BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ"

Transkript

1

2 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları 06 Temmuz Temmuz 2015 üstü Programlara BaĢvurularının Alınması 20 Temmuz Temmuz 2015 Özel Öğrenci BaĢvuruları 20 Temmuz Temmuz 2015 Mülakat Sınavına Girmeye Hak Kazanan Öğrenci Listesi Ġlanı 31 Temmuz 2015 Mülakat Sınav Tarihi 03 Ağustos Ağustos 2015 Mülakat Sınav Sonuçlarının Ġlanı 12 Ağustos 2015 Kesin Kayıt Tarihleri 24 Ağustos Ağustos 2015 BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ BoĢ Kalan Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan Adayların Ġlanı BoĢ Kalan Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan Adayların Belgelerinin Enstitüye Teslimi 31 Ağustos Eylül Eylül 2015 TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ Adayların Programlara BaĢvuru Tarihi 13 Ağustos Ağustos 2015 BaĢvuru Sonuçlarının Ġlanı 21 Ağustos 2015 Programlara Kabul Edilen Öğrencilerin Kesin Kayıtları 24 Ağustos Ağustos 2015 BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ BoĢ Kalan Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan Adayların Ġlanı BoĢ Kalan Kontenjanlara Girmeye Hak Kazanan Adayların Belgelerinin Enstitüye Teslimi Sosyal Bilimler Enstitüsü Adres: Kırklareli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Kavaklı YerleĢkesi Değirmencik Yolu Üzeri Kavaklı/KIRKLARELĠ 31 Ağustos Eylül Eylül 2015 Telefon Fax E mail Web Sayfa 1

3 LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAġVURULAR ĠÇĠN GENEL BĠLGĠLER VE KOġULLAR Bu kılavuz, yüksek lisans ve doktora programlarına yapılacak baģvuru ve yerleģtirme esaslarını kapsamaktadır. Enstitümüz Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Tablo-1 de isimleri belirtilen programlara ait kontenjanlara baģvuru iģlemleri, baģvuru tarihleri içerisinde internet üzerinden adresinden online olarak yapılacaktır. Online baģvuru iģlemine baģlamadan önce, Tablo-1 de yer alan kontenjanlar ve ilgili programlara ait baģvuru koģulları ve değerlendirme ölçütlerine iliģkin bilgileri dikkatlice okuyunuz. üstü programlarına baģvurabilmek için; üstü Programlarına Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ve Puan Türleri tablosunda belirtilen alanlardan mezun olunması, Akademik Personel ve üstü Eğitimi GiriĢ Sınavı () puan türlerinden istenilen asgari puana sahip olunması gerekir. Akademik Personel ve üstü Eğitimi GiriĢ Sınavı () sonuç belgesinin geçerlilik süresi, sınavının yapıldığı tarihten itibaren 3 (üç) yıldır. ÖNEMLĠ: Adaylar üstü Eğitim BaĢvuru Formunda, gerçeğe aykırı beyan verdikleri takdirde üstü programa kayıt hakkı kazanmıģ olsalar dahi bu haklarını kaybetmiģ sayılır. Yatay geçiģ, özel öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci baģvuruları Ģahsen ve aģağıda belirtilen gerekli evraklarla yapılacaktır. Bir programın alan dıģı kontenjanından kayıt hakkı kazanan öğrencilere, eksiklerini tamamlamaları amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanır. Sınav yapılan kurum tarafından sonuç belgesi gönderilmeyen, ÜDS, KPDS, YDS gibi sınav sonuçlarını gösteren belgelerin bilgisayar çıktıları Enstitü tarafından onaylanır. ÖNEMLĠ: Mezuniyet ortalamaları transkriptte 100 lük sisteme göre hesaplanmıģ olanlar 100 lük not ortalamasını, 4 lük sistemde hesaplanmıģ olanlar ise YÖK ün Not DönüĢüm Tablosu kullanılarak hesaplayacakları 100 lük not ortalamasını sisteme gireceklerdir. öğretim Kurulu tarafından KPDS, ÜDS ve YDS ye eģdeğer olarak kabul edilen diğer Uluslararası Yabancı Dil Sınavı eģdeğerliliklerine aģağıdaki adresten bakabilirsiniz. Kesin kayıt iģlemleri sırasında istenilen evrakların asılları ibraz edildiği takdirde adayların yanında bulunduracakları ilgili belgelerin birer adet fotokopileri enstitümüz tarafından onaylanarak kabul edilecektir. Kayıt kabul iģlemleri Kırklareli Üniversitesi üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ve Kırklareli Üniversitesi üstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları hükümleri kapsamında yapılmaktadır. üstü programlara baģvurularda Kırklareli Üniversitesi üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği hükümleri uygulanır. Bu hükümlerde yer almayan durumlarda öğretim Kurulu, Üniversitelerarası Kurul, Üniversite Senatosu ve Enstitü Kurul kararları uygulanır. üstü programlara yerleģtirilen adayların kayıt hakları, Akademik Yılı Güz Yarıyılı için geçerlidir. Enstitümüz web sayfasında adaylara yapılan duyurular tebliğ niteliğindedir. ÖNEMLĠ: ADAYLAR AYNI BAġVURU DÖNEMĠ ĠÇERĠSĠNDE KIRKLARELĠ ÜNĠVERSĠTESĠNE BAĞLI ENSTĠTÜLERDE EN FAZLA BĠR TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMINA BAġVURABĠLĠR, TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA ĠSE AYNI BAġVURU DÖNEMĠNDE BĠR BAġVURU YAPABĠLĠRLER. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BAġVURUSUNDA BULUNAN ADAYLAR DA TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BAġVURUSUNDA BULUNABĠLĠRLER. Sayfa 2

