Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tuğba SARAÇ Yük. Endüstri Mühendisi TAI, Ankara tsarac@tai.com.tr. Özet. 1. Giriş. 2. Gözden Geçirmeler. Abstract"

Transkript

1 YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Yazılım Ürü Gözde Geçrmeler Öem, Hazırlık Sürec ve Br Uygulama Öreğ The Importace of the Software Product Revews, Preparato Process ad a Applcato Example Özet Rekabet ürü kaltes le yapıldığı güümüzde, orgazasyoları rekabet gücüü koruyablmes, ürüü yalızca pazardak fyatıa değl, kaltese de bağlıdır. Projeler yaşam dögüsü boyuca bell oktalarda yapıla ürü gözde geçrmeler amacı, kaltel ürü gelştrlmektr. Kaltel ürü, plalaa zamada, plalaa bütçe le gelştrle ve müşter gereksmler tümüü karşılaya ürüdür. Ürü kaltes artması le daha az hata, daha az ger döüşler ve dolayısıyla da daha düşük malyet gerçekleştrlmş oluur. Proje lerleye safhalarıda ortaya çıka, hata ve ger döüşler çok olduğu kaltesz br ürüü frmaya malyet, ürü gözde geçrme aktvteler malyetde çok daha fazladır. Ürü gözde geçrmelerde, ürüler olguluk ve sorak faza geçş ç yeterllk sevyeler değerledrlr. Bu çalışmada, yazılım projelerdek ürü gözde geçrmeler, bu gözde geçrmeler amaçları, gözde geçrme yötemler, hazırlık sürec ve gözde geçrme değerledrme yötem le lgl br uygulama öreğ verlmştr. Abstract I the recet years whch the competto s based o the product qualty, to mata the compettve power for the orgazatos depeds o ot oly the prce but also the qualty. The am of the product revews at certa pots of the project lfe cycle s, to develop qualty product. The qualty product s the product whch s developed plaed budget ad tme wth provdg the customer eeds. By creasg the qualty of the product, less mstakes ad tur backs ad evetually less costs are esured. The cost of the poor qualty product whch s proved to have lost of mstakes ad returs towards the last stages of producto s more tha the cost of product revews actvtes. The adequacy eeded to pass the ext step ad the maturty of the products s evaluated at the product revews. I ths study, the product revews at the software projects, Tuğba SARAÇ Yük. Edüstr Müheds TAI, Akara the am of these revews, the methods, the preparato process ad a example of a method for evaluato of product revew are preseted.. Grş ama, yöetlmes e zor kayaklarda brsdr. Yeryüzüdek her şey zamaa edeksl tükedğ ç, projeler de zamaa edeksl değerledrlmektedr. Proje yaşam dögüsü boyuca, doğru zamalarda yapıla ürü gözde geçrmeler, hataları erke teşhs le kaltel ürüü plalaa zamada gelştrmey amaçlar. Ürü gözde geçrmeler le hatayı müşterde öce frma çalışalarıı yakalayarak, müşterye kaltel ürü çıkarılması hedefler. Erke tespt edle problemler ç vaktde ölemler alıacağıda, proje lerleye safhalarıda problem büyümes le harcaacak zama ve ş gücü, proje dğer süreçlere kaydırılablr. 2. Gözde Geçrmeler Gözde geçme, belrlee hedeflere ulaşmak amacıyla, bell br ürüüü ya da ürü grubuu olguluğuu ve br sorak faza geçş ç yeterllğ değerledrlmesdr. Yazılım projesde gözde geçrme, yazılım yaşam dögüsüü lgl safhalarıda, belrl br ürüü, taımlı br gözde geçrme ekb tarafıda celeerek ürüü olguluğuu ve br sorak faza geçş ş yeterllğ taımlamış krterlere göre değerledrlmes, varsa hatalarıı tespt edlmes ve gereke ölemler alıması aktvteler çerr. Br ürü ç çok sayıda gözde geçrme yapılablr. Bu çalışmada bahsedle gözde geçrme, lgl ürüü taba çzgs alıa (basele) sürümüü gözde geçrlmesdr. Yazılım ürüler büyüdükçe karmaşıklığı da artacağı ç, çereceğ hatalar da ayı ölçüde büyür ve çözümü zor, hatta mkâsız hale geleblr. Bu hataları gderlmes, olablecek ger döüşler ve hata

