T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠSTANBUL. Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri"

Transkript

1 T.C PENDĠK BELEDĠYE BAġKANLIĞI ĠMAR VE ġehġrcġlġk MÜDÜRLÜĞÜ NE ĠSTANBUL Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Yukarıda bilgileri verilen parsel üzerinde tek bina bulunmaktadır.

2 BETONARME YAPILARIN DEPREM PERFORMANSI DEĞERLENDĠRME RAPORU Yapı Sahibi : Ġl : Ġlçe : Mahalle : Cadde : Sokak : No : Pafta : Ada : Parsel : Raporu Hazırlanan Bina Bilgileri ġubat 2014

3 1- ĠÇĠNDEKĠLER 1.1-Dilekçe 1.2-Riskli Bina Tespit Raporu İnceleme Formu 2-BELGELER 3-YAPI GENEL BĠLGĠLERĠ 3.1-Binanın Cephelerden Çekilmiş Fotoğrafları Binanın Konumunu Gösteren Uydu Fotoğrafı. 6 4-YAPIDAN BĠLGĠ TOPLANMASI 4.1-Seçilen Bilgi Düzeyi ve Seçilme Sebebi Yapının Geometrisi Yapının Projesi Mevcut İse Projesi Yoksa Taşıyıcı Sistem Rölövesi Bina Geometrisinde Karşılaşılan Olumsuzlukların Belirtilmesi Binanın Komşu Binalarla Olan İlişkisi (Ayrık, Bitişik, Derz Var/Yok) Yapının Eleman Detayları Tahribatlı Yöntem İle Donatı Tespit İşlemi ( Sıyırma ) Kolon/Perde Sıyırmaları Tahribatsız Yöntemle Donatı Tespit İşlemi ( Röntgen ) Kolon/Perde Okumaları Ortalama Donatı Oranı Bulunması Kolonlarda Donatısı Tespit Edilen Elemanların Donatı Oranını Bulunması (Tablo Halinde) Kolonlarda Donatısı Tespit Edilmeyen Elemanların Donatı Oranı İle Donatısının Bulunması (Tablo Halinde) Donatı Korozyon Oranının Belirlenmesi Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntem ile Donatı Bilgisi Tespit Edilmiş ve Korozyon Gözlemlenen Elemanların Taşıyıcı Sistem Rölövesi Üzerinde Gösterilmesi Malzeme Özellikleri Tahribatsız Yöntem ile Beton Dayanımının Bulunması Sonuçların Tablo Halinde Gösterilmesi Çalışma Yapılan Elemanların Fotoğraflanması Tahribatlı Yöntem ile Beton Dayanımının Bulunması Karot Basınç Deney Raporu Hesap Basınç Dayanımının Bulunması Karotların Fotoğraflanması Karot Alınan Elemanların Taşıyıcı Sistem Rölövesi Üzerinde Gösterilmesi RĠSKLĠ YAPI TESPĠT ANALĠZĠ 25 6-SONUÇ ZEMĠN RAPORU... 28

4 3. YAPI BĠLGĠLERĠ

5 3. YAPI GENEL BĠLGĠLERĠ..Mahallesi,. Sokak, No:., Pendik, İstanbul adresinde bulunan,. pafta,. ada,. parsel numaralı yapının yapım yılı yaklaşık olarak. dir. Yapı, zemin kat ve. normal kattan oluşmaktadır. Binanın plandaki boyutları.m ve. m dir. Oturum alanı yaklaşık. m 2 dir. Toplam kullanım alanı ise. m 2 dir. Binadaki kat yükseklikleri, zeminkat, 1.N.K ta., 2.N.K. ta., 3.N.K ta. dir. Binanın toplam yüksekliği. m dir. Binanın döşeme sistemi plak döşemedir ve kalınlığı. cm dir. Binanın kiriş tipi tek tipten oluşmaktadır ve. cm x. cm boyutundadır. Binanın kolon tipi tek tipten oluşmaktadır ve. cm x. cm dir. Binanın kritik kat konturları. m ve. m dir. Binanın diğer bilgileri aşağıda tabloda verilmiştir: Yapı Kullanım Amacı : Konut Yapı Önem Katsayısı :. Serbest Kat Sayısı (n s ) :. Ortalama Kat Yüksekliği :. m Toplam Kat Yüksekliği :. m Kritik Kat Oturum Alanı :. m 2 Yapı Toplam Kullanım Alanı :. m 2 Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı :. Hareketli Yük Katılım Katsayısı :. Bilgi Düzeyi :. Bilgi Düzeyi Katsayısı :. Hedeflenen Performans Düzeyi : Can Güvenliği (50 yılda aşılma olasılığı %10) Tablo 3.1. Yapı GenelBilgileri

