SAD KELİME-İ HAZRET-İ ÖMER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SAD KELİME-İ HAZRET-İ ÖMER"

Transkript

1 SAD KELİME-İ HAZRET-İ ÖMER (Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü) Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR İstanbul 2009

2 Yeniköy Grafik Reprodüksiyon San. A.Ş. Mecidiyeköy, Gülbahar M. Oya S. No:16/1 Şişli / İstanbul Tel: (pbx) Faks: ISBN Dizgi Cüneyt TARIM Sayfa Düzeni Yeniköy Kapak Ahmet ER Baskı Forart

3 İÇİNDEKİLER Özgeçmiş 4 Önsöz 5 Giriş 7 Sad Kelime Yazmaları 11 Hz. Ömer in (ra) Hayatı 13 Vecizeler 38 Orjinal Metin Örnekleri 138 Bibliyografya 140

4 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer PROF. DR. HİKMET ÖZDEMİR yılında İstanbul da doğdu. İlkokulu Çankırı ili Kurşunlu İlçesi Taşkaracalar köyünde bitirdi. Fatih Gelenbevi Ortaokulundan sonra Vefa A. Lisesinden mezun oldu yılında Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesini bitirerek, aynı Fakülteden 1980 yılında Doktor ünvanını aldı. İstanbul ve Ankara Merkez Vaizliği, Bolu Müftülüğü, Diyanet Eğitim Merkezi Müdürlüğü görevlerinde bulundu yılında Marmara Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesinde Yrd. Doç. olarak göreve başlayıp; yılları arasında Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürü oldu. Ayrıca Talim Terbiye Kurulu Temsilci üyeliği görevinde bulundu yılında M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Eğitimi Bölümünde Doçent; 1998 yılında da Profesörlük unvanını aldı. Fakültenin Türkçe Eğitimi Bölümünde görevini sürdürürken istifa ederek Milletvekili adayı oldu. 3 Kasım 2002 yılında yapılan seçimlerde Çankırı'dan Milletvekili seçildi. TBMM 22. Dönem çalışmalarında Parlamentolararası Birlik Türk Grubu (PAB) üyesi ve TBMM İhtisas komisyonlarından Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkan vekili oldu. Akademisyenliğinin yanı sıra, birçok sivil toplum örgütünün kuruculuğunu ve başkanlığını da yapan Sn.ÖZDEMİR yurt içi ve yurt dışı pek çok bilimsel toplantı, sempozyum ve açık oturumu tertip etmiştir. 27 kitap ve 40'dan fazla makalesi mevcuttur. Sn. ÖZDEMİR; halen sivil toplum kuruluşları ve vakıflardaki hizmetlerine devam etmektedir. Evli ve 5 çocuk babası olup, Arapça, Almanca ve Osmanlıca bilmektedir.

5 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü ÖNSÖZ Eski ve yeni edebiyatımızın pek çok mahsülleri vardır. Türklerin islamiyeti kabul ettiği 8. ve 9. yy.dan beri mevcut olan kültür miraslarımız şair ve yazarlarımız tarafından çağımıza kadar uşaltırılmıştır. Bu meyanda Arap ve Fars Edebiyatlarında mevcut bulunan 4 halifenin sözlerinin derlenmesi, tercüme ve şerh edilmesi geleneği bilahare Türk Edebiyatında da rağbet görmüştür. Çok sayıdaki bu tip eserlerin kütüphane raflarından çıkartılarak halkımızın istifadesine sunulması milli ve dini bir görev olmuştur. İşte bunlardan birisi de, dört büyük halifenin sözlerinden seçilerek derlenen ve kendi çağına ve çağımıza önemli bir kültür hizmeti sunan Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn adlı eserlerdir. Bu tip eserlerin Türk Dili, Edebiyatı ve içtimai hayatı konularında çok önemli yeri vardır. Kastamonulu Mustafa bin Muhammed (ö.998/1590), Reşidüddîn Muhammed bin el-vatvat(ö.578/1182) tarafından hazırlanan Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn adlı eseri, Türkçeye tercüme ve şerh ederek halkımızın istifadesine sunmuştur. Bizde Arapçadan tercüme ve şerh edilen bu önemli eseri günümüz Türkçesine uygun bir biçimde ve daha iyi anlaşılması için bir takım açıklamalar yaparak yeniden değerlendirme fırsatı bulduk. Ayrıca bu vecizeleri ayet ve hadislerle destekleyerek ve birazda özet bilgi vererek neşre hazırladık. Ömrünü peygamberimize hizmette geçiren ve aşere-i mübeşşereden biri olan Hz. Ömer le (ra) ilgili bölümü ayrı bir kitap olarak takdim etmenin daha faydalı olacağı mülahazasıyla Hz. Ömer in Yüz Veciz Sözü adlı bu bölümün, müstakil bir eser olarak ortaya çıkmasını sağladık. Hiç şüphe yok ki, eşsiz kitabımız Kur an ve sevgili Peygamberimizin hadis-i şeriflerinden sonra insanların en faziletlileri olan dört halifenin vecizeleri günümüzde de önem arzetmiştir. Bu vecizelerin bir kısmı manzum ve bir kısmı da mensur olarak derlenerek zananımıza kadar gelmiştir. Edebiyatımızda kırk hadis, yüz hadis, ikiyüzelli hadis ve 5

6 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 6 beşyüz hadis gelenekleri mevcuttur. İşte bu geleneğe uygun olarak dört halifenin yüzer vecizesi bir kitap halinde Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn olarak derlenmiştir. Bazen halifelerle ilgili olarak ayrı ayrı bölümlerde oluşturulmuştur. İslam ın önderi ve kahramanı olan bu dört büyük halifenin sözlerini derleyip şerhedenler, anlatım ve üsluplarına dikkat etmişler, geniş kitlelerin dil ve düşünce düzeyine ve özellikle de edebi kurallara özen göstermişlerdir. Hz. Ömer (ra) ile ilgili olarak hazırladığımız yüz vecize ve açıklamaları bir yönü ile dini, diğer yönü ile de edebidir. Hiç şüphe yok ki aynı zamanda ahlaki ve içtimaidir. Bu tür eserlerin Türk İslam edebiyatının halk içinde yaygınlaşmasına ve kökleşmesine katkı sağladığı şüphe götürmez bir hakikattir. Dört büyük halifenin bu vecizeleri yalnız Türklerin değil diğer müslüman kavimlerin kültürlerinde ve edebiyatında da asırlarca süre gelmiştir. Genellikle bu ve benzeri eserler, Hz. Peygamber (sav) ve onun seçkin dört büyük halifesinin şafaatlerine nail olmak, arkada hayırlı eser bırakmak maksadıyla hazırlanmıştır. Asırlar öncesinden vücut bulmuş, kök salmış, böylesine güzel ve aynı zamanda faydalı bir eseri, Türk halkının yararına sunmaktan büyük bir bahtiyarlık duymaktayım. İnsanımızın din, kültür, tarih, edebiyat ve ahlâki yönden yararlanacağını umuyorum. Hacimde küçük, muhteveda büyük olan bu eserin insanlığın hayrına olmasını yüce Mevlâ dan niyâz ediyorum. Eserin neşre hazırlanmasında yardımlarını esirgemeyen İzzet Şahin ve Cüneyt Tarım a ve bu eseri neşrederek ilim âlemine sunan Türkiye İlmî İçtimâî Hizmetler Vakfına ve kitabın basım sponsorluğunu üstlenen Kaanlar Gıda adına Zekeriya Kaan a teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Prof. Dr. Hikmet ÖZDEMİR İstanbul, 2008

