ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V."

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Ülkelerin ekonomik geliģmelerine paralel olarak tarım sektörü de geliģmekte ve geliģim sürecinde tarımın problemleri teknik ağırlıklı olmaktan ziyade, büyük oranda ekonomik ve sosyal nitelikli problemler haline dönüģmektedir li yıllara kadar dünya genelinde üretimi ve dolayısıyla verimliliği artırmak tarım politikalarının öncelikli amaçları arasında yer almaktaydı. Bu amaç doğrultusunda tarımın teknik yönü ön plana çıkmaktaydı. Fakat özellikle geliģmiģ ülkelerde 1980 li yıllardan sonra iç talepten fazla üretilen bu ürünlerin pazarlanması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması, çevresel sorunların çözümü, tarım iģletmelerinin liberal piyasalarda rekabet etme güçlerinin artırılması öncelikli konular haline gelmiģ bulunmaktadır. Nitekim bu kapsamda, Avrupa Birliği ve Amerika BirleĢik Devletleri gibi geliģmiģ ülkelerde biyoteknoloji, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gibi teknik konulara ilave olarak tarımın ekonomik ve sosyal yönü, araģtırma ve eğitim çalıģmalarının da giderek ağırlık kazandığı bilinmektedir. Bu trende paralel geliģmeler, Türkiye nin de gündeminde olduğundan, önümüzdeki yıllarda Tarım Ekonomisi alanında eğitim almıģ ve iyi yetiģmiģ Tarım Ekonomistlerine önemli ölçüde ihtiyaç duyulacağı ortaya çıkmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği ne giriģ sürecinde uygulanacak politika ve projelerin belirlenmesi ve yürütülmesinde makro düzeyde tarım politikaları ve mikro düzeyde tarım ekonomisi ilke ve prensiplerini iyi bilen uzmanların olması bu çalıģmalardaki etkinliğin artmasını da sağlayacaktır. Dünya genelinde bilgi çağının yaģandığı bu dönemde, teknolojik geliģmelere paralel olarak bir yandan üretim artarken, diğer yandan temel ve uygulamalı bilimlerdeki bilgi birikimi de artmaktadır. Hızlı bilgi birikimi ise yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Böylece, bilim adamları çalıģma konularına göre alt dallara ayrılmaktadır. Bu hızlı ve özellikli çeģitlemenin sonucunda, bilgi ağacının kolları dallanıp budaklanmaktadır. Bilimin farklı uzmanlık alanlarına ayrılması, sorunları sınıflandırmak için değil, bilimsel bilgi birikiminin sağlıklı iletilmesini sağlamak amacıyla yapılmıģ bir soyutlamadır. Bu çerçevede düģünüldüğünde, diğer çoğu bilim dallarında olduğu gibi Tarım Ekonomisi alanında da uzmanlaģma, mikro ve makro düzeyde tarım ekonomisinin sorunlarının çözümü ve geliģimi açısından önem arz etmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında çalıģılan baģlıca uzmanlık alanları Ģunlardır: Tarım ĠĢletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Planlanması, Tarımda Kullanılan Girdilerde Etkinlik ArayıĢları, Tarımsal Finansman, Tarım Ürünlerinde Pazarlama Stratejileri, Hassas Tarım Teknolojileri Ekonomisi, Organik Tarım Ekonomisi, Kırsal Kalkınma Ekonomileri, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Tarımda Üretici Organizasyonları, 10. Ulusal Gıda Üretiminin Planlanması, Tarım Ürünleri DıĢ Ticaret Politikaları, Tarımda ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik, Kırsal Yörelerde Sosyal Politikalar, tarımın sosyo-ekonomik yönünün detaylı olarak incelendiği belli baģlı çalıģma konularıdır. Yukarıdaki belirtilen temel uzmanlık alanlarında yapılacak araģtırma ve yayım çalıģmaları ile Ģu alanlarda toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak amaçlanmaktadır; 1. Ulusal ve bölgesel baz da faaliyet gösteren tarım iģletmelerinin kıt olan üretim faktörlerinden etkin olarak yararlanmada karģılaģtıkları sorunlara çözüm önerileri getirmek, 2. Tarıma bağlı ve tarıma dayalı sanayi iģletmelerinin üretim, yönetim, pazarlama ve organizasyon, verimlilik ve kalite artırma proseslerinde karģılaģtıkları problemlerin çözümüne katkıda bulunacak çözüm önerileri geliģtirmek, 3. Tarım ürünlerinin gerek iç ve gerekse dıģ pazarlarda, pazarlama zincirlerini incelemek ve tarım ürünleri pazarlamasında karģılaģılan sorunların çözümü için öneriler geliģtirmek, 4. Türkiye genelinde dağınık ve birbirlerinden habersiz iģletmelerin yetiģtirdikleri ürünleri satacakları piyasalara ve ayrıca kullandıkları girdilerin fiyatlarına müdahale edebilecek, sorunlarını ulusal düzeyde gündeme getirecek