4 TABLO 1. ve Doktora Program Kontenjanları ANABĠLĠM PROGRAM PUAN TÜRÜ TABAN PUANI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTĠTÜ BÖLÜM/ANABĠLĠM BĠLĠMSEL HAZIRLIK PROGRAMI OKUYACAK BÖLÜMLER ALINACAK ÖĞRENCĠ SAYISI T.C. ALAN ĠÇĠ ALAN DIġI Ağırlık Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, ĠĢletme Fakültesi, Ġktisat Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, ĠĢletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi, Hukuk Fakültesi, Uygulamalı Bilimler okulları, Bankacılık ve Sigortacılık okullarının Tüm Bölümleri ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ 55 Mühendislik Fakültesinin Turizm Fakültesinin Tüm Fakültelerin Endüstri Mühendisliği, ĠĢletme Mühendisliği Bölümü Tüm Bölümleri Sosyoloji Bölümü, Sosyal Hizmetler Bölümü, Psikoloji Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Bölümü, Tarih Bölümü, Matematik Bölümü, Ġstatistik Bölümü. Turizm Fakültesinin Tüm Bölümleri, Sosyoloji ve Sosyal Hizmetler Bölümü, Psikoloji Bölümü, Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık Bölümü, Tarih Bölümü, Matematik Bölümü, Ġstatistik Bölümü mezunları Bilimsel hazırlık programı okuyacaktır ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ Doktora Ağırlık 70 mezuniyeti ne olursa olsun, Tüm Enstitülerin; ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri, ÇalıĢma Ekonomisi, Ġnsan Kaynakları Yönetimi, Endüstri ĠliĢkileri, Hukuk, ĠĢletme, Ġktisat, Kamu Yönetimi, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi, Sosyoloji, Sosyal Hizmet Anabilim ve Bilim Dalları ile Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesinin her hangi bir bölümünde tezli yüksek lisans yapmıģ olmak FELSEFE Ağırlık Fen Edebiyat Fakültesinin, Tüm Bölümleri Felsefe Bölümü dıģındaki tüm bölümler Sayfa 3

5 ANABĠLĠM PROGRAM PUAN TÜRÜ TABAN PUANI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTĠTÜ BÖLÜM/ANABĠLĠM BĠLĠMSEL HAZIRLIK PROGRAMI OKUYACAK BÖLÜMLER ALINACAK ÖĞRENCĠ SAYISI T.C. ALAN ĠÇĠ ALAN DIġI Ağırlık FELSEFE Doktora Felsefe Anabilim Dalları Tezli Programı, Felsefe Anabilim Dalları Tezli Programlarının herhangi biri, SAĞLIK KURULUġLARI YÖNETĠCĠLĠĞĠ Ağırlık, Sözel veya Sayısal 65 Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakülteleri, Sağlık Bilimleri Fakülteleri, Sağlık okulları, HemĢirelik Fakülteleri, ĠĢletme, Ġktisat Fakülteleri, Eczacılık Fakülteleri, DiĢ Hekimliği Fakülteleri, Fen Edebiyat Fakülteleri, Siyasal Bilgiler Fakülteleri, Uygulamalı Bilimler okulları, Bankacılık ve Sigortacılık okulları, Turizm Fakülteleri, Turizm okullarının, Tüm Bölümleri Sağlık Yönetimi (Ġdaresi), Hastane ve Sağlık Kurumları Yönetimi, Sağlık Kurumları ĠĢletmeciliği, Hastane Yöneticiliği dıģındaki tüm bölümler 5 7 Sözel TARĠH Fen-Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Dil Tarih ve Coğrafya Fakültesi, Ġnsan ve Toplum Bilimleri Fakültelerinin, Tarih, Tarih Öğretmenliği Bölümü Sözel TARĠH Doktora Eğitim Bilimleri Enstitüleri, Sosyal Bilimler Enstitüleri, Tarih alanında Tezli yapmıģ olmak Sayfa 4