7 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü GİRİŞ Harizmşahlar Devleti nin kuruluş ve yükseliş döneminde hizmet vermiş vatvat diye şöhret bulmuş Reşîdüddin Muhammed bin el- Vatvat ( / ) dört büyük halifenin sözlerini derleyerek hizmete sunmuştur. 1 Onun bu güzel eserini Osmanlı Dönemi âlim ve şâirleride ayrıca değerlendirerek halkın istifadesine takdim etmişlerdir. Dört halifenin yüzer veciz sözlerini türkçeye çevirerek halkın istifadesine sunan 16. Asır Osmanlı âlimlerinden biride Mustafa bin Muhammed dir. (ö ) Mustafa bin Muhammed, eserin başında bu eserin niçin, nasıl yazıldığı ve kime ithaf edildiği hakkında bilgi sunarak şöyle der: bu fakir-i kesîrü t-taksîr, ki nefs-i Kastamonî den ez af-ı ibâdullâhu s- Samed Mustafa bin Muhammed dir. Hz. Ebu Eyyûb-ı Ensârî aleyhi rahmetü l- Bârînin ravza-i şerifleri civârında, selâtin-i izâmdan merhûm ve mağfûrun leh Sultan Muhammed Hân aleyhi rahmetü r-rahmân binâ itdükleri medrese-i ma mûrede hikmet-i tedrise meşgul iken, vezir-i âli-rutbet ve düstûr-ı sâhıbkurbet, müşîr-i cihân ve müsteşâr-ı hâkân-ı cihân-bân, Aristo-fikr ü âsâfsıfât, Eflâtûn-rey ve Ferîdun-himmet, riâyet-i şer-i kavimde kavî ve sıhreyn ü hateneyn muhabbetinde seviyy, vâsıl-ı hutûnet-i aliyyetü ş-şân ve nâil-i derece-i vâlâ-mekân, nâsıb-ı râyât-ı kerem ve sâhib-i seyf ü kalem, râî-i reâyâ ve hâmî-i berâya, a nî Hazret-i Ferhat Paşa (987/1579) Ashâb-ı Kirâmdan Çıhâr-ı yâr-ı güzîn hazretlerinun Çıhâr-sad-kelimât-ı dûrerbâr ve güher-nisârları Lisân-ı Türkî ile tercüme olunması murâd-ı şerifleri olup bu dâîlerine işâret buyurıcak, ınkıyad-ı emr-i vâcibü l-iclâl ve itâat-i hikm-i mümtenü l-mis al ve makâle-i azîmü l-minvâli fehme kaîb ve dâire-i vehmden baîd olsun içün mehmâ emken Lisân-ı Türkî ile tercüme olunup tashîh-i lügât ve terşîh-i nikâtına taaruz olundı Mustafa bin Muhammed adı geçen eserin giriş kısmında kendisinin Kastamonulu olduğunu bildirmiştir. Halk arasında Hâcegî-zâde lakabıyla anılmıştır. İlmi ile amel eden salih bir insandır. Saf yaratılışlı, yumuşak huylu, temiz inançlı bir kimsedir. İstanbul da Mahmut Paşa, 7 1 Ceyhan Adem, Prof.Dr.,Türk Edebiyatında Hz. Ali Vecizeleri, Ankara, 2006, s

8 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 8 Edirne de Sultan Beyazıt ve Eyüp Sultan da bulunan Sultan Mehmet Medreselerinde hocalık yapmıştır. Edirne kadısı da olan ve bir çok eseri bulunan Mustafa bin Muhammed Eyüp Sultan da vefat etmiştir. Dört Hâlifenin yüzer veciz sözünü şerh eden Mustafa bin Muhammed in bilinen başka eserleride vardır. Te lif ve tercüme eserlerinden belli başlı olanları şunlardır: 1. Şerh-i Duâ-i Tahiyyât 2. Şerh-i Salavât-ı Me sûre 3. Şerh-i Duâ-i Kunût 4. Metâlibü l-âliye 5. Tercüme-i Haridetü l-acâyib ve Feriredetü l-garâib 6. Tercüme-i Sad Kelimât-ı Çıhâr-ı Yâr-ı Güzîn Mütercim Mustafa bin Muhammed, bu çok önem verdiği eserini iki ayrı tarihte biraz hat farklarıyla birlikte, iki ayrı devlet adamına takdim etmiştir. Bunlardan birini Eyüp Sultan Türbesi civarında Sultan Mehmet Medresesinde ders verirken Ferhat Paşa ya 2, diğer nüshayı da Edirne de Beyazıd Medresesi müderrisi iken Vezir-i Âzam Sokullu Mehmet Paşa ya 3 takdim etmiştir. Biz çalışmamızda bu nüshayı tercih ettik. Reşîdüddîn Vatvat ın dört büyük halifenin yüzer sözünü konu alan eserinin tercüme ve şerhi mahiyetinde olan Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn dört bölümden oluşmaktadır. 1. Şerh-i Sad Kelime-i Sıddîkıyye, 2. Şerh-i Sad Kelime-i Fârûkıyye, 3. Şerh-i Sad Kelime-i Zi nnûriyye, 4. Şerh-i Sad Kelime-i Ali. 4 Kastamonulu Mustafa bin Muhammed, dört halifenin yüzer vecizelerini açıklarken eserin baş kısmında onların kısa biyografilerini vermiştir. Bu vecizelerle ilgili kaynak olarak dayanaklarını İbn-i Sînâ, Zemahşerî, İmâm-ı Gazâlî, İmâm-ı Merginânî, Muhyiddin-i Arabî gibi âlimlerin özdeyişlerine dayandırmıştır. Ayrıca âyetlerden başka hadislere yer verirken de en çok kaynak olarak kullandığı muhaddis ve tarihçi Kuzâî nin (ö.454/1062) Şihâbü l-ahbâr isimli hadis kitabı 2 Süleymaniye Kütüphanesi, Âşır Efendi Böl. No:131 3 Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Böl. No:354 4 Ceyhan Adem, Türk Edebiyatında Hz. Ali Vecizleri, Öncü Kitap Yayınları, Ankara, 2006.s

9 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü olmuştur. Dokuzyüz civârında hadis-i şerif ihtivâ eden bu eser, tasnif ve tertibi çok güzel olduğundan ve aynı zamanda Hz. Peygamber in (sav) kısa veciz sözlerini de içerdiğinden edebiyat, sanat ve tasavvuf çevrelerince benimsenmiş ve çok sayıda ilim erbabınca atıflar yapılarak alaka gösterilmiştir. 5 Bu şerh ve tercümeler islâmî esaslara aykırı fikir ve düşünce taşımadığı, dört büyük halife tarafından nakledilmediğine dair kesin bir delil bulunmadığı sürece bu sözlerin onlara ait hikmetli sözler olduğunu kabul etmemiz gerekir. Esasen Hz. Peygamber e (sav) hizmet etmiş ve O nun çok yakınında bulunmuş bu büyük insanların sözleri, âyet ve hadislerden mülhemdir. Bu yüzden bazen hadislerle de karıştırılmıştır. Dört büyük halifenin yüz sözünün seçilmesinin sebepleri içerisinde, yüz sayısının belirgin bir şekilde belirtilmesinin dayanağı şüphesiz ki İslâmî rivâyetlerdir. Bir âyet-i kerimede yüce Allah a dua edilirken O nun esmâü l-hüsnası ile dua edilmesi istenmiştir. Bir hadis-i şerifte de Sevgili Peygamberimiz Allah ın doksandokuz ismi vardır. Bunları ezberleyip benimseyen cennete girer buyurmuştur. İbn-i Mâce nin bildirdiği sayıda esmâü l-hüsnâ nın sayısı Ahad ismi ile yüze çıkarılmıştır. 6 Şüphesiz ki Peygamberimiz in (sav) sözlerinin kolayca ezberlenip benimsenmesi için tertip edilen yüz hadislerin bir benzeri de, dört büyük sahabinin güzel yüzer sözünün seçilmesine örnek olmuştur. Yüz hadisi tertip edenlerin maksatları neyse halifelerin yüz sözünü tercih edenlerin maksatlarıda odur. 7 Yüz sözü ile alakalı olarak Peygamberimizin (sav) namazlardan sonra okunmasını tavsiye ettiği tesbîhât olmuştur. Peygamber Efendimiz bir hâdis-i şeriflerinde Namazın takipçileri vardır. Onları namazdan sonra söyleyenler hüsrana uğramazlar. Bunlar otuzüç kere tesbih, otuzüç kere tahmid, otuzüç kere tekbirdir. 8 Hz. Peygamber (sav) diğer bir hâdis-i şerifinde ise şu şekilde ifade buyurmuştur. Kim sabah namazının arkasından yüz kere tesbih, yüz kere tahmid, yüz kere tehlilde bulunursa deniz köpüğü gibide (çokta) olsa günahları affedilir. 9 Bu hâdis-i 9 5 Ceyhan, Adem, Hz. Ali nin Vecizeleri, s Topaloğlu, Bekir, Esmâü l-hüsnâ, DİA, İstanbul, 1995, C. II, S Öztoprak, Nihad, Klasik Türk Edebiyatında Manzum Yüz Hadisler, MÜ, Türkiyât Araştırmaları Enstitüsü, Basılmamış Doktora Tezi, İstanbul, Müslim, Mesâcid, Neseî, Sehv, 95

