Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 10/2/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete nin

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin. 10/2/2009 27137 Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete nin"

Transkript

1 Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 10/2/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1. 24/7/ /10/ /12/ /3/ /8/ ZİRAİ KARANTİNA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Tanımlar Amaç kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, ülkemizi bitki bitkisel ürünlerdeki zararlı organizmalardan korumak amacıyla, bu organizmalar yönünden bitkiler, bitkisel ürünler diğer maddelerin ithali transit geçişi, serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan ülkemize ithal edilen transit geçişlere konu edilen bitki bitkisel ürünler ile ithale mani teşkil eden zararlı organizmalarla ilgili hususları kapsar. Dayanak MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 15/5/1957 tarihli 6968 sayılı Zirai Mücadele Zirai Karantina Kanununa dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Ahşap ambalaj materyali: Belli bir ürüne eşyaya bağlı olmaksızın, bir malın desteklenmesi, korunması taşınmasında kullanılan; palet, sandık, tahta kasa, kablo makarası, silindir kasa, ambar rafı, yükleme tahtası gibi odundan mamul, kalınlığı 6 mm nin üzerindeki ambalaj ambalaj destek malzemelerini, b) Bakanlık: Tarım Köyişleri Bakanlığını, c) Bitki: Her türlü dikim amaçlı bitki ile bunların ürünleri, tohum, fide, fidan, çelik, aşı kalemi, yumru, kök, soğan, mey, çiçek, yaprak, doku diğer her türlü parçalarını, ç) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği Ek-6 da yer alan 1951 Roma Uluslararası Bitki Koruma Anlaşmasında kabul edilen standart forma göre IPPC (International Plant Protection Conntion - Uluslararası Bitki Koruma Birliği) sertifika örneğine göre hazırlanmış (FAO, 1990), ihraç bitki bitkisel ürünleri için düzenlenen belgeyi, d) Bitkisel ürün: Tane dâhil bitkisel orijinli işlenmemiş materyal işlendiği halde doğası işleme şekli nedeniyle zararlı organizmaların girişi yayılması açısından risk taşıyan işlenmiş ürünü, e) Dikim amaçlı bitki: Dikili olarak dikilmek üzere getirilen bitkileri, f) Doku kültürü: Bitkinin herhangi bir dokusundan alınan canlı bir parçasının, kapalı şeffaf bir kapta bulunan sıvı katı steril ortamda yetiştirilmesini, g) Endüstriyel odun: Tomruk, tel direği, maden direği sırık ile yuvarlak ya da yarılmış haldeki sanayi odunu, lif-yonga odunu kâğıtlık odunu, ğ) Faydalı organizma: Biyolojik evresinin herhangi bir dönemini zararlı organizma üzerinde geçiren bu organizmanın populasyonunu sınırlayabilen parazitoit, parazit, predatör antogonist organizmaları, h) Fümigasyon: Zararlı organizmaları imha etmek amacıyla, belirli sıcaklıktaki kapalı bir ortama, gaz halinde etki eden bir fumigantı belirli miktarda rme belirli bir süre ortamda tutma işlemini, ı) Isıl işlem (HT): Ahşap malzemenin öz (iç) sıcaklığının 56 derecede 30 dakika süreyle ısıtılması işlemini, i) (Değişik:R.G-26/3/ ) İnspektör: İthal, ihraç transit geçişi yapılan, serbest bölgelere getirilen, bu bölgelerden çıkartılan; bitki, bitkisel ürün orman ürünleri ile ahşap ambalaj malzemelerinin zirai karantina amaçlı her türlü kontrollerle denetimlerini yaparak gerekli belgeleri düzenlemek yurt içinde yetiştirilen bitkilerde bitki sağlığı denetimlerini, resmi süry programlarını gerçekleştirmek üzere yetkilendirilmiş ziraat mühendisi, orman

