: : ^,; j^^-. :,..,,-.,', '

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ": - -- - - : ^,; j^^-. :,..,,-.,',. - 120 000'"

Transkript

1 S.Sayısı: 35 inhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelde değişiklik yapılması hakkında kanun lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/9) T.C. Başvekâlet Muamelât Umum Müdürlüğü İd. ; 944 Soyt: 6/46 Büyük Millet Meclisi Yüksek Reisliğine İnhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı bütçesinin muhtelif tertiplerine liralık munzam tahsisat verilmesi hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince hazırlanan ve îcra Vekilleri Hyetince 7. I. 944 tarihinde Yüksek Meclise arzı kararlaştınlan kanun lâyihasının esbabı mucibesiyle birlikte sunulmuş olduğunu arzederim, Başvekil Ş, Saraçoğlu Zammın mucip sebepleri Fasıl: - Madde: - Memurlar ücreti 943 malî yılının ilk altı ayı zarfmda münhal kalan memuriyetler arasındadır. Altı ayda takriben, lira tasarruf edilmiş ise de, mütaakıp altı ayda münhallerden mühim bir kısmının kapatılacağı ümit edilmekte ve (Verilen vekâlet ücreti de nazari dikkate alınmak suretiyle) bu fasıldaki senelik tasarrufun, lira olacağı tahmin olunmaktadır. Bu itibarla 4500 sayılı kanun hükümlerine göre verilen bir aylık nispetindeki yardım miktarını karşılamak üzere, bu tertibe daha liralık tahsisat ilâvesine lüzum görülmüştür. Fasıl: - Madde: 4 - Müteferrik müstahdemler ücreti Bu tertipten alman tahsisat, tamamen sarfolun maktadır. Tasarruf bulunmadığına göre 4500 sayılı kanun hükümlerine göre verilen bir aylık yardım miktarını karşılamak üzere, liranın ilâvesine lüzum görülmüştür. tf-f Fasıl: 2 - Madde: 3 -Para gönderme masrafı Mamulât fiyatlarına son defa yapılan zam dolayısiyle, para irsalâtının çoğalması ve Ziraat Bankasınca alınmakta olan aciyonun lira başında iki para arttırılması dolayısiyle, bu fasla daha liralık tahsisatın ilâvesine lüzum görülmüştür. Fasıl: 2 - Madde: 4 - îdare masrafı Bu fasla konulan liralık tahsisattan lirası tamamen tevzi olunmuştur. Karşılığı bu fasıldan temin olunan mahrukat, kırtasiye tenvir ve teshin gibi mevad vesairenin fiyatlarının artması ve hayat pahalılığı karşısında durumları müşkülleşen müstahdemlere yapılan elbise yardımının genişletilmesi dolayısiyle bu fasla mevzu tahsisata daha liralık ilâve yapılmasına lüzum hâsıl olmuştur.

