6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU"

Transkript

1 6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Noterli in Tan m n yapabilecek, Noterli in Kuruluflu ve Yetki Çevresini aç klayabilecek Noterli in Hukuki Niteli ini anlatabilecek, Noterli e Kabul Koflullar ve Mesle e Girifl kurallar n aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Noter Noterlik Yetki Çevresi Noter yard mc s Noterli e kabul Noterlik staj çindekiler Avukatl k ve Noterlik Hukuku Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU NOTERL N KURULMASI VE YETK ÇEVRES NOTERL N TANIMI, N TEL ve HUKUKTAK YER NOTERL E KABUL ve MESLE E G R fi Sayfa Tasar m: Halil

2 Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri NOTERL N TANIMI AMAÇ 1 Noterli in tan m n yapabilecek Noter kelimesi, Latince notarus dan gelir ve not tutan, süratle yaz yazan, seri yaz yazan anlam n tafl r. Tarihin her devresinde kifliler aras ndaki hukuki iliflkilerin belirli flekillere uygun olarak düzenlenmesi ve bunlara resmiyet verilmesi lüzumu hissedilmifl ve böylece günün ihtiyaçlar na göre geliflim kaydederek bugünkü noterlik müessesi do mufltur. (fi fiman, Günefl, Noter ve Noterlik Nedir. Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi, 15 May s 2001,say 110, syf 67). Noterlik müessesesi tafl d önem nedeniyle tarih boyunca çeflitli flekillerde ve adlarla varl n sürdüre gelmifltir. Noterlik esas olarak 18 Ocak 1972 de kabul edilen, 5 fiubat 1972 y l nda Resmi Gazete de yay nlanan 1512 Say l Noterlik Kanunu nda tan mlanm fl ve düzenlenmifltir. Noterlik Kanunu nun 1 inci maddesinde, Noterlik bir kamu hizmetidir denilerek Noterli in kamusal yönü ortaya konmufltur. Kanunun 1. maddesinin ikinci cümlesi noterlerin görevlerinin genel çerçevesini çizmektedir. (YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlü ü, B. 5, Ankara 1996, s. 624). Kanunun 1. maddesinin ikinci cümlesindeki Noterler, hukuki güvenli i sa lamak ve anlaflmazl klar önlemek için ifllemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen baflka görevleri yaparlar. biçimindeki tan m, Noterli in kanuni tan m d r. Özel hukuktan do an birçok hakk n etkin olarak kullan lmas ve kolayca ihlâl edilememesi aç s ndan noterlik müessesesi çok önemli bir iflleve sahiptir. (YIL- MAZ, Ejder, Noterlik fllemlerinin Hukuk Davalar ndaki ve cra- flâs Takiplerindeki Önemi, Noterlik Hukuku Sempozyumu). Noterli in ana eylemi tespittir. Dolay - s yla uyuflmazl klar n içinde olamazlar, yarar ve çekiflmelerin taraf de il, belki de yaln zca tespitçisi olabilirler. (Ömer GÖREN, Karfl laflt rmal Avukatl k - Noterlik Hukuku. Adalet Yay nevi, 2010, syf.21) Sonuç olarak Noter hukuki güvenli i sa lamak ve hukuki anlaflmazl klar n do- umunu önlemek amac ile kamusal yetki kullanan, serbest meslek erbab d r. Noter kelimesi, Latince notarus dan gelir ve not tutan, süratle yaz yazan, seri yaz yazan anlam n tafl r.

3 4 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Noterlik müessesesinin hukuk sistemi içindeki yeri ile di er hukuk dallar yla olan iliflkisini inceleyen bilim dal na noterlik hukuku denir. Noterlik Hukukunun Tan m Avukatl k ve noterlik sonuç itibariyle birer meslektir. (Ömer GÖREN, Karfl laflt rmal Avukatl k - Noterlik Hukuku. Adalet Yay nevi, 2010, syf.6). Noterlik Hukuku esas nda bir meslek hukukunu düzenleyen ilke ve normlar n topland ve de erlendirildi i alan gibi gözükse de, düzenleme yap lan alan n, hukuk hayat nda kapsad yer, tafl d önem ve sadece noterlerin mesleki alanlar n de il sosyal sorumluluklar n da müdahale eden yönü nedeniyle çok önemlidir. Noterlik Hukukunu; noterlik müessesesinin hukuk sistemi içindeki yeri ile di- er hukuk dallar yla olan iliflkisini inceleyen bilim dal olarak tan mlamak mümkündür. Bu tan m hem teoride hem de pratikte ihtiyac karfl layan bir tan md r. Noterlik hukukunu, hukuk disiplinleri içinde bir yere oturtmak istedi imizde, Noterlik müessesini daha çok özel hukuk içerisinde yer alan hukuk dallar yla ilgili ifllemlerde hizmet verdi i gerçe ini göz önüne almak gerekir. Noterlerin görevlerine giren ifllerin daha çok flekle iliflkin olmas, (tanzim, tasdik, tescil) Noterlik Hukukunun, Medeni Usul Hukukuna yak n bir hukuk dal oldu unu göstermektedir. (ULUKAPI, Ömer, ATALI, Murat, Noterlik Hukuku, s. 28). SORU noterli in kurulmas ve kapat lmas Adalet Bakanl n n yetkisindedir. Noterlik ve noterlik hukukunu tan mlay n z. NOTERL N KURULMASI VE YETK ÇEVRES Noterli in kuruluflu ve yetki çevresini aç klayabilecek SORU Noterliklerin Kurulmas Noterlik Kanununun 2 nci maddesinin birinci f kras na göre; Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulundu u yerde, o mahkemenin yarg çevresindeki noterlik ifllerini SIRA görmeye S ZDE yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. Noterlik kurulmas Adalet Bakanl n n yetkisindedir. Bununla birlikte, noterlik Kanunu nun 3 üncü maddesinin dördüncü f kras Adalet Bakanl na, bir yerde birden fazla noterlik açma ve bir yerde bulunan birden fazla noterliklerden birisini kapatma yetkisini kullanmadan önce Türkiye Noterler Birli i nin mütalaas n alma yükümlülü ü getirmifltir. Ancak Adalet Bakanl sadece mütalaa almaktad r. Yeni noterliklerin aç lmas nda ve var olanlar n kapat lmas nda son ve tek karar mercii Adalet Bakanl d r, Noterler Birli i nden al nan mütalaa bakanl a yol göstericidir. Ancak zann m zca, olmas gereken yeni noterlerin kurulmas veya var olanlar n kald r lmas nda Bakanl k ve Birlik birlikte karar alabilmelidirler. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 1 AMAÇ 2 NTERNET Noterliklerin Yetki Çevresi Noterlik Kanunu nun NTERNET 2 nci maddesinin birinci f kras nda; Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulundu u yerde o mahkemenin yarg çevresindeki noterlik ifllerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. hükmü yer almaktad r. Yetki konusunda Adalet Bakanl Hukuk flleri Genel Müdürlü ü taraf ndan tarih ve say l genelge ile Türkiye Noterler Birli i taraf ndan tarih, 267 say ve 4 numaral genelgeler ç kart lm flt r. Bu genelgeler gere ince, bir noterlik iflleminin herhangi bir yer noterli inde yap labilmesi için, ifllemin taraflar ndan en az birinin ilgili noterli in yetki çevresi içinde oturmas veya iflyerinin bulunmas ya da ifllemin ayn s n rlar içinde yap lacak bir ifle ait olmas gerekmektedir.

4 6. Ünite - Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri 5 Noterliklerin yetki alan n n belirlenmesinde Noterlik Kanunu nda görülen eksiklik, yetkisiz bir noterlikte yap lan ifllemlerin ak beti konusunda düzenleme bulunmamas d r. Zann m zca yetkisiz noterlikte yap lm fl ifllemler hakk nda HUMK un öngördü ü yollar ve sonuçlar oldu u gibi geçerlidir. Di er bir ifade ile noterlikte yap lan ifllem kesin yetki kural na ba lanm fl ise yarg laman n ve ifllemin her aflamas nda bu yetkisizlik hususu ileri sürülebilir. Bunun d fl ndaki durumlarda ise yetkisizlik bir ilk itiraz olarak ileri sürülmelidir. (PEKCANITEZ, Hakan, Medeni Usul Hukuku, B. 1, Ankara 2000, syf 92 vd.) Yetkisiz noterin yapt ifllemlere karfl hangi yola gidilebilir? Noterliklerin S n fland r lmas Noterlik Kanunu nun 4 üncü maddesi, noterliklerin dört s n fa ayr lmas n öngörmüfltür. lk üç s n f noterlik, her noterli in yetki çevresi içindeki nüfus, ifl yo unlu u ve noterlik geliri esas tutularak s n fland r l r (NK.m.4/3). SORU Noterlerin s n flan- SORU Noterlik dört s n fa ayr lm flt r. d r lmas Noterler Birli i nin mütalaas al narak Adalet Bakanl nca yap l r (NK. m.4/2) Birinci, ikinci ve üçüncü s n f noterliklerin bafl nda birer noter bulunur (NK.m.22 vd.). Buna karfl l k, dördüncü s n f noterlikler, o yerin ba l bulundu u Adalet Komisyonunun görevlendirme yaz s üzerine, Adalet Bakanl nca görevlendirilerek kâtip s n f ndan bir adalet memuru taraf ndan geçici olarak yönetilir ve bu kimselere geçici yetkili noter yard mc s ad verilir (NK. m. 32). AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 2 NOTERL N ÖZELL KLER AMAÇ 3 Noterli in hukuki niteli inin belirlenmesi Noterli in Kamu Hizmeti Olma Özelli i Kamu hizmeti nitelemesi, iki temel ö enin varl n gerektirmektedir. Bunlardan ilki hizmetin kamuya yönelmifl oldu unun siyasal organlarca kabul NTERNET edilmesi yani di- er bir ifadeyle kamuya yararl olmas, ikincisi ise kamu kurulufllar nca veya ilgili kamu kurumunca denetlenen özel kiflilerce ifa edilmesidir. Kamu hizmetleri, genel ve kolektif gereksinmeleri karfl layarak kamu yarar n gerçeklefltiren hizmetler ise, toplumda adalet da t m na dair faaliyetlerin kamusal nitelikte bir hizmetler bütünü oldu u tart fl lmazd r. Noterler, mesleki faaliyetlerini, tüzel kiflili i haiz kamu kurumu niteli inde mesleki kurulufllar olan Noterler Birli i nin denetim ve gözetimi alt nda sürdürürler. Noterli in kamu hizmeti niteli i, gereksinim duyan herkesin bu faaliyetlerden yararlanabilmesini gerektirir. Noterlik Kanunu nun 1. maddesinde kamu hizmeti olarak tan mlanan noterli i, ifa eden noterlerin memur olup olmad önem arz etmektedir. Noterlik Kanunu nda aç k bir hüküm bulunmamakla birlikte, bu Kanunun, noterleri memur olarak kabul etmedi i dolayl bir flekilde anlafl lmaktad r. (ULUKAPI, Ömer, ATALI, Murat, Noterlik Hukuku, s. 9). Noterlik Kanunu nun 151 ve 152 maddelerinde, noterlere Türk Ceza Kanunu nun memurlara ait hükümlerinin uygulanaca belirtilmifltir. Yine Noterlik Kanunu nun 40 nc maddesinde de noterlik dairesinin resmi daire kabul edilmemifl, resmi daire say ld hükme ba lanm flt r. Gerçekten de no- NTERNET

