KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 1

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2009-2010 FAALİYET RAPORU / 1"

Transkript

1 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 1

2 2 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU HAZIRLAYANLAR: Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur

3 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 3 ĠÇĠNDEKĠLER Önsöz Sayfa No 1. Genel Bilgiler KuruluĢ ve GeliĢme Fakülteler DiĢ Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Yüksekokullar Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları Adalet Meslek Yüksekokulu Delice Meslek Yüksekokulu Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu Keskin Meslek Yüksekokulu Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Enstitüler Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlüğe Bağlı Merkezler Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Yabancı Diller Öğretim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (KÜYADĠM) Kırıkkale ve Yöresi Tarih AraĢtırmaları Merkezi (KATAM) Kızılırmak AraĢtırma ve Uygulama Merkezi (KÜKAM) Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Yapı ve Zemin AraĢtırma ve Ġnceleme Merkezi El Sanatları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi DanıĢma Rehberlik Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Kanser AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Uzaktan Eğitim AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Kadın Sorunları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi Tüketici Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi Rektörlüğe Bağlı Bölümler Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölümü Türk Dili Bölümü Yabancı Diller Bölümü Güzel Sanatlar Bölümü DıĢ ĠliĢkiler ve AB Koordinasyon Birimi Personel Durumu Akademik Personel Durumu Ġdari Personel Öğrenci Durumu Önlisans Öğrencileri 31

4 4 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 3.2.Lisans Öğrencileri Lisansüstü Öğrencileri Eğitim ve Öğretim Bölümler-Programlar Akademik Birimler Ġtibari ile Ders Yükleri Öğrencilerin BaĢarı Durumu Öğrencilerin Mezuniyet Durumu Disiplin Cezası Olan Öğrenciler Kaydı Silinen Öğrenciler Yabancı Uyruklar Öğrenciler Sosyal Hizmetler Sosyal Hizmetler Sağlık Hizmetleri Beslenme Hizmetleri Kültür Hizmetleri Spor Hizmetleri Diğer Hizmetler Kütüphane Hizmetleri Bilgi ĠĢlem Dairesi BaĢkanlığı Yapı ĠĢleri Dairesi BaĢkanlığı Ġdari ve Mali ĠĢler Temizlik Hizmetleri Mali ĠĢler Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı Döner Sermaye ĠĢletmesi Bilimsel AraĢtırmalar Birimi Basın - Yayın ve Halkla ĠliĢkiler ve Bilgi Edinme Birimi Güvenlik Müdürlüğü ve Sivil Savunma Uzmanlığı Yayınlar Fakülteler DiĢ Hekimliği Fakültesi Eğitim Fakültesi Fen-Edebiyat Fakültesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hukuk Fakültesi Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi Mühendislik Fakültesi Tıp Fakültesi Veteriner Fakültesi Yüksekokullar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Kırıkkale Meslek Yüksekokulu Keskin Meslek Yüksekokulu Enstitüler (Lisansüstü Tezleri) Fen Bilimleri Enstitüsü Sağlık Bilimleri Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü Değerlendirme ve Ġhtiyaçlar 166

5 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 5 ÖNSÖZ Kırıkkale Üniversitesi 1992 yılında kurulmuģtur. Kurulduğu yıl itibariyle Ankara Üniversitesinden devralınan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu faal olan tek akademik birimdir. Bugün ise; önlisans öğretimin yapıldığı 5 Meslek Yüksek Okulu, lisans öğretimi sürdürülen 1 Yüksekokul, 10 Fakülte, lisansüstü öğretim verilen 3 Enstitü ile 12 AraĢtırma ve Uygulama Merkezi, Bilimsel ve Teknolojik AraĢtırmalar Laboratuarı na sahip Türkiye nin geliģmiģ ve dinamik üniversitelerinden biridir. 19. yılını idrak eden üniversitemizden sonra Türkiye de çok sayıda üniversite kurulmuģtur. Üniversitemiz coğrafi olarak Kırıkkale ye komģu -Ankara dıģındaki- üniversitelerin tamamından daha önce kurulmuģtur. Bu yüzden Kırıkkale Üniversitesi olarak özellikle yeni üniversitelerle iģbirliği ve dayanıģma içinde olmaya önem veriyoruz. Lisansüstü öğretim kontenjanlarını artırarak Türkiye nin ihtiyacı olan kaliteli öğretim elemanlarını yetiģtirmeyi hedefliyoruz. Üniversiteler, ülkenin en değerli kaynağı olan insan gücünü eğiterek, bilgiye ulaģma ve elde edilen bilgiyi değerlendirme becerisini kazandırmaktadır. Bunun için yapılan bilimsel çalıģmalar, yeni bilgilerin üretilmesi, yeni metotların bulunması ve uygulamaya geçirilmesi üniversitelerin en hayati iģlevini oluģturmaktadır. Bu çerçevede öğretim elemanlarımız, alanlarıyla ilgili konularda çok sayıda bilimsel çalıģma yapmıģ, bunları yurt içi ve yurt dıģında saygın yayın organlarında yayımlamıģ ve bilimsel kongre ve konferanslarda ilgili kamuoyu ile paylaģmıģlardır. Bu çalıģmaları yaparken, oluģturulan araģtırma altyapımızdan önemli ölçüde yararlanmıģlardır. Üniversitemiz mensupları ve diğer araģtırmacılar özellikle temel bilimler ve sağlık alanlarında temin edilen yeni donanımlarla, DPT destekli Merkezi AraĢtırma Laboratuvarı mızdan yararlanmaya devam etmiģtir. Bu faaliyet döneminde üniversitemizin ihtiyaç duyduğu fiziksel altyapıyla ilgili önemli çalıģmalar yapılmıģtır. Geçen öğretim yılı içinde temeli atılan kapalı spor salonu tamamlanarak hizmete açılmıģtır. Fen- Edebiyat Fakültesinin 24 derslik, 2 amfi ve 22 öğretim elemanı ofisinin bulunduğu kısım, Yatırımları Hızlandırma Ödeneği nden sağlanan TL ve öz kaynaktan eklenen TL ile 2010 yılı sonuna kadar bitirilme noktasına getirilmiģtir. Veteriner Fakültesi ve Tıp Fakültesi AraĢtırma ve Uygulama Hastanesi inģaatları da hızlı bir Ģekilde devam etmektedir. ġehir merkezinde olumsuz koģullarda faaliyetlerini sürdüren DiĢ Hekimliği Fakültesi için Ģehirde yeni bir yer kiralanmıģ ve önümüzdeki eğitim yılında faaliyete geçirilmesi hedeflenmiģtir yılında AraĢtırma ve Uygulama Hastanemizin tamamlanması, morfoloji binasına baģlanması ve Rektörlük binasının hizmete hazır hale getirilmesi hedeflenmektedir. Avrupa Üniversiteler Birliği ve Dünya Üniversiteler Birliği üyesi olan üniversitemiz, yurt içinde ve yurt dıģında çok sayıda üniversite ile iģbirliği anlaģması yapmıģ ve karģılıklı öğretim elemanı ve öğrenci değiģiminde önemli geliģmeler sağlamıģtır. Sahip olduğu birikimi toplumla ve içinde bulunduğu Ģehirle paylaģmak için üniversite içinde ve Ģehirde panel, konferans, kongre ve sempozyumlar düzenlemiģtir. Kırıkkale Üniversitesi sahip olduğu potansiyeli ve dinamizmi daha da artırarak insanlığa her anlamda katkı sağlamaya, açacağı yeni bölüm ve programlarla kapasitesini artırmaya devam edecektir. Prof. Dr. Ekrem YILDIZ Rektör

