KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1"

Transkript

1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 1

2 2 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR: Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur

3 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 3 ĠÇĠNDEKĠLER Önsöz Sayfa No 1. Genel Bilgiler KuruluĢ ve GeliĢme Fakülteler DiĢ Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Yüksekokullar Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Adalet Meslek Yüksekokulu Delice Meslek Yüksekokulu Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu Keskin Meslek Yüksekokulu Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlüğe Bağlı Merkezler Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yabancı Diller Öğretim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (KÜYADĠM) Kırıkkale ve Yöresi Tarih AraĢtırmaları Merkezi (KATAM) Kızılırmak AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (KÜKAM) Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yapı ve Zemin AraĢtırma ve Ġnceleme Merkezi El Sanatları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi DanıĢma Rehberlik Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Kanser AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Uzaktan Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Kadın Sorunları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Tüketici Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Rektörlüğe Bağlı Bölümler Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü DıĢ ĠliĢkiler ve AB Koordinasyon Birimi Personel Durumu Akademik Personel Durumu Ġdari Personel Öğrenci Durumu Önlisans Öğrencileri 31

4 4 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 3.2.Lisans Öğrencileri Lisansüstü Öğrencileri Eğitim ve Öğretim Bölümler-Programlar Akademik Birimler Ġtibari ile Ders Yükleri Öğrencilerin BaĢarı Durumu Öğrencilerin Mezuniyet Durumu Disiplin Cezası Olan Öğrenciler Kaydı Silinen Öğrenciler Yabancı Uyruklar Öğrenciler Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler Sağlık Hizmetleri Beslenme Hizmetleri Kültür Hizmetleri Spor Hizmetleri Diğer Hizmetler Kütüphane Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Temizlik Hizmetleri Mali ĠĢler Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Bilimsel AraĢtırmalar Birimi Basın - Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ve Bilgi Edinme Birimi Güvenlik Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı Yayınlar Fakülteler DiĢ Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Yüksekokullar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Keskin Meslek Yüksekokulu Enstitüler (Lisansüstü Tezleri) Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Değerlendirme ve Ġhtiyaçlar 166

5 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 5 ÖNSÖZ Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuģtur. Kurulduğu yıl itibariyle Ankara Üniversitesinden devralınan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu faal olan tek akademik birimdir. Bugün ise; önlisans öğretimin yapıldığı 5 Meslek Yüksek Okulu, lisans öğretimi sürdürülen 1 Yüksekokul, 10 Fakülte, lisansüstü öğretim verilen 3 Enstitü ile 12 AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırmalar Laboratuarı na sahip Türkiye nin geliģmiģ ve dinamik üniversitelerinden biridir. 19. yılını idrak eden üniversitemizden sonra Türkiye de çok sayıda üniversite kurulmuģtur. Üniversitemiz coğrafi olarak Kırıkkale ye komģu -Ankara dıģındaki- üniversitelerin tamamından daha önce kurulmuģtur. Bu yüzden Kırıkkale Üniversitesi olarak özellikle yeni üniversitelerle iģbirliği ve dayanıģma içinde olmaya önem veriyoruz. Lisansüstü öğretim kontenjanlarını artırarak Türkiye nin ihtiyacı olan kaliteli öğretim elemanlarını yetiģtirmeyi hedefliyoruz. Üniversiteler, ülkenin en değerli kaynağı olan insan gücünü eğiterek, bilgiye ulaģma ve elde edilen bilgiyi değerlendirme becerisini kazandırmaktadır. Bunun için yapılan bilimsel çalıģmalar, yeni bilgilerin üretilmesi, yeni metotların bulunması ve uygulamaya geçirilmesi üniversitelerin en hayati iģlevini oluģturmaktadır. Bu çerçevede öğretim elemanlarımız, alanlarıyla ilgili konularda çok sayıda bilimsel çalıģma yapmıģ, bunları yurt içi ve yurt dıģında saygın yayın organlarında yayımlamıģ ve bilimsel kongre ve konferanslarda ilgili kamuoyu ile paylaģmıģlardır. Bu çalıģmaları yaparken, oluģturulan araģtırma altyapımızdan önemli ölçüde yararlanmıģlardır. Üniversitemiz mensupları ve diğer araģtırmacılar özellikle temel bilimler ve sağlık alanlarında temin edilen yeni donanımlarla, DPT destekli Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı mızdan yararlanmaya devam etmiģtir. Bu faaliyet döneminde üniversitemizin ihtiyaç duyduğu fiziksel altyapıyla ilgili önemli çalıģmalar yapılmıģtır. Geçen öğretim yılı içinde temeli atılan kapalı spor salonu tamamlanarak hizmete açılmıģtır. Fen- Edebiyat Fakültesinin 24 derslik, 2 amfi ve 22 öğretim elemanı ofisinin bulunduğu kısım, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği nden sağlanan TL ve öz kaynaktan eklenen TL ile 2010 yılı sonuna kadar bitirilme noktasına getirilmiģtir. Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi inģaatları da hızlı bir Ģekilde devam etmektedir. ġehir merkezinde olumsuz koģullarda faaliyetlerini sürdüren DiĢ Hekimliği Fakültesi için Ģehirde yeni bir yer kiralanmıģ ve önümüzdeki eğitim yılında faaliyete geçirilmesi hedeflenmiģtir yılında AraĢtırma ve Uygulama Hastanemizin tamamlanması, morfoloji binasına baģlanması ve Rektörlük binasının hizmete hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Avrupa Üniversiteler Birliği ve Dünya Üniversiteler Birliği üyesi olan üniversitemiz, yurt içinde ve yurt dıģında çok sayıda üniversite ile iģbirliği anlaģması yapmıģ ve karģılıklı öğretim elemanı ve öğrenci değiģiminde önemli geliģmeler sağlamıģtır. Sahip olduğu birikimi toplumla ve içinde bulunduğu Ģehirle paylaģmak için üniversite içinde ve Ģehirde panel, konferans, kongre ve sempozyumlar düzenlemiģtir. Kırıkkale Üniversitesi sahip olduğu potansiyeli ve dinamizmi daha da artırarak insanlığa her anlamda katkı sağlamaya, açacağı yeni bölüm ve programlarla kapasitesini artırmaya devam edecektir. Prof. Dr. Ekrem YILDIZ Rektör

