Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Ekseninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Ekseninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası"

Transkript

1 Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Ekseninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Berkay Ayhan * - Yılmaz Üstüner ** Özet: Merkez bankası bağımsızlığı, para politikasını, siyasetçilerin ve dolayısıyla demokratik sürecin kontrolünün ötesine taşıyan ve neoliberal yönetsel reform sürecinin önemli bir uğrağı olan bir olgudur. Bağımsızlığı savunan görüşler bu kurumların, kendi çıkarları peşinde olduğu savunulan siyasetçilerin müdahalelerinden uzakta şeffaflık ve hesap verebilirlik gibi yönetişim uygulamalarının eşliğinde para politikasını yürütmeleriyle enflasyonun düşeceğini öngörmektedir. Bu çalışma, ussallığa dayalı teknik bir yönetsel iyileştirme gibi gösterilen merkez bankası bağımsızlığı taleplerinin tarihsel bağlam ve ideolojiler çerçevesinde çözümlenmesi gerektiğini ileri sürmektedir. Bu çerçevede Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın gelişimi incelenerek, kurumun farklı dönemlerde uyguladığı politikaları, bağımsızlık reformuyla birlikte enflasyonla mücadeleye odaklanmasının, kazanan ve kaybedenleri ele alınmaktadır. Anahtar Sözcükler: Merkez bankası bağımsızlığı, neoliberal reform, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası. Independence of Central Banks and the Central Bank of the Republic of Turkey Abstract: The issue of central bank independence is a crucial aspect of the neoliberal administrative reform process. It aims to achieve the isolation of monetary policy from politicians, thus the democratic processes. Advocates of this view anticipate that inflation will decline when central banks conduct monetary policy accompanied by governance practices, such as transparency and accountability free from the interventions of self-oriented politicians. This article maintains that arguments for central bank independence, which is attempted to be presented as a rationalization-based technical improvement, should be settled within historical and ideological context. In this framework, the article will attempt to analyze the evolution of the Central Bank of the Republic of Turkey along with its various policies implemented in different periods and the winners and losers of its inflation-focused policies following the independence reform. Key Words: Central Bank Independence, neoliberal reform. GĐRĐŞ Kapitalist üretim ilişkileri 1970 li yıllarla beraber önemli bir kriz dönemine girmiş, ulusal ve ulus ötesi düzeylerde sistemi yeniden yapılandırma arayışları ortaya çıkmıştır. Yeniden yapılandırma arayışlarında önemli sorunlardan birisi * Araş. Gör., ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, ** Doç. Dr., ODTÜ, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü, Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 Mart 2010, s

2 58 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 piyasa ekonomilerinde para ilişkisinin yeniden düzenlenmesi olmuştur. Bu da kaçınılmaz olarak merkez bankalarının konumunu gündeme getirmiştir. Bu dönemde kapitalist ekonomiler enflasyon ile işsizliğin birarada yükseldiği (stagflation) krizlerle yüzleşmekle birlikte, uluslararası kabul gören altın referansının ortadan kalkmasıyla ulusal paraların değer ilişkilerini düzenleyecek bir arayış içine girdiler. Bu bağlamda, ülkelerin ekonomi politikalarının önceliği enflasyonla mücadele haline getirilmiştir (Harvey, 2005). Bu mücadelenin nasıl yapılması gerektiği ile ilgili olarak birçok öneri bu dönemde tartışılmıştır. Bunların arasında, merkez bankalarının tamamen kapatılıp özel şirketlerin para basmasından (Hayek, 1990), para arzı artışının belirli bir oran ile sınırlanmasına (Friedman, 1962), parasal kuralların anayasal düzeyde bağlayıcı olmasına (Buchanan, 1987) kadar bir dizi liberal öneri bulunmaktadır. Bu önerilerden birisi olan ülkelerin merkez bankalarının bağımsızlığı ve/veya özerkliği (central bank independence) düşüncesi de tam olarak bu dönemde savunulmaya başlanmıştır. 1 Merkez bankası bağımsızlığı, en genel anlamıyla, seçilmiş siyasetçilerin merkez bankalarına müdahale etmelerinin engellenmesi olarak anlaşılabilir. Bu doğrultuda yapılan yasal düzenlemelerde genellikle merkez bankalarının; para politikası yürütürken hükümetten talimat alması önlenmiş, hazineyi finansmanı yasaklanmış, yönetim kademelerinin görev süreleri artırılıp görevden alınma koşulları zorlaştırılmıştır. Bu önlemler de siyasetçilerin ekonomiye müdahale etme isteklerinin engellenmesini hedeflemektedir. Bunlarla beraber, para politikasının işsizliği azaltma gibi hedeflere kısa vadeler dışında ulaşamayacağının kabul edilmesiyle birlikte merkez bankalarının yalnızca fiyat istikrarına odaklanmaları gerektiği de savunulmaya başlanmıştır. Dolayısıyla merkez bankalarının, kısa vadeli çıkarları doğrultusunda ekonomi yönetimine müdahalede bulundukları varsayılan siyasetçilerden bağımsız olarak sadece fiyat istikrarı amacıyla çalışmaları ve yönetilmeleri gerektiği öne sürülmüştür. Dahası, enflasyon hedeflemesi uygulaması ile birlikte merkez bankaları para politikasını enflasyonun seyrine göre belirlenip ilan edilen hedeflere ulaşmaya çalışarak yürütmeye başlamıştır. Bununla birlikte para politikasının şeffaf olarak yürütülmesi ve hesapverebilir olması gibi yönetişim 2 adı verilen uygulamalar da gündeme geti lerden önce de merkez bankalarının siyasetçilerin müdahalelerinden uzaklaştırılmasını savunan metinlere rastlamak mümkündür. Örneğin burjuva politik iktisatçılarından David Ricardo nun 1824 tarihli Ulusal Bir Bankanın Kurulmasına Dair Plan adlı eserinde para yaratma gücünün siyasetçilerin müdahalesinden arındırılması savunulmuştur. Elbette bu gibi metinler tarihsel öneme sahip olmakla birlikte, bu çalışmada merkez bankası bağımsızlığının açıkça savunulmaya başlandığı ve günümüzde kullanıldığı haliyle kavramsallaştırıldığı 1970 lerle birlikte geliştirilen argümanlar incelenecektir. 2 Yönetişim, 1990 lar ile birlikte kamu yönetimi, siyaset bilimi, sosyoloji gibi birçok akademik disiplinde gittikçe artarak kullanılan ve farklı anlamları olan bir kavramdır. Bir anlamıyla Yeni Kamu Đşletmeciliği yaklaşımıyla benzerlikler taşıyan ve iyi yönetişim adı altında Dünya Bankası tarafından geliştirilen yönetişim kavramı; ikinci kuşak Neoliberal reformlar çerçevesinde verimlilik, yerelleşme ve şeffaflığa vurgu özelliklerini taşımaktadır. Dahası, sadece merkezi hükümetin değil, sivil toplumun da yönetime katılımını savunmakta ve demokratik hesap verebilirliğin öne çıkarılmasını içermektedir (Rhodes, 1996: 656; Kersbergen -

