ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ. ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V."

Transkript

1 ANABĠLĠM DALI ADI: TARIM EKONOMĠSĠ ANABĠLĠM DALI BAġKANI: PROF. DR. CENNET OĞUZ ANABĠLĠM DALI HAKKINDA GENEL BĠLGĠLER ( TANIM, TARĠHÇE, HEDEFLER V.S) Ülkelerin ekonomik geliģmelerine paralel olarak tarım sektörü de geliģmekte ve geliģim sürecinde tarımın problemleri teknik ağırlıklı olmaktan ziyade, büyük oranda ekonomik ve sosyal nitelikli problemler haline dönüģmektedir li yıllara kadar dünya genelinde üretimi ve dolayısıyla verimliliği artırmak tarım politikalarının öncelikli amaçları arasında yer almaktaydı. Bu amaç doğrultusunda tarımın teknik yönü ön plana çıkmaktaydı. Fakat özellikle geliģmiģ ülkelerde 1980 li yıllardan sonra iç talepten fazla üretilen bu ürünlerin pazarlanması, doğal kaynakların sürdürülebilir kullanılması, çevresel sorunların çözümü, tarım iģletmelerinin liberal piyasalarda rekabet etme güçlerinin artırılması öncelikli konular haline gelmiģ bulunmaktadır. Nitekim bu kapsamda, Avrupa Birliği ve Amerika BirleĢik Devletleri gibi geliģmiģ ülkelerde biyoteknoloji, organik tarım ve iyi tarım uygulamaları gibi teknik konulara ilave olarak tarımın ekonomik ve sosyal yönü, araģtırma ve eğitim çalıģmalarının da giderek ağırlık kazandığı bilinmektedir. Bu trende paralel geliģmeler, Türkiye nin de gündeminde olduğundan, önümüzdeki yıllarda Tarım Ekonomisi alanında eğitim almıģ ve iyi yetiģmiģ Tarım Ekonomistlerine önemli ölçüde ihtiyaç duyulacağı ortaya çıkmaktadır. Özellikle Avrupa Birliği ne giriģ sürecinde uygulanacak politika ve projelerin belirlenmesi ve yürütülmesinde makro düzeyde tarım politikaları ve mikro düzeyde tarım ekonomisi ilke ve prensiplerini iyi bilen uzmanların olması bu çalıģmalardaki etkinliğin artmasını da sağlayacaktır. Dünya genelinde bilgi çağının yaģandığı bu dönemde, teknolojik geliģmelere paralel olarak bir yandan üretim artarken, diğer yandan temel ve uygulamalı bilimlerdeki bilgi birikimi de artmaktadır. Hızlı bilgi birikimi ise yeni uzmanlık alanlarının ortaya çıkmasını sağlamaktadır. Böylece, bilim adamları çalıģma konularına göre alt dallara ayrılmaktadır. Bu hızlı ve özellikli çeģitlemenin sonucunda, bilgi ağacının kolları dallanıp budaklanmaktadır. Bilimin farklı uzmanlık alanlarına ayrılması, sorunları sınıflandırmak için değil, bilimsel bilgi birikiminin sağlıklı iletilmesini sağlamak amacıyla yapılmıģ bir soyutlamadır. Bu çerçevede düģünüldüğünde, diğer çoğu bilim dallarında olduğu gibi Tarım Ekonomisi alanında da uzmanlaģma, mikro ve makro düzeyde tarım ekonomisinin sorunlarının çözümü ve geliģimi açısından önem arz etmektedir. GeliĢmiĢ ülkelerde Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında çalıģılan baģlıca uzmanlık alanları Ģunlardır: Tarım ĠĢletmelerinin Ekonomik Analizi Ve Planlanması, Tarımda Kullanılan Girdilerde Etkinlik ArayıĢları, Tarımsal Finansman, Tarım Ürünlerinde Pazarlama Stratejileri, Hassas Tarım Teknolojileri Ekonomisi, Organik Tarım Ekonomisi, Kırsal Kalkınma Ekonomileri, Doğal Kaynaklar ve Çevre Ekonomisi, Tarımda Üretici Organizasyonları, 10. Ulusal Gıda Üretiminin Planlanması, Tarım Ürünleri DıĢ Ticaret Politikaları, Tarımda ÇalıĢma ve Sosyal Güvenlik, Kırsal Yörelerde Sosyal Politikalar, tarımın sosyo-ekonomik yönünün detaylı olarak incelendiği belli baģlı çalıģma konularıdır. Yukarıdaki belirtilen temel uzmanlık alanlarında yapılacak araģtırma ve yayım çalıģmaları ile Ģu alanlarda toplumsal kalkınmaya katkıda bulunmak amaçlanmaktadır; 1. Ulusal ve bölgesel baz da faaliyet gösteren tarım iģletmelerinin kıt olan üretim faktörlerinden etkin olarak yararlanmada karģılaģtıkları sorunlara çözüm önerileri getirmek, 2. Tarıma bağlı ve tarıma dayalı sanayi iģletmelerinin üretim, yönetim, pazarlama ve organizasyon, verimlilik ve kalite artırma proseslerinde karģılaģtıkları problemlerin çözümüne katkıda bulunacak çözüm önerileri geliģtirmek, 3. Tarım ürünlerinin gerek iç ve gerekse dıģ pazarlarda, pazarlama zincirlerini incelemek ve tarım ürünleri pazarlamasında karģılaģılan sorunların çözümü için öneriler geliģtirmek, 4. Türkiye genelinde dağınık ve birbirlerinden habersiz iģletmelerin yetiģtirdikleri ürünleri satacakları piyasalara ve ayrıca kullandıkları girdilerin fiyatlarına müdahale edebilecek, sorunlarını ulusal düzeyde gündeme getirecek

2 organizasyonların yapılarını, sorunlarını ve bu sorunlara yönelik alınması gereken önlemleri incelemek ve öneriler geliģtirmek, 5. Bölgede öncelikli tarımsal faaliyetler konusunda uzmanlaģmak, 6. Tarım sektörü ile ilgili konularda kamu kurum ve kuruluģları, özel sektör, mesleki örgütler ile ortaklaģa yürütülen araģtırmaları, iģbirliğini ve koordinasyonu geliģtirmek, 7. AraĢtırma konularını, bölgesel ve ulusal düzeydeki tarım ekonomisiyle ilgili güncel sorunların çözümüne katkıda bulunacak Ģekilde belirlemek, 8. Gelecekte yapılacak tarımsal araģtırmalar için sağlıklı veri tabanı oluģturmak ve tarım ekonomisi alanındaki baģlıca yabancı yayınların kullanımını sağlamak, 9. AraĢtırma sonuçlarının bölge üreticilerine ulaģtırılmasına önem verilerek, kamu kurum ve kuruluģları ile koordinasyonu sağlamak, bu yönde katkıda bulunacak kitle iletiģim araçlarından yararlanmayı sağlamak, 10. Uluslararası kuruluģlar ile ortak çalıģmalar yapılması için gerekli alt yapıyı ve iģbirliğini geliģtirmek, 11. Ulusal ve uluslararası kurs, sempozyum, kongre gibi organizasyonlar ile katılımcı bilimsel faaliyetleri gerçekleģtirmek, 12. Disiplinler arası ve ekip çalıģmalarına önem vermek, 13. AraĢtırma olanaklarının geliģtirilmesi amacıyla ulusal ve uluslararası tüm kaynakların kullanımını teģvik etmek. Bütün bu gerekçeler doğrultusunda Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Tarım Ekonomisi Anabilim Dalında verilen Yüksek Lisans Eğitimi ülkemiz tarımına hizmet edecek uzman tarım ekonomistlerinin yetiģtirilmesine yapacağı katkı yanında, bölümde yürütülen eğitim-öğretim faaliyetlerinin da daha etkin bir Ģekilde yürütülmesine, öğretim üyelerinin performansınsın artmasına önemli katkı sağlamaktadır. MĠSYON Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı eğitim ve araģtırma faaliyetlerini Tarım ĠĢletmeciliği ve Tarım Politikası ve Yayım Bilim dallarında sürdürmektedir. Bu bilimsel yapı boyutuyla Tarım Ekonomi Anabilim Dalı Yüksek Lisans programının misyonu; ekonomi biliminin prensiplerini kullanarak, tarım sektörünün mikro ve makro sektörleri ile geliģmesi için tarımın güncel ekonomik problemlerine yönelik bilgi üretmek ve üretilen yararlı bilgileri yaymaktır. Diğer taraftan Anabilim Dalımızda yüksek lisans yapan öğrencilerin, Tarım Ekonomisi alanında üretilmiģ temel ve güncel bilgilerle öğrenimleri sağlanarak, araģtırma ve sorun çözme yetenekleri geliģmiģ, sektörde öncülük yapabilecek uzmanlar yetiģtirmektir. VĠZYON Tarım Ekonomisi Anabilim Dalı programın vizyonu ise; tüm faaliyetlerinde bilimsel standartları ve objektifliği sağlamak, Tarım Ekonomisi temeline dayalı bir yüksek lisans programı kapsamında sektördeki karar vericilerin yanında, sektörde çalıģanlarla iyi bir iletiģim kurarak, tarım sektöründe karģılaģılan önemli güncel problemlere yönelik çalıģmalar yapmak olacaktır. ANABĠLĠM DALINDAKĠ BĠLĠM DALLARI Tarım Ekonomisi

3 TARIM EKONOMĠSĠ A.B.D. AKADEMĠK KADROSU ÖĞRETĠM ÜYESĠ E-POSTA UZMANLIK ALANI Prof.Dr.Cennet OĞUZ Tarımsal ĠĢletmecilik Prof.Dr.Kenan PEKER Tarımsal ĠĢletme Yönetimi Yrd.Doç.Dr.Mithat DĠREK Tarımsal Pazarlama Doç.Dr.Yusuf ÇELĠK Tarımsal ĠĢletmecilik Doç.Dr.Zeki BAYRAMOĞLU Tarımsal Üretim Ekonomisi