6 3.1. BĠNANIN CEPHELERDEN ÇEKĠLMĠġ FOTOĞRAFLARI Resim 3.1. Bina ön cephe Resim 3.2. Bina sol yan cephe Resim 3.3. Bina sağ yan cephe Resim 3.4. Bina arka cephe Resimdeki bina tarihi itibariyle yukarıda göründüğü gibidir.

7 3.2. BĠNANIN KONUMUNU GÖSTEREN UYDU FOTOĞRAFI Resim 3.5.Binanın uydudan görünümü

8 4. YAPIDAN BĠLGĠ TOPLANMASI

9 4.1. SEÇĠLEN BĠLGĠ DÜZEYĠ VE SEÇĠLME SEBEBĠ Binanın mevcut projesi bulunmadığından dolayı asgari bilgi düzeyi seçilmiştir. Rijitliğidiğer katlara oranla küçük olan, betonarme çevre perdeleri bulunmayan ve yanal ötelenmesi zemin tarafından tutulmamış olan en alt kat zemin kat olduğu için; KRĠTĠK KAT ZEMĠN KAT OLARAK SEÇĠLMĠġTĠR. Serbest kat Şekil 4.1. göz önünde bulundurularak 4 olarak belirlenmiştir. 3.N.K. 3.N.K. 2.N.K. 2.N.K. 1.N.K. 1.N.K. YER SEVİYESİ Z.K. YER SEVİYESİ YER SEVİYESİ Z.K. YER SEVİYESİ X Yönü Y Yönü 4.2. YAPININ GEOMETRĠSĠ Şekil 4.1. Yapı Genel Bilgileri Yapının TaĢıyıcı Sistem Rölövesi ve 3 Boyutlu Gösterimi

10 Şekil 4.2. YapınınKritik Katının Rölövesi Şekil 4.3. Yapının üst katının Rölövesi

11 Şekil 4.4. Yapının Boyutları Şekil 4.5. Yapının 3 Boyutlu Gösterimi-1

12 Şekil 4.6. Yapının 3 Boyutlu Gösterimi BĠNA GEOMETRĠSĠNDE KARġILAġILAN OLUMSUZLUKLAR Yapılan ön çalışmalarda yapıda sıyırma yapılan kolonlardaki donatılarda korozyon oluştuğu gözlenmiştir. Ayrıca binada ağır kapalı çıkmalar vardır. Resim Kolon Donatılarında Görülen Korozyon BĠNANIN KOMġU BĠNALARLA OLAN ĠLĠġKĠSĠ Yapı 4 cepheden ayrıkdurumdadır.