2 mühendisi orman endüstri mühendisini, j) İthalat: Geri gelen eşya dâhil gümrük mevzuatı hükümlerine göre serbest dolaşımda olmayan ürünün gümrük mevzuatının serbest dolaşıma giriş, antrepo, geçici ithalat, dâhilde işleme gümrük kontrolü altında işleme rejimlerine tabi tutulmasını, k) İthal permisi: Bir örneği Ek 8 de yer alan, dış ülkelerden ekim, dikim çoğaltmada kullanılmak üzere bitki ithal edeceklerin, ithalattan önce Bakanlıktan yetkilendirilmiş Müdürlüklerden alacağı izin belgesini, l) Kereste: Odunların biçilmesi, kesilmesi yontulması suretiyle elde edilen kalınlığı 6 mm yi geçen parçayı, m) Lif-yonga odunu: Lif, levha yonga levha üretiminde kullanılan odunu, n) Müdürlük: Zirai Karantina Müdürlüğünü, bu Müdürlüğün olmadığı yerlerde Bakanlık İl Müdürlüğünü, o) Odun: Endüstriyel odun yakacak odun dâhil kabuklu kabuksuz tüm odunları, ö) Rizom: Kısmen tamamen toprak altında gelişen üst kısmında sürgün, alt kısmında kök oluşturan yatay, genellikle kalınlaşmış köke benzeyen toprak altı gövdeyi, p) Soğan: Uygun olmayan iklim koşulları süresince bitkisel özelliğini koruyan, altında kökleri olan, tabakalar halinde üst üste dizilmiş kalın, etli yapraklara sahip olan toprak altı bitki parçasını, r) Tohum: Üretim amacı taşımayan tohumlar hariç, etrafı çimlenmesi için gerekli besin dokusuyla kaplı olgunlaşmış embriyoya sahip üretim amaçlı generatif bitki parçasını, s) Toprak: Yeryüzünün hava ile teması sonucu değişikliğe uğrayan, içerisinde bitkilerin yetişebildiği mineral organik maddeler ile bitkisel materyal içeren en üst tabakasını, ş) Torf: Yosunların bazı bitkilerin su içerisinde kısmen çürüyerek ayrışması sonucunda meydana gelen, bir ölçüde kömürleşmiş bitkisel dokuların oluşturduğu, yerine göre gübre ya da yetiştirme ortamı olarak yararlanılan organik kökenli maddeleri, t) Transit: Yabancı bir ülkeden Türkiye gümrük bölgesine getirilen bitki, bitkisel ürünler diğer maddelerin gümrük gözetimi altında Türkiye Gümrük Bölgesi içinde bir noktadan diğerine taşınarak ülke dışına çıkarılmasını, u) Yakacak odun: Boyut görünüş özellikleri itibariyle endüstriyel odun standartlarında aranan özellikleri taşımayan ısınma ya da başka şekilde enerji üretimi amacıyla kullanılan yuvarlak yarılmış haldeki odunu, ü) Yeniden İhracat (Re-Export) Bitki Sağlık Sertifikası: Bir örneği Ek 7 de yer alan; uluslararası kabul edilmiş forma göre orijin ülkeden ithal edilen bitki bitkisel ürünleri tekrar ihraç eden ülke tarafından düzenlenen Bitki Sağlık Sertifikasını, v) Yetiştirme ortamı: İçinde kısmen toprak, bitki parçaları gibi katı organik maddeler, turba ağaç kabuğu içeren humus ya da herhangi bir katı inorganik madde bulunan, bitkilerin canlılığını sürdürmelerini sağlayan ortamı, y) Yonga: Farklı yöntemlerle odundan küçük parçacıklar haline getirilmiş ürünleri, z) Yumru: Üzerinde uygun şartlarda yeni bitkiler meydana getirebilme yeteneği olan, dikim amaçlı toprak altı bitki parçasını, aa) Zararlı organizma: Bitki bitkisel ürünlere zarar ren bitki, hayvan patojenik ajanların tür, streyn biyotiplerini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM İthali Yasak Şarta Bağlı Bitkiler ile İlk Defa İthal Edilecek Bitkiler İthali yasak bitkiler maddeler MADDE 4 (1) Ek 3 te yer alan bitki bitkisel ürünlerin ülkeye girmesi transit olarak geçmesi yasaktır. İthali şarta bağlı bitki bitkisel ürünler MADDE 5 (1) İthal edilmek istenen bitki bitkisel ürünler; Ek 1 de Ek 2 de yer alan zararlı organizmalardan arî olmak Ek 4 te belirtilen şartlara uygun olmak zorundadır. Ancak, Ek 1 Ek 2 de yer almayan ülkemizde varlığı bilinmeyen bir zararlı organizmanın tespiti halinde Bakanlıkça gerekli tedbirler alınır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Araştırma Amaçlı İthalat Bitki ithalatı MADDE 6 (1) Araştırma, deneme çeşit ıslahı amacıyla yapılacak bitki bitkisel ürünlerin ithalatı Bakanlığın belirleyeceği esaslar dâhilinde yapılır. Faydalı organizma ithalatı MADDE 7 (1) Araştırma amacıyla ithal edilecek faydalı organizmaların canlı olarak ithalatı Bakanlığın

3 belirleyeceği esaslar dâhilinde yapılır. Zararlı organizma ithalatı MADDE 8 (1) Yasak olmasına rağmen, araştırma amacıyla mukayese materyali olarak kullanılmasına ihtiyaç duyulan zararlı organizmaların ithalatı Bakanlığın iznine tabidir. (2) Zararlı organizma kültürleri taşınma esnasında parçalanmayacak, açılmayacak tarzda sağlam özel hazırlanmış ambalaj içerisinde, ambalaj üzerine organizmanın bilimsel ismi yazılı olarak araştırma kuruluşunun sorumlu personeli tarafından bitki bitkisel ürün ithalatına yetkili ithal kapılarında teslim alınarak organizmanın ithaline ilişkin işlemler tekemmül ettirilir. (3) Zararlı organizma kültürleri araziye çıkarılmaz, yalnızca kontrol edilebilen kapalı ortamlarda kullanılır. (4) Bakanlık, araştırma amaçlı zararlı organizma ithalatında gerektiği hallerde ila şartlar getirebilir. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Transit Geçiş Transit olarak geçecek bitkiler bitkisel ürünler MADDE 9 (1)Yurt dışından gelerek Türkiye toprakları üzerinden yurt dışına gidecek bitki bitkisel ürünlerin gümrük kapılarında aktarılması, karaya çıkarılması, bir süre kalması, serbest bölgelere getirilmesi bu bölgelerden çıkarılması transit işlemine tabidir. (2) Bitkiler bitkisel ürünler, zararlı organizmaların dışarıya bulaşmasını önleyecek şekilde gerekli tedbirler alınmış nakil vasıtalarının kapısı mühürlenmiş olmak kaydıyla, Müdürlüğün izni ile transit geçer. Kontrol muayene MADDE 10 (1) İnspektörler, gerektiği hallerde transit geçen nakil vasıtalarını gümrük görevlileri ile birlikte açarak kontrol muayene ederler. BEŞİNCİ BÖLÜM Bitki Sağlık Sertifikası Bitki sağlık sertifikası yeniden ihracat bitki sağlık sertifikası MADDE 11 (1) Bitki bitkisel ürün ithalinde orijin ülkenin resmi bitki koruma servisince rilen bir örneği Ek-6 da yer alan Bitki Sağlık Sertifikası bu sertifikada yer alan bilgileri kapsayan başka formatta düzenlenmiş Bitki Sağlık Sertifikası Türkçe, İngilizce, Fransızca Almanca dillerinden biriyle yazılmış olmalıdır. Diğer dillerden biriyle yazılmış olan Bitki Sağlık Sertifikalarına, Yeminli Tercüman onaylı Türkçe tercümesi eklenir. (2) Bitki Sağlık Sertifikaları, ihracatçı ülkenin ilgili servisinin mührü ile yetkilinin adı, soyadı imzasını içerir. (3) Bitki bitkisel ürünlerin ithalinde Ek 4 te yer alan Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartlar, Bitki Sağlık Sertifikasının ilgili bölümüne ek bildirim şeklinde açık olarak yazılır ilgili madde fıkralara atıfta bulunulur. (4) Bitki Sağlık Sertifikası üzerinde herhangi bir silinti kazıntı bulunamaz, bir düzeltme yapılması durumunda ilgili resmi karantina servisince onaylanır. (5) Bitki Sağlık Sertifikası sevkiyat tarihinden en fazla on dört gün önce düzenlenir. (6) Bitki Sağlık Sertifikasının aslı olmadan getirilen bitki bitkisel ürünlerin ithalatına izin rilmez, ürünler ilgili ülkeye iade edilir imha edilir. (7) İthal edilecek ürün ihracatı yapan ülkede üretilmemiş üretim materyali yetiştirilme devreleri ile ilgili bilgilere ihtiyaç duyulan bitkisel ürün ise, ürün beraberinde Re-Export (yeniden ihracat) Bitki Sağlık Sertifikası ile orijin ülkece rilmiş bitki sağlık sertifikasının aslı tasdikli bir sureti de bulunur. (8) Beraberinde Bitki Sağlık Sertifikası taşıması gerekli bitki bitkisel ürünlerin listesi Bakanlıkça düzenlenerek yayınlanır. Gerekli görüldüğü hallerde değişiklikler yapılır. Bitki sağlık sertifikasının aranmayacağı durumlar MADDE 12 (1) Aşağıda belirtilen durumlarda; a) Yolcu beraberinde tüketim amacıyla getirilen üç kilogramı geçmeyecek miktardaki taze kuru mey sebzelerden, b) Ticari amaç dışında gelen çiçek buketleri ile çelenklerden, c) Türkiye sınırları dışında arazisi olup da özel izinle gidip gelenlerin beraberinde getirecekleri tüketim amaçlı bitkiler bitkisel ürünlerin yurda girişinde, ç) Gümrük kapılarına postahanelere ekim, dikim çoğaltmada kullanılmamak üzere gelen en çok bir kilo ağırlığındaki bitki bitkisel ürünlerden,

