AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2274 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1271 AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Yazar Av. Cemalettin GÜRLER Editör Prof.Dr. Ufuk AYDIN ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2011 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc s Yrd.Doç.Dr. rem Erdem Ayd n Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ö r.gör. Taner fiiflman Kitap Koordinasyon Birimi Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Avukatl k ve Noterlik Hukuku ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, Kas m 2013

3 çindekiler iii çindekiler Önsöz... K saltmalar... x xi Avukatl k Mesle inin Tan m ve Özellikleri... 2 AVUKATLIK MESLE N N TANIMI... 3 AVUKATLI IN ÖZELL KLER... 4 Avukatl n Kamu Hizmeti Özelli i... 4 Avukatl n Serbest Meslek Özelli i... 4 Avukatl kta Meslek Tekeli... 5 Avukat Ba ms zl... 6 Avukat-Devlet liflkisinde Ba ms zl k... 6 Avukat-Müvekkil liflkisinde Ba ms zl k... 8 Avukat n Toplumdan Ba ms zl... 8 ddia ve Savunma Dokunulmazl... 8 Özet... 9 Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet Kaynaklar Avukatl k Mesle i Hakk nda Genel Bilgiler AVUKATLIK MESLE NE KABUL Ç N ARANAN fiartlar Avukatl k Mesle ine Kabul çin Aranan Olumlu fiartlar Avukatl k Mesle ine Kabul çin Aranan Olumsuz fiartlar AVUKATLIK MESLE LE B RLEfiMEYEN filer AVUKATLIK MESLE LE B RLEfiEN filer AVUKAT - MÜVEKK L L fik S (AVUKATLIK SÖZLEfiMES ) Avukatl k Sözleflmesinin Özellikleri Avukatl k Sözleflmesinin Sona Ermesi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet Kaynaklar Avukat n Hak ve Yetkileri AVUKAT-MÜVEKK L L fik S N N HUKUK N TEL AVUKATIN VEKÂLET L fik S NDEN KAYNAKLANAN HAKLARI Ücret Hakk ÜN TE 2. ÜN TE 3. ÜN TE

4 iv çindekiler Avukat n Ücret Alaca na liflkin Hapis ve Rüçhan Hakk Sulh, Azil ve stifa Hallerinde Avukatl k Ücreti Davadan Feragat, Davay Kabul Hallerinde Yarg lama Gideri Niteli indeki Avukatl k Ücreti Adli Yard ma liflkin Hükümler ile Ceza Muhakemeleri Kanunu Çerçevesinde Görevlendirilen Avukat n Ücreti Ücret Alaca n n Tahsili Yarg lama Gideri Niteli indeki Vekâlet Ücreti Avans ve Masraf Talep Hakk Vekâlet Görevini Yerine Getirme Dolay s yla U ram fl Oldu u Zarar ve Ziyan n Giderilmesini Talep Hakk AVUKATIN STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN YETK LER Dosya Evrak n Tetkik Yetkisi Haz r Bulunma Yetkisi Görüflme Yetkisi Yaz flma Yetkisi Soru Sorma Yetkisi Örnek Ç karma ve Onaylama Yetkisi Tebligat Yapma Yetkisi Duruflmay Terk Etme Yetkisi Kanun Yoluna Baflvuru Yetkisi S r Saklama Yetkisi ddia ve Savunma Dokunulmazl Uzlaflt rma Yetkisi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet Kaynaklar ÜN TE Avukat n Yükümlülükleri AVUKAT-MÜVEKK L L fik S NDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER 43 Ayd nlatma Yükümlülü ü Sadakat Yükümlülü ü Edimini Özenle fa Yükümlülü ü Edimini fiahsen Yerine Getirme Yükümlülü ü Vekâletten Uygun Olmayan Zamanda Çekilmekten Kaç nma Yükümlülü ü Vekil Edenin Talepleri Dairesinde Vekâlet Görevini Yürütme Yükümlülü ü Vekil Eden Menfaatlerini Koruma ve Savunmada En Güvenilir Usulün zlenmesi Yükümlülü ü Vekil Edenine Yol Gösterme ve Tavsiyede Bulunma Yükümlülü ü... 45

5 çindekiler v Üstlendi i Her fl çin Dosya Tutma Yükümlülü ü Elinde Bulundurdu u Dava Evrak ile lgili Yükümlülükleri Evrak Saklama Yükümlülü ü Evrak n Vekil Edence ncelenmesine Katlanma Yükümlülü ü Hesap Verme Yükümlülü ü S r Saklama Yükümlülü ü AVUKAT-MAHKEME L fik S NDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER 47 Gerçe in Bulunmas na Katk Sa lama Yükümlülü ü Teklif Olunan Bir fli Haks z veya Yolsuz Buldu unda Red Yükümlülü ü 47 Davay Sürüncemede B rakmaktan Kaç nma Yükümlülü ü Tan klarla Temasa Geçmek ve Onlar Etkilemekten Kaç nma Yükümlülü ü Bilirkiflilerle liflkisi Bak m ndan Tabi Oldu u Yükümlülük AVUKATIN YARGILAMA MERC LER VE RESM MAKAMLARLA L fik LER NDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER AVUKATLIK STATÜSÜNDEN KAYNAKLANAN YÜKÜMLÜLÜKLER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet Kaynaklar Avukatl k Meslek Kurallar AVUKATLIK MESLE NE L fik N GENEL KURALLAR YARGI ORGANLARIYLA VE ADL MERC LERLE L fik LER MESLEKTAfiLAR ARASI DAYANIfiMA VE L fik LER fi SAH PLER YLE L fik LER AVUKATLARIN BAROLARLA VE TBB LE L fik LER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet Kaynaklar Noterli in Tan m, Niteli i ve Hukuktaki Yeri NOTERL N VE NOTERL K HUKUKUNUN TANIMI NOTERL N KURULMASI VE YETK ÇEVRES Noterliklerin Kurulmas Noterliklerin Yetki Çevresi Noterliklerin S n fland r lmas NOTERL N ÖZELL KLER ÜN TE 6. ÜN TE

6 vi çindekiler Kamu Hizmeti Olma Özelli i Serbest Meslek Olma Özelli i NOTERL E KABUL VE MESLE E G R fi Noterlik Staj na Tabi Olmayanlar Noterli e Atanma Atanan Noterlerin Göreve Bafllamas Noterlik Görevinin Sona Ermesi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet Kaynaklar ÜN TE Noterlik ve Mesleki Orgaizasyonu NOTERL K DA RES Noterlik Dairesinin Bölümleri Noterlik Dairesinde Tutulmas Gereken Defterler Noterlik Dairesinde Çal flan Görevliler Kâtipler Hizmetliler Noterlik Personelinin Statüsü Noterlik Dairesinin Devri Noterli in Boflalmas Noter Vekilleri NOTER ODALARI Noter Odalar n n Kuruluflu Noter Odalar n n Yap s ve Görevleri Noter Odas Baflkan ve Görevleri Noter Odas Yönetim Kurulu ve Görevleri Noter Odas Genel Kurulu ve Görevleri Türkiye Noterler Birli i nin ve Noter Odalar n n Denetimi TÜRK YE NOTERLER B RL Türkiye Noterler Birli i nin Kuruluflu ve Görevleri Türkiye Noterler Birli i nin Organlar Türkiye Noterler Birli i Baflkan Türkiye Noterler Birli i Baflkanl k Divan Türkiye Noterler Birli i Yönetim Kurulu Türkiye Noterler Birli i Disiplin Kurulu Türkiye Noterler Birli i Kongresi Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar... 97