6 6 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1. KURULUġ VE GELĠġME Kırıkkale Üniversitesi, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun la kurulmuģtur. Üniversitemiz, kuruluģ kanununa göre yeni kurulacak Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve Veteriner Fakültesi ile Ankara Üniversitesi'nden devralınan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu ndan oluģmuģtur. Aynı yılda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu nun açılması kararlaģtırılmıģtır. KuruluĢ kanununda öngörülen akademik birimlere öğretim yılında öğrenci alınmıģtır. Bu akademik birimlere, 1994 yılında Keskin Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri, 1999 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2002 yılında DiĢ Hekimliği Fakültesi, 2005 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi, 2008 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Delice Meslek Yüksekokulu ve 2009 yılında Adalet Meslek Yüksekokulu eklenmiģtir. Bugün itibariyle Kırıkkale Üniversitesi nde 10 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ile 12 uygulama ve araģtırma merkezini bulunmaktadır. Fakülteler 1. DiĢ Hekimliği Fakültesi 2. Eğitim Fakültesi 3. Fen-Edebiyat Fakültesi 4. Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Hukuk Fakültesi 6. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 7. Mühendislik Fakültesi 8. Sağlık Bilimleri Fakültesi 9. Tıp Fakültesi 10. Veteriner Fakültesi Yüksekokullar 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları 1. Adalet Meslek Yüksekokulu 2. Delice Meslek Yüksekokulu 3. Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu 4. Keskin Meslek Yüksekokulu 5. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu 6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Enstitüler 1. Fen Bilimleri Enstitüsü 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlüğe Bağlı Merkezler 1. Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 2. Yabancı Diller Öğretim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 3. Kırıkkale ve Yöresi Tarih AraĢtırmaları Merkezi 4. Kızılırmak AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 5. Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 6. Yapı-Zemin Ġnceleme ve AraĢtırma Merkezi 7. El Sanatları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 8. DanıĢma Rehberlik Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 9. Kanser AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 10. Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 11. Kadın Sorunları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 12. Tüketici Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

7 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 7 Rektörlüğe Bağlı Bölümler 1. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölümü 2. Türk Dili Bölümü 3. Yabancı Diller Bölümü 4. Güzel Sanatlar Bölümü 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Üniversitemiz kadrolarında 83 profesör, 91 doçent, 214 yardımcı Doçent, 83 öğretim görevlisi, 58 okutman, 17 uzman, 328 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. Bu tarih itibariyle toplam öğretim elemanı sayısı 874 tür. Yüksek lisans ve doktora çalıģması yapmak üzere yurtdıģında 2 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. Ġdari personel sayımız aynı tarih itibariyle 611 olmuģtur. Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokullarda eğitim-öğretim yılında Kasım 2009 itibariyle toplam öğrenci öğrenim görmüģtür FAKÜLTELER DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DiĢ Hekimliği Fakültesi 2002 yılında kurulmuģ olup, 2004 yılı sonunda klinik hizmetlerine ve eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine baģlamıģtır. DiĢ Hekimliği Fakültesinde 2 bölüm ve 7 anabilim dalı bulunmaktadır. Fakültemizde 1 profesör, 9 doçent, 9 yrd.doç., 1 öğretim görevlisi, 20 araģtırma görevlisi, 1 uzman olmak üzere toplam 41 öğretim elemanı ile 23 idari personel görev yapmaktadır. Fakültemiz eğitim-öğretim yılında 86 öğrenci ile öğretime devam etmiģtir. Kırıkkale Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 1-Klinik Bilimler Bölümü - Ağız DiĢ ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı - Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı - Restoratif DiĢ Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı - Ağız DiĢ Çene Radyolojisi Anabilim Dalı - Pedodonti Anabilim Dalı - Periodontoloji Anabilim Dalı - Ortodonti Anabilim Dalı 2-Temel Bilimler Bölümü EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde 1995 yılında kurulan Eğitim Fakültesi ne ilk defa eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmıģtır ve öğretim yılı itibariyle de öğrenci sayımız 1326 a ulaģmıģtır. Fakültemizde 2010 öğretim yılında 1 profesör, 2 doçent, 21 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi ve 16 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 48 kadrolu öğretim elemanı görev yapmıģtır Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca 5 araģtırma görevlisi doktora eğitimini yapmak üzere Gazi Üniversitesi ne, 1 araģtırma görevlisi de Hacettepe Üniversitesi ne atanmıģtır. Eğitim Fakültesinde; Eğitim Bilimleri Bölümü, Ġlköğretim Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olmak üzere 5 bölüm açık bulunmaktadır. 1-Ġlköğretim Bölümü Ġlköğretim Bölümünde Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programları yürütülmektedir. Bu programlarda 870 öğrenci öğrenim görmüģtür. Ġlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında 3 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 4 araģtırma görevlisi olmak üzere 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ġlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araģtırma görevlisi olmak üzere 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

8 8 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2-Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Türkçe Eğitimi Bölümünde 2 yardımcı doçent ve 4 araģtırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenci sayısı 229 dur. Bölümümüzün Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak öğretmen yetiģtirmeye baģlamıģtır eğitim-öğretim yılında ise ikinci öğretim programı açılmıģtır. 3-Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 75 öğrenci öğrenim görmüģtür ve 3 yardımcı doçent ve 1 araģtırma görevlisi görev yapmaktadır. Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. 4- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü nde 1 profesör, 3 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 2 araģtırma görevlisi olmak üzere 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüzde 152 öğrenci öğrenim görmekte olup, ilk öğrencilerini öğretim yılında almıģ ve öğretim yılında da ilk mezunlarını vermiģtir. Bölümü oluģturan bir anabilim dalı, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı mevcuttur. Yüksek lisans ve doktora programı mevcuttur. Bölüm öğrencileri tarafından 25 Mart 2010 da Tokat ta yapılan Üniversitelerarası Türkiye Badminton ġampiyonasında bayanlarda ferdi 3. ve 4. lük dereceleri alınmıģtır. Ayrıca Üniversitelerarası Türkiye Karate ġampiyonası nda 2-4 Nisan 2010 (Erzincan) takım biriciliği, ferdi ikincilik dereceleri alınmıģtır. Düzenlenen Etkinlikler eğitim-öğretim yılında akademik ve idari personelimize haftanın belirli günlerinde badminton eğitimi verilmiģ müsabakalar yapılmıģ ve futsal turnuvası düzenlenmiģtir. Ayrıca akademik personel ve öğrencilerimize yönelik step-aerobik ve plates aktiviteleri yaptırılmıģtır. Akademik, idari ve öğrencilerimize yönelik çeģitli fiziksel aktiviteler düzenlenmiģtir. Beden eğitimi ve spor bölümü olarak personel ve öğrencilerimize Ģenlik adına birçok eğitsel oyun gösterileri ile Ģenliğin bahar havasında geçmesi için gerekli çalıģmalar yapılmıģtır. Bölümümüzde halı saha, 20 kiģi kapasiteli basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu, soyunma odaları ve fitness salonumuz ayrıca 200 kiģi kapasiteli spor salonumuz bulunmakta olup basketbol, voleybol, futsal, hentbol ve badminton sahası olarak kullanılmaktadır. 5- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü nde 7 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 araģtırma görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümü oluģturan 4 anabilim dalı mevcuttur. 1-Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı 2-Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 3-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 4-Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı (Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık) FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1992 yılında kurulmuģ ve öğretim yılında ilk kez öğrenci alarak öğretime baģlamıģtır. Fakültemizde 12 bölüm bulunmakta, 11 bölümde lisans eğitimi, 9 anabilim dalında yüksek lisans ve 6 anabilim dalında doktora eğitimi yapılmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimin yanında Çift Anadal ve Yandal uygulamaları baģarı ile sürdürülmektedir. Bazı bölümlerimizde Erasmus ve Farabi öğrenci değiģimi aktif olarak devam ederken, diğer bölümlerimizde de öğrenci değiģimi için yeni anlaģmalar yapılmaya çalıģılmaktadır. Fakültemiz öğretim üyeleri/elemanları öğretim faaliyetlerinin yanında bilimsel çalıģmalarını da baģarı ile devam ettirmektedirler. Fakültemiz de 20 profesör, 25 doçent, 53 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 58 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 160 öğretim elemanı bulunmaktadır.