5 6 Avukatl k ve Noterlik Hukuku noter idare hukuku anlam nda bir kamu görevlisi de ildir. terlik dairesinin kira ve di er giderlerinin notere ait olmas, çal flanlar n memur olmamas bilakis sosyal güvenlik aç s ndan iflçi olarak kabul edilmeleri, noterlik ücret tarifelerinin, özel kanun hükümleriyle belirlenmesi bunun gerekçeleridir. Sonuç olarak Noter, idare hukuku anlam nda bir kamu görevlisi de ildir. Ancak hukuken tan nm fl iktidar ve yetki kullanmak suretiyle bir kamu görevi ifa etmektedir. 3 Noterli in kamu hizmeti olmas ne anlama gelir? Noterli in Serbest Meslek Olma Özelli i Avukatl k hukuku k sm nda anlat ld üzere serbest meslek, sermayeden ziyade flahsi eme e, bilimsel ve mesleki bilgiye ve uzmanl a dayanan, ticari özellik tafl - SORU mayan, serbest SORU meslek erbab n n ifl yapt rana tabi olmaks z n flahsi sorumluluk alt nda kendi nam ve hesab na yapt faaliyet olarak tan mlanabilir. Noterli in s radan bir serbest meslek oldu unu söylemekde do ru olmaz. Çünkü noterler her ne kadar serbest meslek olarak kabul edilseler de istedikleri yerde ifl göremez, istedikleri ücretle ifl yapamaz, ücrette pazarl k edemez, kendilerine ait ücretten de indirimde bulunamaz (NK.m.50.III) ve reklâm yapamazlar. Noterler için ge- rek mesleki aç dan gerek ise özel hayatlar na iliflkin ciddi s n rlamalar getirilmifltir. Noterlerin Adalet Bakanl nca atanmalar, ayn Bakanl kça iflten el çektirilmeleri ve izin AMAÇLARIMIZ kulland r lmalar, ad geçen Bakanl neredeyse noterlerin iflvereni sta- AMAÇLARIMIZ tüsüne sokmaktad r. (TOYGAR, Kemal, Serbest Meslek mi, Kamu Hizmeti mi? TNBHD., S. K 3Y. T1974, A P s.8). Noter, ifllemlerin belgelendirilmesi, uyuflmazl klar n engellenmesi aç s ndan ve yerine getirdi i bir k s m yasal yükümlülükleri nedeniyle önemli bir konuma sahiptir. Noterlik; iddia, savunma ve yarg makamlar na gelmeden, hukuki sorunlar daha oluflmadan engellemesi nedeniyle hukuk devletinin inflas nda önemli bir unsurudur. Onun için de noterler her ne kadar yaflamlar n serbest meslek olan noterlikle finanse etseler de, noterlik faaliyetinin hedefinin kar etmek olmad n n idraki içindedirler. NTERNET Noter, faaliyetlerinde NTERNET kanun ve mevzuat n çizdi i s n rlar içinde hareket etmek zorundad r. Noterlerin faaliyetlerinde takdir alanlar çok s n rl d r. Noter önüne gelen ifli hukuka ayk r olmad kça ret etme ya da yapmama hakk na sahip de ildir. fl yapt ran da ifli ancak yetkili noterde yapt rmak zorundad r. Noter - ifl sahibi iliflkisinde ifl sahibinin iradesi ve hedefledi i amaç çok büyük önem tafl maktad r. fl sahibi, iradesinin, amac n n, taleplerinin tam olarak metne aktar ld ve notere verdi i s rlar n iffla edilmeyece i hususunda tam inanca sahiptir. Ayn durum noter aç s ndan da söz konusudur, noter konuya iliflkin tüm bilgi ve taleplerin kendine aktar ld ndan emin olmak ister. Noter olabilmenin ön koflulu Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmakt r. NOTERL E KABUL ve MESLE E G R fi AMAÇ 4 Noterli e kabul ve girifl koflullar n aç klamak. N.K. 7 nci maddesinde yer alan stajyerlik aç s ndan aranan flartlar asl nda noterlik mesle ine girifl için gerekli olan flartlar olup bunlar onüç tanedir. Bunlar, kanunda düzenlenifllerine göre flöylece s ralayabiliriz: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmak yafl n bitirmifl ve 40 yafl n doldurmam fl olmak,

6 6. Ünite - Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri 7 3. Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabanc bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlar na göre noksan kalan derslerden baflar l s nav vermifl bulunmak, 4. Kesinleflmifl bir kararla yüz k zart c bir suçtan veya a r hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kasti bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezas ile hüküm giymifl olmamak, say l Devlet Memurlar Kanunu nun 48. maddesine göre devlet memurlu una atanmaya engel bir mahkûmiyeti bulunmamak, 6. Kesinleflmifl bir ceza veya disiplin karar sonucunda hâkim, savc, memur yahut avukat olmak niteli ini kaybetmifl bulunmamak, 7. Noterlik mesle ine yaraflmayacak tutum ve davran fllar çevresince bilinmifl olmamak, 8. Noterlikle ve noter stajyerli i ile birleflemeyen bir iflle u raflmamak, 9. Mahkeme karar ile k s tlanm fl olmamak, 10. flâs etmifl ise itibar iade edilmifl olmak, (hileli ve taksirli müflisler itibarlar iade edilmifl olsa bile kabul olunmazlar), 11. Hakk nda aciz vesikas verilmifl ise bunu kald rm fl bulunmak, 12. Noterlik görevini devaml ve gere i gibi yapmaya engel vücut veya ak lca malul olmamak, 13. Staj yap lacak yerde ikametgâh bulunmak. K s tl olanlar noterlik yapamaz. Noterlik Staj na Tabi Olmayanlar N.K. m. 5 e göre Noter olabilmek için noterlik staj n tamamlayarak Noterlik Belgesini alm fl olmak flartt r. Ancak Noterlik Kanunu nun 6 nc maddesi istisnai olarak baz kiflilerin bu staj yapmaks z n noter olabilmelerine imkân sa lanm flt r. Bunlar; 1. Adli veya askeri hâkimlik yahut savc l klara atanm fl olanlar, 2. Avukat unvan n kazanm fl olan veya Avukatl k Kanunu na göre staj ve avukatl k s nav flartlar ndan ba fl k olarak avukatl a kabul olunmaya hak kazanm fl bulunanlard r. Uygulamada noterlik staj yapanlara pek rastlanmamaktad r. Çünkü avukatl k, savc l k yada hakimlik staj yapmak noterlik yapmak için yeterli say l rken, noterlik staj avukatl k, savc l k, hakimlik staj n n yerine geçmemektedir. Bu yüzden uygulamada noterlik yapanlar hak kayb na u ramamak için avukatl k staj n yap p, noterli e bafllamaktad rlar. Noterlik staj ile benzer stajlar n iliflkisini anlat n z. Noterli e Atanma Bir noterli e bir noterin atanabilmesi için ilk ad m olarak bir ilân yap lmas gerekmektedir. Adalet Bakanl taraf ndan yap lacak bu ilânlarda, boflalan ve üçüncü s - n fa geçirilen noterli in bir önceki y la ait gayrisafi geliri, aç lan SORU noterli in ise emsallerine göre Adalet Bakanl nca tahmin edilecek gayrisafi geliri ve isteklilerin hangi belgelerle birlikte baflvurmalar gerekti i gösterilir (N. K. m. 22.III). Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin bir, befl ve sonraki bentlerinde yaz l flartlar kaybetmediklerini gösterir belgeler ile askerlik hizmetini yapt klar na veya bu askerlik hizmetine elveriflli olmad klar na iliflkin belgeyi de SIRA eklemeleri S ZDE gerekmektedir (NK.m.23.I). 4 SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

