade etetiği konusunda ciddi fikir veremketedir. Shadow Price(Gölge Fiyatı): Kısıtların sağ taraf elemanlarının bir birim değişiminde yem maliyetine etkisini ifade eder. Örneğin toplam yem miktarının 1 birim yükseltilmesi yem maliyetini 32 birim düşümektedir. Rasyon Ca düzeyinin 1 birim artırılması ise çzöüm elde edilebilirse yem maliyetini birim artıracaktır.

8 Microsoft Excel 12.0 Answer Report Worksheet: [KONGRE DATABASE-KESIF YEM-DUYARLILIK.xlsx]Sheet3 Report Created: :50:49 Target Cell (Min) Cell Name Original Value Final Value $M$2 TL/ton İçerik Adjustable Cells Cell Name Original Value Final Value $H$3 Bonkalite % $H$4 B.Kepegi % $H$5 Arpa % $H$6 Mısır % $H$7 Buğday % $H$8 ATK %32 HP % $H$9 SFK % 53 HP % $H$10 DCP % $H$11 Kireç Taşı % $H$12 Tuz % $H$13 Vitamin-Mineral % Constraints Cell Name Cell Value Formula Status Slack $H$14 Toplam % 100 $H$14<=$J$14 Binding 0 $H$14 Toplam % 100 $H$14>=$I$14 Binding 0 $M$3 % İçerik $M$3<=$O$3 Not Binding $M$4 Mcal/kg İçerik 2.60 $M$4<=$O$4 Not Binding 0.4 $M$5 % İçerik $M$5<=$O$5 Not Binding $M$6 % İçerik 0.80 $M$6<=$O$6 Not Binding 0.7 $M$7 % İçerik 0.50 $M$7<=$O$7 Not Binding 0.10 $M$8 % İçerik $M$8<=$O$8 Binding 0 $M$9 Kepek İçerik $M$9<=$O$9 Not Binding $M$3 % İçerik $M$3>=$N$3 Not Binding $M$4 Mcal/kg İçerik 2.60 $M$4>=$N$4 Binding 0.00 $M$5 % İçerik $M$5>=$N$5 Not Binding 3.28 $M$6 % İçerik 0.80 $M$6>=$N$6 Binding 0.00 $M$7 % İçerik 0.50 $M$7>=$N$7 Not Binding 0.10 $M$8 % İçerik $M$8>=$N$8 Not Binding $M$9 Kepek İçerik $M$9>=$N$9 Not Binding $H$3 Bonkalite % $H$3<=$J$3 Not Binding $H$4 B.Kepegi % 0.00 $H$4<=$J$4 Not Binding 100 $H$5 Arpa % $H$5<=$J$5 Not Binding $H$6 Mısır % 0.00 $H$6<=$J$6 Not Binding 100 $H$7 Buğday % $H$7<=$J$7 Not Binding 2.22 $H$8 ATK %32 HP % 0.00 $H$8<=$J$8 Not Binding 100 $H$9 SFK % 53 HP % $H$9<=$J$9 Binding 0 $H$10 DCP % 0.00 $H$10<=$J$10 Not Binding 100 $H$11 Kireç Taşı % 1.77 $H$11<=$J$11 Not Binding $H$12 Tuz % 0.50 $H$12<=$J$12 Binding 0 $H$13 Vitamin-Mineral % 0.10 $H$13<=$J$13 Binding 0 $H$3 Bonkalite % $H$3>=$I$3 Not Binding $H$4 B.Kepegi % 0.00 $H$4>=$I$4 Binding 0.00 $H$5 Arpa % $H$5>=$I$5 Not Binding $H$6 Mısır % 0.00 $H$6>=$I$6 Binding 0.00 $H$7 Buğday % $H$7>=$I$7 Not Binding $H$8 ATK %32 HP % 0.00 $H$8>=$I$8 Binding 0.00 $H$9 SFK % 53 HP % $H$9>=$I$9 Not Binding $H$10 DCP % 0.00 $H$10>=$I$10 Binding 0.00 $H$11 Kireç Taşı % 1.77 $H$11>=$I$11 Not Binding 1.77 $H$12 Tuz % 0.50 $H$12>=$I$12 Binding 0.00 $H$13 Vitamin-Mineral % 0.10 $H$13>=$I$13 Binding 0.00

