Kýbrýs bizim için vilayet

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kýbrýs bizim için vilayet"

Transkript

1 Adam, "Biz Kýbrýs'ý Mardin, Erzurum, Edirne, Konya, Sivas gibi Türkiye'nin bir vilayeti olarak görüyoruz" diyor... O halde buradaki Kýbrýs valisi neden bize elçi taklidi yapýyor? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Ocak 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4056 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT Açý GRÝVAS'I HATIRLATAN BAYRAK SÝZE HÝÇBÝR ÞEY HATIRLATMIYOR MU? 2. sayfada Ýþgal altýnda ÝCAZETSÝZ yazýlar... YÝNE BAÐCININ PEÞÝNE DÜÞTÜK Erdoðan Baybars BÝR FES, BÝR ÇÝFT TAKUNYA... Ali Osman YALAN ÜSTÜNE Dolgun Dalgýçoðlu OLDU OLACAK BÝR DE ÖZÜR DÝLEYÝN! Mehmet Levent BAÞA GELEN ÇEKÝLÝR MÝ? Elvan Levent Kalabalýk bir heyetle KKTC'yi ziyaret eden Türkiye Gönüllü Teþekküller Vakfý Baþkaný Hamza Akbulut açýk konuþtu... Bu da olur iþte... Kýbrýs bizim için vilayet Akbulut: Kýbrýs'ý Mardin, Erzurum, Edirne, Konya, Sivas gibi Türkiye'nin bir vilayeti olarak görüyoruz, ancak iki ülke insanýnýn birbirini yeterince tanýmadýðýný düþünüyoruz... Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði tarafýndan düzenlenen 9. Gençlik Buluþmasý için adamýza gelen Hamza Akbulut ile heyeti dün bir dizi temas yaptý ve bu sözleri de Meclis Baþkaný Hasan Bozer'in huzurunda söyledi sayfada Adamýzda AKP'nin sözcüsü gibi davranan Ozan Ceyhun, Ankara'nýn 'Eroðlu hanedanlýðý'na son vermek için Ýrsen Küçük'ü desteklediðini söyledi... Küçük kaybederse maaþlar kesilirmiþ! Ozan Ceyhun'a göre, Ýrsen Küçük'ün kaybetmesi halinde AKP hükümeti KKTC'ye gönderdiði maaþlarý 5-6 ay göndermeyebilir... Ceyhun: Düþünün þu an Türkiye'nin istemediði kiþi baþbakan oldu ve bu Türkiye'ye karþý bir tavýr olarak gündeme geldi. Türkiye 5-6 ay maaþlarý ödemese bu ülkenin hali ne olur? Ceyhun Küçük gibi Sucuoðlu'nun, Ertuðruloðlu'nun, Avcý'nýn, Gökmen'in ve CTP'nin de AKP ile çok iyi iliþkileri olduðunu belirtti sayfada "Arazimiz Günsel'in arazisinin kurbaný" Bahire Korel: Suat Günsel'in arazisi kurtarýlsýn diye bizimkini kullandýlar... Bu durumda çocuklarýmýza býrakacaðýmýz bir ata malýmýz da kalmayacak sayfada Yine maaþ yok!.. LTB çek yasaðýna girdi 1 milyon TL'lik çeki karþýlýksýz çýkýnca çek yasaðýna giren belediye yeniden krize sürükleniyor sayfada Kaþif'in avukatý... Veziroðlu basýný mahkemeye verdi Fuat Veziroðlu bir kýsým basýnda hakarete ve iftiraya uðradýðýný belirterek mahkemeye baþvurdu sayfada Karpaz katliamý Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðý önünde bir eylem daha sayfada

2 UYUÞTURUCUDAN 2 TUTUKLAMA Yasal olmayan yollardan KKTC'ye giriþ yapan 2 kiþi üzerinde uyuþturucu bulundu. Polisten yapýlan açýklamaya göre, önceki akþam Lefkoþa' da Ýsmail Beyoðlu Caddesi üzerinde E.A.(E-35) ve M.A.(E- 28)'nýn üzerlerinde polis tarafýndan yapýlan aramada, yaklaþýk 77 gram sentetik "cannabinoid" türü uyuþturucu bulunarak emare olarak alýndý. Yapýlan ileri sorgulamalarýnda, adý edilenlerin Lefkoþa'da Dumlupýnar bölgesinden birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal edip GKRY bölgesinden KKTC'ye yasal olmayan yollardan giriþ yaptýklarýný tespit eden polis, bu þahýslarý tutukladý. Öte yandan, ayný saatlerde yine Dumlupýnar bölgesinde M.G. (E- 20) ile S.N.(E-28) de, birinci dereceden askeri yasak bölgeyi ihlal edip GKRY bölgesinden KKTC'ye yasal olmayan yollardan giriþ yaptýklarý tespit edilerek tutuklandý. GÜMRÜK VE ÝSTÝHSAL YASASINA AYKIRI HAREKET Beyarmudu'nda ise, Gümrük ve Ýstihsal Yasasý'na aykýrý davrandýðý için bir kiþi hakkýnda yasal iþlem baþlatýldý. Polis açýklamasýna göre 65 yaþýndaki M.B, þasi ve plakasý meçhul salon araç karoserini izinsiz olarak KKTC'ye ithal etti ve AE 050 plakalý aracýna monte etti. Yapýlan ileri soruþturmada M.B'nin birinci derecede askeri yasak bölgeyi ihlal ederek GKRY bölgesine geçtiði ve ayný yoldan KKTC'ye giriþ yaptýðý tespit edildi. AV TÜFEÐÝNÝ GENÇLERE VERDÝ, HAKKINDA YASAL ÝÞLEM BAÞLATILDI Kalkanlý çöplük bölgesinde av tüfeðini iki gence kullandýran 46 yaþýndaki N.S yanýnda, yaþlarýndaki iki genç hakkýnda da yasal iþlem baþlatýldý. Polis bültenine göre, 23 Ocak'ta meydana gelen olayda N.S, adýna kayýtlý av tüfeðini D.S. ve E.Y. adý gençlere vererek kullanmalarýna izin verdi. YAÐIÞLI HAVA CUMAYA KADAR SÜRECEK KKTC'yi etkisi altýna alan yaðýþlý havanýn cuma sabahýna kadar devam etmesi, hafta sonundan itibaren hava sýcaklýðýnýn birkaç derece artmasý bekleniyor. Meteoroloji Dairesi'nin haftalýk raporuna göre, hava yarýn ve cuma sabah saatlerinde bulutlu, yer yer saðanak yaðmurlu geçecek. Diðer günlerde ise yer yer sis bekleniyor. Gündüz saatlerinde derece dolaylarýndaki hava sýcaklýðý ise, hafta sonundan itibaren birkaç derece artýþla derece olacak. Rapora göre, zaman zaman kuvvetli rüzgar da bekleniyor. LEFKE'DE 3 SAAT ELEKTRÝK KESÝNTÝSÝ Cengizköy Trafo Merkezi'ndeki çalýþmalar nedeniyle bugün 10:00-13:00 saatleri arasýnda Gemikonaðý-Lefke bölgesindeki bir çok yerleþim yerinde elektrikler kesik olacak. Kýb-Tek'ten yapýlan açýklamaya göre, 3 saatlik kesintiden etkilenecek yerler þunlar: Gemikonaðý, LAÜ Kampusu, Yedidalga, Baðlýköy, Ömerli, Bademliköy,Yeþilýrmak, Günebakan ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý; Yeþilyurt, Doðancý, Taþpýnar ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý; Lefke Merkez, Çamlýköy, Cengizköy, Taþköy, Aplýç ve bu bölgedeki tesis ile su motorlarý. Öldürmeye teþebbüse 2 ay hapis cezasý Polis memuru Abdullah Köse'yi öldürmeye teþebbüs ettikleri iddiasý ile yargýlanan sanýk Üzeyir Sevindik, Ese Gencer ve Hasan Nurçin'in kararlarý dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde okundu Gamze BAYKUR - Kumyalý köyünde balýkçý barýnaðýnda polis memuru Abdullah Köse'yi öldürmeye teþebbüs ettikleri iddiasý ile yargýlanan sanýk Üzeyir Sevindik, Ese Gencer ve Hasan Nurçin'in kararlarý dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde okundu. "Adam öldürmeye teþebbüs", "Þiddet tehdidi", "Ciddi darp", "Kasti hasar" ve "Rahatsýzlýk" suçlarýndan dolayý itham edilen ve suçlamalarý kabul etmeyen sanýklar duruþmaya gitmiþti. Duruþmanýn bitmesinin ardýndan dün kararlarý okunan sanýklardan Üzeyir Sevindik "Adam öldürmeye teþebbüs" davasýndan, sanýk Ese Gencer ile Hasan Nurçin ise tüm davalardan beraat etti. "Ciddi darp", "Kasti hasar", "Þiddet tahdidi" ve "Rahatsýzlýk" davalarýndan suçlu bulunan sanýk Üzeyir Sevindik ise 2 ay hapis cezasýna mahkum edildi. Abdullah Köse'yi denizde boðmaya çalýþtýklarý iddia edilmiþti Sanýk Üzeyir Sevindik, 26 Temmuz 2011 tarihinde Kumyalý balýkçý barýnaðýnda daha önceden aralarýnda husumet olan müþteki polis memuru Abdullah Köse'ye "Ben sana benim bölgeme gelirsen seni öldürürüm demedim mi?" diyerek þiddet tehdidinde bulunmuþ ve Köse'yi denize doðru itip düþürmüþtü. Güran: "Sanýk Ese Gencer ile Hasan Nurçin'i aleyhlerine getirilen davalardan sorumlu tutamayýz " Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, birinci davanýn "Adam öldürmeye teþebbüs" olduðunu ve tamamlanmamýþ bir suç olduðunu belirtti. Sanýklarýn niyetinin öldürmek olduðunun kanýtlanmasý gerektiðini belirten Güran, öncelikle sanýklarýn müþteki Abdullah Köse'yi öldürme niyetinin varlýðýnýn veya yokluðunun araþtýrýlmasý gerektiðini vurguladý. Sanýk Hasan Nurçin'i olay yerinde Abdullah Köse dýþýnda gören kimsenin olmadýðýný belirterek, mahkeme huzurunda müþteki Köse'nin iddialarýnýn ötesinde baþka bir þahadet olmadýðýný ifade etti. Güran, hiçbir baðýmsýz tanýk tarafýndan sanýk Ese Gencer'in imkaný ve fýrsatý olmasýna raðmen olayda herhangi bir fiziki hareketi olduðunu ispat edemediðini belirterek sanýk Ese Gencer ile Hasan Nurçin'i aleyhlerine getirilen davalardan sorumlu tutulamayacaðý bulgusuna vardýklarýný açýkladý. Sanýk Üzeyir Sevindik'in eylemleri öldürmek amaçlý deðil Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, sanýk Üzeyir Sevindik'in, müþteki Abdullah Köse'yi ciddi þekilde darp ettiðine, þiddet tehdidinde bulunduðuna ancak sanýk Sevindik'in eylemlerinin Köse'yi öldürmek amaçlý olmadýðýna bulgu yaptýklarýný açýkladý. Güran, Ýddia Makamýnýn, sanýk Üzeyir Sevindik aleyhine getirilen "Adam öldürmeye teþebbüs" davasýný makul þüpheden ari ispatlayamadýðýný belirtti. 2 sanýk beraat etti Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, sanýk Ese Gencer ile Hasan Nurçin'in aleyhlerine getirilen tüm davalardan beraatine, sanýk Üzeyir Sevindik'in ise sadece "Adam öldürmeye teþebbüs" davasýndan beraatine karar verdi. Güran, "Adam öldürmeye teþebbüs" davasýndan beraat eden sanýk Üzeyir Sevindik'i "Þiddet tehdidi", "Kasti hasar", "Ciddi darp" ve "Rahatsýzlýk" davalarýndan ise suçlu bularak 2 ay hapis cezasýna mahkum etti. Çiziktirdi Þener LEVENT Açý GRÝVAS'I HATIRLATAN BAYRAK SÝZE HÝÇBÝR ÞEY HATIRLATMIYOR MU? Çevre tahribatýndan daha da acý gerçekler var Karpaz'da... Doða katliamýna karþý ayaklandýðýmýz gibi, onlara karþý da biraz olsun sesimizi yükseltebilseydik keþke... Orada 1974'ten sonra da yerini yurdunu terketmemiþ, topraðýna sýký sýkýya baðlý küçük bir Kýbrýslýrum topluluðu yaþar mesela... Türkiyeli yerleþikler arasýnda sindirilmiþ ve bastýrýlmýþ bir topluluk... Gidip onlarýn halini hatýrýný soran var mý? Hoþ ya, sorulsa bile doðruyu söylemezler herhalde... Korkarlar... Yakýn bir geçmiþimize kadar köydeki kahvelerine Rauf Denktaþ'ýn ve hatta Bülent Ecevit'in posterlerini asmak zorundaydýlar... Mustafa Akýncý yönetimde olduðu sýrada köyü ziyaret ettiðinde karþýlaþmýþ böyle bir durumla... Bir eziklik, bir utanç duymuþ... -Kaldýrýn ordan, demiþ onlara... Düþünün... Kýbrýslýtürklere bile 'Rumcu' denilen bu topraklarda bir Rum topluluðu nasýl yaþar? Fanatik milliyetçiliðin bu kadar aðýr bastýðý bir yerde bir Rum olarak yaþamak kolay mý? Geçin onu... Kýyýlara, sahillere bakýn... Kimin bunlar? Kimlere tahsis edilmiþ sahte koçanlarla, kimlere kiralanmýþ? Bir araþtýrýn ve bakýn bakalým altýndan neler çýkacak... Hangi yeþil sermayedarlar... Hangi hatýrlýlar... O yol niçin yapýlýyor, hala anlamadýnýz mý? Oralarda topraðý ele geçirenler kaymaðý tam yalasýnlar diye... Avantadan aldýklarý topraklar daha çok deðer kazansýn... Sattýklarýnda çuvalla gelsin paracýklar... Bir dostun anlattýklarý tam da buna örnek iþte... Dostumuz turist rehberi... Almanca uzmaný... Bir Alman heyeti götürmüþ bir gün Dipkarpaz'a... Rum kahvesinde oturmuþlar önce... Sonra Türk kahvesinde... Kahve içmiþler... Türk kahvesinde köyün muhtarý ile konuþmuþlar... Almanlar sorular sormuþlar muhtara... Bakýn ne demiþ muhtar: -Girne sahillerindeki Trabzonlular çuvalla götürdüler parayý Türkiye'ye... Biz ise hiçbir þey götüremiyoruz burdan... Dostuma sordum: -Muhtarýn bu sözünü de tercüme ettin mi Almanlara? -Utandým, tercüme etmedim, dedi... Bir kez de ben utandým ve tercüme etmedim. Kýbrýs'ta deðil, Rusya'da... Bir Türk þirketi yetkilileriyle Moskova yakýnlarýndaki Riyazan kentine gittik... Kereste, demir vesaire ile ilgileniyorlardý. Ruslarla masaya oturduk... Tercüman da bendim... Rus direktör konuþmaya kentlerini anlatmakla baþladý: -Bizim kentimiz tarihi ve doðasý zengin bir kenttir, dedi... Lev Tolstoy da bu yakýnlarda, Polyanskaya'da otururdu ve sýk sýk kendi piyeslerinin provasý için gelirdi buraya... Rusun anlattýklarýný ben de Türkçeye çeviriyordum, ama bizim þirket yetkilileri sýkýldýlar bundan... -Bu saçmalýklarý ne diye anlatýyor bize, dediler... Demir var mý demir, kereste var mý kereste... Onu söylesin bize... Rus Türkçe söylenen bu sözleri anlamadý tabii, ama anlattýklarýyla ilgilenildiðini görünce sevindi... -Ne diyor Þener, ne diyor, diye sordu bana... -Söylediklerinizden çok duygulanmýþlar, dedim ona... Böyle bir kente gelmekten onur duyuyorlar!.. Çevrecilerimize de, siyasetçilerimize de sormak isterim: -Maraþ Kýbrýs'ta mý? Eðer Kýbrýs'ta diyorsanýz ikinci sorum da hazýr: -Orada çevre nasýl? Üçüncü sorum ise þu: -Bugüne kadar Maraþ için neden bir tek eylem yapmadýk? Bu memlekette daðlarýmýz gitti daðlarýmýz... Da kimsenin kýlý kýpýrdamadý... Doðalgaz ve petrol bulacaklar diye 300 aðacý kesip bir kuyu kazdýlar... Ve yine sesimiz çýkmadý... Kýbrýslýrum kardeþlerimiz Beþparmaklardaki bayraða baktýkça Grivas'ý hatýrlýyorlarmýþ... O bayrak size hiçbir þey hatýrlatmýyor mu?

3 AFRÝKA dan mektup... YAÞASA ÞÝMDÝ MUSTAFA KEMAL DE TUTUKLANIRDI Deniz Gezmiþ Mahir Çayan Yýlmaz Güney Ve daha niceleri Eðer þimdi yaþamýþ olsalardý, AKP polisi tarafýndan hemen evleri basýlýr ve onlar da tutuklanýp içeri týkýlýrlardý Neden mi? Anti-emperyalist olmak bir suç sayýlýyor çünkü artýk Türkiye'de Ayýp bir þey sayýlýyor Murat Belge'nin ne dediðini duydunuz deðil mi? Anti-emperyalist olmak milliyetçi olmak demekmiþ! Bu durumda milliyetçi olmak demek de 'Ergenekoncu' olmak demek! Marks'ýn da, Engels'in de, Lenin'in de, Troçki'nin ve Mao'nun da pabucunu dama atmýþ AKP'ci Murat Belge Yeni bir buluþ yapmýþ Ve Kýbrýs'ta bir kadýn köþe yazarýmýzýn hayranlýðýný ifade edecek kelime bulamadýðý Ahmet Altan'dan da destek görmüþ hemen Kadýn yazarýmýz Erdoðan yalakasý 'Taraf' gazetesinin hastasý Ahmet Altan oradan ayrýlýnca, "Ben þimdi kimi okuyacaðým" diye çok hayýflanmýþtý * Evet sevgili okur Yanlýþ okumadýn Anti-emperyalist olmak milliyetçi olmak demekmiþ! Yani anti-emperyalistler þimdi saðcý, emperyalist uþaklarý da solcu oldu! Demek Nazým Hikmet yaþasa þimdi o da yine hapsi boylardý Bir numaralý anti-emperyalist olan Nazým baþ milliyetçi ve dolayýsýyla da baþ Ergenekoncu ilan edilirdi Ya anti-emperyalist Mustafa Kemal? Ýlk içeri týkýlan o olurdu herhalde * AKP kalemþörleri Deniz Gezmiþ'i milliyetçi, Che Guevara'yý ise terörist sayýyorlar Açýkça yazýp söylüyorlar bunlarý Aslýnda AKP'nin asýl hedefinde olanlar askerler deðil, solcular Zaten dinci yapýsý gereði AKP gibi partiler en büyük düþman olarak komünistleri görürler En çok onlardan nefret ederler En çok onlarý ortadan kaldýrmaya çalýþýrlar * Bizde þu anda AKP'nin kucaðýnda oturanlar kimler? Ýrsen Küçük takýmý Ve CTP Ne tuhaf, sýrtýna Che tiþörtünü geçiren genç de Che düþmaný AKP'nin kucaðýnda oturan CTP'nin kucaðýnda Deniz Gezmiþ düþmaný AKP'yle aþna fiþne olan bir partide devrimcilik yapýyor! Bizi tüketenlerin elçilik kapýsýnda eylem yapmamaya yeminli bir partide En hazin manzara da bu iþte Lefkoþa'nýn çöp manzaralarýndan da beter * Milliyetçilik alçaklarýn son sýðýnaðýdýr Ve iþte þimdi AKP müritleri, emperyalizm gibi bir canavara karþý mücadele eden herkesi alçak ilan ediyor Deniz Gezmiþ alçak Che alçak Castro alçak Mustafa Kemal alçak! AKP'nin Kýbrýs'taki müritleri olmaya aday olanlara selam olsun! Parababalarýnýn kristal tabaklarýndan kalan artýklarý köpeklerine nasýl attýklarýna iyi baksýnlar! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE "Burada sorunlar camilerde, tekkelerde çözülür..." Bahire Kor orel: Sua Suat Günsel'in arazisi azisi kurtarýlsýn diye bizimkini kullandýlar... Bu durumda umda çocuklarýmýza býrakacaðýmýz bir ata malýmýz da kalmayacak... Afrika (ÖZEL) - Aslen Lefkoþa'nýn Tahtakala semtinden olduðunu söyleyen ve Demirhan'da ikamet eden Bahire Korel gazetemizi ziyaret etti ve yapýlacak çevre yolundan dolayý yaþayacaklarý maðduriyeti anlattý ve kuzey Kýbrýs'ý yönettiklerini sananlardan þikayetçi olduðunu söyledi... -Kuzey Kýbrýs'ý yönettiðini sananlardan þikayetçiyim. Buradaki bir cumhuriyet deðildir, anti demokratik, insan haklarýna saygýsýz oluþuma cumhuriyet demek; gerçek cumhuriyetlere saygýsýzlýktýr. O nedenle kuzey Kýbrýs yönetimi demekle yetineyim. Þikayetim þu konudadýr: Ülkede bunca olumsuzluk yaþanýyorken kiþisel olaylarýn gazete sütunlarýna taþýnmasýndan hoþlanmam ama çaresiz kaldým. Ülkede her þey bozuk, kimi iþ yerlerine kilit vuruyor, kimi ülkeden ayrýlýyor. Ancak hepimiz beyinlerimize kilit vurma noktasýnda buluþur olduk. Bu kilidi kýrma yolu; belki bir anlamda deþarj olma yolu olarak gazetenize geldim. -Þikayetinizin kiþisel olduðunu söylediniz, biraz açabilir msiiniz? -Þimdi arap saçýna dönen þikayetime geleyim. 10 yýl önce annem vefat ettiðinde geride Gönyeli'de 8 dönümlük bir arazi býrakmýþtý. 3 kardeþiz. Ortalama 2,5 dönüm kiþi baþýna. Zengin insanlar deðiliz. Bu tarlayý kaðýt üzerinde olsun parselleyip de çocuklarýmýza ev imkaný yaratalým dedik. Komedi de baþladý. Mühendis gerekeni yapýp da þehirciliðe baþvurduðunda fi tarihinde oradan yol geçeceði kararý verilmiþ meðerse... Bu gerekçe ile dosyamýzý bile almadýlar. Çeþitli makamlara baþvurduk. CTP döneminde þehircilik sözde anlayýþ gösterdi. Arsanýn arasýnda kalan yollarýn geniþ tutulmasýný; böylelikle planý kabul edebileceklerini söylediler. Ýstimlak etmeksizin yolu açacaklardý. Yol da bayaðý geniþ bir yol. Ancak yine de þartlarý vardý. -Neydi þartlarý? -Yolun tarlamýzdan geçen kýsmýný biz yapacaktýk. 8 dönüm tarlayý tümüyle satsanýz bunu yine yapamazsýnýz. Orada bulunan zamanýn CTP'li bakaný böyle bir uygulamanýn dünyanýn baþka bir yerinde olup olmadýðýný sordu. Yokmuþ. Ne güzel bir yöntem ama. Siz malýnýzý vereceksiniz, üstelik geniþ karayolunun altyapýsýný yapacaksýnýz. Günün sonunda olacaklarý hayal edebiliyorum. Bu yol 'TC'nin katkýlarýyla yapýlmýþtýr' þakþakcýlarý ve þükran belirtmeleriyle kurdele keserek, basýna pozlar verilerek; yaptýklarýmýz yapacaklarýmýzýn aynasýdýr safsatalarýyla bir komedi sergilenecek. Bu acayip durumu bir UBP bakanýna da anlattýk. Hak verdi. "Bu yol hep Türk topraklarýndan geçecek. Biz bunlarý ödeyemeyiz ki" þeklinde kem küm etti. -Sözünü ettiðiniz arazi Gönyeli'de miydi? - Evet... Ahmet Cemal'ýn Mercedes garajýnýn oralarda... Ben esas olarak Tahtagalalýyým. Bu da bana baþka bir anýmý hatýrlattý. Kapýlarýn açýldýðý ilk gün 2 oðlumu alarak, oraya gitmiþtim. Amacým nostalji yaþamak; oðullarýma doðduðum yeri göstermekti. Sýnýrdan geçerken Politis gazetesinden bir haným muhabirle tanýþmýþtýk. Duygulu anlar yaþanacak; bunlarý görüntülemek istiyorum arzusu ile Stella isimli gazeteci bize eþlik etmiþti. Kalp çarpmasý içinde çaldýðým kapýya cevap verilmemiþ; yine aileme ait olan karþý evden çýkan yaþlý bir haným; orasýnýn okul olduðunu, okulun da kapandýðýný söyleyince Stella'nýn gözlerinde bir mahcubiyet oluþtu gibi gelmiþti bana. Oysa ben bunu anlayabilirdim. -Üzüldünüz mü? Bahire Korel -Eh biraz ama, Dianellos sigara fabrikasý iþlevsiz anlamsýz bir meclis olabiliyor da benim evim niye okul olmasýndý. Üstelik kumarhane veya gece kulubü de olmamýþtý. Eðitime deðer veren bir insandým. Irkçýlýktan, milliyetçilikten uzak pozitif bilim yapýlýyorsa helal olsun. Onu anlamýþtým ama bunu anlayamýyorum. Gönyeli'deki toprak konusunda bakanlýklardan anlayýþ, ya da adalet beklemenin boþ olduðunu anlayýnca yüksek mahkemeye baþvurduk. Davamýzýn yüksek mahkemenin gündemine gelmesi yýllar tuttu. Kurultay maskaralýðý nedeniyle gün aþýrý zýrt pýrt toplanan yüksek mahkeme basit vatandaþ sorunlarýna ayný duyarlýlýðý göstermiyor. Uzun süre bekletebiliyor, sonra yok diyor. -Çevre yolundan bahsediyordunuz... -Bahsettiðim çevre yolu, Yakýn Doðu Üniversitesi kampüslerinin de yanýndan geçecekti. O da yüksek mahkemeye baþvurmuþ, ara emri almaya çalýþmýþtý. Uzun zaman Suat Günsel'in Elektrik Dairesi'ne borçlarý yazýlýyor, konuþuluyor. Geçen gün bazý gazetelerde Günsel'in borçlarý konusu yanýnda yolun YDÜ kampusu civarýndan geçmemesi de karara baðlanmýþ. Yol daha kuzeyden geçecekmiþ. Suat Günsel, Sayýn Arabacýoðlu'nun da ifade ettiði gibi yolun geçeceði yere cami yapma kararý almýþ. Böylelikle elçilik ve TC'den de bir þekilde destek almýþtý. Þimdi düþünüyorum da Günsel için iþleyen yasalar bizim için niye iþlemiyor? Bu yol, geniþ ve uzun bir yol olacaðýna göre pek çok kiþiyi maðdur edecektir. -Yani Günsel'e ait arazi kurtarýldý, sizinkiyle birlikte baþkalarýna ait araziler kaldý... -Doðru... Bizimle birlikte mallarý yok edilecek olanlara gazetenizden çaðrý yapmak istiyorum. Güç birliði yapýp haksýzlýklara, ayrýmcýlýða karþý birlikte mücadele edelim. Herkes öneri üretsin. Benim nacizane önerim þöyle. Cami yapmak maddiyat gerektirir. Biz de tekke yapalým. Üstelik þanslýyýz. Ülkede derviþ sýkýntýsý da yok. Bu yüce, kutsal düþüncemiz meyvesini verebilir. Sn. Beþir Atalay'dan bile destek alabiliriz. Böylelikle mahkemelerde, bakanlýklarda çözemediðimiz sorunlarý Allahýn izniyle camilerde, tekkelerde çözeriz belki! existence Elvan Levent BAÞA GELEN ÇEKÝLÝR MÝ? Her ne kadar da Meksika halký kendisinin seçimi hile ile kazanmýþ olduðunu ileri sürse de, Felipe Calderon 2006 yýlýnda Meksika'da baþa gelir gelmez verdiði ilk talimat, cumhurbaþkanýnýn, yani kendisinin ve kabine üyelerinin maaþlarýný yüzde on düþürmek olmuþtu Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ni 1965'ten 1997'ye kadar yöneten Mobutu Sese Seko'nun, 'koltuða' oturur oturmaz, ülkedeki mevcut bütün siyasi partilere yönelik aldýðý sözde 'geçici' önlemler, sonuç olarak 25 yýl boyunca, yönetimde bulunan parti dýþýndaki tüm partilere yasak getirilmesine yol açmýþtý Obama, Amerika'da ilk kez cumhurbaþkaný seçildiðinde ilk olarak, kendisinden önceki George Bush'un özel arþivinin kamuoyu ile paylaþýlmasý ile ilgili koyduðu yasaðý kaldýrmýþtý Pinochet'nin yaptýðý ilk icraat ise ülkede diktatörlüðünü ilan etmek olmuþtu Putin baþa gelir gelmez, cumhurbaþkanýnýn görevden ayrýlmasýnýn ardýndan, kendisinin ve yakýn aile çevresinin haklarýný ve imtiyazlarýný garantiye alan bir yasanýn çýkarýlmasýyla þahsen kendisi ilgilenmiþti. George Bush'un yaptýðý ilk iþ ise Reagan döneminin 'Meksika politikasý' adýyla anýlan ve Clinton döneminde son bulan yaptýrýmlara geri dönüþ yapmak oldu. Yürütülen bu politikaya göre, Amerikan yönetimi tarafýndan finanse edilen ancak devlete baðlý olmayan kurumlarýn kürtaj propagandasý yapmalarý yasaklanmýþtý. Üç yýl önce Polonya 'nýn baþýna geçen Bronislaw Komorowski'nin ilk icraatý, içinde Aziz Meryem Ana Tapýnaðý'nýn da yer aldýðý büyük tarihi bir mimari yapýyý koruma altýna almak olmuþtu. Bill Clinton ise cumhurbaþkaný tarafýndan atanan tüm yetkili kiþilerin ne þekilde davranacaklarýna iliþkin özel bir maddeyi yasa çerçevesinde yürürlüðe sokmuþtu. Tüm bu 'koltuk' ve 'iktidar' hikayelerini New York'ta yayýmlanan Cabinet dergisinin hazýrlayýp satýþa sunduðu Presidential Doodles: Two Centuries of Scribbles (Baþkanlýðýn Ýki Asýrlýk Karalama Çizimleri) kitabýndan derlenmiþ bir yazýda okuduðumda, 'iktidar' denilen þeyin bir ülkeyi yönetmekten çok, kiþisel hýrslarý tatmin etmeye yarayan bir 'güç' olduðu ile ilgili düþüncelerim daha da pekiþmiþti doðrusu. Ayrýca, belirtmem gerekirdi ki, bütün bu ülkelerin arasýnda ne KKTC'ye, ne de KKTC'nin herhangi bir cumhurbaþkanýna rastlamamýþ olmam, bizim baþýmýzda oturanlarýn hiçbir icraatlarý olmadýðý anlamýna gelmiyordu elbette. Ýcraatsýz olmazdý zaten neresinden baksanýz. Üstelik bütün bu örneklerden de anlaþýlacaðý üzere, bir ülkede 'iktidar' koltuðunda oturmak demek, her konuda olmasa da, yine de hatýrý sayýlýr bir alanda 'kiþisel' bir güce sahip olmak anlamýna da geliyordu. Dolayýsýyla, kimin kafasý en çok neye bozuluyorsa, o koltuða oturur oturmaz yaptýðý ilk iþ de onu deðiþtirmek oluyordu anlaþýlan Ülkedeki trafik kameralarýnýn yetersizliði mi batýp duruyordu mesela yýllardýr gözüne? Hemen bir düzine kamera daha Ülkedeki camilerin sayýlarýnýn yetersiz olduklarýný mý düþünüp duruyordu? Hemen birkaç cami daha Hiçbir trafik ýþýðýnda durmadan ve durmadýðý için de ceza almadan cadde cadde gezmek gibi çocukluktan beri hep hayalini kurduðu ve bir türlü gerçekleþtiremediði birþey mi vardý örneðin? Bunu da pekalâ yapabilirdi bir ülkenin baþýnda oturan kiþi, deðil mi? Ama millet de her baþa geleni çekmek zorunda deðildi tabii

