Temel olarak sendikal hakları düzenleyen uluslararası belgeler niteliğindeki Avrupa

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Temel olarak sendikal hakları düzenleyen uluslararası belgeler niteliğindeki Avrupa"

Transkript

1 Prof. Dr. Gülsevil ALPAGUT TRADE UNION REPRESENTATION WITHIN A COMPANY: APPOİNTMENT, RIGHTS AND DUTIES OF THE REPRESENTATIVES RIGHT TO STRIKE AND ANTI-UNION BEHAVIOURS Temel olarak sendikal hakları düzenleyen uluslararası belgeler niteliğindeki Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve ILO nun sendikal haklara ilişkin sözleşmelerini onaylayan Türk Hukuku, aynı zamanda AB ne uyum sürecinde bir takım değişikliklere konu olmuştur. Bu noktada son mevzuat değişikliği 7 Kasım 2012 tarihinde yürürlüğe giren Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunudur. Türk hukuk sisteminde işçilerin işyerinde temsili bakımından işyeri sendika temsilciliği benimsenmiştir. İşçi temsilciliği kurumu ise çeşitli nedenlerle mevzuatta yer bulamamıştır. Temsilciliğin sadece işyeri sendika temsilciği ile sınırlı olması esasen etkin bir işleyişin varlığına engeldir. Dolayısıyla, işletme içindeki karar alma ve uygulama sürecinde etkin bir katılımdan söz edilememektedir. Türkiye de özellikle 80 li yıllarla birlikte sendikalı işçi sayısı düşmüş ve halen sendikalılık oranı %.9,45 dir. Kuşkusuz sendikalılık oranlarının düşmesi dünya konjontüründen bağımsız değerlendirilemez. Küreselleşme, artan işsizlik oranları, işlerin nitelik değiştirmesi, toplumsal yapıdaki değişmeler tüm bu olumsuz gelişimde etkendir. I.İŞYERİ SENDİKA TEMSİLCİLİĞİ 1.İşyeri Sendika Temsilcilerinin Atanması Türk Hukukunda işyeri sendika temsilcileri toplu iş sözleşmesi yetkisi kesinleşen sendika tarafından atanabilir. Dolayısıyla, bir işyerinde örgütlenmiş olmak sendikaya temsilci atama yetkisi vermez. Ancak toplu iş sözleşmesi yapmak için gerekli koşulların sağlanması ile sendika işyerindeki üyeleri arasından temsilci atayabilir.

2 Toplu iş sözleşmesi yetkisi iki koşulun varlığına bağlıdır. Bu koşullardan ilki, sendikanın kurulu olduğu işkolunda % 1 oranını sağlaması, ikincisi ise toplu iş sözleşmesinin uygulanacağı işyerinde çalışan işçilerin yarısından fazlasının o sendikaya üye olmasıdır. Toplu iş sözleşmesi işletme düzeyinde bağıtlanacaksa, işletmeye dahil işyerlerinde çalışan işçilerin % 40 ının sendikaya üye olması yeterlidir. Sendikal örgütlenmenin güçlüğü nedeniyle Türkiye de sendikalı işyeri sayısı az olduğu gibi, toplu iş sözleşmesi yetki koşullarını sağlayabilmek de güçtür. Bu nedenle işyeri sendika temsilciliğinin bulunduğu işyeri sayısı da düşüktür. Toplu iş sözleşmesi akdetmek için yetki koşullarını sağlayan sendika işyerindeki üyeleri arasından işyerinde çalışan işçi sayısı ile orantılı olarak 1 ila 8 arasında temsilci atar. Sendika tüzüğünde temsilcinin seçimle belirlenmesine ilişkin hüküm varsa, temsilci seçimle tespit edilir. 2.İşyeri Sendika Temsilcilerinin Hak ve Görevleri İşyeri sendika temsilcileri işyerinde sendika ve işçileri temsil etme hakkına sahiptirler. Article 27/3 of the Act no delineates the functions of shop stewards in the following manner: 1) to take notice of employees requests and the handling of graviences; 2) to promote and maintain cooperation and harmony and harmony at work and peaceful relations between employees and employers: 3) to protect the rights and interests of the employees; 4) to asist and supervise the application of working conditions provided for in labour legislation and i collective agreements. Shop-stewards duties are limiter only to the workplace.they must carry out their functions without hindering their own work and the work discipline. Yasanın genel ifadesi karşısında sendika temsilcilerinin özellikle işyerinde çalışma koşullarının uygulanması bakımından işçi, işveren ve sendika arasında bir köprü oluşturduğu söylenebilir. Bununla birlikte temsilcinin bu görevleri yerine getirirken etkin bir katılımından söz edilemeyecektir. Zira temsilcinin genel itibariyle karar alma süreçlerinde etkin bir görevi bulunmamaktadır. İşyeri sendika temsilcilerinin bu genel görevlerinin dışında mevzuatta özel olarak görevlendirildiği durumlardan biri toplu işçi çıkarma prosedürüdür. İş Kanunu nun 29. maddesinde toplu işçi çıkarmak isteyen işverenin durumu idari makamlarla birlikte işyeri sendika temsilcilerine bildirmesi öngörülmüştür. AB nin 98/59 sayılı