4 Tarım Ekonomisi A.B.D. Güz Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Cennet Oğuz Tarımda Ön AraĢtırma ÇalıĢmaları Research Methods In Agriculture Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Cennet Oğuz Tarımsal Açıdan Türkiye Ekonomisinin Analizi Turkey's Economics By Agricultural View Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Cennet Oğuz Tarım ĠĢletmelerinde Verimlilik Analizi Ve Yönetimi Productivity Analyses And Management In Agricultural Farms Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Tarımda Kurumsal Yapı Ve Örgütlenme Agricultural Organization And Farmer Association Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Tarıma Dayalı Sanayi ĠĢletmeciliği Agro Industrial Management Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Cennet Oğuz Toprak Ve Su Kaynakları Kullanım Politikaları The Policies Of Land And Water Uses Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Ekonomik AraĢtırmalarda Bilgisayar Kullanımı Computer Applications Ġn Economic Research Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Kenan Peker Hassas Tarım Üretim Ekonomisi Production Economics Of Precision Farming Tarım ĠĢletmeciliği Prof. Dr. Kenan Peker Endüstrilerde Stratejik Yönetim Strategic Agribusiness Management Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Yusuf Çelik Tarımda Kıymet Takdiri Uygulamaları Farm Appraisal And Ġts Applications Ġn Agriculture Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Yusuf Çelik Tarımda Yöneylem AraĢtırması Operations Research Ġn Agriculture Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Zeki Bayramoğlu Tarımsal Üretim Ekonomisi Agricultural Production Economics Tarım ĠĢletmeciliği 8 3 Tarım Ekonomisi A.B.D. Bahar Dönemi Ders-Öğretim Üyesi Dersno Öğretim Üyesi Adı Name Bilim Dalı ECTS Kr Prof.Dr. Cennet Oğuz Kırsal Alanda Planlı ÇalıĢmalar The Plan Of Study In Rural Area Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Cennet Oğuz Tarımsal Öğretimde Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri Evaluation-Monitoring Of Agricultural Extension And Education Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Proje Hazırlama Ve Değerlendirme Preparation And Evaluation Of Agricultural Projects Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Tarım ĠĢletmelerinde Yönetim Ve Organizasyon Agriculture Business Management And Organization Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Tarımsal Ürünlerde Standarizasyon Ve Ekspertiz Agricultural Standardization-Expectation Ġn Agricultural Products Tarım ĠĢletmeciliği Yrd.Doç.Dr. Mithat Direk Tarımsal Projelerin Analiz Ve Takibi Agricultural Projects Analysis And Evaluation Tarım ĠĢletmeciliği Prof. Dr. Kenan Peker Agro-Endüstrilerde Pazarlamanın Teknikleri Strategic Agribusiness Marketing Tarım ĠĢletmeciliği Prof. Dr. Kenan Peker Planlama Yöntemlerinin Agro-Endüstrilerdeki Uyg. Ve Kontrol Agribusiness Planning And Control Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Yusuf Çelik Tarımsal Ürünlerde Maliyet Hesaplama Cost Calculation Methodology Ġn Agricultural Products Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Yusuf Çelik Agro-Endüstrilerde Finansman Analizi Financial Analysis Of Agribusiness Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Yusuf Çelik AB Tarım ĠĢletmeleri Muhasebe Veri Ağı Sistemi The Methodology Of Farm Accountancy Data Network (Fadn) Tarım ĠĢletmeciliği Prof.Dr. Cennet Oğuz Proje Süreç Yönetimi Eğitimi Project Cycle Management Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Zeki Bayramoğlu Tarım Ekonomisi ÇalıĢmalarında Kantitatif Yöntemler Quantitative Methods Ġn Agricultural Economics Work Tarım ĠĢletmeciliği ArĢ.Gör.Dr. Hasan Arısoy Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası European Union Common Agricultural Politicy Tarım ĠĢletmeciliği ArĢ.Gör.Dr. Zuhal Karakayacı Tarımsal Değerleme Teknikleri Agricultural Appraisal Techniques Tarım ĠĢletmeciliği Doç.Dr. Zeki Bayramoğlu Tarımsal ĠĢletmelerde Risk Analizi Ve Yönetimi Risk Analysis And Management In Farms Tarım ĠĢletmeciliği 8 3

5 DERS ĠÇERĠKLERĠ Hassas Tarım Üretim Ekonomisi 1- Hassas Tarım BileĢenleri 2- Hassas Tarım Teknolojileriyle Toprak DeğiĢkenlerinin Ve Ürün Değerlerlerinin Elde Edilmesi 3- Hassas Tarım Teknolojileriyle Bitki DeğiĢkenlerinin Ve Ürün Değerlerlerinin Elde Edilmesi 4- Hassas Tarım Teknolojileriyle Ġklim DeğiĢkenlerinin Ve Ürün Değerlerlerinin Elde Edilmesi 5.8- Hassas Tarımda Ekonominin Ġlke Ve Prensipleri 9- Hassas Tarımda Ġnput-Output Analizleri (Doğa, Ġklim, Biyolojik Güç) Hassas Tarımda Ġnput-Output Analizleri (Sermaye, ĠĢgücü Ve GiriĢimcilik, Arazi, Emek) Production Economics Of Precision Farming 1- Introduction To Precision Farming Technologies. The Component Of Precision Farming (Pf), 2.4- Collecting Data Of Ġnput And Output By Using Precision Farming Tools 5.9- Pf Production Economics Principles The Analyses Of Ġnput-Output Ġn Pf 13- Modeling Of Ġnput-Output Relationship Ġn Pf 14- Agregate Production Function, Cobb-Douglas Production F Endüstrilerde Stratejik Yönetim 1- Stratejik Yönetimin Çerçevesi, 2- Temel Kavramları, 3- Kavramların ĠĢletme BaĢarısına Etkileri, 4- Stratejik Yönetimin Seviyeleri Ve Süreci, 5- ĠĢletmelerde Stratejik Yönetim, 6- Ekonomik Nitelikli Stratejik Amaçlar, 7- Agro-Endüstrilerin Stratejik Planlanması, 8- Agro-Endüstrilerde Alıcı Ve Satıcı Karar Teorileri, 9- Gelecek Projeksiyonları, Piyasa Karar Ve Üretim Birimleri, Piyasa Dengesi Ve DeğiĢim, 10- Stratejik Problemlerin Çözümü Ve ĠĢletmecilik Stratejisinin Modellenmesi, 11- Organizasyon, Pazarlama, Finans Ve Ġnsan Kaynakları Yönetiminin Bir Arada Değerlendirilip Modellenmesi, 12- Agro-Endüstrilerde Toptancılar, Perakendeciler Ve Hizmet Firmaları, 13- Analitik Karar Yöntemleri Ve Teknikleri 14- Stratejik Strategic Agribusiness Management 1- The Environment Of Strategic Management 2- Fundamental Terms Of Strategic Management 3- The Ġmpact Of Using Strategic Term Ġn Success 4- The Stages Of Strategic Management 5- Strategic Planning Of Agribusiness 6- The Decision Ġndicator Of Strategic Management 7- Projection Of Market Structure And Strategic Management 8- The Problem Solving With Strategic Modeling 9- Organization, Marketing, Finance, And Human Resources For Strategic Management 10- The Component Of Strategic Management For 4 Rs The Application Of Strategic Management Ġn Agribusiness 14- The Application Of Strategic Managemen Tarımsal Açıdan Türkiye Ekonomisinin Analizi 1- Üretim Açısından Tarım Tarihi, 2- Tüketim Açısından Tarım Tarihi, 3- Ticaret Açısından Tarım Tarihi, 4- Tarımsal Politikalar Açısından Tarım Tarihi, 5- Türkiye Tarım Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 6- Tarımsal Kalkınma Stratejilerin Ġncelenmesi, 7- Türkiye Tarım Sektörünün GeliĢme Düzeyi, 8-Tarım Sektörüne Yönelik Kamu Yatırımları, 9- Tarım Sektörüne Yönelik Özel Sektör Yatırımları, 10- Türkiye'de Tarım Sanayi ĠliĢkileri, 11- Türkiye'de Mevcut Doğal Kaynaklar Potansiyeli, 12- Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı, 13- Tarımda Teknoloji Kullanım Düzeyi, 14- Tarım Ve Çevre ĠliĢkileri Turkey's Economics By Agricultural View 1- The History Of Agriculture By View Of Production 2- The History Of Agriculture By View Of Consumption 3- The History Of Agriculture By View Of Trade 4- The History Of Agriculture By View Of Policies Ġn Turkey 5- Evaluate Agricultural Potential Of Turkey 6- Evaluate Development Strategies Of Agricultural Development 7- Level Of Development Of The Agricultural Sector 8- Public Ġnvestment Ġn Agriculture 9- Private Sectors Ġnvestment Ġn Agriculture 10- The Relationship Between Agriculture And Ġndustry Ġn Turkey 11- The Natural Resources Ġn Turkey 12- The Effective Use Of Natural Resources 13- Level Of Technology Use Ġn Agriculture 14- The Relationship Between Agriculture And Environment Tarımda Ön AraĢtırma ÇalıĢmaları 1- Üretim Açısından Tarım Tarihi, 2- Tüketim Açısından Tarım Tarihi, 3- Ticaret Açısından Tarım Tarihi, 4- Tarımsal Politikalar Açısından Tarım Tarihi, 5- Türkiye Tarım Potansiyelinin Değerlendirilmesi, 6- Tarımsal Kalkınma Stratejilerin Ġncelenmesi, 7- Türkiye Tarım Sektörünün GeliĢme Düzeyi, 8-Tarım Sektörüne Yönelik Kamu Yatırımları, 9- Tarım Sektörüne Yönelik Özel Sektör Yatırımları, 10- Türkiye'de Tarım Sanayi ĠliĢkileri, 11- Türkiye'de Mevcut Doğal Kaynaklar Potansiyeli, 12- Doğal Kaynakların Etkin Kullanımı, 13- Tarımda Teknoloji Kullanım Düzeyi, 14- Tarım Ve Çevre ĠliĢkileri Research Methods In Agriculture 1- Defining The Concept Of Research 2- The Way Of Collecting Survey Data 3- The Way Of Collecting Survey Data For Agricultural Economics Analyses 4- Research Method Ġn Agricultural Economics 5- The Evaluation Science Research 6- Evaluation Of Case Study 7- The Use Of Sampling Methods Ġn Agricultural Economics 8-The Principle Of Preparation Sampling Methods For Agricultural Economic Researches 8- Advanced Farm Analysis Technique 9- Sampling Methods 10- Selecting The Most Appropriate Sampling Method 11- To Tell The Questionnaire Technique 12- Applying The Questionnaires 13- The Examine The Result Of The Questionnaires 14- Questionnaires Analysis Technique