3 Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Ekseninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 59 rilmiştir. Gittikçe artan bir şekilde kabul gören merkez bankası bağımsızlığı, Şekil 1 de görüldüğü üzere 1990 larda yapılan reformlarla dünya çapında merkez bankacılığında temel bir norm haline gelmiştir. Şekil arasında Merkez Bankaları, Merkez Bankası Bağımsızlığı ve Enflasyon Hedeflemesi Kaynak: Marcussen, 2007: 136. Kapitalizmin yeniden yapılandırılmasında kritik bir rolü olan merkez bankası bağımsızlığının ele alınışında konuyu mutlaklaştıran rasyonel bir ekonomik ethos göze çarpmaktadır. Merkez bankası bağımsızlığı üzerine yapılan çalışmaların en belirgin özelliği, olgunun tarihsel ve toplumsal bağlamdan yalıtılarak yüksek düzeyde matematik ve nicel iktisat bilgisi gerektiren teknik bir düzeyde tartışılıyor olmasıdır. Gerçekten de, iktisat yazını içinde para politikası çerçevesinde yürütülen tartışmalar bağımsızlık hakkındaki yazının kuramsal temelini oluşturmaktadır. Bunun yanında, bağımsızlığın ölçülebilir hale getirilmesi için yaratılan endeksler ve ülke karşılaştırmaları yapmak için gösterilen çaba da dikkat çekicidir. Merkez bankası bağımsızlığı üzerine birçok tanım geliştirilmiş, olgu çeşitli endeksler yardımıyla ölçülebilir hale getirilmiş ve ülke karşılaştırmaları yapılarak bağımsızlıkla enflasyon ve büyüme arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Waarden, 2004: 145). Demokratik söylemiyle meşruiyet sağlamaya yöneldiği açık olan yönetişim anlayışı liberal söylem bağlamında aslında devletin piyasalaştırılması çabalarının bir parçası olarak değerlendirilebilir. Nötr olarak sunulan bu reformlar, yönetsel aygıtın piyasa ilkeleri çerçevesinde düzenlenmesini öngörmektedir (Güzelsarı, 2004: 113).

4 60 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 Merkez bankası bağımsızlığının bu şekilde ele alınışı, Robert W. Cox un terimleriyle sorun-çözücü kuram (problem-solving theory) ile eleştirel kuram (critical theory) arasında yapılan ayrım ile anlamlandırılabilir. Bunlardan birincisi dünyayı olduğu gibi kabul edip, mevcut iktidar ilişkilerini ve kurumları sorgulamadan, dar bir çerçeveden yaklaşıp ortaya çıkan sorunları çözme amacını taşımaktadır. Bütün değer-yansızlık iddialarına karşın, sorun çözücü kuramlar aslında tutucudur; çünkü, var olan ilişkileri veri kabul edip, işleyiş sırasında ortaya çıkan sorunları çözmeyi amaçlamaktadır. Eleştirel kuram ise tam tersine, mevcut kurumları ve güç ilişkilerini veri kabul etmeyip, onların tarihsel gelişimlerini ele alma amacındadır. Ayrıca, dar olarak tanımlanan disiplinlerin ötesine geçip, ilişkilerin bütünü üzerinden belirlenen bir bakış açısı ortaya koymaktadır (Cox, 1996: 88-89). Kuramların her zaman belirli bir amaçla ve bir bağlam içinde oluşturulduğuna dikkat çeken Cox, değer-yansızlık iddialarına karşı kuramları, ideoloji olarak ele almak ve altında yatan bakış açısını açığa çıkarmak gerekliliğine dikkat çekmiştir (1996: 87). Bu çerçeveden bakıldığında, enflasyonun kapitalist üretim ilişkilerinde önemli bir sorun haline geldiği 1970 lerde iktisatçıların para politikası hakkındaki çalışmaları sonucu çözüm, merkez bankası bağımsızlığı olarak ortaya çıkmış ve savunulmuştur. Teknik uzmanlık gerektiren düzeyde yürütülen ve görünüşte nesnel ve yansız olduğu öne sürülen merkez bankası bağımsızlığı yazını neoliberal düşünce çerçevesi içinde, yani serbest piyasa mekanizmasının işleyişini yücelten bir anlayışın parçası olarak bakıldığında bir anlam bulmaktadır. Bu çalışma, merkez bankası bağımsızlığını ele alan mevcut sorun-çözücü kuramlardan farklı olarak eleştirel bir bakış sunmaktadır. Bu eleştirel bakış, büyük ölçüde Antonio Gramsci nin toplumsal çözümlemesiyle örtüşmektedir. Gramsci; siyaset, ideoloji ve kültür alanındaki özgün katkılarıyla indirgemeci Marksist yorumlardan kaçınmış, hatta popüler yargıların kimi zaman maddi bir güce sahip olduğunu öne çıkararak, yapı ile üstyapı arasındaki karmaşık ilişkilere tarihsel blok (historical bloc) kavramıyla dikkat çekmiştir (Gramsci, 2005: 377). Dar iktisadi çıkarların ötesindeki ittifaklarla oluşturulan burjuva iktidarını rıza (consent) ve gücün (coercion) iç içe geçtiği hegemonya (hegemony) kavramı ile açıklayan Gramsci, küresel ekonomi politik disiplininde Cox ve Gill gibi akademisyenler tarafından izlenmiştir. Dikkate değer eleştirilerle karşılaşmış olsalar da (Ayers, 2008), neo-gramsci ciler, küresel kapitalizmin yapılandırılmasına ilişkin yazılarında önemli eleştirel yaklaşımlar sunmaktadır. Aynı bağlamda, bu çalışmada, merkez bankası bağımsızlığı konusunun devlet-toplum ilişkilerinin ve yönetsel aygıtın sınıf mücadeleleri ile neoliberal dönemde yeniden yapılandırılması çerçevesinde bakıldığında anlam bulduğu öne sürülmektedir. Egemen iktisat disiplininin teknik ve apolitik olarak sunduğu merkez bankası bağımsızlığı argümanlarının, para politikasının belirlenmesini siyasetçilerden biçimsel olarak ayırsa da siyasetten arındırmadığı, tam aksine, tutucu bir siyasi

