SAD KELİME-İ HAZRET-İ ÖMER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAD KELİME-İ HAZRET-İ ÖMER"

Transkript

1 SAD KELİME-İ HAZRET-İ ÖMER (Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü) Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR İstanbul 2009

2 Yeniköy Grafik Reprodüksiyon San. A.Ş. Mecidiyeköy, Gülbahar M. Oya S. No:16/1 Şişli / İstanbul Tel: (pbx) Faks: ISBN Dizgi Cüneyt TARIM Sayfa Düzeni Yeniköy Kapak Ahmet ER Baskı Forart

3 İÇİNDEKİLER Özgeçmiş 4 Önsöz 5 Giriş 7 Sad Kelime Yazmaları 11 Hz. Ömer in (ra) Hayatı 13 Vecizeler 38 Orjinal Metin Örnekleri 138 Bibliyografya 140

4 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR yılında İstanbul da doğdu. İlkokulu Çankırı ili Kurşunlu İlçesi Taşkaracalar köyünde bitirdi. Fatih Gelenbevi Ortaokulundan sonra Vefa A. Lisesinden mezun oldu yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirerek, aynı Fakülteden 1980 yılında Doktor ünvanını aldı. İstanbul ve Ankara Merkez Vaizliği, Bolu Müftülüğü, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Yrd. Doç. olarak göreve başlayıp; yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü oldu. Ayrıca Talim Terbiye Kurulu Temsilci üyeliği görevinde bulundu yılında M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde Doçent; 1998 yılında da Profesörlük unvanını aldı. Fakültenin Türkçe Eğitimi Bölümünde görevini sürdürürken istifa ederek Milletvekili adayı oldu. 3 Kasım 2002 yılında yapılan seçimlerde Çankırı'dan Milletvekili seçildi. TBMM 22. Dönem çalışmalarında Parlamentolararası Birlik Türk Grubu (PAB) üyesi ve TBMM İhtisas komisyonlarından Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan vekili oldu. Akademisyenliğinin yanı sıra, birçok sivil toplum örgütünün kuruculuğunu ve başkanlığını da yapan Sn.ÖZDEMİR yurt içi ve yurt dışı pek çok bilimsel toplantı, sempozyum ve açık oturumu tertip etmiştir. 27 kitap ve 40'dan fazla makalesi mevcuttur. Sn. ÖZDEMİR; halen sivil toplum kuruluşları ve vakıflardaki hizmetlerine devam etmektedir. Evli ve 5 çocuk babası olup, Arapça, Almanca ve Osmanlıca bilmektedir.

5 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü ÖNSÖZ Eski ve yeni edebiyatımızın pek çok mahsülleri vardır. Türklerin islamiyeti kabul ettiği 8. ve 9. yy.dan beri mevcut olan kültür miraslarımız şair ve yazarlarımız tarafından çağımıza kadar uşaltırılmıştır. Bu meyanda Arap ve Fars Edebiyatlarında mevcut bulunan 4 halifenin sözlerinin derlenmesi, tercüme ve şerh edilmesi geleneği bilahare Türk Edebiyatında da rağbet görmüştür. Çok sayıdaki bu tip eserlerin kütüphane raflarından çıkartılarak halkımızın istifadesine sunulması milli ve dini bir görev olmuştur. İşte bunlardan birisi de, dört büyük halifenin sözlerinden seçilerek derlenen ve kendi çağına ve çağımıza önemli bir kültür hizmeti sunan Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn adlı eserlerdir. Bu tip eserlerin Türk Dili, Edebiyatı ve içtimai hayatı konularında çok önemli yeri vardır. Kastamonulu Mustafa bin Muhammed (ö.998/1590), Reşidüddîn Muhammed bin el-vatvat(ö.578/1182) tarafından hazırlanan Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn adlı eseri, Türkçeye tercüme ve şerh ederek halkımızın istifadesine sunmuştur. Bizde Arapçadan tercüme ve şerh edilen bu önemli eseri günümüz Türkçesine uygun bir biçimde ve daha iyi anlaşılması için bir takım açıklamalar yaparak yeniden değerlendirme fırsatı bulduk. Ayrıca bu vecizeleri ayet ve hadislerle destekleyerek ve birazda özet bilgi vererek neşre hazırladık. Ömrünü peygamberimize hizmette geçiren ve aşere-i mübeşşereden biri olan Hz. Ömer le (ra) ilgili bölümü ayrı bir kitap olarak takdim etmenin daha faydalı olacağı mülahazasıyla Hz. Ömer in Yüz Veciz Sözü adlı bu bölümün, müstakil bir eser olarak ortaya çıkmasını sağladık. Hiç şüphe yok ki, eşsiz kitabımız Kur an ve sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden sonra insanların en faziletlileri olan dört halifenin vecizeleri günümüzde de önem arzetmiştir. Bu vecizelerin bir kısmı manzum ve bir kısmı da mensur olarak derlenerek zananımıza kadar gelmiştir. Edebiyatımızda kırk hadis, yüz hadis, ikiyüzelli hadis ve 5

6 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 6 beşyüz hadis gelenekleri mevcuttur. İşte bu geleneğe uygun olarak dört halifenin yüzer vecizesi bir kitap halinde Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn olarak derlenmiştir. Bazen halifelerle ilgili olarak ayrı ayrı bölümlerde oluşturulmuştur. İslam ın önderi ve kahramanı olan bu dört büyük halifenin sözlerini derleyip şerhedenler, anlatım ve üsluplarına dikkat etmişler, geniş kitlelerin dil ve düşünce düzeyine ve özellikle de edebi kurallara özen göstermişlerdir. Hz. Ömer (ra) ile ilgili olarak hazırladığımız yüz vecize ve açıklamaları bir yönü ile dini, diğer yönü ile de edebidir. Hiç şüphe yok ki aynı zamanda ahlaki ve içtimaidir. Bu tür eserlerin Türk İslam edebiyatının halk içinde yaygınlaşmasına ve kökleşmesine katkı sağladığı şüphe götürmez bir hakikattir. Dört büyük halifenin bu vecizeleri yalnız Türklerin değil diğer müslüman kavimlerin kültürlerinde ve edebiyatında da asırlarca süre gelmiştir. Genellikle bu ve benzeri eserler, Hz. Peygamber (sav) ve onun seçkin dört büyük halifesinin şafaatlerine nail olmak, arkada hayırlı eser bırakmak maksadıyla hazırlanmıştır. Asırlar öncesinden vücut bulmuş, kök salmış, böylesine güzel ve aynı zamanda faydalı bir eseri, Türk halkının yararına sunmaktan büyük bir bahtiyarlık duymaktayım. İnsanımızın din, kültür, tarih, edebiyat ve ahlâki yönden yararlanacağını umuyorum. Hacimde küçük, muhteveda büyük olan bu eserin insanlığın hayrına olmasını yüce Mevlâ dan niyâz ediyorum. Eserin neşre hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen İzzet Şahin ve Cüneyt Tarım a ve bu eseri neşrederek ilim âlemine sunan Türkiye İlmî İçtimâî Hizmetler Vakfına ve kitabın basım sponsorluğunu üstlenen Kaanlar Gıda adına Zekeriya Kaan a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR İstanbul, 2008

7 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü GİRİŞ Harizmşahlar Devleti nin kuruluş ve yükseliş döneminde hizmet vermiş vatvat diye şöhret bulmuş Reşîdüddin Muhammed bin el- Vatvat ( / ) dört büyük halifenin sözlerini derleyerek hizmete sunmuştur. 1 Onun bu güzel eserini Osmanlı Dönemi âlim ve şâirleride ayrıca değerlendirerek halkın istifadesine takdim etmişlerdir. Dört halifenin yüzer veciz sözlerini türkçeye çevirerek halkın istifadesine sunan 16. Asır Osmanlı âlimlerinden biride Mustafa bin Muhammed dir. (ö ) Mustafa bin Muhammed, eserin başında bu eserin niçin, nasıl yazıldığı ve kime ithaf edildiği hakkında bilgi sunarak şöyle der: bu fakir-i kesîrü t-taksîr, ki nefs-i Kastamonî den ez af-ı ibâdullâhu s- Samed Mustafa bin Muhammed dir. Hz. Ebu Eyyûb-ı Ensârî aleyhi rahmetü l- Bârînin ravza-i şerifleri civârında, selâtin-i izâmdan merhûm ve mağfûrun leh Sultan Muhammed Hân aleyhi rahmetü r-rahmân binâ itdükleri medrese-i ma mûrede hikmet-i tedrise meşgul iken, vezir-i âli-rutbet ve düstûr-ı sâhıbkurbet, müşîr-i cihân ve müsteşâr-ı hâkân-ı cihân-bân, Aristo-fikr ü âsâfsıfât, Eflâtûn-rey ve Ferîdun-himmet, riâyet-i şer-i kavimde kavî ve sıhreyn ü hateneyn muhabbetinde seviyy, vâsıl-ı hutûnet-i aliyyetü ş-şân ve nâil-i derece-i vâlâ-mekân, nâsıb-ı râyât-ı kerem ve sâhib-i seyf ü kalem, râî-i reâyâ ve hâmî-i berâya, a nî Hazret-i Ferhat Paşa (987/1579) Ashâb-ı Kirâmdan Çıhâr-ı yâr-ı güzîn hazretlerinun Çıhâr-sad-kelimât-ı dûrerbâr ve güher-nisârları Lisân-ı Türkî ile tercüme olunması murâd-ı şerifleri olup bu dâîlerine işâret buyurıcak, ınkıyad-ı emr-i vâcibü l-iclâl ve itâat-i hikm-i mümtenü l-mis al ve makâle-i azîmü l-minvâli fehme kaîb ve dâire-i vehmden baîd olsun içün mehmâ emken Lisân-ı Türkî ile tercüme olunup tashîh-i lügât ve terşîh-i nikâtına taaruz olundı Mustafa bin Muhammed adı geçen eserin giriş kısmında kendisinin Kastamonulu olduğunu bildirmiştir. Halk arasında Hâcegî-zâde lakabıyla anılmıştır. İlmi ile amel eden salih bir insandır. Saf yaratılışlı, yumuşak huylu, temiz inançlı bir kimsedir. İstanbul da Mahmut Paşa, 7 1 Ceyhan Adem, Prof.Dr.,Türk Edebiyatında Hz. Ali Vecizeleri, Ankara, 2006, s

