ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ"

Transkript

1 T. a BAŞBAKANLIK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ ' RAPOR No: 107 ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ 1972 İLERLEME RAPORU 1972

2 We regret that some of the pages in the microfiche copy of this report may not be up to the proper legibility standards, even though the best possible copy was used for preparing the master fiche.

3 T.O. «AgRAKATtffJK ATOM ENERJİSİ KOMİSYONU ÇEKMECE NÜKLEER ARAŞTIRMA VE EĞİTİM MERKEZİ RAPOR No: 107 ÇEKMECE VE 1972 NÜKLEER ARAŞTIRMA EĞİTİM MERKEZİ İLERLEME RAPORU MATBAA THKNIBYBNLBRI KOLL. ŞTİ İSTANBUL 1972

4

5 önaöz 3 I. BOLÜM ÖNSÖZ yılı Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi için son derece verimli olmuştur. Üç yıldanberi sabır ve teennî ile uygulanmakta olan idâri politika sayesinde Merkezde teesüs eden iş ve çalışma nizâmı bir taraftan, bütçe ödeneklerinin plânlı bir şekilde ve bütün Bölümlerin rasyonel iş görebilmelerini temin edecek şeküde sarfının doğurduğu malzeme ile teçhizat rahatlığı diğer taraftan olmak üzere elemanlarımızın arzuladığı müsait ve müsmir bir çalışma ortamının tesisinde çok etkili olmuşlardır. Bu sayede ÇNAEM'in eser verme kapasitesi bir senede bir önceki seneye nisbetle 9 misli artmıştır. Nitekim 1971 de yayınlanan 3 ÇNAEM Raporuna karşılık bu yıl 27 ÇNAEM raporu yayınlanmış bulunmaktadır. Sâdece bu yıl yayınlanan raporların sayısı ÇNAEM'in 10 yıldır yayınlanmış olan tüm raporlarının sayısının 1/4 ünden fazladır. Ayrıca radyoizotop üretiminde de geçen yıla nisbetle % 40 m üstünde bir artış kaydedilmiştir yılma nisbetle radyoizitop üretimimizde bu yıl tam % 100 lük bir artış gerçekleştirilmiş olmaktadır. Üretmekte olduğu tıbbî radyoizotopların mikdârı bakımından ÇNAEM (yaptığımız incelemelere binâen) gerek Balkanlar, gerek yakındoğu ve gerekse ortaöoğudaki benzer merkezlere nisbetle çok ileri ve müstesna bir mevki işgaal etmeğe muvaffak olmuş bulunmaktadır. Radyoizotop Üretim Bölümünde hâlen projelendirilmesi ve inşaı sürmekte olan ve Hg-197 hücreleri 1973 içinde hizmete girecek ve bazı etiketlenmiş bileşikler de aynı yıl imâl edilmeye başlanacaktır. Böylece ÇNAEM yurt hizmetinde daha güçlü olacaktır. Elektronik Bölümümüze teknolojik yönden bir atılım kazandıracak olan Radyakmetre Projesi hususunda ilgililerle mutabakata varılmış ve

6 4 ÇNAEM 1972 İlerleme Raporu projenin gerçekleşmesi için gereken yatırımlar hususunda Devlet Plânlama Teşkilâtı olumlu mütâlea vermiştir. Atom Enerji Komisyonu Genel Sekreterliği de ÇNAEM'in bir Döner sermâye statüsüyle teçhizi için gerekli hukukî teşebbüslere tevessül etmiş bulunmaktadır. Bu statünün gerçekleşmesiyle hem Elektronik Bölümünün projelendirdiği, geliştirdiği ve imâl ettiği çeşitli elektronik cihazların ve hem de Radyoizotop Üretim Bölümümüzün ürünlerinin ÇNAEM'e maddî olanaklar sağlamaları nihayet temin edilmiş olacaktır Mayıs 1972 Cuma günü, Merkezimizin resmî açılışının 10. yıldönümü ÇNAEM'de yapılan parlak bir törenle te'sid edümiştir. 400 kadar seçkin davetlinin iştirak ettiği törene 66. Tümen merakim kıtasının gösterisi ve İstiklâl Marşıyla başlanmış, müteakiben ÇNAEM Müdürü şu konuşmayı yapmıştır: Sayın Misafirlerimiz, Merkezimizin yurd hizmetinde idrâk etmiş olduğu onuncu yümı te' sid etmek üzere davetimize icabet etmek lûtfunda bulunduğunuz için teşekkür ederim. Hoş geldiniz; sefalar getirdiniz; şeref verdiniz. Türkiye'ye bir araştırma merkezi kazandırma gayesiyle 1956 sonlarına doğru Istanbul Fen Fakültesiyle Istanbul Teknik Üniversitesinden seçkin zevattan oluşan, arazîmizi tesbit edip istimlâkini gerçekleştiren ve reaktör tipini seçen treaktör Komite»sini; bu güzel teşebbüsü kuvveden fiile çıkaran ve Merkezimizin sıfırdan başlayarak bugünkü hâline erişmesinde uzaktan yakından emeği ve hizmeti geçmiş olan: bütün sayın Devlet Ricalini; Atom Enerjisi Komisyonlarının sayın Üyelerini; Atom Enerjisi Komisyonunun Sayın Crenel Sekreterlerini; asaleten veya vekâleten Merkez Müdürlüğü'nü ifâ etmiş olan sayın Seleflerimi; Merkezin gerek idarî, gerek teknik ve gerekse ilmî veçhesine bilfiil müsmir katkılarda bulunarak bugünkü potansiyel ve standardımıza erişmeyi gerçekleştirmiş olan personelimizi burada saygı ve minnetle anıyor ve hepsine şahstm ve Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi adına teşekkürlerimi ifâde etmek istiyorum.

