2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU"

Transkript

1 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ Özgörüş Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 6 C) BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER Tarihçe Mevzuat Fiziksel Yapı a- Eğitim Alanları b- Sosyal Alanlar c- Hizmet Alanları Örgüt Yapısı Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İnsan Kaynakları a- Akademik Personel b- İdarî Personel c- İşçiler Sunulan Hizmetler a- Eğitim Hizmetleri b- Sağlık Hizmetleri c- İdarî Hizmetler d- Diğer Hizmetler Yönetin ve İç Kontrol Sistemi D) DİĞER HUSUSLAR II- AMAÇ VE HEDEFLER A) BİRİMİN AMAÇ VE HEDEFLERİ B) TEMEL POLİTİKALAR VE ÖNCELİKLER C) DİĞER HUSUSLAR III-FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER A- MALİ BİLGİLER Bütçe Uygulama Sonuçları a- Bütçe Giderleri b- Bütçe Gelirleri Temel Mali Tablolara İlişkin Açıklamalar Mali Denetim Sonuçları Diğer Hususlar B- PERFORMANS BİLGİLERİ Faaliyet ve Proje Bilgileri Performans Sonuçlarının Değerlendirilmesi... 45

3 3- Performans Bilgi Sisteminin Değerlendirilmesi Diğer Hususlar IV-KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ A- ÜSTÜNLÜKLER B- ZAYIFLIKLAR C- SONSÖZ V- ÖNERİ VE TEDBİRLER İÇ KONTROL GÜVENCEBEYANI... 50

4 ÜST YÖNETİCİ SUNUMU Celal Bayar Üniversitesi Rektörlüğü ne Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Araştırma ve Uygulama Hastanesi; tarihinde Sağlık Bakanlığı'ndan protokol ile devir alınan Moris Şinasi Hastanesi ek binasında 1995 tarihinden itibaren hasta kabul ederek hizmet vermeye başlamıştır yılından itibaren Uncubozköy yerleşkesindeki yeni hastane binasında,kalp merkezimiz mevcut binada hizmet vermeye devam etmektedir. Eğitim ve araştırma yanında, ege bölgesindeki çevre illere kaliteli hasta bakım hizmeti verilmektedir. Hastanemize başvuran hasta sayısında her geçen yıl anlamlı bir artış yaşanmakta, klinik, poliklinik, teşhis ve tedavi üniteleri, akademik,idari personel ve fiziki mekân bazında hizmet alanı kapasitesini büyütmektedir. Üniversitemiz Senato kararı ile 2013 yılında hastanemizin adı Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi olarak değiştirilmiştir Sağlığınız Emin Ellerde" sloganıyla kaliteli sağlık hizmeti sunmayı hedefleyen Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi yeni teşhis ve tedavi birimleri açılması için çalışmalarına hızla devam etmektedir. Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesi 2014 yılı Faaliyet Raporu Maliye Bakanlığı tarafından 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 maddesine istinaden tarih ve 2611 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren, Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik in 10 uncu maddesinin 1 ve 2 nci fıkralarına uygun olarak hazırlanmıştır. Gereğini bilgilerinize arz ederim. Prof.Dr. Emin KURT Başhekim

5 I- GENEL BİLGİLER A ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ 1- ÖZGÖRÜŞ (MİSYONUMUZ) Celal Bayar Üniversitesi hastanesi olarak medikal bakım kalitesinde sürekliliği sağlayarak hastalarımızın tanı ve tedavideki algılamalarına yaşam kalitesine ve sağlığına değer katmak Toplumsal sorumluluğumuz kurumlar arası işbirliği ile uluslar arası standartlarda eğitim ve bilimsel araştırma altyapısı ile sağlıkla ilgili yeni uygulamaların gelişmesini destekleme de örnek bir kurum olarak hizmet sunmak Mesleki ve kurumsal etik değerlere duyarlı, hasta haklarına saygılı, kendini sürekli geliştiren çalışanlarımızla sürekli hizmet üretmek 2- ÖZGÖREV (VİZYON) Celal Bayar Üniversitesi hastanesi insan kaynakları teknolojik kapasitesi ve medikal bakım kalitesi ile uluslar arası düzeyde tanınan, hasta beklentilerini karşılayan, çalışanlarına ergonomik çalışma ortamı sağlayan, kurumsal etik değerlere duyarlı, sosyal sorumluluk, çevresel değerlere önem veren akredite üniversite hastanesi olmaktır KALİTE POLİTİKAMIZ Hastalarımıza; Kalite odaklı, hasta haklarını etik değerleri önemseyen, tanı ve tedavi de yüksek tıbbi teknolojisi ile ekip hizmeti sunan, sürekli gelişim ve yeniliğe odaklanan çalışanlarımızla,akredite medikal bakım hizmeti sunarak hastalarımızın memnuniyetinde sürekliliği sağlamak, güvenilir tercih edilen üniversite hastanesi olmak kalite politikamızdır TEMEL DEĞERLERİMİZ 1.Hasta ve çalışanlarımızın memnuniyetinde süreklilik 2.Çalışanlarımıza her zaman değer vermek 3.Kurumsal ve mesleki etik 4.Yönetsel açıklık ve saydamlık 5.Hasta ve çalışanlarımızın güvenliğine öncelik vermek 6.Çevresel değerleri korumak 7.Sosyal paydaşlarımızla güvene dayalı ilişki geliştirmek 8.Kurumlar arası işbirliğine önem vermek

6 B YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Kurumumuz yetki görev ve sorumlulukları, 05 KASIM 2009 tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik ile Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2010/1 sayılı toplantısında alınan karar gereği Celal Bayar Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) Çalışma Yönergesi doğrultusunda: a) Sağlık hizmeti almak için başvuran kişilere nitelikli, çağdaş, bilimsel ve güvenilir sağlık hizmeti sunmak, b) Yeni teknolojik gelişimleri ve bilgi faaliyetlerini takip ederek, sağlık alanında standartları en üst seviyeye çıkarmak, c) Bilimsel eğitim-öğretim ve araştırma ve uygulamalar için Tıp Fakültesinin tüm birimleri ile koordinasyon içinde çalışmasını sağlamak, ç) Tıp Fakültesi öğrencileri, tıpta uzmanlık öğrencileri, sağlıkla ilgili enstitülerin lisansüstü eğitim öğrencileri, araştırma görevlileri, Sağlık Yüksekokulu öğrencileri, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin Hastanede yapacakları eğitim-öğretim faaliyetleri için gerekli niteliklerde alt yapıyı hazırlamak, d) Tıp Fakültesine ait klinik anabilim dallarının sağlık konusundaki akademik araştırma ve çalışmaları için gerekli alt yapıyı sağlamak, e) Ulusal ve uluslararası kamu ve özel sektör kurum ve kuruluşlarına Merkezin amaçları doğrultusunda projeler hazırlamak, eğitim programları düzenlemek, bilimsel görüş ve benzeri hizmetleri vermek, f) Toplumun sağlıklı yaşam konusunda bilgilendirilmesi ve eğitilmesi amacıyla kitap, dergi, broşür ve benzeri yayınlar yapmak, yazılı ve görsel basın organlarında programlar düzenlemek, g) İlgili diğer mevzuatla verilen diğer faaliyetlerde bulunmak Merkez müdürü Merkez Müdürü (Başhekim); Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından üç yıl için Rektör tarafından görevlendirilir. Süresi biten Merkez Müdürü yeniden görevlendirilebilir. Rektör gerekli gördüğü hallerde Merkez Müdürünü süresinden önce değiştirebilir. Merkez Müdürünün önerisiyle, Hastanede uygulamalı eğitim yapan ve tam gün statüsünde çalışan öğretim üyeleri arasından en az iki en çok altı kişi, müdür yardımcısı (başhekim yardımcısı) olarak Rektör tarafından görevlendirilir. Müdür yardımcılarının görev süresi Merkez Müdürünün görev süresiyle aynıdır. Merkez Müdürünün görevi başında bulunmadığı zamanlarda yerine, Rektörün onayı ile müdür yardımcılarından biri vekalet eder. Vekalet süresi altı ayı geçemez. Yönetim kurulu Yönetim Kurulu; Hastane hizmetlerinin planlanması ile ilgili bir Kurul olup, aşağıdaki üyelerden oluşur: a) Merkez Müdürü, b) Müdür yardımcıları, c) Dekan Yardımcısı, ç) Dahili ve cerrahi tıp bilimleri bölüm başkanları, d) Merkez Müdürü tarafından; iki yıllığına, Hastanede rutin hizmetleri olan temel tıp anabilim dallarındaki öğretim üyelerinden olan ve laboratuvar hizmetlerinden sorumlu olan profesör veya doçentler arasından belirlenen bir öğretim üyesi, e) Hastane Başmüdürü, f) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü. Yönetim Kurulu; Merkez Müdürü başkanlığında, ayda en az bir kez olağan ve gerektiğinde Merkez Müdürünün talebi üzerine olağanüstü olarak toplanır. Yönetim Kurulu toplantısına Rektörün katılması halinde, Kurula Rektör başkanlık eder. Yönetim Kurulunun raportörlüğünü Hastane Başmüdürü yapar. Danışma kurulu ve görevleri