7 çindekiler vii S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Noter fllemleri NOTERLER N GENEL OLARAK YAPACAKLARI filer NOTERLER N ÖZEL OLARAK YAPACAKLARI filer Tespit flleri Emanet flleri Resmi Vasiyetname Düzenleme Ölüme Ba l Tasarruflarla lgili fller Tebligat flleri Dan flmanl k Yapma NOTER N DÜZENLEME VEYA ONAYLAMA YOLUYLA SENET YAPMASI Düzenleme Yoluyla Senet Düzenleme Yoluyla Senedin Yap l fl Düzenleme Yoluyla Yap lan Senetlerin Hukukî Sonuçlar Onaylama Yoluyla Senet Onaylama Yoluyla Senedin Yap l fl Onaylama Yoluyla Yap lan Senetlerin Hukukî Sonuçlar NOTER N filemler NE L fik N D ER B LG LER Noterin mza Yetkisinin Devri Baflkalar Ad na fllem Yapt r lmas Foto raf Yap flt r lmas Noter fllemlerinde Ç k nt, De ifltirme, Fesih, ptal Ve Düzeltme Noter flleminin Yap laca Yer NOTER filemler N N HÜKÜMLER VE HUKUK SONUÇLARI Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet Kaynaklar Noterlerin Hak ve Yükümlülükleri NOTERLER N HAKLARI Ücret Hakk Noterlerin Gelirleri Noterlerin Giderleri zin Hakk Mazeret zni Hakk Hastal k stirahat NOTERLER N YÜKÜMLÜLÜKLER ÜN TE 9. ÜN TE

8 viii çindekiler Noterlik Görevi ile Birleflmeyen ve Noterlerin Yasakl Oldu u fller Çal flma Saatlerine Uyma Yükümlülü ü Tatilde fl Yapma Yasa Emredici Hükümlere Uyma Zorunlulu u Meslek S rr n Saklama Yükümlülü ü Evrak ve Defterlerin Gizlili ine Uyma Yükümlülü ü Yafl Tahdidine Uyma Yükümlülü ü NOTER filemler NDEN YASAKLILIK Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet Kaynaklar ÜN TE Noterin Faaliyetinden Do an Yükümlülükleri, Denetimi ve Sorumluluklar NOTER N FAAL YET NDEN DO AN YÜKÜMLÜLÜKLER Yemin Etmek Teminat Yat rmak mza ve Mühür Örneklerini Göndermek Harç ve Vergi Toplamak Vergi Dairesine Bildirimde Bulunmak Bölge Çal flma ve Sosyal Güvenlik Kurumuna Bildirimde Bulunmak Sosyal Sigortaya Tabi Olmak NOTERL KLER N DENET M Adalet Bakanl Türkiye Noterler Birli i NOTERLER N SORUMLULUKLARI Noterlerin Hukuki Sorumlulu u Sorumlulu un fiartlar Noterin Hukuki Sorumlulu unun Hüküm ve Sonuçlar Sorumlulu a Karfl Güvence Noterlerin Cezai Sorumlulu u / Görevle lgili Suçlar Türk Ceza Kanunu nda Düzenlenen Suçlar Noterlik Kanunu nda Düzenlenen Suçlar Notere ve Noter Görevlilerine Karfl fllenen Suçlar Noter Hakk nda Soruflturma ve Kovuflturma Noterlerin Disiplin Sorumlulu u Disiplin Cezas n Gerektiren Suçlar Disiplin Cezalar Disipline liflkin Usul Hükümleri Özet Kendimizi S nayal m

9 çindekiler ix Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar nternet Kaynaklar Sözlük Dizin

10 x Önsöz Önsöz Hukuk kiflilerle kifliler, kiflilerle devlet aras ndaki iliflkileri düzenleyen maddi yapt r ml kurallar bütünüdür. Hukukun amaçlar ndan biri ve belki de en önemlisi sosyal yaflam düzenlemek, sosyal yaflam n do as nda var olan sorunlara çözümler bulmaktad r. Hukukun bu amaca ulaflmas nda önemli fonksiyonlar üstelen iki mesleki kategori bu kitab n konusunu oluflturmaktad r: Avukatlar ve Noterler. Avukatl n amac ; hukuki münasebetlerin düzenlenmesini, her türlü hukuki mesele ve anlaflmazl klar n adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesini ve hukuk kurallar n n tam olarak uygulanmas n yarg organlar, hakemler, resmi ve özel kifli, kurul ve kurumlar nezdinde sa lamakt r. Avukatlar ceza yarg lamas nda savunma makam n n temelini olufltururken; hukuk yarg lamas nda davac veya daval ya yol gösteren; adaletin sa lanmas nda, hakk n yerine getirilmesinde kurucu unsur fonksiyonuna sahip bir meslek grubunu oluflturmaktad r. Noter, hukuki güvenli i sa lamak ve anlaflmazl klar önlemek için ifllemleri belgelendiren ve kanunlarla verilen di er görevleri yerine getiren meslek grubunu ifade eder. Her iki kategori de bir yandan serbest meslek statüsünde iken, bir yandan da kamu hizmetini yerine getirir. Noterlik ve Avukatl n bir yandan serbest meslek olmas, bir yandan da kamu hizmeti sunmas uygulamada önemli sorunlar, aç kl - a kavuflturulmas gereken tereddütlere yol açmaktad r. Durum bu olmakla beraber hukuk literatüründe her iki meslekle ilgili inceleme ve araflt rma say s n n yeterli oldu unu söylemek mümkün de ildir. Bu kitap Adalet Önlisans Program için haz rlanm fl; Avukatl k ve Noterlik mesle inin özelliklerini, meslek sahiplerinin hak ve yetkilerini, mesleki örgütlenmelerini ve sorumluluklar n ele almaktad r. Kitab n haz rlanmas nda internet ortam yan nda, bu alanda yaz lm fl makale ve di er eserlerden de yararlan lm flt r. Avukatl k ve Noterlik Hukuku kitab m z n yazar bu dersi uzunca bir süredir Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulunda baflar yla yürüten Avukat Cemalettin GÜRLER'dir. Program koordinatörümüz Doç.Dr. Ayfle YÜRÜK vas tas yla tan flma ve çal flma f rsat buldu um Say n Av. GÜRLER, büyük bir azim ve çal flkanl kla kitab n süresi içinde bas m na katk da bulunmufltur. Ayr ca kitab n tashihi, tekrar tekrar okunup düzeltilmesi ve bir k s m teknik düzenleme ifllerinde titizlikle yard mda bulunan de erli asistan m z Dr. Seda TEKEL 'ye de teflekkür etmek gerekir. Avukatl k ve Noterlik Hukuku isimli kitab m z n ilk bask s nda bir tak m eksiklikler ve hatalar bulunmas ihtimalini sakl tutarak ve bunlar n sonraki bask - larda düzeltilece i güvencesini vererek, kitab m z n tüm okuyuculara yararl olmas n diliyorum. Editör Prof.Dr. Ufuk Ayd n Eskiflehir, Temmuz 2011.

11 K saltmalar xi K saltmalar Av. K.: Avukatl k Kanunu BK: Borçlar Kanunu CMK: Ceza Muhakemesi Kanunu HUMK: Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu K: cra ve flas Kanunu NDAHHY: Noterlik Dairesi Arfliv Hizmetleri Hakk nda Yönetmelik NK: Noterlik Kanunu NKY: Noterlik Kanunu Yönetmeli i TBB: Türkiye Barolar Birli i TCK: Türk Ceza Kanunu TNB: Türkiye Noterler Birli i

12 1AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Avukatl k mesle ini tan mlayabilecek, Avukatl n özelliklerini aç klayabilecek, ddia ve savunman n dokunulmazl n aç klayabileceksiniz. Anahtar Kavramlar Avukat Kamu hizmeti Serbest meslek Meslek tekeli Ba ms zl k ddia ve savunman n dokunulmazl çindekiler Avukatl k ve Noterlik Hukuku Avukatl k Mesle inin Tan m ve Özellikleri AVUKATLIK MESLE N N TANIMI AVUKATLI IN ÖZELL KLER