9 Microsoft Excel 12.0 Sensitivity Report Worksheet: [KONGRE DATABASE-KESIF YEM-DUYARLILIK.xlsx]Sheet3 Report Created: :50:49 Adjustable Cells Final Reduced Objective Allowable Allowable Cell Name Value Cost Coefficient Increase Decrease $H$3 Bonkalite % $H$4 B.Kepegi % E $H$5 Arpa % E+30 $H$6 Mısır % E $H$7 Buğday % $H$8 ATK %32 HP % E $H$9 SFK % 53 HP % E+30 $H$10 DCP % E $H$11 Kireç Taşı % $H$12 Tuz % E $H$13 Vitamin-Mineral % E Constraints Final Shadow Constraint Allowable Allowable Cell Name Value Price R.H. Side Increase Decrease $H$14 Toplam % $H$14 Toplam % E+30 $M$3 % İçerik E $M$4 Mcal/kg İçerik E $M$5 % İçerik E $M$6 % İçerik E $M$7 % İçerik E $M$8 % İçerik $M$9 Kepek İçerik E $M$3 % İçerik E+30 $M$4 Mcal/kg İçerik $M$5 % İçerik E+30 $M$6 % İçerik $M$7 % İçerik E+30 $M$8 % İçerik E+30 $M$9 Kepek İçerik E+30 Microsoft Excel 12.0 Limits Report Worksheet: [KONGRE DATABASE-KESIF YEM-DUYARLILIK.xlsx]Limits Report 1 Report Created: :50:49 Target Cell Name Value $M$2 TL/ton İçerik Adjustable Lower Target Upper Target Cell Name Value Limit Result Limit Result $H$3 Bonkalite % $H$4 B.Kepegi % $H$5 Arpa % $H$6 Mısır % $H$7 Buğday % $H$8 ATK %32 HP % $H$9 SFK % 53 HP % $H$10 DCP % $H$11 Kireç Taşı % $H$12 Tuz % $H$13 Vitamin-Mineral %

TAŞINMAZ GELİŞTİRMEDE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA

TAŞINMAZ GELİŞTİRMEDE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA TMMOB Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası 13. Türkiye Harita Bilimsel ve Teknik Kurultayı 18 22 Nisan 2011, Ankara TAŞINMAZ GELİŞTİRMEDE DOĞRUSAL PROGRAMLAMA Bülent Bostancı 1, Hülya Demir 2 1 EÜ, Erciyes

Detaylı

Diyarbakır İli Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmenin Optimal Üretim Miktarlarının Simpleks Metoduyla Belirlenmesi

Diyarbakır İli Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren Bir İşletmenin Optimal Üretim Miktarlarının Simpleks Metoduyla Belirlenmesi Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2014, C:6, S:1, s. 91-99 Year:2014, Vol:6, No:1, s. 91-99 Diyarbakır İli Gıda Sektöründe Faaliyet Gösteren

Detaylı

AMAÇ PROGRAMLAMA TEKNİĞİ VE ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINA UYGULANMASI ÖRNEKLERİ

AMAÇ PROGRAMLAMA TEKNİĞİ VE ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINA UYGULANMASI ÖRNEKLERİ AMAÇ PROGRAMLAMA TEKNİĞİ VE ORMAN KAYNAKLARI PLANLAMASINA UYGULANMASI ÖRNEKLERİ The Application Examples of the Goal Programming Technique to Forest Resources Planning Ersin YILMAZ Doğu Akdeniz Ormancılık

Detaylı

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAFİK YÖNETİMİNDE KUADRATİK PROGRAMLAMA UYGULAMASI

T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAFİK YÖNETİMİNDE KUADRATİK PROGRAMLAMA UYGULAMASI T.C. İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TRAFİK YÖNETİMİNDE KUADRATİK PROGRAMLAMA UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Aslı GÜVEN Anabilim Dalı: İnşaat Mühendisliği Programı: Proje Yönetimi Kasım

Detaylı

END331 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I DERS NOTLARI

END331 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I DERS NOTLARI END33 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI I DERS NOTLARI (-) Dr. Y. İlker Topcu Teşekkür: Prof. W.L. Winston'ın "Operations Research: Applications and Algorithms" kitabı ile Prof. J.E. Beasley's YA ders notlarının bu

Detaylı

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ

İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ İTÜ İŞLETME FAKÜLTESİ İŞLETME MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI-I DERS NOTLARI Doç. Dr. Demet BAYRAKTAR Yard. Doç. Dr. Ferhan ÇEBİ Eylül 2003-Istanbul 1. KARAR VERMEDE YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI 1.1.