3 Yönergesi ne uygun olarak, bu aşamada sendika temsilcileri ile işveren arasında yapılacak görüşmelerde toplu işçi çıkarmanın önlenmesi ya da çıkarılacak işçi sayısının azaltılması ya da çıkarmanın işçiler açısından olumsuz etkilerinin en aza indirilmesi konularının ele alınması öngörülmüştür. Türk Hukukunda işyeri sendika temsilcilerinin bu aşamadaki görevi ve yetkisi sadece görüş sunma ile sınırlıdır. İşverenin bu zorunluluğa uymaması halinde yasada feshin geçersiz olacağı yolunda hüküm getirilmemiştir. Ancak idari para cezası yaptırımı mevcuttur. Dolayısıyla, toplu işçi çıkarma aşamasında işçilerin etkin bir temsili veya sürece katılımından söz etmek mümkün değildir. İşyeri sendika temsilcilerinin mevzuatta özel olarak görevlendirildiği durumlardan bir diğeri işyerinde sağlık ve güvenlik çalışan temsilciliği görevidir. İşyeri sendika temsilcisi iş sağlığı ve güvenliği çalışan temsilcisi olarak görev yapar. İşyerindeki tehlikelerin önlenmesi için öneride bulunma ve tedbir alınmasını isteme hakkına sahiptir. İşyeri sendika temsilcileri aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği kurullarında görev yapar. Türk Hukukunda işyerinde çalışan işçi sayısının 100 ve daha fazla olması halinde yıllık izin kurulu kurulması öngörülmüştür. İşyeri sendika temsilcisi yıllık izin kuruluna katılacak işçilerin seçiminde görevlidir. Toplu iş sözleşmesi sürecinde yasada açıkça bir görev verilmemekle birlikte, temsilciler toplu görüşmelere katılmaktadır. Türk Hukukunda işyeri devrine ilişkin AB nin 98/50 ve 2001/23 sayılı Yönergeleri dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır. Bilindiği gibi, Yönerge de devre ilişkin bir takım konularda işçi temsilciliğine veya işçilere bilgi verme ve danışma yükümü bulunmaktadır. Ancak, Türkiye de işçi temsilciliği bulunmamaktadır. İşyeri sendika temsilcileri ve işçileri bilgilendirme ve danışma yükümü de düzenlenmemiştir sayılı Yasa nın 27/son maddesine göre; Shop stewards shall be provided with appropriates means to carry out their duties in the workplace quickly and efficiently. Yasa da Temsilcilerin görevlerini yapmaları için işverene ücretli izin verme yükümlülüğü öngörülmemiştir. Bununla birlikte, toplu iş sözleşmelerinde bu konuda özel hüküm getirilmektedir.

