Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, uçurumdan atlayanlar n...

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, uçurumdan atlayanlar n..."

Transkript

1 Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, yola ç kmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanlar n... dili, sesi Yeralt Edebiyat...

2 JOACH M ZELTER: 1962 de Freiburg Breisgau da do du de lise diplomas ald y llar aras nda, Tübingen Üniversitesi nde Siyaset Bilimi ile ngiliz Dili ve Edebiyat okudu aras nda doktora ö renimi gördü ö retim y l nda Yale Üniversitesi nde Almanca dersi verdi de, Tübingen Üniversitesi nde doçent oldu; tez konusu Yeni ngiliz Edebiyat yd. Uzunca bir süre Tübingen Anglo-Irish Theatre Group adl toplulukta oyunculuk yapt den bu yana serbest yazar olarak çal flmakta... Alman Yazarlar Birli i nin üyesi. Çeflitli ödüller (Thaddäus-Troll-Preiss, 2000) ve burslar (Baden-Württemberg, 2003, 2005) ald. Dönem dönem televizyona (Südwest 3), radyoya (SWR2, SWR4) okumalar yap yor. Bugüne de in Briefe aus Amerika (Amerika dan Mektuplar, 1998), Die Würde des Lügens (2000; Yalan n Erdemi, çev.: Regaip Minareci, Ayr nt Yay nlar, 2005), Die Lieb-Haberin, (Âfl k, 2002) adl romanlar ve Betrachtungen eines Krankenhausgängers (Bir Hastane Seyyah n n Mülahazalar, 2004) adl öykü kitab yay mland. Sinnhafte Fiktion und Wahrheit (Duygu Tutsa Kurmaca ve Hakikat, 1994) bafll kl kitab Wilde, Pinter, Shakespeare, Rönesans üzerine denemelerinden olufluyor. Yazar, Literaturwissenschaftlichen Jahrbuch (Edebiyat Bilimi Y ll, 1996/1998) ve Lexikon der Weltliteratur (Dünya Edebiyat Sözlü ü, 1993) gibi bilimsel eserler de kaleme ald.

3 Ayr nt Yay nlar Yeralt Edebiyat Yalan n Erdemi Joachim Zelter

4 Ayr nt : 469 Yeralt edebiyat dizisi: 28 Yalan n Erdemi Joachim Zelter Almancadan çeviren Regaip Minareci Yay ma haz rlayan Murat Batmankaya Kitab n özgün ad Die Würde des Lügens Ithaka Verlag / 2002 Türkçe yay m haklar Ayr nt Yay nlar na aittir Kapak illüstrasyonu Sevinç Altan Kapak düzeni Deniz Çeliko lu Düzelti Ayten Koçal Bask ve cilt Sena Ofset (0 212) Birinci bas m 2005 Bask adedi 2000 ISBN AYRINTI YAYINLARI Hobyar Mah. Cemal Nadir Sok. No: 3 Ca alo lu - stanbul Tel.: (0 212) Faks: (0 212) &

5 Yalan n Erdemi Joachim Zelter Ayr nt Yay nlar Yeralt Edebiyat

6 Y E R A L T I E D E B Y A T I D Z S DÖVÜfi KULÜBÜ Chuck Palahniuk Efi KTEK LER Philippe Djian SON SÜRGÜN Dragan Babic YATAK ODASINDA FELSEFE Marquis de Sade ACEM PEZEVENK Ola Bauer TAVANDAK KUKLA Ingvar Ambjörnsen GÖNÜLLÜ SÜRGÜN Suerte Claude Lucas EROJEN BÖLGE Philippe Djian KOZM K HAYDUTLAR A.C. Weisbecker HAYRAN OLUNASI CASANOVA Philippe Sollers GÖSTER PEYGAMBER Chuck Palahniuk KUZEY GÖZCÜSÜ Ola Bauer S S Tristian Hawkins TIKANMA Chuck Palahniuk HIRSIZIN GÜNLÜ Ü Jean Genet DEN ZC Jean Genet FLAMENKO NUN Z NDE Duende Jason Webster ODA H ZMETÇ S N N GÜNLÜ Ü Octave Mirbeau GÖRÜNMEZ CANAVARLAR Chuck Palahniuk ADSIZ DEVLER Pascal Bruckner ANNEM Georges Bataille ÇARPIfiMA J.G. Ballard MELEKLER Denis Johnson FAH fie Nelly Arcan KAÇAKLAR VE MÜLTEC LER Chuck Palahniuk CENNETTE B R GÜN DAHA Eddie Little SEVDALI TUTSAK Jean Genet YALANIN ERDEM Joachim Zelter SA NIN O LU Denis Johnson

