T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ"

Transkript

1 T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL TÜRK DİLİ - I (2+0) Dil, dil kültürü, dünya dillerinin sınıflandırılması ve Türkçenin bu sınıflandırmadaki yeri; Türkçenin gelişimi ve bugünkü durumu; Türkçenin ses bilgisi; yazım kuralları, noktalama işaretleri ve uygulamaları; Türkçenin biçim bilgisi (yapım ve çekim ekleri); kompozisyonla ilgili genel bilgiler, anlatım türleri ve uygulamaları; Türkçede diğer dil bilgisi kullanımları. TURKISH LANGUAGE I (2+0) The language, the culture of language, the classification of world languages and the place of Turkish; the development and present situation of Turkish; Turkish phonetic; the writing, puncluation and application rules of Turkish; Turkish morfoloji (derivational and inflectional suffix); general principles on writing, genres and its application; the use of other rules of grammer in Turkish. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ - I (2+0) Osmanlı İmparatorluğu'nun yıkılışı ve I.Dünya Savaşı nın başlama nedenleri ile Osmanlı İmparatorluğu'nun bu savaşa dahil olması, MondrosAteşkes antlaşması ile uğradığımız işgaller ele alınmaktadır.yüce önder Atatürk ün işgallere karşı duyduğu tepkiler, Samsun a çıkışından sonra Amasya Tamimi ve kongreler yoluyla Milli Mücadeleyi başlatması,istanbul un işgale uğramasından sonra Ankara da TBMM nin açılması ile Türk İstiklal Harbinin kazanılmasından sonra imzalanan Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması. Atatürk's Principles and History of Revolution The reasons of the decline of the Ottoman Empire and the reasons of the World War I arediscussed.why the Ottoman Empire was in this war and what the results of the

2 occupations, Amasya Circular, Erzurum and Sivas Congresses,the occupation of İstanbul,the end of the Ottoman Assembly,the opening of the National Assembly in Ankara,Mudanya Armistice,Lozan Peace Treaty are the topics of the first semester. YABANCI DİL - I (2+0) Temel birkaç İngilizce zaman, basit düzeyde İngilizce konuşma, basit dilde yazılmış İngilizce metinleri anlayabilme, güncel konularda İngilizce konuşmalar, hukukla ilgili temel İngilizce terimlerin öğrenilmesi amaçlanır. ENGLISH I (2+0) The aim is to teach a few simple tenses, enable students to understand simple spoken English and simple reading passages and speak current English and also teach some terms in the field of law. TEMEL BİLGİSAYAR TEKNOLOJİLERİ KULLANIMI - I (1+2) Personel Bilgisayar İşletim Sistemi, Bilgisayarların tarihi, Bilgisayarın temelleri ve terminoloji, Bilgisayar Donanımı, Yazılım Temelleri, Sürücüler, Programlama Dilleri, Uygulama Programları, İşletim Sistemleri İşletim Sistemleri Personel İşletim Sistemi, Ağ Bilgisayar Sistemleri İşletim Sistemi Temelleri, Bilgisayarı açma ve kapama Klasör ve Dosya Sistemi Dosya Oluşturma, Dosya Kullanma, Açma, Kaydetme, Kopyalama, Taşıma, Çalıştırma, Kapatma. USE OF BASIC INFORMATION TECHNOLOGY Personal Computer Operating System, History Of Computers, Terminology and basics of computer, Computer Hardware, Software basics, Drivers, Programming Languages, Application Programs, Operating Systems, Operating Systems, Personal Operating System, Network Computer Systems, OS Basics, Opening ad Closing a Computer, Directory and File System, Making, Using, Opening, Saving, Copying, Moving, Executing, Closing File. ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ (3+0)

3 Devlet çeşitleri, anayasa çeşitleri, insan hakları kavramı, çoğulculuk ve siyasal katılım, totaliter, otoriter ve demokratik sistemler, siyasal partiler ve seçim sistemleri, kuvvetler ayırımı ve hükümet sistemleri incelenir. CONSTITUTIONAL LAW (3+0) The course covers, types of state,types of constitution,human rights,pluralism and political participation; totalitarian, authoritarian and democratic systems; political parties and electral systems,the separation of power, governmental systems. MEDENİ HUKUK BİLGİSİ (3+0) Medeni Hukukun temel ilkeleri, medeni kanunun başlangıç hükümleri,objektif ve subjektif iyiniyet,hakimin takdir hakkı,kanunun uygulanması ve ispat yükü,hukuki anlamda şahıs kavramı, hak ve fiil ehliyeti ikametgah ve isim, dernekler ve vakıflar. INTRODUCTION TO CIVIL LAW (3+0) The sources and the general principles of Civil Law are explored in the Introduction. In the part of Law of Persons; topics such as personality status, associations, charitable and natural persons are studied. YARGI ÖRGÜTÜ (3+0) Yargı işlevi ve mahkeme kavramları, yargı çeşitleri, yargılamaya egemen olan ilkeler, yargı görevlileri, tahkim ve icra ve iflas teşkilatı ele alınıp incelenmektedir. JUDGEMENT ORGANIZATION (3+0) Concepts of judgement function and court, cassification of judgement, the principles of judgement, court officials, arbitration and the organization of bankruptcy are studied. KLAVYE KULLANIMI I (2+1) Bu ders teorik anlatımların yanı sıra özellikle pratiğe yöneliktir. Derste Türk

