LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA"

Transkript

1 LİSE ÖĞRENCİLERİNİN KİMYASAL BAĞLARLA İLGİLİ ANLAMA DÜZEYLERİNİN VE YANILGILARININ BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ÇALIŞMA Suat ÜNAL, Haluk ÖZMEN, Gökhan DEMİRCİOĞLU, Alipaşa AYAS KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi, OFMA Eğitimi Böl., Söğütlü-TRABZON ÖZET: Lise öğrencilerinin kimyasal bağlarla ilgili anlama düzeylerinin ve yanılgılarının belirlenmesinin amaçlandığı bu çalışmada, veri toplamak amacıyla 25 sorudan ve iki bölümden oluşan bir test hazırlanmıştır. Testteki soruların 20 tanesi çoktan seçmeli, geriye kalanlar ise yazılı cevap gerektiren türdendir. Testin çoktan seçmeli kısmı için güvenirlik katsayısı r x =0.72 olarak hesaplanmıştır. Testin her iki bölümüne pilot uygulama yapılarak son hali verilmiştir. Hazırlanan test 120 lise 3. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Testteki çoktan seçmeli sorulara verilen doğru, yanlış ve boş cevapların yüzde oranları hesaplanırken, yazılı cevap gerektiren sorular anlama, kısmen anlama, spesifik kavram yanılgılı kısmen anlama, kavram yanılgısı ve anlamama/boş kategorilerinde toplanmış ve yüzdelikleri hesaplanmıştır. Elde edilen sonuçlarda, öğrencilerin genel olarak bağlarla ilgili yetersiz anlamalara sahip oldukları, özellikle bağ polarlığı, iyonik ve kovalent bağ, elektronların paylaşımı ve bağların mikroskobik gösterimi ile ilgili yanılgılar taşıdıkları tespit edilmiştir. Elde edilen sonuçlara dayalı olarak bazı önerilerde bulunulmuştur. 1. GİRİŞ Kimya, başlıca amacı kimyasal değişmelerin tanımlanması ve açıklanması olan bir bilim dalıdır. Maddelerin yapısında meydana gelen değişmeler var olan bağların kopması ve yeni bağların oluşması şeklinde gerçekleşen olaylardır. Bu nedenle kimyasal değişmelerin anlaşılabilmesi atomları bir arada tutan bağların özelliklerinin bilinmesi ile yakından ilgilidir. Kimyasal bağlanma soyut bir konu olup, genellikle öğrenciler kimyayı ilk defa öğrenmeye başladıklarında öğretilmektedir. Bu nedenle pek çok öğrenci kimyasal bağlanma kavramını anlamada güçlük çekmekte ve çeşitli yanılgılar oluşturmaktadır. Literatürde öğrencilerin konuyla ilgili yanılgılarını ve anlama düzeylerini belirlemeye yönelik bir çok çalışma mevcuttur (Peterson, Treagust & Garnett, 1986; Butts & Smith, 1987; Peterson & Treagust, 1989; Taber, 1994; Taber, 1997; Boo, 1998; Tan & Treagust, 1999; Nicoll, 2001). Peterson, Treagust ve Garnett (1986) kimyasal bağlarla ilgili öğrencilerin sahip oldukları çeşitli yanılgılar rapor etmişlerdir. Bu yanılgılardan biri, bir madde faz değiştirdiği zaman moleküller arası kovalent bağlar kırılır şeklinde idi. Butts ve Smith (1987) 12. sınıf öğrencileri ile yaptıkları mülakatlarda öğrencilerin çoğunun sodyum klorürdeki bağın iyonik olduğunu ve elektron transferinin sodyumdan klora doğru olduğunu belirttiklerini, fakat pek çoğunun katı sodyum klorürdeki iyonik bağın üç boyutlu doğasını anlamadığını tespit etmişlerdir. Öğrencilerin kimyasal bağı anlamaları ile ilgili olarak Taber (1994) tarafından yapılan bir başka çalışmada, öğrencilerin bağlanma konusunda çeşitli yanılgılara sahip oldukları belirlenmiştir. Peterson ve Treagust (1989) kovalent bağlanma ve yapı hakkındaki görüşlerini tespit etmek amacıyla 84 tane 12. sınıf öğrencisi ile gerçekleştirdikleri bir araştırmada, öğrencilerin bağ polarlığı, molekül şekli, molekül polarlığı, molekül içi kuvvetler ve oktet kuralı konusunda çeşitli yanılgılara sahip olduklarını ortaya çıkarmışlardır. Boo (1998) 12. sınıf öğrencilerinin kimyasal bağı anlamalarını belirlemek için 48 kişilik bir öğrenci grubu üzerinde yaptığı bir araştırmada, öğrencilerin iyonik ve kovalent bağları ve diğer bağ çeşitlerini birbirleriyle karıştırdıklarını ortaya çıkarmıştır. Tan ve Treagust (1999) tarafından öğrencilerin kimyasal bağı anlamalarını değerlendirmek amacıyla yaş grubundaki 119 öğrenci üzerinde yapılan bir başka çalışmada, öğrencilerin bağlanma, kristal yapısı, moleküller arası ve molekül içi kuvvetler ve grafitin elektriksel iletkenliği konularında çeşitli yanılgılara sahip oldukları belirlenmiştir. Literatürde belirtilen çalışmalar öğrencilerin kimyanın en temel konularından olan kimyasal bağlanma konusunda çeşitli yanılgılara sahip olduklarını göstermektedir. Bu konuyla ilgili çalışmalar uluslararası literatürde oldukça fazla sayıda yer almasına rağmen, ulusal düzeyde öğrencilerin konuyla ilgili anlama düzeyleri ve yanılgılarını belirlemeye yönelik çalışmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Bu çalışmada lise düzeyindeki öğrencilerin kimyasal bağlanma konusundaki anlama seviyeleri ve yanılgıları belirlenmeye çalışılmıştır. 2. YÖNTEM VE ÖRNEKLEM Çalışmada veri toplamak amacıyla 20 si çoktan seçmeli ve 5 i açık uçlu olmak üzere iki bölümden ve toplam 25 sorudan oluşan bir test geliştirilmiştir. Testin her iki kısmına 40 öğrenci grubu 1