7 Kültür Yalanlar Raporu

8

9 Yalan Kültürleri Raporu

10

11 Aaaron, Barabas, Edmund, Iago & Richard a

12

13 Örne in, yafll vampirlerin gençliklerini korumak için gençlerin kan n emdi ini okumufltum. Arthur Conan Doyle, The Adventure of the Sussex Vampire [Sussex Vampirinin Maceras ] Zavall bebe in kan n emen oydu buna hiç flüphe yoktu. Arthur Conan Doyle, The Adventure of the Sussex Vampire Bedenimi yiyenin, kan m içenin sonsuz yaflam vard r ve ben onu son günde diriltece im. Çünkü bedenim gerçek yiyecek, kan m gerçek içecektir. Bedenimi yiyip kan m içen bende yaflar, ben de onda. Aziz Yuhanna, 6: 54-56

14

15 [60 l k kaset] Ö retmenimiz, Hakikat güzeldir diyerek saatlerdir çözmeye çal flt çapraz bulmacas ndan bafl n kald rd nda, biz ö renciler de ö renci yurdunun s n f nda toplanm fl oturuyor, ona bak yor, birbirimizi dikizliyor ya da gözlerimizle gecenin içine dal p gidiyorduk... Gece boyunca burada tutulacakt k; çünkü bir gün önce, içi envai çeflit sosis dolu, varil kadar devasa bir sosis kutusunun bulundu u yurt kilerinin soyuldu u ortaya ç km fl ve bu sosislerden birkaç da yok olmufltu! Durumu ö retmene bildiren aflç kad n sosislerin kayboldu una dair yeminler ediyordu. Akflam yeme inde hepimiz sorguya çekildik. Ö retmenimiz srarla flunu vurguluyordu: 15