8 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 8 Edirne de Sultan Beyazıt ve Eyüp Sultan da bulunan Sultan Mehmet Medreselerinde hocalık yapmıştır. Edirne kadısı da olan ve bir çok eseri bulunan Mustafa bin Muhammed Eyüp Sultan da vefat etmiştir. Dört Hâlifenin yüzer veciz sözünü şerh eden Mustafa bin Muhammed in bilinen başka eserleride vardır. Te lif ve tercüme eserlerinden belli başlı olanları şunlardır: 1. Şerh-i Duâ-i Tahiyyât 2. Şerh-i Salavât-ı Me sûre 3. Şerh-i Duâ-i Kunût 4. Metâlibü l-âliye 5. Tercüme-i Haridetü l-acâyib ve Feriredetü l-garâib 6. Tercüme-i Sad Kelimât-ı Çıhâr-ı Yâr-ı Güzîn Mütercim Mustafa bin Muhammed, bu çok önem verdiği eserini iki ayrı tarihte biraz hat farklarıyla birlikte, iki ayrı devlet adamına takdim etmiştir. Bunlardan birini Eyüp Sultan Türbesi civarında Sultan Mehmet Medresesinde ders verirken Ferhat Paşa ya 2, diğer nüshayı da Edirne de Beyazıd Medresesi müderrisi iken Vezir-i Âzam Sokullu Mehmet Paşa ya 3 takdim etmiştir. Biz çalışmamızda bu nüshayı tercih ettik. Reşîdüddîn Vatvat ın dört büyük halifenin yüzer sözünü konu alan eserinin tercüme ve şerhi mahiyetinde olan Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn dört bölümden oluşmaktadır. 1. Şerh-i Sad Kelime-i Sıddîkıyye, 2. Şerh-i Sad Kelime-i Fârûkıyye, 3. Şerh-i Sad Kelime-i Zi nnûriyye, 4. Şerh-i Sad Kelime-i Ali. 4 Kastamonulu Mustafa bin Muhammed, dört halifenin yüzer vecizelerini açıklarken eserin baş kısmında onların kısa biyografilerini vermiştir. Bu vecizelerle ilgili kaynak olarak dayanaklarını İbn-i Sînâ, Zemahşerî, İmâm-ı Gazâlî, İmâm-ı Merginânî, Muhyiddin-i Arabî gibi âlimlerin özdeyişlerine dayandırmıştır. Ayrıca âyetlerden başka hadislere yer verirken de en çok kaynak olarak kullandığı muhaddis ve tarihçi Kuzâî nin (ö.454/1062) Şihâbü l-ahbâr isimli hadis kitabı 2 Süleymaniye Kütüphanesi, Âşır Efendi Böl. No:131 3 Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Böl. No:354 4 Ceyhan Adem, Türk Edebiyatında Hz. Ali Vecizleri, Öncü Kitap Yayınları, Ankara, 2006.s

9 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü olmuştur. Dokuzyüz civârında hadis-i şerif ihtivâ eden bu eser, tasnif ve tertibi çok güzel olduğundan ve aynı zamanda Hz. Peygamber in (sav) kısa veciz sözlerini de içerdiğinden edebiyat, sanat ve tasavvuf çevrelerince benimsenmiş ve çok sayıda ilim erbabınca atıflar yapılarak alaka gösterilmiştir. 5 Bu şerh ve tercümeler islâmî esaslara aykırı fikir ve düşünce taşımadığı, dört büyük halife tarafından nakledilmediğine dair kesin bir delil bulunmadığı sürece bu sözlerin onlara ait hikmetli sözler olduğunu kabul etmemiz gerekir. Esasen Hz. Peygamber e (sav) hizmet etmiş ve O nun çok yakınında bulunmuş bu büyük insanların sözleri, âyet ve hadislerden mülhemdir. Bu yüzden bazen hadislerle de karıştırılmıştır. Dört büyük halifenin yüz sözünün seçilmesinin sebepleri içerisinde, yüz sayısının belirgin bir şekilde belirtilmesinin dayanağı şüphesiz ki İslâmî rivâyetlerdir. Bir âyet-i kerimede yüce Allah a dua edilirken O nun esmâü l-hüsnası ile dua edilmesi istenmiştir. Bir hadis-i şerifte de Sevgili Peygamberimiz Allah ın doksandokuz ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen cennete girer buyurmuştur. İbn-i Mâce nin bildirdiği sayıda esmâü l-hüsnâ nın sayısı Ahad ismi ile yüze çıkarılmıştır. 6 Şüphesiz ki Peygamberimiz in (sav) sözlerinin kolayca ezberlenip benimsenmesi için tertip edilen yüz hadislerin bir benzeri de, dört büyük sahabinin güzel yüzer sözünün seçilmesine örnek olmuştur. Yüz hadisi tertip edenlerin maksatları neyse halifelerin yüz sözünü tercih edenlerin maksatlarıda odur. 7 Yüz sözü ile alakalı olarak Peygamberimizin (sav) namazlardan sonra okunmasını tavsiye ettiği tesbîhât olmuştur. Peygamber Efendimiz bir hâdis-i şeriflerinde Namazın takipçileri vardır. Onları namazdan sonra söyleyenler hüsrana uğramazlar. Bunlar otuzüç kere tesbih, otuzüç kere tahmid, otuzüç kere tekbirdir. 8 Hz. Peygamber (sav) diğer bir hâdis-i şerifinde ise şu şekilde ifade buyurmuştur. Kim sabah namazının arkasından yüz kere tesbih, yüz kere tahmid, yüz kere tehlilde bulunursa deniz köpüğü gibide (çokta) olsa günahları affedilir. 9 Bu hâdis-i 9 5 Ceyhan, Adem, Hz. Ali nin Vecizeleri, s Topaloğlu, Bekir, Esmâü l-hüsnâ, DİA, İstanbul, 1995, C. II, S Öztoprak, Nihad, Klasik Türk Edebiyatında Manzum Yüz Hadisler, MÜ, Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, Müslim, Mesâcid, Neseî, Sehv, 95

10 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 10 şerifte yüz sayısının açıkça ifade edildiğini müşahede ediyoruz. Yüz sayısı (sad mie) Kur an-ı Kerim de de açıkça belirtilmiştir. Allah yolunda mallarını harcayanların misâli yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz tane vardır. Allah istediğine daha fazla verir. 10 Hz. Peygamber in (sav) yüz hadisi veya dört büyük halifenin yüz vecizelerinin derlenme, çevrilme ve açıklamalarının asıl sebebi yukarıda zikredilen âyet ve hadislerdir. Nitekim muharrir, mütercim, şair ve müstensihler eserlerini verirlerken hep bu ayet ve hadisleri göz önünde tutmuşlardır. Bu vecizeleri derlemenin müslüman kavimlerin edebiyatında asırlarca devam eden edebî bir gelenek olduğu herkesin malumudur. Arap ve Fars Edebiyatlarında onlarca eser vücûda getirilmiş ve bu kültür nesilden nesile aktarılmıştır. Hiç şüphe yok ki bu gelenek Türk edebiyatıyla da bütünleşerek günümüze intikal etmiştir. Bu vecizeleri derleyen, çeviren ve açıklayan çok sayıda kimsenin ihmalden ve islâmî tevâzudan dolayı bir çok nüshada isimlerini vermemeleri kendilerini ve yaşadıkları dönemi tanımamıza engel teşkil etmiştir. 11 Buna rağmen özellikle de çoğunluğu Hz. Ali nin olmak üzere diğer üç halifeyle de ilgili vecizeler vücûda getirilmiştir. Hz. Ali üzerinde daha çok durulmasının sebebi ise onun küçük yaştan itibaren Hz. Peygamber in (sav) yanında büyümesi ve hizmetinde bulunmasıdır. Mustafa bin Muhammed bu güzel eseri şerh ederken Arapça sarf ve nahiv kurallarına da yer vermiştir. Bugünkü insanımız tarafından anlaşılması güç olan bu eseri, günümüz insanının anlayabileceği bir biçimde aktarmayı görev saydık. Dört büyük sahabenin bu önemli güzel yüzer sözünü açıklamayı ve aynı zamanda iyi anlaşılması için yorumlamayı ihmal etmedik. Zira kısa insan ömründe maneviyatsızlık çok kötü bir hâldir. Âyet ve hadislerden sonra, gönüllere tesir edecek ve manevi feyz verecek hiç şüphe yok ki başta dört büyük halife ve diğer sahabilerin sözleri gelmektedir. Böylesine muteber âlimler tarafından yazılan ve gün yüzüne çıkarılmasını bekleyen bir eseri neşretme imkanını bahşeden yüce Mevlâ ya sonsuz şükür ve O nun yüzü suyu hürmetine kainatı yarattığı Resul-ü Muhammed e (sav) sonsuz salât ve selam olsun. 10 Bakara, 2/95 11 Ceyhan, Adem, Hz. Ali nin Vecizeleri, s

11 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü SAD KELİME YAZMALARI Kütüphanelerde Sad Kelimeler ve tercümeleri ile ilgili çok sayıda nüsha mevcuttur. Bunlardan bir kaçını tavsif etmekle yetineceğiz. Hâcegî-zâde Mustafa bin Muhammed: Sad Kelime-i Çıhâr-yâr-i Güzîn Tercümesi: 53 yr., 31 st., 271x171, 220x120 mm., az aharlı rakamlar kırmızı mürekkeple öbürleri siyah mürekkeple nesih hatla yazılmıştır. Sertaplı, miklapli, mukavva cilttir. Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Kitaplığı, nr. 354 (Çalışmamızda kullanılan nüshadır) Kastamonulu Mustafa bin Muhammed : Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn Tercümesi, 188 yaprak, 13 satır, 175x110,120x60 mm. Ebadında, koyu vişne çürüğü renginde, şemseli, mıklepli cepli, köşebentli cildi vardır. Aharlı kağıda nesihatla yazılmıştır yılında Abdullah bin Davut es-saray tarafından istinsah edilmiştir. Mühürlüdür. Ayrıca eserin Câmiî nin vatvat olduğu kaydı mevcuttur. Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya Tekelioğlu Kitaplığı, No:199, yeni nr. 490 Kastamonulu Mustafa bin Muhammed, Şerh-i Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn, 155x140 mm, 92 yaprak, 19 satır. Tâlik hatla yazılmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Kitaplığı, nr.1351/4 Muhammet bin Abdulcelil el-vatvat tarafından yazılan Sad Kelime adlı bu eser, 898 yılında Kemal Halvetî ( ö. 912) tarafından şerh olunmuştur. 195x120, 88x88 mm. 58 yaprak, 8 satır, Salbek şemseli, köşebentli ve cedvelli, meşin cilt. Alt yaprağı biraz yıpranmış. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Kitaplığı, nr Kastamonulu Mustafa bin Muhammet, Tercüme-i Kelimât-ı Çıhâr-ı Yâr-ı Güzîn, yaprak, 17 satır talik hatla yazılmıştır. 152x68 mm ebadında. Başılığı ve sahifeleri cedvellidir. Meşin ciltli ve mühürlüdür. Kastamonulu Mustafa bin Muhammed 978 tarihinde Edirne de Beyazıd Medresesinde müderris iken telif edildiği kaydı mevcuttur. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Kitaplığı, nr. 84/2 11