6 6 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 1. GENEL BĠLGĠLER 1.1. KURULUġ VE GELĠġME Kırıkkale Üniversitesi, 3 Temmuz 1992 tarih ve 3837 sayılı Kanun la kurulmuģtur. Üniversitemiz, kuruluģ kanununa göre yeni kurulacak Fen-Edebiyat Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi ve Veteriner Fakültesi ile Ankara Üniversitesi'nden devralınan Kırıkkale Meslek Yüksekokulu ndan oluģmuģtur. Aynı yılda Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu nun açılması kararlaģtırılmıģtır. KuruluĢ kanununda öngörülen akademik birimlere öğretim yılında öğrenci alınmıģtır. Bu akademik birimlere, 1994 yılında Keskin Meslek Yüksekokulu, 1995 yılında Tıp, Hukuk ve Eğitim Fakülteleri, 1999 yılında Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, 2002 yılında DiĢ Hekimliği Fakültesi, 2005 yılında Güzel Sanatlar Fakültesi, 2008 yılında Sağlık Bilimleri Fakültesi ile Delice Meslek Yüksekokulu ve 2009 yılında Adalet Meslek Yüksekokulu eklenmiģtir. Bugün itibariyle Kırıkkale Üniversitesi nde 10 fakülte, 3 enstitü, 1 yüksekokul, 6 meslek yüksekokulu ile 12 uygulama ve araģtırma merkezini bulunmaktadır. Fakülteler 1. DiĢ Hekimliği Fakültesi 2. Eğitim Fakültesi 3. Fen-Edebiyat Fakültesi 4. Güzel Sanatlar Fakültesi 5. Hukuk Fakültesi 6. Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi 7. Mühendislik Fakültesi 8. Sağlık Bilimleri Fakültesi 9. Tıp Fakültesi 10. Veteriner Fakültesi Yüksekokullar 1. Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Meslek Yüksekokulları 1. Adalet Meslek Yüksekokulu 2. Delice Meslek Yüksekokulu 3. Hacılar Hüseyin Aytemiz Meslek Yüksekokulu 4. Keskin Meslek Yüksekokulu 5. Kırıkkale Meslek Yüksekokulu 6. Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Enstitüler 1. Fen Bilimleri Enstitüsü 2. Sağlık Bilimleri Enstitüsü 3. Sosyal Bilimler Enstitüsü Rektörlüğe Bağlı Merkezler 1. Çevre Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 2. Yabancı Diller Öğretim, AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 3. Kırıkkale ve Yöresi Tarih AraĢtırmaları Merkezi 4. Kızılırmak AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 5. Sürekli Eğitim Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 6. Yapı-Zemin Ġnceleme ve AraĢtırma Merkezi 7. El Sanatları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 8. DanıĢma Rehberlik Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 9. Kanser AraĢtırma ve Uygulama Merkezi 10. Kırıkkale Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi 11. Kadın Sorunları Uygulama ve AraĢtırma Merkezi 12. Tüketici Sorunları AraĢtırma ve Uygulama Merkezi