6 Tarım ĠĢletmelerinde Verimlilik Analizi Ve Yönetimi Toprak Ve Su Kaynakları Kullanım Politikaları 1- Verimlilik Kavramı Ve Tanımı 2- Verimlilik Analizi 3- Verimlilik Artırma Teknikleri 4- Tarım ĠĢletmelerinde Verimlilik Artırma Teknikleri 5- Verimliliği Etkileyen Faktörler 6- Uluslar Arası Verimlilik Hareketi 7- Sermaye Kaynağının Kullanımının GeliĢtirilmesi 8- Rasyonel Kaynak Kullanım Yöntemleri 9- Ġnsan Kaynağının Etkili Yönetimi 10- Tarım ĠĢletmelerinde Sürdürülebilirlik 11- Sürdürülebilir ĠĢletme Yönetimi 12- Verimlilik Ve Sürdürülebilirlik 13- Türkiye'de Örgüt Yapısı 14- Örgüt Etkililiğinin Yönetimi Productivity Analyses And Management In Agricultural Farms 1- Introduction To Productivity 2- Productivity Analysis 3- The Way Of Ġncreasing Productivity 4- The Way Of Ġncreasing Productivity Ġn Farms 5- Factors Affecting Productivity 6- International Productivity Actions 7- Developing To Resource Of Capital 8- Rational Resource Utilization Method 9- Principle Of Management Human Resources 10- Sustainable Agriculture 11- Sustainable Farm Management 12- Efficiency And Sustainability 13- Turkey Organization Structure 14- Organizational Effectiveness Management Toprak Ve Su Kaynakları Kullanım Politikaları 1- Toprak Ve Su Kaynakları 2- Türkiye'deki Toprak Kaynakları 3- Kaynakların Fiziksel Ve Ekonomik Karakteristikleri 4- Nüfus Ve Toprak Arasındaki ĠliĢkiler 5- Tarım ĠĢletmelerinin Özellikleri 6- Tarım Toprakları Ve Kullanımı 7- Tarım Topraklarını Kullanımdan Doğan Kayıplar 8- Tarım Toprakları Ġle Ġlgili Politikalar 9- Tarım ĠĢletmelerinin Arazi Kullanımı 10- Miras Yasaları 11- Girdilerin En Ġyi ġekilde Kullanımı 12- Tarım Arazilerinin Amaç DıĢı Kullanımı Ve Bundan Doğan Sorunlar 13- Arazi ToplulaĢtırması 14- Arazi ToplulaĢtırmasında Uygulanan Kanunlar The Policies Of Land And Water Uses 1- Soil And Water Resources 2- Assess Of Land And Water Ġn Turkey 3- Physical And Economic Characteristics Of Water And Land Resources 4- The Relations Between Population And Land Supply 5- Properties Of Agricultural Enterprises 6- Agricultural Land And Usage 7- Losses Arising From Use Of Agricultural Land 8- The Policies Related To Agricultural Land 9- Land Use Of Agricultural Farms 10- Heritage Laws 11- The Best Use Of Ġnputs 12- Non-Objective Use Of Agricultural Land And Ġts Problems 13- Land Consolidation 14- Applied Laws Ġn Land Consolidation Ekonomik AraĢtırmalarda Bilgisayar Kullanımı 1-Tarım Ekonomisi Alanında ÇalıĢma Prensipleri 2-Tarım Ekonomisi AraĢtırmaları, Planlama Ve Yürütme 3- Anket Hazırlığı, Anketlerde Bilgisayar Destekli Analiz Ġçin Bazı Düzenlemelerin Yapılması 4-Anketlerden Elde Edilen Verilerin, Analizlerinin Yapılabilmesi Ġçin Bilgisayar Ortamında Dökümü Ve Ġstatistik Analizlerinin Yapılabilmesi Ġçin Hazırlanması 5-Bilgisayara Veri GiriĢi Ve Kontrol 6-Ġstatistik Analizlerinin Yapılabilmesi Ġçin Paket Program Seçimi Ve Analiz 7- Analiz Edilen Verilerin Yorumlanması 8-Tablo Ve Çizelgelerin OluĢturulması 9-Excel Ve Word Birlikte Kullanımı Ve Ġnteraktif Düzeltmelerin Yapılması 10-Verilerin Gerek Word Gerekse Power Point Dosyalarına Aktarılması 11-Sunu Ve Sunularda Anlatılmak Ġstenen Bilgilerin Tasnifi 12-Sunu Ve Tez, Seminer Birlikteliği Ve UyumlaĢtırılması 13-Örnek Bir AraĢtırma, Ġnceleme Yapılması 14-Örnek ÇalıĢmanın Sunulması Computer Applications Ġn Economic Research 1-Working Principles Ġn The Field Of Agricultural Economics 2-Economics Of Agricultural Research, Planning And Execution 3-Survey Preparation, Questioner Form Of The Arrangements For Computer Analyses 4-The Data Obtained From Surveys, For Statistical Analysis To Be Performed By Computer Breakdown And Prepare 5-Computer Data Entry And Control 6-To Be Able To Perform Statistical Analysis Software Package Selection And Analysis 7-Analysis Of The Data Ġnterpretation 8-Creating Tables And Charts 9-Excel And Word Use Of Ġnteractive Corrections 10-The Data To Be Transmitted To Both Of The Word And Power Point File 11-Subject And Knowledge Of Ġnformation Required To Be Discussed Ġn The Presentation 12-Thesis And Seminars Presentations Cooperation And Harmonization 13-A Sample Survey And Research Plane And Prepare 14-A Sample Survey Presentation Tarımda Kurumsal Yapı Ve Örgütlenme 1-Örgütsel Öğrenme Ve Öğrenen Örgütler 2-Strateji, Stratejik Planlama Ve Stratejik Yönetim 3-Örgütlerde Gruplar Ve GruplaĢma 4-Örgütlerde Ġnsan ĠliĢkileri 5-Tarımsal Örgütler 6-Tarımsal Örgütlerde BaĢarı/BaĢarısızlık 7-Sosyal Sorumluluk 8-Kooperatif Örgütler Ve Tarımdaki Uygulamaları 9-Tarımsal Kooperatifler 10-Diğer Tarımsal Örgütler 11-Ziraat Odaları, Dernekler 12-Üretici Birlikleri Ve Örnek Bir Üretici Birliğinin Ġncelenmesi 13-Konya'da Mevcut Tarımsal Örgütler 14-Tarımda Örgütlenmenin Üreticiye Olan Katkısı Agricultural Organization And Farmer Association 1-Organizational Learning And Learning Organizations 2- Strategy, Strategic Planning And Strategic Management 3-Organizational Groups And Group Recovery 4-In Organizations Human Relations 5-Agricultural Organizations 6-Agricultural Organizations Success / Failure 7- Social Responsibility 8- Cooperative Organizations And Agricultural Applications 9-Agricultural Organizations, 10-Other Cooperatives, Agricultural Chambers, Associations, 11-Producer Associations 12-Examining A Sample Of Manufacturers Associations Existing Agricultural Organizations Ġn Konya 13-The Organization Ġs Contribution To Farmer 14-Results And Discussion