4 d) Yurt dışından ülkeye gelen taşıtlarda yolcu mürettebatın yiyeceği için bulundurulan bitki bitkisel ürünlerden, e) Mülteci göçmenlerin beraberinde getirdikleri bitki bitkisel ürünlerden, f) Yabancı memleketlerdeki gerçek tüzel kişiler tarafından resmi daire kurumlara hayır kurumlarına tüketim amacıyla bağış olarak gönderildiği Bakanlıkça kabul edilen bitki bitkisel ürünlerden, Bitki Sağlık Sertifikası aranmadan giriş kapılarında bitki sağlığı kontrolüne tabi tutularak temiz olanların girişine izin rilir. ALTINCI BÖLÜM Çeşitli Hükümler Bitki ithal kapıları MADDE 13 (1) Bitki bitkisel ürünler, Ek 5 te belirtilen giriş gümrüklerinden ithal edilir, ihtiyaç duyulduğunda yeni ithal kapıları açılır. Posta kargo ile ithalat MADDE 14 (1) Posta kargo ile gelen bitki bitkisel ürünler, bu Yönetmelik hükümlerine göre kontrol edilerek ithal edilir. (2) İçerisinde bitki bitkisel ürünler bulunan kolilerin üzerine koyu büyük harflerle Türkçe ye ila olarak İngilizce, Fransızca, Almanca dillerinden biriyle de BİTKİ kelimesi yazılır. Bitki ithal permisi için başvuru MADDE 15 (1) İthali yapılacak üretim amaçlı bitkiler için bir örneği Ek 9 da yer alan Bitki İthal Permisi Başvuru Formu ile başvurularak, Bakanlıktan ilgili Müdürlükten Ek 8 de rilen örneğe uygun Bitki İthal Permisi alınır. Giriş ithal kapısında kontrol MADDE 16 (1) Giriş kapısında inspektörlerce yapılacak ön zirai karantina kontrolleri sonunda ithal kapısına kadar yurda girişine izin rilen bitki bitkisel ürünlerin fiili ithalatın yapılacağı ithal kapısında, Ek 1 Ek 2 de yer alan zararlı organizmaları taşımaması, Ek 4 te yer alan Bitki Sağlık Sertifikasında belirtilmesi istenen özel şartların da Bitki Sağlık Sertifikasında bulunması durumunda ithaline izin rilir. Gerekli görüldüğünde laboratuvar testleri de yapılır. (2) (Değişik:R.G-26/3/ ) İthal materyalinin laboratuar testleri, özelliklerine göre Zirai Karantina Müdürlükleri, Zirai Mücadele Araştırma Enstitüleri, Bakanlık İl Kontrol Laboratuar Müdürlükleri Bakanlıkça görevlendirilmiş diğer araştırma enstitülerince yapılır. Bu kurumlarda konusunda uzman ziraat mühendisi, orman mühendisi orman endüstri mühendislerinden en az biri istihdam ettirilir. (3) Yapılan kontroller sonucunda ithal edilmek istenen bitki bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine uygun değilse imha edilir gönderici ülkeye iade edilir. İade / imhaya karar rilmesinden itibaren iki gün içinde gönderici ülkenin resmi bitki sağlık servisi, Bakanlıkça Ek 10 da yer alan iade formu ile bilgilendirilir. Serbest bölgelerle ilgili hükümler MADDE 17 (1) Serbest bölgelere yurt dışından getirilen, buralardan Türkiye ye ithal edilen transit geçişlere konu edilen bitki bitkisel ürünler bu Yönetmelik hükümlerine tabidir. Yürürlükten kaldırılan Yönetmelik MADDE 18 (1) 6/7/2003 tarihli sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Zirai Karantina Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır. GEÇİCİ MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik ile yürürlükten kaldırılan Zirai Karantina Yönetmeliğinin ekinde yer alan Ek-3 ün bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren 6 ay uygulanmasına devam edilir. GEÇİCİ MADDE 2 (1) Bu Yönetmeliğin Ek 4 ünde yer alan 1.2, 1.3, 1.4, 1.6, 1.8, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.7 numaralı şartlar, bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden itibaren üç ay sonra; 60 numaralı şart, yayımı ile birlikte; diğer şartlar yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. Bu süre içerisinde Zirai Karantina Yönetmeliğinin Ek 3 ünde yer alan özel şartlar uygulanır. (2) 11 inci maddenin beşinci fıkrası yayımı tarihinden itibaren altı ay sonra yürürlüğe girer. GEÇİCİ MADDE 3 (Ek:RG-21/8/ ) (1) 21/8/2010 tarihinden önce bu tarih itibariyle 3 ay içinde başlamış olan ithalat işlemlerinde; bu tarihten önce yürürlükte olan mevzuat hükümleri ile bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-4 ün 1 inci 2 nci bölümlerindeki hükümlerden lehte olanları uygulanır.

