6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU"

Transkript

1 6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Noterli in Tan m n yapabilecek, Noterli in Kuruluflu ve Yetki Çevresini aç klayabilecek Noterli in Hukuki Niteli ini anlatabilecek, Noterli e Kabul Koflullar ve Mesle e Girifl kurallar n aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Noter Noterlik Yetki Çevresi Noter yard mc s Noterli e kabul Noterlik staj çindekiler Avukatl k ve Noterlik Hukuku Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU NOTERL N KURULMASI VE YETK ÇEVRES NOTERL N TANIMI, N TEL ve HUKUKTAK YER NOTERL E KABUL ve MESLE E G R fi Sayfa Tasar m: Halil

2 Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri NOTERL N TANIMI AMAÇ 1 Noterli in tan m n yapabilecek Noter kelimesi, Latince notarus dan gelir ve not tutan, süratle yaz yazan, seri yaz yazan anlam n tafl r. Tarihin her devresinde kifliler aras ndaki hukuki iliflkilerin belirli flekillere uygun olarak düzenlenmesi ve bunlara resmiyet verilmesi lüzumu hissedilmifl ve böylece günün ihtiyaçlar na göre geliflim kaydederek bugünkü noterlik müessesi do mufltur. (fi fiman, Günefl, Noter ve Noterlik Nedir. Türkiye Noterler Birli i Hukuk Dergisi, 15 May s 2001,say 110, syf 67). Noterlik müessesesi tafl d önem nedeniyle tarih boyunca çeflitli flekillerde ve adlarla varl n sürdüre gelmifltir. Noterlik esas olarak 18 Ocak 1972 de kabul edilen, 5 fiubat 1972 y l nda Resmi Gazete de yay nlanan 1512 Say l Noterlik Kanunu nda tan mlanm fl ve düzenlenmifltir. Noterlik Kanunu nun 1 inci maddesinde, Noterlik bir kamu hizmetidir denilerek Noterli in kamusal yönü ortaya konmufltur. Kanunun 1. maddesinin ikinci cümlesi noterlerin görevlerinin genel çerçevesini çizmektedir. (YILMAZ, Ejder, Hukuk Sözlü ü, B. 5, Ankara 1996, s. 624). Kanunun 1. maddesinin ikinci cümlesindeki Noterler, hukuki güvenli i sa lamak ve anlaflmazl klar önlemek için ifllemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen baflka görevleri yaparlar. biçimindeki tan m, Noterli in kanuni tan m d r. Özel hukuktan do an birçok hakk n etkin olarak kullan lmas ve kolayca ihlâl edilememesi aç s ndan noterlik müessesesi çok önemli bir iflleve sahiptir. (YIL- MAZ, Ejder, Noterlik fllemlerinin Hukuk Davalar ndaki ve cra- flâs Takiplerindeki Önemi, Noterlik Hukuku Sempozyumu). Noterli in ana eylemi tespittir. Dolay - s yla uyuflmazl klar n içinde olamazlar, yarar ve çekiflmelerin taraf de il, belki de yaln zca tespitçisi olabilirler. (Ömer GÖREN, Karfl laflt rmal Avukatl k - Noterlik Hukuku. Adalet Yay nevi, 2010, syf.21) Sonuç olarak Noter hukuki güvenli i sa lamak ve hukuki anlaflmazl klar n do- umunu önlemek amac ile kamusal yetki kullanan, serbest meslek erbab d r. Noter kelimesi, Latince notarus dan gelir ve not tutan, süratle yaz yazan, seri yaz yazan anlam n tafl r.

3 4 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Noterlik müessesesinin hukuk sistemi içindeki yeri ile di er hukuk dallar yla olan iliflkisini inceleyen bilim dal na noterlik hukuku denir. Noterlik Hukukunun Tan m Avukatl k ve noterlik sonuç itibariyle birer meslektir. (Ömer GÖREN, Karfl laflt rmal Avukatl k - Noterlik Hukuku. Adalet Yay nevi, 2010, syf.6). Noterlik Hukuku esas nda bir meslek hukukunu düzenleyen ilke ve normlar n topland ve de erlendirildi i alan gibi gözükse de, düzenleme yap lan alan n, hukuk hayat nda kapsad yer, tafl d önem ve sadece noterlerin mesleki alanlar n de il sosyal sorumluluklar n da müdahale eden yönü nedeniyle çok önemlidir. Noterlik Hukukunu; noterlik müessesesinin hukuk sistemi içindeki yeri ile di- er hukuk dallar yla olan iliflkisini inceleyen bilim dal olarak tan mlamak mümkündür. Bu tan m hem teoride hem de pratikte ihtiyac karfl layan bir tan md r. Noterlik hukukunu, hukuk disiplinleri içinde bir yere oturtmak istedi imizde, Noterlik müessesini daha çok özel hukuk içerisinde yer alan hukuk dallar yla ilgili ifllemlerde hizmet verdi i gerçe ini göz önüne almak gerekir. Noterlerin görevlerine giren ifllerin daha çok flekle iliflkin olmas, (tanzim, tasdik, tescil) Noterlik Hukukunun, Medeni Usul Hukukuna yak n bir hukuk dal oldu unu göstermektedir. (ULUKAPI, Ömer, ATALI, Murat, Noterlik Hukuku, s. 28). SORU noterli in kurulmas ve kapat lmas Adalet Bakanl n n yetkisindedir. Noterlik ve noterlik hukukunu tan mlay n z. NOTERL N KURULMASI VE YETK ÇEVRES Noterli in kuruluflu ve yetki çevresini aç klayabilecek SORU Noterliklerin Kurulmas Noterlik Kanununun 2 nci maddesinin birinci f kras na göre; Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulundu u yerde, o mahkemenin yarg çevresindeki noterlik ifllerini SIRA görmeye S ZDE yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. Noterlik kurulmas Adalet Bakanl n n yetkisindedir. Bununla birlikte, noterlik Kanunu nun 3 üncü maddesinin dördüncü f kras Adalet Bakanl na, bir yerde birden fazla noterlik açma ve bir yerde bulunan birden fazla noterliklerden birisini kapatma yetkisini kullanmadan önce Türkiye Noterler Birli i nin mütalaas n alma yükümlülü ü getirmifltir. Ancak Adalet Bakanl sadece mütalaa almaktad r. Yeni noterliklerin aç lmas nda ve var olanlar n kapat lmas nda son ve tek karar mercii Adalet Bakanl d r, Noterler Birli i nden al nan mütalaa bakanl a yol göstericidir. Ancak zann m zca, olmas gereken yeni noterlerin kurulmas veya var olanlar n kald r lmas nda Bakanl k ve Birlik birlikte karar alabilmelidirler. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 1 AMAÇ 2 NTERNET Noterliklerin Yetki Çevresi Noterlik Kanunu nun NTERNET 2 nci maddesinin birinci f kras nda; Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulundu u yerde o mahkemenin yarg çevresindeki noterlik ifllerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. hükmü yer almaktad r. Yetki konusunda Adalet Bakanl Hukuk flleri Genel Müdürlü ü taraf ndan tarih ve say l genelge ile Türkiye Noterler Birli i taraf ndan tarih, 267 say ve 4 numaral genelgeler ç kart lm flt r. Bu genelgeler gere ince, bir noterlik iflleminin herhangi bir yer noterli inde yap labilmesi için, ifllemin taraflar ndan en az birinin ilgili noterli in yetki çevresi içinde oturmas veya iflyerinin bulunmas ya da ifllemin ayn s n rlar içinde yap lacak bir ifle ait olmas gerekmektedir.