9 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 9 Fakültemiz bölümleri tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarımızın katıldığı, konunun uzmanı yerli ve yabancı bilim insanlarının sunduğu çeģitli seminer ve toplantılar düzenlenmiģtir. Bu tür faaliyetlerin devam ettirilmesi ve hatta daha da artırılması için bölümlerimiz teģvik edilmektedir. Fakültemizde 3243 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür. 1-Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalından oluģmaktadır. Bunlardan sadece Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 1998 yılında öğrenci alarak lisans öğretimine baģlamıģtır. Bu anabilim dalının lisans, yüksek lisans ve ikinci öğretimi mevcuttur.196 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bölümde 1 doçent, 4 yardımcı doçent ve 2 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. 2-Biyoloji Bölümü Biyoloji Bölümü kurulduğu 1998 yılından beri Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dallarında kadrolu öğretim üyeleri ile 4 yıllık lisans programlarını normal öğretim ve ikinci öğretim olarak sürdürmektedir. Bölüm aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programlarıyla da hizmet vermektedir. Biyoloji Bölümünde 4 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim elemanı olarak da 3 ü doktoralı 10 araģtırma görevlisi mevcuttur. Ayrıca 1 araģtırma görevlisi de 35. madde kapsamında bölümümüzde doktora yapmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi-Spor Yüksekokulu ve Delice Meslek Yüksekokulunda servis derslerine girmektedirler. Bölümün lisans öğrenci sayısı 425, lisansüstü öğrenci sayısı ise 60 dır. 3-Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Bölümümüzde Arap Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı nda yüksek lisans ında ikiģer öğrenci, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 1. ve 2. sınıflarda 37 kiģi ile lisans eğitimi faaliyeti yürütülmüģtür. Yeni öğretim yılında, Fars Dili ve Edebiyatı nda 3 sınıf halinde öğretim faaliyeti artarak devam edecektir. Bölümde 1 profesör, 2 doçent, 1 yrd. doç. ve 1 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı nda öğretim üyesi kadrosunun zenginleģtirilmesi ve bu Anabilim Dalı nda Lisans öğretimi faaliyetinin baģlaması için hazırlıklar yapılmaktadır. Öğretim elemanlarımız bölümümüzde ve diğer bölümlerde çeģitli dersler yürütmüģlerdir. 4-Felsefe Bölümü Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü 2005 yılında faaliyete geçmiģtir. Hızlı bir Ģekilde yapılanma sürecine giren bölümümüzde ilk olarak yüksek lisans programı açılarak lisansüstü öğretim vermeye baģlanmıģtır yılına gelindiğinde öğretim üyesi kadrosunu artıran bölümümüz, öğretim yılında birinci ve ikinci öğretim programlarına 40 ar öğrenci almak üzere hazırlıklarını tamamlamıģtır. Bölümümüzde 1 profesör, 2 yardımcı doçent ve 1 araģtırma görevlisi olmak üzere 4 öğretim elamanı bulunmaktadır. 5-Fizik Bölümü Altı anabilim dalının bulunduğu bölümde ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Bu çerçevede Rektörlüğe bağlı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarlarında yer alan Geçirmeli Elektron Mikroskobu (TEM) ve Numune Hazırlama Birimleri, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), X-IĢınları Tek Kristal Difraktometresi, Yüksek Çözünürlüklü Nükleer Spektroskopi Sistemleri, Yüksek Sıcaklık Fırını ve benzeri araģtırma cihazları kullanılmaktadır. Güncel konular araģtırılarak dünyadaki bilim adamları ile temas sağlanmaktadır. Fizik bölümünde Normal ve Ġkinci Öğretim olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizi daha da yukarılara çekmek ve öğrencilerimizin piyasa Ģartlarının taleplerine uygun donanım kazandırmak amacıyla, Bologna sürecine uygun olarak bölüm programımızda değiģiklik çalıģmalarına baģlanmıģtır. Bu çalıģmaların akademik yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bölümde 5 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent ve 8 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. 364 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür.