13 Avukatl k Mesle inin Tan m ve Özellikleri AVUKATLIK MESLE N N TANIMI Binlerce y ll k öncesinden bu yana çeflitli flekillerde tan mlanan avukatl n üç tan m n özgünlükleri ve önemleri aç s ndan göz önüne almak gerekir. Bunlardan ilki eski yunan mitolojisindeki Litailer (Yalvar lar - Avukatlar)dir. Zeus un k zlar ndan Litailer vard r ki onlar da adalet iflinde savunmay üstlenmifllerdir. Yalvar lar denilen Litailer Zeus un çirkin k zlar d r. Topludurlar. Yüzleri burufluk, gözleri flafl d r. Suç iflleyenlerin kand r ld klar n, yarg çlara anlat r dururlar. Zeus un onlar ba fllamas n isterler. Mitoloji de yer alan Litailer bu nitelikleriyle avukatl k mesle- inin temsilcisidirler. (BOZKURT, 2008) Avrupa Konseyinin Avukatl k Mesle inin cras ndaki Özgürlükler Hakk nda 9 Numaral Tavsiye Karar nda avukat Bu tavsiyenin amac bak m ndan avukat sözcü ü, ulusal yasaya uygun olarak dava açmaya, müvekkili ad na hareket etmeye, hukukun uygulanmas na, müvekkili ad na mahkemeye ç kmaya veya ona dan flmanl k yapmaya ve onu temsil etmeye ehil ve yetkili olan ve Prensip 1. (2) ye göre meslek örgütüne kayd kabul edilmifl kiflidir. Avukatl k, Avukatl k Kanunu nun 2. maddesinde avukat, her türlü hukuki sorun ve anlaflmazl klar n, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallar n n tam olarak uygulanmas nda, yarg organlar na, kiflilere, kurum ve kurulufllara yard m etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kifliler fleklinde tan mlanm flt r. Yukar daki tan mdan da anlafl laca üzere, avukat n iki yönlü ifllevi bulunmaktad r. Buna göre avukat taraf temsilcisi olarak faaliyet göstermekle birlikte, yarg lama faaliyetlerine kat larak yarg n n bir çal flan olmak s fat yla, adaletin gerçeklefltirilmesi çabas na da ortak olmaktad r Mitoloji de yer alan Litailer avukatl k mesle inin ilk temsilcisidirler. Avukatl k Kanunu, avukat nas l tan mlam flt r? Geliflmeler zaman içinde Avukatl yaln zca bir savunma ifllevi olmaktan da ç karm fl, hukuki iliflkilerin daha bafllang c nda hukuka uygun olarak düzenlenmesi, uyuflmazl klar n önceden önlenmesi gibi önemli ve ça dafl bir yaklafl m öne alm flt r.(gören, 2010) SORU 1 SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ

14 4 Avukatl k ve Noterlik Hukuku AVUKATLI IN ÖZELL KLER Avukatlar, mesleki faaliyetlerini barolar n denetim ve gözetimi alt nda sürdürürler Avukat; yarg ç ve savc n n yan nda yer alan, yarg erkinin ve hukuk devletinin olmazsa olmaz önemde bir unsurudur. Avukatl n Kamu Hizmeti Özelli i Kamu hizmeti nitelemesi, iki temel ö enin varl n gerektirmektedir. Bunlardan ilki hizmetin kamuya yönelmifl oldu unun siyasal organlarca kabul edilmesi yani di- er bir ifadeyle kamuya yararl olmas, ikincisi ise kamu kurulufllar nca veya ilgili kamu kurumunca denetlenen özel kiflilerce ifa edilmesidir. Kamu hizmetleri, genel ve kolektif gereksinmeleri karfl layarak kamu yarar n gerçeklefltiren hizmetler ise, toplumda adalet da t m na dair faaliyetlerin kamusal nitelikte bir hizmetler bütünü oldu u tart fl lmazd r. Av. K. 1. maddesi aç kça Avukatl k kamu hizmetidir der. Avukatlar, mesleki faaliyetlerini, tüzel kiflili i haiz kamu kurumu niteli inde mesleki kurulufllar olan barolar n denetim ve gözetimi alt nda sürdürürler (Av. K. m. 76/1). Avukatl n kamu hizmeti niteli i, gereksinim duyan herkesin bu faaliyetlerden yararlanabilmesini gerektirir. Hukuk devleti olman n gerekleri aras nda bulunan adli yard m ve zorunlu müdafilik kurumlar n bu ba lamda de erlendirmek gerekir. Avukatl k asgari ücret tarifelerinin, özel kanun hükümleriyle belirlenmesi ve görevleri s ras nda veya görevlerinden dolay avukatlara karfl ifllenen suçlar bak - m ndan, bu suçlar n yarg çlara karfl ifllenmifl olmas halinde uygulanacak ceza kanunu hükümlerinim uygulanmas da, avukatl n kamu hizmeti niteli inin sonuçlar ndand r. Avukat, idare hukuku anlam nda bir kamu görevlisi de ildir. Ancak ceza yarg - lamas nda müdafi olarak, özel hukukta ise müvekkil-vekil eden nam ve hesab na hukuki tasarrufta bulanan bir vekil olarak iktidar ve yetki kullanmak suretiyle bir kamu görevi ifa etmektedir. Avukatl k Kanunu nun 1. maddesinde avukatl k faaliyetinin, bir serbest meslek olarak nitelenmesi, avukat n idare hukuku anlam nda bir kamu görevlisi olarak kurgulanmad n n aç k göstergesidir. Avukatl n Serbest Meslek Özelli i Serbest Meslek sermayeden ziyade flahsi eme e, bilimsel ve mesleki bilgiye ve uzmanl a dayanan, ticari özellik tafl mayan, serbest meslek erbab n n iflverene tabi olmaks z n flahsi sorumluluk alt nda kendi nam ve hesab na yap lan faaliyet olarak tan mlanabilir. Avukatl n serbest meslek olarak alg lanmas avukat n müvekkilinin haklar n bireysel olarak savunabilmesinin ve bunun için mücadele eden kifli olarak görevini eksiksiz gerçeklefltirebilmesinin ön flart d r. Avukatl k mesle inin serbest meslek özelli i uygulamada afla daki flekillerde ortaya ç kar. Avukat yarg lamada gerçe e ulafl lmas ve adil karar n inflas bak m ndan önemli bir konuma sahiptir. Ancak avukat n savunmas nda aç klad hukuki görüflün esas al nmas, yarg c n hukuk bilmek ve uygulamak zorunda oldu u kural n n yok say lmas anlam na gelmez. Avukat; yarg ç ve savc n n yan nda yer alan, yarg erkinin ve hukuk devletinin olmazsa olmaz önemde bir unsurudur. Onun için de avukatlar her ne kadar yaflamlar n n ekonomik yönünü avukatl k faaliyetiyle finanse etseler de kendilerinin tacir, avukatl k faaliyetinin ticari bir faaliyet hedeflerinin de kar etmek olmad n n idraki içindedirler. Avukat müvekkilinin hukuki problemlerinin çözümüne yönelik faaliyette bulunur. Ancak bu faaliyetleri s ras nda mahkemeden hukuka uygun olmayan isteklerde bulunamaz (Av.K. m. 38).