5 (2) Bu Yönetmeliğin ekinde yer alan EK-5 te Ahşap ambalaj malzemeleri hariç orman ürünleri ithalatına yetkilendirilen limanlar, 21/8/2010 tarihinden 3 ay sonra yetkili hale gelirler. Yürürlük MADDE 19 (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 20 (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Tarım Köyişleri Bakanı yürütür. Yönetmeliğin Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 10/2/ Yönetmelikte Değişiklik Yapan Mevzuatın Yayımlandığı Resmî Gazete nin Tarihi Sayısı 1. 24/7/ /10/ /12/ /3/ /8/

6 EK 1 İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR A-TÜRKİYE DE VARLIĞI BİLİNMEYEN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR Böcekler Acleris glorana Acleris variana Aeolesthes sarta Aleurocanthus spiniferus Aleurocanthus woglumi Aleurolobus marlatti Amauromyza maculosa Anastrepha fraterculus Anastrepha ludens Anastrepha obliqua Anastrepha suspensa Anoplophora chinensis Anoplophora glabripennis Anoplophora malasiaca Anthonomus bisignifer Anthonomus grandis Anthonomus quadrigibbus Anthonomus signatus Arrhenodes minutus Bactrocera cucumis Bactrocera cucurbitae Bactrocera minax Bactrocera dorsalis Bactrocera tryoni Bactrocera tsuneonis Blitopertha orientalis Cacyreus marshalli 1 Carneocephala fulgida Carposina niponensis Ceratitis rosa Choristoneura spp. Conotrachelus nenuphar Cydia inopinata Cydia packardi Cydia prunivora Dacus ciliatus Dacus zonatus Dendroctonus adjunctus Dendroctonus brevicomis Dendroctonus frontalis Dendroctonus ponderosae Dendroctonus pseudotsugae Dendroctonus rufipennis Dendrolimus sibiricus Diabrotica balteata Diabrotica barberi Diabrotica speciosa Diabrotica trivittata Diabrotica undecimpunctata Diabrotica virgifera 2 Diaphorina citri

7 Diaprepes abbreviatus 1 Draeculacephala minerva Dryocoetes confusus Epichoristodes acerbella Epitrix cucumeris Epitrix tuberis Epochra canadensis Erythroneura comes Euphranta japonica Gnathotrichus sulcatus Gonipterus gibberus Gonipterus scutellatus 1 Graphocephala atropunctata Helicorpa zea Heteronychus arator Hylurgopinus rufipes Ips calligraphus Ips cembrae Ips confusus Ips dublicatus Ips grandicollis Ips lecontei Ips paraconfusus Ips plastographus Ips pini Iridomyrmex humilis Jacobiasca lybica Limonius californicus Liriomyza sativae Listronotus bonariensis Maconellicoccus hirsitus Malacosoma americanum Malacosoma disstria Margarodes prieskaensis Margarodes vitis Margarodes vredendalensis Matsucoccus feytaudi Melanotus communis 3 Monochamus spp. Myndus crudus Naupactus leucoloma Nipaecoccus vastator Numonia pyrivorella Opogona sacchari Orgyia pseudotsugata Parasaissetia nigra Pardalaspis cyanescens Pardalaspis quinaria Paysandisia archon Pissodes nemorensis Pissodes strobi Pissodes terminalis Popillia japonica Premnotrypes spp. Pristiphora abictina 4 Pseudopityophthorus minutissimus 4 Pseudopityophthorus pruinosus

8 Rhagoletis cingulata Rhagoletis completa Rhagoletis fausta Rhagoletis indifferens Rhagoletis mendax Rhagoletis pomonella Rhagoletis suavis Rhagoletis ribicola Rhizoecus hibisci 5 Scaphoideus luteolus 6 Scaphoideus titanus 7 Scaphytopius acutus delongi Scirtothrips aurantii Scirtothrips citri Scirtothrips dorsalis Scolytus morawitzi Spodoptera eridania Spodoptera frugiperda Spodoptera litura Sternochetus mangiferae Tecia solanivora Tetropium gracilicorne Thrips palmi 8 Toxoptera citricida Trioza erythreae (Ek:RG-17/10/ ) Tuta absoluta Unaspis citri Unaspis yanonensis Xylotrechus altaicus Akarlar Aculops fuchsiae Oligonychus perditus Nematodlar Bursaphelenchus xylophilus Heterodera glycines Hirschmanniella spp. Longidorus spp. Nacobbus aberrans Xiphinema americanum Xiphinema bricolense Xiphinema californicum Xiphinema risi Prokaryotlar (bakteri fitoplazmalar) Apple proliferation phytoplasma Elm phloem necrosis phytoplasma Peach rosette phytoplasma Peach X- disease phytoplasma Peach yellows phytoplasma Pear decline phytoplasma Strawberry witches broom phytoplasma Xylella fastidiosa Funguslar Alternaria mali Anisogramma anomala Apiosporina morbosa Ceratocystis fagacearum