2 üzerinde yapılan pilot çalışma sonrasında son şekli verilmiştir. Testin çoktan seçmeli bölümü için Kuder-Richardson güvenirlik katsayısı 0.72 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca testin her iki bölümü KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Kimya Eğitimi Anabilim Dalında görev yapan 8 öğretim elemanı ve Trabzon da çeşitli okullarda görev yapan 12 kimya öğretmenine incelettirilerek soruların geçerliliği sağlanmıştır. Testin yazılı cevap gerektiren kısmında yer alan sorular Ek de verilmiştir. Test öğretim yılı bahar döneminde Trabzon da çeşitli okullarda öğrenim gören 120 lise 3. sınıf öğrencisine uygulanmıştır. Uygulamalar birer ders arayla ve bütün okullarda aynı anda tek bir oturum halinde yapılmıştır. Elde edilen verilerin değerlendirilmesi aşamasında testin birinci bölümündeki sorular için doğru, yanlış ve boş cevap yüzdeleri hesaplanırken, testin ikinci bölümünde yer alan yazılı cevap gerektiren sorular anlama, kısmen anlama, spesifik kavram yanılgılı kısmen anlama kavram yanılgısı, anlamama/boş şeklinde beş kategoride toplanmış ve her bir kategori için yüzde oranlar hesaplanmıştır. Bu kategoriler literatürde pek çok çalışmada da kullanılmıştır (Abraham, Grzybowski, Renner & Marek, 1992; Ayas, 2002). 3. BULGULAR Testin her iki bölümüne öğrencilerin verdikleri cevaplar ayrı ayrı analiz edilerek aşağıda verilmiştir Testin Çoktan Seçmeli Bölümünden Elde Edilen Bulgular Testin çoktan seçmeli kısmına öğrencilerin verdikleri cevaplar doğru, yanlış ve boş olarak sınıflandırılmış ve yüzdeleri hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 1 de verilmiştir. Tablo 1. Testin çoktan seçmeli kısmına öğrencilerin verdikleri cevapların yüzdeleri Sorular Doğru Yanlış Boş Sorular Doğru Yanlış Boş Tablo 1 e bakıldığında öğrencilerin sorulara verdikleri doğru cevap oranlarının %18 ile %73 arasında, yanlış cevap oranlarının ise %25 ile %69 arasında değiştiği görülmektedir. Soruları boş bırakan öğrencilerin oranları ise, testin ve 16. soruları hariç, diğer sorular için %3 ile %9 arasında değişmektedir Testin Yazılı Cevap Gerektiren Kısmından Elde Edilen Bulgular Testin yazılı cevap gerektiren kısmında beş tane soru yer almaktadır. Öğrencilerin bu sorulara verdikleri cevaplar anlama, kısmen anlama, spesifik kavram yanılgılı kısmen anlama, kavram yanılgısı ve anlamama/boş şeklinde beş kategoriye ayrılmış ve yüzde oranları hesaplanmıştır. Elde edilen bulgular Tablo 2 de verilmiştir. Tablo 2. Testin yazılı cevap gerektiren kısmına öğrencilerin verdikleri cevapların yüzdeleri Spesifik Kavram Sorular Anlama Kısmen Anlama Yanılgılı Kısmen Anlama Kavram Yanılgısı Anlamama/Boş 1. soru soru soru soru soru

3 Tablo 2 incelendiğinde öğrencilerin anlama seviyesindeki cevaplarının oranlarının %8 ile %49 arasında, kısmen anlama seviyesindeki cevaplarının oranlarının %19 ile %39 arasında değiştiği, spesifik kavram yanılgılı kısmen anlama ve kavram yanılgısı kategorilerine giren cevaplarının oranlarının ise sırasıyla %15 - %23 ve %5 - %36 arasında değiştiği görülmektedir. Anlamama/boş kategorisindeki cevapların oranları ise %6 ile %16 arasında değişmektedir. Testin yazılı cevap gerektiren kısmında yer alan beş soruyla ilgili öğrencilerde tespit edilen bazı kavram yanılgıları Tablo 3 de toplu halde verilmiştir. Tablo 3. Testin yazılı cevap gerektiren kısmında öğrencilerde belirlenen yanılgılar Soru No Kavram Yanılgıları Amonyağı üçgen düzlem şeklinde gösterme ve sebep olarak üç hidrojen ile bağ yapıldığı için bağ açılarının 120 ve hidrojenlerin birbirine eşit uzaklıkta olacağını belirtme. Amonyağı T şeklinde çizme. 1. Soru Suyun şeklini doğrusal olarak çizme ve sebep olarak oksijenin iki bağ yapması nedeniyle hidrojenlerin birbirinden en uzakta olacağını belirtme. Suyun şeklini açısal olarak gösterme ve buna sebep olarak; 1. Oksijenin hidrojenden büyük olmasını gösterme, 2. Hidrojenlerin aynı cins olması nedeniyle birbirlerini çektiklerini gösterme. Karbon dioksit (CO 2 ) molekülünün polar olduğunu belirtme ve buna sebep olarak; 1.1. Vektörel toplamın sıfır olmasını gösterme, 1.2. Vektörel toplamın sıfır olmamasını gösterme, 1.3. Molekülün farklı tür atomlardan oluşmasını gösterme, 1.4. Molekülde çift bağların olmasını gösterme, 1.5. Elektronların oksijen üzerinde daha çok birikmesini gösterme, Karbon dioksit (CO 2 ) molekülünün apolar olduğunu belirtme ve buna sebep olarak; 2. Soru Oksijenlerin karbon atomuna eşit uzaklıkta olmasını gösterme, Karbon atomuna bağlı iki oksijenin birbirinin etkisini yok ettiğini gösterme, Metan (CH 4 ) molekülünün polar olduğunu belirtme ve buna sebep olarak; Molekülün farklı tür atomlardan oluşmasını gösterme, Hidrojenlerin karbona eşit uzaklıkta olmasını gösterme, Hidrojen florür (HF) molekülünün apolar olduğunu belirtme ve buna sebep olarak molekülün tek bağlardan oluşmasını gösterme. Hidrojen atomu ile kükürt atomu arasında hidrojen bağının meydana gelmeyeceğini sebep gösterme, 3. Soru Su molekülündeki oksijen ile hidrojen arasındaki molekül içi bağın, hidrojen sülfür molekülündeki hidrojen ile kükürt arasındaki bağdan daha kuvvetli olduğunu belirtme. Hidrojen klorürde molekül içi bağın iyonik bağ veya hidrojen bağı olduğunu ifade etme, Magnezyum klorürde molekül içi bağların metalik bağ veya kovalent bağ olduğunu ifade etme, 4. Soru Amonyakta molekül içi bağların iyonik bağ, hidrojen bağı veya van der Waals bağı olduğunu ifade etme, Oksijen molekülünde molekül içi bağların metalik bağ veya van der Waals bağı olduğunu ifade etme, Polarlığı veya apolarlığı bir bağ türü olarak kabul edip, bütün moleküllerde molekül içi veya moleküller arası bağlar için sadece polar bağ veya apolar bağ ifadesini kullanma. Sıcaklık arttıkça moleküller birbirinden uzaklaşacağından bağ açısı ve bağ uzunluğu artar, 5. Soru Gaz hale doğru gidildikçe moleküller birbirinden uzaklaşacağından bağ açısı ve bağ uzunluğu artar, Basınç arttıkça moleküller sıkışacağından bağ açısı ve bağ uzunluğu artar, Sıcaklık arttıkça bağlar zayıflayacağından bağ uzunluğu artar. 5. TARTIŞMA, SONUÇ VE ÖNERİLER Testin çoktan seçmeli kısmından elde edilen veriler incelendiğinde öğrencilerin testteki sekiz soruya %50 nin üzerindeki oranlarda doğru cevap verdiği, on iki soruya verilen doğru cevapların oranlarının ise %50 nin altında olduğu görülmektedir (Tablo 1). Öğrenciler testteki dokuz soruya ise %50 nin üzerinde oranlarda yanlış cevap vermişlerdir. Testin geliştirilmesi aşamasında soruların seçeneklerine doğru cevabı içeren seçenekler dışında kavram yanılgılarını içeren cevaplar da yerleştirilmiştir. Öğrencilerin testteki dokuz soruya %50 nin üzerindeki oranlarda yanlış cevaplar vermeleri, sahip oldukları kavram yanılgılarının da bir göstergesidir. Tablo 3 incelendiğinde testin yazılı cevap gerektiren ilk sorusu ile ilgili öğrencilerin değişik yanılgılar gösterdikleri anlaşılmaktadır. Bu soruda öğrenciler genellikle amonyağı üçgen düzlem, suyu ise çizgisel olarak göstermişlerdir. Buradan öğrencilerin amonyaktaki azot ile sudaki oksijen üzerindeki bağ yapmamış elektron çiftlerini dikkate almadıkları söylenebilir. Bununla birlikte bazı 3