10 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 10 şerifte yüz sayısının açıkça ifade edildiğini müşahede ediyoruz. Yüz sayısı (sad mie) Kur an-ı Kerim de de açıkça belirtilmiştir. Allah yolunda mallarını harcayanların misâli yedi başak bitiren bir tane gibidir ki her başakta yüz tane vardır. Allah istediğine daha fazla verir. 10 Hz. Peygamber in (sav) yüz hadisi veya dört büyük halifenin yüz vecizelerinin derlenme, çevrilme ve açıklamalarının asıl sebebi yukarıda zikredilen âyet ve hadislerdir. Nitekim muharrir, mütercim, şair ve müstensihler eserlerini verirlerken hep bu ayet ve hadisleri göz önünde tutmuşlardır. Bu vecizeleri derlemenin müslüman kavimlerin edebiyatında asırlarca devam eden edebî bir gelenek olduğu herkesin malumudur. Arap ve Fars Edebiyatlarında onlarca eser vücûda getirilmiş ve bu kültür nesilden nesile aktarılmıştır. Hiç şüphe yok ki bu gelenek Türk edebiyatıyla da bütünleşerek günümüze intikal etmiştir. Bu vecizeleri derleyen, çeviren ve açıklayan çok sayıda kimsenin ihmalden ve islâmî tevâzudan dolayı bir çok nüshada isimlerini vermemeleri kendilerini ve yaşadıkları dönemi tanımamıza engel teşkil etmiştir. 11 Buna rağmen özellikle de çoğunluğu Hz. Ali nin olmak üzere diğer üç halifeyle de ilgili vecizeler vücûda getirilmiştir. Hz. Ali üzerinde daha çok durulmasının sebebi ise onun küçük yaştan itibaren Hz. Peygamber in (sav) yanında büyümesi ve hizmetinde bulunmasıdır. Mustafa bin Muhammed bu güzel eseri şerh ederken Arapça sarf ve nahiv kurallarına da yer vermiştir. Bugünkü insanımız tarafından anlaşılması güç olan bu eseri, günümüz insanının anlayabileceği bir biçimde aktarmayı görev saydık. Dört büyük sahabenin bu önemli güzel yüzer sözünü açıklamayı ve aynı zamanda iyi anlaşılması için yorumlamayı ihmal etmedik. Zira kısa insan ömründe maneviyatsızlık çok kötü bir hâldir. Âyet ve hadislerden sonra, gönüllere tesir edecek ve manevi feyz verecek hiç şüphe yok ki başta dört büyük halife ve diğer sahabilerin sözleri gelmektedir. Böylesine muteber âlimler tarafından yazılan ve gün yüzüne çıkarılmasını bekleyen bir eseri neşretme imkanını bahşeden yüce Mevlâ ya sonsuz şükür ve O nun yüzü suyu hürmetine kainatı yarattığı Resul-ü Muhammed e (sav) sonsuz salât ve selam olsun. 10 Bakara, 2/95 11 Ceyhan, Adem, Hz. Ali nin Vecizeleri, s

11 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü SAD KELİME YAZMALARI Kütüphanelerde Sad Kelimeler ve tercümeleri ile ilgili çok sayıda nüsha mevcuttur. Bunlardan bir kaçını tavsif etmekle yetineceğiz. Hâcegî-zâde Mustafa bin Muhammed: Sad Kelime-i Çıhâr-yâr-i Güzîn Tercümesi: 53 yr., 31 st., 271x171, 220x120 mm., az aharlı rakamlar kırmızı mürekkeple öbürleri siyah mürekkeple nesih hatla yazılmıştır. Sertaplı, miklapli, mukavva cilttir. Süleymaniye Kütüphanesi, Mihrişah Kitaplığı, nr. 354 (Çalışmamızda kullanılan nüshadır) Kastamonulu Mustafa bin Muhammed : Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn Tercümesi, 188 yaprak, 13 satır, 175x110,120x60 mm. Ebadında, koyu vişne çürüğü renginde, şemseli, mıklepli cepli, köşebentli cildi vardır. Aharlı kağıda nesihatla yazılmıştır yılında Abdullah bin Davut es-saray tarafından istinsah edilmiştir. Mühürlüdür. Ayrıca eserin Câmiî nin vatvat olduğu kaydı mevcuttur. Süleymaniye Kütüphanesi, Antalya Tekelioğlu Kitaplığı, No:199, yeni nr. 490 Kastamonulu Mustafa bin Muhammed, Şerh-i Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn, 155x140 mm, 92 yaprak, 19 satır. Tâlik hatla yazılmıştır. Süleymaniye Kütüphanesi, Esad Efendi Kitaplığı, nr.1351/4 Muhammet bin Abdulcelil el-vatvat tarafından yazılan Sad Kelime adlı bu eser, 898 yılında Kemal Halvetî ( ö. 912) tarafından şerh olunmuştur. 195x120, 88x88 mm. 58 yaprak, 8 satır, Salbek şemseli, köşebentli ve cedvelli, meşin cilt. Alt yaprağı biraz yıpranmış. Süleymaniye Kütüphanesi, Hacı Mahmud Efendi Kitaplığı, nr Kastamonulu Mustafa bin Muhammet, Tercüme-i Kelimât-ı Çıhâr-ı Yâr-ı Güzîn, yaprak, 17 satır talik hatla yazılmıştır. 152x68 mm ebadında. Başılığı ve sahifeleri cedvellidir. Meşin ciltli ve mühürlüdür. Kastamonulu Mustafa bin Muhammed 978 tarihinde Edirne de Beyazıd Medresesinde müderris iken telif edildiği kaydı mevcuttur. Süleymaniye Kütüphanesi, Hâlet Efendi Kitaplığı, nr. 84/2 11

12 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer Kastamonulu Mustafa bin Muhammed, Sad Kelime-i Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn. 131 yaprak. 17 satır. 153x110, 77x80 mm. Ebadında, ilk iki sayfası yaldızlı ve cedvelli, kırmızı cilt, sırtı meşin, kapakları bez kaplıdır. Nesih hatla yazılmıştır. Eserin 978 yılında telif edildiği kaydı mevcuttur. Süleymaniye Kütüphanesi, Yazma Bağışlar Kitaplığı nr. 216 Kastamonulu Mustafa bin Muhammed, Tercüme-i Sad Kelimat-ı Çıhâr-ı Yâr-i Güzîn, 4 halifenin vecizeleri, 103 yr, 19 st, 210x150, 160x70 mm ebadında, az aharlı, orta kalınlıkta kağıt üzerine siyah mürekkeple ve nesih hatla yazılmıştır. Kahverengi meşin ciltli, şemseli, salbekli, miklablı, sertaplıdır. Süleymaniye Kütüphanesi, Âşır Efendi Kitaplığı, nr