2 YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) yöetm sürec frmaya malyet, ürü gözde geçrmeler malyetde çok daha fazladır. Bu edele, yazılım yaşam dögüsüü stratejk oktalarıda yapıla, y plalamış ve etk katılımı sağladığı gözde geçrmeler, yazılım ürüüü olguluğuu esel br şeklde değerledrlmes olaak verr. Yazılım Projelerdek gözde geçrmeler yazılım safhalarıa göre dört aşamada ele alıablr. Bular; Yazılım Gereksmler Gözde Geçrmes Yazılım Tasarımı Gözde Geçrmes Kodlama Gözde Geçrmes Yazılım Test Durumu, Prosedürler ve Souçları Gözde Geçrlmesdr. 2.. Yazılım Gereksmler Gözde Geçrmes Yazılım gereksm gözde geçrme amacı, yazılım tarafıda gerçekleştrlecek sstem foksyolarıı taımladığıı, taımlaa gereksmler projede kullaılacak yazılım gereksm stadardıa uyumuu, sstem gereksmler le yazılım gereksmler arasıdak zleeblrlğ, gereksmler açık, alaşılır, tutarlı ve doğrulaablr olduğuu değerledrmektr. Bu gözde geçrme, proje plalama safhasıda hazırlamış ve lgl plaı ekde yayılamış soru lstes üzerde, gözde geçrme ekb tarafıda gerçekleştrlr. Gözde geçrme ekb, gözde geçrle ürüü olguluk sevyes ve sorak faza geçş ç yeterllğ bu soru lstese göre değerledrr Yazılım Tasarımı Gözde Geçrmes Yazılım tasarımı gözde geçrlmes Yazılım Ö Tasarımı Gözde Geçrlmes ve Yazılım Detay Tasarımı Gözde Geçrlmes olmak üzere k bölümde değerledrleblr Yazılım Ö Tasarımı Gözde Geçrmes Bu gözde geçrme amacı, gelştrle ö tasarımı gereksmler ve foksyolarla uyumuu, proje belrlemş tasarım stadardıa uyguluğuu, mmar ve foksyoel yapıladırmasıı değerledrmektr. Bu gözde geçrme, proje plalama safhasıda hazırlamış ve lgl plaı ekde yayılamış soru lstes üzerde, gözde geçrme ekb tarafıda gerçekleştrlr. Gözde geçrme ekb, gözde geçrle ürüü olguluk sevyes ve sorak faza geçş ç yeterllğ bu soru lstese göre değerledrr Yazılım Detay Tasarımı Gözde Geçrmes Bu gözde geçrme amacı, gelştrle detay tasarımı, tasarlaa yazılım mmar brmler arasıdak ara yüzler, yazılımı etegre olacağı dış ara yüzler, tasarım stadardıa uyumuu, tüm yazılım gereksmler doğru ve tam karşıladığıı, mmar doğrulaablrlğ değerledrmektr. Bu gözde geçrme, proje plalama safhasıda hazırlamış ve lgl plaı ekde yayılamış soru lstes üzerde gözde geçrme ekb tarafıda gerçekleştrlr. Gözde geçrme ekb, gözde geçrlecek ürüü olguluk sevyes ve sorak faza geçş ç yeterllğ bu soru lstese göre değerledrr Kodlama Gözde Geçrmes Bu gözde geçrme amacı, gelştrle yazılımı, belrlemş detay tasarıma, proje kodlama stadardıa uyumuu, kayak koduu ver ve kotrol akışıı doğruluğuu, yazılımı doğrulaablrlğ ve gereksmler le kayak kod arasıdak zleeblrlğ değerledrmektr. Bu gözde geçrme, proje plalama safhasıda hazırlamış ve lgl plaı ekde yayılamış soru lstes üzerde ve/veya yazılımı gelştrldğ ortama göre seçle araçlar kullaılarak gerçekleştrlr. Gözde geçrme ekb, gözde geçrle ürüü olguluk sevyes ve sorak faza geçş ç yeterllğ bu soru lstese göre değerledrr Yazılım Test Durumu, Prosedürler ve Souçları Gözde Geçrlmes Bu gözde geçrme amacı, tüm yazılım gereksmler, yazıla test searyoları le test edleceğ, test prosedürler tam, açık ve alaşılır olduğuu ve test souçlarıı doğruluğuu değerledrmektr. Bu gözde geçrme, proje plalama safhasıda hazırlamış ve lgl plaı ekde yayılamış soru lstes üzerde gözde geçrme ekb tarafıda gerçekleştrlr. Gözde geçrme ekb, gözde geçrle ürüü olguluk sevyes ve sorak faza geçş ç yeterllğ bu soru lstese göre değerledrr Verml Br Gözde Geçrme Krtk Noktaları Verml br ürü gözde geçrmes, aşağıdak krterler dkkate alıarak gerçekleştrleblr; Plalama safhasıda, projede yer alacak tüm gözde geçrmeler ç yeterl zama ve kayağı (şgücü, araç, tess vs.) plalaması. Gözde geçrlecek ürüler belrlemes. Gözde geçrmede öce Bölüm 3. de detayları verle blgler gözde geçrme ekbe letlmes.