7 OnsBS 5 Merkezimize ve onun inkişâfına doğrudan doğruya veya dölayh olarak himmet ve hizmeti geçmiş olup da bugün ebediyete intikaal etmiş bulunanlar için de CENÂB-I HAK'dan afv-ü mağrifet ve rahmet niyaz ediyor ve kendilerini şükranla anıyorum. Aziz hâtıraları gönüllerimizde, bırakmış oldukları eserleri de Merkezimmde âbideleşerek diri kalacaklardır. Sayın Misafirlerimiz, 27 Mayıs 1962 de, merhum Cumhurbaşkanı Cemâl Gürsel tarafından resmen açılışından bu yana Merkezimizin geçirdiği on yü, müstakar bir ilmi ve idari geleneğin teessüsü içki bir yol arama ve gerçek amaçlarının şuuruna varma dönemi olmuştur. Atom Enerjisi Komisyonu 6 Nisan 1972 de 1135 saydı kararıyla ///. IV. ve V. Plân dönemlerini kapsayan uzun vadeli bir makroplân kabul etmiş bulunmaktadır. Bu makroplân bütün teşküâtm ve özettikle Merkezimizin hedeflerini ve gerçek vokasyonunu İesbit etmiştir. Gerek 1970 yılında gerçekleştirilmiş olan reorganizasyon, gerekse bu makroplân sayesinde geçmiş on yûtn (kuruluş hâlindeki bir teşekkül için normal sayılabilecek) sancılı devrelerine rücuu tehlikesinin kesinlikle önlenmiş bulunduğunu emniyetle ifâde edebilirim. Kuruluşundan on sene sonra, Merkezimizin yurda hizmet bilançosunun kâr hanesinin göğüslerimizi kabartacak derecede dolgun olduğunu müşahede etmekten gurur duymaktayız. Filhakika Radyoizotop Üretim Bölümümüz 1969 yılından beri, her yü çeşitlerini ve mikdarlarım arttırdığı ürünleriyle bugün gerek tıbda, gerekse teknikte (Co-60 ve Cr-51 bir yana bvraküacak olursa) yurdun radyoizoop ihtiyacmtn % 80 ini karşılayabilecek kapasiteye ulaşmıştır. İ973 de üretimine başlıyabüeceğimizi timid ettiğimiz ve müteakip yularda da gerçekleştirebileceğimiz etiketlenmiş bazı sentez organik bileşik ürünleriyle III. plân dönemi sonunda, ve aynı şartlar altında, üretimimiz yurd ihtiyacının % 95 ini karşılayabilecektir. Tamamen kendi personelimizin projelendirip imal, ettikleri üretim hücrelerimizde istihsâl ettiğimiz radyoizotoplarıma Merkezimizin henüz daha bir döner sermâye statüsü olmaması nedeniyle devlet hastahâneleri ve üniversite Miniklerine ücretsiz verilmektedirler. Bu, her ne kadar, radyoizotopların teşhis ve tedavide kuîlanûmalarıyla ilgili metotlartn yurtta hekimler netdinde büyük bir ilgiye ve gelişmeye mazhâr olmala-

8 6 ÇNAEM 1972 İlerleme Raporu rm temin etmiş;.şimdiye kadar yaklaşık olarak kadar teşhis kadar tedâvî ve 60 kadar da orijinel araştırma yapümasma, sebep olmuş bir tedbir olarak görünürse de satışlarıyla senede şimdilik üç milyon liralık bir gelir sağlayabileceğimiz bu mâlî potansiyelin Merkezimizin ktsttlt bütçe imkânlarım takviye edebilmesini mümkün kılacak kaanûnî mesnetlerin artık ihdas edilmelerini Atom Enerjisi Komisyonundan haklı olarak beklemekteyiz. Merasimimizin sonunda gerek Radyoizotop Üretim Lâboratuvarlarımızı, gerekse ona hem büyük destek olan hem de sebebi vücûdunu meydana getiren nükleer reaktörümüzü ziyaret edeceksiniz. Böyle bir merasimin çerçevesi içinde bu bölümlerin ancak bir kısmını misafirlerimize açabilmek, diğer ilgi çekici faaliyet alanlarımızla alâkalı bölümleri ise hiç gezdirememekten dolayı üzüntü duymaktayız. Merkezimizin seve seve ve gene büâbedel yüklenmiş olduğu ikinci bir âmme hizmeti de bütün yurtta iyonlaştırıcı radyasyonlarla uğraşan 3000 kadar hekim, itknteyen ve bilim adamının radyasyon sağlığı ve korunması bakımından sürekli radyasyon kontrolünü yapmaktır. Bu hizmet, bu kimselerin görevleri başında üzerilerinde taşıdıkları ufak özel fümlerin her onbeş günde Sağlık Fiziği Bölümümüzce değerlendirilip özel kartlarına işlenmesi, ve bulunan radyasyon değerleri belirli bir tehlikeli değeri aştığı takdirde de gerekli uyarmaları yapmak suretiyle yürütülmektedir. Aynı Sağlık Fiziği Eolümü «Radyasyon Sağlığı Tüzük ve Yönetmelikleri»^ binâen bunlarda derpiş edilen hususlarda, özettikle iyonlayun radyasyon tesislerinin kurulmasında ve uygulanmalarında, hem intişârı ve hem de icraî bir rol oynamaktadır. Bütün bu rutin faaliyetlerin yanı sıra uygulamalı araştırma ve geliştirmeye de geniş yer veren Sağlık Fiziği Bölümümüzde özellikle termölüminesan dozimetreler konusunda ümid verici araştırmalar yapılmaktadır. Yurdumuzda millî bir nükleer elektronik sanayiinin nüvesinin ihdası için Elektronik Bölümümüz ihtirasla çalışmaktadır. Bu bölümümüzün gerek kendi ihtiyaçlarımız, gerekse bazı kamu kuruluşları ve üniversitelerimiz için geliştirip seri olarak imâl etmiş oldukları 90 çeşit kadar nükleer elektronik cihaz mahdut fakat dinamik bir kadroya gerek eleman gerekse para bakımından az dahi olsa bir imkân tanındığı tak-