13 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü HZ. ÖMER Ebû Hafs Ömer b.el-hattâb b. Nüfeyl b. Abdiluzzâ el-kureşî el- Adevî (ö.23/644) Hulefâ-yi Râşidîn in ikinci ( ). Hz. Ömer (ra) hayatı hakkında çok sayıda yazılmış eser vardır. Biz bu çalışmayla Hz. Ömer ve diğer üç halifenin yüzer sözünün tercümesi olan en eski nüshalardan birindeki hayatı ile ilgili olan kısmını olduğu gibi aktarmayı uygun bulduk. Zira o devrin Türkçesi, ifade şekli ve olaya bakış tarzını öğrenmiş olacağız. Ayrıca o tarihten sonra istinsah edilen diğer nüshalarında birbirine ne denli yakın olduğunu tesbit etmiş olacağız. Elhamdûlillâhillezî celle zâtühü ve kemûle sıfâtühû ve s-salâtü alâ resûlihi Muhamedi l-münezzeli aleyhi âyâtûhû ve alâ âlihi ve ashâbihi l-lezîne hûm humâtü ş-şer i ve hüdâtühü, Emmâ ba dü bu şerh olunân kelimât hazret-i Emire l-mû minîn Ömer ibnû l-hattâbın radiyallâhu anhu yüz kelimesidir, her birisi cevâmi u l-kelimedendir. Cami u l-usûlde menâkıb-ı Ömerde zikrolunduğu üzere Hz. Ömer Emire l-mû minîn ebu Hafs Ömer ibni l Hattâb bin Nukayl bin Abdül- Uzzâ bin Rıyâh b. Kurt bin Rezâh bin adıyyibn-i Ka b bin Lüveyd e mülâkî olmuşdur. Ve vâlidesi Hanteme bint-i Hâşim bin el-mügîre bin Abdullah bin Amr bin mahzûmdur. Ve asahhı rivâyet üzre nûbûvvetden altuncı senede kırk recûl onbir imreeden sonra islamiyete gelüb islâmıyla ehl-i sîmâ-şâd olup islâmını birbirlerine beşâret itmûşlerdür ve îslâma gelmesîyle islâm zuhûr bulub küfürden Fark-ı fâhiş ile fark olunduğı içûn veya hakla bâtıl beynini fark îtdûğî içûn Fâruk tesmiye olunmışdur. Resulullâh sallallâhû aleyhi ve sellem hazretleriyle cemi ı gazevâta hâzır olmışdur ve müslimîn içün tarih ve guzât içün defter vaz îdenün evvelîdür ve kıyâm-ı ramazân içün mescide nâs Cem îdüb kanâdil ve şem le mescidi tezyîn ve tenvîr idenin evvelidür ve hazreti Ebî Bekir dâr-ı fenâdan rıhlet-i mûferred olîcak ahîdnâme yazdurub hilâfet içûn hazret-i Ömeri ta yîn idûb veliyy-ı ahd kılmışdur. Sinnî şerifleri altmışûç yıl olub âhır ömründe Muğire bin Şu benin kulu Ebu lü lü h mâh-ı zi l-hiccenin âhirinde çihârşembe gün ta n idûb rûh-ı pâkini tayyib ve tâhir teslîm îdub şehid olmışdur. Cümle müddet-i hilâfetî onaltı yıl alti ay olmışdur. Resulullah hazretinden beşyüz otuz hadis rivâyet 13

14 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 14 itmüşdür ba de l- vefât namazın Suheyb kılub hücre-i mübârekede cânib-i Ebîbekirde defin olmışdur ve hazret-i Ebîbekirin re si Resullullâh sallallâhû aleyhî ve sellem hazretlerinin mübârek ketifelerine muhâzî ve hazreti Ömerin re si nesulullâh sallalâhu aleyh ve sellem hazretlerinin mûbârek ricillerine muhâzî Vâkı olmışdur. ve hazreti Ömerin fezâili hakkında ba zı kütüb-ü mu teberede Eğer benden sonra nebi gelicek olsaydı o Ömer olurdu hadisi rivâyet olunmışdur. Eğer sâil sûâl idüb bu hadis-i şeriften münfehim olan hazreti Ömer Ebubekir radıyallahu anh hazretinden efdal olmakdur. Bâ husûs kazıyye-i akısdûr. cevâb virülür ki mecmû- ı fedâil mecmû a mukâbildür. yâni hazret-i Sıddık da fazâilin mecmû î fi l hakîka hazreti Ömerde olan fezâilden ekserdür, tafsil budur ki hazreti Ömer hakkında Resûllullah sallallâhû aleyhi vesselem hazretinin böyle didikleri nefsinde hazreti Ömer Hz. Ebubekirden efdâl olduğî içûn degildür belki levâzım-ı nübüvvet ki inzâr ve teblîğdür Hz. Ömerde ziyâde mevcut olduğı içündür. İslami Türk Edebiyatının daha çok dini tasavvufi mahvellerinde Hz. Ömer in şahsiyetiyle ilgili birçok motif ve imajlara rastlamak mümkündür. Ayrıca onun hayatı ve faziletleri hakkında müstakil mensur eserlerde mevcuttur. Hz. Ömer (r.a) peygamberimizin çok yakınında bulunması ve dünyada iken cennetle müjdelenmesi sebebi ile bir çok eserde ona yer verilmiş. Hz. Ömer in hayatı ve şahsiyetiyle ilgili yazılmış çok sayıda eser mevcuttur. Bunların içerisinde günümüz anlatımına en uygun, derli toplu ve anlaşılabilen eser Diyanet İslam Ansiklopedisidir. Buradaki bilgileri okuyucumuzlarımızla paylaşmanın daha yararlı olacağı düşüncesiyle aynen aktarıyoruz. Fil Vak ası ndan on üç yıl kadar sonra, diğer bir rivayete göre ise Büyük (Dördüncü) Ficâr savaşından dört yıl kadar önce Mekke de doğdu. Baba tarafından soyu Câhiliye döneminde Kureyş kabilesinin sefâret işlerine bakan Adî b. Kâ b kabilesine ulaşır ve Kâ b b. Lüey de Hz. Peygamber in nesebiyle birleşir. Annesi Mahzûm kabilesinden Hanteme bint Hâşim dir. Müslüman olmadan önceki hayatı hakkında yeterli bilgi yoktur. Babasının develerinin güttüğü, içkiye ve kadına çok düşkün olduğu, iyi ata bindiği, iyi silâh kullandığı ve pehlivan yapılı olduğu, güzel konuştuğu, okuma yazma bildiği, ensâb bilgisini öğrendiği, ticaret yaptığı, bu maksatla Suriye, Irak ve Mısır a gittiği, Kureyş kabilesi adına elçilik görevinde bulunduğu rivayet edilir.