4 6. Ünite - Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri 5 Noterliklerin yetki alan n n belirlenmesinde Noterlik Kanunu nda görülen eksiklik, yetkisiz bir noterlikte yap lan ifllemlerin ak beti konusunda düzenleme bulunmamas d r. Zann m zca yetkisiz noterlikte yap lm fl ifllemler hakk nda HUMK un öngördü ü yollar ve sonuçlar oldu u gibi geçerlidir. Di er bir ifade ile noterlikte yap lan ifllem kesin yetki kural na ba lanm fl ise yarg laman n ve ifllemin her aflamas nda bu yetkisizlik hususu ileri sürülebilir. Bunun d fl ndaki durumlarda ise yetkisizlik bir ilk itiraz olarak ileri sürülmelidir. (PEKCANITEZ, Hakan, Medeni Usul Hukuku, B. 1, Ankara 2000, syf 92 vd.) Yetkisiz noterin yapt ifllemlere karfl hangi yola gidilebilir? Noterliklerin S n fland r lmas Noterlik Kanunu nun 4 üncü maddesi, noterliklerin dört s n fa ayr lmas n öngörmüfltür. lk üç s n f noterlik, her noterli in yetki çevresi içindeki nüfus, ifl yo unlu u ve noterlik geliri esas tutularak s n fland r l r (NK.m.4/3). SORU Noterlerin s n flan- SORU Noterlik dört s n fa ayr lm flt r. d r lmas Noterler Birli i nin mütalaas al narak Adalet Bakanl nca yap l r (NK. m.4/2) Birinci, ikinci ve üçüncü s n f noterliklerin bafl nda birer noter bulunur (NK.m.22 vd.). Buna karfl l k, dördüncü s n f noterlikler, o yerin ba l bulundu u Adalet Komisyonunun görevlendirme yaz s üzerine, Adalet Bakanl nca görevlendirilerek kâtip s n f ndan bir adalet memuru taraf ndan geçici olarak yönetilir ve bu kimselere geçici yetkili noter yard mc s ad verilir (NK. m. 32). AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 2 NOTERL N ÖZELL KLER AMAÇ 3 Noterli in hukuki niteli inin belirlenmesi Noterli in Kamu Hizmeti Olma Özelli i Kamu hizmeti nitelemesi, iki temel ö enin varl n gerektirmektedir. Bunlardan ilki hizmetin kamuya yönelmifl oldu unun siyasal organlarca kabul NTERNET edilmesi yani di- er bir ifadeyle kamuya yararl olmas, ikincisi ise kamu kurulufllar nca veya ilgili kamu kurumunca denetlenen özel kiflilerce ifa edilmesidir. Kamu hizmetleri, genel ve kolektif gereksinmeleri karfl layarak kamu yarar n gerçeklefltiren hizmetler ise, toplumda adalet da t m na dair faaliyetlerin kamusal nitelikte bir hizmetler bütünü oldu u tart fl lmazd r. Noterler, mesleki faaliyetlerini, tüzel kiflili i haiz kamu kurumu niteli inde mesleki kurulufllar olan Noterler Birli i nin denetim ve gözetimi alt nda sürdürürler. Noterli in kamu hizmeti niteli i, gereksinim duyan herkesin bu faaliyetlerden yararlanabilmesini gerektirir. Noterlik Kanunu nun 1. maddesinde kamu hizmeti olarak tan mlanan noterli i, ifa eden noterlerin memur olup olmad önem arz etmektedir. Noterlik Kanunu nda aç k bir hüküm bulunmamakla birlikte, bu Kanunun, noterleri memur olarak kabul etmedi i dolayl bir flekilde anlafl lmaktad r. (ULUKAPI, Ömer, ATALI, Murat, Noterlik Hukuku, s. 9). Noterlik Kanunu nun 151 ve 152 maddelerinde, noterlere Türk Ceza Kanunu nun memurlara ait hükümlerinin uygulanaca belirtilmifltir. Yine Noterlik Kanunu nun 40 nc maddesinde de noterlik dairesinin resmi daire kabul edilmemifl, resmi daire say ld hükme ba lanm flt r. Gerçekten de no- NTERNET