13 Resim 4.3. Yapının Yan Binalarla Olan İlişkisi Resim 4.4. Yapının Yan Binalarla Olan İlişkisi

14 4.3. YAPININ ELEMAN DETAYLARI Tahribatlı Yöntem ile Donatı Tespit ĠĢlemi (Sıyırma) Kolon/Perde Sıyırmaları SZ12 Resim 4.5. Genel Görünüm Resim 4.6. Etriye Aralığı Resim 4.7. Kanca Detayı Resim4.8. Donatı Çapları Tespiti SZ11 Resim 4.9. Genel Görünüm Resim Etriye Aralığı Resim Kanca Detay Resim Donatı ÇaplarıTespiti SZ07 Resim Genel Görünüm Resim Etriye Aralığı Resim Kanca Detayı Resim Donatı Çapları Tespiti

15 Tahribatsız Yöntem ile Donatı Tespit ĠĢlemi (Röntgen) Kolon Okumaları Yapıdaki kolon okumaları bir sonraki sayfada verilen laboratuvar sonuçlarında görülmektedir OrtalamaDonatı Oranı Bulunması Kolonlarda Donatısı Tespit Edilen Elemanların Donatı Oranını Bulunması Tablo 4.1. Donatısı Tespit Edilen Kolonların Mevcut Donatı Özellikleri Kolonlarda Donatısı Tespit Edilmeyen Elemanların Donatı Oranı Donatısının Bulunması Donatısı tespit edilmeyen kolonların, donatısı tespit edilen kolanlar ile aynı ebatlarda olduğu için donatı oranı, çapı ve sayısı tespit edilen kolonlar ile aynı seçilmiştir.

16 Tablo 4.2. Donatısı Tespit Edilmeyen Kolonların Mevcut Donatı Özellikleri Donatı Korozyon Oranının Belirlenmesi Tablo 4.3. Kolonların Korozyon Oranı Tablo 4.4.Kesme Kuvveti Sınır Kontrolü, Kritik Kat Duvar Etki Kontrolü ve Donatı Oranı

17 Tahribatlı ve Tahribatsız Yöntem ile Donatı Bilgisi Tespit EdilmiĢ ve Korozyon Gözlemlenen Elemanların TaĢıyıcı Sistem Rölövesi Üzerinde Gösterilmesi SIYIRMA Şekil 4.7. Sıyırma Yapılan Elemanlar KOROZYON Şekil 4.8. Korozyon Gözlemlenen Elemanlar

18 RÖNTGEN Şekil 4.9. Röntgen Alınan Elemanlar 4.4. MALZEME ÖZELLĠKLERĠ Riskli Yapıların Tespit Edilmesine İlişkin Esaslarauygun olarak kritik katın 92,91m² değerlerinde olduğu göz önünde bulundurularak, yapıda toplam 10 adet Schmidt çekici testi yapılmış ve en düşük sonucunun alındığı 5 kolondan karot numunesi alınmıştır. Yapıda 12 adet kolon bulunmaktadır. Kolonlarda 3 adet sıyırma işlemi ve 3 adet donatı röntgen okunuşu yapılmıştır. Malzeme güvenlik katsayısı 1 alınmıştır. Ek dış merkezlik uygulanmamıştır. MEVCUT BETON DAYANIMI : 9,0Mpa BETON ELASTİSİTE MODÜLÜ : kg/cm² DONATI SINIFI : BOYUNADONATI(S220),ETRİYE DONATISI(S220) DONATI ELASTİTE MODÜLÜ : 2200 kg/cm² Tablo 4.4. Mevcut Eleman Malzeme Özellikleri

19 Tahribatsız Yöntem Ġle Beton Dayanımının Bulunması (Schmidt) Sonuçların Tablo Halinde Gösterilmesi Binada Schmidt Testi ile yapılan sonuçlar aşağıda tablo halinde gösterilmiştir ayrıca laboratuvar sonuçları bir sonraki sayfada görülmektedir. NO YAPI ELMANIN ADI ORTALAMA BASINÇ DAYANIMI (Mpa) 1 ZEMİN KAT KOLON SZ06 29,5 2 ZEMİN KAT KOLON SZ07 29,8 3 ZEMİN KAT KOLON SZ11 29,8 4 ZEMİN KAT KOLON SZ02 30,9 5 ZEMİN KAT KOLON SZ01 32,2 6 ZEMİN KAT KOLON SZ10 31,7 7 ZEMİN KAT KOLON SZ09 30,3 8 ZEMİN KAT KOLON SZ12 29,5 9 ZEMİN KAT KOLON SZ05 31,2 10 ZEMİN KAT KOLON SZ08 29, ÇalıĢma Yapılan Elemanların Fotoğraflanması (Schmidt Fotoğrafları) Resim SZ12 Resim SZ11 Resim SZ08 Resim SZ07 Resim4.25. SZ06 Resim4.26. SZ09 Resim4.27. SZ05 Resim4.28. SZ02