7 8 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Noterin atamas Adalet Bakanl nca yap l r. Adaylar aras ndan söz konusu noterli e atama yapmaya yetkili merci Adalet Bakanl d r. (N. K.m.23.II; 27,I) Atama yap l rken, ayn s n ftan noterlerin meslekteki k demleri, k demde eflitlik halinde sicillerine göre yeterlik dereceleri esas al n r. Ayn k dem ve yeterlilikte olanlardan Almanca, Frans zca, ngilizce veya talyanca dillerinden en az birini bildi ini yönetmelikte gösterilecek flekilde belgelendirenler di er isteklilere, bu dillerden biri ile ö retim yapan yabanc hukuk fakültelerinden birini bitirmifl olanlar di erlerine, hukuk doktoru olanlar hepsine tercih edilir. Buna göre de flartlar eflit olursa hukuk fakültesi mezuniyet tarihindeki önceli e bak l r. Hukuk fakültesi, mezuniyet tarihi de ayn ise atanacak olan, ad çekilerek belirlenir (N.K.m.27.II). 5 Noterlik ilan nda hangi unsurlar bulunur? Atanan Noterlerin Göreve Bafllamas Noterlik Kanunu nun 30 uncu maddesinde düzenlenmifltir. Maddenin birinci f kras na göre; Noter s fat, noterli e atama karar n n tebellü ü ile kazan l r. Kendi s - SORU n f nda veya SORU daha yukar s n fta baflka bir noterli e atanan veya nakledilen noter, atama yahut nakledilme karar n tebellü etti i tarihte yeni noterlik s fat n kazanmakla beraber eski noterlik s fat da sona erer. Bir noterli e atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme karar n n tebli- inden itibaren bir ay içinde yeni görevine bafllamak zorundad rlar. Atanan veya nakledilen SIRA kimsenin S ZDE bu süre içinde, hakl bir neden olmaks z n göreve bafllamamas veya atanma yahut nakledilme isteminden vazgeçme dilekçesinin, atanma ve nakil karar n n kendisine tebli inden sonra Bakanl a veya cumhuriyet savc l na AMAÇLARIMIZ verilmesi halinde, AMAÇLARIMIZ bu kimse noterlik mesle inden istifa etmifl say l r (NK.m.30,II). Noterlikte yafl haddi 65 dir. NTERNET Noterlik Görevinin Sona Ermesi Noterlik görevinin sona ermesi kanunda sekiz ana bafll k alt nda toplanm flt r. Bunlar s ras yla; 1. Yafl tahdidine (altm flbefl yafl) tâbi tutulmas (NK.m.56, 165.II): Noterlik görevi yüksek derecede özen ve dikkat gerektirmesi, bu görevi ifa edenlerin dima lar n tam berrak olmas gerektirir. nsanlar n belli bir yafltan sonra tam bir üretkenlik içinde olmalar n beklemek yanl fl olup bu nedenle kanun koyucu NTERNET 65 yafl n dolduran noterlerin görevlerinin sona erdi ini kabul etmifltir. 2. Noterin istifa etmifl say lmas : Bir noterli e atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme karar n n tebli inden itibaren bir ay içinde yeni görevlerine bafllamak zorunlulu undad rlar. Atanan veya nakledilen kimsenin bu süre içinde, hakl bir sebep olmaks z n göreve bafllamamas veya atanma yahut nakledilme isteminden vazgeçme dilekçesinin, atama ve nakil karar n n kendisine tebli inden sonra Bakanl a veya Cumhuriyet Savc l na verilmesi halinde, bu kimse noterlik mesle inden istifa etmifl say l r (N.K. m.30,ii). Teminat paralar n süresi içinde yat rmayan veya noksan yat ran notere, Adalet Bakanl nca teminat n tamamlamas için bir ay geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Bu süre içinde de teminat n tamamlamayan noter istifa etmifl say l r (N.K. 38,VI). Hakl bir engeli olmaks z n, iznini 15 gün geçirenler istifa etmifl say l rlar (N.K. 58) 3. Meslekten ç karma cezas almas : Noterlik Kanunu na göre bir daha atanmamak üzere noterlikten ç kma (N.K. m.126/e) cezas al nmas noterlik görevini sona erdirir.

8 6. Ünite - Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri 9 4. Baflka bir noterli e atanmas veya nakledilmesi: (NK.m.30,I): Noter s fat, noterli e atama karar n n tebellü ü ile kazan l r. Kendi s n f nda veya yukar s n fta baflka bir noterli e atanan veya nakledilen noter, atama yahut nakledilme karar n tebellü etti i tarihte yeni noterlik s fat n kazanmakla beraber eski noterlik s fat da sona erer. 5. Noterlik Kanunu nun 7 inci maddesindeki (ikinci bent hariç) flartlardan birinin kaybedilmesi halinde noterlik görevi sona erer (NK.m.196). 6 Noterin, 7 nci maddenin ikinci bendi hariç olmak üzere, bu maddede yaz l yetenek ve flartlardan birini kaybetmifl olmas noterlik görevini sona erdirir. 6. Noterin meslekte yeterli olmad n n anlafl lmas halinde görevine son verilir: Adalet müfettiflleri taraf ndan yap lan teftifller sonunda hakk nda düzenlenen, birbirini izleyen son iki hal kâ d nda meslekte yeterli olmad belirtilmifl ve son teftiflten itibaren en az alt ay hizmet gördükten sonra yapt r - lacak üçüncü teftiflte de Adalet müfettiflinin meslekte yeterli olmad kesin kan s na varm fl olmas halinde Adalet Bakanl nca noterin görevine son verilir. (NK.m.196) 7. Noterin istifa etmesi görevi sona erdirir: Noterler kendinden kaynaklanan veya iradi nedenlerle noterlik görevlerini iradi olarak sonland rabilirler. (NK.m.29) 8. Ölmesi durumlar nda noterlik görevi sona erer. Noter hangi halde istifa etmifl say l r? 6 SORU SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ NTERNET NTERNET

9 10 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Özet A MAÇ 1 A MAÇ 2 A MAÇ 3 Noterli in tan m n yapabilmek Noterlik esas olarak 18 Ocak 1972 de kabul edilen, 5 fiubat 1972 y l nda Resmi Gazetede yay nlanan 1512 Say l Noterlik Kanunu nda tan mlanm fl ve düzenlenmifltir. Noterlik Kanunu nun 1 inci maddesinde, Noterlik bir kamu hizmetidir denilerek Noterli in kamusal yönü ortaya konulmufltur. Kanun 1 maddesinin ikinci cümlesinde noterlerin görevlerinin genel çerçevesini çizmektedir. Kanun 1 maddesinin ikinci cümlesinde Noterler, hukuki güvenli i sa lamak ve anlaflmazl klar önlemek için ifllemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen baflka görevleri yaparlar. tan m yer almaktad r. Noter hukuki güvenli i sa lamak ve hukuki anlaflmazl klar n do umunu önlemek amac yla kamusal yetki kullanan serbest meslek erbab d r. Noterli in kuruluflu ve yetki çevresini aç klayabilmek Noterlik Kanunu nun 2 nci maddesinin birinci f kras na göre; Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulundu u yerde, o mahkemenin yarg çevresindeki noterlik ifllerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. Noterlik kurulmas Adalet Bakanl n n yetkisindedir. Bakanl n farkl zamanlarda ç kard genelgelere göre, bir noterlik iflleminin herhangi bir yer noterli inde yap labilmesi için, ifllemin taraflar ndan en az birinin ilgili noterli in yetki çevresi içinde oturmas veya iflyerinin bulunmas ya da ifllemin ayn s n rlar içinde yap lacak bir ifle ait olmas gerekmektedir. Noterli in hukuki niteli ini aç klayabilmek Noter bir kamu hizmetini yerine getirir. Bir hizmetin kamu hizmeti say lmas için hizmetin kamuya yönelmifl oldu unun siyasal organlarca kabul edilmesi yani di er bir ifadeyle kamuya yararl olmas ve kamu kurulufllar nca veya ilgili kamu kurumunca denetlenen özel kiflilerce ifa edilmesi gerekir. Noterler, mesleki faaliyetlerini, tüzel kiflili i haiz kamu kurumu niteli inde mesleki kurulufllar olan Noterler Birli inin denetim ve gözetimi alt nda sürdürürler. Noterlik mesle i bir serbest meslektir. Serbest A MAÇ 4 meslek sermayeden ziyade flahsi eme e, bilimsel ve mesleki bilgiye ve uzmanl a dayanan, ticari özellik tafl mayan, serbest meslek erbab n n ifl yapt rana tabi olmaks z n flahsi sorumluluk alt nda kendi nam ve hesab na yap lan faaliyet olarak tan mlanabilir. Ancak, noterli in s radan bir serbest meslek oldu unu söylemek de do ru olmaz. Çünkü noterler her ne kadar serbest meslek olarak kabul edilseler de istedikleri yerde ifl göremez, istedikleri ücret ifl yapamaz, ücrette pazarl k edemez, kendilerine ait ücretten indirimde bulunamaz ve reklâm yapamazlar. Noterlerin gerek mesleki gerek ise özel hayatlar na iliflkin ciddi s n rlamalar getirilmifltir. Noterli e kabul ve girifl koflullar n aç klayabilmek. Noterli e girifl ve kabul koflullar flunlard r; Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmak 21 yafl n bitirmifl ve 40 yafl n doldurmam fl olmak, Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabanc bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlar na göre noksan kalan derslerden baflar l s nav vermifl bulunmak. Kesinleflmifl bir kararla yüz k zart c bir suçtan veya a r hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kasti bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezas ile hüküm giymifl olmamak, Devlet memurlu una atanmaya engel bir mahkûmiyeti bulunmamak, Kesinleflmifl bir ceza veya disiplin karar sonucunda hâkim, savc, memur yahut avukat olmak niteli ini kaybetmifl bulunmamak, Noterlik mesle ine yaraflmayacak tutum ve davran fllar çevresince bilinmifl olmamak, Noterlikle ve noter stajyerli i ile birleflemeyen bir iflle u raflmamak, Mahkeme karar ile k s tlanm fl olmamak, flâs etmifl ise itibar iade edilmifl olmak, (Hileli ve taksirli müflisler itibarlar iade edilmifl olsa bile kabul olunmazlar). Hakk nda aciz vesikas verilmifl ise bunu kald rm fl bulunmak. Noterlik görevini devaml ve gere i gibi yapmaya engel vücut veya ak lca malul olmamak, Staj yap lacak yerde ikametgâh bulunmak.

