8051 MİKROKONTROLÖR YAZILIM OTOMASYONU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "8051 MİKROKONTROLÖR YAZILIM OTOMASYONU"

Transkript

1 SAV Fen Bilimleri Ensiüsü Dergisi 5.Cil, 2.Say (Eylül 200) 805 Mikrokonrolör Yazlm Oomasyonu 805 MİKROKONTROLÖR YAZILIM OTOMASYONU Cenil Öz, Ali Gülbağ, Serap Çakar Öze - Mikrokonrolörler endüsride, konrol, kumanda ve oomasyon amac ile yaygn olarak kullanlmakadr. Her bir mikrokonrolörün kendine özgü yaps ve korno kümesi mevcuur. Dolays ile bu cihazlar üzerinde yazlm gelişirecek eleman bulmak zordur. Böylece, gelişirilen yazlmlar pahalya mal olmaka, yazlm gelişiren eleman değişikliğinde işe adapasyon zorluğu bulunmakadr. Bu zorluklardan yola çkarak, 805 mikrokonrolörü hakknda çok az bilgisi olan kullanclarn dahi basi görsel araçlar uygun bir şekilde dizerek 805 yazlm gerçekleşirebileceği bir "805 PROGBAS" (805 Program Basileyici) program gerçekleşirilmişir. "805 PROGBAS" programnda görsel araçlarla dizaynedilen şemaik yap derlendiğinde 805 assembler program kod dosyas oluşurulmakadr. Anahar kelimeler - oomasyon u 805 mikrokonrolör, program Absrac - Microconrollers are widely used in indusrial applicaions a purpose o conrol, command and auomaion. Each microconroller has a special srucure and conmand se. Consequenly, i is diicul o ind a person who develops soware on hese equipmens. So ha, i is very expensive o develop soware, and in he need o personel change in soware developmen deparmen, i is diicul o be adaped o new work or new personel. Due o hese diculies, a soware ha is named as 805 Program Simpliier (805 - PROGBAS) was implemened o ge people who knows lile o implemen a soware o 805 via aranging some visual icons properly. In prepared soware when he designed schemaic srucure is compiled by using schemaic icons, he program generaes he assembler codes. In conlusion, he codes or 805 microconroller may be easily obained according o he aim. Key Words - auomaion. 805 microconroler, program C. Öz, A. Gü/bag, S. Çakar, SA. Ü. Mühendislik Fakülesi. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Sakarya I.GİRİŞ Oomasyonun gelişimi ile birlike kannaşk işlemlerin gerçekleşirilmesinde saysal bilgisayarlar kullanlmaya başlanmşr. Maliyei düşürmek oomasyonun amaçlanndan en genel olandr. Bu emel prensip oomasyonda kullamlan saysal bilgisayarlar için de geçerlidir. Bilgisayann maliyeinin yüksek oluşu mik:rokonrolörlerin kullammn yaygnlaşrmşr. Çok sayda mikrokonrolör bulunmas ve her mikrokonrolöre ai komu kümesinin arkl olmas programeiar zorlamaka, her bir mikrokonrolör için özel uzmanlaşma gerekinekedir. Bilgisayar ve programlama ekniğindeki gelişmelere bağl olarak program oonasyonu konusunda da bir akm çalşnalar yaplmşr. Mikrokonrolörler içinde yazlmş kodlan es emek ve simüle emek için bir akm yazlmlar gerçekleşirilmişir. Çalşmada, 805 PROGBAS gerçekleşirilmişir. Program görsel olarak dizayn edilmiş, her kullancnn kolaylkla kullanabileceği, basi işlem bloklan işe uygun bir mankla sralanarak program yazlmakadr. Bu program derlendiğinde 805 'de koş urabilecek assembler kodlan üreilmekedir. Bu assemler program dosyas 805 üzerinde uygun araçlarla koşurulabilir veya baz simülasyon programlar ile simüle edilebilir. 805 mikroişlemci ailesi 2 'yi aşkn üreicisi ve değişik versiyonlan ile endüsride kullamlan yaygn mikrokonrolörlerden birisidir. Yazlm, uzmanlk ve kabiliye iseyen bir işir. Bir çok üs düzey dillerde (pas cal, c, basic, visual diller vb.) yazlm yapmann zorluğu bilinir. Ancak donamma dayal olan mikrokonrolörün assemblen ile yazlm gelişinnek ise daha zordur. Mikrokonrolör yazlmn her mikrokonrolöre göre arkl komu kümelerinden oluşmakda özel cihazlar olmas bu konudaki eğiimi zorlaşrmakadr. Ancak bu konu üzerinde çalşmak iseyen elekronik, bilgisayar v.b. müh. bu konulara yönelmekedirler. Üs