10 10 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 6-Ġstatistik Bölümü Ġstatistik Bölümü, 1993 yılında kurulmuģ eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine baģlamıģtır. Bölümde 1 doçent, 3 öğretim görevlisi, 2 araģtırma görevlisi görev yapmaktadır. 5 araģtırma görevlisi de doktorasını yapmak üzere çeģitli üniversitelere görevlendirmeyle gönderilmiģtir. Bölümde 235 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bölümümüzde Normal ve Ġkinci Öğretim olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bölümümüzdeki dersleri Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinin desteği ile yürütmekteyiz. 7-Kimya Bölümü Bölümümüz sanayiye Kimyager yetiģtirmektedir eğitim-öğretim yılında bölüm derslerinin yanı sıra Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik ve Biyoloji Bölümleri ve Mühendislik Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik ve ĠnĢaat Mühendislikleri Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinin kimya dersleri ve kimya laboratuvar dersleri verilmiģtir. Aynı dönem içerisinde bölümümüzde 13 seçmeli ve 12 farklı yüksek lisans dersi açılmıģtır. 456 öğrenci öğrenim görmüģtür eğitim-öğretim yılında IV. Sınıf öğrencilerimiz için alıģıla gelmiģ olan teknik gezilerin 4.sü yapılmıģtır. Bu yıl Rektörlüğümüzün sağladığı otobüslerle Kargın Alçı Fabrikası ve Kırıkkale Belediyesi Su Arıtma Tesisleri ziyaret edilmiģtir. Bölümde 4 profesör, 5 doçent, 7 yardımcı doçent ve 7 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. 8-Matematik Bölümü Matematik Bölümünde öğretim üyesi olarak 2 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı doçent bulunmaktadır. Bunun dıģında bölümümüzde 13b 4 ile görevlendirilmiģ bir öğretim görevlisi mevcuttur. Matematik Bölümünde 11 araģtırma görevlisi vardır. Bunlardan dokuzu 35. maddesine göre Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde doktora yapmaktadır. Ġki araģtırma görevlisi bölümde görevini sürdürmektedir. Matematik Bölümünün lisans öğrenci sayısı 420; yüksek lisans öğrenci sayısı 46; doktora öğrenci sayısı 1 dir. 9-Tarih Bölümü Bölümde tarihi kaynakları okuyabilme ve anlayabilme amacı ile birinci sınıftan itibaren Osmanlı Türkçesi ile ilgili dersler okutulmakta; ayrıca ikinci sınıfta Arapça, üçüncü sınıfta Farsça, yine üçüncü ve dördüncü sınıflarda Mesleki Ġngilizce adı ile seçmeli dersler verilmektedir. Ayrıca mezun olacak olan öğrencilerimize araģtırma yöntemlerini uygulamalı olarak gösterebilme amacı ile dördüncü sınıfta Özel Konular dersi baģlığı altında Lisans Bitirme Tezi hazırlatılmaktadır. 420 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bölümde 2 profesör, 2 doçent, 12 yrd.doç. ve 4 arģ.gör bulunmaktadır. 10-Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Bölümü nde 4 yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Sosyoloji Bölümünde; Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyometri Anabilim Dalları bulunmaktadır. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı olarak Sosyoloji Anabilim Dalı nda yüksek lisans eğitimi verilmektedir. 291 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bölümde 2 doçent, 4 yrd.doç. ve 3 arģ.gör bulunmaktadır. 11-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları yıllarında yoğun eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanısıra çeģitli bilimsel faaliyetlerde de bulunmuģlardır. 396 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bölümde 1 profesör, 3 doçent, 5 yrd.doç., 1 öğr.gör. ve 5 arģ.gör bulunmaktadır GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Fakültemiz, 21 Haziran 2005 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuģ olup tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulunda; aģağıda belirtilen Bölüm, Anasanat-Anabilim Dallarının açılması uygun görülmüģtür.

11 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 11 Bölümler ve Anasanat-Anabilim Dalları Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Grafik Bölümü Grafik Anasanat Dalı Seramik Bölümü Sanatsal Seramik Anasanat Dalı Endüstriyel Seramik Anasanat Dalı Müzik Bölümü Solo ġarkı ġan Anasanat Dalı Yaylı Sazlar Anasanat Dalı Üflemeli Sazlar Anasanat Dalı Piyano ve Arp Anasanat Dalı Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Fakültemizde 1 profesör, 3 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 2 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 7 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesine, eğitim-öğretim yılından itibaren Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalına özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaya baģlanmıģtır. Öğrenim süresi dört yıl olan fakültemizde, normal öğretimde 44 öğrenci öğrenimini sürdürmüģtür. Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetine eğitim-öğretim yılında Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesinin ek dersliklerinin bulunduğu binanın bir bölümünde baģlamıģ olup, halen aynı binada öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Fakültemizde öğrencilerimiz için çalıģma odaları oluģturulmuģ, eğitim-öğretim yılında ise bu odalar ile bazı sınıfların akustik ve yalıtımları yapılarak çağdaģ müzik eğitimi yapılabilir ortamlar haline dönüģtürülmüģtür. Ayrıca 10 bilgisayardan oluģan bir bilgisayar odası kullanıma açılmıģtır HUKUK FAKÜLTESĠ Hukuk Fakültesi, 3 Ocak 1995 tarihinde kurulmuģ olup; ilk defa öğretim yılında öğrenci kabul etmiģtir eğitim-öğretim yılında ise, ikinci öğretim programı açılmıģtır. Öğrenim süresi dört yıl olan fakültemizde, 473 öğrenci öğrenimine devam etmiģtir. Hukuk Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine eğitim-öğretim yılında baģlamıģtır. Fakülte akademik bölümleme olarak ikiye ayrılmıģ olmakla birlikte; öğrenciler için tek program uygulanmakta ve tek diploma verilmektedir. Zorunlu dersler dıģında 2.Sınıftan itibaren çağdaģ geliģmelere uygun olarak her dönemde seçimlik dersler de okutulmaktadır. Bölümler 13 anabilim dalından oluģmaktadır. Bölümlerde, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi ile baģka bir üniversiteye doktora eğitimi için görevlendirilenler hariç, toplam 24 öğretim elemanı bulunmaktadır. Fakültenin her iki bölümünde toplam 4 profesör, 3 doçent ve 13 yardımcı doçent ve 22 araģtırma görevlisi olmak üzere 42 öğretim elemanı bulunmaktadır ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, eğitim-öğretim yılında ĠĢletme ve Kamu Yönetimi Bölümleriyle eğitime baģlamıģtır eğitim-öğretim döneminde Ġktisat, döneminde Uluslararası ĠliĢkiler Bölümleri kurulmuģ ve bu dönemlerde bölümlere öğrenci kabul edilmiģtir. Bu dört bölümde normal ve ikinci öğretim olmak üzere lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Fakültemizde, 5 profesör, 6 doçent, 26 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 29 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 67 öğretim elemanı ve 11 idari personel bulunmaktadır. Fakültemizde 2300 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür. Fakültemiz öğretim elemanları üniversitemizin içerisinde yapılan bilimsel konferans, seminer, sempozyum, panel ve üniversite dıģındaki benzeri faaliyetlere katılmaktadır. Fakültemiz bünyesinde 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. 1-Ġktisat Bölümü Ġktisat Bölümü nde, 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 7 araģtırma görevlisi olmak üzere 16 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölüm bünyesinde Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat, Ġktisat Politikası, Ġktisat