15 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü Kureyş in bazı ileri gelenleri gibi putperestliğe bağlı kalarak önceleri Hz. Peygamber e ve İslâmiyet e karşı düşmanlık gösteren, bilhassa kabilesinden müslüman olanlara işkence yapan Ömer bi setin 6. yılında (616) müslüman oldu. Onun müslüman oluşuna dair kaynaklarda iki rivayet bulunmaktadır. Hemen hemen bütün kaynaklarda yer alan meşhur rivayete göre Hamza nın İslâm ı kabulünden sonra Ömer Hz. Peygamber i öldürmek üzere yola çıkmış, yolda karşılaştığı Nuaym b. Abdullah tan kız kardeşi Fâtıma ile kocası Saîd b.zeyd in müslüman olduğunu öğrenince onların evine gitmiştir. Onları Tâhâ sûresini okurken bulmuş, okuduklarını kendisine vermelerini istemiş, ancak bu isteği reddedilince kız kardeşini ve eniştesini dövmüş, kardeşi kendilerine Kur an öğreten ve Ömer den saklanan Habbâb b. Eret i de çağırarak müslüman olduklarını Ömer in yüzüne karşı söylemiştir. Bunun üzerine yumuşayan Ömer müslüman olmaya karar vermiş, Habbâb dan Resûlullah ın Erkam b. ebu l-erkam ın evinde olduğunu öğrenip oraya gitmiş ve kendisine biat ederek müslüman olmuştur. Diğer rivayete göre bir gece şarap içmek için içki arkadaşlarını aramış, kimseyi bulamayınca Kâbe ye gitmiş. Orada Kâbe yi önüne alan Hz. Peygamber in Beytü l-makdis e doğru namaz kıldığını görünce Kâbe nin örtüsü altına saklanarak ona yaklaşmış, Resûl-i Ekrem in okuduğu, Kureyşliler in Kur an için söyledikleri, Şairlerin, kâhinlerin veya Muhammed in uydurmasıdır şeklindeki sözlere cevaplar veren Hâkka sûresinin âyetlerini duyunca müslüman olmaya karar vererek Hz. Peygamber i takip etmiş, Hz. Peygamber in, evine girmeden önce onu farkedip Ne var Yâ Ömer? diye sorması üzerine, Allah a, Resulüne ve onun Allah katında getirdiği şeylere iman etmeye geldim deyince Resûlullah, Ey Ömer! Allah sana hidayet nasip etti diyerek göğsünü sıvazlamış ve imanda sebat etmesi için ona dua etmiştir. Bu rivayetlerden ikincisi tercihe değer görülmektedir. Hz. Ömer in müslüman oluşunun Resûl-i Ekrem in Ya rabbi! İslâmiyet i Ömer b. Hattâb veya Amr b. Hişâm (Ebû Cehil) ile teyit et duasının bir tezahürü olduğu belirtilmektedir. Hz. Ömer müslüman olduğu gece Ebû Cehil in evine giderek İslâm ı kabul ettiğini bildirdi; ayrıca ertesi gün Cemîl b. Ma mer el-cumahî ye müslüman olduğunu bütün Kureyşliler e ilân ettirdi. Onun İslâmiyet e girmesinden sonra müslümanlar ilk defa Kâbe de toplu olarak namaz kıldılar. 15

16 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 16 Hz. Ömer in müslüman olmasından Medine ye hicretine kadar geçen altı yıllık süre hakkında kaynaklarda bilgi bulunmamaktadır. Müslümanlar Medine ye hicret etmeye başlayınca Ömer de yanında ağabeyi Zeyd, karsı ve oğlu Abdullah başta olmak üzere akraba ve arkadaşlarından oluşan yirmi kişilik bir kafileyle Mekke den ayrılıp Kubâ ya gitti ve Rifâa b. Abdülmünzir in evine misafir oldu. Resûlullah bir evde toplanan ensarın erkeklerinden biat alırken kadınların başka bir evde toplanmasını emretti. Resûl-i Ekrem, Ömer i Mekke de Ebû Bekir le, Medine de Ben ı Sâlim kabilesinden itbân b. Mâlik ile (bazı rivayetlerde Uveym b. Sâide, Muâz b. Afrâ veya Evs b Havlî) kardeş ilân etti. Hz. Peygamber in Medine ye gitmesinden sonra diğer birçok muhacir gibi Kubâ da oturmaya devam eden Ömer, gün aşırı Medine ye giderek Resûlullah ile görüşür, gitmediği günlerde İtbân gider ve akşamları yeni nâzil olan âyetlerle Hz. Peygamber den öğrendiklerini birbirlerine anlatırlardı. Katıldığı seriyyeler dışında Resûl-i Ekrem in yanından hiç ayrılmayan Hz. Ömer kumandanlığını Resûlulllah ın yaptığı bütün savaşlarda, Hudeybiye Antlaşması, Umretü l-kazâ ile Vedâ haccında bulundu. Hz. Peygamber; Hudeybiye de Kureyşlilerle görüşmek üzere Ömer i Mekke ye göndermek istedi. Ancak o Kureyşliler in kendisine karşı büyük bir düşmanlık beslediğini ve orada kabilesinden kendisini koruyacak kimsenin bulunmadığını söyleyerek Hz. Osman ın gönderilmesini teklif etti. Hudeybiye Antlaşması nda yer alan. Resûl-i Ekrem in ve müslümanların o yıl umre yapamayacakları, müslüman olup Hz. Peygamber e sığınanların Kureyşliler e iade edileceği gibi şartları içine sindiremedi. Bu antlaşmanın Feth sûresinde feth-i mübîn olarak nitelendirilmesini de anlamakta güçlük çekti ve Medine ye dönme kararını bir türlü kabul edemedi. Kendisini Hz. Ebû Bekir ikna etti. Daha sonra antlaşmanın sonuçlarını görünce bu tavrından dolayı pişmanlık duydu. Resûlullah, Hayber in fethinden sonra 7. yılın Şâban ayında (Aralık 628) Hevâzinliler e karşı gönderdiği otuz kişilik müfrezenin başına Hz. Ömer i kumandan tayin etti. Mekke nin fethinde İslâm ordusu henüz şehre girmeden Hz. Peygamber in çadırına gelen Kureyş reisi Ebû Süfyân ın putları övdüğünü duyunca karşı çıktı ve onun müslüman olmasında rol oynadı. Fetihten sonra erkeklerden biat alan Resûl-i Ekrem kendisi adına Kureyşli kadınlardan biat almasını ona

17 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü emretti. Ayrıca Kâbe deki resimleri imha vazifesini de yerine getirdi. 630 yılında Tebük Gazvesi öncesinde ordunun teçhizi için malının yarısını bağışladı. Hz. Peygamber rahatsızlığı sırasında oluşturduğu orduya Üsâme b. Zeyd i kumandan tayin etti ve Ömer i onun emrinde görevlendirdi. 11. yılın Safer ayının son haftasında (Mayıs 632) namazı Hz. Ebû Bekir in kıldırmasını emretti. Bir rivayete göre Hz. Âişe, babasının zayıf sesli ve çok hassas olup Kur an okurken ağladığını söyleyerek namazı Hz. Ömer in kıldırmasını istemiş, hatta bunu Ömer e söylemiş, o da namaz kıldırmaya başlamış, ancak Resûl-i Ekrem buna engel olmuştur. Hz. Peygamber, hastalığının şiddetlendiği bir sırada kâğıt ve kalem getirilip söyleyeceklerinin kaydedilmesini istemişti. Hz. Ömer in de aralarında bulunduğu bazı sahâbîler buna gerek olmadığını, Resûlullah ın rahatsızlığının şiddetlenmesi yüzünden böyle bir talepte bulunduğunu, Allah ın kitabı ve Hz. Peygamber in sünnetinin yeterli olduğunu söylemiş, bazıları ise aksi kanaat belirtmiş, bunun üzerine Resûl-i Ekrem, yanında tartışmamalarını söyleyerek kendisini yalnız bırakmalarını bildirmiştir. Tarihe Vasiyetnâme veya Kırtâs Vak ası diye geçen bu olay bilhassa Şiîler tarafından Hz. Ömer aleyhine kullanılmıştır. Resûl-i Ekrem in vefatı sahâbîler arasında büyük bir üzüntü ve şaşkınlık meydana getirmiş. Hz. Ömer, Mescid-i Nebevî de, Resûlullah ölmemiştir! Allah onu muhakkak ki tekrar gönderecek ve böyle söyleyen kimselerin ellerini ve ayaklarını kestirecektir! sözleriyle duygularını ifade etmiş, onu ve diğer sahâbîleri Hz. Ebû Bekir ikna etmiştir. Hz. Peygamber in vefatı üzerine ensarın Sakifetü Benî Sâide de toplanarak halife seçimi konusunu görüştüğü öğrenen Ömer yanına Ebû Bekir ile Ebû Ubeyde b. Cerrâh ı da alıp oraya gitti. Hz. Ebû Bekir onlara Ömer i veya Ebû Ubeyde yi halife seçmelerini teklif etti. Ancak Ömer ve Ebû Ubeyde, o varken bu görevi üstlenemeyeceklerini belirterek Ebû Bekir e biat ettiler. Hz. Ömer ertesi gün Mescid-i Nebevî de bir konuşma yaparak müslümanlardan Kur ân-ı Kerîm e sarılmalarını ve Ebû Bekir e biat etmelerini istedi. Hz. Ebû Bekir in hilâfeti döneminde Hz. Ömer ona müşavirlik yaptı. Halife olunca Üsâme b. Zeyd kumandasındaki orduya hareket emri veren Hz. Ebû Bekir; Hz. Ömer in Medine de kalmasını istedi ve bunun için Üsâme den izin aldı. Peygamberlik iddiasında bulunanlarla savaş- 17