5 Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Ekseninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 61 duruş çerçevesinde bulunan kurumsal bir çözüm olduğu savunulmaktadır. Çalışmada öncelikle merkez bankası bağımsızlığı yazını ele alınacaktır. Sonrasında merkez bankası bağımsızlığının politik ekonomisi, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın kısa tarihçesi ile bağımsızlık reformunun kapsamlı değerlendirilmesi ile birlikte incelenmektedir. MERKEZ BANKASI BAĞIMSIZLIĞI YAZINI Merkez bankası bağımsızlığı ile ilgili yazına bakıldığında genel olarak, birbirinden ayrık iki ana yaklaşım olduğu söylenebilir. Bunlar, Kamu Tercihi Okulu içinden ileri sürülen siyasi devresel dalgalanmalar (Political Business Cycles) analizi ve Yeni Klasik Makroiktisat çerçevesinde geliştirilen zaman tutarsızlığı problemi (time-inconsistency problem) yaklaşımlarıdır. Kamu Tercihi Okulu, kendisine inceleme nesnesi olarak siyaset ile ekonomi arasındaki ilişkiyi seçen, metodolojik bireycilik (methodological individualism), politik mübadele (political catallaxy) ve rasyonellik (homo-economicus) varsayımlarına dayanan bir kuramdır. Kamu Tercihi yaklaşımına göre kendi özçıkarını maksimize eden birey, anlamlı bir analiz birimi oluşturmaktadır. Buradan hareketle devlet, bireylerin kollektif olarak amaçlarını gerçekleştirmek için oluşturulmuş bir kurumdan fazlası değildir. Bu kurum içinde, siyasetçiler, tıpkı piyasada yaptıkları bir mübadele ilişkisi gibi, politik mübadeleler yaparak kendi öz çıkarlarını kollamaktadırlar (Aktan - Dileyici, 2007: 10-18). Neoliberal dönemde devletin dönüşümünün kimi unsurlarını meşrulaştırmak için sıkça dile getirilen bu yaklaşımın paradoksal yanı, siyasete atfedilen bütün bu olumsuz vurguların sonucunda, mevcut yapıda teknokratlar ve öz-çıkar peşinde olmayan devlet adamları dışında reformların yapılma nedenlerini açıklayamamasıdır (Grindle, 1991: 58-60). Ayrıca, bu okulun siyasetin müdahalesinin önüne geçmek için iktisat kuramına dayanarak ileri sürdükleri analizler, sonuç olarak rantsağlayan grupların etkisinden arınmış, otonom bir devlet arayışına dönüşmektedir (Yalman, 2007: 406). Kamu Tercihi Okulu içinden geliştirilen siyasi devresel dalgalanmalar çalışmaları makroekonomideki dalgalanmaları seçimler ve politikacı davranışları üzerinden çözümlemektedir. Enflasyon ile işsizlik arasında Phillips eğrisi ile gösterilen değiş-tokuşun ve yalnızca seçim öncesindeki ekonomik durumu değerlendirip oy veren miyop seçmenlerin varlığı ön kabulleriyle yola çıkan çözümleme, siyasetçilerin seçim sürecinde makroekonomiyi manipüle ettiğini öne sürmektedir (Telatar, 2004: ). Nordhaus (1975), bütün siyasetçilerin ideolojik tercihlerinden bağımsız olarak seçim öncesi oportünist olduğunu, para ve maliye politikalarıyla ekonomiyi suni olarak genişletip, seçim sonrasında enflasyonu dizginlemek için resesyona yol açtıklarını savunmuştur. Hibbs (1977) ise, politikacıların partizan ideolojik tercihlere sahip olduğunu, yani sol partilerin (Amerika da Demokratlar) önceliğinin işsizliği önlemek, sağ parti-