12 12 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Tarihi ve Ġktisat Teorisi olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde 580 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür. 2-ĠĢletme Bölümü ĠĢletme Bölümü nde, 2 profesör, 2 doçent, 9 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 4 araģtırma görevlisi olmak üzere 18 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölüm bünyesinde Muhasebe ve Finansman, Sayısal Yöntemler, Ticaret Hukuku, Üretim Yönetim ve Pazarlama ve Yönetim ve Organizasyon olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde 571 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür. 3-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Bölümü nde, 2 doçent, 7 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 5 araģtırma görevlisi olmak üzere 15 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölüm bünyesinde Hukuk Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri olmak üzere 3 anabilim dalı bulunmaktadır. Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bölümümüzün adı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olarak değiģtirilmiģtir. Buna paralel olarak 4 yıllık ders programında bazı değiģiklikler yapılmıģtır. Bölümümüzde 562 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür. 4-Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü nde, 2 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent, 9 araģtırma görevlisi olmak üzere 15 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü, lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim-öğretim programı uygulamaktadır. Bölüm bünyesinde Siyasi Tarih, Uluslararası ĠliĢkiler ve Uluslararası Hukuk olmak üzere 3 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde 587 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Mühendislik Fakültesi 1992 yılında kurulmuģ olup, eğitim-öğretim yılında Makina Mühendisliği Bölümü ile eğitime baģlamıģtır. Fakülte; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden ve 24 anabilim dalından oluģmaktadır. ġu anda anılan ilk beģ bölümde normal ve ikinci öğretimde öğretim sürdürülmektedir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde ise öğretim yapılmamaktadır. Mühendislik Fakültesinde 6 profesör, 8 doçent, 20 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 27 araģtırma görevlisi, 1 uzman olmak üzere 64 öğretim elemanı ve 17 idari personel görev yapmaktadır. Fakültemizde normal ve ikinci öğretimde 1685 öğrenci öğrenimlerine devam etmiģtir. 1-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3 anabilim dalından oluģmakta olup, eğitim-öğretim yılında 41 öğrenci ile öğretime baģlamıģtır. Bölümümüzde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Bölümde 2 adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bölümde 2 doçent, 1 yrd.doç., 3 arģ.gör, 1 uzman bulunmaktadır. 2-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 8 anabilim dalından oluģmakta olup, Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim yapılmaktadır. Bölümün amaçları, öğrencilerine Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan tasarım, gerçekleģtirme, araģtırma ve diğer faaliyetler için gereken bilimsel ve teknik altyapıyı kazandırmak, onların analitik ve sosyal yeteneklerinin geliģmesini sağlamaktır. Bölümümüzde 539 öğrenci öğrenimlerine devam etmiģtir. Bölümde 1 profesör, 1 doçent, 6 yrd.doç., 3 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. 3-Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü 2 anabilim dalından oluģmaktadır. Bölümümüzde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim öğretim yapılmaktadır. Bu bölümde öğrencilere üst düzey fen bilimlerinin yanı sıra, temel endüstri mühendisliği konuları ile ilgili bilgiler verilmekte ve toplam kalite yönetimine ağırlık verilmektedir. Bölümde 304 öğrenci öğrenimine devam etmiģtir. Bölümde 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 7 araģtırma görevlisi bulunmaktadır.

Oklun Öğrenci Mevcudu

Oklun Öğrenci Mevcudu Oklun Öğrenci Mevcudu Sınıfların mevcutları 34 kiģiden oluģmaktadır. Pansiyon mevcudu 132 kiģiliktir. Okulumuzda 2015 2016 eğitim öğretim yılında Laboratuvar Hizmetleri alanında 96, Hayvan YetiĢtiriciliği

Detaylı

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora

Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES. Yatay Geçiş. Puan Türü. Yüksek Lisans. Yüksek Lisans. Sağlıyor. Doktora. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Genel Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş Yurtdışı Kontenjan Teklifi Yatay Geçiş ALES Asgari Öğretim Üyesi Şartını sağlayıp sağlamadığı

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELER 1.3.1 Tıp Fakültesi Dekanlığı 84815794 1.3.1.1 Dekanlık Yönetici Sekreterliği 37621853 1.3.1.2 Kurullar/Komisyonlar 67232086 1.3.1.2.1 Fakülte Kurulu 45453893 1.3.1.2.2 Fakülte Yönetim Kurulu 93364427

Detaylı

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor 1/9 Cerrahpaşa Tıp Fakültesi İngilizce Eğitim Programı için gerekli ek rapor İçindekiler C2. ULUSAL TIP EĞĠTĠMĠ STANDARTLARINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR... 2 1. AMAÇ VE HEDEFLER... 2 1.3. Eğitim programı amaç

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1-ĠSTENĠLEN

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2017-2018 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ FEN FAKÜLTESİ Fakültemiz, 13 Kasım 2010 tarih ve 2010/25 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile kapatılan FenEdebiyat Fakültesi yerine kurulan iki fakülteden (Fen Fakültesi ve

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN 2013-2014 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Yatay Geçiş İle Öğrenci Alımı,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014-2015 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2014-2015 eğitim-öğretim

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programlarının aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2014 2015 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Bahar yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora

Genel Kontenjan Teklifi. Yatay Geçiş. Yüksek Lisans. Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Genel Kontenjan Teklifi Yurtdışı Kontenjan Teklifi ALES Yatay Geçiş Yatay Geçiş ANABİLİM DALI ADI PROGRAMIN ADI Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora

Detaylı

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları

ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 009-00 Öğretim Yılı Lisansüstü Eğitimine BaĢvuru, Kesin Kayıt KoĢulları ve Öğrenci Kontenjanları Yüksek Lisans ve kontenjanları için tıklayınız Türk ve Akraba

Detaylı

2016-2017 www.bilecik.edu.tr Genel Bilgiler Üniversitemiz, 104.057 m 2 kapalı alan, 24.212 m 2 açık alanda spor tesisleri olmak üzere toplam 741.248 m 2 kampüs alanına sahiptir. 485 Akademik Personelimizle

Detaylı

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri (GSE'de (a ( a (a ( a Bahar BANKACILIK VE SİGORTACILIK ENSTİTÜSÜ Bankacılık YL: H YL:65 Aranmaz

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2015 2016 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER

T.C. CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ENSTİTÜLER 1.6.1 Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü 18049533 (236) 2012705 (236) 241 2149 http://fbe.cbu.edu.tr 1.6.1.1 Genel Evrak Kayıt ve Yazı İşleri Birimi 57924221 1.6.1.2 Kurullar/Komisyonlar 89469829 1.6.1.2.1

