LXXXIV. ( Kitâb al - Asnâm )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LXXXIV. ( Kitâb al - Asnâm )"

Transkript

1 ANKARA ÜNIVERSITESI İ L İ HIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI LXXXIV İ BN AL-KALBI PUTLAR K İ TABI ( Kitâb al - Asnâm ) Rosa Klinke Rosenberger'in Almancaya çevirisini Arapça asl ı ile karşıla ştırarak çevirenin giri şi ve notlar ı ile birlikte Türkçeye çeviren Beyza DUŞ ISGEN

2

3 ANK ARA UNIVERSITESI ILkRIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI LXXXIV İ BN AL-KALBI PUTLAR K İ TABI Beyza DUŞİSGEN Ankara Üniversitesi ilâhiyat Fakültesi Pedagoji Asistan ı (71i7ı4 1.1 e ııı"7\le, 3- ' 1.4

4 IÇINDEKILER Sayfa Önsöz 5 Kaynaklar ın Listesi 7 Kısaltmalar 11 Giriş 13 Tercüme 23 Notlar 55 Indeks 95 Arapça Metin 1

5 ÖNSÖZ Hicri II. yüzy ıl Arap aleminin ünlü soybilim, tarih ve hadis bilgini İbn tercûmesini sundu ğumuz "Putlar Kitab ı", Arap putçuluğunun menşei hakk ında olduğu kadar, en eski dini mönasebetler hakk ında da önemli bilgiler ihtiva etmektedir. Dinler Tarihi ve Din Psikolojisi bakımından dikkate de ğer olan bu hacimce küçük fakat muhtevaca zengin eseri dilimize kazand ırmak hizmetini yerine getirmi ş olmakla mutluyum. Tercüme alanındaki bu ilk çal ışmamda yard ımların ı esirgemiyen hocalarıma, arkada şlarıma ve eserin bas ılmas ını sağlayan İlöhiyat Fakültesi Yay ın Komisyonuna te şekkür etmeyi vazife sayar ım. Ankara Nisan 1968 Beyza DeŞtINGEN

6 KAYNAKLARIN LISTESI 1. 'Abid b. al-abras and 'Âmir b. at-tufayl : : The Divans. Ed. by Ch. L- yall, Leyden Abli'VAt6thiya. Divan. Mit Kommentar von L. Cheikho. 4. Aufl. Beirut , Abulfeda: Historia anteislamica. Ed. H. O. Fleischer. Lipsiae Alt, Albrecht: Nachwort über die territorialgeschtliche Bedeutung von Sanherib's Eingriff in Palaestina. Palaestina jahrbuch, 25. Jahrg. (19-29), S. 80 ve dev. Berlin 'Alkama b. 'Abada al-fahl. Die Gedichte. Hrsg. von A. Socin, Leipzig Arnold, Fr. Aug.: Chrestomathia Arabica. Halis, Londini, Parisis Abi1 Bad:- Mairmln b. Qais. Gedichte. Hrsg. v. R. Geyer. London Beer, Georg: Steinverehrung bei den Israiliten. Schriften d. Strassburger wissenschaftl. Gesellschaft in Heidelberg. Neue Folge. 4. Heft. Berlin u. Leipzig Beklawi: Commentarius in Coranum, ed. H. O. Fleischer. Lipsiae Biblia Hebraica. Edidit Rud. Kittel. Editio tertia. Stuttgard Blau, Otto: Arabien im 6. Jahrhundert. Z. D. M. G. Bd. 23, S Leipzig Breasted, J. H.: Geschichte Aegyptens. Deutsch v. H. Ranke, Heidelberg. Wien Brockelmann, C.: Semitische Sprachwissenchaft. 2. Auflage. Sammlung Göschen. Berlin u. Leipzig

7 14. - Geschicte der Arabischen Literatur. I. Bd. Weimar 1898, 2. Bd. Berlin Brünnow-Fischer: Arabische Chrestomathie. 4. Auflage Berlin as-sakih. 3. Band Millik Corani Textus Arabicus. Edidit Gustavus Fluegel. Lipsiae Caussin de Perceval: Essai sur l'histoire des Arabes. 3 Bde. Paris ' Die Diwane der Huddailiten. Hrsg. v. Joseph Hell, Leipzig Divans of the six ancient Arabic poets. Ed. by W. Ahlwardt. London Eichrodt, Walther: Theologie des Alten Testaments. Bd. 1, 11, 111. Leipzig 1933, 1935, Eisfeldt, Otto: Einleitung in das Alte Testament. Tübingen Der Gott Bethel. Archiv f. Religionswissenschaftl. Bd. XXVIII, S. 1 ve dev. Leipzig Enzyklopaedie des Islam. Hrsg. c. M. Th. Houtsma, T. W. Arnold, R. Basset u. R. Hartmann. Leipzig Fischer, A.: Der Götze Ja0t. Z. D. M. G., Bd. 58, S Leipzig Der Wert der vorhandenen Koran-übersetzungen und Sura III. (Berichte d. Saechs. Akad. d. Wiss., Phil.-hist. KI., 89. Bd. 1937, 2. Heft). 27- Muhammad und Ahmad, die Namen des arabischen Propheten. (Ber. d. Saechs. Akad. d. Wiss., phil.-hist. KI., 1932, 3. Heft, S. 19.) Pfeile aus Nab:-Holz. Z. D. M. G. Bd. 58, S Leipzig Flügel, G.: Concordantiae Corani Arabicae. Leipzig Fraenkel, Siegmond: Die aramaeischen Fremdwörter im Arabischen. Leiden Galling, Kurt: Biblisehes Reallexikon. Tübingen Gaudefroy-Demombynes: Pelerinage a la Mekke. Etude d'histoire religieuse. Paris Gesenius-Buhl: Hebraeisches und Aramaeisches Handwörtebuch. 17. Aufl. Leipzig Goldziher, Ignaz: Vorlesungen über den Islam. 2. Aufl. v. Franz Babinger. Heidelberg

8 35. Grether, Osk.: Name und Wort Gottes im Alten Testament. Z. A. W. Beiheft 64. Giessen Guthe, Hermann: Bibelatlas. 2. Aufl. Leipzig al-malcâmât: 3. bask ı Beyrut Hassân b. Tâbit: Diwan. Ed. by H. Hirschfeld. Leyden-London Heilige Schrift, die. Die in Zürich kirchlich eingeführte Übersetzung. Zürich Heitmüller, Wilhelm: Im Namen Jesu. Göttingen Hempel, Joh.: Die althebraeische Literatur. Potsdam Hess, J. J.: Von. den Becluinen des Innern Arabiens. Max Niehans, Zürich. 43. Jâqât: Dictionary of Learned Men. Ed. by D. S. Margoliouth. 7 bde. London Gtographisches Wörtebuch. Hrsg. v. Wüstenfeld. 6 bde. Leipzig İbn Ishâk: Das Leben Muhammeds. Bearbeitet von İbn Hischâm. Hrsg v. Ferd. Wüstenfed. 2 Bde. Göttingen Leben Muhammeds. Bearbeitet v. Ibn Hischâm (übersetzt v. Weil). 2 Bde. Stuttgard Ibn Duraid: Genaologisch-etymologisches Handbuch. Hrsg. v. Wüstenfeld. Göttingen Ibn Maniâr: Lisân al- 'Arab. 20 bölüm. Bâlâk Ibn Sa 'd: Kitâb at-tabaqât al-kabir. Hrsg. mit anderen v. E. Sachau. Leiden 1905/ Koran, der. Deutsche Übertragung v. Max Her ıning. Leopzig Köhler, Ludwig: Die Offenbarungsformel "Fürchte dicth nicht" im Alten Testamentes. Schw. Th. Z. 1919, Ifve Theologie des Alten Testamentes. Tübingen Krehl, Ludolf: Religion der vorislamisehen Araber. Leipzig Kurzer Hand-Commentar zum Alten Testament. Hrsg. c. D. Karl Marti. Tübingen, Freiburg u. Leipzig Lammens, Henry: Le culte des Betyles et les Processions Religieuses chez les Arabes Preislamites. Bulletin de l'institut Francais d'archeologie Orientale. Tome XVII, p. 39 f. Le Caire