2 5.Cil, 2.Sa)'l (Eylül 200 l) 805 Mikrokonrolör Yazlm Oomasyon u C.Öz, A.Gillbağ, S.Çakar düzey dillerde yazlm gelişirmenin avanaj ise sandar bir pc üzerinde yaplmasndan ve ürün gelişiricilerin saysnn azla olmasndan kaynaklanmakadr. Bu çalşmada amaçlanan; programclan karnaşk komulardan kurarp herkesin orak kullandğ evrensel sembollere yakn semboller kullanarak 805 mikro konrolörn için yazlm oomasyonu sağlamakr. Böylece biraz programlama manğna sahip olan bir insann bile kolayca programlar gerçekleşirebilmesi sağlanmş olacakr. Öncelikle emel işlemler üzerinde çalşlmşr. Bunlar; Dör işlem Manksal işlemler Dallarunalar Bekleme, eike komulardr. Bununla birlike program gelişmeye açk bir program olup, küçük prosedürlerle isenilen bir kom uu ekleyebiliriz. Şekil. de programn genel bir görünüşü verilmişir. i i - -! ( ' '.! ' Şekil. 805 PROGBAS program genel görünüşü belirlemek için kullamr. Diğer bağlanlardan solda olan ve içi boş yuvarlak bağlanlar paramere girişleridir. Sağdaki içi boş olan dikdörgen bağlan ise komuuri çk ucudur. Program gelişirme aşamasnda komu bağlanlan mulaka diğer komulann bacaklan ile ilişkilendirilme li dir. Aksi halde program haa mesaj verip kodamaya geçmeyecekir. Şekil 2. Toplama komuunun sembolü Programda, komular sembollerden oluşmakadr. Şekil 2. de oplama komuunun sembolü verilmişir. Şekil 2. 'de ki komu örneğinde de görüldüğü üzere, içi dolu dikdörgen bağlanlar komuun işlem srasn Komularn her birisinde komuun yapğ işin kolayca anlaşlabilmesi için genel semboller kullamlmşr. Ayrca her bir komu sembolü üzerine are ile gidildiğinde komu hakknda bir ipucu oomaik olarak görünülennekedir. Komu bağlan nokalarna gelindiğinde bağlan üzerinde bir elips görülür bağlany gerçekleşinnek için are ile klamak yeerli olamakadr. Şekil 3 de basi bir oplama işlemi için gerekli bağlanlar yaplmşr. 2

3 S.Cil, 2.Say (Eylül 200) 805 Mikrokonrolör Yazlm Oomasyonu Şekil 3. Bir oplama program Komularn genel yaps daha önce anlalan şekilde gerçekleşirilmişir. Bunlardan bazlar ise doğas gereği biraz arkldr. Bazlan ek giriş li, bazlar ek çkşl veya çi çkşl olabilmekedir. Şekil 4. 'de komu kümesindeki komulann sembolleri verilmişir. Arimeik: Manksal: Bağlanlar: A Değişkenler: Diğer Komular: Şekil4. Komu Lisesi 3