5 6 Avukatl k ve Noterlik Hukuku noter idare hukuku anlam nda bir kamu görevlisi de ildir. terlik dairesinin kira ve di er giderlerinin notere ait olmas, çal flanlar n memur olmamas bilakis sosyal güvenlik aç s ndan iflçi olarak kabul edilmeleri, noterlik ücret tarifelerinin, özel kanun hükümleriyle belirlenmesi bunun gerekçeleridir. Sonuç olarak Noter, idare hukuku anlam nda bir kamu görevlisi de ildir. Ancak hukuken tan nm fl iktidar ve yetki kullanmak suretiyle bir kamu görevi ifa etmektedir. 3 Noterli in kamu hizmeti olmas ne anlama gelir? Noterli in Serbest Meslek Olma Özelli i Avukatl k hukuku k sm nda anlat ld üzere serbest meslek, sermayeden ziyade flahsi eme e, bilimsel ve mesleki bilgiye ve uzmanl a dayanan, ticari özellik tafl - SORU mayan, serbest SORU meslek erbab n n ifl yapt rana tabi olmaks z n flahsi sorumluluk alt nda kendi nam ve hesab na yapt faaliyet olarak tan mlanabilir. Noterli in s radan bir serbest meslek oldu unu söylemekde do ru olmaz. Çünkü noterler her ne kadar serbest meslek olarak kabul edilseler de istedikleri yerde ifl göremez, istedikleri ücretle ifl yapamaz, ücrette pazarl k edemez, kendilerine ait ücretten de indirimde bulunamaz (NK.m.50.III) ve reklâm yapamazlar. Noterler için ge- rek mesleki aç dan gerek ise özel hayatlar na iliflkin ciddi s n rlamalar getirilmifltir. Noterlerin Adalet Bakanl nca atanmalar, ayn Bakanl kça iflten el çektirilmeleri ve izin AMAÇLARIMIZ kulland r lmalar, ad geçen Bakanl neredeyse noterlerin iflvereni sta- AMAÇLARIMIZ tüsüne sokmaktad r. (TOYGAR, Kemal, Serbest Meslek mi, Kamu Hizmeti mi? TNBHD., S. K 3Y. T1974, A P s.8). Noter, ifllemlerin belgelendirilmesi, uyuflmazl klar n engellenmesi aç s ndan ve yerine getirdi i bir k s m yasal yükümlülükleri nedeniyle önemli bir konuma sahiptir. Noterlik; iddia, savunma ve yarg makamlar na gelmeden, hukuki sorunlar daha oluflmadan engellemesi nedeniyle hukuk devletinin inflas nda önemli bir unsurudur. Onun için de noterler her ne kadar yaflamlar n serbest meslek olan noterlikle finanse etseler de, noterlik faaliyetinin hedefinin kar etmek olmad n n idraki içindedirler. NTERNET Noter, faaliyetlerinde NTERNET kanun ve mevzuat n çizdi i s n rlar içinde hareket etmek zorundad r. Noterlerin faaliyetlerinde takdir alanlar çok s n rl d r. Noter önüne gelen ifli hukuka ayk r olmad kça ret etme ya da yapmama hakk na sahip de ildir. fl yapt ran da ifli ancak yetkili noterde yapt rmak zorundad r. Noter - ifl sahibi iliflkisinde ifl sahibinin iradesi ve hedefledi i amaç çok büyük önem tafl maktad r. fl sahibi, iradesinin, amac n n, taleplerinin tam olarak metne aktar ld ve notere verdi i s rlar n iffla edilmeyece i hususunda tam inanca sahiptir. Ayn durum noter aç s ndan da söz konusudur, noter konuya iliflkin tüm bilgi ve taleplerin kendine aktar ld ndan emin olmak ister. Noter olabilmenin ön koflulu Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmakt r. NOTERL E KABUL ve MESLE E G R fi AMAÇ 4 Noterli e kabul ve girifl koflullar n aç klamak. N.K. 7 nci maddesinde yer alan stajyerlik aç s ndan aranan flartlar asl nda noterlik mesle ine girifl için gerekli olan flartlar olup bunlar onüç tanedir. Bunlar, kanunda düzenlenifllerine göre flöylece s ralayabiliriz: 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmak yafl n bitirmifl ve 40 yafl n doldurmam fl olmak,