6 62 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 lerin (Amerika da Cumhuriyetçiler) ise enflasyonu önlemek olduğunu öne sürmüş, seçim sonrasında kazanan partinin tercihine göre enflasyon ya da resesyon olacağını öne sürmüştür. Bütün bu çalışmalar aslında sordukları demokratik kurumlar ekonomi için kötü müdür? sorusu ve seçimlerin ekonomiye maliyetlerinin olma olasılığına (Alesina, 1989: 85) dikkat çekmeleri ile ideolojik duruşlarını net biçimde ortaya koymaktadır. Gerçekten de, sol partilerin izlediği enflasyonist politikaların sorun kabul edildiği ve seçimlerin olmadığı tek partinin varlığının ideal durum olarak görüldüğü (Akçay, 2009: 139) bu kuram ve yaklaşımlar, merkez bankası bağımsızlığını siyasi devresel dalgalanmaları önleyebilecek bir çözüm olarak sunmaktadır. Merkez bankası bağımsızlığının savunulduğu ikinci yaklaşım, kimi zaman Rasyonel Beklentiler Okulu olarak da adlandırılan Yeni Klasik Makroiktisat tarafından geliştirilmiştir. Bu okul, Keynesyen paradigmanın ekonomiye devlet müdahalesini gerekli gören yöneliminin tam aksine, kapitalist ekonominin kendi kendini düzenleyen piyasalar ile işlediğini savunmakta ve analizini buna uygun varsayımlarla yapmaktadır. Analiz birimi olarak seçilen rasyonel beklentilere sahip ekonomik ajan; hiçbir diğerkâmlığı (altruism) bulunmayan, ekonominin gidişi ile ilgili beklentilerinde sistematik hata yapmayan ve kamu siyasalarının sonuçlarına ilişkin mükemmel öngörülerde bulunan bireydir. Piyasaların dengeye gelmeye eğilimli oldukları ve ekonomide doğal işsizlik oranı (natural rate of unemployment) bulunduğu varsayımları da gözönüne alındığında Yeni Klasik Makroiktisat, aşırı matematik kullanımı ile değer-yansız olma iddiasını sürdürse de, ekonomiye devlet müdahalesinin yararsız olduğuna ilişkin tutucu bir ideolojik duruş sergilemektedir. (Backhouse, 2005: 383; Lapavitsas, 2005: 34) Gerçekten de, 1970 lerde siyasa yapıcıların işsizliğe karşı enflasyonu birinci öncelik olarak görme tercihlerine uygun olarak geliştirilen bu okul, ekonomide doğal bir işsizlik oranının bulunduğunu ve siyasetçilerin bu oranı düşürmek için yaratacakları sürpriz enflasyonun ekonomide işsizlik üzerinde sistematik etkiler yaratamayacağını ve uzun vadede yüksek enflasyonu getirmesi dışında hiçbir işe yaramayacağını öne sürmektedir (Watson, 2007: 69). 3 Yeni Klasik Makroiktisat yaklaşımı çerçevesinde Kydland - Prescott (1977) ve Barro - Gordon (1983) tarafından geliştirilen zaman tutarsızlığı sorunu, merkez bankalarının işsizliği kısa vadede düşürmeye çalışarak önceden belirledikleri enflasyon hedefinden sapmaları sonucunda ortaya çıkmaktadır. Siyasetçilerin rasyonel beklentilere sahip ekonomik birimleri aldatmaya yönelik bu çabaları- 3 Yeni Klasik Makroiktisat, politik devresel dalgalanmalar yaklaşımını, ekonominin sistematik olarak manipüle edilemeyeceği itirazıyla eleştirmiştir. Seçmenlerin ekonominin seçim öncesi durumuna göre miyop ve naif bir biçimde oy kararlarını vermesi üzerine kurulan politik devresel dalgalanmalar yaklaşımının, politikacıların gelecekteki tercihlerini öngörebilen rasyonel beklentiler varsayımı ile çeliştiği açıktır. Oluşturulan yeni modellere rasyonel beklentiler varsayımının dahil edilmesiyle politik devresel dalgalanmalar literatürü Rasyonel Oportünistik Devresel Dalgalanmalar ve Rasyonel Partizan Teori olmak üzere iki ayrı dalda gelişmeye devam etmiştir (Telatar, 2004: ).

7 Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Ekseninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 63 nın sonucu optimal olmayan yüksek bir enflasyon olacaktır (Kibmer - Wagner, 1998: 6-7). Zaman tutarsızlığı sorununa yakalanılmasının nedeni, merkez bankasının kendisi değil, işsizliği düşürmeye yönelik politikalar için merkez bankasına baskı yapan siyasetçilerdir (Mishkin, 1998: 3). Politik devresel dalgalanmalar kuramında görüldüğü gibi, bu yaklaşımda da temel sorun, aslında işsizliği enflasyon pahasına düşürmeye çalışan politikacıların engellenmesidir. Bunun için muhafazakar merkez bankacı (Rogoff, 1985) ve sözleşme yaklaşımı (Walsh, 1995) olarak adlandırılan birbirinden farklı iki çözüm ileri sürülmüştür. Rogoff, enflasyonu düşürmeye işsizliği düşürmekten daha fazla önem veren muhafazakar bir merkez bankacının, bağımsız merkez bankasının başına geçirilmesi gerektiğini savunmuştur. Bu analiz, bağımsız merkez bankasının kredibilitesinin sağlanarak enflasyonla mücadelede başarı sağlanacağını, ama bunun işsizliğin dalgalanmasına görece duyarsız ve esnek olmayan bir sonuç pahasına elde edileceğini ortaya koymaktadır (Kibmer - Wagner, 1998: 10-11). Walsh tarafından öne sürülen çözümde ise, bağımsız merkez bankası ve hükümet arasında yapılan bir sözleşme ile merkez bankası başkanına belirlenen enflasyon hedefine ulaşması için maddi teşvik/cezalandırma yöntemi oluşturulmuştur. Bir başka deyişle, merkez bankası başkanının hükümet tarafından belirlenen hedefe ulaşmadaki başarısı, elde edeceği ücret ile ya da işini kaybetme durumuyla ilişkilendirilecektir (Walsh, 1995: 151). Bu yaklaşım, zaman tutarsızlığı sorununu çözmeyip, sorunu yeniden hükümet ile kurulan sözleşmeye yerleştirmesi nedeniyle mantık hatasına sahip olduğu savunularak eleştirilmiştir (McCallum, 1995: 210). Buradaki sorun, siyasetçiyi merkez bankası yönetiminden uzak tutmak isterken, banka yönetimini belirleyen kuralları içeren sözleşmenin yine siyasetçiler tarafından hazırlanacak olmasıdır. Bu kuramsal açılımlar üzerinden, merkez bankası bağımsızlığının farklı boyutları ve türleri tanımlanmıştır. Sözleşme yaklaşımını izleyerek tanımlanan araç bağımsızlığı na (instrument independence) sahip merkez bankaları, hükümet tarafından belirlenen hedeflere ulaşmak için istedikleri para politikası araçlarını kullanma özgürlüğüne sahiptir. Muhafazakar merkez bankacı yaklaşımına göre belirlenen amaç bağımsızlığı na (goal independence) sahip merkez bankaları ise, para politikası amaçlarını kendileri belirleyebilmekte ve buna ulaşmak için araçları özgürce kullanabilmektedir (Fischer, 1995: 202). Benzer bir şekilde, merkez bankasının para politikası araçlarını seçme kapasitesi ekonomik bağımsızlık (economic independence), para politikası amaçlarını belirlemesi ise, siyasi bağımsızlık (political independence) olarak tanımlanmış ve ölçülebilir hale getirilmiştir. Bu çerçevede hükümetin banka yönetiminin atamasında etkili olmaması, hükümetin politika yapımına müdahale etmemesi, fiyat istikrarının hedef olarak açıkça belirtilmesi, kamuya kaynak aktarımının engellenmesi gibi özellikler bağımsız merkez bankasının göstergeleri olarak alınmıştır (Grilli vd., 1991: ). Bir başka çalışmada ise bağımsızlık; personel