6 ANABĠLĠM PROGRAM PUAN TÜRÜ TABAN PUANI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTĠTÜ BÖLÜM/ANABĠLĠM BĠLĠMSEL HAZIRLIK PROGRAMI OKUYACAK BÖLÜMLER ALINACAK ÖĞRENCĠ SAYISI T.C. ALAN ĠÇĠ ALAN DIġI Ağırlık, Sözel veya Sayısal Turizm Fakülteleri, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik okulları, Turizm ĠĢletmeciliği okulları, Turizm Otelcilik ve okulları, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği okullarının, Ticaret ve Turizm Eğitimi Fakültelerinin, Tüm Bölümleri Konaklama ĠĢletmeciliği Öğretmenliği, Seyahat ĠĢletmeciliği ve Turizm Rehberliği Öğretmenliği Bölümleri Ticari Bilimler Fakültelerinin, Turizm ve Otelcilik, Turizm ve Otel ĠĢletmeciliği Bölümleri TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ Uygulamalı Bilimler Fakültelerinin, Turizm ĠĢletmeciliği Bölümleri Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültelerinin, Turizm ĠĢletmeciliği, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik ve Turizm Rehberliği Bölümleri 65 Uygulamalı Bilimler okullarının, Turizm ĠĢletmeciliği ve Otelcilik, Turizm ĠĢletmeciliği, Turizm ve Otelcilik, Gastronomi, Otel Yöneticiliği, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri Güzel Sanatlar Fakültelerinin, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümleri Kırklareli Üniversitesi- Marmara Üniversitesi Ortak *ĠKTĠSAT Ağırlık 65 En az 4 yıllık lisans eğitimi veren tüm Fakültelerin, Tüm Bölümleri Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ġktisat Fakültesi, ĠĢletme Fakültesi dıģındaki tüm bölümler 8 2 ĠKTĠSAT Doktora Ağırlık 70 Ġktisat Anabilim Dalları Tezli Programları, Ġktisat Anabilim Dalları Tezli Programlarının herhangi biri * 5 - Sayfa 5

7 ANABĠLĠM PROGRAM PUAN TÜRÜ TABAN PUANI FAKÜLTE/YÜKSEKOKUL/ENSTĠTÜ BÖLÜM/ANABĠLĠM BĠLĠMSEL HAZIRLIK OKUYACAK BÖLÜMLER ALINACAK ÖĞRENCĠ SAYISI T.C. ALAN ĠÇĠ ALAN DIġI Kırklareli Üniversitesi- Marmara Üniversitesi Ortak *ĠġLETME Ağırlık 65 En az 4 yıllık lisans eğitimi veren tüm Fakülte ve okulların, Tüm Bölümleri Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, Siyasal Bilgiler Fakültesi, Ġktisat Fakültesi, ĠĢletme Fakültesi, Turizm Fakültesi, Bankacılık ve Sigortacılık okulları, Uygulamalı Bilimler okulları dıģındaki tüm bölümler 8 2 Kırklareli Üniversitesi- Marmara Üniversitesi Ortak *TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI Sözel 60 Edebiyat Fakültesi, Eğitim Fakültesi, Fen Edebiyat Fakültelerinin, Türk Dili ve Edebiyatı, Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümleri ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri Bünyesinde, Ġnsan Kaynakları Yönetimi (Tezsiz) (Ġkinci Öğretim) - En az 4 yıllık lisans eğitimi veren tüm Fakülte ve okulların, Tüm Bölümleri Turizm ĠĢletmeciliği (Tezsiz) (Ġkinci Öğretim) - En az 4 yıllık lisans eğitimi veren tüm Fakülte ve okulların, Tüm Bölümleri Sayfa 6

8 BAŞVURU ŞARTLARI Tezli Programlarına Başvuru Şartları: Bu Programlara BaĢvuracak Adayın; ve Doktora Programlarına Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ve Puan Türleri tablosunda (Tablo 1) belirtilen alanlardan mezun olması ve ilgili taban puanları sağlaması, Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdıģı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olması, öğrenimini yurt dıģında tamamlayanların, öğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine sahip olması, Ġlgili puan türünden lisans ve doktora programlarına Kabul Edilen Mezuniyet Alanları Puan Türleri ve Taban Puanları tablosunda (Tablo 1) taban puanını almıģ veya öğretim Kurulunca (YÖK) ilan edilen ve 'e eģdeğer kabul edilen GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Admission Test) gibi sınavlardan belirtilen taban puanına eģdeğer puan almıģ olması gerekir. mezuniyet notunun 4 lük sisteme göre en az 2,29 olması veya 100 lük sistemde ise YÖK Not DönüĢüm tablosunda bu puana denk gelen bir puan olması. lisans programları için yabancı dil koģulu aranmamaktadır. Yabancı Dil puanı olan adayların puanları değerlendirilmeye alınmayacaktır. üstü programlara öğrenci kabulünde; yüksek lisans programları için baģvuran adaylardan mülakata alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Adaylar puanlarının %60 ı, lisans mezuniyet notlarının %40 ı ile hesaplanacak puanlar üzerinden, ilan edilen kontenjanın iki katına kadar sıralanır. GiriĢ sınavı baģarı notunun hesaplanmasında; puanının %50 si, lisans diploma derecesinin %25 i ve 100 tam puan üzerinden 50 den aģağı olmamak kaydıyla; yazılı ve/veya mülakat sınavının %25 i dikkate alınır. Ancak yazılı ve/veya mülakat sınavı notu 100 tam puan üzerinden 50 puanın altında olan adaylar değerlendirme dıģı bırakılır. Bu Ģekilde hesaplanacak toplam puanın 100 tam puan üzerinden en az 50 puan olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aģağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 1. üstü Ön Kayıt Formu (YerleĢtirme sonuçları açıklandıktan sonra online baģvuru sisteminden alınacak olan form, imzalı) 2. diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti) 3. Transkript (Aslı veya Noter Onaylı Sureti) 4. Akademik Personel ve üstü Eğitimi GiriĢ Sınavı () Sonuç Belgesi Çıktısı 5. Nüfus cüzdan fotokopisi 6. Askerlik durum belgesi (Erkek Öğrenciler Ġçin) 7. 6 adet vesikalık fotoğraf Sayfa 7