15 1. Ünite - Avukatl k Mesle inin Tan m ve Özellikleri 5 Avukat, mesleki faaliyetlerini, ifl görme konulu akitlerden vekâlet, hizmet ve eser sözleflmelerine dayanarak yürütür. Bu sözleflmelerde avukat veya müvekkil olsun her sözleflme taraf üzerine düflen akdi sorumluklar kural olarak ilgili sözleflmenin öngördü ü flekilde yerine getirir. Avukat, avukatl k sözleflmesi iliflkisine girip girmeme ve bunu sürdürüp sürdürmeme konusunda serbesttir. Ancak bu serbestinin bir s n r vard r; bu serbesti toplumsal yarar n söz konusu oldu u noktada son bulur. Avukat n serbestli inin karfl l olarak müvekkil, avukat n serbestçe seçer. Avukat n mesleki bilgisine, birikimine ve duruflmalarda gösterece i beceriye, k sacas kendisini en iyi flekilde temsil edebilece ine duydu u güven onu bu seçimi yapmaya sevk eder. Avukat-müvekkil iliflkisinde güven unsuru her iki taraf aç s ndan da büyük önem arz eder. Müvekkil, avukat na verdi i s rlar n iffla edilmeyece ine güvenir. Müvekkil aktard tüm s rlar n vekili olan avukat taraf ndan sadece savunma s n rlar içinde kullan laca na bunun d fl nda gizli kalaca na güvenebilmelidir. Avukat da, müvekkilinin savunmas için gerekli tüm bilgi ve belgelerin kendisine noksans z verildi i inanç ve kanaatinde olmal d r. Bu husustaki güven avukat n savunmas n gere ince yapabilmesi aç s ndan zorunludur. Avukat-müvekkil aras ndaki güven unsuru ne anlama gelir? 2 Güven unsuru üstlenilen iflin flahsen ifas ile yak ndan ilgilidir. Bu sebeple de avukat n üzerine düflen edimin kural olarak flahsen yerine getirilmesi gerekir. Bu husus avukat ile müvekkil aras nda kurulan akdi iliflkide belirleyici bir nitelik olarak ortaya ç kar. SORU SORU Avukat ile müvekkil aras nda kurulan iliflkide karfl l kl güvenin hâkim olmas ve taraflar n iradesinin esas al nmas kural n n istisnas n yasal yükümlülükten kaynaklanan zorunlu müdafilik kurumu oluflturur. Ücret konusunda yasa ile getirilmifl bulunan s n rlamalar ve reklâma iliflkin yasaklar, avukat n mesle ini yaparken kâr amac gütmedi inin ve SIRA güdemeyece inin S ZDE temel alametidir. Avukatl n bir serbest meslek olarak nitelendirilmesinin sebebi, bu mesle in özel nitelikli bir özgürlük içinde yürütülmesi gere ine dayan r. Avukat çal flma saatlerini ve biçimini özgürce takdir edebilir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ Avukatl kta Meslek Tekeli K T A P Anayasa n n 36. maddesinde belirtildi i üzere savunma hakk temel haklardand r. Bu kadar önemli bir hakk n yerine getirilmesini üstlenecek kiflilerin belirli niteliklere sahip olmas gerekir. Gün geçtikçe karmafl klaflan ve artan TELEV ZYON yasal düzenlemeler hak arayan kiflilerin hakka ulaflmas n ya da var olan haklar n n korunmas n zorlaflt rmaktad r. Bu durum hakk n kazan lmas veya korunmas n n gittikçe daha profesyonel olarak yap lmas n gerektirmektedir. Bu profesyonel destek de ancak meslek tekeline sahip avukatlar taraf ndan sa lanabilir. NTERNET Baro levhas na yaz l avukat olmayan kiflilerin kural olarak vekil s fat yla mahkemeye kabul olunmamalar n bu çerçevede de erlendirmek gerekir. Avukatl k Kanunu nun 35. maddesi adli ifllemleri vekâleten yapma hakk n sadece baroya kay tl avukatlara tan m flt r. Bir baflka deyiflle hukuki meseleler ve kanuni ifllere dair mütalaa vermek, mahkemeler, hakemler ve yarg yetkisine sahip di er organlar huzurunda gerçek ve tüzel kiflilerin haklar n dava edip savunmak ve bu konulardaki adli ifllemleri takip etmek, söz konusu ifllemlere ait her türlü evrak düzenlemek yetkileri kural olarak sa- K T A P TELEV ZYON NTERNET Adli ifllemleri vekâleten yapma hakk sadece baroya kay tl avukatlara tan nm flt r.

16 6 Avukatl k ve Noterlik Hukuku dece avukat unvan na sahip kiflilere aittir. Avukatlar, vekâleten ifl ve dava takip etmek konusunda bir tür mesleki tekele sahiptir. Avukatl k Kanunu nun 63. maddesinde kanun ifllerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, hakem ve yarg yetkisine haiz bulunan di er organlar huzurunda gerçek ve tüzel kiflilere ait haklar dava etmek ve savunmak adli ifllemleri takip etmek, bu ifllere ait bütün evrak düzenlemek, yaln z baroda yaz l avukatlara aittir denilmektedir. Avukatl k meslek tekelinin temelinde, hukuki yard ma gereksinim duyanlar n ancak bu iflin akademik e itimini alm fl olan kiflilere dan flmas ve bu kiflilerden yard m almas durumunda hak ve menfaatlerinin gere ince korunaca (bireysel yarar) ile birlikte bu suretle yarg lama faaliyetinin de daha kaliteli yap laca (kamu yarar ) düflünceleri yer al r. Avukat Ba ms zl Anayasa taraf ndan garanti alt na al nm fl mahkemelerin ba ms zl müessesesi, avukat ba ms zl ile s k ba lant içindedir. Zira her iki müessese bir araya gelerek yarg ba ms zl n infla etmektedirler. Avukat, ilk planda müvekkilinin menfaatlerini korumak durumundad r. Ancak avukat ayn zamanda hukuk devletini gerçeklefltirmek için faaliyette bulunmak ile yükümlüdür. Bu yüzden avukat hukuken baflvurulabilir nitelikte olmayan araç ve yöntemlerden yararlan r ise sadece disiplin hukuku bak m ndan de il ceza hukuku aç s ndan da cezaland r labilir bir eylem nedeniyle sorumlu olur. Devlet bir taraftan avukat kendi amaçlar do rultusunda baz yükümlülüklere tabi k lm fl; böylece müvekkil menfaatlerini himaye konusunda avukat n faaliyetlerini s n rland rm flt r. Di er taraftan da avukat, yarg lama faaliyetinin ba ms z çal flan bir unsuru olarak niteleyerek avukat n bu konudaki haklar n garanti alt na alm flt r. Böylece bir denge sa lanmaya çal fl lm flt r. Avukat ba ms zl çeflitli unsurlardan oluflan bir bütündür. Ba ms zl k ifl sahibine, meslek örgütüne, devlete, topluma, ulusal ve dinsel inançlara karfl ba ms z olmay gerektirir. Ba ms zl n unsurlar afla daki gibi s ralanabilir. Avukata, müvekkilinin menfaatini korudu u oranda, savunma s n rlar içinde kald sürece mutlak bir dokunulmazl k tan nm flt r. Avukat-Devlet liflkisinde Ba ms zl k Geliflen özgürlükler, teknolojinin ve sermayenin s n rlar kald ran etkisine karfl devletler hukuk alan ndaki etkinliklerini artt rmakta, bu alandaki kontrol mekanizmalar n güçlendirmeye çal flmaktad r. Devletin do rudan kiflilere veya topluma yönelmifl ç plak gücüne karfl avukatl k faaliyeti devleti varl k sebebi oluflturan toplumsal sözleflmenin gereklerine uymaya ve hukuk ile s n rl faaliyetle bulunmaya çekme çabas d r. Avukat n devletten ba ms zl, avukat n devletten gelecek talimat etki ve kontrollerin d fl nda bulunmas, mesle e kabulde serbestlik, yerleflme özgürlü ü, faaliyet alan serbestli i (serbest etki alan ) ile yarg faaliyetinin di er çal flanlar, bir baflka deyiflle savc ve yarg çlar karfl s ndaki ba ms zl k gibi gereklerden oluflur. Avukat, müvekkilinin yarar na olan tüm hususlar savunmas nda do rudan kullanma hakk na sahiptir. Avukat dilekçelerinde ve duruflmada müvekkilinin verdi i bilgilere dayanmak ve karfl taraf aleyhinde sert ifadeler kullanmak olana na sahiptir. Bu konuda herhangi bir flekilde tensipte bulunmakla yükümlü olmad gibi, ceza kovuflturmas na u rayaca korkusu da tafl mamal d r. Bu aç dan avukata, müvekkilinin menfaatini korudu u oranda, savunma s n rlar içinde kald sürece