8 64 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 atamaları, hükümet harcamalarının finansmanı ve para politikası uygulama boyutu olmak üzere üç alanda tanımlanmıştır (Eijffinger - De Haan, 1996). Yasal bağımsızlık (legal independence) ile uygulamadaki bağımsızlığın (actual independence) özellikle gelişmekte olan ülkelerde birbirinden büyük farklılıklar gösterdiği görülüp, olguyu ölçülebilir hale getirme çabaları yasalar dışındaki göstergelerde aranmıştır. Bu amaçla merkez bankası başkanlarının değiştirilme hızının ölçülmesi ve yasaların uygulamasını değerlendirilen anketlerin geliştirilmesi gibi ilginç yöntemlerden bile söz edilmektedir (Cukierman vd., 1992: 367). Oluşturulan bu tanımlar ve endeksler üzerinden merkez bankası bağımsızlığı ile enflasyon ve büyüme arasındaki ilişkiler araştırılmıştır. Đlgili yazında gelişmiş ülkelerde merkez bankası bağımsızlığı ile enflasyon arasında ters orantı olduğuna dair birçok çalışma bulunmaktadır (Alesina - Summers, 1993; De Haan - Sturm, 1992). Gelişmekte olan ülkelerde ise merkez bankasının yasal bağımsızlığı ile enflasyon arasında anlamlı bir ilişki bulunamamış (Cukierman vd., 1992: 430), merkez bankası bağımsızlığının enflasyonu düşürmekte işe yaradığına ilişkin ikna edici kanıtlar olmadığı ortaya konulmuştur. (Dünya Bankası, 2002: 104). Görgül çalışmalarda merkez bankası bağımsızlığı ile enflasyon arasında negatif korelasyon bulunmuş olması, bağımsızlığın düşük enflasyona yol açması biçiminde bir nedensellik ilişkisi bulunduğu anlamına gelmemektedir. Bu ilişki üçüncü bir faktör tarafından açıklanabileceği gibi (örneğin düşük enflasyon geleneği), değişkenler arasında iki-yönlü nedensellik de bulunabilir (Eijffinger - De Haan, 1996: 30; Cukierman vd., 1992: 376). Endekslerin ve görgül araştırma sonuçlarının hem mantığında, hem geliştirilme yöntemlerinde, hem de kuramsal çalışmalarla ilişkilerinde ciddi sorunlar bulunmaktadır. Öncelikle bu çalışmalar ad hoc biçimde oluşturulmuşlardı ve bugün belirlenmiş bağımsızlık ölçütleri ile 1950 lerden günümüze kadar gelen bir süreci değerlendirmekteydiler. Merkez bankalarının tarihsel olarak değişen amaçları, ulusal ve uluslararası kurumlarla ilişkiler içinde oluşturulan yapıları dikkate almadan değerlendirme yapılarak; bu kurumların enflasyonu düşürmeyi hedeflemediği ve bağımsızlığın uluslararası norm olarak kabul edilmediği dönemler incelemeye katılmaktadır. Dahası, yasal bağımsızlık endeksleri oluşturulurken bağımsızlık ölçütlerinin saptanması, birleştirilmesi ve yasaların yorumlanmasında oldukça sübjektif bir yöntem kullanılmaktadır. Fiili bağımsızlık ise, anketlerde merkez bankacıların kendilerini ne kadar bağımsız hissettikleri gibi algı analizi soruları ile ölçülmeye çalışılmaktadır. Eleştirilerde, çokça kullanılan endekslerin, bağımsızlık ölçütlerini ve ülkelerin yasalarını birbirlerinden önemli ölçüde farklı şekilde değerlendirdiğine dikkat çekilmektedir (Itoh - Lapavitsas, 1999: 172; Mangano, 1998: 490). Kuramsal temellerin öngörülerine zıt olan önemli bir görgül bulgu, merkez bankası bağımsızlığının büyümeye olumsuz etkisinin olmadığını savunan çalışmadır (Grilli vd., 1991). Merkez bankası ba-