9 Doktora Programlarına Başvuru Şartları: Bu Programa BaĢvuracak Adayın; ve Doktora Programlarına Kabul Edilen Mezuniyet Alanları ve Puan Türleri tablosunda (Tablo 1) belirtilen alanlardan mezun olması ilgili taban puanları sağlaması, BaĢvurulan doktora programına iliģkin; ilgili programın baģvuru koģullarında açıklamıģ olan anabilim dalı veya bilim dallarından birinde tezli yüksek lisans yapmıģ olması, (tezli yüksek lisans derecesinin yurt dıģından alınmıģ olması halinde öğretim Kurulu tarafından verilmiģ denklik belgesi aranır) Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS), Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) den en az 55 puan veya öğretim Kurulu tarafından denkliği kabul edilen diğer yabancı dil sınavından bu puana eģdeğer bir puan almıģ olması (Yabancı dil puanının geçerliliği süresizdir.) Tezli yüksek lisans mezuniyet notunun 4 lük sisteme göre en az 2,75 olması veya 100 lük sistemde ise YÖK Not DönüĢüm tablosunda bu puana denk gelen bir puan olması. Ġlgili puan türünden lisans ve doktora programlarına Kabul Edilen Mezuniyet Alanları Puan Türleri ve Taban Puanları tablosunda (Tablo 1) taban puanını almıģ veya öğretim Kurulunca (YÖK) ilan edilen ve 'e eģdeğer kabul edilen GRE (Graduate Record Examination), GMAT (Graduate Management Admission Test) gibi sınavlardan belirtilen taban puanına eģdeğer puan almıģ olması gerekir. ÖNEMLĠ NOT: üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğinde değiģiklik yapılmasına dair yönetmeliğine eklenen GEÇĠCĠ MADDE 3- (Ek:RG-6/2/ ) 06/02/2013 tarihinden önce tezsiz yüksek lisans programlarına kayıtlı olan öğrenciler doktora programlarına baģvurabilirler. Doktora programları için baģvuran adaylardan; ; bilimsel değerlendirme sınavı ve/veya mülakat sınavına alınacakların sayısı, program için ilan edilen kontenjanın iki katı ile sınırlandırılır. Adayların puanlarının % 50 si, mezuniyet notunun % 40 ı ve yabancı dil sınavından aldıkları puanların % 10 unun toplamı ile bulunacak puanlar, kontenjanın iki katına kadar en yüksek puandan baģlayarak aģağıya doğru sıralanır. Doktora programları için giriģ sınavı baģarı notunun hesaplanmasında; puanının % 50 si, yüksek lisans baģarı notunun % 15 i, yabancı dil puanının % 10 u, 65 puandan az olmamak koģuluyla bilimsel değerlendirme sınav ve/ veya mülakat sınav notunun ise % 25 i alınır. Bilimsel değerlendirme sınav ve/veya mülakat sınav notu 100 tam puan üzerinden 65 puanın altında olan adaylar değerlendirme dıģı bırakılır. Bu Ģekilde hesaplanacak toplam puanın en az 65 olması kaydıyla, adaylar en yüksek puandan aģağıya doğru sıralanarak kontenjan dâhilinde öğrenciliğe kabul edilir. DOKTORA PROGRAMLARINA KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 1. üstü Ön Kayıt Formu (YerleĢtirme sonuçları açıklandıktan sonra online baģvuru sisteminden alınacak olan form, imzalı) 2. diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti) 3. Diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti) 4. Transkript (Aslı veya Noter Onaylı Sureti) 5. Akademik Personel ve üstü Eğitimi GiriĢ Sınavı () Sonuç Belgesi Çıktısı 6. Yabancı dil durumunu belirtir belge 7. Nüfus cüzdan fotokopisi 8. Askerlik durum belgesi (Erkek Öğrenciler Ġçin) 9. 6 adet vesikalık fotoğraf Sayfa 8