2 - 2 - Fasıl: 4 - Madde: Muvakkat memuriyet harcırahı Bu fasla mevzu tahsisat, tamamen sarf olunmuştur. Nakil vasıtaları ücretlerinin artması, silâh altında bulunan (Hâlen adedleri 54 olan) memurlarımızın vazifelerini görmek üzere diğer mahallerden gönderilen vekillerle münhal veya vazife darı mezun veya muvakkat vazife ile ayrılmış olan memurlarimızm (Adedleri arasındadır) yerine diğer mahallerden gönderilen vekillerin ve bilhassa imalât, sevkiyat işlerimizin tanzimi için, diğer mahallere gönderilmesi zaruri olan fen memuru, kimyager ve diğer memurlarımızın yol masrafları ve ikamet yevmiyelerini karşılayabilmek üzere, bu fasla daha liralık tahsisatın ilâvesine lüzum hissedilmektedir. Fasıl : 5 - Müfettişler harcırahı Birinciteşrin 943 sonuna kadar (288) idaremiz teftiş görmüş ve bu müddet zarfında bu fasıldan lira sarfedilmiştir. Mali yıl sonuna kadar (306) idarenin teftişi ile müfettişler elinde bulunan 72 tahkikat işi intaç edilecektir. Teftiş heyetinin, beşi askerde, onu münhal olmak üzere, 5 noksan müfettişle faaliyette bulunduğu ve mütaakıp aylarda kadronun tamamlanacağı da gözönünde tutulmaktadır. Diğer taraftan nakil vasıtaları ücretlerinde hâsıl olan tezayüt de nazarı dikkate alınarak, teftiş programımızın ikmalini temin için, bu tertibe mevzu tahsisata ilâve olarak daha liranın verilmesi icap etmektedir. Fasıl : 9 - Madde : - Yapı işleri ve tamirleri Bu tertibe mevzu liralık tahsisattan lirası sarfedilmiştir. Adapazarı ve Hendek'te vukuagelen zelzele yüzünden, buralarda tahmin haricinde, liralık inşaat ve tamirat yapıldığı gibi, son Kastamonu, Erbaa, Samsun ve havalisindeki zelzele dolayısiyle, liralık daha inşa ve tamirin yapılması zarureti hâsıl olmuştur. Son zelzeledeki liralık hasardan bu malî yıl zarfında ancak liralığının inşa ve tamirine imkân görüldüğünden, bu tertibe daha, liralık tahsisatın ilâvesine lüzum görülmüştür. Fasıl : 9 - Madde : 2 - Makineler ve teferruatı Fabrika ve atelyelerimizin yedek parça ve tamir işlerini karşılamak üzere, mubayaası düşünülen muhtelif makine ve sairenin bedellerini ödemek için, bütçeye konulan tahsisatın (mezkûr makinelerin bedellerinin artması dolayısiyle) kâfi gelmiyeceği anlaşılmıştır. Muhtelif fabrikalarımız için derhal alınması icabeden torna, planya, makkap, taşlama tezgâhı, prese, demir testeresi, saç makası gibi aletlerin alınabilmesi için, daha liralık ilâvei tahsisata lüzum olduğu anlaşılmıştır. ~ Fasıl : 0 - Madde : - Nakil vasıtaları mubayaatı 943 bütçesiyle 4 aded motorlu teknenin liraya, 5 aded kamyonun 45'000 liraya mubayaası mümkün olacağı düşünülerek, 3 bisiklet bedeliyle birlikte, bu fasla, lira tahsisat konulmuşutr. Ancak bu kabîl vesait bedellerinden vukubıüan yükseliş dolayısiyle mezkûr vasıtalardan motorlu teknelerin ve 5 aded lâstiksiz kamyonun liraya mubayaası mümkün olabileceği anlaşılmıştır. Mfötedaviî sermaye hesap larmda kayıtlı bulunan nakil vasıtaları bedellerinin de 939 yılı bilânçsunun tetkikinde mütehas sis murakıplar ve Büyük Millet Meclisi Divanı Muhasebat Encümenince gösterilen lüzuma binaen bütçe sabit kıymetleri hesabma nakillerinin temini için de aynca 450 liraya ihtiyaç olduğundan, bu fasla daha liralık tahsisat ilâvesine ihtiyaç görülmüştür. Fasıl: - Madde: - Memurlar ücreti Münhaller ve verilecek vekâlet ücretleri de nazarı dikkate alınmak suretiyle bu fasıldaki tasarrufun, yıl sonuna kadar lira kadar olacağı tahmin edilmiştir. Bu itibarla, sayılı kanun hükümleri dairesinde ilâve olarak verilen birer aylık nispetindeki yardım miktarını karşılamak üzere bu tertibe daha liranın ilâvesine lüzum görülmüştür. ( S. Sayısı : 35 )