17 1. Ünite - Avukatl k Mesle inin Tan m ve Özellikleri 7 mutlak bir dokunulmazl k tan nm flt r. Bu mutlak dokunulmazl k z rh n n sebebi avukat devletin ç plak veya dolayl bask s ndan korumakt r. Avukat, ceza yarg lamas nda, devletin ceza talebine iliflkin kamu yarar karfl s nda, san n bireysel menfaatlerini temsil eder. Avukat san n savunmas n yapan vekil olarak, san n haklar n etkin ve kapsaml bir biçimde korumak, yarg lamada müvekkil yarar na olan hususlar n dikkate al nmas n sa lamak ve bunu yaparken de hukuk düzeni ihlallerinden kaç nmak durumundad r. Ancak tam anlam yla ba ms zl a sahip olan bir müdafi bu görevleri tam olarak yerine getirebilir. Bu bak mdan, san n savunmas na iliflkin metnin özgürce haz rlanmas na getirilecek her türlü s n rlama veya avukat n savunma yaparken herhangi bir endifleye kap lmas na ve görevini gere ince yapamamas na yol açabilecek herhangi bir durum savunma hakk n n k s tlanmas sonucunu do uracakt r. Göz önünde bulundurulmas gereken çok önemli bir husus avukat n mahkemenin emrinde olmad d r. Avukat n mahkemeden talimat almas, mahkemeye tabi olmas düflünülemez. Avukat sadece hukuka tabidir. Ayn flekilde savunma avukat n n savc ile karfl l kl olarak eflit haklara sahip olmas, ceza yarg lamas ndaki silahlar n eflitli i ilkesinin ve dolay s yla ba ms zl n bir gere idir. Görevlerinden do an ve görevleri s ras nda iflledikleri suçlardan dolay avukatlar hakk nda dava aç lmas savc n n iste ine b rak lmam flt r. Bu hususta Adalet Bakanl ndan izin al nmas gerekir. Adalet Bakanl n n bu hususta verdi i izin, idari bir karar olup bu karara karfl idari yarg yoluna gidilerek, yürütmenin durdurulmas istenebilir. Avukatlar görevlerinden do an suçlarda nas l yarg lanabilir? 3 Avukat n sadece yarg lama organ olan mahkemelere karfl ba ms z olmas yeterli de ildir. Avukat yürütme organ olan Hükümete karfl da ba ms z olmal d r. Bu ba lamda avukat ba ms zl, görevini ne flekilde yerine getirece i konusunda hiçbir makam ve merciinin herhangi bir flekilde avukata talimat SORU verememesini, SORU etkide bulunamamas n gerektirir. Mesle ini icra ederken avukat hiçbir makam ve merciden talimat alamaz. Avukatl k mesle ine kabul hususundaki yetki ile mesle in icras na iliflkin denetimin tüm avukatlar n üyesi bulundu u özel meslek kuruluflu olan barolara ait olmas avukat n devlet karfl s nda ba ms zl aç s ndan zorunludur. Avukatlar n meslek kurulufllar olan barolar, Anayasa n n idare k sm nda (Anayasa m. 135) düzenlenmifltir. Kamu kurumu niteli indeki meslek kurulufllar AMAÇLARIMIZ olan barolar, kanunda gösterildi i flekilde, devletin idari ve mali denetimine tabidir. Barolarda avukat- lar n disiplin aç s ndan denetiminin, yine avukatlardan oluflan bir disiplin kurulu taraf ndan yap lmas, mesle in devletten ba ms z flekilde yürütülmesini K T A P sa layan K T A P çok önemli bir gerekliliktir. Barolar n varl k sebebi salt meslek mensuplar olan avukatlara güvence sa lamak olmay p, bunun ötesinde etkin ve ba ms z savunmay temin etmektir. TELEV ZYON TELEV ZYON Avukat, üstlendi i vekâlet ifli karfl l nda alaca vekâlet ücretini kural olarak müvekkil ile birlikte serbestçe kararlaflt r r (Av.K. m. 163/2). Bu konuda baz s n rlamalar (Av.K. m. 163) bulunmakla birlikte as l olan bu ücretin NTERNET taraflarca serbestçe NTERNET kararlaflt r lmas d r. Bu da avukat n devlet karfl s nda ba ms zl n n bir gere idir.

18 8 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Avukat n müvekkilden vekâlet ücreti almas avukat n müvekkile ba ml olmas n gerektirmez. Avukat-Müvekkil liflkisinde Ba ms zl k Avukat müvekkili yarar na faaliyette bulunan, müvekkiline hukuki yard m sunan bir meslek mensubudur. Vekil konumundaki avukat n iradesi müvekkilin iradesi ile s n rl d r ve bu nedenle avukat n karar verme serbestîsi k smen s n rlanm flt r. Bu durumla birlikte avukat müvekkile tabi de ildir. Avukat, meslek gerekleri do rultusunda müvekkilinden ba ms z olmak zorundad r. Bu ba lamda avukat gerçe in ortaya ç kmas n engellemek için suç delillerini yok eden, gizleyen, de ifltiren ve bozan bir kifli konumuna giremez. Avukat, müvekkili ile vekâlet iliflkisi d fl nda baz ekonomik ba lant lar kurar ise ba ml l k tehlikesi ortaya ç kar, böyle bir tehlikenin önüne geçmek için avukat n meslek icras nda ba ms zl n korumakla yükümlü oldu una iliflkin genel bir meslek hukuku kural getirilmifltir Avukat n müvekkilden vekâlet ücreti almas avukat n müvekkile ba ml olmas n gerektirmez. Zira yarg ç- savc maafl n devletten, noter ise ücretini ifllem yapt ran ilgiliden almaktad r. Bu durumla birlikte mesle ini yaparken ne yarg ç devlete, ne de noter ücret karfl l ifllem yapt ilgiliye ba ml d r. Avukat n müvekkilden, müdafiinin san ktan ücret almas da avukat n müvekkil veya san a ba ml olmas n gerektirmez. Avukat n müvekkilinden ba ms z olmas n n bir gere i de avukat n kendisine teklif edilen vekâlet ifllerini kabul edip etmemek konusunda serbest olmas ve her zaman vekâletten çekilebilmesidir. Ayr ca avukat, müvekkil taleplerinden meslek kurallar n n ihlaline yol açabilecek nitelikte olanlar yerine getirmek zorunda da de ildir. Avukat müvekkilinin hukuka ayk r taleplerini hiç bir flekilde yerine getirmemelidir. Müvekkilden ba ms z olma gereklili i nihai olarak her avukat n ekonomik durumu, geliri ve malvarl ile ilgili olan bir husustur. Sadece ekonomik bak mdan rahat olan bir avukat, vekâlet teklifini red veya kabul konusunda verece i kararda gerçekten ba ms z olabilir. Yine sadece bu niteli i haiz bir avukat, mesleki yükümlülükleriyle ba daflmayan müvekkil taleplerini kolayca geri çevirebilir. Buna karfl l k, ekonomik güçlüklerle mücadele etmek zorunda olan bir avukat ise, hukuk ve adalet için de il, fakat yapt iflin kendisine ortalama bir yaflam standard sunmas için u rafl vermek zorunda kalacakt r. Avukat n Toplumdan Ba ms zl Bas n ve kamuoyunun, avukat n faaliyetine engel olmamas, toplumun avukat taraf ndan yap lan savunman n ciddiyetine ve içeri ine do rudan veya dolayl etkide bulunmas engellenmelidir. ddia ve Savunma Dokunulmazl ddia ve savunma dokunulmazl ba lam nda yarg mercileri ve idari makamlar nezdinde yap lan yaz l ve sözlü baflvuru, iddia ve savunmalar kapsam nda avukat n kiflilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz de erlendirmelerde bulunmas halinde avukata ceza verilmez. Ancak bu cezas zl k için bu isnat ve de erlendirmelerin gerçe e dayanmas, savunma konusu ile s n rl, yasal çerçeve içinde olmas ve avukatl k onuruna yarafl r bir üslup içinde bulunmas gerekir. Avukat n savunma s n rlar içinde kalmayan, söylenmesinde ve yaz lmas nda hukuki bir yarar bulunmayan, muhataplar n sosyal, kiflisel veya ekonomik hayatlar na sald r oluflturacak söylemleri savunma s n r n aflmas sonucunu do uracakt r.