9 56. Lane, E. W.: Arabic-English Lexikon. 8 Bde. London Laila wa-laila: Tausend und eine Nacht. Hrsg. v. M. Habicht u.hl.. Fleischer. 13 Bde. Breslau Leeuw van der, G.: Phaenomenologie der Religion. Tübingen Löhr, Max: Das Asylwesen im Alten Testament. Schriften der Königsberger Gelehrten Gesellschaft 1930/31, S. 178 f. 60. al-maydâne: Mıtcma'al-Amsal. Kahire Marmardij, Fr. M. S., O. P.: Les Dieux du Paganisme Arabe, d'apres Ibn al-kalbe. Revue Biblique, Tome XXXV. Paris al-mutalammis: Gedichte. Bearb. v. K. Vollers. Leipzig Nöldeke, Th.: Geschichte des Qorâns. 2. Aufl. Bd. I und II bearb. v. Friedr. Schwally. Bd. III. v. G. Bergstraesser u. O. Pretzl. Leipzig Robertson Smith's Kinship and Marriage. Z. D. M. G. Bd. 40, S. 148 f. Leipzig Wellhausens Reste der arabischen Heidentums. Z. D. M. G. Bd. 41, S. 707 f. Leipzig Nyberg, H. S.: Bemerkungen zum Buch der Götzenbilder. Zeitschrift "Le Monde Oriental". Jahrgang S Riehm, Eduard: Handwörterbuch des biblischen Altertums. 2 de. 2. Aufl. Bielefeld u. Leipzig 1893, Rudolph, W.: Sanherib in Palestina. Palestinajahrbuch, 25. Jahrgang (1029), S. 59 f. Berlin Smith, W. R.: The Religion of the Semites. Third edition. London Söderblom, Nathan Einführung in die Religionsgeschichte. Leipzig at-tabari: Annalen. Ed. mit anderen. von M. J. de Goeje. 13 Bde. Leiden at-tibreze: Commentary on the Ten Arabic Poems. Ed. by Ch. Lyall. Calcutta Wellhausen, J.: Reste Arabischen Heidentums. 2. Aufl. Berlin u. Leipzig Wüstenfeld, F.: Register zu den genaologischen Tabellen. Göttingen Wright. W.: A Grammar of the Arabic languae. Third Edition by W. R. Smith and M. J. de Goeje. Vol. 1, 11. Cambridge 1896, az-zahide, Muhammad Murtadcl al-hanafe: Tac al-`areıs. 10 cilt Kahire

10 KISALTMALAR P. K. : Putlar Kitab ı (Le Livre des Idoles), Ahmad Zaki Pa şa' n ın ne şri, 2. bask ı, Kahire 1343/1924. E. d. Isl. : Enzyklopaedie des Islam. Z. D. M. G. : Zeitschrift der Deutschen Morgenlaendischen Gesellschaft. A. R. W. : Archiv für Religionswissenschaft. J. B. L. : Journal of Biblical Literature. R. G. G. : Religion in Geschichte und Gegenwart, 2. Aufl. Z. A. W. : Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft. TEVRAT'IN BÖLÜMLERININ ISIMLERI. Ç ıkış, Tekvin, Levililer, Say ılar, Tesniye, Ye şu, Hakimler, I. Samuel II. Samuel, I. K ırallar, II. K ırallar, I. Tarihler, II. Tarihler, Ester, Eyub, Mezmurlar, İşaya, Yeremya, Hezekiel, Ho şea, Amos, Mika, Tsefanya, Malaki, Süleyman ın Meselleri, ( (.) ) Yuvarlak parantezler içinde İbn dil ve tarih yönünden aç ıklamalar ı bulunuyor. Bunlar ın konu ile do ğ- rudan do ğruya ilgisi yoktur. Kö şeli parantezler içinde, Yiikrit'un ilâveleri bulunuyor. bak. P. K. Önsöz, S. 36, 12 ve dev. Çift parantez içinde, Almança çeviriyi yapan yazar ın aç ıklamalar ı bulunuyor. Kuran ı Kerim ayetleri. P. K. kısaltmas ı daima Zaki 1924 baskıs ın ı işaret etmektedir ve onun, ilgili sayfa ve sat ır numaras ın ı vermektedir, parantez içindeki numaralar ise, bizim kitab ımızdaki Ar a p ç a metnin ilgili sayfa ve sat ır numaras ını vermektedir. 11

11 GIRI Ş Hicretin ikinci ve üçüncü y ılında, Abbasiler ça ğında, Kûfe ve Basra, Irakta, iki me şhur ilim merkeziydi. Üstünlük sava şında olan iki rakib filoloji okulu, burada çat ışıyorlard ı. Fakat, Kitle okulunun daha çok ara ştırmaya meyyal yönü, genellikle teoriye önem veren Basra'n ınki kadar ra ğbet görmüyordu. Sonralar ı Filoloji, Bağdat saray ında, çabucak ilim hüvviyetini kazand ı ve temsilcilerine iyi bir itibar sa ğlad ı. Tıpk ı, Hümanistlerin, Italyan rönesans ımn prens saraylar ından faydaland ıklar ı gibi. İlk Abbasilerin egemenliğinde, ilmi çal ışmalardan kıymetli bir hazine ortaya koyan, 9. ve 10. yüzy ıllarda şahikas ına ula şan ve hatta 13. yüzy ılın Moğol kas ırgas ına kadar mükemmelli ğini koruyan Arap filolojisinin, en verimli ça ğını buluyoruz. Kitâb al-a şnam yazan, Hi şâm b. Muhammed b. as-sâ'ib b. Bi şr al-kal- Kûfe filoloji okulunun en parlak şahsiyetlerindendir. Onun künyesi, Abu' l'munzir'dir. İbn al-kalbi diye tanınmışt ır. İlmini, do ğduğu şehir olan Kûfe'de, eski Arabistan ın temayüz etmi ş bir alimi, ünlü bir hadisçisi olan ve memleketinde en yüksek itibara sahip bulunan, ilk Abbasi halifeleri ça ğında ya şamış olmas ı muhtemel olan babas ı Muhammed b. as-saib b. Bi şr'in yanında elde etti. İbn al-kalbinin babas ı, kendisini ilme vermezden önce, bölgesindeki orduya hizmet etmi ş ve ibn al-a ş'a ş' ın kumandas ında Dayr al-camacim sava şına kat ılmıştı. (82 /701). İbn al-kalin babas ın ın, diğer bilginlerin Halifa b. Ijayyat, Muhammed b. Sa'd, Muhammed b. Abi's-Sari ve Muhammed b. _Habib gibi hadisçilerin okullar ında zengin bilgisini elde etti. Keskin bir zeköya sahipti; yorulmak bilmeyen çal ışmas ı sayesinde, soybilimin ve eski Arabistan tarihinin çe şitli dallar ında kar şıs ına ç ıkılamaz otorite oldu. Onun reyine ekseriya çok uzaklardan bile ba şvuruluyordu. (kar ş. P. K. Önsöz, s. 17, 1. ve dev.) 13