16 Mesele sosis falan de il, prensip! Ne prensibi mi? Do ruluk prensibi, daha çok hakikat prensibi. Ö retmenimizin di er bir tak nt s da samimiyetti: Hakikat ve samimiyet. Derdinin bir tek bunlar oldu unu söylüyordu, bir de prensip... Suçlunun art k aya a kalk p, hakikati söylemesini istiyordu. Söz konusu tats z bir hakikat bile olsa, olayla ilgili kiflinin, yüzümüze gerçe i söyleyecek cesareti göstermesi için srar ediyordu. Gözlerini bize dikmifl, utangaç ya da flüpheli bir bak fl yakalamaya çal fl yordu. Biz de hepimiz utangaç ve flüpheli bakmaya bafllam flt k. Sonunda, Bir aç klama bekliyorum, diye ba rd ö retmen. lgili kifli ceza almadan konuflabilmeli... Ceza verilmeyecekti. Cezan n hakikat oldu unu söylüyordu, t pk tersine çevrildi inde her cezan n hakikate giden yol oldu u gibi... A z ndan son derece h zl dökülen sözleri takip edemez olmufltuk. Gerçek, sözcükle nesnenin, dille insan n, insanla insan n örtüflmesiymifl... A z m z dolu onu izliyorduk... Birden, yeme in bitti ini aç klad ve masalar toplatt. Yeme in tam ortas ndayd k ki, herkesin, kendi taba n mutfa a götürmesini emretti; mutfakta aflç kad n bekliyor ve iyi aflç flöhretine ters düflmeyecek bir edayla birkaç sosisin kayboldu una yemin billah ediyordu. Ö retmenimiz bizden s n fta toplanmam z istedi. Oturun! Gece boyu burada al koyulduk. Bir aç klama bekliyorum. Bekliyordu... Biz de bekliyorduk... Ortal k zifiri karanl k olana kadar bekledik. Ben gerçe i duymadan yataklar n za yatamayacaks - n z! fiahitler önünde, bütün s n f n önünde gerçe i duymak istiyordu. Yaz l bir aç klama yeterli de ildi onun için. Hemen bugün gerçe i duymak istiyordu, herkesin önünde... Ve bir ngiliz flairin söyledi i varsay lan iktibas ediyordu. Hakikat güzeldir. Bir afla, bir yukar volta at yor, aç klama bekliyordu. Kimseden ç t ç km yordu. O ise bekliyordu. Biz de bekliyorduk. Gerçek ortaya ç kmadan size yatak matak yok! Ve bizi gözetliyordu. Ve biz de birbirimizi gözetliyorduk. Ara ara bir kitab kar flt r yordu. Derken yine sesi yükseldi: Gerçek, her fleyin merkeziymifl; bilimde, e itimde, insan n oldu u her türlü toplulukta, sanatta bile bu böyleymifl. O, vazgeçilmezmifl, kaç n lmaz ve önüne geçilmez... Saat gece yar s n geçmifl, sandalyeler üzerinde oturacak derman m z kalmam flt ; uy- 16

17 kusuzluktan periflan bir halde, floresan fl n n ald gözlerimizi dik kafal yalanc lar n yüzlerine çevirmifltik... Ö retmenimiz, bir yalanla, bir yalanc yla ayn çat alt nda bulunmaya tahammül edemedi ini söylüyordu... Söz konusu kifliden art k cesaretini toplay p, elini kald rmas n ve do ruyu söylemesini istiyordu; kendisi için, di erleri için, gerçek için... Sonra kalemi yine bulmacas n n sat rlar aras nda gezinmeye bafllad... Hakikat iyidir. Hakikat güzeldir. Hakikat, hakikaten hakikidir. O halde neden kimse söylemez ki hakikati? Nedir bu çekinme ve tevazu? Neden flöyle ç rtkan sözcüklerle kendimizi öne atmay z ki: Ben, hay r ben, gerçe i ben biliyor ve söylemek istiyorum! Ars zca ve cezas zca gerçe in arkas nda duruyorum! Daha da fazlas : Gerçek benim, çünkü sosisleri yiyen benim, gizlice, üstelik tek birini de il, iki düzinesini, hem de sadece bu kutudan de il, di er kutulardan da, dev gibi kutulardan, varillerden daha büyük kutulardan aflç kad n flahidimdir. Gerçek benim, sizlerse hepiniz yalanc s n z, çünkü sosisi ben yedim, siz de il, ben yapt m, sizin için yapt m, gerçek için, bir an önce yataklar n za kavuflabilmeniz için... Sosislerin hepsini sizin için yedim, sosisten nefret etmeme ra men, çünkü vejetaryenim. stemedi im halde yedim onlar, sevmedi im halde, sadece gerçek ad na... Evet, gerçek güzeldir ve ben bu güzelli i art k görmek, kendi bedenimde hissetmek istedim. Gözlerim usulca ö retmenin gözlerini arad. Beni fark etti inde elimi kald rd m. Gülümsedi: Evet? Kendi sesimi duydum: Ben yapt m. Gülümsedi. Gün a ar yordu. Gün fl rken gerçe in zaferi, nihayet. Herkes bana bakt. Küçümsercesine bak yorlard. Bir taraftan da rahatlam fl, esniyorlard. Ö retmen, yemeklerde bol bol önümüze kondu u halde sosisleri neden gizlice yedi imi sordu unda önce ne cevap verece imi bilemedim. Beni s k flt r yor ve tekrar tekrar nedenini soruyordu. Neden? Bilmiyordum. Neden? 17