20 Resim4.29. SZ01Resim4.30. SZ Tahribatlı Yöntem ile Beton Dayanımının Bulunması ((Karot) Karot Basınç Deney Raporu Binadan alınan karotların sonuçları aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Ayrıca karot sonuçlarının laboratuvar çıktıları bir sonraki sayfada görülmektedir. blo 4.5. Karot Basınç Deney Raporu Ta Hesap Basınç Dayanımının Bulunması Tablo 4.6. Hesap Basınç Dayanımı

21 (*) TS EN e göre h=d alınması durumunda silindir karot numunesi küp dayanımına eşit alınabilmektedir. ƒ cmevcut = 0,85 ƒ c (ort.) = 9,0N/mm² Karotların Fotoğraflanması Resim SZ12 Resim SZ08 Resim4.33. SZ07 Resim4.34. SZ06 Resim4.35. SZ11

22 Karot ve Schmidt Alınan Elemanların TaĢıyıcı Sistem Rölövesi Üzerinde Gösterimi SCHMIDT Şekil Schmidt Çekici Deneyi Uygulanan Elemanlar KAROT Şekil Karot Alınan Elemanlar

23 5. RĠSKLĠ YAPI TESPĠTANALĠZĠ

24 5.RĠSKLĠ YAPI DEPREM PERFORMANS ANALĠZĠ Yapının modellemesi yerinde taşıyıcı sistem rölövesi çizildikten sonra Sta4Cad-V13.1 bilgisayar programı yardımıyla yapılmıştır. Modelleme sırasında RBTE yönetmelikleri çerçevesinde ilgili maddeler dikkate alınmıştır. Çözüm esnasında Modal Analiz (Dinamik Analiz) yöntemi dikkate alınmıştır. Çözüm detayları ektedir. Şekil 5.1. Yapı Genel Bilgileri Şekil 5.2. Analiz Özeti

25 6. SONUÇ

26 6. SONUÇ Yapının mimari ve statik projeleri mevcut değildir. Yapının yerinde taşıyıcı sistem rölövesi çizilmiştir. Donatı korozyonu az derecede olduğu tespit edilmiştir. Malzeme deneylerinde karakteristik beton dayanımının C9(f ck =9,0 N/mm²), donatı çeliği sınıfının ise S220 olduğu tespit edilmiştir. İlgili birimden onaylanan zemin sınıfı değerleri ise Z2 (C), yatak katsayısının t/m 3, zemin emniyet gerilmesinin 1,9 kg/m 2 olduğu tespit edilmiştir. Kritik kat +X, -Y, +Yyönünde msınır değerini aşmaktadır. Kritik katta toplam 12 adet kolon vardır. Kritik kat M d /M r moment kapasite sınırını aşan 12 adet kolon vardır. Kritik kat göreli kat öteleme sınırını aşan kolonyoktur. RBTE ye göre yapılan analiz sonucunda bina RĠSKLĠ dir.,

27 7. ZEMĠN RAPORU

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN

Örnek Güçlendirme Projesi. Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Örnek Güçlendirme Projesi Joseph Kubin Mustafa Tümer TAN Deprem Performansı Nedir? Deprem Performansı, tanımlanan belirli bir deprem etkisi altında, bir binada oluşabilecek hasarların düzeyine ve dağılımına