12 İbn al-kalbe sonra, şöhretini geni ş ölçüde yayaca ğı ve önemli bir ö ğ- retim faaliyeti gösterece ği Bağdata gitti. H. 204 de, bir di ğer rivayete göre H. 206 da vefat etti. (P. K. Önsöz 19 /1). İbn al-kalbe hadislerin rivayetinde çok ihtiyatl ı idi, o kadarki, dikkatli ve güvenilir hadisçi diye me şhur olmu ştu. Bizzat i şitmi ş olmad ıkça hiçbirşey nakletmemi ştir; veya şöyle söylerdi: "Ben bunu bilmiyorum", "Buna dair bir şey i şitmedim" (kar ş. P. K. Önsöz S. 15 /7. ve dev.) Araplar ın pek çok me şhur eserleri İbn al-kalbrden iktibaslarla doludur Meselâ "Kitâb at-tabakat al-kabir" (Hz. Muhammed'in, sahabnin ve hadisçilerin H. 230 y ılına kadar biyografileri) yazar ı İbn Sa'd ve "Ta'rih ar- Rasul va' 1-Muliik" yazar ı at-tabarrnin eserleri. Bu ikisi, kitaplarnia, İbn al-kalbrden pek çok şey alm ışlardır; ayn ı şekilde "al-bayan vat-tabyin (Hitabet Üzerine)" in, "Kitâb al-klayavân (Hayvanlar Kitab ı)" ın ve ba şkalar ı- nın yazar ı Câlııi ve "Muruc az-zahab ve Maâdin al-cavâhir (Alt ın bilimi ve mücevher kaynaklar ı)" yazar ı Al-Mas`âdi ona dayan ırlar. Yakeit ve `Abd al-kâdir b. 'Omar al-bagdadi de İbn al-kalbrden pek çok iktibaslar yapm ışlard ır. (Kar ş. P. K. Önsöz S. 12, 12. ve dev.). Fakat bunlar ın yan ında, hadisçiler aras ında, İbn al-kalbe ve taraftarlar ına kar şı olan ve onlarda, sahih bir hadisin ravilerinden beklenen kalitenin bulunmadığın ı iddia eden bir gurup vard ı Sünniler de ona dü şmanca tav ır tak ınıyorlard ı ; onlar için İbn al-kalbe sadece müteass ıp bir şii idi. As- Sam'âne, ondan bahsederken: "Sa ğlam bir temele dayanmayan haberlerle garaib ve acaibi anlat ır" der. İmam Ahmad b. Hanbel de ona kin besliyor ve şöyle söylüyordu: "Hisâm'dan kim naldediyor? Fakat o sadece gece sohbetleri (samar) ve soybilim (nasab) yazar ıd ır. Ondan birisinin bir şey nakledeceği akl ıma gelmezdi." (P. K. Önsöz S. 14 /10 ve dev.) İbn al-kalbrnin hadislerinin güvenilmez oldu ğunu iddia eden daha ba şkalar ı da vard ı. Bilhassa taassup yönünden olan bu hücumlara ra ğmen gerçek şudur ki, İbn al-kalbe, kendi ifadesinden de anla şıldığı gibi ço ğunlukça dikkatli bir hadisçi say ılmaktad ır: "Hadiste isnad, giyimde, kuma ştı' damgas ı gibidir" derdi. (P. K. Önsöz S. 10, 9) Fakat şu var ki, ibn al-kalbrye dayanan ifadelerde, zaman zaman ortaya ç ıkan ayk ırıl ıklar nas ıl izah edilecek? Wellhausen'e göre böylesi ayk ırd ıklar (Beste S. 12), "sadakati, yüksek faziletiyle ölçüleri bir arap hadisçisinin kitab ında eksik olmaz. Bu sözle, İbn al-kalbe, bamba şka bir güvenilirlikle temayüz etmi ştir, demek istenmiyor; fakat sadece, tenakuzlar onu ele vermekten çok tavsiye ediyorlar, demek isteniyor. Babas ı, yalanc ı sayıl ıyor (Agard, 9, 19, 28; 19, 58, 22; 86, 2); unutulmamal ıdır ki, bu çe şit hüküm- 14

13 ler hemen daima tarafgirdir; yalanc ılık, bilhassa soybilimde ve Yemen hakkındaki haberlerde olagand ır ve Kidtb al-aganideki isnadlar, k ısmen, Kalbr lere dü şmanl ıkla atfedilen bir kitapla ilgilidir (9, 16, 18 ss.). Halife II. Yabir şiirinde o, en büyük soybilim otoritesi olarak amhyor (Agâni 1, 16, 18) O ğul, kaynak göstermekte çok gayretlidir ve e şyan ın ve zaman ın özelliğine göre hüküm verme ğe yard ım eden bütün iddialar ı kullan ır, Dinler Tarihi ile ilgili beyanlar ında ise daima, en iyi Arap tarihçisi İbn ile birle şir. Onun ilmibilgisi islâm ufkunu a şmıştır. Arkada şı Viilcicti, onun, fevkalâde ma,s.ttlib bilgisi ve Arap kabilelerinin birbirleri için anlatt ıklar ı hicivli hikâyelere vuktifu sayesinde, Halife Mehdinin yan ında, nas ıl itibar ve servete ula şt ığını anlat ır. (Tab. 3, 528) Putlar Kitabrnın ekinde (Zaki bask ısı), S. 67 ve dev. İbn al-kalbrnin telifi olan ve İbn an-nadim'in, hepsini Kitab al-fihrist'inde (S. 96, 98) zikretti ği 141 eser gösterilmi ştir. Ayn ı şekilde hepsi, İbn al-kalbrnin A ş -şafadrnin Kitab al-vafi brla-vafayât (Biyografik lügat) ındaki (Mıs ır Devlet Kütüphanesi, şifre 124 m ta'rih) bir biyografisinde geçmektedir. Bunlar, Araplar ın islâmdan önceki tarihinden, onlar ın zaferlerinden, muharebe günlerinden, soylar ından, diri diri gömülen k ızlardan, islâm ın en eski ve eski ça ğından, ülkelerden, şiirden ve şairlerden, hadislerden ve gece sohbetlerinden (samar) v.s. bahseder. Nyberg'in aç ıklad ığı gibi o zaman ın adetince, İbn al-kabrnin yaz ılar ı, çoğunlukla, küçük ders kitaplar ı ve öğrencilerine belli konularda verdi ği derslerin notlarmdan ibarettiler. "Birkaç yaz ı daha geni ş muhteviyatl ı olabilir; fakat muhakkakki bunlar, hemen sonra moda oldu ğu gibi, geni ş hacimli kitaplar de ğildiler. Bunlar, edebi yanlar ı pek olmad ığından, kısa zamanda kaybolup gittiler. Fakat ihtiva ettikleri materyaller, bol bol kullan ıldı, bu bakımdan zann ım ızca İbn al-kalbi, ismi s ık an ılmasa da, Islam literatüründe ya şamaya devam ediyor. (Nyberg S. 349) Mıs ırlı bilgin Ahmet Zaki Pa şa, durmadan, İstanbul, M ıs ır ve Avrupa kütüphanelerinde, İbn al-kalbrnin, elde bulunan yaz ılar ını ar ıyordu. Fakat o sadece, Camharat an-nasab (Neseb Mecmuas ı Kolleksiyonu) kitab ının bir k ısmı ile formaca küçük, fakat bilgice zengin iki kitap bulabildi: Birincisi, Kitab Ansab al-nail (At soylar ı kitab ı), ikincisi Kitab al-a şnâm. Camharat an-nasab kitab ı ün kazand ı ve İbn al-kalbrnin ismini ebedile ştirdi; bütün neseh ara şt ır ıc ılar ı ona dayan ırlar. Fakat kitap bütünüyle mahfuz görünmüyor. (kar ş. elde edilen k ıs ımlar ı için, P. K. Önsöz S. 20 ve dev. ve Brockelmann, G. A. L., I, Suppl. Band, S. 211 ve dev.) Kitab al-ansab al-ijayrde bulunanlar, İbn al-arâbrnin aynı elyazmasında bulunan ayn ı konudaki eseriyle birlikte Les livres des chevaux V011. G. 15