9 Ceratocystis fimbriata f.sp. platini Cronartium spp. Endocronartium harknessii Glomerella gossypii Guignardia citricarpa Hypoxylon mammatum Monilinia fructicola Phellinus weirii Phoma andigena Phoma exiqua var. foata Phyllosticta solitaria Phymatotrichopsis omnivora Phytophthora fragariae Septoria lycopersici var. malagutii Thecaphora solani Tilletia indica Venturia nashicola Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar Viroidler American plum line pattern ilarvirus Andean potato latent tymovirus Andean potato mottle comovirus Arracacha B nepovirus Barley stripe mosaic hordeivirus Bean golden mosaic begomovirus Blueberry leaf mottle nepovirus Cherry necrotic rusty mottle disease Cherry rasp leaf nepovirus Cowpea mild mottle carlavirus Euphorbia mosaic begomovirus Impatiens necrotic spot tospovirus Lettuce infectious yellows crinivirus Peach latent mosaic pelamoviroid Peach mosaic trichovirus Peach rosette mosaic nepovirus Pepino mosaic potexvirus Pepper mild tigré begomovirus Potato black ringspot nepovirus Potato spindle tuber pospiviroid Potato T trichovirus Potato V potyvirus (Avrupa kökenli olmayan izolatları) Potato yellow dwarf nuchleorhabdovirus Potato yellow in crinivirus Potato yellowing alfamovirus Raspberry leaf curl luteovirus Squash leaf curl begomovirus Strawberry latent C rhabdovirus Strawberry in banding caulimovirus Tobacco ringspot nepovirus Tomato mottle begomovirus Watermelon silr mottle tospovirus Cydonia Mill. (ayva), Malus Mill (elma), Fragaria L. (çilek), sert çekirdekli meyler, Pyrus L.(armut), Ribes L.(frenk üzümü), Rubus L. (ahududu) Vitis L. (asma)'in Avrupa kökenli olmayan virüsleri virüs benzeri organizmaları." Yabancı otlar Arceuthobium spp. Eichhornia crassipes 1 Xylella fastidiosa nın ktörü

10 2 Aynı zamanda Liberobacter africanum and L. asiaticum (Citrus greening bacterium)' un ktörü 3 Bursaphelenchus xylophilus un ktörü 4 Aynı zamanda Ceratocystis fagacearum fungusunu taşır. 5 Elm Phloem necrosis in ktörü 6 Grapevine flascence doree nin ktörü 7 Virüs virüs benzerleri fitoplazma ktörü 8 Aynı zamanda virüs ktörü B-TÜRKİYE DE SINIRLI OLARAK BULUNAN VE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR Böcekler Bemicia tabaci Cacoecimorpha pronubana Ceratitis capitata (Ek:RG-8/12/ ) Chrysomphalus aonidum Dendroctonus micans Frankliniella occidentalis Helicorpa armigera Ips acuminatus Ips curvidens Ips sexdentatus Ips typographus Liriomyza bryoniae Liriomyza huidobrensis Liriomyza trifolii Lopholeucaspis japonica Lymantria monacha Pissodes castaneus Pammene fasciana Quadraspidiotus perniciosus Spodoptera littoralis Akarlar Eutetranychus orientalis Phytonemus pallidus Nematodlar Aphelenchoides besseyi Aphelenchoides fragariae Globodera pallida Globodera rostochiensis Meloidogyne spp. Heterodera fici Prokaryotlar (bakteri fitoplazmalar) Clavibacter michiganensis subsp. sepedonicus Ralstonia solanacearum Funguslar Cryphonectria parasitica Discula spp. Elsinoe spp. Gymnosporangium spp. Phoma tracheiphila Synchytrium endobioticum Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar Viroidler Apple mosaic ilarvirus Beet necrotic yellow in benyvirus Citrus ringspot virus Tomato ringspot nepovirus