Detaylı

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu

Öğrenci Değişim. Meslek Yüksekokulu ÖD: Öğrenci Değişimi Meslek okulu Kod 11.3 11.3 01.9 01.9 Bilgisayar Programcılığı Bilgisayar Programcılığı Organik Tarım Organik Tarım 01.9 Seracılık 01.9 Seracılık 0.9 0.9 0. 0. 0.9 0.9 Bankacılık ve

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2009-2010 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS KONTENJANI DOKTORA KONTENJANI YABANCI UYRUKLU

Detaylı

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ

FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ ANABĠLĠM DALI BAHÇE BĠTKĠLERĠ GaziosmanpaĢa Üniversitesi 2013-2014 Eğitim Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında Enstitülere alınacak Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Ġlanı FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ BĠLĠM DALI Meyvecilik

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ ÖĞRETİM ÜYELİĞİNE ATANMA PUANLARI - SENATO ONAYLANAN - 09.09.2015 113082 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 75.39 222.98 459.98 74.57 186.19 370.69 113628 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ ENSTİTÜSÜ * 56.55 167.24 406.2 55.93 139.65 278.02 113627 BİLİŞİM ENSTİTÜSÜ * 75.39 222.98

Detaylı

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin:

c) Yabancı Uyruklu Adaylar İçin: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (09.12.2015

Detaylı

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ

ALES Puan Türü EA SÖZ. İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi nin İktisat, İşletme, Maliye, EA SAY EA SÖZ. ALES Puan Türü 60 EA EA SÖZ SAY ALES EA SÖZ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 011-01 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A- SOSYAL

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2012-2013 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR.

İLAN AYRINTILI BİR ŞEKİLDE YÜKSEKÖĞRETİM KURULU BAŞKANLIĞININ İNTERNET SİTESİNDEKİ AKADEMİK-AKADEMİK KADRO İLANLARI KISMINDA YAYINLANMIŞTIR. 22726 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Arap Dili ve Belagatı Öğr.Gör. 1 1 22727 İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kur'an-ı Kerim Okuma ve Kıraat İlmi Öğr.Gör. 3 1 22728 İletişim Fakültesi

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2015-2016 eğitim-öğretim

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 01.01.2014 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 0.0.04 tarihli Sözcü Gazetesinde yayımlanmıştır) Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 0304 EğitimÖğretim

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ FEN BİLİMLERİ VE SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ NE HOŞGELDİNİZ Sevgili Öğrenciler, GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü 2008 yılında kurulmuş ve 2009

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER

EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER EĞİTİM FAKÜLTESİ AKADEMİK_İDARİ_HİZMETLER Akademik Personel Hizmet Alanları Sayısı (Adet) Alanı (m 2 ) Kullanan Kişi Sayısı Çalışma Odası 51 720 85 Öğretim Elemanı Dinlenme Odası - - - Toplam 51 720 85

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU. KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU. KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ ÇAY MESLEK YÜKSEKOKULU KİMYA ve KİMYASAL İŞLEME TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ KİMYA TEKNOLOJİSİ PROGRAMI GENEL BİLGİLER Genel Bilgi ve Programın Tarihçesi 2002-2003 Akademik Yılında

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20152016 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere

İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ Histoloji - Embriyoloji PROFESÖR 1 İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Acil Dahiliyede görevlendirilmek üzere İç Hastalıkları PROFESÖR 1 Gastroenterohepatoloji Bilim Dalında görevlendirilmek

Detaylı

ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı. Anabilim Dalı/ Sanat Dalı. Bilim Dalı/ Sanat Dalı

ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı. Anabilim Dalı/ Sanat Dalı. Bilim Dalı/ Sanat Dalı Yüksek Lisans Doktora Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yatay Geçiş Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora Yüksek Lisans Doktora ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MÜDÜRLÜĞÜ Programın Adı Genel

Detaylı

KTÜ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KADRO ÜNVANI

KTÜ ÖĞRETİM ELEMANI İLANI KADRO ÜNVANI 1001283 Tıp Fakültesi Nükleer Tıp Uzman 5 1 Tıp Fakültesi mezunu 1001271 Of Teknoloji Fakültesi Yazılım Mühendisliği Arş.Gör. 6 1 1001270 Beden Eğitimi ve Spor YO Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Öğr.Gör.

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı DAĞITIM YERLERİNE T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Kütüphane Ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı Sayı : 96231259-700-1400262127 Konu : Deneme Veritabanları Duyurusu 09.12.2014 DAĞITIM YERLERİNE Üniversitemizde deneme

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 03/06/2014 Toplantı Sayısı : 390 Karar Sayısı : 3291 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3291- Ankara Üniversitesi üstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6.maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER

ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER ÜNİVERSİTEDE KULLANILAN TERİMLER Yükseköğretim: Ortaöğretime dayalı ve en az dört yarı yılı kapsayan her kademedeki eğitimöğretimin tümüdür. Yükseköğretimde önlisans, lisans ve lisansüstü düzeylerde eğitim

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20132014 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1İSTENİLEN

Detaylı

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden:

İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: İnönü Üniversitesi Rektörlüğünden: Üniversitemiz ilgili Birimlerine, 2547 sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, Üniversitemiz web sayfasında

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemizin aşağıda yazılı birimlerine 2547 sayılı Kanun un ilgili maddeleri gereğince Profesör, Doçent (daimi statüde), Yardımcı Doçent, Okutman, Öğretim Görevlisi

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2016-2017 ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ EĞİTİMİ İÇİN BAŞVURU BİLGİLERİ VE ÖĞRENCİ KONTENJANLARI Üniversitemiz lisansüstü programlarına 2016-2017 Eğitim Yılı

Detaylı

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI.

T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI. T.C ADNAN MENDERES ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2017-2018 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠMĠ ĠÇĠN BAġVURU BĠLGĠLERĠ VE ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI BaĢvuru Tarihi 31 Temmuz-14 Ağustos 2017 Online BaĢvuru Adresi http://www.adu.edu.tr/lisansustu

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarına aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim- Öğretim yılı Güz yarıyılında

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ 2014-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI FARABİ DEĞİŞİM PROGRAMI GELEN ÖĞRENCİ KONTENJANLARI GAZİ EĞİTİM FAKÜLTESİ 5.sınıf İLKÖĞRETİM MATEMATİK ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4 OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLİĞİ 4 4 4

Detaylı

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ

ÖD : ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ Taraf Kurum Koordinatörü Taraf Kurum Koordinatörü KAFKAS ÜNİVERSİTESİ D36-FARABİ-01 Doç. Dr. Onur ATAKİŞİ Tel: 0474 5 11 57-0474 5 11 50..56 ( 1117) Faks: 0474 5 11 61 E-Posta : farabi@kafkas.edu.tr ATATÜRK

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.)