2 organizasyonların yapılarını, sorunlarını ve bu sorunlara yönelik alınması gereken önlemleri incelemek ve öneriler geliģtirmek, 5. Bölgede öncelikli tarımsal faaliyetler konusunda uzmanlaģmak, 6. Tarım sektörü ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluģları, özel sektör, mesleki örgütler ile ortaklaģa yürütülen araģtırmaları, iģbirliğini ve koordinasyonu geliģtirmek, 7. AraĢtırma konularını, bölgesel ve ulusal düzeydeki tarım ekonomisiyle ilgili güncel sorunların çözümüne katkıda bulunacak Ģekilde belirlemek, 8. Gelecekte yapılacak tarımsal araģtırmalar için sağlıklı veri tabanı oluģturmak ve tarım ekonomisi alanındaki baģlıca yabancı yayınların kullanımını sağlamak, 9. AraĢtırma sonuçlarının bölge üreticilerine ulaģtırılmasına önem verilerek, kamu kurum ve kuruluģları ile koordinasyonu sağlamak, bu yönde katkıda bulunacak kitle iletiģim araçlarından yararlanmayı sağlamak, 10. Uluslararası kuruluģlar ile ortak çalıģmalar yapılması için gerekli alt yapıyı ve iģbirliğini geliģtirmek, 11. Ulusal ve uluslararası kurs, sempozyum, kongre gibi organizasyonlar ile katılımcı bilimsel faaliyetleri gerçekleģtirmek, 12. Disiplinler arası ve ekip çalıģmalarına önem vermek, 13. AraĢtırma olanaklarının geliģtirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası tüm kaynakların kullanımını teģvik etmek. Bütün bu gerekçeler doğrultusunda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında verilen Yüksek Lisans Eğitimi ülkemiz tarımına hizmet edecek uzman tarım ekonomistlerinin yetiģtirilmesine yapacağı katkı yanında, bölümde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin da daha etkin bir Ģekilde yürütülmesine, öğretim üyelerinin performansınsın artmasına önemli katkı sağlamaktadır. MĠSYON Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı eğitim ve araģtırma faaliyetlerini Tarım ĠĢletmeciliği ve Tarım Politikası ve Yayım Bilim dallarında sürdürmektedir. Bu bilimsel yapı boyutuyla Tarım Ekonomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının misyonu; ekonomi biliminin prensiplerini kullanarak, tarım sektörünün mikro ve makro sektörleri ile geliģmesi için tarımın güncel ekonomik problemlerine yönelik bilgi üretmek ve üretilen yararlı bilgileri yaymaktır. Diğer taraftan Anabilim Dalımızda yüksek lisans yapan öğrencilerin, Tarım Ekonomisi alanında üretilmiģ temel ve güncel bilgilerle öğrenimleri sağlanarak, araģtırma ve sorun çözme yetenekleri geliģmiģ, sektörde öncülük yapabilecek uzmanlar yetiģtirmektir. VĠZYON Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı programın vizyonu ise; tüm faaliyetlerinde bilimsel standartları ve objektifliği sağlamak, Tarım Ekonomisi temeline dayalı bir yüksek lisans programı kapsamında sektördeki karar vericilerin yanında, sektörde çalıģanlarla iyi bir iletiģim kurarak, tarım sektöründe karģılaģılan önemli güncel problemlere yönelik çalıģmalar yapmak olacaktır. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI Tarım Ekonomisi

3 TARIM EKONOMĠSĠ A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Cennet OĞUZ Tarımsal ĠĢletmecilik Prof.Dr.Kenan PEKER Tarımsal ĠĢletme Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Mithat DĠREK Tarımsal Pazarlama Doç.Dr.Yusuf ÇELĠK Tarımsal ĠĢletmecilik Doç.Dr.Zeki BAYRAMOĞLU Tarımsal Üretim Ekonomisi

4 Tarım Ekonomisi A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Cennet Oğuz Tarımda Ön AraĢtırma ÇalıĢmaları Research Methods In Agriculture Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Cennet Oğuz Tarımsal Açıdan Türkiye Ekonomisinin Analizi Turkey's Economics By Agricultural View Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Cennet Oğuz Tarım ĠĢletmelerinde Verimlilik Analizi Ve Yönetimi Productivity Analyses And Management In Agricultural Farms Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Tarımda Kurumsal Yapı Ve Örgütlenme Agricultural Organization And Farmer Association Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Tarıma Dayalı Sanayi ĠĢletmeciliği Agro Industrial Management Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Cennet Oğuz Toprak Ve Su Kaynakları Kullanım Politikaları The Policies Of Land And Water Uses Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Ekonomik AraĢtırmalarda Bilgisayar Kullanımı Computer Applications Ġn Economic Research Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Kenan Peker Hassas Tarım Üretim Ekonomisi Production Economics Of Precision Farming Tarım ĠĢletmeciliği Prof. Dr. Kenan Peker Endüstrilerde Stratejik Yönetim Strategic Agribusiness Management Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Yusuf Çelik Tarımda Kıymet Takdiri Uygulamaları Farm Appraisal And Ġts Applications Ġn Agriculture Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Yusuf Çelik Tarımda Yöneylem AraĢtırması Operations Research Ġn Agriculture Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Zeki Bayramoğlu Tarımsal Üretim Ekonomisi Agricultural Production Economics Tarım ĠĢletmeciliği 8 3 Tarım Ekonomisi A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Cennet Oğuz Kırsal Alanda Planlı ÇalıĢmalar The Plan Of Study In Rural Area Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Cennet Oğuz Tarımsal Öğretimde Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri Evaluation-Monitoring Of Agricultural Extension And Education Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Proje Hazırlama Ve Değerlendirme Preparation And Evaluation Of Agricultural Projects Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Tarım ĠĢletmelerinde Yönetim Ve Organizasyon Agriculture Business Management And Organization Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Tarımsal Ürünlerde Standarizasyon Ve Ekspertiz Agricultural Standardization-Expectation Ġn Agricultural Products Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Tarımsal Projelerin Analiz Ve Takibi Agricultural Projects Analysis And Evaluation Tarım ĠĢletmeciliği Prof. Dr. Kenan Peker Agro-Endüstrilerde Pazarlamanın Teknikleri Strategic Agribusiness Marketing Tarım ĠĢletmeciliği Prof. Dr. Kenan Peker Planlama Yöntemlerinin Agro-Endüstrilerdeki Uyg. Ve Kontrol Agribusiness Planning And Control Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Yusuf Çelik Tarımsal Ürünlerde Maliyet Hesaplama Cost Calculation Methodology Ġn Agricultural Products Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Yusuf Çelik Agro-Endüstrilerde Finansman Analizi Financial Analysis Of Agribusiness Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Yusuf Çelik AB Tarım ĠĢletmeleri Muhasebe Veri Ağı Sistemi The Methodology Of Farm Accountancy Data Network (Fadn) Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Cennet Oğuz Proje Süreç Yönetimi Eğitimi Project Cycle Management Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Zeki Bayramoğlu Tarım Ekonomisi ÇalıĢmalarında Kantitatif Yöntemler Quantitative Methods Ġn Agricultural Economics Work Tarım ĠĢletmeciliği ArĢ.Gör.Dr. Hasan Arısoy Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası European Union Common Agricultural Politicy Tarım ĠĢletmeciliği ArĢ.Gör.Dr. Zuhal Karakayacı Tarımsal Değerleme Teknikleri Agricultural Appraisal Techniques Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Zeki Bayramoğlu Tarımsal ĠĢletmelerde Risk Analizi Ve Yönetimi Risk Analysis And Management In Farms Tarım ĠĢletmeciliği 8 3