4 öğrenciler suyu açısal olarak göstermekle birlikte bunun nedenini doğru olarak açıklayamamışlardır. Buradan bazı öğrencilerin bağ yapmamış elektron çiftlerinin molekül şekli üzerinde herhangi bir etkisi olmadığını düşündükleri yorumu yapılabilir. Bu soruya anlama kategorisinde cevap veren öğrencilerin oranları %22, kısmen anlama kategorisinde cevap veren öğrencilerin oranları ise %39 dur (Tablo 2). Kısmen anlama düzeyinde cevap veren öğrenciler genellikle molekül şekillerini doğru çizmekle birlikte açıklamasını yapamamışlardır. Molekül şekilleri ile ilgili benzer yanılgılar literatürde de mevcuttur (Peterson & Treagust, 1989). Testin ikinci sorusu ile ilgili öğrencilerin sahip oldukları yanılgılar incelendiğinde öğrencilerin bir kısmının polar kavramı ile apolar kavramlarını birbirlerinin yerinde kullandıkları görülmektedir. Bunu polar bir molekül için öğrencilerin vektörel toplam sıfırdır ya da vektörel toplam sıfır değildir ifadelerinden anlayabiliriz (Tablo 3). Ayrıca öğrencilerin bir kısmı bir molekülün polar ya da apolar bir yapıya sahip olduğunu göstermek için ilginç ifadeler kullandıkları Tablo 3 den görülmektedir. Bu tür yanılgılar Peterson ve Treagust (1989) tarafından belirlenen yanılgılarla benzerlik göstermektedir. Testin üçüncü sorusu, benzer kimyasal formül ve moleküller şekle sahip iki maddenin (H 2 O, H 2 S) oda sıcaklığında biri sıvı halde iken diğerinin neden gaz halde olduğu ile ilgili olup öğrencilerin yaptıkları açıklamalarda çeşitli yanılgılara sahip oldukları görülmektedir (Tablo 3). Öğrenciler verdikleri cevaplarda hidrojen bağlarının sadece hidrojen ile flor, oksijen ve azot atomları arasında meydana geldiğini, diğer atomlarla hidrojen bağı meydana gelmeyeceğini ifade etmişlerdir. Ayrıca öğrenciler molekül içi bağlarla moleküller arası kuvvetleri anlamada ve birbirinden ayırt etmede zorluk çektikleri anlaşılmaktadır. Peterson ve Treagust (1989) ve Tan ve Treagust (1999) tarafından yapılan çalışmalarda da öğrencilerin benzer yanılgıları ortaya çıkarılmıştır. Testin dördüncü sorusu ile ilgili öğrencilerin pek çoğu açıklamalarında iyonik bağ ve kovalent bağı birbirine karıştırmıştır. Ayrıca öğrencilerde görülen en önemli yanılgılardan birisi de polarlık ve apolarlığı bir bağ türü olarak kabul etmeleri ve bu moleküllerin hemen hemen tümünde hem molekül içi atomlar arası bağ, hem de moleküller arası bağ olarak ifade etmeleridir. Öğrencilerde tespit edilen bazı yanılgılar Tablo 3 de verilmiştir. Benzer yanılgılar literatürde de mevcuttur (Boo, 1998; Tan & Treagust, 1999). Testin beşinci sorusu ise hal değişimleri sırasında moleküllerin şekillerinde değişiklik olup olmadığı ile ilgilidir. Öğrencilerin bazıları açıklamalarında hal değişmeleri sırasında çeşitli sebeplerden dolayı molekül şekillerinin, bağ uzunluklarının ve bağ açılarının değişeceğini belirtmişlerdir (Tablo 3). Örneğin bazı öğrenciler sıcaklık arttıkça moleküllerin birbirinden uzaklaşacağını, bunun sonucu olarak da bağ uzunluklarının artacağını ifade etmişlerdir. Bu durum, aynı zamanda, öğrencilerin atom ve molekül kavramlarını karıştırdıklarını da göstermektedir. Bütün bu sonuçlar dikkate alındığında ve çalışmanın örnekleminin gerek lise 3. sınıf müfredatında, gerekse daha önceki yıllarda kimyasal bağlanma ile ilgili bilgileri aldıkları düşünüldüğünde elde edilen sonuçlar memnuniyet verici değildir. Kimyanın temelini oluşturan atom, molekül ve bileşiklerin yapısının anlaşılması için kimyasal bağlanma konusunun öğrenciler tarafından yeterli düzeyde öğrenilmesi şarttır. Bu çalışmadan elde edilen veriler öğrencilerin öğrenme düzeylerinin yeterli olmadığını göstermektedir. Bu konunun son derece soyut olması yetersiz öğrenmenin en önemli sebeplerinden birisidir. Bu nedenle bu konunun anlatımının daha somut bir şekilde modeller, örnekler ve bilgisayar simülasyonları ile zenginleştirilmesi konunun öğrenilmesini kolaylaştıracaktır. Ayrıca gerek sınırlı sayıdaki ulusal çalışmalarda, gerekse uluslararası çalışmalarda ortaya çıkarılan öğrenci güçlükleri, yanılgıları ve bunların giderilmesi konusunda öğretmen adayları lisans eğitimleri sırasında, görev yapan öğretmenler ise konuyla ilgili hizmet içi eğitim kursları ile bilgilendirilmelidir. Bunun yanı sıra yanılgıların nedenlerinden biri olarak gösterilen ders kitapları yeniden düzenlenmeli ve son zamanlarda çeşitli bireysel çalışmalarla başlanan (Özmen, 2002) ve rehber materyal olarak adlandırılan konular düzeyindeki program geliştirme çalışmalarına ağırlık verilmelidir. 5. KAYNAKLAR Abraham, M. R., Grzybowski, E. B., Renner, J. W. ve Marek, E. A. (1992). Understandings and misunderstandings of eight graders of five chemistry concepts found in textbooks. Journal of Research in Science Teaching, 29(2), Ayas, A. (2001). Students level of understanding of five basic chemistry concepts. Boğaziçi University Journal of Education, 18,