11 EK - 2 BAZI BİTKİ VEYA BİTKİSEL ÜRÜNLERDE BULUNMASI HALİNDE İTHALE MANİ TEŞKİL EDEN ZARARLI ORGANİZMALAR A-TÜRKİYE DE VARLIĞI BİLİNMEYEN ZARARLI ORGANİZMALAR Böcekler Nematodlar ZARARLI ORGANİZMALAR Rhopalomyia chrysanthemi ZARARLI ORGANİZMALAR Radopholus citrophilus Radopholus similis Prokaryotlar (bakteri fitoplazmalar) ZARARLI ORGANİZMALAR Burkholderia caryophylli Citrus variegated chlorosis Clavibacter michiganensis subsp. insidiosus Curtobacterium flaccumfaciens pv. flaccumfaciens Erwinia chrysanthemi pv. dianthicola Grapevine flascense dorée phytoplasma Liberobacter africanum L. asiaticum Palm lethal yellowing phytoplasma Pantoea stewartii subsp. stewartii Pseudomonas syringae pv. persicae Pseudomonas syringae pv. pisi Witches broom phytoplasma Xanthomonas arboricola pv. pruni Xanthomonas axonopodis pv. citri Xanthomonas axonopodis pv. dieffenbachiae Xanthomonas fragaria Xanthomonas oryzae pv. oryzae Xanthomonas oryzae pv. oryzicola Xylophilus ampelinus BULAŞMA MATERYALİ Tohumları hariç, Chrysanthemum spp. dikim materyali kesme çiçekleri BULAŞMA MATERYALİ Tohum meyleri hariç, köklü kültür ortamıyla bulaşık birlikte bulunan, Araceae, Citrus (turunçgil), Fortunella, Maranthaceae, Musaceae, Persea americana, Poncirus Strelitziaceae bitkileri Köklü kültür ortamıyla bulaşık birlikte bulunan Araceae, Maranthaceae, Musaceae, Strelitziaceae bitkileri BULAŞMA MATERYALİ Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus (karanfil) bitkileri Mey tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri bunların melezleri Medicago sativa L.(yonca) tohumları Phaseolus spp. (fasulye) Dolichos tohumları Tohumları hariç, dikim materyali Dianthus (karanfil) bitkileri Mey tohumları hariç, Vitis L. (asma) bitkileri Mey tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri bunların melezleri Tohumları hariç, Palmae (palmiye) bitkileri Zea mays (mısır) tohumları Tohumları hariç, Prunus persica (şeftali) Prunus persica var. nectarina (nektarin) bitkileri Pisum sativum (bezelye) P. sativum var. arnse tohumları Mey tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri bunların melezleri Tohumları hariç, dikim materyali Prunus spp.(şeftali, erik, badem, kiraz kayısı), P. salicina, P. davidiana, P. laurocerasus P. japonica bitkileri Tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf cinsine dahil bitki türleri bunların melezleri Dikim materyali Anthurium spp., Dieffenbachia maculata, Philodendron scandens, Syngonium podophyllum bitkileri Tohumları hariç, dikim materyali Fragaria (çilek) bitkileri Oryza spp. (çeltik) tohumları Oryza spp. (çeltik) tohumları Mey tohumları hariç, dikim materyali Vitis L. (asma) bitkileri Funguslar ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ Ciborinia camelliae Tohumları hariç, dikim amaçlı Camellia L. (kamelya) bitkileri Claviceps africana Sorghum tohumları Didymella ligulicola Tohumları hariç, dikim amaçlı Chrysanthemum bitkileri Diplodia macrospora Diplodia zea (=maydis) Zea mays (mısır) tohumları Phialophora cinerescens Tohumları hariç, dikim amaçlı Dianthus (karanfil) bitkileri Phialophora gregata Ekim materyali Glycine max (L.) Merr. (soya fasulyesi) tohumları

12 Mey tohumları hariç, Solanum tuberosum L.(patates) yumruları dahil Puccinia pitteriana Solanaceae bitkileri Virüsler, Virüs Benzeri Organizmalar Viroidler ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ Banana bunchy top nanovirus Tohumları hariç, üretim materyali Musa spp. (muz) bitkileri Beet curly top curtovirus Tohumları hariç, dikim materyali Beta vulgaris L.(pancar) bitkileri Black raspberry latent ilarvirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu) bitkileri Chrysanthemum stunt pospiviroid Tohumları hariç, dikim materyali Chrysanthemum bitkileri Mey tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Citrus blight disease Swingle, Poncirus Raf türleri melezleri Mey tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Citrus leprosis nucleorhabdovirus Swingle, Poncirus Raf türleri melezleri Mey tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Citrus mosaic badnavirus Swingle, Poncirus Raf türleri melezleri Mey tohumları hariç, dikim materyali Citrus L. (turunçgil), Fortunella Citrus tatter leaf capillovirus Swingle, Poncirus Raf. türleri melezleri Tohumları hariç, üretim materyali Palmae (palmiye) (Avrupa orjinli olmayan) Coconut cadang cadang cocadviroid bitkileri Tohumları hariç, üretim materyali Prunus avium L. (kiraz), Prunus cerasus L (vişne), Prunus incisa Thunb., Prunus sargentii Rehd., Prunus serrula Franch, Little cherry closterovirus Prunus serrulata Lindl., Prunus speciosa (Koidz.) Ingram, Prunus subhirtella Miq., Prunus yedoensis Matsum bitkileri melezleri Potato mop top pomovirus Tohumları hariç, dikim amaçlı Solanum tuberosum L (patates) bitkileri Strawberry crinkle cytorhabdovirus Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek) bitkileri Strawberry mild yellow edge potexvirus Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek) bitkileri Tohumları hariç, üretim materyali Solanum tuberosum L. (patates) Nicotiana Tobacco rattle tobravirus spp. (tütün) bitkileri Tohumları hariç, üretim materyali Nicotiana tabacum (tütün) bitkileri Tobacco streak ilarvirus Phaseolus vulgaris (fasulye) tohumları B-TÜRKİYE DE SINIRLI OLARAK BULUNAN ZARARLI ORGANİZMALAR Böcekler ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ Balaninus glandium Quercus (meşe) meyleri Merodon equestris Soğanlı süs bitkileri çiçek soğanları Pectinophora gossypiella Gossypium spp. (pamuk) tohumları Phthorimaea operculella Tohumluk yemeklik Solanum tuberosum (patates) yumruları Palmae (Arecaceae) familyasına ait; Areca catechu (Malabar palmiyesi), Arenga pinnata, Borassus flabellifer, Calamus merillii, Caryota maxima (Cevizli palmiye), C. cumingii, Cocos nucifera (Hindistan cevizi), Corypha gebang, (Syn.:C. elata, C. utan), Rhynchophorus ferrugineus Elaeis guineensis (Afrika yağ palmiyesi), Livistona decipiens (Syn.:Livistona decora) (Şemsiye palmiye), Metroxylon sagu, Oreodoxa regia (Syn:Roystonea regia) (Kral palmiye), Phoenix canariensis (Kanarya adaları phonixi), P. dactylifera (Hurma ağacı), P. sylstris (Yabani hurma), Sabal umbraculifera (Syn.:Sabal palmetto, Cabbage palmetto), Trachycarpus fortunei (Syn.:Chamaerops excelsa) (Kendir palmiye),