5 DERS ĠÇERĠKLERĠ Hassas Tarım Üretim Ekonomisi 1- Hassas Tarım BileĢenleri 2- Hassas Tarım Teknolojileriyle Toprak DeğiĢkenlerinin Ve Ürün Değerlerlerinin Elde Edilmesi 3- Hassas Tarım Teknolojileriyle Bitki DeğiĢkenlerinin Ve Ürün Değerlerlerinin Elde Edilmesi 4- Hassas Tarım Teknolojileriyle Ġklim DeğiĢkenlerinin Ve Ürün Değerlerlerinin Elde Edilmesi 5.8- Hassas Tarımda Ekonominin Ġlke Ve Prensipleri 9- Hassas Tarımda Ġnput-Output Analizleri (Doğa, Ġklim, Biyolojik Güç) Hassas Tarımda Ġnput-Output Analizleri (Sermaye, ĠĢgücü Ve GiriĢimcilik, Arazi, Emek) Production Economics Of Precision Farming 1- Introduction To Precision Farming Technologies. The Component Of Precision Farming (Pf), 2.4- Collecting Data Of Ġnput And Output By Using Precision Farming Tools 5.9- Pf Production Economics Principles The Analyses Of Ġnput-Output Ġn Pf 13- Modeling Of Ġnput-Output Relationship Ġn Pf 14- Agregate Production Function, Cobb-Douglas Production F Endüstrilerde Stratejik Yönetim 1- Stratejik Yönetimin Çerçevesi, 2- Temel Kavramları, 3- Kavramların ĠĢletme BaĢarısına Etkileri, 4- Stratejik Yönetimin Seviyeleri Ve Süreci, 5- ĠĢletmelerde Stratejik Yönetim, 6- Ekonomik Nitelikli Stratejik Amaçlar, 7- Agro-Endüstrilerin Stratejik Planlanması, 8- Agro-Endüstrilerde Alıcı Ve Satıcı Karar Teorileri, 9- Gelecek Projeksiyonları, Piyasa Karar Ve Üretim Birimleri, Piyasa Dengesi Ve DeğiĢim, 10- Stratejik Problemlerin Çözümü Ve ĠĢletmecilik Stratejisinin Modellenmesi, 11- Organizasyon, Pazarlama, Finans Ve Ġnsan Kaynakları Yönetiminin Bir Arada Değerlendirilip Modellenmesi, 12- Agro-Endüstrilerde Toptancılar, Perakendeciler Ve Hizmet Firmaları, 13- Analitik Karar Yöntemleri Ve Teknikleri 14- Stratejik Strategic Agribusiness Management 1- The Environment Of Strategic Management 2- Fundamental Terms Of Strategic Management 3- The Ġmpact Of Using Strategic Term Ġn Success 4- The Stages Of Strategic Management 5- Strategic Planning Of Agribusiness 6- The Decision Ġndicator Of Strategic Management 7- Projection Of Market Structure And Strategic Management 8- The Problem Solving With Strategic Modeling 9- Organization, Marketing, Finance, And Human Resources For Strategic Management 10- The Component Of Strategic Management For 4 Rs The Application Of Strategic Management Ġn Agribusiness 14- The Application Of Strategic Managemen Tarımsal Açıdan Türkiye Ekonomisinin Analizi 1- Üretim Açısından Tarım Tarihi, 2- Tüketim Açısından Tarım Tarihi, 3- Ticaret Açısından Tarım Tarihi, 4- Tarımsal Politikalar Açısından Tarım Tarihi, 5- Türkiye Tarım Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 6- Tarımsal Kalkınma Stratejilerin Ġncelenmesi, 7- Türkiye Tarım Sektörünün GeliĢme Düzeyi, 8-Tarım Sektörüne Yönelik Kamu Yatırımları, 9- Tarım Sektörüne Yönelik Özel Sektör Yatırımları, 10- Türkiye'de Tarım Sanayi ĠliĢkileri, 11- Türkiye'de Mevcut Doğal Kaynaklar Potansiyeli, 12- Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı, 13- Tarımda Teknoloji Kullanım Düzeyi, 14- Tarım Ve Çevre ĠliĢkileri Turkey's Economics By Agricultural View 1- The History Of Agriculture By View Of Production 2- The History Of Agriculture By View Of Consumption 3- The History Of Agriculture By View Of Trade 4- The History Of Agriculture By View Of Policies Ġn Turkey 5- Evaluate Agricultural Potential Of Turkey 6- Evaluate Development Strategies Of Agricultural Development 7- Level Of Development Of The Agricultural Sector 8- Public Ġnvestment Ġn Agriculture 9- Private Sectors Ġnvestment Ġn Agriculture 10- The Relationship Between Agriculture And Ġndustry Ġn Turkey 11- The Natural Resources Ġn Turkey 12- The Effective Use Of Natural Resources 13- Level Of Technology Use Ġn Agriculture 14- The Relationship Between Agriculture And Environment Tarımda Ön AraĢtırma ÇalıĢmaları 1- Üretim Açısından Tarım Tarihi, 2- Tüketim Açısından Tarım Tarihi, 3- Ticaret Açısından Tarım Tarihi, 4- Tarımsal Politikalar Açısından Tarım Tarihi, 5- Türkiye Tarım Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 6- Tarımsal Kalkınma Stratejilerin Ġncelenmesi, 7- Türkiye Tarım Sektörünün GeliĢme Düzeyi, 8-Tarım Sektörüne Yönelik Kamu Yatırımları, 9- Tarım Sektörüne Yönelik Özel Sektör Yatırımları, 10- Türkiye'de Tarım Sanayi ĠliĢkileri, 11- Türkiye'de Mevcut Doğal Kaynaklar Potansiyeli, 12- Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı, 13- Tarımda Teknoloji Kullanım Düzeyi, 14- Tarım Ve Çevre ĠliĢkileri Research Methods In Agriculture 1- Defining The Concept Of Research 2- The Way Of Collecting Survey Data 3- The Way Of Collecting Survey Data For Agricultural Economics Analyses 4- Research Method Ġn Agricultural Economics 5- The Evaluation Science Research 6- Evaluation Of Case Study 7- The Use Of Sampling Methods Ġn Agricultural Economics 8-The Principle Of Preparation Sampling Methods For Agricultural Economic Researches 8- Advanced Farm Analysis Technique 9- Sampling Methods 10- Selecting The Most Appropriate Sampling Method 11- To Tell The Questionnaire Technique 12- Applying The Questionnaires 13- The Examine The Result Of The Questionnaires 14- Questionnaires Analysis Technique