5 Boo, H. K. (1998). Students understandings of chemical bonds and the energetic of chemical reactions. Journal of Research in Science Teaching, 3 (5), Butts, B. ve Smith, R. (1987). HSC chemistry students understanding of the structure and properties of molecular and ionic compounds. Research in Science Education, 1, Nicoll, G. (2001). A report of undergraduates bonding misconceptions. International Journal of Science Education, 23(7), Özmen, H. (2002). Kimyasal reaksiyonlar ünitesindeki kavramların öğretimine yönelik rehber materyallerin geliştirilmesi ve uygulanması, Doktora Tezi, KTÜ Fen Bilimleri Enstitüsü, Trabzon. Peterson, R., Treagust, D. ve Garnett, P. (1986). Identification of secondary students misconceptions of covalent bonding and structure concepts using a diagnostic instrument. Research in Science Education, 16, Peterson, R. ve Treagust, D. (1989). Grade 12 students misconceptions of covalent bonding and structure. Journal of Chemical Education, 66(6), Taber, K. S., (1994), Misunderstanding the ionic bond. Education in Chemistry, 31(4), Taber, K. S. (1997). Students understanding of ionic bonding: Molecular versus electrostatic framework? School Science Review, 78, Tan, K. C. D. ve Treagust, D. F. (1999). Evaluating students understanding of chemical bonding. School Science Review, 81(294), EK: 1. Su (H 2 O) ve amonyak (NH 3 ) moleküllerinin şekillerini çizerek neden bu şekilde çizdiğinizi kısaca açıklayınız. 2. CO 2, CH 4, HF moleküllerinden hangisi ya da hangileri polardır? Neden? 3. Su (H 2 O) ve hidrojen sülfür (H 2 S) benzer kimyasal formülleri olan ve molekül yapıları V şeklinde olan moleküllerdir. Oda sıcaklığında suyun sıvı, hidrojen sülfürün ise gaz olmasının nedeni nedir? 4. HCl, MgCl 2, NH 3 ve O 2 moleküllerinde atomlar ve moleküller arasındaki bağlanmaların isimlerini nedenlerini kısaca açıklayarak yazınız. 5. Sıcaklık, basınç ve hal değişimleri durumlarında bir maddeyi oluşturan tek bir molekülün şeklinde bir değişme olur mu? Verdiğiniz cevabın nedenini açıklayınız. 5

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ

KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ KİMYA ÖĞRETMEN ADAYLARININ TEMEL KİMYA KAVRAMLARINI ANLAMA SEVİYELERİNİN BELİRLENMESİ Haluk ÖZMEN 1 Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU 1 Serkan SEVİM 2 Alipaşa AYAS 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü

Detaylı

Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ile Lise 11.Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlanma Kavramına Yönelik Algılamalarının Karşılaştırılması

Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ile Lise 11.Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlanma Kavramına Yönelik Algılamalarının Karşılaştırılması 1083 Kimya ve Fen Bilgisi Öğretmen Adayları ile Lise 11.Sınıf Öğrencilerinin Kimyasal Bağlanma Kavramına Yönelik Algılamalarının Karşılaştırılması Özet Gökhan DEMĠRCĠOĞLU, KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi,

Detaylı

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır.

Soygazların bileşik oluşturamamasının sebebi bütün orbitallerinin dolu olmasındandır. KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları zamankinden daha kararlı (az enerjiye sahip) olmalıdırlar. Genelleme

Detaylı

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm

KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK. Bileşikler 5. Bölüm KOVALENT BAĞLARDA POLARLIK Bileşikler 5. Bölüm Ametallerin Bağ Elektronlarına Sahip Çıkma Ġsteği Aynı periyottaki elementlerin soldan sağa: Çekirdek yükü artar Son katmandaki elektronların çekirdeğe uzaklığı

Detaylı

AN ACTIVE LEARNING APPLICATION BASED ON CONSTRUCTIVISM TO REMEDY MISCONCEPTIONS ON COVALENT BONDING

AN ACTIVE LEARNING APPLICATION BASED ON CONSTRUCTIVISM TO REMEDY MISCONCEPTIONS ON COVALENT BONDING Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 28: [2005] 168-177 KOVALENT BAĞLAR KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE YAPILANDIRMACILIĞA DAYALI BİR AKTİF ÖĞRENME UYGULAMASI AN ACTIVE LEARNING

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ

Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM. o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ Serüveni 3. ÜNİTE KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİM GÜÇLÜ ETKİLEŞİM o İYONİK BAĞ o KOVALENT BAĞ o METALİK BAĞ KİMYASAL TÜR 1. İYONİK BAĞ - - Ametal.- Kök Kök Kök (+) ve (-) yüklü iyonların çekim kuvvetidir..halde

Detaylı

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar

GENEL KİMYA. 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar GENEL KİMYA 4. Konu: Kimyasal türler, Kimyasal türler arasındaki etkileşimler, Kimyasal Bağlar Kimyasal Türler Doğada bulunan bütün maddeler tanecikli yapıdadır. Maddenin özelliğini gösteren küçük yapı

Detaylı

Lise Öğrencilerinin İyonik Bağla İlgili Yanlış Kavramları: Bir Örnek Olay Çalışması

Lise Öğrencilerinin İyonik Bağla İlgili Yanlış Kavramları: Bir Örnek Olay Çalışması Eğitim ve Bilim 2006, Cilt 31, Sayı 141 (3-12) Education and Science 2006, Vol. 31, No 141 (3-12) Lise Öğrencilerinin İyonik Bağla İlgili Yanlış Kavramları: Bir Örnek Olay Çalışması Secondary School Students

Detaylı

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla

Bir atomdan diğer bir atoma elektron aktarılmasıyla kimyasal bağlar Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

Atomlar ve Moleküller

Atomlar ve Moleküller Atomlar ve Moleküller Madde, uzayda yer işgal eden ve kütlesi olan herşeydir. Element, kimyasal tepkimelerle başka bileşiklere parçalanamayan maddedir. -Doğada 92 tane element bulunmaktadır. Bileşik, belli

Detaylı

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar.

Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten. Kimyasal Bağlar. Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağlar 3 temel tip bağ vardır: İyonik İyonlar arası elektrostatik etkileşim

Detaylı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı

Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani madde yani bileşik

Detaylı

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11

Moleküllerarası Etkileşimler, Sıvılar ve Katılar - 11 Moleküllerarası Etkileşimler, Chemistry, The Central Science, 10th edition Theodore L. Brown; H. Eugene LeMay, Jr.; and Bruce E. Bursten Sıvılar ve Katılar - 11 Maddenin Halleri Maddenin halleri arasındaki

Detaylı

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University

Biochemistry Chapter 4: Biomolecules. Hikmet Geçkil, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry Chapter 4: Biomolecules, Professor Department of Molecular Biology and Genetics Inonu University Biochemistry/Hikmet Geckil Chapter 4: Biomolecules 2 BİYOMOLEKÜLLER Bilim adamları hücreyi

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR

Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 6 DENEY Lewis Nokta Yapıları ve VSEPR 1. Giriş Bu deneyde moleküllerin Lewis Nokta yapıları belirlenecek ve VSEPR kuralları ile molekülün geometrisi ve polaritesi tayin edilecektir. 2. Lewis Nokta Yapıları

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA MOLEKÜLLER ARASI KUVVETLER Moleküller Arası Kuvvetler Yüksek basınç ve düşük sıcaklıklarda moleküller arası kuvvetler gazları ideallikten saptırır. Moleküller arası kuvvetler molekülde kalıcı

Detaylı

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi

3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi 3. Merkez atomu orbitallerinin hibritleşmesi Bir atomun yapa bileceği kovalent bağ sayısı taşıdığı ya da az bir enerjiyle taşıyabileceği (hibritleşme) yarı dolu orbital sayısına eşittir. Farklı enerji

Detaylı

LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR

LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR LİSE II ÖĞRENCİLERİNİN ASİT VE BAZLARLA İLGİLİ ÖNBİLGİLERİ VE KARŞILAŞILAN YANILGILAR Gökhan DEMİRCİOĞLU Haluk ÖZMEN Alipaşa AYAS KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi OFMA Eğitimi Bölümü,Söğütlü, Akçaabat,TRABZON

Detaylı

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz.

Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı. olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel. Üniversitesi Kimyası Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR Aşağıda verilen özet bilginin ayrıntısını, ders kitabı olarak önerilen, Erdik ve Sarıkaya nın Temel Üniversitesi Kimyası" Kitabı ndan okuyunuz. KİMYASAL BAĞLAR İki atom veya atom grubu

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır:

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır: İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ

ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Doç. Dr. Ramazan YILMAZ Sakarya Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü Esentepe Kampüsü, 54187, SAKARYA Atomlar Arası Bağlar 1 İyonik Bağ 2 Kovalent

Detaylı

Element ve Bileşikler

Element ve Bileşikler Element ve Bileşikler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Bir elementi oluşturan bütün atomların

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 2 2. POLİMERLER

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 2 2. POLİMERLER DERS 2 2. POLİMERLER 2.1. Yardımcı Terimler Bileşik, birden fazla atomun belirli oranlarda kimyasal reaksiyonu sonucu bir araya gelmesiyle oluşan saf maddedir. Bileşiklerin en küçük yapı taşı moleküllerdir.

Detaylı

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2

TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi. Genel Kimya 101. Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 Genel Kimya 101 Yrd.Doç.Dr.Zeynep OBALI e-mail: zobali@etu.edu.tr Ofis: z-83/2 İyonik Bağ; İyonik bir bileşikteki pozitif ve negatif iyonlar arasındaki etkileşime iyonik bağ denir Na Na + + e - Cl + e

Detaylı

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri

Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Elektronların Dağılımı ve Kimyasal Özellikleri Helyum (2), neon (10), argon (18)in elektron dağılımları incelendiğinde Eğer bu üç elementin birer elektronu daha olsaydı, her birinde yeni bir katman oluşacaktı.

Detaylı

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM

GENEL KİMYA. Yrd.Doç.Dr. Tuba YETİM GENEL KİMYA KİMYASAL BAĞLAR Lewis Kuramı Kimyasal bağlanmada esas rolü dış kabuk elektronları (değerlik) oynar. Bazı durumlarda elektronlar bir atomdan diğerine aktarılır. Böylece oluşan (+) ve (-) yüklü

Detaylı

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM

MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ATOM ATOMUN YAPISI Elementlerin tüm özelliğini gösteren en küçük parçasına atom denir. Atomu oluşturan parçacıklar farklı yüklere sa-hiptir. Atomda bulunan yükler; negatif

Detaylı

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I)

Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bölüm 10: Kimyasal Bağ (I) Bu bölümde kimyasal bağı gösteren en basit yöntem olan Lewis Yapıları incelenecektir. 1. Lewis Kuramı: a) Elektronlar, özellikle dış kabuk (değerlik) elektronları kimyasal bağlarda

Detaylı

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY.

MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY. MALZEME BİLGİSİ DERS 4 DR. FATİH AY www.fatihay.net fatihay@fatihay.net GEÇEN HAFTA TEMEL KAVRAMLAR ATOMLARDA ELEKTRONLAR PERİYODİK TABLO BÖLÜM II ATOM YAPISI VE ATOMLARARASı BAĞLAR BAĞ KUVVETLERİ VE ENERJİLERİ

Detaylı

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ

ELEMETLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ ELEMENTLER VE SEMBOLLERİ Elementler Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere element denir. Elementler çok sayıda

Detaylı

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0

ATOMİK YAPI. Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 ATOMİK YAPI Elektron Yükü=-1,60x10-19 C Proton Yükü=+1,60x10-19 C Nötron Yükü=0 Elektron Kütlesi 9,11x10-31 kg Proton Kütlesi Nötron Kütlesi 1,67x10-27 kg Bir kimyasal elementin atom numarası (Z) çekirdeğindeki

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar

Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Bağlar Elektronların Dizilimi Elektronlar çekirdek çevresindeki yörüngelerde dönerek hareket ederler. Çekirdeğe en yakın yörünge 1 olmak üzere dışa doğru 2, 3,4... olarak

Detaylı

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü

KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha HAYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü KİM-117 TEMEL KİMYA Prof. Dr. Zeliha AYVALI Ankara Üniversitesi Kimya Bölümü Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler ve örnek çözümleri derste verilecektir. BÖLÜM 6 KİMYASAL BAĞLAR

Detaylı

Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi (VSEPR) (Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory)

Değerlik Kabuğu Elektron Çiftleri İtmesi (VSEPR) (Valence Shell Electron Pair Repulsion Theory) Moleküler Geometri Bir molekülde; atomlar arası oluşan bağlar, çevre atomların merkez atom etrafında üç boyutlu yerleşme düzeni, bağlar arası açılar molekülün geometrisini (şekliniyapısını) belirler. Molekül

Detaylı

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz.

Bileşikteki atomların cinsini ve oranını belirten formüldür. Kaba formül ile bileşiğin molekül ağırlığı hesaplanamaz. BİLEŞİKLER Birden fazla elementin belirli oranlarda kimyasal yollarla bir araya gelerek, kendi özelligini kaybedip oluşturdukları yeni saf maddeye bileşik denir. Bileşikteki atomların cins ve sayısını

Detaylı

Önerilen süre dakika (30 puan) 2. 8 dakika (12 puan) 3. 8 dakika (20 puan) dakika (27 puan) 5. 8 dakika (11 puan) Toplam (100 puan) Ġsim

Önerilen süre dakika (30 puan) 2. 8 dakika (12 puan) 3. 8 dakika (20 puan) dakika (27 puan) 5. 8 dakika (11 puan) Toplam (100 puan) Ġsim İkinci Tek Saatlik Sınav 5.111 Ġsminizi aģağıya yazınız. Sınav sorularını sınav başladı komutunu duyuncaya kadar açmayınız. Sınavda notlarınız ve kitaplarınız kapalı olacaktır. 1. Problemlerin her bir

Detaylı

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları.

İÇERİK. Lewis Kuramı. Kovalent Bağlar. Polar Kovalent Bağlar. Lewis Yapılarının Yazımı. Oktet Kuralının Istisnaları. İÇERİK Lewis Kuramı Kovalent Bağlar Polar Kovalent Bağlar Lewis Yapılarının Yazımı Oktet Kuralının Istisnaları Molekül Şekilleri Prentice-Hall 2002 LEWIS KURAMI Lewis Kuramı kimyasal bağı gösteren en basit

Detaylı

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım.

2+ 2- Mg SO 4. (NH 4 ) 2 SO 4 (amonyum sülfat) bileşiğini katyon ve anyonlara ayıralım. KONU: Kimyasal Tepkimeler Dersin Adı Dersin Konusu İYONİK BİLEŞİKLERİN FORMÜLLERİNİN YAZILMASI İyonik bağlı bileşiklerin formüllerini yazmak için atomların yüklerini bilmek gerekir. Bunu da daha önceki

Detaylı

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir.