9 Onafe T dirde bu iddiah programın birkaç, sene içinde gerçekleştirilebileceği fikrini telkin etmektedir. özellikle iç işleri Bakanlığı Sivil Savunma Teşkilâtının ihtiyacı olan bütün radyakmetrelerin adı geçen teşkilâta ithal fiyatlarının üçte birine mâl olacak şekilde imâl edilip teslim edilebilecekleri hesaplanmıştır. Bu radyakmetrelerin prototipleri Elektronik Bölümümüzde projelendirilerek imâl edilmiş bulunmaktadır. Ancak burada da henüz bir döner sermâye statümüzün ihdas edilmemiş olması rahatlıkla gerçekleştirebileceğimiz hamlemize set çekmektedir. Atom Enerji Komisyonunun, behemehal, buna bir çâre bulacağına inanmakta devam ediyoruz. Saym misafirlerimiz Elektronik Bölümümüzün gerçekleştirmiş olduğu bazı nükleer elektronik cihazlarını Radyoizotop Üretim Lâboratuvarlartmıztn bir kösesinde sergilenmiş bulacaklardır. Merkezimizin âmme sektörünü doğrudan doğruya ilgilendiren bu faaliyetleri yanında, görünüşte belki daha az spektaküler olmakla beraber, Yurdumuzun üim ve iktisadiyatı üzerinde daha uzun vadeli reperküsyonları olacağına inandığımız, ve muhteva bakmmdan, en az, biraz önce sıralamış olduğumuz faaliyetlerimiz kadar önemli diğer faaliyetlerimize gelince: Radyobiyöloji Bölümümüz: radyasyonların bitkisel ve hayvansal canlı hücreler üzerindeki etkileriyle, özettikle kanser hücreleriyle çevre kirlüiğinin ortaya koyduğu problemlerle ve radyoekolojiyle iştigaal etmektedir. Fizik Bölümümüz: lazer ışınlan, plâzma ortamları, ince tabaka fiziği, katı hâl fiziği ve nötron spektrometresi problemleri üzerine eğümiş olup bu konulara değerli katkılarda bulunabilecek araştırmaların tezgâhlandığı değerli bir araştırma bölümümüzdür. Kimya Bölümümüz: gerek aktioasyon analizi, gerek anorganik Kimya, gerekse özettikle uranyum cevheri arıtılması konularında müsmir faaliyetler yapan bir bölümümüzdür. En yeni kurulup gelişmiş olan Nükleer Mühendislik Bölümümüz de bir taraftan nötronik araştırmaları yapmakta, diğer taraftan da % 100 türk emeğiyle gerçekleştirilecek olan bir nükleer araştırma reaktörünün projelendirilmesine gayret sarf etmektedir.

10 8 ÇNAEM 1972 İlerleme Raporu Ve nihayet bütün Bölümlerimize büyük destek olan, en hassas mekanik teçhizattan en ağır teçhizata kadar bütün lâboratuvarlanmmn ihtiyaçlarım çok mahdut bir kadro üe cesaret ve şevkle muvaffakiyetle gerçekleştiren Teknik Servisler Bölümümüzü ve koltuk atölyelerimizi de zikretmem gerekir. Merkezimizin teşkilât şeması, saydığım bu bölümlerden Radyoizotopların Sanayie Uygulanması Bölümünün, Elektronik Hesap Bölümünün, Nükleer Tıb Bölümünün ve Nükleer Ziraat Bölümünün de ihdasım öngörmektedir. Devletin irâdesi ve Atom Enerjisi Komisyonunun himmetiyle İN- ŞAALLAH yakında bu bölümlerin de ihdası, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezine, ifâsından gurur ve zevk duyacağı yeni âmme hizmetleri yüklemiş olacaktır. Maddî ve mânevi olanaklarının sağlanması şartıyla, Merkezimizin yurd hizmetinde yeni sorumluluklar yüklenmesinin hepimize gurur bahşeden bir keyfiyet olacağını beyân etmekle şeref duyuyorum dönümlük bir arazi içinde şimdilik %6 binaya yerleşmiş ve takriben metre karelik faydalı lâboratuvar alanının mâlik olan Merkezimizde 215 kişi çalışmaktadır. SON YILIN MÂLI SIKINTILARINA İNZİMÂMEN ARZU EDİLEN KADRO İMKÂNLARININ BİR TEKİNİN DAHİ SAĞLANAMIŞ OLMA SI PERSONELİMİZİN BÜYÜK BİR KISMINI, İŞLERİNİN MÂHİYE Tİ İKTİZÂSI, KENDİLERİNDEN BEKLEMEĞE HAKKIMIZ OLMA YAN BİR FEDEKÂRL1K VE ÇOK ÜSTÜN BİR VAZİFE ŞUURUYLA ÇALIŞMAĞA SEVKETMİŞTİR. GEÇEN MÂLİ YILDA Uf MİLYON LİRA OLAN YATIRIM BÜT ÇEMİZE KARŞILIK, BU SENE İHTİYACIMIZ OLAN 11JS MİLYON Lİ RALIK BÎR YATIRIM BÜTÇESİ YERİNE ANCAK S MİLYON LİRALIK BİR YATIRIM BÜTÇESİNİN VERİLMİŞ OLMASI; HÂLEN ÂCİL VE ZARURİ BİR İHTİYAÇ OLARAK GÜN GEÇTİKÇE ARTAN BİR VA HAMETLE KARŞIMIZA DİKİLEN 90 İLÂ 100 KİŞİLİK KADRO İHTİ YACIMIZIN KARŞILANMAMIŞ OLMASI, YURD HİZMETİNDE MER KEZİMİZİN YAKIN ÂTİSİ İÇİN BİZLERİ CİDDÎ OLARAK ENDİŞE YE SEVKETMEKTEDİR. BU NOKTAYI SAYIN YENİ HÜKÜMETİN DİKKAT NAZARINA, HUZURLARINIZDA SAYGILARIMLA ALENEN ARZBTMSYİ ATOM