7 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 7 Rektörlüğe Bağlı Bölümler 1. Atatürk Ġlkeleri ve Ġnkılap Tarihi Bölümü 2. Türk Dili Bölümü 3. Yabancı Diller Bölümü 4. Güzel Sanatlar Bölümü 31 Aralık 2010 tarihi itibariyle Üniversitemiz kadrolarında 83 profesör, 91 doçent, 214 yardımcı Doçent, 83 öğretim görevlisi, 58 okutman, 17 uzman, 328 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. Bu tarih itibariyle toplam öğretim elemanı sayısı 874 tür. Yüksek lisans ve doktora çalıģması yapmak üzere yurtdıģında 2 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. Ġdari personel sayımız aynı tarih itibariyle 611 olmuģtur. Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokullarda eğitim-öğretim yılında Kasım 2009 itibariyle toplam öğrenci öğrenim görmüģtür FAKÜLTELER DĠġ HEKĠMLĠĞĠ FAKÜLTESĠ DiĢ Hekimliği Fakültesi 2002 yılında kurulmuģ olup, 2004 yılı sonunda klinik hizmetlerine ve eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine baģlamıģtır. DiĢ Hekimliği Fakültesinde 2 bölüm ve 7 anabilim dalı bulunmaktadır. Fakültemizde 1 profesör, 9 doçent, 9 yrd.doç., 1 öğretim görevlisi, 20 araģtırma görevlisi, 1 uzman olmak üzere toplam 41 öğretim elemanı ile 23 idari personel görev yapmaktadır. Fakültemiz eğitim-öğretim yılında 86 öğrenci ile öğretime devam etmiģtir. Kırıkkale Üniversitesi DiĢ Hekimliği Fakültesi 1-Klinik Bilimler Bölümü - Ağız DiĢ ve Çene Cerrahisi Anabilim Dalı - Protetik DiĢ Tedavisi Anabilim Dalı - Restoratif DiĢ Tedavisi ve Endodonti Anabilim Dalı - Ağız DiĢ Çene Radyolojisi Anabilim Dalı - Pedodonti Anabilim Dalı - Periodontoloji Anabilim Dalı - Ortodonti Anabilim Dalı 2-Temel Bilimler Bölümü EĞĠTĠM FAKÜLTESĠ Kırıkkale Üniversitesi bünyesinde 1995 yılında kurulan Eğitim Fakültesi ne ilk defa eğitim ve öğretim yılında öğrenci alınmıģtır ve öğretim yılı itibariyle de öğrenci sayımız 1326 a ulaģmıģtır. Fakültemizde 2010 öğretim yılında 1 profesör, 2 doçent, 21 yardımcı doçent, 8 öğretim görevlisi ve 16 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 48 kadrolu öğretim elemanı görev yapmıģtır Sayılı Kanunun 35. maddesi uyarınca 5 araģtırma görevlisi doktora eğitimini yapmak üzere Gazi Üniversitesi ne, 1 araģtırma görevlisi de Hacettepe Üniversitesi ne atanmıģtır. Eğitim Fakültesinde; Eğitim Bilimleri Bölümü, Ġlköğretim Bölümü, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Türkçe Eğitimi Bölümü ve Beden Eğitimi ve Spor Bölümü olmak üzere 5 bölüm açık bulunmaktadır. 1-Ġlköğretim Bölümü Ġlköğretim Bölümünde Sınıf Öğretmenliği ve Fen Bilgisi Öğretmenliği programları yürütülmektedir. Bu programlarda 870 öğrenci öğrenim görmüģtür. Ġlköğretim Bölümü Sınıf Öğretmenliği Anabilim Dalında 3 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 4 araģtırma görevlisi olmak üzere 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Ġlköğretim Bölümü Fen Bilgisi Öğretmenliği Anabilim Dalında 2 doçent, 3 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 4 araģtırma görevlisi olmak üzere 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır.