10 Tezsiz Programlarına Başvuru Şartları: Bu Programlara BaĢvuracak Adayın; Bir lisans diplomasına veya YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdıģı fakülte veya yüksekokul diplomasına sahip olması, öğrenimini yurt dıģında tamamlayanların, öğretim Kurulundan alacakları denklik belgesine sahip olması gerekir. Tezsiz Programlarına kayıt için baģarı notunun hesaplanmasında; Tezsiz yüksek lisans programına baģvuran adayların baģarı sıralaması lisans mezuniyet notuna göre yapılır. Ġlan edilen kontenjan sayısı kadar aday, kesin kayıt yaptırmaları için enstitü internet sayfasında ilan edilir. Asıl listeden kontenjan dolmadığı takdirde ilan edilen gün ve saatte yedek listeden baģarı sıralamasına göre kayıt alınır. Not: Tezsiz (II. Öğretim) programları 3 yarıyılda tamamlanabilir. Program 3. yarıyılın sonunda tamamlanamazsa 4. yarıyıla dönemin harç ücreti yatırılarak eğitime devam edilebilir. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS ÖĞRENĠM ÜCRETĠ ve 3. DÖNEMLER ĠÇĠN DÖNEM BAġI 1.650,00 TL (Tezsiz Öğrenim Ücreti kesin kayıt yaptırılırken ilan edilen banka ve hesap numaralarına yatırılacaktır.) 4. DÖNEM VE ÜZERĠ DÖNEMLER ĠÇĠN DÖNEM BAġI 500,00 TL TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS PROGRAMLARINA KESĠN KAYIT ĠġLEMLERĠ ĠÇĠN GEREKLĠ BELGELER: 1. üstü Ön Kayıt Formu (YerleĢtirme sonuçları açıklandıktan sonra online baģvuru sisteminden alınacak olan form, imzalı) 2. diploması veya Geçici Mezuniyet Belgesi (Aslı veya Noter Onaylı Sureti) 3. Transkript (Aslı veya Noter Onaylı Sureti) 4. Nüfus cüzdan fotokopisi 5. Askerlik durum belgesi (Erkek Öğrenciler Ġçin) 6. 6 adet vesikalık fotoğraf Sayfa 9

11 TABLO 2. Yabancı Uyruklu Adayların üstü Programlara BaĢvuru ġartları ve Kontenjanları ANABĠLĠM ÇalıĢma Ekonomisi ve Endüstri ĠliĢkileri PROGRAM KONTENJANLAR Yabancı Uyruklu 3 Doktora 2 Turizm ĠĢletmeciliği 1 Kırklareli Üniversitesi- Marmara Üniversitesi Ortak Türk Dili ve Edebiyatı 2 Felsefe 1 Tarih 2 Doktora 2 Üniversitelerin lisans ya da tezli yüksek lisans programlarından mezun olan lisansüstü eğitim görmek isteyen yabancı uyruklu adaylar aģağıda belirtilen belgeler ile kılavuzda belirlenen kayıt süresi içerisinde Enstitü Müdürlüğüne Ģahsen baģvurur. Yabancı uyruklu öğrenciler, eğitim-öğretim ile ilgili konularda Kırklareli Üniversitesi üstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği, Kırklareli Üniversitesi üstü Eğitim ve Öğretim Senato Esasları ve ilgili mevzuat hükümlerine göre iģlem görürler. BaĢvuru sırasında ve kesin kayıt esnasında verilmesi gerekli evraklar: a) Yabancı Uyruklu BaĢvuru Formu b) Diploma veya Mezuniyet Belgesi (Yeminli noter tercümanı tarafından Türkçeye tercüme edilmiģ) c) Not Döküm Belgesi veya Diploma Eki (Yeminli noter tercümanı tarafından Türkçeye tercüme edilmiģ) d) sonuç belgesi (Türkiye de öğrenim görmüģ öğrenciler için) e) Pasaport (BaĢvuruda) Öğrenim meģruhatlı giriģ vizeli pasaport örneği (kesin kayıtta) f) Türkçe Yeterlik Belgesi (varsa) g) Belgelerin aslının ibrazı gerekli olup, fotokopileri enstitü tarafından aslı idarece görülmüģtür kaģesi vurularak asılları geri verilecektir. BaĢvurularda belgelerin asılları ibraz edilerek onaylı birer adet fotokopileri alınacaktır. Ancak kesin kayıt iģlemlerinde yukarıda istenilen belgelerin aslı veya noter onaylı sureti alınacaktır. Yabancı uyruklu öğrenci kabulünde ayrıca bir sınav yapılmaksızın, BaĢarı sıralaması; mezuniyet not ortalamaları esas alınarak EABD baģkanlığının değerlendirmesi ve EYK kararı ile gerçekleģir. Öğrenci, her yıl Bakanlar Kurulu Kararı ile belirlenen Yabancı Uyruklu Öğrenci Katkı Payını ödemekle yükümlüdür. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetinden burslu olduğunu belgeleyen öğrenciler katkı payı ödemekle yükümlü değildir. Bir alt öğrenimini Türkiye dıģında tamamlayan yabancı uyruklu öğrenci adaylarından ya da eģdeğer sayılan sınav belgesi Ģartı aranmaz. Kendi imkânları veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen lisansüstü öğretim burslusu olarak kayıtları alınan yüksek lisans ve doktora programı öğrencilerinden bir alt öğrenimini Türkiye de tamamlayanlardan sınavından en az 50 (elli) puan veya öğretim Kurumunun belirleyeceği uluslararası düzeyde kabul gören bir sınavdan eģ değer puan almaları gerekmektedir. BaĢvuran adayların lisans ya da yüksek lisans not ortalaması 4 lük not sisteminde en az 2.50 olmak zorundadır. Sayfa 10