10 6. Ünite - Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri 11 Kendimizi S nayal m 1. Noter kelimesi Latince hangi kelimden gelir? a. Notçu b. Notarus c. Litai d. Kad e. Themis 2. Hukuki güvenli i sa lamak ve anlaflmazl klar önlemek için ifllemleri belgelendiren ve kanunlarla verilen baflka görevleri yapanlara ne ad verilir? a. Hâkim b. Savc c. Noter d. Avukat e. Mübaflir 3. Noterli in ana eylemi nedir? a. Keflif b. cra c. Yarg lama d. Tespit e. Düzenleme 4. Noterlik müessesesinin hukuk sistemi içindeki yeri ile di er hukuk dallar yla olan iliflkisini inceleyen bilim dal na ne ad verilir? a. Medeni Hukuk b. Avukatl k ve Noterlik Bilgisi c. Usul Hukuku d. Avukatl k Hukuku e. Noterlik Hukuku 5. Noterlik kurulmas kimin yetkisindedir? a. Adalet Bakanl b. Türkiye Noterler Birli i c. Türkiye Barolar Birli i d. Adalet Bakanl - Noterler Birli i e. Adalet Bakanl - Barolar Birli i 6. Noterlik s n fland r lmas nda ilk üç s n f noterin s n fland r lmas nda afla dakilerden hangisi esas al nmaz? a. Yetki çevresi içindeki nüfus yo unlu u, b. Yetki çevresindeki ifl yo unlu u c. Yetki çevresindeki noterlik geliri d. Yetki çevresinde yap lan ifllerden toplanan harçlar e. Noterlik dairesinin k demi 7. Dördüncü s n f noterlikler, Adalet Bakanl nca görevlendirilerek kâtip s n f ndan bir adalet memuru taraf ndan geçici olarak yönetilir. Bu kiflilere ne ad verilir? a. Baflkâtip b. Kâtip c. Geçici noter d. Geçici baflkatip e. Geçici yetkili noter yard mc s 8. Gereksinim duyan herkesin noterlik faaliyetlerinden yararlanabilmesi noterli in hangi sonuçlar ndand r? a. Noterli in serbest meslek olmas n n b. Noterli in kamu hizmeti olmas n n c. Noterli in hukuki yönünün a r basmas n n d. Noterli in ücret karfl l yapmas n n e. Hak kullanman n anayasayla teminat alt na al nmas n n 9. Afla dakilerden hangisi noterlere kabul için aranan flartlardan de ildir? a. Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmak b. 21 yafl n bitirmifl ve 40 yafl n doldurmam fl olmak, c. En az bir yabanc dil bilmek d. Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabanc bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlar na göre noksan kalan derslerden baflar l s nav vermifl bulunmak e. Kesinleflmifl bir ceza veya disiplin karar sonucunda hâkim, savc, memur yahut avukat olmak niteli ini kaybetmifl bulunmamak, 10. Afla dakilerden hangisi noterli e kabul için aranan flartlardan de ildir? a. Mahkeme karar ile k s tlanm fl olmamak b. Noterlik görevini devaml ve gere i gibi yapmaya engel vücut veya ak lca malul olmamak c. flâs etmifl ise itibar iade edilmifl olmak d. Tam teflekkülü devlet hastanesinden heyet raporu alm fl olmak e. Noterlik mesle ine yaraflmayacak tutum ve davran fllar çevresince bilinmifl olmamak

11 12 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Okuma Parças Türkiye de kazançl meslekler aras nda gösterilen noterlik, büyük ra bet görüyor. Türkiye Noterler Birli i nin verilerine göre, 19 bin hukuk fakültesi mezunu, noter olabilmek için s rada bekliyor. 26 bin hukukçu ise müracaat belgesine sahip durumda. Türkiye Noterler Birli i Baflkan Hasan Yeni, mesle e gösterilen ra beti noter olabilme kriterlerinin düflüklü- üne ba l yor. Yeni, haz rlad klar yasa tasla yla herkesin noter olmak için baflvuramayaca n söylüyor. Önümüzdeki yasama döneminde kabul edilmesi beklenen Yeni Noterlik Kanunu tasla na göre, noter olmak isteyenlerin yafl 33 ü geçemeyecek. Belge alabilmenin koflullar da zorlaflt r l yor. Yap lacak s navda baflar l olanlara bir y l staj yapma zorunlulu u getirilecek. Staj süreci tamamland ktan sonra, yeni bir imtihan daha yap lacak. Baflar l olan hukukçular, noterlik belgesi almaya hak kazanacak. Tasla a göre, noterin yerine katiplerin ve bafl katiplerin imza atma yetkisi de kald r lacak. Yaln zca noterlik staj n tamamlam fl olanlar, vekaleten imza yetkisine sahip olacak. Yasalaflmay bekleyen taslak, meslek içi e itimi de zorunlu hale getiriyor. Görev yapt bölge ne olursa olsun, noterler y lda gün aras nda meslek içi e itime tabi tutulacak. Haz rlanan taslakla birlikte noterli e bak fl aç s n de ifltirmek istediklerini söyleyen Türkiye Noterler Birli i Baflkan Hasan Yeni, (&quot); Adam 25 y l hakimlik yapm fl; daha sonra noter olmak istiyor. Bu durum, noterli i yan meslek haline getirdi. Noterlik özellikle gençlerin yapaca bir meslek haline gelsin istiyoruz. (&quot); diyor. Türkiye de, 60 yafl nda emekli bir hakimin de noterlik yapma yetkisinin bulundu unu kaydeden Yeni, bu durumun, gençlerin önünü kapatt n ve rahats z edici sonuçlara yol açt n vurguluyor. Yeni, ayn sorundan Adalet Bakan ve Baflbakan n da rahats zl k duydu unu dile getiriyor. Taslak yasalafl rsa noterlerin yetkileri artacak. Dünyan n birçok ülkesinde oldu u gibi gayrimenkul ifllemleri noterde yap lacak. Bunun yan nda çekiflmesiz yarg, veraset ilam ve tespit gibi ifllemler de noter arac l yla gerçeklefltirilecek. Noterlerin çok para kazand fleklindeki alg n n yanl fll üzerinde duran Baflkan Hasan Yeni, meslekte y l n harcamayan bir noterin kolay kolay stanbul, Ankara ve zmir gibi büyük flehirlere atanamayaca n ifade ediyor. ç hizmet kanununa göre, atamas yap lan bir noter 3. s n f bir bölgede göreve bafll yor. Ancak belgeyi alabilmek için, hukuk fakültesini bitirip avukatl k ve hakimlik staj n tamamlamak flart. 3. s n f bir bölgede en az 4 y l çal flmak ise bir baflka zorunluluk. Hasan Yeni, 3. s n f bir bölgede çal flan noterin aileden destek almadan geçinemeyece ini iddia ediyor. Zorunlu 4 y ll k görev bittikten sonra atama yap lacak yer, denetimden geçmeye ba l. Denetimlerden geçemeyen noterler, 3. s n f bir baflka bölgeye gönderiliyor. 2. s n f bölgeye atananlar ise 4 y ll k bir staj süresi daha bekliyor. Yeni, büyük flehirlere tayin süresi 8 y l gibi gözükse de, bunun zor oldu unu savunuyor. Noterlik, kazanc na göre serbest meslek; yetki ve sorumlulu una göre kamu görevi kapsam na giriyor. Denetimleri ise Adalet Bakanl müfettiflleri ve cumhuriyet savc lar taraf ndan yap l yor. Hasan Yeni, denetimle ilgili yaflanm fl bir olay flöyle aktar yor: (&quot); Bir noter arkadafl, mesai saati s ras nda motorunu tamir ediyormufl. Gelen müfettifller noterin kim oldu unu sormufl. Kendisinin oldu unu söyleyince, denetimden sicil bozuklu uyla ç kt. Kaynak :

12 6. Ünite - Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri 13 Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar 1. b Yan t n z yanl fl ise Noterli in Tan m bafll alt nda size verilen bilgileri gözden geçiriniz. 2. c Yan t n z yanl fl ise Noterli in Tan m bafll alt nda size verilen bilgileri gözden geçiriniz. 3. d Yan t n z yanl fl ise Noterli in Tan m bafll alt nda size verilen bilgileri gözden geçiriniz. 4. e Yan t n z yanl fl ise Noterli in Tan m bafll alt nda size verilen bilgileri gözden geçiriniz. 5. a Yan t n z yanl fl ise Noterli in Kurulmas ve Yetki Çevresi bafll alt nda size verilen bilgileri gözden geçiriniz. 6. e Yan t n z yanl fl ise Noterli in Kurulmas ve Yetki Çevresi bafll alt nda size verilen bilgileri gözden geçiriniz. 7. e Yan t n z yanl fl ise Noterli in Kurulmas ve Yetki Çevresi bafll alt nda size verilen bilgileri gözden geçiriniz. 8. b Yan t n z yanl fl ise Noterli in Özellikleri bafll alt nda size verilen bilgileri gözden geçiriniz. 9. c Yan t n z yanl fl ise Noterli e Girifl ve Mesle e Kabul bafll alt nda size verilen bilgileri gözden geçiriniz. 10. d Yan t n z yanl fl ise Noterli e Girifl ve Mesle e Kabul bafll alt nda size verilen bilgileri gözden geçiriniz. S ra Sizde Yan t Anahtar S ra Sizde 1 Noter hukuki güvenli i sa lamak ve hukuki anlaflmazl klar n do umunu önlemeyi amaçlayan kamusal yetki kullanan, serbest meslek erbab d r. Noterlik Hukuku; noterlik müessesesinin hukuk sistemi içindeki yeri ile di er hukuk dallar yla olan iliflkisini inceleyen bilim dal d r. S ra Sizde 2 Yetkisiz noterlikte yap lm fl ifllemler hakk nda HUMK un öngördü ü yollar ve sonuçlar oldu u gibi geçerlidir. Di er bir ifade ile noterlikte yap lan ifllem kesin yetki kural na ba lanm fl ise yarg laman n ve ifllemin her aflamas nda yetkisizlik ileri sürülebilir. Bunun d fl nda ki durumlarda ilk itiraz olarak ileri sürülmelidir S ra Sizde 3 Bir hizmetin kamu hizmeti olmas için o hizmetin kamuya yönelmifl oldu unun siyasal organlarca kabul edilmesi ve kamu kurulufllar nca denetlenmesi gerekir. Kamu hizmetleri, genel ve kolektif gereksinmeleri karfl layarak kamu yarar n gerçeklefltiren hizmetler ise, toplumda adalet da t m na dair faaliyetlerin kamusal nitelikte bir hizmetler bütünü oldu u tart fl lmazd r. Noterler, mesleki faaliyetlerini, tüzel kiflili i haiz kamu kurumu niteli inde mesleki kurulufllar olan Noterler Birli inin denetim ve gözetimi alt nda sürdürürler. Noterli in kamu hizmeti niteli i, gereksinim duyan herkesin bu faaliyetlerden yararlanabilmesini gerektirir. S ra Sizde 4 Avukatl k, savc l k yada hakimlik staj yapmak noterlik yapmak için yeterli say l rken, noterlik staj avukatl k, savc l k, hakimlik staj n n yerine geçmemektedir. Bu yüzden uygulamada noterlik yapanlar hak kayb na u ramamak için avukatl k staj n yap p, noterli e bafllamaktad rlar. S ra Sizde 5 Bir noterli e bir noterin atanabilmesi için ilk ad m olarak bir ilân yap lmas gerekmektedir. Adalet Bakanl taraf ndan yap lacak bu ilânlarda, boflalan ve üçüncü s - n fa geçirilen noterli in bir önceki y la ait gayrisafi geliri, aç lan noterli in ise emsallerine göre Adalet Bakanl nca tahmin edilecek gayrisafi geliri ve isteklilerin hangi belgelerle birlikte baflvurmalar gerekti i gösterilir (N. K. m. 22.III).