3 r Fasıl - Madde 4 - Müteferrik müstahdemler Bu tertipten tasarruf olmamaktadır sayılı kanun hükümlerine göre ilâve olarak verilen birer aylık nispetindeki yardım miktarını karşılamak üzere, mevzu tahsisata daha liranın ilâvesine lüzum hâsıl olmuştur. Fasıl - Madde 5 - İşçilere ve çocuk yuvalarına yardım Bu maddeye mevzu lira tahsisattan şimdiye kadar lira sarf edilmiştir. Fabrika, imlâlıane ve yaprak tütün bakım ve işleme evleriyle Tuzlalarda çalışan müstahdem ve işçilere cihaz, doğum, işten çıkarılma, hastalık, kaza, ölüm ve saire gibi hallerde talimatnamesi hükümleri dairesinde yapılan her nevi yardımlarla çocuk yuvalarının her çeşit masraflarına ait bulunan bu tertipten : -» a) İstanbul Tütün Fabrikası Çocuk yuvası kadrosunun 00 den 200 e çıkarılması sebebiyle ve İzmir yaprak tütün bakım ve işleme evinde tesis edilecek 6 yataklı işçi reviriyle 50 kişilik çocuk yuvası için yapılacak masrafları karşılamak üzere : b) İşçi gündeliklerinin artmış olması sebebiyle, bu gündelikler esas alınarak mevzuata göre verilecek ikramiye ve tazminat miktarları da yükselmiştir. Diğer taraftan gıda maddelerinin biraz daha pahamaşnuş olması dolayısiyle çocuk yuvalarının iaşe masrafları da artmıştır. Artan bu masraflar için de:.., _ - _ > ' '**#* lira ki ceman lira munzam tahsisata ihtiyaç duyulmaktadır. Fasıl: Şarapçılara verilecek prim ve 4250 sayılı kanuna göre kurulacak numune şaraphaneleri ve iyi şarap yapanlar arasında açılacak müsabaka masrafları ile bunlara verilecek mükâfat ve lüzum görülecek yerlerde açılacak şarapçılık kursları ve bunların bilmum mas- 'H rafllan Bu fasla konulan liralık tahsisata mukabil 4250 sayılı kanun hükümlerine tevfikan Ürgüp, Tokad, Bilecik, İsparta ve Gazanteb 'de yapılan şarap imalâtı tecrübelerinden müspet neticeler alındığı için bu mahallerde aşağıda müfredatı gösterilen liralık tahsisatın yapılmasma lüzum görüldüğünden bu tertibe daha liranın ilâvesine mecburiyet hâsıl olmuştur. "." ' Şarap imalâthanelerine alınacak (mecmuu litre hacminde) 30 fıçı Ürgüp için alınacak iki aded idrolik pres, Ürgüp için filitre ve imlâ tesisatı Ürgüp Şaraphanesi elektrik ve su tesisatı... ;,^., ^/j,.«r, : : ^,; j^^-. :,..,,-.,', ' Fasıl: 3 - Madde: 3 - Sergilere iştirak ve propaganda masrafları 943 bütçesine mevzu lira tahsisattan şimdiye kadar taahhüt ve sarf olunan mebaliğe (â Sayısı: 85)

4 - 4 - ait işler şunlardır ' ' Sergiler için Gazeteler için Mecmualar için 5 74 Dağıtılan reklâm mamulât için Muhtelif propaganda masrafları icin,, Takvim için - -, " Halbuki; Sene sonuna kadar daha: Gazetelerle yapılacak neşriyat bedeli için Dağıtılacak reklâm mamulât bedeli için ;c. ^w ^«>,.., >? Diğer muhtelif propaganda masrafları için "-'-''""'v^-" s.'- r r >- " "" Ceman ya ihtiyaç bulunduğundan bu tertibe daha liranın ilâvesine mecburiyet görülmüştür. Talep olunan fazla tahsisat İzmir Fuvarmda yapılması ^zaruri görülen tamirat ve tadilât masraflarından ve reklâm olarak dağıtılan sigaraların maliyet fiyatlarında geçen seneye nazaran mevcut tezayütten ileri gelmektedir. Fasıl: 23 - Müskirat ve şarap fabririkaları inşa ve tesis masrafları: Bu tertibe 943 bütçesiyle konulan lira tahsisattan evrakı tekemmül ettirilerek ihaleye konulan işlerle diğer masraflar şunlardır: İstanbul Bira Fabrikası soğuk hava tesisatı...,-,..., Paşabahçe taktir cihazı?% ''*;.. > *» «ıî," İstanbul Bira Fabrikası imlâ makinesi grupu s, İzmir Şarâji Fabrikası taktir cihazı ^ ^ Adana Ma açılan mantar atelyesi tesis masrafı -^ -.. * 7?^' İstanbul Bira Fabrikası maltözü tesisatı İzmir, Paşabahçe Fabrikalarının tahammür tesisatı Diğer müteferrik masraflar.^ : N^^*-..S^-^ ' Halbuki; bu sene zarfında yapılması zaruri şu işlerimiz vardır: Ankara Bira Fabrikası imlâ makinesi grupu B Gazianteb Fabrikasının bacası için ' " ı ı. > Bu ihtiyacı karşılamak üzere bütçeye liranın ilâvesine zaruret görülmüştür Yukarıda yazılı tertiplere ilâvesi istenilen ceman lira munzam tahsisat Umum Mü» dürlüğün 943 malî yılı varidat fazlasiyie karşılanacaktır. (S. Sayısı : 3B)