12 Tezli yüksek lisans ve doktora programına baģvuran yabancı uyruklu adaylar için yabancı dil Türkçedir. Üniversitelerin Türkçe öğretim merkezlerinden veya birimlerinden Türkçe yeterlik belgesi alan adaylar ile KLÜ TÖMER tarafından düzenlenen Türkçe kurslarını ya da sınavlarını baģardıklarını belgeleyen adaylar Türkçeden muaf tutulurlar. Türkçe yeterlik belgesine sahip olmayan adayların KLÜ TÖMER tarafından yapılacak Türkçe seviye tespit sınavından 100 tam puan üzerinden en az 81 (Avrupa Dil Portfolyosu C1) puan almaları gerekir. ve yüksek lisans eğitimini Türkçe öğretim yapan bir üniversitede tamamladığını belgeleyen adaylar Türkçe dil sınavından muaf tutulurlar. Doktora programına baģvuran adayların Türkçe ve anadilleri dıģında Almanca, Fransızca, Ġngilizce, Ġtalyanca, Ġspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eģdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. Kendi imkânları ile veya Türkiye Cumhuriyeti tarafından verilen lisansüstü öğretim burslusu olarak kayıtları alınan yabancı uyruklu öğrencilerin, TÖMER tarafından yapılacak olan Türkçe yeterlik sınavından 100 üzerinden en az 81 (Avrupa Dil Portfolyosu C1) puan alması gerekmektedir. Sınavda baģarısız olan öğrenciler EYK kararı ile TÖMER de Türkçe Hazırlık Sınıfı na alınır ve 1 yıl izinli sayılırlar. Türkçe hazırlık sınıfında baģarılı olan öğrenciler lisansüstü programlardan ders almaya baģlayabilir. Adaylar, yukarıda belirtilen belgeleri süresi içinde enstitüye vererek kesin kayıtlarını yaptırırlar. Özel Öğrenci BaĢvuru Kabul ġartları ve Kontenjanları: Özel öğrenci kontenjanı, tezli yüksek lisansta her öğrenim yılı için 2 (iki) ve doktora programları için de aynı Ģekilde 1 (bir) öğrenci ile sınırlıdır. lisans ve doktora programları için; Tablo-1 deki ve Doktora Program kontenjanları nda belirtilen ilgili lisans ve/veya yüksek lisans diplomasına sahip olmak. belgesine sahip olmak (Yurt dıģında öğrenim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç). BaĢvuru sırasında gerekli evraklar: 1. Özel Öğrenci BaĢvuru Formu 2. Diploma veya Mezuniyet Belgesi 3. Not Döküm Belgesi veya Diploma Eki 4. Belgesi (Varsa) 5. Yabancı Dil Belgesi (Varsa) 6. Belgelerin aslının ibrazı gerekli olup, fotokopileri enstitü tarafından aslı idarece görülmüģtür kaģesi vurularak asılları geri verilecektir. Özel öğrencilik statüsü 2 (iki) yarıyıldan fazla süremez ve kayıt yenileyip yenilemediğine bakılmaksızın 2 (iki) yarıyıl sonunda özel öğrencilik statüsü sona erer. Bu statüde ders alan öğrenciler öğrencilik haklarından yararlanamaz (öğrenci kimliği verilmez, askerlik iģlemleri yürütülmez). Kayıtlı özel öğrenciler sonraki dönemlerde katkı payı ve öğrenim giderini ödemek kaydıyla sadece ders kaydı yaptırırlar. Bu öğrenciler bir yarıyılda en fazla 30 AKTS değerinde derse kayıt yaptırabilirler. Özel öğrenci statüsü ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden baģarılı sayılma koģulları, ders tekrarı ve diğer esaslar, ilgili oldukları lisansüstü programlarının ilkelerine tabidir. Özel öğrenciler, sadece enstitüde açılan dersleri seçebilir. Öğrenci kabulünde baģarı değerlendirme sırası aģağıdaki gibi ilgili enstitü tarafından hesaplanır: Sayfa 11

13 Özel Öğrenci Statüsünde öğrenci kabulünde, baģarı değerlendirme kriteri: lisansta lisans mezuniyet notları, doktorada ise yüksek lisans mezuniyet notu dikkate alınarak hesaplanır. lik durumunda varsa ve/veya yabancı dil puanı dikkate alınır. Özel öğrencilik statüsü sona eren öğrenciye talebi halinde, aldığı dersleri veya baģarı durumunu gösterir bir belge verilir. Özel öğrenciler, son beģ (5) yıl içinde baģardıkları lisansüstü dersleri EABD/EASD baģkanlığının uygun görüģü ve EYK kararı ile kredisine saydırabilir. Kredi aktarma talebinde bulunulacak dersin baģarı notu, yüksek lisans için en az CC, doktora için en az CB olması gerekir. Özel öğrenci olarak kayıt hakkı kazanan adaylar ders saati üzerinden (T+U) kredi baģına, ÜYK tarafından belirlenen ilgili akademik yıla ait ders ücretini öderler. TABLO 3. Yatay GeçiĢ Yoluyla Öğrenci BaĢvuru Kabul ġartları ve Kontenjanları YÜKSEK LĠSANS DOKTORA ANABĠLĠM YURT ĠÇĠ YURT DIġI YURT ĠÇĠ YURT DIġI T.C YABANCI T.C YABANCI T.C YABANCI T.C YABANCI ĠKTĠSAT * * * * ĠġLETME * * * * TURĠZM ĠġLETMECĠLĠĞĠ * * * * ÇALIġMA EKONOMĠSĠ VE ENDÜSTRĠ ĠLĠġKĠLERĠ SAĞLIK KURULUġLARI YÖNETĠCLĠĞĠ * * * * * * * FELSEFE * TARĠH TÜRK DĠLĠ VE EDEBĠYATI * * * * Yatay GeçiĢ BaĢvurusu Ġçin Gerekli Evraklar: a) Yatay GeçiĢ BaĢvuru Formu b) Bir alt öğrenimine ait diploma veya mezuniyet belgesi. (Yeminli noter tercümanı tarafından Türkçeye tercüme edilmiģ) c) belgesi (YurtdıĢında eğitim gören yabancı uyruklu öğrenciler hariç) d) Doktora öğrencilerinden yabanci dil belgesi e) Öğrenci Belgesi ve Not Döküm Belgesi veya Diploma Eki (Yeminli noter tercümanı tarafından Türkçeye tercüme edilmiģ) f) Disiplin cezası almadığına dair belge g) Pasaport veya Öğrenim meģruhatlı giriģ vizeli pasaport örneği (Yabancı uyruklu öğrenciler için) h) Türkçe Yeterlik Belgesi (Yabancı uyruklu öğrenciler için) i) Tüm belgelerin aslı ya da noter onaylı olması gerekmektedir. Sayfa 12