4 klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapıldıktan sonra, öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanmaktadır. Belli ölçütler dahilinde öğrencilere uygulama yaptırılmaktadır. USE KEYBOARD This course is for practical usage more than theoretical knowledge. After the system studyings about teaching Turkish keyboard,students will be good at typing. Students are brought to do practice within the specific criteria. GENEL MUHASEBE I (3+0) Bu ders, temel muhasebe kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, işletme faaliyetlerinde muhasebenin rolü, muhasebe meslek hukuku, temel finansal tablolar, temel muhasebe eşitliği, çift taraflı kayıt sistemi, kaydetme yöntemleri ve muhasebe döngüsü gibi konuları inceler. GENERAL ACCOUNTING This course examines topics such as basic accounting concepts, generally accepted accounting principles, the role of accounting in business operations, accounting, law profession, basic financial statements, the basic accounting equation, double entry system, recording methods, and accounting cycle. HUKUK BAŞLANGICI (3+0) Hukukun toplumsal fonksiyonu, hukukun diğer kurallar ile karşılaştırılması, yorum metotları, hukukta usa vurma, kamu hukuku-özel hukuk ayrımı, normlar hiyerarşisi, pozitif hukuk, tabii hukuk, hukukun temel kavram ve kurumları ve hukuk okulları incelenir. INTRODUCTION TO LAW (3+0) The course covers, the role of law in human societies, basic concepts and institutions of law, theories of legal interpretations, the main branches of law, hierarchy of norms-laws and comparison of legal rules with others. ADALET MESLEK ETİĞİ (2+0) (SEÇMELİ)

5 Meslek etiği kavram ve ilkelerini tanıtmak ve adalet personelinin sahip olması gereken etik tutumun nasıl olması gerektiği bu dersin kapsamını oluşturmaktadır. JUSTICE PROFESSIONAL ETHICS Introduce the concepts and principles of professional ethics and the ethical attitude of justice personel,are the scope of this course. İNSAN HAKLARI HUKUKU BİLGİSİ (2+0) (SEÇMELİ) İnsan hakları kavramı ve önemi, insan hakları kavramı ile egemenlik ilişkisi, insan haklarının iç hukukta korunması yöntemleri, Türk hukuku ve insan hakları,insan haklarının uluslar arası alanda korunması bu ders kapsamında ele alınmaktadır. HUMAN RIGHTS LAW The concept of human rights and the importance of the relationship of domination with the concept of human rights, the protection of human rights in domestic law procedures, Turkish law and human rights, the protection of human rights in the international arena are discussed in this course. İLETİŞİM (2+0) (SEÇMELİ) Dersin amacı, öğrenciyi iletişimin ve iletişim bilimlerinin temel kavramları hakkında bilgilendirmektir. İletişim kavramının tanımı ve anlamı, iletişim kurma yolları, engel ve problemleri, bireysel, toplumsal ve örgütsel iletişimin sözlü, yazılı, sözsüz ve bilgi teknolojileri yoluyla kurulma yöntemleri, iletişim türleri ve modelleri, iletişim modellerinin iletişim bilimine getirdiği yenilikler ve katkılar, örgütsel iletişimin anlamı ve işlevi konularını kapsar. COMMUNICATION The course is to inform about the basic concepts of communication and communication sciences.it covers definition and meaning of communication, communication paths, obstacles and problems, individual, social, and organizational communication,verbal, in writing, through the establishment of non-verbal methods and information technologies, communication types and models, communication models, innovations and contributions to the science of communication, the meaning and the function of organizational communication.

6 BEDEN EĞİTİMİ -I (2+0) (SEÇMELİ) Öğrencilerin fizik yapılarını geliştirici çalışmalar yaptırılır. Çeşitli spor dallarına ilişkin öğrencilerin bilgi ve beceri düzeyleri arttırılması hedeflenir. PHYSICAL EDUCATION Students are taught to develop their physical abilities. It aims increasin the students knowledge and skill levels about variety of sports. GÜZEL SANATLAR - I (MÜZİK) (2+0) (SEÇMELİ) Öğrencilere kendi sesleri ile şarkı söylemek, müzik dilini doğru olarak okuyup yazmak, herhangi bir müzik aleti çalmak ve değerli müzük parçalarını dinleyip bu parçaları yorumlamak suretiyle müzik alanındaki gerekli bilgi ve beceriyi öğrenciye kazandırmak amaçlanmaktadır. FINE ARTS - I (MUSIC) Students will sing with their own voices, read and write the music correctly, play a musical instrument, and intended to give students the necessary skills and knowledge in the field of music. GÜZEL SANATLAR - I (RESİM) (2+0) (SEÇMELİ) Bu ders ile öğrencilere kendi duygu ve düşüncelerini şekil, renk ve simgeler kullanarak ifade edebilme olanağı sağlanmaktadır. FINE ARTS - I (ART) This course provides students to express their feelings and ideas with shapes, colors and icons.

7 İKİNCİ YARIYIL TÜRK DİLİ II (2+0) Cümle ve cümlenin öğeleri, cümle çeşitleri ve çözümleri, kompozisyonla ilgili genel bilgiler, kompozisyon anlatım şekilleri ve uygulaması, edebi eserlerin incelenmesi ve retorik uygulamalar, yazılı kompozisyon türleri ve uygulaması, bilimsel yazıların hazırlanmasında uygulanacak kurallar bu dersin kapsamında ele alınmaktadır. TURKISH LANGUAGE II Sentences and sentence elements, sentence types and solutions, general information about the composition, composition, presentation, and application forms, applications, and rhetorical analysis of literary works, written composition and application of the rules to be applied in the preparation of scientific papers are considered within the scope of this course. ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II (2+0) Atatürk ün önderliğinde gerçekleştirilen hukuk, siyasi, sosyal, eğitim, kültür ve iktisadi alandaki inkılaplar, Atatürk İlkeleri ve nihayet Cumhuriyet dönemi Türk dış politikası İnönü Dönemi, II. Dünya Savaşı ve Türkiye, Demokrat Parti Dönemi bu ders kapsamında ele alınmaktadır. ATATÜRK S PRİNCİPLES AND HİSTORY OF REVOLUTİON II Carried out under the leadership of Ataturk's legal, political, social, educational, cultural, and economic reforms in the field, Principles of Ataturk and Inonu Period of Turkish foreign policy in the Republican era finally, II. World War and Turkey, the Democratic Party is dealt with in the course period. YABANCI DİL II (2+0) Bu dersin amacı öğrencilerin okuma, yazma, konuşma ve dinleme yeteneklerini geliştirmelerine olanak vermek ve her aşamada belirli öğelere odaklanarak dil bilgisi

