1914 ve 1923 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorunu na D flar dan Bak fl*

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "1914 ve 1923 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorunu na D flar dan Bak fl*"

Transkript

1 Uluslararas Hukuk ve Politika Cilt 3, No: 11 ss.41-52, ve 1923 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorunu na D flar dan Bak fl* Christian Johannes HENRICH Özet 20. yy. bafllar nda yaklafl k Ermeni ve Müslüman ac mas z bir sivil savaflta yaflamlar n yitirmifllerdir. Her iki taraftaki kurbanlar n say s asl nda -anlafl lma s güç bir faciad r. Ayr ca bu çift tarafl katliam n Ermeni Soyk r m adl tek tarafl bir terminolojiyle an lmas da anlafl lmaz bir di er husustur. Osmanl Türkleri ve Sad k Ulus aras ndaki 800 y ll k bar fl dönemi, Ermeni Az nl n sadakatsizli i, sabotajlar ve ihanetleri sonucunda aniden sona ermiflti. Bugünlerde ise Ermeni Sorunu -politize edil mifl ve duygusal bir platforma tafl nm flt r. Bu nedenle siyasetçiler ve gazetecilerin - bu ka dar hassas bir konuyu bu konuya dâhil olan tüm taraflar n bilim adamlar ve -tarihçileri ne b rakmas nda fayda vard r. Anahtar Kelimeler: Ermeni Sorunu, Birinci Dünya Savafl, Terörizm, Berlin Kongresi, Van Ayaklanmas, Do u Anadolu, Soyk r m, Ermeni Devrimci Federasyonu, Diaspora, S n rd fl Edilme. G R fi Osmanl mparatorlu u nun çöküflü 19.yüzy l n bafllar nda doruk noktas n yaflam flt r. Jöntürk htilâli, Balkan Savafl, I. Dünya Savafl n n ç kmas, ba ms zl k mücadelesi ve Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmas, Türk Devleti nin varl n sürekli biçimlendirmifl ve de ifltirmifltir. Özellikle de az nl n, Müslüman ço unluk ile olan bar fl içindeki yaflamlar dramatik bir flekilde de iflmifltir. Türk- Ermeni iliflkilerindeki bu geliflmeler, Avrupa daki büyük devletler gibi d fl etkilerden ayr yorumlanamaz deki Berlin Konferans ve 1912 ile 1913 y llar ndaki Balkan Savafl sonras nda Avrupa devletlerinin gerçek niyetleri iyice ortaya ç kar: Niyetleri Osmanl mparatorlu u nu aralar nda pay etmektir. 1 9 May s 1916 tarihinde ngiliz Mark Sykes ile Frans z Charles Georges-Picot, ülkeleri ad na Anadolu nun paylafl lmas nda anlafl rlar. Bunu takip eden Sevr Bar fl Antlaflmas nda, Rusya, Yunanistan ve talya ya da pay verilir 2. Avrupa ülkeleri, Osmanl mparatorlu u nun zay f durumundan giderek kendi ç karlar yönünde daha fazla yararlan rlar. 19. yüzy l n son çeyre inde Osmanl mparatorlu- * Makale, bir yeminli tercüme bürosunca Almanca metinden çevrilmifl, ayr ca Prof. Dr. brahim S. Canbolat taraf ndan dil ve akademik disiplin/içerik aç s ndan gözden geçirilmifltir. 1 Bkz: Danica Mili_, Die ökonomische Penetration des Balkans und der Türkei durch die Industriestaaten, Ralph Melville; Hans-Jürgen Schröder (Hrsg.), Der Berliner Kongress von Die Politik der Großmächte und die Probleme der Modernisierung in Südosteuropa in der Zweiten Hälfte des 19. (Wiesbaden: Jahrhunderts, Franz Steiner Verlag, 1982), içinde: s Bkz: The New Encyclopaedia Britannica, Vol. 11, 1985, s

2 Christian Johannes HENRICH u nun baz bölgelerini ele geçirerek, bu bölgeleri kolonilere dönüfltürürler. ngiltere M s r n d fl nda, Suriye ile Mezopotamya y da kontrolü alt na almak ister; Fransa Kuzey Afrika ile Lübnan a göz diker; talya Tripolis ile Arnavutluk u talep eder; Rusya ise Ermenistan ile Kürdistan için spekülasyon yapar 3. Avrupa ülkelerinin bu agresif ve k smen afla lay c politikas, Do u daki Müslüman olmayan az nl klar n, Müslüman çevrelerle olan kaç n lmaz gerginliklerini artt r r. Ermeniler aç s ndan bu gerginliklerin daha trajik sonuçlar olmufltur. H nçak ve Taflnak Komiteleri nin tahriklerine maruz kalan Ermeniler aç kça özerklik istediler ve düflman taraf olan Rusya ile k smen iflbirli i yapt lar. Osmanl yönetimi bu tehdit içeren geliflmelerin varl n Ermeniler Sorunu na radikal çözüm üretme vesilesi saym flt r de Ermeni az nl n büyük bir k sm savafl koflullar nda hayatlar n kaybettiler. Ancak bununla birlikte toplu ölümler gerçe i vard r. Süreklilik gösteren g da k tl ve bunun sonucunda yaflanan açl k, çok say daki bu ölümlerin öncelikli sebepleri aras ndad r. Bu g - da teminindeki s k nt lar ayr ca, Osmanl ordusunda da hat r say l r kay plara neden olmufltur. Bundan baflka, Ermeni htilâl Komitesi nin terörist sald r lar da, her iki taraf n çok say daki kay plar ndan sorumludur. Nadiren de olsa Osmanl ordusunun, jandarman n ve göçebe konumundaki Kürt çetelerin sald r lar da söz konusudur. Buna ra men Ermeniler özellikle de diaspora Ermenileri, iskân politikas na dayal göç ettirme plan n bugün, Osmanl mparatorlu u nun uygulad n ileri sürdükleri bir sistematik soyk r m olarak görüyorlar. Türkler buna itiraz etmekte ve her iki taraf n büyük kay plar oldu una dikkat çekmektedirler. Ermeni tarihçiler ve politikac lar taraf ndan tarihî olaylar n büyük ölçüde tek tarafl olarak anlat lmas ve Müslüman tarafta çok daha fazla olan kaybedilen insan say s n n gizlenmesi, 90 y ldan fazla bir süreden beri bu çat flman n uluslararas boyut kazanmas na neden oldu. Bu makalede, Türkiye Cumhuriyeti nin kurulmas na kadar olan sürede Türk-Ermeni iliflkilerindeki geliflmeler, I. Dünya Savafl n n bafllamas, Van daki Ermeni isyan, stanbul daki Ermeni ihtilâlcilerin tutuklanmas, stratejik aç dan önemli bölgelerdeki Ermeni az nl n baflka yerlere göç ettirilmeleri konular ele al narak, soruna objektif bir bak fl aç s getirilmeye çal fl lacakt r. Birinci Dünya Savafl n n Ç k fl na Kadarki Geliflmeler Devletin h zla çökmeye do ru gitmesi, politik ve toplumsal bir hareket olan, askerî aç - dan da genifl destek gören, birlik, beraberlik ve ilerleme nin temellerinin at lmas n ve kuvvetlenmesini getirmifltir. 2 Temmuz 1908 tarihinde, 30 y l önce kald r lm fl olan Kanuni Esasiye nin (Anayasa) Sultan II. Abdülhamit taraf ndan yeniden yürürlü e konmas yönünde faaliyetlerde bulunan Jöntürk htilâli gerçekleflir Nisan nda eski Türk muhafazakârlar ve din hocalar n n yard m yla eski düzen in yeniden kurulmas dene- 3 Fikret Adan r, Der Zerfall des Osmanischen Reiches, In: Alexander Demandt (Hrsg.), Das Ende der Weltreiche: Von den Persern bis zur Sowjetunion, (München: Verlag C. H. Beck, 1997), içinde: s