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 14.08.2013 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN (İlanımız 4.08.203 tarihli Zaman Gazetesinde yayımlanmıştır.) Üniversitemize bağlı Sağlık Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli Anabilim

Detaylı

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim

Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Litvanya'da Eğitimin Avantajları Litvanya'da Eğitim Bugün Litvanya, Batı değerleri ile Baltık gelenekleri ve zihniyetini baģarılı bir Ģekilde harmanlayan her türden akademik kurumu ile modern ve çok geliģmiģ

Detaylı

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1

BİRİM KİMLİK KODU CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 BİRİM KİMLİK KODU REHBERİ BİRİM KİMLİK KODU BİRİM ADI 17578975 CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 82857840 ÖZEL KALEM MÜDÜRLÜĞÜ 85679348 REKTÖR YARDIMCILIĞI -1 46208761 REKTÖR YARDIMCILIĞI -2 25996008

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Enstitülerinin aşağıda kontenjanları belirtilen Anabilim Dallarına 2016-2017 Eğitim- Öğretim Yılı Güz Yarıyılı için kurum içi ve kurum

Detaylı

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠLAN AKDENĠZ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğüne 2014-2015 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılı için aģağıda belirtilen sayıda Anabilim Dallarına ve Doktora

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ Fakültemiz 2809 sayılı Kanunun Ek 30. maddesi uyarınca Bakanlar Kurulunun 02.06.2000 tarih ve 2000-854 sayılı kararnamesiyle kurulmuş, 2001-2002 Eğitim

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ RESMİ YAZIŞMA KODLARI B 30 2 OKA 0 00 00 00 OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ B 30 2 OKA 0 01 00 00 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) B 30 2 OKA 0 05 00

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2015-2016 BAHAR YARIYILI LİSANSÜSTÜ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C. Vatandaşı Yatay geçiş Yabancı uyruklu T.C. vatandaşı Yatay Geçiş Yabancı uyruklu

Detaylı

2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2015-2016 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre Üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU

GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ ALMUS MESLEK YÜKSEKOKULU OKULUMUZ HAKKINDA Okulumuz 1995 yılında Tokat İli nin bir doğa harikası olan Almus İlçesi nde kendisine tahsis edilen 32 dönüm kampüs alanı içerisinde

Detaylı

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 286 sayılı yazısı görüşüldü.

KARAR Sürekli Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü nün tarih ve 286 sayılı yazısı görüşüldü. T.C. GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARLARI KARAR TARİHİ OTURUM NO KARAR SAYISI Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mustafa ŞAHİN başkanlığında toplandı. KARAR 01.01- Sürekli Eğitim Araştırma

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20162017 EğitimÖğretim Yılı Bahar Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. (05.01.2017

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı Sağlık, Sosyal Bilimler ve Fen Bilimleri Enstitülerinin çeşitli anabilim dallarına 014015 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında Lisans Üstü Eğitim

Detaylı

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER

T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER T.C. ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU STRATEJİK PLANI (2015 2019) İÇİNDEKİLER 1. DURUM ANALİZİ 5 1.1. TARİHÇE 5 1.2. BUGÜNKÜ DURUM 5 1.3. YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALİZİ 11

Detaylı

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015

Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 Duyurunun başlangıç tarihi: 25 Ağustos 2015 Son Başvuru Tarihi: 08 Eylül 2015 T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ NDEN Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine

Detaylı

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ

13.1. ÜNİVERSİTEMİZ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. SERMİN OZAN IN DOÇENTLİK SINAVI JÜRİ ÜYELİĞİNDEN ÇEKİLME İSTEĞİ Üniversitemiz Yönetim Kurulu 31/03/2017 tarihinde saat 09:00 da Rektör Prof. Dr. Kutbeddin DEMİRDAĞ başkanlığında, aşağıda imzaları bulunan üyelerin katılımlarıyla toplanarak gündemdeki konuları görüşmüş

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI LĠSANSÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ FEN BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 2010-2011 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI BAHAR YARIYILI ÜSTÜ ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS YABANCI UYRUKLU ÖĞRETİM ÜYESİ YETİŞTİRME

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2015-2016 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılında aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A-

Detaylı

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015)

2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) 2014-2015 BAHAR YARIYILI ÖĞRENCİ SAYI LİSTESİ (26.03.2015) Ağlasun Meslek Yüksekokulu Bilgisayar Programcılığı (İ.Ö.) 5 2 7 Bilgisayar Programcılığı 64 44 108 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (İ.Ö.)

Detaylı

Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları. T.C. vatandaşı.

Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları öğrenci kontenjanları. T.C. vatandaşı. SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 2014-2015 GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA BAŞVURU ŞARTLARI VE ÖĞRENCİ ALIM İLANI Tablo1: 2014 2015 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı, Sağlık Bilimleri Enstitüsü lisansüstü programları

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /63-88

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ SENATO KARARI KARAR TARİHİ TOPLANTI SAYISI KARAR SAYISI /63-88 Üniversite Senatosu Rektör Prof. Dr. Sait BİLGİÇ başkanlığında saat 14:30 da toplandı. Yeterli çoğunluğun olduğu anlaşıldı. Gündem onaylanarak kabul edildi. Konuların görüşülmesine geçilerek aşağıda yazılı

Detaylı

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ

Prof.Dr. Sabri GÖKMEN Rektör ÖNSÖZ ÖNSÖZ Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 29 Mayıs 2007 tarihinde 5662 sayılı Kanun la kurulan 17 yeni üniversiteden biridir. Üniversitemiz 2012-2013 eğitim-öğretim faaliyetlerini, beģ fakülte, iki yüksekokul,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 17/12/2014 Toplantı Sayısı : 402 Karar Sayısı : 3421 3421- Ankara Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği nin 6. maddesi çerçevesinde 2014-2015

Detaylı

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Anabilim Dallarına 20142015 EğitimÖğretim Yılı Güz Yarıyılında Yüksek Lisans ve Doktora Programlarına öğrenci alınacaktır. 1ĠSTENĠLEN

Detaylı

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri

Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Lisansüstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları ve Ücretleri 2016-2017 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı üstü Programlarına Öğrenci Alımı, Kontenjan, Başvuru Koşulları Ücretleri Dil Dil ı (GSE'de aranmaz.) (a ( a (a ( a -Tüm şartları sağlayan sıralamaya giren adayların

Detaylı

Mühendislik Fakültesi

Mühendislik Fakültesi BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ ELEKTRİK - ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ENERJİ SİSTEMLERİ MÜHENDİSLİĞİ HALİÇ SENİ BEKLİYOR BİLGİSAYAR MÜHENDİSLİĞİ Bilgisayar Mühendisliği, Bilgisayar Bilimleri

Detaylı

Yüksek Lisans Doktora. Bilim Dalı/Sanat Dalı. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi

Yüksek Lisans Doktora. Bilim Dalı/Sanat Dalı. Biyoistatistik ve Tıp Bilişimi ENSTİTÜ ADI: SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTÜTÜSÜ Programın Adı Genel Kontenjan Yurtdışı Kontenjan Anabilim/Anasanat Dalı Bilim Dalı/Sanat Dalı ALES Puan Türü (İstanbul Tıp) 5 10 Sayısal Biyofizik (İstanbul Tıp)

Detaylı

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I. 2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARA AİT ÖĞRENCİ KONTENJANLARI YÜKSEK LİSANS DOKTORA ANABİLİM DALLARI T.C.