8 konularını, bunun yanında okuma, yazma, konuşma ve dinleme yeteneklerini içerir. ENGLISH II The purpose of this course, students' reading, writing, speaking and listening skills, and give you the opportunity to develop language skills by focusing on issues of specific items at each stage, as well as reading, writing, speaking and listening capabilities. TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ (2+2) Bu ders öğrencilere günlük yaşamlarında ve mesleki kariyerlerinde yardımcı olacak temel bilgi ve iletişim teknolojileri bilgisini kazandırmayı amaçlamaktadır. Bu kapsamda işletim sistemleri ele alınmaktadır. BASIC COMPUTER SCIENCE This course will help students in their daily lives and professional careers aims at providing basic knowledge of information and communication technologies. Operating systems are discussed in this context. KLAVYE KULLANIMI II (2+1) Bu dersin amacı Klavyede 10 parmak yazma alışkanlığı kazandırarak,meslek hayatında kullanacakları sistemi Kavramalarını sağlamaktır. Bu ders teorik anlatımların yanı sıra özellikle pratiğe yöneliktir. Derste Türk klavyesinin öğretilmesi ile ilgili sistem çalışmaları yapıldıktan sonra, öğrencinin hatasız ve seri yazması sağlanmaktadır. Belli ölçütler dahilinde öğrencilere uygulama yaptırılmaktadır. USE KEYBOARD II The aim of this course is the habit of writing by giving 10 fingers on the keyboard, will use the system is to make professional life. This course is for practical usage more than theoretical knowledge. After the system studyings about teaching Turkish keyboard,students will be good at typing. Students are brought to do practice within the specific criteria. İDARE HUKUKU BİLGİSİ (3+0)

9 Yönetim, yönetim hukuku, kamu hizmeti ve benzer kavramların açıklamaları, yönetim hukukunun doğuşu ve kaynakları, başta anayasa olmak üzere yasalardaki yönetim ve yönetim hukukuna ilişkin temel ilke ve kurallar, yönetim ile hukuk devleti arasındaki ilişkiler, yönetimin yetki, görev ve işlemleri, yönetimin mali sorumluluğu gibi temel konuların yanı sıra, Türkiye nin yönetsel teşkilatı kapsamında merkezi yönetim ve yardımcı kuruluşları ile yerel yönetimler ele alınmaktadır. Ayrıca, kamu görevlileri ve memurluk hakkında da detaylı bilgi verilmektedir. ADMINISTRATIVE LAW Directors, management, law, public service, and descriptions of similar concepts, management, law and historical resources, particularly in constitutional and administrative law, including laws on the basic principles and rules of governance, rule of law, the relationship between the management and the management powers, duties and operations, the management of financial responsibility In addition to basic topics such as Turkey, administrative agency under the central government agencies and local governments are discussed and helpful. In addition, detailed information is given about public officials and civil servant BORÇLAR HUKUKU BİLGİSİ (3+0) Bu derste, borçlar hukuku genel hükümler kapsamında borç ilişkileri, alacaklı, terrüt gibi bazı kavramlara ilişkin temel bilgiler aktarılmaktadır. LAW INFORMATION In this course, the general provisions of the law of obligations under the loan relationship, the creditor, as well as some concepts terrüt basic information is being transmitted. MEDENİ USUL HUKUKU BİLGİSİ (3+0) Mahkemelerin teşkilatını, görevlerini, yetkilerini, işbölümünü, dava açılması, dava konusu, dosyanın işlemden kaldırılması, tarafların yargılamaya son veren işlemleri, hüküm, kanun yolları bu ders kapsamında ele alınmaktadır. CIVIL PROCEDURE LAW The organization of the courts, the duties, powers, division of labor, the opening of the case, in the case of the file removal process, the parties transactions that ended the proceedings, judgments, legal remedies are discussed in this course.

10 UYAP TEMEL EĞİTİMİ (2+2) UYAP sisteminin tarihçesi ve genel bilgiler, UYAP siteminde bulunan menülerin içerikleri ve kullanım şekilleri bu ders kapsamında ele alınmaktadır. UYAP BASIC TRAINING UYAP system, history and general information, menus, content, and usage patterns in UYAP system are discussed in this course GENEL MUHASEBE II (2+0) Bu ders Genel Muhasebe I dersinin devamıdır. Bu ders alacaklar, maddi ve maddi olmayan duran varlıklar, amortisman, borçlar, öz kaynak ve finansal tabloların hazırlanması gibi konuları inceler. GENERAL ACCOUNTING II This course is a continuation of Accounting I. This course of study, plant and equipment and intangible assets, depreciation, liabilities, equity and examines issues such as the preparation of the financial statements. BÜRO YÖNETİMİ (2+0) (SEÇMELİ) Büro yönetimi ve ergonomi dersiyle öğrenciye, büro yönetiminin amaçları ve yönetim bilgi sistemi içindeki yeri, organizasyon ilkelerinin büro yönetimine uygulanması, organizasyonunun fiziki ve psiko - sosyal yapısı, büro maliyetleri, büro bütçelemesi, büro raporlaması, ergonomi, tanımı ve amacı, yerleşim ergonomisi, çalışma koşullarına etki eden ergonomik etkenler, büro otomasyonunda ergonomik unsurlar, çağdaş büro tasarımları konularında temel bilgiler kazandırılmaya çalışılmaktadır. OFFICE MANAGEMENT Office management and ergonomics lesson the student, office management objectives and management information system in place, the implementation of the management office of the principles of organization, organization, physical and psycho - social structure, office costs, office budgeting, office reporting and ergonomics, the definition and purpose of the placement ergonomics, working factors that affect the ergonomic conditions, office automation, ergonomic elements aim to provide basic information about contemporary