4 5.Cil, 2.Sa)'l (Eylül 200) 805 Mikrokonrolör Yaz h m Oomasyon u C.Öz, A.Gülba, S.Çakar Şekilde verilen komular: Başla Arineik işlem komulan: Toplama, Çkarna, Çarpma ve Bölme komularndan oluşmakadr. Bu komular iki giriş li bir çkşldr. Manksal işlem komulan: V e, Veya, Değil ve Kendi işlemleridir. Bu komular da yap iiban ile iki girişli bir çkşldr. Karşlaşrma işlem komulan: Büyük, Büyük Eşi, Küçük, Küçük Eşi, Eşi ve Eşi Değil komulandr. Bağlan işlem komular: Başla, Biir ve Eike İşlem komulanndan oluşur. Başla işlemi program akşnn başlangç yerini belirler ve programda sadece bir ane olmas gerekir. Biir işlemi de Başla işlemine benzerdir. Program akşnn biiğini göserir. B irden azla biir işlemi olabilir. Eike işlemi ise program akşnn başka bir yere dallarunasn gerekiren yerlerde kullamlan bir elemandr. En azla iki girişi vardr. "Başla" var m H ve bağl m? E Büün komular en az biri ile bağlanmş m? E Büün komulan bir liseye sras ve özellikleri ile elde Çk H Çk Değişken işlev komulan: Giriş ve Çkş komulandr. Giriş komuu porlardan alnan bir sayy hazann herhangi bir adresine veya herhangi bir sabi sayy alp belirilen herhangi bir çkş birimine gönderir. B ir ex dosyasna üreilecek kodun başlğn dosyaya a Diğer komular: Bu ksmda bekle komuu vardr. Belli bir sure için programn çalşmasn durdurur. Bu bölüm ilave k omu eklemek için kullamlacakr. Komu lisesindeki büün komulann paramereleri için hazadan yer emin eden kodlar dosyaya yaz Komular için kullanlan semboller emsilidir, başka sembollerle değişirilebilir. Program kullancya sağlanmş çok sayda kolaylklarla dolu olup haalar ile ilgili kesin ve açk bilgiler vermekedir. Programn %70'i graik arayüzü, %30'u ise kod oluşurma algorinasdr. Lisedeki komularn makrolanru dosyaya vaz. Başlangç adresini yaz Programda kod oluşurma işlemi önce devrede komularn birbiri ile mankl bir şekilde ilişkilendirilip ilişkilendirilmediğini konrol eder. Eğer ilişkilendinne eksik veya haal ise haa mesaj verilir. İlişkilendine nonnal ise başla komuundan başlarup bir bir bir sonraki komuu akip edip biir korouuna raslayana kadar onlar bir başka lisede kaydeder. Bu işlem esnasnda komular arasndaki ilişki ve komu paramerelerinin bir biri ile ilişkisi de bu lisede uulur. Bu işlemden sonra lise başan sona doğru bir bir aranp komularn mikrodeneleyicideki karşlğ bir ex dosyasna kaydedilir. Lisedeki komulann makrolann paramereleri ile çağracak kodu yaz. Çkan sonucu sonraki komulann paramerelerine kopyalayacak kodu yaz. END direk.ini yaz ve biir Başla, Giriş, Çkş gibi komular ziksel sisemle ilgilidir. Bu paramereler önceden verilmelidir. Şekil 5. 'de hazrlanan bir programn derlenmesini göseren akş diyagram verilmişir. Bi ir Şekil 5. Programn derlenrnesini göseren akş diyagram 4

5 5.Cil, 2.Say (Eylül 200) 805 Mikrokonrolör Yazlm Oomasyonu II.SONUÇ VE ÖNERİLER 805 PROGBAS, 805 mikrokonrolörün, yazlmn kolaylaşran bir pake olarak oraya konulmuşur. Bu amaç doğrulusunda kullanlabilir. Prograrn gelişirmeye açk olup diğer konrolörler için kolayca uyarlanabilir. Ayn düşünce ile üs seviyeli diller, Pascal, Forr C ve PC Assembler'i için de böyle basileyici programlar gerçekleşirilebilir. KAYNAKLAR (] Öz, Cemil, "YSA ile Üç Eklemli Bir Robo Kolunun Eklem Esasl Yöünge Konrolü", Dokora ezi, Skarya, (998) [2] Öz, Cemil, "Mikroişlemciler ve Mikrokonrolörler Ders Nolan", Sakarya Üniversiesi. [3] Labview Program Help'i. [ 4] Gümüşkaya, Haluk ''Mikroişlemciler ve 805 Ailesi", Ala Yaynevi, ( 998 ) [5] Canu, Marco, "Delphi 3", Ala Yaynlan, (998) [6] Dsier, Bason and Grobman, "Delphi 3", Boriand Press, ( 997) [7] Özler, Serdar, "Delphi 2.0 ile Windows Programlama", Seçkin Yaynevi, (998) [8] Barengi, Ruhver, "Delphi 3 'e Bakş", Seçkin Yaynevi, (998) 5