3 YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) Her gözde geçrmede öce, gözde geçrme ekbe lgl ürüler celeyeblmes ç yeter kadar zama verlmes. Gözde geçrme ekb, gözde geçrle ürü hakkıda tekk yeterllğ ola kşlerde seçlmes. Gözde geçrmeye, bezer br proje lgl ürüüü gelştre kşler de davet edlmes Gözde geçrmeye projede çalışa ve gözde geçrlecek ürüü kullaacak çalışaları da davet edlmes le tüm ekb lgl ürü üzerde hem fkr olması. Her gözde geçrme ç br soru lstes hazırlamış olması. (İlgl plalarda yer ala aktvtelere, sözleşmeye, uyulması gereke stadartlara, müşter bekletlere, kazaılmış tecrübelere vs. göre ) Gözde geçrme btmde, karşılaşıla mevcut ve potasyel problemler, bu problemler sorumlularıı, mat blgler, kapama ölçütler ve gözde geçrme otlarıı rapor hale getrlmes ve dağıtılması. Tüm gözde geçrmelere, ürüü celeyecek kşler yaı sıra, ürü kalte tematı ve kofgürasyo yöetm aktvteler de gerçekleştrecek kşler katılması. Gözde geçrme ekb, bezer projelerdek bezer ürüler gerçekleştre, alaıda uzma ve ürü le lgl yorum vereblecek yeterllkte kşlerde seçlmes. Gözde geçrme ekb, ürüü gerçekleştre kşler dışıdak kşlerde seçlmes le gözde geçrme aktvtes vermllğ arttırılması Yukarıda sıralaa maddeler, belrl br gözde geçrme verm arttırmak ç göz öüde buludurulması gereke maddelerdr. Verml geçe gözde geçrmeler souçlarıı aalz edlmes, sorak projeler ç daha y alt yapı oluşturularak hem gelştrlecek ürüler kaltes arttırır hem de ayrılacak zama ve kayağı azaltarak şrkete uzu vadede daha fazla katma değer sağlayablr. Buu ç; Gözde geçrme sırasıda karşılaşıla hataları sııfladırılması ve bu hataları düzeltme yötemler kayıt altıa alıması süreç yleştrme çalışmalarıda kullaılablr. Yukarıda alatıla aktvte sstematk hale getrlmes sağlaarak sorak projeler ç alt yapı oluşturulablr. Karşılaşıla hataları ve kazaıla tecrübeler lgl çalışalara suulması le hataları tekrarlama oraı düşürüleblr. Karşılaşıla hataları ve kazaıla tecrübeler tutulduğu br ver tabaıı yapılması ve tüm frma çalışaları ç erşleblr hale getrlmes. 3. Gözde Geçrme Hazırlık Sürec ve Değerledrme Yötem 3.. Gözde Geçrmeye Hazırlık Sürec Br gözde geçrmede öce, Gözde Geçrme Hazırlık Notu adıda br doküma hazırlaır ve lgl proje ekbe göderlr. Bu dokümaı hazırlamak, gözde geçrlecek ürüü sahb sorumluluğudadır. Gözde geçrme hazırlık otu, proje ekbe proje ekb yeterce hazırlaablmese mka vereblecek süre kadar öce göderlmeldr. Bu hazırlık otu e az aşağıdak blgler çermeldr; Amaç Kapsam Güdem Gözde Geçrlecek Ürü Lstes Soru Lstes Gözde Geçrme Ekb Gözde Geçrme Yer / Saat Blgler Gözde Geçrme Değerledrme Yötem Gözde Geçrme Raporu Şablou Amaç: Gözde Geçrme Hazırlık Notu dokümaıı hazırlama amacı alatılır. Kapsam: Gözde Geçrme Hazırlık Notu dokümaıı kapsamı alatılır. Güdem: Gözde Geçrme esasıda gözde geçrlecek kouları, tahm başlagıç ve btş saatler verr. Gözde Geçrlecek Ürü Lstes: Gözde geçrlecek ürüler lstesdr. Soru Lstes: Sözleşmede gele gereksmlerde, müşter bekletlerde, sözleşmede uyulması stee