14 Levi della Vida, Leiden 1928 ba şlığı alt ında ne şredildi. Kitap, eski Araplar ın Cahiliye ça ğının, (tek tük de Islam ça ğın ın) en me şhur atlar ından bahseder. İbn al-kabrnin, Ahmet Zaki Pa şa'n ın ara şt ırmalar ı sayesinde bulunan üçüncü Yazma eseri, Kitab al-asnâm "Putlar Kitab ı"dır, bize Arap Cahiliye ça ğında ıı bilgi verir. Cahiliye Ça ğı, yani Arap putçulu ğu, yabanc ı tesirlere, bilhassa Güney Arabistan tesirlerine dayanan y ıld ızlara tapman ın, ve ayn ı zamanda kahramanlara tapman ı n her çe şit izlerini ta şır. Fakat onda en çok,ilahlara ve cinlere sayg ı ile birlikte genel bir ta ş a veya a ğ a ca t apma göze çarpar. Kahramanlara ve atalara tapmay ı, Pullar Kitabı s. 51, 10. ve dev. (32,17 ve dev.) da buluyoruz. (kar ş. Tevrat, Süleyman'm Meselleri 14, 13 ve. dev.) Putlar Kitabı 'nda Ta şlara tapmaya, Kabenin Karata ş' Irlacaru'l- Asvad ile kahramanlara tapma olarak da niteliyebilece ğimiz Isâf ve Nâ'ila P. K. S. 9; 29 (7,18; ve dev. 19,5), ve dev. Zu'l-ljalasa P. K. s. 34 ve dev.. (23 ve dev.); Sa'd P. K. s. 36 (24); al-lât P. K. s. 16. ve dev. (11); al-fals P. K. S. 59 ve dev. girerler. Kar ş. Krehl, s. 69 ve dev. ve İbn Tyayna (Baya ııi I, 493, 12 ve dev.) ile P. K. s ve dev. (16,17 ve dev.). Putlar Kitab ı'ncla A ğaca tapma- ya da al-tzza misaldir; P. K. S. 25 ve dev. (16, 17 ve dev). Hristiyanl ık, Cahiliye Araplar ı aras ında, bilhassa yar ımadan ın kuzeyinde oldukça geni ş yayılma alan ı bulmu ştu. Yahudiler de as ıl Arabistanda oturuyorlard ı, mesela Medine bölgesinde ve Yemende. (kar ş. Wellhausen, Ek, s. 290 ve dev.) Islam Arabistan içindeki zafer zincirine ba şladığı zaman, ilk itina etti ği şey, putlara tapman ın bütün izlerini kökünden silmekti. Bu yüzden Islam ın ilk ça ğında müslüman bilginler, herhalde, halk aras ında, fırsat buldukça, alışık olduklar ı putlara tapmaya dönü şler belirdiğinden, Cahiliye Ça ğı ile me şguliyetten çekindiler. Ancak yeni iman temelini sa ğlamla ştırdıktan ve putlara tapma diye bir şeye dönü ş korkusu kalmad ıktan sonra, Arap Putçuluğunu tetkike cesaret edildi. Nyberg, haklı olarak, m.a ğlubedilmiş, bilhassa alçalt ılmış bir dinin, muzafferlerin ilk nesli taraf ından seve seve ve kasden unutturulmaya çal ışılacağına ve bununla ilgili rivayetlerin silinece ğine dikkati çekiyor. Tevrat'ta da görüldüğü gibi peygamberlerce sava şılan ve ezilen dinlerin hepsi tamamiyle söndüler ve daha sonraki Yahudilik, onlarla ilgili her gelene ği unuttu. "Belki İslamda da böyle olacakt ı" diye yaz ıyor Nyberg, "e ğer, daha E- 16