6 Tarım ĠĢletmelerinde Verimlilik Analizi Ve Yönetimi Toprak Ve Su Kaynakları Kullanım Politikaları 1- Verimlilik Kavramı Ve Tanımı 2- Verimlilik Analizi 3- Verimlilik Artırma Teknikleri 4- Tarım ĠĢletmelerinde Verimlilik Artırma Teknikleri 5- Verimliliği Etkileyen Faktörler 6- Uluslar Arası Verimlilik Hareketi 7- Sermaye Kaynağının Kullanımının GeliĢtirilmesi 8- Rasyonel Kaynak Kullanım Yöntemleri 9- Ġnsan Kaynağının Etkili Yönetimi 10- Tarım ĠĢletmelerinde Sürdürülebilirlik 11- Sürdürülebilir ĠĢletme Yönetimi 12- Verimlilik Ve Sürdürülebilirlik 13- Türkiye'de Örgüt Yapısı 14- Örgüt Etkililiğinin Yönetimi Productivity Analyses And Management In Agricultural Farms 1- Introduction To Productivity 2- Productivity Analysis 3- The Way Of Ġncreasing Productivity 4- The Way Of Ġncreasing Productivity Ġn Farms 5- Factors Affecting Productivity 6- International Productivity Actions 7- Developing To Resource Of Capital 8- Rational Resource Utilization Method 9- Principle Of Management Human Resources 10- Sustainable Agriculture 11- Sustainable Farm Management 12- Efficiency And Sustainability 13- Turkey Organization Structure 14- Organizational Effectiveness Management Toprak Ve Su Kaynakları Kullanım Politikaları 1- Toprak Ve Su Kaynakları 2- Türkiye'deki Toprak Kaynakları 3- Kaynakların Fiziksel Ve Ekonomik Karakteristikleri 4- Nüfus Ve Toprak Arasındaki ĠliĢkiler 5- Tarım ĠĢletmelerinin Özellikleri 6- Tarım Toprakları Ve Kullanımı 7- Tarım Topraklarını Kullanımdan Doğan Kayıplar 8- Tarım Toprakları Ġle Ġlgili Politikalar 9- Tarım ĠĢletmelerinin Arazi Kullanımı 10- Miras Yasaları 11- Girdilerin En Ġyi ġekilde Kullanımı 12- Tarım Arazilerinin Amaç DıĢı Kullanımı Ve Bundan Doğan Sorunlar 13- Arazi ToplulaĢtırması 14- Arazi ToplulaĢtırmasında Uygulanan Kanunlar The Policies Of Land And Water Uses 1- Soil And Water Resources 2- Assess Of Land And Water Ġn Turkey 3- Physical And Economic Characteristics Of Water And Land Resources 4- The Relations Between Population And Land Supply 5- Properties Of Agricultural Enterprises 6- Agricultural Land And Usage 7- Losses Arising From Use Of Agricultural Land 8- The Policies Related To Agricultural Land 9- Land Use Of Agricultural Farms 10- Heritage Laws 11- The Best Use Of Ġnputs 12- Non-Objective Use Of Agricultural Land And Ġts Problems 13- Land Consolidation 14- Applied Laws Ġn Land Consolidation Ekonomik AraĢtırmalarda Bilgisayar Kullanımı 1-Tarım Ekonomisi Alanında ÇalıĢma Prensipleri 2-Tarım Ekonomisi AraĢtırmaları, Planlama Ve Yürütme 3- Anket Hazırlığı, Anketlerde Bilgisayar Destekli Analiz Ġçin Bazı Düzenlemelerin Yapılması 4-Anketlerden Elde Edilen Verilerin, Analizlerinin Yapılabilmesi Ġçin Bilgisayar Ortamında Dökümü Ve Ġstatistik Analizlerinin Yapılabilmesi Ġçin Hazırlanması 5-Bilgisayara Veri GiriĢi Ve Kontrol 6-Ġstatistik Analizlerinin Yapılabilmesi Ġçin Paket Program Seçimi Ve Analiz 7- Analiz Edilen Verilerin Yorumlanması 8-Tablo Ve Çizelgelerin OluĢturulması 9-Excel Ve Word Birlikte Kullanımı Ve Ġnteraktif Düzeltmelerin Yapılması 10-Verilerin Gerek Word Gerekse Power Point Dosyalarına Aktarılması 11-Sunu Ve Sunularda Anlatılmak Ġstenen Bilgilerin Tasnifi 12-Sunu Ve Tez, Seminer Birlikteliği Ve UyumlaĢtırılması 13-Örnek Bir AraĢtırma, Ġnceleme Yapılması 14-Örnek ÇalıĢmanın Sunulması Computer Applications Ġn Economic Research 1-Working Principles Ġn The Field Of Agricultural Economics 2-Economics Of Agricultural Research, Planning And Execution 3-Survey Preparation, Questioner Form Of The Arrangements For Computer Analyses 4-The Data Obtained From Surveys, For Statistical Analysis To Be Performed By Computer Breakdown And Prepare 5-Computer Data Entry And Control 6-To Be Able To Perform Statistical Analysis Software Package Selection And Analysis 7-Analysis Of The Data Ġnterpretation 8-Creating Tables And Charts 9-Excel And Word Use Of Ġnteractive Corrections 10-The Data To Be Transmitted To Both Of The Word And Power Point File 11-Subject And Knowledge Of Ġnformation Required To Be Discussed Ġn The Presentation 12-Thesis And Seminars Presentations Cooperation And Harmonization 13-A Sample Survey And Research Plane And Prepare 14-A Sample Survey Presentation Tarımda Kurumsal Yapı Ve Örgütlenme 1-Örgütsel Öğrenme Ve Öğrenen Örgütler 2-Strateji, Stratejik Planlama Ve Stratejik Yönetim 3-Örgütlerde Gruplar Ve GruplaĢma 4-Örgütlerde Ġnsan ĠliĢkileri 5-Tarımsal Örgütler 6-Tarımsal Örgütlerde BaĢarı/BaĢarısızlık 7-Sosyal Sorumluluk 8-Kooperatif Örgütler Ve Tarımdaki Uygulamaları 9-Tarımsal Kooperatifler 10-Diğer Tarımsal Örgütler 11-Ziraat Odaları, Dernekler 12-Üretici Birlikleri Ve Örnek Bir Üretici Birliğinin Ġncelenmesi 13-Konya'da Mevcut Tarımsal Örgütler 14-Tarımda Örgütlenmenin Üreticiye Olan Katkısı Agricultural Organization And Farmer Association 1-Organizational Learning And Learning Organizations 2- Strategy, Strategic Planning And Strategic Management 3-Organizational Groups And Group Recovery 4-In Organizations Human Relations 5-Agricultural Organizations 6-Agricultural Organizations Success / Failure 7- Social Responsibility 8- Cooperative Organizations And Agricultural Applications 9-Agricultural Organizations, 10-Other Cooperatives, Agricultural Chambers, Associations, 11-Producer Associations 12-Examining A Sample Of Manufacturers Associations Existing Agricultural Organizations Ġn Konya 13-The Organization Ġs Contribution To Farmer 14-Results And Discussion