4 YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) stadartlarda, projede uyulması kararlaştırıla stadartlarda, bezer projelerdek tecrübelerde faydalaarak hazırlaır. Gözde geçrlecek yazılım ürüler, bu krterlere göre değerledrlr. Gözde Geçrme Ekb: İlgl ürüü gözde geçrecek ekptr. Bu ekp yazılım projes krtklk sevyese göre değşmekle beraber, bezer projedek bezer ürüü gelştre kşlerde, ala uzmalarıda, ürüe yorum vereblecek yeterllkte ola kşlerde seçlr. Gözde geçrme ekbde, ürü kalte tematı ve kofgürasyo yöetm aktvteler de gerçekleştrecek kşler buluması öemldr. Gözde Geçrme Yer / Saat Blgler: Gözde geçrme gerçekleştrleceğ yer ve saat blgler çerr. Gözde Geçrme Değerledrme Yötem: Gözde geçrle ürüü hazırlamış soru lstese göre gözde geçrme ekb tarafıda pualaarak ürüü başarı durumuu belrlemes yötemdr Gözde Geçrme Değerledrme Yötem Verml br gözde geçrme aktvtesde, gözde geçrle ürüü olguluğuu ve sorak faza geçş ç yeterllğ asıl değerledrleceğ belrlemş olmalıdır. Bu değerledrme ç orgazasyolarda değşk yötemler kullaılmaktadır. Bu çalışmada bu yötemlerde k taes detayladırılmıştır. Bu yötemlerde lk, pualama yötemdr. Gözde geçrme ekb, soru lstesdek her br soru ç gözde geçrle ürüü olguluğua göre belrlemş br skala üzerde br pua verr. Aşağıda üç farklı başarı otu üzerde yapıla pualama öreğ verlmştr; : Yeterszdr. Tespt edle ekskler gderldkte sora ürü tekrar gözde geçrme sürece tab tutulur. 2: Gözde geçrle ürü üzerde ekskler / hatalar vardır, kabul edleblr hale geleblmes ç düzeltmeler yapılmalıdır. (Şartlı kabul) 3: Gözde geçrle ürü herhag br değşklğe htyaç duyulmada kabul edlr. Verle pualara göre gözde geçrle ürü, Başarılı veya Başarısız olarak değerledrleblr. Buu ç, verle pualar arasıda e az br tae (Yetersz) olması halde ürü Başarısız dır dğer durumlarda Başarılı dır şeklde br yaklaşım zleeblr. Gözde geçrme değerledrme yötemlerde brsde, ağırlıklı başarı faktörlere göre değerledrme yötemdr. Bu yötemde, her br soruya ağırlık verldğ ç, yukarıda alatıla yötemde daha doğru souç elde edlr. Soru lstesde yer ala her soru ç, projeye, soruu gerektrdğ aktvte krtklk sevyese ve o aktvte gerçekleştrlememes projeye olacak etkse göre skala üzerde br ağırlık faktörü verlr. Daha sora her br soru, verle cevaplar değerledrlerek pualaır. Bu pualar ağırlık faktörü le çarpılır, bulua değerler toplaır ve ağırlık faktörler toplamıa bölüür. Elde edle değer ağırlıklı başarı değer olup, bu değer deal ağırlıklı başarı değer le kıyaslaarak gözde geçrle ürüü gerçek başarı yüzdes elde edlr. İdeal ağırlıklı başarı değer, her soruu e yüksek puaı alması le hesaplaa değerdr. Tablo dek pua sütuuda yer ala her br P değer, gözde geçrme ekbdek herkes verdğ puaı ortalaması alıarak buluur. Her soruu pua skalası, dğer soruları pua skalasıda farklı olablr. Br dğer kou da, gözde geçrlecek ürüü değerledrleceğ mevcut soru lstes gözde geçrmede öce celemes ve uygulaablr olmaya soruları lstede çıkarılmasıdır. Tablo : Gözde Geçrme Değerledrmes Tablosu Sorular Ağırlık (AF) Pua (P) Soru AF P Soru2 AF2 P2 Soru3 AF3 P3 Soru4 AF4 P4 Soru5 AF5 P Soru AF P Her br aktvte ç ağırlık faktörler le puaları çarpılır ve bulua değerler toplaır. Elde edle değer ağırlık faktörler toplamıa bölüerek gözde geçrle ürüü ağırlıklı başarı değer buluur. = g = AF * P = AF () g :Gözde Geçrle Ürüü Ağırlıklı Başarı Değer AF :. Soruu Ağırlık Faktörü P :. Soru İç, Gözde Geçrme Ekb Verdğ Puaları Ortalaması. : Soru Lstesdek Soru Sayısı