11 office design. HALKLA İLİŞKİLER (2+0) (SEÇMELİ) Halkla ilişkiler nedir; halkla ilişkiler ve tarihsel gelişimi, halkla ilişkiler ve benzer kavramlar,halkla ilişkilerle karıştırılan kavramlar, halkla ilişkilerde kullanılan araçlar, halkla ilişkilerde hedef kitle ve önemi, halkla ilişkilerde etkin iletişim teknikleri, işletme ve örgütlerde halkla ilişkiler uygulamaları, halkla ilişkiler yönetimi, örnek halkla ilişkiler çalışmaları unsurlarını içerir. PUBLIC RELATIONS What is public relations, public relations, and historical development, public relations and similar concepts, confused concepts of public relations, public relations tools used, the target audience and the importance of public relations, public relations, effective communication techniques, business and public relations practices in organizations, public relations, management, examples include elements of public relations work. YÖNLENDİRİLMİŞ ÇALIŞMA (2+0) (SEÇMELİ) Bu dersin amacı öğrencilere bir topluluk karşısında konuşma ve sunum yapabilme yeteneğini kazandırmak ve grup çalışması yapmalarını sağlamaktır. Dersin yetkili hocası tarafından belirlenmiş konular, öğrenci gruplarına dağıtılarak, hem bireysel hem de grupsal olarak sözlü ve yazılı sunumların hazırlatılması bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. DIRECTED STUDY The aim of this course is to give students the ability to perform a public speaking and presentation, and provide them with group work. Course subjects determined by the competent teacher, student groups, distributed, both individually and as a grupsal Preparation of oral and written presentations of the course content.

12 ÜÇÜNCÜ YARIYIL CEZA HUKUKU BİLGİSİ (4+0) Bu ders kapsamında suç kavramı, suçun unsurları, suçluların geri verilmesi, ceza kavramı ve ceza türleri, cezaların ferdileştirilmesi, cezayı azaltan takdirî sebepler, tecil, şartla salıverme, ceza mahkumiyetinin sonuçları konuları ele alınmaktadır. CRIMINAL LAW In this course, the concept of crime, elements of crime, extradition, criminal concept and types of penalties, fines individualizing, arbitrary reasons to reduce the punishment, suspension, release, discusses results of conviction. İCRA HUKUKU BİLGİSİ (4+0) Bu derste İcra hukukunun temel ilkeleri, icra teşkilatı, İcra harç ve giderleri, ilamlı takip yolları, ilamsız takip yolları, haciz, ihtiyati haciz, üçüncü kişilerdeki hak ve alacakların haciz ve haczedilemeyen hak ve alacaklar konuları incelenmektedir. LAW ENFORCEMENT In this course the basic principles of the Executive Law, law enforcement agency, the Executive fees and expenses, postponing tracking paths, ways of proceeding without judgment, garnishment, liens, foreclosures, and the rights of receivables and receivables are analyzed.

13 İLERİ KLAVYE KULLANIMI I (1+2) Dokümanların Sayfa Düzenlemeleri: Yatay-dikey ortalama, Doküman şekillendirmenin, hatasız ve temiz çıktı alabilmenin iş hayatındaki önemi, Sayfa düzenlemesinin önemi, Hataları düzeltme teknikleri, Müsvetteden yazma, Tablo düzenleyebilme, Tablo içine metin ekleme, Tablolama programı, Kurum içi ve kurum dışı yazışma standartları, Yabancı dilde hızlı ve doğru yazı yazma, Yabancı dil yazı standartları, Çok sayfalı mektuplar, Numaralandırma. ADVANCED USE KEYBOARD Documents Page Arrangements: Horizontal-vertical average, Document shaping, accurate and able to clean out the importance of work life, the importance of Page embodiment, errors correction, manuscript writing table to edit, add text within a table, spreadsheet programs, correspondence, internal and external standards, fast and accurate writing in a foreign language, foreign language writing standards, multi-page letters, Numbering. TİCARET HUKUKU BİLGİSİ (4+0) Ticari işletmenin tanımı, yapısı ve hukukî niteliği, ticari işletmede merkez ve şube kavramları, ticari işletmenin devri ve rehni; ticari iş kavramı, ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar, özellikle müteselsil sorumluluk ve ticari işlerde faiz, ticari işe uygulanan hükümler ve bunların sırası; ticari yargı, ticari sayılan davaların belirlenmesi ve bu bağlamda mutlak ve nisbi ticari davalar; tacir ve tacir olmanın hükümleri, tacir sıfatının kazanılması ve kaybı, tacir olmanın hüküm ve sonuçları; ortaklık kavramı ve tarihi gelişimi; Türk hukuk sisteminde ortaklıklar ve bunların tasnifleri, ticaret şirketlerine ilişkin genel hükümler ve bunlara ilişkin diğer temel bilgiler verilmektedir. COMMERCIAL LAW Definition of commercial establishment, structure and legal nature, commercial enterprise and branch office concepts, transfer and pledge of commercial enterprise, the concept of commercial work, commercial work connected to the results to be counted, especially the joint liability and commercial jobs of interest, commercial work, and the order provisions applicable to the commercial court commercial, and in this context is considered to determine the absolute and relative commercial litigation cases, the merchant and the merchant, the provisions being, merchant acquisition and loss of the title, being a merchant, the terms and results of the historical development of the concept of partnership