18 Sonunda flöyle bir yan t verdi imi duydum: Gerçek ad na yapt m. [Ara] Gerçek güzeldir. Güzel ve iyi. Ancak burada bir sorun bafll yor. Gerçek kendini y k yor. Çünkü, her fleyin do ru oldu unu iddia ederek, karfl iddian n gerçekli ini de iddia etmifl oluyoruz, yani her fleyin yanl fl oldu unu; kendi iddiam z n da yanl fll n... Bunu kim mi iddia etmifl? Aristoteles. Ama ben bu problemi Aristoteles ten önce, daha ötekiler uyurken ak l etmifltim... Gerçek güzeldir, güzel ve iyi. Örne in ö retmenimizin kar s, o bir gerçekti, de iflmez, gürültü kopartan, heybetli bir gerçek; duyulmamas ve gözden kaçmas imkâns z olan... Bu yüzden mi güzeldi yoksa? Benim notlar m tart fl lmaz birer hakikatti; peki bu yüzden mi iyiydiler? Evdekilere yine de iyi notlar ald m anlatabildi ime göre, onlar hakikat mi oluyorlard flimdi? Bafl a r lar m, kesinleflmifl bir hakikat; peki benim kafam bana neden yalan uydurmaya kalkacakt ki? Peki bu kafam oyan gerçe in yarar neredeydi flimdi? Nerede? Ya da: Bir sabah yata m n kenar nda cans z yatan sevgili köpe im... Bu da bir hakikat, unutulmaz bir hakikat. Köpe im beni neden kand racakt ki? Tanr m! Hat r m için bir hakikat... Bundan ötürü mü iyidir o? Otuz Y l Savafllar yine bir gerçek, hem de gerçek ad na yap lm fl... Okulda bana böyle ö retiyorlar. Yani bu savafl flimdi güzel ve iyi miydi? Hiçbir savafl bugüne kadar yalan ad na ilan edilmemifltir. Yalan ad na kimsenin pefline düflülmemifl, kimse yalan ad na iflkence görmemifl, eziyete u ramam fl, öldürülmemifltir... Peki neden hep gerçek? Neden? Neden onun yerine gerçekd fl - l k de il? Neden yalan de il? Yalan, görünüflün bilinçli, kas tl bir k flk rtmas d r. Bunda kötü olan ne? Ben bilmiyorum. Baz lar bildiklerine inan yorlar. Bir tasavvurun sahteli i benim gözümde tasavvur için hiçbir zaman engel teflkil etmemifltir. Soru, bunun hayat kolaylaflt r p kolaylaflt rmad, yaflam teflvik edip etmedi i, yaflam m z yüceltip yüceltmedi idir. Yaflam yücelten, budur söz- 18