15 meviler ça ğında bol bol fışkıran Bedevi romanti ği, eski Bedevi ya şayışına ait hat ıranın canl ı tutulmas ına kuvvetle yard ım etmemi ş olsayd ı". Muhakkak ki, eski Bedevi şiirinde ve eski Bedevi efsanelerinde putçulu ğun direkt izleri, hayret edilecek derecede az ve zay ıft ılar; fakat herhalde izler daima vard ı ve Arabistanda, hala ya şamakta olan kabilelerin mahalli gelenekleri, baz ı eski alışkanl ıklar ı ve eski ayinlerin ta şla şmış kalınt ılarını muhafaza ediyorlard ı. Bütün bunlar hadisçiler ve filologlar taraf ından gayretle topland ı, manaland ır ıldı ve böyleçe Arap Putçulu ğunun ara şt ır ılmas ı, önce filolog ve tefsirciler çal ışmas ı olarak do ğmu ş oldu. (Nyberg s. 348) Ba şka sebepler de yeni dinin, önceki anlay ış ve görü şlere ait hat ıraları geri itmesini ve reddetmesini kolayla ştırdı. Krehl, tahrik edici taassuptan başka, yaz ılı notlar ın teferruatl ı olmayışın ın da bu gayrete yard ım etmiş olduğuna dikkati çekiyor. Elbette o zamana kadarki görü şlerin bast ırilışının da bir s ınırı vardı. "Mesela" bilimine çok de ğer verilen soy kay ıtlarına dokunulmuyordu; içlerindeki eski çok tanr ılı dini hat ırlatan i şaretler de herhalde anlams ız ve zarars ız telâkki edilmi ş olmal ıydı, aksi halde onlarmda yokedilmesi zorunlu say ılırd ı. Bununla birlikte bu soybilim listeleri, bizim ilmimiz için, en az ından taur ıların isimleri ve onlara tapman ın yayılışı hakkında, en önemli kaynaklardan biridir. Burdan ba şka Araplar ın, şu veya bu ilahi varl ığa sayg ı ile ilgili olan, sayg ıyı ifade eden ve özellikle sayg ıyı bunlardan birisine hasreden isimleri takma al ışkanlıklar ı vard ı, mesela 'Abd al-' Uzzi1=` Uzza ilithesinin kölesi...bu yolla, put isimlerinin pek çoklar ı ve onlar sayesinde zay ıf da olsa, ibadet edildikleri bölgelere ait bir bilgi hat ırt ırlarda kal ıyordu". (Krehl S. 2). Böylece Arap Putçulu ğunun ara ştırdmas ında canl ı bir gayret uyan ı- yordu. Büyük tarihi eser al-magazi ve' s-siyar (Peygamberin Sava şları ve Biyografisi) in yazar ı 151 /768 yılında Abbasilerin II. halifesi al-manşurun kendisini davet etti ği Bağdatta ölen Muhammed İbn İshak, Cahiliye Çağı ile, Arap putçulu ğu ile uğra şanlar ın ve ondan kalan izleri arayanlar ın ilki idi. Onun orijinal eseri kaybolmu ş görünüyor. Fakat `Abd al-malik İbn Hişam (takriben 218 /833) Sira'sme onun büyük bir k ısmını kelime kelime aktarmışt ı, onun içinde putlara ibadetle ilgili olarak okunacak baz ı şeyler vardır. (bak: Wüstenfeld bask ısı). As-Suhayli al-andulusi (öl. 581 H.) ve Abu Zarr (öl. 770 H.) İbn Sira'sine yazd ıklar ı tefsirlerinde [as- Suhayli: ar-ravi al-unuf (Kahirede çok kereler bas ılmışt ır); Abu Zarr: Sarh as-sira (ed. P. Brönnle, Kahire 1329)1, şurada burada ilmi yaz ılardan da ğın ık olarak bulup ç ıkard ıklar ı, putlara tapma ile ilgili her çe şit teferruat ı naklettiler. 17

16 Fakat, İbn İsbals'tan yakla şık olarak yar ım as ır sonra ölen İbn bi, Kitab al-aşneim "Putlar Kitab ı" eseri ile Putçulu ğa özel bir çal ışma ay ı- ranlar ın ilki oldu. Konu ile ilgili daha sonraki yaz ılar, kaybolmu ştur. Sadece İbn an-nadim'in "Kitâb al-fihrist"inde (H. 327 de yaz ılmışt ır), Yâkiit'un "Mu'cam al-udaba"sında (öl. 626 H.) v.s. bunlar ın isimlerini buluyoruz. Mesela, bir Iranl ı olan Fuiayl b. Marvân, bir Kitab al-a şnam yazd ı ; İbn an-nadim onu Kitâb al-fihrist'inde ve Wilsât, Mu'cam al- Udabâ's ında an ıyor. Al-Cal, ıi da (255 H.) bir Kitab al-a şnâm yazd ı. O, bu eserini "Kitâb al-ljayavân"ın önsözünde an ıyor ve ad-damiri "Hayat al-hayadin" ında (Hayvanlar ın Hayatı) bu yaz ıdan bölümler naklediyor. Bundan ba şka Filozof Abâ, Zayd al- Balla (340 H.) bir eser yazd ı : ar-radd `alâ Abadâti'l-A.şnâm (Putlara Tapanlar ı Tekzib (kar ş. İbn an-nadim, Kitâb al-fihrist S. 125 ve Ytildıt, Mu' cam al-udabâ V, S. 112). Al-Azrakrnin (öl. takriben. H. 244) "Mekke Tarihi" nde de Arap putçulu ğunun bir tasviri var ve nihayet Peygamberin bütün biyografilerinde bu konudan bahsolunur. (kar ş. P. K. Önsöz s. 23 ve dev.) İbn al-kalbi'nin-kitab al-a şnâm'ı güzel bir şans eseri olarak 12. yüzy ıla kadar ( İbn al-cavaliki H. 539, M /45 de öldü) filoloji okullar ında kesintisiz okutuldu ve korundu; ayn ı zamanda ona çok say ıda şerhler eklendi. Kitab Islam filologlar ın ın gösterdikleri bütün itinaya ra ğmen, yine de bir süre sonra ortadan kayboldu. Fakat YaKit'un eline (öl. H. 626/M. 1229), İbn elyazmas ı olan bir Putlar Kitab ı nüshas ı geçti (bak, biyografisi P. K. Ek, S. 89). O, eserin çok büyük bir k ısm ını (tahminen üçte ikisini) Mu'cam al-buldân'ına (Co ğrafya lügat ı) ald ı, ve eserinin düzenine uygun olarak, dal ı isimlerine göre bölümlendirdi. Aynı nüsha veya bir ba şka nüsha da `Abd b. `Omar al-bağdadrnin (öl. H. 1093) eline geçmi ş olmal ı, çünkü o, Ijizânat al-adab kitab ına, kaynak göstererek ondan pek çok aktarma yapm ışt ır, fakat yazmas ına ait tafsilât vermemi ştir, 1, , Daha sonra Irak' ın ünlü bilgini Mahnıiid şükri (öl. H ), Bulâğ al-arab fi Ahvâl al-`arab 11, eserine, İbn al-kalbrnin Putlar Kitab ından kısımlar ald ı. Zaki Paşa (P. K. Önsöz S. 25, 1 ve dev.), bunlar ın, al-bağdâdrnin Hızânat al-adab'inden istinsah edilmi ş olduğu görü şünde hakhd ır. Yaldit'un ve al-bağdadrnin kulland ıklar ı el yazmas ı veya el yazmalar ı, kay ıplara kar ışmıştır. Kitâb al-a şnam'dan bölümler, Zaki Paşa'n ın gözden kaç ırdığı, İbn al- Cavzrnin (öl. 597/1200) eserlerinde de vard ır: Nakd al-`1im va'1-`ulamâ veya Tallois Iblis (Mıs ır, as-sa`âda Matb. 1340), S (kar ş. Brockelmann, G. 18