3 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorununa D flar dan Bak fl nir 4. Bu giriflimler birkaç hafta içinde baflar s zl kla sonuçlan r, II. Abdülhamit tahttan indirilerek sürgüne gönderilir. Jöntürkler, kardefli V. Mehmet i yerine getirirler, ancak devlet yönetimini ellerinde tutarlar. Bu Ulusal-Türklük hareketi, Jöntürk hareketinin üstüne ç kar. Bu her fleyden önce H ristiyanlar k zd rmakla birlikte, Araplar ve Acemler ( ranl lar) gibi Türk olmayan Müslümanlar da k zd rm fl ve güvensizlik yaratm flt r ve 1913 y llar nda yenilgiyle sonuçlanan Balkan Savafllar ndan sonra Osmanl mparatorlu u Balkanlarda genifl toprak kayb na u ram flt r. Yaln zca Bat Trakya, Osmanl egemenli i alt nda kalm flt r. Osmanl n n çöküfl dönemi flüphesiz, Osmanl mparatorlu u nda Müslüman olmayan halk n yüzy llar boyu görmüfl oldu u hoflgörü ve inayetin de kan t oldu u dönemdir. Osmanl egemenli i alt nda bulunan Gayrimüslimlerin (reâyâ) durumu yeni yöneticilerin 5 egemenli i alt ndaki ulusal ve dinsel az nl n durumlar ndan çok daha iyi idi. Alman mparatorlu u (Deutsches Reich ) Hükümeti ile 19. yüzy ldan beri süregelen iyi iliflkiler, Jöntürkler ile daha da kuvvetlenmifltir. Alman Reich ini kendilerine devlet modeli olarak görürler. Alman Askerî Komisyonu Baflkan Korgeneral Otto Liman von Sanders i, Bo azlar n savunmas ndan sorumlu I. Kolordu Komutanl n n bafl na getirirler. Bu karar itilaf devletlerinin tepkisine neden olur. stanbul buna karfl ç kar. Gerçi Türkler Liman Osmanl mareflalli ine ve ordu baflmüfettiflli ine terfi ettirdiler ama ordu kumandanl n kendisine vermediler 6. tilaf Devletleri ve Merkezi Avrupa Devletleri nin aksine, Osmanl devleti savafl ç kmadan önce hiçbir anlaflmaya dâhil olmam flt. Savafla girme karar, Merkezi Avrupa Devletleri nin yan nda, Rusya ya 7 karfl olmufltur. Farkl cephelerdeki savafl Osmanl mparatorlu u nu y pratm flt r. Kafkasya da Rusya ya, Irak ve Süveyfl Kanal nda ise ngiltere ye karfl savaflm flt r. Ayr ca Galiçya, Makedonya ve Romanya da da savafl lm flt r. ngilizlerin bir Ulusal Arap Devleti vaadine kap lan Araplar, Osmanl içinde ayaklanma bafllatt lar, Ruslar ise ayn s n Ermenilere vaat ettiler. Böylece tilaf Devletleri, Osmanl devleti içindeki etnik ve dinsel az nl klar n kendi menfaatleri içersinde yer almalar n sa lamaya çal flt lar. Bu durumda gerçek savafl suçu ortaya ç kar. Anadolu da Türkler ile Araplar ve Ermeniler aras nda yüzy llard r süregelen bar fl, böylece kendini gösteren savafl ç karlar nedeniyle tehlikeye sokulur. Rusya gerçekte ba ms z bir Ermenistan devleti nden yana de ildir Berlin Konferans ile San Stefano nun özgürlü ünün yeniden gözden geçirilmesinden sonra Çar, Avrupa devletlerinin Balkanlarda Rus hâkimiyetini kabul etmeyecekleri gerçe ini anlar. Rusya n n, Akdeniz e geçifl sa lama plan, yaln zca Do u Anadolu üzerinden 4 Bertrand Michael Buchmann, Österreich und das Osmanische Reich. Eine bilaterale, Geschichte (Wien: WUV, 1999), s Katrin Boeckh, Von den Balkankriegen zum Ersten Weltkrieg. Kleinstaatenpolitik und ethnische Selbstbestimmung am Balkan, (München: R. Oldenbourg Verlag, 1996), s Buchmann, a.g.e., s Ayn yer, s

4 Christian Johannes HENRICH mümkün olabilmesi ile s n rl kalacakt r. Ruslar yaln zca bu nedenden Ermenileri kullanarak, kendilerini Osmanl mparatorlu u ndaki H ristiyanlar n resmî koruyucusu ilan ederler. Asl nda, daha önce de inildi i gibi, böyle bir himayeye ihtiyaç yoktu, çünkü Osmanl mparatorlu u ndaki az nl klar n durumlar baflka hükümranl k alt nda bulunan az nl klar n durumundan çok daha iyi idi. Rusya, 19. yüzy l n sonlar ndan itibaren Ermenistan htilal Komitesi nin kurulmas - n destekler. Ancak bunlar, Ermeni vatandafllar aras nda özellikle çok ra bet bulamayan bölgesel küçük gruplard. Çünkü Ermenilerin büyük bir k sm Osmanl egemenli i alt nda mutluydu ve bu mutluluk ve bar fl devam ettirmek istiyordu. Herfried Münkler n tesbiti flöyleydi: Osmanl mparatorlu u [ ], ba ms zl klar ve özerklikleri sadece Osmanl - mpara torlu u içinde güvencede olan H ristiyan gruplar n ve cemaatlerin hamisi. 8 olabiliyordu Yirminci yüzy l n bafllar nda, Romanya sab k baflbakan Prof. Dr. Nikolae Jorga, Polonyal Mikoscha ya flunlar söyler: Ermeniler Türklerden, di er uluslardan gördüklerinden daha çok itibar görmektedir. - Yu nanlara göre daha çok inanç özgürlü üne sahiptiler.[ ] Zekâlar, devrim plan yapacak kapasitede de ildi... Türk mparatorlu unun çöküfle do ru gitti inin ifade edilmesini - duy mak istemiyorlard 9. Osmanl devletinin savafla girmesi Rusya n n çoktand r dört gözle bekledi i, Akdeniz e geçifli ele geçirme iste i aç s ndan bir f rsatt. Çar, bir taraftan H nçak ve Taflnak Komiteleri nin daha önce bafllatt klar terör eylemlerinden, di er taraftan da Kafkas ordusunun hücuma geçmesinden medet umuyordu. Birinci Dünya Savafl n n ç kmas ile Osmanl devleti nin kendini kurtarma savafl da bafllam fl oldu. Daha önce de de inildi i gibi, büyük devletlerin epeydir Osmanl mparatorlu u nu paylaflma emelleri vard. fiimdi, Emperyalizmin sunulan bu ganimeti 10 pek de sevilmeyen Alman mparatorlu- u hükümeti ve Habsburg Hanedanl n n yan na kat l nca, Osmanl mparatorlu- u nun parçalanmas tam anlam yla kesinlik kazand. Düflmanla flbirli i ve Van Ayaklanmas htilal Komitesi taraf ndan uygulanan sürekli terör ile Ermeni halk n n gözünün korkutulmas zaman içersinde baflar l olmufltur. Ama buna ra men, soyk r m teorisyenlerinin ço u, 1890 ve 1915 y llar aras nda meydana gelen olaylar karfl s nda tek tarafl ve ço u zaman da inkâr edici bir tutum içerisinde olmufllard r. Genellikle Osmanl yönetiminin Ermenileri gereksiz yere sürgüne gönderme karar ald iddia edilmektedir. Oysa tam tersi söz konusudur. Bu konuda fiahin Ali Söylemez in tespiti, Ermeni ihtilalcilerin I. Dünya Savafl s ras nda büyük ölçüde vatan hainli i yapt klar ve sivil halka silahl terörist hareketlerde bulunarak düflmana yard m ettikleri 11 fleklindeydi. Savafl n 8 Herfried Münkler, Imperien: Die Logik der Weltherrschaft - vom alten Rom bis zu den Vereinigten, (Berlin: Staaten Rowohlt, 2005), s Nicolae Jorga, Geschichte des Osmanischen Reiches: Nach den Quellen, , dargestellt Bd. 1 5, (Gotha: Friedrich Andreas Perthes Verlag, 1913), s Adan r, a.g.e., s fiahin Ali Söylemezo lu (Hrsg.), Die andere Seite der Medaille: Hintergründe der Tragödie von 1915 in Kleinasien. Materialien aus europäischen, amerikanischen und armenischen (Köln: Quellen, Önel Verlag, 2005), s