Böyle molekülün negatif ve pozitif uçlarının birbirinden ayrıldığı moleküllere polar moleküller denir. Sayfa 1 / 6 01. Moleküllerin Polaritesi ve Dipol Moment 02. İyon-Dipol Etkileşimi 03. Dipol-Dipol Etkileşimi 04. İndüklenme ile Elektriklenme 04.01. İyon- İndüklenmiş Dipol (Apolar) Etkileşimi 04.02. Dipol-İndüklenmiş

Detaylı

7. SINIF FEN EĞĠTĠMĠNDE TANSĠYON KAVRAMININ HĠKÂYELEġTĠRME YÖNTEMĠ ĠLE ÖĞRETĠMĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARILARINA VE BĠLGĠYĠ YAPILANDIRMALARINA ETKĠSĠ

7. SINIF FEN EĞĠTĠMĠNDE TANSĠYON KAVRAMININ HĠKÂYELEġTĠRME YÖNTEMĠ ĠLE ÖĞRETĠMĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARILARINA VE BĠLGĠYĠ YAPILANDIRMALARINA ETKĠSĠ 7. SINIF FEN EĞĠTĠMĠNDE TANSĠYON KAVRAMININ HĠKÂYELEġTĠRME YÖNTEMĠ ĠLE ÖĞRETĠMĠNĠN ÖĞRENCĠLERĠN BAġARILARINA VE BĠLGĠYĠ YAPILANDIRMALARINA ETKĠSĠ Tuba CINDIL 1 Haluk ÖZMEN 2 Suat ÜNAL 3 1: Karadeniz Teknik

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI

KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI KAVRAM YANILGILARININ GİDERİLMESİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ REHBER MATERYALLERİN KULLANILMASI Bayram COŞTU 1, Salih ÇEPNİ 2, Mustafa YEŞİLYURT 1 1 KTÜ Fatih Eğitim Fakültesi Ortaöğretim Fen ve Matematik Alanları

Detaylı

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen

1. GİRİŞ Fen Bilgisi eğitimi aslında insanoğlunun varoluşundan beri merak etmekte olduğu doğayı çözmeye çalışması ile ortaya çıkmış olan fen Çalışma 2000-2001 Bahar sömestrinde uygulanmış, elde edilen veriler Fen Bilgisi eğitimine sağlanacak katkılar ve özellikle de Mol kavramının öğretimi açısından değerlendirilmiştir. Öğretmen adaylarına

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞĐŞĐM ÜNĐTE 3 : MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ C- BĐLEŞĐKLER VE BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐ (4 SAAT) 1- Bileşikler 2- Đyonik Yapılı Bileşik Formüllerinin Yazılması 3- Đyonlar ve Değerlikleri

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan

KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağlar, Moleküllerde atomları birarada tutan kuvvettir. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Atomun sembolünün

Detaylı

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu)

MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME. (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME (Kimya Ders Notu) MOLEKÜL GEOMETRİSİ ve HİBRİTLEŞME Periyodik cetvelde A gruplarında bulunan elementler bileşik oluştururken kendilerine en yakın olan soygazın elektron

Detaylı

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür.

1 mol = 6, tane tanecik. Maddelerde tanecik olarak atom, molekül ve iyonlar olduğunda dolayı mol ü aşağıdaki şekillerde tanımlamak mümkündür. 1 GENEL KİMYA Mol Kavramı 1 Mol Kavramı Günlük hayatta kolaylık olsun diye, çok küçük taneli olan maddeler tane yerine birimlerle ifade edilir. Örneğin pirinç alınırken iki milyon tane pirinç yerine ~

Detaylı

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler

Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler Kimyasal Bağlar; Atomların bir arada tutulmalarını sağlayan kuvvetlerdir Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek (daha kararlı olmak) için bir araya gelirler İki ana gruba ayrılır Kuvvetli (birincil,

Detaylı

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER

I. POLAR KOVALENT BAĞLAR/POLAR MOLEKÜLLER 5.111 Ders Özeti #13 Bugün için okuma: Bölüm 3.1 (3. veya 4. Baskıda) Temel VSEPR Modeli, Bölüm 3.2 (3. ve 4. Baskıda) Merkez Atomu üzerinde Yalın Çiftli Moleküller. Ders #14 için okuma: Bölüm 3.8 (3.

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR

KİMYASAL BAĞLAR İYONİK BAĞLAR KOVALENT BAĞLAR KİMYASAL BAĞLAR Kimyasal bağ, moleküllerde atomları bir arada tutan kuvvettir. Atomlar daha düşük enerjili duruma erişmek için bir araya gelirler. Bir bağın oluşabilmesi için atomlar tek başına bulundukları

Detaylı

ELEMENT VE BİLEŞİKLER

ELEMENT VE BİLEŞİKLER ELEMENT VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri: a) Elementler: Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU

KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) KILAVUZU BU KILAVUZDAN YETERİNCE YARARLANABİLMEK İÇİN; KILAVUZU İNCELEMEYE BAŞLAMADAN ÖNCE KİMYA TARAMA SINAVI (TDY1) SORULARINI CEVAPLAYIN VE CEVAPLARINIZI CEVAP ANAHTARI İLE

Detaylı

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1

BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK. Atom yapısı. Bağ tipleri. Chapter 2-1 BÖLÜM 2 ATOMİK YAPI İÇERİK Atom yapısı Bağ tipleri 1 Atomların Yapıları Atomlar başlıca üç temel atom altı parçacıktan oluşur; Protonlar (+ yüklü) Nötronlar (yüksüz) Elektronlar (-yüklü) Basit bir atom

Detaylı

Kimya Eğitiminde Model Uygulamalarının ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: 12. Sınıf Kimyasal Bağlar Örneği

Kimya Eğitiminde Model Uygulamalarının ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: 12. Sınıf Kimyasal Bağlar Örneği Kimya Eğitiminde Model Uygulamalarının ve Bilgisayar Destekli Öğretimin Öğrenme Ürünlerine Etkisi: 12. Sınıf Kimyasal Bağlar Örneği Fatih ULUSOY 1, Musa ÜCE 2, Hakan SARIÇAYIR 2 1 İstanbul Anadolu Lisesi,

Detaylı

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI

MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDENİN SINIFLANDIRILMASI MADDE Saf madde Karışımlar Element Bileşik Homojen Karışımlar Heterojen Karışımlar ELEMENT Tek cins atomlardan oluşmuş saf maddeye element denir. ELEMENTLERİN ÖZELLİKLERİ Elementler

Detaylı

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ

TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ TEMEL KİMYA DERSİNDE ÖĞRENCİLERİN KAVRAMLARI ANLAMA VE SAYISAL PROBLEMLERİ ÇÖZME BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİ İnci MORGİL, Ayhan YILMAZ, Özge ÖZYALÇIN Hacettepe Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, OFMA Bölümü,

Detaylı

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER

ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER ELEMENTLER VE BİLEŞİKLER 1- Elementler ve Elementlerin Özellikleri a) ELEMENTLER Aynı cins atomlardan oluşan, fiziksel ya da kimyasal yollarla kendinden daha basit ve farklı maddelere ayrılamayan saf maddelere

Detaylı

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını

1. GİRİŞ Yapısalcı (constructivism) yaklaşım, bilginin öğrenme sürecinde öğrenciler tarafından yeniden yapılandırılmasıdır. Biz bilginin yapısını uygulanmıştır. Ayrıca her iki gruptan 6 şar öğrenci ile görüşme yapılmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel yöntemlerle değerlendirilerek deneme ve kontrol grupları arasında anlamlı farklar olup olmadığı

Detaylı

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir.

MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. MADDE NEDİR? Çevremize baktığımızda gördüğümüz her şey örneğin, dağlar, denizler, ağaçlar, bitkiler, hayvanlar ve hava birer maddedir. Her maddenin bir kütlesi vardır ve bu tartılarak bulunur. Ayrıca her

Detaylı

PERİYODİK CETVEL

PERİYODİK CETVEL BÖLÜM4 W Periyodik cetvel, elementlerin atom numaraları esas alınarak düzenlenmiştir. Bu düzenlemede, kimyasal özellikleri benzer olan (değerlik elektron sayıları aynı) elementler aynı düşey sütunda yer

Detaylı

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları

Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Genel Kimya (CHEM 102) Ders Detayları Ders Adı Ders Kodu Dönemi Ders Saati Uygulama Saati Laboratuar Saati Kredi AKTS Genel Kimya CHEM 102 Güz 3 2 0 4 6 Ön Koşul Ders(ler)i Dersin Dili Dersin Türü Dersin

Detaylı

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ

KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ KARBON ve CANLILARDAKİ MOLEKÜL ÇEŞİTLİLİĞİ Karbonun önemi Hücrenin % 70-95ʼ i sudan ibaret olup, geri kalan kısmın çoğu karbon içeren bileşiklerdir. Canlılığı oluşturan organik bileşiklerde karbon atomuna

Detaylı

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit

ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR. Aytekin Hitit ATOMİK YAPI VE ATOMLAR ARASI BAĞLAR Aytekin Hitit Malzemeler neden farklı özellikler gösterirler? Özellikler Fiziksel Kimyasal Bahsi geçen yapısal etkenlerden elektron düzeni değiştirilemez. Ancak diğer

Detaylı

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ

CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ CANLILARIN KİMYASAL İÇERİĞİ Prof. Dr. Bektaş TEPE Canlıların Savunma Amaçlı Kimyasal Üretimi 2 Bu ünite ile; Canlılık öğretisinde kullanılan kimyasal kavramlar Hiyerarşi düzeyi Hiyerarşiden sorumlu atom

Detaylı

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7

T.C. ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI ÇED, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZLERİ YETERLİK BELGESİ EK LİSTE-1/7 ÇED, İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/7 SU/ ATIK SU 1 ph Elektrometrik Metot TS 3263 ISO 10523 Çözünmüş Oksijen Azid Modifikasyon Metodu SM 4500-O C İletkenlik Elektrometrik Metot SM 2510 B Renk Spektrometrik

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK

ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK ÇÖZÜNME ve ÇÖZÜNÜRLÜK Prof. Dr. Mustafa DEMİR M.DEMİR 05-ÇÖZÜNME VE ÇÖZÜNÜRLÜK 1 Çözünme Olayı Analitik kimyada çözücü olarak genellikle su kullanılır. Su molekülleri, bir oksijen atomuna bağlı iki hidrojen

Detaylı

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI

MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ELEKTRİK-ELEKTRONİK ve İNŞAAT MÜH. BÖLÜMLERİ GENEL KİMYA-I DERSİ DÖNEM SONU SINAVI 08.01.015 Soru No 1 3 4 5 6 Toplam Puan Alınan Puan I II III IV Top Adı-Soyadı: Numarası:

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER Atom: Molekül: İyon: Bir elementin tüm kimyasal özelliklerini gösteren yapı taşıdır... : :.. He Ne H.... : Ar : N. Ȯ.. :.. Cl.. Kararlı atomlar (Soygazlar)

Detaylı

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ

KĠMYASAL ÖZELLĠKLER VE KĠMYASAL BAĞ Elektronların Dizilimi ve Kimyasal Özellikler Atomların katmanlarında belirli sayılarda elektron bulunmaktadır. Ancak bir atom, tek katmanlıysa ve bu katmanda iki elektronu varsa kararlıdır. Atomun iki

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ

ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ ÖĞRENME ALANI : MADDE VE DEĞİŞİM ÜNİTE 4 : MADDENİN YAPISI VE ÖZELLİKLERİ E BİLEŞİKLER VE FRMÜLLERİ (4 SAAT) 1 Bileşikler 2 Bileşiklerin luşması 3 Bileşiklerin Özellikleri 4 Bileşik Çeşitleri 5 Bileşik

Detaylı

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır.

Nötr (yüksüz) bir için, çekirdekte kaç proton varsa çekirdeğin etrafındaki yörüngelerde de o kadar elektron dolaşır. ATOM ve YAPISI Elementin özelliğini taşıyan en küçük parçasına denir. Atom Numarası Bir elementin unda bulunan proton sayısıdır. Protonlar (+) yüklü olduklarından pozitif yük sayısı ya da çekirdek yükü

Detaylı

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet

KİMYASAL BAĞLAR. Atomları Bir Arada Tutan Kuvvet KİMYASAL BAĞLAR Birleşiğin en küçük parçasın oluşturan ve en az iki atomun birleşmesinden meydana gelen kararlı yapı moleküldür. Moleküldeki atomları bir arada tutan kuvvet ise kimyasal bağlardır. Atomları

Detaylı

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ

LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ LİSE ÖĞRENCİLERİNİN ÇÖZÜNÜRLÜK İLE İLGİLİ KAVRAMLARI AÇIKLAYABİLME VE GÜNLÜK HAYATTAKİ OLAYLARLA İLİŞKİLENDİREBİLME DÜZEYLERİ İsmail ÖNDER * ve Şenol BEŞOLUK ** * Sakarya Üniversitesi, Eğitim Fakültesi,

Detaylı

ATOMLAR ARASI BAĞLAR

ATOMLAR ARASI BAĞLAR MALZEME 2. HAFTA 1 ATOMSAL BAĞ ATOMLAR ARASI BAĞLAR Atomlar, atomlar arası bağ kuvvetleri ile bir araya gelirler. Malzemenin en küçük yapı taşı olan atomları bağ kuvvetleri bir arada tutar. Atomsal bağların

Detaylı

FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ

FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ 1091 FEN ÖĞRETĠMĠNDE 6. SINIF ÖĞRENCĠLERĠNĠN KAVRAM YANILGILARINI GĠDERMEDE KAVRAM KARĠKATÜRLERĠNĠN ETKĠSĠ Özet Meltem DURAN, Science Education Department, Gazi University, 06500, Ankara/TURKEY, meltemduran2@gmail.com

Detaylı

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran (

Katlı oranlar kanunu. 2H 2 + O 2 H 2 O Sabit Oran ( 4 g 32 g 36 g. 2 g 16 g 18 g. 1 g 8 g 9 g. 8 g 64 g 72 g. N 2 + 3H 2 2NH 3 Sabit Oran ( Sabit oranlar kanunu Bir bileşiği oluşturan elementlerin kütleleri arasında sabit bir oran vardır. Bu sabit oranın varlığı ilk defa 799 tarihinde Praust tarafından bulunmuş ve sabit oranlar kanunu şeklinde

Detaylı

High School Chemistry Students and Prospective Chemistry Teachers Misconceptions about Ionic Bonding