12 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer Kastamonulu Mustafa bin Muhammed, Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn. 131 yaprak. 17 satır. 153x110, 77x80 mm. Ebadında, ilk iki sayfası yaldızlı ve cedvelli, kırmızı cilt, sırtı meşin, kapakları bez kaplıdır. Nesih hatla yazılmıştır. Eserin 978 yılında telif edildiği kaydı mevcuttur. Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Kitaplığı nr. 216 Kastamonulu Mustafa bin Muhammed, Tercüme-i Sad Kelimat-ı Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn, 4 halifenin vecizeleri, 103 yr, 19 st, 210x150, 160x70 mm ebadında, az aharlı, orta kalınlıkta kağıt üzerine siyah mürekkeple ve nesih hatla yazılmıştır. Kahverengi meşin ciltli, şemseli, salbekli, miklablı, sertaplıdır. Süleymaniye Kütüphanesi, Âşır Efendi Kitaplığı, nr

13 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü HZ. ÖMER Ebû Hafs Ömer b.el-hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ el-kureşî el- Adevî (ö.23/644) Hulefâ-yi Râşidîn in ikinci ( ). Hz. Ömer (ra) hayatı hakkında çok sayıda yazılmış eser vardır. Biz bu çalışmayla Hz. Ömer ve diğer üç halifenin yüzer sözünün tercümesi olan en eski nüshalardan birindeki hayatı ile ilgili olan kısmını olduğu gibi aktarmayı uygun bulduk. Zira o devrin Türkçesi, ifade şekli ve olaya bakış tarzını öğrenmiş olacağız. Ayrıca o tarihten sonra istinsah edilen diğer nüshalarında birbirine ne denli yakın olduğunu tesbit etmiş olacağız. Elhamdûlillâhillezî celle zâtühü ve kemûle sıfâtühû ve s-salâtü alâ resûlihi Muhamedi l-münezzeli aleyhi âyâtûhû ve alâ âlihi ve ashâbihi l-lezîne hûm humâtü ş-şer i ve hüdâtühü, Emmâ ba dü bu şerh olunân kelimât hazret-i Emire l-mû minîn Ömer ibnû l-hattâbın radiyallâhu anhu yüz kelimesidir, her birisi cevâmi u l-kelimedendir. Cami u l-usûlde menâkıb-ı Ömerde zikrolunduğu üzere Hz. Ömer Emire l-mû minîn ebu Hafs Ömer ibni l Hattâb bin Nukayl bin Abdül- Uzzâ bin Rıyâh b. Kurt bin Rezâh bin adıyyibn-i Ka b bin Lüveyd e mülâkî olmuşdur. Ve vâlidesi Hanteme bint-i Hâşim bin el-mügîre bin Abdullah bin Amr bin mahzûmdur. Ve asahhı rivâyet üzre nûbûvvetden altuncı senede kırk recûl onbir imreeden sonra islamiyete gelüb islâmıyla ehl-i sîmâ-şâd olup islâmını birbirlerine beşâret itmûşlerdür ve îslâma gelmesîyle islâm zuhûr bulub küfürden Fark-ı fâhiş ile fark olunduğı içûn veya hakla bâtıl beynini fark îtdûğî içûn Fâruk tesmiye olunmışdur. Resulullâh sallallâhû aleyhi ve sellem hazretleriyle cemi ı gazevâta hâzır olmışdur ve müslimîn içün tarih ve guzât içün defter vaz îdenün evvelîdür ve kıyâm-ı ramazân içün mescide nâs Cem îdüb kanâdil ve şem le mescidi tezyîn ve tenvîr idenin evvelidür ve hazreti Ebî Bekir dâr-ı fenâdan rıhlet-i mûferred olîcak ahîdnâme yazdurub hilâfet içûn hazret-i Ömeri ta yîn idûb veliyy-ı ahd kılmışdur. Sinnî şerifleri altmışûç yıl olub âhır ömründe Muğire bin Şu benin kulu Ebu lü lü h mâh-ı zi l-hiccenin âhirinde çihârşembe gün ta n idûb rûh-ı pâkini tayyib ve tâhir teslîm îdub şehid olmışdur. Cümle müddet-i hilâfetî onaltı yıl alti ay olmışdur. Resulullah hazretinden beşyüz otuz hadis rivâyet 13

14 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 14 itmüşdür ba de l- vefât namazın Suheyb kılub hücre-i mübârekede cânib-i Ebîbekirde defin olmışdur ve hazret-i Ebîbekirin re si Resullullâh sallallâhû aleyhî ve sellem hazretlerinin mübârek ketifelerine muhâzî ve hazreti Ömerin re si nesulullâh sallalâhu aleyh ve sellem hazretlerinin mûbârek ricillerine muhâzî Vâkı olmışdur. ve hazreti Ömerin fezâili hakkında ba zı kütüb-ü mu teberede Eğer benden sonra nebi gelicek olsaydı o Ömer olurdu hadisi rivâyet olunmışdur. Eğer sâil sûâl idüb bu hadis-i şeriften münfehim olan hazreti Ömer Ebubekir radıyallahu anh hazretinden efdal olmakdur. Bâ husûs kazıyye-i akısdûr. cevâb virülür ki mecmû- ı fedâil mecmû a mukâbildür. yâni hazret-i Sıddık da fazâilin mecmû î fi l hakîka hazreti Ömerde olan fezâilden ekserdür, tafsil budur ki hazreti Ömer hakkında Resûllullah sallallâhû aleyhi vesselem hazretinin böyle didikleri nefsinde hazreti Ömer Hz. Ebubekirden efdâl olduğî içûn degildür belki levâzım-ı nübüvvet ki inzâr ve teblîğdür Hz. Ömerde ziyâde mevcut olduğı içündür. İslami Türk Edebiyatının daha çok dini tasavvufi mahvellerinde Hz. Ömer in şahsiyetiyle ilgili birçok motif ve imajlara rastlamak mümkündür. Ayrıca onun hayatı ve faziletleri hakkında müstakil mensur eserlerde mevcuttur. Hz. Ömer (r.a) peygamberimizin çok yakınında bulunması ve dünyada iken cennetle müjdelenmesi sebebi ile bir çok eserde ona yer verilmiş. Hz. Ömer in hayatı ve şahsiyetiyle ilgili yazılmış çok sayıda eser mevcuttur. Bunların içerisinde günümüz anlatımına en uygun, derli toplu ve anlaşılabilen eser Diyanet İslam Ansiklopedisidir. Buradaki bilgileri okuyucumuzlarımızla paylaşmanın daha yararlı olacağı düşüncesiyle aynen aktarıyoruz. Fil Vak ası ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir rivayete göre ise Büyük (Dördüncü) Ficâr savaşından dört yıl kadar önce Mekke de doğdu. Baba tarafından soyu Câhiliye döneminde Kureyş kabilesinin sefâret işlerine bakan Adî b. Kâ b kabilesine ulaşır ve Kâ b b. Lüey de Hz. Peygamber in nesebiyle birleşir. Annesi Mahzûm kabilesinden Hanteme bint Hâşim dir. Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Babasının develerinin güttüğü, içkiye ve kadına çok düşkün olduğu, iyi ata bindiği, iyi silâh kullandığı ve pehlivan yapılı olduğu, güzel konuştuğu, okuma yazma bildiği, ensâb bilgisini öğrendiği, ticaret yaptığı, bu maksatla Suriye, Irak ve Mısır a gittiği, Kureyş kabilesi adına elçilik görevinde bulunduğu rivayet edilir.

15 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü Kureyş in bazı ileri gelenleri gibi putperestliğe bağlı kalarak önceleri Hz. Peygamber e ve İslâmiyet e karşı düşmanlık gösteren, bilhassa kabilesinden müslüman olanlara işkence yapan Ömer bi setin 6. yılında (616) müslüman oldu. Onun müslüman oluşuna dair kaynaklarda iki rivayet bulunmaktadır. Hemen hemen bütün kaynaklarda yer alan meşhur rivayete göre Hamza nın İslâm ı kabulünden sonra Ömer Hz. Peygamber i öldürmek üzere yola çıkmış, yolda karşılaştığı Nuaym b. Abdullah tan kız kardeşi Fâtıma ile kocası Saîd b.zeyd in müslüman olduğunu öğrenince onların evine gitmiştir. Onları Tâhâ sûresini okurken bulmuş, okuduklarını kendisine vermelerini istemiş, ancak bu isteği reddedilince kız kardeşini ve eniştesini dövmüş, kardeşi kendilerine Kur an öğreten ve Ömer den saklanan Habbâb b. Eret i de çağırarak müslüman olduklarını Ömer in yüzüne karşı söylemiştir. Bunun üzerine yumuşayan Ömer müslüman olmaya karar vermiş, Habbâb dan Resûlullah ın Erkam b. ebu l-erkam ın evinde olduğunu öğrenip oraya gitmiş ve kendisine biat ederek müslüman olmuştur. Diğer rivayete göre bir gece şarap içmek için içki arkadaşlarını aramış, kimseyi bulamayınca Kâbe ye gitmiş. Orada Kâbe yi önüne alan Hz. Peygamber in Beytü l-makdis e doğru namaz kıldığını görünce Kâbe nin örtüsü altına saklanarak ona yaklaşmış, Resûl-i Ekrem in okuduğu, Kureyşliler in Kur an için söyledikleri, Şairlerin, kâhinlerin veya Muhammed in uydurmasıdır şeklindeki sözlere cevaplar veren Hâkka sûresinin âyetlerini duyunca müslüman olmaya karar vererek Hz. Peygamber i takip etmiş, Hz. Peygamber in, evine girmeden önce onu farkedip Ne var Yâ Ömer? diye sorması üzerine, Allah a, Resulüne ve onun Allah katında getirdiği şeylere iman etmeye geldim deyince Resûlullah, Ey Ömer! Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazlamış ve imanda sebat etmesi için ona dua etmiştir. Bu rivayetlerden ikincisi tercihe değer görülmektedir. Hz. Ömer in müslüman oluşunun Resûl-i Ekrem in Ya rabbi! İslâmiyet i Ömer b. Hattâb veya Amr b. Hişâm (Ebû Cehil) ile teyit et duasının bir tezahürü olduğu belirtilmektedir. Hz. Ömer müslüman olduğu gece Ebû Cehil in evine giderek İslâm ı kabul ettiğini bildirdi; ayrıca ertesi gün Cemîl b. Ma mer el-cumahî ye müslüman olduğunu bütün Kureyşliler e ilân ettirdi. Onun İslâmiyet e girmesinden sonra müslümanlar ilk defa Kâbe de toplu olarak namaz kıldılar. 15