4 ALAKAYA DÝRÝFÝL BÝR FES, BÝR ÇÝFT TAKUNYA... Ah gülüm, bülbülüm, kanaryam Daha ne diyeyim sana? "Papaðaným benim" desem gücüne de gidebilir, ama gitmesin... Yaptýklarýnla, söylediklerinle bir papaðan gibisin maþallah... Karpaz halkýyla konuþup anlaþmak için Oldu olacak bir de özür dileyin gitsin Karpaz'ýn þu biten neþesi tam olsun beyler Altýnkum sahiline casinolar dikilsin Yansýn neonlar, gelsin yatlar, dönsün ruletler Ali OSMAN Periyodik sýk sýk oraya gidilmeliymiþ diyorsun... Kimsenin düþünemediklerini düþünüyorsun da deðerini bilen yok... Onlar "yeni Kýbrýslýlar" deðil mi zaten? "Gaco" diyenlere de kýzýyorsun bilirim, "Rumcu" diyenlere de... Ne etliye, ne sütlüye dokunursun sen... Bir zamanlar saraylarýn müdavimiydin... Her köþebaþýnda silüetin vardý... Þimdi iþler deðiþti, bir adým daha ilerledin iþbirlikçi siyasetin kulvarýnda... Partin koltuða oturtulursa mutlaka bakansýn sen... Uyuþturmacýlýk rolün iyi... Çalýþma Bakanlýðý uygun düþer sana... Sendikalarla patronlarý anlaþtýrabilesin diye... Ama Sonay Adem'in göz aðrýsýdýr Çalýþma Bakanlýðý... Aranýz bozulmasýn sakýn... Durumu idare et... Beðendim geçen günkü açýklamalarýný... TC Elçiliði'ne bir defa yürüdük bugüne kadar, ancak ne bugün, ne de yarýn elçilik önündeki eylemlere katýlmayacaðýz, demiþsin... Doðru söze ne demeli... Bu bir yöntem iþi deðil mi? Herkesin bir yoðurt yiyiþi var, sizin yönteminiz farklý... Kýrmýzý renginizi yeþile çevirdiniz... Kime ne deðil mi? Hem renklerle zevkler tartýþýlmaz derler, kim karýþabilir? O hýnzýrlarla, kökü dýþarda örgütlerle anavatanýn elçiliðine yürümek akýl iþi mi? Onlarý "Ergenekoncu" diye jurnallamadýnýz mý zaten AKP'ye? AKP dediðim için canýný sýkmadým ya? Bilirim siz "AK Parti" dersiniz, malum Tayyip abin çok kýzar "AKePe" denmesine... Tayyip abini de kýzdýrmaya gelmez ha... Bak bir kýzdý, Yönlüer koltuktan oldu... Siz Ankara ile temaslarýnýzý eksiltmeyin... Denktaþ'tan sonra Ankara'ya yazdýðýnýz mektuplara devam edin... Buradaki Ergenekon'un hakkýndan da siz gelin! CTP'ye muhalif herkesi gammazlayýn... Hele UBP'yi... Anlatýn Tayyip'e ki UBP faþisttir ve AKP'nin de adýný karalamaktadýr... Uzak dursunlar onlardan ve sizi alsýnlar "hoppacýklarýna"!.. Hem ne demek öyle "Rumcu", "gaco" sözleri... Herkesin "KKTC'li" olduðunu devamlý vurgulayýn... KKTC ancak ve ancak sizlerin kollarýnda yücelecektir çünkü... Son yýllarda mantar gibi camiler yükseliyor Kýbrýs'ýn kuzeyinde... Sizin döneminizde bazý hýnzýr sendika ve örgütler okullarýn karþýsýna yapýlacak külliyeye karþý çýkmýþlardý... Yapamadýnýz... UBP döneminde yapýldý... Oldu olacak bir adým daha öne geçmelisiniz... Hacce mi gidersiniz, Ankara'ya mý bilmem ama mutlaka dini vecibelerinizi yerine getirin ve ilmini yapýn bu iþin... Sizin genleriniz uygundur... Bülbülüm, kanaryam, güzel kuþum, Tayyip'in sizi hoppasýna alýp koltuða oturtmasýný isterseniz, fazla masrafa da gerek yok... Bir fes bir çift takunya yeter... Kalay Yine þiddet tehdidi! Gamze BAYKUR - Çayönü köyünde Fýrat Bender'in devletten kiraladýðý tarlayý sürmesine engel olmak için Bender'i ölümle tehdit eden Kamber Bayýr tutuklandý. "Þiddet tehdidi" ve "Darp" suçlamasýyla dün Maðusa Kaza Mahkemesi'ne çýkarýlan zanlý Bayýr, teminata baðlanarak serbest býrakýldý. "Bu iþ burada bitmez " Olayýn tahkikat memuru Ramadan Deniz, zanlý Kamber Bayýr'ýn 29 Ocak tarihinde, Fýrat Bender'in devletten kiraladýðý araziyi sürmesine engel olmak için Bender'e hitaben "Bu tarlayý sürmekten vazgeç. Bugün deðilse seni yarýn öldüreceðim. Bu iþ burada bitmez" demek suretiyle þiddet tehdidinde bulunduðunu açýkladý. Zanlý Bayýr'ýn daha sonra tasarrufundaki 85 cm uzunluðundaki demiri Bender'e doðru salladýðýný belirten Deniz, iki eliyle de Bender'i yakasýndan tutarak saða sola sallamak suretiyle darp ettiðini açýkladý. Mesele ile ilgili olarak yürütülen tahkikatýn tamamlandýðýný belirten Deniz, zanlýnýn uygun bir teminata baðlanarak serbest býrakýlmasýný talep etti. Tutuksuz yargýlanacak Maðusa Kaza Mahkemesi Yargýcý Banu Soyer, zanlý Kamber Bayýr'ýn pasaport ve seyahat belgelerine el RUMLAR AKAMAS'A YOL YAPTI MI? Karpaz'daki çevre katliamý yol yapýmýnda katledilen aðaçlarla deðil, bu ülkeye hiçbir katkýsý olmayan lüks otellerin oraya dikilmesiyle baþladý ve bugünlere geldi. Hükümetlerin Karpaz'ý gerçekten korumak gibi bir niyetleri olsaydý, bugün aðaçlarý katlede katlede ilerleyen yol inþaatýna hiç gelinmezdi. Siyasi partiler "yol yapýlmasýn" diyemiyorsa, seçim kazanmak dýþýnda bir gayleleri olmadýðý içindir. Tamam da, çevre örgütlerinin ayný aðýzla konuþmalarý neyin nesidir? Güneyde korumaya alýnmýþ bölgelerden biri de Akamas'týr. Bir bakýn bakalým oraya yol yapýldý mý, otel inþa edildi mi? konularak KKTC dýþýna çýkýþýnýn men edilmesine, Bin TL nakdi teminat ödemesine ve 1 KKTC vatandaþýnýn 20 bin TL þahsi kefalet senedi imza etmesine emir verdi. 13 gram uyuþturucuya 9 ay hapis Gamze BAYKUR - Maðusa'da kaldýðý apartman dairesinde 13 gr 449 mg aðýrlýðýnda Sentetik Cannabionoid türü uyuþturucu madde bulunan sanýk Coþkun Esen, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu" suçundan yargýlanan sanýk Esen, 9 ay hapis cezasýna mahkum edildi. Uyuþturucularý tuvalete atýp kaçmýþtý Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri 31 Ekim 2012 tarihinde sanýk Coþkun Esen'in kaldýðý Serkan Nebil'in kiraladýðý Efe Tongar Apartmanýndaki dairede uyuþturucu satýþý yapýldýðý yönünde ihbar almýþ ve konu apartman dairesine baskýn düzenlemiþti. Narkotik ekiplerinin kapýyý çalmasýyla paniðe kapýlan sanýk Coþkun Esen ve arkadaþý Hüseyin Yeþil, kapýyý polisin yüzüne kapatýp sanýk Esen odadaki 7 þeffaf poþet içindeki 11 gr uyuþturucuyu tuvalete atarak sifonu çekmiþ, Hüseyin Yeþil ise balkondan aþaðýya atlamaya çalýþmýþtý. Narkotik ekipleri Yeþil'in balkondan atlamasýný önlemeye çalýþýrken sanýk Esen de odadan kaçýp dýþarýda kendisini bekleyen Serkan Nebil ile olay yerinden ayrýlmýþtý. Polis ekipleri oda içerisinde yaklaþýk 3 gr uyuþturu, logarda ise 11 gr uyuþturucu ele geçirmiþti. Akabinde sanýk Esen ise 3 Kasým 2012 tarihinde polise giderek teslim olmuþtu. Hapis cezasýna mahkum edildi Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Baþkaný Ömer Güran, sanýk Coþkun Esen'i aleyhine getirilen davadan suçlu bularak mahkum ettiðini açýkladý. Sanýðýn mahkum olduðu kanunsuz uyuþturucu madde tasarrufu suçunun ciddi ve vahim bir suç olduðunu belirten Güran, yasa koyucunun bu suç için 18 yýla kadar hapislik cezasý öngördüðünü vurguladý. Güran, sanýk Esen'e hapis cezasý dýþýnda bir ceza verilmesinin mümkün olmadýðýný belirterek, sanýðý 9 ay hapis cezasýna mahkum etti. TÜRK-SEN'DEN ASGARÝ ÜCRETE ÝTÝRAZ Türk-Sen Genel Baþkaný Aslan Býçaklý, brüt 1 bin 415 TL olan Asgari Ücret ile dört kiþilik bir ailenin hayatýný insanca idame ettirmesinin mümkün olmadýðýný savundu ve asgari ücrete resmi olarak itirazda bulunduðunu bildirdi. Býçaklý, yazýlý açýklamasýnda, tüm ihtiyaç maddelerine yansýyan zamlarla, çalýþanlarýn alým gücünün yüzde 40'lara varan bir oranda azaldýðýný ileri sürdü ve "Bunu görmezden gelen hükümet çalýþanlarla alay edercesine Asgari Ücrete 115 TL'lik bir artýþ vererek asgari ücretlileri sefalete sürüklemiþtir" iddiasýnda bulundu. Kalaycý Sessizliðin Sesi Mehmet Levent OLDU OLACAK BÝR DE ÖZÜR DÝLEYÝN! Doðrusunu isterseniz bu kadarýný hiç düþünmemiþtim. Þoktayým desem yalan olmaz. "Karpaz Milli Parkýný Koruyalým Ýnsiyatifi"nin önderliðinde geçtiðimiz Pazar günü Karpaz'da yapýlan eylemde, Lefkoþa'dan giden arabalarýn önüne oturarak, çevrecilerin bölgeye giriþini engelleyen... Onlara "Rumcu, dinsiz, çapulcu" diye hakaret eden... "Ateist çevreciler... Defolup gidin, Karpaz bizimdir, bizim kalacak!" diyen Dipkarpaz yetkilileri ile köylüleri suçlu deðilmiþ meðer! Kim diyor bunu? Kapraz Milli Parkýný Koruyalým Ýnsiyatifi Baþkaný Hasan Sarpten diyor! Geçen Pazar günü çevrecilere yollarý kapatýp aðýza alýnmayacak hakaretler yaðdýranlar, Dipkarpaz yetkilileri ile köylüler deðil, eþkiya gibi davranan hükümet yetkilileriymiþ! Dipkarpaz yetkilileri ile köylülerin bunda hiçbir suçu yokmuþ! Sarpten'in bu açýklamalarýný okuyunca bir þok dalgasýyla sarsýldým. Bre aman zaman ne oluyoruz diye kendime gelmeye çalýþýrken, Baraka'nýn açýklamasýyla ikinci þoku yaþadým. Ne diyor Baraka? "Olaylardan dolayý bölge halkýný yargýlayan tepkisel bir yaklaþým geliþtirmek yanlýþ olacaktýr. Oysa yapýlmasý gereken, yöre sakinlerinin içinde bulunduklarý yaþam koþullarýný anlamaya çalýþmak ve onlarý yönlendiren iktidar güçlerinin üzerine gitmektir. UBP provokasyonlarýný ve oyunlarýný baþa çýkarmanýn yolu, yöre halkýna kendimizi daha iyi anlatmak ve Karpaz'ýn gerçekliðine gerçekten dokunabilmekten geçer." (!) Herþey aklýma gelirdi de, Karpaz'daki doða katliamýný protesto etmek için eylem düzenleyenlerin, kendilerine þiddetle karþý çýkanlara, hakarete varan haddini bilmez tavýrlar içine girenlere masumiyet postu giydirmeye çalýþacaklarýný hiç ama hiç düþünmemiþtim... Neymiþ efendim? Onlar dolduruþa gelmiþler. Kýþkýrtýlmýþlar! UBP tarafýndan provoke edilmiþler! Bunlarýn hepsi de doðru... Ama hiçbiri çevrecilerin karþýsýna dikilenleri aklamaya, hafifletici neden olmaya yetmez. Aklýný ve mantýðýný bir nebzecik de olsa kullanabilen hiç kimse böyle provokasyona gelmez. Onlar geldiler... Çünkü gelmeye dünden razýydýlar! Deðil mi ki AKP'nin emri, UBP'nin kavli vardý... O "kâfirleri" Karpaz'a sokmamak boyunlarýnýn borcuydu! Çevreciler saðduyulu davranýp karþý gelselerdi, kimsenin kuþkusu olmasýn, orada kan dökmeye de hazýrdýlar! "UBP provokasyonlarýný baþa çýkartmanýn yolu, yöre halkýna kendimizi daha iyi anlatmak ve Karpaz'ýn gerçekliðine gerçekten dokunabilmekten geçer" diyor Baraka. Karpaz'ýn gerçekliðine þöyle kenarcýðýndan hafifçe bir dokunalým öyleyse... Karpaz, 1974'teki Türk iþgalinde vurulan ganimetin kaymak tabakasýdýr. Bölgeye yerleþtirilenler bu kaymaðýn üstünde oturuyorlar! Zaman zaman ilânlar çýkar gazetemizde... "Karpaz'da þu kadar dönüm satýlýk arazi" diye! Kaymaðý yiyip deveyi hamuduyla götürenler o kadar çok ki!.. Yol yapýlýrken doða tahrip ediliyormuþ. Edilsin... Onlar, ellerindeki arazilerin katmer katmer deðerlenmesine bakar! Ýþte Karpaz'ýn gerçekliðinden sadece küçücük bir kesit... Eliniz yanmazsa... Dokunun!.. Demek Dipkarpaz yetkilileri ile köylülerin hiçbir suçu yok ha... Ne duruyorsunuz öyleyse?.. Oldu olacak, böyle bir eylem yaptýðýnýz, Karpaz'da doða katliamýna karþý çýktýðýnýz ve yolun doðayý tahrip etmeyecek makul ölçüler içinde yapýlmasýný istediðiniz için... Özür de dileyin "Karpaz halký"ndan ve yetkililerinden! "Bizi engellediðiniz için özür dileriz" deyin! Karpaz'ýn þu biten neþesi tam olsun!..

5 31 Ocak 2013 Perþembe 5 Erdoðan Baybars Þaziye nin Görüþü: "Evet"ci Anastasiadis'in seçimi kazanacaðý kesin. Ama bu fýrsatý kaçýrmayalým. "Hayýr"cý Eroðlu istifa etsin. Yerine "Evet"ci Talat'ý seçelim hemen ve bu düðümü çözelim artýk. Lütfen yani! MÝÞ-MIÞLAR * Talat, iktidarda olanlarýn birbirini yediðini söylemiþ. - Aðzýnýn sulanmasý bu yüzden mi yani! * Gaziler sert eylemlerde bulunma hazýrlýðý içine girmiþ. - Eylem Eylem Eylem Eylemler de sýradanlaþtý Resmen eylem enflasyonu var Deðil sorunlarý çözmek, akýlda tutmak bile zor. * Lefkoþa Belediyesi'nde maaþlarýn ödenebilmesi için gereken paranýn ancak yarýsý toplanabilmiþ. - Ayaðýný yorganýna göre uzatmak þart oldu gibi!.. Tatar, "benden zýrnýk yok" diyor çünkü. * Veziroðlu kararý anlamamýþ. - Anlamýþtýk. * Belediye Baþkaný Özay Öykün, çevreciler için camiden "ateist, dinsiz, Rumcu ve çapulcu" anonsu yapýlmadýðýný söylemiþ. - Ne anonsu yapýldý acaba? "Tanrý misafirleri köyümüze hoþ geldiniz" çaðrýsý yapýlmýþ olabilir mi? * Güneye bal satýþý baþlamýþ. - Çok olumlu bir geliþme bu Ekonomiden çok, siyasete yarayabilir Tatlý yerlerse tatlý konuþurlar, sonunda tatlý tatlý anlaþýrlar. * UBP parti yönetim kurulu, kurultay tarihini parti meclisinin belirlemesine karar vermiþ. - E þimdi kim diyebilir ki "süreç çalýþmýyor" Diyemez Yavaþ mavaþ, zorlamayla, utanma pazarý ile yapýlýyor belki ama sonuçta süreç çalýþýyor iþte. * Bafra'ya þapel yapýlýyormuþ. * Aferin Yýkýlaný yerine koyarsak adam oluruz ancak. YÝNE BAÐCININ PEÞÝNE DÜÞTÜK Raký ile suyu karýþtýrdýðýmýz gibi, haklý ile haksýzý da karýþtýrmaya baþladýðýmýzý daha dün yazmýþtým. Gerçekten de Kim haklý? Kim haksýz? Belli deðil. Ýþte Yepyeni bir örnek daha çýktý karþýmýza. Bana bakmayýn. Bana sorarsanýz, derim ki, "iki taraf da haklý" Hoca da böyle karar vermiþti zaten. Yol isteyenler de haklý Yeni yol istemeyenler de Yol çalýþmalarý yýllardýr sürüyor. Ve yýllardýr, yapýlan her yeni yol, yeni tartýþmalara neden oluyor Sonuç? Sonuç, dozerler yoluna devam ediyor. Öyle ki Karpaz'ýn burnuna kadar dayandýlar artýk. Ha bitti, ha bitecek. Denizden öte yol yapacak halleri de yok ya! Pazar günü bir eylem yapýldý. Amaç, yapýlamakta olan yeni yol çalýþmalarýný engellemek. Sonuç? Sonuç her zamanki gibi fiyasko tabii. Yolu Yolun çevreye vereceði zararý Ve faydayý tabii Tartýþmýyoruz ki. Neyi tartýþýyoruz? Camiden anons yapýldý mý? Suçlu kim? Polis mi? UBP mi? Köylü mü? Tartýþtýðýmýz bu Ve her kafadan farklý bir zanlý atýlýyor ortaya. Sizin anlayacaðýnýz "Eylem amacý" yine güme gitti. Niçin eylem yapýldýðýný yine unuttuk. Yine Yine BÖYLE BÝR ANDI Yine Ve yine üzüm yemeyi bir yana býrakýp, baðcýnýn peþine düþtük. Elimize geçirirsek vay haline!.. Fotoðraf: Erdoðan BAYBARS Tarkan'a kulak vermedik. Þýkýdým þýkýdým oynamaya devam ediyoruz Allah sonumuzu hayýr getirsin.