5 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorununa D flar dan Bak fl ilan ndan befl gün sonra, 6 Kas m 1914 de, Rostow daki bir önceki ngiliz viskonsülü Blyth Kirby, Londra daki D fliflleri Bakanl na, Türkiye deki Ermenilerin Ruslara silahl bir flekilde yard m etmek üzere haz rl k yapt klar n bildirmifltir 12. Baz baflka ngiliz kaynaklar nda da Ermenilerin vatan hainli inden söz edilmektedir: Ayr ca Türkiye, Kafkas cephesinde ve Do u Anadolu da içten vurulmak istenmektedir. - Er menilere, General Andranik ve flkan n talimatlar yla Kafkasya da gönüllü birlikler - olufl turma ve Rus ordusu ile savaflma talimat verilmifltir y l bafl nda bu birlikler Türk Ermenilerinden asker sa layarak hatt n gerisinde organize olmufllard r 13. stanbul Hükümeti, General smail Enver Pafla komutas ndaki Osmanl birliklerinin 1914/1915 k fl nda Sar kam fl ta Rus ordusuna karfl girifltikleri harekâttan sonraki yenilgi karfl s nda flafl rm fl ve floke olmufltur. Bu yenilgi iç politikada, de iflik toplum ve din gruplar aras nda daha da kötüleflen ruh halini de beraberinde getirir. Sar kam fl yenilgisinden sonra gerginlik iyice t rman r. Hosfeld, Ermenilerin, yenilgiye u ram fl Osmanl Birliklerinde aynen Türk arkadafllar gibi temsil edildikleri için, hükümet taraf ndan günah keçisi ilan edilmelerini pek mant kl bulmaz. Ancak bu ifade daha sonra kendi kendine gerçek anlam n bulacakt r. O, Bryce Raporu ndan flu al nt y yapar: Türkler, Ermeni gönüllülerinin Ruslarla ayn tarafta savaflt klar n saptam fllard r 14. Hosfeld ilaveten, Ermeni kökenli Osmanl Generali Armen Garo Past rmac yan n Mehmet Talat Pafla n n askerî-stratejik bir karar na k zarak Ruslar n taraf na geçti ini dile getirmektedir. General Past rmac yan Sar kam fl ta felaket bir yenilginin yafland 1914/1915 k fl nda Ermeni gönüllü birliklerine ülkelerine karfl olma emri vermifltir. Teflkilat- Mahsusa n n bir ajan, 1914 de Rusya daki Ermenilerin gönüllü olarak silâhalt na al nd klar ndan bahsetmektedir 15. Ermeni htilal Komitesi nin ve bireysel olarak kimi Ermenilerin provokasyonlar devam eder. Past rmac yan, [ ] London Daily Graphic e kendini ve baflkalar n Ruslar n taraf nda savaflan Ermeni htilalciler olarak gösteren bir foto raf gönderir 16. Bu olay çok say daki Ermeni aras nda da izans zl k olarak nitelenmifltir. Bu aptalca eylem, Türk iktidar sahiplerini ve Ermenilerin silahs z ve çaresiz kald klar nda kendilerini nefretle anacaklar genifl halk kesimini tahrik etmifltir 17. Bu insanl k felaketi 1915 y l ilkbahar nda meydana gelmifltir. Van daki Müslüman ahali ile H ristiyan Ermeniler aras nda sürekli artan gerginlikler 1915 y l Nisan ay n n ilk haftas nda patlak verir. 12 Söylemezo lu, a.g.e., s Encyclopaedia Britannica, 1971, Vol. 22, s Rolf Hosfeld, Operation Nemesis: Die Türken, Deutschland und der Völkermord an den, Armeniern (Köln: Kiepenheuer und Witsch Verlag, 2005), s Ayn yer, s Ayn yer, s Peter Balakian, The Burning Tigris: The Armenian Genocide and America s, Response (New York: Harper Collins, 2003), s

6 Christian Johannes HENRICH Ermeni Ayaklanmas 1915 y l Nisan ay n n ilk haftas bafllar ve bir ay sonras nda Rus ordusu ile birleflmeye kadar devam eder. 18 Van ayaklanmas olarak adland r lan olaylarda Ermeni ihtilalciler flehri ele geçirerek Polis Merkezini ve di er sivil yönetim binalar n atefle verirler. Türklerin iç ayaklanma ile ilgili kayg lar, bir sonraki ay Van da gerçekleflen bir baflka olay ile daha da artar. Rus s n r yak n nda [ ] Van epey zamand r ulusal propaganda merkeziydi. 19. Van Valisi, asl nda Kafkas cephesinde Ruslar n taarruzuna karfl önemli bir savunma için gerekli olabilecek bir Osmanl tümenini flehre getirtti. Rus Çar II. Nikolaus 21 Nisan 1915 de Van daki Ermeni htilal Komitesine bir telgraf çekerek, Rus taarruzuna, Van daki ayaklanmalar ile verilen destek için teflekkürlerini iletmifltir. Ayaklanmalar May s ay sonuna kadar devam eder. Osmanl ordusundaki birçok birlik kuflatma alt na al n r ve bu sayede Rus ordusuna May s 1915 de Van ele geçirme ve ihtilalcilere yard m etme imkân do ar. fiehir, 17 May s 1915 de tamamen Ruslar n ve Ermenilerin kontrolüne geçti inde, henüz öldürülmemifl ve kaçamam fl olan Müslümanlar Ermeniler taraf ndan öldürülürler. Dört Hafta boyunca Ermeni ihtilalciler ile Osmanl askerleri çetin sokak savafllar yaparlar. Müslüman halka ait çok say daki ev yak lm fl ve Ermeniler Do u Anadolu merkezinde yaflayan tüm Müslüman halk ya öldürmüfller ya da yerlerinden etmifllerdir. ABD de yay mlanan Ermeni Gazetesi Gocnak ta 24 May s 1915 de yay mlanan bir makalede gururla flöyle denmektedir: Van da yaln zca 1500 Türk kalm flt r. Ancak burada, Amerikal bir profesör olan David Maggie nin verdi i, o zamanlar Van da Müslüman n yaflad na dair bilgi unutulmamal d r 20. Böylece, Van daki Müslüman halk n % 1 inden de az n n hayatta kalabildi i ortadad r. Ermenilerin sergiledi i bu vahfleti, soyk r m teorisinin ateflli savunucusu Wolfgang Gust bile dile getirmek durumunda kal r. Gust, Van daki Alman misyonunun sviçreli yöneticisi papaz Spörri den flu al nt y yapar: Öfkeli Ermeniler Genf Konvansiyonu hükümlerinin aksine tutum içindedirler ve intikam h rs ile davran rlar. Yang nlar artar. Türk evlerinde ve k fllalar nda tahrip olmam fl ne kald ysa, ac mas zca yak l p y k l r. Türkler, hasta ve kötü durumda olsalar merhametsizce katledilir 21. bile, Misyondaki Alman bir rahibe olan Gust Käthe Erhold ise flöyle devam eder: Coflkun seyelânlar n, hoflnutsuzlu un ve flüphenin, intikam h rs ve ilkel tutkular n - savak lar ndan bofland ilk özgürlük günlerinin ve geride kalanlar n, onlar n yafll lar n n, - has talar n n ve Türk halk n n kaçacak gücü kalmayan kad nlar n n oluflturdu u bu - manza ra üzerine bir örtü açmak istiyoruz. Ço u fiziken ve ruhen y pranm fl ve ölümle yüzyüze gelmifl savafl tutsa Türk kad nlar gözlerimizin önünde çiftliklerimizde amans z - hastal k lar ve k r lm fl kalplerle solup tükeniyorlard. Ma lup duruma düflmüfl Türk halk n n 18 Hüseyin Çelik, [Ataöv, Türkkaya (Hrsg.,), The Armenians in the Late Ottoman, Period (Ankara, 2002)], içinde: s Guenter Lewy, Der erste Genozid des 20. Jahrhunderts? Aus: American Jewish Commitee (Hrsg.), Commentary, Ausg. Dezember 2005, s Bkz.: Cem Özgönül, Der Mythos eines Völkermordes: Eine kritische Betrachtung der Lepsiusdokumente sowie der deutschen Rolle in Geschichte und Gegenwart der Armenischen (Köln: Frage, Önel Verlag, 2006), s Wolfgang Gust (Hrsg.), Der Völkermord an den Armeniern 1915/16. Dokumente aus dem Politischen Archiv des deutschen Auswärtigen Amts, zu Klampen Verlag: Springe 2005, s