4 Toplu iş sözleşmeleri ile işyeri sendika temsilcilerinin disiplin kurullarında yer alacağı düzenlenmektedir. 3.İşyeri Sendika Temsilcilerinin Güvencesi 6356 sayılı Kanunda işyeri sendika temsilcisinin güvencesi konusunda oldukça etkin bir hüküm getirilmiştir. Yasanın 24. maddesi uyarınca An employer shall not terminate the employment contract of shop stewards unless there is a just cause for termination and he indicates this clearly and precisely. Dolayısıyla, sözleşmenin süreli fesih ile sona erdirilmesi imkanı bulunmamaktadır. The shop steward or the trade union of which he is a member shall have the right to apply to the competent court within one month of the date when the notice of termination is communicated to him If the court decides that the trade union representative is to be reinstated in his employment, the termination shall be annulled and the employer shall pay his full wages and all other benefits between the termination and final decision date. On the condition that the trade union representative applies within six working days following the final decision of reinstatement, and in the event that he is not reinstated within six working days, his wage and other benefits shall continue to be paid by taking into account that his employment relation is still continuing. This provision shall likewise apply in the case of a new appointment as shop steward. Yasada temsilcinin çalıştığı yerin değiştirilmesine karşı da güvence getirilmiştir. Buna göre; Unless there is a written consent of the shop steward, the employer shall not change the workplace of the shop steward or shall not make a drastic change in his work. Otherwise, the change shall be considered as void. II.RIGHT TO STRIKE Türk Hukukunda grev hakkı Anayasal bir hak niteliğindedir. Act No provides the following definition for lawful and unlawful strikes; Strike means any concerted cessation by employees of their work with the purpose of halting the activities of an establishment or of paralyzing activities to a considerable extent, or any abandonment by employees of their work in accordance with a decision taken to that affect by an organization

5 Lawful strike means any strike called by employees for the purpose of safeguarding or improving their economic and social position and working conditions in the event of a dispute during negotiations to conclude a collective labour agreement. The following elements can be derived from the above definition to clerify what is meant by a lawful strike. First, the strike must have an occupational objective related to an interest dispute in order to qualify as lawful as implied in the expression safeguarding or improving employees economic and social position and working conditions in the event of duspite during negotiations. Thus, unlike the pre system, strikes are permissible only in the event of interest disputes. The second element of a lawful strike is the condition that the strike decision must have been taken by a labour union which is the party to collective negotiations. The third element involves concerted cessetaion of work by the employees. Fourthly, the strike must be called and implemented in accordance with a series of requirements stipulated by Act No sayılı Yasa da ILO nun grev hakkına ilişkin sınırlamalara yönelik eleştirileri dikkate alınmıştır. Bu amaçla bir takım düzenlemeler yapılmıştır. Düzenleme alanlarından biri de grev yasaklarına ilişkindir. Grev yasakları azaltılmıştır. Ancak özellikle Bankacılık hizmetleri, Borsa, şehir içi ulaşım, petrol sektöründeki yasakların ILO denetim organlarının kararlarıyla bağdaşmadığı söylenmelidir. Anayasa da mevcut Siyasi amaçlı grev ve lokavt, dayanışma grev ve lokavtı, genel grev ve lokavt, işyeri işgali, işi yavaşlatma, verim düşürme, ve diğer direnişler yapılamaz hükmü 2010 yılında kaldırılmıştır sayılı Yasa da yine bu yasaklamalara yer verilmemiştir. Bugün için saf siyasi amaç taşımayan ve bir demokratik hakkın kullanımı niteliğindeki barışçıl eylemlerin yasal olup olmadığı tartışmalıdır. Anayasa ve Yasada açıkça grevin toplu iş sözleşmesinin yapılması sırasında başvurulan bir araç olarak yer alması nedeniyle, çoğunluk görüşü bu tip eylemlerin yasadışı grev olarak nitelendirilmesi gerektiği yolundadır. Ancak Türkiye nin ILO sözleşmeleri ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ni imzaladığı dikkate alındığında, uluslar arası sözleşmelerin uygulanması gerektiği söylenmelidir. Nitekim, Yargıtay da yakın tarihlerde verdiği Türk Hava Yolları işçilerinin yasal koşullara uymaksızın işi bırakmalarını demokratik hakkın kullanımı olarak nitelendirmiştir. Türk Hukukunda memurların grev hakkı bulunmamaktadır. Memur