8 8 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 2-Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı Türkçe Eğitimi Bölümünde 2 yardımcı doçent ve 4 araģtırma görevlisi görev yapmaktadır. Öğrenci sayısı 229 dur. Bölümümüzün Türkçe Öğretmenliği Lisans Programı eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak öğretmen yetiģtirmeye baģlamıģtır eğitim-öğretim yılında ise ikinci öğretim programı açılmıģtır. 3-Bilgisayar ve Eğitim Teknolojileri Bölümü Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümünde 75 öğrenci öğrenim görmüģtür ve 3 yardımcı doçent ve 1 araģtırma görevlisi görev yapmaktadır. Lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim ve öğretim programı uygulanmaktadır. 4- Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Öğretmenliği Bölümü nde 1 profesör, 3 yardımcı doçent, 3 öğretim görevlisi ve 2 araģtırma görevlisi olmak üzere 10 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümümüzde 152 öğrenci öğrenim görmekte olup, ilk öğrencilerini öğretim yılında almıģ ve öğretim yılında da ilk mezunlarını vermiģtir. Bölümü oluģturan bir anabilim dalı, Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı mevcuttur. Yüksek lisans ve doktora programı mevcuttur. Bölüm öğrencileri tarafından 25 Mart 2010 da Tokat ta yapılan Üniversitelerarası Türkiye Badminton ġampiyonasında bayanlarda ferdi 3. ve 4. lük dereceleri alınmıģtır. Ayrıca Üniversitelerarası Türkiye Karate ġampiyonası nda 2-4 Nisan 2010 (Erzincan) takım biriciliği, ferdi ikincilik dereceleri alınmıģtır. Düzenlenen Etkinlikler eğitim-öğretim yılında akademik ve idari personelimize haftanın belirli günlerinde badminton eğitimi verilmiģ müsabakalar yapılmıģ ve futsal turnuvası düzenlenmiģtir. Ayrıca akademik personel ve öğrencilerimize yönelik step-aerobik ve plates aktiviteleri yaptırılmıģtır. Akademik, idari ve öğrencilerimize yönelik çeģitli fiziksel aktiviteler düzenlenmiģtir. Beden eğitimi ve spor bölümü olarak personel ve öğrencilerimize Ģenlik adına birçok eğitsel oyun gösterileri ile Ģenliğin bahar havasında geçmesi için gerekli çalıģmalar yapılmıģtır. Bölümümüzde halı saha, 20 kiģi kapasiteli basketbol ve voleybol sahası, tenis kortu, soyunma odaları ve fitness salonumuz ayrıca 200 kiģi kapasiteli spor salonumuz bulunmakta olup basketbol, voleybol, futsal, hentbol ve badminton sahası olarak kullanılmaktadır. 5- Eğitim Bilimleri Bölümü Eğitim Bilimleri Bölümü nde 7 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 2 araģtırma görevlisi olmak üzere 9 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölümü oluģturan 4 anabilim dalı mevcuttur. 1-Eğitim Yönetimi, TeftiĢi, Planlaması ve Ekonomisi Anabilim Dalı 2-Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı 3-Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme Anabilim Dalı 4-Eğitimde Psikolojik Hizmetler Anabilim Dalı (Rehberlik ve Psikolojik DanıĢmanlık) FEN-EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ Kırıkkale Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi 1992 yılında kurulmuģ ve öğretim yılında ilk kez öğrenci alarak öğretime baģlamıģtır. Fakültemizde 12 bölüm bulunmakta, 11 bölümde lisans eğitimi, 9 anabilim dalında yüksek lisans ve 6 anabilim dalında doktora eğitimi yapılmaktadır. Lisans ve lisansüstü eğitimin yanında Çift Anadal ve Yandal uygulamaları baģarı ile sürdürülmektedir. Bazı bölümlerimizde Erasmus ve Farabi öğrenci değiģimi aktif olarak devam ederken, diğer bölümlerimizde de öğrenci değiģimi için yeni anlaģmalar yapılmaya çalıģılmaktadır. Fakültemiz öğretim üyeleri/elemanları öğretim faaliyetlerinin yanında bilimsel çalıģmalarını da baģarı ile devam ettirmektedirler. Fakültemiz de 20 profesör, 25 doçent, 53 yardımcı doçent, 4 öğretim görevlisi, 58 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 160 öğretim elemanı bulunmaktadır.

9 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 9 Fakültemiz bölümleri tarafından öğrenci ve öğretim elemanlarımızın katıldığı, konunun uzmanı yerli ve yabancı bilim insanlarının sunduğu çeģitli seminer ve toplantılar düzenlenmiģtir. Bu tür faaliyetlerin devam ettirilmesi ve hatta daha da artırılması için bölümlerimiz teģvik edilmektedir. Fakültemizde 3243 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür. 1-Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Batı Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Ġngiliz Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, Alman Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı ve Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı olmak üzere üç anabilim dalından oluģmaktadır. Bunlardan sadece Fransızca Mütercim-Tercümanlık Anabilim Dalı 1998 yılında öğrenci alarak lisans öğretimine baģlamıģtır. Bu anabilim dalının lisans, yüksek lisans ve ikinci öğretimi mevcuttur.196 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bölümde 1 doçent, 4 yardımcı doçent ve 2 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. 2-Biyoloji Bölümü Biyoloji Bölümü kurulduğu 1998 yılından beri Genel Biyoloji, Zooloji, Botanik ve Moleküler Biyoloji Anabilim Dallarında kadrolu öğretim üyeleri ile 4 yıllık lisans programlarını normal öğretim ve ikinci öğretim olarak sürdürmektedir. Bölüm aynı zamanda yüksek lisans ve doktora programlarıyla da hizmet vermektedir. Biyoloji Bölümünde 4 profesör, 5 doçent, 6 yardımcı doçent öğretim üyesi bulunmaktadır. Öğretim elemanı olarak da 3 ü doktoralı 10 araģtırma görevlisi mevcuttur. Ayrıca 1 araģtırma görevlisi de 35. madde kapsamında bölümümüzde doktora yapmaktadır. Bölüm öğretim üyeleri Eğitim Fakültesi, Tıp Fakültesi, DiĢ Hekimliği Fakültesi, Veteriner Fakültesi, Mühendislik Fakültesi, Kırıkkale Meslek Yüksekokulu, Beden Eğitimi-Spor Yüksekokulu ve Delice Meslek Yüksekokulunda servis derslerine girmektedirler. Bölümün lisans öğrenci sayısı 425, lisansüstü öğrenci sayısı ise 60 dır. 3-Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü Bölümümüzde Arap Dili ve Edebiyatı ile Fars Dili ve Edebiyatı nda yüksek lisans ında ikiģer öğrenci, Fars Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalında 1. ve 2. sınıflarda 37 kiģi ile lisans eğitimi faaliyeti yürütülmüģtür. Yeni öğretim yılında, Fars Dili ve Edebiyatı nda 3 sınıf halinde öğretim faaliyeti artarak devam edecektir. Bölümde 1 profesör, 2 doçent, 1 yrd. doç. ve 1 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı nda öğretim üyesi kadrosunun zenginleģtirilmesi ve bu Anabilim Dalı nda Lisans öğretimi faaliyetinin baģlaması için hazırlıklar yapılmaktadır. Öğretim elemanlarımız bölümümüzde ve diğer bölümlerde çeģitli dersler yürütmüģlerdir. 4-Felsefe Bölümü Kırıkkale Üniversitesi Felsefe Bölümü 2005 yılında faaliyete geçmiģtir. Hızlı bir Ģekilde yapılanma sürecine giren bölümümüzde ilk olarak yüksek lisans programı açılarak lisansüstü öğretim vermeye baģlanmıģtır yılına gelindiğinde öğretim üyesi kadrosunu artıran bölümümüz, öğretim yılında birinci ve ikinci öğretim programlarına 40 ar öğrenci almak üzere hazırlıklarını tamamlamıģtır. Bölümümüzde 1 profesör, 2 yardımcı doçent ve 1 araģtırma görevlisi olmak üzere 4 öğretim elamanı bulunmaktadır. 5-Fizik Bölümü Altı anabilim dalının bulunduğu bölümde ayrıca Fen Bilimleri Enstitüsüne bağlı olarak yüksek lisans ve doktora programları da yürütülmektedir. Bu çerçevede Rektörlüğe bağlı Merkezi AraĢtırma Laboratuvarlarında yer alan Geçirmeli Elektron Mikroskobu (TEM) ve Numune Hazırlama Birimleri, Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM), X-IĢınları Tek Kristal Difraktometresi, Yüksek Çözünürlüklü Nükleer Spektroskopi Sistemleri, Yüksek Sıcaklık Fırını ve benzeri araģtırma cihazları kullanılmaktadır. Güncel konular araģtırılarak dünyadaki bilim adamları ile temas sağlanmaktadır. Fizik bölümünde Normal ve Ġkinci Öğretim olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır. Eğitim-öğretim kalitemizi daha da yukarılara çekmek ve öğrencilerimizin piyasa Ģartlarının taleplerine uygun donanım kazandırmak amacıyla, Bologna sürecine uygun olarak bölüm programımızda değiģiklik çalıģmalarına baģlanmıģtır. Bu çalıģmaların akademik yılı sonuna kadar tamamlanması hedeflenmektedir. Bölümde 5 profesör, 3 doçent, 3 yardımcı doçent ve 8 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. 364 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür.