14 Yurtiçindeki Bir öğretim Kurumundan Yatay GeçiĢ Talebinde Bulunabilmek için; a) EABD nin uygun görüģü ve EYK kararı ile aynı ad veya derslerin %70 inin uyumlu olduğu bir programda kayıtlı olan, b) Genel not ortalaması yüksek lisans ve doktora programı için en az 3.00 olan, c) BaĢarısız dersi (devamsızlık sebebi de dâhil) bulunmayan, d) Tablo-1 deki ve Doktora Program Kontenjanları nda belirtilen yüksek lisans ve doktora programı için öngörülen baģvuru koģullarını sağlayan, e) Disiplin cezası almamıģ olan, f) üstü programa en az bir (1) yarıyıl devam etmiģ olup tez aģamasında olmayan (AraĢtırma Görevlileri hariç) öğrenciler yatay geçiģ baģvurusu yapabilirler. g) Üniversitemizde araģtırma görevlisi kadrosuna atanıp baģka bir üniversitede öğrenim gören veya enstitümüzde kadrosunun bulunduğu programı açık olmadığından baģka bir programda öğrenim gören araģtırma görevlileri, kadrosunun bulunduğu lisansüstü programın açılması ile birlikte baģvuru yapması durumunda EYK kararı ile baģka bir Ģart aranmaksızın yatay geçiģ hakkı kazanırlar. Yurt DıĢındaki Bir öğretim Kurumundan KLÜ deki üstü Programlara Yatay GeçiĢ Talebinde Bulunabilmek için; a) Yurt dıģındaki Kurumundan KLÜ deki üstü Programlara Yatay GeçiĢ te lisansüstü baģvuruları için Tablo-1 deki ve Doktora Program kontenjanları nda belirtilen yüksek lisans ve doktora programı için öngörülen baģvuru koģullarını sağlayan, b) programlarına baģvuran yabancı uyruklu adaylarda ise ya da eģdeğer sayılan sınavlardan alınan puan Ģartı aranmaz. Ancak öğrenimini Türkiye de tamamlayanların ten en az 50 puan alması gerekmektedir. c) Doktora programlarına baģvuran yabancı uyruklu adaylarda, puan Ģartı aranmaz. Ancak lisans veya yüksek lisans öğrenimini Türkiye de tamamlayanların ten en az 50 (elli) puan alması gerekmektedir. d) Doktora programına baģvuran yabancı uyruklu adayların Türkçe ve anadilleri dıģında Almanca, Fransızca, Ġngilizce, Ġtalyanca, Ġspanyolca, Rusça, Arapça, Çince, Japonca ve Farsça dillerinden birinden merkezi yabancı dil sınavından en az 55 puan veya ÖSYM yönetim kurulu tarafından eģdeğerliği kabul edilen uluslararası yabancı dil sınavından bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. e) BaĢarısız dersi (devamsızlık sebebi de dahil) bulunmaması gerekmektedir. f) üstü programa en az bir (1) yarıyıl devam etmiģ olup tez aģamasında olmayan öğrenciler yatay geçiģ baģvurusu yapabilirler. Yatay GeçiĢ BaĢvurularının Değerlendirilmesi: Yatay geçiģ baģvuru değerlendirilmesinde baģarı sıralaması, öğrencinin bulunduğu programdaki Not Dökümü (ağırlıklı genel not ortalaması) esas alınarak yapılır. Sayfa 13

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları

Detaylı

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ

BOŞ KONTENJANLAR İÇİN EK YERLEŞTİRME TARİHLERİ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCİ ALIM TAKVİMİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS Başlangıç Bitiş Yatay geçiş Başvuruları