7 Danışma Kurulu, Rektör başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşur: a) Dekan, b) Merkez Müdürü, c) Müdür yardımcıları, ç) Dahili, cerrahi ve temel tıp bilimleri bölüm başkanları, d) Cerrahi ve dahili tıp bilimleri bölümlerindeki aynı anabilim dalından olmak üzere, profesör ve doçentlerin kendi aralarından seçeceği birer üye, e) Hastane Başmüdürü, f) Döner Sermaye İşletme Müdürü veya vekili, g) Hemşirelik Hizmetleri Müdürü, ğ) Merkezde, 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak çalışanların kendi aralarından seçecekleri bir temsilci. (2) Seçimle gelen üyelerin görev süreleri iki yıldır. Üyelerden birinin görevden ayrılması halinde, yeni seçilen üye önceki üyenin süresini tamamlar. (3) Danışma Kurulu; yılda en az iki kez Rektör veya Dekanın başkanlığında olağan veya gerektiğinde olağanüstü toplanarak Kurul üyelerinden gelen önerileri değerlendirir, bunlar arasında Merkezin amaçlarına ve faaliyetlerine uygun olanlar ile Hastane hizmetleri açısından yararlı bulunan konularda gerekli kararları alır. Merkez müdürünün görevleri Merkez Müdürünün görevleri şunlardır: a) Yönetim Kurulunun önerileri doğrultusunda, ilgili mevzuata uygun olarak, Hastane hizmetlerini yönetmek, b) Hastanenin gelişmesi için gerekli tedbirleri almak ve düzenlemeleri yapmak, c) Hastanenin gelişmesi için gerekli planları hazırlayarak veya hazırlatarak, Yönetim Kuruluna getirmek, ç) Hastanede, eğitim işlerinin koordineli şekilde yürütülmesini sağlamak; idari-mali, sağlık ve teknik olmak üzere tüm Hastane personelinin yönetim, denetim ve genel gözetimini yapmak, d) Merkezde, ilgili mevzuata uygun olarak hastaların ayakta veya yatarak tanı ve tedavisinde, taburcu işlemlerinde ve ölümlerinde, sağlık raporlarının düzenlenmesinde uygulanacak esasları tespit etmek ve bu esasların uygulanmasını sağlamak, e) Hastane personelinin istihdamı, çalışma düzeni, nöbeti, kıyafeti, disiplini, başarılarının değerlendirilmesi ve terfi esaslarını ilgili mevzuat hükümlerine göre tespit etmek ve uygulamak, f) Sağlık alanlarındaki hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak; Hastanenin klinik, poliklinik, acil servis, ameliyathane, eczane ve laboratuarlarından en iyi şekilde yararlanmak için gerekli tedbirleri almak, g) Hastane sağlık hizmetleriyle ilgili nöbet ve çalışma düzeni hakkında kliniklerin görüşlerini aldıktan sonra karar vermek, ğ) Hastanın iaşe ve diyetleri ile ilgili esasları belirlemek ve uygulanması için gerekli tedbirleri almak, h) Hastanenin, temizlik, onarım, bakım, resepsiyon, emniyet ve teknik hizmetleri ile ilgili esasları tespit etmek, ı) Hasta arşivlerinin düzenli tutulması için gerekli kararları almak ve uygulamak, i) Hastane Bilgi İşlem Merkezinin otomasyon sisteminin geliştirilmesini sağlamak. (2) Merkez Müdürü; Hastane işleyişinin etkin ve verimli bir şekilde sağlanması için görev ve yetkilerinden uygun gördüklerini müdür yardımcılarına devrederek uygulanmasını sağlar, kontrol ve denetimini gerçekleştirir. İzinli olduğu dönemlerde, Rektörlüğün onayı ile müdür yardımcılarından birine vekalet verebilir. Yönetim kurulunun görevleri Yönetim Kurulunun görevleri şunlardır: a) İlgili mevzuat ve Danışma Kurulunun tavsiyeleri ışığında, Hastanenin yönetim ve işletilmesi için gerekli stratejik planlamaları yapmak ve Hastane yönetiminde Merkez Müdürüne yardım etmek,

8 b) Hastanede faaliyette bulunan klinik ve laboratuvar birimlerinin, idari ünitelerin, ortak kullanım sahalarının ve yeni kurulan ünitelerin rasyonel çalışması için yerleşim planlarını, sorumlularını belirlemek ve koordinasyonunu yapmak, c) Hastanenin kadro ihtiyacı ve bütçe tasarısı hakkında görüş hazırlamak, ç) Merkez Müdürünce hazırlanan çalışma raporlarını, istatistiki verilere göre değerlendirmek, d) Yıllık faaliyet raporunun hazırlanmasında Merkez Müdürüne yardım etmek. C BİRİME İLİŞKİN BİLGİLER 1- TARİHÇE Hastanemiz; 1994 yılında 4657 m2 kullanım alanı üzerinde (A) Blok binasında, Sağlık Bakanlığı ile Üniversitemiz arasında yapılan protokol gereği Üniversitemize devredilen Moris Şinasi Çocuk Hastanesi ek binasında faaliyete başlamıştır tarihinde poliklinik, Ekim 1995 tarihinden itibaren de yataklı tedavi hizmeti vermeye başlamıştır 1997 yılından itibaren 3000 m2 kapalı alanı bulunan (B) Blok binamız, 2000 yılı Mayıs ayından itibaren de 4000 m2 kapalı alanı bulunan (C) Blok binamız hizmete açılmıştır Haziran 1999 tarihinde hastanemiz acil servisini hizmete açmıştır Haziran 2002 tarihinde hastanemizin 4ncü binası 1050 m2 lik kapalı alanı bulunan (D) Blok binası Kardiyoloji ve Göğüs Kalp Damar Cerrahisi anabilim dallarında hizmet vermek üzere faaliyete girmiştir Uncubozköy Yerleşkesindeki m2 lik kapalı alana sahip yeni Hastane binamıza Şubat 2010 tarihinde hizmet verilmeye başlanmıştır. Yeni binamızda Acil, Ameliyathaneler, Cerrahi Poliklinikler, Dahili Poliklinikler, Cerrahi ve Dahili Yoğun Bakımlar ile Laboratuar hizmetleri verilmektedir Uncubozköy hastanesi ve ek hastane binalarında toplam yatak sayısı 585 e ulaşmıştır. Hastanemizin adı, Üniversitemiz Senato kararı ile Manisa nın 472 yıllık şifa dağıtma geleneğine atıfta bulunularak CBÜ Hafsa Sultan Hastanesi olarak değiştirilmiştir. 2- MEVZUAT Celal Bayar Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi (Üniversite Hastanesi) nin ilk Yönetmeliği tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 7 nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinin (2) numaralı alt bendi ile 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmış ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir Hastanemiz Yönetmeliği, Üniversitemiz Hastanesinin yeniden yapılanma çalışmaları doğrultusunda Hastanemiz amaçlarına, faaliyet alanlarına, yönetim organlarına, yönetim organlarının görevlerine ve çalışma şekline ilişkin usul ve esasları düzenlemek maksadı ile yeniden hazırlanarak, tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır Resmi Gazete de yayınlanan bu yönetmelik doğrultusunda hazırlanan ve Üniversitemiz Senatosunun tarih ve 2010/01 sayılı toplantısında kabul edilen Üniversite Hastanemizin Çalışma Yönergesi uygulamaya girmiştir Yayımlanan yeni Hastane Yönetmeliği nin 16 maddesi gereği tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır

9 Tablo 1- Personel, Eğitim, Spor ve Sosyal Alanlar. PERSONEL ALANLARI EĞİTİM ALANLARI SOSYAL ALANLAR SİRKÜLÂSYON SPOR ALANLARI Kapalı ALANLARI Akademik İdari Laboratuar Açık Alan Alan Tartan Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Büro, Çalışma ve Toplantı Odaları Derslik, Anfi, Seminer ve Konferans Salonu Tıbbi Bilgisayar Diğer Sinema Salonu, Kantin, Kafeterya, v.b. Misafirhane, Lojman, Yurt, v.b. Park, Bahçe ve Gezinti Alanları ve Arazi Balkon, WC, Merdiven ve Merdiven Boşluğu Pist, Futbol Sahası, Halı Saha, Tenis Kortu Spor, Jimnastik ve Kondisyon Salonu KAPALI ALAN I AÇIK ALAN I GENEL BİRİM ADI Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet Adet m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m2 m Adet Adet Adet Adet Adet

10 Tablo 2 Mülkiyet Durumuna göre Taşınmazlar. YERLEŞKE / BİRİMİ ADI Üniversite Hazine Tahsisli Diğer AÇIKLAMA (m²) Tablo 3 Faaliyet Gösterilen Alanlar KAPALI ALAN AÇIK ALAN (m 2 ) (m 2 )

11 Tablo 4 Üniversitemizde Engelli Bireyler İçin Var Olan İmkânlar BİRİM ADI Tekerlekli Sandalye Rampası Asansör Zeminlerin Kaymayı Önleyici Özel Tuvalet - Lavabo Zemin Katta Derslik Zemin Katta Laboratuar Merdivenlerde Tırabzan Tekerlekli Sandalye Merdiven Başlarında Kat ve BOZKÖY YERLEŞKESİ MORİS ŞİNASİ YERLEŞKESİ MURADİYE SEMT POLİKLİNİĞİ Ayrı Giriş Kapısı Otomatik Sensorlu Kapı Tablo 5 Üniversite Sosyal Alanları (Öğrenci-Personel Kantin, Kafeterya, Yemekhane Tesisleri) Ortalama Kapalı Sayısı Kapalı Alanı (m 2 ) Alan ı (m 2 ) Öğrenci Yemekhanesi Personel Yemekhanesi Kantin Alakart Kafeterya Tablo 6 Üniversite Sosyal Tesis ve Konukevi Sayısı Kapalı Alan (m 2 ) Misafirhaneler Lojman Tablo 7 Üniversite Spor Tesisleri Kapalı Spor Tesisleri Açık Spor Tesisleri Alan Alan Spor Dalı Adet (m 2 ) Spor Dalı Adet (m 2 ) Tenis Kortu Tenis Kortu Basketbol Salonu Basketbol Salonu Voleybol Salonu Voleybol Salonu Hentbol Salonu Hentbol Salonu Badminton Salonu Badminton Salonu Masa Tenisi Masa Tenisi Fitness Salonu Fitness Salonu Spor Salonu Spor Salonu Kondisyon Salonu Kondisyon Salonu Yüzme Havuzu Yüzme Havuzu

12 Tablo 8 Üniversite Toplantı ve Konferans Salonları Kapasite Toplantı Salonu (Adet) Konferans Salonu (Adet) (Adet) 0 50 Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi Kişi 251 Kişi ve Üzeri Tablo 9 Üniversite Eğitim ve Dinlenme Tesisleri TESİS ADI Kapalı Alan (m²) Açık Alan (m 2 ) Tablo 10 Öğrenci Kulüpleri Kulüp Adı Üye Sayısı Tablo 11 Öğrenci Kulüp Faaliyetleri Kulüp Adı Faaliyet Adı Faaliyet Tarihi Tablo 12 Üniversite Akademik ve İdari Personel Hizmet Alanları Ofis Sayısı (Adet) Alan (m 2 ) Kullanan Sayısı (Kişi) Akademik Personel İdari Personel

13 Tablo 13 Üniversite Ambar, Arşiv ve Atölye Alanları Sayı Alan (m 2 ) Ambar Arşiv Atölye Tablo 14 Sağlık Alanları Hizmet Verilen Alanın Adı Sayısı Alanı (m 2 ) Hafsa Sultan Araştırma Uygulama Hastanesi Muradiye Mediko Sosyal Tablo 15 Hastane Sağlık Alanları Alan Adı C.B.Ü Hafsa Sultan Hastanesi (Morris Şinasi) Adet Alan (m 2 ) Adet C.B.Ü Hafsa Sultan Hastanesi (UncuBozköy) Alan (m 2 ) Adet Alan (m 2 ) Acil Servis Yoğun Bakım Ameliyathane Klinikler Poliklinikler Laboratuvar Eczane Nükleer Tıp Radyoloji Sterilizasyon Adli Tıp Teknik Servis-Atölye Çamaşırhane Mutfak Tablo 16 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar Yazılım ve Bilgisayarlar Sayısı Yazılımlar 1 Masaüstü Bilgisayar 579 Taşınabilir Bilgisayar

14 Tablo 17 Abone olunan veri tabanları Veri Tabanı Adı Tablo 18 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Kütüphane) Kütüphane Kaynakları Sayısı Yazılım Kitap Basılı Periyodik Yayın Elektronik Yayın Tablo Yılında Dağıtımı Yapılan Teknolojik Kaynakların Birimler İtibariyle Dağılımı Birim Adı Masaüstü Bilgisayar Dizüstü Bilgisayar Tablet Bilgisayar Projeksiyon Yazıcı Tablo 20 Araç ve Diğer Varlıkları Tablosu (Teknolojik Kaynaklar Hariç) ARAÇ, DEMİRBAŞ VE DİĞER VARLIKLAR ADI SAYISI Kitaplık 125 Misafir Sandalyesi 700 Elbise Dolabı 1448 Bilgisayar Masası 32 Büro Sandalyesi 661 Yazı Tahtası 9 Öğrenci Sırası 20 Büro Masası

15 Tablo Yılında Tüm Birimlere Dağıtılan Malzeme Listesi Sıra Malzemenin Cinsi Adet Tutarı Genel Tablo 22 Birimlerin teknolojik kaynakları SIRA NO BİRİM Mevcut Bilgisayar Sayısı Mevcut Yazıcı Sayısı Mevcut Projeksiyon Sayısı 2016 Yılı Bilgisayar İhtiyaç Miktarı 2016 Yılı Yazıcı İhtiyaç Miktarı 2016 Yılı Projeksiyon İhtiyaç Miktarı GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI DAİRE BAŞKANLIKLARI GENEL SEKRETERLİĞE BAĞLI DİĞER BİRİMLER FAKÜLTELER

16 YÜKSEKOKULLAR MESLEK YÜKSEKOKULLARI ENSTİTÜLER MERKEZLER GENEL

17 Tablo 23 Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar (Adet) Diğer Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar İdari Amaçlı Eğitim Amaçlı Araştırma Amaçlı Slâyt Makinesi 5 Tepegöz 4 Episkop 0 Barkot okuyucu 112 Baskı Makinesi 2 Fotokopi Makinesi 6 Faks 10 Fotoğraf Makinesi 8 Kameralar 72 Televizyonlar 395 Tarayıcılar 14 Müzik Setleri 1 Mikroskoplar 74 DVD ler 9 Yazıcılar

18 Tablo 24 Üniversitemiz personel sayısının birimler itibariyle unvan bazında dağılımı Akademik Personel İdari Personel Harcama Birimleri Prof. Doç. Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı G.İ. H. T.H.S. SHS A.H. D.H. Y.H.S. E.Ö.H. Sözleşmeli Personel Geçici Personel Genel GENEL