6 6. Ünite - Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri 7 3. Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabanc bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlar na göre noksan kalan derslerden baflar l s nav vermifl bulunmak, 4. Kesinleflmifl bir kararla yüz k zart c bir suçtan veya a r hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kasti bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezas ile hüküm giymifl olmamak, say l Devlet Memurlar Kanunu nun 48. maddesine göre devlet memurlu una atanmaya engel bir mahkûmiyeti bulunmamak, 6. Kesinleflmifl bir ceza veya disiplin karar sonucunda hâkim, savc, memur yahut avukat olmak niteli ini kaybetmifl bulunmamak, 7. Noterlik mesle ine yaraflmayacak tutum ve davran fllar çevresince bilinmifl olmamak, 8. Noterlikle ve noter stajyerli i ile birleflemeyen bir iflle u raflmamak, 9. Mahkeme karar ile k s tlanm fl olmamak, 10. flâs etmifl ise itibar iade edilmifl olmak, (hileli ve taksirli müflisler itibarlar iade edilmifl olsa bile kabul olunmazlar), 11. Hakk nda aciz vesikas verilmifl ise bunu kald rm fl bulunmak, 12. Noterlik görevini devaml ve gere i gibi yapmaya engel vücut veya ak lca malul olmamak, 13. Staj yap lacak yerde ikametgâh bulunmak. K s tl olanlar noterlik yapamaz. Noterlik Staj na Tabi Olmayanlar N.K. m. 5 e göre Noter olabilmek için noterlik staj n tamamlayarak Noterlik Belgesini alm fl olmak flartt r. Ancak Noterlik Kanunu nun 6 nc maddesi istisnai olarak baz kiflilerin bu staj yapmaks z n noter olabilmelerine imkân sa lanm flt r. Bunlar; 1. Adli veya askeri hâkimlik yahut savc l klara atanm fl olanlar, 2. Avukat unvan n kazanm fl olan veya Avukatl k Kanunu na göre staj ve avukatl k s nav flartlar ndan ba fl k olarak avukatl a kabul olunmaya hak kazanm fl bulunanlard r. Uygulamada noterlik staj yapanlara pek rastlanmamaktad r. Çünkü avukatl k, savc l k yada hakimlik staj yapmak noterlik yapmak için yeterli say l rken, noterlik staj avukatl k, savc l k, hakimlik staj n n yerine geçmemektedir. Bu yüzden uygulamada noterlik yapanlar hak kayb na u ramamak için avukatl k staj n yap p, noterli e bafllamaktad rlar. Noterlik staj ile benzer stajlar n iliflkisini anlat n z. Noterli e Atanma Bir noterli e bir noterin atanabilmesi için ilk ad m olarak bir ilân yap lmas gerekmektedir. Adalet Bakanl taraf ndan yap lacak bu ilânlarda, boflalan ve üçüncü s - n fa geçirilen noterli in bir önceki y la ait gayrisafi geliri, aç lan SORU noterli in ise emsallerine göre Adalet Bakanl nca tahmin edilecek gayrisafi geliri ve isteklilerin hangi belgelerle birlikte baflvurmalar gerekti i gösterilir (N. K. m. 22.III). Noterlik Kanununun 7 nci maddesinin bir, befl ve sonraki bentlerinde yaz l flartlar kaybetmediklerini gösterir belgeler ile askerlik hizmetini yapt klar na veya bu askerlik hizmetine elveriflli olmad klar na iliflkin belgeyi de SIRA eklemeleri S ZDE gerekmektedir (NK.m.23.I). 4 SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

7 8 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Noterin atamas Adalet Bakanl nca yap l r. Adaylar aras ndan söz konusu noterli e atama yapmaya yetkili merci Adalet Bakanl d r. (N. K.m.23.II; 27,I) Atama yap l rken, ayn s n ftan noterlerin meslekteki k demleri, k demde eflitlik halinde sicillerine göre yeterlik dereceleri esas al n r. Ayn k dem ve yeterlilikte olanlardan Almanca, Frans zca, ngilizce veya talyanca dillerinden en az birini bildi ini yönetmelikte gösterilecek flekilde belgelendirenler di er isteklilere, bu dillerden biri ile ö retim yapan yabanc hukuk fakültelerinden birini bitirmifl olanlar di erlerine, hukuk doktoru olanlar hepsine tercih edilir. Buna göre de flartlar eflit olursa hukuk fakültesi mezuniyet tarihindeki önceli e bak l r. Hukuk fakültesi, mezuniyet tarihi de ayn ise atanacak olan, ad çekilerek belirlenir (N.K.m.27.II). 5 Noterlik ilan nda hangi unsurlar bulunur? Atanan Noterlerin Göreve Bafllamas Noterlik Kanunu nun 30 uncu maddesinde düzenlenmifltir. Maddenin birinci f kras na göre; Noter s fat, noterli e atama karar n n tebellü ü ile kazan l r. Kendi s - SORU n f nda veya SORU daha yukar s n fta baflka bir noterli e atanan veya nakledilen noter, atama yahut nakledilme karar n tebellü etti i tarihte yeni noterlik s fat n kazanmakla beraber eski noterlik s fat da sona erer. Bir noterli e atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme karar n n tebli- inden itibaren bir ay içinde yeni görevine bafllamak zorundad rlar. Atanan veya nakledilen SIRA kimsenin S ZDE bu süre içinde, hakl bir neden olmaks z n göreve bafllamamas veya atanma yahut nakledilme isteminden vazgeçme dilekçesinin, atanma ve nakil karar n n kendisine tebli inden sonra Bakanl a veya cumhuriyet savc l na AMAÇLARIMIZ verilmesi halinde, AMAÇLARIMIZ bu kimse noterlik mesle inden istifa etmifl say l r (NK.m.30,II). Noterlikte yafl haddi 65 dir. NTERNET Noterlik Görevinin Sona Ermesi Noterlik görevinin sona ermesi kanunda sekiz ana bafll k alt nda toplanm flt r. Bunlar s ras yla; 1. Yafl tahdidine (altm flbefl yafl) tâbi tutulmas (NK.m.56, 165.II): Noterlik görevi yüksek derecede özen ve dikkat gerektirmesi, bu görevi ifa edenlerin dima lar n tam berrak olmas gerektirir. nsanlar n belli bir yafltan sonra tam bir üretkenlik içinde olmalar n beklemek yanl fl olup bu nedenle kanun koyucu NTERNET 65 yafl n dolduran noterlerin görevlerinin sona erdi ini kabul etmifltir. 2. Noterin istifa etmifl say lmas : Bir noterli e atanan veya nakledilenler, atama veya nakledilme karar n n tebli inden itibaren bir ay içinde yeni görevlerine bafllamak zorunlulu undad rlar. Atanan veya nakledilen kimsenin bu süre içinde, hakl bir sebep olmaks z n göreve bafllamamas veya atanma yahut nakledilme isteminden vazgeçme dilekçesinin, atama ve nakil karar n n kendisine tebli inden sonra Bakanl a veya Cumhuriyet Savc l na verilmesi halinde, bu kimse noterlik mesle inden istifa etmifl say l r (N.K. m.30,ii). Teminat paralar n süresi içinde yat rmayan veya noksan yat ran notere, Adalet Bakanl nca teminat n tamamlamas için bir ay geçmemek üzere uygun bir süre verilir. Bu süre içinde de teminat n tamamlamayan noter istifa etmifl say l r (N.K. 38,VI). Hakl bir engeli olmaks z n, iznini 15 gün geçirenler istifa etmifl say l rlar (N.K. 58) 3. Meslekten ç karma cezas almas : Noterlik Kanunu na göre bir daha atanmamak üzere noterlikten ç kma (N.K. m.126/e) cezas al nmas noterlik görevini sona erdirir.