7 Tarıma Dayalı Sanayi ĠĢletmeciliği 1-Tarımsal Sanayiler, Anlamı Ve Sınıflandırılması 2-Ekonomik Yapı Ġçerisinde, Tarımsal Sanayilerin Önemi 3-Tarıma Bağlı Sanayilerin Sınıflandırılmaları 4-Tarıma Dayalı Sanayi ĠĢletmelerinin Sınıflandırılmaları 5-Tarımsal Girdiler Ve Girdi Sağlamanın Önemi 6-Tarımsal Ürünler Ve Değerlendirmeleri, Sanayisi Ve GeliĢme Olanakları 7-Tarımsal Ürünlerde DıĢ Ticaret 8-Tarımsal Sanayilerde KurumsallaĢma, Yönetim Ve Finans Yapısının Ġncelenmesi 9-Tarımsal Sanayi Yatırımlarının Kırsal Kalkınmaya Etkileri 10-Bölgeler Ġtibariyle Desteklenen Tarımsal Sanayi Yatırımları 11-Tarımsal Sanayilerde Sorunlar 12-Mevsimler Üretim Ve Tarımsal Sanayilerin Atıl Dönemleri 13-Konya'da Mevcut Tarımsal Sanayiler 14-Tarımsal Sanayilerin Üreticiye Olan Katkısı Tarımda Yöneylem AraĢtırması 1-ĠĢletme Planlaması Ve Önemi 2- Tarım ĠĢletmelerinde Planlama Yöntemleri 3- Yöneylem AraĢtırmasına GiriĢ 4- Doğrusal Programlama, 5- Doğrusal Programlamada Varsayımlar,6- Doğrusal Programlama Modeli Ġçin Teknik Hesaplar 7-Faaliyetlerin Üretim Faktörlerinden Arazi Ve ĠĢgücü Taleplerinin Hesaplanması 8-Faaliyetlerin Üretim Faktörlerinden Sermaye Taleplerinin Hesaplanması 9- Maksimizasyon Probleminin Tanımlanması 10- Problemin Grafikle Çözümü, 11- Problem Çözümünde Simpleks Metot, 12- Duyarlılık Analizi, 13- Minimizasyon Problemlerinin Çözümü, 14- Duyarlılık Analizi Tarımda Kıymet Takdiri Uygulamaları 1-Kıymet Takdiri Ġle Ġlgili Temel Kavramlar, 2- Kıymet Takdiri Yöntemleri, 3-Sentetik Değer Biçme, 4- Analitik Değer Biçme, 5- Çiftlik Değerleme, 6- Parsel Değerleme, 7- Arsa- Tarla Mevzuatı 8- Meyve Bahçelerinin Değerlemesi, 9- Meyvesiz Ağaçların Değerlemesi, 10- Zarar-Ziyan Değerlemesi 11- KamulaĢtırma BilirkiĢiliği 12- Ġrtifak Hakkı Ġle Ġlgili BilirkiĢilik 13- Çevresel Zarar- Ziyan Tespiti Ġle Ġlgili BilirkiĢilik. 14- Tarım Sigortaları Ġle Ġlgili BilirkiĢilik Tarımsal Üretim Ekonomisi 1- Tarımsal Üretim Ekonomisine GiriĢ 2- Tarımsal Üretim Ekonomisinin Amaçları 3- Üretim Teorisi 4- Klasik Üretim Fonksiyonu 5- Masraf Fonksiyonu 6- Kâr Maksimizasyonu 7- Faktör - Faktör ĠliĢkisi 8- Faktör - Faktör ĠliĢkisi 9- Ürün- Ürün ĠliĢkisi 10- Ürün- Ürün ĠliĢkisi 11- Ġçsel Ve DıĢsal Ekonomiler 12- Ölçek Verim ĠliĢkilerini Gösteren Elastikiyetler 13- Ürün ÇeĢitlendirme 14- Türkiye'de ÇeĢitlendirme Ġle Ġlgili Uygulamalar Agro-Endüstrilerde Pazarlamanın Teknikleri 1- Agro-Endüstrilerin Tanımı, Kapsamı Ve Türkiye'deki Durumu. 2- Yönetim Profilinde Tüketici ĠliĢkileri, ġirket Ve Pazarlama Stratejisi, 3- Dijital YaĢta Pazarlama, 4- Pazarlamanın Ulusal Ve Uluslar Arası Çevresi, 5- MüĢteri Marketleri Ve MüĢterilerin Satın Alma DavranıĢları, 6- Ürün Servisleri Ve Marka Stratejileri, 7- Yeni Ürün GeliĢtirme 8- Mamul Hayat Eğrisi 9- Mamul Hayat Eğrisi 10- Fiyat Tespit Stratejileri 11- Fiyat Risk Yönetimi Ve Future Marketler, 12- Arz Zincirinin Yönetimi, Disiplinler Arası Pazarlama Kapsamında ĠletiĢim Stratejisi. 13- Pazarlama Fırsatlarının Ve Stratejilerinin GeliĢtirilmesi, DıĢ Pazarlara Açılma Stratejileri 14- Agro Endüstrilerde 4p, Mamul Hayat Eğrisi, Pazar AraĢtırması, DıĢ Pazara Aç Agro Industrial Management 1- Agricultural Industries, Definition And Classification 2- Economic Structure Within The Agricultural Ġndustry, The Ġmportance 3- Agriculture-Related Ġndustry Classification 4- Agricultural- Based Ġndustrial Enterprises Classification 5- Agricultural Ġnputs And Provide Ġnput On The Ġmportance 6- Agricultural Products And Reviews, Ġndustry And Growth Opportunities7- Agricultural Products, Foreign Trade 8- Agricultural Ġndustries Ġn The Ġnstitutional, Administrative And Financial Structures To Ġnvestigate 9- Agricultural Ġndustrial Ġnvestment Ġn Rural Development Ġmpact 10-Region, With Respect Supported The Agricultural Ġndustry, Ġnvestments 11- Agricultural Ġndustry Problems 12- Season Production And Agro-Ġndustry Ġn Disposing Of The Period 13- Agricultural Ġndustries Are Also Available Ġn That City 14-The Contribution Of Agricultural Ġndustry Effect To Farmer Operations Research Ġn Agriculture 1-The Ġmportant Of Farm Planing, 2- Planning Methods Ġn The Agricultural Business 3- Introduction To Operations Research 4- Linear Programming, 5- The Assumptions On Linear Programming, 6- The Technical Accounts For Linear Programming Model, 7- Labor And Land Demand Calculation Of Production Activities, 8-Capital Demand Calculation Of Production Activities, 9- Defining Of Maximization Problem, 10- Graphical Solution Of The Problem 11- Simplex Solution Of The Problem 12- Sensitivity Analysis 13- Defining Of Minimization Problem, 14- Sensitivity Analysis Farm Appraisal And Ġts Applications Ġn Agriculture 1- Meaning Of Expertness Ġn Farm Appraisal, 2- Farm Appraisal Methods, 3- Synthetic Method, 4- Analyticall Method, 5- Farm Evaluation, 6- Land Evaluation, 7- Laws On Expertness, 8- Garden Land Evaluation 9- Plant (Which Has No Fruit On Ġt) Land Evaluation, 10- Some Applications Of Appraisal Ġn Agriculture, 11- Calculation Of Compensation Costs, 12- Expropriation Expertness, 13- Easement-Right Expertness, 14- Agricultural Ġnsurance Expertness, Agricultural Production Economics 1- Introduction To Agricultural Production Economics 2- Objectives Of Agricultural Production Economics 3- Production Theory 4- Classical Production Function 5- Cost Function 6- Profit Maximization 7- Factor Factor Relationship 8- Factor Factor Relationship 9- Product Product Relationship 10- Product Product Relationship 11- Internal And External Economies 12- Scale - Yield Relationship Elasticity 13- Diversification Of Products Strategic Agribusiness Marketing 1-Introduction To Agribusiness Marketing, 2-Product Life Circle, 3-Four Marketing Ps, 4-Future Markets, 5-International Marketing, 6-Strategies Development For Marketing, 7-Study Of Specific Problems Of Marketing Food And Fiber Products With Emphasis On Structures 8.9-Institutions Facing Agribusinesses Ġn Domestic And Ġnternational Markets The Domestic And Ġnternational Application Of Marketing Ġn Agribusinesses (Grain And Flour) (Milk And Milk Products) (Meat And Meat Products)

8 Planlama Yöntemlerinin Agro-Endüstrilerdeki Uygulamaları Ve Kontrol 1- Tarımsal Üretimde Sistem Veya Döngü YaklaĢımı (Çiftlik Sistemleri) 2- Geleneksel Tarım, Organik Tarım, Hassas Tarım Ve Biyoteknolojik Tarım YaklaĢımlarında Çiftlik Sistemleri 3- Agro- Endüstrilerde Optimum Kapasite, Optimum Üretim Planı Ve Optimum Dağıtım Ağının programlanması 4- Agro-Endüstrilerin Yıllık Faaliyet Sonuçlarının Ekonomik Analizi 5- Kâr Maksimizasyonu Ve Zararın Minimizasyonu, 6- Bütçe Yöntemi Ġle Planlama. 7- Doğrusal Planlama Yöntemi Ġle Planlama. 8- Doğrusal Olmayan Ve Simülasyon Yöntemleri Ġle Planlama. 9- Planların Hazırlanmasında Katılımcı YaklaĢım Ve Moderatörlük Teknikleri 10- Planların Uygulanmasında Cluster Analizi 11- Planların Uygulanmasında Geleneksel Yöntemler12- Avrupa Birliği Kalkınma Agribusiness Planning And Control 1- Agricultural System Approach And Management 2- Conventional Farming, Organic Farming, Precision Farming, And Biotechnology Farming Systems 3- Introduction To Agribusiness Planning And Control, 4- Environment Of Agribusiness, Planning For Agribusiness Ġn The Changing Structure Of Environment, 5- Comprehensive Treatment Of Agribusiness Organization And Control, 6.8- The Combination Of Enterprises And The Control Of Resources And Enterprises. 9- Combining The Enterprises Ġnto An Ġntegrated Farming System, Providing Both Planning Data And A System Of Checks And Controls 10- Planning Method (Budget Analyses) 11- Linear Programming 12- Non Linear Programmin Tarımsal Öğretimde Öğrenme Ve Öğretme Teknikleri 1- Tarımsal Yayım Eğitimde Öğretim Teknikleri Ve Tanımı 2- Tarımsal Yayım Eğitimin Amacı Ve Önemi 3.4- Tarımsal Yayım Ġlkeleri 5- Tarımsal Eğitimin Çevre Ġle ĠliĢkisi 6- Üretici-Yayım Eğitimi- AraĢtırma ĠliĢkileri 7- Öğretim Teknikleri 8- HaberleĢme Ve Yayım Araçları 9- Tarımsal Yayımda Önderler 10- Kadınlar Ve Kooperatifler Öğrenci Sunumları Evaluation And Monitoring Of Agricultural Extension And Education 1- Introduction To Agricultural Extension Education 2- The Purpose And Ġmportance Of Agricultural Extension Education 3- Agricultural Extension Policy 4- Agricultural Extension Systems 5-Agricultural Extension And Agrienvironment 6- Producer- Agricultural Extension And Research Relation 7- Teaching Techniques 8- Communication And Extension Tools 9- Leader Farmers Ġn Extension 10-Rural Women And Cooperatives Student Presentations Kırsal Alanda Planlı ÇalıĢmalar 1-AraĢtırma Kavramı 2-AraĢtırma Yöntemleri 3- AraĢtırmada Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar 4- AraĢtırma Konusu Seçimi 5- AraĢtırma Alanı Seçimi 6- AraĢtırma Dispozisyonu OluĢturma 7- Örnekleme Metodu Ve Kullanımı 8- Uygun Örnekleme Yönteminin Seçimi 9- Anket Hazırlama Teknikleri 10- Anketlerin Uygulanması 11- Anketlerin Değerlendirilmesi 12- Verilerin Analizi 13-Analizlerin Yorumlanması 14-Öğrenci Sunumları The Plan Of Study In Rural Area 1-Introduction To Agricultural Research 2- Research Methods 3- Issues That Should Be Considered Ġn The Study 4- Strategies Of Choosing Rural Studies Topics 5- Selecting Research Area 6- Creating Research Disposition 7- Sampling Methods And Ġts Applications 8- Selecting Of Appropriate Sampling Method 9- Preparing Questionnaire Techniques 10- Application Of Questionnaire 11- Examine The Questionnaires 12- Analysis Of Data 13- Discussing And Writing 14- Presentation Of The Students Proje Süreç Yönetimi Eğitimi 1-Proje OluĢturma Ve Yönetme 2-Tanımlar 3- Projenin Planlanması 4- Projenin Organizasyonu 5- Projenin Uygulanması Ve Kontrolü 6- Proje Döngüsü Yönetimi Ve Mantıksal Çerçeve YaklaĢımı 7- PaydaĢlar Analizi 8- Strateji Analizi 9-Hedefler 10- Göstergeler Ve Doğrulama Göstergeleri 11-DıĢ Faktörler Analizi 12-Değerlendirme Project Cycle Management 1-Introduction To Project Cycle Management 2- What Ġs 'Project Cycle Management' And What Are Ġts Origins? 3- Project Planning 4- Project Organization 5- Project Preparation,Implementation And Evaluation 6- Project Cycle Management And Logical Frame Work 7- Stakeholder Analysis 8- Choice Of Strategic Objectives And Ġnstruments 9- Aims 10-Conflict Ġndicators For Monitoring 11- The Analisys Of Extrinsic Factors 12- Evaluation Tarımsal Ürünlerde Standarizasyon Ve Ekspertiz 1-Kalite Ve Standart Kavramları 2-Sanayi Devrimi Ve Sanayi Devriminin StandartlaĢmaya Etkisi 3-Standardın Faydası, Standart Uygulamalarının Tarımda Olabilirliği, 4-ÇeĢitli Tarımsal Ürünlerde Mevcut Standartlar Ġle Standart Üretimin Gerektirdiği Üretim Yapısı 5-Standart Uygulamaların Kontrolü 6-Tarım Ürünlerinde Standart Kavramları Ve Standartlar 7-Örnek Seçimi, Alımı Ve Muhafazası 8-Standarda Uygunluğu, Standart Belgelendirme Faaliyetleri 9-Uluslararası Standart Uygulamaları 10-Katalog Üzerinden SipariĢ Ve SatıĢ 11-Standart Uygulamaları Ġçin ÇeĢit Seçimi 12-ÇeĢitlerin Piyasadaki Görünümleri 13-Bazı Tarım Ürünlerinin Standartları 14-Bir Tarım Ürününün Standardının Hazırlanması AĢamaları Agricultural Standardization And Expectation Ġn Agricultural Products 1-Quality And Standard Concepts 2-Industrial And Ġndustrial Revolution Achieve Standardization Effect 3-Standard Benefits Of The Standard Practices Ġn Agriculture Likelihood, 4-Variety Of Agricultural Products, Existing Standards And Standards Of Production Required By The Production Structure 5-Standard Applications And Control 6-Agricultural Products, The Standard Concepts And Standards 7-Sample Selection, Acquisition And Retention 8-Standards Compliance, Standards Certification Activity 9-International Standard Applications 10-Cataloged Over The Ordering And Selling 11-Standard Applications For Variety Selection 12-Varieties On The Market Outlook 13-Some Agricultural Standard Products 14-An Agricultural Product Preparati