16 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 16 Hz. Ömer in müslüman olmasından Medine ye hicretine kadar geçen altı yıllık süre hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Müslümanlar Medine ye hicret etmeye başlayınca Ömer de yanında ağabeyi Zeyd, karsı ve oğlu Abdullah başta olmak üzere akraba ve arkadaşlarından oluşan yirmi kişilik bir kafileyle Mekke den ayrılıp Kubâ ya gitti ve Rifâa b. Abdülmünzir in evine misafir oldu. Resûlullah bir evde toplanan ensarın erkeklerinden biat alırken kadınların başka bir evde toplanmasını emretti. Resûl-i Ekrem, Ömer i Mekke de Ebû Bekir le, Medine de Ben ı Sâlim kabilesinden itbân b. Mâlik ile (bazı rivayetlerde Uveym b. Sâide, Muâz b. Afrâ veya Evs b Havlî) kardeş ilân etti. Hz. Peygamber in Medine ye gitmesinden sonra diğer birçok muhacir gibi Kubâ da oturmaya devam eden Ömer, gün aşırı Medine ye giderek Resûlullah ile görüşür, gitmediği günlerde İtbân gider ve akşamları yeni nâzil olan âyetlerle Hz. Peygamber den öğrendiklerini birbirlerine anlatırlardı. Katıldığı seriyyeler dışında Resûl-i Ekrem in yanından hiç ayrılmayan Hz. Ömer kumandanlığını Resûlulllah ın yaptığı bütün savaşlarda, Hudeybiye Antlaşması, Umretü l-kazâ ile Vedâ haccında bulundu. Hz. Peygamber; Hudeybiye de Kureyşlilerle görüşmek üzere Ömer i Mekke ye göndermek istedi. Ancak o Kureyşliler in kendisine karşı büyük bir düşmanlık beslediğini ve orada kabilesinden kendisini koruyacak kimsenin bulunmadığını söyleyerek Hz. Osman ın gönderilmesini teklif etti. Hudeybiye Antlaşması nda yer alan. Resûl-i Ekrem in ve müslümanların o yıl umre yapamayacakları, müslüman olup Hz. Peygamber e sığınanların Kureyşliler e iade edileceği gibi şartları içine sindiremedi. Bu antlaşmanın Feth sûresinde feth-i mübîn olarak nitelendirilmesini de anlamakta güçlük çekti ve Medine ye dönme kararını bir türlü kabul edemedi. Kendisini Hz. Ebû Bekir ikna etti. Daha sonra antlaşmanın sonuçlarını görünce bu tavrından dolayı pişmanlık duydu. Resûlullah, Hayber in fethinden sonra 7. yılın Şâban ayında (Aralık 628) Hevâzinliler e karşı gönderdiği otuz kişilik müfrezenin başına Hz. Ömer i kumandan tayin etti. Mekke nin fethinde İslâm ordusu henüz şehre girmeden Hz. Peygamber in çadırına gelen Kureyş reisi Ebû Süfyân ın putları övdüğünü duyunca karşı çıktı ve onun müslüman olmasında rol oynadı. Fetihten sonra erkeklerden biat alan Resûl-i Ekrem kendisi adına Kureyşli kadınlardan biat almasını ona

17 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü emretti. Ayrıca Kâbe deki resimleri imha vazifesini de yerine getirdi. 630 yılında Tebük Gazvesi öncesinde ordunun teçhizi için malının yarısını bağışladı. Hz. Peygamber rahatsızlığı sırasında oluşturduğu orduya Üsâme b. Zeyd i kumandan tayin etti ve Ömer i onun emrinde görevlendirdi. 11. yılın Safer ayının son haftasında (Mayıs 632) namazı Hz. Ebû Bekir in kıldırmasını emretti. Bir rivayete göre Hz. Âişe, babasının zayıf sesli ve çok hassas olup Kur an okurken ağladığını söyleyerek namazı Hz. Ömer in kıldırmasını istemiş, hatta bunu Ömer e söylemiş, o da namaz kıldırmaya başlamış, ancak Resûl-i Ekrem buna engel olmuştur. Hz. Peygamber, hastalığının şiddetlendiği bir sırada kâğıt ve kalem getirilip söyleyeceklerinin kaydedilmesini istemişti. Hz. Ömer in de aralarında bulunduğu bazı sahâbîler buna gerek olmadığını, Resûlullah ın rahatsızlığının şiddetlenmesi yüzünden böyle bir talepte bulunduğunu, Allah ın kitabı ve Hz. Peygamber in sünnetinin yeterli olduğunu söylemiş, bazıları ise aksi kanaat belirtmiş, bunun üzerine Resûl-i Ekrem, yanında tartışmamalarını söyleyerek kendisini yalnız bırakmalarını bildirmiştir. Tarihe Vasiyetnâme veya Kırtâs Vak ası diye geçen bu olay bilhassa Şiîler tarafından Hz. Ömer aleyhine kullanılmıştır. Resûl-i Ekrem in vefatı sahâbîler arasında büyük bir üzüntü ve şaşkınlık meydana getirmiş. Hz. Ömer, Mescid-i Nebevî de, Resûlullah ölmemiştir! Allah onu muhakkak ki tekrar gönderecek ve böyle söyleyen kimselerin ellerini ve ayaklarını kestirecektir! sözleriyle duygularını ifade etmiş, onu ve diğer sahâbîleri Hz. Ebû Bekir ikna etmiştir. Hz. Peygamber in vefatı üzerine ensarın Sakifetü Benî Sâide de toplanarak halife seçimi konusunu görüştüğü öğrenen Ömer yanına Ebû Bekir ile Ebû Ubeyde b. Cerrâh ı da alıp oraya gitti. Hz. Ebû Bekir onlara Ömer i veya Ebû Ubeyde yi halife seçmelerini teklif etti. Ancak Ömer ve Ebû Ubeyde, o varken bu görevi üstlenemeyeceklerini belirterek Ebû Bekir e biat ettiler. Hz. Ömer ertesi gün Mescid-i Nebevî de bir konuşma yaparak müslümanlardan Kur ân-ı Kerîm e sarılmalarını ve Ebû Bekir e biat etmelerini istedi. Hz. Ebû Bekir in hilâfeti döneminde Hz. Ömer ona müşavirlik yaptı. Halife olunca Üsâme b. Zeyd kumandasındaki orduya hareket emri veren Hz. Ebû Bekir; Hz. Ömer in Medine de kalmasını istedi ve bunun için Üsâme den izin aldı. Peygamberlik iddiasında bulunanlarla savaş- 17

18 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 18 ma konusunda bir ihtilâf olmasına rağmen zekât vermek istemeyen kabileler hakkında ashap arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Lâ ilâhe illallah diyenlerle savaşmanın doğru olup olmayacağı hususunda Hz. Ömer in başlattığı tartışma Hz. Ebû Bekir in namaz kılmayı kabul edip zekât vermek istemeyenlerle savaşmanın şart olduğu konusunda farklı düşünenleri ikna etmesiyle son buldu. Hz. Ömer Medine ye saldırmak isteyen âsilerin dağıtılmasını sağlayanlar arasında yer aldı. Peygamberlik iddia eden Tuleyha b. Huveylid üzerine bizzat yürümeye hazırlanan halifeyi Hz. Ali ile birlikte bu kararından vazgeçirdi ve ordunun başına Halid b. Velîd in getirilmesini sağladı. Ticaret yapmayı sürdürmek isteyen Hz. Ebû Bekir e müdahale edip Beytülmâle bakan Ebû Ubeyde den ona maaş bağlattı. Ebû Bekir in müellefe-i kulûbdan iki kişiye tahsisat ayırmasına karşı çıkarak artık onlara ihtiyaç kalmadığını söyledi. Müseylimetülkezzâb ile yapılan Akrabâ savaşında (11/632) hâfız sahâbîlerden bir kısmının şehid düşmesi üzerine Kur an ın toplanması konusunu Hz. Ebû Bekir e açtı. Resûl-i Ekrem in yapmadığı bir işi yapma hususunda tereddüt gösteren halifeyi ikna edip vahiy kâtiplerinin yazdığı dağınık haldeki âyet ve sûrelerin Zeyd b. Sâbit başkanlığında bir heyet tarafından bir araya getirilmesini sağlar. Hz. Ebû Bekir Medine den ayrıldığında veya hastalığında kendisine vekâlet etti. Hz. Ebû Bekir namaza çıkamayacak derecede hastalanınca imamlık görevini Hz. Ömer e bıraktı ve onu yerine halef tayin etmek üzere Abdurrahman b. Avf, Saîd b. Zeyd, Osman b. Affân, Üseyd b. Hudayr gibi sahâbîlerle istişareye başladı. Bunlardan bazıları Hz. Ömer in sert mizacını ileri sürerek çekincelerini dile getirdiler. Halife görüşmelerini tamamladıktan sonra Hz. Osman ı çağırarak bu hususta bir ahidnâme yazdırıp mühürledi; yanına Hz. Ömer ile Hz. Osman ı alıp Mescid-i Nebevî ye gitti ve halka şöyle dedi: Sizin için halife seçtiğim kişiye razı olur musunuz? Bir yakınımı tayin etmedim. Allah a andolsun ki bütün gücümle düşünüp taşındım ve Ömer b. Hattâb ı uygun buldum; onu dinleyin ve ona uyun orada bulunanların hepsi olumlu cevap verdi. Hz. Ebû Bekir in vefat ettiği gün (22 cemâziyelâhir 13/23 Ağustos 634) Hz. Ömer Mescid-i Nebevî de biat aldı ilk iş olarak, kaybettikleri bölgeleri geri almak için harekete geçen Sâsânîler e karşı halkı Irak cephesindeki mücahidlere yardıma çağırdı ve Ebû Ubeyd es-sekafi yi 1000 kişilik bir birliğin başında Irak a gönderdi. Ebû Ubeyd in Köprü