17 A. L. Supp. Bd. I, S. 212). Ben eseri göremedim, fakat, Geheimrat Fischer bey bana, bu bölümlerin mühim bir de ğeri olmadığını ve bütün bask ının k ısmen hatal ı olduğunu bildirdi. Kitab ın İbn al-cavzrnin kulland ığı nüshas ı aynen Zaki Pa şa'nın el yazmas ındaki hadisçiler zincirine dayan ır, yani İbn al-kalbrtlen geriye doğru Abd al-cabbar aş-şayrafrye kadar (bak. a şağıya) Metin, `Abd al-cabbar aş- Şayrafrden ona `Abd al-vahltab b. al-mubarak yoluyla ulaşmışt ır (bak. Talbis Iblis) S. 56 ve dev. İşte 20. yüzy ılın başlar ında Ahmad Zaki Pa şa, İbn al-kalbrnin Putlar Kitab ının, hala mevcut olan ve merakl ı kitap kolleksiyoncusu Şeyh Tahir al-caztriri (öl /1920),nin elinde bulunan yegane yazmas ına rastlay ıp, onu sat ın alarak elde etti ğinde yukarda geçti ği gibi pek çok sevinmişti. Kahirede Zaki Kütüphanesinin k ıymetli bir parças ın ı te şkil eden bu yazmaya göre, Zaki nüshas ı baskısı yap ıldı (2. bask ı Kahire 1343/1924) ve ayn ı zamanda orijinalinin iki sahife t ıpkıbasımı da eklendi (bak: P. K. Önsözün sonu s. 41 ve 43). Putlar Kitab ı bize bizzat Ibn al-kalbrye kadar ç ıkan bir raviler zinciri ile ulaşıyor [bak: P. K. S. 5 (3), Nyberg S. 351 ve dev ). Putlar Kitab ının metnini, İbn al-kalbrnin yanında, H. 201 de bizzat tahsil eden ilk ki şi, Abil7 l-hasan 'Ali b. aş-şabbah b. al-furat al-keitib'tir; o bunu Abil al-hasan b. Ulayl al-anazrye nakletmi ştir, raviler zinciri, metni, 463. olarak Muhammed b. Ahmad b. al-muslima'n ın rivayetiyle alan Abu'l-Ifusayn al-mubarak b. `Abd al-cabbar b. Ahmad aş-şayrafrye kadar devam eder. Bayiler zinciri daha sonra H. 499 y ılına kadar uzan ır; kar ş. P. K. S. 64, 3 (40,3). Putlar Kitab ı H. 494 ün Muharrem ay ında bir defa yüksek sesle okundu. (İbn aş-şayrafrnin önünde, karş. P. K. Önsöz S. 32, 6 ve dev.). Okuyan, Muhammed b. Na şir Atari-Fail idi; İbn al-cevilliki ile ile Muhammed b. al-husayn al-iskaf da dinleyiciydiler. İbn al-cevalilci, Muhammed b. at-'abbas b. al- Furtit'm defterinden, Putlar Kitab ı metninin bir suretini ç ıkardı; kendisi, tarih vermiyor, fakat herhalde bu i ş, 529 y ılından önce olmu ştur. Bu ilk suretten Ibn al-cevalilti, H. 529 da ikinci bir suret daha ç ıkard ı; kar ş. P. K. S. 64, 5 (40, 5). Ytildit, Mu' cam al-buldiin'ında, İbn al-cevalildnın ilk suretini kulland ı (karş. Yâkût 111, 911, 19). İbn al-ceveililernin ikinci sureti Zaki Kütüphanesinin elyazmasmın bu ikinci suretten fevkalade bir itina ile ç ıkar ılmış olan nümunesidir. kar ş. P. K. S. 63, 8. ve dev.; 64, 2, 7 ve dev. (39,8; 40, 2, 7). Bizim Putlar Kitab ı asl ında şöyle ba şlamahyd ı : İbn Cevillilci diyordu ki: "Şeyh Abirl-Ilusayn al-mubarak b. 'Abd al-cabbar b. Ahmad as- Şayrafi, bize anlat ıyordu. Şeyh Abirl- Fail Muhammad b. Nâşir b. Multammad b. 19

18 kendisine okuyor, ben de Muhammed b. al-husayn al-iskâf ile birlikte 494 ün Muharreminde dinliyordum." Metni, İbn aş -şayrafi'den naklen alan ve P. K. S. 5, 1 (5, 1) de "bize bildirdi" diyen ki şi, Mavhâb b. al-cevâliki'dir. (bak P. K. Önsöz S. 28, 5 ve P. K. S. 5, not 1). Esasen Yâkât'un "Coğrafya Lügat ı"ndaki İbn al-kalbi'den özetlemelerini Wellhausen'in mükemmel eseri olan (Beste der Arabischen Heidentums) "Arap Putçulu ğunun Kal ınt ılar ı"run ilk mısmına borçluyuz. (2. bask ı 1897 Berlin) Pullar Kitaldnın tertibi, elbette, eksiksiz olan orijinalinin bulunmas ından sonra, do ğru olarak gözden geçirilebilirdi. Kitap iki bölüme ayr ıl ıyor, 5 (5). sayfada, eserin ravilerinin zinciri ile ba şlıyor. 6,5 (5, 13). sayfada, putlara tapmanın doğu şu ile ilgili bir giri ş var; sonra birer birer putlar anlat ılıyor. Arap putlar ının bu ıst ılahlar dizisi gerçekten canl ı tasvir edilmi ştir ve eski Arap şairlerinin m ısralar ı ile Kur'an ayetlerine dayand ır ılmıştır. 47,5 (30, 7). sayfada, Putlar Kitab ının ikinci k ısm ında, konunun yeni bir sunulu şu bulunuyor. 5 (5). sayfan ın uzun raviler zinciri, burada sadece, İbn `Ulayl al-`21nazi (al-cavhari'ye rivayet eden) ve b. a ş -Şabbah'tan ibaret. Bu k ısa raviler zinciri, birinci k ısımda geçen putlar hakk ında yeni rivayetler getiren daha küçük bölümleri içine al ıyor. Bu ikinci bölümde S. 50 ve devam ında (32, 3 ve. dev.). putatap ıc ılığın doğu şu, birinci k ıs ımda S. 6 (5,13 ve dev.) oldu ğundan tamamen ba şka bir şekilde sunulmu ştur (Eserin iki k ıs ıml ılığı hakk ında kar ş. Nyberg S. 353 ve dev.) Putlar Kitab ının 33,9 ve 10 (22, 3-4). sayfalar ında, sanam ve vaşan' ın, 53, 11 ve 12 (33, 20-21). sayfalardakinden bamba şka şekilde bir aç ıklamas ı bulunuyor. Böylece İbn al-kalbi, konusunu ça ğın ın adetine uyarak tamamen sistematik bir şekilde sunmaya dikkat etmi ş tir. Kitaba, Zaldnin yazmas ına göre 63. sayfada, al-ya'bâb ve Bâcar isimli iki putu daha sokan bir ilâve yap ılmış. Daha sonraki bir ilâvede (P. K. S. 107 ve dev.) Zaki Paşa, ba şka arapça eserlerde geçen putlar ı ve tap ınaklar ı sayıyıor. Kitab ın her iki k ısmında da putçulu ğun ba şlang ıc ı hakk ında birbirinden farkl ı olan iki rivayet, ' Amr b. Luhayy'm Putçulu ğu Arabistana soktu ğu meselesinde birle şmişlerdir; bak: P. K. S. 8, 17,6 ve dev.); 13, 6 ve dev. (9, 18)- S. 54, 6 ve dev. (34. 6); 58, 5 ve dev. (36, 16 ve dev.) 20