6 kavramı geniş bir çalışan grubunu içermektedir. Yaptıkları işin niteliğine bakılmaksızın tüm memurlar için grev yasaklanmıştır. ILO denetim organları tarafından bu durum eleştirilmektedir. III. ANTI UNION BEHAVIOURS Sendika hakkı Anayasa nın 51. maddesinde güvence altına alınmıştır. Bununla birlikte Türkiye de örgütlenme oranı düşük, sendikalı işçi sayısı azdır. Özellikle özel sektör işveren kesiminde örgütlenmeye karşı mesafeli yaklaşım mevcuttur. Bu nedenle sendikalar için kamu dışında örgütlenme oldukça güçtür. Türk Hukukunda bireysel sendika özgürlüğüne aykırılığa karşı ciddi yaptırımlar getirilmiştir sayılı yasa mad. 23 hükmünde işe alınma, çalışma koşulları ve iş sözleşmesinin feshinde sendikal nedenle ayrımcılığa ilişkin güvenceler mevcuttur. Yine, Türk Ceza Kanununun 118. Maddesinde cebir ve tehdit kullanarak bireysel sendika özgürlüğüne aykırı hareket eden işveren için altı aydan iki yıla kadar hapis cezası getirilmiştir. Cebir ve tehdit kullanarak ya da hukuka aykırı başka bir davranışla bir sendikanın faaliyetinin engellenmesi halinde ise bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası uygulanmaktadır. İşe alınma ve çalışma koşulları bakımından sendikal nedenle ayrımcılık uygulanması halinde işçinin bir yıllık ücreti tutarından az olmamak üzere sendikal tazminata hükmedilir. İş sözleşmesinin sendikal nedenle feshi halinde işçinin işe iade davası açma hakkı mevcuttur.

6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme

6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme 6356 Sayılı Yeni Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu: Genel Bir Değerlendirme Toker DERELİ * Özet: Son 10 yıl içinde çeşitli yasa taslaklarının tartışılmasını ve paydaşlar arasında sürekli sosyal

Detaylı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununun Uluslararası Normlar Açısından Değerlendirilmesi Değerli Hocam Prof. Dr. Alpaslan Işıklı nın aziz anısına, Melda SUR Özet: Uluslararası Çalışma Örgütü,

Detaylı

6356 Sayılı Yasa da Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi

6356 Sayılı Yasa da Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi 6356 Sayılı Yasa da Toplu İş Sözleşmesi Yetkisi E. Murat ENGİN * Özet: Avrupa Birliği uyum programı çerçevesinde ve ILO sözleşmeleri ne uyum amacıyla hazırlanan 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

ILO Normlarının ve Örgütün Denetim Mekanizmasının Türk İş Hukukuna Etkisi

ILO Normlarının ve Örgütün Denetim Mekanizmasının Türk İş Hukukuna Etkisi ILO Normlarının ve Örgütün Denetim Mekanizmasının Türk İş Hukukuna Etkisi THE EFFECTS OF NORMS AND SUPERVISORY MECHANISM OF INTERNATIONAL LABOUR ORGANIZATION ON TURKISH LABOUR LEGISLATION Dr. Ali Kemal

Detaylı

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI

T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Birimi Temmuz 2013 T.C. DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İçindekiler Giriş... 5 Avrupa Birliği Müktesebatında Engelli Personel... 6 Portekiz de

Detaylı

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin

İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Milletlerarası Sözleşmeler İş Sağlığı ve Güvenliği ve Çalışma Ortamına İlişkin 155 Sayılı Sözleşme ile İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşme'nin Onaylanması Hakkında Karar Karar Sayısı: 2004/6958

Detaylı

Kanuni Grev Kararı ve Sonuçları

Kanuni Grev Kararı ve Sonuçları Kanuni Grev Kararı ve Sonuçları Devrim ULUCAN Özet: 2822 sayılı Toplu İş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Kanununu yürürlükten kaldıran 7.11.2012 tarih ve 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu,

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ YASA TASARISI: EMEĞİN ÇALIŞMA HAKKININ KORUNMASI MI? SERMAYENİN REKABET AVANTAJINI KAYBETMESİ Mİ? Özet. Abstract

İŞ GÜVENCESİ YASA TASARISI: EMEĞİN ÇALIŞMA HAKKININ KORUNMASI MI? SERMAYENİN REKABET AVANTAJINI KAYBETMESİ Mİ? Özet. Abstract Yüksel ve Yıldız, İş Güvencesi Yasa Tasarısı 63 Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Cilt XXI, Sayı 1, 2002, s. 63-78 İŞ GÜVENCESİ YASA TASARISI: EMEĞİN ÇALIŞMA HAKKININ KORUNMASI