19 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü Savaşı nda şehid olması üzerine Sa d b. Ebû Vakkâs ı kumandan tayin etti. Kâdisiye Savaşı nı kazanan Sa d (15/ 636) Sâsânî ordusunu takip ederek Medân i ele geçirdi. (Safer 16/ Mart 637). Sâsâni kuvvetleri Celûlâ Savaşı nda da yenilgiye uğratıldı. (16/637). Fetihlerin bu aşamasında Hz. Ömer, Sa d b. Ebû Vakkâs a Hire yakınlarında Kûfe yi, Utbe b. Gazvân a da Basra yı ordugâh şehir olarak kurmalarını emretti. Utbe b. Gazvân, İran nın Ahvaz bölgesini fethetti (17/638); ancak bölge bir yıl sonra tekrar Sâsânî ordusunun eline geçti. Nu mân b. Mukarrin e yardım için gelen ordu çetin bir mücadeleden sonra Tüster i fethetti (20/641). Celûlâ ve sul u ele geçiren müslümanlar Nihâvend zaferiyle Irak ın fethini tamamladı (21/641). Hz. Ömer, Bizans İmparatorluğu na karşı Suriye cephesindeki savaşlara da ara verilmeden devam edilmesini emretti. Hz. Ebû Bekir döneminde kazanılan Ecnâdeyn zaferinden (13/634) sonra Hz. Ömer devrinde yapılan Fihl Savaşı nda müslümanlar Bizans kuvvetlerine büyük zayiat verdiler (28 Zilkade 13/23 Ocak 635). Mercüssuffer de yenilip Dımaşk a sığnan Bizans askerlerini takip ederek şehri kuşatıp Mercürrûm Savaşı nı da kazandılar. Bu sırada Ba lebek, Humus ve Hama şehirleri de ele geçirildi. Müslümanların bu başarıları üzerine Bizans İmparatoru Herakleios Hıristiyan Araplar ın ve Ermeniler in katıldığı büyük bir ordu hazırladı. Ancak Bizans ordusu Yermük Muharebesi nde ağır bir yenilgiye uğradı (12 Recep 15/ 20 Ağustos 636) ve bölgedeki bütün şehirler müslümanların eline geçti. 16 (637) yılında Şeyzer, Kınnesrîn, Halep, ardından Antakya, Urfa, Rakka ve Nusaybin kısa aralıklarla müslümanlara teslim oldu. Öte yandan Filistin in fethine devam edildi ve Kudüs kuşatıldı. Patrik Sophronios şehrin anahtarlarını o sırada inceleme ve görüşmelerde bulunmak için Suriye ye gelen Câbiye de bulunan Hz. Ömer e teslim etmek istediğini belirtti. Halife bizzat Kudüs e giderek halka eman verip kendileriyle bir antlaşma yaptı (17/638). Daha sonra Filistin in sahil şehirleri başta olmak üzere diğer yerleşim yerleri fethedildi. Hz. Ömer sahillere yakınlığı dolayısıyla tehlike oluşturan Kıbrıs ın fethine deniz seferinin zorluğunu düşünerek izin vermedi. Ancak Suriye ve Filistin de mağlûp olan bir kısım Bizans kumandan ve askerlerin Mısır a kaçtığını ve Mısır fethinin gerekli olduğunu söyleyen Amr b. Âs ın görüşünü benimseyerek Mısır ın fethini emretti. Mısır ın fethi üç yılda tamamlandı (19-21/ ). 19

20 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 20 Bu arada Hz. Ömer diğer deniz seferlerine ve bunun için bir donanma kurulmasına müsaade etmedi. Onun bu kararında gemilerin batmasıyla sonuçlanan iki teşebbüsün etkisi bulunmaktadır. Sonuçta İslâm orduları onun zamanında Sâsânî İmparatorluğu na tâbi Irak, İran ve Azerbaycan ile Bizans İmparatorluğu na tâbi Suriye, el-cezîre, Filistin ve Mısır ı İslâm ülkesine kattılar. Gerçekleştirilen fetihler sonucu ele geçirilen ganimetlerde büyük artış oldu. Hz. Ömer, müslümanlarla gayri Müslimlere ait yeni ortaya çıkan çeşitli problemleri ve ihtiyaçları görerek bunların halledilmesi yolunda düzenlemelere teşebbüs etti. Bu düzenlemelere, kazanılan ganimetlerle İslâm ın eline geçen bu çok büyük coğrafyada yaşayan başka dinden insanlar ve onların sahip oldukları toprakları ele alarak başladı. Ganimet ve toprak meseleleri yanında müslümanların Suriye de yerleşimi hususunu görüşmek üzere Safer 16 (Mart 637) tarihinde bazı sahâbîlerle birlikte Câbiye şehrine gitti. Suriye deki bütün valilerin katıldığı toplantıda gelirlerin taksiminde göz önünde bulundurulacak esasları ortaya koydu ve müslümanların gayri müslimlerle münasebetlerinde dikkat edecekleri hususlara işaret etti. Bu sırada Kudüs ü teslim alan Hz. Ömer bütün kumandan ve valilerle istişarelerde bulundu. Bizans tan gelecek saldırıların önlenmesi için Câbiye deki ordugâhın dağıtılarak iki ayrı cephede savunma hatlarının kurulmasını kararlaştırdı ve mevcut şehirlere yerleşmesini istedi. 17 (638) veya (639) yılında Amvâs ta çıkan veba salgını buradan Suriye nin çeşitli yerlerine yayıldı. Bu salgında başta Ebû Ubeyde b. Cerrâh olmak üzere birçok sahâbî ile e yakın kişi öldü. 20 (641) yılında Hayber ve çevresindeki Yahudileri Arap yarımadası dışına çıkaran Hz. Ömer daha sonra Hayber e giderek bu bölgedeki toprakların durumunu inceledi. Barış veya savaş yoluyla alınmalarına ve Hz. Peygamber in yaptığı taksimata göre bu toprakların sahiplerine verilmesini istedi. Topraklardan beytülmâl hissesi olarak Resûl-i Ekrem in hanımlarına düşen paylar hususunda kendilerini serbest bıraktı; bir kısmı toprağı, bir kısmı gelirini almaya karar verdi. Fedek toprakları yarısı Hz. Peygamber e ait olmak üzere barış yoluyla ele geçirilmişti. Hz. Ömer bu toprakların fiyatını tesbit ettirdi. Yarısının karşılığını Fedekliler e ödedikten sonra onları da diğerleriyle birlikte Suriye tarafına sürdü. Aynı tarihte Necranlı Hıristiyanlar da Kûfe

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed.

5 Peygamberimiz in en çok bilinen dört ismi hangileridir? Muhammed, Mustafa, Mahmud, Ahmed. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Siyer-i Nebi ne demektir? Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) doğumundan ölümüne kadar geçen hayatı içindeki yaşayışı, ahlâkı, âdet ve davranışlarını inceleyen ilimdir.

Detaylı

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ

KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ KURAN I KERİMİN İÇ DÜZENİ Kur an-ı Kerim : Allah tarafından vahiy meleği Cebrail aracılığıyla, son Peygamber Hz. Muhammed e indirilen ilahi bir mesajdır. Kur an kelime olarak okumak, toplamak, bir araya

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla MÜŞRİKLERLE İLİŞKİLER SERİYYE VE GAZVELER Müşriklerle İlişkiler - İlk Seriyyeler ve Gazveler Gazve: Hz. Peygamber in katıldığı bütün seferlere gazve (ç.

Detaylı

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu

Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Dört Halife Dönemi Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer Devri Ders Notu 1. HZ. EBU BEKİR DÖNEMİ (632-634) a.yalancı peygamberlerle mücadele edildi.

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1

İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 İÇİNDEKİLER GİRİŞ...1 A. GENEL BİLGİLER...1 1. Tarihin Faydası ve Önemi...3 2. Kur an ve Tarih...4 3. Hadis ve Tarih...5 4. Siyer ve Meğâzî...6 5. İslâm Tarihçiliğinin Doğuşu ve Gelişmesi...6 B. İSLÂM

Detaylı

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır.

O, hiçbir sözü kendi arzularına göre söylememektedir. Aksine onun bütün dedikleri Allah ın vahyine dayanmaktadır. İslam çok yüce bir dindir. Onun yüceliği ve büyüklüğü Kur an-ı Kerim in tam ve mükemmel talimatları ile Hazret-i Resûlüllah (S.A.V.) in bu talimatları kendi yaşamında bizzat uygulamasından kaynaklanmaktadır.

Detaylı

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular.

İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Müminlerin annesi... İsimleri ilk önce Berre idi, Zatı saadetleri ile evlendikten sonra ismini değiştirip Meymune koydular. Hazret-i Meymune, Hazret-i Abbas ın hanımı Ümm-i Fadl ın kızkardeşi idi. İlk

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HUDEYBİYE İLE MEKKE NİN FETHİ ARASINDAKİ GELİŞMELER Hudeybiye Barış Antlaşması ile Mekke'nin fethi arasında geçen iki yıla yakın bir zaman zarfında Hz. Peygamber

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Konular *Emeviler Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum. Dönemi İdari, Mali, Sosyal ve Kültürel Durum Kaynaklar *İrfan

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Konular: *İdari Yapı *Mali Yapı *Askeri Yapı *Adli Yapı *Medeniyet ve Kültür Mali Yapı, Medeniyet ve Kültür Kaynaklar: *Mustafa Fayda, Hulefayı

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri...

İÇİNDEKİLER. Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ. I. BÖLÜM Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11 İslâm Dini nin Bazı Özellikleri... IGMG Islamische Gemeinschaft Millî Görüş e. V. İslam Toplumu Millî Görüş Eğitim Başkanlığı İÇİNDEKİLER Ders Kitapları Serisi Takdim... 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... 11 Dinin Çeşitleri... 11

Detaylı

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid

Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? Muhammed Salih el-muneccid Birden fazla umre yapmanın hükmü ve iki umre arasındaki süre ne kadar olmalıdır? حكم تكر لعمر م يكو بينهما ] تريك Turkish [ Türkçe Muhammed Salih el-muneccid Terceme : Muhammed Şahin Tetkik : Ali Rıza

Detaylı

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26

Haydin Câmiye Pazartesi, 31 Ekim :26 Hz. Peygamber Efendimiz, Mekke den Medine ye hicret ettikten sonra ilk iş olarak, Mekke den Medine ye hicret eden muhâcirlerle Medine nin yerlisi olan Ensâr ı birbirine kardeş yaptı. Bu iki şehrin Müslümanlarını

Detaylı

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan.

Hz Âmine, kocası Abdullah ın kabrini ziyaret etmiş, Hz Peygamber de Neccaroğulları ndan. Sevgili Peygamberimiz 20 Nisan 571 Pazartesi günü Mekke de doğdu Babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalip, büyük babası Vehb, babaannesi Fatıma, anneannesi ise Berre dir. Doğduktan sonra 4 yaşına

Detaylı

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir?

Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? On5yirmi5.com Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem ayı nasıl değerlendirilmelidir? Muharrem orucunun önemi nedir? Yayın Tarihi : 6 Kasım 2013 Çarşamba (oluşturma : 1/22/2017) Hayatın bütün

Detaylı

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6]

İmam-ı Muhammed Terkine ruhsat olmayan sünnettir der. Sünnet-i müekkededir.[6] K U R B A N Şartlarını hâiz olub,allah a yaklaşmak amacıyla kesilen kurban;hz. Âdem in çocuklarıyla başlayıp [1],Hz. İbrahim-in oğlu İsmail-in kurban edilmesinin emredilmesi[2],daha sonra onun yerine koç

Detaylı

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te

Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır BÜLTEN İSTANBUL B İ L G. İ NOTU FİLİSTİN MESELESİ 12 de. 2014 İÇİN 3 HEDEFİMİZ, 3 DE ÖDEVİMİZ VAR 3 te 9 da AK YIL: 2012 SAYI : 164 26 KASIM 01- ARALIK 2012 BÜLTEN İL SİYASİ VE HUKUKİ İŞLER BAŞKANLIĞI T E Ş K İ L A T İ Ç İ H A F T A L I K B Ü L T E N İ 4 te Ana Stratejimiz Milletimizle Gönül Bağımızdır

Detaylı

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular

İÇİNDEKİLER İTİKAD ÜNİTESİ. Sorular İÇİNDEKİLER Takdim. 9 İTİKAD ÜNİTESİ Din Din Ne Demektir?... Dinin Çeşitleri... İslâm Dininin Bazı Özellikleri... I. BÖLÜM 11 11 11 II. BÖLÜM İman İmanın Tanımı... İmanın Şartları... Allah'a İman... Allah

Detaylı

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir;

TİN SURESİ. Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ TİN SURESİ. 3 Bu güvenli belde şahittir; Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla 3 Bu güvenli belde şahittir; 1 4 1 İNCİR AĞACI ve zeytin (diyarı) şahittir! 4 Doğrusu Biz insanı en güzel kıvamda yaratmış, 2 İncir ile Hz Nuh un tufan bölgesi olan

Detaylı

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar

1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar 1. İnanç, 2. İbadet, 3. Ahlak, 4. Kıssalar İÇİNDEKİLER KUR AN NEDİR? KUR AN-IN AMACI? İNANÇ NEDİR İBADET NEDİR AHLAK NEDİR KISSALAR AYETLER KUR AN NEDİR? Kur an-ı Hakîm, alemlerin Rabbi olan Allah ın kelamıdır.

Detaylı

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ

MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ MANİSA'DAN KUDÜS İZLENİMLERİ İlahiyat Fakültesi, Manisa İl Müftülüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Manisa Şubesi işbirliği ile düzenlenen; Manisa Valisi Erdoğan Bektaş, Rektörümüz Prof. Dr. A. Kemal Çelebi, Rektör

Detaylı

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi

Teravih Namazı - Gizli ilimler Sitesi Niçin Teravih Namazı denilmiştir? Ramazan ayında yatsı namazından sonra kılınan namaz. "Teravih" kelimesi Arapça, "Terviha"nın çoğuludur ve "oturmak, istirahat etmek'" anlamına gelmektedir. Teravih namazı

Detaylı

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri

Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri Kur an-ı Kerim i Diğer Kutsal Kitaplardan Ayıran Başlıca Özellikleri 1 ) İlahi kitapların sonuncusudur. 2 ) Allah tarafından koruma altına alınan değişikliğe uğramayan tek ilahi kitaptır. 3 ) Diğer ilahi

Detaylı

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU

ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU. Habib KARTALOĞLU e-makâlât Mezhep Araştırmaları, IV/2 (Güz 2011), ss. 179-183. ISSN 1309-5803 www.emakalat.com ŞİÎ-SÜNNÎ POLEMİĞİNDE EBÛ TÂLİB VE DİNÎ KONUMU Halil İbrahim Bulut, Araştırma Yayınları, Ankara, Nisan 2011,

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-2 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER KAYNUKAOĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Müslümanlarla yaptıkları antlaşmaya ilk ihanet eden Yahudi kabilesi Kaynukâ'oğullarıdır.

Detaylı

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn

Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn RAMAZAN GECELERİNDE KILINAN NAMAZIN CEMAATLE EDÂSININ MEŞRULUĞU ] ريك Turkish [ Türkçe Abdullah b. Abdurrahman el-cibrîn Terceme: Muhammed Şahin Tetkik: Ali Rıza Şahin 2011-1432 وعية اجلماعة يف قيام رمضان»

Detaylı

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları

Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Orucun Manevi Hayatımıza Katkıları Kur ân-ı Kerim de Oruç Ey müminler! Sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de sayılı günler içinde Oruç tutmanız farz kılındı. Umulur ki, bu sayede, takva mertebesine

Detaylı

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken

Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken Kerbela Hz. Ali nin şehit edilmesinin ardından Hz. Hasan halife olur. Ancak babası zamanından kalma ihtilaf yüzünden Muaviye ile iç savaş başlamak üzereyken ve dış tehlike belirtileri de baş gösterince

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HİCRİ-4 YAHUDİLERLE İLİŞKİLER NADİROĞULLARININ MEDİNEDEN ÇIKARTILMASI Uhud savaşından dört ay sonra meydana gelen Bi r-i Maûne fâciası ndan sağ kurtulan

Detaylı

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ

ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ ESKİ TÜRK EDEBİYATI TARİHİ- 14.YÜZYIL TEMSİLCİLERİ a. 14.Yüzyıl Orta Asya Sahası Türk Edebiyatı ( Harezm Sahası ve Kıpçak Sahası ) b. 14.Yüzyılda Doğu Türkçesi ile Yazılmış Yazarı Bilinmeyen Eserler c.

Detaylı

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir?

Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla Acaba İslam dini Kadın ın sünnet olması doğrultusunda bir destur vermiş midir? Kısacası

Detaylı

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ

Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Spor (Asr-ı Saadette) Prof.Dr. Vecdi AKYÜZ Hz. Peygamber döneminde insanların hayat tarzı, fazladan bir spor yapmayı gerektirmeyecek kadar ağırdı. Çölde ticaret kervanlarıyla birlikte yapılan seferler,

Detaylı

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1

www.ludwigsburgonuokuyor.com Sayfa 1 1. Efendimizin (sav) altı kuşak önceki atası olan, Kureyş in de atası olarak bilinen kişi kimdir? a) Kusay İbn-i Kilab b) Abdulmuttalib c) Kaab bin Malik d) Haris bin Hisam e) Miktat bin Numan 2. Kabe

Detaylı

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ

HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ ب س م الله الر ح من الر ح يم الل ه ل نت ل ه م و ل و ك نت ف ظ ا غ ل يظ ال ق ل ب ف ب م ا ر ح م ة م ن لا نف ض وا م ن ح و ل ك İmran, 159) (Al-i HZ. PEYGAMBER (S.A.V) İN HOŞGÖRÜSÜ VE AFFEDİCİLİĞİ Muhterem Müslümanlar!

Detaylı

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI

HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ 1 KİTAB VE SÜNNETE DAVET YAYINLARI 1435 HÜCCETİN İKAMESİ VE ANLAŞILMASI ŞEYH MUHAMMED NASIRUDDİN EL-ELBANİ irtibat kitabvesunnet@gmail.com

Detaylı

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı)

TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV. (Panel Tanıtımı) TOKAT IN YETİŞTİRDİĞİ İLİM VE FİKİR ÖNDERLERİNDEN ŞEYHÜLİSLAM MOLLA HÜSREV (Panel Tanıtımı) Mehmet DEMİRTAŞ * Bir şehri kendisi yapan, ona şehir bilinci katan unsurların başında o şehrin tarihî ve kültürel

Detaylı

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi

Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ebü l-hasen Ali bin Ebi Talip el-kureyşi Ali yi seven beni de sever, beni seven Allah ı da sever. Hz. Muhammed (Et-Tabarani Mucem El-Kebir, XXIII, s. 380, Hadis No: 901). Benim yüzümden iki kişi yok olmuştur:

Detaylı

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım.

5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu aleyhi ve sellem) ümmetiyim. 6 Müslüman mısın? Elhamdülillah, Müslümanım. TEMEL DİNİ BİLGİLER 1 Rabbin kim? Rabbim Allah. 2 Dinin ne? Dinim İslam. 3 Kitabın ne? Kitabım Kur ân-ı Kerim. 4 Kimin kulusun? Allah ın kuluyum. 5 Kimin ümmetisin? Hazreti Muhammed Mustafa nın (sallallahu

Detaylı

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2)

RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) RIZIK VE ZENGİNLİK DUASI (ESMAÜL HÜSNA ŞİFRELERİ-2) Manevi ve maddi rızkın artması, lütuf ve ikramlara mazhar olmak için elimizdeki imkanlara göre en güzel bir şekilde çalışmalı ve en güzel bir şekilde

Detaylı

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi

Emine Aydın. Resimleyen: Sevgi İçigen. yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi yayın no: 104 ÇOCUKLAR için islâm TARiHi Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Kapak illustrasyonu: Murat Bingöl isbn: 978 605 5523 16 9 Sertifika

Detaylı

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir.

1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. İBADET 1 İslam ne demektir? Hazreti Peygamberimiz in (sallallahu aleyhi ve sellem) getirdiği din olup bunu kabul etmek, Allah a ve resulüne itaat etmektir. 2 İslam ın şartı kaçtır? İslam ın şartı beştir.

Detaylı

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ

Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ 15.03.2010 Rahman ve Rahim Olan Allah ın Adıyla HZ HATİCE İLE EVLİLİĞİ Ficar savaşları ve Hılful Fudul olaylarından sonra, Hz. Muhammed (s.a.s.) in yirmi beş yaşında iken Hatice ile evlendiği yıla kadar

Detaylı

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi

Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi On5yirmi5.com Hz. Muhammed'in hayatının tarihi kronolojisi Siyer-i Nebi için Hz. Peygamberimizin hayatının tarihi kronolojik sıralaması. Doğumundan vefatına mekke ve medine dönemine göre. Yayın Tarihi

Detaylı

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu.

İslamî bilimler : Kur'an-ı Kerim'in ve İslam dininin doğru biçimde anlaşılması için yapılan çalışmalar sonucunda İslami bilimler doğdu. Türk İslam Bilginleri: İslam dini insanların sadece inanç dünyalarını etkilemekle kalmamış, siyaset, ekonomi, sanat, bilim ve düşünce gibi hayatın tüm alanlarını da etkilemiş ve geliştirmiştir Tabiatı

Detaylı

Tahta kılıcın sırrı. İSLÂM TARİHİNDE CEMEL VE SIFFÎN savaşlarına yol açmış hadisatın

Tahta kılıcın sırrı. İSLÂM TARİHİNDE CEMEL VE SIFFÎN savaşlarına yol açmış hadisatın Tahta kılıcın sırrı İSLÂM TARİHİNDE CEMEL VE SIFFÎN savaşlarına yol açmış hadisatın seyri içinde ortaya çıkan iki ayrı gruptan, bu meselelerle bir şekilde ilgili her mü min az-çok haberdardır. Adalet-i

Detaylı

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz.