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI

İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ Adnan KARAİBRAHİMOĞLU İNDEKS SAYILARIN KULLANIMI İSTATİSTİK ANABİLİM DALI ADANA, 27 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ İNDEKS

Detaylı

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ

T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ T C İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÇELİK KAPI SEKTÖRÜNDE AHŞAP BÖLÜMÜ İÇİN ÜRETİM - DAĞITIM PLANLAMA MODELİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Ümi KAVİ Anabilim Dalı : Sosyal Bilimler Ensiüsü Programı

Detaylı

Hareketi Algılayan Kamera Destekli Güvenlik Programı. Motion Detecting Camera Assisted Security Program

Hareketi Algılayan Kamera Destekli Güvenlik Programı. Motion Detecting Camera Assisted Security Program BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ, CİLT: 4, SAYI: 2, MAYIS 2011 19 Harekei Algılayan Kamera Desekli Güvenlik Programı Hüseyin ÇAKIR 1, Habibe Kübra BABACAN 2 1, 2 Bilgisayar Eğiimi Bölümü, Gazi Üniversiesi,

Detaylı

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI

SÜREKLİ PARAMETRELİ GENETİK ALGORİTMA İLE UYDU LİNK TASARIMI HAVACILIK VE UZAY EKOLOJİLERİ DERGİSİ EMMUZ CİL 5 SAYI (43-58) SÜREKLİ PARAMERELİ GEEİK ALGORİMA İLE UYDU LİK ASARIMI Hv.Mu.Üğm. Mura BAĞCI* Hava Harp Okulu Havacılık ve Uzay eknolojileri Ensiüsü Uzay

Detaylı

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA

FORECASTING TOURISM DEMAND BY ARTIFICIAL NEURAL NETWORKS AND TIME SERIES METHODS: A COMPARATIVE ANALYSIS IN INBOUND TOURISM DEMAND TO ANTALYA Süleyman Demirel Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Dergisi Y.2009, C.14, S.1 s.99-114. Suleyman Demirel Universiy The Journal of Faculy of Economics and Adminisraive Sciences Y.2009, Vol.14,

Detaylı

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği

Borsa Getiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Analizi: Türkiye Örneği Volume 4 Number 3 03 pp. -40 ISSN: 309-448 www.berjournal.com Borsa Geiri Oranı ve Faiz Oranı Arasındaki İlişkinin Doğrusal Olmayan Yönemlerle Analizi: Türkiye Örneği Yusuf Ekrem Akbaşa Öze: Bu çalışmada,

Detaylı

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey

Erkan Özata 1. Econometric Investigation of the Relationships Between Energy Consumption and Economic Growth in Turkey 1 Öze: Ülkelerin ekonomik ve sosyal gelişmelerinin sürükleyici unsuru ve en emel gereksinimlerinden biri enerjidir. Đş yapma kapasiesi olarak anımlanan enerjiye gelişmiş ülkelerle birlike, gelişmek iseyen

Detaylı

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1

İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME 1 Ekonomik Yaklaşım, Cil : 20, Sayı : 72, ss. 59-85 İSTANBUL MENKUL KIYMETLER BORSASI ÜZERİNE SAKLI MARKOV MODELİ İLE BİR TAHMİNLEME Ersoy ÖZ 2 Öze Ülkemizde son yıllarda finans sekörü üzerine yapılan geleceğe

Detaylı

BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ

BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ Endüsri Mühendisliði Dergisi Cil: 21 Sayý: 1 Sayfa: (4-16) Makale BİR OTOMOTİV FİRMASI İÇİN ARAÇ SEVKİYATI VE DAĞITIM MERKEZİ YER SEÇİMİ PROBLEMİ Aras BARUTÇUOĞLU *, Derya DEMİRTAŞ, Beül DİLAN, Ruken DÜZGÜN