18 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 18 ma konusunda bir ihtilâf olmasına rağmen zekât vermek istemeyen kabileler hakkında ashap arasında farklı görüşler ortaya çıktı. Lâ ilâhe illallah diyenlerle savaşmanın doğru olup olmayacağı hususunda Hz. Ömer in başlattığı tartışma Hz. Ebû Bekir in namaz kılmayı kabul edip zekât vermek istemeyenlerle savaşmanın şart olduğu konusunda farklı düşünenleri ikna etmesiyle son buldu. Hz. Ömer Medine ye saldırmak isteyen âsilerin dağıtılmasını sağlayanlar arasında yer aldı. Peygamberlik iddia eden Tuleyha b. Huveylid üzerine bizzat yürümeye hazırlanan halifeyi Hz. Ali ile birlikte bu kararından vazgeçirdi ve ordunun başına Halid b. Velîd in getirilmesini sağladı. Ticaret yapmayı sürdürmek isteyen Hz. Ebû Bekir e müdahale edip Beytülmâle bakan Ebû Ubeyde den ona maaş bağlattı. Ebû Bekir in müellefe-i kulûbdan iki kişiye tahsisat ayırmasına karşı çıkarak artık onlara ihtiyaç kalmadığını söyledi. Müseylimetülkezzâb ile yapılan Akrabâ savaşında (11/632) hâfız sahâbîlerden bir kısmının şehid düşmesi üzerine Kur an ın toplanması konusunu Hz. Ebû Bekir e açtı. Resûl-i Ekrem in yapmadığı bir işi yapma hususunda tereddüt gösteren halifeyi ikna edip vahiy kâtiplerinin yazdığı dağınık haldeki âyet ve sûrelerin Zeyd b. Sâbit başkanlığında bir heyet tarafından bir araya getirilmesini sağlar. Hz. Ebû Bekir Medine den ayrıldığında veya hastalığında kendisine vekâlet etti. Hz. Ebû Bekir namaza çıkamayacak derecede hastalanınca imamlık görevini Hz. Ömer e bıraktı ve onu yerine halef tayin etmek üzere Abdurrahman b. Avf, Saîd b. Zeyd, Osman b. Affân, Üseyd b. Hudayr gibi sahâbîlerle istişareye başladı. Bunlardan bazıları Hz. Ömer in sert mizacını ileri sürerek çekincelerini dile getirdiler. Halife görüşmelerini tamamladıktan sonra Hz. Osman ı çağırarak bu hususta bir ahidnâme yazdırıp mühürledi; yanına Hz. Ömer ile Hz. Osman ı alıp Mescid-i Nebevî ye gitti ve halka şöyle dedi: Sizin için halife seçtiğim kişiye razı olur musunuz? Bir yakınımı tayin etmedim. Allah a andolsun ki bütün gücümle düşünüp taşındım ve Ömer b. Hattâb ı uygun buldum; onu dinleyin ve ona uyun orada bulunanların hepsi olumlu cevap verdi. Hz. Ebû Bekir in vefat ettiği gün (22 cemâziyelâhir 13/23 Ağustos 634) Hz. Ömer Mescid-i Nebevî de biat aldı ilk iş olarak, kaybettikleri bölgeleri geri almak için harekete geçen Sâsânîler e karşı halkı Irak cephesindeki mücahidlere yardıma çağırdı ve Ebû Ubeyd es-sekafi yi 1000 kişilik bir birliğin başında Irak a gönderdi. Ebû Ubeyd in Köprü

19 Hz. Ömer İn Yüz Vecİz Sözü Savaşı nda şehid olması üzerine Sa d b. Ebû Vakkâs ı kumandan tayin etti. Kâdisiye Savaşı nı kazanan Sa d (15/ 636) Sâsânî ordusunu takip ederek Medân i ele geçirdi. (Safer 16/ Mart 637). Sâsâni kuvvetleri Celûlâ Savaşı nda da yenilgiye uğratıldı. (16/637). Fetihlerin bu aşamasında Hz. Ömer, Sa d b. Ebû Vakkâs a Hire yakınlarında Kûfe yi, Utbe b. Gazvân a da Basra yı ordugâh şehir olarak kurmalarını emretti. Utbe b. Gazvân, İran nın Ahvaz bölgesini fethetti (17/638); ancak bölge bir yıl sonra tekrar Sâsânî ordusunun eline geçti. Nu mân b. Mukarrin e yardım için gelen ordu çetin bir mücadeleden sonra Tüster i fethetti (20/641). Celûlâ ve sul u ele geçiren müslümanlar Nihâvend zaferiyle Irak ın fethini tamamladı (21/641). Hz. Ömer, Bizans İmparatorluğu na karşı Suriye cephesindeki savaşlara da ara verilmeden devam edilmesini emretti. Hz. Ebû Bekir döneminde kazanılan Ecnâdeyn zaferinden (13/634) sonra Hz. Ömer devrinde yapılan Fihl Savaşı nda müslümanlar Bizans kuvvetlerine büyük zayiat verdiler (28 Zilkade 13/23 Ocak 635). Mercüssuffer de yenilip Dımaşk a sığnan Bizans askerlerini takip ederek şehri kuşatıp Mercürrûm Savaşı nı da kazandılar. Bu sırada Ba lebek, Humus ve Hama şehirleri de ele geçirildi. Müslümanların bu başarıları üzerine Bizans İmparatoru Herakleios Hıristiyan Araplar ın ve Ermeniler in katıldığı büyük bir ordu hazırladı. Ancak Bizans ordusu Yermük Muharebesi nde ağır bir yenilgiye uğradı (12 Recep 15/ 20 Ağustos 636) ve bölgedeki bütün şehirler müslümanların eline geçti. 16 (637) yılında Şeyzer, Kınnesrîn, Halep, ardından Antakya, Urfa, Rakka ve Nusaybin kısa aralıklarla müslümanlara teslim oldu. Öte yandan Filistin in fethine devam edildi ve Kudüs kuşatıldı. Patrik Sophronios şehrin anahtarlarını o sırada inceleme ve görüşmelerde bulunmak için Suriye ye gelen Câbiye de bulunan Hz. Ömer e teslim etmek istediğini belirtti. Halife bizzat Kudüs e giderek halka eman verip kendileriyle bir antlaşma yaptı (17/638). Daha sonra Filistin in sahil şehirleri başta olmak üzere diğer yerleşim yerleri fethedildi. Hz. Ömer sahillere yakınlığı dolayısıyla tehlike oluşturan Kıbrıs ın fethine deniz seferinin zorluğunu düşünerek izin vermedi. Ancak Suriye ve Filistin de mağlûp olan bir kısım Bizans kumandan ve askerlerin Mısır a kaçtığını ve Mısır fethinin gerekli olduğunu söyleyen Amr b. Âs ın görüşünü benimseyerek Mısır ın fethini emretti. Mısır ın fethi üç yılda tamamlandı (19-21/ ). 19