19 Tablo 25 Akademik personelin unvanlarına göre birimler itibariyle dağılımı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Çevirici Eğit. Öğr. Planlamacı BİRİMLER Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş GENEL

20 Tablo 26 Akademik Personel Dağılımı Unvanı Profesör Doçent Yrd. Doçent Öğretim Görevlisi Okutman Araştırma Görevlisi Uzman Akademik Personel Kadrolarının Dağılımı Dolu Boş Tablo 27 Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanları Yabancı Uyruklu Öğretim Elemanının Unvanı Geldiği Ülke Çalıştığı Bölüm Sayısı Tablo 28 Diğer Üniversitelerden Üniversitemizde Görevlendirilen Akademik Personel Unvan Çalıştığı Bölüm Sayısı Geldiği Üniversite Tablo 29 - Akademik Personelin Cinsiyete Göre Dağılımı YILLAR AKADEMİK PERSONELİN Profesör Doçent Yardımcı Doçent Öğretim Görevlisi Araştırma Görevlisi Uzman Okutman UNVANI Kadın Kadın Kadın YÜZDE

21 Tablo 30 Akademik Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Sayısı Yüzdesi (%) Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 ve Üzeri Yaş Tablo 31 - Sözleşmeli Personel Dağılımı Akademik Ders saati ücretli öğretim elemanı İdari 2547/ /31 657/4-B 657/4-C

22 Tablo 32 - Akademik Personelin Yıllar İtibariyle Kadro Dağılımı Akademik Personelin Unvanı Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş

23 Tablo 33 İdari personelin sınıflarına göre birimler itibariyle dağılımı G İ H T H S S H S A H S E Ö H D H S Y H S BİRİMLER Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş GENEL

24 Tablo 34 İdarî Personelin Hizmet Sınıfları İtibariyle Dolu-Boş Durumu SINIFI Dolu Boş Genel İdari Hizmetler Sınıfı Sağlık Hizmetleri Sınıfı Teknik Hizmetleri Sınıfı 6 6 Eğitim ve Öğretim Hizmetleri sınıfı - - 4/B Sözleşmeli Personel Avukatlık Hizmetleri Sınıfı - - Din Hizmetleri Sınıfı 1 1 Yardımcı Hizmetler Sınıfı Tablo 35 İdarî Personelin Eğitim Durumu İtibariyle Dağılımı İlköğretim Lise Ön Lisans Lisans Yüksek Lisans ve Doktora Kişi Sayısı Yüzde 2,29 17,37 18,12 57,06 5, Tablo 36 İdarî Personelin Hizmet Süresi İtibariyle Dağılımı Yıl 1 3 Yıl Yıl Yıl Yıl Yıl Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 12,86 38, ,22 23,03 8, Tablo 37 İdarî Personelin Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 6,25 28,88 22,20 20,26 20,26 2, Tablo 38 - İdari Personel Kadrolarının Doluluk Oranına Göre Dağılımı ÜNVAN SINIF DOLU BOŞ İç denetçi Genel sekreter Genel sekreter yardımcısı Daire başkanı Hukuk müşaviri Hastane başmüdürü G.İ.H. 1 Hastane müdürü G.İ.H. 1 Hastane müdür yardımcısı G.İ.H. 2 Fakülte sekreteri Yüksekokul sekreteri Enstitü sekreteri Şube müdürü Mali hizmetler uzmanı

25 Mali hizmetler uzman yardımcısı Araştırmacı (özelleştirme) Araştırmacı (6191) Kütüphaneci Programcı Çözümleyici Koruma ve güvenlik şefi Şef G.İ.H. 1 Şef (özelleştirme) Ayniyat saymanı G.İ.H. 1 Memur G.İ.H. 14 Ambar memuru G.İ.H. 1 Koruma ve güvenlik görevlisi G.İ.H. 2 Santral memuru Satınalma memuru Sekreter Veznedar Bilgisayar işletmeni G.İ.H. 2 Veri hazırlama ve kontrol işletmeni G.İ.H. 1 Şoför G.İ.H. 5 Öğretmen Avukat İmam D.H. 1 Tabip İşleme müdürü Kimyager T.H. 1 Sağlık teknisyen. yardımcısı Sayman Tahsildar Terzi Uzman tabip Diş tabibi Biyolog S.H. 6 Veteriner Hekim Psikolog S.H. 4 Fizyoterapist S.H. 3 Eczacı S.H. 5 Diyetisyen S.H. 1 Sağlık fizikçisi S.H. 1 Başhemşire Hemşire S.H. 270 Ebe S.H. 9 Sosyal çalışmacı Sağlık memuru S.H. 9 Sağlık teknikeri S.H. 29 Sağlık teknisyeni S.H. 54 Laborant S.H. 16 Mühendis T.H. 2 Mühendis (özelleştirme) Mimar İstatistikçi Ttekniker Tekniker(özelleştirme) Teknisyen T.H. 3 Teknisyen(özelleştirme) Teknik ressam Teknisyen yardımcısı Hizmetli Y.H.S. 5 Hastabakıcı Y.H.S. 7 Geçici personel 4/C 6

26 Sözleşmeli Personel 4/B 60 Aşçı Kaloriferci Bekçi Daktilograf G.İ.H. 1 Gassal 524 A GÖRE DOLU-BOŞ ORANI (%) Tablo 39 - İdari Personel Kadrolarının Cinsiyet Durumuna Göre Dağılımı Kadın Kişi Sayısı Yüzde (%) 75,57 24, Tablo 40 - İdari personelin yıllar itibariyle sınıf bazında dağılımı Personelin Sınıfı Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş Dolu Boş G.İ. H T.H.S S.H.S A.H.S. - - D.H.S Y.H.S E.Ö.H.S Tablo 41 - İşçi ve Kısmî Zamanlı Öğrencilerin Dağılımı Kısmî Zamanlı Öğrenciler 66 İşçiler 6 72 Tablo 42 Sözleşmeli Personelin (4/b) Hizmet Süresi 1 3 Yıl 4 6 Yıl 7 10 Yıl Yıl Yıl 21 Yıl ve Üzeri Kişi Sayısı Yüzde (%) 98,33 1,67 100

27 Tablo 43 Sözleşmeli Personelin (4/b) Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 ve Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 28,58 33,93 14,29 23,2 100 Tablo 44 Geçici İşçilerin (4/c) Yaş İtibariyle Dağılımı Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş 51 Yaş Üzeri Kişi Sayısı Yüzde 83,3 16,7 100 Tablo 45 Çalışanların Kadın ve Personel Olarak Dağılımı Kadın Sayısı Sayısı Kadın % % Öğretim Üyeleri Öğretim Elemanları İdarî Personel ,72 22, Diğer Personel (4/b, 4/c) ,60 39, ,57 24, Tablo 46 Eğitim Programları Sıra No Eğitim Programları (Bölümler, Programlar) Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları Enstitü/Yüksekokul Örgün Öğretim İkinci Öğretim Genel Sıra No Fakülte/ Adı 1 2 3

28 Tablo Eğitim Öğretim Yılı Öğrenci Sayıları EĞİTİMİN ÖĞRENCİNİN DÜZEYİ ŞEKLİ CİNSİYETİ SAYISI I. Öğretim II. Öğretim ÖNLİSANS I. ve II. Öğretim ı Önlisans ı I. Öğretim II. Öğretim LİSANS I. ve II. Öğretim ı Lisans ı Tezli Yüksek Lisans YÜKSEK Tezsiz Yüksek Lisans LİSANS Tezli ve Tezsiz ı Yüksek Lisans ı Doktora DOKTORA Doktora ı I. Öğretim ı II. Öğretim ı I. ve II. Öğretim ı Önlisans ı I. Öğretim ı II. Öğretim ı I. ve II. Öğretim ı Lisans ı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Tezli ve Tezsiz ı Yüksek Lisans ı Doktora Doktora ı YABANCI UYRUKLU ÖNLİSANS LİSANS YÜKSEK LİSANS DOKTORA YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ I GENEL