10 10 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU 6-Ġstatistik Bölümü Ġstatistik Bölümü, 1993 yılında kurulmuģ eğitim-öğretim yılında lisans eğitimine baģlamıģtır. Bölümde 1 doçent, 3 öğretim görevlisi, 2 araģtırma görevlisi görev yapmaktadır. 5 araģtırma görevlisi de doktorasını yapmak üzere çeģitli üniversitelere görevlendirmeyle gönderilmiģtir. Bölümde 235 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bölümümüzde Normal ve Ġkinci Öğretim olarak eğitim-öğretim yapılmaktadır. Bölümümüzdeki dersleri Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü, Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü ve Fen-Edebiyat Fakültesi Matematik Bölümü öğretim üyelerinin desteği ile yürütmekteyiz. 7-Kimya Bölümü Bölümümüz sanayiye Kimyager yetiģtirmektedir eğitim-öğretim yılında bölüm derslerinin yanı sıra Fen-Edebiyat Fakültesi Fizik ve Biyoloji Bölümleri ve Mühendislik Fakültesi Makine, Elektrik-Elektronik ve ĠnĢaat Mühendislikleri Bölümleri ve Eğitim Fakültesi Fen Bilgisi ve Sınıf Öğretmenliği Bölümlerinin kimya dersleri ve kimya laboratuvar dersleri verilmiģtir. Aynı dönem içerisinde bölümümüzde 13 seçmeli ve 12 farklı yüksek lisans dersi açılmıģtır. 456 öğrenci öğrenim görmüģtür eğitim-öğretim yılında IV. Sınıf öğrencilerimiz için alıģıla gelmiģ olan teknik gezilerin 4.sü yapılmıģtır. Bu yıl Rektörlüğümüzün sağladığı otobüslerle Kargın Alçı Fabrikası ve Kırıkkale Belediyesi Su Arıtma Tesisleri ziyaret edilmiģtir. Bölümde 4 profesör, 5 doçent, 7 yardımcı doçent ve 7 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. 8-Matematik Bölümü Matematik Bölümünde öğretim üyesi olarak 2 profesör, 2 doçent, 6 yardımcı doçent bulunmaktadır. Bunun dıģında bölümümüzde 13b 4 ile görevlendirilmiģ bir öğretim görevlisi mevcuttur. Matematik Bölümünde 11 araģtırma görevlisi vardır. Bunlardan dokuzu 35. maddesine göre Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesinde doktora yapmaktadır. Ġki araģtırma görevlisi bölümde görevini sürdürmektedir. Matematik Bölümünün lisans öğrenci sayısı 420; yüksek lisans öğrenci sayısı 46; doktora öğrenci sayısı 1 dir. 9-Tarih Bölümü Bölümde tarihi kaynakları okuyabilme ve anlayabilme amacı ile birinci sınıftan itibaren Osmanlı Türkçesi ile ilgili dersler okutulmakta; ayrıca ikinci sınıfta Arapça, üçüncü sınıfta Farsça, yine üçüncü ve dördüncü sınıflarda Mesleki Ġngilizce adı ile seçmeli dersler verilmektedir. Ayrıca mezun olacak olan öğrencilerimize araģtırma yöntemlerini uygulamalı olarak gösterebilme amacı ile dördüncü sınıfta Özel Konular dersi baģlığı altında Lisans Bitirme Tezi hazırlatılmaktadır. 420 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bölümde 2 profesör, 2 doçent, 12 yrd.doç. ve 4 arģ.gör bulunmaktadır. 10-Sosyoloji Bölümü Sosyoloji Bölümü nde 4 yıllık lisans programı uygulanmaktadır. Sosyoloji Bölümünde; Genel Sosyoloji ve Metodoloji, Kurumlar Sosyolojisi, Uygulamalı Sosyoloji ve Sosyometri Anabilim Dalları bulunmaktadır. Ayrıca, Sosyal Bilimler Enstitüsü ne bağlı olarak Sosyoloji Anabilim Dalı nda yüksek lisans eğitimi verilmektedir. 291 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bölümde 2 doçent, 4 yrd.doç. ve 3 arģ.gör bulunmaktadır. 11-Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Fen Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim elemanları yıllarında yoğun eğitim-öğretim faaliyetlerinin yanısıra çeģitli bilimsel faaliyetlerde de bulunmuģlardır. 396 öğrenci öğrenim görmüģtür. Bölümde 1 profesör, 3 doçent, 5 yrd.doç., 1 öğr.gör. ve 5 arģ.gör bulunmaktadır GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESĠ Fakültemiz, 21 Haziran 2005 tarihinde Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuģ olup tarihinde Yüksek Öğretim Kurulu Genel Kurulunda; aģağıda belirtilen Bölüm, Anasanat-Anabilim Dallarının açılması uygun görülmüģtür.