9 Merkez Bankalarının Bağımsızlığı Ekseninde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 65 ğımsızlığının büyümeye olumsuz bir etkisi olmadığı bulgusu Rogoff (1985) modeli ile çelişmektedir. Söz konusu modeldeki muhafazakar merkez bankacı, enflasyonu düşürmeye üretimdeki dalgalanmaları önlemeye göre daha çok önem vermekte ve bu yüzden düşük büyüme ve yüksek işsizlik gibi maliyetlere yol açmaktadır. Bu uyumsuzluk merkez bankası bağımsızlığı anlayışının bir sorunu olarak değil, adeta bedava bir öğle yemeği (free lunch) olarak değerlendirilip normal karşılanmıştır (Itoh - Lapavitsas, 1999: 172). Merkez bankası bağımsızlığı düşüncesinin kabul görmesi ile birlikte para politikasının demokratik süreçten yalıtılması ciddi bir demokrasi tartışmasına yol açmıştır. Seçilmiş siyasetçilerin halkın iyiliği yerine kendi çıkarlarını düşündüğü ve bu nedenle merkez bankasını manipüle ettikleri iddiaları, sonuç olarak para politikasının bu kez de bir grup teknokrat tarafından belirlenmesi gibi demokrasi anlayışıyla çelişen bir uygulamaya yol açmıştır. Đşte bu bağlamda, bağımsız merkez bankalarının şeffaflık (transparency) ve hesap verebilirlik (accountability) gibi anlayış ve uygulamalarla desteklenmesi düşüncesi öne çıkarılmıştır. Şeffaflık uygulamaları, para politikası rejimlerinde 1990 larda öne çıkan enflasyon hedeflemesi ile birlikte merkez bankalarının kapalılık ve gizliliğinin azaltılmasını hedeflemektedir. Para politikasının şeffaflığı, merkez bankasının hedeflerini açıkça belirtmesi, ekonominin gidişatına yönelik öngörülerini kamuoyu ile paylaşması, düzenli olarak basın toplantısı yapıp, enflasyon ile ilgili raporlar yayınlaması gibi uygulamalar gündeme gelmiştir. Bu alan da ölçülebilir hale getirilip, endeksler oluşturularak siyasi, iktisadi, yöntemsel, operasyonel ve siyasa şeffaflığı boyutlarıyla incelenmiştir (Dincer - Eichengreen, 2007: 26-28). Şeffaflığın merkez bankalarını demokratik prensiplerle uyumlulaştırdığı, ekonomideki belirsizliğin önüne geçerek aktörlerin beklentilerini şekillendirdiği ve kamuoyundan para politikasına destek sağladığı da savunulmaktadır (Mishkin, 1998: 10). Merkez bankası hesap verebilirliğinin eksikliği, ilgili yazında merkez bankası bağımsızlığına yöneltilen önemli eleştirilerden biridir. Farklı merkez bankası bağımsızlığı çeşitlerine göre uygulamada çeşitli hesap verebilirlik mekanizmaları geliştirilmiştir. Örneğin; araç bağımsızlığına sahip Yeni Zelanda Merkez Bankası (Reserve Bank of New Zealand) başkanı hükümetle birlikte açıkça belirlenen bir enflasyon hedefine ulaşamazsa görevinden alınabilmektedir. Amaç bağımsızlığına sahip Avrupa Merkez Bankası (European Central Bank) yönetimi ise, tek seferliğine sekiz yıllığına atanmakta, başarısızlıkları görevden alınma nedeni olmamakta, yılda bir kez Avrupa Parlamentosu na hesap vermektedir. Dahası, Avrupa Merkez Bankası nın bağımsızlığı Parlamento da oluşturulacak bir çoğunluk tarafından değiştirilememekte, Maastricht Anlaşması düzeyinde bütün ülkelerin oybirliği gerekmektedir (De Haan vd., 2005: ). Çeşitli ex post hesap verebilirlik mekanizmaları ile parlamentolar ile ilişkilendirilen bağımsız merkez bankaları, az sayıdaki örnekte gerçek bir demokratik sü-

10 66 Amme Đdaresi Dergisi, Cilt 43 Sayı 1 rece yaklaşabilmektedir. Buna karşılık, hedeflerini kendileri belirleyen, kimi zaman bu hedefleri ilan etmeyen, hükümetten talimat almayan, parlamentoda nadiren görünen ve hükümetin ekonomi politikasına destek vermeyi ikincil amaçlarının arasında görülen bağımsız merkez bankalarının varlığı ise demokrasi anlayışıyla çelişmektedir. Elbette yasaların hükümetler tarafından konulduğu ve değiştirilebileceği kabul edilse de, özellikle anayasal düzeyde güvence altına alınan merkez bankası bağımsızlığı örnekleri için bu süreç de zorlaştırılmıştır. Merkez bankasının potansiyel politika koordinasyonu sorunlarına yol açması da ilgili yazında vurgulanan önemli eleştirilerden biridir. Politika koordinasyon sorunu para ve maliye politikalarının birbiriyle çatışması anlamına gelmektedir. Gerçekten de, demokratik yolla seçilen hükümetlerin genişleyici maliye politikası tercihleri, fiyat istikrarı hedefi doğrultusunda sıkı para politikası sürdüren bağımsız bir merkez bankası ile birlikte uygulandığında ekonomi politikasında bir koordinasyon sorunu ortaya çıkmakta, ve optimal olmayan bir politika bileşimi uygulanmaktadır (Alesina, 1989: 83). Burada ilginç olan, demokratik süreç sonucu belirlenmiş hükümetlerin tercihleri ile bağımsız merkez bankalarının tercihlerinin çatışmasının, merkez bankası bağımsızlığı düşüncesinin savunulmasında da kullanılır olmasıdır. Bu iddiaya göre, merkez bankaları, politika koordinasyon sorunları bağlamında uygun olmayan politikaların kimlerden kaynaklandığının şeffaf olarak görülmesini sağlayacak ve hatta diğer politikalar üzerinde bu sayede disiplin sağlayacağı bir konuma sahip olabilecektir (Swinburne, Castello-Branco, 1990: 421). Bu yaklaşım, bağımsız merkez bankasının izlediği fiyat istikrarı odaklı para politikası ile çatışmayacak sıkı maliye politikalarını savunmakta ve bunun dışındaki politikaları ise disiplin altına alınması gereken uygun olmayan seçimler olarak değerlendirmektedir Đlgili yazında para ve maliye politikasının çatışmaları bağlamında incelenen koordinasyon sorunu, kriz anlarında merkez bankalarının üstlendiği son ödünç verici konumu nedeniyle çok kritik bir sorun haline gelmektedir. Örneğin küresel krizinde birçok ülkede hazine yetkilileri ile eşgüdümlü hareket eden merkez bankaları devasa banka kurtarma operasyonları düzenlemiştir. Aralarında oluşan potansiyel koordinasyon sorunlarının yanında, çok ciddi bir siyasi tercih olan kurtarma operasyonları merkez bankası bağımsızlığı nedeniyle demokratik sürecin etkileyemeyeceği bir şekilde gerçekleştirilmiştir. Bu örneğin de açıkça gösterdiği gibi merkez bankalarının bağımsızlaştırılması, politikacıların müdahalelerini biçimsel olarak engellese de, merkez bankasının teknik bir kurum olmadığı ve siyasi tercihler yaptığı gerçeği göz önüne alındığında, bankanın demokratik denetimini engellemektedir. MERKEZ BANKACILIĞININ EVRĐMĐ VE TÜRKĐYE CUMHURĐYET MERKEZ BANKASI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası. Zekayi Kaya 1 Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının Bağımsızlığı Ve Para Politikası Zekayi Kaya 1 Özet: 1973 petrol krizinden sonra oluşan enflasyon sorununa mali politikalara dayalı Keynesyen politikaların çare olamaması