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM VE LİDERLİK OKULU-II

KİŞİSEL GELİŞİM VE LİDERLİK OKULU-II KİŞİSEL GELİŞİM VE LİDERLİK OKULU-II (YÜKSEK LİSANS DÜZEYİ) 2011-2012 Eğiim Öğreim Yılı T. Bilimsel, Külürel ve Sraejik Araşırmalar Merkezi OSTİM Danışmanlık ve Eğiim Merkezi T. Bilimsel, Külürel ve Sraejik

Detaylı

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI

YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI YATIRIM KARARLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE REEL OPSİYONLAR YAKLAŞIMI VE HAZIR GİYİM SEKTÖRÜNE BİR UYGULAMASI REEL OPTIONS AND APPROACH FOR EVALUATION OF INVESTMENT DECISIONS AND AN APPLICATION SAMPLE FOR

Detaylı

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ

TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ TEMEL BİLGİSAYAR BİLİMLERİ Doç. Dr. M.Ümit GÜMÜŞAY YTÜ - 2012 2 PROGRAMLAMA MANTIĞI Herhangi bir amaç için hazırlanan programın mantık hataları içermesi durumunda, alınacak sonucunda yanlış olacağı aşikardır.

Detaylı

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE

MKT2012,Proje Tabanlı Mekatronik Eğitim Çalıştayı, 25-27 Mayıs 2012, Çankırı-Ilgaz, TÜRKĐYE PIC 16F877A Mikro denetleyicisinin PLC olarak kullanılması PIC LDR Programlama Using PIC16F877A microcontroller for PLC programming PIC LDR Programming Murat BAŞKAN, Mustafa Eren GAZĐ, Kadir Has Üniversitesi

Detaylı

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri

Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaştırılması ve Ekonomiye Etkileri YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:7 Cil:14 Sayı:1 Celal Bayar Üniversiesi İ.İ.B.F. MANİSA Avrupa Merkez Bankası ile TCMB nin Bağımsızlıklarının Karşılaşırılması ve Ekonomiye Ekileri Doç. Dr. C. Mehme BAYDUR Muğla

Detaylı

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Sabit Sermaye Yatırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz Mura ÇETİN Doç. Dr., Bozok Üniversiesi, İİBF İkisa Bölümü mura.cein@bozok.edu.r Sabi Sermaye Yaırımları ve Ekonomik Büyüme: Ampirik Bir Analiz

Detaylı

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Ocak 2003

DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cilt: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Ocak 2003 DEÜ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ FEN ve MÜHENDİSLİK DERGİSİ Cil: 5 Sayı: 1 sh. 147 158 Oak 003 MAKSİMUM GÜÇ NOKTAS İZLEYİCİLİ FOTOVOLTAİK SİSTEMLERİN OPTİMUM DİZAYN VE ÇALŞMA KOŞULLARNN ARAŞTRLMAS (NVESTGATON

Detaylı

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ

ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ ENFLASYON ve DOLAYLI VERGĐLERDEN ELDE EDĐLEN GELĐRLER ARASINDAKĐ ĐLĐŞKĐNĐN VAR YÖNTEMĐYLE ANALĐZĐ Dr. Burcu GÜVENEK Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F. Đkisa Bölümü Dr. Volkan ALPTEKĐN Selçuk Üniversiesi Đ.Đ.B.F.

Detaylı

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi

Yaz Saati Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Getirisine Etkisinin Test Edilmesi EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cil: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1139-1153 Yaz Saai Uygulaması Anomalisinin İMKB 100 Endeks Geirisine Ekisinin Tes Edilmesi Tesing he Effec of he Dayligh Saving Time

Detaylı

DİJİTAL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMCİLER

DİJİTAL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMCİLER YNİ SERVİNİ JNET SERVİNİ İJİTL ELEKTRONİK VE MİKROİŞLEMİLER II (ikinci) Sınıf Elekroeknik Mesleği Elekronik ve Telekomüniksyon Elekro Teknisyeni Manasır, 20 ii ijial Elekronik ve Mikroişlemciler II (İkinci)