5 x, Jtt* al» EL*, Bütçe Encümeni Mazbata No. 25 Esas No. /9 fiûtgt EnottaMBİ İffııtruttffl > & Yüksek ReisKğe İnhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı bütçesinin muhtelif tertiplerine « » liralık munzam tahsisat verilmesi hakkında Gümrük ve İnhisarlar Vekilliğince hazırlanan ve Başvekâletin 8. I. 944 tarih ve 6/46 sayılı tezkeresiyle Yüksek Meclise sunulan kanun lâyihası Encümenimize tevdi Duyurulmakla, Gümrük ve İnhisarlar Vekili Şuad Hayri Ürgüblü ve Maliye Vekilliği adına Bütçe ve Malî Kontrol Umum Müdürü hazır oldukları halde tetkik ve müzakere olundu. Hükümetin mucip sebepler lâyihasında da tafsil olunduğu veçhile 4500 sayılı kanun gereğince memur ve müstahdemlere verilen birer aylık nispetindeki ikramiye bu tertiplere ceman 285 bin lira tahsisat ilâvesini ieabettirmiş, Adapazarı ve Hendek mmtakasmda vukubulan zelzelede idare binalarında meydana gelen hasarm inşa ve tamir masrafı olarak 525 bin lira ve son zelzelede Samsun mmtakasiyle Orta Anadolu Ma vukubulan ve 500 bin lira tahmin olunan hasardan bu malî yıl içinde yapılabilecek inşa ve tamirler için 225 bin lira ki ceman 750 bin lira sarfı iktiza ettiği anlaşılmış ve bütçenin tanzimi sırasında ihtimal verilmiyen bu munzam masrafların karşılanması için tertiplerine bu tahsisatların ilâvesi muvafık görülmüştür Diğer tertiplere ilâvesi istenilen tahsisat, işletmeye taallûk etmektedir. Hükümetin mucip sebepler lâyihasında bunlar için bildirilen mucip sebepler yerinde bulunmuş ve ancak idarenin fazla reklâm ve propagandalardan bugün için müstağni bulunduğu mülâhaza olunarak Vekilin de muvafakatiyle bu tertip için istenilen tahsisattan lira tenzil ve «İşçilere ve çocuk yuvalarına yardım» tertibine ilâve olunmuştur. Umumî Heyetin tasvibine arzoiunmak üzere Yüksek Reisliğe sunulur. Reis Çorum /. Eker Kâtip İstanbul F. öymen Bolu D. Z. tlgen Giresun A. Sayar İstanbul H. Ülkmen Rize T. B. Balta Reis V. Kastamonu T. Coşkan Aydın Ol. R. Alpman Diyarbakır S. Vluğ İsparta M. Karaağaç Kayseri F. Baysal Samsun M. A. Törüker Zonguldak H. A. Kuyucak M. M. Tokad H. N. Keşmir Bitlis B. Osma Giresun M. Akkaya İstanbul H. Kortel Manisa F. Kurdoğlu Yozgad A. Sungur (0. Sayın : 88)