5 YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) İdeal ağırlıklı başarı değer ( ), her br soruu, pua skalasıa göre o soruya verleblecek e yüksek pua le ağırlık faktörüü çarpılıp toplaarak ağırlık faktörler toplamıa bölümes le elde edlr. = = GBY = ( AF * P ) = g *00 (2) :Gözde Geçrle Ürüü İdeal Ağırlıklı Başarı Değer P m :. Soruya Verleblecek Maksmum Pua Değer g değer değer le karşılaştırıldığıda gözde geçrle ürüü Geel Başarı Yüzdes (GBY) hesaplaır. GBY: Gerçek Başarı Yüzdes 3.3. Uygulama Öreğ AF m (3) Bu bölümde, Yazılım Gereksm Gözde Geçrmes değerledrlme yötem le lgl br uygulama öreğ verlmştr. Bu gözde geçrme, farklı br projedek bezer ş yapa 2 tasarım gelştrc, 3 kod gelştrc ve 2 test sorumlusuu katılımı le gerçekleştrlmştr. Test sorumlusu ürü kalte tematı ve kofgürasyo aktvteler de gerçekleştrecektr. Tablo 2 dek ağırlık değerler, projeye ve soruda yapılması beklee aktvte yapılmamasıı projeye etks değerledrlerek uzma kşler tarafıda verlmştr. Tabloda yer ala örek yazılım gereksm gözde geçrme soru lstes, proje plalama safhasıda hazırlamış ve gözde geçrmede yeter kadar süre öce Gözde Geçrme Hazırlık Notu dokümaıı Soru Lstes başlığı altıda lgl proje ekbe duyurulmuştur. Soru lsteler ürüü başarı krterler gb değl, ürüü sorak faza geçş ç yeterllğ belrleme krterler olarak düşüülmeldr. Bu edele buradak sorular, süreçte olablecek hataları tespt etmeye yöelk değldr. Süreçte karşılaşıla hatalar, projede uygulaması kararlaştırıla Düzeltc / Öleyc Faalyetler sürece göre kayıt altıa alıarak takp edlr. Tablo 2 de, gözde geçrme örek soru lstes, lstedek her br soru ç ağırlık faktörü ve gözde geçrle ürüü olguluğu ve sorak faz ola ö tasarım fazıa geçş ç yeterllğ değerledrlmes le verle pualar görülmektedr. Pua sütuuda yer ala değerler, 7 kşde oluşa gözde geçrme ekb her br soruya yukarıda belrtle pua skalasıda verdğ değerler ortalaması alıarak elde edlmştr. Sorular Tablo 2: Yazlım Gereksm Gözde Geçrme Değerledrmes Hesap Tablosu Ağırlık (AF) Pua (P) Yazılımı gerçekleştreceğ foksyolar taımlamış mı? 5 2,57 Sstem yazılım tarafıda gerçekleştrlecek şlevler tümü, yazılım gereksmlerde yer alıyor 7,85 mu? Br gereksm brde fazla yerde tekrar etmemes sağlamış mı? 7 2,42 Yazılım gereksmler ked çde tutarlı mı? 5 2,57 Yazılım gereksmler açık mı? 5 3 Yazılım gereksmler doğru ve tam mı? 5 3 Yazılım gereksmler test edleblr m? 5 2,4 Sstem sterler le yazılım sterler arasıdak zleeblrlk sağlamış mı? 7 2,7 İç ve Dış ara yüzler taımlamış mı? 5 2,57 Gereksmler taımlaırke, projede belrlee yazılım gereksm stadardıa uyulmuş 5,57 mu? Gereksmler tasarım detayı çermes egellemş m? 5 2 Kısıtlar gerçekç m? 5 3 Ağırlık Faktörü ç Skala (7) Vazgeçlmez (5) Çok Öeml (3) Öeml () Terch Edlr (0) Değerledrme Dışı Pualama ç Skala (0): Yeterl değl (): Kısmî olarak yeterl Olumsuz (2): Kısmî olarak yeterl Olumlu (3): Yeterl Pua değerler, ağırlık faktörler le çarpılır ve souçlar toplaır. Bu toplam, ağırlık faktörler toplamıa