7 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorununa D flar dan Bak fl bu tamamen çaresiz, zafer kazanm fl olanlar n keyfi davran fllar na terkedilmifl - kad nlar n daima o döneme ait en derin ac lar duyarak anaca z 22. Ermeniler, Rus ordusu için hat r say l r bir [ ] destekti 23. Van daki baflar l ayaklanmadan sonra, bunu htilal Komitesi nin düzenledi i di er ayaklanmalar takip eder. Bayburt, Erzurum, Beyaz t, Tortum ve Diyarbak r dan da huzursuzluklar bildirilmektedir. stanbul Hükümeti buna tepki göstermek durumundad r. Çar a do rudan asker olarak hizmet eden Ermeni d fl nda sabotajc ve iflbirlikçi olarak Çarl k Rusya s na hizmet eden çok say da Türk Ermenisi de Osmanl mparatorlu u için bir tehdit oluflturmaktayd. Araziyi iyi tan yan Ermeniler de rehberlik yaparak ülkelerine ihanet etmifllerdir. Kafkasya daki Rus kuvvetleri Komutan General Mishlayevsky, örne in, Ermeni General Andramik Ozanian dan bölgedeki da lar ve tercih edilecek güzergâhlar ile ilgili bilgiler almaktayd 24. Ermeni htilal Komitesi ve Amaçlar Osmanl n n 17. yüzy lda bafllayan çöküflü, yukar da da belirtildi i gibi, d fl etkenler ile olmufltur. Ermenilerin halen yay mlanmakta olan Hairenik isimli haftal k gazetenin 28 Haziran 1918 tarihli bask s nda flunlar yaz lmaktayd : Türkiye deki Ermeniler aras nda ihtilal ruhunun yarat lmas n n nedeni Rus provokasyonudur. Rusya [ ] s n r bölgelerindeki halk aras nda merkezkaç kuvveti niteli inde bir eylem yürütmüfltür 25. Ermeni Luase Nalbandian, H nçak Komitesi ile ilgili flu aç klamay yapar: Ermeni halk n n duygular n harekete geçirmek için terör ve provokasyona ihtiyaç - duyul maktayd. Halk, düflman na karfl tahrik edilmeliydi. O zaman düflman n misilleme - ey lemlerinden yararlanabilirdi. Halk n H nçak Program na güvenini sa lamak amac yla - te rör, bir araç olarak kullan lmal yd. Komitenin amac, Osmanl yönetimini terör - ile hu zursuz etmekti. Böylece rejim itibar kaybederek zedelenecekti. Terörist taktiklerin - esas he def noktas yaln zca hükümet de ildir. H nçak Komitesi, hükümet için çal flan -Türk ve Er menileri öldürmek istemifl, tüm ajan ve muhbirleri bertaraf etmeyi denemifltir. O zaman parti yani komite, terör eylemlerini hayata geçirebilmek için kendine has bir -teflkilât kur mal yd 26. Amerikal tarihçi Justin McCarthy de Anadolu daki Ermeni az nl n sürgündeki Ermeniler ya da Ermeni diasporas arac l yla aktif biçimde k flk rt ld n belgeleyen kaynaklara iflaret ediyor. Taflnak n 1892 y l nda düzenledi i ilk Genel Kurul toplant s nda bir lkeler Program haz rlanm flt r. Bu programda her fleyden önce, Taflnak Komitesi nce Türk Hükümetine karfl savafl bafllat lmas hususu yer alm flt r. Taflnak Komite- 22 Ayn yer, s Lewy, a.g.e., s Ayn yer, s Hairenik vom Luase Nalbandian, Armenian Revolutionary Movement, (University of California Press, 1963), s