14 and the Turkish legal system, partnerships and their classifications, the general trading companies provisions and other basic information about them. TEBLİGAT HUKUKU (2+0) Kimlerin tebligat yapabileceği, tebligatın nasıl yapıldığı, yurtdışında tebligat usulü, ilanen tebligat, kazai tebligat, mali tebligat, idari tebligat, tebligata ödenecek ücret ve masraflar, veli ve kanuni temsilcilere tebligat, tüzel kişilere ve ticarethaneler tebligat, tebliğ mazbatası ve önemi, tebliğ imkansızlığı ve tebellüğden kaçınma, tebligat hakkındaki cezai hükümler bu ders kapsamında ele alınmaktadır. NOTIFICATION LAW Who can make the notification, how to notification, the notification procedure abroad, notification by publication, judicial notice, notification to the financial, administrative notices, fees and charges to be paid to notification, notification of parents and legal representatives, legal persons and commerce notices, and learned about the importance of the notification, the notification and the impossibility of receipt of the avoidance of the criminal provisions of the notification is addressed in this course. MALİ HUKUK BİLGİSİ (4+0) Dersin ana konuları maliye, kamu hizmetleri, kamu harcamaları, bütçe, kamu gelirleri (vergiler, diğer gelirler ve kamu borçlanması) ve maliye politikası şeklindedir. Konular ağırlıklı olarak hukuk bilimi açısından işlenmektedir. FINANCIAL LAW Topics include finance, public services, public spending, budget, government revenues (taxes, other income and public debt), and in the form of fiscal policy. Mainly in terms of legal science topics covered. İDARİ YARGI HUKUKU BİLGİSİ (3+0) Hukuk devleti ve yargı denetimi, yargı denetiminde uygulanan başlıca sistemler, yönetsel yargının Türkiye'de ki gelişimi ve özellikleri, yönetsel yargı kuruluşları, yönetsel yargıda görev dağılımı ve görev uyuşmazlıkları, dava türleri, yönetsel yargılama yöntemi (görev

15 ve yetki, ilkeler, taraflar, dava açma süreleri, dava açma usulleri, dava açmanın sonuçları), yasa yolları bu ders kapsamında ele alınmaktadır. JUDICIAL ADMINISTRATIVE LAW The rule of law and judicial control, control of the judiciary, the two major systems development and characteristics of the administrative judiciary in Turkey, administrative, judicial institutions, the judiciary distribution of tasks and task management disputes, the types of cases, administrative proceedings method (duties and powers, the principles, the parties, the case opening times, litigation procedures, the results of opening the case), the law is dealt with in the course of ways ÇEKİŞMESİZ YARGI İŞLERİ (2+0) Kavram olarak çekişmesiz yargı işleri, Çekişmesiz yargı halleri örnekleri: Kazai rüşt, Evlenmeye izin verilmesi, Evlenme sürelerinin kısaltılması, İsim değiştirilmesi, Vesayet ve hacir işleri, Anonim şirketin kuruluşunu tasdik, Kıymetli evrakın iptali bu dersin konusunu oluşturmaktadır. CONTENTİOUS JURİSDİCTİON WORKS Contentious as the concept of judicial affairs, judicial states Contentious examples: accidental age of consent, be allowed to marry, shortening the duration of marriage, name change, guardianship, and interdiction work, approved the establishment of joint stock companies, the cancellation of a negotiable instrument is the subject of this course. İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ (2+0) (SEÇMELİ) İnsan kaynakları Yönetiminin tanımı, önemi ve kapsamı, Personel yönetiminden insan kaynakları yönetimine geçiş İnsan kaynakları bölümünün örgütlenmesi, İnsan kaynakları yönetiminde temel ilkeler, İnsan kaynaklarının tanımı ve önemi, İnsan kaynakları planlamasının amaç ve kapsamı, İnsan kaynakları planlamasını etkileyen faktörler, İnsan kaynakları planlamasında analiz yöntemleri, İnsan kaynakları planlamasında kullanılan sayısal teknikler bu ders kapsamında ele alınmaktadır. HUMAN RESOURCE MANAGEMENT Human resources management definition, importance and scope of the organization of personnel management to human resources management transition human resources

16 department, the basic principles of human resource management, human resources, and the importance of the definition, purpose and scope of human resources planning, human resources planning factors, human resource planning, analysis methods, the numerical techniques used in the planning of human resources is addressed in this course. KRİMİNOLOJİ (2+0) (SEÇMELİ) Kriminoloji Kavramının Tarihi Gelişimi; Kriminoloji Kavramının İçeriği; Kullanılan Yöntemler; Kriminolojide Suç; Suçluluğun Faktörleri: Biyolojik faktörler ve suç, Fizyolojik faktörler ve suç, Psikolojik faktörler ve suç, Sosyal çevre ve sosyal şartlar ve suçlu, Suçluluk ve sosyokültürel veriler, Siyasi rejim, İdare ve suç, Sosyal buhran ve suç, Ekonomi ve suç, Uyuşturucu maddeler alkol ve suç; Suç ve Suçlu Türleri; İnfaz Bilimi bu dersin konusunu oluşturmaktadır. CRIMINOLOGY The Historical Development of the Concept of Criminology, Criminology of the Concept, The Methods Used; Crime, Criminal Behavior Factors: Biological factors and crime, and crime physiological factors, psychological factors and crime, social environment and social conditions and the guilty, guilt, and socio-cultural data, the political regime, the Administration and crime, social crisis and crime, Economy and crime, drugs, alcohol and crime, crime and Criminal Types of Science of Execution are the subject of this course. BANKA HUKUKU BİLGİSİ (2+0) (SEÇMELİ) 3182 sayılı Bankalar Kanunu kapsamında bankaların kuruluşu, işleyişi, tasarruf mevduatının korunmasına ilişkin önlemler, bankacılık faaliyetleri, özellikle mevduat kabulü, kredi sözleşmeleri bu dersin içeriğini oluşturmaktadır. BANKING LAW Banks under the Banking Law No up, operation, measures for the protection of savings deposits, banking activities, in particular acceptance of deposits, loan agreements are the course content. DÖRDÜNCÜ YARIYIL CEZA USUL HUKUKU BİLGİSİ (4+0)