Detaylı

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ

5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5. MEVCUT BİNALARIN DEPREM ETKİSİ ALTINDA DEĞERLENDİRİLMESİ VE GÜÇLENDİRİLMESİ 5.1. GİRİŞ 5.2. BİNALARDAN BİLGİ TOPLANMASI 5.2.1. Bina Geometrisi 5.2.2. Eleman Donatı Detayları 5.2.3. Malzeme Özellikleri

Detaylı

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI

AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI Afyon Kocatepe Üniversitesi 6 (1) Afyon Kocatepe University FEN BİLİMLERİ DERGİSİ 81-96 JOURNAL OF SCIENCE AFYON DEPREMİNDE HASAR GÖRMÜŞ BETONARME BİR YAPININ GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI ÖZET Kamuran ARI, Hamdi

Detaylı

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ

YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ HIZLI DURUM TESPİT (DURTES) YÖNTEMİ VE BİLGİSAYAR PROGRAMININ GELİŞTİRİLMESİ İnş. Müh. Rasim TEMÜR İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Yapı

Detaylı

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI

TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI BURSA ŞUBESİ PROJE KONTROL LİSTESİ AÇIKLAMALI EL KİTABI -v02.01- Son Güncellenme: 17.02.2012 İçindekiler I. ÖNSÖZ... 8 A. GENEL BİLGİLER... 9 A.100. SUNUM BİLGİLERİ... 9

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİKTEN BAZI TABLO VE ŞEKİLLER BÖLÜM 2 DEPREME DAYANIKLI BİNALAR İÇİN HESAP KURALLARI TABLO 2.1 DÜZENSİZ BİNALAR A PLANDA DÜZENSİZLİK DURUMLARI A1 Burulma

Detaylı

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11

BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 BÖLÜM II C. BETO ARME BĐ ALARI DEĞERLE DĐRME VE GÜÇLE DĐRME ÖR EKLERĐ ÖR EK 11 SÜ EKLĐK DÜZEYĐ YÜKSEK 6 KATLI BETO ARME ÇERÇEVELĐ BĐ A SĐSTEMĐ Đ PERFORMA SI I DOĞRUSAL ELASTĐK OLMAYA YÖ TEM (ZAMA TA IM

Detaylı

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ

2. SAFHA MÜHENDİSLİK ÇALIŞMALARINDA YAPI STOKLARININ DEPREM GÜVENLİĞİNİN BELİRLENMESİ: KADEMELİ DEĞERLENDİRME YÖNTEMİ AMAÇ FATİH İLÇESİNİN DEPREME KARŞI GÜVENLİ KILINMASI KAPSAMINDA YENİDEN YAPILANDIRMA, REHABİLİTASYON VE GÜÇLENDİRME PROJELERİNİ YÖNLENDİREN KENTSEL DÖNÜŞÜM PLANLAMA VE YEREL EYLEM PLAN VE PROJELERİNİN HAZIRLANMASI

Detaylı

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com

MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ. Ali ERGÜN 1, Gökhan KÜRKLÜ 1 ali_ergun@hotmail.com MEVCUT BETONARME YAPILARDA BETON DAYANIMININ BELİRLENMESİ Ali ERGÜN, Gökhan KÜRKLÜ ali_ergun@hotmail.com Öz: Deprem öncesi veya sonrası mevcut betonarme yapıların güvenliğinin belirlenmesinde önemli aşamalardan

Detaylı

idestatik IDS - NC TEKNİK DOKÜMAN İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı

idestatik IDS - NC TEKNİK DOKÜMAN İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı idestatik IDS - NC İNŞAAT ve DEPREM MÜHENDİSLİĞİ İÇİN BİLGİSAYAR PROGRAMI Analiz ve Dizaynda Dünya Standardı TEKNİK DOKÜMAN Bu kitap, idestatik IDS / NC 99 programlarıyla ile ilgili açıklamaları içermektedir