29 Tablo 49 - Engelli Öğrencilerin Okullara ve Engel Durumlarına Göre Dağılımı OKULUN ADI ENGEL TÜRÜ ÖĞRENCİ SAYISI Tablo 50 Yabancı Dil Eğitimi Gören Hazırlık Sınıfı Öğrenci Sayıları. Birim/Bölüm Adı Tablo 51 Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranları BİRİMİN ADI ÖSS Kontenjanı Kayıt Yaptıran Öğrenci Sayısı Doluluk Oranı (%) Boş Kalan Kontenjan Sayısı Boş Kalan Kontenjan Oranı (%) Tablo 52 Enstitülerdeki Öğrencilerin Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına Göre Dağılımı Enstitü Adı Programın Adı Tezli Yüksek Lisans Tezsiz Yüksek Lisans Doktora

30 Tablo 53 Mezun Öğrenci Sayısı Öğretim Öğrencinin Öğrenci Sayısı Yılı Kayıtlı Olduğu Programlar Doktora Yüksek Lisans (Tezli ) Yüksek Lisans (Tezsiz) Lisans Ön Lisans Mezun Öğrenci Olan Sayısı Öğretim Öğrencinin Öğrenci Sayısı Yılı Kayıtlı Olduğu Programlar Doktora Yüksek Lisans (Tezli ) Yüksek Lisans (Tezsiz) Lisans Ön Lisans Öğretim Öğrencinin Öğrenci Sayısı Yılı Kayıtlı Olduğu Programlar Doktora Yüksek Lisans (Tezli ) Yüksek Lisans (Tezsiz) Lisans Ön Lisans Mezun Öğrenci Mezun Öğrenci Olan Sayısı Olan Sayısı Tablo 54 - Yatay Geçişle Üniversitemize Gelen, Ayrılan, Kurum İçi Geçiş Yapan Öğrencilerin Sayıları Kurum Dışı Kurum İçi Eğitim Öğretim Yılı Gelen Giden Gelen Giden Tablo 55 - Üniversiteden Ayrılan Öğrencilerin Sayısı (Yatay Geçiş Dışındaki Nedenlerle) Eğitim Öğretim Yılı Kendi İsteği İle Ayrılan Öğrenim Ücreti/Katkı Payı Yatırmayan Başarısızlık (Azami Süre) Yüksek Öğrenimden Çıkarma Diğer Tablo 56 Yabancı Uyruklu Öğrenci Sayıları Eğitim Düzeyi Enstitü Öğrenci Sayısı

31 Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Tablo 57 Disiplin Cezası Alan Öğrencilerin Sayısı ve Aldıkları Cezalar Yüksek Öğrenimden Çıkarma 1 Yarı Yıl Uzaklaştırma 2 Yarı Yıl Uzaklaştırma 1 Hafta -1 Ay Arası Uzaklaştırma Kınama Uyarma Enstitü Fakülte Yüksekokul Meslek Yüksekokulu Tablo 58 ERASMUS Değişim Programları Kapsamında Giden/Gelen Öğrenci Sayıları Eğitim-Öğretim Dönemi Öğrenim Amaçlı Giden Öğrenci Sayısı Staj Amaçlı Öğrenim Amaçlı Gelen Öğrenci Sayısı Staj Amaçlı Tablo 59 ERASMUS Kapsamında Yılında Protokol İmzalanan Üniversiteler Yılı Üniversitemiz Anlaşma Yapan Birimleri Anlaşma Yapılan Ülke/Üniversite Adı Anlaşma Tarihi :

32 Tablo 60 FARABİ Değişim Programları Kapsamında Gelen / Giden Öğrenci Sayıları Öğrencinin Gelen Öğrenci Öğrencinin Giden Öğrenci Geldiği Üniversite Sayısı Gittiği Üniversite Sayısı Tablo 61 Mediko Sağlık Alanları ve Hizmet Veren Personel Sayıları. SAĞLIK HİZMETİ VEREN HİZMET ALANI HİZMET VEREN HİZMET ALAN BİRİM ADI (m2) Sayısı Sayısı Tablo Yılı Mediko Sosyal Tesislerinin Muayene ve Sevk Adetleri SAĞLIK BİRİMİ ADI PERSONEL MUAYENESİ PERSONELİN BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA SEVKİ ÖĞRENCİ MUAYENESİ ÖĞRENCİLERİN BASAMAK SAĞLIK KURUMLARINA SEVKİ MUAYENE I SEVK I GENEL YÜZDESİ (%) 18,94 18,94 Tablo 63 - Hastanemizde tedavi gören hastaların hastane bölümleri itibariyle dağılımı 2014 YILI 2015 YILI SAĞLIK BİRİMİ ADI HASTA SAYISI HASTA SAYISI HASTA SAYISI HASTA SAYISI YATAK SAYISI (Yatan Hasta) (Ayakta Tedavi) TETKİK SAYISI YATAK SAYISI (Yatan Hasta) (Ayakta Tedavi) TETKİK SAYISI Acil Servis Yoğun Bakım Klinik Ameliyat Sayısı Poliklinik Laboratuar Radyoloji Nükleer Tıp Mediko-Sosyal

33 Tablo 64 Hastanemizde Ayakta Tedavi Gören Hastaların Yıllara Göre Dağılımı POLİKLİNİK ADI Acil Adli Tıp Ağrı Polikliniği Anestezi Polikliniği Beslenme ve Diyet Polikliniği Çocuk Cerrahisi Polikliniği Çocuk Hastalıkları Polikliniği Dâhiliye Polikliniği Dermatoloji Polikliniği Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Polikliniği Genel Cerrahi Polikliniği Göğüs Cerrahisi Polikliniği Göğüs Hastalıkları Polikliniği Göz Hastalıkları Polikliniği Kadın Hastalıları ve Doğum Polikliniği Kalp ve Damar Cerrahisi Polikliniği Kardiyoloji Polikliniği Kulak Burun Boğaz Polikliniği Nöroşirürji Polikliniği Nöroloji Polikliniği Ortopedi ve Travmatoloji Polikliniği Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Polikliniği Psikiyatri Polikliniği Radyasyon Onkolojisi Polikliniği Tıbbi Genetik Tüp Bebek Merkezi Polikliniği Üroloji Polikliniği Tablo Yılı Bilgi Edinme Verileri Bilgi Edinme Başvuru Konusu SAYI

34 Tablo 66 Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığından Talep Edilen Görüşler ve Sayıları Talep Edilen Görüşün Konusu Adet Tablo Yılı Evrak, Toplantı ve Posta Gönderi Sayıları EVRAK KAYDI Gelen Evrak Giden Evrak Evrak Sayısı POSTA GÖNDERİLERİ Posta Gönderi Şekli Adet Tutar (TL) Ptt Kargo APS İadeli Taahhütlü Adi Posta Tebligat TOPLANTILAR Toplantı Şekli Toplantı Sayısı Alınan Karar Sayısı Üniversite Yönetim Kurulu Üniversite Senatosu Üniversite Disiplin Kurulu Tablo Yılı Bütçe Giderleri KESİNTİLİ EKONOMİK SINIFLANDIRMA BAŞLANGIÇ ÖDENEĞİ YILSONU HARCAMA / HARCAMA / (K.B.Ö.) ÖDENEK (YSÖ) HARCAMA YSÖ (%) K.B.Ö. (%) Personel giderleri ,99 62,47 SGK devlet primi giderleri ,97 14,20 Mal ve hizmet alım giderleri ,94 0,04 Cari transferler ,73 Sermaye giderleri ,99 13, ,64 95,47 Tablo Yılı Bütçe Giderleri EKONOMİK SINIFLANDIRMA BÜTÇE BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME ÖDENEĞİ (TL) I (TL) ORANI (%) 01 Personel Giderleri ,90 02 S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri ,99 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,92 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri , ,25