11 OnaOs 9 ENERJİSİ KOMİSYONU ÜYBLÎÖÎ VB MERKEZ MÜDÜRLÜĞÜ SI FATLARIMIN BANA YÜKLEMİŞ OLDUKLARI KAÇINILMAZ BÎR GÖREV OLARAK TELÂKKİ ETMEKTEYİM. Merkezimiz on yûltk doğum sancılarından sonra ebeveyninin göğüslerinin iftiharla kabartacak şeküde doğmuştur. Şimdi onu beslemek, geliştirmek ve kendi kendine yürüyebilecek güç ve kuvveti kazandırmak gerekmektedir. Yapttğt yurd hizmeti göz önüne alınacak olursa, sayın Hükümetin ve Atom Enerjisi Komisyonunun bu yönde müsmir tedbirler alacaklarına emin olduğumu da hemen tebarüz ettirmek işerim. Saytn Misafirlerimiz, Merkezimiz tarihindeki bu müstesna güne huzurlarınızla büyük değer bahşetmiş olmanızdan dolayı bir kere daha teşekkürlerimi arzeder, Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi ve personelinin daha müsait maddî ve manevi desteklerle daha nice nice on yular vatan hizmetinde aziz ve payidar olmalarmt CENÂB-I HAK'dan niyaz ederek huzurlarınızdan ayrılıyor ve sözü Atom Enerjisi Komisyonu adına Bayın Prof. Nejat Aybers'e bırakıyorum. Atom Enerjisi Komisyonu adına AEK üyesi Prof. Nejat Aybes'in nükleer enerjinin yurdumuz ekonomisine muhtemel katkıları hakkındaki konuşmasından sonra ÇNAEM'de 10 yıldanberi hizmet etmekte olanlara Kıdem Belgeleri üe gümüş hâtıra plâketleri AEK Genel sekreteri, AEK Üyeleri, 66. Tümen Komutam, TÜBİTAK Genel Sekreteri ve TÜ BİTAK Marmara Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Merkezi Müdürü tarafından tevzi edilmiştir. Bu törenden sonra davetliler TR-1 reaktörüyle yeni radyoizotop üretim hücrelerini ziyaret etmişler; ilgililerden izahat almışlar ve Elektronik Bölümünün gerçekleştirdiği âletlerin sergisini de gezdikten sonra büfede ağırlanmışlardır. 3. Bu yıl içinde tamamlanmış olan Fizik ve Radyobiyoloji binaları teslim alınmış ve hizmete açılmıştır. Fizik Binasına, genç yaşta vefat etmiş olan ilim adamımız Prof. Dr. Câvid Erginsoy'un ( ) ismi verilmiş ve binanın holüne de merhumun hâtırasını sürdürmek üzere 2X1,45 m ebadında mermer bir levha konulmuştur. «Prof. Dr. Câvid Enginsoy Fizik Binası» 18 Ağustos 1972 de merhumun eşi ve çocukları tarafından sâde bir merasimle açılmıştır.

12 10 ÇNAEM 1972 Derleme Raporu 4. Bu yıl ÇNAEM'de cem'an 6,5 müyon liraya mâl olacak olan misafirhane, garaj, ambar ve bakım grubu binalarının; bunların çevre tanzimlerinin ve merkezî teshin binası ile iltisaklarının inşasına başlanmıştır. Ayrıca bir de îdâre binamızın önüne bir ATATÜRK anıtı dikilmiştir. Yaklaşık olarak 4,20X2,15x0,30 m lik, üstü pembe mermerle kaplı olan anıtın bir yüzünde Güzel Sanatlar Akademisinden Prof. Sadi Çahk'm eseri kabartma ve tunçtan dökülmüş bir ATATÜRK madalyonu ve «HAYATTA EN HAKİKÎ MÜRŞlD İLİMDİR, FENDİR» ibaresi bulunmaktadır. 5. Son üç yıl içinde ÇNAEM'de gerçekleştirilmiş olan yatırımlar şöyledir: i) n iii iv V Vİ vii viii ix X XI xii xiii xiv XV Aktif sıvı tankları ve merkezî teshin santrali tevsii , TL Çevre emniyet tesisleri ve açıkhava deposu , TL Misafirhaneler, garaj, anbar ve bakım grubu binaları (inşaatı sürüyor) , TL Yeni kafeterya inşaatı (İnşaatı sürüyor) , TL Enerji ve telefon şebekesi tevsii , TL Fizik ve Radyobiyoloji binaları , TL Voltaj Generatörü montajı , TL Elektrik nakil hattı ve müştemilâtı , TL ÇNAEM yollarının asfaltlanması , TL Radyoizotop üretim hücreleri , TL ATATÜRK anıtı , TL Metalürji lâboratuvan , TL Lojmanlara kalorifer tesisi , TL Teçhizat ithâli , TL Yurd içi teçhizat alımları , TL TOPLAM , TL sene sonu itibariyle ambarlarımızda ise yaklaşık olarak iki milyon lira değerinde malzeme ve yedek parça bulunmaktadır.

13 faflfe Çekmece Nükleer Araştırma ve Eğitim Merkezi gerek idâri ve mânevi vahdet bakımından, gerek çalışma nizamı ve intizâmı bakımından, gerekse verdiği eserler ve yurt çapmda gördüğü hizmetler bakımından bu yıl, (son üç yıldır sabırla uygulanmakta olan idarî politika ve stratejinin semeresiyle) şimdiye kadar ulaşamadığı bir düzene, bir olgunluğa ve bir dinamizme kavuşmuştur. 1 Mart 1973 den itibaren Üniversitedeki aslî görevine rücû edecek olan şimdiki ÇNAEM Müdürü bu huzur verici sonucun istihsâl edilmesinde kendisine yakından uzaktan yardımcı olmuş olan herkese burada teşekkürlerini ifâde etmeyi edası zevki bir borç sayar ve bu sonucun daha yoğunlaştırılıp olgunlaştırılarak sürdürülmesi hususunda halefinin büyük muvaffakiyetlere mazhar olmasını samimiyetle temenni eder. Prof. Dr. Ahmed Yüksel ÖZEMBE TÜBİTAK BUİm Kurulu Üyesi, ve ÇNAEM Müdürü (ABK etki V. Dönem Üyesi)