6 YKGS2008: Yazılım Kaltes ve Yazılım Gelştrme Araçları 2008 (9-0 ekm 2008, İstabul) bölüerek gözde geçrle ürüü ağırlıklı başarı değer ( g ) elde edlr. Tablo 2 dek değerler () deklemde yere koyulduğuda; g = 5.49 olarak hesaplaır. Tablo 2 de yer ala ağırlık faktörler, her soruya verleblecek e yüksek pua le çarpılıp toplaarak elde edle değer, ağrılık faktörler toplamıa bölüerek deal ağırlıklı başarı değer hesaplaır. Tablo 2 dek değer (2) deklemde yere koyulduğuda; = 6,97 olarak hesaplaır. Bulua ağırlıklı başarı değer ( g ), deal ağırlıklı başarı değer ( ) le karşılaştırıldığıda, gözde geçrle ürüü gerçek başarı yüzdes (GBY) değer elde edlr. Bulua g ve değer (3) deklemde yere koyulduğuda; GBY = % 78 olarak hesaplaır. 3. Tartışma Bu çalışmada bahsedle ağırlıklı başarı yötemde verle ağırlık değerler ve pualar, her e kadar bell krterlere göre verlyor olsa da, kşler tarafıda verlmş oldukları ç özellk taşırlar. Bu edele orgazasyoları, burada hesaplaa gerçek başarı yüzdes le proje lerleye safhalarıda gözde geçrle ürüü başarı yüzdes kıyaslayarak farkları aalz etmeler, gerekrse ağırlık faktörler, pua skalasıı ve soru lsteler gücellemeler öerlr. Br başka öeml okta da, gözde geçrle ürüü başarı yüzdes, yalızca tekk yeterllğ değl, ayı zamada süreç kaltes ve proje yöetm başarısıı da etkledğdr. olmaktadır. Gerçekleştrle ürüler kaltes arttırmak ç ürüü proje souda değl, proje yaşam dögüsü boyuca bell oktalarda değerledrmek çok daha akılcıdır. Bu edele proje başıda, bu gözde geçrmeler taımlaması, plalaması ve gerekl kayakları tahss edlmes öemldr. Ürü gözde geçrmeler, hem hataları erke teşhs sağlamakta, hem de tekrarıı öleyerek sorak projeler ç daha y br alt yapı sağlamasıa katkıda buluur. Gözde geçrmeler şrkete getrs arttırmak ç, tespt edle hataları sııfladırılması, kayıt altıa alıması, proje ekb le paylaşılması ve buları süreç yleştrme sürece grd olarak verlmes öemldr. Bütü bu olumlu ger döüşler olablmes ç, frmaı gözde geçrme sürec taımlaması, uygulaması ve bu sürec sürekl gelştrmey hedeflemes gerekldr. Uutulmamalıdır k, kaltesz br ürüü malyet, ürü gözde geçrme aktvteler plalaması ve gerçekleştrlmes ç harcaacak malyette çok daha fazladır. 6. Kayaklar [] IEEE/EIA , "Stadard for Iformato Techology-Software Lfe Cycle Processes, 998. [2] IEEE STD , Stadard for Software Revews 997. [3] MIL-STD-52B, Techcal Revews ad Audts for Systems, Equpmets, ad Computer Software, Souç Bu çalışmada, yazılım gözde geçrmeler öem, amaçları, gözde geçrme hazırlık sürec ve değerledrme yötem açıklamış ve br uygulama öreğ verlmştr. amaı para olduğu güümüzde ürüü beklee kaltede çıkarılamaması, yüklec frmaya mal ger döüşte geckmelere, geckmeler ede olduğu ceza ödemelere ve frmaı prestj kaybıa ede

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Blmler Dergs Yıl: 11 Sayı: Güz 01 s. 19-35 ETKİN SINIR VE BETA KATSAYI KISITLI PORTFÖY SEÇİM MODELİ ÜZERİNE BİR UYGULAMA Cası KAYA 1, Oza KOCADAĞLI Gelş: 30.05.01 Kabul: 14.1.01

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN BİLİMLERİ DERGİSİ Clt: 2 Sayı: 3 sh 87-02 Ekm 200 VOLTERRA SERİLERİ METODU İLE DOĞRUSAL OLMAYAN SİSTEMLERİN FREKANS BOYUTUNDA ANALİZİ İÇİN NET TABANLI ARAYÜZ TASARIMI (DESIGN

Detaylı

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2

Matematik olarak normal dağılım fonksiyonu. 1 exp X 2 Matematk olarak ormal dağılım foksyou f ( ) ep ( ) Şeklde fade edlr. Burada μ artmetk ortalama, σ se stadart sapma değer gösterr ve dağılım foksyou N(μ, σ) otasyou le gösterlr. Bu deklem geometrk görütüsü

Detaylı

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA İstabul Tcaret Üverstes Fe Bller Dergs Yıl:7 Sayı:4 Güz 2008/2 s.5-34 BULANIK ANALİTİK HİYERARŞİ SÜRECİ YÖNTEMİNDE DUYARLILIK ANALİZLERİ: YENİ BİR ALTERNATİFİN EKLENMESİ - ENERJİ KAYNAĞININ SEÇİMİ ÜZERİNDE

Detaylı

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi

Orkun COŞKUNTUNCEL a Mersin Üniversitesi Kuram ve Uygulamada Eğtm Blmler Educatoal Sceces: Theory & Practce - 3(4) 39-58 03 Eğtm Daışmalığı ve Araştırmaları İletşm Hzmetler Tc. Ltd. Şt. www.edam.com.tr/kuyeb DOI: 0.738/estp.03.4.867 Sosyal Blmlerde

Detaylı

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR

Tahrik tekniği \ Sürücü otomasyonu \ Sistem entegrasyonu \ Servisler MOVITRAC B. İşletme kılavuzu. Baskı 05/2009 16810988 / TR Tahrk tekğ \ Sürücü otomasyou \ Sstem etegrasyou \ Servsler MOVITRAC B Baskı 05/2009 16810988 / TR İşletme kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world İçdekler 1 Öeml uyarılar... 5 1.1 İşletme kılavuzuu kullaımı...