19 Krehl'de, S. 27 ve dev. eskiça ğlar ın tarihini sadece sathi ve özet olarak anlatan Arap yazarlar ının, garip bir şekilde, `Amr b. L ıdıayy' ın, İbrahim'in eski dinini (yani Bir Allaha tap ışı), putçulu ğu Arabistana sokmak suretiyle de ğiştirmi ş olduğunda birle ştiklerini yaz ıyor (kar ş : Abulfeda, Histor. ante islam. S.136; Hamza İsfaheini I, S. 142; İbn Durayd S. 276; Şahrastâni S. 430; İbn Haiti/din Nr. 557). Amr b. Luttayy' ın sebep olduğu bu Bir Allaha tap ışın değiştirilmesini Hamza İsfehani, o kadar önemli ve tesirli say ıyor ki, onun vukubulduğu yılı, Araplar ın islâmdan öncesi tarihlerinin dönüm noktas ı sayıyor. Amr b. Luhayy', Hz. Peygamberin bir sözünden ötürü [Krehl, bu sözü tahmin ediyor: "`Amr b. Lultayy'l cehennemde, barsaklarm ı cehennem alevinde sürür gördüm"; bak. İbn Histim 50, 18, 51, 4, 442, 13 ve P. K. S. 58, 6 (37, 4)] puta tapanlar ın örne ği sayıl ıyor ve böylece, Arabistana putyap ıcılığının girmesine sebep olan ki şi de o oluyor. Putlar Kitabı, en eski dini münasebetleri aç ığa ç ıkar ıyor. Eski ibadet şekilleri hakk ında çe şit çe şit efsaneler ve rivayetler sunuyor. Eski Arap şiirinden mısralar çok esasl ı bir şekilde bütünü destekliyorlar ve dinin bu basamağının Arap Putçulu ğunun pek çok eski, karakteristik şekiller gösteren ilkel adetlerinden bir tabloyu önümüze seriyorlar. Pullar Kitabı'mn tercümesi, sadece arabistler için de ğil bilhassa arapçayı hiç okuyamayan veya ancak güçlükle okuyabilen dinler tarihçileri için de (onlar için notlar k ısmı da çok önemlidir) ilgi çekici olacakt ır. Kitap, önce eksiksiz bir tercümeye vesile olmaktad ır, sonra onun yard ımıyla Wellhausen' in "Reste der arabischen Heidentums" kitab ındaki tercümeler de düzeltilebilecektir, çünkü kitap, Wellhausen'in dayanmakla yetinmi ş olduğu, Yii- Idıt'un, birçok yerlerinde memnuniyet verici olmayan Wüstenfeld baskısmın metninden daha isabetli müteaddit bölümler getiriyor. Daha çok Kitab al- A şnâmdaki mısralarla me şgul olan Fr. M. M. S. Marmarci, nin değerli makalesi de "O. P., Les dieux du paganisme arabe (Revue biblique XXXV, 1926)", kitab ımız ın tercümesini lüzumsuz k ılmaz. İbn al-kalbi'nin Putlar Kitab ı, dinler tarihi bakımmdan çok de ğerlidir; Nyberg hakl ı olarak, S. 366, onun, "din de ğişimi probleminde çok önemli yeri oldu ğuna" i şaret ediyor. Kitab, Arap Putçulu ğu hakkında yegane eski Arap monografisidir ve onun güzel bir tablosunu gözümüzün önünde canland ır ıyor. R. Klinge-Rosenberger 21

20 TERCÜME İbn al-kalbi PUTLAR K İTABI2

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN

KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN ANKARA -ÜNIVERSITESI ILAHIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI 126 KUR'AN'DA ALLAH VE İ NSAN Yazan: Dr. Toshihiko IZUTSU Keio üniversitesi Profesörü Çeviren: Doç. Dr. Süleyman ATEŞ İlâhiyat Fakültesi ö ğretim üyesi

Detaylı

İ SLAM TASAVVIJR1 YAR İ N İ ANA HATLAR İ YLE. Prof. Dr. Cavit SUNAR

İ SLAM TASAVVIJR1 YAR İ N İ ANA HATLAR İ YLE. Prof. Dr. Cavit SUNAR ANKARA ÜNIVERSITESI İ LIIIIYAT FAKÜLTESI YAYINLARI: 143 Prof. Dr. Cavit SUNAR ANA HATLAR İ YLE İ SLAM TASAVVIJR1 YAR İ N İ Tasavvuf, (Yokluk)ta yok olmamakt ır. Tasavvuf, (Varl ık)ta var olmamakt ır. Ne

Detaylı

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl

Din leri Yüksek Kurulu karar : 12. 03. 2002/34. 7. Bask. 2012-06-Y-0003-581 ISBN: 978-975-19-3393-5 Sertifika No: 12930. Diyanet leri Ba kanl HZ MUHAMMED ve EVRENSEL MESAJI 01.indd 1 17.04.2012 16:04:00 Diyanet leri Ba kanl Yay nlar / 581 lmî Eserler / 92 Tashih Altan ÇAP Mehmet Ali SOY Bask Takip Hac Duran NAMLI Bask Takip Mücella TEK N Emre

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

10. DERS/ 08 Aralık 2014. Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN. 2015-2014 Ders Yılı Siyer Mektebi Müfredatı Hz. Peygamber (sas) Dönemi Siyer coğrafyası

10. DERS/ 08 Aralık 2014. Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN. 2015-2014 Ders Yılı Siyer Mektebi Müfredatı Hz. Peygamber (sas) Dönemi Siyer coğrafyası 2015-2014 Ders Yılı Siyer Mektebi Müfredatı Hz. Peygamber (sas) Dönemi Siyer coğrafyası Siyer Coğrafyasında Putperestlik İnancı 10. DERS/ 08 Aralık 2014 Prof. Dr. Adnan DEMİRCAN İstanbul Üniversitesi İlahiyat

Detaylı

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK

TunK ı (BARO LAR 07 OCAK TunK ı (BARO LAR j t 07 OCAK < TÜRI

Detaylı

Dinimizi Ö reniyoruz

Dinimizi Ö reniyoruz Dinimizi Ö reniyoruz 3 TÜRK YE D YANET VAKFI YAYINLARI Dinimizi Ö reniyoruz: Yaz Kur an Kurslar Ö renci Kitab - 3 Yay n No: 380 Birlikte Ö renelim Serisi : 1 Yaz Kur an Kurslar E itim Seti: 3 Bu kitab

Detaylı

KAMU YONETIM.«." PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU

KAMU YONETIM.«. PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU 0 0 KAMU YONETIM.«." PANEL 12 ARALIK 2003 MOIS DANIŞTAY GENEL KURUL TOPLANTI SALONU \ TÜRKİYE BAROLAR BİRLk İ I

Detaylı

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m

hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU uluslararas ı boyutuyla MI z(m MI z(m uluslararas ı boyutuyla hukuk e ğitimi ve AVUKATLIK mesle ğine giri ş SEMPOZYUMU / Law Education and Entrance ta the (( Legal Profession in Eastern and South-Eastern Europe Symposium RNE İ ULUSLARARASI

Detaylı

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1

TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 TURK IY BAROLAR 'I 1 I1 wi ÏWB^ AT - A TOrn(IY BAPO I TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ ON BEŞİNCİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 9 ŞUBAT 2008 Türkiye Barolar Birliği Yay ınları: 136 Türkiye Barolar Birliği On Be şinci

Detaylı

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ

İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ İSLÂM ÂLİMLERİ ANSİKLOPEDİSİ HİCRİ BİRİNCİ ASIR ÖNSÖZ İlmi arttıkça görüş açısı büyüyen ve bilgisi dışındaki konular hakkında hüküm vermekten kaçınan, bildiklerinin doğruluğunu devamlı tetkik eden büyük