6 Baflýnýn Köþesi Dr.Dolgun Dalgýçoðlu YALAN ÜSTÜNE (Ýstanbul)- UBP'li bakanlardan birisi, "Siyasetçiler yalan söyler, zaten siyaset de yalan üstüne kurulmuþtur" gibi bir söz etmiþti televizyonlardan birisinde. Sonra sözünün muhalefeti kastettiði imasýnda bulunarak kendisinin doðrularý söylediðini iddia etti. Bakýþlarý pek inandýrýcý gelmemiþ, acaba sohbetin sonu nereye varacak diye meraklanýp beklemiþtim. Sunucunun bakýþlarýndan sözlerinin yutulmadýðýný fark etmiþ olacak ki devamýnda yalan söyleyenlerin kendi dýþýndakiler olduðunu anlatmaya çalýþtý. Topu taca atmaya çalýþtý Ama çýkaramadý. Top gitti "cirlene cirlene" gol oldu. Neyse. Yalan ile baþlayan cümleyi duyunca aklýma lisede Felsefe- Mantýk derslerinde okutulan sözler geldi Felsefi sözlerdi bunlar. Bu dersler, hem kafanýn çalýþmasýný saðlar hem de hayattan dersler öðretir bizlere. Mantýklý olmanýzý saðlar. Yorum yapmayý, bir konu hakkýnda deðiþik açýdan bakmayý öðretir. O bakýmdan severim. Okutulan sözlerden birisi þöyleydi: "Eðer yalan söylüyorum dersem, yalan söylüyorumdur; eðer söylediklerim doðru ise yalan söylüyorum demektir; gerçekten yalan söylüyorsam o zaman sözlerim yalan deðildir, yani doðruyu söylüyorum, o zaman yine yalancýyým" ve uzar gider. Çeliþkileri anlatmak için söylenecek en güzel örneklerden birisidir bu örnek. Her neyse deyip Facebook'a gelelim Karpaz'daki yol geniþletme yalaný ile doðal sit alanlarýný talan politikasýna bizler karþý çýkýp yazýlar yazdýk, eylemler yaptýk Biz bunlarý yaparken bir fotoðraf düþtü oraya Fotoðrafta br caddenin adý görülüyordu: "N. Erbakan Caddesi" Birisi, "Niyetleri belli oldu, caddenin adý bile hazýr" dedi, ben de, "Sýrada acaba hangileri var, Fethullah Gülen, Bülent Arýnç, Cemil Çiçek?" Diye sordum ve ilave ettim "niyetleri sokak isimlerini de deðiþtirip Kýbrýs'ýn kendilerine ait olduðunu sahiplerine unutturmak". Birisi yazdýklarýma anýnda cevap verdi: "Ankara'da Kenedy Caddesi, Gandi Caddesi var ama kimse vatanlarýnýn gideceðini düþünmüyor". Ona, "Doðru ama Ankara'ya hem de zorla kendi nüfuslarýnýn 4-5 misli insan taþýmadýlar, taþýyýp da memleketin sahiplerini azýnlýk yapmadýlar" diye yazýnca Beni oradan sildiler Nasýlsa yutarlar düþüncesi ile hareket edenlerin hesap edemedikleri bir þey var Kýbrýs'ta... O da yutmadýðýmýz ve yalanlarla dolu çevremizde doðrularý ortaya çýkartmaya çalýþacaðýmýz. Televizyonda etrafta kimseyi görmeden konuþan siyasetçi," Siyasetçiler yalan söyler" dedi Sonra düzeltmeye çalýþtý ama o da bir siyasetçiydi Ve yalan söylemediðini ispat etmeye çalýþtý Belki de hala çalýþýyordur BKP'nin ortak aday arayýþý sürüyor Birleþik Kýbrýs Partisi, Lefkoþa Belediye seçimlerinde demokrasi güçlerinin ortak aday çýkarmasý yönünde baþlattýðý çalýþmalar çerçevesinde Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý'ný (GÜÇ-SEN) ziyaret etti ve belediye seçimleri ve ülkede yaþanan sorunlarla ilgili görüþ alýþ veriþinde bulundu. BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan görüþme öncesinde basýna yaptýðý açýklamada, Lefkoþa Türk Belediyesi'nde yapýlacak seçimlerle ilgili olarak istifa etmeyen UBP'li 8 belediye meclis üyesinin de istifasýnýn þart olduðunu belirten Ýzcan, "UBP etik davranmýyor. 8 belediye meclis üyesi de biran önce istifa etmeli ve seçimin önü açýlmalýdýr" dedi. Lefkoþa'nýn içinde bulunduðu durumu enkaz olarak niteleyen BKP Genel Sekreteri Ýzzet Ýzcan, "Demokrasi güçlerine düþen görev bu enkazý kaldýrmak için birlikte mücadele etmektir. Sadece Lefkoþa Türk Belediye'si deðil ülke bir enkaz haline gelmiþtir. Doða tahrip ediliyor, insanlar birbirleriyle çatýþtýrýlýyor. Toplum birbirine düþürülüyor. Ekonomi çökmüþ durumda. Uluslararasý hukuða aykýrý iþler yapýlýyor. Ülkede büyük bir kaos var. Neredeyse hayat durmuþtur. Bütün bunlarýn hepsine karþý demokrasi ve emek güçleri birlikte hareket etmelidir. Kurtuluþun yolu budur" dedi. "Lefkoþa belediye seçimlerinde demokrasi güçlerinin birlikte hareket ederek, seçimi kazanmasý toplumsal umudu yeniden canlandýracaðý gibi önümüzdeki süreçteki ortak mücadele için de bir zemin oluþturacaktýr. Partisel, zümresel deðil toplumsal çýkarlarýn ön plana çýkartýlmasý gerekiyor" diyen Ýzzet Ýzcan, ortak aday ve birlikte mücadeleden kaçanlarýn, LTB'deki kasosun ve statükonun devamýna hizmet ettiklerini, bunun hesabýný topluma vermekten kaçamayacaklarýný söyledi. Gümrük Çalýþanlarý Sendikasý Genel Baþkaný Erol Emin ise basýna yaptýðý açýklamada, yaptýklarý ziyaretten dolayý Birleþik Kýbrýs Partisi yöneticilerine teþekkür etti. Ülkedeki rejimin iflas ettiðini ve yaþanan sorununun yapýsal bir sorun olduðunu belirtti. Rejimin amacýnýn demokrasi ve emek güçlerini yok etmek olduðunu ifade eden Emin, "Demokrasi, emek ve yurtsever güçler rejime karþý biraraya gelerek birlikte mücadele etmelidir. Lefkoþa belediye seçimlerinde ortak aday etrafýnda bir araya gelinmesini destekliyoruz. Bir araya gelmez, ortak mücadeleyi örgütlemezsek bu rejim hepimizi yok edecektir. Karpaz'da yaþananlar bunun bir örneðidir. Toplum birbiri ile çatýþtýrýlýp rejim istediðini yapmaktadýr. Biraraya gelmekten baþka þansýmýz yoktur" dedi. Karpaz katliamýna karþý bir eylem daha Karpaz Milli Parkýný Koruyalým Ýnsiyatifi Perþembe (bugün) günü saat 12:00 sularýnda Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma bakanlýðýnýn önünde protesto gösterisi yapacak. Konuyla ilgili olarak yapýlan açýklama þöyle: "Sözde sadece iyleþtirilmesi planlanan Karpaz Özel Çevre Koruma Bölgesinde ki yol yapýmýný, Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma Bakanlýðýnýn Çevre Yasalarýný yok sayarak uygulamaya koymasýný ibretle izlemekteyiz. Çevre Yasasý'ný hiçe sayan bir zihniyetin neden olduðu Karpaz da ki Doða Katliamýna karþý kayýtsýz kalmamýz biz çevresine saygý ve sevgi duyan vatandaþlardan beklenen bir davranýþ olamazdý! Karpaz Özel Çevre Koruma bölgesinin sýnýrýný da geçerek ve geri dönüþü olmayan zararlar vererek yapýlan bir yolun, baþýna buyruk HEMÞÝRELER VE EBELER ÞOK EYLEMLERE HAZIRLANIYOR Kýbrýs Türk Hemþireler ve Ebeler Sendikasý, boþ bulunan 72 hemþire ile 5 baþ hemþire kadrosunun ivedilikle doldurulmasý talebini yineledi ve bu amaçla cuma gününe kadar Kamu Hizmeti Komisyonu'na yetki verilmemesi halinde pazartesiden itibaren þok eylemler baþlatacaðýný bildirdi. Sendika Baþkaný Oðuz Köse, UBP kurultayýna yönelik 360 istihdam yapýlýrken saðlýða istihdam yetkisi verilmemesinin kendilerini çileden çýkardýðýný belirtti ve taleplerinin yerine gelmemesi durumunda yerini yöntemlerle gerçekleþiyor olmasý ancak hümedemeyenlerden beklenen bir davranýþtýr. Öyle gözüküyor ki sesimizi daha yüksek ve kararlý bir þekilde duyurmanýn zamaný gelmiþtir! Bu baðlamda Karpaz Özel Koruma Bölgesinde gerçekleþen Çevre tahribatýnýn bir son bulmasý amacý ile 31 Ocak Perþembe günü saat 12:00 sularýnda bu sorunun temel yaracýsý olan icra makamý konumundaki Bayýndýrlýk ve Ulaþtýrma bakanlýðýnýn önünde protesto gösterisi yapýlacak ve sayýn bakan Hamza Ersan Saner'e bir plaket takdim edilecektir. Üzerinde yaþadýðýmýz bu doðanýn önemini bilen ve Karpaz'ýn daha fazla talan edilmesine göz yummayacak olan vicdaný bol, yürekleri sevgi dolu tüm duyarlý vatandaþlarýmýzý bir olmaya davet ediyoruz." açýklamadan pazartesi saatleri arasýnda þok grev yapacaklarýný bildirdi. Kýbrýs Türk Ebeler ve Hemþireler Sendikasý Baþkaný Oðuz Köse TAK muhabirine yaptýðý açýklamada, bugün yaptýklarý toplantýda, grev yerleri belli olmasýna karþýn açýklamayacaklarýný belirtti. UBP hükümetini çalýþma baþarýþýný bozmakla suçlayan Köse, saðlýkta yaþanacak hizmet aksaklýðýnýn sorumlusunun Baþbakan Ýrsen Küçük olacaðýný öne sürdü. Köse, meslek için önemli yasalarýn teknik komitelerde bekletildiðini de ekledi. GÜNLÜK "BÖYLE GÝDERSE TÜRKÝYE CEZAEVLERÝNDEKÝ GAZETECÝLERÝN SAYISI ARTABÝLÝR" Avrupa Konseyi Basýn Özgürlüðü Raportörü Mats Johansson, geçen hafta Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi'nde kabul edilen "Avrupa'da Medya Özgürlüðünün Durumu" baþlýklý raporla ilgili açýklamalarda bulundu. Johansson, Türkiye'de gazeteci ve aydýnlara yönelik baskýnýn yasalarla sýnýrlý olmadýðýný, medya çalýþanlarýna yazacak ve söyleyeceklerinin bir sýnýrý olduðunun hissettirildiðini, buna uymadýklarý takdirde yaþam, özgürlük ve iþlerinin tehlikeye girebileceði mesajýnýn verildiðini söyledi. Gerekli yasal düzenlemeler yapýlmadýðý takdirde Türkiye'de cezaevlerindeki gazetecilerin sayýsýnýn yeniden 100'ün üzerine çýkabileceðini söyleyen Johansson þöyle devam etti: "AKP Ýktidarý eleþtirilere karþý tahammülsüz. Rapor parlamentoda oylanýrken AKP'li milletvekilleri bana 'þimdi yapacaðýmýz reformlarý mahvettin' dediler. Bu çok sýradan bir gerekçe. Dýþarýdan yapýlan eleþtirileri kabul etmek istemiyorlar ve bunu baskýnýn devam etmesi için bir argüman olarak kullanýyorlar." TÜRKÝYE'NÝN ADAYI CTP'nin toplumumuza armaðanlarýndan biri olan Ozan Ceyhun þimdi Ýrsen Küçük'ün yanýnda ve AKP'nin kucaðýnda... Dün ekranda "UBP kurultayýnda kazanan Türkiye'nin adayýydý... Mahkeme, ara emri vesaire olmuþ olabilir, ama az bir farkla kazanan Türkiye'nin adayýydý" dedi. Demek bir Kýbrýs'ýn, bir de Türkiye'nin adayý var!.. Maþallah! VÝLAYET Adam, "Biz Kýbrýs'ý Mardin, Erzurum, Edirne, Konya, Sivas gibi Türkiye'nin bir vilayeti olarak görüyoruz" diyor... O halde buradaki Kýbrýs valisi neden bize elçi taklidi yapýyor? CEZAYA BAK Mahkeme öldürmeye teþebbüse 2 ay hapis cezasý vermiþ sadece... Demek öldürünceye kadar dövmek, ama öldürmemek mümkün. Elini ayaðýný kýrmak, baþýný yarmak, hepsi mübah! Ancak daha kötüsü de olabilir ve Artemis iþkencecileri gibi hapislikten de kurtulabilirler! SIRADA PEO 1 milyon TL'lik çeki karþýlýksýz çýkan Lefkoþa Belediyesi çek yasaðýna giriyormuþ bugün. Tehlikeyi sezen BES yine güneyden destek arýyor. Bu kez sýrada PEO var, Hristofyas yok. Umarýz blöf deðildir bu da! Týrnak... "Ankara'nýn her türlü desteðine raðmen, bu turu Sn. Küçük alamazsa, siyaset onun için ve çevresindekiler için sona erer. Sn. Kaþif'e Baþbakanlýk ne kazandýrýr? Kaþif'i destekleyen Sn. Eroðlu'nu Ankara'ya karþý kazandýðý bu savaþta kahraman yapar. 2015'teki Cumhurbaþkanlýðý seçimlerinde, tekrar, þu anda oturduðu koltuðu bir dönem daha garantilemiþ olur." Yalçýn CEMAL (Vatan) "Lefkoþa Kaza Mahkemesi Baþkaný Emine Dizdarlý, gerekçeli kararýnda siyasi tarihe geçecek þekilde, 'burasý bir hukuk devleti, diktatörlükle yönetilmiyor' demiþti. Yazýk ki, diktatörlükler bir þekilde iþliyor." Aysu Basri AKTER (Yenidüzen) "Artýk kimse bizleri kandýrmaya yeltenmesin. Þöyle büyüdük. Böyle istikrar yakaladýk. Uçtuk. Havalandýk. Bunlarý bir geçelim. Halk zaten cebindeki paranýn durumundan býrakýn uçmayý, yürürken bile tökezlediðini fark ediyor." Derviþ DOÐAN (Havadis) "Adaya sonradan gelen, kendi halkýmýzdan, kendi insanýmýzdan bile olmayan þahýs, Karpaz köyündeki belediye binasýndan çýkýp anonslar yaparak, o gün köyü ziyarete gelen birtakým çevreci grubu engellemek için, halký köyün giriþine toplanmasý için kýþkýrtýyor." Nazan GÖZDAÐ (Kýbrýslý) Günün Kahramaný HAMZA AKBULUT Hamza Akbulut Türkiye Gönüllü Teþekküller Vakfý Baþkaný... Kalabalýk bir heyetle dün ülkemize gelen Hamza Bey, maþallah bir günde çok ziyaretler yaptý... Eroðlu'na da gitti, Küçük'e de, Bozer'e de, daha birçok yerlere de... Ama en önemli sözünü Bozer'i ziyaretinde söyledi... Unutulmayacak bir söz... Dedi ki: "Biz Kýbrýs'ý Mardin, Erzurum, Edirne, Konya, Sivas gibi Türkiye'nin bir vilayeti olarak görüyoruz."" Bizim Hasan Bey bundan çok duygulanmýþ olmalý... Aldý, memnuniyetle kabul etti, cebine koydu. Niçin mi ona "Biz baðýmsýz bir devletiz" demedi? Neden desin ki? Hasan Bey bizim baðýmsýz olmadýðýmýzý bilmeyecek kadar aptal mý?

7 31 Ocak 2013 Perþembe 7 GÖR DUY KONUÞ GÖR DUY KONUÞ ALO AFRÝKA HATTI Annesinin ve kayýnvalidesinin evinde 16 parça eski eser saklayan sanýk Hüseyin Cahit Payaz dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý 10 bin TL para cezasýna mahkum edildi Gamze BAYKUR - Ulukýþla'da annesinin Pamuklu'da ise kayýnvalidesinin evinde toplam 43 bin 500 TL deðerinde 19 yüzyýla ait 2 adet mermer üzerinde haç figürü bulunan kilise malzemesi ile 14 adet çeþitli ebatlarda çanak çömlek ve testi saklayan sanýk Hüseyin Cahit Payaz, dün Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi'nde yargýlandý. "Kanunsuz eski eser tasarrufu" suçundan yargýlanan sanýk Payaz, 10 bin TL para cezasýna mahkum edildi. Deðerleri 43 bin 500 TL 2009 yýlýnda sanýk Hüseyin Cahit Payaz'ýn arkadaþý olan Halil Sarýdoðan, baþka bir eve taþýnacaðý gerekçesiyle Maliye Bakaný Ersin Tatar çalýþanlara yapýlan maaþ artýþlarýnýn, yasa gereði Temmuz Aralýk 2012 dönemi için açýklanan %2.87'lik hayat pahalýlýðý oraný olmasýna raðmen, fiilen çalýþan düþük baremlilerin de 100 TL net maaþ artýþý alabilmesi için konsolidasyon oranýnýn yüzde 5.64'e kadar çýkarýldýðýný söyledi. Tatar, yapýlan düzenleme ile hayat pahalýlýðý oranýnda verilen artýþta 100 TL'nin altýnda alanlarýn da 100 TL artýþ almasýnýn saðlandýðýný kaydetti. Tatar, kiþisel tercihle erken emekliye ayrýlanlarýn büyük bir çoðunluðunun baremlerinin düþük olduðunu, bu nedenle baremi düþük olanlara %5.03 ve - % 5.64 arasý konsolideler yapýlmasýna raðmen 100 TL maaþ artýþýna ulaþýlamadýðýný, bu kiþilerin büyük çoðunluðunun kamudan emekli olmalarý sonrasýnda gerek kendi adlarýna, gerekse özelde çalýþarak Sosyal Sigorta emeklisi olmalarýndan dolayý aldýklarý artýþ miktarlarýnýn yanýnda 100 TL'lik artýþlarýn Sosyal Sigortalar tarafýndan da verildiðinin göz önünde bulundurulmasý gerektiðini kaydetti. "ÝKÝNCÝ 6 AY ÝÇÝN DE ARTIÞ OLACAK" Tatar, maaþ artýþlarý konusunda Türk Ajansý Kýbrýs (TAK)'a yaptýðý açýklamada, bunun sadece ilk 6 aylýk dönem için düþünüldüðünü, 2013'ün ikinci 6 ayý için de benzer bir maaþ artýþý düþünüldüðünü açýkladý. Tatar, düþük baremli çalýþanlarýn %14'e ulaþan sosyal güvenlik ve vergi verdiklerine de iþaret ederek, eski barem skalasýnda net maaþ artýþý olarak 100 TL'ye ulaþabilmek için barem 8'e kadar % ve barem 8 ile 14 arasýnda % sanýða muhafaza etmesi için 2 adet mermer üzerinde haç figürü bulunan kilise malzemesini vermiþ, sanýk ise konu malzemeleri Ulukýþla'da annesinin evine götürmüþtü. 23 Temmuz 2012 tarihinde Narkotik ve Kaçakçýlýðý Önleme Müdürlüðü ekipleri aldýklarý bir ihbar üzerine sanýðýn evine giderek arama yapmýþlar ve konu kilise malzemelerini bulmuþlardý. Sanýk Payaz, akabinde polis ekiplerine Pamuklu'da kayýnvalidesinin evinde de eski eser olduðunu itiraf etmiþ ve polis ekipleri sanýk Payaz'ýn kayýnvalidesinin evinde 14 adet çeþitli ebatlarda testi, çanak ve çömlek bulmuþlardý. Suçlu bulundu Davanýn kararýný okuyan Maðusa Aðýr Ceza Mahkemesi Kýdemli Yargýcý Fügen Ulutekin, sanýk Hüseyin Cahit Payaz'ý aleyhine getirilen davalardan suçlu bularak mahkum ettiðini açýkladý. Ulutekin, sanýk Payaz'a bir fýrsat vererek para cezasý ile cezalandýrmayý uygun ve adil bulduðunu belirterek sanýðý 10 bin TL para cezasýna mahkum etti. Pamuklu'da kayýnvalidesinin evinde yapýlan aramada ise bahçede 2 çuval içerisinde toplam deðeri 43 bin 500 TL olan 14 adet çeþitli ebatlarda testi, çanak ve çömlek Tatar: Ýlk 6 ay için yüzde 8 net maaþ artýþý oranýnda konsolideler yapýldýðýný açýkladý. Yasa gereði verilmesi gereken %2.87 hayat pahalýlýðý oranýnýn dýþýnda üst kademe yöneticilerine ekstra bir konsolidasyon yapýlmadýðýný vurgulayan Tatar, ancak bu kesimin baremlerinin karþýlýðý olan maaþlarý yüksek olduðu için nette 100 TL'nin üzerine artýþ aldýklarýnýn görüldüðünü ifade etti. Tatar, kendi düþüncesi olan "herkese eþit maaþ artýþýnýn" yasal düzenleme olmadan yapýlamayacaðýný söyleyerek, bu nedenle böyle bir uygulamaya gidildiðini ifade etti. Tatar, kiþisel tercihleri ile erken emekli olanlarýn düþük baremlerde olmasý nedeniyle 100 TL artýþ alamadýðýný, bunun da nedeninin yasa nedeniyle uygulanan emekli maaþý hesaplama formülü olduðunu söyledi. Tatar, "Düþük maaþ alan gerek kamu çalýþaný, gerekse Sosyal Sigorta emeklileri bu artýþlarla net %7-8'lere varan artýþlar almýþtýr. Bu artýþlar 2013 yýlýnýn ilk yarýsý için olup Temmuz 2013'te benzer þekilde maaþ artýþlarý yapýlacaðýný göz önünde bulundurduðumuz zaman, düþük maaþlý bu kesimin 2013 yýlý Temmuz ayý itibarý ile toplamda yüzde 10'lar civarýnda net maaþ artýþý almýþ olacaktýr" dedi. ÜNÝVERSÝTELER ÇALIÞANLARIN HAKLARINI ÇALIYOR, DEVLET GÖZ YUMUYOR... Telefonla gazetemizi arayan ve üniversite öðretim görevlisi olduðunu söyleyen bir vatandaþýmýzýn þikayeti þöyle: "Ben bir öðretim görevlisiyim. Söylemek istediðim bazý iþyerlerinde sosyal sigorta ve ihtiyat sandýðý yatýrýmlarýnýn yapýlmamasýdýr. Bunu ilgili bakanlýk da, devletin diðer kurumlarý da biliyor. Ancak kimse ilgilenmiyor... Göz yumuyorlar. Bir öðretim görevlisi olarak bu yapýlanlara anlam veremiyorum. 10 yýllýk öðretim görevlileri var. Onlarýn dahi yatýrýmlarý tam olarak yapýlmýyor. Diðer yandan bunlar hep gözardý edilerek, vatandaþýn, dar gelirlinin veya çalýþandan yapýlan kesintiler Yakýn Doðu Bankasý'na yatýrýlmaktadýr. Yüzde sekiz faize yatýrýlan çalýþanlarýn parasý devlete yeniden yüzde onsekizlerde faizle borç olarak verilmektedir. Baþkasýnýn parasýný evire çevire cebine indirmek demektir bu... Gönül arzu ederdi ki YDÜ'de de, GAÜ'de de çalýþanlarýn sosyal yatýrýmlarý yatýrýlsýndý... Ama nerde? Daha dün gibi elektrik konusu ortaya çýktý... 'Ben ayrý devletim' dedi Suat Hoca... Hükümet boyun eðmek zorunda kaldý... Küçük hükümetine Sayýn Arabacýoðlu'nun sorduklarý çok mühim... Takdir edilecek bir cesaret iþidir bu... Geriye kalanlara bakýldýðýnda ses yok... CTP ve TDP'den ses beklemek yanlýþ olur. Onlar elçiliðin kapýsýna dahi yaklaþamazlar... Ben Sayýn Çakýcý'nýn ses vereceðini düþünme yanlýþlýðýna da düþtüm. Vatandaþlar ya da muhalif geçinen kesimler, kurum ve kuruluþlar bu yatýrýmlarý yapmasalar hemen mahkemeye verilirler... Bizlerin yatýrýmlarýmýz yapýlmýyor ancak devlet bize sahip çýkmýyor. Bizi çalan Yakýn Doðu'nun yanýnda yer alýyor ve sömürülmemizi seyrediyor. Bu konuda muhalefetten de tek ses çýktýðý yok. Bir diðer söylemek istediðim de Karpaz'a doðayý tahrip ederek yol yapýlmasý olayýdýr. Çok mu mühimdi bu?.. Karpaz'a yol yapacaklarýna yerleþim birimlerindeki yollarý asafaltlasýnlar daha iyi... Þehir içindeki yollarý körlenmezler ama Karpaz'a yol yaparlar... Bu iþin arkasýnda yatan çýkarlar önemli çünkü. Rumlarla da kýyaslama yaparlar zaman zaman... Sakýnsýnlar kýyaslamasýnlar. Ne yollarý, ne üniversiteleri... Güneydeki hangi üniversite çalýþanýnýn yatýrýmlarýný yapmaz? Güneydeki hükümet yatýrýmlarý yapmayan þirketlere göz yumarsa iki günde alaþaðý edilir... Kýyaslama yapmasýnlar sakýn. Herkes kendilerine güler zaten... Daha fazla güldürmesinler kendilerini..." BÝZÝM DUVAR LEFKOÞA ÝNCELDÝÐÝ YERDEN KOKTU OKTU, KARPAZ AZ ÝNCELDÝÐÝ YERDEN KOPTU Bizim Mandra Karpaz Milli Parký'ný Koruyalým Ýnsiyatifi'nin Karpaz olaylarý ile ilgili açýklamasý mandra gündemine bomba gibi düþer. Açýklamada, "Pazar günü bize yollarý kapatan Dipkarpaz yetkilileri deðil, eþkiya gibi davranan hükümet yetkilileridir" denmesi, vatandaþlar arasýnda büyük hayret ve þaþkýnlýk yaratýrken, sokaktaki adam, "Oldu olacak bir de özür dileyin Karpaz yetkilileri ve köylülerden be çocuklar" diyerek imalý imalý söylenir.