7 Tarıma Dayalı Sanayi ĠĢletmeciliği 1-Tarımsal Sanayiler, Anlamı Ve Sınıflandırılması 2-Ekonomik Yapı Ġçerisinde, Tarımsal Sanayilerin Önemi 3-Tarıma Bağlı Sanayilerin Sınıflandırılmaları 4-Tarıma Dayalı Sanayi ĠĢletmelerinin Sınıflandırılmaları 5-Tarımsal Girdiler Ve Girdi Sağlamanın Önemi 6-Tarımsal Ürünler Ve Değerlendirmeleri, Sanayisi Ve GeliĢme Olanakları 7-Tarımsal Ürünlerde DıĢ Ticaret 8-Tarımsal Sanayilerde KurumsallaĢma, Yönetim Ve Finans Yapısının Ġncelenmesi 9-Tarımsal Sanayi Yatırımlarının Kırsal Kalkınmaya Etkileri 10-Bölgeler Ġtibariyle Desteklenen Tarımsal Sanayi Yatırımları 11-Tarımsal Sanayilerde Sorunlar 12-Mevsimler Üretim Ve Tarımsal Sanayilerin Atıl Dönemleri 13-Konya'da Mevcut Tarımsal Sanayiler 14-Tarımsal Sanayilerin Üreticiye Olan Katkısı Tarımda Yöneylem AraĢtırması 1-ĠĢletme Planlaması Ve Önemi 2- Tarım ĠĢletmelerinde Planlama Yöntemleri 3- Yöneylem AraĢtırmasına GiriĢ 4- Doğrusal Programlama, 5- Doğrusal Programlamada Varsayımlar,6- Doğrusal Programlama Modeli Ġçin Teknik Hesaplar 7-Faaliyetlerin Üretim Faktörlerinden Arazi Ve ĠĢgücü Taleplerinin Hesaplanması 8-Faaliyetlerin Üretim Faktörlerinden Sermaye Taleplerinin Hesaplanması 9- Maksimizasyon Probleminin Tanımlanması 10- Problemin Grafikle Çözümü, 11- Problem Çözümünde Simpleks Metot, 12- Duyarlılık Analizi, 13- Minimizasyon Problemlerinin Çözümü, 14- Duyarlılık Analizi Tarımda Kıymet Takdiri Uygulamaları 1-Kıymet Takdiri Ġle Ġlgili Temel Kavramlar, 2- Kıymet Takdiri Yöntemleri, 3-Sentetik Değer Biçme, 4- Analitik Değer Biçme, 5- Çiftlik Değerleme, 6- Parsel Değerleme, 7- Arsa- Tarla Mevzuatı 8- Meyve Bahçelerinin Değerlemesi, 9- Meyvesiz Ağaçların Değerlemesi, 10- Zarar-Ziyan Değerlemesi 11- KamulaĢtırma BilirkiĢiliği 12- Ġrtifak Hakkı Ġle Ġlgili BilirkiĢilik 13- Çevresel Zarar- Ziyan Tespiti Ġle Ġlgili BilirkiĢilik. 14- Tarım Sigortaları Ġle Ġlgili BilirkiĢilik Tarımsal Üretim Ekonomisi 1- Tarımsal Üretim Ekonomisine GiriĢ 2- Tarımsal Üretim Ekonomisinin Amaçları 3- Üretim Teorisi 4- Klasik Üretim Fonksiyonu 5- Masraf Fonksiyonu 6- Kâr Maksimizasyonu 7- Faktör - Faktör ĠliĢkisi 8- Faktör - Faktör ĠliĢkisi 9- Ürün- Ürün ĠliĢkisi 10- Ürün- Ürün ĠliĢkisi 11- Ġçsel Ve DıĢsal Ekonomiler 12- Ölçek Verim ĠliĢkilerini Gösteren Elastikiyetler 13- Ürün ÇeĢitlendirme 14- Türkiye'de ÇeĢitlendirme Ġle Ġlgili Uygulamalar Agro-Endüstrilerde Pazarlamanın Teknikleri 1- Agro-Endüstrilerin Tanımı, Kapsamı Ve Türkiye'deki Durumu. 2- Yönetim Profilinde Tüketici ĠliĢkileri, ġirket Ve Pazarlama Stratejisi, 3- Dijital YaĢta Pazarlama, 4- Pazarlamanın Ulusal Ve Uluslar Arası Çevresi, 5- MüĢteri Marketleri Ve MüĢterilerin Satın Alma DavranıĢları, 6- Ürün Servisleri Ve Marka Stratejileri, 7- Yeni Ürün GeliĢtirme 8- Mamul Hayat Eğrisi 9- Mamul Hayat Eğrisi 10- Fiyat Tespit Stratejileri 11- Fiyat Risk Yönetimi Ve Future Marketler, 12- Arz Zincirinin Yönetimi, Disiplinler Arası Pazarlama Kapsamında ĠletiĢim Stratejisi. 