Detaylı

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI

T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN ÖĞRETİM ÜYESİ ALIMI İLANI Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu, Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliği

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize bağlı birimlere 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu ve bu kanuna dayalı olarak çıkartılan yönetmelik hükümleri ile Üniversitemiz Senatosunun tespit ettiği

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Yüksek Lisans ve Doktora programlarında aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2013-2014 Eğitim - Öğretim yılı Bahar yarıyılında

Detaylı

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN,

T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN, 2012-2013 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı için aşağıda belirtilen anabilim dallarına bağlı programlara, Yükseklisans ve Doktora öğrencileri alınacaktır. A-

Detaylı

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİNİN TANITIMI Diş hekimliği baş, yüz, ağız, çeneler ve dişlerin normal yapısını, görevlerini, hastalıklarını inceleyen ve bu hastalıkların koruyucu, iyileştirici tedavilerini kendine

Detaylı

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN

SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN SELÇUK ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemiz Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli ve Programları aşağıda belirtilen Anabilim Dallarına 2016 2017 Eğitim-Öğretim yılı Güz yarıyılında öğrenci alınacaktır.

Detaylı

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018

No Gösterge Ölçme Yöntemi Birimi 2014 2015 2016 2017 2018 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS GÖSTERGELERİ (Her diploma programı ayrı ayrı dolduracak, daha sonra her birim Fakülte, YO kendi tablosunu oluşturacak) (SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ) No Gösterge Ölçme Yöntemi

Detaylı

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ

T.C. YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İDARİ BİRİM KİMLİK KODLARI LİSTESİ Sıra Birim Adı Birim Kimlik Kodu 1 YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 53771667 2 REKTÖRLÜK OFİSİ (ÖZEL KALEM) 77230885 3 YÖNETİM REKTÖR YARDIMCILIĞI 51039126 4 ARAŞTIRMA VE PLANLAMA REKTÖR YARDIMCILIĞI

Detaylı

Sağlık Bilimleri Fakültesi

Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi 2017 ÖSYS Aday Öğrencilerin Tanıtım Günleri 11-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında (hafta içi) her gün saat 11.00 'de Fakültemiz 102 No lu Derslikte Gerçekleştirilecektir. İrtibat

Detaylı

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi

Ege Üniversitesi Egitim Fakültesi T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ A. Kuruluş 1998 yılında kurulan Fakültemiz, lisans ve lisansüstü eğitim programlarıyla güçlenerek gelişmektedir. Fakültemiz lisans programlarına 1999-2000 öğretim

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL KONTENJAN BİLDİRME FORMU Form

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ ÇİFT ANADAL KONTENJAN BİLDİRME FORMU Form Eğitim Fakültesi Fakülte Kurulu Tarihi 07.08.07 Fakülte Kurulu Sayısı 5 07-08 Eğitim-Öğretim Yılı Çift Anadal Açacak Bölüm.SINIF 3.SINIF Çift Anadal Programına Öğrenci Kabul Edilecek Bölümler Fen Bilgisi

Detaylı

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg.

MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU. Dersin Adı Z/S Teo. Uyg. MALİYE BÖLÜMÜ ÖĞRECİLERİNİN İŞLETME BÖLÜMÜNDEN ALACAĞI ÇİFT ANADAL-YANDAL DERS PROGRAM TABLOSU Sınıfı : 1. Yarıyıl : 1. EġDEĞER Türk Dili I Z 2 0 2 2 2 EġDEĞER Yabancı Dil I Z 3 0 3 3 3 EġDEĞER Atatürk

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN KAFKAS ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN Üniversitemize Bağlı Sağlık, Sosyal ve Fen Bilimleri Enstitülerinin Çeşitli Anabilim Dallarına 016017 Eğitim Öğretim Yılı Güz Yarıyılında üstü Eğitim İçin Öğrenci alınacaktır.

Detaylı

T.C ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Öğretim Bahar Dönemi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Kontenjanları listesi,

T.C ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ Öğretim Bahar Dönemi Tezli Yüksek Lisans ve Doktora Öğrenci Kontenjanları listesi, T.C ATATÜRK ÜNĠVERSĠTESĠ SAĞLIK BĠLĠMLERĠ ENSTĠTÜSÜ 010-011 Öğretim Bahar Dönemi Tezli Yüksek Lisans ve Öğrenci Kontenjanları listesi, ÖNEMLĠ TARĠHLER Ön Kayıt ve BaĢvuruların Kabulü YerleĢtirme ilanı

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ

DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ 21280 Kampus/DİYARBAKIR Tlf.: 0 (412) 248 80 20 Faks: 0 (412) 248 80 21 e-mail: veteriner@dicle.edu.tr Fotoğraflar: Yrd.

Detaylı

Pedodonti A.B.D. Yrd. Doç. Dr. (1) Pedodonti dalında doktora/uzmanlık yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak.

Pedodonti A.B.D. Yrd. Doç. Dr. (1) Pedodonti dalında doktora/uzmanlık yapmış ve sonrasında en az bir yıl üniversitede çalışmış olmak. Başkent Üniversitesi Rektörlüğünden: Duyurunun Başlangıç Tarihi : 05.01.2018 Son Başvuru Tarihi : 19.01.2018 Üniversitemiz aşağıda belirtilen birimlerine 2547 Sayılı Kanun ile Öğretim Üyeliğine Yükseltme

Detaylı

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI

AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI 2017-2018 AKADEMİK YILI (GELEN ÖĞRENCİ) FARABİ KONTENJANLARI Üniversitemiz, belirlemiş olduğu kontenjana göre üniversitelerden gelen başvuruları sınıf bazında genel akademik ortalamaya göre değerlendirmektedir.

Detaylı