8 8 31 Ocak 2013 Perþembe Baðýmsýz Köþe Ali Kiþmir "Türkiye Gönüllü Teþekküller Vakfý": Kýbrýs'ý Mardin, Erzurum, Edirne, Konya, Sivas gibi Türkiye'nin bir vilayeti olarak görüyoruz Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði (ÝDSB) tarafýndan düzenlenen 9'uncu Gençlik Buluþmasý için KKTC'de bulunan Türkiye Gönüllü Teþekküller Vakfý, temaslarýný sürdürüyor. Meclis Baþkaný Hasan Bozer tarafýndan da kabul edilen Vakýf heyetine Din Ýþleri Baþkaný Talip Atalay ile Kýbrýs Türk Ýslam Cemiyeti Baþkaný Okyay Sadýkoðlu eþlik etti. Cumhuriyet Meclis Baþkaný Hasan Bozer heyeti kabulünde, vakfýn KKTC ziyaretinden memnuniyet belirtti ve "bu ziyaretle Kýbrýs Türk halkýnýn hayrýna adýmlar atýlacaðýný" söyledi. Birlik, beraberlik ve ortak akýlla hareket etmenin önemine deðinen Bozer, bu sayede sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel olarak ülkeye birçok katký konulabileceðini vurguladý. Türkiye Gönüllü Teþekküller Vakfý Baþkaný Hamza Akbulut ise, Ýslam Dünyasý Sivil Toplum Kuruluþlarý Birliði (ÝDSB) tarafýndan düzenlenen 9'uncu Gençlik Buluþmasý için adada bulunduklarýný dile getirdi. Türkiye ve Kýbrýs'ýn kültürel yanlarý ile manevi baðlarýnýn ayný olduðunu kaydeden Akbulut, "Kýbrýs'ý Mardin, Erzurum, Edirne, Konya, Sivas gibi Türkiye'nin bir vilayeti olarak görüyoruz ancak iki ülke insanýnýn birbirini yeterince tanýmadýðýný düþünüyoruz" ifadelerini kullandý. Akbulut, iki ülke insanýn daha iyi iletiþim kurabilmesi için görüþ alýþveriþinde bulunacaklarýný dile getirerek, "Türkiye'nin Kýbrýs Ahmet Kaþif'in avukatlarýndan Fuat Veziroðlu bir kýsým basýnda kendisiyle ilgili yapýlan yayýnlara yanýt verdi. Veziroðlu yaptýðý açýklamada þöyle dedi: "lusal Birlik Partisi kurultayýndan çýkan Yüksek Mahkeme hükmüne iliþkin olarak bugünkü gazetelerden birinde "Veziroðlu kararý anlamamýþ" ve/veya "Veziroðlu kararý anlamadý" baþlýðý altýnda yayýn yapýlmýþ, bu konuda meslektaþým Güner Göktuð'a atfen "Sayýn Veziroðlu kararý anlamadýklarýný söylüyor, bize göre Yüksek Mahkeme'nin kararý net, parti yetkili organý parti meclisidir ve kurultayýn yeri ve tarihine karar verecektir" sözleri de bu haberde yer almýþtýr. Bu yayýna göre ben mahkeme kararýný belirtmiþ ve Yüksek Mahkeme'den açýklama istemiþim. Baþka gazetelerde de buna benzer haberler yer almýþtýr. Bu haber ve/veya iddialarýn gerçekle herhangi bir ilgisi yoktur. Gerçekler aþaðýda olduðu gibidir: a) Avukatlarýn mahkemeye mektup göndermesi ve/veya açkýlama istemesi usulden deðildir, Türk halký için neler yapabileceðini konuþacaðýz" dedi. Türkiye Gönüllü Teþekküller Vakfý gibi kuruluþlarýn Kýbrýs'ta yatýrým yapmasý gerektiðini savunan Akbulut, bunun için hukuki zeminin hukuk sistemimizde böyle bir yol yoktur. Yüksek Mahkeme'ye mektup deðil, bir dilekçe sunulmuþ ve açýklama deðil, mahkemeden direktif talep edilmiþtir. Bunu da tek baþýma deðil, diðer avukat arkadaþlarýmla birlikte yaptým. Bu dilekçenin birer sureti avukat Ergin Ulunay, avukat Güner Göktuð ve avukat Hasan Hasipoðlu'na da usulüne göre iletilmiþtir. b) Söz konusu dilekçede "ben mahkeme kararýný anlamadým" þeklinde herhangi bir ifade veya bu anlamda herhangi bir ifade yoktur. Ben mahkeme kararýný gayet iyi anladým ve mahkemeye sunulan dilekçede de bunu sarahaten belirttim. Benim mahkeme kararýný anlamadýðýmý öne sürenler aslýnda ve herhalde mahkemeye sunmuþ olduðum ve okuduklarý dilekçeyi anlamamýþ olmalýdýrlar. c) Yüksek Mahkeme, ikinci tur oylamanýn tüzüðün öngördüðü süre içinde yapýlmasýna karar vermiþtir. Tüzük ise 7 günlük süre öngörmektedir. Bundan dolayý bize göre bu ikinci tur en geç Ocak ayý sonunda yapýlmalýydý. Davalýlarýn avukatlarý ise süre saptama saðlam olmasý gerektiðini de söyledi. Kýbrýs'ta üniversitelerin yoðunlukta olduðunu dile getiren Akbulut, kültürel faaliyetlerin artmasý için Türkiyeli ve Kýbrýslý gençlerin iki ülkeyi daha sýk ziyaret etmesi gerektiðini ekledi. Fuat Veziroðlu: Hakaret ve iftiraya uðradým Veziroðlu, hakkýnda bazý iddialar öne süren gazeteleri mahkemeye veriyor konusunun mahkemece UBP yetkili organlarýna býrakýldýðý görüþündedirler. Mahkemeye sunulan dilekçede bu iki farklý görüþ iletilmiþ ve hangisinin doðru olduðu konusunda direktif verilmesi talep edilmiþtir. Tekrar etmeliyim ki, o dilekçede benim mahkeme kararýný anlamadýðým yolunda herhangi bir ifade bulunmamaktadýr. d) Yukarýda belirttiðim þekilde mahkemeye baþvurduðumuz konu mahkeme önünde olduðu için bu aþamada yorumda bulunmaðý doðru bulmuyor ve bu nedenle sadece her iki tarafýn iddialarýný belirtmekle yetiniyorum. Bu arada þunu da belirteyim ki bir davayý üstlenen, yürüten ve neticeye götüren bir avukat hakkýnda, tamamen gerçek dýþý olarak "mahkeme kararýný anlamadý" þeklinde iddialar öne sürmek ve yayýn yapmak o avukata yönelik aðýr bir iftira ve hakaret niteliðindedir. Bunu yapanlara karþý yasal haklarýmý kullanarak dava açma ve onlara iddialarýný ýsbat etmeleri için fýrsat verme kararýna varmýþ bulunuyorum. Ýddialarýný ýsbat edemedikleri takdirde ise bunun sonucuna katlanmak zorunda kalacaklarý aþikârdýr." AÐZINA SAÐLIK AKBULUT Yýllardýr Ankara nýn bizi devlet olarak deðil, daha çok bir vilayet olarak gördüðünü bazý kesimlere anlatmaya çalýþtýk. Bu kesim her konu açýldýðýnda karþýmýza geçip bizi tek tanýyan ülke Türkiye dir. Bizi devlet olarak görüyor dediler. Türkiye Gönüllü Teþekküller Vakfý Baþkaný Hamza Akbulut, Kýbrýs ý Mardin, Erzurum, Edirne, Konya, Sivas gibi Türkiye nin bir vilayeti olarak görüyoruz ancak iki ülke insanýnýn birbirini yeterince tanýmadýðýný düþünüyoruz dedi Hem de adam bu sözleri sizin bakanlarýnýzýn gözlerinin içine bakarak söyledi. Bakanlarýnýz ise hiçbir þey olmamýþ gibi sýrýttý durdu. Durmayýp da ne yapacaktýlar? Adamýn gözlerinin içine bakarak ne vilayeti efendim biz devletiz yalanýný mý söyleyeceklerdi? Bu gördüðünüz adamlarýn yetkisi emin olun, bu bakanlardan daha fazladýr Sizin baþbakanýnýz ve bakanlarýnýz Erdoðan çaðýrmadan Ankara ya gidip onunla görüþemezken, bu insanlar kapýsýný çalýp içeri giriyorlar. Dün dikkatimi çekti, hem sosyal paylaþým aðýnda hem de sokaktaki vatandaþlar arasýnda bu söylem sert bir þekilde eleþtirildi. Bu adam kim oluyor da bize vilayet diyebiliyor diye söylemler duydum Aðzýna saðlýk Akbulut, bana göre az bile söylemiþsin Ertuðrul Kürkçü nün TC Kýbrýs ýn kuzeyini iþgal etmiþtir Sýrrý Süreyya Önder in KKTC TC nin kalýn barsaðýdýr Hasip Kaplan ýn dandik cumhuriyet Söylemleri ne kadar doðru ise, Akbulut un söylemleri de en az onlar kadar doðrudur Alýnýp, gücenip darýlacaðýnýza artýk bu gerçekle yüzleþmelisiniz Sen bir vilayetsin ve seni bir vali yönetiyor Aða da o, paþa da o Ayrýca Sergen Yalçýn ýn Kýbrýs ta müze varda biz mi gitmedik, kumardan baþka ne için gidilir söylemi de pastanýn üstüne çilek olmuþ Sergen aklýndaki ne ise, dilinde de o olan bir insandýr Sergen e kýzmak yerine Turizm Bakaný na; turistlerin büyük bir bölümü bu ülkeye neden geliyorlar diye sorunuz Size tek verebileceði cevap kumar için geliyorlar olacaktýr Bu gerçeði çýkýp bize Sergen söylüyor diye neden kýzýyoruz ki? Rahatsýzsanýz, tepkinizi Sergen e deðil, dayatana ve yardakçýlarýna göstermelisiniz Bakýn sizi Kýbrýs Cumhuriyeti nden kurtarýp, size layýk görülen Kumar, kadýn ticareti, uyuþturucu, mafya, kara para aklama merkezini içinde barýndýran bir devlet kurmuþlar Bu Sergen in ya da Akbulut un derdi mi? Adamlar gerçek neyse onu söylüyorlar Her ikisnizin de aðzýnýza saðlýk

9 31 Ocak 2013 Perþembe 9 Tünel ALINTI ARÞÝV Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Posta... Memleketimden manzaralar PARÝS CÝNAYETÝ ESAD'IN ÝÞÝ Fransa Cumhurbaþkaný'na "Öldürülen kýz teröristtir. Onunla niye görüþüyorsun" demek iþin kolayý. "Teröristlerle" sadece siz ve adamlarýnýz görüþür deðil mi? Bir de bunlarýn Ankara milletvekili Akdoðan var ki evlere þenlik. "Silah býrakmayý düþünmüyoruz" diyen Murat Karayýlan'a, "Öcalan'ýn iradesine karþý çýkmaktýr bu. Olacak þey mi?" diyor. Adam birden en keskin Apo'cu oldu. Apo'nun iradesini savunuyor. Þaþkýn ördek böyle olunuyor demek ki. AKP'nin PKK kanadý oluþuyor galiba, ya da PKK'nin AKP kanadý. Size bir istihbarat vereyim mi? Yaklaþýn, kulaðýnýza söyleyeyim. Paris cinayeti aslýnda Ergenekon'un iþi. Tutmaz mý? O zaman Beþar Esat'ýn iþi. O da mý olmaz? O zaman sizinkilerin iþi. Ama bu da her yerde söylenmez ki.. Ahmet ABAKAY (SoL) DÝPNOT Yunanistan'da 1967 darbesinin baþ mimarlarýndan Nikolaos Dertilis 90 yaþýnda Koridallos Hapishanesi'nde hayatýný kaybetti. SEN "TÖRKÝYA" ÝLE ANLAÞDIN DA BAÞIN GÖÐE ERDÝ SANKÝ TARÝH 31 ARALIK 2011 Adamýzda adeta suç makinesi haline gelen Ýsmet Felek'in bugüne kadar bir deðil, iki kez Kýbrýs'tan ihraç edildiði, ancak ikisinde de Bakanlar Kurulu'nun bu kararlarýný iptal ederek dönüþüne izin verdiði ortaya çýktý... Gözden kaçmayanlar... ÇEVRECÝLER BÝRER ADET ÝSA MI? Dipkarpaz köylüleri eylem yapmaya giden çevrecilere saldýrdý. Neden? Çünkü UBP orada provokasyon yaptý. Peki nasýl yaptý bu provokasyonu? Dipkarpaz Belediye Baþkaný'ný dolduruþa getirmek suretiyle, köylüleri hoparlörlerle eylemcilere engel olmaya çaðýrmasýný saðlayarak. Bu yüzden köylüler de, belediye baþkaný da masumdur, saftýr, temizdir. Çevreci örgütlerimiz tam da bu nedenle, bir yanaklarýna yedikleri tokattan sonra, diðer yanaklarýný uzatmýþlardýr. Çünkü onlar birer adet Ýsa'dýr ÝNCÝR ÇEKÝRDEÐÝ "Mersin Limaný Kýbrýs Türkü için dünyaya açýlan bir penceredir. Türkiye, KKTC'de üretilen ürünlerin dünyaya satýlmasý konusunda ciddi destek vermektedir" Ali Çetin AMCAOÐLU (Tarým ve Doðal Kaynaklar Bakaný) VÝRGÜL... ASKERÝ BÖLGE, ASGARÝ ÜLKE Karpaz'daki çevre eylemi, mesela, senelerdir Beþparmak Daðlarý'ný oyan taþ ocaklarýnýn önünde yapýlsaydý, oradaki iþçiler eylemcilere saldýrsaydý, ya da iþ makineleriyle eylemcilerin üstüne yürüselerdi, muhtemelen Dipkarpaz köylülerine gösterilen aþýrý dozdaki þefkat onlara da gösterilecekti. Ve muhtemelen kimse çýkýp da iþçilere "Siz çekilin, patronunuz, ya da patronunuzun patronu gelsin" demeyecekti Çünkü taþ ocaklarýndan esas nemalananlarýn adlarýný telaffuz etmek hiç de kolay deðildi bu "askeri" bölgede, bu "asgari" ülkede "Bu sefer zor durumda olan Rumlar. 4 aya kadar Troyka ile anlaþmazlarsa ekonomik zorluk çekecekler." Ersin TATAR (Maliye Bakaný) "Ta ki bir gün bir Mercedes bir kamyona çarpana kadar " Yeni Þafak gazetesinin 'Sýr görüþme' manþeti sürpriz olmadý. Bu manþete garnitür ise çiçeði burnunda yeni genel yayýn yönetmeniyle 'yoluna devam eden' Taraf'tan geldi. Taraf 'Güney'in Ankara'da PKK baðlantýsý' baþlýðýný kullanmýþ. Her iki gazete de Türk istihbaratýnýn servis ettiði haberi kullanmýþ, utanmadan önlerine gelen kirli senaryoyu 'ayrýntýlara ulaþtýk' gibi süslü sözlerle aktarmýþlar. Her iki gazetenin attýðý manþet Türk tarafýnýn Paris katliamýndaki stratejisini ele veriyor: Kalleþçe katlet. Ortadan KARÝKATÜR / kaldýr. Suçu katlettiklerinin üstüne yýk, iþin içinden çýk.( ) Kürt bilgesi Musa Anter'i eþi görülmemiþ bir tuzakla katlettiler. Musa Anter'in yanýnda saldýrýya uðrayan ve aðýr yaralý kurtulan kiþiyi satýn aldýlar. Ona katili temize çeken bir senaryo ýsmarladýlar. O da Zübükzade ruhuna uygun olarak yazdý. Musa Anter'in nasýl öldürüldüðü Susurluk Raporu'nda yer aldý. Ancak raporun 12 sayfasý 'devlet sýrrý' diye kamuoyu ile paylaþýlmadý ama raporun bu bölümleri kýsmen basýna sýzdý. Örneðin raporun 75. sayfasýnda Serhan Gazioðlu Kürt gazetecilerin nasýl öldürüldüðü anlatýlýyordu. Devletin Kürt Özgürlük Hareketi'ne karþý Ýslami harekete nasýl alan açtýðý yer alýyordu. Türk derin devletine baðlý çeteler PKK liderlerine karþý giriþtikleri suikastlarda baþarýlý olamamýþlardý. Ancak Kýbrýs'ta kan dökmeyi baþarmýþlardý. Gizli tutulan bu rapordan iki yýl önce Kýbrýs Kürdistan Dayanýþma Komitesi Baþkaný Teofilos Yorgiadis 20 Mart 1994'te öldürüldü. Katilin ayak izleri Ankara'yý gösteriyordu. Susurluk raporu ortadayken, laðým patlamýþ Türk derin devletinin pislikleri ortalýða yayýlmýþken Taraf gazetesi Mart 2011'de yaptýðý haberde halen katili gizlemekle meþguldü. Teofilos Yorgiadis'in Türk Özel Kuvvetleri'ne baðlý güçler tarafýndan öldürüldüðü su götürmez bir gerçekti. NBC muhabirlerinden Tom Aspell ( ayný zamanda Yorgiadis'in komþusu) Nisan 2009'da yazdýðý bir makalede "Tahminimce, Larnaka yakýnýndaki Pila'dan sýnýrý geçtiler, kýrk dakikada Theofilos'un evine ulaþtýlar, onu vurduktan sonra, Türk topraklarýna döndüler" diye yazacaktý.( ) Musa Anter'i, Teofilos Yorgiadis'i ve binlerce Kürt insanýný kim katlettiyse, Paris'teki katliamý da o gerçekleþtirdi. Emin olun ki Paris katliamýný yapanlar raporlarýný yazdýlar, o þimdi kozmik odada 'devlet sýrrý' olarak tutuluyor. Ta ki bir gün bir Mercedes bir kamyona çarpana kadar. Acaba o zaman geldiðinde bu 'devlet sýrrýný' perdelemeye çalýþanlar, Taraf'ýn yeni yayýn yönetmeni Oral Çalýþlar gibi bir dönem Kürtlerin de sofrasýna konuk olmuþ olanlar utanýrlar mý, bu kirli ve kara propagandadan hicap duyarlar mý? Ne dersiniz, duyarlar mý? (Bu yazý CAHÝT MERVAN'ýn ANF'de yayýmlanan "Devlet sýrrý' ve beklenen yalan manþet" baþlýklý yazýsýndan kýsaltýlmýþtýr )

10 10 31 Ocak 2013 Perþembe GÜNEYDEN HAFTALIK ÖLÜ BEBEÐÝ ÇÖPE ATTILAR Limasol Hastanesinde, geçen Pazar günü ölü doðan 26 haftalýk bebeðin, týbbi atýklarýn içerisine atýl bir þekilde bulunduðu belirtildi. Alithia gazetesi "Ölü Yeni Doðan Hastane Atýklarýnýn Ýçerisinde" baþlýklý haberinde, geçen Pazartesi günü týbbi atýklarý almak üzere hastaneye giden þirket çalýþanlarýnýn bebeði, karton kutu içerisinde bulduðunu, olayla ilgili soruþturma baþlatýldýðýný yazdý. CEZAEVÝNDE TOPLU CEZA Politis gazetesi Rum Merkezi Cezaevi personeline yönelik geçtiðimiz günlerde gerçekleþtirilen iki bombalý saldýrýnýn ardýndan cezaevindeki mahkumlara toplu ceza verildiðini belirtti. Her iki saldýrýnýn ardýndan mahkumlarýn bir süreliðine hücrelerine kapatýldýðýný, telefon, ziyaret ve avukatlarla olan görüþmelerin yasaklandýðýný kaydeden gazete, toplu cezanýn cezaevi kanunlarýna aykýrý olduðunu, ayrýca mahkumlarýn bombalý saldýrýlarla iliþkisinin olduðuna dair delillerin de olmadýðýný belirtti. Kanserli arkadaþlarý Ömür e miniklerden destek EÞÝ, KIZI VE 10 KÝÞÝ TARAFINDAN DÖVÜLDÜ Alithia gazetesi Limasol'da yaþan 40 yaþýndaki bir adamýn, Pazartesi günü karýsý, kýzý ve onlara eþlik eden 10 kiþi (erkek) tarafýndan dövüldüðünü yazdý. Ciddi yaralar alan adamýn hastaneye kaldýrýldýðýný belirten gazete, anne-kýzýn tutuklandýðýný, onlara eþlik eden diðer kiþilerin de aranmakta olduðunu aktardý. 160 BÝN EURO'LUK MÜCEVHERAT ÇALINDI Fileleftheros gazetesi Limasol'da 63 yaþýndaki bir kiþinin evinden, 160 bin Euro deðerinde mücevherat ve dört küçük altýn külçesi çalýndýðýný yazdý. Haber göre olayla ilgili polis soruþturmasý sürüyor. HÝNT KENEVÝRÝ FÝDANLIÐI Fileleftheros gazetesi bir baþka haberinde, 26 ve 25 yaþlarýndaki iki gencin Larnaka ve Lefkoþa Rum kesimimdeki evlerine gerçekleþtirilen baskýnda 14 hint keneviri fidesi bir miktar hint keneviri ve terazi saptadýðýný yazdý. Habere göre mahkemeye çýkarýlan iki genç hakkýnda 3'er günlük tutukluluk kararý alýndý. Henüz 4 yaþýnda olmasýna raðmen kanser hastalýðýna yakalanan Ömür Mamuk için destek yürüyüþü yapýldý. Maðusa da kale içinde yapýlan yürüyüþe katýlan minikler ve aileleri "Ömür Ýçin Elele" ve "Ömür'e Ömür" sloganlarý ile seslerini duyurmaya çalýþtýlar. Bu þekilde seslerini duyurarak küçük Ömür için dikkat çekmek isteyen miniklerin yürüyüþünden sonra Namýk Kemal Meydanýnda kurulan stantlarda lokma ve yiyecek satýþlarý yapýlarak maddi destek topladýlar. ECZANELERDE ÝLAÇ EKSÝKLÝÐÝ YAÞANIYOR Güney Kýbrýs'taki eczanelerde son zamanlarda ilaç eksikliðinin baþ gösterdiði bildirildi. Fileleftheros gazetesi, ecza depolarýnýn ilaç fiyatlarýna yapacaðý düzenlemeden dolayý eczanelere ilaç getirmediðini ve sýkýntýnýn bundan kaynaklandýðýný yazdý. BAF'TA YARDIMA MUHTAÇ ÝNSAN SAYISI 800'E ULAÞTI Baf'ta yardýma muhtaç insan sayýsýnýn ürkütücü boyutlara ulaþtýðý ve 800'e yakýn kiþinin, Sosyal Yardým Dairesi'ne yardým baþvurusunda bulunduðu haber verildi. Politis gazetesi, iþsizliðin en çok vurduðu ilçenin Baf olduðunu ve bu nedenle de o ilçede yaþayanlarýn açlýkla mücadele etme noktasýna geldiklerini yazdý. ÞARLÝS: NÝSAN AYINA KADAR DAYANIRIZ Rum Maliye Bakaný Vasos Þarlis, her ne kadar memorandumun imzalanmasý ve mali yardým gecikse de, Güney Kýbrýs'ýn Nisan ayýna kadar olan ihtiyaçlarýný karþýlayabilecek durumda olduðunu söyledi. Politis gazetesi, Þarlis'in Rum Haber Ajansý'na (KÝPE) yaptýðý açýklamalarda, Güney Kýbrýs'ýn Nisan ayýna kadar ihtiyacý olan 1,8 milyar Euro'yu, herhangi bir borçlanmaya gitmeden karþýlayacak mali gücü bulunduðunu söylediðini yazdý. Þarlis ayrýca, vadesi Nisan ayýnda dolan yaklaþýk 1 milyar Euro'luk kredinin süresinin de 3 ay daha uzatýlacaðýný kaydetti.