13- Pazarlama Fırsatlarının Ve Stratejilerinin GeliĢtirilmesi, DıĢ Pazarlara Açılma Stratejileri 14- Agro Endüstrilerde 4p, Mamul Hayat Eğrisi, Pazar AraĢtırması, DıĢ Pazara Aç Agro Industrial Management 1- Agricultural Industries, Definition And Classification 2- Economic Structure Within The Agricultural Ġndustry, The Ġmportance 3- Agriculture-Related Ġndustry Classification 4- Agricultural- Based Ġndustrial Enterprises Classification 5- Agricultural Ġnputs And Provide Ġnput On The Ġmportance 6- Agricultural Products And Reviews, Ġndustry And Growth Opportunities7- Agricultural Products, Foreign Trade 8- Agricultural Ġndustries Ġn The Ġnstitutional, Administrative And Financial Structures To Ġnvestigate 9- Agricultural Ġndustrial Ġnvestment Ġn Rural Development Ġmpact 10-Region, With Respect Supported The Agricultural Ġndustry, Ġnvestments 11- Agricultural Ġndustry Problems 12- Season Production And Agro-Ġndustry Ġn Disposing Of The Period 13- Agricultural Ġndustries Are Also Available Ġn That City 14-The Contribution Of Agricultural Ġndustry Effect To Farmer Operations Research Ġn Agriculture 1-The Ġmportant Of Farm Planing, 2- Planning Methods Ġn The Agricultural Business 3- Introduction To Operations Research 4- Linear Programming, 5- The Assumptions On Linear Programming, 6- The Technical Accounts For Linear Programming Model, 7- Labor And Land Demand Calculation Of Production Activities, 8-Capital Demand Calculation Of Production Activities, 9- Defining Of Maximization Problem, 10- Graphical Solution Of The Problem 11- Simplex Solution Of The Problem 12- Sensitivity Analysis 13- Defining Of Minimization Problem, 14- Sensitivity Analysis Farm Appraisal And Ġts Applications Ġn Agriculture 1- Meaning Of Expertness Ġn Farm Appraisal, 2- Farm Appraisal Methods, 3- Synthetic Method, 4- Analyticall Method, 5- Farm Evaluation, 6- Land Evaluation, 7- Laws On Expertness, 8- Garden Land Evaluation 9- Plant (Which Has No Fruit On Ġt) Land Evaluation, 10- Some Applications Of Appraisal Ġn Agriculture, 11- Calculation Of Compensation Costs, 12- Expropriation Expertness, 13- Easement-Right Expertness, 14- Agricultural Ġnsurance Expertness, Agricultural Production Economics 1- Introduction To Agricultural Production Economics 2- Objectives Of Agricultural Production Economics 3- Production Theory 4- Classical Production Function 5- Cost Function 6- Profit Maximization 7- Factor Factor Relationship 8- Factor Factor Relationship 9- Product Product Relationship 10- Product Product Relationship 11- Internal And External Economies 12- Scale - Yield Relationship Elasticity 13- Diversification Of Products Strategic Agribusiness Marketing 1-Introduction To Agribusiness Marketing, 2-Product Life Circle, 3-Four Marketing Ps, 4-Future Markets, 5-International Marketing, 6-Strategies Development For Marketing, 7-Study Of Specific Problems Of Marketing Food And Fiber Products With Emphasis On Structures 8.9-Institutions Facing Agribusinesses Ġn Domestic And Ġnternational Markets The Domestic And Ġnternational Application Of Marketing Ġn Agribusinesses (Grain And Flour) (Milk And Milk Products) (Meat And Meat Products)