8 6. Ünite - Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri 9 4. Baflka bir noterli e atanmas veya nakledilmesi: (NK.m.30,I): Noter s fat, noterli e atama karar n n tebellü ü ile kazan l r. Kendi s n f nda veya yukar s n fta baflka bir noterli e atanan veya nakledilen noter, atama yahut nakledilme karar n tebellü etti i tarihte yeni noterlik s fat n kazanmakla beraber eski noterlik s fat da sona erer. 5. Noterlik Kanunu nun 7 inci maddesindeki (ikinci bent hariç) flartlardan birinin kaybedilmesi halinde noterlik görevi sona erer (NK.m.196). 6 Noterin, 7 nci maddenin ikinci bendi hariç olmak üzere, bu maddede yaz l yetenek ve flartlardan birini kaybetmifl olmas noterlik görevini sona erdirir. 6. Noterin meslekte yeterli olmad n n anlafl lmas halinde görevine son verilir: Adalet müfettiflleri taraf ndan yap lan teftifller sonunda hakk nda düzenlenen, birbirini izleyen son iki hal kâ d nda meslekte yeterli olmad belirtilmifl ve son teftiflten itibaren en az alt ay hizmet gördükten sonra yapt r - lacak üçüncü teftiflte de Adalet müfettiflinin meslekte yeterli olmad kesin kan s na varm fl olmas halinde Adalet Bakanl nca noterin görevine son verilir. (NK.m.196) 7. Noterin istifa etmesi görevi sona erdirir: Noterler kendinden kaynaklanan veya iradi nedenlerle noterlik görevlerini iradi olarak sonland rabilirler. (NK.m.29) 8. Ölmesi durumlar nda noterlik görevi sona erer. Noter hangi halde istifa etmifl say l r? 6 SORU SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ NTERNET NTERNET

9 10 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Özet A MAÇ 1 A MAÇ 2 A MAÇ 3 Noterli in tan m n yapabilmek Noterlik esas olarak 18 Ocak 1972 de kabul edilen, 5 fiubat 1972 y l nda Resmi Gazetede yay nlanan 1512 Say l Noterlik Kanunu nda tan mlanm fl ve düzenlenmifltir. Noterlik Kanunu nun 1 inci maddesinde, Noterlik bir kamu hizmetidir denilerek Noterli in kamusal yönü ortaya konulmufltur. Kanun 1 maddesinin ikinci cümlesinde noterlerin görevlerinin genel çerçevesini çizmektedir. Kanun 1 maddesinin ikinci cümlesinde Noterler, hukuki güvenli i sa lamak ve anlaflmazl klar önlemek için ifllemleri belgelendirir ve kanunlarla verilen baflka görevleri yaparlar. tan m yer almaktad r. Noter hukuki güvenli i sa lamak ve hukuki anlaflmazl klar n do umunu önlemek amac yla kamusal yetki kullanan serbest meslek erbab d r. Noterli in kuruluflu ve yetki çevresini aç klayabilmek Noterlik Kanunu nun 2 nci maddesinin birinci f kras na göre; Her asliye ve münferit sulh mahkemesinin bulundu u yerde, o mahkemenin yarg çevresindeki noterlik ifllerini görmeye yetkili olmak üzere bir noterlik kurulur. Noterlik kurulmas Adalet Bakanl n n yetkisindedir. Bakanl n farkl zamanlarda ç kard genelgelere göre, bir noterlik iflleminin herhangi bir yer noterli inde yap labilmesi için, ifllemin taraflar ndan en az birinin ilgili noterli in yetki çevresi içinde oturmas veya iflyerinin bulunmas ya da ifllemin ayn s n rlar içinde yap lacak bir ifle ait olmas gerekmektedir. Noterli in hukuki niteli ini aç klayabilmek Noter bir kamu hizmetini yerine getirir. Bir hizmetin kamu hizmeti say lmas için hizmetin kamuya yönelmifl oldu unun siyasal organlarca kabul edilmesi yani di er bir ifadeyle kamuya yararl olmas ve kamu kurulufllar nca veya ilgili kamu kurumunca denetlenen özel kiflilerce ifa edilmesi gerekir. Noterler, mesleki faaliyetlerini, tüzel kiflili i haiz kamu kurumu niteli inde mesleki kurulufllar olan Noterler Birli inin denetim ve gözetimi alt nda sürdürürler. Noterlik mesle i bir serbest meslektir. Serbest A MAÇ 4 meslek sermayeden ziyade flahsi eme e, bilimsel ve mesleki bilgiye ve uzmanl a dayanan, ticari özellik tafl mayan, serbest meslek erbab n n ifl yapt rana tabi olmaks z n flahsi sorumluluk alt nda kendi nam ve hesab na yap lan faaliyet olarak tan mlanabilir. Ancak, noterli in s radan bir serbest meslek oldu unu söylemek de do ru olmaz. Çünkü noterler her ne kadar serbest meslek olarak kabul edilseler de istedikleri yerde ifl göremez, istedikleri ücret ifl yapamaz, ücrette pazarl k edemez, kendilerine ait ücretten indirimde bulunamaz ve reklâm yapamazlar. Noterlerin gerek mesleki gerek ise özel hayatlar na iliflkin ciddi s n rlamalar getirilmifltir. Noterli e kabul ve girifl koflullar n aç klayabilmek. Noterli e girifl ve kabul koflullar flunlard r; Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmak 21 yafl n bitirmifl ve 40 yafl n doldurmam fl olmak, Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabanc bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlar na göre noksan kalan derslerden baflar l s nav vermifl bulunmak. Kesinleflmifl bir kararla yüz k zart c bir suçtan veya a r hapsi gerektiren bir cürümden mutlak olarak yahut kasti bir cürümden bir sene veya daha fazla hapis cezas ile hüküm giymifl olmamak, Devlet memurlu una atanmaya engel bir mahkûmiyeti bulunmamak, Kesinleflmifl bir ceza veya disiplin karar sonucunda hâkim, savc, memur yahut avukat olmak niteli ini kaybetmifl bulunmamak, Noterlik mesle ine yaraflmayacak tutum ve davran fllar çevresince bilinmifl olmamak, Noterlikle ve noter stajyerli i ile birleflemeyen bir iflle u raflmamak, Mahkeme karar ile k s tlanm fl olmamak, flâs etmifl ise itibar iade edilmifl olmak, (Hileli ve taksirli müflisler itibarlar iade edilmifl olsa bile kabul olunmazlar). Hakk nda aciz vesikas verilmifl ise bunu kald rm fl bulunmak. Noterlik görevini devaml ve gere i gibi yapmaya engel vücut veya ak lca malul olmamak, Staj yap lacak yerde ikametgâh bulunmak.