19 cük... Yalanla yafllanan, çok yafllanan insanlar tan r m, ölümsüz de- illerse e er. Evet, benim yalanlar mla yaflad kça yaflayan, tekrar tekrar yaflayan bir insan var... Tek bir hakikatten ötürü, bir doktorun ölümcül teflhisinden ötürü hayat n kaybetmifl insanlar duyar dururum... Ço u zaman hakikati ölümcül, sert, k r c ve insafs z bir fley çevreler. Büyük niyetlerle gelmesi, ancak baflkalar n n ç karlar na sayg göstermemesi bundan. Sana flimdi do ruyu söyleyece im, hemen flimdi, daima ve sonsuza kadar, tamam yla, bütünüyle, ac mas zca ve sayg s zca... Böyle bafllayan cümlelerin ard ndan pek hay rl haber gelmez. Çok daha dikkatli konuflan, kendinin ve karfl s ndakinin yaflam na sayg duyan yalanc n n durumu ise farkl d r. Dünyada hiçbir yalanc, anne ve babas yaflayan birine, onlar n az önce öldü ü haberini vermeyi akl ndan bile geçirmez. Oysa gerçek bu tür haberleri tafl r, hem de gün boyu. Yaflam n hâlâ sürdü ü yerlerde bile öylesi bir hararetle ölümden söz eder ki... Ben, ne dedi imin fark nday m. nanç, da lar yerinden oynat r derler yalan da öyle. Gerçek, da lar yarat r ya da devirir. Komflular hakk mda, Bizi kand rd için de il, ona art k inanamayaca m z için y k ld k demifllerdi. Ben, ne dedi imin fark nday m. Dünyay sahtelefltirmemifl ve uydurmalar mla yoluna koymam fl olsayd m, kendilerine de er verdi im ve kendileri de yaflamaya de er veren insanlar çoktan ölmüfl olacaklard. Yaratt m görüntüyle sar p sarmalanm fl olmalar ve hayal dünyas sayesinde yüzlerine bir gülümseme yerleflebildi. Güzel hayaller a olmasayd, onlarla onlar için ördü üm hayal a olmas yd, o sevgili insanlar çoktan sessiz sedas z ölüp gitmiflti. Onlar gerçeklerden uzaklaflt rd m ölçüde daha mutlu, daha güzel ve daha iyi bir yaflam sürdüler. Yalandan vazgeçmek, yaflamdan vazgeçmek, yani yaflam n sonu olurdu. Yalan n sorun yaratan tek taraf, pek fazla anlaml olmas d r. Gerçe in anlaml oldu u durumlar pek azd r, do runun da... Do ru mu? Peh! Do ru da nedir ki? En ifle yarar ve en çok inan lan yalan! Gerçek, bir yalanc n n icad d r. Onu ben icat ettim. Hiç kimse bir realistten daha çok kand r lamaz. Bütün bunlar kim mi iddia ediyor? Ben iddia ediyorum! Bunu biliyorum, bafltan beri biliyordum; benden sonra da kendilerini zevkle dinledi im ve onlardan al nt yapt m burada da isimleri- 19

20 ni vermeden yalan ad na al nt yapt m 19. yüzy la ait birkaç büyük düflünür de biliyordu bunu. Onlardan yalan söyleyerek al nt yapt m ya da çal nt. T pk Heidegger den birkaç sayfa çald m gibi... Ancak ben bütün bunlar onlardan önce biliyordum; daha Nietzsche yi; Vaihinger i ve bilimimin di er müttefiklerini * tan madan, geceleri onlar bana henüz görünmeden, daha Martin Heidegger ile tan flmadan... Onlar, ben daha konuflmaya bafllamadan önce var olan sessiz bilimimin yaln zca onaylar, gecikmifl tercümanlar oldular. Benli im ve düflünce gücüm var oldu u andan itibaren bu fikirler benim içimdeydi. Onlar n ete ve kana ifllemesi gerekmiyordu. Çünkü onlar zaten ta en bafl ndan beri et ve kand yürek ve idrak sonradan geldi. fiöyle de söylenebilir: Anne sütüyle emilmifl fikirlerdi bunlar ve e er tersi olmasayd, bu kanlan p canlanm fl fikirleri yaflam m n ilk gününden itibaren kusup ç karmam fl olsayd m ve di erleri, baflta annem, benim yüce annem olmak üzere, benim ç - kard klar m açgözlülükle emmemifl olsalard... [Stop] * Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Böse, [ yinin ve Kötünün Ötesinde, çev.: Ahmet nam, Say Yay nlar, 2004], ayr ca Über Wahrheit und Lüge im Aussermoralischen Sinn. [Ahlakd fl Mânâda Hakikat ve Yalan Üzerine, çev.: Gürsel Aytaç, Say Yay nlar, 2004] Hans Vaihinger, Die Philosophie des Als Ob, [Sanki nin Felsefesi], Heinz von Förster Wahrheit ist die Erfindung eines Lügners [Hakikat, Bir Yalanc n n cad d r]. 20