17 Ceza muhakamesi hukuku kavramı, Türk Ceza Muhakemesi hukukunun uygulanma alanını, ceza muhakemesi hukukunun temel ilkeleri, ceza hukukunda ispat-deliller, ceza muhakamesi önlemleri, yasa yolları bu dersin konusunu oluşturmaktadır. CRIMINAL PROCEDURE LAW Muhakamesi criminal law concept and scope for application of the Turkish Criminal Procedure Law, the basic principles of criminal law, criminal law, evidence, proofcriminal muhakamesi measures, the law is the subject of this course paths. İFLAS HUKUKU BİLGİSİ (4+0) İflâs teşkilatı, iflâs yolları (genel iflâs yoluyla takip ve kambiyo senetlerine özgü iflâs yoluyla takip), takipsiz iflâs, iflâsın ertelenmesi, iflâsın hukuki sonuçları, iflâsın tasfiyesi, kapatılması ve kaldırılması, konkordato tanımı ve türleri konuları işlenmektedir. BANKRUPTCY LAW Organization bankruptcy, bankruptcy paths (generally through bankruptcy and bankruptcy bills of exchange through specific follow-up), of record bankruptcy, bankruptcy, postponing the legal consequences of bankruptcy, liquidation bankruptcy, closure and removal of the definition and types of arrangement with creditors will be discussed. İLERİ KLAVYE KULLANIMI II (1+2) Klavye kullanmayı tamamen öğrenen öğrencilerin en seri şekilde belge oluşturma ve düzenlemelerine yönelik pratik çalışmalar yaptırılmaktadır. ADVANCED USE KEYBOARD II Create a document in the fastest possible way to use the keyboard completely learners and regulations are performed for the practical work AVUKATLIK VE NOTERLİK MEVZUATI (2+0) Avukatın iş sahibi ile Devlet arasındaki özel konumu ve bununla bağlantılı sorunlar, Mesleğe kabul için gerçekleşmesi gereken şartlar, Avukatlık stajı, Avukatlık tekeli, Avukatın mesleki yükümlülükleri, Vekalet Sözleşmesi, Davaya vekaletin sona ermesi, Avukatın hukuki sorumluluğu, Adli yardım; Noterlerin 1)Kuruluşu, Yetki çevresi, Noter Odaları ve Görevleri, Türkiye Noterler Birliği ve Görevleri, Noterlerin sınıflandırılması,

18 Mesleğe Kabul, Noterlik Dairesi ve personeli, Noterler hakkındaki yasak ve yükümlülükler, Noterlerin görevleri (Genel ve Özel olarak), Noterlik işlemlerinde uyulacak şekiller, Noterlerin belgelendirdikleri işlemlerin ispat gücü ve Noterlerin hukuki sorumluluklarına ait bilgiler verilecektir. NOTRY LAW AND LEGISLATION Lawyer associated with the business owner and the special position of the State of problems that need to happen in order to accept the terms profession, Law internship, the monopoly of lawyers, lawyer's professional obligations, Agency Agreement, the termination of the trial mandate, the legal responsibility of the lawyer, legal aid, notaries 1) Establishment, jurisdiction, Notary Chambers tasks and Duties of Notaries Union of Turkey, notaries classification, profession Kabul, Notary Office and the staff of the prohibitions and obligations of Notaries, Notary tasks (Public and private), the procedures to be followed in the notary public figures to prove the power of notary transactions belgelendirdikleri and the notary's legal responsibilities given. KALEM MEVZUATI (3+1) Adli yargı ilk derece hukuk mahkemelerinin kalem iş ve işlemleri Hukuk Muhakemeleri Kanunu Yönetmeliği nde, adli yargı ilk derece ceza mahkemeleri ile Cumhuriyet başsavcılıklarına bağlı kalemlerin iş ve işlemleri ise Cumhuriyet Başsavcılıkları İle Adli Yargı İlk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik de düzenlenmiştir. Bununla beraber kalemde yürütülen hizmetlerin değişik yasaların konularını kapsaması nedeniyle, yukarıda belirtilen yönetmelikler haricinde bir kısım yasalarda da adli kalemin konusuna giren düzenlemelere yer verilmiştir. Bu derste bahse konu olan mevzuat hükümleri inceleme konusu edilmektedir. PEN LEGISLATION Business and operations of the civil courts of first instance judicial pen "Civil Procedure Law Regulation", the public prosecutor and the criminal courts of first instance judicial business and operations on the items in the "Chief Public Prosecutors with the Clerk of Criminal Court of First Instance of Judicial Execution Services" Regulation on the arranged. However, the services item covers issues of different laws, regulations, except for the above-mentioned regulations, some laws are given to the subject of the judicial pen. The provisions of the legislation in question is under examination in this course. UYAP MESLEKİ EĞİTİMİ (1+2) Yüksekokul müfredatında görülen hukuk derslerine ilişkin olarak UYAP sisteminde ki uygulamalar bu ders kapsamında ele alınmaktadır.