6 MADDE. inhisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı Bütçe kanununa bağlı (A) işaretli cetvelin ilişik etvelde yazılı tertiplerine lira munzam tahsisat verilmiştir. MADDE 2. Bu kanun meridir. HÜKÜMETİN TEKLİFİ İnkisarlar Umum Müdürlüğü 943 malî yılı Bütçe Kanununa bağh (A) işaretli cetvelde değişildik yapılması hakkında kanun lâyihası neşri tarihinden MADDE 3. Bu kanunun hükümlerini icraya Maliye ve Gümrük ve inhisarlar Vekilleri memurdur. Bş. V. Ş. Saraçoğlu Da. V. Mf. V. Yücel S. I. M. V. Dr. H. Alataş Mü. V. A. F. Cebesoy, Ad. y. A. R. Türel Ha. V. N. Menemencioğlu Na. V. 8. day a. î. v. 8. H. Ürgüblü M. M. V. A. B. Artunkal Ma. V. F. Ağrah Ik. V. F. Sirmen Zr. V. Ş.R.Hatipoğlu Ti. V. O. 8. Siren Hükümetin teklifine bağlı CETVEL F. M. Muhassatın nev'i : Memurlar Müteferrik müstahdemler Para gönderme masrafı... İdare masrafı Muvakkat memuriyet harcırahı Müfettişler harcırahı Yapı işleri ve tamirler Makineler ve,teferruatı i,. Mubayaa Memurlar t Müteferrik müstahdemler * İşçiler ve çocuk yuvalarma yardım Şarapçılara verilecek prim ve 4260 sayılı kanuna göre kurulacak numune şaraphaneleri ve iyi şarap yapanlar arasında açılacak müsabaka masrafla- açılacak şa riyle bunlara verilecek mükâfat ve lüzum görülecek yerlerde rapçılık kursları ve bunların bilûmum masrafları Sergilere iştirak ve propaganda masrafı Müskirat ve şarap fabrikaları inşa ve tesis masrafları '4i:. Yekûn 40, ' (S. Sayısı: 35)

7 F. M. -7 Bütçe Encümeninin değiştirişi CETVEL Muhassatm nev'i Memurlar 4 Müteferrik müstahdemler Fasd yekûnu Para gönderme masrafı 4 İdare masrafı Fasıl yekûnu Muvakkat memuriyet harcırahı 5 Müfettişler harcırahı 9 Yapı işleri ve tamirler 2 Makineler ve teferruatı Fasıl yekûnu Mubayaa Memurlar 4 Müteferrik müstahdemler 5 İşçiler ve çocuk yuvalarına yardım Fasıl yekûnu Şarapçılara verilecek prim ve 4250'sayılı kanuna göre kurulacak numune şaraphaneleri ve iyi şarap yapanlar arasında açılacak müsabaka masraflariyle bunlara verilecek mükâfat ve Hmım görülecek yerlerde açılacak şarapçılık kursları ve bunların bilûmum masrafları 3 Sergilere iştirak ve propaganda masrafı 23 Müskirat ve şarap- fabrikaları inşa ve tesis masrafları Fasıl yekûnu YEKÛN 2 OM 450 ( S. Sayısı : 35 )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' )

- 2 - 'riııı ııisbeti 10 S 6 4 ' ) SıraNo 143 İktisat vekâleti 1932 senesi bütçesinin 636 ncı faslı unvanının değiştirilmesine ve bu fasla 95 000 liralık tahsisat konulmasına dair 1/598, Dahiliye vekâleti 1932 senesi bütçesinde 3 998 liralık

Detaylı

Esbabı Imucibe projesi

Esbabı Imucibe projesi S. Sayısı: 72 Devlet demiryolları ve limanları ve Devlet denizyolları işletme umum müdüriüklerıle Devleı havayolları umum müdürlüğüne muktazi alelûmum vesait ve teçhizat ve malzemenin temini hakkında kanun

Detaylı

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi

Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 44. 1959 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi Devre: XI / / içtima:* S. SAYISI : 99 Yılı İstanbul Üniversitesi Bütçesi İstanbul Üniversitesin 99 yılı Bütçe kanunu lâyihası ve Bütçe Encümeni mazbatası (/6) T. C. Başvekalet 9. XI. 98 Kanunlar ve Kararlar

Detaylı

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi

S. Sayısı: 65. 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi S. Sayısı: 65 1951 Yılı Tekel G. M. Bütçesi Tekel Genel Müdürlüğü 1951 yılı Bütçe Kanunu tasarısı ve Bütçe Komisyonu raporu (1/90) T. C. Başbakanlık Muamelât Genel Müdürlüğü 30. XI. 1950 Tetkik Müdürlüğü

Detaylı

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459)

Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Vygunlıak Büdirimiai» sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresi (8/459) S. Sayıs:ı 172 Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 Bütçe yılı Kesinhesabına ait Uygunluk Bildiriminin sunulduğuna dair Sayıştay Başkanlığı tezkeresiyle Devlet Havayolları Genel Müdürlüğü 1944 yılı

Detaylı

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler

S. Sayısı: 135. Mucib sebebler S. Sayısı: 135 Fevkalâde vaziyet dolayısile bazı vergi ve resimlere zam icrasına ve bazı maddelerin mükellefiyet mevzuuna alınmasına dair kanun lâyihası ve Iktısad, Gümrük ve inhisarlar, Adliye, Maliye

Detaylı

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur.