11 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU / 11 Bölümler ve Anasanat-Anabilim Dalları Resim Bölümü Resim Anasanat Dalı Grafik Bölümü Grafik Anasanat Dalı Seramik Bölümü Sanatsal Seramik Anasanat Dalı Endüstriyel Seramik Anasanat Dalı Müzik Bölümü Solo ġarkı ġan Anasanat Dalı Yaylı Sazlar Anasanat Dalı Üflemeli Sazlar Anasanat Dalı Piyano ve Arp Anasanat Dalı Müzik Bilimleri Anabilim Dalı Fakültemizde 1 profesör, 3 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi ve 2 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 7 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Güzel Sanatlar Fakültesine, eğitim-öğretim yılından itibaren Müzik Bölümü Müzik Bilimleri Anabilim Dalına özel yetenek sınavı ile öğrenci alınmaya baģlanmıģtır. Öğrenim süresi dört yıl olan fakültemizde, normal öğretimde 44 öğrenci öğrenimini sürdürmüģtür. Güzel Sanatlar Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetine eğitim-öğretim yılında Fen Edebiyat ve Eğitim Fakültesinin ek dersliklerinin bulunduğu binanın bir bölümünde baģlamıģ olup, halen aynı binada öğretim faaliyetini sürdürmektedir. Fakültemizde öğrencilerimiz için çalıģma odaları oluģturulmuģ, eğitim-öğretim yılında ise bu odalar ile bazı sınıfların akustik ve yalıtımları yapılarak çağdaģ müzik eğitimi yapılabilir ortamlar haline dönüģtürülmüģtür. Ayrıca 10 bilgisayardan oluģan bir bilgisayar odası kullanıma açılmıģtır HUKUK FAKÜLTESĠ Hukuk Fakültesi, 3 Ocak 1995 tarihinde kurulmuģ olup; ilk defa öğretim yılında öğrenci kabul etmiģtir eğitim-öğretim yılında ise, ikinci öğretim programı açılmıģtır. Öğrenim süresi dört yıl olan fakültemizde, 473 öğrenci öğrenimine devam etmiģtir. Hukuk Fakültesi, eğitim-öğretim faaliyetlerine eğitim-öğretim yılında baģlamıģtır. Fakülte akademik bölümleme olarak ikiye ayrılmıģ olmakla birlikte; öğrenciler için tek program uygulanmakta ve tek diploma verilmektedir. Zorunlu dersler dıģında 2.Sınıftan itibaren çağdaģ geliģmelere uygun olarak her dönemde seçimlik dersler de okutulmaktadır. Bölümler 13 anabilim dalından oluģmaktadır. Bölümlerde, 2547 sayılı Kanunun 35. maddesi ile baģka bir üniversiteye doktora eğitimi için görevlendirilenler hariç, toplam 24 öğretim elemanı bulunmaktadır. Fakültenin her iki bölümünde toplam 4 profesör, 3 doçent ve 13 yardımcı doçent ve 22 araģtırma görevlisi olmak üzere 42 öğretim elemanı bulunmaktadır ĠKTĠSADĠ VE ĠDARĠ BĠLĠMLER FAKÜLTESĠ Ġktisadi ve Ġdari Bilimler Fakültesi, eğitim-öğretim yılında ĠĢletme ve Kamu Yönetimi Bölümleriyle eğitime baģlamıģtır eğitim-öğretim döneminde Ġktisat, döneminde Uluslararası ĠliĢkiler Bölümleri kurulmuģ ve bu dönemlerde bölümlere öğrenci kabul edilmiģtir. Bu dört bölümde normal ve ikinci öğretim olmak üzere lisans düzeyinde eğitim verilmektedir. Fakültemizde, 5 profesör, 6 doçent, 26 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 29 araģtırma görevlisi olmak üzere toplam 67 öğretim elemanı ve 11 idari personel bulunmaktadır. Fakültemizde 2300 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür. Fakültemiz öğretim elemanları üniversitemizin içerisinde yapılan bilimsel konferans, seminer, sempozyum, panel ve üniversite dıģındaki benzeri faaliyetlere katılmaktadır. Fakültemiz bünyesinde 1 bilgisayar laboratuvarı bulunmaktadır. 1-Ġktisat Bölümü Ġktisat Bölümü nde, 1 profesör, 1 doçent, 7 yardımcı doçent, 7 araģtırma görevlisi olmak üzere 16 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölüm bünyesinde Ġktisadi GeliĢme ve Uluslararası Ġktisat, Ġktisat Politikası, Ġktisat