Detaylı

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu

KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ. Lisansüstü Programları İçin. Başvuru ve Kayıt Kılavuzu KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ üstü Programları İçin Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Enstitüleri Başvuru ve Kayıt Kılavuzu 2014-2015 Güz Yarıyılı (10 Temmuz 2014 tarih, 58 sayılı Senato toplantısının 2 nolu

Detaylı

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R

A. B A Ş V U R U L A R D A A R A N A C A K Ş A R T L A R YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KONTENJAN VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI) TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI ve KONTENJANLARI 1 İnsan

Detaylı

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ

Tezsiz Yüksek Lisans ALES PUAN TÜRÜ T.C. YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ I ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları Kontenjan

Detaylı

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ

YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA YURTĠÇĠ ÖĞRENCĠ T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA KONTENJAN S.NO

Detaylı

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY

Kontenjan. ALES Puan Türü. ANABİLİMDALLARI/ PROGRAMLAR T.C. Uyruklu. Eğitim Türü. Yabancı Uyruklu. Yatay Geçiş. İşletme 1 60+90* 3 - SÖZ/EA/SAY YALOVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI (2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI) Eğitim Türü Tezsiz Yüksek Lisans Programları

Detaylı

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU

KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 20142015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU KILAVUZU HAZİRAN2014 1 2014 2015 EĞİTİMÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI

YALOVA ÜNİVERSİTESİ - LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI (Üniversite Senatosunun 23.07.2013 gün ve 71 sayılı toplantısında değişiklikler kabul edilmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI. Amaç. Tanımlar

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI. Amaç. Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNE İLİŞKİN SENATO ESASLARI Amaç Madde 1- Bu Senato Esasları Sakarya Üniversitesi enstitülerince yürütülen lisansüstü eğitim programlarına başvuru,

Detaylı

2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE TEZLĠ VE TEZSĠZ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KOġULLARI VE KONTENJANLARI

2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE TEZLĠ VE TEZSĠZ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KOġULLARI VE KONTENJANLARI 2014-2015 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI YABANCI DĠL OLARAK TÜRKÇE TEZLĠ VE TEZSĠZ LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARI KOġULLARI VE KONTENJANLARI Derleyen: Mustafa ALTUN Ġnternet Bağlantı Adresi: http://www.dilbilimi.net/yabanci_dil_olarak_turkcenin_ogretimi_arastirmalari.htm

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN FIRAT ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar yarıyılında Eğitim, Fen, Sağlık ve Sosyal Bilimler Enstitülerinin aģağıda belirtilen programlarına, Üniversitemiz Lisansüstü Eğitim-Öğretim

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SENATO ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç ve Kapsam MADDE 1 - (1) Bu Senato Esasları; Yalova Üniversitesi Enstitülerince yürütülen Lisansüstü Eğitim

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde bulunan Anabilim Dalları'na 2015-2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz Yarıyılında

Detaylı

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 20 Kasım 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28473 Mevlana Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME %

T.C ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü 2015-2016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ALES PUAN TÜRÜ. Uyruklu ÜNİP * ALES PUANI MEZUNİYET NOT ORTALAMASI MÜLAKAT 015-016 Güz Yarıyılı Anabilim Dalları-Lisansüstü Öğrenci Kontenjanları DEĞERLENDİRME % ANABİLİM DALLARI Türk Dili ve Edebiyatı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI

HİTİT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE DOKTORA PROGRAM İLANI HİTİT Sİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS VE PROGRAM İLANI 2015 2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDA AŞAĞIDA BELİRTİLEN PROGRAMLARA YÜKSEK LİSANS VE Sİ ALINACAKTIR 10-14 Ağustos 2015 BAŞVURU

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN Enstitümüz lisansüstü öğretim programlarına 2013 2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için öğrenci alınacaktır. alınacak

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ Afyonkarahisar 2013 BİRİNCİ BÖLÜM... 1 AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK ve TANIMLAR... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN;

BAŞVURU ŞARTLARI YÜKSEK LİSANS İÇİN; DOKTORA İÇİN; SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü ne 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı nda Tezli-Tezsiz Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. YÜKSEK

Detaylı

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü

T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü T.C. NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğü Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına ekli tabloda belirtilen Anabilim

Detaylı

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ

2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ DÖNEMİ ARKEOLOJİ ANABİLİM DALLARI YÜKSEK LİSANS Tezli Tezsiz KONTENJAN DOKTORA ALES Puan Türü Klasik Arkeoloji 10 6 E.A. SÖZ. BASIN VE YAYIN 20 10 E.A.

Detaylı

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2

Doktora - 4 - - 5 2 - 10 2 Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü nün aşağıda yazılan anabilim dallarına 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır. Adayların 19-23 Ocak 2015

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Temmuz 2015 69471265-305-7962

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜNDEN üstü Programlarımıza 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Programlara kabul şartları, kontenjanlar ve başvuru ile

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2015 2016 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN

BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Balıkesir Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü ne 20152016 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında aşağıda belirtilen sayıda yüksek lisans ve doktora öğrencisi alınacaktır.

Detaylı

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI

T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI T.C İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI ÖĞRENCİ ALIMI, KONTENJAN VE BAŞVURU KOŞULLARI ANABİLİM DALI SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TÜRK

Detaylı