19 1. Ünite - Avukatl k Mesle inin Tan m ve Özellikleri 9 Özet A MAÇ 1 A MAÇ 2 Avukatl k mesle ini tan mlamak Avrupa Konseyinin Avukatl k Mesle inin cras ndaki Özgürlükler Hakk nda 9 Numaral Tavsiye Karar nda avukat Bu tavsiyenin amac bak m ndan avukat sözcü ü, ulusal yasaya uygun olarak dava açmaya, müvekkili ad na hareket etmeye, hukukun uygulanmas na, müvekkili ad na mahkemeye ç kmaya veya ona dan flmanl k yapmaya ve onu temsil etmeye ehil ve yetkili olan ve Prensip 1. (2) ye göre meslek örgütüne kayd kabul edilmifl kiflidir. Avukat, Avukatl k Kanunu nun 2. maddesinde her türlü hukuki sorun ve anlaflmazl klar n, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallar n n tam olarak uygulanmas nda, yarg organlar na, kiflilere, kurum ve kurulufllara yard m etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kifliler fleklinde tan mlanm flt r. Avukatl n özelliklerini aç klamak. Avukatl k bir kamu hizmetidir: Kamu hizmeti nitelemesi, iki temel ö enin varl n gerektirmektedir. Bunlardan ilki hizmetin kamuya yönelmifl oldu unun siyasal organlarca kabul edilmesi yani di er bir ifadeyle kamuya yararl olmas, ikincisi ise hizmetin kamu kurulufllar nca veya ilgili kamu kurumunca denetlenen özel kiflilerce ifa edilmesidir. Avukatl k bir serbest meslektir: Serbest Meslek, sermayeden ziyade flahsi eme e, bilimsel ve mesleki bilgiye ve uzmanl a dayanan, ticari özellik tafl mayan, serbest meslek erbab n n iflverene tabi olmaks z n flahsi sorumluluk alt nda kendi nam ve hesab na yap lan faaliyet olarak tan mlanabilir. Avukatl n serbest meslek olarak alg lanmas avukat n müvekkilinin haklar n bireysel olarak savunabilmesinin ve bunun için mücadele eden kifli olarak görevini eksiksiz gerçeklefltirebilmesinin ön flart d r. Avukatl kta meslek tekeli vard r: Baro levhas na yaz l avukat olmayan kiflilerin kural olarak vekil s fat yla mahkemeye kabul olunmamalar n bu çerçevede de erlendirmek gerekir. Avukatl k Kanunu nun 35. maddesi adli ifllemleri vekâleten A MAÇ 3 yapma hakk n sadece baroya kay tl avukatlara tan m flt r. Bir baflka deyiflle hukuki meseleler ve kanuni ifllere dair mütalaa vermek, mahkemeler, hakemler ve yarg yetkisine sahip di er organlar huzurunda gerçek ve tüzel kiflilerin haklar n dava edip savunmak ve bu konulardaki adli ifllemleri takip etmek, söz konusu ifllemlere ait her türlü evrak düzenlemek yetkileri kural olarak sadece avukat unvan na sahip kiflilere aittir. Avukat ba ms zd r: Avukat ba ms zl çeflitli unsurlardan oluflan bir bütündür. Ba ms zl k ifl sahibine, meslek örgütüne, devlete, topluma, ulusal ve dinsel inançlara karfl ba ms z olmay gerektirir. ddia ve savunman n dokunulmazl n aç klamak ddia ve savunma dokunulmazl ba lam nda yarg mercileri ve idari makamlar nezdinde yap - lan yaz l ve sözlü baflvuru, iddia ve savunmalar kapsam nda avukat n kiflilerle ilgili olarak somut isnatlarda ya da olumsuz de erlendirmelerde bulunmas halinde avukata ceza verilmez. Ancak bu cezas zl k için bu isnat ve de erlendirmelerin gerçe e dayanmas, savunma konusu ile s n rl, yasal çerçeve içinde olmas ve avukatl k onuruna yarafl r üslup içinde bulunmas gerekir.

20 10 Avukatl k ve Noterlik Hukuku Kendimizi S nayal m 1. Avukatlar n atas say lan, eski yunan mitolojisinde adalet iflinde savunmay üstlenen Yalvar lar olarak da adland r lan Zeus un çirkin k zlar na ne ad verilir? a. Litailer b. Hades c. Mübaflir d. Kad e. Nemesis 2. Her türlü hukuki sorun ve anlaflmazl klar n, adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümlenmesi ve hukuk kurallar n n tam olarak uygulanmas nda, yarg organlar na, kiflilere, kurum ve kurulufllara yard m etmek için, hukuki bilgi ve tecrübelerini, adaletin hizmetine tahsis eden, kamu hizmeti gören serbest meslek mensubu kiflilere ne ad verilir? a. Hâkim b. Avukat c. Savc d. Kâtip e. Yarg tay Cumhuriyet Baflsavc s 3. Avukatlar, mesleki faaliyetlerini hangi kamu kurumu niteli indeki meslek kuruluflunun denetim ve gözetimi alt nda sürdürür? a. Adalet Bakanl b. Say fltay c. Baro d. Yarsav e. Hukuk Fakülteleri 4. Görevlerinden dolay avukatlara karfl ifllenen suçlarda, bu suçlar n yarg çlara karfl ifllenmifl olmas halinde uygulanacak ceza kanunu hükümlerinim uygulanmas avukatl k mesle inin hangi niteli inin sonuçlar ndand r? a. Serbest meslek özelli inin b. Tekel hakk n n c. Uzmanl k özelli inin d. Kamu hizmeti özelli inin e. Barolarca denetlenmesinin 5. Avukat n, avukatl k sözleflmesi iliflkisine girip girmeme ve girdi i avukatl k sözleflmesini sürdürüp sürdürmeme konusunda mutlak özgürlü e sahip olmas avukatl n hangi özelli inin sonucudur? a. Avukatl n kamu hizmeti olmas b. Avukatl n tekelci özelli i c. Avukatl n kar amac gütmesi d. Avukatl n ticari faaliyet olmas e. Avukatl n serbest meslek olmas 6. Avukat ile müvekkil aras nda kurulan iliflkide karfl - l kl güvenin hâkim olmas ve taraflar n iradesinin esas al nmas kural n n istisnas n oluflturan, yasal yükümlülükten kaynaklanan kurum hangisidir? a. Zorunlu müdafilik b. C.M.K. c. Vekâlet d. Tebligat e. Avukatl k 7. Avukatl k Yasas n n 63. maddesinde kanun ifllerinde ve hukuki meselelerde mütalaa vermek, hakem ve yarg yetkisine haiz bulunan di er organlar huzurunda gerçek ve tüzel kiflilere ait haklar dava etmek ve savunmak adli ifllemleri takip etmek, bu ifllere ait bütün evrak düzenlemek, yaln z borada yaz l avukatlara aittir denilmifltir. Bu madde avukatl n hangi özelli inin yasal güvencesini oluflturur? a. Serbest meslek olman n. b. Meslek tekelinin. c. Kanunla düzenlenmifl olmas n n d. Ba ms zl n n. e. Savunma dokunulmazl n n 8. Afla dakilerden hangisi avukat n ba ms zl n n arand alanlardan biri de ildir? a. fl sahibine karfl ba ms zl k b. Meslek örgütüne karfl ba ms zl k c. Özel hayat nda ba ms zl k d. Topluma karfl ba ms zl k e. Ulusal ve dinsel inançlara karfl ba ms zl k

AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU

AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2274 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1271 AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Yazar Av. Cemalettin GÜRLER Editör Prof.Dr. Ufuk AYDIN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay

Detaylı

1AVUKATLIK ve NOTERL K HUKUKU

1AVUKATLIK ve NOTERL K HUKUKU 1AVUKATLIK ve NOTERL K HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Avukatl tan mlayabilecek, Avukatl n kamu hizmeti olma özelli ini aç klayabilecek, Avukatl n serbest meslek olma özelli ini aç klayabilecek,

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES

YARGITAY 14. HUKUK DA RES YARGITAY 14. HUKUK DA RES 408 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2007/9988 K: 2007/10710 T: 25.09.2007 TAPU TAHS S BELGES N N N TEL MÜLK YET HUKUKU Özet: Bir mülkiyet

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

YARGITAY 15. HUKUK DA RES

YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES YARGITAY 15. HUKUK DA RES E: 2005/6631 K: 2007/710 T: 08.02.2007 MARA AYKIRI NfiAAT ECR M S L UYGULAMASI Ö z e t : mara ayk r olarak yap lan ve y k lmas gereken tafl nmaz n ekonomik