Detaylı

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR

İşletme Kılavuzu. MOVITRAC B İletişim arabirimi FSC11B Analog modül FIO11B. Baskı 11/2006 11557184 / TR Redüktörlü Motorlar \ Elektrok Hız Kotrol Chazları \ Sürücü Otomasyo \ Servs MOVITRAC B İletşm arabrm FSC11B Aalog modül FIO11B Baskı 11/2006 11557184 / TR İşletme Kılavuzu SEW-EURODRIVE Drvg the world

Detaylı

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

REGRESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KARELER VE EN KÜÇÜK MEDYAN KARELER YÖNTEMLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FEN DEGİSİ (E-DEGİ). 8, 3() 9-9 EGESYON ANALİZİNDE KULLANILAN EN KÜÇÜK KAELE VE EN KÜÇÜK MEDYAN KAELE YÖNTEMLEİNİN KAŞILAŞTIILMASI Özlem GÜÜNLÜ ALMA, Özgül VUPA Dokuz Eylül Üverstes, Fe-Edebyat Fakültes,

Detaylı

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ

TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Clt 2, Sayı 2, 2010 ISSN: 1309-8020 (Ole) TÜRKİYE NİN TİCARİ HİZMETLER ENDÜSTRİ İÇİ TİCARETİ Ahmet AYDIN Balıkesr Üverstes Badırma İ.İ.B.F. Kampüsü, Çaakkale Yolu 2.Km. Badırma/Balıkesr E-posta: ahmetayd10@gmal.com

Detaylı

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities

Birlik Hava Savunma Önceliklerinin Tespitine Bulanık Bir Yaklaşım. A Fuzzy Approach to Determination of a Unit s Air Defense Priorities Savua Bller Dergs Kası 0 Clt 0 Sayı -7. Brlk Hava Savua Öcelkler Tespte Bulaık Br Yaklaşı Mehet Kabak Öz Hava savua desteğ belrlees proble savua ssteler verllğde öel br etkye sahp ve karaşık br koudur.

Detaylı

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ

FARKLI METALLERİN KAYNAĞINDA GERİLME YIĞILMALARININ İNCELENMESİ P A M U K K A L E Ü N İ V E R S İ T E S İ M Ü H E N D İ S L İ K F A K Ü L T E S İ P A M U K K A L E U N I V E R S I T Y E N G I N E E R I N G C O L L E G E M Ü H E N D İ S L İ K B İ L İ M L E R İ D E R

Detaylı

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma

Açık Artırma Teorisi Üzerine Bir Çalışma Kocael Üerstes Sosyal Blmler Esttüsü Dergs (4) 27 / 2 : 5-77 Açık Artırma Teors Üzere Br Çalışma Şeket Alper Koç Özet: Bu çalışmada haleler üzere teork r araştırma yapılacaktır. Belrl arsayımlar altıda

Detaylı

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ

AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE YÖNETİM YAZILIMI SEÇİMİ Süleyman Demrel Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yıl: 2015/1, Sayı:21 Journal of Süleyman Demrel Unversty Insttute of Socal Scences Year: 2015/1, Number:21 AHP VE TOPSIS YÖNTEMLERİ İLE KURUMSAL PROJE

Detaylı

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI

KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İstabul Ticaret Üiversitesi Fe Bilimleri Dergisi Yıl: 5 Sayı:10 Güz 2006/2 s 65-80 KALİTE KONTROLDE ÖRNEKLEM BÜYÜKLÜĞÜNÜN DEĞİŞKEN OLMASI DURUMUNDA p KONTROL ŞEMALARININ OLUŞTURULMASI İrfa ERTUĞRUL *,

Detaylı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı

GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALARI. Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kiracı GÜÇLÜ BETA HESAPLAMALAI Güray Küçükkocaoğlu-Arzdar Kracı Özet Bu çalışaı aacı Fasal Varlıkları Fyatlaa Model (Captal Asset Prcg Model) Beta katsayısıı hesaplarke yaygı olarak kulladığı sırada e küçük kareler

Detaylı

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ

BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ Eskşehr Osmangaz Ünverstes Sosyal Blmler Dergs Clt: 6 Sayı: 2 Aralık 2005 BULANIK HEDEF PROGRAMLAMA VE BİR TEKSTİL FİRMASINDA UYGULAMA ÖRNEĞİ İrfan ERTUĞRUL Pamukkale Ünverstes İİBF, Denzl ÖZET Günümüzde