8 Planlama Yöntemlerinin Agro-Endüstrilerdeki Uygulamaları Ve Kontrol 1- Tarımsal Üretimde Sistem Veya Döngü YaklaĢımı (Çiftlik Sistemleri) 2- Geleneksel Tarım, Organik Tarım, Hassas Tarım Ve Biyoteknolojik Tarım YaklaĢımlarında Çiftlik Sistemleri 3- Agro- Endüstrilerde Optimum Kapasite, Optimum Üretim Planı Ve Optimum Dağıtım Ağının programlanması 4- Agro-Endüstrilerin Yıllık Faaliyet Sonuçlarının Ekonomik Analizi 5- Kâr Maksimizasyonu Ve Zararın Minimizasyonu, 6- Bütçe Yöntemi Ġle Planlama. 7- Doğrusal Planlama Yöntemi Ġle Planlama. 8- Doğrusal Olmayan Ve Simülasyon Yöntemleri Ġle Planlama. 9- Planların Hazırlanmasında Katılımcı YaklaĢım Ve Moderatörlük Teknikleri 10- Planların Uygulanmasında Cluster Analizi 11- Planların Uygulanmasında Geleneksel Yöntemler12- Avrupa Birliği Kalkınma Agribusiness Planning And Control 1- Agricultural System Approach And Management 2- Conventional Farming, Organic Farming, Precision Farming, And Biotechnology Farming Systems 3- Introduction To Agribusiness Planning And Control, 4- Environment Of Agribusiness, Planning For Agribusiness Ġn The Changing Structure Of Environment, 5- Comprehensive Treatment Of Agribusiness Organization And Control, 6.8- The Combination Of Enterprises And The Control Of Resources And Enterprises. 9- Combining The Enterprises Ġnto An Ġntegrated Farming System, Providing Both Planning Data And A System Of Checks And Controls 10- Planning Method (Budget Analyses) 11- Linear Programming 12- Non Linear Programmin Tarımsal Öğretimde Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri 1- Tarımsal Yayım Eğitimde Öğretim Teknikleri Ve Tanımı 2- Tarımsal Yayım Eğitimin Amacı Ve Önemi 3.4- Tarımsal Yayım Ġlkeleri 5- Tarımsal Eğitimin Çevre Ġle ĠliĢkisi 6- Üretici-Yayım Eğitimi- AraĢtırma ĠliĢkileri 7- Öğretim Teknikleri 8- HaberleĢme Ve Yayım Araçları 9- Tarımsal Yayımda Önderler 10- Kadınlar Ve Kooperatifler Öğrenci Sunumları Evaluation And Monitoring Of Agricultural Extension And Education 1- Introduction To Agricultural Extension Education 2- The Purpose And Ġmportance Of Agricultural Extension Education 3- Agricultural Extension Policy 4- Agricultural Extension Systems 5-Agricultural Extension And Agrienvironment 6- Producer- Agricultural Extension And Research Relation 7- Teaching Techniques 8- Communication And Extension Tools 9- Leader Farmers Ġn Extension 10-Rural Women And Cooperatives Student Presentations Kırsal Alanda Planlı ÇalıĢmalar 1-AraĢtırma Kavramı 2-AraĢtırma Yöntemleri 3- AraĢtırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 4- AraĢtırma Konusu Seçimi 5- AraĢtırma Alanı Seçimi 6- AraĢtırma Dispozisyonu OluĢturma 7- Örnekleme Metodu Ve Kullanımı 8- Uygun Örnekleme Yönteminin Seçimi 9- Anket Hazırlama Teknikleri 10- Anketlerin Uygulanması 11- Anketlerin Değerlendirilmesi 12- Verilerin Analizi 13-Analizlerin Yorumlanması 14-Öğrenci Sunumları The Plan Of Study In Rural Area 1-Introduction To Agricultural Research 2- Research Methods 3- Issues That Should Be Considered Ġn The Study 4- Strategies Of Choosing Rural Studies Topics 5- Selecting Research Area 6- Creating Research Disposition 7- Sampling Methods And Ġts Applications 8- Selecting Of Appropriate Sampling Method 9- Preparing Questionnaire Techniques 10- Application Of Questionnaire 11- Examine The Questionnaires 12- Analysis Of Data 13- Discussing And Writing 14- Presentation Of The Students Proje Süreç Yönetimi Eğitimi 1-Proje OluĢturma Ve Yönetme 2-Tanımlar 3- Projenin Planlanması 4- Projenin Organizasyonu 5- Projenin Uygulanması Ve Kontrolü 6- Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve YaklaĢımı 7- PaydaĢlar Analizi 8- Strateji Analizi 9-Hedefler 10- Göstergeler Ve Doğrulama Göstergeleri 11-DıĢ Faktörler Analizi 12-Değerlendirme Project Cycle Management 1-Introduction To Project Cycle Management 2- What Ġs 'Project Cycle Management' And What Are Ġts Origins? 3- Project Planning 4- Project Organization 5- Project Preparation,Implementation And Evaluation 6- Project Cycle Management And Logical Frame Work 7- Stakeholder Analysis 8- Choice Of Strategic Objectives And Ġnstruments 9- Aims 10-Conflict Ġndicators For Monitoring 11- The Analisys Of Extrinsic Factors 12- Evaluation Tarımsal Ürünlerde Standarizasyon Ve Ekspertiz 1-Kalite Ve Standart Kavramları 2-Sanayi Devrimi Ve Sanayi Devriminin StandartlaĢmaya Etkisi 3-Standardın Faydası, Standart Uygulamalarının Tarımda Olabilirliği, 4-ÇeĢitli Tarımsal Ürünlerde Mevcut Standartlar Ġle Standart Üretimin Gerektirdiği Üretim Yapısı 5-Standart Uygulamaların Kontrolü 6-Tarım Ürünlerinde Standart Kavramları Ve Standartlar 7-Örnek Seçimi, Alımı Ve Muhafazası 8-Standarda Uygunluğu, Standart Belgelendirme Faaliyetleri 9-Uluslararası Standart Uygulamaları 10-Katalog Üzerinden SipariĢ Ve SatıĢ 11-Standart Uygulamaları Ġçin ÇeĢit Seçimi 12-ÇeĢitlerin Piyasadaki Görünümleri 13-Bazı Tarım Ürünlerinin Standartları 14-Bir Tarım Ürününün Standardının Hazırlanması AĢamaları Agricultural Standardization And Expectation Ġn Agricultural Products 1-Quality And Standard Concepts 2-Industrial And Ġndustrial Revolution Achieve Standardization Effect 3-Standard Benefits Of The Standard Practices Ġn Agriculture Likelihood, 4-Variety Of Agricultural Products, Existing Standards And Standards Of Production Required By The Production Structure 5-Standard Applications And Control 6-Agricultural Products, The Standard Concepts And Standards 7-Sample Selection, Acquisition And Retention 8-Standards Compliance, Standards Certification Activity 9-International Standard Applications 10-Cataloged Over The Ordering And Selling 11-Standard Applications For Variety Selection 12-Varieties On The Market Outlook 13-Some Agricultural Standard Products 14-An Agricultural Product Preparati