ESBABI MUCİBE. MADDE 1. 1959 malî yılı Bütçe Kanununun Büyük Millet Meclisi kısmına 1 500 000 lira fevkalâde tahsisat konulmuştur. Devre : XI Q /Q İçtima: S. SAYISI : üö İdare Âmirleri Balıkesir Mebusu Ahmet Kocabıyıkoğlu ve iki arkadaşının, malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa ek kanun teklifi ve Bütçe Encümeni mazbatası (/33) Yüksek

Detaylı

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236)

1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) S. Sayısı: 137 1944 yılı Millî Korunma Bilançosunun gönderildiğine dair Başbakanlık tezkeresi ve Sayıştay Komisyonu raporu (3/236) T. C. Başbakanlık 17. V. 1948 Muamelât Genel Müdürlüğü Kararlar Müdürlüğü

Detaylı

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası

Bütçe, Dahiliye ve Nafia encümenlerinden seçilen 5 er azadan mürekkeb Muvakkat encümen mazbatası S. Sayısı: 184 Bursa ve Mûttehid elektrik Türk anonim şirketleri imtiyazlahle tesisatının ve Mersin elektrik Türk anonim şirketi hisse senedlerinden bir kısmının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki

Detaylı

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu

S. Sayısı: 126. Başbakan Ş. Saraçoğlu S. Sayısı: 26 Kibrit ve Çakmak Tekeli Geçici İşletme İdaresinin Tekel Genel Müdürlüğüne devrine ve Tekel Genel Müdür. lüğü kuruluş ve görevleri hakkındaki 4036 sayılı kanunun bazı maddelerinin değiştirilmesine

Detaylı

Hariciye encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye encümeni 12. VIII. 1942 Esas No. 1/855 Karar No. 13 Yüksek Reisliğe

Hariciye encümeni mazbatası. T. B. M. M. Hariciye encümeni 12. VIII. 1942 Esas No. 1/855 Karar No. 13 Yüksek Reisliğe S. Sayısı: 19 Türkiye ile Almanya arasında ticari mübadelelerin tanzimine dair 9 ilkteşrin 1941 tarihli Anlaşmaya ek Anlaşmanın tasdikına dair kanun lâyihası ve Hariciye ve İktisat encümenleri mazbataları

Detaylı

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304)

Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) - S.-Sayısı: 68- Gümrük umumî tarifesinin 695 numarasının (D) bendinin tadili hakkında kanun lâyihası ve Muvakkat encümen mazbatası (1/304) T. C. Başvekâlet Kararlar müdürlüğü Sayı : 6/446 Büyük Millet

Detaylı

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1)

AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) BANKALAR VE DEVLET MÜESSESELERİ MEMURLARI AYLIKLARININ TEVHİD VE TEADÜLÜ HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3659 Kabul Tarihi : 3/7/1939 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 11/7/1939 Sayı : 4255 Yayımlandığı

Detaylı

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1)

MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) 1721 MĠLLĠ KORUNMA KANUNU (1) Kanun Numarası : 3780 Kabul Tarihi : 18/ 1/1940 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 26/ 1/1940 Sayı : 4417 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 21 Sayfa : 274 BİRİNCİ FASIL

Detaylı

Genel nüfus sayımı hakkında kanun tasarısı ve İçişle ri, Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/406)

Genel nüfus sayımı hakkında kanun tasarısı ve İçişle ri, Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/406) S. Sayısı: Genel nüfus sayımı hakkında kanun tasarısı ve İçişle ri, Adalet ve Bütçe Komisyonları raporları (1/406) T. a Başbakanlık 13*111.1945 Muamelât UmumMüdürlüğü Tetkik Müdürlüğü Sayı : 7'1/288,,6/580

Detaylı

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

413 1960 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu 0 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı :. III. 0 - Sayı: 0) No. Kabul tarihi. II. 0 MADDE. Devlet bütçesine giren dairelerin 0 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için, bağlı (A/l)

Detaylı

3 -~ bozulması. ( S. Sayısı : 196 )