9 Proje Hazırlama Ve Değerlendirme Preparation And Evaluation Of Agricultural Projects 1-Tarımda Kaynak Kullanımı Ve Etkinlik 2-Tarımda ĠĢ Planı Yapmak 3-Plan Ve Proje Kavramları, 1-Agricultural Resource Utilization And Event 2-Agricultural Business Plan To Make 3-Plan And 4-Tarımsal Proje ÇeĢitleri, 5-Proje Finansman Kaynakları 6-Mevcut Projelerin Değerlendirilmesinde Project Concepts 4-Agricultural Project Types 5-Project Financing Sources 6-Existing Project, Ġts Ġzlenen Yöntemler, 7-Yatırım Projelerinin Planlanması, 8-Rantabilite, Geri Ödeme Süresi 9-Proje Evaluation Of The Method 7-Investment Projects Ġn The Planning 8-Profitability, Return Payment Değerlemede Kullanılan Statik Ve Dinamik Yöntemler 10-Ġç Karlılık Oranı Yöntemi,11-Fayda Period 9-Project Valuation Using Static And Dynamic Methods 10-Internal Rate Of Return Method /Masraf Analizi 12-Projelerin KarĢılaĢtırılması, En Uygun Projelerin Seçimi 13-Projelerin Hukuki 11-Beneficial / Cost Analysis Of The Project 12-Project Comparison Of The Optimal Selection Of Boyutları, ĠĢletme Türleri 14-Proje Uygulamaları Projects 13-Project Of The Legal Aspects, Business Types 14-Such As Agricultural Project The Project Applications Tarımsal Projelerin Analiz Ve Takibi 1-Tarımda Proje Fikrinin OluĢması 2-Tarımsal Proje Kaynakları 3-Proje ÇeĢitleri, Hibe Ve Diğerleri 4-Yatırım Planları, ĠĢ AkıĢı 5-Sabit Yatırım Tutarının Tespiti, ĠĢletme Sermayesi Kavramı 6-Proje Değerlemede Kullanılan Statik Ve Dinamik Yöntemler 7-Rantabilite, Geri Ödeme Süresi Yöntemi 8-Paranın Zaman Değeri Ve Net Bugünkü Değer, 9-Fayda/Masraf Analizi, 10-Ġç Karlılık Oranı Yöntemi 11-Projelerin Değerlemesinde Kullanılan Bilanço Yöntemi Ve Bilanço Analizi 12-Projelerin Ġstihdam Ve Diğer Katkıları 13-Projelerde Hukuki Boyutlar, Finans Ve Para Kullanımı 14-Genel Değerlendirme Ve Örnek Bir Proje Hazırlama Tarım ĠĢletmelerinde Yönetim Ve Organizasyon 1-ĠĢletme Konuları, ĠĢletme Tipleri 2-Tarım ĠĢletmeleri, Diğer ĠĢletme Tiplerinden Farklılıkları 3- Tarım ĠĢletmelerinin Fonksiyonları, Tarımda Ekonomik Kurallar Ve Prensipler 4-Tarımda Ekonomik Kurallar Ve Prensipler 5-Tarım ĠĢletmelerinde Kayıt Tutma 6-Kayıtların ĠĢletme BaĢarı Durumlarına Göre Değerlendirilmesi 7- ĠĢletme Faaliyet Sonuçları Ve Sonuçların Anlamları 8-Tarım ĠĢletmelerinde Planlama Ve Planlama Gereği 9-Planlama Sonuçlarına Göre ĠĢletmelerin Düzenlenmesi 10-ĠĢ Planı Hazırlanması 11-ĠĢ Planının Üretim Sezonuna Uygunluğu12-Örnek Bir Tarım ĠĢletmesinin Ġrdelenmesi 13-Örnek Bir ĠĢletmenin Planlanması 14-Örnek ĠĢletmenin ĠĢ Planının Hazırlanması Tarımsal Ürünlerde Maliyet Hesaplama 1-Maliyet Kavramı, 2- Türkiyede Maliyet Hesaplama ÇalıĢmaları 3-Maliyet YaklaĢımları, 4-Maliyet Hesaplama Yöntemleri, 5-Maliyet Kalemleri Ve Hesaplanması, 6-Bitkisel Ürünlerde Maliyet Hesaplama. 7- Tek Yıllık Bitkisel Ürünlerde Maliyet Hesaplama 8- Çok Yıllık Bitkisel Ürünlerde Maliyet Hesaplama 9-Hayvansal Ürünlerde Maliyet Hesaplama 10-Süt Üretim Maliyetleri 11-Et Üretim Maliyetleri 12-Yumurta Üretim Maliyetleri 13- Broiler Üretim Maliyetleri 14-BirleĢik Ürünlerde Maliyet Hesaplama Agricultural Projects Analysis And Evaluation 1-Agriculture Project Ġdea 2-Agricultural Project Resources 3-Project Types, 4-Investment Plans, Working Program 5-Fixed Ġnvestment Amount Of Determination, The Working Capital Concept 6-Project Valuation Using Static And Dynamic Methods, 7-Profitability, Return Payment Period Method, 8-Time Value Of Money And Net Present Value 9-Beneficial / Cost Analysis, 10-Internal Rate Of Return Method, 11-Project Of The Valuation Used Ġn The Balance Sheet Method And Balance Sheet Analysis 12-Project Employment And Other Contributions 13-Projects Legal Aspects, Finance And Use The Money 14-Overall Assessment And Prepare A Model Project Agriculture Business Management And Organization 1- Enterprise Topics And Types 2- Agricultural Enterprise And Farms, Different Of Other Enterprise 3- Functions Of Agricultural Enterprises Ġn Agriculture, Economic Rules And Principles4- Economic Rules And Principles Ġn Agriculture 5- Agricultural Farms Record Keeping 6- Evaluation Of Records According To Their Business Success 7- Business Operating Results And Meaning Of The Results 8- Agricultural Farms And The Need For Planning Ġn The Planning9- According To The Regulation Of Businesses Planning 10-Business Plan Preparation 11- Appropriateness Of The Production Season Of The Business Plan 12- For Example, An Agricultural Establishment, Ġnvestigation 13- Example Of A Business Plan 14-Sample Business Plan Business Cost Calculation Methodology Ġn Agricultural Products 1-The Conceptual Approach To Finance, 2-The Ġmportance Of Finance Department Ġn Business Management, 3- Principles Of Finance, 4- Types Of Agricultural Finance,5.6- Financial Tables, 7- Financial Analyses, 8- Financial Ratios 9- Credit Uses Ġn Agricultural Enterprises And Ġts Problems Ġn Applications. 10- Alternative Financial Resources For Agricultural Enterprises National Agricultural Finance Resources International Agricultural Finance Resources Agro-Endüstrilerde Finansman Analizi 1-Finansmanla Ġlgili Kavramsal YaklaĢım, 2-ĠĢletme Yönetiminde Finans Departmanının Yeri Ve Önemi, 3- Finansman Prensipleri, 4- Tarımda Finansman ġekilleri 5.6- Finansal Tablolar, 7-Finansal Analiz Teknikleri, 8-Finansal Oranlar, 9- Tarımsal ĠĢletmelerde Kredi Kullanımı Ve Problemleri. 10- Tarım ĠĢletmeleri Ġçin Alternatif Finans Kaynakları Ulusal Tarımsal Finans Kaynakları Uluslar Arası Tarımsal Finans Kaynakları. Financial Analysis Of Agribusiness 1- General Definition Of Fadn, 2- The Methodolog, 3- Determination Of The Field Observations, 4- Sampling Metodology Of Fadn 5- Collection Of Data, 6- Testing Of Data 7- Publication Of Data, Data Recording Plan 11-Standart Results, 12- Results Related To The Structure Size 13- Results Related To The Production 14- Results Related To The Cost And Finance