35 Tablo Bütçe Giderleri BÜTÇE BAŞLANGIÇ GERÇEKLEŞME GERÇEKLEŞME 2014 MALİ YILI ÖDENEĞİ (TL) I (TL) ORANI (%) 01 Personel Giderleri ,99 02 S.G.K. Devlet Pirimi Giderleri ,97 03 Mal ve Hizmet Alım Giderleri ,94 05 Cari Transferler Sermaye Giderleri , ,30 Tablo Yılı Elektrik, Su, Yakacak ve Telefon Giderlerinin Aylar İtibariyle Dağılımı Fatura Elektrik Su Yakacak Telefon Fuel Dönemi Mazot Benzin LPG Doğalgaz Kömür (TL) Oil Ocak , , , ,26 Şubat , , , , ,57 Mart , , , ,75 Nisan , , , , ,42 Mayıs , , , ,28 Haziran , , , , ,50 Temmuz , , , ,18 Ağustos , , , , ,83 Eylül , , , ,40 Ekim , , , ,57 Kasım , , ,76 Aralık , , , , , , ,52 Tablo Yılında Araç ve Jeneratörlerde Kullanılan Akaryakıtın Aylar İtibariyle Dağılımı Fatura Motorin LPG Benzin Dönemi (Litre) Tutar (TL) (Litre) Tutar (TL) (Litre) Tutar (TL) (TL) Ocak 418, ,68 151,12 340, ,33 Şubat 520, ,63 133,28 299, ,72 Mart 441, ,64 128,14 288, ,07 Nisan 393, ,13 149,76 336, ,64 Mayıs 422, ,48 153,92 346, ,57 Haziran 386, ,24 197,82 445, ,52 Temmuz 291, ,53 188,96 425, ,10 Ağustos 293, ,53 123,57 278, , ,83 Eylül 421, ,76 173,18 389, ,39 Ekim 366, ,48 149,42 336, ,49 Kasım 314, ,43 121,26 272, ,91 Aralık 354, ,47 196,18 441,40 196, , , , , ,84 296,

36 Tablo 73 Bütçe Gelirleri 2014 BÜTÇE TAHMİNİ (TL) GERÇEKLEŞME I (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) 02 Vergi Dışı Gelirler 03 Sermaye Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar Bütçe Gelirleri ı Tablo 74 Bütçe Gelirleri Vergi Dışı Gelirler 03 Sermaye Gelirleri 04 Alınan Bağış ve Yardımlar Bütçe Gelirleri ı BÜTÇE TAHMİNİ (TL) GERÇEKLEŞME I (TL) GERÇEKLEŞME ORANI (%) Tablo 75 Öz Gelirler YILLARA GÖRE ÖZGELİR GELİR / GİDER DURUMU AÇIKLAMA Özgelir Özgelir Karşılığı Gider Gelir/Gider Farkı Tablo 76 Öz Gelirlerden Karşılanan Hazine Yardımı Karşılığı Harcamalar YILLARA GÖRE ÖZGELİRDEN FİNANSE EDİLEN HAZİNE YARDIMI KARŞILIĞI HARCAMALAR AÇIKLAMA Hazine Yardımı Karşılığı Olup Özgelirden Finanse Edilmiştir. Tablo 77 Bütçe Gelir/Gider Dengeleri YILLARA GÖRE BÜTÇE GELİR/GİDER DENGESİ AÇIKLAMA BÜTÇE GELİRİ BÜTÇE GİDERİ GELİR / GİDER FARKI Tablo Yılı Basın ve Halkla İlişkiler Birimi Faaliyetleri Sıra No Tarih Faaliyet Türü Faaliyet Adı Faaliyet Yeri

37 Tablo 79 Hukuk Müşavirliğince Yürütülen Dava Sayısı Sonuçlanan Davalar Üniversitemizce Açılan Davalar Üniversitemize Karşı Açılan Davalar Devam Eden Davalar Tablo 80 Akademik Personelin Katıldığı Ulusal ve Uluslar Arası Bilimsel Toplantı Sayısı Faaliyetin Türü Faaliyetin Konusu Sempozyum Konferans Panel Seminer Açık Oturum Söyleşi Kongre Katılımcı Sayısı Tablo 81 İdari Personelin Katıldığı Hizmet İçi Eğitim ve Toplantılar FAALİYET TÜRÜ KATILIMCI FAALİYETİN KONUSU SAYISI - El Hijyeni -Enfeksiyon kont.önlemleri Koruyucu ekipman kullanımı 56 -Laboratuvar örneklerinin güvenli alınması ve güvenli transferi 53 -Afet Yönetimi Tesis Güvenliği 53 -Laboratuvar örneklerinin güvenli alınması ve güvenli transferi 44 -Hastane Enfeksiyonları 35 -Afet Yönetimi Tesis Güvenliği 35 -Afet Yönetimi Tesis Güvenliği 36 -Hastane Enfeksiyonları 45 -Hasta Hakları 46 -İletişimde Çözüm Aşamaları 26 -İletişimde Çözüm Aşamaları 28 -Hastane bölümlerinin riskleri ve Hasta Güvenliği 24 -Hasta ve yaralı Taşıma Tekniği 69 -Hastane bölümlerinin riskleri ve Hasta Güvenliği 24 -Pembe Kod Beyaz Kod 47 -Kalbin Yapısı ve EKG 62

38 -Hasta Bilgilendirme ve Onam Formlarının Kullanımı 25 -İletişimde Çözüm Aşamaları 16 -Hastane Onam Formları 35 -Kalbin Yapısı ve EKG 34 -İşaret Dilinin Önemi 9 -Triaj 13 -Hasta Hakları 5 -Hasta ve Çalışan Güvenliği 5 -Tesis Güvenliği 5 -Glıkometri Eğitimi 33 -Yangın Eğitimi 19 -Enfeksiyon Kontrol Önlemleri 56 -Kan Transfüzyon Güvenliği 34 -Anne sütü ve Emzirme Eğitimi 36 -Kalbin Yapısı ve EKG 35 Tablo 82 Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler Sağlık Sektörü Kapsamında Yapılan İşler Maliyet (TL) Kalp Merkezi İnşaatı , ,00 Tablo 83 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşler Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Muhtelif İşler Maliyet (TL) Tablo 84 Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri Eğitim Sektörü Kapsamında Yapılan Etüt-Proje İşleri Maliyet (TL) Tablo 85 Spor Alanında Yapılan İşler Spor Alanında Yapılan İşler Maliyet (TL)

39 Tablo 86 Üniversitemiz Sporcu Bilgileri İştirak Edilen Müsabaka Adı İştirak Edilen Spor Dalı Sayısı Müsabakalara Katılan Kişi Sayısı Kazanılan Madalya Sayısı Milli Sporcu Sayısı Tablo 87 Öğrenciye ve Personele Sunulan Barınma, Yemek ve Sağlık Hizmetleri Yemek Hizmetleri Sağlık Hizmetleri HİZMETTEN YARARLANAN Yemek Hizmetinden Yararlanan Sayısı Mediko Sağlık Hizmetinden Yararlanan Sayısı Medikodan 2. ve 3. Basamak Hastaneye Sevk Sayısı Tablo 88 Hakemli Dergilerde Yapılan Yayınlar İle Akademik Personel Başına Düşen Yayın Sayıları Birim Adı Yabancı Dilde Makale Türkçe Makale Bildiri/Tebliğ Konferans Yabancı Dilde Kitap Bölümü Türkçe Kitap Bölümü Yabancı Dilde Kitap Türkçe Kitap Diğer Tablo Yılı Ödül Alan Öğretim Elemanı Sayıları ÖDÜL KATEGORİSİ ALAN ÖDÜL ALAN ÖĞRETİM ELEMANI SAYISI

40 Tablo 90 - Yıllara Göre Yayınlar, Bilimsel Etkinlikler ve Ödüllerin Dağılımı Tablosu YAYIN TÜRÜ KİTAP MAKALE BİLDİRİ ÖDÜLLER Tablo 91 - Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Editörlük ve Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı / Dergi Sayısı Birim Adı Editörlük/Hakemlik Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Editörlük/Hakemlik Yapılan Kitap Sayısı Dergi Hakemliği Yapan Öğretim Üyesi Sayısı Hakemliği Yapılan Dergi Sayısı Tablo 92 - Üniversiteler Arası İkili Anlaşmalar Üniversitenin Adı Ülkesi Anlaşma Sayısı Tablo Yılı Proje Bilgileri Projeler Önceki Yıldan Devreden Proje Sayısı Yıl İçinde Eklenen Proje Sayısı Yıl İçinde Tamamlanan Proje Sayısı Proje Sayısı Harcama Tutarı (TL)