20 Sad Kelİme-İ Hazret-İ Ömer 20 Bu arada Hz. Ömer diğer deniz seferlerine ve bunun için bir donanma kurulmasına müsaade etmedi. Onun bu kararında gemilerin batmasıyla sonuçlanan iki teşebbüsün etkisi bulunmaktadır. Sonuçta İslâm orduları onun zamanında Sâsânî İmparatorluğu na tâbi Irak, İran ve Azerbaycan ile Bizans İmparatorluğu na tâbi Suriye, el-cezîre, Filistin ve Mısır ı İslâm ülkesine kattılar. Gerçekleştirilen fetihler sonucu ele geçirilen ganimetlerde büyük artış oldu. Hz. Ömer, müslümanlarla gayri Müslimlere ait yeni ortaya çıkan çeşitli problemleri ve ihtiyaçları görerek bunların halledilmesi yolunda düzenlemelere teşebbüs etti. Bu düzenlemelere, kazanılan ganimetlerle İslâm ın eline geçen bu çok büyük coğrafyada yaşayan başka dinden insanlar ve onların sahip oldukları toprakları ele alarak başladı. Ganimet ve toprak meseleleri yanında müslümanların Suriye de yerleşimi hususunu görüşmek üzere Safer 16 (Mart 637) tarihinde bazı sahâbîlerle birlikte Câbiye şehrine gitti. Suriye deki bütün valilerin katıldığı toplantıda gelirlerin taksiminde göz önünde bulundurulacak esasları ortaya koydu ve müslümanların gayri müslimlerle münasebetlerinde dikkat edecekleri hususlara işaret etti. Bu sırada Kudüs ü teslim alan Hz. Ömer bütün kumandan ve valilerle istişarelerde bulundu. Bizans tan gelecek saldırıların önlenmesi için Câbiye deki ordugâhın dağıtılarak iki ayrı cephede savunma hatlarının kurulmasını kararlaştırdı ve mevcut şehirlere yerleşmesini istedi. 17 (638) veya (639) yılında Amvâs ta çıkan veba salgını buradan Suriye nin çeşitli yerlerine yayıldı. Bu salgında başta Ebû Ubeyde b. Cerrâh olmak üzere birçok sahâbî ile e yakın kişi öldü. 20 (641) yılında Hayber ve çevresindeki Yahudileri Arap yarımadası dışına çıkaran Hz. Ömer daha sonra Hayber e giderek bu bölgedeki toprakların durumunu inceledi. Barış veya savaş yoluyla alınmalarına ve Hz. Peygamber in yaptığı taksimata göre bu toprakların sahiplerine verilmesini istedi. Topraklardan beytülmâl hissesi olarak Resûl-i Ekrem in hanımlarına düşen paylar hususunda kendilerini serbest bıraktı; bir kısmı toprağı, bir kısmı gelirini almaya karar verdi. Fedek toprakları yarısı Hz. Peygamber e ait olmak üzere barış yoluyla ele geçirilmişti. Hz. Ömer bu toprakların fiyatını tesbit ettirdi. Yarısının karşılığını Fedekliler e ödedikten sonra onları da diğerleriyle birlikte Suriye tarafına sürdü. Aynı tarihte Necranlı Hıristiyanlar da Kûfe

MÜSNED-İ ÂİŞE MÜSNED-İ ÂİŞE. KONEVİ YAYINLARI Hadis. Hazırlayan Menar GÜNDÜZ. Editör Ramazan Sönmez. Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H.

MÜSNED-İ ÂİŞE MÜSNED-İ ÂİŞE. KONEVİ YAYINLARI Hadis. Hazırlayan Menar GÜNDÜZ. Editör Ramazan Sönmez. Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H. KONEVİ YAYINLARI Hadis MÜSNED-İ ÂİŞE Hazırlayan Menar GÜNDÜZ MÜSNED-İ ÂİŞE Editör Ramazan Sönmez Sayfa Düzeni ve Kapak Tasarım H.İbrahim Ceylan Baskı Dizgi Ofset Son Okuma Ali Menekşe 1. Baskı Eylül 2008

Detaylı

Mİ YAZILARI.indd 1 25.09.2012 12:06:45

Mİ YAZILARI.indd 1 25.09.2012 12:06:45 Mİ YAZILARI.indd 1 25.09.2012 12:06:45 DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI YAYINLARI - 914 CEP KİTAPLARI - 103 Tashih İsmail DERİN Grafik & Tasarım Mücella TEKİN Emre YILDIZ Baskı Korza Yay. Bas. San. ve Tic. Ltd.

Detaylı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı

ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3. Hayatı ULUSLARARASI EMÎR ABDÜLKÂDİR EL-CEZÂİRÎ SEMPOZYUMU 3 Hayatı Tam adı Abdülkâdir b. Muhyiddîn b. Mustafa dır. Nesebi Hz. Hasan vasıtasıyla Hz. Peygamber e (sav) ulaşır. Uzun süre Fas ta ikâmet ettikten sonra

Detaylı

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr.

peygamberim Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar - Prof. Dr. Recai Doğan Yayın Yönetmeni: Dr. Yüksel Salman Yayın Koordinasyon: Dr. amb p peygamberim T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI T E M E L İ S L A M B İ L G İ L E R İ peygamberim a m DİYANET İŞLERİ BAŞKANLIĞI Editör: Prof. Dr. Mehmet Emin Özafşar -

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2054 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1088. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program LK DÖNEM SLÂM TAR H

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2054 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1088. Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program LK DÖNEM SLÂM TAR H T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2054 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1088 Anadolu Üniversitesi lâhiyat Önlisans Program LK DÖNEM SLÂM TAR H Editör Yrd.Doç.Dr. Casim AVCI Yazarlar Prof.Dr. Hüseyin ALGÜL

Detaylı

70 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

70 Şırnak Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Özler, Mevlüt, İslâm Düşüncesinde İnanç Hürriyeti, İstanbul, 1997. Râğıp el-isfehânî, Müfredât, İstanbul, 2007. Seyyid Şerif, Şerhu l-mevâkıf, Beyrut, 1998. Şehristanî, el-milel, Beyrut, 2001. Seyyid Bey,

Detaylı

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ

HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ HZ. MUHAMMED (S.A.V.) İN MUCİZELERİ İSMET ÇALAPKULU 2 HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ www.ismetcalapkulu.com Mail Adresi: bilgi@ismetcalapkulu.com HZ. MUHAMMED (S.A.V.) ĐN MUCĐZELERĐ 3 BU KĐTAP KÜTÜPHANENĐZE

Detaylı

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL

ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖ RET M TEMEL D Nî B LG LER ( slam, 1) ( SLAM, 1) Ö RET M MATERYAL ORTAÖĞRETİM TEMEL DİNÎ BİLGİLER (İSLAM, 1) ÖĞRETİM MATERYALİ YAZARLAR Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ Yrd. Doç. Dr. M. Vehbi DERELİ I II

Detaylı

AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.)

AHMED ZİYAÜDDÎN GÜMÜŞHANEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) 1 KİTAP ADI: AHMED ZİYÂÜDDÎN GÜMÜŞHÂNEVÎ (K.S.) 2.BASKI MART- 2015 EDİTÖR Abdullah Özcan KİTAP TEMİN: GÜYAD Gümüşhane İli ve İlçeleri Kalkındırma Derneği Tlf: 0216 335

Detaylı

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA

RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe DOĞRU BİLDİĞİMİZ YANLIŞLAR Bad-ı Saba MUSTAFA İRŞAD DERGİSİ YIIL::3 SAYII:: 23 OCAK ŞUBAT 2012 SAYIISII EDİTÖR GÜLENAY ZİYA GRAFİK TASARIM MUSAVVİBE RASULULLAH IN NURUNDA KURAN VE SÜNNETE UYABİLMEK Betül SAYGINER UMMANDAN GELEN DÖRT ŞİAR Musavvibe

Detaylı

Hasan El-Kudsî bin Muhammed El-Kudsî

Hasan El-Kudsî bin Muhammed El-Kudsî Hasan El-Kudsî bin Muhammed El-Kudsî MÜDERRİS HASAN KUDSÎ EFENDİ VE İCAZETLERİ ( H.1264-1340 / M.1847-1921 ) Yrd. Doç. Dr. İsmail BİLGİLİ KONYA 1433 / 2012 Müderris Hasan Kudsî Efendi Ve İcazetleri MÜDERRİS

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ. YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ HADİS METİNLERİ YAZAR Prof. Dr. Zekeriya GÜLER EDİTÖR Ömer ÖZDİLEK DİL UZMANI Ahmet POLAT GÖRSEL TASARIM Emre ANDER ÖLÇME-DEĞERLENDİRME UZMANI Mehmet Akif KARAKUŞ PROGRAM GELİŞTİRME

Detaylı

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EYYÜP B. TEMÎME ES-SAHTİYÂNÎ VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ.