14 16 ÇNAEM 1972 İlerleme Raporu 3,9 mikron dalgaboylarmda ölçüleri mw mertebesinde olan çeşitli boy He-Ne gaz laserleri yapılmıştır. Bu laserlerde kullanılan aynalarm bölümümüzde çok katlı filmlerle yapımına geçilmiştir. İlk olarak ZnS ve LİF maddeleri kullanarak 7 katlı bir ayna yapılmış ve özellikleri ölçülmüştür. Bu aynalarm geliştirilmesine devam edilmektedir. Plâzmalarda foton absorpsiyon mekanizmalarının incelenmesi için de 5 ve 10 mikron dalgaboylarmda çalışan CO ve C0 2 gaz laserlerinin yapımı için ön çalışmalara başlanmıştır. Ayrıca kızıl-altı foton deteksiyonu için gerekli detektörlerin yapımına da başlanmıştır. PLAZMALARDA FOTON ABSORPSİYON MEKANİZMALARI Alp ÖNOL, Attan M. FBRSNDBCİ Çok iyonlaşmış plazmada foton absorpsiyon mekanizmaları * 0,6328; 1,15 ve 3,39 mikron dalga boyları için incelenmiş ve absorpsiyonun dalga boyu ile arttığı tesbit edilmiştir. Bu dalga boylarındaki absorpsiyon miktarları çok küçük olduğundan, ölçülen büyüklüklerin eldeki plâzma kaynağı için daha belirli olabilmesi için, dalgaboyları büyük olan fotonlarla deneyin devamı kararlaştırılmıştır. Bu maksatla 5 ve 10 mikron dalgaboylarmda fotonlar veren CO ve C0 2 gaz laserleri yapımına geçilmiştir. Bu laserlerin yapımı yanında, bu dalgaboylarının deteksiyonları için detektörler üzerinde de çalışmalara başlanmıştır. Al-AM),-Al SANDVİÇLERİNİN ELEKTRİK ÖZELLİKLERİ Hülya BlREY (0.1-4) 10- J torr kısmî hava basıncında, saf alüminyumun termik buharlaşmasından elde edilen alüminyum oksit filmlerinin I - V karakteristikleri incelenmiştir. Bu tarzda hazırlanan oksit filmlerinde oksit içindeki metalik alüminyum miktarı kontrollü olarak değiştirilebilmektedir. Optik absorpsiyon ölçmelerinden, buharlaşma esnasındaki basıncın azalmasıyla, oksit içindeki metalik alüminyum miktarının arttığı tesbit edilmiştir. Bu tarzda hesaplanan filmler, ~10~ s torr basınçta termik olarak buharlaştırılan Al veya Au elektrotlar arasında sandviçlenmişlerdir. * 1971 ÇNAEM Derleme Raporu, No: M,». İl.

15 FWk IT Metal - oksit - metal sandviçlerinin I-V karakteristikleri oksit içindeki metalik alüminyum miktarına ve oksit kalmlığma bağlı olarak incelenmiştir. Oksit içinde aşırı miktarda metalin varlığı sandviçlerde kısa devre durumu yaratmakta, alüminyum miktarının kritik bir değeri numunelerin anahtarlama ve hafıza (switching ve memory effect) özelliği göstermesine yol açmaktadır. Saf okside yakın numuneler ise diot karakteristiklerine benzer eğriler vermektedir. Film kalınlıklarının hassasiyetle tâyini için Fizeau interferometresi kullanılmıştır. Filmlerin R yansıtma gücü ve T geçirgenliğinin tâyini için iki fotodiottan ve He-Ne laserinin 6328 A dalgaboylu ışığından faydalanümıştır. Al elektrottu sandviçlerde anahtarlamanın ~10 6 V/cm eşik elektrik alan değerinde oluştuğu bu alan değerinde elektrot maddesinin oksit içme saçılarak başlangıçta anahtarlama göstermeyen numunelerde anahtarlamaya yardımcı olduğu görülmüştür. Au elektrotlu numunelerde anahtarlama film kalınlığından bağımsız olup oksit içindeki metalik Al miktarına çok kritik olarak bağlıdır. Oksit filmlerinin hazırlanışı esnasında buharlaştuılan Al miktarı sabit tutulmuştur. Al elektrodun oksit içine saçılarak dağınık anahtarlama özelliği göstermesini önlemek için, okside uymayan Au elektrodlar kullanılmıştır. Au elektrodlu sandviçlerde anahtarlama eşik voltajı 0.5 V olup oksit içindeki Al miktarı ile iyice kontrol edilebilmektedir. P buharlaşma esnasındaki basmç, d interferometrik kalınlık, R yansıtma, T geçirme gücü, A absorbsiyon ve k kalınlığın artması (oksit kalınlığının metal kalmlığma oranı) bazı tipik numuneler için Cetvel. 1 de verilmiştir. Bu numunelerin I-V karakteristikleri ve optik özellikleri cetvelde belirtilmiştir. Ayrıca Şekil 1 de oksit içindeki Al miktarına bağlı olarak değişen I-V karakteristikleri görülmektedir. Şekil 1 a, oksit içinde etkin miktarda metalik Al bulunan bir numunenin I-V karakteristiğini göstermektedir. Şekil 1 b, anahtarlama özelliği gösteren bir numunenin I-V eğrisidir. Başlangıçta yüksek direnç gösteren numune 0.5 V hık V lb değerinde 2 eğrisi boyunca devreyi açmakta, kısa devre durumuna geçmekte ve sabit olmayan bir I b akımından sonra tekrar 4 eğrisi boyunca yüksek direnç meydana gelmektedir (devrenin büyük direnci 4,7 kil dur). Sıfır voltajdan itibaren eğri kendini tekrarlar (hafıza özelliği). Şekil 1 c, içinde

16 CETVEL 1. Artan buharlaşma baskılarında Au-Aluminyum Oksit-Au sandviçlerinin optik ve elektrik özellikleri h P(torr) d (A) %R %T %A. _d(oksit)) d (metal) Numunenin özellikleri 10-s (hava) Saf metal ,01 Büyük optik absorpsiyon, Elektriksel olarak kısa devre İS e» i a 1, ' «s S ,15 11, , ,55 11,95 10,05 1,02 1,04 1,10 Dağınık eşik voltajlarında anahtarlama özelliği Sabit eşik voltajında anahtarlama ve hafıza Anahtarlama özelliğinin yanı sıra diot karakteristiği 4.10~ s ,78 92,2 0,02 2,14 Optik absorpsiyon yok, diot I V karakteristiği (oksijen) ,5 92,5 0,0 2,21»»»»