10 6. Ünite - Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri 11 Kendimizi S nayal m 1. Noter kelimesi Latince hangi kelimden gelir? a. Notçu b. Notarus c. Litai d. Kad e. Themis 2. Hukuki güvenli i sa lamak ve anlaflmazl klar önlemek için ifllemleri belgelendiren ve kanunlarla verilen baflka görevleri yapanlara ne ad verilir? a. Hâkim b. Savc c. Noter d. Avukat e. Mübaflir 3. Noterli in ana eylemi nedir? a. Keflif b. cra c. Yarg lama d. Tespit e. Düzenleme 4. Noterlik müessesesinin hukuk sistemi içindeki yeri ile di er hukuk dallar yla olan iliflkisini inceleyen bilim dal na ne ad verilir? a. Medeni Hukuk b. Avukatl k ve Noterlik Bilgisi c. Usul Hukuku d. Avukatl k Hukuku e. Noterlik Hukuku 5. Noterlik kurulmas kimin yetkisindedir? a. Adalet Bakanl b. Türkiye Noterler Birli i c. Türkiye Barolar Birli i d. Adalet Bakanl - Noterler Birli i e. Adalet Bakanl - Barolar Birli i 6. Noterlik s n fland r lmas nda ilk üç s n f noterin s n fland r lmas nda afla dakilerden hangisi esas al nmaz? a. Yetki çevresi içindeki nüfus yo unlu u, b. Yetki çevresindeki ifl yo unlu u c. Yetki çevresindeki noterlik geliri d. Yetki çevresinde yap lan ifllerden toplanan harçlar e. Noterlik dairesinin k demi 7. Dördüncü s n f noterlikler, Adalet Bakanl nca görevlendirilerek kâtip s n f ndan bir adalet memuru taraf ndan geçici olarak yönetilir. Bu kiflilere ne ad verilir? a. Baflkâtip b. Kâtip c. Geçici noter d. Geçici baflkatip e. Geçici yetkili noter yard mc s 8. Gereksinim duyan herkesin noterlik faaliyetlerinden yararlanabilmesi noterli in hangi sonuçlar ndand r? a. Noterli in serbest meslek olmas n n b. Noterli in kamu hizmeti olmas n n c. Noterli in hukuki yönünün a r basmas n n d. Noterli in ücret karfl l yapmas n n e. Hak kullanman n anayasayla teminat alt na al nmas n n 9. Afla dakilerden hangisi noterlere kabul için aranan flartlardan de ildir? a. Türkiye Cumhuriyeti vatandafl olmak b. 21 yafl n bitirmifl ve 40 yafl n doldurmam fl olmak, c. En az bir yabanc dil bilmek d. Türk hukuk fakültelerinin birinden mezun olmak veya yabanc bir memleket hukuk fakültesinden mezun olup da, Türkiye hukuk fakülteleri programlar na göre noksan kalan derslerden baflar l s nav vermifl bulunmak e. Kesinleflmifl bir ceza veya disiplin karar sonucunda hâkim, savc, memur yahut avukat olmak niteli ini kaybetmifl bulunmamak, 10. Afla dakilerden hangisi noterli e kabul için aranan flartlardan de ildir? a. Mahkeme karar ile k s tlanm fl olmamak b. Noterlik görevini devaml ve gere i gibi yapmaya engel vücut veya ak lca malul olmamak c. flâs etmifl ise itibar iade edilmifl olmak d. Tam teflekkülü devlet hastanesinden heyet raporu alm fl olmak e. Noterlik mesle ine yaraflmayacak tutum ve davran fllar çevresince bilinmifl olmamak