Detaylı

Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı. 3, 363-389, Aralık 2009 363 KRİZ SONRASI KÜRESEL KAPİTALİZMİN GELECEĞİ

Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı. 3, 363-389, Aralık 2009 363 KRİZ SONRASI KÜRESEL KAPİTALİZMİN GELECEĞİ Alternatif Politika, Cilt. 1, Sayı. 3, 363-389, Aralık 2009 363 KRİZ SONRASI KÜRESEL KAPİTALİZMİN GELECEĞİ Serap DURUSOY* ÖZET ABD konut piyasası merkezli global finansal krizin oluşumu ve gelişimi çok

Detaylı

Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz

Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz EGE AKADEMİK BAKIŞ / EGE ACADEMIC REVIEW Cilt: 10 Sayı: 4 Ekim 2010 ss. 1231-1244 Küresel Keynesçilik ve Küresel Ekonomik Kriz Global Keynesianism and Global Economic Crisis M. Oğuz ARSLAN 1 ÖZET Hızlanan

Detaylı

Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar

Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar Bütçeyi Özerkleştirmek: Mali Kurallar ve Kurullar Ceyhun GÜRKAN * Yiğit KARAHANOĞULLARI ** Özet Son ekonomik krizle birlikte hem merkez ülkelerinde hem çevre ülkelerde kamunun giderek artan bütçe açıkları

Detaylı

NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI

NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI NEDEN BAĞIMSIZ BİR MERKEZ BANKASI Fatma CESUR Trakya Üniversitesi ÖZET Merkez bankaları; ülkelerin para politikasını belirler, yürütür, karar alır ve alınan kararları uygulamalarıyla ülke ekonomisinin

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KÜRESELLEŞME SÜRECİNDE TÜRKİYE DE GELİR DAĞILIMI, YOKSULLUK VE SOSYAL POLİTİKALARIN EVRİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Gülhan AKTAŞ

Detaylı

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ

ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ ÜLKE ÖRNEKLERİ İLE KALKINMA VE SANAYİLEŞME MODELLERİ 1. GİRİŞ VE ARAŞTIRMANIN KAPSAMI Sanayi devriminden bu yana, farklı politikalarla ele alınan sanayileşme, gelişmiş ülkeler ve gelişmekte olan ülkeler

Detaylı

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi

Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 2004/2 : 18-37 Enflasyon Hedeflemesi ve Türkiye de Uygulanabilirliğinin Değerlendirilmesi Tahir Büyükakın * Cemil Erarslan ** Özet: Döviz kuru ve

Detaylı

TÜRKİYE DE VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ

TÜRKİYE DE VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ TÜRKİYE DE VE YÜKSELEN EKONOMİLERDE PARA POLİTİKASI UYGULAMALARI VE ENFLASYON HEDEFLEMESİ MESLEKİ YETERLİK TEZİ Hazırlayan Nazan YİĞİT Maliye Uzman Yardımcısı Danışman Nural KARACA Daire Başkanı Ankara-2009

Detaylı

Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1

Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1 Düzenleyici Devlet ve Regülasyon Uygulamalarının Etkinliği Üzerine Tartışmalar 1 Sinan SARISOY * Özet Devletin ekonomide etkinliği sağlamak ve piyasa başarısızlıkları nedeniyle ortaya çıkan etkinsizlikleri

Detaylı

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI

ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI İKTİSAT BİLİM DALI ENFLASYON ve DÖVİZ KURUNUN HİSSE SENEDİ PİYASASI NA ETKİLERİ, İMKB DE UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ DANIŞMAN

Detaylı

Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu

Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu 68 Parasal İstikrarın Sağlanmasında Enflasyon Hedeflemesi Rejimi Ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası nın Etkinliği Sorunu Özet Makroekonomik politikalarla uyumlu bir fiyat istikrarının sağlanması, gelişmiş

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008:

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÛMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara http://www.bagimsizsosyalbilimciler.org İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...2 II.