11 31 Ocak 2013 Perþembe 11 DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... TÜRKÝYE... DÜNYA... GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. GÜNEY KIBRIS.. Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler Örgütü 2013 Dünya Basýn Özgürlüðü Sýralamasý'nda Türkiye'ye 179 ülke içerisinde 154. sýrada yer verdi: "Türkiye gazeteciler için dünyanýn en büyük hapishanesi" Sýnýr Tanýmayan Gazeteciler (RSF) örgütü son yayýmladýðý 2013 Dünya Basýn Özgürlüðü Sýralamasý'nda Türkiye'ye 179 ülke içerisinde 154. sýrada yer verdi. Sýralamasýný Paris'ten "Baharlardan Sonra Umutlar Kýrýk" baþlýðýyla duyuran RSF, "Yakýþýksýz bölgesel modeller" baþlýðý altýnda sunduðu Türkiye tespitlerinde, "Türkiye hedeflediði 'bölgesel model' rolüne yakýþmayan bir konumda kök saldý" dedi. 2005'TEN BERÝ GERÝLEME RSF, 2013 yýlý Dünya Basýn Özgürlüðü raporunda, Türkiye'nin basýn özgürlüðü sýralamasýnda geçen yýla nazaran 6 sýra birden gerilediði ve bu kötü gidiþin 2005'ten beri sürdüðü belirtilerek, dokuz yýl içinde Türkiye'nin sýralamada 98'den 154'e düþtüðü kaydedildi. Türkiye'nin dünya ülkeleri arasýnda basýn özgürlüðünde, 2005'te 98, 2006'da 100, 2007'de 101, 2008'de 103, 2009'da 123 ve 2010'da da 138. sýrada yer aldýðý belirtildi. "DÜNYANIN EN BÜYÜK HAPÝSHANESÝ" 2012 yýlýnda 179 ülke içerisinde 148. sýrada yer alan Türkiye'nin geçen yýla oranla 6 puan birden geriye düþtüðü kaydedilen raporda, basýn AÝHM'DEN ÝFADE ÖZGÜRLÜÐÜ KARARI Türkiye Euro tazminat ödeyecek Avrupa Ýnsan Haklarý Mahkemesi (AÝHM) yýllarý arasýnda "Baðýmsýz Demokrasi Sosyalizm Ýçin Yürüyüþ", "Ezilenlerin Sosyalist Alternatifi Atýlým", "Özgür Mezopotamya", "Günlük", "Siyasi Alternatif", "Özgür Görüþ", Süreç", "Rojev" ve "Demokratik Açýlým" gazetelerini yasaklayan Türkiye'nin Avrupa Ýnsan Haklarý Sözleþmesi (AÝHS) 10. Maddesinde yer alan Ýfade Özgürlüðü hakkýný ihlal ettiði gerekçesiyle Euro tazminat ödemesine karar verdi. AÝHM kararýnda 20 Ekim 2009 tarihli AÝHM "Ürper ve Diðerleri" kararýna da atýfta bulunuldu. Özgür Gündem, Gündem, Güncel ve Gerçek Demokrasi gazetelerinin yayýnlarýnýn 16 özgürlüðü önündeki engeller için, "Terörle mücadele adýna, Türkiye demokrasisi bugün gazeteciler için dünyanýn en büyük hapishanesi haline geldi. Her eleþtiriyi çeþitli yasadýþý örgütlerin komplosu olarak deðerlendiren devletin güvenlikçi paranoyasý, Kürt Sorunu'nun tekrar týrmanýþa geçtiði son bir yýl içerisinde yeniden belirginleþti. Acaba, Terörle Mücadele Kanunu'nda onca kez vaat edilen fakat ertelenen reformlar, yetkililerle PKK arasýndaki müzakerelerin yeniden baþlamasý, gerçek bir yaklaþým deðiþikliði doðurabilecek mi?" tespitine de yer verdi. MACARÝSTAN, YUNANÝSTAN, ÝTALYA AB üyesi Macaristan ve Yunanistan'da da gerileme görüldüðüne, birçok Doðu Avrupa ülkesinde özgürlük karþýtý tutumlarýn kökleþmeye baþladýðýna, Ýtalya'da "susturucu yasalarýn" kurumlarca tehlikeli þekilde araçsallaþtýrýlmasýna çare bulunamadýðýna, Romanya'da ise "haber dengesi" bahanesiyle denetimlerin yürürlükte olduðuna vurgu yapýlan raporda, yeni Fransa hükümetinden de gazetecilerin haber kaynaklarýnýn güvence altýna alýnmasýna dönük sözlerin yerine getirmesinin beklendiðinin altý çizildi. (ANF) Kasým-25 Ekim 2007 tarihleri arasýnda 15 gün ila bir ay arasýnda deðiþen sürelerle durdurulmasý hakkýndaki "Ürper ve Diðerleri" kararýnda þu ifadeler yer alýyordu: "AÝHM, gazete yayýnlarýnýn durdurulmasýna yönelik kararlarýn önleyici etkisinin, baþvuranlarýn ileride benzer makale ve haberler yayýmlamasýný engellemek ve mesleki faaliyetlerini aksatmak için üstü kapalý bir yaptýrým anlamýna geldiði sonucuna varýr. AÝHM, yerel mahkemelerin, kýsa süreliðine de olsa, davacý gazetelerin basým ve daðýtýmlarýný durdurarak kendilerine verilen sýnýrlý takdir marjýný aþtýðý ve basýnýn demokratik toplumun gözlemcisi rolünü gerekçesiz bir þekilde sýnýrlandýrdýðý sonucuna varýr." (bianet.org) "Kýbrýs Havayollarý Ercan nedeniyle zarara uðradý" Kýbrýs Havayollarý (Cyprus Airways) yöneticileri, Ercan Havalimaný üzerinden seyahat eden Rum yolcularda artýþýndan dolayý zarar gördüklerini iddia ederek önlem alýnmasýný talep etti. Fileleftheros gazetesi, "Cyprus Airways" yönetiminin, ayrýntýlý mektuplarla, devlet birimlerini konu hakkýnda bilgilendirdiðini ve bu konuda tedbir alýnmasýný istediðini de yazdý. Habere göre "Cyprus Airways" Yönetim Kurulu Baþkaný Stavros Stavru, genel kurulda yaptýðý açýklamada Türk çýkarlý þirketlerin, "kullandýklarý çeþitli oyunlarla", Güney Kýbrýs'taki yolculara ulaþmayý baþardýklarýný, bunun sonucunda bu yolculara, Ercan Havalimaný üzerinden farklý destinasyonlara yönelik alternatif seçenekler sunduklarýný savundu. Stavru, bu eðilimlerin, kontrolsüz bir þekilde geliþmesine müsaade edilmesi durumunda elveriþsiz geliþmelerle karþý karþýya kalacaklarý uyarýsýnda da bulundu. Rusya Devlet Baþkaný Vladimir Putin'in Sýrbistan'da bulunan Baþkan Dimitris Hristofyas'la dün gece telefon görüþmesi yaptýðý, görüþmede para finans alanýnda iþbirliði de dâhil olmak üzere, ikili iþbirliði konularýnýn ele alýndýðý haber verildi. Kremlin sarayýndan geç saatlerde yapýlan açýklama ile duyurulan bu telefon görüþmesi, Rum basýnýnda, Rusya'dan Güney Kýbrýs'a yeni kredi senaryolarýnýn yeniden canlandýðý yorumlarýyla aktarýldý. Politis "Rublelerle De Kurtarmaya Doðru... Hristofyas-Putin Dün Yeniden Telefon Görüþmesi Yaptý" baþlýðýyla yansýttýðý haberinde Rum Maliye Bakaný Vasos Þarlis ve Eurogroup'un da istediði gibi Rusya'nýn Güney Kýbrýs'ý kurtarma paketine katýlmasý ve Güney Kýbrýs'a yeni Rus kredisi senaryolarýnýn yeniden canlandýðýný yazdý. Gazeteye göre Putin-Hristofyas telefon görüþmesini, Rusya'nýn Güney Kýbrýs'a yeni kredi verme yönünde hareketlenmesi olarak deðerlendiren diplomatik kaynaklar, Güney Kýbrýs'ýn, 2011'de aldýðý 2,5 milyar Euro'luk kredinin geri ödeme vadesinin uzatýlmasý talebinin yerine getirildiðini de düþünüyor. Rum yönetiminin Putin-Hristofyas telefon görüþmesiyle ilgili açýklamasýný bugün yapacaðýna da iþaret eden gazete, Avrupalý ortaklarýnýn, Güney Kýbrýs'ý kurtarma paketine Rusya'nýn da özlü katýlým göstermesi yönünde baský yaptýklarýný dün Rum Maliye Bakaný Vasos Þarlis'in de doðruladýðýný yazdý. Habere göre Þarlis 17,5 milyar Euro'ya ulaþmasý beklenen kurtarma paketine Rusya'nýn da katýlýmý konusunun Eurogroup düzeyinde görüþüldüðünü açýkladý; Güney Gazete Güney Kýbrýs'da ikamet eden Kýbrýslý Rumlarýn, AB vatandaþlarý ve diðer yabancýlarýn, sadece Türkiye seyahati için deðil, Türkiye üzerinden olan baþka yerler ve özellikle Avrupa için de Ercan Havalimaný'ný kullandýklarýný yazdý. Gazete Cyprus Airways'e yýllardýr zarar veren bir baþka olayýn ise Türk ambargosu olduðunu, Türkiye'nin, Cyprus Airways'in, Türkiye üzerinden uçmasýna izin vermediðini yineledi. ÞÝRKETÝN KAPANMASININ ZARARI YILLIK 348 MÝLYON EURO Alithia gazetesi, "Cyprus Airways" Yönetim Kurulu Baþkaný Stavros Stavru'nun genel kurulda yaptýðý açýklamaya dayanarak Þirket'in kapanmasý durumunda, bunun zararýnýn yýllýk 348 milyon Euro olacaðýný yazdý. Habere göre Stavru açýklamasýnda ayrýca Þirket'in kapanmasýndan doðacak zararýn yaný sýra bunun iþsizlik oranýnýn artmasýna da etkisinin olacaðýný belirtti. Putin Hristofyas'ý telefonla aradý Medya yeni kredi senaryolarýnýn yeniden canlandýðý þeklinde yorumladý Liderlerin televizyon tartýþmasýna ilgi düþük Rum baþkanlýk seçimlerinde yarýþan 3 ana adayýn 28 Ocak akþamý ortak televizyon yayýnýnda Kýbrýs sorunundaki sorularý cevapladýklarý tartýþma programý Rum izleyicilerden ilgi görmedi. Politis "Ýlgi Düþük... Birinci Tartýþmaya Oranla Ýkincisinin Ýzlenme Oraný 10 Puan Düþük" baþlýklý haberinde, televizyon izlenme oraný ölçümü yapan Nielsen isimli þirketi kaynak göstererek adaylarýn ekonomiyi ele aldýklarý 14 Ocak tarihli programýnýn 243 bin kiþi tarafýndan izlenmiþ olmasýna karþýn Kýbrýs Kýbrýs'ýn Rusya'dan tek istediði þeyin, halen almýþ olduðu 2,5 milyar Euro'luk kredinin geri ödeme süresinin 2016'dan 2021'e uzatýlmasý olduðunu söyledi. Avrupalýlarýn, Güney Kýbrýs'ý kurtarma paketine Rusya'nýn da katýlmasýndaki ýsrarlarýnýn, memorandum aracýlýðýyla Güney Kýbrýs'taki Rus sermayesini ödeme endiþesini gidermeyi amaçladýðýna iþaret edilen haberde, Rusya'nýn, Troyka'da, Rum borcunun sürdürülebilirliðinden kuþkulu olan IMF'nin yerini alabileceði deðerlendirmeleri de yapýldýðýna dikkat çekildi. Simerini "Moskova Ýle Kredilendirme Konusunda Direkt Hat" baþlýklý haberinde Moskova'nýn memorandum çerçevesinde Güney Kýbrýs'a kredi vermesi için Avrupa Komisyonu, Uluslararasý Para Fonu ve Rusya arasýnda direkt iletiþim hattý bulunduðunu yazdý. Almanya baþta olmak üzere diðer AB üyesi ülkelerin; Rum bankalarýnýn yeniden sermayelendirilmesinden Güney'deki Rus sermayelerinin de yararlanacaðý, bu nedenle Rusya'nýn da katýlmasý gerektiði görüþünde olduklarýný hatýrlatan gazete Moskova'nýn ise memorandum ve kurallarý temelinde olmak kaydýyla böyle bir þeye niyetli göründüðünü yazdý. Gazete Vladimir Putin'in dün gece Dimitris Hristofyas'la telefon görüþmesi yaptýðýný ve Kremlin'den geç saatlerde yapýlan açýklamada; gündemdeki ikili meselelerle ve para finans alanýnda iþbirliði konularýnýn ele alýndýðý belirttiðini kaydederken; Alithia haberi "Krediyi Konuþtular... Vladimir Putin Belgrat'taki Dimitris Hristofyas'ý Telefonla Aradý, Rusya'nýn Kýbrýs Memorandumuna Katýlýmýný Görüþtüler" baþlýðýyla yansýttý. sorununun ele alýndýðý ikinci tartýþma programýný sadece 216 bin kiþinin izlediðini yazdý. Ayný gazete, önceki akþam yayýnlanan tartýþma programýna katýlan bütün adaylarýn, programdan memnun ayrýldýðýný bildirdi. Habere göre, tartýþma programýndan en çok Nikos Anastasiadis'in seçim kurmaylýðýnýn memnun oldu. Kýbrýs sorununda göstereceði performanstan endiþe duyulan Anastasiadis'in seçimi ilk turda kazanmasýný engelleyebilecek hatalar yapmadýðý kaydedildi. ÝNSAN TÝCARETÝYLE ÝLGÝLÝ ENDÝÞE VERÝCÝ RAPOR: DÖRT YILDA 263 MAÐDUR Güney Kýbrýs'ta yýllarýnda 263 kiþinin insan ticareti maðduru olduðu haber verildi. Politis gazetesi "Kýbrýs, Yabancýlarýn Kabusu... Ýnsan Ticareti ve Ýstismarýyla Ýlgili Endiþe Verici Rapor" baþlýklarýyla verdiði haberinde, insan ticareti maðdurlarýnýn, iþgücü ve cinsel sömürülere maruz kaldýðýný kaydetti.

12 12 31 Ocak 2013 Perþembe KÜLTÜR - SANAT Günün Manisi Kitap Dünyasý ÖZDEYÝÞLER TADIMLIK Pademin çifdelisi Sarmaþdolaþ ikisi Evveli isdemezdi Þimdi oldu delisi Canavar Peþinde / At Adam Tagus Adam Blade BEYAZ BALÝNA YAYINLARI "Gerçek çizmelerini giyerken, yalan bütün dünyayý dolaþýr." Charles Spurgeon Dengesini uzun býyýklarýna borçlu yürürken Son derece ince bir kadýn yüzünden sallantýlý Seviþken bir orospu en mayhoþ tenlisi Ortadoðu'nun Çeþmeden su içer gibi kolay rahat Avucunu çenesine dayayýp öptüðü Ama sadece öpmek mi O da ayrý mesele Cemal Süreya "Süveyþ" adlý þiirinden BARAKA'DA ÞUBAT FÝLMÝ: "BU SON OLSUN" Baraka Kültür Merkezi'nde 2 Þubat Cumartesi akþamý saat 19.00'da "Bu Son Olsun" adlý film gösterilecek. Türkiye'de 12 Eylül darbesinin ardýndan yaþananlara mizahi bir üslupla yaklaþan film, 2012 Türkiye yapýmý. Derneðin Kýzýlbaþ'taki lokalinde gerçekleþtirilecek gösterim ücretsiz olup tüm halkýmýz davetlidir. "Sinemaya seyirci kalmayýn" sloganýyla her ay yapýlan film gösterimleri öncesinde film ve dönemle ilgli sunuþlar ve film sonrasýnda da katýlýmcýlarla sohbet gerçekleþtirilmekte. Bir sonraki ayýn filmi ise katýlýmcýlarýn önerileri ile belirlenmekte. "Bu Son Olsun" filminin konusu kýsaca þöyle: Yaþar, Apo, Kovboy Ali, Cevat ve Ertuðrul'un hayattaki tek gayeleri, karýnlarýný doyurmak ve en büyük tutkularý olan þaraptan bir gün bile olsun ayrý kalmamaktýr. Günübirlik yaþayan bu beþ kiþi, gayelerine ulaþabilmek için zamanýn fýrtýnalý politik atmosferinden dahi faydalanmasýný bilir. Sokaklarda yaþayan bu beþ evsiz 12 Eylül 1980 sabahý geldiðinde sokaða çýkma yasaðý ile karþý karþýya kalýrlar. Ancak onlarýn gidebilecekleri tek evleri vardýr; o da yine sokaklardýr. Yaþanan bir dizi yanlýþlýklar komedisi sonucu kendilerini siyasi mahkûmlarla birlikte ayný cezaevinde bulurlar. Orçun Benli'nin yazýp yönettiði Bu Son Olsun, 12 Eylül'e mizahi bir bakýþ atýyor. Filmde beþ evsiz arkadaþý canlandýran Mustafa Uzunyýlmaz, Orhan Eþkin, Ferit Kaya, Volga Sorgu ve Ufuk Bayraktar'a Engin Altan Düzyatan, Hazal Kaya ve Deniz Uður gibi isimler de eþlik ediyor. AMATÖR SERAMÝKÇÝLER SERGÝSÝ CUMARTESÝ SONA ERÝYOR Kuzey Kýbrýs Seramikçiler Derneði tarafýndan "Bekleyiþ" konsepti ile düzenlenen 4. Amatör Seramikçiler Yarýþmasý'nda deðerlendirilen çalýþmalarýn yer aldýðý sergi, cumartesi günü sona eriyor. Lefkoþa Atatürk Kültür Merkezi'ndeki sergide, geçtiðimiz günlerde hayatýný kaybeden Aþkýn Þevketoðlu'nun çalýþmalarý da sergileniyor. Serginin açýlýþýný pazartesi günü Kültür Dairesi Müdürü Nurcan Namsoy, Kültür Dairesi Eski Müdürü Mustafa Hastürk ve Yakýn Doðu Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Dekaný Prof. Uðurcan Akyüz yapmýþtý. Yarýþmada Tijen Zeybek'in " Hiç ", Zehra Baðkur'un " Umut en son ölür ", Erdoðan Baybars'm " Barikat " isimli seramik çalýþmalarý baþarý ödülüne; Semra Tahsin'nin " Beklerken ", Kezban Dolmacý'nýn " Sonun Baþlangýcý " ve Senay Birol'un " Beklenenler " adlý seramik çalýþmalarý da mansiyon ödülüne layýk görülmüþtü. Uygarlýk tarihi bunu da yazar (Birgün) - Þikayet üzerine öðretmenlere açýlan soruþturmalara bir yenisi daha eklendi. Ýstanbul Bahçelievler'de Necip Fazýl Kýsakürek Lisesi'nde bir öðretmene þikayet üzerine Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü tarafýndan soruþturma açýldý. Þikayetin gerekçesiyse "müfredat dýþý" ve "Doðu kültürünü ve Ýslamiyeti aþaðýlayan" Amin Maalouf'un Semerkant adlý kitabýný öðrencilere okutmak. UYGARLIK TARÝHÝ'NÝ BÝLE OKUTTU! Derste yardýmcý kaynak olarak okutulan kitap, çocuðu bu okulda "okumayan" bir veliyi rahatsýz etti. Veli, Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'ne þikayette bulundu ve þikayet dilekçesine de Semarkant'ta müstehcen olduðunu iddia ettiði kýsýmlarýn fotokopisini ekledi. Bu þikayet üzerine öðretmen hakkýnda açýlan soruþturma dosyasýnda öðretmenin daha önceki yýllarda da okul idaresince hoþ karþýlanmayan Server Tanilli'nin "Uygarlýk Tarihi" ve Segal'in "Ýnsan Nasýl Ýnsan Oldu" kitaplarýný okuttuðu belirtildi. ASILSIZ ÞÝKAYETLER DÝKKATE ALINIYOR Eðitim Sen Ýstanbul 1 nolu Þube Baþkaný Eðitim-Sen 1 Nolu Þube Baþkaný Barýþ Uluocak, asýlsýz þikayetlerin dikkate alýndýðýný ve bu yalan þikayetlerde bulunanlar hakkýnda hiçbir iþlem yapýlmadýðýný söyledi. Uluocak, "Ýstanbul'da, BÝMER, ALO 147 ve þahsi dilekçeler yoluyla yapýlan bu þikayetler çok arttý. Sorumlular kendilerine gelen her türlü þikayeti iþleme koymak zorunda olduklarýný söylüyorlar. Bir yandan bu kitaplar için soruþturmalar açýlýrken bir yandan da cemaatler vasýtasýyla dini kitaplar okullarda imza karþýlýðý daðýtýlýyor" dedi. Yapý Kredi Yayýnlarý'ndan çýkan Semerkant, Türkiye'de 66 baský yaptý. Kitap, korsan satýþlarý hariç bugüne kadar yaklaþýk olarak 300 bin sattý. Semerkant, 1988'de Prix Mezon de la Presse ödülüne layýk görüldü. Yazar Maalouf ise 1993'te prestijli Prix Goncourt ödülünü aldý. HEP AYNI GEREKÇE Bahçelievler Ýlçe Milli Eðitim Müdürlüðü'nün þikayet üzerine öðretmenlere soruþturma açma konusunda sicili kabarýk. Yine Bahçelievler'deki Doktor Behiye Mevhiz Iþýl Ýlköðretim Okulu'nun bir öðretmenine, geçtiðimiz ay Jose Mauro de Vasconcelos'un "Þeker Portakalý" adlý kitabýný okuttuðu gerekçesiyle soruþturma açýlmýþtý. Soruþturmanýn nedeni ise yine müstehcenlikti. Steinbeck'in "Fareler ve Ýnsanlar" kitabýysa Ýzmir'de yine ahlak bahanesiyle sakýncalý bulunmuþtu.

13 31 Ocak 2013 Perþembe MARJÝN Hasan YIKICI Baraka Aktivisti BURUKLUKLAR VE HAYALLER Gitmeye hazýrlanýyor. Gidecek de! 'Daralýyorum, ada üzerime üzerime geliyor' diyor; 'ne yapacaðýmý bilmiyorum, çýkýþ bulamýyorum' diyor gitmekten baþka. Yine burukluklar mevsimindeyiz, ne zaman geleceði belli olmayan; her geliþinde birilerini götüren. Gitmeye hazýrlanýyor. Hem de korkarým sessiz sedasýz. Huyudur lakin, kimselere görünmeden bir sabah, daha gün aðarmadan gitmek. Gidecek de, tüm diðer gidenler ve gidecek olanlar gibi. 'Gitmek mi zor, kalmak mý zor?' diye soruyorum kendi kendime. Duvarlardan uðultular, çýðlýklar yükseliyor. Sýkýþýyorum! 'Bazý sorularýn cevabý olmayabilir' diyorum. Ama bazý sorularýn cevabý ayný da olabilir. Baþka arkadaþlar da gitmiþti; 'geri döner miyim, bilmem' diyerekten. Gittiði yerde kalan çok oldu, pek azý geri döndü. Dönenler adayý býraktýklarý gibi bulmadýlar, kalanlar onlarý gittikleri gibi bulmadýlar; pek çok þey hýzlýca deðiþiyordu, yerlerinde durmuyordu hayata ruhunu veren insanlar ve mekanlar. Gidecek iþte! Her gidiþ boðazýmda bir düðüm oluyor artýk. Sonra düþünüyorum da, gidiþlerden de öte, boðazýmýzdaki en büyük düðüm bu adadýr. Yutkunamýyoruz ya, iþte bundandýr gidiþlerimiz. Bizim kuþak giden ve gittikçe de azalan bir kuþaktýr. Baþka bir arkadaþla konuþuyoruz. Daha doðrusu tam olarak konuþma denmez buna; 'hayalleþiyoruz'. Biraz o hayal kuruyor, biraz ben, sözcüklere döküyoruz sonra, 'hayalleþiyoruz' iþte yy'ýn büyük olaylarýndan bahsediyoruz. Hani her köþe baþýndan bir baþkaldýrýnýn, devrimin fýþkýrdýðý dönemlerden. Mesela Ýspanyol devrimi, mesela Þili'de United Popular, mesela 1968 dünyanýn herhangi bir yeri. Birden yaþadýðýmýz yüzyýldan uzaklaþýyoruz. Sanki bu yüzyýla ait deðilmiþiz gibi hissediyoruz. H.G. Wells'in zaman makinesine girmek istiyoruz. Jack London'ýn Amerika'sýnda, Troçki'nin sürgününde, Uluslararasý Tugaylar'ýn Ýspanyasý'nda, MÝR'in Þili'sinde; 'güzellik sokaktadýr'ýn Fransa'sýnda, Lotta Continua'nýn Ýtalya'sýnda, Rudi Dutschke'nin Almanya'sýndayýz. Kitaplardan ve belgesellerden öðrendiðimiz ne varsa, onun içine girmek istiyoruz. Nazým'ýn bir þiiri, Neruda'nýn dizesi, Victor Jara'nýn gitarýndan yükselen týnýsý, kaldýrým taþlarýnýn altýndan fýþkýran arzu, pankartlarýn üzerinde yazan 'no pasaran' gibi bir çýðlýk olmak geçiyor içimizden. Dünya'nýn sokaklarýndan devrim arzusunun fýþkýrdýðý bir dönemin çocuklarýný, gençlerini düþünüyoruz. Bir yandan heyecanlanýyoruz, bir yandan burukluklarla doluyoruz. Açýk konuþalým, içimizden geçirmiyor deðiliz, o dönemlerde yaþamýþ olmayý, 'keþke'siyle birlikte. Geçmiþten kopuyoruz, ayaklarýmýz yere basýyor ve içimizden geçen ne varsa, yaþadýðýmýz zamanda inþa etmeye çabalamak gerektiðinde ikna oluyoruz. Bizim kuþak aidiyetsiz bir kuþaktýr. Geçmiþin yýkýntýlarý ve yenilgileri üzerine kurulu ve yeni yýkýntýlar, yeni yenilgiler yaratan bir dünya sisteminin çocuklarýyýz. Büyük düþünceler ve büyük hareketler çaðýnda yaþamýyoruz. Sadece teknolojinin deðil, yaþamlarýmýzýn ve duygularýmýzýn da dijitalleþtiði bir atmosferde nefes alýyoruz. 'Devrim' sözcüðünün inandýrýcýlýðýný yitirdiði, insanlýðýn genel olarak ufkunun daraldýðý bir kesitte, 'devrim'de ve baþka bir dünya mümkün'de, yani imkansýzý istemekte ýsrar eden çocuklarýz. Esas zorluk da burada baþlamakta zaten. Kurulu bir þeylerin üzerinden deðil; bir þeyler kurmak için bir yýkýntýnýn üzerinden hareket ediyoruz. Bizim kuþak her þeyin basitleþtiði bir çaðda zoru isteyen bir kuþaktýr. Gidiyor, gidecek de! Kalan arkadaþlarla 'hayalleþmeye' devam ederken, bir burukluk daha takýlacak burukluklarýn aðýna. Elbet bir gün bu aðý da daðýtacak bir rüzgar esecek. Unutulmuþ olan ne varsa kendisini yenileyerek tekrar hatýrlanacak ve bir gün elbet, tüm bu yýkýntý ve burukluklarýn içinden yeni bir þeyler doðacak. Ýnananý ve kafa yoraný azdýr ama bugün gönlümüzü kaplayan burukluklar aðý; bilincimizi saran ufuk daralmasý ve yaþamlarýmýzý kaplayan yoksunluk yarýn yeni bir dünyanýn arzusuna dönüþecek. Bizim kuþak bizden olmayan bir kuþaktýr. "YILLAR GEÇER"Ý AYAKTA ALKIÞLADILAR - TED Kuzey Kýbrýs Koleji'nde bir ilke imza atýlarak oluþturulan Veli - Öðretmen Türk Sanat Müziði Korosu ikinci konserinde de ayakta alkýþlandý. Rauf Denktaþ Konferans Salonu'nda önceki akþam verilen ve yaklaþýk 2 saat süren Veli - Öðretmen TSM Korosu'nu 200'ü aþkýn izleyici izledi. TED Kuzey Kýbrýs Koleji müzik öðretmenlerinden, Devlet Türk Müziði Korosu Lavta sanatçýlarýndan Lale Langal'ýn þefliðinde düzenlenen konserin açýþ konuþmasýný korist olarak da sahnede yer alan TED Kuzey Kýbrýs Koleji direktör Ali Özkan yaptý. LTB'nin 1 milyon TL'lik 4 çeki karþýlýksýz çýktý... BES Baþkaný Bozat: LTB bugün çek yasaðýna giriyor "Çavuþoðlu, 1 milyon 600 bin TL'nin çek yasaðýný önlemek için kullanýlmasýný istedi ama daha personelin maaþ alacaðý var" PEO ile ortak etkinlik için görüþmeler sürüyor Lefkoþa Türk Belediyesi'nde (LTB) uzun zamandýr devam eden krize, çeklerin karþýlýksýz çýkmasý da eklendi. LTB çalýþanlarýnýn sendikasý Belediye Emekçileri Sendikasý (BES) Baþkaný Savaþ Bozat, 12 Haziran 2012 tarihinde Asin Ýnþaat þirketine yazýlan 1 milyon TL'lik çekin karþýlýksýz çýkmasý üzerine belediyenin bugün çek yasaðýna gireceðini söyledi. TAK muhabirinin sorularýný yanýtlayan Bozat, "Bu zor çözümlenecek bir sorun olacak" diyerek, tüm iþlemlerini çekle yapan belediyenin çek yasaðýna girmesinin birçok yeni sorunu beraberinde getireceðine iþaret etti. Konuyu dün avukatlarýyla görüþtüklerini ve karþýlýksýz çeklerde sadece imzayý atanlarýn deðil, kurumun da yasaða girdiðini öðrendiklerini belirten Bozat, karþýlýksýz çýkan çekte LTB eski Baþkaný Cemal Bulutoðlularý ile maliye þubesi amiri Erol Beyit'in imzasýnýn Kanser Hastalarýna Yardým Derneði'nin gerçekleþtirilen IX. Olaðan Genel Kurulu'nda Raziye Kocaismail yeniden genel baþkanlýða seçildi. Dernek'ten yapýlan açýklamaya göre Yakýn bulunduðunu söyledi. BES Baþkaný Bozat, LTB Baþkan Vekili Celal Cin ile bu sabah görüþeceklerini ve belediyeyi çek yasaðýndan kurtarmak için ellerinden geleni yapacaklarýný, yargý yoluna da baþvurmayý deðerlendirdiklerini belirtti. ÇAVUÞOÐLU Ýçiþleri ve Yerel Yönetimler Bakaný Nazým Çavuþoðlu'nun, ekim ve kasým aylarýnýn maaþlarý için devletten alýnan 6 milyon TL'den artan 1 milyon 600 bin TL'nin belediyenin çek yasaðýndan kurtarýlmasý için kullanýlmasýný, sendikanýn buna engel çýkarmamasýný istediðini belirten Bozat, ancak çalýþanlarýn aralýk ve ocak maaþlarý ile 13. maaþlarýnýn henüz ödenmediðini hatýrlattý. "BÝR SORUNU ÇÖZÜYORUZ, BAÞKA SORUN ÇIKIYOR" Savaþ Bozat, "LTB'de sorunlarýn birini çözüyoruz, yeni sorun çýkýyor" diyerek, LTB araçlarýnýn bakýmý ve mazot alýmý için devletten 160 bin TL alýndýðýný kaydetti. LTB'nin hizmetlerinin rutine sokulmaya çalýþýldýðýný, çöplerin toplanmaya devam ettiðini, yollarýn süpürüldüðünü, bunlarýn yapýlmasýyla da halkýn yeniden güven Doðu Üniversitesi'nde gerçekleþtirilen Genel Kurul'da saygý duruþunun ardýndan Dernek Kurucu Baþkaný Raziye Kocaismail açýlýþ konuþmasý yaptý. Kocaismail konuþmasýnda 20 yýllýk bir 13 duymaya baþladýðýný ve tahsilatlarda artýþ görüldüðünü ifade eden Bozat, bugünlerde su faturalarýnýn da daðýtýlmaya baþlandýðýný ve önümüzdeki hafta tahsilatýn artmasýný beklediklerini anlattý. "SAYIÞTAY'DAN RAPOR GELDÝ" Sayýþtay Baþkanlýðý'ndan dün bir sorgulama raporu geldiðini ve Cemal Bulutoðlularý'nýn dönemine dair 500 civarýnda soru yöneltildiðini bildiren BES Baþkaný Bozat, sorularýn Bulutoðlularý yanýnda dönemin asbaþkaný Celal Cin ve eski belediye müdürü Aþkan Cemal Efe'ye yönelik olduðunu belirtti. LTB'YÝ KURTARMA ARAYIÞLARI... PEO ÝLE GÖRÜÞÜLDÜ... Öte yandan BES Baþkaný Savaþ Bozat, Güney Kýbrýs'taki PEO sendikasýyla görüþmeler yaptýklarýný ve uluslararasý iliþkileri geliþtirip LTB'yi kurtarmak için ortak etkinlikler planladýklarýný açýkladý. Bu amaçla oluþturduklarý komitenin dün PEO heyetiyle ilk görüþmeyi yaptýðýný bildiren Bozat, Zülfü Livaneli ile Maria Faranduri'nin katýlýmýyla ortak bir konser yapmak, ödülsüz bir dayanýþma bileti basýp satmak gibi düþünceleri olduðunu kaydetti. KANSER HASTALARINA YARDIM DERNEÐÝ GENEL KURULU YAPILDI deðerlendirme yaptý ve "Kanser konusunda yaþanan artýþ tespiti ilk hedef, hastaya tedavi sürecinde yapýlacak destek ise ikinci hedefimizdir" dedi. KKTC'de de hastalara kemoterapi ilaçlarý verildikten sonra kendilerinin ödeyeceði fiyat farkýyla arzu ettikleri merkezlerde tedavi almalarý için gerekli giriþimleri, ilgili Bakanlýk ile ele alacaklarýný belirten Kocaismail, artan üye sayýsý ve ekonomik sýkýntýlara raðmen derneðin baðýþlarla ayakta durduðunu söyledi. Olaðan Genel Kurulu'da derneði yetkili organlarý þu þekilde belirlendi: "Yönetim Kurulu Üyeleri: Þerif Özhür, Saffet Nadiri, Ahmet Ertay, Ayþe Kanlýada, Mustafa Kemal Dayý, Hasan Kelebek, Adalet Þahiner, Ayþe Adalýer, Ayþe Oben, Bahar Gökhan, Betül Þah, Ceylan Dede, Dincel Þükrettin, Emine Erginer, Ersin Nizam, Fatma Güral, Güney Aktulga, Iþýn Alýkan Ýlkiz Akrep, Keziban Dikmenay, Meliha Önder, Nidai Keleþ, Özgül Özgüç, Özlem Aktuna, Raziye Bolkan, Þaziye Çýnaroðlu, Þule Ulunay, Zarifþen Menteþoðlu, Ziynet Selçuk". Gençlik kollarý: Baþkan Gökhan Gökberk; Yönetim Kurulu Üyeleri: Ahmet Güvenler, Halil Karasoy, Seren Ezer, Þeyda Ermeç. Disiplin Kurulu: Faik Aktulga, Cüneyt Küçük, Emine Ertay, Denetleme : Emel Akgönül"