12 12 / KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ FAALİYET RAPORU Tarihi ve Ġktisat Teorisi olmak üzere 4 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde 580 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür. 2-ĠĢletme Bölümü ĠĢletme Bölümü nde, 2 profesör, 2 doçent, 9 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 4 araģtırma görevlisi olmak üzere 18 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölüm bünyesinde Muhasebe ve Finansman, Sayısal Yöntemler, Ticaret Hukuku, Üretim Yönetim ve Pazarlama ve Yönetim ve Organizasyon olmak üzere 5 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde 571 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür. 3-Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Kamu Yönetimi Bölümü nde, 2 doçent, 7 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi, 5 araģtırma görevlisi olmak üzere 15 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Bölüm bünyesinde Hukuk Bilimleri, Siyaset ve Sosyal Bilimler ve Yönetim Bilimleri olmak üzere 3 anabilim dalı bulunmaktadır. Eğitim-öğretim yılı bahar yarıyılında bölümümüzün adı Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi olarak değiģtirilmiģtir. Buna paralel olarak 4 yıllık ders programında bazı değiģiklikler yapılmıģtır. Bölümümüzde 562 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür. 4-Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü nde, 2 profesör, 3 doçent, 1 yardımcı doçent, 9 araģtırma görevlisi olmak üzere 15 öğretim elemanı görev yapmaktadır. Uluslararası ĠliĢkiler Bölümü, lisans düzeyinde 4 yıllık eğitim-öğretim programı uygulamaktadır. Bölüm bünyesinde Siyasi Tarih, Uluslararası ĠliĢkiler ve Uluslararası Hukuk olmak üzere 3 anabilim dalı bulunmaktadır. Bölümümüzde 587 öğrenci öğrenimlerini sürdürmüģtür MÜHENDĠSLĠK FAKÜLTESĠ Mühendislik Fakültesi 1992 yılında kurulmuģ olup, eğitim-öğretim yılında Makina Mühendisliği Bölümü ile eğitime baģlamıģtır. Fakülte; Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Endüstri Mühendisliği, ĠnĢaat Mühendisliği, Makina Mühendisliği, Bilgisayar Mühendisliği ve Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümlerinden ve 24 anabilim dalından oluģmaktadır. ġu anda anılan ilk beģ bölümde normal ve ikinci öğretimde öğretim sürdürülmektedir. Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünde ise öğretim yapılmamaktadır. Mühendislik Fakültesinde 6 profesör, 8 doçent, 20 yardımcı doçent, 2 öğretim görevlisi, 27 araģtırma görevlisi, 1 uzman olmak üzere 64 öğretim elemanı ve 17 idari personel görev yapmaktadır. Fakültemizde normal ve ikinci öğretimde 1685 öğrenci öğrenimlerine devam etmiģtir. 1-Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Mühendisliği Bölümü 3 anabilim dalından oluģmakta olup, eğitim-öğretim yılında 41 öğrenci ile öğretime baģlamıģtır. Bölümümüzde lisans ve yüksek lisans düzeyinde öğretim yapılmaktadır. Bölümde 2 adet bilgisayar laboratuvarı mevcuttur. Bölümde 2 doçent, 1 yrd.doç., 3 arģ.gör, 1 uzman bulunmaktadır. 2-Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü 8 anabilim dalından oluģmakta olup, Bölümümüzde lisans, yüksek lisans ve doktora düzeyinde eğitim öğretim yapılmaktadır. Bölümün amaçları, öğrencilerine Elektrik- Elektronik Mühendisliği alanında ihtiyaç duyulan tasarım, gerçekleģtirme, araģtırma ve diğer faaliyetler için gereken bilimsel ve teknik altyapıyı kazandırmak, onların analitik ve sosyal yeteneklerinin geliģmesini sağlamaktır. Bölümümüzde 539 öğrenci öğrenimlerine devam etmiģtir. Bölümde 1 profesör, 1 doçent, 6 yrd.doç., 3 araģtırma görevlisi bulunmaktadır. 3-Endüstri Mühendisliği Bölümü Endüstri Mühendisliği Bölümü 2 anabilim dalından oluģmaktadır. Bölümümüzde lisans ve yüksek lisans düzeyinde eğitim öğretim yapılmaktadır. Bu bölümde öğrencilere üst düzey fen bilimlerinin yanı sıra, temel endüstri mühendisliği konuları ile ilgili bilgiler verilmekte ve toplam kalite yönetimine ağırlık verilmektedir. Bölümde 304 öğrenci öğrenimine devam etmiģtir. Bölümde 1 doçent, 4 yardımcı doçent, 1 öğretim görevlisi ve 7 araģtırma görevlisi bulunmaktadır.

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2010-2011 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2012 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Mustafa GÜNDOĞDU Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI FAALİYET RAPORU 2013 HAZIRLAYANLAR Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Betül ÇETİN Memur Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz...

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI FAALİYET RAPORU Şubat 2015 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı İÇİNDEKİLER TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9 MİSYON 13 VİZYON 13 1. AKADEMİK VE

Detaylı

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028

T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 T.C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ GELİŞİM PLANI 2009-2028 i ii MUġ ALPARSLAN ÜNĠVERSĠTESĠ 20 YILLIK GELĠġĠM PLANI-TEMEL YAKLAġIM- Üniversitemizin, Diyarbakır-Kulp yolu üzerindeki kampus arazisi; yaklaģık

Detaylı

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI

2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 2012-2016 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI Çankırı 2011 1 İçindekiler 1. SUNUġ... 3 2. MĠSYON VĠZYON... 5 3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ... 5 4. DURUM ANALĠZĠ VE DEĞERLENDĠRME... 6 4.1. ÜNĠVERSĠTEMĠZĠN TARĠHĠ GELĠġĠMĠ...