Detaylı

TÜRK HUKUKU NDA GREV YASAKLARI. Yrd. Doç. Dr. İştar CENGİZ (URHANOĞLU) * Dr. A. Eda MANAV **

TÜRK HUKUKU NDA GREV YASAKLARI. Yrd. Doç. Dr. İştar CENGİZ (URHANOĞLU) * Dr. A. Eda MANAV ** TÜRK HUKUKU NDA GREV YASAKLARI The Bans of Strike in Turkish Law Yrd. Doç. Dr. İştar CENGİZ (URHANOĞLU) * Dr. A. Eda MANAV ** ÖZET Grev hakkı Türk hukukuna ilk defa 1961 Anayasası ile girmiştir. Bu suretle

Detaylı

ULUSLARARASI NORMLAR VE 6356 SAYILI KANUNUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE GREV HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ *

ULUSLARARASI NORMLAR VE 6356 SAYILI KANUNUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE GREV HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ * Uluslararası Normlar ve 6356 Sayılı Kanunun Toplu İş Sözleşmeleri ve 255 ULUSLARARASI NORMLAR VE 6356 SAYILI KANUNUN TOPLU İŞ SÖZLEŞMELERİ VE GREV HAKKINDAKİ HÜKÜMLERİ * Prof. Dr. Melda SUR ** GİRİŞ 6356

Detaylı

13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun. Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004

13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun. Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004 13.01.2004 tarih ve 25345 s. R.G. İş Sağlığı Hizmetlerine İlişkin 161 Sayılı Sözleşmenin Onaylanmasının Uygun Bulunduğu Hakkında Kanun Kanun No. 5039 Kabul Tarihi : 7.1.2004 MADDE 1. Uluslararası Çalışma

Detaylı

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi

T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO: 2013/20697 KARAR NO : 2013/20460 YARGITAYİLAMI MAHKEMESİ: Bakırköy 16. İş Mahkemesi TARİHİ: 29/03/2013 NUMARASI: 2012/276-2013/144 DAVACI: SEDA ATALAY ADINA VEKİLİ

Detaylı

Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi

Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi Sendikal Haklar ve Ülkemizde Kamu Görevlileri Sendikacılığının Gelişimi RIGHT TO UNIONIZATION AND DEVELOPMENT OF PUBLIC SERVANTS TRADE UNIONISM IN TURKEY Hamza GÜNEŞ * Özet Endüstri devrimi ile birlikte

Detaylı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı

Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı Anayasal Çerçevede Türkiye de Çalışma Hakkı THE RIGHT TO WORK IN TURKEY IN THE CONSTITUTIONAL FRAMEWORK Baki ERKEN * Özet Bu makale temel haklardan olan çalışma hakkını anayasal çerçevede incelemektedir.

Detaylı

T.C. 1 J Resmî Gazete. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma

T.C. 1 J Resmî Gazete. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ. Milletlerarası Andlaşma T.C. 1 J Resmî Gazete Kuruluş Tarihi : ( 7 Teşrinievvel 1336 ) 7 Ekim 1920 Yönetim ve yazı işleri için Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğüne başvurulur. 14 Ekim 1989 CUMARTESİ Sayı

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI

AVRUPA BİRLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI AVRUPA BİRLİĞİ VE İŞÇİ HAKLARI Yol-İş Dergisi, Aralık 2004 Yıldırım Koç Türkiye nin Avrupa Birliği ile ilişkilerinde yeterince ele alınmayan veya yanlış değerlendirilen önemli bir konu, işçi hakları ve

Detaylı

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ

4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANADİLİM DALI 4857 SAYILI (YENİ) İŞ YASASI NA GÖRE İŞ GÜVENCESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ SEFA UYAN Tez Danışmanı: Yrd. Doç. Dr. Yüksel

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/7515 Karar No. 2013/10949 Tarihi: 14.05.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/3 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 SİYASİ NİTELİKLİ GREV TOPLU

Detaylı

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI

6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI 6356 SAYILI YENİ SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU NUN SENDİKAL GÜVENCELER KONUSUNDA GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER VE HUKUKİ SONUÇLARI Muhittin ASTARLI * ÖZET 6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi

Detaylı

TOPLU SÖZLEŞME İLE KANUN DEĞİŞTİRİLMESİ: İLKSAN ÖRNEĞİ Kadir ARICI *

TOPLU SÖZLEŞME İLE KANUN DEĞİŞTİRİLMESİ: İLKSAN ÖRNEĞİ Kadir ARICI * TOPLU SÖZLEŞME İLE KANUN DEĞİŞTİRİLMESİ: İLKSAN ÖRNEĞİ Kadir ARICI * ÖZET Türkiye de 2010 Anayasa Değişikliği ile kamu görevlilerine ilk defa toplu sözleşme hakkı tanınmıştır. Ancak uygulama sürecinde