14 14 31 Ocak 2013 Perþembe BULMACA Soldan Saða: 1-Eski dilde "Kurtulma bedeli, kurtulmalýk". 2- Operalarda solistlerden birinin orkestra eþliðinde söylediði þarký. Hastalýk, illet. 3-Bir nota. Eski dilde "Yýldýrým". Kýrmýzý. 4- Hareketli olmayan, belirli bir süre deðiþmeyen, duruk. Titan'ýn kýsaltmasý. 5- Bazý hayvanlarýn derisinde, insan vücudunun belirli yerlerinde çýkan, üst deri ürünü olan ipeksi uzantý. Ýçinden sarkan tokmaðýnýn kenarlara vurmasýyla ses çýkaran madenden araç, kampana. 6-Bir emir. Bir günahý Tanrýya baðýþlatmak umuduyla verilen sadaka veya tutulan oruç. 7-Yünden dövülerek yapýlan kalýn ve kaba kumaþ. Güç veya tehlikeli bir iþe giriþirken kiþinin kendinde bulduðu güven, yiðitlik, yürek ve göz pekliði. 8-Yapýlarý ve tren, gemi gibi ulaþým araçlarýný aydýnlatmak amacýyla yapýlan, çerçeve, cam, panjur, perde gibi eklentilerle daha kullanýþlý bir duruma getirilen açýklýk. Ýhlas Haber Ajansý'nýn kýsa yazýlýþý. 9-Çocuk dilinde "Kötü, fena". Ýlave. 10-Minare, kubbe, sancak direði gibi yüksek þeylerin tepesinde bulunan, madenden yapýlmýþ ay yýldýz veya lale biçiminde süs. Ýnsan ve hayvanlarda yaþamayý saðladýðýna ve ölümle vücuttan ayrýldýðýna inanýlan madde dýþý varlýk. Bir nota. 11-Hiçbir zaman, asla. Satranç oyununda en önemli taþ. Dünkü bulmacanýn çözümü DÜN Hazýrlayan: Osman Levent Nöbetçi Eczaneler Lefkoþa Derya Eczanesi: Mehmet Akif Cad. No:53/3 Dereboyu (Adidas ve KK Turkcell Karþýsý ve Koton Yaný) Tel: Ataçað Eczanesi: Atatürk Cad. Þht. Zehra Nevzat Mustafa Sok. No:5 (Avcýlar Birliði Yaný) Gönyeli Tel: Maðusa Umut Eczanesi: Salamis Yolu Çetin Kürþat Apt. No:2 Dumlupýnar Spor Kulübü Yaný Sulu Çember-Zafer Anýtý Arasý Tel: Girne Acarkan Eczanesi: Kordonboyu No:38 D Atatürk Heykeli Tel: Güzelyurt Aþar Eczanesi: Ecevit Cad. No:18 B Tel: Yukarýdan Aþaðýya: 1-Yanlýþ davranýþta bulunmak (iki kelime). 2-Gelir. Doðum iþini gerçekleþtiren kadýn. Bir nota. 3-Belirli geçmiþ zaman eki. Beyaz. Herhangi bir konuda kiþilere soru yönelterek bilgi toplama iþi. 4-Baþýn altýna koymak veya sýrtý dayamak için kullanýlan, içi yün, pamuk, kuþ tüyü gibi þeylerle doldurulmuþ küçük minder. Müslümanlarýn, içinde ibadet ettikleri bina. 5-Bütün aile hep birlikte. 6-Halk dilinde "Boðaz, gýrtlak". Kadýnlarýn sokakta giydikleri, mantoya benzer, arkasý bol, yakasýz, eteklere kadar uzayan üst giysisi. 7-Ters okunuþu "Damarda dolaþan". Cam, çini veya topraktan yapýlmýþ derince çanak. En kýsa zaman. 8-Erden baþgedikliye kadar askerlerin genel adý. Radyum'un kýsaltmasý. Geniþlik. 9-Kalsiyum'un kýsaltmasý. Bir anlatýmda verilmek istenen öz, düþünce ve duygularýn bütünü, muhteva. 10-Üye. Bunama, bunaklýk. Fiillerin olumsuzluk çatýlarýný kuran vurgusuz ek. 11-Birçok kiþinin zor kullanarak ele geçirdikleri malý alýp kaçmasý, yaðma. Þans, baht, felek. TV'DE BU AKÞAM TV8 Sýnýrlarýn Ötesinde Saat: 19:45-21:45 (120 dakika) Tür: Sinema (Dram, Macera) Ünlü biri olan Sarah Jordan ile maceraperest doktor Nick Callahan ilk kez 1984 yýlýnda Londra daki bir baðýþ etkinliðinde tanýþmýþtýr. Sarah, Nick in Etopya da açlýktan ölen çocuklarla ilgili yaptýðý çok tutkulu konuþmadan etkilenir ve bu ülkeye yardým etmeye karar verir. FOX Looney Tunes: Maceraya Devam Saat: 20:45-22:45 (120 dakika) Tür: Sinema (Macera, Fantastik) Bugs a yardýmcý oyunculuk yapmaktan býkan Daffy, bir daha dönmemek üzere stüdyoyu terk etme kararý alýr. Þirketin mizah özürlü komedi baþkan yardýmcýsý Kate Houghton da onu sözleþmesinin yükümlülüklerinden muaf kýlmak ve dublör olma sevdalýsý güvenlik elemaný DJ Drake i kendisine eþlik etmesi için görevlendirmek suretiyle, Daffy ye yardýmcý olur. Artýk bir baþ kahramaný olmayan Daffy, DJ le ittifak kurmaya karar verir ve DJ in ünlü film yýldýzý babasý Damian Drake in sadece filmlerde deðil, gerçek hayatta da uluslararasý bir ajan olduðunu keþfeder. Gizemli mavi maymun elmasýnýn yerini bilen Damian, kötü amaçlarý olan Acme Þirketi nin baþkanýnca kaçýrýlmýþtýr ve baþkan, elmasý ele geçirmek için her þeyi yapmaya hazýr görünmektedir. CINE5 Pirana (Piranha) Saat: 21:40-23:45 (125 dakika) Tür: Sinema (Aksiyon, Suç,Gerilim) Kirill Mazur ve ortaðý Olga 'Piranha' kod adlý servisin özel ajanlarýdýr. Son görevleri, Kuzey in uzak ucunda bulunan tehlikeli silahlar üreten gizli bir sualtý laboratuarýný yok etmektir. Fakat kendilerini birden, insan haklarýnýn tümüyle unutulduðu bir dünyada bulurlar. Çünkü üretilen bu gizli silahlar, boþ zamanlarýný insan avlayarak geçiren 'Taiga'nýn yeni efendisi Prohor un gangsterleri tarafýndan korunmaktadýr. Mazur un bilmediði bir diðer þey ise, Olga ve kendi hayatýný korumak için aile yadigarý el yapýmý býçaðýný feda etmesi gerektiðidir. Bu safari onlar için fazlasýyla tehlike yaratacaktýr. TRT1 Robin Hood: Hýrsýzlar Prensi (Robin Hood: Prince of Thieves) Saat: 23:00-01:30 (150 dakika) Tür: Sinema (Aksiyon, Macera) Lord Locksley'in oðlu Robin of Locksley, arkadaþý Azeem'le birlikte, Haçlý Seferleri sýrasýnda esir düþtüðü askerlerin elinden kaçar. Ýngiltere'ye dönen genç adam, babasýnýn Nottingham Þerifi tarafýndan öldürüldüðünü ve topraklarýna el konduðunu öðrenir. Robin, babasýnýn intikamýný almaya yemin ederek Sherwood Ormaný'nda yaþamaya baþlar. Bir grup kanun kaçaðýyla tanýþýr ve kýsa sürede onlarýn lideri olur. Tek amacý, yeni dostlarýnýn da yardýmýyla, topraklarýný geri almak ve Kral Richard'ýn tahtýna oturmayý planlayan Þerif'i ortadan kaldýrmaktýr. Böylece Robin Hood ve arkadaþlarý, Nottingham Þerifi ve onun taraftarlarýna karþý kendi savaþlarýný baþlatýrlar. DÜNKÜ SERBEST PÝYASA DÖVÝZ KURLARI DOLAR EURO S.T.G. Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ Alýþ Satýþ MEKSÝKA'DA MÜZÝK GRUBU KAYBOLDU Meksika'da kaybolan müzik grubu üyelerinin cesetlerine bir kuyuda ulaþýldý. Yetkililer, ülkenin kuzeyindeki Nuevo Leon eyaletindeki bir kuyuda bulunan 17 cesetten 14'ünün 5 gün önce silahlý bir grup tarafýndan kaçýrýlan müzik grubunun üyelerine ait olduðunu tespit etti. Yetkililer grubun neden öldürüldüðünün araþtýrýldýðýný belirtti. Kolombiya tarzý müzik yapan 15 üyeli "Kombo Kolombia" isimli grup 25 Ocak'ta Monterrey'in kuzeyindeki Hidalgo'daki bir barda sahne almalarýndan bu yana kayýptý. Grup üyeleri dýþýnda 5 kiþiden daha haber alýnamýyordu. JOHN KERRY ABD'NÝN YENÝ DIÞÝÞLERÝ BAKANI OLDU ABD'nin yeni dýþiþleri bakaný John Kerry oldu. ABD Baþkaný Barack Obama'nýn Kerry'yi dýþiþleri bakanlýðýna aday göstermesinin ardýndan, Senato'nun Dýþ Ýliþkiler Komitesi kendisini geçtiðimiz günlerde dinlemiþti. Bugün komitein Kerry'nin adaylýðýný onaylamasýnýn ardýndan konu, Senato genel kuruluna geldi. Genel kurul da Kerry'nin dýþiþleri bakanlýðý adaylýðýný 3'e karþý 94 oyla onayladý. ABD'nin yeni dýþiþleri bakaný olan John Kerry görevini Hillary Clinton'dan devralacak. GAZÝANTEP'TE FABRÝKADAKÝ PATLAMADA 6 ÖLÜ VE ÇOK SAYIDA YARALI Gaziantep'te bir fabrikada patlama meydana geldi. Alýnan bilgiye göre, 4. Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrikada, henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana geldi. Patlama dolayýsýyla olay yerine çok sayýda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi. Gaziantep Valisi Erdal Ata, galvaniz fabrikasýndaki patlamaya iliþkin, "Ýlk belirlemelere göre 6 ölü ve yaralýlar var. Fabrikada çýkan yangýný söndürme ve soðutma çalýþmalarý devam ediyor. Net bilgiler yangýn söndürüldükten sonra ortaya çýkacak" dedi. ÇÝN'DE GEÇEN YIL 240 MÝLYON ARAÇ TRAFÝÐE ÇIKTI Çin'de geçen yýl trafiðe çýkan toplam araç sayýsýnýn 240 milyonu aþtýðý bildirildi. Þinhua ajansýnýn haberine göre, Çin'de geçen yýl trafiðe çýkan araç sayýsý 240 milyonu geçerken, araç sürücüsü sayýsý ise 260 milyona ulaþtý yýlýnda Çin'deki trafik kazalarýnýn bir önceki seneye oranla yüzde 3,1, kazalarda ölenlerin sayýsýnýn ise yüzde 3,8 azaldýðý kaydedildi. Geçen yýl sadece aþýrý hýz sebebiyle meydana gelen kazalarda 7 bin kiþinin hayatýný kaybettiði ülkede, 2012 yýlýnda 76,47 milyon yeni araç sürücüsünün trafiðe çýktýðý belirtildi.

15 31 Ocak 2013 Perþembe 15 EROÐLU MECLÝSTEKÝ SÝYASÝ PARTÝLERLE BÝRARAYA GELECEK Cumhurbaþkaný Derviþ Eroðlu, Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edilen siyasi parti yetkilileriyle bugün bir araya gelecek. Cumhurbaþkanlýðý'ndan yapýlan açýklamaya göre, Baþbakan Ýrsen Küçük ile Meclis'te temsil edilen 4 partinin Genel Baþkan ve yetkililerinin katýlýmýyla Cumhurbaþkanlýðý'nda yapýlacak yemekli toplantý saat 18.30'da baþlayacak. Toplantýda, Birleþmiþ Milletler Genel Sekreteri'nin Kýbrýs Özel Danýþmaný Alexander Downer'in devam eden temaslarý ile Güney Kýbrýs Rum Yönetimi Baþkanlýk seçiminin 17 ya da 24 Þubat tarihlerinde sonuçlandýrýlmasýnýn ardýndan Kýbrýs konusunda girilmesi beklenen yeni süreç üzerinde görüþ alýþ veriþinde bulunulmasý planlanýyor. Toplantýda, Cumhurbaþkaný'nýn Özel Temsilcisi Osman Ertuð ile Cumhurbaþkanlýðý Müsteþarý Hasan Güngör de hazýr bulunacak. Turkcell'den Cengiz Topel Hastanesi'ne destek - Kuzey Kýbrýs Turkcell Kanal Yönetimi Bölümü çalýþanlarý, Cengiz Topel Hastanesi'ne kendi aralarýnda topladýklarý baðýþlarla destek oldu. Kuzey Kýbrýs Turkcell Bireysel Satýþ Bölümü çalýþanlarýnýn, tamamen kendi inisiyatifleri ile yarattýklarý duyarlýlýk, takdir topladý. Maaþlarýndan bir miktar para ayýrarak Güzelyurt'taki Cengiz Topel Hastanesi'ne katkýda bulunan Kuzey Kýbrýs Turkcell gönüllüleri, tüm toplumu da böylesi ihtiyaçlar için duyarlý olmaya ve dayanýþma içerisinde hareket etmeye çaðýrdý. Bu anlamlý giriþim, Cengiz Topel Hastanesi'nden bir doktorun, Kuzey Kýbrýs Turkcell Kanal Yönetimi çalýþanlarýna hastanelerinin çok uzakta ve yatýrýma ihtiyacý olduðunu belirtmesi üzerine baþladý. Kuzey Kýbrýs Turkcell Kanal Yönetimi çalýþanlarý, bu çaðrýyý yanýtsýz býrakmadý, Cengiz Topel Hastanesi'ne yardýma koþtu. Kuzey Kýbrýs Turkcell Kanal Yönetimi Genel Müdür Yardýmcýsý Ali Han Sarýcalý, "Çalýþanlarýmla gurur duyuyorum" diyerek, bu örnek yardýmlaþmasýnýn önemine dikkat çekti. ORTAK EÐÝTÝM PROTOKOLÜ Kýbrýs Türk Sanayi Odasý (KTSO) ile Akdeniz Karpaz Üniversitesi (AKÜN) arasýnda dün ortak eðitim protokolü imzalandý. Odadan yapýlan açýklamaya göre protokol, ön lisans, lisans ve yüksek lisans programlarýna kayýtlý öðrencilerin, eðitimleri boyunca belirli sürelerde özel sektör iþyerlerinde mesleki uygulama imkâný bulmalarýný amaçlýyor. Ýþbirliði protokolüne KTSO Baþkaný Ali Çýralý, AKÜN adýna Mütevelli Heyeti Baþkaný Bülent Çetinkaya imza koydu. Törende AKÜN Ýþletme Fakültesi Dekaný Tahir Yeþilada ve KTSO Genel Sekreteri Doða Dönmezer de hazýr bulundu. "ANTÝK MAÐUSA VAKFI" ADLI YENÝ BÝR ÖRGÜT KURULDU Tüketiciler Derneði: Ýþbaþý yapýldý, ama Lefkoþa hala çöpten kurtulamadý Tüketiciler Derneði Baþkaný Hasan Yýlmazýþýk belediyede iþbaþý yapýldýðýný, ama Lefkoþa nýn hala çöpten kurtulamadýðýný belirtti. Yapýlan açýklamada þöyle denildi: Lefkoþa halkýnýn bedelini ödeyemeyeceði bir istihdam düzeyine ulaþmýþ olan Lefkoþa T. Belediyesi'nin yeniden iþlevlerini sürekli ve sistemli olarak aksatmadan yerine getirebilmesi için müstahdemlerin belediyenin ihtiyaçlarý için yeterli olabilecek sayýya indirilmesinden baþka seçeneði olmadýðýný derneðimiz önemle vurgulamaktadýr. Aksi halde astronomik faturalarýn bedelini tüketiciler ödememekte kararlýdýr. Lefkoþa halký mikrop yuvasý "Çöp "Antik Maðusa Vakfý" adlý yeni bir örgüt kuruldu. Vakýflar Ýdaresi tarafýndan onaylanarak kuruluþunu gerçekleþtiren Antik Maðusa Vakfý'nýn, "Gazimaðusa kentini tanýtýcý sosyal, kültürel, sanatsal ve bilimsel aktivitelerin organize edilmesi, tarihi unsurlarýn yaþatýlmasý, kentsel zenginlikler ile ilgili farkýndalýk yaratma çalýþmalarýnýn yapýlmasý ve benzeri birçok amaç çerçevesinde hareket edecek, kâr amacý gütmeyen bir sivil toplum örgütü olarak giriþimler ve çalýþmalarda bulunacaðý" belirtildi. Vakýf'tan yapýlan yazýlý açýklamada, Vakýf kurucularýnýn tümünün Gazimaðusa kentinde ikamet ettiði ve eðitim, ticaret, ulaþtýrma, basýn ve hizmet sektörlerinin içerisinde yer aldýklarý Daðlarý" arasýnda büyük bir saðlýk tehlikesine karþý 10 aydýr kaderi ile baþ baþa çaresiz býrakýlmýþtýr. Bu ay maaþlarýný avans olarak alan Lefkoþa Türk Belediyesi çalýþanlarýnýn iþ baþý yapmalarýna raðmen toplanamayan çöpler ve bakýmý yapýlamayan kanalizasyon ve dezenfekte edilemeyen su ulaþým sistemlerinden kaynaklanan sorunlar tüketicilerin saðlýðýný tehdit etmektedir. Patlamýþ olan su ana hatlarý ile kanalizasyon borularýnýn tamir edilmemesi saðlýk endiþelerini körüklemektedir. Seçilecek belediye baþkanýnýn da bu sorunun üstesinden kesinlikle gelemeyeceði bilnmesine karþýn siyasi partilerin bu kadar kaydedildi. Tarihinde din ve inanýþ çeþitliliði olan Gazimaðusa kentinin, bu potansiyelinden turizm ve sivil toplum çalýþmalarý vasýtasý ile faydalanýlmasý ve kentin uluslararasý temsilinin yükseltilmesinin de vakfýn çalýþmalarýnýn temelinde yer alacaðý belirtilen açýklamada þunlar ifade edildi: "Hedeflenen çalýþmalar sonrasýnda Antik Maðusa Vakfý; eðitim, turizm ve diðer uygun hizmet sektörlerinin Gazimaðusa kentindeki dinamiklerinin bir araya gelerek, kentin ve KKTC'nin içerisinde bulunduðu sosyal, politik, kültürel ve sanatsal iliþkiler kapsamýnda seslerini duyurduklarý bir platform haline gelecektir." ciddi bir sorunun çözümünde uzlaþamamalarý anlaþamamalarý kabul edilemez.. Mecliste bu sorunu kökeninde çözecek yasal düzenlemeler yerine siyasi rant peþinde olmalarý halka hizmet deðil halkýn hak ve çýkarlarý ve geleceðinin önüne partisel çýkarlarý çýkarmalarýndan baþka birþey deðildir. Tüketicilerin en temel ihtiyaçlarýný karþýlayacak olan hizmetlerin bile verilmesinde siyasi irade ve sorumsuzluðun üye bulundurduklarý Belediye Meclisinden baþladýðý bir aþamada derneðimiz muhalefeti ve iktidarý ile tüm partileri sorumlu olduðunu ve gereði için göreve davet etmekte aksi halde bunun hesabýnýn ayrým gözetmeksizin sorulacaðýný önemle vurgulamaktadýr.. KARNELER VERÝLÝYOR Milli Eðitim, Gençlik ve Spor Bakanlýðý'na baðlý devlet ve özel okullarda bugün, karnelerin verilmesiyle yarýyýl tatili baþlayacak. Öðrenciler, tatilin ardýndan öðretim yýlýnýn 2'nci dönemine 18 Þubat Pazartesi günü baþlayacak. Ýlköðretim Dairesi'ne baðlý 114 ilkokulda öðrenim gören 19 bin 368 öðrenci ve 77 özel ilköðretim okulunda öðrenim gören 5 bin 295 öðrenci; Genel Ortaöðretim Dairesi'ne baðlý 32, Mesleki Teknik Öðretim Dairesi'ne baðlý 12 okulda öðrenim gören 38 bin 168 ortaokul ve lise öðrencisi ile özel ortaeðitim okullarýnda öðrenim gören 8 bin 237 öðrenci bugün karne alacak. ARICILAR BÝRLÝÐÝ: BALA AB VÝZESÝ ALINDI Kuzey Kýbrýs Arýcýlar Birliði Baþkaný Eriþ Çoban, bal üreticilerinin Yeþil Hat Tüzüðü kapsamýnda ürettikleri balý bundan böyle yurt dýþýna ihraç edebileceðini açýkladý. Çoban yaptýðý yazýlý açýklamada, Kuzey Kýbrýs Arýcýlar Birliði'nin Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde arýcýlýk sektörünün geliþerek, ülke ekonomisine katký saðlamasý yönünde büyük bir engeli daha aþarak üreticilerine Avrupa Birliði vizesini aldýklarýný kaydetti yýlýnda Avrupa Birliði'nin Yeþil Hat Tüzüðü'nde yaptýðý deðiþiklikle balýn tüzük kapsamýna girdiðini ancak o dönemde yapýlan tahlil sonuçlarýnýn istenilen deðerde olmamasýndan dolayý Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nde üretilen balýn vize alamadýðýný anýmsatan Çoban, 2009'dan bugüne kadar üretilen balýn dünya standartlarýna ulaþabilmesi için Kuzey Kýbrýs Arýcýlar Birliði'nin birçok çalýþmaya imza attýðýný, üreticilerin özellikle muhafazasýnda kullanýlan galvaniz depolarýn yerine paslanmaz çelik depolarýn kullanýlmasýný saðladýklarýný belirtti. Çoban, ayrýca üreticilerin arý zararlarý ile mücadelede kullandýklarý ilaçlarýn yan ürünler yerine arý saðlýðý için ruhsatlanmýþ olan ilaçlarýn kullanýlmasýný saðladýklarýný kaydetti. Bu konularýn hassasiyetini arýcýlara anlatarak, üretimde daha bilinçli hareket etmelerini saðladýklarýný anlatan Çoban, "Kuzey Kýbrýs Arýcýlar Birliði olarak Kýbrýs Türk Ticaret Odasý'nýn da desteðiyle Avrupa Birliði komisyonunu 9 Eylül 2012 tarihinde adamýza getirerek, üreticilerimizden bal ve bal mumlarýndan örneklerin alýnmasýna vesile olduk ve nihayetinde sonular beklediðimiz gibi olumlu çýktý. Bu sonuç neticesinde Avrupa Birliði'nin resmi internet sitesinde Kuzey Kýbrýs Türk Cumhuriyeti'nin bal tahlil sonuçlarý yayýnlanarak resmiyet kazandý" dedi. DEMÝREL ÖLMEMÝÞ Türkiye'nin 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in özel doktoru Aylin Cesur, sosyal paylaþým sitesi Twitter'da yer alan, Demirel'in vefat ettiðine dair iddialarý yalanladý. Cesur, iddialara iliþkin AA'ya yaptýðý açýklamada, þunlarý kaydetti: "Sosyal medya Twitter'da Sayýn 9. Cumhurbaþkaný Süleyman Demirel'in vefat ettiðine dair birtakým iddialar çýkmýþtýr. Bunlarýn tamamý gerçek dýþýdýr. Sayýn Cumhurbaþkanýmýzýn saðlýðý yerinde ve kendisi normal hayatýný sürdürmektedir."