Detaylı

Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü

Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (9) 2005 / 1 : 55-68 Doğrusal Hedef Programlama İle Bir Üretim Planlama Probleminin Çözümü İ.Figen Gülenç* Bilge Karabulut** Özet: Bir işletmedeki

Detaylı

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI

ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI ÇOK BOYUTLU KARAR VERME METOTLARI VE ORMANCILIKTA UYGULAMA ALANLARI İsmet DAŞDEMİR, Ersin GÜNGÖR ZKÜ Bartın Orman Fakültesi, BARTIN ÖZET Bu çalışmada çok boyutlu karar verme metotlarının anlam ve önemi,

Detaylı

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİNİN OTOBÜSLE KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE KULLANILMASI

DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİNİN OTOBÜSLE KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE KULLANILMASI İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Yıl:7 Sayı:13 Bahar 2008/1 s.73-91 DOĞRUSAL HEDEF PROGRAMLAMA YÖNTEMİNİN OTOBÜSLE KENT İÇİ TOPLU TAŞIMA SİSTEMİNDE KULLANILMASI Selçuk ALP ÖZET Karar

Detaylı

ÜRETİM PLANLAMASINDA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ve DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA

ÜRETİM PLANLAMASINDA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ve DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA ANKARA ÜNİVERSİTESİ SİYASAL BİLGİLER FAKÜLTESİ YAYINLARI NO: 473 100. DOĞUM YILINDA ATATÜRK'E ARMAĞAN DİZİSİ: 14 ÜRETİM PLANLAMASINDA DOĞRUSAL PROGRAMLAMA ve DEMİR ÇELİK ENDÜSTRİSİNDE BİR UYGULAMA Dr.

Detaylı

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI

ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI Çevre ve Orman Bakanlığı Yayın No: 238 DOA Yayın No: 31 ISSN:1300-7912 ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ KULLANARAK KATILIMCI DOĞAL KAYNAK PLANLAMASI ODC: 91: 94 : 907 : 911 : 062 Participatory Natural Resource

Detaylı

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI

OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ OTOMOTİV SEKTÖRÜNDEKİ BİR İŞLETMEDE MONTAJ HATTININ ANALİZİ VE DENGELEME ÇALIŞMASI Ayşe ÖZKIRAN Hafize DÜŞÜNÜR Danışman Yrd.

Detaylı

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN

Doğrusal olmayan programlama. Suat ATAN Doğrusal olmayan programlama Suat ATAN İçindekiler 1 Giriş 2 2 Optimizasyon 2 3 Doğrusal olmayan programlama 4 3.1 Tek değişkenli fonksiyonun optimumluk şartları.................. 6 3.2 Çok Değişkenli

Detaylı

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek

Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek MADENCİLİK Eylül September 1984 Cilt Volume XXIII Sayı No 3 Doğrusal Programlama ve Madenciliğe İlişkin iki Basit Örnek Linear Programming and Two Simple Examples From Mining A.Oktay YALGIN(*) ÖET Bu yazıda

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA KULLANILAN SİMPLEKS YÖNTEMİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ

DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA KULLANILAN SİMPLEKS YÖNTEMİN EXCEL İLE ÇÖZÜMÜ Publication of Association Esprit, Société et Rencontre Strasbourg/FRANCE The Journal of Academic Social Science Studies Volume 5 Issue 8, p. 1333-1344, December 2012 DOĞRUSAL PROGRAMLAMADA KULLANILAN

Detaylı

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ

MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ MADENCİLİK SEKTÖRÜNDE YATIRIM PROJESİ ANALİZİ VE YÖNETİMİ Dokuz Eylül Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans Tezi Maden Mühendisliği Bölümü, Maden İşletme Anabilim Dalı Mehmet ÖZEL Eylül, 2006

Detaylı

YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ

YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ YAPIM İŞİ KAMU ALIMLARINDA YAKLAŞIK MALİYET BELİRLEME USULÜNÜN SÖZLEŞME BEDELİ VE ETKİN KAYNAK KULLANIMINA ETKİSİ Öz Mehmet AKSOY * Kamu hizmetlerindeki genişlemeye bağlı olarak kamu alımlarının GSYH dan

Detaylı

END801 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ TEMELLERİ DERS NOTLARI