10 AB Tarım ĠĢletmeleri Muhasebe Veri Ağı Sistemi (FADN) The Methodology Of Farm Accountancy Data Network (FADN) 1-Fadn'ının Genel Tanıtımı, 2- Metodoloji, 3- Gözlem Alanının Belirlenmesi, 4- Örnek ĠĢletmelerin 1. The Definition And Scope Of Econometrics 2. Data Types 3. Stages Of An Econometric Study Belirlenmesi 5- Verilerin Toplanması, 6- Verilerin Testi, 7- Verilerin Yayınlanması, ĠĢletme 4. Regression Analysis 5. Econometric Problems 6. Simultaneous Equation Model 7. Path Analysis Kayıt Planı 11-Standart Sonuçlar. 12- Yapı Boyutu Ġle Ġlgili Sonuçlar 13- Üretim Ve Boyutu Ġle Ġlgili 8. Regression And Classification Tree 9. Logistic Regression 10. Stationary Tests, Causality Test Sonuçlar 14- Maliyet Ve Finansal Boyutu Ġle Ġlgili Sonuçlar 11. Var Analysis 12. Structural Analysis 13. Chi-Square Test, Factor Analysis, Principle Component Analysis, 14. Discriminate And Cluster Analysis Tarım Ekonomisi ÇalıĢmalarında Kantitatif Yöntemler 1. Ekonometrinin Tanımı Ve Kapsamı 2. Veri ÇeĢitleri 3. Ekonometrik ÇalıĢmanın AĢamaları 4. Regresyon Analizi 5. Ekonometrik Problemler 6. EĢanlı Denklem Sistemleri 7. Path Analizi 8. Regresyon Ve Sınıflandırma Ağacı 9. Lojistik Regresyon 10. Durağanlık Testleri, Nedensellik Testleri 11. Var Analizi 12. Yapısal Analizler 13. Ki Kare Testi, Faktör Analizi, Temel BileĢenler Analizi, 14. Discriminant Ve Cluster Analizi Quantitative Methods Ġn Agricultural Economics Work 1-The Conceptual Approach To Finance, 2-The Ġmportance Of Finance Department Ġn Business Management, 3- Principles Of Finance, 4- Types Of Agricultural Finance, 5- Financial Tables, 7- Financial Analyses, 8- Financial Ratios 9- Credit Uses Ġn Agricultural Enterprises And Ġts Problems Ġn Applications.10- Alternative Financial Resources For Agricultural Enterprises National Agricultural Finance Resources International Agricultural Finance Resources Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası European Union Common Agricultural Politicy 1.AB nin kuruluģuna kadar Avrupa da tarım politikası 2.Roma AnlaĢması ve tarım 3.OTP deki 1.Until the establishment of the EU agricultural policy in Europe 2.Rome Agreement and agriculture geliģmeler 4.Pazar müdahaleleri 5.Ortak Piyasa Düzenleri 6.Yatay düzenlemeler 7.Bölgesel 3.Developments in the CAP 4.Market interventions 5.Common Market Organizations 6.Horizontal politikalar, yapı politikası, kırsal politikalar 8.Sosyal politikalar, tarımın finansmanı 9.Tarım politikası arrangement 7.Regional policies, structural policy, rural policies 8.Social policies, agriculture reformları 10.Türkiye-AB yapısal karģılaģtırması 11.Türkiye-AB tarım politikası karģılaģtırması financing 9.Agricultural policy reforms 10.Structural comparison of Turkey-EU 11.Agricultural policy 12.Türkiye-AB iliģkileri, Gümrük Birliği, uyum çalıģmaları 13.GeniĢlemeler ve getirdikleri 14.AB de comparison of Turkey-EU 12.Relationship of Turkey-EU, Custom Union, adaptation works 13.EU tarımda örgütlenme ve değerlendirme enlargement and brings 14.Agricultural organization in the EU and assessment Tarımsal Değerleme Teknikleri Agricultural Appraisal Techniques 1. Genel Kavramlar 2. Tarımsal Değerlemenin Amacı, Önemi ve AĢamaları 3. Tarımsal Değerleme 1. General Concepts 2. The Objectives and Process of Agricultural Appraisal 3.Using Areas of Kullanım Alanları 4. Tarımsal Değerleme Kriterleri 5. Tarımsal Değerleme Yöntemleri 6. Gelir Agricultural Appraisal 4.The Criteria for Agricultural Appraisal 5.The Methods of Agricultural Yöntemi 7. Pazar Değeri Yöntemi 8. Maliyet Yöntemi 9. Kantitatif Yöntemler 10. Tarımsal Appraisal 6.Income Method 7.Market Method 8.Cost Method 9.Quantitative Methods 10.Analytical Değerlemede Analitik HiyerarĢi Prosesi Yöntemi 11. Tarımsal Değerlemede Gri ĠliĢkisel Analiz Hierarchy Process in Agricultural Appraisal 11.Grey Relation Analysis in Agricultural Appraisal Yöntemi 12. Tarımsal Değerlemede CBS Uygulamaları 13. Uygulama ve Öğrenci Sunumları Geographic Information Systems in Agricultural Appraisal 13.Application and Student Uygulama ve Öğrenci Sunumları Presentations 14. Application and Student Presentations Tarımsal ĠĢletmelerde Risk Analizi Ve Yönetimi Risk Analysis And Management In Farms 1.Tarımsal Üretim ve Özellikleri 2.Tarımsal iģletme ve Özellikleri 3.Risk ve Belirsizliğe Kavramsal 1.Agricultural Production and Characteristics 2.Farms and Characteristics 3.Definition of Risk and YaklaĢım 4.Tarımsal Üretimde Risk ve Belirsizlik 5.Tarımsal Üretimde Risk Kaynakları 6.Risk Uncertainty 4.Risk and Uncertainty in Agricultural Production 5.Risk Reasons in Agricultural BileĢenleri 7.Risk Yönetim Stratejileri 8.Risk Altında Karar Alma Yöntemleri 9. Risk Ölçüm Production 6.Risk Components 7.Strategy of Risk Management 8.Decision Methods under Risk Yöntemleri 10.Risk Ölçüm Yöntemleri 11.Risk Önlemede Sigortanın Önemi 12.Tarım Sigortaları 9.Risk Measure Methods 10.Risk Measure Methods 11.Insurances Important for Risk Prevent 13.Tarım Sigortaları 14.Örnek Olay Ġnceleme 12.Agriculture Insurances 13.Agriculture Insurances 14. Case Study

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI DERS AŞAMASI ANABİLİM DALI BİLİM DALI / PROGRAMI Tarım Ekonomisi Tarım Ekonomisi / Yüksek Lisans Programı ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI DERS PLANLARI I. YARIYIL

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR

İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation Hukukun Temelleri Fundamentals of Law TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder İşletme (Türkçe) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun leri Fundamentals

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU FAKÜLTE : BÖLÜM : İKTİSAT Dersin Açıldığı Dersin Dersin 1301001322002-1501001152002 COMPUTER COURSE FEN BİYOLOJİ 402001732012 COMPUTER 11320201E11563- GLOBAL MARKETING

Detaylı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı

DERSLİK KAPASİTE. Öğre nci Sayıs ı. Bölü m Kodu. Grup Adı. Ders Kodu. Sınav Saati. Duru m PROG. Sınav Tarihi. Zorunlu. Ders Adı PROG Bölü m Kodu Ders Kodu Ders Adı Grup Adı Zorunlu Duru m Öğre nci Sayıs ı Sınav Tarihi EKONOMETRİ PR. EAS 102 İktisada Giriş 2 B Zorunlu Aktif 80 11.04.2016 09:00 EKONOMETRİ PR. EC 360 Merkez Bankacılığı

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U)-KREDISI NEVġEHĠR ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME N.Ö. BÖLÜMÜ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞL-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Bahar Dönemi) 2. SINIF (Bahar Dönemi) Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ İŞL.102 Davranış Bilimleri II 3 4 İŞL.202 İşletme Yönetimi İŞL.104 Genel Muhasebe II İŞL.208 Örgütsel Davranış (Öġ: İŞL.102 Davranış Bilimleri II) İŞL.110 Borçlar

Detaylı

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI

Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI Tablo-1 %100 İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI GEDİZ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ YARIYILI: I FIRST SEMESTER ATA 101*** Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I

Detaylı

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI

KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ NÜN İKTİSAT ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL-YANDAL MÜFREDATI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ TOPLANTI SAYISI:22 YÖNETİM KURULU KARARLARI TOPLANTI KARAR TARİHİ:10.08.2012 KARAR: 5- İşletme, Maliye İktisat, Uluslararası Ticaret ve Finansman ve İngilizce İşletme

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR

Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl. Academic and Social Orientation. 441000000001101 Fizik I Physics I 3 0 1 4 4 6 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Endüstri Mühendisliği - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 441000000001101 Fizik I Physics I

Detaylı

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering

Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu. Tez Çalışması Thesis Zorunlu Computer Applications in Civil Engineering İnşaat Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans Ders Planı Güz Yarıyılı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin İngilizce Adi Seçmeli / Zorunlu Saat AKTS 501 Tez Çalışması Thesis Zorunlu 3 60 503 Bilgisayar Uygulamaları

Detaylı

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL

T.C. MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İŞLETME FAKÜLTESİ 1. YARIYIL 1. YARIYIL BUS 1101 Introduction to Business 3 0 3 4 BUS 1111 Micro Economics 3 0 3 4 BUS 1121 Financial Accounting I 3 0 3 5 BUS 1131 Introduction to Law 3 0 3 4 BUS 1141 Mathematics 3 0 3 4 BUS 1151

Detaylı

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8

- Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8. - Seçmeli Ders - - - - - 8 Öğretim Planı Dönemi I Adı - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 - - - - - - 8 Toplam AKTS 32 Dönemi II Adı BUS797 Master Seminar Zorunlu 0 2 0 0 6 ISL797 Yüksek Lisans Seminer Zorunlu 0 2 0 0 4 ISL740

Detaylı

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI ÇALIŞMA EKONOMİSİ VE ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKT101 İktisada Giriş I 3+0 5 İKT102 İktisada Giriş II 3+0 5 İŞL113 Genel İşletme 4+0 5 İŞL223 İşletme Yönetimi 3+0 5 MAT179 Matematik 3+0

Detaylı

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi

DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Bölüm Anabilim Dalı/Program Sınıf Öğretim Dönemi DERS BİLDİRİM FORMU Fakülte/Yüksekokul Dersin kodu : 1 : Güz Dersin Adı Dersin İngilizce Adı Z/S T U L ATI ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I Principles of Ataturk and History of Revolutions I Z 0 0

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI MALİYE BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1006101 1009101 2 3 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1006102 1009102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1006103 1009109

Detaylı

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR?

EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? EKONOMİ MEZUNLARI NE İŞ YAPAR? Ekonomi Bölümünden mezun olanların ne iş yaptıkları sorusuna çoğu zaman çok geniş bir yelpazeden söz edilerek cevap verilir. Bu yelpaze: Dünya Bankası, IMF, Uluslararası

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 173-180 Araştırma Makalesi Research Article Akdeniz

Detaylı

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır.