Detaylı

Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Alternatif Para Politikası Stratejileri, Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme

Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Alternatif Para Politikası Stratejileri, Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme YÖNETİM VE EKONOMİ Yıl:2009 Cilt:16 Sayı:1 Celal Bayar Üniversitesi İ.İ.B.F. MANİSA Gelişen Piyasa Ekonomilerinde Alternatif Para Politikası Stratejileri, Türkiye Ekonomisi Açısından Bir Değerlendirme

Detaylı

BANKALARI VE İLETİŞİM MERKEZ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA İLETİŞİM POLİTİKALARININ GELİŞİMİ

BANKALARI VE İLETİŞİM MERKEZ TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA İLETİŞİM POLİTİKALARININ GELİŞİMİ MERKEZ BANKALARI VE İLETİŞİM TÜRKİYE CUMHURİYET MERKEZ BANKASINDA İLETİŞİM POLİTİKALARININ GELİŞİMİ www.tcmb.gov.tr 2011 1 iletisimbilgi@tcmb.gov.tr Bu yayın, iletisimbilgi@tcmb.gov.tr adresine elektronik

Detaylı

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI

ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI 1 ENFLASYON ve FİYAT İSTİKRARI www.tcmb.gov.tr 2013 1 Bu yayın, TCMB Genel Ağ sitesi üzerinden talep etmeniz halinde adresinize ücretsiz olarak gönderilecektir. Yayınlarımızın

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET

IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET BAĞIMSIZ SOSYAL BİLİMCİLER 2006 YILI RAPORU IMF GÖZETİMİNDE ON UZUN YIL, 1998-2008: FARKLI HÜKÜMETLER, TEK SİYASET Haziran 2006 Ankara ISBN: 9944-89-143-6 Kapak ve Sayfa Tasarımı: Dijle Konuk Baskı: Kozan

Detaylı

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar:

TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY. 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: TÜRKİYE GENÇ İŞADAMLARI DERNEĞİ YOUNG BUSINESSMEN ASSOCIATION OF TURKEY 2000'li Yıllara Doğru Türkiye'nin Önde Gelen Sorunlarına Yaklaşımlar: IV - ÖZELLEŞTİRME ŞUBAT 1994 TÜGİAD, " YES " Avrupa Genç İşadamları

Detaylı

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler

Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M.C. GÜRAN, S. OĞUZ Kamu Ekonomisi Alanında Geçmişten Günümüze Yaşanan Gelişmeler ve Geleceğe İlişkin Beklentiler M. Cahit GÜRAN * Serpil OĞUZ ** Özet Geçtiğimiz 50 yılda kamu ekonomisi alanında önemli

Detaylı

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: BDDK VE YÖNETİŞİM

TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: BDDK VE YÖNETİŞİM TÜRK BANKACILIK SEKTÖRÜNÜN YENİDEN YAPILANDIRILMASI: BDDK VE YÖNETİŞİM Gökten DOĞANGÜN * 2000 ve 2001 yıllarında art arda yaşanan ekonomik krizler Türkiye de devletin yönetişim etrafında yeniden yapılandırılması

Detaylı

KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ

KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ KAMU YÖNETİMİNDE YENİDEN YAPILANMA ARAYIŞLARI VE HESAP VERME SORUMLULUĞUNA ETKİLERİ Dr. Ahmet Taner * ÖZET 20. yüzyılın son çeyreğinde, devletin yapısal ve işlevsel dönüşümünün hızlanması, kamu yönetim

Detaylı

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2008 19

C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2008 19 C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 9, Sayı 1, 2008 19 GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE KURALA DAYALI PARA POLİTİKASININ ETKİNLİĞİ ENFLASYON HEDEFLEMESİ STRATEJİSİ: TÜRKİYE ÖRNEĞİ Salih ÖZTÜRK * ve

Detaylı

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (16) 2008 / 2: 1-20 Sosyal Devletten Üçüncü Sektöre Doğru Kalkınma Sürecinin Değişen Aktörleri: Proje Örneklerinden Türkiye Üzerine Bir Değerlendirme

Detaylı

Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma

Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma Ulusal İstihdam Stratejisi Bağlamında Türkiye de Güvencesiz Çalışma Mehmet Atilla GÜLER * Özet: 1980 li yılların başından itibaren neo-liberal ekonomi politikaları aracılığıyla tüm dünyada uygulama alanı

Detaylı

Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm?

Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm? Volume 3 Number 3 2012 pp. 93-120 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Sosyalizmden Kapitalizme Geçiş Sürecinde Rusya: Nasıl Bir Kapitalizm? Esra Güler a Özet: 1991 de Sovyetler Birliği nin dağılmasıyla

Detaylı

ENFLASYON HEDEFLEMESİ

ENFLASYON HEDEFLEMESİ ENFLASYON HEDEFLEMESİ A. Hakan KARA # Musa ORAK + Ekim 2008 ÖZET Bu makale enflasyon hedeflemesi rejimini ana hatlarıyla tanıtmakta ve bu çerçeveyi temel alarak Türkiye nin 2001 krizi sonrası enflasyon

Detaylı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı

Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Neoliberal Yapısal Uyum Politikalarından Kapsayıcı Kalkınma Çerçevesine Dünya Bankası nın Yoksulluk Sorununa Yaklaşımı Banu METİN * Özet: Bu çalışmada, Dünya Bankası nın yoksulluk sorununa yaklaşımında,

Detaylı

KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI

KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI Marmara Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi YIL 2007, CİLT XXII, SAYI 1 KURALA DAYALI-TAKDİRE DAYALI PARA POLİTİKALARI: TAYLOR KURALI VE TÜRKİYE DE ENFLASYON HEDEFLEMESİ UYGULAMASI Özet Doç. Dr. Gülsüm AKALIN

Detaylı

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi / Dumlupınar University Journal of Social Sciences 42. Sayı Ekim 2014 / Number 42 October 2014 1980 SONRASI YOKSULLUKLA MÜCADELENİN BAŞLICA ARACI OLARAK SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMAYI TEŞVİK FONU NUN KURULUŞ VE VARLIK NEDENLERİNE İLİŞKİN BAZI TESPİTLER 1 Yılmaz DEMİRHAN Yrd. Doç. Dr. Dicle Üniversitesi

Detaylı