13 14 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Yararlan lan Kaynaklar S ra Sizde 6 Bir noterli e atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme karar n n tebli inden itibaren bir ay içinde yeni görevlerine bafllamak zorunlulu undad rlar. Atanan veya nakledilen kimsenin bu süre içinde, hakl bir sebep olmaks z n göreve bafllamamas veya atanma yahut nakledilme isteminden vazgeçme dilekçesinin, atama ve nakil karar n n kendisine tebli inden sonra Bakanl a veya Cumhuriyet Savc l na verilmesi halinde, bu kimse noterlik mesle inden istifa etmifl say l r GÖREN Ömer (2010), Karfl laflt rmal Avukatl k - Noterlik Hukuku. Adalet Yay nevi. PEKCANITEZ, Hakan (2000), Medeni Usul Hukuku, B. 1, Ankara. fi fiman, Günefl (2001), Noter ve Noterlik Nedir. Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi, S TOYGAR, Kemal (1974), Serbest Meslek mi, Kamu Hizmeti mi? TNBHD., S. 3. ULUKAPI Ömer, ATALI Murat (2001), Noterlik Hukuku. YILMAZ, Ejder (1996), Hukuk Sözlü ü, B. 5, Ankara. YILMAZ, Ejder (1997), Noterlik fllemlerinin Hukuk Davalar ndaki ve cra- flâs Takiplerindeki Önemi, Noterlik Hukuku Sempozyumu, Ankara. Internet kaynaklar

14 7AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Noterlik Dairesinin yap s ve faaliyetlerini aç klayabilecek, Noter Odalar n n yap s ve iflleyiflini belirleyebilecek, Türkiye Noterler Birli i yap s ve organlar n anlatabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Noterlik dairesi Baflkatip Noter vekili Noterler Odas Türkiye Noterler Birli i Noterler Birli i Kongresi çindekiler Avukatl k ve Noterlik Hukuku Noterlik ve Mesleki Orgaizasyonu NOTERL K DA RES NOTER ODALARI TÜRK YE NOTERLER B RL Sayfa Tasar m: smail

15 Noterlik ve Mesleki Organizasyonu NOTERL K DA RES AMAÇ 1 Noterlik Dairesinin yap s ve faaliyetlerini aç klamak Noterli in sürekli faaliyet gösterdi i ve noter çal flma makam ile servisler, bekleme ve arfliv bölümlerinden oluflan (N.K.Y. m. 6i.) noterlik dairesi, Noterlik Kanunu nun 40 nc maddesinin birinci f kras n n birinci cümlesi gere ince resmi daire say l r. Noterlik dairesinin ifl merkezlerine ve mümkün oldu u oranda mahkemelere ve bankalara yak n yerlerde aç lmas hususu dikkate al n r (N.K.Y. m. 2,III). Çünkü esas olarak noterlerin görevi tespit ve sözleflme yapmak oldu undan bu ifllemlerin de en çok mahkeme, banka ve ifl merkezlerinde yap ld dikkate al narak ifl sahiplerine kolayl k ve ifllerde pratiklik sa lamak aç s ndan bu düzenlemeye yer verilmifltir. htiyaç do mas halinde Noterlik Dairesinin yerinin de ifltirilmesinde noterlik dairesinin kuruluflundaki ayn yöntem uygulanacak flekilde yönetmelikte düzenleme yap lm flt r (N.K.Y. m. 3,I). Noterlik dairesinin ifl merkezlerine ve mümkün oldu u oranda mahkemelere ve bankalara yak n yerlerde aç lmas gerekir. Noterlik Dairesinin Bölümleri Noterlik dairesi afla daki dört bölümden oluflur: 1. Noter Çal flma Makam 2. Servisler Bölümü 3. Bekleme Bölümü 4. Arfliv Bölümü Noterlik Dairesinde Tutulmas Gereken Defterler Noterlikte tutulmas zorunlu olan defterler afla daki gibidir: Yevmiye Defteri: Noterlik Dairesine gelen ifl kâ tlar gelifl s ras na göre numara verilerek ve yevmiye defterine ifllenir. Her ifl günü bitiminde günlük ifllerin kalem kalem yekûnlar al n r. Emanet Defteri: Noterlik dairesine verilen emanetlerin kaydedildi i defterdir. Bu deftere emanetin miktar ve cinsi, varsa özel vas flar ile emanet verene dair bilgiler ile emanetin verildi ini gösteren tutana n tarih ve numaras kaydedilir (NKY. m. 48) Emanet defterlerinin kayd n tafl d klar emanet Noterlik Dairesine gelen ifl kâ tlar n n gelifl s ras na göre numara verilerek yaz ld deftere yevmiye defteri denir.

16 4 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Noterlerin ayl k gelir ve giderlerinin kaydedildi i deftere muvazene defteri denir. Noterlik dairesine gelen ve noterlikten gönderilen yaz lar n kaydedildi i deftere Muhabere defteri denir. SORU 1 ifllemlerinin sona erdi i ve hükmünü yitirdi i tarihten bafllayarak on y l süre ile noterlik arflivinde saklanmas gerekir (NDAHHY. m. 14/a). Tescil Defteri: Tescil defterleri, kanunlara göre tescilleri gereken ifllemlerin yaz ld defterlerdir. Tescil defterlerinin, belli bir süreyle ba l olmaks z n noterlik arflivinde saklanmas gerekir (NDAHHY. m. 14/g). Tescile esas olan ifllemlerin hukuki olarak ne zaman esas al naca belirsizlik arz eder. Ayr ca gayrimenkule iliflkin tescillerin birço una tescilden çok uzun y llar sonra dahi ihtiyaç duyulmaktad r. Bu nedenlerden ötürü tescil defterleri noterlik dairelerinde süresiz saklanmaktad r. Muvazene Defteri: Noterlerin ayl k gelir ve giderlerinin kaydedildi i defterdir. Muvazene defterinin, ait oldu u y l n bitimini izleyen y ldan itibaren on y l süre ile noterlik arflivinde saklanmas gerekir (NDAHHY. m. 14/b). De erli Kâ t Defteri: Bu deftere Maliyeden al nan de erli kâ tlar kaydedilir. Bu defterin, ilgili oldu u y l takip eden y lbafl ndan bafllayarak on y l süre ile noterlik arflivinde saklanmas gerekir (NDAHHY. m. 15). Burada önemli olan husus saklama süresinin son ifllemin yap lmas ndan sonraki y lbafl ndan itibaren 10 y l olmas d r. Teftifl Defteri: Adalet müfettifllerinin teftiflleri sonunda yapacaklar tenkit ve tavsiyelerin ifllenmesine mahsus defterdir (NKY. m. 52). Teftifller sonucunda yap lacak tenkit ve tavsiyeler için bir defter tutulmas ndaki amaç, sonraki teftifller s ras nda daha önce tenkit edilmifl konulardaki eksikliklerin giderilip giderilmedi inin ve yap lm fl tavsiyelere uyulup uyulmad - n n denetlenmesidir. Muhabere Defteri: Noterlik dairesine gelen ve noterlikten gönderilen yaz lar n kaydedildi i defterdir (NKY. m. 53,I). Muhabere kelimesi haber kelimesinden geldi i için uygulamada bu deftere haberleflme defteri de denilmektedir. Zimmet Defteri: Noterlik dairesinden gönderilen evrak n personel arac l ile di er tarafa verilmesi veya teslim edilmesi halinde, teslim eden ve edilen kiflilerin tespit edildi i defterdir (NKY. m. 53,II). Personel Sicil Defteri: Noterlik dairesinde çal flan personele ait bilgilerin kaydedildi i defterdir (NKY. m. 54,I). Çal flma mevzuat na göre tutulmas gerekli defterlerdendir. Personel defterinde, personele ait kimlik bilgileri, maafl bordrolar, ifle girifl ç k fl saatleri, avans vs gibi bilgiler yer al r. zin Defteri: zin defteri de personel sicil defteri gibi çal flma mevzuat na göre tutulmas zorunlu defterlerdendir. Bu defter çal flanlar n anayasal hakk olan izin hakk n n kullan lmas n gösteren bir defter olup, iflverenin çal flanlar na kulland rd izin hakk na dair tek ve esasl dayana d r. Demirbafl Eflya Defteri: Noterlik Dairesindeki demirbafllar n yaz ld defterdir (NKY. m. 55). Noterlik dairesinde noterlik personeli ile ilgili olarak tutulan defterler hangileridir? Noterlik Dairesinde Çal flan Görevliler Noterlik dairesinde çal flan temel görevli noter ve varsa stajyerdir. Bunun yan nda noterlik personeli de noterlik dairesinde çal flanlar n önemli bir kesimini oluflturur. SORU Noterlik Kanunu nun 42 inci maddesinin birinci f kras gere ince, noterin emri alt nda noterlik dairesinde çal flan katip ve hizmetlilere noterlik personeli ad verilir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