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU EGE ÜNİVERSİTESİ 2013 YILI FAALİYET RAPORU Nisan 2014 Ege Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 1 2 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 8 TABLO DİZİNİ 5 ÜST YÖNETİCİ (REKTÖR) SUNUŞU 9

Detaylı

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU

OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE KORKUT ATA ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ 2008 YILI ĠDARE FAALĠYET RAPORU OSMANĠYE 2009 ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġ Günümüzde toplumların geliģmiģlik düzeyini, yaģam standartlarını, uluslararası rekabet gücünü

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ

GAZĠ ÜNĠVERSĠTESĠ 2009 YILI FAALĠYET RAPORU. SUNUġ SUNUġ Gazi Üniversitesi Orta Muallim Mektebi ve Terbiye Enstitüsü nün kurulmasından günümüze kadar eğitim-öğretim alanında faaliyet göstermektedir. 1982 yılında 9 fakülte, 12 yüksekokul, 4 enstitü ile

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2012-2013 AKADEMİK FAALİYET RAPORU 2014 HAZIRLAYANLAR Uzm. Öznur ERMEZ Halkla İlişkiler Uzmanı Serkan YALÇIN Grafiker İÇİNDEKİLER İçindekiler... i Önsöz... v 1. Genel Bilgiler...

Detaylı

T.C. Namık Kemal Üniversitesi

T.C. Namık Kemal Üniversitesi T.C. Namık Kemal Üniversitesi 2009 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Sürüm no.1.0 Tekirdağ, Haziran 2010 ii İçindekiler Üst Yönetici SunuĢu... 4 I- GENEL BĠLGĠLER... 5 A. Misyon ve Vizyon... 6 B. Yetki, Görev

Detaylı

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ

PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ PAMUKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ 2010 YILI FAALĠYET RAPORU SUNUŞ... 6 I GENEL BİLGİLER... 8 A - Misyon ve Vizyon... 8 B - Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 10 C - Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler... 11 1 - Fiziksel Yapı...

Detaylı

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU

HARRAN ÜNĠVERSĠTESĠ 2007 YILI FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU. 1 I- GENEL BĠLGĠLER. 3 A- Misyon ve Vizyon... 3 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar...... 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler........ 6 1- Fiziksel Yapı..... 6 2- Örgüt Yapısı......

Detaylı

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ

HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ HACETTEPE ÜNĠVERSĠTESĠ 2012 Mali Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Ankara 2013 2 ĠÇĠNDEKĠLER -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonra da istiklal ve istikballerini kaybederler. ÖN SÖZ Günümüzde Üniversiteler, sadece

Detaylı

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir.

Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. Hayatta en hakiki mürģit ilimdir fendir, ilim ve fenden baģka yol gösterici aramak gaflettir, dalalettir, cehalettir. 2010 Yılı İdare Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 3 I- GENEL BİLGİLER...

Detaylı

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU

2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2011 YILI DĠCLE ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI NĠSAN 2012-1 - ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 27.11.1973 tarihinde 1785 sayılı Kanunla Diyarbakır Üniversitesi adı altında kurulan

Detaylı

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER 3 İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER SUNUŞ 1. BÖLÜM GENEL BİLGİLER Z.K.Ü. Teşkilat Şeması... 1 1. I. Genel Bilgiler... 3 1. II. Fakülteler ve Bağlı Birimler Hakkında Genel Bilgiler... 4 1.1- Fen-Edebiyat Fakültesi...

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ. 2015 Yılı Performans Programı. Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ 2015 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üst Yönetici Sunuşu Kırıkkale Üniversitesi, Ankara nın hemen yanı başındaki merkezi konumu ile gerek öğrencilerin

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1

ĠÇĠNDEKĠLER. ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU 1 I- GENEL BĠLGĠLER- A- Misyon ve Vizyon 2 B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar 3 C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 14 1- Fiziksel Yapı 14 2- Örgüt Yapısı 20 3- Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015

SUNUġ Prof. Dr. Mehmet Nuri NAS REKTÖR V. ġırnak, ġubat 2015 SUNUġ ġırnak Üniversitesi 2008 yılı Mayıs ayında kurulmuģ olup, aynı yılın Eylül ayında faaliyete geçen yenilikçi bir üniversitedir. Bir bölge üniversitesi olmak için büyük çaba gösteren ve hızla geliģen

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör

Kamuoyunun bilgilerine saygıyla arz olunur. Prof. Dr. Rıza AYHAN Rektör SUNUġ Bilimde, eğitimde ve öğretimde Türkiye Cumhuriyeti nin meģalesi olarak kurulan Gazi Üniversitesi nin tarihi Cumhuriyetin ilk yıllarına uzanmaktadır. Üniversitenin kuruluģunun temelini, Türkiye Cumhuriyetinin

Detaylı

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009

ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU. STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI. Nisan 2009 ĠSTANBUL TEKNĠK ÜNĠVERSĠTESĠ FAALĠYET RAPORU 2008 STRATEJĠ GELĠġTĠRME DAĠRE BAġKANLIĞI Nisan 2009 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU... 1 I- GENEL BĠLGĠLER... 3 A. ÖZGÖREV VE ÖZGÖRÜġ... 3 B. YETKĠ, GÖREV

Detaylı