Detaylı

BETON DENEYLERİ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR

BETON DENEYLERİ. Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN. Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR 9 YAPI MALZEMESİ TAZE ve SERTLEŞMİŞ BETON DENEYLERİ Yrd. Doç. Dr. Hayri ÜN Pamukkale Üniversitesi 2007 - BAHAR BETONDA KALİTE KONTROLÜ TAZE BETON İşlenebilirlik Deneyleri (çökme, Vebe, Sarsma tablası,

Detaylı

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ

BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ BİNGÖL YATILI BÖLGE İLKÖĞRETİM OKULUNUN DEPREM GÜVENLİĞİ SEISMIC SAFETY OF THE REGIONAL SCHOOL BUILDING OF BİNGÖL Zekai Celep İstanbul Teknik Üniversitesi, İnşaat Fakültesi İstanbul Özet Bu bildiride,

Detaylı

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ

DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ ÖZET: DEPREM YALITIMLI HASTANE TASARIMI UYGULAMASI: ERZURUM SAĞLIK KAMPÜSÜ A. ÖZMEN 1, B. ŞADAN 2, J. KUBİN 1,3, D. KUBİN 1,2, S.AKKAR 4, O.YÜCEL 1, H. AYDIN 1, E. EROĞLU 2 1 Yapısal Tasarım Bölümü, PROTA

Detaylı

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ

PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ EK-3 FORM - 1 PROJE KONTROL FORMU ÖRNEĞİ Denetimi Üstlenilecek İş İl / İlçe : İlgili İdare : Pafta/Ada/Parsel No : Yapı Adresi : Yapı Sahibi : Yapı Sahibinin Adresi : Yapı Denetim Kuruluşu İzin Belge No

Detaylı

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ

ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ ADANA TİCARET ODASI YENİ HİZMET BİNASI STATİK / ELEKTRİK MÜHENDİSLİĞİ / MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ / PEYZAJ MÜHENDİSLİĞİ UYGULAMA PROJELERİ GENEL ŞARTNAMESİ PROJE BİLGİLERİ Toplam İnşaat Alan: 15.000 m² (Yaklaşık)

Detaylı

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI ÖZET: BETONARME BİNALARDA EŞDEĞER TEK SERBESTLİK DERECELİ SİSTEM VE 3-B DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN DİNAMİK ANALİZ DEPLASMAN TALEPLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI M. İnel, E. Meral 2 ve H.B. Özmen 3 Profesör, İnşaat

Detaylı

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4

) = 2.5 ve R a (T 1 1 2 2, 3 3 4 4 BÖLÜM 5 YIĞMA BİNALAR İÇİN DEPREME DAYANIKLI TASARIM KURALLARI 5.. KAPSAM Deprem bölgelerinde yapılacak olan, hem düşey hem yatay yükler için tüm taşıyıcı sistemi doğal veya yapay malzemeli taşıyıcı duvarlar

Detaylı

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME MEVCUT BETONARME BİNALARIN DOĞRUSAL ELASTİK VE DOĞRUSAL ELASTİK OLMAYAN HESAP YÖNTEMLERİ İLE İNCELENMESİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME ÖZET: F. Demir 1, K.T. Erkan 2, H. Dilmaç 3 ve H. Tekeli 4 1 Doçent Doktor,

Detaylı

Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü?

Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü? Nejat Bayülke İnşaat Y. Mühendisi nbayulke@artiproje.eu Ankara Spor Sarayı Neden Çöktü? Giriş 50 yıl önce 2 Haziran 1958 günü saat 20:30 da Ankara Spor Sarayı nın betonarme kabuk çatısı çöktü (Şekil 1).