41 Tablo Yılları Proje Bilgileri 2014 Yılı 2015Yılı Gerçekleşen Gerçekleşen DESTEKLEYEN BİRİM/PROJE TÜRÜ Başlangıç Bütçesi Harcama Başlangıç Bütçesi Harcama

42

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ 2006 YILI..ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (BİRİMLER İÇİN FAKÜLTE/YO/MYO/ENSTİTÜ/DAİRE BAŞKANLIĞI/HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 17 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27675 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİMLERCE DOLDURULACAK TABLOLAR

BİRİMLERCE DOLDURULACAK TABLOLAR BİRİMLERCE DOLDURULACAK TABLOLAR ÜNİVERSİTEMİZ BİRİMLERİ 1 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ REKTÖRLÜĞE BAĞLI BİRİMLER BÖLÜMLER 1 Atatürk İlkeleri ve İnk. Tarihi Bölümü 2 Türk Dili Bölümü 3 Beden Eğitimi

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli 2015 YILI KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSKEOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ağustos 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28036 Düzce Üniversitesinden: YÖNETMELİK DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu

2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 2011 YILI Gazi Üniversitesi Maliye Meslek Yüksekokulu Birim Faaliyet Raporu 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin

Detaylı

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Bülent Ecevit Üniversitesinden: BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 14 Eylül 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28411 Bülent Ecevit Üniversitesinden: YÖNETMELİK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TÜTÜN EKSPERLİĞİ YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ LE R İ Ç İ N D E K İ LE R... 2 BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 5 I- GENEL BİLGİLER... 6 A. MİSYON VE VİZYON... 6 1- MİSYON... 6 2-

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1-(1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 FAALİYET RAPORU I.GENEL BİLGİLER A. Misyon ve Vizyon Misyon Teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek uyumlu ve hızlı olarak kullanıcıların

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ KÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Birim ve İdare Faaliyet Raporlarının Şekli 2016 YILIKÖPRÜBAŞI MESLEK YÜKSKEOKULU BİRİM FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI EREĞLİ KEMAL AKMAN MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B-

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER... A- Misyon ve Vizyon... B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime İlişkin Bilgiler... 1- Fiziksel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2012 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU.. 3 I- GENEL BİLGİLER...4 A- Misyon ve Vizyon....4 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar.....4

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ PERFORMANS ANALİZİ ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ Adı Sayısı Alanı (m²) Toplam Kapasite (Kişi) Sınıf 0 650 Anfi 0 650 Bilgisayar Laboratuvarı 4 00 Araştırma Laboratuvarı

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI...

II. İÇ KONTROL GÜVENCE BEYANI... İçindekiler SUNUŞ... 1 I. GENEL BİLGİLER... 1 1. Misyon (Özgörev);... 1 2. Vizyon (Özgörüş);... 1 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B. Birime İlişkin Bilgiler... 2 1- Fiziksel Yapı... 2 2. Teşkilat

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014)

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU 1.4. Eğitim Alanları PERFORMANS ANALİZİ (30.06.2014) Toplam Kapasite Adı Sayısı Alanı (m²) (Kişi) Sınıf 4 540 120 Anfi Bilgisayar Laboratuvarı

Detaylı

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI

ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI ORTAK DERSLER BÖLÜM BAŞKANLIĞI İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU

2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU 2016 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU PINARHİSAR MESLEK YÜKSEKOKULU KIRKLARELİ 2016 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ POZANTI MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI 2014-2018 Çukurova Üniversitesi Pozantı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3 A-

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU EĞİTİM FAKÜLTESİ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 YILI EĞİTİM FAKÜLTESİ BİRİM FAALİYET RAPORU ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon [2] B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Aralık 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28859 YÖNETMELİK Erciyes Üniversitesinden: ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU DOĞA BİLİMLERİ, MİMARLIK VE MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Bursa 2012 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I- GENEL BİLGİLER... 4 A. MİSYON VE VİZYON... 4 B. YETKİ GÖREV SORUMLULUKLAR...

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER MYO FAALİYET RAPORU 1 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU

2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU 2013 YILI GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ GENEL SEKRETERLİK FAALİYET RAPORU Bağlarbaşı Mahallesi/Gümüşhane/ TÜRKİYE Tel : 0 456 233 75 50 Fax : 0 456 233 74 27 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler....

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU HAKKARİ ŞUBAT 2014 İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU.... 1 I- GENEL BİLGİLER...... 2 A. MİSYON VE VİZYON..... 2 B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR..

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ

YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ YÜKSEKÖĞRETĐM KURULU BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETĐM KURUMLARI FAALĐYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERĐ 2008 YILI NAMIK KEMAL ÜNĐVERSĐTESĐ, BĐYOLOJĐ BÖLÜMÜ FAALĐYET RAPORU 2 ĐÇĐNDEKĐLER ÜST YÖNETĐCĐ SUNUŞU I- GENEL

Detaylı

2016 YILI FAALİYET RAPORU

2016 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki,

Detaylı

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2012 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15

PRATİK BİLGİLER 2017 BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ GELİR VERGİSİ TARİFESİ 2017 YÜZDE LİMİTLER TL'ye kadar 15 PRATİK BİLGİLER 2017 KATSAYILAR AYLIK KATSAYI 0,096058 01/01/2017 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,030462 TARİHİNDEN TABAN AYLIK KATSAYISI 1,503595 GEÇERLİ AİLE YARDIMI 2.134 204,99 ÇOCUK YARDIMI (0-6 YAŞ) 500 48,03

Detaylı

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik

T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Genel Sekreterlik 2012 MALİ YILI FAALİYET RAPORU ( Mart 2013 ) GENEL BİLGİLER Yetki, Görev Ve Sorumluluklar 1. Genel Sekreterlik, bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 0 I- GENEL BİLGİLER... 0 A) MİSYON VE VİZYON... 0 1- MİSYON...

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİLLER YÜKSEKOKULU 2016 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 4,5 1- Özgörüş...

Detaylı

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ

T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ T. C. SAĞLIK BAKANLIĞI KEÇİÖREN EĞİTİM ve ARAŞTIRMA HASTANESİ TELEFON REHBERİ İDARİ BİRİMLER KALİTE YÖNETİM BİRİMİ Kalite Direktörü 2103 Kalite Yönetim Birimi 1387 Kalite Sekreteri 1382 PERSONEL (ÖZLÜK)

Detaylı

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2011 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ

PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ PRATİK BİLGİLER 2014 MAAŞ KATSAYILARI AYLIK KATSAYI 0,076998 YAN ÖDEME KATSAYISI 0,024416 TABAN AYLIK KATSAYISI 1,205274 01/01/2014 TARİHİNDEN GEÇERLİ BÜTÇE TERTİPLERİNE GÖRE MAAŞ TEMEL MAAŞLAR 1.1.1.1

Detaylı

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ

SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3

Detaylı

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu

2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 Yılı Birim Faaliyet Raporu [ MART 2014 ] İçindekiler Birim Yöneticisinin Sunuşu I GENEL BİLGİLER A MİSYON VE VİZYON B YETKİ,

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2016 YILI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev

Detaylı

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU

2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU 2013 MALİ YILI PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER SUNUŞ I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI ÇEVRE SORUNLARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

Ç.Ü.UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ) YÖNETMELİĞİ

Ç.Ü.UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ) YÖNETMELİĞİ Ç.Ü.UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ) YÖNETMELİĞİ AMAÇ: Madde 1 - Çağdaş sağlık ve hastane yönetimi ilkeleri doğrultusunda hastanenin, Tıp Fakültesinin tüm birimleri ile koordinasyon

Detaylı

2015 YILI FAALİYET RAPORU

2015 YILI FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU (SAĞLIK YÜKSEKOKULU) İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

CBÜ- İŞLETME FAKÜLTESİ / 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İŞLETME FAKÜLTESİ 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU 6 İ Ç İ N D E K İ L E R BİRİM YÖNETİCİSİ SUNUŞU... 4 I- GENEL BİLGİLER... 5 A) ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜŞ... 5 1- Özgörüş... 5 2- Özgörev... 5 B) YETKİ, GÖREV

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YII EREĞİ EĞİTİM FAKÜTESİ FAAİYET RAPORU İÇİNDEKİER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİER I- GENE BİGİER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar

Detaylı

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 26 Mayıs 2009 SALI Resmî Gazete Sayı : 27239 YÖNETMELİK Nevşehir Üniversitesinden: NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU

2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU 2013 YILI BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye İlişkin Bilgiler.... 1- Fiziksel Yapı.