16 16 31 Ocak 2013 Perþembe

17 31 Ocak 2013 Perþembe 17

18 18 31 Ocak 2013 Perþembe

19 31 Ocak 2013 Perþembe 99 öðrenci daha burs almaya hak kazandý Üniversitelerde öðrenim gören ve öðretim yýlý için burs müracaatýnda bulunan öðrencilerin baþvuru formlarýnýn deðerlendirilmesine devam edilirken, 99 öðrencinin daha burs almaya hak kazandýðý açýklandý. Yüksek Öðrenim ve Dýþ Ýliþkiler Dairesi Müdürü Hüseyin Kavaz yaptýðý açýklamada, þu ana kadar deðerlendirilmesi tamamlanan öðrencilerden 99'unun burs hakký elde ettiðini, 29 öðrencinin gelirinin ise kriter üstü tespit edildiðini bildirdi. Burs hakký elde eden öðrencilerin dosyalarýný tamamlamak üzere acilen Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi'ne baþvurmasýný isteyen Kavaz, dosya tamamlama iþlemini geç yapan öðrencilere geriye dönük KAYIP DÝPLOMA Lefkoþa Türk Lisesi nden aldýðým diplomamý kaybettim. Eskisinin hükmü yoktur. Nilhan AVCI burs ödemesi yapýlmayacaðý uyarýsýnda bulundu. Gelir yönünden kriter üstü bulunan öðrencilerin bir defaya mahsus Yüksek Öðrenim ve Dýþiliþkiler Dairesi'ne itirazda bulunabileceði belirten Hüseyin Kavaz, itirazýn erken zamanda yapýlmasý gerektiðine iþaret etti. Kavaz, burslarý kesilen ara sýnýf öðrencilerinin burslarýnýn devamý için eksik belgelerini tamamlamalarý gerektiðini de vurgulayarak, yeni burs listelerinin Sosyal Hizmetler Dairesi Müdürlüðü'nden gelecek deðerlendirmeler sonrasýnda basýn yoluyla duyurulacaðýný belirtti. Hüseyin Kavaz, öðrencilerin sonuçlarý adresinden takip edebileceðini de kaydetti. Tabipler Birliði Zaim'e doktorlarýn haklarýný hatýrlattý Kýbrýs Türk Tabipleri Birliði (KTTB), Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim'i ziyaret ederek, acil servislere baþvuran tutuklu hastalarýn ve acil servislerde çalýþan doktorlarýn haklarý hakkýnda bilgilendirdi. KTTB Genel Sekreteri Dr. Özlem Gürkut yaptýðý yazýlý açýklamada, önceki gün Polis Genel Müdürü Ahmet Zaim'i, "acil servislere baþvuran ve tutuklu halde bulunan hastalar ile acil servislerde çalýþan doktorlarýn haklarýný hatýrlatma ve aksi vuku bulduðu takdirde alýnacak tedbirler" hakkýnda bilgilendirmek ve hassasiyetlerini aktarmak amacýyla ziyaret ettiklerini bildirdi. 27 Aralýk 2012 günü, BES eylemi sonrasý tutuklanan BES üyesi 2 hastanýn, göðüs aðrýsý nedeniyle baþvurduklarý Dr Burhan Nalbantoðlu Devlet Hastanesi acil servisinde yapýlan kardiyoloji konsültasyonu sonrasý nöbetçi kardiyoloji uzmaný tarafýndan kalp-damar hastalýðý ön tanýsý ile gözetim altýnda tutulmak ve tetkik ile tedavi edilmek üzere yatýþýnýn yapýldýðýný anlatan Gürkut, buna karþýn ayný gece hastalarýn tetkik ve tedavisi yarýda kesilerek, Polis Genel Müdürlüðü'nün talimatý ile sorumlu hekimin tüm uyarý ve itirazlarýna raðmen zorla ve hastalarýn rýzasý olmaksýzýn her iki hastanýn da hastaneden polis tarafýndan alýnarak tutuklu bulunduklarý nezarethaneye götürüldüklerini anýmsattý. Bunu insan, hasta ve hekim haklarýna aykýrý olarak deðerlendiren, hekimlik mesleðinin onuruna ve saygýnlýðýna saldýrý olarak addeden hekim örgütlerinin olayýn ardýndan ortak bir açýklama yapýp olayý kýnadýðýný hatýrlatan Gürkut, ziyareti bu kapsamda yaptýklarýný ve birlik olarak hassasiyetlerini dile getirdiklerini kaydetti. Gürkut, yaptýklarý görüþme sonunda buna benzer bir olayýn bir daha tekrarlanmayacaðýna inanç belirterek, bu tarz olaylarýn yakýndan takipçisi olacaklarýný bildirdi. 19 Ozan Ceyhun: Küçük kaybederse AKP parayý kesebilir Afrika (Özel)- Son zamanlarda ülkemizde AKP'nin bir sözcüsü gibi davranan ve kurultay yarýþýnda Ýrsen Küçük'ün kazanmasý için canla baþla çalýþan Ozan Ceyhun, dün bir ekranda katýldýðý canlý yayýnda Türkiye'nin Denktaþ hanedanlýðý gibi Eroðlu hanedanlýðýna da son vermek istediðini söyledi. Ceygun þöyle dedi: "Türkiye'de insanlar geçmiþte bir Denktaþ, þimdi de bir Eroðlu hanedanlýðý olduðuna inanýyorlar ve bu hanedanlarýn artýk bir þekilde var olmasýnýn doðru olmadýðýný düþünüyorlar". TÜRKÝYE KÜÇÜK'TEN MEMNUN Türkiye'deki hükümetin desteklediði Ýrsen Küçük'ün, anavatanýný seven herkes tarafýndan desteklenmesi gerektiðini öne süren Ceyhun, bu konuda da þunlarý söyledi: KIZILYÜREK ÝLE "GRÝVAS" ÜZERÝNE SÖYLEÞÝ Khora Kitap Cafe, kitap söyleþilerine ve yazar-okur buluþmalarýna devam ediyor. 31 Ocak Perþembe (bugün) saat 19.00'da, Çaðlayan'daki KTÖS lokalinde gerçekleþtirilecek etkinlikte, yayýnevinin 11. kitabý olan "General Grivas - Hayatým" isimli kitap ve milliyetçiliðin Kýbrýs tarihine etkileri tartýþýlacak. Kýbrýs tarihi ve Kýbrýs'da miliyetçilik üzerine sayýsýz araþtýrmasý olan akademisyen Niyazi Kýzýlyürek'in konuþmacý olarak katýlacaðý etkinliðe, ülkemizin yakýn tarihine ilgi duyan herkes davetlidir. "General Grivas - Hayatým" Kitabý Orijinali Ýngilizce olan kitap, Grivas'ýn kendisinin yazdýðý Kýbrýs seferi anlatýmlarýndan, kiþisel mektup ve günlüklerinden yararlanýlarak ayrýca resmi rapor ve belgelerle desteklenerek hazýrlanmýþ. Ýngilizce baskýsýnýn editörlüðünü araþtýrmacý gazeteci Charles Foley'in yaptýðý kitabýn Türkçe baskýsýna pek çok kiþi farklý uzmanlýk alanlarýnda katký koymuþ. Türkçe çevirisi Cumhur Atay'a ait olan kitabý Münür "Türkiye bu baþkan ve baþbakandan (Ýrsen Küçük) çok memnunuz diyor. Bu koþullarda eðer diðer kiþiler de anavataný sevdiklerini ve çalýþmak istediklerini ve Ankara ile birlikte hem KKTC'nin, hem Türkiye'nin çýkarlarýný savunduklarýný iddia ediyorlarsa, o zaman sormak lazým: Türkiye'nin bu derece memnun olduðu bir ortamda neden Türkiye'nin memnun olduðu bir kiþiye karþý çýkýyorlar?" PARAYI KESEBÝLÝR Ozan Ceyhun, Ýrsen Küçük!ün kazanmamasý halinde AKP'nin KKTC'deki maaþlarý ödemeyebileceðini de ileri sürerek þöyle dedi: "Bu ülkenin çýkarlarýný düþünüyorsanýz doðal olarak anavatan ile iyi iliþkiler kurarsýnýz. Bir bakýma da eliniz mahkum. Düþünün þu an Türkiye'nin istemediði bir kiþi baþbakan oldu. Ve bu Türkiye'ye karþý bir tavýr olarak Rahvancýoðlu yayýna hazýrlarken, kapak tasarýmýný grafiker Ömer Tatlýsu, sayfa tasarýmýný Ali Galip yapmýþ. Düzeltileri edebiyat öðretmeni Yýltan Taþçý'ya ait olan çeviride, kiþi ve yer adlarýnýn Türkçeleþtirilmesi ise Besim Baysal tarafýndan gerçekleþtirilmiþ. 276 sayfadan oluþan kitap, "Bir Faþistin Anýlarý" baþlýklý Türkçe baskýya önsözüyle de dikkat çekiyor. Kitap "Bir Devrimin Doðuþu", "Mücadele Baþlýyor", "Gerillalar", "Hileler ve Hoþ Sözler", "Türklerin Katliamlarý", "Baþarýsýz Komplo" gibi birbirinden gündeme geldi. Türkiye 5-6 ay maaþlarý ödemese bu ülkenin hali ne olur? Bunu düþünmek bile istemiyorum. Ama olamayacak bir olay deðil. Biri çýkar ve Türkiye ile sorunum var derse o zaman doðal olarak Türkiye'nin parasýný da reddediyorum demek istiyordur. O zaman o kiþinin düþünmesi gerekir, maaþlarý nasýl ödeyecek diye. CTP AKP'YLE ÝYÝ Ceyhun þöyle devam etti: "Ankara ile UBP arasýnda iyi iliþkiler var. Örneði baþbakanýn iliþkileri çok mükemmel. Sayýn Dr. Faiz Sucuoðlu'nun mükemmel iliþkileri var. Sayýn Tahsin Ertuðruloðlu'nun mükemmel iliþkileri var, UBP'li Turgay Avcý'nýn, UBP'li Mustafa Gökmen'in iliþkileri çok var. Bunun yanýnda CTP'li yöneticiler, yenile Ankara'daydý ve çok iyi görüþmeler yapýp geldiler. CTP de bu konuda iyi çalýþýyor " ilginç bölümlerden oluþuyor ve fotoðraf ve resmi belgele ve yazýþmalarla da destekleniyor. Kitabýn önsözünde, böylesi bir kitabýn Kýbrýslý Türkler için önemi þu þekilde ifade ediliyor: "Grivas gibi bir faþistin anýlarý bizim için ne gibi bir öneme haizdir?öncelikle Kýbrýslý Türk egemen blokun, Kýbrýslý Elen liderliðini deðerlendirirken yaptýðý toptancýlýk yanlýþýndan kendimizi uzak tutmamýz gerekmektedir. Grivas ve Makarios arasýnda ciddi farklar vardýr. Bu farklarý görüyor olmamýz; birisini diðerine tercih ediyor oluþumuzdan deðil, kendimize muhattap kabul ettiðimiz Kýbrýslý Elen halkýnýn içinde yoðrulduðu politik atmosferi tanýma isteðinden ileri gelir.... Kýbrýs'ýn baðýmsýzlýðý ve Kýbrýs halklarýnýn kardeþliði mücadelesinin önündeki engel Türkiye, Kýbrýslý Türk egemen bloðu veya emperyalizm deðildir; Kýbrýslý Elen faþistleri, þövenistleri de ciddi bir engeldir. Önümüzdeki engelleri tanýmadan onlarý aþmak ise mümkün olmayacaktýr." KÝRALIK DAÝRE Marmara bölgesinde öðrenciye 3+1 full eþyalý daire KÝRALIK DAÝRE Hamitköy de aileye 3+1 þömineli ful eþyalý daire. Tel: SATILIK ARABA 2005 model Mazda Axela, triptonik vites stg içine araba alýnýr Tel: OTOBÜS TURU 3 Þubat Pazar Trodos Teleferikler, Kakopetria Tel: BAKICILIK, TEMÝZLÝK Gündüz çalýþmak için iþ arýyorum Tel: SATILIK K. Kaymaklý da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu ARANIYOR Büyükbaþ hayvan çiftliðinde çalýþabilecek çocuksuz aile aranýyor. Ýki Türkmen bayan da olabilir. Tel: ARANIYOR Eski dokuma tezgahý aranýyor... Tel: MELÝ EMLAK SATILIK * Karaaðaç ta müstakil bahçeli ev stg. * Hamitköy'de Türk koçanlý 1 evlek 1600 ayakkare satýlýk arsa, Stg. * Kaymaklý Dumlupýnar'da Türk malý müstakil sýfýr villa, Stg. * Gönyeli'de tripleks sýfýr Türk malý Stg. * Haspolat'ta 3+1 sýfýr apartman dairesi eþdeðer, Stg AYZER EMLAK Kiralýk K. Kaymaklý'da 2+1 eþyalý daire 700 TL * Kermiya'da kat eþyalý daire 700 TL * Terminal bölgesinde kat daire 750 TL * Gönyeli'de kat full eþyalý daire * Göçmenköy'de 2+1 full eþyalý daire 300 Stg. Satýlýk Yenikent'te 2 evlek 2000 ayakkare Türk malý arsa * K. Kaymaklý'da devren satýlýk kuaför ve güzellik salonu * Metehan sosyal konutlarýnda metrekare daire Stg. * Ortaköy'de 3+2 dubleks ev Stg. * Hamitköy'de kat Türk malý daire

20 Vebo da Fenerbahçe'de Fenerbahçe'de transfer harekatý tüm hýzýyla sürüyor. Emre Belözoðlu ile anlaþan Sarý- Lacivertliler, dün de Büyükþehir Belediyespor'dan Webo ile el sýkýþtý. Atletico Madrid'de mutsuz olan milli futbolcu, Ýstanbul'a geri dönmeyi kabul etti. Sarý- Lacivertliler ile 2 buçuk yýllýk anlaþmaya varan Emre Belözoðlu Madrid'den ayrýldý. Fenerbahçe, Atletico'ya Emre için bonservis ücreti ödemeyecek. KTFF'nin düzenlediði antrenör lisans güncelleme kursu sýnavlarý bugün yapýlýyor Antrenörlerin sýnavlarý sürüyor Bu yýl Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu tarafýndan uygulamaya konan antrenör lisans güncelleme kurslarý devam ediyor. "B" lisanslý antrenörlerin katýldýðý ikinci kurs bugün yapýlacak sýnav ile tamamlanacak Kýbrýs Türk Futbol Federasyonu eðitim birimince düzenlenen ve antrenörlerin UEFA formatlarýna göre bilgilerinin güncellenmesi hedeflenen kurslar devam ediyor. Bu yýl ilk kez uygulamaya konan bu kurslarýn amacýnýn futbol antrenörlerinin hem bilgilerini tazelemek hem de bu bilgileri UEFA formatlarýna adapte etmek olduðu bilgisi Hentbolda Þahlan ve UKÜ galip Hentbol Yýldýz Bayanlar Ligi önceki akþam oynanan iki karþýlaþma ile baþladý. Lefkoþa Atatürk Spor Salonu'nda çok sayýda hentbolsever tarafýndan izlenen karþýlaþmalarýn ilki Þahlan Spor ile Darbaz Spor arasýnda oynandý. Yaþça daha küçük sporculardan oluþan Darbaz Spor karþýsýnda baþtan sona üstün oynayan Þahlan Spor karþýlaþmayý 31-3 kazanarak lige galibiyetle baþladý. Gecenin ikinci karþýlaþmasýnda ligin iki güçlü ismi olan UKÜ(Uluslararasý Kýbrýs Üniversitesi) ile YDÜ(Yakýndoðu Üniversitesi) karþýlaþtý. Güçlü rakibi karþýsýnda zorlanmayan UKÜ karþýlaþmayý kazanarak þampiyonluðun en güçlü adayý olduðunu gösterdi. verildi. KTFF tarafýndan düzenlenen bu kurslara öncelikle "B" lisanslý antrenörler davet edildi. Daha önce düzenlenen bir kursun ardýndan bu kategorideki antrenörler için düzenlenen ikinci kurs bugün yapýlacak sýnav ile sona erecek. Antrenör lisans güncelleme kurslarýna eðitmenlik yapan Mustafa Borataþ, ayni kurslarýn "A" lisanslý antrenörler için 11 Þubat tarihinde, teknik direktörler için ise Mayýs ayý içerisinde düzenleneceðini söyledi. Borataþ ayrýca Kýbrýs Türk Futbol Federasyonunun aldýðý bir kararla lisans güncelleme kurslarýna katýlmayanlara futbol sezonunda çalýþma izni verilemeyeceðini bir daha hatýrlattý. KKTOK Baþkaný Hasan Macila, yeni dönemim olmazsa olmazýný vurguladý Üst düzey güvenlik saðlanacak Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu'nda yeni bir sayfa açýldýðýný belirten Baþkan Hasan Macila, "Antrepo çýkýþlý arabalarýn yarýþmasýna olanak vermeyeceðiz. Yarýþlarýmýzýn en üst düzey güvenlik içerisinde yapýlmasýný saðlayacaðýz" Kuzey Kýbrýs Turing ve Otomobil Kurumu'nun (KKTOK) yeni Baþkaný Hasan Macila, kurumda yeni dönem baþladýðýna dikkat çekti ve yarýþmalarda üst düzey güvenliðin saðlanacaðýný iddia etti. Otomobil sporlarýnda, ekonomik sorunlar nedeniyle son yýllarda yaþanan düþüþü önlemek ve kan deðiþimi yapýp daha ileriye taþýmak amacýyla KKTOK Baþkanlýðý görevini üstlendiðini belirten Macila, "Gençleri caddelerde sürat yapmaktan kurtarmak istiyoruz. Bu nedenle onlarý pistlere taþýmak için uðraþ vereceðiz" þeklinde konuþtu. Antrepo çýkýþlý arabalarýn yarýþmalarýna kesinlik karþý olduðunu vurgulayan KKTOK Baþkaný Hasan Macila, "Yasalara ve tüzüklere göre hareket edeceðiz. Her hangi bir eksiklik durumunda ben bu iþi yapmam" iddiasýnda bulundu. "Gençleri caddelerden yarýþ pistlerine çekerken, onlarýn güvenliklerini düþünüyoruz. Bu nedenle yarýþmalarýmýzda da güvenliðe özen göstereceðiz. Her etkinliðimizde güvenlik üst düzeyde olacak" diyen KKTOK Baþkaný Hasan Macila, KKTOK Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlikte bunu baþaracaklarýna olan inancýný vurguladý. ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE Sahibi AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Direktör ALÝ OSMAN TABAK Genel Yayýn Yönetmeni: ÞENER LEVENT Dizilip Basýldýðý Yer: AFRÝKA Yayýncýlýk Limited Tesisleri Adres: Arca Apt. Ýkinci Selim Cad. No:49, Daire 1 Lefkoþa (Meclis Yaný) Santral: Fax: Reklam servisi: Kültür-Sanat servisi: Dýþ muhabirler: Almanya: Yaþar ALTAY Sidney: Hakan LEVENT Web sayfasý:

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ

Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ Gökyüzündeki milyonlarca yýldýzdan biriymiþ Çiçekyýldýz. Gerçekten de yeni açmýþ bir çiçek gibi sarý, kýrmýzý, yeþil renkte ýþýklar saçýyormuþ çevresine. Bu adý ona bir kuyrukluyýldýz vermiþ. Nasýl mý

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn.

ünite1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? A. saklambaç B. körebe C. evcilik (1, 2 ve 3. sorularý parçaya göre yanýtlayýn. ünite1 Türkçe Sözcük - Karþýt Anlamlý Sözcükler TEST 1 3. Burcu yla çocuk hangi oyunu oynayacaklarmýþ? Annemle þakalaþýrken zil çaldý. Gelen Burcu ydu. Bir elinde büyükçe bir poþet, bir elinde bebeði vardý.

Detaylı

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum

ÇEVRE VE TOPLUM. Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum ÇEVRE VE TOPLUM 11. Bölüm DOÐAL AFETLER VE TOPLUM Konular DOÐAL AFETLER Dünya mýzda Neler Oluyor? Sel Erozyon Kuraklýk Kütle Hareketleri Çýð Olaðanüstü Hava Olaylarý: Fýrtýna, Kasýrga, Hortum Volkanlar

Detaylı

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI

T.C YARGITAY 9. HUKUK DAÝRESÝ Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Yargýtay Kararlarý T.C Esas No : 2005 / 37239 Karar No : 2006 / 3456 Tarihi : 13.02.2006 KARAR ÖZETÝ : ALT ÝÞVEREN - ÇALIÞTIRACAK ÝÞÇÝ SAYISI Davalý þirketin ayný il veya diðer illerde baþka iþyerinin

Detaylı

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz!

Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! Asýlsýz iddia neden ortaya atýldý? Ovacýk Altýn Madeni'ne dava öncesi yargýsýz infaz! 19 Haziran 2004 tarihinde, Ovacýk Altýn Madeni ile hiçbir ilgisi olmayan Arsenik iddialarý ortaya atýlarak madenimiz

Detaylı

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN

TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN TÜRKÝYE BÜYÜK MÝLLET MECLÝSÝ ÜYELERÝNÝN ÖDENEK, YOLLUK VE EMEKLÝLÝKLERÝNE DAÝR KANUN Kanun Numarasý : 3671 Kabul Tarihi : 26/10/1990 Resmi Gazete :Tarih: 28/10/1990 Sayý: 20679 Ödenek, Yolluk, Diðer Mali

Detaylı

Ýstanbul hastanelerinde GREV!