17 7. Ünite - Noterlik ve Mesleki Organizasyonu Noterlik Kanunu nun 45 inci maddesinin birinci f kras n n birinci cümlesi noterlerin, katip adaylar ile (en az bir y ll k ) belirli süreli hizmet sözleflmesi yapmalar n öngörmektedir. Noterlik Kanunu nun 48 inci maddesi gere ince, noter ile katip ve hizmetliler aras ndaki hizmet sözleflmesinden do an iliflkiler, an lan kanunda aksine hüküm bulmad kça çal flma mevzuat na tabidir. Noterlik kurumunun önemi göz önüne al nd nda noterlik çal flanlar n n en az Adalet Meslek Yüksek Okulu mezunu olma flart aranmal d r (GÜRLER, Cemalettin, Adalet Meslek Yüksek Okulu Mezunlar n n stihdam Olanaklar konulu konferans, Ankara 2009). Noterlik katip adaylar ile en az bir y ll k belirli süreli hizmet sözleflmesi yap lmal d r. 5 Kâtipler Noter kâtibi olabilmenin flartlar Noterlik Kanunu nun 44 üncü ve Noterlik Kanunu Yönetmeli i nin 9 uncu maddesinde düzenlenmifltir. Noter Kâtipli i çin aranan Genel fiartlar afla daki gibidir; 1. Türk vatandafl olmak 2. Devlet Memurlar Kanunu nun 40 nc maddesindeki yafl hadlerinde bulunmak 3. En az ortaokulu bitirmifl olmak 4. Kamu haklar ndan mahrum bulunmamak 5. A r hapis veya alt aydan fazla veyahut affa u ram fl olsa bile zimmet, ihtilas, irtikâp, dolanl iflas gibi yüz k zart c bir fiilden dolay hapis cezas ile hükümlü bulunmamak 6. Askerlikle ilgisi bulunmamak 7. Görevini devaml yapmas na engel olabilecek bir sakatl olmamak 8. Hizmet görece i s n f için Devlet Memurlar Kanunu nun 36 nc ve 41 inci maddelerinde belirtilen ö retim ve e itim, kurumlar ndan birinde diploma alm fl olmak 9. Görev ve çal flma yönetmeliklerinde belirtilen di er flartlar haiz bulunmak 10. Ceza ve disiplin karar ile meslekten ç kar lmam fl olmak. Kâtiplerin Çal flt Servisler aras nda ilk s ray baflkatiplik servisi al r. En az iki kâtip bulunan noterliklerde bunlardan biri baflkâtiplik görevini yerine getirir. (NK. m. 42,II). Baflkâtip, noterlik dairesi personelinin flefidir (NK. m. 43I). Noterlik dairesinde bulunan evrak, defter ve demirbafl eflyadan noterle birlikte baflkâtip sorumludur (NK. m. 43,II). Baflkâtiplik servisince yürütülecek ifller flöylece s ralanabilir (NKY. m. 21): Haberleflme ve yaz flma ifllerini yürütmek Kanun ve yönetmeliklerle tanzimi di er servislere verilmemifl liste, beyanname ve bildirileri düzenlemek ve ilgili mercilere zaman nda göndermek Noterlikte tutulmas gereken defterleri usulüne uygun tutmak Emanetlerin teslim ve muhafazas için gerekli ifllemleri yapmak Her türlü karton ve dosyalar usulüne uygun olarak tutmak ve günlük ifllem ka tlar n n cilt bentlere yerlefltirilmesini temin etmek Arfliv bölümünü tanzim ve çal flma tarz n tayin ve tespit etmek, iflleyiflini ve denetimini sa lamak Noterlik dairesinin iç hizmetleri, temizlik ve koruma tedbirlerini yerine getirmek Ayl k ve y ll k ifl cetvelleri, beyannameler ve her türlü cetvelleri düzenlemek ve bunlar ilgili yerlere göndermek, zaman nda yap lmas n sa lamak Yukar da say lan ifllerin esas olarak baflkâtip taraf ndan yap lmas esas olmakla birlikte noterin uygun görmesi halinde baflkâtip bu iflleri di er personele devredebilir.

18 6 Avukatl k ve Noterlik Hukuku fllemler servisi noterlikte yap lmas öngörülen bütün noterlik ifllemleri ile görevli servistir. SORU 2 Noterlikte yap lmas öngörülen bütün noterlik ifllemleri ile görevli servise fllemler Servisi denir. Noterlik dairesinin gelir, gider, vergi ve sigorta gibi tüm hesap iflleri ile vezne ve kasa ifllerini ve noterin verece i di er iflleri yürüten servise Hesap flleri ve Vezne Servisi denir. Bu servis do rudan do ruya notere ba l olup vezne, kasa ve muhasebe bölümleri halinde çal fl r. Vezne ifllerini yürüten kifliye veznedar denir. Servisleri tam olan noterliklerde yevmiye defteri, muvazene defteri, harç, damga vergisi beyannameleri, bordrolar, vergi ve sigorta bildirimleri bu servis taraf ndan düzenlenir (NKY. m. 23,I-III). Tebli i istenen kâ d n noterlik dairesi arac l ile kanun ve nizamlara uyularak muhatab na ulaflt r lmas veya muhatab n tt la na en emin flekilde arz edilmesi ile görevli servise ise Tebligat Servisi denir. Baflkatibin temel görevleri nelerdir? Hizmetliler Noterlik personelini oluflturan ikinci k s m görevliler hizmetlilerdir. Hizmetliler, kâtiplik görevi d fl nda, dairenin temizlik, bekçilik gibi ifllerini görürler. Bunlar n kâtiplik görevinde SORU kullan lmalar kesin olarak yasaklanm flt r (NK. m. 46). Noterlik Personelinin Statüsü Kanunda aksine hüküm bulunmayan hallerde noterlik personelinin çal flma mevzuat na tabi olmas öngörülmektedir (NK. m. 48). Noterlik Kanunu nun 47 inci maddesi noterlik personelinin y ll k izin ve mazeret izinlerini düzenlemifltir. Buna göre; noterlikte en az bir y l hizmeti bulunan katip ve hizmetlilere afla daki esaslara göre noter taraf ndan y ll k izin verilir: a. Bir y ldan befl y la kadar (befl y l dâhil) hizmeti bulunanlara onbefl gün b. Befl y ldan onbefl y la kadar (onbefl y l dâhil) hizmeti bulunanlara yirmi gün c. Onbefl K y ldan T A P fazla hizmeti bulunanlara ise bir ay Noterlik Kanunu kâtipler ve katip adaylar na iliflkin disiplin hükümlerini içermektedir. An lan Kanun m.148 gere ince, noter kâtiplerine ve kâtip adaylar na verilecek disiplin cezalar uyarma, k nama, ücretten kesme ve meslekten ç karma d r. Noter, herhangi bir kâtibi veya kâtip aday hakk nda verdi i disiplin cezas karar n ilgiliye ve cumhuriyet savc s na tebli eder. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Noter kâtiplerine ve kâtip adaylar na K T A verilecek P disiplin cezalar uyarma, k nama, ücretten kesme ve meslekten ç karmad r. NTERNET Noterlik NTERNET Dairesinin Devri Noterlik dairesinin herhangi bir nedenle boflalmas durumunda noterlik dairesinin devredilmesi gerekir (NK. m. 49). Bu devir, duruma göre, noterden notere olabilece i gibi, noterden vekile, vekilden vekile veya vekilden notere de olabilir. (NK. m. 49,III). Noterli in Boflalmas Noterin ölümü, kendi iste iyle baflka bir noterli e atanmas, meslekten ç kar lmas, istifa etmesi, yafl tahdidine tabi tutulmas veya sair sebeplerle emekli olmas durumlar nda noterlik dairesinin kesin alarak boflalmas söz konusu olur. Noterin tutuklanmas, iflten el çektirilmesi ve geçici olarak iflten ç kar lmas gibi nedenlerle noterli in bir süre için boflalmas durumudur (NK. m. 34,I). Noterin hastal k veya izin gibi hakl bir nedenle görevinden k sa bir süre ayr lmas durumudur (NK. m. 35,I).

19 7. Ünite - Noterlik ve Mesleki Organizasyonu 7 Noterlik hangi hallerde boflal r? Noter Vekilleri Noter vekilleri, kanunlar, yönetmelikler ve genelgeler ile noterlere verilmifl görevleri yapmak, ayl k ifl cetvelleri ile aidatlar ilgili süreler içinde Türkiye Noterler Birli i ne ve sair mercilere göndermek zorundad rlar. Bofl ve noteri SORU geçici olarak iflten SORU ç kar lan noterlikleri yöneten noter vekillerinin ayr ca, her ay n gelir ve giderini gösterir bir cetvel ile giderlere iliflkin belge örneklerini ve cetvelde gösterilen safi geliri, o ay izleyen en geç on befl gün içinde Türkiye Noterler Birli i ne göndermeleri gerekir (NKY. m. 133,V). noterliklerde çal flan Vekâletle yönetilen bofl personele, ayr lan SIRA noterlerle S ZDE Boflalan ve noteri geçici olarak iflten ç kar lan noterliklerde noter vekilleri, görevin derhal, zaman nda ve eksiz görülebilmesi için zorunlu olan harcamalar yap- ücret ve sair yan ödemeleri yapt klar sözleflmede yaz l aynen ödenir maya yetkilidir (NKY. m. 133,VI). AMAÇLARIMIZ Vekâletle yönetilen bofl noterliklerde çal flan personele, ayr lan noterlerle yapt klar sözleflmede yaz l ücret ve sair yan ödemeleri aynen ödenir. Ancak, sözlefl- AMAÇLARIMIZ me süresi sona eren personelin ücret ve sair yan ödemelerinde K art rma T A P yapmaya, Türkiye Noterler Birli i Yönetim Kurulu yetkilidir (NKY. m. 133,VII). 3 NOTER ODALARI AMAÇ 2 Noter Odalar n n yap s ve iflleyiflini belirleyebilecek NTERNET Noter Odalar n n Kuruluflu Noter odalar, Türkiye Noterler Birli i nin mahalli organlar d rlar (NK. m. 180,I). Noter odalar n n, kurulufl amaçlar ve kanunda belirtilenler d fl nda faaliyet göstermesi yasakt r (NK. m. 163,II). Her noter, bölgesi içindeki noter odas na kay t olmaya mecburdur (NK. m. 180,II). En az üç veya daha fazla noterlik bulunan belediye s n rlar içinde bir noter odas kurulur. (NK. m. 179,I). Noter Odalar n n Yap s ve Görevleri Noter odalar ; baflkan, yönetim kurulu ve genel kuruldan meydana gelir (NK. m. 182). Noter odalar n n görevleri genel olarak flunlard r (NK. m. 181): Noterlik mesle inin geliflmesi için gereken tedbirleri almak, Noterlere kâtip, kâtip aday ve hizmetliler aras ndaki hizmetle ilgili anlaflmazl klar, ilgililerden birinin baflvurmas üzerine çözümlemeye çal flmak, Aç lacak noterliklerin yerinin tespitinde ve mevcut bir noterli in yerinin de- ifltirilmesinde Adalet Bakanl na düflüncesini bildirmek, Noterlik dairesinin iç düzeninin yönetmelik hükümlerine uygunlu unu temin etmek için yard mlarda bulunmak, Ölen noterin mirasç lar n n haklar n korumak bak m ndan noterlik dairesinin devir ve tesellümünde gereken tedbirlere baflvurmak, Türkiye Noterler Birli i Kongresine delege göndermek, Türkiye Noterler Birli i nin verece i görevleri yapmak, Kanunlarla verilmifl di er görevleri yapmak. NTERNET Noter odalar, Türkiye Noterler Birli i nin mahalli organlar d rlar Noter odalar ; baflkan, yönetim kurulu ve genel kuruldan meydana gelir