Söylemek istemediğimiz birçok şey, söylemek istediğimiz zaman dinleyici bulamaz. Söylenen her söz, içinden çıktığı kalbin kılığını üzerinde taşır. Ataullah İskenderî Söz ilaç gibidir. Gereği kadar sarf edilirse fayda veriri; gerektiğinden fazlası ise zarara neden olur. Amr bin As Sadece

Detaylı

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar]

Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti/Kuran-ı Kerim Pro [Faydalı Android Uygulamalar] Ezan Vakti uygulaması sadece bir ezan vakti icin yola baş koymuş zamanla gelişerek farkli ozelliklere sahip olmuş çok faydalı ve önemli bir

Detaylı

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla

TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN. Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla TAKVA AYI RAMAZAN TAKVA AYI RAMAZAN Rahman ve Rahim Allah ın Adıyla (Farz kılınan oruç) sayılı günlerdir. Sizden kim, (o günlerde) hasta veya seferde ise o, (tutamadığı) günler sayısınca başka günlerde

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): da: - Yavrum ne oldu niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Bu soruya karşılık çocuk - Efendim,

Detaylı

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen

İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen İslam Hukukunun kaynaklarının neler olduğu, diğer bir ifadeyle şer î hükümlerin hangi kaynaklardan ve nasıl elde edileceği, Yemen e kadı tayin edilen Muâz b. Cebel'in Hz. Peygamber in (s.a.v.) sorduğu

Detaylı

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN

İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN İSLAM TARİHİ II DR. HALİDE ASLAN Konular *Abbasiler *Me mun döneminden Mu temid dönemine kadar Mu temid Döneminden İtibaren Kaynaklar: *Hakkı Dursun Yıldız, Şerare Yetkin, Abbasiler, DİA, I, 1-56. * Philip

Detaylı

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir.

KİTAPLARA İMAN. 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. TEMEL DİNİ BİLGİLER KİTAPLARA İMAN 1 Vahiy nedir? Allah Teâla nın Cebrail (aleyhisselam) vasıtasıyla peygamberlerine bildirdiği ilahî emirlerdir. 2 Kutsal kitap neye denir? Allah ın emir ve yasaklarını,

Detaylı

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır.

Allah Kuran-ı Kerim'de bildirmiştir ki, O kadın ve erkeği eşit varlıklar olarak yaratmıştır. İslam a göre kadınlar erkeklerden daha değersiz kabul edilmez. Kadınlar ve erkekler benzer haklara sahiptirler ve doğrusu bazı hususlarda kadınlar, erkeklerin sahip olmadığı bazı belirli ayrıcalıklara

Detaylı

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller

M. Sinan Adalı. Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller yayın no: 117 PEYGAMBERİMİZİN DİLİNDEN HİKMETLİ ÖYKÜLER Eski zamanlarda yaşamış peygamberlerin ve ümmetlerinin başlarından geçen ibretli öyküler, hikmetli meseller Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi

Detaylı

Ümmü Rumân (r.a) Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül :32

Ümmü Rumân (r.a) Burak tarafından yazıldı. Çarşamba, 09 Eylül :32 Ümmü Rumân radıyallahu anhâ Rasûlullah sallallahu aleyhi vesellem efendimizin kayınvâlidesi olma şerefine eren bahtiyar bir hanım sahâbi... Hazreti Âişe radıyallahu anhâ annemizin biricik annesi... Hz.

Detaylı

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli?

Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? Evlenirken Nelere Dikkat Edilmeli? EVLENİRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ? Peygamber (sav) Efendimiz den Abdullah ibn-i Ömer RA ın bir hadisini bu münasebetle hatırlayalım, duymuşsunuzdur: (Lâ tenkihun-nisâe

Detaylı

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler

3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler 3. ÜNİTE: EN GÜZEL ÖRNEK HZ. MUHAMMED İN İBADETLERİ 3. Farz Dışında Yaptığı İbadetler KAZANIMLARIMIZ O Bu ünitenin sonunda öğrenciler Hz. Muhammed'in: O 1. Öncelikle bir kul olarak davrandığını kavrar.

Detaylı

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır.

Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Hz. Mehdinin (A.S.) geleceği ile ilgili olarak üzerinde durmamız gereken bir konu daha vardır. Bilindiği gibi bugün Müslümanların çoğu Hazret-i İsa nın (A.S.) hâla yaşamakta olduğuna ve gökte bulunduğuna

Detaylı

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir.

Orucun tutulacağı günler olduğu gibi tutulmayacağı günlerde vardır. Resûlüllah sav bizzat bunu yasak etmiştir. Hastalık ve Yolculukta: Eğer bir insan hasta ise ve yolcu ise onun için oruç tutmak Kur an-ı Kerim de yasaktır. Bazı insanlar ben hastayım ama oruç tutabilirim diyor veya yolcuyum ama tutabilirim diyor.

Detaylı

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır.

Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. BÜYÜKLERİN HİKMETLİDEN SÖZLERİ Buyruldu ki; Aklın kemali Allah u Teâlâ nın rızasına tabi olmak ve gazabından sakınmakladır. Buyruldu ki; Faziletli kimseler için (hiçbir yer) gurbet sayılmaz. Cahilin ise

Detaylı

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2

M. Sinan Adalı. İllustrasyonlar: Sevgi İçigen. yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 yayın no: 114 NASIL MÜSLÜMAN OLDULAR? / 2 Genel yayın yönetmeni: Ergün Ür Yayınevi editörü: Özkan Öze iç düzen/kapak: Zafer Yayınları Tashih: Emine Aydın isbn: 978 605 5523 29 9 Sertifika no: 14452 2 Uğurböceği

Detaylı

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır.

Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Yaratanlar arasında şerefli bir yere sahip olan insanın yaşam hakkı da, Allah tarafından lutfedilmiş bir temel haktır. Kur'an-ı Kerimde bir kimseye hayat vermenin adeta bütün insanlara hayat verme gibi

Detaylı

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir?

5. Kureyş kabilesinin önde gelenlerinden olup İslâm a düşmanlığından dolayı peygamberimizin ''bilgisizlerin önderi'' dediği kişi kimdir? 1. Kutlu Doğum Haftası etkinlikleri çerçevesinde ilkokullar arası düzenlenen bu yarışmada sorumlu olduğunuz kitabın adı aşağıdakilerden hangisidir? A) Peygamberimi Seviyorum B) Peygamberimi Öğreniyorum

Detaylı

Anlamı. Temel Bilgiler 1

Anlamı. Temel Bilgiler 1 Âmentü Haydi Bulalım Arkadaşlar aşağıda Âmentü duası ve Türkçe anlamı yazlı, ancak biraz karışmış. Siz doğru şekilde eşleştirebilir misiniz? 1 2 Allah a 2 Kadere Anlamı Ben; Allah a, meleklerine, kitaplarına,

Detaylı

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a):

Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): Bir gün Hz. Ömer (r.a) camiye giderken bir çocuğun da acele acele camiye gittiğini görür. Hz. Ömer (r.a): - Yavrum ne oldu, niye acele acele camiye koşuyorsun? der. Çocuk da: - Efendim, namaza gidiyorum.

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS SİYER II İLH 114 2 2+0 2 2 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03

Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Erhan tarafından yazıldı. Çarşamba, 31 Ekim 2012 18:03 Antakya Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Remzi Güzel, Alevilerin 1400 yıllık gelenekleri olan Ğadir Hum Bayramı nın bir sevgi günü olduğunu

Detaylı

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN

MERSİN İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 YILI RAMAZAN AYI VAAZ VE İRŞAT PROGRAMI VAİZİN VAİZİN TARİHİ VAKTİ ADI VE SOYADI UNVANI İLÇESİ YERİ KONUSU İbrahim KADIOĞLU İl Müftü Yard. Akdeniz Ulu Camii 17 Haziran 2015 Çarşamba 18 Haziran 2015 Perşembe 19 Haziran 2015 Cuma Yunus GÜRER İl Vaizi

Detaylı

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ

Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Dersin Adı İSLAM TARİHİ Sınıf 12 İSLAM TARİHİ Tarihi Öğretim Yılı Dönemi Sırası 2014-2015 2 1 B GRUBU SORULARI 12.Sınıflar Öğrencinin Ad Soyad No Sınıf Soru 1: Aşağıdaki yer alan ifadelerde boşluklara

Detaylı

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI

EDİRNE İL MÜFTÜLÜĞÜ 2015 MERKEZ 4. DÖNEM VAAZ (EKİM, KASIM, ARALIK) VE İRŞAT PROGRAMI 5.10.2015 Pazartesi 06.10 2015 Salı Y.ÇİFTÇİ S.AL Y.ÇİFTÇİ 7.10.2015 Çarşamba Y.ÇİFTÇİ 15:00 8.10.2015 Perşembe S.AL S.AL 9.10.2015 Cuma E.ÜZÜM S.AL Y.ÇİFTÇİ 15:00 E.ÜZÜM (Siyer ) Mirac ve Hediyesi Namaz

Detaylı

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ

TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ TARİH DERSİ PERFORMANS GÖREVİ KONU:DÖRT HALİFE DÖNEMİ HAZIRLAYANLAR URAL DOĞUKAN ÇAĞIRKAN FATİH OĞRAŞ GÖKAY BOLATCAN ERDEM USLU KAYNAKÇA:www.eba.gov.tr/video/izle/video4f55bd30030fd DÖRT HALİFE DÖNEMİ

Detaylı

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal

Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108. Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4. Fakrnâme Vîrânî Abdal Revak Kitabevi, 2015 Tüm hakları Revak Kitabevi ne aittir. Sertifika No: 23108 Revak Kitabevi: 30 Bektaşîlik Serisi: 4 Fakrnâme Vîrânî Abdal Yayına Hazırlayan Fatih Usluer ISBN: 978-605-64527-9-6 1. Baskı:

Detaylı

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI)

LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livata Haddi 71 LİVATA HADDİ (EŞCİNSELLİĞİN/HOMOSEKSÜELLİĞİN CEZASI) Livatanın cezası zina cezasından farklıdır. Her ikisinin vakıası birbirinden ayrıdır, birbirinden daha farklı durumları vardır. Livata,

Detaylı

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI

6. SINIF DERS: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÜNİTE:1 KONU: DEĞERLENDİRME SORU VE CEVAPLARI 1- Soru: Allah ın insanlar arasından seçip vahiy indirdiği kişiye ne ad verilir? Cevap: Peygamber/Resul/Nebi denir. 2- Soru: Kuran da peygamber hangi kelimelerle ifade edilmektedir? Cevap: Resul ve nebi