11 12 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Okuma Parças Türkiye de kazançl meslekler aras nda gösterilen noterlik, büyük ra bet görüyor. Türkiye Noterler Birli i nin verilerine göre, 19 bin hukuk fakültesi mezunu, noter olabilmek için s rada bekliyor. 26 bin hukukçu ise müracaat belgesine sahip durumda. Türkiye Noterler Birli i Baflkan Hasan Yeni, mesle e gösterilen ra beti noter olabilme kriterlerinin düflüklü- üne ba l yor. Yeni, haz rlad klar yasa tasla yla herkesin noter olmak için baflvuramayaca n söylüyor. Önümüzdeki yasama döneminde kabul edilmesi beklenen Yeni Noterlik Kanunu tasla na göre, noter olmak isteyenlerin yafl 33 ü geçemeyecek. Belge alabilmenin koflullar da zorlaflt r l yor. Yap lacak s navda baflar l olanlara bir y l staj yapma zorunlulu u getirilecek. Staj süreci tamamland ktan sonra, yeni bir imtihan daha yap lacak. Baflar l olan hukukçular, noterlik belgesi almaya hak kazanacak. Tasla a göre, noterin yerine katiplerin ve bafl katiplerin imza atma yetkisi de kald r lacak. Yaln zca noterlik staj n tamamlam fl olanlar, vekaleten imza yetkisine sahip olacak. Yasalaflmay bekleyen taslak, meslek içi e itimi de zorunlu hale getiriyor. Görev yapt bölge ne olursa olsun, noterler y lda gün aras nda meslek içi e itime tabi tutulacak. Haz rlanan taslakla birlikte noterli e bak fl aç s n de ifltirmek istediklerini söyleyen Türkiye Noterler Birli i Baflkan Hasan Yeni, (&quot); Adam 25 y l hakimlik yapm fl; daha sonra noter olmak istiyor. Bu durum, noterli i yan meslek haline getirdi. Noterlik özellikle gençlerin yapaca bir meslek haline gelsin istiyoruz. (&quot); diyor. Türkiye de, 60 yafl nda emekli bir hakimin de noterlik yapma yetkisinin bulundu unu kaydeden Yeni, bu durumun, gençlerin önünü kapatt n ve rahats z edici sonuçlara yol açt n vurguluyor. Yeni, ayn sorundan Adalet Bakan ve Baflbakan n da rahats zl k duydu unu dile getiriyor. Taslak yasalafl rsa noterlerin yetkileri artacak. Dünyan n birçok ülkesinde oldu u gibi gayrimenkul ifllemleri noterde yap lacak. Bunun yan nda çekiflmesiz yarg, veraset ilam ve tespit gibi ifllemler de noter arac l yla gerçeklefltirilecek. Noterlerin çok para kazand fleklindeki alg n n yanl fll üzerinde duran Baflkan Hasan Yeni, meslekte y l n harcamayan bir noterin kolay kolay stanbul, Ankara ve zmir gibi büyük flehirlere atanamayaca n ifade ediyor. ç hizmet kanununa göre, atamas yap lan bir noter 3. s n f bir bölgede göreve bafll yor. Ancak belgeyi alabilmek için, hukuk fakültesini bitirip avukatl k ve hakimlik staj n tamamlamak flart. 3. s n f bir bölgede en az 4 y l çal flmak ise bir baflka zorunluluk. Hasan Yeni, 3. s n f bir bölgede çal flan noterin aileden destek almadan geçinemeyece ini iddia ediyor. Zorunlu 4 y ll k görev bittikten sonra atama yap lacak yer, denetimden geçmeye ba l. Denetimlerden geçemeyen noterler, 3. s n f bir baflka bölgeye gönderiliyor. 2. s n f bölgeye atananlar ise 4 y ll k bir staj süresi daha bekliyor. Yeni, büyük flehirlere tayin süresi 8 y l gibi gözükse de, bunun zor oldu unu savunuyor. Noterlik, kazanc na göre serbest meslek; yetki ve sorumlulu una göre kamu görevi kapsam na giriyor. Denetimleri ise Adalet Bakanl müfettiflleri ve cumhuriyet savc lar taraf ndan yap l yor. Hasan Yeni, denetimle ilgili yaflanm fl bir olay flöyle aktar yor: (&quot); Bir noter arkadafl, mesai saati s ras nda motorunu tamir ediyormufl. Gelen müfettifller noterin kim oldu unu sormufl. Kendisinin oldu unu söyleyince, denetimden sicil bozuklu uyla ç kt. Kaynak :

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE

7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE 7ECZANE H ZMETLER, ECZACILIK MEVZUATI VE DEONTOLOJ Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Eczac lar için önemli bir meslek kuruluflu olan Türk Eczac lar Birli i nin yap s ve ifllevleri hakk nda bilgi

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No: 159 2010/1. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No: 159 2010/1 ISBN No: 978-605-5614-20-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen / Av. smail Gömlekli Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR

B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR B R NC BÖLÜM - I. Tan mlar B R NC BÖLÜM I. TANIMLAR 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanununun sosyal sigorta hükümleri ile getirilen hak ve yükümlülükleri ve sosyal sigorta ifllemlerine

Detaylı

KAMU PERSONEL HUKUKU

KAMU PERSONEL HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2701 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1667 KAMU PERSONEL HUKUKU Yazar/Editör Doç.Dr. Onur Ender ASLAN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ

YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ R.G. 02 Mart 2005 - Say : 25743 YÜRÜTME VE DARE BÖLÜMÜ Bakanlar Kurulu Karar 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanunun 51 inci Maddesine Göre Uygulanmakta Olan Gecikme Zamm Oran ile lgili

Detaylı

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi

AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AMER KA HUKUK S STEM NE KISA B R BAKIfi AV. NEZ H SÜTÇÜ Bu yaz da Amerika Barolar Birli i ne (American Bar Association) ait internet sitesinde (www.abanet.org/media/factbooks/judifact.pdf), yer alan 75

Detaylı

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye

Önsöz. Bu çal flman n haz rlanmas nda eme i geçen Ernst & Young uzmanlar na destekleri için teflekkürlerimizi sunar z. Ernst & Young Türkiye Önsöz Toplum halinde yaflaman n ortaya ç kard kollektif ihtiyaçlar, ad na kamu hizmeti dedi imiz, Devlet ve yetkili k ld organlar taraf ndan gerçeklefltirilen ve tüm fertlerin faydalanmas na aç k hizmetlerle

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8)

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU. Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2905 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1862 T CARET HUKUKU Yazar Prof.Dr. Mehmet BAHT YAR (Ünite 1-8) Editörler Yrd.Doç.Dr. Neval OKAN (Ünite 1-4) Doç.Dr. Ayfle Tülin