17 Fizik 19 hemen hemen Al bulunmayan bir numunenin I-V karakteristiğini göstermektedir. 1 Volta kadarki omik bölgeyi, üstel değişen bölge takibetmektedir.!(/ *> Şekil 1. Oksit içindeki Al miktarına bağlı olarak değişen I - V karakteristikleri. 1 5 VlV*ttJ Numunelerde bu özelliklerin yanı sura polariteye bağlılık, yük direncinin etkisi, tarama zamanının etkisi, tuzakların varlığı gibi özellikler incelenmektedir. Bu çalışmada kullanılmak üzere bir kahnlık ölçme ftleti (Fizeau eşit kalınlık franjlan yardımıyla) ve tuzak seviyelerini tesbit için monokromatör (Litrow tipi bir spektroraetre) yapılmış bulunmaktadır.

18 28 ÇNAEM 1972 İlerleme Raporu IV. BÖLÜM NÜKLEER MÜHENDİSLİK (Bölüm Başkam: Doç. Dr. Turan B. ENGİNOL) Nükleer Mühendislik Bölümü TR-1 reaktörü için 54 enerji grubu üzerinden yerden bağımsız hızlı nötron spektrumu IBM-1620 kompüteri yardımıyla hesaplanmış olup, termal nötron spektrumunun 108 enerji grubuyla IBM-1620 ve IBM-1130 kompüterlerinde uygulanmak üzere programları hazırlanmaktadır. Heterojen reaktörler için gerekli olan yere bağlı nötron spektrumlarını hesaplamak üzere IBM-1130 kompüteri programları kodlanmaktadır. Diğer yandan termal ve hızlı nötron enerjileri bölgelerini içine alan ve yine IBM-1130 kompüterine uygulamak üzere sürekli bir spektrum hesaplayacak bir program üzerinde çalışılmak» tadır. Bu programla enerji üzerinden ortalamaları hesaplanan tesir kesitlerini kullanarak, difüzyon yaklaşımına dayanan iki programla reaktörün kritik kütle ve sonsuz ortam çoğalma çarpanı hesaplanacaktır. Bu çalışmalara paralel olarak TR-1 reaktörünün termal sütununu nötron kaynağı olarak kullanıp, hafifçe zenginleştirilmiş yakıtlı ve hafif sulu alt-kritik sistemde deneysel olarak reaktör parametreleri tâyin edilmiş olup daha hassas ölçü metodlan üzerinde durulmaktadır. Denel ve teorik metotlarla incelenen zamandan bağımsız problemlerin yanı sıra iki reaktör kinetiği programı IBM-1130 kompüterine uygulanmış ve bazı neticeler alınmıştır. Hâlen geri beslemenin ithâline çalışılmaktadır. Bu arada nükleer yanma problemlerinin incelenmesine ve nümerik hesap programlarının hazırlanmasına devam edilmektedir. Nükleer Mühendislik Bölümü tarafından gerçekleştirilmesi öngörülen alt-kritik ve sıfır güç reaktör sistemlerinin teknolojik özelliklerinin incelenmesine devam edilmektedir.

19 Nükleer MOfeendlaUk 2» TR-1 REAKTÖRÜNÜN GÜCÜNÜN YÜKSELTİLMESİ (REGÜYÜK) PROJESİNİN HAZIRLANMASI VE UYGULANMASI Sorumlu Yöneticisi: Turan B. BNGlNOL Bu projede, bu yıl içinde, kayda değer bir ilerleme olmamıştır. TERMAL REAKTÖRLER İÇİN HIZLI NÖTRON SPEKTRUMUNUN HESABI ve GRUP PARAMETRELERİNİN TÂYİNİ M. Yasar ÖZAL, Yüdvray ÖZBİR Hızlı nötron spektrumunu bulmak için yapılmış olan HAS kodu n) bir alt kritik sisteme uygulanmıştır, tik olarak hacım oranı V U /V H20 =1 olan sistem için hesaplar yapılmış ve daha sonra da 1/2,1/4 hacım oranlarında hesaplar yapılarak sistemin hızlı bölgesine ait spektrumlar hesaplanmıştır. Daha önce hızlı bölge için yalnız enerjiye bağlı çok grup denklemleri çıkarılmış (2> ve buna ait hesaplama kodları yapılmıştı <u. İkinci adım olarak hızlı bölgedeki nötron akısının yere ve enerjiye bağlı olarak incelenmesine geçilmiştir. Bunun için çok grup denklemleri yere bağlı olarak yazılıp çözümü için PİMG kodunda <3) verilen yol takip edilmiştir. Yere bağlı çok grup denklemleri Greuling-Görtzel yaklaşıklığı altında: V -7- A.+ (2/+Z,J- *- A.+ T [qr flı "]«8- A n Y [1 (p.)-]g,» i i İ?h "^r" 1 A.+X,- cîr-51 l )«(nwr7" A. şeklinde bulunmuştur. Nötron akısının yere bağlı olan kısmının düzlem geometri hâlinde #(*, y, *)» (*) cos B«* cos B,y