Detaylı

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların etkinliği konusunda bir araştırma

Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların etkinliği konusunda bir araştırma Cilt:7 Sayı 1 Yıl:2010 Avrupa Birliği ülkeleri ve Türkiye'de iş sağlığı ve güvenliği kurulları: Türkiye'de kurulların etkinliği konusunda bir araştırma Fatih Yılmaz * Özet İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları,

Detaylı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması Yönetim Bilimleri Dergisi Cilt: 11, Sayı: 22, ss. 31-68, 2013 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu na Göre İşçi Sendikası Üyeliğinin Kazanılması Yusuf YİĞİT* Özet Çalışanların sosyal ve

Detaylı

YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER

YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKLENİCİ VE ALT YÜKLENİCİ İLİŞKİSİNİN 6331 SAYILI İSG KANUNU VE 4857 SAYILI İŞ KANUNU İÇERİSİNDEKİ İLİŞKİSİ VE BAZI ULUSLARARASI ÖRNEKLER Bitirme Projesi

Detaylı

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI

TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI TÜRKİYE DE ALT İŞVERENLİK UYGULAMASI Ahmet TOZLU * Mehmet Tarık ERASLAN ** ÖZET 1980 lerden itibaren gerek dünya ekonomisinde gerekse Türkiye ekonomisinde yaşanan hızlı ve teknolojiye dayalı değişim alt

Detaylı

SĐYASÎ GREV KONUSUNDA BĐR ANAYASA MAHKEMESĐ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERĐ. Prof. Dr. Melda SUR *

SĐYASÎ GREV KONUSUNDA BĐR ANAYASA MAHKEMESĐ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERĐ. Prof. Dr. Melda SUR * SĐYASÎ GREV KONUSUNDA BĐR ANAYASA MAHKEMESĐ KARARININ DÜŞÜNDÜRDÜKLERĐ Prof. Dr. Melda SUR * Anayasamız grev hakkını güvenceye almakta, aynı zamanda bir hukukî çerçeve çizmektedir. Böylece grev hakkı işçilere,

Detaylı

TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISININ ELEKTRONĠK ORTAMA ĠLĠġKĠN HÜKMÜ (Tasarı m.1527) VE SANAL GENEL KURUL

TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISININ ELEKTRONĠK ORTAMA ĠLĠġKĠN HÜKMÜ (Tasarı m.1527) VE SANAL GENEL KURUL TÜRK TĠCARET KANUNU TASARISININ ELEKTRONĠK ORTAMA ĠLĠġKĠN HÜKMÜ (Tasarı m.1527) VE SANAL GENEL KURUL Yrd. Doç. Dr. Zekeriyya ARI I. GĠRĠġ Teknolojik gelişme çok hızlı bir şekilde ilerlemekte ve hayatımızın

Detaylı

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili

6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili 6356 Sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanununda Toplu İş Sözleşmesinin Teşmili İbrahim SUBAŞI Özet: Teşmil; yürürlükte bulunan bir işkolu veya işyeri Toplu İş Sözleşmesi uygulama alanının, o işkolunda

Detaylı

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ

SENDİKALAR VE TOPLU İŞ 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU 6356 SAYILI SENDİKALAR VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KANUNU Kabul Tarihi 18.10.2012 Yürürlük Tarihi 07.11.2012 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI ÖNSÖZ

Detaylı

T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI

T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI T. C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖZEL HUKUK ANABİLİM DALI İŞ HUKUKU VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU BİLİM DALI TÜRK İŞ HUKUKUNDA BELİRLİ SÜRELİ İŞ SÖZLEŞMESİ YAPMA SERBESTİSİ VE SINIRLARI

Detaylı

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler*

Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler* HAKEMLİ Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Haklarında Yeni Düzenlemeler* Yrd. Doç. Dr. Gaye BAYCIK ** * Bu makale hakem incelemesinden geçmiştir ve TÜBİTAK ULAKBİM Veri Tabanında indekslenmektedir.

Detaylı