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER: KOD DERSİN ADI DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ T U K E FBE Uzmanlık Alan Dersi Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri 8 0 8 30 FBE Seminer Anabilim

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZLİ/TEZSİZ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI DERS LİSTESİ İŞLETME ANABİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS İKİNCİ ÖĞRETİM PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı. Hazırlık Sınıfı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü Ders Planı Hazırlık Sınıfı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS ĠĢletme Bilimlerine GiriĢ 3 0 3 5 Yönetim

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER

ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER ANABĠLĠM DALI ADI: ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. AHMET PEKER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Endüstri Mühendisliği insan, zaman, para, hammadde,

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S)

DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ANABĠLĠM DALI ADI: ġehġr VE BÖLGE PLANLAMA ANABĠLĠM DALI BAġKANI: DOÇ. DR. KORAY ÖZCAN ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Selçuk Üniversitesi, ġehir ve Bölge Planlama

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER

ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER ULUSLARARASI İŞLETMECİLİK VE TİCARET BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121 İktisada Giriş II 3

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER

ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER ANABĠLĠM DALI ADI: PEYZAJ MĠMARLIĞI ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. SERPĠL ÖNDER ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) ASLA nın (Amerika Peyzaj Mimarlığı Topluluğu) tanımına

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ

YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ YALOVA ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ DERS ADI ve İÇERİKLERİ Ders Kodu / Couse Code TDB 101 Türk Dili 1 /Turkish Language 1 Ön Koşul Dersi / Prerequisite 2 0 0 3 Dil nedir.

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

INTRODUCTION TO STATISTICS

INTRODUCTION TO STATISTICS BİRİNCİ SINIF I. DÖNEM 0009002-İSTATİSTİĞE GİRİŞ İstatistiğin tanımı, istatistik temel kavramlar(anakütle, örneklem, tamsayım, örnekleme, birim, vasıf, şık); Bilgi Toplama Yöntemleri; Grafikler; Merkezi

Detaylı

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ

SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ SEÇMELİ DERSLER-ELECTIVE COURSES BİRİNCİ SINIF DERSLERİ İnsanlık ve Toplum I-II Bu ders MÖ 1500 yılından günümüze kadarki medeniyet tarihine giriş niteliği taşımaktadır. İşlenilecek konulara arasında;

Detaylı

TEORĠK ÇERÇEVESĠ ve UYGULAMA ÖRNEKLERĠYLE DÜNYADA ve TÜRKĠYE DE YAZILIM ENDÜSTRĠSĠ

TEORĠK ÇERÇEVESĠ ve UYGULAMA ÖRNEKLERĠYLE DÜNYADA ve TÜRKĠYE DE YAZILIM ENDÜSTRĠSĠ T.C. BAġBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEġKĠLATI MÜSTEġARLIĞI BĠLGĠ TOPLUMU DAĠRESĠ BAġKANLIĞI TEORĠK ÇERÇEVESĠ ve UYGULAMA ÖRNEKLERĠYLE DÜNYADA ve TÜRKĠYE DE YAZILIM ENDÜSTRĠSĠ Planlama Uzmanlığı Tezi Kamil

Detaylı

Doktora Tezi Doctor of Philosophy

Doktora Tezi Doctor of Philosophy 930 Güneydoğu Anadolu Bölgesi nde Turizme Dayalı Bölgesel Kalkınma: Zeugma ve Çevresi için Bir Örnek Çalışma Tourism Based Regional Development in Southeastern Anatolia: A Case Study in Zeugma Ece ATEŞ

Detaylı

ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V. ANABĠLĠM DALI ADI: ZOOTEKNĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. RAMAZAN YETĠġĠR ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER (TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Zootekni; ekonomik olarak hayvan ve hayvan ürünleri üretmek

Detaylı

1. Dönem/1. Semester

1. Dönem/1. Semester 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology 2 2 3 4 MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I 3 0 3 6 MYO103

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ TÜRKÇE VE İNGİLİZCE DERS İÇERİKLERİ 1.SINIF 1.YARIYIL MAT101 MATEMATİK-I Matematik Analizin temel kavramları, Küme ve Sayı kavramları,

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı Birinci Sınıf I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN ADI T U K AKTS DERSİN ADI T U K AKTS Mikro İktisat 3-3 4 Makro İktisat 3-3 4 Genel

Detaylı

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri

Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri Uluslararası Ticaret ve Finans Bölümü Ders İçerikleri BUS 101 Introduction Business Administration Compulsory (3,0,5) İşletmeye Giriş Basic concepts of the business administration such as the evolution

Detaylı

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf

Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı. İkinci Sınıf Düzce Üniversitesi İşletme Fakültesi - Uluslararası Ticaret Bölümü Ders Planı I. Yarıyıl II. Yarıyıl DERSİN KODU-ADI T U K AKTS DERSİN KODU-ADI T U K AKTS UTI101-Mikro İktisat 3-3 5 UTI102-Makro İktisat

Detaylı