END801 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ TEMELLERİ DERS NOTLARI END801 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASININ TEMELLERİ DERS NOTLARI Dr. Y. İlker Topcu Teşekkür: Prof. W.L. Winston'ın "Operations Research: Applications and Algorithms" kitabı ile Prof. J.E. Beasley's YA ders notlarının

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ ve İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI. WORKLOAD ESTIMATION and STAFFING PLANNING: SUPERMARKET APPLICATION Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2009, C.14, S.3 s.91-109. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2009,

Detaylı

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI

İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI İŞ YOĞUNLUĞU TAHMİNİ VE İŞGÜCÜ PLANLAMA: SÜPERMARKET UYGULAMASI DOKTORA TEZİ Ecir Uğur KÜÇÜKSİLLE Tez Danışmanı: Prof.

Detaylı

Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması

Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan Olgunluk Değerlendirme Araçları Üzerine Bir Literatür Araştırması Savunma Bilimleri Dergisi The Journal of Defense Sciences Mayıs/May 2014, Cilt/Volume 13, Sayı/Issue 1, 1-36. ISSN (Basılı) : 1303-6831 ISSN (Online): 2148-1776 Sistem Geliştirme Projelerinde Kullanılan

Detaylı

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ

KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ KURUMSAL VERİLERİN YAPAY ZEKÂ MODELLERİ İLE İŞLENMESİ İÇİN MODELLEME ARACI ALT YAPI TASARIM VE GERÇEKLEŞTİRİMİ DESIGN AND IMPLEMENTATION OF MODELLING TOOL FOR PROCESSING ENTERPRISE DATA BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

Detaylı

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL

PRODUCTION AND COST ACCOUNTING FUNCTION INTERACTION EXPECTATIONS FROM THE COST ACCOUNTING EDUCATION: EDUCATION MODEL APPLICATION PROPOSAL ÜRETİM İŞLEVİ VE MALİYET MUHASEBESİ ETKİLEŞİMİNDE MALİYET MUHASEBESİ EĞİTİMİNDEN BEKLENTİLER: UYGULAMA EĞİTİMİ MODEL ÖNERİSİ * Öğr. Gör. Dr. Vedat ACAR Atılım Üniversitesi İşletme Fakültesi - İşletme Bölümü

Detaylı

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1

ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 ERP Yazılımı Seçiminde İki Aşamalı AAS-TOPSIS Yaklaşımı 1 Selçuk PERÇİN Doç. Dr., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü, selcukpercin@yahoo.com A. Cansu GÖK Arş. Gör., KTÜ, İİBF, İşletme Bölümü cansu_gok@hotmail.com

Detaylı

Muhasebe ve Finansman Dergisi

Muhasebe ve Finansman Dergisi Muhasebe ve Finansman Dergisi Ekim/2011 Kısıtlar Teorisi ve Maliyet Hacim Kâr Analizi: Bir Çalışma Sayfası Modellemesi Sait Y. KAYGUSUZ ÖZET Kısıtlar teorisine göre, işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyen

Detaylı

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI

Yönetsel Karar Verme Açısından CP Group Uygulaması KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI KURUMSAL KAYNAK PLANLAMASI: YÖNETSEL KARAR VERME AÇISINDAN CP GROUP UYGULAMASI Tansel ÇETİNOĞLU * Niyazi KURNAZ ** Yılmaz ŞEN *** Özet: İleri bilgi teknolojileri, günümüz rekabet ve hız ortamında işletmelerin

Detaylı

YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ

YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Zootekni Bölümü YEM DEĞERLENDİRME ve ANALİZ YÖNTEMLERİ -Ders Notu- ADANA-2008 ÖNSÖZ Yemler Bilgisi ve Yem Teknolojisi dersinin öneminin kavranılabilmesi için 21.

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.5, Sayı. 2, 2004 87

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.5, Sayı. 2, 2004 87 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt.5, Sayı. 2, 2004 87 CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ NİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİ YÖNTEMİYLE GÖRECELİ ETKİNLİK ANALİZİ Aslan GÜLCÜ, Akın COŞKUN,

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAZILIM İÇİN UYGUN BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAZILIM İÇİN UYGUN BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ T.C. FIRAT ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BİLGİSAYAR DESTEKLİ YAZILIM İÇİN UYGUN BİR YAZILIM GELİŞTİRİLMESİ Erkan TANYILDIZI YÜKSEK LİSANS TEZİ ELEKTRONİK - BİLGİSAYAR EĞİTİMİ ANA BİLİM DALI ELAZIĞ

Detaylı