Detaylı

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*)

14 May s 2014 Çar amba Günü Saat 09.30 da Yap lan Mahkeme Toplant nda Görü ülen Dosyalar ve Sonuçlar (*) ra Esas Say No 1 2014/77 Kayseri 2. Sulh 2 2014/78 Karadeniz Ere li 2. Asliye Hukuk 3 2014/79 Bursa 3. cra 4 2014/80 3. 5 2014/81 kkale 1. Asliye 6 2014/82 Dan tay 5. Daire 7 2014/83 Ankara 9. 8 2014/84

Detaylı

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 )

KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) KOOPERAT FLERDE MAL B LD R M NDE BULUNMA YÜKÜMLÜLÜ Ü( 1 ) Kadir ÖZDEM R* 1-G R fi 3628 say l Mal Bildiriminde Bulunulmas, Rüflvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanununun, Mal Bildiriminde Bulunacaklar bafll

Detaylı

YARGITAY 6. HUKUK DA RES

YARGITAY 6. HUKUK DA RES YARGITAY 6. HUKUK DA RES 354 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 6. HUKUK DA RES E: 2007/7994 K: 2007/9777 T: 24.09.2007 CRA TAK B NE VEK L TARAFINDAN YAPILAN T RAZ SONUCU C- RA MAHKEMES

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür.

CMK 135 inci maddesindeki amir hükme rağmen, Mahkemenizce, sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişiminin tespitine karar verildiği görülmüştür. Mahkememizin yukarıda esas sayısı yazılı dava dosyasının yapılan yargılaması sırasında 06.05.2014 günlü oturum ara kararı uyarınca Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ndan sanık... kullandığı... nolu,

Detaylı

YARGITAY 20. HUKUK DA RES

YARGITAY 20. HUKUK DA RES YARGITAY 20. HUKUK DA RES 2386 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 20. HUKUK DA RES E: 2006/7421 K: 2006/10706 T: 17.07.2006 TÜKET C HUKUKU TÜKET C HAKLARINA L fik N DAVALAR HER K

Detaylı

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev

CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU. BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Kuruluş ve Görev CEZA İNFAZ KURUMLARI VE TUTUKEVLERİ PERSONELİ EĞİTİM MERKEZLERİ KANUNU Kanun Numarası : 4769 Kabul Tarihi : 29/7/2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 2/8/2002 Sayı : 24834 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 432 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 82 Say : 1 Y l 2008 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2007/2009 K: 2007/5577 T: 31.05.2007 HUKUK YARAR KOfiULU SIRA CETVEL SIRA CETVEL NE T RAZ TEDB

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U

BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U BELGES Z MAL BULUNDURULMASI VEYA H ZMET SATIN ALINMASI NEDEN YLE KDV SORUMLULU U Cengiz SAZAK* 1.G R fi Bilindi i üzere Katma De er Vergisi harcamalar üzerinden al n r ve nihai yüklenicisi, (di er bir

Detaylı

YARGITAY 1. HUKUK DA RES

YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES YARGITAY 1. HUKUK DA RES E: 2007/9740 K: 2007/11187 T: 21.11.2007 DAVADAN FERAGAT KES N HÜKÜM DAVANIN HER AfiAMASINDA FERAGAT ED LEB LECE KURALI* Özet: Feragat kesin hükmün sonucunu

Detaylı

YARGITAY 18. HUKUK DA RES

YARGITAY 18. HUKUK DA RES YARGITAY 18. HUKUK DA RES 2792 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 18. HUKUK DA RES E: 2007/6261 K: 2007/6898 T: 12.07.2007 KAT MÜLK YET HUKUKU ORTAK YERLER KAT MAL KLER N N VE YÖNET

Detaylı

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES

GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES BOZMADAN ÖNCEK KARAR GAZ OSMANPAfiA CRA HUKUK MAHKEMES E: 2004/798 K: 2004/819 T: 05.10.2004 fiikayet eden vekili: Silivri Asliye Hukuk Mahkemesi nin 2003/560 esas say l 20.02.2004 günlü ara karar gere

Detaylı

YARGITAY 13. HUKUK DA RES

YARGITAY 13. HUKUK DA RES YARGITAY 13. HUKUK DA RES E: 2006/4967 K: 2006/7878 T: 15.05.2006 HAKSIZ AZ L AZ L TAR H NDE GEÇERL OLAN ÜCRET TAR FES ÜZER NDEN HESAPLAMA YAPILACA I (Avukatl k K. m. 164/4) Özet: Haks z olarak azledildi

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER

MURAT YÜKSEL. FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER I MURAT YÜKSEL FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER III DR. MURAT YÜKSEL Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Görevlisi FEM N ST HUKUK KURAMI VE FEM N ST DÜfiÜNCE TEOR LER IV Yay

Detaylı

Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri

Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri I.ÜNİTE Avukatlık Mesleğinin Tanımı ve Özellikleri Avukatlık Yunan mitolojisinde yer alan Zeus'un çirkin kızlarının lakabıdır. ( Litailer ) adı ile bilinen bu kızlar, diğer bir tanımla ( yalvarılar ) Tanrı

Detaylı

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI

CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI İlgili Kanun / Madde 818 S.BK/158-161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17762 Karar No. 2011/19801 Tarihi: 30.06.2011 CEZAİ ŞARTIN TEK YANLI KARARLAŞTIRILAMAYACAĞI ÖZETİ Cezai şart öğretide,

Detaylı

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ

Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Staj Yönergesi Aralık 2007 T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ T.C. ORDU ÜNİVERSİTESİ MESLEK YÜKSEKOKULU STAJ YÖNERGESİ AMAÇ Madde 1- Bu yönergenin amacı; Ordu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu öğrencilerinin eğitim-öğretim döneminde kazanmış oldukları bilgi, beceri

Detaylı

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar ALANYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Alanya Belediyesi

Detaylı

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI

YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARLARI YARGITAY 6. CEZA DA RES KARARI E: 2003/19318 K: 2004/5509 T: 5.5.2004 SAHTE BELGELERLE TRAF E TESC L SAHTE RUHSAT VE PLAKA ALINMASI EYLEM NDE TRAF K MÜfiAV RL N N SORUMLULU U Z NC RLEME SAHTEC L K SUÇLARI

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI 1

TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI 1 TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ MESLEK KURALLARI 1 l- GENEL KURALLAR 1. Türk avukatları, baroların ve Türkiye Barolar Birliği nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş

Detaylı

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI

YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI YARGITAY 14. HUKUK DA RES E: 2004/5475 K: 2004/9296 T: 30.12.2004 SATIfi VAAD SÖZLEfiMES N N GERÇEKLEfiME OLANA I MAR PLANLARI (3194 SK. m. 18/son) YARGITAY 14. HUKUK DA RES KARARLARI Özet: Bir tafl nmazda

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI

SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI SOSYAL GÜVENL K REFORMUNDA ASKERL K BORÇLANMASI Resul KURT* I. G R fi 5510 say l Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu 16.06.2006 tarih ve 26200 say l Resmi Gazetede yay nlanm flt r. 5510 say

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES

YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES YATIRIM ND R M HAKKINDAK ANAYASA MAHKEMES KARARININ DE ERLEND R LMES mral DURAN* I- G R fi Anayasa Mahkemesi taraf ndan verilen bir Karar ile 5479 say l Gelir Vergisi Kanunu, Amme Alacaklar n n Tahsil

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ:

KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: KOOPERATİFLER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİKLERİNİZ: Soru: Bir yapı kooperatifi kaç kişi ile kurulur? Cevap: Bir yapı kooperatifi en az 7 gerçek ve/veya 1163 sayılı Kooperatifler kanununda belirtilen tüzel kişilerce

Detaylı

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını,

a) Birim sorumluları: Merkez çalışmalarının programlanmasından ve uygulanmasından sorumlu öğretim elemanlarını, NİĞDE ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin amacı, Niğde Üniversitesine bağlı olarak kurulan

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M?

KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? KIDEM TAZM NATI TAKS TLE VE SENETLE ÖDENEB L R M? Resul KURT* I. GENEL B LG LER flçi ve iflveren aras nda önemli sorunlara yol açt görülen k dem tazminat, iflçinin iflyerine ve iflverene sadakatle hizmeti

Detaylı

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009

Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler. BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sisteminden Ç k flta Uygulanan Vergi Stopaj na liflkin Son Geliflmeler BFS - 2009/16 stanbul, 02.09.2009 Bireysel Emeklilik Sistemi nden ç k flta uygulanan vergi kesintisi ile ilgili

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ

AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ TÜRKİYE BAROLAR BİRLİĞİ Türkiye Barolar Birliği AVUKATLIK ASGARİ ÜCRET TARİFESİ 2015-2016 Tarife, 21 Aralık 2015 Tarihli ve 29569 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Türkiye Barolar

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GÜVENCE HESABI YÖNETMELĠĞĠ Yayımlandığı Resmi Gazete: 26.07.2007 26594 Yayımlayan Kurum: Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk.

Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Özelge: 4632 sayılı Kanunun Geçici 1. maddesi kapsamında vakıf/sandıklardan bireysel emeklilik sistemine yapılan aktarımlarda vergilendirme hk. Sayı: 64597866-120[94-2014]-131 Tarih: 28/08/2014 T.C. GELİR

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ.

TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. TÜRKİYE KANO FEDERASYONU BAŞKANLIĞINCA TOHM MERKEZLERİNE ALINACAK VE FEDERASYON FAALİYETLERİNDE KULLANILMAK ÜZERE ALINACAK MALZEME ALIMI SÖZLEŞMESİ. Madde 1- Sözleşmenin Tarafları Türkiye Kano Federasyonu

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Haziran 2009 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 27272 Türkiye ĠĢ Kurumundan: ÜCRET GARANTĠ FONU YÖNETMELĠĞĠ Amaç BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, iģverenin ödeme

Detaylı

Avrupa Adelet Divanı

Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adelet Divanı Avrupa Adalet Divanı Çev: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi : 22.11.2012 Sayısı : C-385/12 Kısmi süreli çalışan işçilerin diğer işçilere oranla daha uzun süreli emeklilik sigortasına prim

Detaylı

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI

YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES KARARI YARGITAY 8. CEZA DA RES E: 2007/4584 K: 2007/4112 T: 24.05.2007 SEÇENEKL ADL PARA CEZASI CEZALARIN NFAZ REJ M CEZANIN N TEL K DE fit RMES (TCK m 50/1-a, 52 CGT K m 106/3)

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL

Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : Bask Aral k 2010 STANBUL (FELSEFE, HUKUK, ÇALIfiMA EKONOM S, KENTLEfiME VE ÇEVRE, MAL YE) D S PL NLERARASI YAKLAfiIMLA NSAN HAKLARI ED TÖR: SELDA ÇA LAR Yay n No : 2351 letiflim Dizisi : 1162 1. Bask Aral k 2010 STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI

SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI SOSYAL GÜVENL K KURUMU ALACAKLARINA L fik N HT YAT HAC Z VE HT YAT TAHAKKUK UYGULAMALARI Mehmet BULUT* A. G R fi Sosyal güvenlik sistemine iliflkin reform niteli i tafl yan 5510 say l Kanunun 88. maddesinin

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Yrd.Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Usul Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Yeni Türk Ceza

Detaylı

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU

TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU Egitim Planlama 10/24/05 10:48 AM Page 1 TÜRK YE FUTBOL FEDERASYONU MERKEZ HAKEM KURULU E T M, PLANLAMA VE ARAfiTIRMA KOM SYONU ( EPAK ) TEfiK LATLANMA, ÇALIfiMA PRENS PLER VE GÖREVLER LE LG L Ç TAL MAT

Detaylı

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü

Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uygulama Önerileri 229 Uygulama Önerisi 2120.A1-3: Üç Ayl k Finansal Raporlama, Özel Durum Aç klamalar ve Yönetim Onaylar Konusunda ç Denetçinin Rolü Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar

Detaylı

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER

KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER KOOPERAT FLERDE GENEL KURULUN YETK LER Merdan ÇALIfiKAN* I- G R fi Genel kurul, kooperatiflerin en yetkili organ d r. Yönetim kurulu, denetim kurulu, tasfiye kurulu ve di er organlar, kanuna ve anasözleflme

Detaylı

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU

TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU TÜRKİYE DE ŞİRKET KURULUŞU Türk Ticaret Kanunu nda Şirketler Hukuku na ilişkin hükümler 124.madde ve devamında düzenlenmiştir. Türk Ticaret Kanunu nda şirket çeşitleri ve şirket kuruluşları ayrıntılı olarak

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI

DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI DÜNYA BANKASI İŞ ORTAMI RAPORU ÖRNEK OLAY ÇALIŞMASI Olay: Buyer A.Ş. (Buyer) gıda sektöründe faaliyet gösteren bir şirket olup ürünlerinin tamamını kendi üretip, dağıtmaktadır. Bay James, şirketin yönetim

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi

İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi İEİS Tüzük Değişikliği Önerisi Mevcut Öneri Gerekçe Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın Adı Merkezi ve Adresi Sendikanın kullanılmayan uzun adının, Tüzük Madde 1 Sendikanın adı: İlaç ve Kimya,

Detaylı

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.

Yargıtay Kararları YARGITAY HUKUK GENEL KURULU. Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06. Yargıtay Kararları Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN - Av. Arzu GÖKALP Derleyen: Av. Dr. Ertan İREN YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO: 2009/9-232 KARAR NO: 2009/278 KARAR TARİHİ: 17.06.2009 İLGİLİ MEVZUAT:

Detaylı

6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU

6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU 6AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Noterli in Tan m n yapabilecek, Noterli in Kuruluflu ve Yetki Çevresini aç klayabilecek Noterli in Hukuki Niteli ini anlatabilecek,

Detaylı

ORTAKLIK BÜROSU İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI

ORTAKLIK BÜROSU İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI ORTAKLIK BÜROSU İLE İLGİLİ MECBURİ MESLEK KARARI TÜRMOB UN MECBURİ MESLEK KARARINA İLİŞKİN GENELGESİ 1996/2 (20.03.1996 Tarih ve 22586 Sayılı R.G.) Amaç Madde 1-3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest

Detaylı

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z

Bir Ülke Bir Bayrak. Temel Kaynak 5. Toplum Hayat m z SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 5 Bir Ülke Bir Bayrak Toplum Hayat m z Toplum, bireylerden oluflur. Toplum içinde bireyler sürekli birbirleriyle iletiflim hâlindedirler. liflkileri düzenleyen yaz l ve yaz

Detaylı

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç

Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç mali ÇÖZÜM 233 DEN Z ÇALIfiANLARINA ÖDENECEK KIDEM TAZM NATI VE HESAPLANMASI Ali TEZEL* I-Girifl Ü lkemizde hizmet akdiyle çal flanlar n, çal flma iliflkilerini düzenleyen üç ana Kanun bulunmaktad r. Bunlardan

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 24 Mart 2016 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29663 YÖNETMELİK ANKARA ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ TÜRKÇE ÖĞRETİMİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ (ULUTÖMER) TÜRKÇE KURSU, EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır.

SİRKÜLER. 1.5-Adi ortaklığın malları, ortaklığın iştirak halinde mülkiyet konusu varlıklarıdır. SAYI: 2013/03 KONU: ADİ ORTAKLIK, İŞ ORTAKLIĞI, KONSORSİYUM ANKARA,01.02.2013 SİRKÜLER Gelişen ve büyüyen ekonomilerde şirketler arasındaki ilişkiler de çok boyutlu hale gelmektedir. Bir işin yapılması

Detaylı

YARGITAY 19. HUKUK DA RES

YARGITAY 19. HUKUK DA RES YARGITAY 19. HUKUK DA RES 2380 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 19. HUKUK DA RES E: 2005/10187 K: 2005/12550 T: 15.12.2005 CRA HUKUKU FLASIN ERTELENMES FLASIN ERTELENMES NDE TEMY

Detaylı