8 Christian Johannes HENRICH si nin hedefleri do rultusunda Türkler, nerede olursa olsun öldürülmeliydi. Türk çocuklar da, Ermeni ulusu için tehdit oluflturdu undan dolay öldürülmeliydi 27. stanbul daki Tutuklamalar ve Ermenilerin Tehciri Van daki ayaklanma ile birlikte Osmanl Hükümeti de stanbul da tutuklamalara bafllar. Aralar nda çok say da politikac n n da bulundu u epeyce entelektüel Ermeni tutuklan r. Bunun arkas nda epeydir süregelen terör eylemleri, sabotaj ve ayaklanmalar yatmaktad r. Bu kifliler, yaln zca Ermeni olduklar için de il, ayn zamanda Ermeni htilal Komitesi nin üyeleri olduklar için tutuklanmaktayd lar. Çünkü tüm bu eylemlerin, H nçak ve Taflnak htilal Komiteleri nin ifli oldu u düflünülmektedir. Talat Pafla, Alman Konsolosu Hans Freiherr von Wangenheim e politik aç dan güvenli olmayan flahsiyetler den söz etmifltir 28. Savafl esiri olan bu ihtilalciler, aynen stratejik aç dan önemli bölgelerde yaflayan Ermeniler gibi göçe tabi tutulur. 27 May s 1915 tarihli Meclis Karar na göre, Osmanl Dâhiliye Naz r ( çiflleri Bakan ) Mehmet Talat Pafla Van olaylar nedeniyle bir zorunlu iskân yasas ç kart r. Bu yasa ile cephe bölgeleriyle di er stratejik aç dan önemli bölgelerde oturan Ermeniler Suriye- Halep e gönderileceklerdi 29. Bu, istekleri d fl nda Türkiye nin iç k s mlar na ve Suriye ye göç ettirilen Ermenilerin açl ktan ölmesi ya da Türk asker veya polisi taraf ndan korunamad için öldürülmelerini beraberinde getiriyordu 30. Ancak bu durum Hükümetin, Ermenilerin sald r lara karfl korunmalar emrine ra men yaflanmaktayd. Göç ettirilenlerin korunmalar amac yla hükümet trenlerde polis, jandarma ve askerlerden oluflturulmufl güvenlik birlikleri görevlendirmiflti. Ancak bu maalesef sald r lara karfl korumaya yetmiyordu. Zaten her birlik de kafilesinin korunmas n ciddiye almayabiliyordu. Baz lar Ermenilerin mal ve mülkleri üzerinden ticaret yap yordu. Ana BritannicaAnsiklopedisi nde flöyle der: Bu operasyon s ras nda [ ] Ermeniler, Türk hatlar n n gerisinde Ruslar n desteklenmesi fleklinde Türklerle aralar n n aç lmas na zorlanm fllard r. Türk Hükümeti 11 Haziran 1915 de Ermenilerin tehcirini öngören karar resmen al r 31. Taner Akçam, tehcir emri ile sözde soyk r m aras nda bir iliflkiye de inmektedir. O, tehcir karar n n çok dar bir çevrede al nd görüflündedir. Çok gizli olarak yap lan toplant lara yaln zca, Harbiye Nezareti nin, ttihat ve Terakki Merkez Komitesi nin, Teflkilat- Mahsusa gizli servisinin seçilmifl üyeleri ile baz politik flahsiyetler kat labilmekteydi. Bu güvenlik konusu o kadar s k yd ki, baz kabine üyeleri bu toplant larla ilgili bilgilen- 27 M. Varandian, History of the Armenian Revolutionary Federation, Dashnaktsutiun: , (Mailand: Oemme Edizioni, 1990), s Hosfeld, a.g.e., s Bugün Suriye kenti olan Halep, o dönemde Osmanl ülkesinin s n rlar içerisindeydi. 30 Encyclopaedia Britannica, 1971, Vol. 22, s Encyclopaedia Britannica, 1971, Vol. 22, s

9 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorununa D flar dan Bak fl dirilmiyorlard bile 32. Gerçi bu hükümet çevrelerinde, özellikle de kriz durumlar nda ola an kabul edilmekteydi yaz nda Baflkan Harry S. Truman ve en güvendi i kifli olan D fliflleri Bakan James F. Byrnes n kabineyi, parlamentoyu ve hatta Amerikan Ordusu Komutan Mareflal Dwight D. Eisenhower, Amiral William D. Leahys ve General Curtis Lemay bilgilendirmeden Hiroflima ve Nagazaki ye atom bombas at lmas n organize etmifl olmalar ndan dolay 33, hiçbir Amerikan bilimadam ABD nin Japonya ya soyk r m planlad n söylemeyecektir. Savafla iliflkin stratejik kararlar n gizli tutulmas, bu gizli toplant larda insanl a karfl suçlar n konuflulup kararlaflt r ld n n ispat say lmaz. Bu göç ettirmeler, Müslümanlar n Anadolu daki H ristiyanlara karfl ölçüsüz bir flekilde kötü muamele uygulad klar n n belgesi olarak gösterilmek istenmektedir. Ancak bu do ru de ildir. Çünkü Osmanl mparatorlu u di er Müslüman Türk vatandafllar - na da, güvenlik ve istikrara yönelik devlet kararlar na karfl ç kmalar halinde ayn s n uygulamaktayd. Örne in 1865 y l nda Müslüman Avflar lar, sürekli Çukurova da ikamet etmek istemedikleri için o dönemde Osmanl s n rlar içinde bulunan Suriye ve Sivas yöresine göç ettirilmifllerdir 34. Onlar yazlar da larda, k fllar da Çukurova da yaflayan göçebe bir afliretti. Tüm bu gruplar n gidifl ve geliflleri ile artan h rs zl k, kaçakç l k ve benzeri kriminal eylemleri önlemek amac yla devlet yeni bir iskân yasas ç kard. Avflar lar bu yasaya uymad klar ve devlet güçleriyle çat flt klar için, göçe zorland lar 35. Hatta Türk Halk Ozan Dadalo lu 19. yüzy lda bu Türkmen Ayaklanmas ile ilgili bir türkü bestelemifltir. Asl nda, bir hükümetin bu türden uygulamalar yaln zca Osmanl devleti için söz konusu de ildi. lgili gruplara uygulanan sert ve ac mas z cezalar, yaln zca kolektif cezalar kapsad ndan o kadar korkutucu görünmüyordu. Yani bu, oluflmufl ferdi suçlar için tüm bir grubun cezaland r lmas uygulamas d r. Bu müflterek ve hatta önleyici ceza yöntemleri Osmanl n n yan s ra di er ülkelerde de, hatta bugün bile uygulanmaktad r. Bununla ilgili afla daki iki örnek verilebilir y llar aras ndaki Burlar Savafl nda ngilizler çok say daki sivili (kad nlar ve çocuklar dâhil) hayatlar n kaybettikleri toplama kamplar na kapatm fllard ABD de iç düflman a karfl bu yöntemi uygulam flt r. Japon Hava Kuvvetleri nin Pearl Harbor da 7 Aral k 1941 de düzenledi i hava sald r s n takiben, Baflkan Roosevelt 1942 de tüm (yaklafl k ) Japon kökenli Amerikan vatandafl n ABD nin bat sahilinden iç kesimlere sürmüfltür. Bu zoraki yer de ifltirme nedeniyle çok say da kifli yaflam n yitirmifltir Taner Akçam, Armenien und der Völkermord: Die Istanbuler Prozesse und die türkische Nationalbewegung, (Hamburg: Hamburger Edition, 1996), s Bkz.: Gar Alperovitz, Hiroshima: Die Entscheidung für den Abwurf der,1995. Bombe 34 Büyük Larousse, 1986, s Prof. Dr. brahim S. Canbolat ile tarihinde yap lan söylefli. 36 Bkz.: Koutcharian, [ Tessa Hoffmann (Hrsg.), Verfolgung, Vertreibung, Vernichtung der Christen im Osmanischen Reich (Münster: LIT-Verlag, 2004)], içinde s Söylemezo lu, a.g.e., s