19 UYAP VOCATIONAL TRAINING UYAP law courses in the curricula of colleges in relation to the application system are discussed in this course CEZAEVİ İDARESİ VE İNFAZ HUKUKU (2+0) Cumhuriyet Savcısının görevleri, adli zabıta, infazın genel esasları, infaz kanunu ve uygulaması, cezanın ortadan kalkması, ceza infaz, kurumları; ceza ve infaz kurumları teşkilat yapısı; cezaevlerinin denetimi, hükümlü ve tutuklu psikolojisi; Kesinleşmiş bir mahkumiyet hükmünü bağlı olarak kişilere uygulanan yaptırımların ne şekilde infaz edileceği incelenir. Bu kapsamda ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, müebbet hapis cezası, hapis cezası, adli para cezası ve güvenlik tedbirleri incelenir. Ayrıca ders içeriğinde Türkiye de yer alan infaz kurumları hakkında detaylı bilgiler verilir. PRISON ADMINISTRATION AND LAW ENFORCEMENT Duties of the public prosecutor, the judicial police, the general principles of execution, execution and implementation of the law, the disappearance of punishment, prisons, institutions, and law enforcement institutions of the criminal organization; prison supervision, the psychology of prisoners and detainees; finalized provision of a conviction, depending on what the sanctions imposed on persons the execution will be examined. In this context, life imprisonment, life imprisonment, imprisonment, criminal fines, and security measures are examined. Enforcement agencies also detailed information about the course content is located in Turkey. MAHKEME DOSYALAMA VE ARŞİVLEME SİSTEMLERİ (2+0) Türkiye de mevcut bulunan mahkemelerde tutulan dosya ve defterlerin nasıl oluşturulduğu ve içerikleri, UYAP sistemine entegrasyonun nasıl sağlandığı bu dersin kapsamında ele alınmaktadır. COURT FILING AND ARCHIVING SYSTEMS How to create files and books held in the courts located in Turkey and its contents are covered in this course, how the UYAP system integration. YÖNETİM BİLİMİ (2+0) (SEÇMELİ) Yönetim biliminin tanımı, incelenmesi, temel yaklaşımlar ve gelişimi, yakın bilim dallarıyla ilişkisi. Kamu idaresi ile işletme yönetimi arasında amaç ve yöntemler açısından

20 farklılık ve benzerlikler. Devlet idaresinde çeşitli yönetim süreçlerinin genel olarak incelenmesi bu dersin konusunu oluşturmaktadır. MANAGEMENT SCIENCE The definition of the science of management, inspection, basic approaches and the development of closer relations disciplines. In terms of the objectives and methods of public administration and business management differences and similarities. Examination of the state administration in general, this course is the subject of a variety of management processes. POLİS MEVZUATI (2+0) (SEÇMELİ) Genel olarak kolluk ve polis, Polisin hizmet sahasına göre teşkilatlanması, Polisin hizmet türüne göre teşkilatlanması, Polis ilgilendiren bazı kanun ve yasalar ve özellikle 5559 Sayılı Polis Vazife ve Salahiyetleri Kanunu (PVSK) inceleme konusu edilmektedir. POLICE REGULATIONS In general, law enforcement agencies and the police, by the organization of the police service area, depending on the organization of the police service, the police and the law, and in particular some laws concerning the Powers and Duties of the Police Act No (PVSK) are under investigation. BELEDİYE MEVZUATI (2+0) (SEÇMELİ) Bu dersin amacı; öğrencileri yerel yönetimler bazında ve özellikle belediyelere ilişkin temel mevzuat ve bu mevzuatla ilişkili olarak yerel yönetim örgütlenme biçimleri konusunda donanımlı kılmaktır. MUNICIPAL LAW The aim of this course is to make students well-equipped about the basic legislation on municipalities and local governments on the basis of this legislation, especially in relation to the forms of organization of local government.

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. KARABÜK ÜNİVERSİTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET ÖNLİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ BİRİNCİ YARIYIL ANAYASA HUKUKU BİLGİSİ (3+0) Devlet çeşitleri, anayasa çeşitleri, insan hakları kavramı, çoğulculuk

Detaylı

İŞ HUKUKU VE YARGISI. Uygulama (saat/hafta) 3 Dersin Dili

İŞ HUKUKU VE YARGISI. Uygulama (saat/hafta) 3 Dersin Dili İŞ HUKUKU VE YARGISI 1- Ders Bilgileri Dersin Adı İş Hukuku ve Yargısı Kodu Yarıyılı Teori Uygulama Laboratuar Yerel Kredi AKTS 7601409 4 2 - - - 3,93 Önkoşul(lar) - 3 Dersin Dili Türkçe Dersin Türü Zorunlu

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program

YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program YALOVA ÜNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Ders İçerikleri Lisans Program Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri

YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri YALOVA UNİVERSİTESİ İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Bölümü Lisans Programı Ders İçerikleri Ders Kodu IBF 101 Ders İsmi İktisada Giriş - Introduction to Economics

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİY 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl

Detaylı

1. Dönem/1. Semester

1. Dönem/1. Semester 1. Dönem/1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technology 2 2 3 4 MYO105 Finansal Muhasebe I Financial Accounting I 3 0 3 6 MYO103

Detaylı

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4

4. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BVS401 Bireysel Emeklilik - İş ve Sosyal Private Pension and Social Security System 3 0 3 4 İstanbul Esenyurt Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü / The Department of Banking and Insurance 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS ATA101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap

Detaylı

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ İKTİSAT BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ MANDATORY FOREIGN LANGUAGES PREPARATORY PROGRAM ZORUNLU HAZIRLIK PROGRAMI YDL000 General English In the Classroom setting, a main course book series is followed. With a weekly

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ NAZİLLİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 1. Yarıyıl Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I (Principles of Atatürk and History of Turkish AI101 2 0 0 2 2 Revolution I) Atatürkçü Düşünce Sistemi, Cumhuriyet ve temel nitelikleri, Çağdaş Türk dünyası

Detaylı

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ YÖNETİM VE ORGANİZASYON BÖLÜMÜ İŞLETME YÖNETİMİ PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL DERSLERİ GİŞ 101 Genel Muhasebe 1 1.Yarıyıl 3 1 4 5 Bu ders ile muhasebe usul