** İktisat bölümü ikinci öğretim ders kodları İKTİÖ şeklinde başlamaktadır. I. YIL HAFTALIK DERS (T + U) KREDISI İKT101 Z Davranış Bilimleri Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT103 Z Genel Muhasebe I General Accounting I 3+0-3 5 İKT105 Z Matematik I Mathematics I 3+0-3 3 İKT107 Z Hukuka

Detaylı

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Çalışması

Eğitim ve Öğretim Yöntemleri. Proje/Alan Çalışması Dersin Adı-Kodu: İKTİSADA GİRİŞ I-15 Programın Adı: İKTİSAT Yarıyıl Güz Ders Dili Zorunlu / Seçmeli Ön şartlar Dersin İçeriği Dersin Amacı Teori Uyg. Lab. Eğitim ve Öğretim Yöntemleri Proje/Alan Çalışması

Detaylı

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22

TOPLAM 23+2-25 TOPLAM 23+2-22 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ KAMU YÖNETĠMĠ BÖLÜMÜ NÖ VE ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (2015-2016) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T+U)-KREDISI KMY109 Z Hukukun Temel

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları*

YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* YBÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi Çift Anadal Başvuru ve Kabul Koşulları* Fakültemiz bölümlerinde Çift Anadal Lisans Programlarına Üniversitemizin tüm Fakülte ve bu Fakültelere bağlı tüm Bölümlerdeki öğrencilerden

Detaylı

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI

LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI LOJİSTİK YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI LİSANS (TÜRKÇE) DERS PROGRAMI BİRİNCİ YARIYIL Adı (TR) Adı (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme Yönetiminin

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ ETME BÖLÜMÜ DERS PROGRAMI BİRİNCİ YIL 1.YARIYIL DERS LİSTESİ 101 Genel Muhasebeye Giriş I Zorunlu 3+0 3 4 105 Hukukun Temel Kavramları Zorunlu 3+0 3 4 İKT 101 İktisada

Detaylı

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü

Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü Ders Programı Sağlık Yönetimi Bölümü BİRİNCİ YIL 1. Dönem (Güz) 2. Dönem (Bahar) Dersin Adı T U Kredi Dersin Adı T U Kredi Akademik ve Sosyal Oryantasyon 1 0 1 Toplum ve Sağlık 0 Yönetim ve Organizasyon

Detaylı

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (%30 ĠNGILIZCE EĞĠTĠM) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004352007 PROJE YÖNETİMİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Bu ders, öğrencilere, teknik ve idari kapsamdaki sorunlara yönelik işlevsel çözüm önerileri geliştirmeyi,

Detaylı

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır.

EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. EK: SENATO ONAYI ALMIŞ MEVCUT EKDAL PROGRAMLARI A) GENEL EKDALLAR Genel ekdallar tüm öğrencilere açıktır. HUKUK EKDALI (Aşağıdaki derslerden 4/5 adet) LAW250 Main Concepts of Turkish Law/IR 263 Fundamental

Detaylı

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ

İNGİLİZCE İŞLETME ANABİLİM DALI YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS GÖREVLENDİRMELERİ YÖNETİCİLER İÇİN İŞLETME YÖNETİMİ 2014-2015 GÜZ YARIYILI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI Dersin Adı Öğretim Üyesi Gün ve Saat Derslik Kadrosunu Bulunduğu Birim 1.Dönem MBA 7027 Research Methods and Statistics

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS

Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ ABD YÜKSEK LİSANS ANABİLİM DALI KODU : 81109 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu INS735* 02.Yarıyıl Dersleri Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS Ders Kodu Ders

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM)

İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Dersin Adı Havayolu İşletmeciliği İTÜ DERS KATALOG FORMU (COURSE CATALOGUE FORM) Course Name Airline Management Ders Uygulaması, Saat/Hafta (Course Implementation, Hours/Week) Kodu Yarıyılı Kredisi AKTS

Detaylı

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL

Kâmil SERTOĞLU Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL İSİM Kâmil SERTOĞLU ADRES Onlar İnşaat Tuzla Evleri No:19 Tuzla Mağusa. TEL İŞ-TEL e-mail (0) 392 3648372 veya 0533 8439572 (0) 392 6301474 kamilsertoglu@hotmail.com DOĞUM TARİHİ 06.07.1972 DOĞUM YERİ

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ. Prof. Dr. Göksel Armağan 2017

TARIM EKONOMİSİ. Prof. Dr. Göksel Armağan  2017 TARIM EKONOMİSİ Prof. Dr. Göksel Armağan garmagan@adu.edu.tr www.gokselarmagan.com 2017 İçindekiler 1. Tarım Ekonomisinin ve Tarımın Tanımı 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı 3. Tarımsal Üretim Ekonomisi

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü.

KARAR 3) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan bölüm kurul kararı görüşüldü. 3.05.01 18 KARAR ) İşletme Bölüm Başkanlığının belirtilen Erasmus öğrencisi hakkındaki alınan Erasmus Yüksek Öğretim Değişim Programı çerçevesinde 011-01 Öğretim dönemi Bahar Yarıyılında Almanya nın Ludwigshafen

Detaylı

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu

ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ 1. SINIF (Güz Dönemi) 2. SINIF (Güz Dönemi) AKTS Dersin. Kodu ĠġLETME ve ĠġLETME Ġkinci Öğretim BÖLÜMLERĠ Dersin Ders AKTS Dersin İŞL.101 Davranış Bilimleri I İŞL.201 Genel İşletme ĠġL.203 Introduction to Business İŞL.103 Genel Muhasebe I SRV.211 Statistics I İŞL.207

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Ders Öğretim Planı Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004332007 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ Seçmeli 4 7 3 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Amacı Projelerin ekonomik analizinin yapılması ile

Detaylı

TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ. Dr. Osman Orkan Özer

TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ. Dr. Osman Orkan Özer TARIM EKONOMİSİ ve İŞLETMECİLİĞİ Dr. Osman Orkan Özer osman.ozer@adu.edu.tr Ders İçeriği 1. Tarım Ekonomisinin Kapsamı 2. Tarımın Türkiye Ekonomisine Katkısı 3. Tarımsal Üretim Ekonomisi (3. ve 4. hafta)

Detaylı

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI

İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI İŞLETME BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1004101 1008101 2 2 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 1 Zorunlu 1004102 1008102 2 2 TÜRK DİLİ I 1 Zorunlu 1004103 1008103

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI I. YIL HAFTALIK DERS SAATI (T + U) KREDISI İKT0 Z Davranış Bilimleri Introduction to BehavioralSciences 3+0-3 3 İKT03 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting I 3+0-3 5 İKT05 Z Matematik I Mathematics I

Detaylı

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu

İŞLETME TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMININ DERSLERİ Dersin Dersin Adı Kredisi AKTS Z/S Sorumlu Öğretim Üyesi Kodu İŞLETME ANABİLİM DALINA BAĞLI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARINA YÖNELİK 2016-2017 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AÇILAN DERSLER, SORUMLU ÖĞRETİM ÜYELERİ, BU PROGRAMLARA BAĞLI İNTİBAK DERSLERİ VE SEÇİLMESİ

Detaylı

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ BÖLÜM : İKTİSAT 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ OKULU EŞDEĞER YAPILACAK DERSLER FAKÜLTE : BÖLÜM : Kodu 1301001352012-1501001352012 1301001292002-1501001192002 11320201E11677-21520201E11393 11320201E11239-1502002292011

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4

HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ ĠġL101 Z DavranıĢ Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 4 NEVġEHĠR HACI BEKTAġ VELĠ ÜNĠVERSĠTESĠ ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ ĠġLETME BÖLÜMÜ 2015-2016 NÖ ve ĠÖ LĠSANS ÖĞRETĠM PLANI (%100 TÜRKÇE EĞĠTĠM) I. YIL HAFTALIK DERS SAATI ECTS (T+U)-KREDISI KREDĠSĠ

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ Endüstri Mühendisliği Bölümü Lisans Öğretim Planı (Türkçe) - 8 YARIYILLIK LİSANS MÜFREDATI I. SEMESTER MAT111 Matematik I Calculus I 4 0 4 5 FİZ101 Fizik I Physics I 3

Detaylı

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI

2013 MÜFREDATINA GÖRE ULUSLARARASI TİCARET VE FİNANSMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİZCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI 1 MÜFREDATINA GÖRE ULULARARAI TİCARET VE FİNANMAN BÖLÜMÜ NÜN İNGİLİCE İŞLETME BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİ İÇİN ÇİFT ANADAL -YANDAL MÜFREDATI ınıfı :1 Yarıyıl :1 Adı / Teo. Uyg. Introduction to Business Introduction

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği

Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Doç.Dr.Tufan BAL GİRİŞ Not: Bu sunuların hazırlanmasında büyük oranda Prof.Dr.İ.Hakkı İnan ın Tarım Ekonomisi ve İşletmeciliği Kitabından Faydalanılmıştır. 2 Ekonominin

Detaylı

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS

DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS DERS BİLGİLERİ Haftalık Dersin Adı Kodu Yıl Yarıyıl TUL Saati Kredi AKTS Temel Bilgisayar Bilimleri 0009 0509 1.Yıl Yaz +0+ x 4 Bölümü Dersin Seviyesi Ders Dili Ders Türü Öğretim Sistemi Dersin Ön Koşulu

Detaylı

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ

I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKT-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKT-103 Z Genel Muhasebe I Financial Accounting

Detaylı

Graduation Project Topics

Graduation Project Topics Graduation Project Topics Maintenance management Maintenance performance and measurement: o Efficiency, effectiveness, productivity; o Life Cycle Cost optimization; o Quality, risk and maintenance services;

Detaylı

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM

HAVACILIK İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERS MÜFREDATI AVIATION MANAGEMENT COURSE CURRICULUM BİRİNCİ YARIYIL / FIRST SEMESTER AVM 103 Havacılık Yönetiminin Temelleri I Fundamentals of Aviation Management I 3 0 3 6 MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I 3 0 3 5 MAN 141 Matematik

Detaylı

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL

YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ BÖLÜMÜ YENİ DERS MÜFREDATI (1) FAKÜLTESİ: İŞLETME FAKÜLTESİ / BUSINESS SCHOOL (3) SINIFI: 1. Yıl Güz Dönemi MIS101 BİLGİSAYAR PROGRAMLAMA 1 COMPUTER PROGRAMMING 1 Z 3-0 4 BUS101 BİLİM VE TEKNOLOJİ TARİHİ HISTORY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Z 3-0 4 BUS103 İŞLETMECİLER İÇİN MATEMATİK

Detaylı

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.

Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3. Ders Kodu Ders Adı Grup Gün Ders Saatleri Başlangıç Ders Saati Bitiş Ders No Sınıf 1 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1000 1050 3.DERS B123 2 ADL102 HUKUK USULÜ BİLGİSİ GR01 Perşembe 1100 1150

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013 Mali Tablolar Analizi MYO13256 Bahar 4+0 4 4 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe Dersin

Detaylı

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları

Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları (MGMT 418) Ders Detayları Ders Adı Bilgisayarlı Muhasebe ve Uygulamaları Ders Kodu MGMT 418 Dönemi Ders Uygulama Saati Saati Laboratuar Kredi AKTS Saati Bahar 3 0

Detaylı

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI

YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK TEZLERİ PROJE KELİME TARAMASI YÖK Tezleri Proje Kelimesi Taraması Sonuçları Toplam Çalışma Sayısı 1833 İncelenen 1673 İlgisiz 372 Toplam İncelenen 1301 X Projesi 720 Proje Yönetimi 123 Yatırım Projeleri

Detaylı

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY

FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY FISHERIES and AQUACULTURE in TURKEY The Regional Workshop The World Trade Organisation (WTO) and Fisheries St. Petersburg, 29 31 October 2013 Binnur CEYLAN (MSc) Erdal USTUNDAG (PhD) Department of Aquaculture

Detaylı

KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 04.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 04.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü. 0.02.2013 0 KARAR 5) Maliye Bölüm Başkanlığının Yrd.Doç.Dr.İsmail GÜNEŞ in maddi hata hakkındaki 0.02.2013 tarih ve 12.00/27 sayılı yazısı görüşüldü. 2012-2013 öğretim yılı Güz yarıyılda PF 311 Kamu Bütçesi,

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar

Öğrenciler analiz programları hakkında bilgi sahibi olurlar Ders Öğretim Planı Dersin Kodu 0000 Dersin Seviyesi Lisans Dersin Adı Bilgisayar Destekli Tasarım ve İmalat Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Seçmeli Dersin Amacı İmalat amaçlı bir endüstriyel tasarımda, tasarım

Detaylı

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL. Academic and Social Orientation. 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARI - 1. YARIYIL 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 345000000001101 Genel İşletme General Business 3 0 0 3 3 6 TR 811000000001103

Detaylı

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi

HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ. Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi HAVZA PROJELERĠNDE SOSYO-EKONOMĠK GĠRDĠLERĠN BELĠRLENMESĠ Prof.Dr.Özden GÖRÜCÜ KahramanmaraĢ Sütçü Ġmam Üniversitesi Orman Fakültesi Orman ve Su ĠĢleri Bakanlığı ÇölleĢme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürlüğü

Detaylı

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48

Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Küresel Düşün, Profesyonel Hareket Et fcc@fcc.com.tr www.fcc.com.tr Ankara Stockholm İstanbul Konya Cinnah Caddesi 39/14 06680 Çankaya Tel: +90.312. 442 92 22 Fax: +90.312. 442 92 48 Fagelviksvagen 9c

Detaylı

Educational On-line Programmes for Teachers and Students

Educational On-line Programmes for Teachers and Students Educational On-line Programmes for Teachers and Students Hamit İVGİN - İstanbul Provincial Directorate of National Education ICT Coordinator & Fatih Project Coordinator in İstanbul Kasım 2014 - İSTANBUL

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü

ÖZGEÇMİŞ. Dağıtılmış Gecikmeli Modellerin Analizi ve Firma Verilerine Uygulanması, Prof. Dr. Ali Hakan Büyüklü ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Ferda Yerdelen Tatoğlu Doğum Tarihi: 25 07 1978 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Ekonometri İstanbul Üniversitesi 1998 Y. Lisans Ekonometri İstanbul Universitesi

Detaylı

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na

İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na 15/05/2016 İnşaat Mühendisliği Bölüm Başkanlığı na İnşaat Mühendisliği Bölümü İngilizce ve Türkçe Lisans Programlarının Program Çıktıları hakkında 04-14 Mayıs 2016 tarihleri arasında sadece mezun durumunda

Detaylı

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: Müfredat Yılı 2013-2014 Temel Bilgi Teknolojisi Kullanımı DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS UNV13107 Güz 1+1 1,5 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili

Detaylı

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ

2 İŞLETMENİN ÇEVRESİ VE İŞLETME TÜRLERİ İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ III Bölüm 1 İŞLETMECİLİK 13 1.1. İnsan İhtiyaçları 14 1.1.1. Ekonomik Mal ve Hizmetler 16 1.1.2. Talep ve Arz 17 1.1.3. Tüketim ve Tüketici 18 1.1.4. Üretim ve Üretim Faktörleri 18 1.2.

Detaylı

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler

: Manufacturing Engineering and Management (Link) Üretim Sistemleri/Endüstri Mühendislii Bölümü ne uygun bazı dersler : Danimarka : Technical University of Denmark (Link) : Manufacturing Engineering and (Link) Informatics and Mathematical Programming (Link) Production Technology Project System Analysis Statistical Process

Detaylı

NORMAL ÖĞRETİM 2.YARIYIL

NORMAL ÖĞRETİM 2.YARIYIL NORMAL ÖĞRETİM 2.YARIYIL EAS102 İKTİSADA GİRİŞ 2 3 4 A DOÇ.DR.N.ALGAN EAS102 İKTİSADA GİRİŞ 2 3 4 B PROF.DR.H.BAL EAS102 İKTİSADA GİRİŞ 2 3 4 C YRD.DOÇ.DR.M.ILDIRAR EAS102 İKTİSADA GİRİŞ 2 3 4 D YRD.DOÇ.DR.Y.TEKGÜL

Detaylı

DERS PLANI VE AKTS FORMU

DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS PLANI VE AKTS FORMU DERS BİLGİLERİ Ders Kodu Yarıyıl Saat (T-U) Kredi AKTS TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE SORUNLARI 3+0 3 6 Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Dersin Koordinatörü Türkçe Doktora Seçmeli

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MUHİTTİN KAPLAN Doğum Tarihi: 16 ARALIK 1969 Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans İKTİSAT (İNG) MARMARA ÜNİVERSİTESİ 1992 Y. Lisans

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS Ders Tanıtım Formu (Türkçe) Form 2a: DERS BİLGİLERİ Müfredat Yılı Ders Adı Kodu Yarıyıl T+U Saat Kredi AKTS 2013-2014 Dış Ticarette Standardizasyon DTP13212 IV 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Türkçe

Detaylı

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI

EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI T.C. ERCĠYES ÜNĠVERSĠTESĠ Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 2016-2017 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM PLANI I. YARIYIL II. YARIYIL ENM 101 Matematik I 4 0 6 6 ENM 102 Matematik II 4 0 6 6 ENM 103 Fizik

Detaylı

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan

Siyasi Gelişme ULS-3 Amfi III Öğr.Gör. Feride Yılmaz Arş. Gör. Canan Özcan GÜN+ SAAT DERSİN ADI BÖLÜM DERSLİK ÖĞR. ELEM. GÖZETMEN 9:30-10:15 03.04.2017 PAZARTESİ 15:00-15:45 14:05-14:50 13:10-13:55 11:20-12:05 10:25-11:10 Mathematics-II Öğr.Gör. Seda Karateke İstatistik II ISL-1

Detaylı

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara

Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü C Blok No:216 06836 İncek Ankara UĞUR BAÇ YARDIMCI DOÇENT E-Posta Adresi : ugur.bac@atilim.edu.tr Telefon (İş) : 3125868759- Telefon (Cep) : Faks : 3125868091 Adres : Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Detaylı

Tarım Ekonomisi. viii

Tarım Ekonomisi. viii İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER iii v BİRİNCİ BÖLÜM 1. TARIM EKONOMİSİNE GİRİŞ 1 1.1. Ekonomik Faaliyetler 2 1.1.1. Üretim 2 1.1.2. Mübadele 3 1.1.3. Tüketim 4 1.2. Tarım Ekonomisi ve Kapsamı 4 1.2.1. Tanımı

Detaylı

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi

T.C. MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi T.C. EHET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ Fen-Edebiyat Fakültesi ÖĞRETİ YILI : 2015 / 2016 PROGRAI : COĞRAFYA Dersin (adı,teorik,uygulama,kredisi, toplam ve AKT değişikliklerinde; dersin kodu "15" ile başlayacak,

Detaylı

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır.

YAZ OKULU TARİHLERİ. Yaz Okulu için yeni ders kayıtları 18-19 Temmuz 2012 tarihlerinde OASIS sistemi üzerinden yapılacaktır. 27.06.2012 YAZ OKULU TARİHLERİ 2011-2012 öğretim yılı Yaz Okulu dersleri 23 Temmuz - 7 Eylül 2012 tarihleri arasında yapılacak ve 10-15 Eylül 2012 tarihleri arasında da Yaz Okulu sınavları gerçekleştirilecektir.

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ I. YARIYIL I. YIL 0 4 0 2 1 0 1 MATEMATİK I Z 4 0 4 5 0 4 0 2 1 0 3 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 0 5 İŞLETME YÖNETİMİNE GİRİŞ Z 3 0 3 4 0 4 0 2 1 1 3 INTRODUCTION TO BUSINESS (Z) 3 0 3 4 0 4 0

Detaylı

Sustainable Collecting Strategies of MAPs

Sustainable Collecting Strategies of MAPs Sustainable Collecting Strategies of MAPs Nazım ŞEKEROĞLU Kilis 7 Aralık University, Vocational School, Medicinal and Aromatic Plants Programme, 79000, Kilis-TURKEY nsekeroglu@gmail.com Main resources

Detaylı

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi)

2. Yarıyıl (Bahar Dönemi) KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ 2013 VE SONRASI GİRİŞLİ ÖĞRENCİ MÜFREDATI 1. Yarıyıl (Güz Dönemi) 1005101 1011101 3 4 TOPLUM BİLİMİ 1 Zorunlu 1005102 1011102 3 4 HUKUKA GİRİŞ 1 Zorunlu 1005103 1011103 3 4 İKTİSADA

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FEN-EDEBIYAT FAKÜLTESİ İSTATİSTİK BÖLÜMÜ LİSANS PROGRAMI Kırıkkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi İstatistik Bölümü Lisans Programı, Kırıkkale Üniversitesi Önlisans ve Lisans

Detaylı

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI

BİLGİ VE BELGE YÖNETİMİ BÖLÜMÜ LİSANS EĞİTİM BAHAR DÖNEMİ PROGRAMI ANADAL EĞİTİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ SINIF / II.YARIYIL in önceki eğitim programında eşdeğer bir dersi var mı? 3 YDİ 0 YDF 0 YDA 0 Temel Yabancı Dil (İngilizce) Temel Yabancı Dil (Fransızca) Temel Yabancı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Samsun İli Çarşamba İlçesinde Pazara Yönelik Sebzeciliğe Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi

ÖZGEÇMİŞ. Samsun İli Çarşamba İlçesinde Pazara Yönelik Sebzeciliğe Yer Veren Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Vedat CEYHAN 2. Doğum Tarihi: 16 Temmuz 1968 3. Unvanı: Doçent 4. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarım Ekonomisi Ankara Üniversitesi 1989 Y. Lisans Tarım

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi

DEPARTMENT OF BUSINESS ADMINISTRATIONS FALL SEMESTER WEEKLY COURSE SCHEDULE MONDAY DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ / İşletme Fakültesi MONDAY FBA1301 Sociology QMT 2001 Science GÜZİN MRK 4233 Digital SUMEYRA DUMAN FIN 4233 Investment Analysis EFE ÇAĞLAR ÇAĞLI MNO 4213 Recruitment Selection and Placement MRK 4233 Digital : SUMEYRA DUMAN

Detaylı