13 Nematodlar Virachola isocrates Viteus vitifolii ZARARLI ORGANİZMALAR Ditylenchus destructor Ditylenchus dipsaci Rotylenchulus reniformis Washingtonia spp., Chamaerops humilis, Phoenix theophrasti, Aga americana; Bitkilerinin mey tohumları hariç, taban gövde çapı 5 cm üzerinde olan dikim amaçlı bitkileri Punica granatum (nar) meyleri Tohumları hariç, Vitis (asma) dikim materyali BULAŞMA MATERYALİ Çiçek soğanları Solanum tuberosum (patates) yumruları Dikim materyali Allium spp. bitkileri tohumları, çiçek soğanları, Medicago sativa L. (yonca) tohumları Solanum tuberosum (patates) yumruları Tohum meyleri hariç, dikim materyali yumuşak çekirdekli mey türleri Prunus (sert çekirdekliler) bitkileri Prokaryotlar (bakteri fitoplazmalar) ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ Acidovorax anae subsp. citrulli Citrullus lanatus (karpuz) mey tohumları Agrobacterim vitis Mey tohumları hariç, Vitis (asma) bitkileri Dikim materyali Lycopersicon esculentum Mill. (domates) Capsicum (biber) Clavibacter michiganensis subsp. michiganensis bitkileri Tohumları hariç, Chaenomeles Lindl., Cotoneaster Ehrh., Crataegus L., Cydonia Erwinia amylovora Mill., Eriobotrya Lindl., Malus Mill., Mespilus L., Pyracantha Roem., Pyrus L., Sorbus L. Stranvaesia Lindl. türlerine ait dikim materyali Phytoplasma prunorum Tohum hariç dikim materyali Prunus L. bitkileri Phytoplasma pyri Tohum hariç dikim materyali Cydonia Mill. Pyrus L. bitkileri Potato stolbur phytoplasma Tohumları hariç, dikim materyali Solanaceae familyası bitkileri Spiroplasma citri Mey tohumları hariç, Citrus L. (turunçgil), Fortunella Swingle, Poncirus Raf. cinsine dahil bitki türleri bunların melezleri Xanthomonas arboricola pv. corylina Mey tohum dahil, Corylus allana (fındık) C. colurna, C. maxima, C. pontica bitkileri Xanthomonas axonopodis pv. phaseoli Phaseolus L. (fasulye) tohumları Xanthomonas translucens pv. translucens Ekim materyali Triticum spp.(buğday), Hordeum vulgare (arpa), Secale cereale (çavdar) Triticum x Secale (triticale) tohumları Xanthomonas sicatoria Dikim materyali Lycopersicon esculentum Mill. (domates) Capsicum spp. (biber) bitkileri Funguslar ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ Plasmopara halstedii Helianthus annuus (ayçiçeği) tohumları Puccinia horiana Tohumları hariç, dikim amaçlı Chrysanthemum bitkileri kesme çiçekleri Sclerotium cepivorum Allium spp. (Allium cepa yemeklik soğan dahil) bitki arpacıkları Verticillium albo-atrum Tohumları hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri, Medicago sativa L. (yonca) tohumları Verticillium dahliae Tohumları hariç, dikim amaçlı Humulus lupulus L. (şerbetçiotu) bitkileri, Medicago sativa L. (yonca) tohumları Virüsler ZARARLI ORGANİZMALAR BULAŞMA MATERYALİ Arabis mosaic nepovirus Tohumları hariç, üretim materyali Fragaria L. (çilek), Rubus L. (ahududu) Vitis L. (asma) bitkileri Beet leaf curl nucleorhabdovirus Tohumları hariç, dikim materyali Beta vulgaris L.(pancar) bitkileri Cherry leaf roll nepovirus Dikim amaçlı Rubus L. (ahududu), Olea spp. (zeytin), Prunus L. (sert çekirdekliler) Ulmus L. (karaağaç) bitkileri

MEYVE VE ASMA FİDANI İLE ÜRETİM MATERYALLERİNDE BİTKİ SAĞLIĞI STANDARTLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEYVE VE ASMA FİDANI İLE ÜRETİM MATERYALLERİNDE BİTKİ SAĞLIĞI STANDARTLARI TALİMATI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEYVE VE ASMA FİDANI İLE ÜRETİM MATERYALLERİNDE BİTKİ SAĞLIĞI STANDARTLARI TALİMATI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Talimat meyve/asma türlerine ait fidan

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1996 PAZAR. Kânunlar

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 30 Haziran 1996 PAZAR. Kânunlar T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 30 Haziran 1996 PAZAR Sayı: 22682 YASAMABÖLÜMÜ Kânunlar Türk Vatandaşları Hakkında Yabancı

Detaylı

Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı

Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sürvey Talimatları Klavuz El Kitabı Keşif-Sınırlandırma-Değerlendirme B i t k i S a ğ l ı ğ ı v e K a r a n t i n a D a i r e B a ş

Detaylı

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 8 Temmuz 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27635 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ÇİLEK FİDESİ ÜRETİMİ, SERTİFİKASYONU VE PAZARLAMASI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından

Tarım ve Köyişleri Bakanlığından Tarım ve Köyişleri Bakanlığından BİTKİ SAĞLIĞI ÖNLEMLERİNE YÖNELİK AHŞAP AMBALAJ MALZEMELERİNİN İŞARETLENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK (TASLAK) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-

Detaylı

BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/28)

BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/28) Resmi Gazete Tarihi: 11.10.2008 Resmi Gazete Sayısı: 27011 BİYOLOJİK MÜCADELE ETMENLERİNİN RUHSATLANDIRILMASI, İTHALİ, ÜRETİMİ VE KULLANIMI HAKKINDA TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2008/28) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

2014 Yılı. Bitki Sağlığı Uygulama Programı

2014 Yılı. Bitki Sağlığı Uygulama Programı 2014 Yılı Bitki Sağlığı Uygulama Programı Bu kitap T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından Bitki Sağlığı ve Karantina Programı ve Prensiplerini nin koordineli

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır YÖNETMELİKLER T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 29 Aralık 2013 PAZAR Sayı : 28866 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ YÖNETMELİKLER Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından:

Detaylı

YÖNETMELİK. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 17 Mayıs 2012 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28295 YÖNETMELİK Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 3/12/2011 tarihli ve

Detaylı

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.)

BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.) Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: BİTKİ KARANTİNASI YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK (17.05.2012 T. 28295 R.G.) MADDE 1 3/12/2011 tarihli ve 28131 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2)

MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2) MEYVE/ASMA FİDAN VE ÜRETİM MATERYALİ İLE ÇİLEK/SEBZE FİDESİ İTHALAT UYGULAMA GENELGESİ (2013/ 2) Amaç MADDE 1 (1) Bu Genelge nin amacı, çiftçilerimizin ihtiyacı olan meyve ve asma fidanı/üretim materyali

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATATES Hastalık ve Zararlıları

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. PATATES Hastalık ve Zararlıları T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü PATATES Hastalık ve Zararlıları Ankara - 2009 Bu kitapçığın hazırlanmasında emeği geçen yazılı ve görsel materyal temininde katkıda bulunan

Detaylı

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ

MEVZUAT BİLGİLENDİRME SERVİSİ 3 Aralık 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29194 Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığından: YÖNETMELİK BİTKİ KORUMA ÜRÜNLERİNİN ÖNERİLMESİ, UYGULANMASI VE KAYIT İŞLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

Tarama Raporu. Türkiye

Tarama Raporu. Türkiye 8 Şubat 2007 Tarama Raporu Türkiye 12. Fasıl- Gıda güvenliği, hayvan ve bitki sağlığı politikası Tarama toplantıları tarihleri: Tanıtıcı toplantı:9-10&13-15 Mart 2006 Ayrıntılı toplantı: 24-28 Nisan 2006

Detaylı

ZIRAİ KARANTİNA TÜZÜĞÜ

ZIRAİ KARANTİNA TÜZÜĞÜ 1669 ZIRAİ KARANTİNA TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 6.8.1964, No : 6/3346 Dayandığı Kanunun Tarihi : 15.5.1957, No : 6968 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 2.9.1964, No : 11796 Yayımlandığı

Detaylı

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TOHUMLUK PARTİLERİNDEN NUMUNE ALINMASI ve NUMUNE ALMA TEKNİKLERİNE İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı; tohumluk partilerinden numune alınması,

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1

İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT MEVZUATI I. BÖLÜM 1 İHRACAT REJİMİ KARARI... 3 İHRACAT YÖNETMELİĞİ...7 İhracatçı Belgesine İlişkin Tebliğ (Ekonomik Araştırmalar ve Değerlendirme 96/1)...15 Ticari Kiralama Yoluyla Yapılacak İhracata

Detaylı

(RHYNCHOPHORUS FERRUGİNEUS)

(RHYNCHOPHORUS FERRUGİNEUS) KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİ RAPORU (RHYNCHOPHORUS FERRUGİNEUS) İÇİNDEKİLER Sayfa 1. GİRİŞ 3 2. KIRMIZI PALMİYE BÖCEĞİ. 3 a. TANIMI VE YAŞAYIŞI. 3 b. ZARAR ŞEKLİ, EKONOMİK ÖNEMİ VE YAYILIŞI. 5 c. KONUKÇULARI

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676

Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 Resmi Gazete Tarihi: 18.08.2010 Resmi Gazete Sayısı: 27676 ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele

T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü. DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele T.C. TARIM VE KÖYİŞLERİ BAKANLIĞI Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü DOMATES Hastalık ve Zararlıları ile Mücadele Ankara - 2011 * Bu kitapçık Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğü Bitki Sağlığı ve Karantina

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ABD ULUSLARARASI TİCARET BÖLÜMÜ ULUSLARARASI TİCARETTE FİNANSMAN TEKNİKLERİ YRD. DOÇ. DR. ALİ CÜNEYT ÇETİN BAKANLIKLARDA DIŞ TİCARET

Detaylı

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM

DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON I. BÖLÜM DIŞ TİCARETTE STANDARDİZASYON MEVZUATI I. BÖLÜM 1 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON REJİMİ KARARI... 3 DIŞ TİCARETTE TEKNİK DÜZENLEMELER VE STANDARDİZASYON YÖNETMELİĞİ... 10 Dış Ticarette

Detaylı

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler

YÖNETMELİK. BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Tarım ve Köyişleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 18.05.2012* 17946

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 18.05.2012* 17946 18.05.2012* 17946 Sayı : B.12.0.GKG.0.07.903-07-02-2312 Konu: Talimat Tamim: 12 / /2012 Talimat No:2012/ Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı

Detaylı

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu İNSAN TÜKETİMİ AMACIYLA KULLANILMAYAN HAYVANSAL YAN ÜRÜNLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; halk ve hayvan sağlığına, gıda ve yem güvenilirliğine

Detaylı

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu BİTKİSEL ÜRETİME DESTEKLEME ÖDEMESİ YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (TEBLİĞ NO: 2015/21) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Tebliğ, ülkemizde bitkisel üretimi arttırmak, kaliteyi

Detaylı

HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT

HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT HAYVANSAL YAN ÜRÜN KULLANAN BİYOGAZ VE KOMPOST TESİSLERİNİN ÇALIŞMA USUL İLE ESASLARINA İLİŞKİN TALİMAT Bu Talimat, hayvansal yan ürünlerin biyogaz ve kompost üretiminde kullanılması, biyogaz ve komposta

Detaylı

BĠTKĠ PASAPORTU SĠSTEMĠ VE OPERATÖRLERĠN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMA TALĠMATI

BĠTKĠ PASAPORTU SĠSTEMĠ VE OPERATÖRLERĠN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMA TALĠMATI BĠTKĠ PASAPORTU SĠSTEMĠ VE OPERATÖRLERĠN KAYIT ALTINA ALINMASI HAKKINDA YÖNETMELĠĞĠ UYGULAMA TALĠMATI Bu Talimat, Bitki Pasaportu Yönetmeliği ne yönelik esasları belirlemek amacıyla hazırlanmıştır. I.

Detaylı