10 Christian Johannes HENRICH stanbul daki ihtilal üyelerinin gözalt na al nmas, Ermeni halk n savafl bölgelerinden ve stratejik bölgelerden al narak göçe tabi tutulmalar, yaln zca koruyucu önlemler çerçevesinde anlafl lmas gereken bir husustur 38. Bu, Türk askerini, sivil halktan gelebilecek pusu kurma eylemlerinden, di er taraftan da htilal Komitesi taraf ndan Müslüman halka yap labilecek sald r lardan da koruyacakt r. Ayr ca Ermenilerin tehciri s ras nda yapt klar yolculukta, Müslüman halk n bizzat kendisinden gelebilecek eylemlerden de koruyacakt r. Bu yolculuk esnas nda yiyecek k tl, hastal klar ve çetelerin sald r lar ile çok say da Ermeni ve onlar korumakla görevli Müslüman asker hayat n kaybetmifltir. Birinci Dünya Savafl n n Sona Ermesinden Cumhuriyetin Kurulmas na Kadarki Dönem 30 Ekim 1918 tarihinde Osmanl ordusu, Mondros ta galip devletlerle imzalanan mütareke sonucunda terhis edilir. Galip devletlerden ngiltere, Fransa, talya ve Yunanistan gibi d fl, etnik- dinsel az nl klar olan Ermeni ve Yunanl lar gibi iç mihraklar Anadolu yu hemen paylaflmaya koyulurlar y llar aras nda Mustafa Kemal in Ulusal Kurtulufl Hareketi giderek artan bir ilgi görmekte ve taraftarlar n n say s sürekli artmaktad r. Bu arada eski Osmanl ordusundan kaçanlardan ve gönüllülerden oluflan bir ordu kurulmaktayd. Halk n artan deste i ve askerî baflar lar elde edilmekteydi de, do uda ba ms zl k savafl veren Ermeniler yenilgiye u ram fllard r. A ustos ay sonunda da Yunanlar birkaç gün içinde yenilgiye u rat larak, son Yunan askerleri de Eylül ay nda zmir i terk ederler. Askerlerle birlikte hemen hemen tüm Yunan sivil halk da gider. Türk ordusunun bu beklenmeyen baflar s, 11 Ekim 1922 de Mudanya da güçlerin uzlaflmas ile ilgili bir mütarekeye götürür. 19 Ekim 1922 de Ulusal Kurtulufl Ordusu nun ilk birli i stanbul a girer. Mudanya Mütarekesi 24 Temmuz 1923 de, Lozan Antlaflmas ile kabul edilir ve ayn haklara sahip Türkler taraf ndan imzalan r. SONUÇ Türk-Ermeni liflkileri 20. yüzy l bafllar nda ac lar ve tahribatlarla iz b rakm flt r. Bilhassa yurtd fl kaynakl htilal Komitesi, Müslümanlara, hatta yerleflik Ermenilere de terör uygulam fllard r. Her iki taraftan da çok say da sivil hayat n kaybetmifltir. Ermeni terörüne Türklerden misilleme önlemleri gelir. Bu k flk rtmalar Osmanl Devleti nin kat ancak bilinen önlemleri takip eder: Ermenilerin tehciri. Kay plar n tek nedeni sadece Ermeni terörü ve Türklerin ald önlemler de il, ayn zamanda açl k ve yol koflullar idi. Tahminlere göre Ermeni ve Müslüman hayatlar n kaybetmifllerdir. Bugün bunun sorumlulu u hayret verici bir flekilde yaln zca Türklerde aranmaktad r. Hemen hemen hiçbir bilim adam bunun sorumlulu unu Avrupal devletler- 38 Bkz.: brahim S. Canbolat, Savaflve Bar fl Aras nda Dünya: Korku ve Umut Aras nda, nsan ( stanbul: Alfa, 2003), s. 174 ff.; Justin McCarthy, Death and Exile: The Ethnic Cleansing of Ottoman Muslims: , (New Jersey: Darwin Press, 1995), ss. 2 13; 31 32; ve

11 Y llar Aras nda Türk-Ermeni liflkileri: Ermeni Sorununa D flar dan Bak fl de bulmamakta, hiçbir bilim adam Ermeni htilal Komitesinin ac mas z eylemlerini görmemekte, hiçbir bilim adam, üzerlerinde tahrifat yap lm fl belgelerin pefline düflmemektedir. Do rudan do ruya buna ifltirak eden bunlar yaflayan bu bölgedeki Türklerin ve Ermenilerin kavgas bir diyalo a ba lanamamaktad r. Avrupa da çok say daki Parlamenter, Ermeni sorunu ile ilgilenmekte, ancak Türk Hükümetinin bir temsilcisini görüflme partneri olarak kabul etmemektedir. Türkiye deki Ermeni Patri i Mesrob II nin bile farkl görüflleri vard r. Mesrob II kendi Patrikli ini, di er dört Ermeni (Ejmiatsin, stanbul, Kudüs, Beyrut) Patrikli i aras nda Türkiye ile karfl l kl gerçek bir de ifl-tokufl yapacak tek patrik olarak görmektedir 39. Bu noktada ise araflt rma eti i sorusu akla gelmektedir. Bir tarih araflt rmac s olarak konuya ihtiyatla yaklaflarak kaynaklar gözden geçirip bir kan ya varmak durumunday z. Baz lar daha araflt rmalar n n bafl nda, sonuca vararak belge olarak yaln zca kaynaklara bakarlar. O zaman do rulu a ulaflmak, özellikle imkâns zd r. Örne in, yapt aç klamalar n içerik olarak ço u kez çeliflkili oldu u ve Alman konsülleri taraf ndan verilen bilgileri bizzat tahrif etti i veya en az ndan de ifltirdi i yeterince bilinmesine ra men, onlar Johannes Lepsius un notlar n belge olarak yay nlad lar 40. Johannes Lespius un bu yapt klar n Albert Einstein n afla daki sözleri ile pekifltirmek istiyorum: Kü - çük fleylerde gerçe i ciddiye almayana, büyük fleylerde de. güvenilmez Lepsius un yapt yanl fll klar ço unlukla, konsüller taraf ndan verilen bilgileri ve say lar düzeltmek, say lar kendi amaçlar na, hedeflerine uygun hale getirmekten ibaretti. Bu küçük yanl fllar, Honore de Balzac n tarih ile ilgili bir ifadesinde de oldu u gibidir. Dünya Tarihinin iki ayr yüzü vard r: Bunlardan biri resmî, ancak hatal, okullarda okutulan tarih; di eri ise olaylar n gerçek yüzlerinin gizli tutuldu u tarihtir. Avrupal lar ve di er Bat l tarihçiler ne yaz k ki bugüne kadar lobi faaliyetleri ve ideolojinin d fl nda kalmay baflaramam fllard r. Büyük bir k sm Anadolu da 19. yüzy l ve 20. yüzy l bafllar nda meydana gelen kar fl kl klarda kendi ülkelerinin tarihi rolünü bilmemektedirler. Avrupa daha da ileri giderek, Türkiye nin AB üyeli ine koflul olarak, Ermeni toplu ölümlerinin Türkler taraf ndan yap ld n n kabul edilmesini istemektedir. Bu, ya konunun tarihî içyüzünü bilenlerin bir oyunudur ya da cehalettir. Meselenin bu yan na gönderme yapmak üzere, 13.yüzy lda yaflam fl Türk Halk Ozan Yunus Emre nin flu sözlerini hat rlamakta, hat rlatmakta yarar var: lim ilim bilmektir, ilim kendin bilmektir, Sen kendini bilmezsin, ya nice okumakt r 41 Sonuç olarak, bu konuyla ilgilenen herkesin bu afl r duygusal, politik platforma tafl nm fl tart flman n, ç karlar do rultusunda yönlendirilmemesi hususunda duyarl dav- 39 Bkz: vom Bkz: Özgönül, a.g.e., s. 158 ff. 41 Bkz. ayr ca bkz.: brahim S. Canbolat, Küreselleflen Dünyaya ve Zamana Evrensel Bak fl, Ervin Laszlo, Küresel Bakmak Evrensel Düflünmek,çeviren: brahim S. Canbolat, 3. Bask, (Ankara: Nobel Yay., 2004), içinde, s

12 Christian Johannes HENRICH ranmas gerekir. Ermeni Sorunu ve 19. yüzy l bafllar ndaki Türk- Ermeni liflkilerinin art k politikac lardan, parlamenterlerden hatta gazeteci ve gazetelerin ilgi alanlar nda olmaktan ç karak, üniversitelere ve bilim adamlar n n ilgi alan na girmesi gerekmektedir. Bu makalenin yazar Türklere, bu konuyla ilgili görüflmelerden uzak durmak yerine, tarih ve kültürleri ile birlikte, sa lam kan tlarla görüflmelere girmeyi önermifltir. 52