Ýstanbul hastanelerinde GREV! Ýstanbul hastanelerinde GREV! Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Doktorlar, hemþireler, eczacýlar, diþ hekimleri, hastabakýcýlar, týp fakültesi öðrencileri ve taþeron

Detaylı

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler

SSK Affý. Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit /75. Sirküler 2008-75 SSK Affý Ýstanbul, 21 Temmuz 2008 Sirküler Numarasý : Elit - 2008/75 Sirküler Sosyal Güvenlik Kurumu'na Olan Prim Borçlarýnýn Ödeme Kolaylýðýndan Yararlanmamýþ Olanlara, Tekrar Baþvuru Ýmkâný Ge

Detaylı

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek

Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek Benim adým Evþen, annem bana bu adý, evimiz hep þen olsun diye vermiþ. On yaþýndayým, bir ablam bir de aðabeyim var. Ablamla iyi geçindiðimizi pek söyleyemem. Ýþlerin paylaþýmý yüzünden aramýzda hep kavga

Detaylı

Gelir Vergisi Kesintisi

Gelir Vergisi Kesintisi 2009-16 Gelir Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/16 Gelir Vergisi Kesintisi 1. Gelir Vergisi Kanunu Uyarýnca Kesinti Yapmak Zorunda Olanlar: Gelir Vergisi

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler

Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler 2008-112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Ýstanbul, 25 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/112 Gelir Vergisi Kanununda Yer Alan Hadler Maliye Bakanlýðý, 28.12.2007 tarihli Resmi

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

Matematik ve Türkçe Örnek Soru Çözümleri Matematik Testi Örnek Soru Çözümleri 1 Aþaðýdaki saatlerden hangisinin akrep ve yelkovaný bir dar açý oluþturur? ) ) ) ) 11 12 1 11 12 1 11 12 1 10 2 10 2 10 2

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý

Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Ermeni soykýrýmý nýn avukatlarý Þu sýra baþta Ýsviçre olmak üzere, Almanya ve Fransa dahil Avrupa ülkelerinin hukuk ve siyasal bilgiler fakültelerinin insan haklarý derslerinde, seminerlerde ve doktora

Detaylı

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM

FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM IX FÝYATLAR 145 146 FÝYATLAR A. FÝYATLARDAKÝ GENEL GÖRÜNÜM 2000 yýlýnda önceki yýlýn önemli ölçüde altýnda seyreden fiyat artýþlarý 2001 yýlýnýn ikinci ayýnda kurlarýn serbest býrakýlmasý sonucu üçüncü

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

Mart 2010 Otel Piyasasý Antalya Ýstanbul Gayrimenkul Deðerleme ve Danýþmanlýk A.Þ. Büyükdere Cad. Kervan Geçmez Sok. No:5 K:2 Mecidiyeköy Ýstanbul - Türkiye Tel: +90.212.273.15.16 Faks: +90.212.355.07.28

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora

Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora 2009-40 Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler Ýçin Geçerli Olan KDV Ve ÖTV Ora Ýstanbul, 25 Aðustos 2009 Sirküler Numarasý : Elit - 2009/40 Sirküler Yat, Kotra Ve Her Türlü Motorlu Özel Tekneler

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Hangi þeklin tam olarak yarýsý karalanmýþtýr? A) B) C) D) 2 Þekilde görüldüðü gibi þemsiyemin üzerinde KANGAROO yazýyor. Aþaðýdakilerden hangisi benim þemsiyenin görüntüsü deðildir?

Detaylı

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi

Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi 2009-11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi Kesintisi Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/11 Dar Mükellef Kurumlara Yapýlan Ödemelerdeki Kurumlar Vergisi

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2015

Kanguru Matematik Türkiye 2015 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki þekillerden hangisi bu dört þeklin hepsinde yoktur? A) B) C) D) 2. Yandaki resimde kaç üçgen vardýr? A) 7 B) 6 C) 5 D) 4 3. Yan taraftaki þekildeki yapboz evin eksik parçasýný

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1

01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 01 EKİM 2009 ÇARŞAMBA FAİZ SAYI 1 Düþen Faizler ÝMKB yi Yýlýn Zirvesine Çýkardý Merkez Bankasý ndan gelen faiz indirimine devam sinyali bono faizini %7.25 e ile yeni dip noktasýna çekti. Buna baðlý olarak

Detaylı

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme

2 - Konuþmayý Yazýya Dökme - 1 8 Konuþmayý Yazýya Dökme El yazýnýn yerini alacak bir aygýt düþü XIX. yüzyýlý boyunca çok kiþiyi meþgul etmiþtir. Deðiþik tasarým örnekleri görülmekle beraber, daktilo dediðimiz aygýtýn satýlabilir

Detaylı

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3

ünite1 Sosyal Bilgiler Verilenlerden kaçý sosyal bilimler arasýnda yer alýr? A. 6 B. 5 C. 4 D. 3 ünite1 Sosyal Bilgiler Sosyal Bilgiler Öðreniyorum TEST 1 3. coðrafya tarih biyoloji fizik arkeoloji filoloji 1. Ali Bey yaþadýðý yerin sosyal yetersizlikleri nedeniyle, geliþmiþ bir kent olan Ýzmir e

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

MedYa KÝt / 26 Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetimi konusunda Türkiye nin ilk dergisi HR DergÝ Human Resources Ýnsan Kaynaklarý ve Yönetim Dergisi olarak amacýmýz, kurulduðumuz günden bu yana deðiþmedi: Türkiye'de

Detaylı

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen.

Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler. Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung. Freie Hansestadt Bremen. Gesundheitsamt Freie Hansestadt Bremen Sozialmedizinischer Dienst für Erwachsene Bakým sigortasý - Sizin için bilgiler Türkischsprachige Informationen zur Pflegeversicherung Yardýma ve bakýma muhtaç duruma

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 15 Kasým 2012 Perþembe YIL: 11 SAYI: 3979 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT EYLEM DEDÝKLERÝ. Henüz 5 yaþýndayken söylemiþtik. Þimdi 29 yaþýna bastý, ama deðiþen bir þey yok. Adý KK, soyadý TC, adresi Mersin 10/Turkey... Lüzum görüldüðü takdirde her an iptal edilebilir! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn

1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn 4. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM 3. DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 1. Böleni 13 olan bir bölme iþleminde kalanlarýn toplamý kaçtýr? A) 83 B) 78 C) 91 D) 87

Detaylı

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI

ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI ÝNSAN KAYNAKLARI VE EÐÝTÝM DAÝRE BAÞKANLIÐI MEMUR PERSONEL ÞUBE MÜDÜRLÜÐÜ GÖREV TANIMI Memur Personel Þube Müdürlüðü, belediyemiz bünyesinde görev yapan memur personelin özlük iþlemlerinin saðlýklý bir

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10

07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 07 TEMMUZ 2010 ÇARŞAMBA 2010 İLK ÇEYREK BÜYÜME ORANI SAYI 10 'HEDEFÝMÝZ EN BÜYÜK 10 EKONOMÝ ARASINA GÝRMEK' Baþbakanýmýz, Ulusa Sesleniþ konuþmasýnda Türkiye'nin potansiyelinin de hedeflerinin de büyük

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi,

Ne-Ka. Grouptechnic ... /... / 2008. Sayýn Makina Üreticisi, ... /... / 2008 Sayýn Makina Üreticisi, Firmamýz Bursa'da 1986 yýlýnda kurulmuþtur. 2003 yýlýndan beri PVC makineleri sektörüne yönelik çözümler üretmektedir. Geniþ bir ürün yelpazesine sahip olan firmamýz,

Detaylı

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014

Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Güneş (Kıbrıs) 17 11 2014 Demokrat Bakış (Kıbrıs) 17 11 2014 www.kibrisinternetgazetesi.com 17 11 2014 EROĞLU, KARTAL BELEDİYE BAŞKANI ÖZ VE TC ESKİ BAKANLARINDAN GÜREL İ KABUL ETTİ CUMHURBAŞKANI EROĞLU,

Detaylı

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ.

Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Evvel zaman içinde, eski zamanlarýn birinde, zengin bir ülkenin gösteriþ meraklýsý bir kralý varmýþ. Kralýn yaþadýðý saray çok büyükmüþ. Her yeri altýn kaplý olan bu sarayda onlarca oda, odalarda pek çok

Detaylı

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak

Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Romalýlar Mektubu Kursu Doðrulukla Donatýlmak Ders 10, Romalýlar Mektubu, Onuncu bölüm «Tanrý nýn Mesih e iman yoluyla insaný doðruluða eriþtirmesi» A. Romalýlar Mektubu nun onuncu bölümünü okuyun. Özellikle

Detaylı

2014 2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ÝLKOKULLAR ARASI 2. Zeka Oyunlarý Turnuvasý 7 Mart Silence Ýstanbul Hotel TURNUVA PROGRAMI 09.30-10.00 10.00-10.45 11.00-11.22 11.35-11.58 12.10-12.34 12.50-13.15

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri

Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri 2008-107 Vergi Usul Kanunu Ceza Hadleri Ýstanbul, 24 Aralýk 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/107 Vergi Usul Kanunu'nda Yer Alan Ve 01.01.2009 Tarihinden Ýtibaren Uygulanacak Had Ve Tutarlar

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz

Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Halis Aða'ya 'Düðün Hediyesi' 20 Þirkete Haciz Onaylayan Administrator Pazartesi, 27 Temmuz 2009 Henüz 17 yaþýndaki bir lise öðrencisi ile evlenerek kamuoyundan büyük tepkiler alan Halis Topraka, bir þok

Detaylı

Depo Modüllerin Montajý Öncelikle depolarýmýzý nerelere koyabileceðimizi iyi bilmemiz gerekir.depolarýmýzý kesinlikle binalarýmýzda statik açýdan uygun olamayan yerlere koymamalýyýz. Çatýlar ve balkonlarla

Detaylı

0.2-200m3/saat AISI 304-316

0.2-200m3/saat AISI 304-316 RD Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip hava kilidleri her türlü proseste çalýþacak rotor ve gövde seçeneklerine sahiptir.aisi304-aisi316baþtaolmaküzerekimya,maden,gýda...gibi

Detaylı

T.C. MÝLLÎ EÐÝTÝM BAKANLIÐI EÐÝTÝMÝ ARAÞTIRMA VE GELÝÞTÝRME DAÝRESÝ BAÞKANLIÐI KENDÝNÝ TANIYOR MUSUN? ANKARA, 2011 MESLEK SEÇÝMÝNÝN NE KADAR ÖNEMLÝ BÝR KARAR OLDUÐUNUN FARKINDA MISINIZ? Meslek seçerken

Detaylı

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM

3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? AA 2 1 1 2 1. BÖLÜM 7. SINIF COÞMAYA SORULARI 1. BÖLÜM DÝKKAT! Bu bölümde 1 den 10 a kadar puan deðeri 1,25 olan sorular vardýr. 3. Çarpýmlarý 24 olan iki sayýnýn toplamý 10 ise, oranlarý kaçtýr? 2 1 1 2 A) B) C) D) 3 2 3

Detaylı

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de

Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Saðlýk çalýþanlarý GöREV'de Onaylayan Administrator Wednesday, 20 April 2011 Orijinali için týklayýn Saðlýk emekçilerinin 2 gün süren grevleri baþladý. Ülke genelindeki hastanelerin nereyse tamamýnda hastanede

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25 Ekim 2010 Pazartesi YIL: 9 SAYI: 3231 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT ATLASINLAR FERÝBOTA GELSÝNLER... Ahmet Uzun'a göre, hakkýnda ortaya atýlan iddialar CTP'yi yýpratmak içinmiþ... Ýlahi Ahmet Bey, kendi kendini hurdaya çevirmiþ olan bir aracýn yýpranacak daha nesi var? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 25

Detaylı

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY

DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY söyleþi - interview ÝKTÝSAT ÝÞLETME ve FÝNANS SÖYLEÞÝ DONALD JOHNSTON OECD GENEL SEKRETERÝ INTERVIEW DONALD JOHNSTON OECD GENERAL SECRETARY Bu söyleþi, Genel Yayýn Yönetmenimiz Ali Bilge tarafýndan 15

Detaylı

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii)

Saman-i Viran-i Evvel Camii (Çukur Çeþme Camii) 264 Âbideler Þehri Ýstanbul Saman-i Camii (Çukur Çeþme Camii) camiinin minaresi deðiþik bir biçimde inþâ edilmiþtir. Süleymaniye Camii nin doðusunda arka cephesinde yer alan ve Çukur Çeþme Mescidi olarak

Detaylı

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta

Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta Mikro Dozaj Firmamýz mühendisliðinde imalatýný yaptýðýmýz endüstriyel tip mikro dozaj sistemleri ile Kimya,Maden,Gýda... gibi sektörlerde kullanýlan hafif, orta ve aðýr hizmet tipi modellerimizle Türk

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4054 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝRKAÇ SAATLÝK MEMLEKET HALLERÝ...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Ocak 2013 Salý YIL: 12 SAYI: 4054 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT BÝRKAÇ SAATLÝK MEMLEKET HALLERÝ... Serdar Denktaþ, Küçük'e meydan okudu mecliste. "Allaha inanýyorsan ayaða kalk ve oy satýn almadýðýna dair yemin et" dedi. Küçük deli mi? Yemin etsin de çarpýlsýn mý sonra? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 SÖZCÜ / AKP de bir kişi konuşur, diğerleri asker gibi bekler! Tarih : 06.01.2012 CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu hem AKP deki tek adamlığı hem de Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ın üslubunu ve liderliğini

Detaylı

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim:

* Okuyalım: * Akıl Oyunları: * Matematik: * El Becerisi: * Alıștırma-Bulmaca: * Bilim ve Teknoloji: * Gezelim-Görelim: 3. SINIF 1.ta haf * Okuyalım: Eșek * Matematik: Çevremizdeki Üçgenler * Alıștırma-Bulmaca: Sözcük Avı * Gezelim-Görelim: Doğal Yașam Parkı * Alıștırma-Bulmaca: Sıradaki Șekil Hangisi * Doğa: Karıncaların

Detaylı

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý

Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý 2007-18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Ýstanbul, 28 Aralýk 2007 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2007/18 Motorlu Taþýtlar Vergisi Oranlarý Motorlu Taþýtlar Vergisi Kanunu'nun 10 uncu maddesi uyarýnca,

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu: Gezi Parkından dünyaya yansıyan ses daha fazla özgürlük, daha fazla demokrasi sesidir. Tarih : 15.06.2013 Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye de görev yapan yabancı

Detaylı

Sanayici ve Ýþadamlarý Derneði www.tutevsiad.org BÝRLÝKTEN KUVVET DOÐDU TÜRK-ÇÝN EKONOMÝK VE TÝCARÝ ÝÞBÝRLÝÐÝ FORUMU NDA BÝZDE TÜTEVSÝAD OLARAK YERÝMÝZÝ ALDIK T.C. Baþbakaný Recep Tayyip Erdoðan'ýn 8-11

Detaylı

2015-2016 KISA PROGRAM NÝLÜFER ROTARY KULÜBÜ UR. 2440. BÖLGE BES ve EÐÝTÝM ASAMBLESÝ 26-29 MART 2015 Sevgili Dostlarýmýz; U.R. 2440. Bölge 2015-2016 Dönemi BES ve Eðitim Asamblesine hoþ geldiniz. Önemli

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4055 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÝTTÝK, GÖRDÜK, DÖVÜLDÜK, KOVULDUK

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 30 Ocak 2013 Çarþamba YIL: 12 SAYI: 4055 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT GÝTTÝK, GÖRDÜK, DÖVÜLDÜK, KOVULDUK Dipkarpaz'daki fanatik saldýrganlarý aklama gaylesi tuttu bazýlarýný. Tahriklere kapýldýklarý için onlarýn bir suçu yokmuþ!.. Eðer öyleyse Sivas'taki aydýnlarý diri diri yakanlarýn da suçlu olduðunu kim

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor

2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor TD 161.qxp 28.02.2009 22:11 Page 1 C M Y K 1 Mart 2009 Sayý:161 Sayfa 6 da 2003 ten 2009 a saðlýkta dönüþüm þiddet le sürüyor Saðlýkta Dönüþüm Programý nýn uygulanmaya baþladýðý 2003 yýlýndan bu yana çok

Detaylı

Sonucu merakla beklenen Biokim davasýnda karar dün okundu... Tarih: 23 Haziran 2013

Sonucu merakla beklenen Biokim davasýnda karar dün okundu... Tarih: 23 Haziran 2013 Özkan Yorgancýoðlu ömür adam... "Zam yaparak bir faciayý önledik" diyor. Facia ancak halkýn cebinden parayý alarak önlenebiliyorsa, bu da baþka bir facia! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 21 Kasým 2013 Perþembe

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR?

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Nisan 2011 Cuma YIL: 10 SAYI: 3416 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SÝGORTASINIZ ZAMANLAR? Lefkoþa'daki devlet hastanesinin ameliyathane servisinde de bugün greve gidiliyor. Kalp ameliyatý için KKTC masaya yatýrýlacaðýndan, bugün baþka ameliyat yapýlmayacak! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29

Detaylı

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ

DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ DALKARA'DAN PAZARCIK TA GÖVDE GÖSTERİSİ Cumhuriyet Halk Partisi 25.Dönem Kahramanmaraş Milletvekili Adayı Efsane Başkan Kamil Dalkara memleketi Pazarcık ta Gövde gösteri yaptı. CHP Kahramanmaraş Milletvekili

Detaylı

17 ÞUBAT kontrol

17 ÞUBAT kontrol 17 ÞUBAT 2016 5. kontrol 3 puanlýk sorular 1. Ahmet, Beril, Can, Deniz ve Ergün bir çift zar atýyorlar. Ahmet Beril Can Deniz Ergün Attýklarý zarlarýn toplamýna bakýldýðýna göre, en büyük zarý kim atmýþtýr?

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Küçük bir salyangoz, 10m yüksekliðinde bir telefon direðine týrmanmaktadýr. Gündüzleri 3m týrmanabilmekte ama geceleri 1m geri kaymaktadýr. Salyangozun direðin tepesine týrmanmasý

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

2014-2015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "4. AKIL OYUNLARI TURNUVASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 4. Akýl Oyunlarý Turnuvasý, 21 Þubat 2015 tarihinde Özel Sancaktepe Okyanus Koleji

Detaylı

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir.

konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler Dairesi bir devlet kuruluºu olup, bu kuruluº ülkede yaºayan herkese ücretsiz hizmet vermektedir. 1/7 AMT FÜR SOZIALE DIENSTE FÜRSTENTUM LIECHTENSTEIN Sosyal Hizmetler Dairesi Çocuk ve gençlik hizmetleri Sosyal hizmetler Terapi hizmetleri Ýç hizmetler konularýnda servis hizmeti sunan Sosyal Hizmetler

Detaylı

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com

Al iþte adalet. Savcýlýktan bu kadar. Açý senerlevent@yahoo.com Belediyede ne kefen, ne de mezar taþýna isim yazacak boya kalmadý mý? O halde biz de kefen ve boya tedarik edilene kadar ölümümüzü erteleriz! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 29 Haziran 2012 Cuma YIL: 11

Detaylı

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi

Soðaným da kar gibi Elma gibi, nar gibi Kim demiþ acý diye, Cücüðü var bal gibi BÝRÝNCÝ BÖLÜM 1 Dünya döndü Son ders zili çalýnca tüm öðrenciler sevinç çýðlýklarý atarak okulu terk etti. Ýkili öðretim yapýlýyordu. Sabahçýlar okulu boþaltýrken, öðleci grup okula girmeye hazýrlanýrdý.

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 3 puanlýk sorular 1. Aþaðýdaki seçeneklerden hangisinde bulunan parçayý, yukarýdaki iki parçanýn arasýna koyarsak, eþitlik saðlanýr? A) B) C) D) E) 2. Can pencereden dýþarý baktýðýnda, aþaðýdaki gibi parktaki

Detaylı

014-015 Eðitim Öðretim Yýlý ÝSTANBUL ÝLÝ ORTAOKULLAR ARASI "7. AKIL OYUNLARI ÞAMPÝYONASI" Ýstanbul Ýli Ortaokullar Arasý 7. Akýl Oyunlarý Þampiyonasý, 18 Nisan 015 tarihinde Özel Sancaktepe Bilfen Ortaokulu

Detaylı

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI

BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI BİR GRUP EĞİTİM-SEN ÜYESİ GÖREVİNDEN AYRILAN MUSTAFA ÖZCAN ALEYHİNE EYLEM YAPTI Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Özcan ın kurum değişikliği ile Ankara Gölbaşı belediye başkan yardıcılığı görevine

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7

TEST. 8 Ünite Sonu Testi m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 K 25 6 L 30 5 M 20 7 TEST 8 Ünite Sonu Testi 1. 40 m/s kaç km/h'tir? A) 72 B) 144 C) 216 D) 288 2. A noktasýndan harekete baþlayan üç atletten Sema I yolunu, Esra II yolunu, Duygu ise III yolunu kullanarak eþit sürede B noktasýna

Detaylı

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41.

7215 7300-02/2006 TR(TR) Kullanýcý için. Kullanma talimatý. ModuLink 250 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý C 5. am pm 10:41. 7215 73-2/26 TR(TR) Kullanýcý için Kullanma talimatý ModuLink 25 RF - Modülasyonlu kalorifer Kablosuz Oda Kumandasý off on C 5 off 2 on pm 1:41 24 Volt V Lütfen cihazý kullanmaya baþladan önce dikkatle

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2012 Çarþamba YIL: 11 SAYI: 3929 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KUYRUKLU YALANLAR. Eroðlu'nun New York'ta Ekvator Ginesi Cumhurbaþkanýyla görüþmesini bir Rum diplomat gizlice dinlerken yakalanmýþ... Kaþif'in mi, Küçük'ün mü kazanacaðýný merak etmiþ herhalde! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 5 Þubat 2011 Cumartesi YIL: 10 SAYI: 3333 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT MUTLULUÐUN. Türkiye'ye karþý yapýlan eylemlere engel olamadýðý için KKTC hükümetinden hesap soracakmýþ Tayyip Erdoðan! Dikkat Ýrsen Bey! Bugünlerde Ankara'ya gitmek hiç de akýl kârý deðil! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu

Rüþvet komplosu yapanlar, þimdi de bu Hangi baykuþ Eroðlu'nun kulaðýna fýsýldamýþsa fýsýldamýþ... Meclisten çekilmeye hazýrlanan partiler varmýþ! Nerde o günler Derviþ Bey... Onlarý çelik halatlarla baðlayýp çeksek de yerlerinden kýpýrdatamayýz!

Detaylı

Gelir Vergisi Hadleri

Gelir Vergisi Hadleri 2010-12 Gelir Vergisi Hadleri Ýstanbul, 04 Ocak 2010 Sirküler Numarasý : Elit - 2010/12 Sirküler 2010 Yýlý Gelir Vergisi Hadleri Gelir Vergisi Kanunu (GVK)'nun mükerrer 123. maddesinin 2'nci fýkrasý uyarýnca,

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Ocak 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4411 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SUÇLU AYAÐA KALK.

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 22 Ocak 2014 Çarþamba YIL: 13 SAYI: 4411 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT SUÇLU AYAÐA KALK. Polis Genel Müdürlüðü'nün açýkladýðý yýllýk trafik raporuna göre, kazalarýn yarýsý aþýrý süratten ileri gelmekteymiþ... Maþallah, düzene karþý mücadelede çok yavaþýz, ama ölüme uçarak gidiyoruz! ÝCAZETSÝZ

Detaylı

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127

KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 Düzenleyen Administrator Salý, 15 Haziran 2010 Mersin Gazetesi KÜLTÜR SANAT-MAVÝ KARANFÝL-127 YAZIK Abidin GÜNEYLÝ-Mersin Küfürün adýný günah koymuþlar Etsem bana yazýk etmesem

Detaylı

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars

TARÝH: 19 Eylül 2014 Cuma YIL: 13 SAYI: 4651 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Ülker Fahri. Erdoðan Baybars Hem sürat tutkunlarýmýz, hem de KKTC ateþi ile yananlarýmýz için ralli bayramý var bugün... Haritaya bizi de dahil ettiler ya, tanýnmýþ kadar olduk! Hele bir gün sahiden tanýrlarsa saðcýmýz solcumuz göbek

Detaylı

Kanguru Matematik Türkiye 2017

Kanguru Matematik Türkiye 2017 4 puanlýk sorular 1. Dünyanýn en büyük dairesel pizzasý 128 parçaya bölünecektir. Her bir kesim tam bir çap olacaðýna göre kaç tane kesim yapmak gerekmektedir? A) 7 B) 64 C) 127 D) 128 E) 256 2. Ali'nin

Detaylı

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007

2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 2007/82 Nolu SGK GENELGESÝ(Fatura Bedellerinin Ödenmesinde Karþýlaþýlan Sorunlar) Cuma, 26 Ekim 2007 GENELGE 2007/ 82 2007/46 sayýlý Fatura Bedellerinin Ödenmesi konulu Genelge gereði Kurum web sayfasýnda

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4294 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KKTC'NÝN ÝRADESÝYLE ÇÖZÜM...

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 26 Eylül 2013 Perþembe YIL: 12 SAYI: 4294 FÝYATI: 2.50 TL (KDV dahil) Þener LEVENT KKTC'NÝN ÝRADESÝYLE ÇÖZÜM... Marketten ekmek çalan bir vatandaþ polis tarafýndan tutuklandý. Bir tane olsa baðýþlarlardý herhalde... Ama 46 tane! Nüfusa göre! Allah bol çocuk verdiyse kulun günahý ne? ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH:

Detaylı

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3298 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars

ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 31 Aralýk 2010 Cuma YIL: 10 SAYI: 3298 FÝYATI: 2 TL (KDV dahil) Þener LEVENT. Erdoðan Baybars UBP yýlý transferle kapattý... Ve bir aslancýk daha kattý diðer aslancýklarýnýn yanýna... Kuzucuklar çeksin gayleyi... Yalnýz aslancýk deðil, bir de ejderha var artýk karþýlarýnda! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE

Detaylı

Açý senerlevent@yahoo.com

Açý senerlevent@yahoo.com Rüzgar gibi geçti... Baþrollerde Joe Biden, Jill Biden... Yönetmen Joe Biden... Prodüksiyon Biden Company. Türü kurgu. Konu: Gaz gelecek yerden tavuk esirgenmez! ÝCAZETSÝZ GÜNLÜK GAZETE TARÝH: 23 Mayýs

Detaylı