Detaylı

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

2. Dönem. 3. Dönem. YDL203 İngilizce I English I 3 0 3 3 ATA201 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi ULUSLARARASI TİCARET 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Information and Communication Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0

Detaylı

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication

1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication ULUSLARARASI LOJİSTİK VE TAŞIMACILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı Course T U K AKTS Information and Communication BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri Technologies 2 2 3 4 EKO101 İktisada Giriş Introduction to

Detaylı

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3

ISL 102 Đşletme Bilimine Giriş-II 3 0 3. ISL 101 Introduction to Business I 3 0 3 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 Eğitim-öğretim yılından önce kaydolan öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 3 0 3 Đşletme,

Detaylı

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS

Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık İşletmeleri Yönetimi Health Care Management 3 0 3 Z 9 2. YARIYIL. Kod Ders Course T U K Z / S AKTS T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HASTANE VE SAĞLIK KURUMLARI YÖNETİMİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI (TEZSİZ) DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS HSK700100 Sağlık

Detaylı

Toplam Total 18 0 18 30

Toplam Total 18 0 18 30 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK BÖLÜMÜ PUBLIC RELATIONS AND ADVERTISEMENT 1. Dönem / 1. Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS AİT 101 Atatürk İlkeleri ve İnkılap Principles of Atatürk and History of

Detaylı

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER

NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ KAMU YÖNETİMİ BÖLÜMÜ DERS İÇERİKLERİ 2013-2014 BİRİNCİ YARIYIL ZORUNLU DERSLER AİT101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I 2 0 2 2 Türk Bağımsızlık

Detaylı

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS

LOJISTIK. 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS. 2. Dönem/2.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS LOJISTIK 1. Dönem/1.Semester Kodu Ders Adı Course T U K AKTS BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 LOJ103 Dış Ticaret İşlemleri 2 0 2 4 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 ISY101 İş Sağlığı ve İş Güvenliği 2

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ EĞİTİM FAKÜLTESİ İLKÖĞRETİM BÖLÜMÜ SINIF ÖĞRETMENLİĞİ ANABİLİM DALI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I. YARIYIL 0901101 TEMEL MATEMATİK I (2+0=2) AKTS=4 Matematiğin tanımı, diğer bilimlerle

Detaylı

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ

İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ SOSYAL HİZMET BÖLÜMÜ 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS BLG 105 Bilgi ve İletişim Teknolojisi 2 2 3 4 SOH 113 Sosyal Hizmete Giriş 3 0 3 4 SOH 115

Detaylı

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL

GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL GÖRSEL, İŞİTSEL TEKNİKLER VE MEDYA YAPIMCILIĞI BÖLÜMÜ RADYO VE TELEVİZYON PROGRAMCILIĞI PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ I.YARIYIL Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I (2+0) Z / 2 İnkılapçılığın tanımı, evreleri,

Detaylı

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5

ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5. ISL 101 Introduction to Business Management I 5 GĐRESUN ÜNĐVERSĐTESĐ ĐKTĐSADĐ VE ĐDARĐ BĐLĐMLER FAKÜLTESĐ ĐŞLETME BÖLÜMÜ DERS ĐÇERĐKLERĐ 2011-2012 eğitim-öğretim yılından itibaren kayıt yaptıran öğrenciler için ISL 101 Đşletme Bilimine Giriş-I 5 Đşletme,

Detaylı

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4

BLG105 Bilgi İletişim Teknolojileri 2 2 3 4 HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAMCILIK 1. Dönem Kodu Ders Adı T U K AKTS HLK101 Halkla İlişkilere Giriş 3 0 3 6 HIT103 İletişime Giriş 2 2 3 6 MYO103 İşletme Bilimine Giriş 3 0 3 6 MYO101 İş Etiği 2 0 2 3 HLK103

Detaylı

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ

1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ T.C. BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ GÖKÇEBEY MİTHAT-MEHMET ÇANAKÇI MYO PAZARLAMA VE DIŞ TİCARET BÖLÜMÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. SINIF 1. YARIYIL ZORUNLU DERSLERİ GHT 101 Halkla

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU AĞIZ VE DİŞ SAĞLIĞI PROGRAMI A.Amaçlar/ Goals Toplumun değişen gereksinimlerini yanıtlayabilecek bilgi ve beceriye sahip elemanlar yetiştirip bu bireylere bilgilerini

Detaylı

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1.

T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. T.C. İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME YÖNETİMİ (MBA) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI DERS PLANI 1. YARIYIL Kod Ders Course T U K Z / S AKTS ISL700100 İşletme Yönetimi Business

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER MARMARA ÜNİVERSİTESİ ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ TÜRKÇE ÖĞRETMENLİĞİ LİSANS PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ 1. YARIYIL FIRST SEMESTER Türk Dilbilgisi I: Ses Bilgisi (2-0-2) Türkçenin tarihsel gelişimi ve yayılma

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI

T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI T.C KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI AÇMA DOSYASI 2013/KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini

Detaylı

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS

EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI TEMEL BÖLÜM DERSLERİ VE SEÇMELİ DERSLER KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EKONOMİ ve FİNANS BÖLÜMÜ LİSANS DERS PROGRAMI VE SEÇMELİ DERSLER 1.DÖNEM 2.DÖNEM KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS KODU DERS ADI T U L KREDİ AKTS EF111 İktisada Giriş I 3 0 0 3 6 EF121 İktisada Giriş II 3

Detaylı

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS

T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS T.C KAFKAS ÜNiVERSiTESi SUSUZ MESLEK YÜKSEKOKULU ADALET PROGRAMI KARS ADALET PROGRAMI AÇILMA GEREKÇESİ Ülkelerin var olmalarında ve gelişmelerinde en önemli yapı taşlarından birisini oluşturan adalet diğer

Detaylı