USAK (Hrsg.): Uluslararasi hukuk ve Politika. No. Ankara 2007. 1914 ve 1923 Yılları Arasında Türk-Ermeni İlişkileri: Ermeni Sorunu na Dışarıdan Bakış* Christian Johannes Henrich** Giriş Osmanlı İmparatorluğu

Detaylı

Almanya n n Ermeni Politikalar

Almanya n n Ermeni Politikalar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Almanya n n Ermeni Politikalar Birinci Dünya Savafl s ras nda, Osmanl Devleti vatandafl Ermeniler, do uda ilerleyen Çarl k Rusya s ordusuna kat lm fl, Mart 1915 te ise

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir

Çanakkale. Hava Savafllar 1915-1918. Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir Belgeselcinin Gözüyle Çetin mir 1915-1918 Çanakkale Hava Savafllar Bilindi i gibi Osmanl savafla girdi inde birkaç cephesi vard r. Ancak en önemlisi buradaki Çanakkale Cephesidir. Adeta savafl n can damar

Detaylı

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu?

Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? OTOPS Cengiz Özak nc 77 y l sonra ilk kez yay mlanan belgelerle Atatürk Döneminde Türkiye Cumhuriyeti Ermeni Soyk r m Propagandas n Nas l Susturdu? Y l, 1933. Ermeni Tehciri nin üzerinden 18 y l geçmifl;

Detaylı

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl

Gazi Osman. Tarih yazan. Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Tarih yazan Gazi Osman Pafla Tarihimizdeki en önemli savunma savafl Çanakkale de verilmifltir. Bu savafltan önce, 187778 deki Osmanl -Rus Savafl s ras nda Türk askerinin yazd

Detaylı

Ermeni ddialar na Gerçekler Üzerinden Yan tlar

Ermeni ddialar na Gerçekler Üzerinden Yan tlar Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Ermeni ddialar na Gerçekler Üzerinden Yan tlar Bütün Dünya da, 1915 olaylar na iliflkin Ermeni iddialar konusunda birçok yaz kaleme ald m. Hemen her yaz da da, Ermeni

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Evrensel Bak fl Aç s Ermeni Soyk r m

Evrensel Bak fl Aç s Ermeni Soyk r m Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren 100 Y ll k ftira Ermeni Soyk r m irinci Dünya Savafl s ras nda Osmanl Devleti vatandafl olan Ermeniler, do uda ilerleyen Çarl k Rusya s ordusuna kat lm fl, Mart 1915 te ise

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) TEKNE 1/11/95 ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (TEKNE - SÜRE) (Yard mc tercüme metin) 1/11/95 TEKNE 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak, geminin (afla dakiler) nedeniyle

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

ngiltere nin Rolü Ermeni Sorununun Oluflturulmas nda Evrensel Bak fl Aç s

ngiltere nin Rolü Ermeni Sorununun Oluflturulmas nda Evrensel Bak fl Aç s Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Ermeni Sorununun Oluflturulmas nda ngiltere nin Rolü Birinci Dünya Savafl s ras nda Osmanl Devleti vatandafl olan Ermeniler, do uda ilerleyen Rusya ordusuna kat lm fl, Mart

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI

Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI Otopsi Cengiz Özak nc 8 Türkiye Cumhuriyeti ne YAHUD SOYKIRIMI SUÇLAMASI 71 Y l Sonra Dünyada ve Türkiye de lk Kez T pk Bas m ve Tam Metin 24 fiubat 1942 Struma Facias nda Türkiyenin Suçsuzlu unu Kan tlayan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Lozan Bar fl Konferans (1)

Lozan Bar fl Konferans (1) ATATÜRK ÜN DÜNYASI Cengiz Önal Lozan Bar fl Antlaflmas, Türk Ulusu nun aleyhine as rlardan beri haz rlanm fl olan ve Sevr Antlaflmas yla ikmal edildi i zannedilen büyük bir suikast n çöküflünü ifade eden

Detaylı

ÜN TE I. EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S. 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi. 2. Yenileflme Dönemi. Özet.

ÜN TE I. EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S. 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi. 2. Yenileflme Dönemi. Özet. ÜN TE I EDEB YATLA DÜfiÜNCE, SOSYAL VE S YAS HAYATIN L fik S 1. Edebiyat, Sosyal ve Siyasi Hayat liflkisi 2. Yenileflme Dönemi Özet Test I 1 + BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteyi çal fl p bitirdi inizde; *

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU

GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU GÖKTAŞ İNŞAAT TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ 2012 YILI FAALİYET RAPORU I-) GENEL BİLGİLER A-) Raporun İlgili Olduğu Hesap Dönemi: 01.01.2012-31.12.2012 B-) Şirkete Ait Bilgiler: a-) Şirketin ticaret unvanı: GÖKTAŞ

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Adı Soyadı : Doç.Dr.Ayten Sezer ARIĞ Doğum Yeri :Ankara. İş Adresi : H.Ü. Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü İş Telefonu : 0312 297 68 70/116 İş Faks: 0312 299 20 76 E-Mail :aytens@hacettepe.edu.tr,

Detaylı

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul

Duhanc Hac Mehmet Sok. No: 35 Küçükçaml ca Üsküdar - stanbul Yay n no: 07 Sohbet : 01 stanbul 2008, 1. Bask ISBN 978-975-8757-08-4 Editör: Necdet Y lmaz Hadis Tahriçleri Süleyman Sar Kitap konsept ve tasar m : GNG TANITIM Kitap iç uygulama: TN LET fi M Bask : Acar

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com

RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com NTERNET S TES TANITIMI RAN SLÂM CUMHUR YET ANKARA KÜLTÜR MÜSTEfiARLI I WEB S TES H ZMETE AÇILDI www.irankulturevi.com ran slâm nk lâb n n 25. y ldönümü münasebetiyle hizmete aç lan ran slâm Cumhuriyeti

Detaylı

Ak ld fl AMA Öngörülebilir

Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Ak ld fl AMA Öngörülebilir Kararlar m z Biçimlendiren Gizli Kuvvetler Dan Ariely Çevirenler Asiye Hekimo lu Gül Filiz fiar ISBN 978-605-5655-39-6 2008, Dan Ariely Orijinal ad

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK

JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Otopsi Cengiz Özak nc JOHN DEWEY DEN ATATÜRK E Ö RENC ANDI VE YURTTAfiLIK Amerikan And : Herkes için adalet ve özgürlükle bölünmez tek ulusa dayanan Cumhuriyet e ve bayra ma ba l olaca ma and içerim. Yer

Detaylı

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU

EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU EK 2 ORTA DOĞU TEKNĐK ÜNĐVERSĐTESĐ SENATOSU 2011 YILI ÖSYS KONTENJANLARI DEĞERLENDĐRME RAPORU Orta Doğu Teknik Üniversitesi, 1995 yılından bu yana, hazırladığı ve titizlikle uygulamaya çalıştığı Stratejik

Detaylı

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan

Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Yaflamdan Kesitler Sema Erdo an Yeni Adana Gazetesi Ça n n Tan Türk bas n tarihinin dimdik ayakta durmaya çal flan bir ç nar Yeni Adana Gazetesi 96 yafl nda. 1918 y l nda Ahmet Remzi Yüregir taraf ndan

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN ÖDÜLÜ YEM MEDYA ONUR ÖDÜLÜ YEM M MAR TASARIM ÖDÜLLER www.yemodul.com YEM Ödülleri 2008 YEM M MARIN LK YAPISI ÖDÜLÜ ALTIN ÇEKÜL YAPI ÜRÜN