High School Chemistry Students and Prospective Chemistry Teachers Misconceptions about Ionic Bonding INONU UNIVERSITY JOURNAL OF THE FACULTY OF EDUCATION April 2011/ Volume. 12, Issue. 1, pp. 67-84 ISSN: 1300 2899 High School Chemistry Students and Prospective Chemistry Teachers Misconceptions about Ionic

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com

Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU. hasanyolcu.wordpress.com Yrd. Doç. Dr. H. Hasan YOLCU hasanyolcu.wordpress.com En az iki atomun belli bir düzenlemeyle kimyasal bağ oluşturmak suretiyle bir araya gelmesidir. Aynı atomda olabilir farklı atomlarda olabilir. H 2,

Detaylı

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ

DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ DÜZGÜN DAİRESEL HAREKET KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARININ ÜÇ AŞAMALI TEST İLE TESPİT EDİLMESİ Hasan Şahin KIZILCIK, Bilal GÜNEŞ Gazi Üniversitesi, Gazi Eğitim Fakültesi, O.F.M.A.E. Bölümü, Fizik Eğitimi

Detaylı

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3

GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ-27 Kasım 2013 Bütün Şubeler GENEL KİMYA 101 ÖDEV 3 ÖNEMLİ! Ödev Teslim Tarihi: 6 Aralık 2013 Soru 1-5 arasında 2 soru Soru 6-10 arasında 2 soru Soru 11-15 arasında

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOSENTEZ

BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOSENTEZ Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi Yıl:2003 (2) Sayı:14 106 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİMİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNE ETKİSİ: FOTOSENTEZ Arş. Gör Sacit KÖSE* Prof. Dr Alipaşa AYAS** Arş. Gör

Detaylı

7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 3- ELEMENTİN ADI SEMBOLÜ

7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 3- ELEMENTİN ADI SEMBOLÜ 1- DİL İtalyanca Almanca Türkçe Latince 7. Sınıf Maddenin Tanecikli Yapısı ve Çözünme Kazanım Kontrol Sınavı 3- ELEMENTİN ADI SEMBOLÜ Azoto Stickstoff N Azot Nitrum Çizelgeye göre aşağıdaki yorumlardan

Detaylı

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar

5.111 Ders Özeti #12. Konular: I. Oktet kuralından sapmalar 5.111 Ders Özeti #12 Bugün için okuma: Bölüm 2.9 (3. Baskıda 2.10), Bölüm 2.10 (3. Baskıda 2.11), Bölüm 2.11 (3. Baskıda 2.12), Bölüm 2.3 (3. Baskıda 2.1), Bölüm 2.12 (3. Baskıda 2.13). Ders #13 için okuma:

Detaylı

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış

Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt 24, Sayı2 (2004) 183-202 Türkiye de Fen Bilimleri Eğitimi Alanındaki Program Geliştirme Çalışmalarına Genel Bir Bakış A General Look at the Science Curriculum Development

Detaylı

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur.

ASİTLER- BAZLAR. Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. ASİTLER- BAZLAR SUYUN OTONİZASYONU: Suyun kendi kendine iyonlaşmasına Suyun Otonizasyonu - Otoprotoliz adı verilir. Suda oluşan H + sadece protondur. H 2 O (S) H + (suda) + OH - (Suda) H 2 O (S) + H +

Detaylı

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır.

Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. Atomlar birleştiği zaman elektron dağılımındaki değişmelerin bir sonucu olarak kimyasal bağlar meydana gelir. Üç çeşit temel bağ vardır. 1-İyonik bağlar, elektronlar bir atomdan diğerine aktarıldığı zaman

Detaylı

IVA GRUBU ELEMENTLERİ

IVA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 6 IVA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. C, Si, Ge, Sn, Pb C: Ametal Si ve Ge: Yarı metal Sn ve Pb: Metal C: +4 ile -4 arası Si

Detaylı

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR

ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR ANORGANİK KİMYA TEMEL KAVRAMLAR Prof. Dr. Halis ÖLMEZ Prof. Dr. Veysel T. YILMAZ Beşinci Baskı 2010 BEŞİNCİ BASKIYA ÖNSÖZ Z 1997 yılında birinci baskısı, 1998 yılında da ikinci, 2004 yılında üçüncü, 2008

Detaylı

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006

Katılar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN. Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2006 Katılar Tüm maddeler, yeteri kadar soğutulduğunda katıları oluştururlar. MÜHENDİSLİK KİMYASI DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Oluşan katıların doğası atom, iyon veya molekülleri birarada tutan kuvvetlere

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ

SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ ÇÖZELTİLER KONUSUNDAKİ KAVRAM YANILGILARI VE BU YANILGILARIN KAVRAM HARİTASI TEKNİĞİ İLE GİDERİLMESİ Sevilay KARAMUSTAFAOĞLU, Alipaşa AYAS, Bayram COŞTU KTÜ, Fatih Eğitim Fakültesi.

Detaylı

Sınıf. Ünitenin Adı / No. Konu DERS PLÂNI. (Ekim 1. Hafta) ( ) .. ANADOLU LİSESİ BÖLÜM I. Dersin Adı KİMYA 9.

Sınıf. Ünitenin Adı / No. Konu DERS PLÂNI. (Ekim 1. Hafta) ( ) .. ANADOLU LİSESİ BÖLÜM I. Dersin Adı KİMYA 9. DERS PLÂNI (Ekim 1. Hafta) (4.10.2010-8.10.2010).. ANADOLU LİSESİ BÖLÜM I Dersin Adı KİMYA Sınıf 9. SINIFLAR; 9-D Ünitenin Adı / No Kimyanın Gelişimi Konu 1 / 23 Kimyanın Temel Kanunları. Kütlenin Korunumu

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ATOMUN YAPISI VE ORBİTALLER

BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ATOMUN YAPISI VE ORBİTALLER 173 BİLGİSAYAR DESTEKLİ 3D ÖĞRETİM MATERYALLERİNİN KAVRAM YANILGILARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ: ATOMUN YAPISI VE ORBİTALLER THE EFFECTS OF COMPUTER-BASED 3D INSTRUCTION MATERIALS ON MISCONCEPTIONS: ATOMIC STRUCTURE

Detaylı

Kimyasal Bağ. Atomları birarada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir

Kimyasal Bağ. Atomları birarada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir Kimyasal Bağlar Kimyasal Bağ Atomları birarada tutan kuvvetlere kimyasal bağ denir İyonik bağ Kovalent bağ Polar Kovalent bağ Apolar Kovalent bağ Metalik bağ Lewis bağ teorisi Kimyasal bağlanma için atomun

Detaylı

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER

KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER KİMYASAL TÜRLER ARASI ETKİLEŞİMLER 1.Kimyasal Türler Atomlar, moleküller, iyonlar ve radikaller genel olarak kimyasal tür adıyla bilinir. ATOM: Bir elementin bütün özelliklerini taşıyan en küçük birimine

Detaylı

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal

.NO 2,.ClO 2,.NO gibi moleküller radikal KİMYASAL TÜRLER Kimyasal türler maddelerin özelliklerini taşıyan en küçük yapı taşlarıdır. Bu türler atomlar, iyonlar, moleküller veya radikaller olabilir. Kimyasal türler Atom Molekül İyon Radikal ATOM

Detaylı