Detaylı

DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ

DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ DENEY HAYVANLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ

N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ N E C M E T T İ N E R B A K A N ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime

Detaylı

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu

Personel Dairesi Başkanlığı Birim Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI Yılı Birim İdare Faaliyet Raporu İÇİNDEKİLER: 1- SUNUŞ 2- MİSYONUMUZ VE VİZYONUMUZ -Misyon -Vizyon 3-YETKİ,GÖREV VE SORUMLULUKLARIMIZ 4-DAİRE BAŞKANLIĞIMIZA

Detaylı

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü

(I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI. 3) Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü (I) SAYILI CETVEL ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TEŞKİLATI Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Müsteşar Yardımcısı Hizmet Birimleri 1) Mekânsal

Detaylı

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini,

ç) Birim: Döner sermaye gelirinin elde edildiği fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksek okulu ve uygulama araştırma merkezini, T.C. SĠĠRT ÜNĠVERSĠTESĠ DÖNER SERMAYE ĠġLETMESĠ BĠRĠMLERĠNDE DÖNER SERMAYE GELĠRLERĠNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENĠN DAĞITILMASINDA UYULACAK USUL VE ESASLAR YÖNERGESĠ Amaç ve kapsam Madde 1- (1) Döner Sermaye

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ

ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU OCAK/ 2015, ANKARA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. Maddesi

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SON HALİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SON HALİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ SON HALİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI 2015 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Birime

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ YAPI İŞLERİ VE TEKNİK DAİRE BAŞKANLIĞI 2011 MALİ YILI BİRİM FAALİYET RAPORU BURSA 2011 SUNUŞ Üniversitemizin kuruluş aşamasında olması nedeniyle gerek akademik ve idari personel

Detaylı

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2015 YILI KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI 2015 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU ANKARA, OCAK 2016 1 İçindekiler BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I. GENEL BİLGİLER... 4 I.I.

Detaylı

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI

Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Ç.Ü. KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014-2018 YILI STRATEJİK PLANI Adana 2014 Çukurova Üniversitesi Karaisalı Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü, 2014 İÇİNDEKİLER HARCAMA YETKİLİSİ SUNUŞU 2 I- GENEL BİLGİLER 3

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ

YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ YÜKSEK İHTİSAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK, KÜLTÜR VE SPOR DAİRESİ BAŞKANLIĞI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu yönergenin amacı, öğrencilerin beden ve ruh sağlığını

Detaylı

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak

ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam Ve Yasal Dayanak Amaç Madde 1. Bu yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yasanın 7. maddesinin d-2 fıkrasına istinaden

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLAN TARİHİ : 12.06.14 SON BAŞVURU TARİHİ : 27.06.14 SINAV TARİHİ : Unvan Değişikliği sınavının tarih, yer ve saati biriminize

Detaylı

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU

GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FAALİYET RAPORU 2010-2011 TIP FAKÜLTESİ: Tıp Fakültesi 1987 yılında kurulmuş ve 1988 1989 eğitim-öğretim yılında öğrenci alınarak faaliyete geçirilmiştir. 2000 2001

Detaylı

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU

2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU 2014 YILI KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ KÜTÜPHANE VE DOKÜMANTASYON DAİRE BAŞKANILIĞI FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...

Detaylı

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ

FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI BİRİMLERCE HAZIRLANACAK FAALİYET RAPORLARI İÇERİĞİ FAALİYET RAPORLARI HAZIRLANMASI 5018 sayılı yasa gereği hazırlanan Birim Faaliyet Raporları 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim Yasasının 41 maddesi gereği her yıl Kurumsal Faaliyet raporu hazırlama işlemleri

Detaylı

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Nisan 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29339 Giresun Üniversitesinden: YÖNETMELİK GİRESUN ÜNİVERSİTESİ BOTANİK BAHÇESİ VE HERBARYUM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ FOTONİK TEKNOLOJİLER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Dumlupınar Üniversitesi Fotonik

Detaylı

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu yönergenin amacı; Düzce Üniversitesi nde öğrenim gören engelli öğrencilerin öğrenim

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU

2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU 2011 YILI GAZİ ÜNİVERSİTESİ HUKUK FAKÜLTESİ ADALET MESLEK YÜKSEKOKULU FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- İdareye

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler..

İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. İÇİNDEKİLER SAYFA BİRİM YÖNETİCİ SUNUŞU.. 2 I- GENEL BİLGİLER.. 3 A-Misyon ve Vizyon 4 B-Yetki, Görev ve Sorumluluklar.... 4 C-Birime İlişkin Bilgiler.. 5 1-Fiziksel Yapı...... 5 2-Örgüt Yapısı... 9 3-Bilgi

Detaylı

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. FATİH SULTAN MEHMET VAKIFÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ EĞİTİM BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE DAYANAK AMAÇ MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi nde öğrenim gören

Detaylı

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU

2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2016 YILI SAĞLIK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU İÇİNDEKİLER I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C- Birime İlişkin Bilgiler

Detaylı

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU

TERME MESLEK YÜKSEKOKULU TERME MESLEK YÜKSEKOKULU İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 1. Yetki... 3 2.

Detaylı

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU

PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU PERFORMANS VERİLERİ DEĞERLENDİRME TABLOSU İdare Adı Harcama Birimi Adı 38.44 - AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ Kurum Geneli Performans Hedefi Program döneminin birinci yılı içerisinde Avrupa Üniversiteler

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İNŞAAT FAKÜLTESİ İHTİSAS KURULLARI VE KOMİSYONLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) İhtisas Kurulları ve Komisyonları İnşaat

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (16.02.2011 gün ve 27848 Sayılı Resmi Gazete) Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ SAVUNMA TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER...

SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... İçindekiler SUNUŞ... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A. Misyon ve Vizyon... 2 1. Misyon (Özgörev);... 2 2. Vizyon (Özgörüş);... 2 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 2 1.Yetki... 2 2.Görev... 2 3.Sorumluluk...

Detaylı

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 15 Eylül 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı: 28766 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ASYA ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

19 ARALIK 2016 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

19 ARALIK 2016 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI 19 ARALIK 2016 FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA REHBERİ MALİ HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI Bilgi Notu I. Harcama Yetkilisi (daire başkanı) İç Kontrol Güvence Beyanı, imzalı olarak Birim Faaliyet Raporuna Eklenecektir.

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Dağıtım *BEND4KTDB* T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Sayı : 97490392-040.05- Konu : 2015 Yılı Birim Faaliyet Raporu Dağıtım 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu'nun 41 inci

Detaylı

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ KARAİSALI MESLEK YÜKSEKOKULU 2014 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU I- GENEL BİLGİLER A- Misyon ve Vizyon B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar C-

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 31.03.2010 gün 27538 Sayılı Resmi Gazete Amaç ATILIM ÜNİVERSİTESİ ROBOT TEKNOLOJİLERİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU

2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2009 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU...1 I. GENEL BİLGİLER...2 I.A. MİSYON VE VİZYON... 2 I.B. YETKİ, GÖREV

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ

GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ GÜZEL SANATLAR ENSTİTÜSÜ İçindekiler SUNUŞ... 2 I- GENEL BİLGİLER... 3 A. Misyon ve Vizyon... 3 1. Misyon (Özgörev);... 3 2. Vizyon (Özgörüş);... 3 B. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 C. Birime İlişkin

Detaylı