Detaylı

le %# e Yeni Başlayan

le %# e Yeni Başlayan le %# e Yeni Başlayan 1: ukfjtlar ın Sorunlar ı ve Çözüm Yollar ı FORUM -2- ADANA /16 ŞUBAT 2008 / (((% )) TÜRKİYE BAROLAR B İ RLİĞİ MESLEĞE YENİ BAŞLAYAN AVUKATLARIN SORUNLARI VE ÇÖZÜM YOLLARI FORUM -2-

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR ANA BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR ANA BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ TEMEL İSLAM BİLİMLERİ TEFSİR ANA BİLİM DALI KUR ÂN DA MEKKE MÜŞRİKLERİNİN ELEŞTİRİ VE İTHAMLARINA YÖNELİK CEVAPLAR MASTER TEZİ Hazırlayan Mahmut AY Tez

Detaylı

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX

EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX E Y Ü P S U L T A N S E M P.O Z Y U M U I X TARİHİ, KÜL TÜRÜ VE SANATIYLA EYUPSULTAN S,EMPOZYUMU IX TEBLiGLER EYÜP BELEDİYESİ KÜLTÜR VE TURİZM MÜDÜRLÜGÜ Tel: (0212) 563 16 65-616 00 98 Fax: (O 212) 616

Detaylı

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL

w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL w W TÜRKIYE BAROLAR %.BIRLİ GI E.ARC NK:ARL TÜRKIYE BAROLAR Bİ RLIĞI 3. BARO BA KANLARI TOPLANTISI 27 NISAN 2002 ANKARA TÜRKIYE BAROLAR B İRLİĞİ BARO BAŞKANLARI TOPLANTISI 27.04.2002 --8ı-- Av. ŞAH İ N

Detaylı

sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi

sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi A ladım her yerde hep ah eyledim. Gördü üm her kul için dostum dedim. Herkesin zannında dost oldum ama, Kimse talip olmadı esrarıma. sabah ülkesi üç aylık kültür ve sanat dergisi SAYI13 2007 Ç NDEK LER

Detaylı

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE

Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar flmas yap ld PERSPEKTIVE YIL/JAHRGANG: 13 SAYI/NR.: 150 HAZ RAN / JUNI 2007 PERSPEKTIVE Monatliche Zeitschrift der Islamischen Gemeinschaft Milli Görüfl slam Toplumu Millî Görüfl aylık yay n organ Avrupa 19. Kur an Tilavet Yar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2054 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1088. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program LK DÖNEM SLÂM TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2054 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1088. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program LK DÖNEM SLÂM TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2054 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1088 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program LK DÖNEM SLÂM TAR H Editör Yrd.Doç.Dr. Casim AVCI Yazarlar Prof.Dr. Hüseyin ALGÜL

Detaylı

Harun Yahya müstear ismini kullanan yazar Adnan Oktar, 1956 yılında Ankara'da doğdu. İlk, orta ve lise öğrenimini Ankara'da tamamladı. Daha sonra İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nde

Detaylı

K İ T A B Ü L A S I L

K İ T A B Ü L A S I L K İ T A B Ü L A S I L Yazan: İmam Muhammed b. el-hasen eş-şeybani Tahkik: Ebu l Vefa el-afgani Çeviren: Prof. Dr. Osman Eskicioğlu 1 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Yayına Hazırlayanın Önsözü İnsanı

Detaylı

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler

* Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler * Yar n için en iyi haz rl k, bu günün i ini fevkalade iyi yapmakt r. Sir William Osler MAÇ DOKSAN DAK KA, DOSTLUK EBEDÎ Japonya ve Güney Kore'de oynanan 2002 Dünya Kupas maçlar n yakla k 5.000.000.000

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

Şule Yayınları Doğu Klasikleri Dizisi Orijinal İsmi: Kelile ve Dimne Editör, A. Ali Ural

Şule Yayınları Doğu Klasikleri Dizisi Orijinal İsmi: Kelile ve Dimne Editör, A. Ali Ural Şule Yayınları Doğu Klasikleri Dizisi Orijinal İsmi: Kelile ve Dimne Editör, A. Ali Ural Son Okuma: Elif Eda Tartar Ofset Hazırlık: Çiftçi Kardeşler Kapak: Ramazan Erkut Baskı-Cilt: İstanbul Matbaa ve

Detaylı

TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT

TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT T.C. MARMARA ÜN VERS TES TÜRK YAT ARA TIRMALARI ENST TÜSÜ TAR H ANAB L M DALI ORTAÇA TAR H B L M DALI TÜRK YE SELÇUKLULARI NDA Z RAÎ HAYAT (Yüksek Lisans Tezi) Haz rlayan Ali ÇAKMAK stanbul 2005 T.C. MARMARA

Detaylı

HZ. ADEM'DEN HZ. MUHAMMED'E İSLAM MEDENİYETİNE ETKİ EDEN DOĞAL AFETLER. Ali AĞIRMAN

HZ. ADEM'DEN HZ. MUHAMMED'E İSLAM MEDENİYETİNE ETKİ EDEN DOĞAL AFETLER. Ali AĞIRMAN HZ. ADEM'DEN HZ. MUHAMMED'E İSLAM MEDENİYETİNE ETKİ EDEN DOĞAL AFETLER Ali AĞIRMAN Yüksek Lisans Tezi İslam Tarihi ve Sanatlari Anabilim Dalı Prof. Dr. Mustafa AĞIRMAN 2014 Her Hakkı Saklıdır ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

İSLAM ÖNCESİ MEKKE TOPLUMUNDA NAMAZ, ZEKÂT, ORUÇ VE HAC UYGULAMALARI

İSLAM ÖNCESİ MEKKE TOPLUMUNDA NAMAZ, ZEKÂT, ORUÇ VE HAC UYGULAMALARI İSLAM ÖNCESİ MEKKE TOPLUMUNDA NAMAZ, ZEKÂT, ORUÇ VE HAC UYGULAMALARI Prof.Dr. Mehmet SOYSALDI* İnsanlık tarihinin başladığı günden beri din vardır. İnsanoğlu, din olgusu ile birlikte doğmuş ve onunla beraber

Detaylı

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S

D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S LKÖ RET M D N KÜLTÜRÜ VE AHLAK B LG S 4 DERS K TABI Prof. Dr. Recai Doğan Bu ki tap, Mil lî Eği tim Ba kan lı ğı Ta lim ve Ter bi ye Ku ru lu Baş kan lı ğı nın 28 Kasım 2011 ta rih ve 173 sa yı lı ka ra

Detaylı

Hz. Bahaullah'ın Zuhuru Cilt - 2

Hz. Bahaullah'ın Zuhuru Cilt - 2 Hz. Bahaullah'ın Zuhuru Cilt - 2 NOTLAR VE TEŞEKKÜRLER Bu kitaptaki Hz. Bab ve Hz. Bahaullah'ın eserlerinden alıntılar, daha çok Bahaı Dininin Velisi, Hz. Şevki Efendi'nin eşsiz tercümelerinden alınmıştır.

Detaylı

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER Sempozyum Koordinatörü Yayına Hazırlayan Bilim Kurulu Yürütme Kurulu Sekreterya : Alim YILDIZ Abdusselam BULUT : Prof.Dr. H.İbrahim DELİCE Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ Doç.Dr. Galip YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Sadık

Detaylı