Detaylı

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract

Bilgi Yönetimi Projelerinde izlenmesi Gereken Yol Haritası için Öneriler. Fahrettin ÖZDEMiRCi* ve Sabri ALYAKUT** Abstract BILGI DÜNYASI, 2012, 13 (2) 557-564 Blg Yönetm Projelernde zlenmes Gereken Yol Hartası çn Önerler Recommendatons for Roadmap of Informaton Management Projects Fahrettn ÖZDEMRC* ve Sabr ALYAKUT** Öz Son

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE

ARAŞTIRMA MAKALESİ / RESEARCH ARTICLE ANADOLU ÜNİVERSİTESİ BİLİM VE TEKNOLOJİ DERGİSİ A Uygulamalı Blmler ve Mühedslk ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY A Appled Sceces ad Egeerg Clt/Vol.: 3-Sayı/No: : 5-63 (202 ARAŞTIRMA

Detaylı

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ

3. Bölüm Paranın Zaman Değeri. Prof. Dr. Ramazan AktaĢ 3. Bölüm Paraı Zama Değeri Prof. Dr. Ramaza AktaĢ Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıkta sora aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiiz: Paraı zama değeri kavramıı alaşılması Faiz türlerii öğremek

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet

ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK REGRESYON ANALİZİ İLE HİZMET TERCİHİNE ETKİSİNİN BELİRLENMESİ. Özet Dokuz Eylül Ünverstes Sosyal Blmler Ensttüsü Dergs Yayın Gelş Tarh: 18.02.2011 Clt: 13, Sayı: 1, Yıl: 2011, Sayfa: 21-37 Yayına Kabul Tarh: 17.03.2011 ISSN: 1302-3284 ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE LOJİSTİK

Detaylı

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri

Bugün, Türk otomotiv sanayinin, üretim teknolojileri DERGİDEN FİGES İLERİ MÜHENDİSLİK VE ARGE TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ 2014-2 / Sayı: 5 (Temmuz-Ağustos-Eylül 2014) ISSN: 2147-9550 FİGES A.Ş. Adıa Sahibi Yöetim Kurulu Başkaı Dr. Tarık Öğüt Sorumlu Yazı İşleri

Detaylı

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ MADENCİLİK, Cilt 42, Sayı 3, Sayfa 25-30, Eylül 2003 Vol. 42, No. 3, pp 25-30, September 2003 MADENCİLİK YATIRIM PROJELERİNİN SOSYAL KARLILIK ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ Appraisal of Miig Ivestmet Projects

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN

Bir Ağ Yönetim Sistemi: GuardiLAN Bir Ağ Yöetim Sistemi: GuardiLAN Erha Altıtaş, Our Özardıç, Salih Talay, Tolga Ayav Bilgisayar Mühedisliği Bölümü İzmir Yüksek Tekoloji Estitüsü, İzmir {altitas, ozardic, stalay, tayav}@arf.iyte.edu.tr

Detaylı

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği

Okullarda Coğrafi Bilgi Sistem Destekli Öğrenci Kayıt Otomasyon Sistemi Uygulaması: Trabzon Kenti Örneği Okullarda Coğraf Blg Sstem Destekl Öğrenc Kayıt Otomasyon Sstem Uygulaması: Trabzon Kent Örneğ Volkan YILDIRIM 1, Recep NİŞANCI 2, Selçuk REİS 3 Özet Ülkemzde öğrenc veller le okul darecler, öğrenc kayıt

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EKONOMETRİ ANABİLİM DALI OYUN KURAMININ EKONOMİDE UYGULANMASI Hall İbrahm KESKİN YÜKSEK LİSANS TEZİ ADANA 009 TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA

Detaylı

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul

Klinik Araştırma. Şenol Emre, Haluk Emir, Sinan Celayir. İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı, İstanbul Çocuk Cerrahisi Dergisi (-):-, 0 doi:0./jtaps.0.0 Kliik Araştırma Tıp fakültesi beşici sııf öğrecilerii çocuk cerrahisi stajı içi düşüceleri: Geribildirim aketlerii ve sıav başarı oralarıı değerledirilmesi

Detaylı

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS)

Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Gazi Üiversitesi Kastamou Eğitim Dergisi Gazi Uiversity Kastamou Educatio Joural Ekim 2003 Cilt:11 No:2 ISSN 1300-8811 October 2003 Vol:11 No:2 İÇİNDEKİLER (CONTENTS) Eğitim Bilimleri Eğitimde Stratejik

Detaylı