20 8 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Noter Odas Baflkan ve Görevleri Noter odas baflkan, genel kurul taraf ndan, verilen oylar n ço unlu u ile ve iki y l için seçilir (NK. m. 184,I,c.1). Noter odas baflkan n n görevleri flunlard r (NK. m. 183): Türkiye Noterler Birli i Baflkan n n verece i yetkiye dayanarak her türlü merci önünde Birli i temsil etmek, Protokolde noter odas n temsil etmek, Noter odas yönetim kuruluna baflkanl k etmek ve verilen kararlar uygulamak. Noter odas baflkan n n bulunmad zamanlarda veya baflkanl n herhangi bir nedenle boflalmas durumunda, baflkana ait yetkilerin kullan lmas ve görevlerin yerine getirilmesi, oda yönetim kurulunun meslekte en k demli üyesine aittir (NK. m. 4). Noter odas baflkanl ücretsizdir. Bununla birlikte, odan n iflleriyle ilgili olarak baflkan n yapt zaruri giderler ile yolculuk ve ikamet giderleri, oda bütçesinden karfl lan r (NK. m. 163,V). Noter odas yönetim kurulu odan n bütçesini genel kurul onay na sunar SORU 4 Noter odas SIRA baflkan n n S ZDE görevleri nelerdir? Noter Odas Yönetim Kurulu ve Görevleri Noter Odas Yönetim Kurulu, noter odas baflkan ile iki üyeden oluflur (NK. m. 184,I). Noter odas yönetim kurulunun görevleri flunlard r (NK. m. 185): Odan n SORU gider bütçesi teklifini düzenlemek ve bunu genel kurulun onay na sunmak, Noter odas genel kuruluna çal flmalar hakk nda rapor vermek ve genel kurul kararlar n yerine getirmek, Yetkili merci gösterilmeksizin odaya verilen görevleri yerine getirmek, Kanunlarla verilmifl di er görevleri yapmak. Noter Odas Genel Kurulu ve Görevleri AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Genel kurul odaya kay tl noterlerden oluflur (NK. m. 186,I) ve odan n en yetkili organ d r. Noter odalar Türkiye Noterler birli ince denetlenir Türkiye Noterler Birli i nin ve Noter Odalar n n Denetimi Türkiye Noterler Birli i ve onun mahalli organlar olan noter odalar n n her türlü faaliyetleri ile hesap ve ifllemleri Adalet Bakanl n n denetime tâbidir. Noter odalar ayr ca Türkiye Noter Birli i taraf ndan da denetlenir (NKY. m. 83). NTERNET 5 TÜRK YE NOTERLER B RL NTERNET Avrupa Birli i üyesi ülkelerde noterliklerin mesleki örgütlenmesinde genel olarak en altta Noterlik Daireleri bulunmaktad r. Bu alandaki mesleki organizasyonda Noterlik Dairelerinin üstünde Noter Odalar yer almakta, en üstte ise noterli in iflleyifli ile noterlerin koordinasyonundan sorumlu olacak flekilde Noterlik Yüksek Konseyi kurulmaktad r. Türkiye deki mesleki organizasyon Avrupa Birli i ülkeleriyle büyük ölçüde ayn olup, bu husustaki tek farkl l k Noterlik Yüksek Konseyinin yerini Türkiye Noterler Birli i nin alm fl olmas ndad r. Noterlerin üst SIRA örgütlenmesi S ZDE bak m ndan Avrupa Birli i ile Türkiye aras nda hangi farklar vard r? SORU SORU

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU

213 SAYILI VERG USUL KANUNU VERGİ USUL KANUNU 213 SAYILI VERG USUL KANUNU 93 VERGİ USUL KANUNU KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 1 lan n fiekli Madde 104: lan afla da yaz l flekilde yap l r: lan n fiekli (5035 Say l Kanun ile de iflen madde.

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37)

Harc rah Kanunu Genel Tebli i. (Seri No:37) 26 A ustos 2003 Tarihli Resmi Gazete Say : 25211 Harc rah Kanunu Genel Tebli i (Seri No:37) 31.7.2003 tarihli ve 4969 say Baz Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde De iklik Yap lmas na Dair Kanun 12.8.2003

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ MART 2016 MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ELEMANLARININ YURTİÇİ VE YURTDIŞI GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ BİRİNCİ

Detaylı

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l

3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l SERBEST BÖLGELERDE KATMA DE ER VERG S Erkan GÜRBO A Gelirler Baflkontrolörü I- GENEL B LG : 3 218 say l Serbest Bölgeler Kanunu nun 6 nc maddesinde 5084 say l Kanun un 8 nci maddesi ile yap lan de ifliklik

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri

Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri I.ÜNİTE Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri Avukatlık Yunan mitolojisinde yer alan Zeus'un çirkin kızlarının lakabıdır. ( Litailer ) adı ile bilinen bu kızlar, diğer bir tanımla ( yalvarılar ) Tanrı

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde

G elir Vergisi Kanunu'nun 40/2. maddesinde hizmetli ve iflçilerin iflyerinde 657 say l Devlet Memurlar Kanununun Yiyecek Yard m bafll kl 212. maddesinde, Devlet memurlar n n hangi hallerde yiyecek yard m ndan ne flekilde faydalanacaklar ve bu yard m n uygulanmas ile ilgili esaslar

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976

Adalet Bakanlığı ve Türkiye Barolar Birliğinden: Resmi Gazete Tarihi : 23/08/2008 Resmi Gazete Sayısı : 26976 CEZA MUHAKEMESİ KANUNU GEREĞİNCE GÖREVLENDİRİLEN MÜDAFİ VE VEKİLLER İÇİN BAROLARCA YAPILACAK CARİ GİDERLER İLE BU HİZMET İÇİN ÇALIŞTIRILACAK PERSONELE İLİŞKİN YÖNETMELİK 23 Ağustos 2008 tarihli ve 26976

Detaylı

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ

2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 2978 SAYILI VERG ADES HAKKINDA KANUN VERGİ İADESİ 221 19 Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle Hesap ve oranlar: Madde 3- (4842 say l Kanunun 30'uncu maddesiyle de iflen madde

Detaylı

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015

6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER. Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 SAYILI KANUNLA SOSYAL GÜVENLİK YASALARINDA YAPILAN DÜZELMELER Değerli Meslek Mesubumuz, 10.02.2015 6663 sayılı Kanun ile; emekli olduktan sonra Bağ-Kur kapsamında çalışmaya devam eden esnafın emekli

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ YAZ OKULU YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Gaziosmanpaşa Üniversitesi bünyesinde yaz okulunda uygulanacak olan

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010

MALATYA SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI CHAMBER OF CERTIFIED ACCOUNTANTS OF MALATYA. Sayı : 2010/134 Malatya : 02/06/2010 Sayı : 2010/134 : 02/06/2010 TÜRMOB GENEL BAŞKANLIĞINA ANKARA Başbakanlık tarafından hazırlanan ve TBMM Plan ve Bütçe komisyonunda görüşülecek olan GELİR VERGİSİ KANUNU İLE BAZI KANUN VE KANUN HÜKMÜNDE

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ

T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ T.C. MERAM BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREVLERİ Yöneticilerin genel ve ortak görev yetki ve sorumluklarına ilişkin hükümleri yerine getirmek, Birimi yönetmek, yeterli sayı ve nitelikte

Detaylı

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1:

Soru ve Cevap. ÇÖZÜM Say : 93-2009 SORU 1: Soru ve Cevap SORU 1: Hisse devir sözleflmesinin noterde onaylanmas aflamas nda al nacak noter harc n n flirket sermayesinin tamam üzerinden mi yoksa sat n al - nan toplam hisse bedeli üzerinden mi tahsil

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ

KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA İSTİHDAM EDİLEN İŞÇİLERİN KIDEM TAZMİNATLARININ 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KAMU İHALE KANUNUNA GÖRE İHALE EDİLEN PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA DAYALI HİZMET ALIMLARI KAPSAMINDA BİRİNCİ

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER

5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER 5510 SAYILI KANUNDA fiverenler N fiyer B LD RGES VERME YÜKÜMLÜLÜ Ü LE LG L DÜZENLEMELER Yunus YELMEN* I-Girifl 01.10.2008 tarihinde yürürlü e giren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun

Detaylı

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU

6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 6- MESLEK MENSUPLUĞU HUKUKU VE İŞ HUKUKU 1- Aşağıdaki hangi Kanun, işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 15.07.2015 Resmi Gazete Sayısı: 29417 TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ AVUKATLIK SINAV VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN

DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN Slide 1 DEVLET MUHASEBES NDE AMORT SMAN GENEL YÖNET M MUHASEBE YÖNETMEL GENEL TEBL (Say :1) (10.01.2008 tarihli ve 26752 say R.G.) Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Slide 2 AMAÇ VE KAPSAM 5018 say Kanunun

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884

Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 Resmi Gazete Tarihi: 23.07.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25884 SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik

BİLGİ NOTU. : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik BİLGİ NOTU KONU : Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelikte Değişiklik 1- Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI

AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI AMME ALACAKLARINDA TERKİN TUTARI TABLO IV- MUHASEBE KAYITLARINDAN ÇIKARILACAK ALACAKLAR 1. 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 106 ncı maddesi gereğince; 1.1. 213 sayılı Vergi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU

YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU YÜKSEKÖĞRETİM KANUNU Kanun Numarası : 2547 Kabul Tarihi : 4/11/1981 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 6/11/1981 Sayı : 17506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 21 Sayfa : 3 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK

YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK 31 Aralık 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27802 Maliye Bakanlığından: YÖNETMELĐK RAPOR DEĞERLENDĐRME KOMĐSYONLARININ TEŞEKKÜLÜ ĐLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĐK BĐRĐNCĐ BÖLÜM Amaç, Dayanak

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi

G elir Vergisi Kanunu nun 94 ncü maddesi gere ince yap lan gelir vergisi JOKEYLERE VE JOKEY YAMAKLARI LE ANTRENÖRLERE ÖDENEN ÜCRETLER ÜZER NDEN YAPILAN GEL R VERG S TEVK FATININ BEYAN VE ÖDEME SÜRES NE L fik N SORUN Dr. Ahmet Kavak Yeminli Mali Müflavir I - KONU G elir Vergisi

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından:

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığından: Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ (Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi) Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın, sınıfı,

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ. BirinciBölüm YABANCILARIN TÜRKİYE'YE GİRİŞ, İKAMET VE SEYAHATLERİ İÇİNDEKİLER İKİNCİ BASIYA ÖNSÖZ ÖNSÖZ KISALTMALAR III V XV GİRİŞ I. Yabancılar Hukukunun Konusu 1 II. Yabancı Kavramı 1 III. Yabancılara İlişkin Mevzuat 5 A. Türk Yabancılar Yasasının Yokluğu 5 B. İltica

Detaylı

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK

6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK 6 Nisan 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27897 YÖNETMELİK İçişleri Bakanlığından: KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU HÜKÜMLERİ GEREĞİNCE UYGULANAN İDARİ PARA CEZALARININ TAHSİLİNDE VE TAKİBİNDE UYGULANACAK USUL

Detaylı

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i

G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli i SOSYAL S GORTALAR KURUMUNDA EMEKL L K fiartlari (I) Mustafa KURUCA Sigorta Baflmüfettifli SSK stanbul Sigorta Müdürü 1. G R fi G enel olarak bir hizmet akdine istinaden ba ml çal flanlar n sosyal güvenli

Detaylı

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28711 ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE AVUKATLIK SINAVI VE ATAMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir.

MADDE 2 (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu ve değişiklikleri ile İzmir Üniversitesi Ana Yönetmeliği esas alınarak düzenlenmiştir. İZMİR ÜNİVERSİTESİ BURS YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönerge; İzmir Üniversitesi nin Fakülteleri, Meslek Yüksekokulu ve bölümlerinde ÖSYM ve Üniversite tarafından

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HİZMETİN ADI İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 YGS Üniversite Kesin Kayıt İşlemleri (Meslek Yüksekokulumuzda yapılmaktadır) 1- Lise Diplomasının aslı veya geçici mezuniyet

Detaylı

NOTER A- GÖREVLER. - Resmi mühür, - Resmi kaşeler, - Daktilo, bilgisayar, - Büro malzemeleri. KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN

NOTER A- GÖREVLER. - Resmi mühür, - Resmi kaşeler, - Daktilo, bilgisayar, - Büro malzemeleri. KULLANILAN ARAÇ, GEREÇ VE EKİPMAN TANIM Bireylerin haklarını güvenceye almak ve bu yolla anlaşmazlıkların önlenmesini veya hakça çözülmesini sağlamak için hukuk belgelerini düzenleyen ve onaylayan kişidir. A- GÖREVLER KULLANILAN ARAÇ,

Detaylı

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd

1 93 say l Gelir Vergisi Kanunu nun 75 inci maddesi ile hüküm alt na al nd mali ÇÖZÜM 227 B REYSEL EMEKL L K PLANLARI VE B R K ML S GORTA POL ÇELER NDE, S GORTALININ VEFATI ÜZER NE YAPILACAK ÖDEMELER N VERG KANUNLARIMIZ KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: 1 93 say l

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var.

Ancak İş-Kur lara bu konu ile ilgili bakanlıktan gelen bilgi notu var. Sayı : 2016 037 İstanbul, 2016 Konu : Yarım Çalışma Ödeneği ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Sn. İlgili;

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer)

SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) SMMM - Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Sınavlarına İlişkin Duyuru (Tesmer) 24 Mart 2007 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 26472 Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşüvirler Odaları

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ

YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ DERS GÖREVLENDİRME YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...i BİRİNCİ BÖLÜM...1 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar...1 Amaç...1 Kapsam...1 Dayanak...1 Tanımlar...1 İKİNCİ BÖLÜM...2

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62

SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 SĐRKÜLER Đstanbul, 26.05.2010 Sayı: 2010/62 Ref: 4/62 Konu: SANAYĐ SĐCĐL BELGELERĐNĐN ALINMASI VE ĐKĐ YILDA BĐR VĐZE ETTĐRĐLMESĐ HAKKINDA Özet: Sanayi/üretim işletmelerinin sanayi siciline kaydolmaları

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kiģilere göre iģlem yapılır.

*Ustalık Belgesi bu ad altında Türkiye de Mesleki Eğitim Merkezleri tarafından verilir. Kanun ve yönetmeliklere göre kiģilere göre iģlem yapılır. USTALIK BELGESĠ NASIL ALINIR? BELGE ALMAK ĠSTEĞĠ ĠLE MERKEZĠMĠZE MÜRACAATA GELĠRKEN EN SON MEZUN OLDUĞUNUZ OKULUN DĠPLOMA VEYA TASDĠKNAMESĠ ĠLE VARSA SGK VEYA BAĞKURLU ÇALIġMA SÜRELERĠNĠN EKSTRELERĠNĠ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ URLA DENİZCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ Amaç Madde 1: Bu yönergenin amacı; Ege Üniversitesi Urla Denizcilik Meslek Yüksekokulu nda öğrenim gören öğrencilerin eğitim-öğretim

Detaylı

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70

ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 stanbul, 17.08.2012 ÖTVK nun 8/1. Maded Uygulamas na Yönelik Asgari Teminat Miktar %25 e Ç kar lm t r. DUYURU NO:2012/70 17.08.2012 tarih ve 28387 say l Resmi Gazete de yay mlanan 24 seri numaral ÖTVK

Detaylı

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES

YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES YABANCI PARALAR LE YABANCI PARA C NS NDEN ALACAK VE BORÇLARIN DÖNEM SONLARI T BAR YLE DE ERLEMES brahim ERCAN* 1- G R fi Bilindi i üzere, yabanc paralar n de erlemesi, 213 Say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK)

Detaylı

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler

K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler K NC BÖLÜM BA -KUR KANUNU filemler 41) Ba -Kur Mevzuat Uyar nca Kimler Sigortal Say l r? 1479 Say l Kanun Uyar nca; Kanunla ve Kanunlar n verdi i yetkiye dayan larak kurulu sosyal güvenlik kurulufllar

Detaylı

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk.

Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Özelge: Meslek Yüksekokulunun Kurumlar Vergisi Kanunu, Katma Değer Vergisi Kanunu ve Diğer Vergi Kanunları karşısındaki durumu hk. Sayı: B.07.1.GİB.4.34.17.01-KDV.17-2645 Tarih: 17/08/2012 T.C. GELİR İDARESİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI REFERANS BELGESİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI REFERANS BELGESİ YÖNETMELİĞİ 9 Şubat 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29262 YÖNETMELİK Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği İnşaat Mühendisleri Odasından: TMMOB İNŞAAT MÜHENDİSLERİ ODASI REFERANS BELGESİ YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE

Detaylı

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ

KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ KURUMLAR VERG S KANUNUNDA YAPILAN DE fi KL KLER KURUMLAR VERGİSİ 165 166 ndirilecek Giderler: Madde 14 - Ticari kazanç gibi hesaplanan kurum kazanc n n tespitinde, mükellefler afla daki giderleri de ayr

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri KDV ve Diğer Vergiler Grup Müdürlüğü) Sayı : 90792880-155.15[2013/2901]-889 02/09/2015 Konu : TÜBİTAK tarafından desteklenen

Detaylı

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AKSARAY ÜNİVERSİTESİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar AKSARAY ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA YATAY GEÇİŞ ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE Amaç ve Kapsam MADDE 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Bu Yönergenin amacı,

Detaylı

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI?

HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? HAFTALIK ÇALIfiMA SÜRES 31 45 SAAT ARASINDAK fiç LER HAFTA TAT L ÜCRET NE HAK KAZANIR MI? Erol GÜNER* I. G R fi: Hafta tatili Türkiye de 1924 y l nda ç kar lan Hafta Tatili Kanunu ile düzenlenmifltir.

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI. İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Esas Sayısı : 2012/11 Karar Sayısı : 2012/104 Karar Günü : 5.7.2012 R.G. Tarih-Sayı : 13.10.2012-28440 İTİRAZ YOLUNA BAŞVURAN : Askeri Yüksek İdare Mahkemesi İkinci Dairesi İTİRAZIN

Detaylı