Detaylı

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. ÇERKEZKÖY BELEDİYESİ BAŞKANLIĞI İMAR VE ŞEHİRCİLİK MÜDÜRLÜĞÜ ASANSÖR AVAN PROJE VE ASANSÖR AVAN PROJE İLE İLGİLİ DİĞER PROJELERDE DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Yapı Ruhsatı almak üzere hazırlanan mimari, yapı aplikasyon, statik, sıhhi tesisat, asansör, ısı yalıtım,

Detaylı

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SİSMO YAPI TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Semih S. Tezcan Dr. Kubilay Kaptan İnş Y. Müh. Aykut Erkal.

T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ SİSMO YAPI TEKNOLOJİSİ. Prof. Dr. Semih S. Tezcan Dr. Kubilay Kaptan İnş Y. Müh. Aykut Erkal. T.C. BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ İnşaat Mühendisliği Bölümü SİSMO YAPI TEKNOLOJİSİ Prof. Dr. Semih S. Tezcan Dr. Kubilay Kaptan İnş Y. Müh. Aykut Erkal CV 347 İşbu Rapor, SİSMO N.V., Drapstraat 1, B-9270 Kalken-Laarne,

Detaylı

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR

DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR EK DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA ESASLAR BÖLÜM 1 GENEL HÜKÜMLER 1.1. KAPSAM 1.1.1 Bu Yönetmelik hükümleri, deprem bölgelerinde yeni yapılacak binalar ile daha önce yapılmış mevcut binalara

Detaylı

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr

Eğitim Kılavuzu. Bina Tasarım Sistemi. www.probina.com.tr Bina Tasarım Sistemi Eğitim Kılavuzu [ Probina Orion Bina Tasarım Sistemi, betonarme bina sistemlerinin analizini ve tasarımını gerçekleştirerek tüm detay çizimlerini otomatik olarak hazırlayan bütünleşik

Detaylı

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1

Giriş. Genel. Orion Bina Tasarım Sistemi Kullanım Kılavuzu Giriş 1 Giriş Genel Orion Bina Tasarım Sistemi, bina sistemlerinin 3-boyutlu analizi, kolon, perde, kiriş ve döşeme gibi yapı elemanlarının dizaynı ve donatı hesapları ile temel hesaplarının hazırlanması amacıyla

Detaylı

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK YÖNETMELİK Bayındırlık ve İskan Bakanlığından: DEPREM BÖLGELERİNDE YAPILACAK BİNALAR HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; 15/5/1959 tarihli ve 7269 sayılı Umumi Hayata

Detaylı

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni)

Bir yapının doğuşu. Yapı sahibi. Mimar. Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Bir yapının doğuşu Yapı sahibi Mimar Mühendisler (İnşaat, Makina, Elektrik) Meslek odaları, Yerel yönetimler (onay, inşaat izni) Şantiyeciler (Yapımcı, Yapı denetimi veya TUS-Teknik Uygulama Sorumlusu,

Detaylı

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi *

Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * İMO Teknik Dergi, 2009 4675-4700, Yazı 307 Kömürhan Köprüsünün Sonlu Eleman Model İyileştirilmesi * Alemdar BAYRAKTAR* Ahmet Can ALTUNIŞIK** Barış SEVİM*** Temel TÜRKER**** ÖZ Bu çalışmada, Malatya-Elazığ

Detaylı

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370

TEMELLER. Farklı oturma sonucu yan yatan yapılar. Pisa kulesi/italya. İnşa süresi: 1173 1370 TEMELLER Temeller yapının en alt katındaki kolon veya perdelerin yükünü (normal kuvvet, moment, v.s.) yer yüzeyine (zemine) aktarırlar. Diğer bir deyişle, temeller yapının ayaklarıdır. Kolon veya perdeler

Detaylı

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü

Nervürlü Düz Hasır Nervürlü ÇELĐK Nervürlü Düz Hasır Nervürlü Çelik sınıfı tanımı(ts708/1996) Üretim yöntemine göre sınıflandırma: Steel(çelik) Akma dayanımı 420 Sıcak haddeleme işlemi ile üretilen, simgesi: a N/mm 2 Sıcak haddeleme

Detaylı