T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EYYÜP B. TEMÎME ES-SAHTİYÂNÎ VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ. T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EYYÜP B. TEMÎME ES-SAHTİYÂNÎ VE HADİS İLMİNDEKİ YERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Osman YAĞMUR MART- 2015 T.C. BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EYYÜP

Detaylı

Hat: Mehmet Özçay Tezhip: Gülsüm Gügercin

Hat: Mehmet Özçay Tezhip: Gülsüm Gügercin Hat: Mehmet Özçay Tezhip: Gülsüm Gügercin Peygamber Efendimiz (s.a.v.) buyurdular ki: Beş şey gelmeden önce beş şeyin kıymetini bilin; Ölüm gelmeden önce hayatın, hastalık gelmeden önce sağlığın, meşguliyet

Detaylı

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında

DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com. Osmanlı Hakkında DİNİMİZ İSLAM www.dinimizislam.com Osmanlı Hakkında Künye Sahibi: Mehmet Ali Demirbaş Gazeteci Yazar 29 Ekim Cad. No:23 Kat:4 Yenibosna İstanbul Tel: (0212) 454 38 20 mehmetali.demirbas@tg.com.tr Hazırlayan:

Detaylı

EL-VELÎD B. UKBE NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Anahtar Kelimeler: Mekke, Medine, Mervan, sahabi.

EL-VELÎD B. UKBE NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ. Anahtar Kelimeler: Mekke, Medine, Mervan, sahabi. EL-VELÎD B. UKBE NİN HAYATI VE SAHÂBE ADÂLETİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Anahtar Kelimeler: Mekke, Medine, Mervan, sahabi. Adem DÖLEK* Hayatı: Nesebi: el-velîd b. Ukbe b. Ebî Muayt b. Ebî Amr Zekvan b.

Detaylı

HZ. PEYGAMBER İN MUHATAP OLDUĞU ÖĞÜT TALEPLERİ

HZ. PEYGAMBER İN MUHATAP OLDUĞU ÖĞÜT TALEPLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı HZ. PEYGAMBER İN MUHATAP OLDUĞU ÖĞÜT TALEPLERİ Recep GÖZELCEOĞLU Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 HZ. PEYGAMBER İN MUHATAP

Detaylı

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ *

HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Hitit Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2009/1, c. 8, sayı: 15, ss. 135-158. HADİS KAYNAKLARINDAKİ TARİHE/VÂKIAYA AYKIRI RİVAYETLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ * Ali ARSLAN ** Özet Hadis Kaynaklarındaki

Detaylı

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR

ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR ANADOLU İMAM HATİP LİSELERİ FIKIH OKUMALARI YAZARLAR Prof. Dr. Abdullah KAHRAMAN Doç. Dr. Servet BAYINDIR Yrd Doç. Dr. Recep ÖZDİREK Yrd. Doç. Dr. Adnan MEMDUHOĞLU Yrd. Doç. Dr. İbrahim YILMAZ Yrd. Doç.

Detaylı

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru

içindekiler Şükrü ÖZBUĞDAY / 5 İnsan Hakkı Ve Onuru Kutsaldır Prof. Dr. Ramazan ALTINTAŞ / 10 Cahiliye Ve Çiğnenen İnsan Onuru 1 Konya İl Müftülüğü Kültür Yayınları Sayı: 6 Yıl: 2013 Yayın Yönetmeni Şükrü ÖZBUĞDAY İl Müftüsü Yayın Koordinatörü ve Editör Dr. Hamza KÜÇÜK İl Müftü Yrd. Yayın Kurulu Dr. Hamza KÜÇÜK Yusuf ARIKAN Selma

Detaylı

HİZMET ŞUURU. Numan Koçak

HİZMET ŞUURU. Numan Koçak HİZMET ŞUURU HİZMET ŞUURU Numan Koçak HİZMET ŞUURU Copyright Işık Yayınları, 2015 Bu eserin tüm yayın hakları Işık Yayıncılık Tic. A.Ş. ye aittir. Eserde yer alan metin ve resimlerin Işık Yayıncılık Tic.

Detaylı

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler

Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ İLÂHİYAT FAKÜLTESİ DERGİSİ Cilt: 19, Sayı: 1, 2010 s. 43-67 Hz. Peygamber in (sav) Çocuklarla İlişkileri Üzerine Tespit ve Değerlendirmeler Adem Apak Doç. Dr., UÜ. İlahiyat Fakültesi

Detaylı

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi

ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi ALEVİLİK NEDİR? Doç. Dr. İbrahim ARSLANOĞLU G.Ü. Gazi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Aleviliğin ne olduğu, gerek Aleviler ve gerekse bu grubun dışında bulunan kişiler ve bilim adamları tarafından tartışılmaktadır.

Detaylı

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI

HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Dinbilimleri Akademik Araştırma Dergisi III (2003), Sayı: 2 23 HZ. PEYGAMBER VE İNSAN HAKLARI Yrd. Doç. Dr. Saffet SANCAKLI* ÖZET Günümüz dünyasında insan hakları bir değer olarak gitgide daha bir önem

Detaylı

Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1

Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1 Celâleddin Karatay ın Hayatı ve Siyasi Kariyeri * 1 PROF. DR. NEJAT GÖYÜNÇ ARMAĞANI 575 Dr. Zehra ODABAŞI SÜ Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Celâleddin Karatay ın, devşirilmesinden gulâmhanede yetişmesine

Detaylı

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır?

Mobil Test Sonuç Sistemi. Nasıl Kullanılır? Mobil Test Sonuç Sistemi Nasıl Kullanılır? Takdim Sevgili Öğrenciler ve Değerli Öğretmenler, Eğitimin temeli okullarda atılır. İyi bir okul eğitiminden geçmemiş birinin hayatta başarılı olması beklenemez.

Detaylı

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR

KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR KUR AN DA TEMEL SİYASÎ KAVRAMLAR Yrd. Doç. Dr. Abdurrahman ALTUNTAŞ GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ YAYINLARI Bağlarbaşı Mahallesi 29100 / Gümüşhane Telefon: 0 456 233 74 25 pbx Faks: 0 456 233 74 27 Yayın Numarası:

Detaylı

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1

ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT 1 Fırat Üniversitesi Harput Uygulama ve Araştırma Merkezi Geçmişten Geleceğe Harput Sempozyumu, Elazığ 23-25 Mayıs 2013 667 ARTUKOĞULLARINDAN CUMHURİYET E KADAR HARPUTLU MÜELLİFLER Yrd. Doç. Dr. Enver DEMİRPOLAT

Detaylı

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5

ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 ilâhiyât İhsan Tamgüney in (Sultan Baba) Hayatı, Kişiliği ve Tasavvuf Anlayışı Vahit Göktaş ISBN 978-605-4696-05-5 1. Baskı: Aralık 2013 2. Baskı: Nisan 2014 Sertifika No: 13858 Mizanpaj: Tavoos Sayfa

Detaylı

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER

İLİM VE KÜLTÜR TARİHİNDE SiVÂSÎLER Sempozyum Koordinatörü Yayına Hazırlayan Bilim Kurulu Yürütme Kurulu Sekreterya : Alim YILDIZ Abdusselam BULUT : Prof.Dr. H.İbrahim DELİCE Prof.Dr. Hüseyin YILMAZ Doç.Dr. Galip YAVUZ Yrd.Doç.Dr. Sadık

Detaylı