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, yola ç kmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanlar n... dili, sesi Yeralt Edebiyat... CLEMENS

Detaylı

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, dili, sesi

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, dili, sesi Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazların, günahkârların, beyaz zencilerin, aşağı tırmananların, yola çıkmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanların... dili, sesi Yeraltı Edebiyatı...

Detaylı

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK

Baflka Baflka Hep Baflka. BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK Baflka Baflka Hep Baflka 649 7. Bölüm BAfiKA BAfiKA HEP BAfiKA AfiKA AfiKA HEP AfiKA AfiK HEP AfiK SADECE AfiK 650 Vatan Lafla De il Eylemle Sevilir BENDEN S ZLERE... Da larla, do ayla, gökyüzüyle ve denizlerle

Detaylı

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi

Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, dili, sesi Asilerin, kaybedenlerin, hayalperestlerin, küfürbazlar n, günahkârlar n, beyaz zencilerin, afla t rmananlar n, yola ç kmaktan çekinmeyenlerin, uçurumdan atlayanlar n... dili, sesi Yeralt Edebiyat... CUMHUR

Detaylı

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir

Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Çal flan Kad nlar n Bilmesi Gereken En Önemli Kural Kad nlar Ancak Birlikte Kazanabilir Gail Evans Çeviren Ekin Duru ISBN 975-6225-08-4 She Wins You Win Gotham Books

Detaylı

Melik Duyar & Russel Herman Conwell

Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Russel Herman Conwell Elmas Tarlalar Melik Duyar & Dr. Russel Herman Conwell Editör: Melik Duyar Copyright 2006 Mega Haf za Ltd. fiti. Bu kitab n her türlü yay n haklar Mega

Detaylı

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du.

NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. NEIL GAIMAN, Bugüne kadar pek çok bilimkurgu, fantezi roman ve çizgi roman yazm fl olan Neil Gaiman 1960 y l nda ngiltere de do du. Sandman serisi, Y ld z Tozu, Amerikan Tanr lar, Bir K yamet Komedisi,

Detaylı

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald

Bütün Dünya. Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald S p9 BAfiKENT ÜN VERS TES KÜLTÜR YAYINI Bütün Dünya 1 HAZ RAN 2010 2000 Baflkent Üniversitesi Hastaneleri 2 Ödül Daha Ald Baflkent Üniversitesi Ad na Sahibi: Prof. Dr. Mehmet Haberal Yay n Genel Yönetmeni

Detaylı

HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER?

HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER? HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER? HARVARD BUSINESS SCHOOL DA S ZE NE Ö RET RLER? KAP TAL ZM N MUTFA INDA GEÇ RD M K YIL PHILIP DELVES BROUGHTON Çevirenler P nar fiiraz ve Ümit fiensoy ISBN

Detaylı

Leon Z. Surmelian, A aç Dikmeye Dair

Leon Z. Surmelian, A aç Dikmeye Dair Bu a ac diktim ben haç diye ölülerime. Leon Z. Surmelian, A aç Dikmeye Dair u s u l g e r e i Bu kitap, Leon Z. Surmelian n I Ask You, Ladies and Gentlemen (E. P. Dutton, New York, 1945) adl roman n n

Detaylı

12-14 Yafl Ders Program

12-14 Yafl Ders Program YAZ OKULU 12-14 Yafl Ders Program Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Medeniyet Derne i E itim Komisyonu Kapak- ç Düzen: Artus Bas m Bask -Cilt: Artus Bas m Organize Sanayi Bölgesi ESKOOP Sanayi Sitesi

Detaylı

PS K YATR DR. NES P MUSTAFA MERTER

PS K YATR DR. NES P MUSTAFA MERTER PS K YATR DR. NES P MUSTAFA MERTER 1947 y l nda stanbul da do du, ilkokulu Cihangir de okudu. Ortaokula Avusturya Lisesi nde devam etti. Orta 3 ten sonra tahsiline devam etmesi için ailesi taraf ndan sviçre

Detaylı

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet.