Detaylı

DOKUNMATİK BELLEK(TOM-TOUCH ON MEMORY) VEYA İBUTON İLE SINIF KONTROLÜ

DOKUNMATİK BELLEK(TOM-TOUCH ON MEMORY) VEYA İBUTON İLE SINIF KONTROLÜ DOKUNMATİK BELLEK(TOM-TOUCH ON MEMORY) VEYA İBUTON İLE SINIF KONTROLÜ Özet Yılmaz SAVAŞ Gazi Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi Elektronik Bilgisayar Bölümü 06500 Teknikokullar / ANKARA Ömer Faruk BAKLA

Detaylı

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi

BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Entegrasyonunun Parametrik ve Parametrik Olmayan Eşbütünleşme Testleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun Paramerik ve Paramerik Olmayan Eşbüünleşme Tesleri ile Analizi BRIC Ülkeleri ve Türkiye Arasındaki Sermaye Piyasaları Enegrasyonunun

Detaylı

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ

TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ TÜRKİYE DE FAİZ, DÖVİZ VE BORSA: FİYAT VE OYNAKLIK YAYILMA ETKİLERİ Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Öze Bu çalışmada Türkiye de devle iç borçlanma seneleri,

Detaylı

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU?

YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? YABANCI HİSSE SENEDİ YATIRIMCILARI TÜRKİYE DE DÖVİZ KURU VOLATİLİTESİNİ ŞİDDETLENDİRİYOR MU? Yrd. Doç. Dr. Macide Çiçek Dumlupınar Üniversiesi İkisadi ve İdari Bilimler Fakülesi Yrd. Doç. Dr. Feride Özürk

Detaylı

ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı

ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı ActiveX ile Eğitsel Bir Web Sayfası Tasarımı Ahmet Kaya 1, Özgür Akkoyun 2 1 Ege Üniversitesi, Tire Kutsan MYO, İzmir 2 Dicle Üniversitesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Diyarbakır Ahmet.kaya@ege.edu.tr,

Detaylı

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ

BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ KODLAMAYA HAZIRLIK 482BK0123 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme

Finansal İstikrarın Bankacılık Sisteminin Borç Verme Politikaları Üzerindeki Etkisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Finansal İsikrarın Bankacılık Siseminin Borç Verme Poliikaları Üzerindeki Ekisi: 2008 Küresel Krizi Çerçevesinde Türkiye Üzerine Bir İnceleme Öze Ekrem ERDEM * M. Faih İLGÜN ** Cüney DUMRUL *** 2008 yılında

Detaylı

Uzun ömürlülük bonolarn fiyatlandrma: Uç deer kuram ve kübik risk fiyatlandrma modeli

Uzun ömürlülük bonolarn fiyatlandrma: Uç deer kuram ve kübik risk fiyatlandrma modeli www.isaisikciler.org saisikçiler Dergisi 4 (2011) 69-85 saisikçiler Dergisi Uzun ömürlülük bonolarn fiyalandrma: Uç deer kuram ve kübik risk fiyalandrma modeli Aye Ark Haceepe Üniversiesi Aküerya Bilimleri

Detaylı

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli

Kamu Borçlanması, Sermaye Stoku ve Tüketim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli Kamu Borçlanması, Sermaye Soku ve Tükeim İlişkisinin Belirlenmesi: Bir Ardışık Nesiller Modeli İler ÜNLÜKAPLAN

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ELEKTRİK-ELEKTRONİK MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI KATI YAKITLI BUHAR KAZANININ BULANIK MANTIK DENETLEYİCİ İLE TAM OTOMASYONUNUN GERÇEKLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

ÜRÜN TANITIM REHBERİ

ÜRÜN TANITIM REHBERİ ÜRÜ TAITI REHBERİ İÇİDEİLER İÇİDEİLER AROBİ-18-PC AROBİ-12-PC AROBİ 12 ARO 312 ARO 112 ULTİER 01-PC ULTİER 01 ULTİET 01 ULTİET 03-72 ULTİET 03-96 ULTİET 03-144 ULTİET 03 D ULTİET 04 D DP-01 DP-01-72 DA-A

Detaylı