Detaylı

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar

Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mikat Sınırları Kâbe (Beytullah) Makam-ı İbrahim Safa ve Merve Tepeleri Zemzem Kuyusu Arafat Müzdelife Mina 1 Hac ve Umre İle İlgili Mekânlar Mekke deki Önemli Ziyaret Mekânları

Detaylı

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU

Kutlu Doğum Haftası. Etkinlik Türü: Bilgi. Konu Alanı: Peygamberimiz Hz. Muhammed (s.a.v) in Hayatı. Kapsamı: Hazırlayan: Musa AYDOĞDU Kutlu Doğum Haftası Etkinlik Türü: Bilgi Yarışması Soruları Bilgi Konu Alanı: Hayatı Kapsamı: in hayatıyla ilgili temel düzeyde bilgileri ölçmeye yönelik sorular içerir. Hazırlayan: Musa AYDOĞDU 2012 (

Detaylı

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız

7- Peygamberimizin aile hayatı ve çocuklarla olan ilişkilerini araştırınız 4. SINIFLAR (PROJE ÖDEVLERİ) Öğrenci No 1- Dinimize göre Helal, Haram, Sevap ve Günah kavramlarını açıklayarak ilgili Ayet ve Hadis meallerinden örnekler veriniz. 2- Günlük yaşamda dini ifadeler nelerdir

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090

İÇİNDEKİLER. Sayfa. http://d-nb.info/860392090 İÇİNDEKİLER Sayfa Önsöz: Bu kitabı niçin yazdım? 11 1. İslam'dan önceki Arabistan 13 1.1. İlk müslümanlar 13 1.2. Dünyanın en eski kutsal yeri: Kabe.... 16 1.3. İslam'dan'önceki Arabistan 17 1.4. Muhammed'ten

Detaylı

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet.

Yine onlar, sana indirilene ve senden önce indirilene iman ederler; ahiret gününe de kesin olarak inanırlar. Bakara suresi, 4. ayet. BULUŞ YOLUYLA ÖĞRENME ETKİNLİK Ders: DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Sınıf: 9.Sınıf Ünite: İslam da İman Esasları Konu: Kitaplara İman Etkinliğin adı: İlahi Mesaj Süre: 40 dak + 40 dak Yine onlar, sana indirilene

Detaylı

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM

HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM HAZRET-İ ALİ DESTANI BİRİNCİ BÖLÜM [2b] (1) HAYBER KALESİ NİN FETHİ (3) Haberleri rivayet edenler ve eserlerden nakledenler şöyle anlatırlar: Hazret-i Muhammed; (5) bir gün sabah namazını kıldı, (6) mübarek

Detaylı

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir.

CİHADA DENKTİR Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki hac ve umredir Küçüğün, büyüğün, zayıfın, kadının cihadı hac ve umredir. UMRE DİNİ SUNUM UMRENİN FAZİLETİ CİHADA DENKTİR Hz. Aişe (r.a) Efendimiz e (s.a.v) sorar: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad var ki

Detaylı

şhur vahiy kâtibi Sahâbî: ZEYD BİN SÂBİT

şhur vahiy kâtibi Sahâbî: ZEYD BİN SÂBİT şhur vahiy kâtibi Sahâbî: ZEYD BİN SÂBİT Sevgili Peygamberimiz, Medîne ye hicret ettikleri zaman, Müslümanlar, akın akın gelip bîa - Yâ Resûlallah! Bu çocuk, Neccaroğullarına mensuptur. Size indirilen,

Detaylı

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI

ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI ŞUHUT MÜFTÜLÜĞÜ 2014 YILI II. DÖNEM (NİSAN-MAYIS-HAZİRAN) VA'Z VE İRŞAD PROGRAMI AY S.N ADI VE SOYADI ÜNVANI VAAZ YAPACAĞI YER TARİHİ GÜNÜ VAKTİ Ana Konu Alt Konu Vaaz Konusu 1 H.Basri DÜZDAŞ Müezzin-Kayyım

Detaylı

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ

KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI ÖĞRETMENLİK ALAN BİLGİSİ TESTİ DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETMENLİĞİ TG 6 ÖABT DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin

Detaylı

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu

Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı. Yayın Kataloğu Türkiye Yazma Eserler Kurumu Başkanlığı Yayın Kataloğu 2013 2 TAHRÎRU USÛLİ L-HENDESE VE L-HİSÂB EUKLEIDES İN ELEMANLAR KİTABININ TAHRİRİ Nasîruddin Tûsî (ö. 1274) Meşhur Matematikçi Eukleides in (m.ö.

Detaylı

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17

Rahmet Ayı RAMAZAN Pazar, 07 Haziran 2015 19:17 Ramazan ayı İslam inancının kendisine yüklediği önem sebebiyle halk arasında On bir ayın sultanı ve Şehr-i Mübârek (Mübârek Ay) olarak kabul edilmiştir. Ramazan ayı Müslümanların değerlendirmek için adeta

Detaylı

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma

İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma Question İmam Humeyni'nin vasiyetini okurken güzel ve ince bir noktayı gördüm ve o, Hz. Fatıma (s.a)'nın mushafı hakkındaki sözleri idi. Allah-u Teâlâ tarafından Hz. Fatıma Zehra (s.a)'ya ilham edilen

Detaylı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı

Yard.Doç. Aralık 2000 İstanbul Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi. Doktora Ekim 1998 M.Ü.S.B. E. Temel İslam Bilimleri Hadis Anabilim Dalı Adı Soyadı: Mustafa KARATAŞ Ünvanı: Doç.Dr. Ana Bilim Dalı: Hadis Ana Bilim Dalındaki Konumu: Öğretim Üyesi E-Posta: mkaratas@istanbul.edu.tr Web: www.mustafakaratas.com ÖĞRENİM DURUMU VE AKADEMİK ÜNVANLAR

Detaylı

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL:

Kültürümüzden Dua Örnekleri. Güzel İş ve Davranış: Salih Amel. İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir. Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 URL: Hazırlayan: Mehmet Fatih Bütün URL: Kültürümüzden Dua Örnekleri Güzel İş ve Davranış: Salih Amel İbadetler Davranışlarımızı Güzelleştirir Rabbena Duaları ve Anlamları BÖLÜM: 3 Kültürümüzde birçok dua örneği

Detaylı

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ

MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ MUHAMMED BAKIR EL-MECLİSÎ NİN VE BAZI ŞİÎ ÂLİMLERİN HZ. AİŞE HAKKINDAKİ BAZI SÖZLERİ BU KISA VESİKALAR BUNDAN BİR KAÇ GÜN ÖNCE, ŞİA NIN RASULULLAH IN ASHABINI ÖZELİKLE EBU BEKR VE ÖMERİ, SONRA OSMAN I

Detaylı

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir?

5. Peygamberimizin Medine'ye hicret ettikten sonra yaptırdığı caminin adı nedir? 1. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Din Kültürü. Aşağıdakilerden hangisi dinin faydalarından biri değildir? Düşünmeyi öğretir Hayata anlam katar Sabretmeyi öğretir Herkesten yardım istemeyi öğretir Özgür olmayı öğretir. Peygamberimizin Medine'ye

Detaylı

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19

İçindekiler. Giriş Konu ve Kaynaklar 13 I. Konu 15 II. Kaynaklar 19 Önsöz Kur an tefsirleri üzerine yapılan araştırmalar bir hayli zenginleşmesine karşın, yüzlerce örneğiyle sekiz-dokuz asırlık bir gelenek olan tefsir hâşiyeciliği, çok az incelenmiştir. Tefsir hâşiye literatürü;

Detaylı

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları

Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları Ebu Davud, Tirmizi, İbn Mace, Nesai, Edebu l-mufred, Muvatta, İbn Carud, Taberani (Mucemu s-sagir) İçindekiler 1- Sünenu İbn

Detaylı

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya

GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ -10- Şiir: İsmail Bendiderya GADİR ESİNTİLERİ (10) Şiir: İsmail Bendiderya Edit: Kadri Çelik - Şaduman Eroğlu Son Okur: Murtaza Turabi Hazırlayan: D.E.K. Kültürel Yardımcılık, Tercüme

Detaylı

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31

SEÇİM VE GEÇİM Perşembe, 31 Ekim 2013 09:31 Tarih boyunca hayatın her alanında özellikle de evlilik-aile hayatı ve yönetim-iktidar alanında seçim ve geçim çok önemli unsurlardır. Seçim ile geçim iç içedir, geçim seçime bağlıdır. Geçim yani nasıl

Detaylı

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28

Zilhicce Ayının İlk On Günü Çarşamba, 11 Kasım :28 18 kasım 2009 Çarşamba günü Zilhicce ayının biridir. Zilhicce: Ayların on ikincisi ve haram ayların ikincisidir. İçinde Kurban bayramının da bulunması sebebiyle mübarek ayların en mühimleri arasında yer

Detaylı

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ

UMRE YAPMANIN FAZİLETİ UMRENİN FAZİLETİ UMRE YAPMANIN FAZİLETİ İbn Mâce deki rivayet şöyledir: Hz. Aişe (r.a) der ki: Ey Allah ın Resulü, kadınlara da cihad var mıdır? Efendimiz (s.a.v): Evet, içinde savaş olmayan bir cihad

Detaylı

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3]

Gerçek şudur ki bu konu doğru dürüst anlaşılmamıştır; hakkında hiç derin derin düşünülmemiştir. Ali-İmran suresinde Allah (c.c.) şöyle buyurur; [3] Şimdi de hızlıca Müteşabihat hakkında bir iki şey söylemek istiyorum. Deniliyor ki Kur ân da hem Muhkemat hem Müteşabihatlar vardır. Bu durumda Kur ân a nasıl güvenebiliriz? Gerçek şudur ki bu konu doğru

Detaylı

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34)

Kadınların Dövülmesi. Konusuna Farklı Bir Bakış. (Nisa [4] 34) Nisa [4] 34 Nuşûz Darabe Boşanmadan Önceki İşler Hz. Muhammed Hiç Kimseyi Dövmemiştir Dövmek Yasaklanmış Eşini Döven Hayırsızdır Ayetin Mantığı Kaynakça Kadınların Dövülmesi (Nisa [4] 34) Konusuna Farklı

Detaylı

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri

Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri Kadınların Savaş ve Sağlıkla İlgili Hizmetleri İslam ve Hemşirelik Savaşta Kadınların Görevleri Savaşta Yaralı Bakımı Kahraman Kadın Savaşçılar Ümmü Habibe Kahraman Havle Hastabakıçısı Rufeyde Hasta Bakım

Detaylı