Hiç flüphe yok ki gelece imiz gençlerimize emanet. Say : 03 Ekim 2004 mekan: Birgi, portre: Fahir Atako lu, söylefli: Rahmi Koç, dekorasyon: Jale Kulin Akgün, macera: motosikletle Do u Anadolu, stil: Picasso, yemek kültürü: Vedat Baflaran, yaflam rehberi,

Detaylı

Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan

Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan Aziz Nesin in Matematik, Bilim ve Felsefe Üzerine Düflünceleri Babam Aziz Nesin le 1973 ten ölümüne de in, yani 16 yafl mdan beri yo un olarak mektuplaflt k. Mektuplar nda babam matematik, bilim ve felsefe

Detaylı

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M. Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER. (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi)

TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M. Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER. (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi) TMMOB NfiAAT MÜHEND SLER ODASI STANBUL fiubes D L N TÜKET M Konuflmac : Prof. Dr. FEYZA HEPÇ L NG RLER (YTÜ Türk Dili Ö retim Üyesi) 12 Mart 2005 Cumartesi Mustafa Ürgüplü E itim Salonu/Harbiye CEMAL GÖKÇE

Detaylı

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc

Kur an Do ru Anlamak. OTOPS Cengiz Özak nc The New York Times n bu haberi, ertesi gün Türkiye de 26.03.2007 tarihli Vatan gazetesinde yank land : Kur an kad n dövmeye izin verir mi? New York Times, slam dünyas n sayfalar na tafl d. ranl araflt

Detaylı

B Z KEND PARADOKSUMUZU ANLATIYORUZ* Subcomandante Marcos

B Z KEND PARADOKSUMUZU ANLATIYORUZ* Subcomandante Marcos B Z KEND PARADOKSUMUZU ANLATIYORUZ* Subcomandante Marcos Zapatista Ulusal Kurtulufl Ordusu nun (EZLN) Mexico City ye bir gün zaferle girece inizi ilan etmenizin üzerinden yedi y l geçti; flimdi baflkenttesiniz

Detaylı

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da

7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Çocuklar n Gözünde Durdum Dünyan n Seyrine... OLCAY KASIMO LU 5 de. AfiIK fienl K N HAYATI;6 da tarih - kültür - haber dergisi Yay n Sahibi, Yaz flleri Müdürü: M. Caner Aras 7. Uluslararas KARS AfiIKLAR BAYRAMI Coflkuyla Geçti; Ç NDEK LER 2 de De erli Halk Ozan m z Afl k Mürsel Sinan le Söylefli;

Detaylı

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR

Genel Yönetmen Metin GÜLBAY. Görsel Yönetmen Murat KARA. Grafik & Tasar m Yavuz KARAKAfi. Editör Demet EY, Aysel SA IR Ç NDEK LER 6 PORTRE Aynur Bektafl: Çöpçü De Olsam, Bafl Olurdum! 10 ST L Zehra Çobanl Beyaz Döneminde 14 DEKORAKT F Kütahya Porselen den Y lbafl Seçenekleri 18 M MAR stanbul un Lüks Konut Kenti 22 MODA

Detaylı

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER

ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU AMACINA GÖRE CÜMLELER ÜN TE: 2 CÜMLEN N ANLAMI VE YORUMU Sözcüklerin yarg bildirmek üzere yap, anlam, görev ilgisiyle oluflturduklar diziye "cümle" denir. Cümle yarg birimidir. Cümlenin anlam sözcük ya da sözcük öbe i, sözcü