Detaylı

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl

Amaçlar m z. Anahtar Kavramlar. çindekiler. 230 Vergi Hukuku. Bu üniteyi tamamlad n zda afla daki sorular n yan tlar n özü itibariyle ö renmifl Vergi cras 12 229 K yametin yar n kopaca n bilsen bile elindeki fidan dik, borcunu öde. Bu güzel sözde de çarp c bir flekilde vurguland gibi, borçlar n zaman nda ödenmesi temel bir ahlaki ödevdir. Ancak,

Detaylı

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR

VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR VERG DE GÜNDEM VERG BEYANNAMELER N N ELEKTRON K ORTAMDA ( NTERNET ÜZER NDEN) GÖNDER LMES UYGULAMASINDAN OLUMLU SONUÇLAR ALINIYOR Mehmet KORKUSUZ Geçti imiz y l, vergilendirme sistemimizde önemli bir ad

Detaylı

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I

AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I AVUKATLIK MESLE NDE REKLAM YASA I Av.F L Z SARAÇ (*) I. K TLE LET fi M ARAÇLARI LE REKLAM YASA ININ HLAL A. GENEL OLARAK Reklam; geçmiflten günümüze de in süregelen bir iletiflim, bir bilgilendirme arac

Detaylı

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER

ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ESNAF VE SANATKARLAR MESLEK KURULUfiLARININ OLA AN GENEL KURUL TOPLANTILARINDA YAPILACAK fi VE filemler REHBER ANKARA - 2013 TESK Tunus Cad. No: 4 Bakanl klar - ANKARA Tel: (0.312) 418 32 69-70 - 71-72

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER

AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Av. Filiz ASKAN zmir Barosu üyesi AMME ALACAKLARI VE S GORTA HUKUKU KAPSAMINDA 6111 SAYILI TORBA KANUN HÜKÜMLER Bu kanun hukuk

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2725 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1687 T CARET HUKUKU-I Yazarlar Prof.Dr. Sami KARAHAN (Ünite 1-5) Prof.Dr. Mustafa ÇEKER (Ünite 6-8) Editörler Prof.Dr. Sami KARAHAN

Detaylı

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI

ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI ALMANYA DA YABANCI fi RKETLER N VE fiubeler N N KURULMASI Prof. Dr. Christian RUMPF* ÖNSÖZ Bu metin, yabanc iflletmelerin ve yat r mc lar n, Almanya ya yerleflme aflamalar nda dikkat etmeleri gereken birkaç

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU

GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU T Ü R K S A N A Y C L E R V E fi A D A M L A R I D E R N E GÜMRÜK B RL ÇERÇEVES NDE REKABET HUKUKU 13

Detaylı

MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü

MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü MESLEK KURALLARINDA AVUKATIN fi RED YÜKÜMLÜLÜ Ü Av. M. LAM H ÇEL K * Avukat, Türkiye Barolar Birli ince kabul olunan meslek dayan flma ve düzen gereklerine uygun davranmak zorundad r (Meslek Kural m.11).

Detaylı

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5

S C L. Haziran 08 Y l 3 Say 10. Alt flverene liflkin fl Kanunu ndaki Son De ifliklik... 5 MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM

S C L. Aral k 08 Y l 3 Say 12. 4857 Say l fl Kanunu Hükümleri Çerçevesinde Say sal Esneklik... 5 Prof. Dr. Münir EKONOM MESS Ad na Sahibi Tu rul KUDATGOB L K MESS Yönetim Kurulu Baflkan Yaz flleri Müdürü Av. smet S PAH MESS Genel Sekreteri Yay n Yönetmeni Av. Mesut ULUSOY Yay n Kurulu Av. Ahmet BÖLÜKBAfiI Av. Erten CILGA

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4

Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Genel Yay n S ra No: 127 2008/19 Cep Kitapl : XXXV ISBN: 978-9944-234-50-4 Yay na Haz rlayan Av. Celal ÜLGEN & Av. Coflkun ONGUN Kapak: Can Eren Külahl Bask ve Cilt Can Matbaac l k Davutpafla Cad. pek

Detaylı

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U

USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U USULSÜZ TEBL GAT ve MEMURUN filem NDE CRA MÜDÜRÜNÜN SORUMLULU U ENVER KARMIfi (*) BÖLÜM -A TEBL ED LM fi TEBL MAZBATASINA DAYANARAK filem YAPACAK KAMU GÖREVL LER, PTT MEMURUNUN YER NE GET RD TEBL GAT filem

Detaylı

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr.

Sunufl. Sonuçta ise bu çal flmay sevgili eflim Seval Han m a en içten duygularla ithaf ediyorum. Temmuz 2005 Fatih / STANBUL Prof.Dr. Sunufl Di er ve kendisinden önceki ifl yasalar gibi 4857 sy. fl Kanunu da getirdi i kimi hükümlerin uygulanmas na verdi i önemi göstermek için baz hükümlere ayk r l devlet ad na idari para cezas yapt r

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K YASAL ALTYAPI, SAYDAMLIK VE AYRICALIKLAR TESP T VE ÖNER LER C LT 2 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 2 Kas

Detaylı

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul

Bankac l k Kanunu. Yay n No: 273. Nisan 2011, stanbul 5411 Say l Bankac l k Kanunu Yay n No: 273 Nisan 2011, stanbul ISBN-978-975-8564-88-0 (Bas l ) ISBN-978-975-8564-89-7 (Elektronik) Serti ka No: 17188 2011.34.Y.8564.273 Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI

SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI SOSYAL S GORTALAR HUKUKUNDA KURULUfi ve ÜYEL K YÖNÜNDEN BANKA, S GORTA SANDIKLARI 36 I- G R fi Ülkemizde çal flanlar n sosyal güvencesi, temelde üç kamu kuruluflunca sa lanmaktad r: Sosyal Sigortalar Kurumu,

Detaylı