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ar kam fl Facias Kar alt nda Mehmet im yatar, Gülüm donmufl kara dönmüfl; Gören sanm fl yârini sarar

ar kam fl Facias Kar alt nda Mehmet im yatar, Gülüm donmufl kara dönmüfl; Gören sanm fl yârini sarar S Sar kam fl üstünde kar; Kar alt nda Mehmet im yatar, Gülüm donmufl kara dönmüfl; Gören sanm fl yârini sarar ar kam fl Facias Yazan: Prof. Dr. KEMAL ARI Sar kam fl Harekât denildi inde, Türk ulusunun

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 22.11.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28475 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 21.03.1991 Resmi Gazete Sayısı: 20821 KARA SINIRLARININ KORUNMASI VE GÜVENLİĞİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Amerika. Devletleri. Ermeni Sorunu

Amerika. Devletleri. Ermeni Sorunu Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Amerika Birleflik Devletleri ve Ermeni Sorunu Birinci Dünya Savafl s ras nda Osmanl Devleti vatandafl olan Ermeniler, do uda ilerleyen Rusya ordusuna kat lm fl, Mart 1915 te

Detaylı

* Azerbaycan 642'de Hz. Ömer (r.a.) zaman nda fethedildi. Hz. Osman (r.a) devrinde ise

* Azerbaycan 642'de Hz. Ömer (r.a.) zaman nda fethedildi. Hz. Osman (r.a) devrinde ise SAYI 12 AGUSTOS BASKI.qxt 15/7/09 12:18 Page 46 Azerbaycan, göç yollar üzerinde Azerbaycan Her ad mda Ülke ad : Azerbaycan Cumhuriyeti Yüzölçümü: 86.600 km2 Sahil fleridi: 825 km (Hazar Denizi) bir kültür...

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç

ALBARAKA TÜRK. Faizsiz Kazanç OSMANLI DEM RYOLLARI ' takvimi, Albaraka Türk ün kültürümüze kazand rd Hicaz Demiryolu Foto raf Albümü nden derlenen foto raflardan oluflturulmufltur. Osmanl Devleti 19. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren,

Detaylı

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi

Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi Kurumsal Yönetim ve Kredi Derecelendirme Hizmetleri A.Ş. Kurumsal Yönetim Derecelendirmesi 30 Temmuz 2012 ĐÇĐNDEKĐLER Dönem Revizyon Notları........ 3 Derecelendirme Metodolojisi........ 5 Notların Anlamı.........

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar

Umman Tarihinin Dönüm Noktalar Umman Ülke ad : Umman Sultanl Eski ad : Maskat ve Umman Yüzölçümü: 212.460 km. Sahil fleridi: 2.092 km. Resmî Dili: Arapça ( ngilizce, Baluchi, Urdu) Din: Müslümanl k, Hinduizm Nüfus: 2.622.198 (Temmuz

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN

GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ NDEN Lisansüstü Programlarımıza 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında öğrenci alınacaktır. Başvuru ile ilgili detay bilgiler aşağıda verilmiştir.

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 :

CO RAFYA. DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : CO RAFYA DÜNYA NIN fiekl N N VE HAREKETLER N N SONUÇLARI ÖRNEK 1 : K rk nc paralel üzerindeki bir noktan n hangi yar mkürede yer ald afla dakilerin hangisine bak larak saptanamaz? A) Gece-gündüz süresinin

Detaylı

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI

MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI MAĞARA RESİMLERİ 40 BİN YIL ÖNCESİNDEN BİZE ULAŞTI İlk insanlar Taş Devri boyunca, çoğu Avrupa da olan mağara resimleri yaptı. Dinsel amaçlı olduğu sanılan resimlerde, hayvan ve insan figürleri vardır.

Detaylı

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER

OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER OSMANLI DAN LOZAN A BATI NIN PAYLAfiIM PROJELER 26-27 Nisan 2006 Ba l ca Kampusu ANKARA DÜZENLEME KOM TES Prof. Dr. Ünsal YAVUZ (Baflkent Üniversitesi ATAMER Müdürü) Ayfer YILMAZ (Baflkent Üniversitesi

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

Çocuklar için sa l kl bir dünya

Çocuklar için sa l kl bir dünya Federal Almanya Aile, Yafll lar, Kad nlar ve Gençlik Bakanl Çocuklar için sa l kl bir dünya BM Çocuk Haklar Anlaflmas ve BM Giriflim Plan Önsöz Çocuklar n ve gençlerin Almanya da haklar oldu unu biliyor

Detaylı

Ba dat Demiryolu Projesi

Ba dat Demiryolu Projesi Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Ba dat Demiryolu Projesi Stratejik önemiyle ilgi çeken büyük Osmanl projesi Ba dat Demiryolu projesi Osmanl topraklar n bir bafltan bir bafla kat edecek büyük bir projeydi.

Detaylı

1999 SİVİL HAVAALANLARINDA KONTROL, GÜVENLİK VE DENETİMİN SAĞLANMASI TÜZÜĞÜ

1999 SİVİL HAVAALANLARINDA KONTROL, GÜVENLİK VE DENETİMİN SAĞLANMASI TÜZÜĞÜ 1999 SİVİL HAVAALANLARINDA KONTROL, GÜVENLİK VE DENETİMİN SAĞLANMASI TÜZÜĞÜ (10.5.1999 R.G. 59 EK III A.E. 259 Sayılı Tüzük) HAVAALANLARI YASASI (Fasıl 300 ve 39/2008 Sayılı Yasalar) Madde 4 Uyarınca Yapılan

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

ATATÜRK ÜN FABR KALARI

ATATÜRK ÜN FABR KALARI Sakl Tarih Sinan Meydan ATATÜRK ÜN FABR KALARI 1923-1938 aras nda kurulan binlerce fabrikan n öyküsü Geçen ay bafllad m z; geri kalm fl Osmanl Devleti sanayisinin geliflmifl Bat ülkeleri ile iliflkisinin

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014

GÜNLÜK BÜLTEN 11 Ağustos 2014 ÖNEMLİ GELİŞMELER Obama: Bir takvim veremem ABD Başkanı Barack Obama, Irak ta hava saldırılarının ne kadar süreceğiyle ilgili olarak Bir takvim veremem çünkü ABD personeli risk altında olursa benim başkomutan

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti?

Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Evrensel Bak fl Aç s Gürbüz Evren Avrupal lara Kremal Kahve ile Çikolatal Kahveyi Kim Ö retti? Bütün Dünya da yazmaya bafllad m ilk y llarda, Kraliçe Marie Antoinette in, Frans z Devrimi s ras nda, Ekmek

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi?

ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? BD EYLÜL 2014 Yazan: G ZAY TEM ZSOYLU ksi 30 derecelik so uk ve buzdan bir turizm fikri gelifltirilebilece i akla gelir miydi? Y llard r günefl, deniz ve s cak için dünyan n güneyine akan kuzeyin insanlar

Detaylı

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK 24 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27795 YÖNETMELİK Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından: YURTDIŞI VATANDAŞLAR DANIŞMA KURULUNUN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

"Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t

Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu Yalan na Yan t Sakl Tarih Sinan Meydan "Atatürk ngiliz Valisi Olmak stiyordu" Yalan na Yan t A Atatürk ün kurdu u 1 ba ms z Türkiye Cumhuriyeti nin yerine kurulmas planlan Yeni Osmanl ya uygun yeni bir tarih kurgulamakla

Detaylı