Detaylı

tavır tavır merhaba Dostlukla...

tavır tavır merhaba Dostlukla... tavır merhaba Sahibi: dil Kültür Yay n Org. Rek. Film. Tic. Ad na: Muharrem Cengiz Genel Yay n Yönetmeni: Gamze Mimaro lu Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Ahu Zeynep Görgün Yaz flma Adresi: dil Kültür Merkezi

Detaylı

irrasyonel Türkçe yay n haklar : Bkz Yay nc l k Ticaret ve Sanayi Ltd. fiti. stiklal Cad. Tütüncü Ç kmaz No: 4 34430 Beyo lu stanbul

irrasyonel Türkçe yay n haklar : Bkz Yay nc l k Ticaret ve Sanayi Ltd. fiti. stiklal Cad. Tütüncü Ç kmaz No: 4 34430 Beyo lu stanbul stuart sutherland 1928-1998 y llar aras nda yaflayan Stuart Sutherland, Sussex Üniversitesi nde psikoloji profesörü oldu u dönemde üniversite bünyesinde bir deneysel psikoloji laboratuvar kurmufltur. Observer,

Detaylı

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399

Kastamonu: 30 A ustos 1925 (Aç k Söz: 1 Eylül 1925) Atatürk lkeleri THK: A.B. Palazo lu Sh:399 Yapt m z ve yapmakta oldu umuz devrimlerin amac ; Türkiye Cumhuriyeti halk n, tamamen ça dafl ve bütün anlam ve görünüflleri ile medeni bir sosyal toplum durumuna getirmektir. Devrimlerimizin as l amac

Detaylı

Ahmet Eyüce nin Ard ndan...

Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 9 Ahmet Eyüce nin Ard ndan... 1 974 senesinin Eylül ay benim KDMM Akademisinden ayr l p zmir e geldi im y l. Bir anda çok zengin/donan ml akademik gençlikle bir arada oldum zmir de. Hem Buca hem Alsancak

Detaylı

YAZAR VE ESERLER HAKKINDA Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 y l nda Ankara'da do du. lk, orta ve lise ö renimini Ankara'da tamamlad. Daha sonra stanbul Mimar Sinan Üniversitesi

Detaylı

AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor!

AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor! AKP iktidar, bu ülkenin iflçisini, memurunu, köylüsünü, gençli ini de il, sadece IMF yi dinliyor! www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 55 4 Haziran 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com Büyük

Detaylı

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA

ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA 4 ünite ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ ÖĞRETİCİ METİN TÜRLERİNİ TANIMA VE KARŞILAŞTIRMA ÜNİTE - 4 Öğretici Metinler ÖĞRETİCİ METİNLERİ İNCELEME YÖNTEMİ Belirli bir mant k düzeni içinde planlanan,

Detaylı

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY

Bilimsel Bir Makale. Robert A. Day. Çeviri: Gülay A kar ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz r ve Yay mlan r Robert A. Day Çeviri: Gülay A kar ALTAY B L MSEL B R MAKALE NASIL YAZILIR VE YAYIMLANIR? ROBERT A. DAY ÇEV R GÜLAY AfiKAR ALTAY Bilimsel Bir Makale Nas l Yaz

Detaylı

Adalet. Emperyalist ve iflbirlikçi güçlerdir. ktidar Katilleri Koruyor! SEKA y kapatt ran Halk aç b rakan Tecritte katleden. Adalet.

Adalet. Emperyalist ve iflbirlikçi güçlerdir. ktidar Katilleri Koruyor! SEKA y kapatt ran Halk aç b rakan Tecritte katleden. Adalet. ISSN: 1304687X 132 Gazi Katliam 10. Y l nda ktidar Katilleri Koruyor! Adalet Haftal k Dergi / Say : 148 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 / 75 YKr www.ekmekveadalet.net Mail:info@ekmekveadalet.net Ekmek

Detaylı