3 -~ bozulması. ( S. Sayısı : 196 ) S. Sayısı: 196 Hâkimler kanunu ile bu kanunun bazı maddelerini tadil eden]3206 ve 3501 sayılı kanunların'bazı maddelerinin değiştirilmesine ve Hâkimler kanununa bazı maddeler ilâvesine dair kanun lâyihası

Detaylı

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN

ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN 1795 ÇĠFTÇĠ MALLARININ KORUNMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4081 Kabul Tarihi : 2/7/1941 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 10/7/1941 Sayı : 4856 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 22 Sayfa : 505

Detaylı

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118)

327 1959 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni. (Resmî Gazete ile ilâm : 2. III. 1959 - Sayı: 10118) 7 99 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanuni (Resmî Gazete ile ilâm :. III. 99 - Sayı: 08) No. Kabul tarihi 79 8. II. 99 MADDE. Devlet bütçesine giren dahilerin 99 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ

PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ 935 PETROL OFİSİ KEFALET SANDIĞI TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 26.11.1954, No: 4/4083 Dayandığı Kanunun Tarihi : 2.6.1934, No: 2489 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11.1.1955, No: 8901 Yayımlandığı

Detaylı

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449)

336 Orman Umum Müdürlüğü 1960 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 1960 -, Sayı: 10449) 336 Orman Umum Müdürlüğü 60 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 5. III. 60 -, Sayı: 044) No. Kabul tarihi 7456 7. II. 60 MADDE. Orman Umum Müdürlüğü 60 bütçe yılı yatırımlar dışında kalan için,

Detaylı

871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 )

871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 ) 871 Türkiye Sanayi kredi bankası teşkili hakkında kanun ( Resmî Gazete ile neşir ve ilânı: 14/V11/1932 - Sayı: 2150 ) No. Kabul tarihi 2064 7 -VII -1932 Fasıl : 1 Bankanın maksadı tesisi ve, vazifeleri

Detaylı

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021)

(Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) 475 Aydın demiryollarının satın alınmasına dair mukavelenin tasdiki hakkında kanun No. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/V1/1935 - Sayı : 3021) Kabul tarihi 2745 30 - V -1935 BİRİNCİ MADDE Aydın demiryollarının

Detaylı

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ

LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ LİBERTY SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞMESİ KURULUŞ, KURUCULAR, UNVAN, MAKSAT, MERKEZ, MÜDDET BÖLÜM : I ANA HÜKÜMLER Madde 1- Aşağıda imzaları bulunan kurucular arasında yürürlükte olan kanunlar ve bu

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

BELEDİYE KANUNU. BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası : 1580 Kabul Tarihi : 3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 Sayı :1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayfa : 80 BİRİNCİ FASIL Belediyelerin idaresi

Detaylı

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler

6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU. (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler 6245 SAYILI HARCIRAH KANUNU (18.02.1954 tarih ve 8637 sayılı Resmi Gazetede yayınlanmıştır.) KISIM I Umumi Hükümler Kanunun şümulü: Madde 1 - a) Umumi Muvazeneye dahil dairelerle mülhak ve hususi bütçeli

Detaylı

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi

BELEDİYE KANUNU. Cilt : 2 Sayfa 1305. BİRİNCİ FASIL Belediyelerinidaresi BELEDİYE KANUNU Kanun Numarası :1580 Kabul Tarihi :3/4/1930 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 14/4/1930 S:1471 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 11 Sayf80 Bu kanun ile ilgili tüzükler için, "Tüzükler

Detaylı

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN

KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ VE GÖREVLERİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 5539 Kanun Kabul Tarihi: 11/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/02/1950 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 7434 I

Detaylı

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu

- 435-1953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu - 435-953 Malî yılı Muvazenei Umumiye Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 2. 77.953 - Sayı : 8348) No. Kabul tarihi 6076 28. H. 953 MADDE. Devlet Bütçesine giren dairelerin 953 Bütçe yılı yatırımlar dışında

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel)

AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) AKSİGORTA A.Ş. / AKGRT [] 17.05.2013 17:42:53 Özel Durum Açıklaması (Genel) Ortaklığın Adresi : MECLİSİ MEBUSAN CD. NO. 67 FINDIKLI- İSTANBUL Telefon ve Faks No. : 0212 393 43 00-334 39 00 Ortaklığın Yatırımcı/Pay

Detaylı