20 30 ÇNAEM 1972 İlerleme Raporu şeklinde çarpanlara ayrışabileceğini ve aynı aynşabiliriiğin j t q ve p için de geçerli olduğu kabul edilerek yapılan hesaplar neticesinde ^ ve 8(jp)" dp. G P j in düzlem, silindirik ve küresel geometriler için sağladığı şu iki denklem 3* dp (jp)"+(a*r=s- bulunmuştur; G geometriyi m de grubu gösteren indislerdir. Bu diferansiyel denklemler + \ P. [(«- *).+ +(a» fc),_] *.-=^- p, [<S- fc). + +(S- fc)._>- -[<P.-H/*) C (D.+ *.+,/»)--(p.- M ) G (D._ U-rdr] şeklinde sonlu fark denklemlerine indirgenerek, çözüm, kaynak iterasyon tekniği ile yapılmaktadır. İterasyona; bir kafes noktasında akı için yakınsaklık ve bir de özdeğer için yakınsaklık elde edilinceye kadar devam edilecektir. Bu çuzüm tekniğini kullanan bir hesap makinesi programı IBM-1130 için hazırlanmaktadır. Bütün enerji bölgesi için (O^E^ <*>) yerden bağımsız nötron spektrumunun bulunmasında küple hızlı ve ılık akı denklemleri kullanılmaktadır. Denklemlerin biribirine bağlılığı kaynak terimleriyle temin edilmektedir. Hızlı bölgeden olan yavaşlamalar ılık bölgeye kaynak ve ılık bölgede olan fisyondan çıkan nötronlar hızlı bölgeye kaynak olarak alınmaktadır. Başlangıçta seçilen bir akı spektrumu için kaynak terimleri hesaplanıp neticede, hakikî akı, iterasyon tekniği ile bulunmaktadır. İlk kademede IBM-1620 için hızlı akı alt programı N grup ve I izotop hâlinde hazırlanmıştır. TR-1 reaktörü için yapılan 54 grup 5 izotoplu hesap evvelce bulunmuş olan hızlı spektrumu (1> daha ayrıntılı bir şekilde elde edilmiştir (Grafik -1). Ilık akıya ait diğer alt program için çalışmalar devam etmektedir.

21 Nükleer Mühendislik 31 no <f>(u) nr ^ r ^ J I I I I I I I I I L 1» U V 9 J I I I I L 1 GRAFIK.1 d) ÇNAEM İlerleme Raporu 1971 (2> ÇNAEM İlerleme Raporu 1970 O) PİMG-A One dimensional multigroup P-1 code for the IBM-704; WAPD-TM-135 TERMAL REAKTÖRLER İÇİN YAVAŞ NÖTRON SPEKTRUMUNUN HESABI VE SPEKTRUM ÜZERİNDEN ORTALANMIŞ GRUP PARAMETRELERİNİN TAYİNİ Ünal AZ AKLI OĞULLARI, Ulvi ADALIOOLU Yere ve enerjiye bağlı ılık nötron spektrum hesaplarına, Boltzmann denkleminden hareketle, bu denklemin sistem veya kafes hücresinin küçük olduğu hallerde iyi neticeler verdiği ileri sürülen integral transport denk* leminin, zamandan bağımsız hâl ve saçılmanm eşyönlü olduğu kabulü altında; E* 4*7, B)= f d?t(?,~r, E)f ^ 3&,E'^E)0(r\E')dE'+S(r',E)] (1)

22 20 ÇNAEM 1972 Kerteme Raporu YÜZEY ENGELLİ YARI İLETKEN DETEKTÖR YAPIMI Çetin ARI KAN *, Alp ÖNOL Birikirinden farklı yüksek rezistiviteli iki silikonun birer yüzü omik kontakt yapacak şekilde Al ile, diğer yüzü de havada okside edildikten sonra rektifiye edici kontakt yapacak şekilde kısmen geçirici Au ile vakumda termik buharlaştırma yolu ile kaplanarak iki detektör hazırlanmıştır. Bu detektörlerin parametreleri incelenen akım-voltaj ve kapasitans-voltaj karakteristiklerinden tâyin edilmiştir. Ayrıca yapılan detektörlerin bir a kaynağı kullanılarak enerji ayırma gücü ve hassasiyetleri de incelenmiştir. SODYUM KLORÜR TEK KRİSTALtNİN YAVAŞ NÖTRON REFLEKTlVİTESlNİN ÖLÇÜLMESİ Fehime BAYVAS Nötron difraksiyonu tecrübelerinde, ölçmelerde yapılan hatâyı minimuma indirmek için yapılan rezolüsyon geliştirmesi neticesinde monokromatör olarak kullanılan bakır kristalinin iyi bir monokromatik nötron demeti vermediği anlaşılmış ve yerine, elimizde bulunan tuz kristalinin monokromatör olarak kullanılması uygun görülmüştür. Bu meyarıda daha önce sodyum klorür tek kristali ile yavaş nötron enerji bölgesinde yapılan reflektivite deneyinin kontrolü gerekmiş ve yeniden data ahn.iiîştır. Monokromatör olarak tuz kristali kullanıldığında, belirli bir E nötron enerjisinde elde edilen monokromatik demete daha büyük enerjili (4E; 9E) nötronlar karışmaktadır. Bu 4E ve 9E enerjili nötron şiddetlerinin bütün spektrum boyunca tâyini lüzumludur. Belirli bir noktadaki bir E enerjisine sahip nötron şiddetini ayırmak için nötron demetinin filtre edilmesi lâzımdır. Ancak elimizde nötron filtresi bulunmadığından bu şiddetin tâyini, transmisyon ölçmek suretiyle yapılmıştır. Bir E enerjisinde, belirli bir x kalınlığından geçen nötron şiddeti, Io gelen nötron şiddeti olmak üzere I=Io e- N * (1) * îatanbul Üniv. Fen Fak. Denel Fizik Kürıtlsünden miââfir araftıncı.

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR

GEV. Gedik Eğitim Vakfı. Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR GEV Gedik Eğitim Vakfı Kaynak Teknolojisi Eğitim Araştırma ve Muayene Enstitüsü KAYNAK TEKNİĞİ EL KİTABI YÖNTEMLER VE DONANIMLAR Prof. Dr. Selâhaddin ANIK ÖNSÖZ Kaynak tekniğinin son 45 yıl içerisindeki

Detaylı

TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU

TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU A TR9900004 TAEK 1997 ÇALIŞMA RAPORU TÜRKİYE Üİ ATOM ENERJİSİ KURUMU 30-22 ÖNSÖZ Türkiye Atom Enerjisi Kurumu (TAEK), atom enerjisinin barışçıl amaçlarla ülke yararına kullanılmasıyla ilgili çok yönlü

Detaylı

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI

KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MECMUASI ENDÜSTRİYEL EKONOMİK TEKNİK I TURKI8H CHEMICAL ENGINEERING KEVIEVV T.M.M.O.B. KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASJ YAYIN ORGANI I INDUSTRIAL, ECONOMICAL AND TKCHNICAL TOPICS KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU

TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU TÜRKİYE ATOM ENERJİSİ KURUMU 2011 YILI FAALİYET RAPORU Ankara, Nisan 2012 STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ Çalışmadan, öğrenmeden, yorulmadan rahat yaşamayı alışkanlık haline getirmiş milletler; evvela haysiyetlerini,

Detaylı

TR9900007. Neşriyat No: 4. 30-22 Generali Sigorta A.Ş. İdare Meclisi Başkanı ve Görevli Üyesi

TR9900007. Neşriyat No: 4. 30-22 Generali Sigorta A.Ş. İdare Meclisi Başkanı ve Görevli Üyesi TR9900007 SİGORTA A.Ş. Neşriyat No: 4 30-22 Generali Sigorta A.Ş. İdare Meclisi Başkanı ve Görevli Üyesi Generali Sigorta A.Ş. Neşriyatı: 4 Nükleer Enerji ve Sigorta Haşim EKENER Generali Sigorta A.Ş.

Detaylı

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ

GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ T.C. SAKARYA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜNEŞ ENERJİSİ VE GÜNEŞ PİLLERİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Elektronik Öğretmeni Mustafa KARAMANAV Enstitü Anabilim Dalı : ELEKTRONİK BİLGİSAYAR EĞİTİMİ Tez Danışmanı

Detaylı

ŞEKER ve YAN HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI

ŞEKER ve YAN HAM MADDE OLARAK KULLANILMASI Yeni fabrikaların kurulması, eskilerin islâh edilmesi sureti ile İkinci Cihan Savaşınn bitimindenberi dünya şeker istihsal kapasitesinin 8-10 milyon ton arttığı tahmin edilmektedir. İstatistiklere göre,

Detaylı

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ

KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ YIL 3 CİLT 1 SAYI 9 KORUMA KLOR-ALKALİ TESİSLERİ SÜD KOSTİK, KLOR. D D T, B II C ve OLEUM imâl etmek üzere İzmit'te kurulmakta ve yakın bir zamanda faaliyete geçmek için hazırlanmaktadır. Senede 47.550

Detaylı

BAŞLANGIÇTAN BUGUNE KADAR TÜRKİYE'DE PETROL

BAŞLANGIÇTAN BUGUNE KADAR TÜRKİYE'DE PETROL BAŞLANGIÇTAN BUGUNE KADAR TÜRKİYE'DE PETROL Mustafa KOYUNPINAR T. C. Petrol Dairesi Zamanımızdan 30 yıl önce «Petrol» Türkiye için çok yabancı bir kelime idi. 1938 yılında nüfus başına yılda Kg petrol

Detaylı

HAVA KİRLENMESİNİN KONTROLÜ

HAVA KİRLENMESİNİN KONTROLÜ HAVA KİRLENMESİNİN KONTROLÜ Mehmet ÖZYAĞC1LAR Kimya Y. Mühendisi Summary This article attempts to give some general concepts of air pollution control. Adverse health effects. of and the damages caused

Detaylı

YIL 6 CİLT 3 SAYI 25 EKİM 1967 K İ M Y A U H E N D I S L İ G İ

YIL 6 CİLT 3 SAYI 25 EKİM 1967 K İ M Y A U H E N D I S L İ G İ YIL 6 CİLT 3 SAYI 25 EKİM 1967 K İ M Y A U H E N D I S L İ G İ W r L_ 1 m f 1 1 RAHATBİR YOLCULUK AKARYAKITI İLE BASLAR YENİ VE MODERN SATIŞ İSTASYONLARI TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI KİMYA MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ IAEA NIN TRS 277 VE TRS 398 PROTOKOLLERİNE GÖRE FARKLI ENERJİLER İÇİN SOĞRULAN DOZ DEĞERLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Hale AKKOR YÜKSEK LİSANS TEZİ Fizik Anabilim

Detaylı

PETROL OFİSİ MAMULLERİ. aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. * / /"-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4

PETROL OFİSİ MAMULLERİ. aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. * / /-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4 PETROL OFİSİ MAMULLERİ aracınızın dostu, yolculuğunuzun teminatıdır... gt&j2s. Tf * / /"-/ *,y v - v > 5 < S KİMYA 4 H İYİSİNİ S K İ N İ Z İ TASARRUFLARINIZ İÇİN HER YERDE HERZAMAN 1 n r/f T C. Z İ R A

Detaylı

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GAZİANTEP TE ATIK SULARDAN ETKİLENEN TOPRAK VE BİTKİLERDE ESER ELEMENT (Cu, Co, Mn ve Zn) VE Fe KONSANTRASYONLARININ ICP-MS İLE TAYİNİ TUĞRUL DEVECİ

Detaylı

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI

YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI T. C. OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ESKİŞEHİR TEKNOLOJİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YAYIN NO: TA 97 003 İÖ YAPI YÖNETİMİ VE ŞANTİYE TEKNİĞİ DERS NOTLARI Prof. Dr. İlker ÖZDEMİR Mühendislik Mimarlık Fakültesi

Detaylı

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU

NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ. Savaş SÖNMEZOĞLU NANO TANECİKLİ TİO 2 İNCE FİLMLERİN YAPISAL, MORFOLOJİK VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİNİN İNCELENMESİ Savaş SÖNMEZOĞLU Doktora Tezi Fizik Anabilim Dalı Doç. Dr. Güven ÇANKAYA 2010 Her hakkı saklıdır T.C. GAZİOSMANPAŞA

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ ATMALI FİLTRELİ KATODİK VAKUM ARK DEPOLAMA YÖNTEMİYLE ÇİNKO NİTRÜR (Zn 3 N 2 ) ÜRETİMİ VE OPTİKSEL ÖZELLİKLERİ FİZİK ANABİLİM DALI ADANA,

Detaylı

Extraction of Metals Metallurgy

Extraction of Metals Metallurgy Doç.Dr. Halil ARIK Kasım-2009 0 Extraction of Metals Metallurgy The compounds of various metals found in nature as ores are mixed with impurities like sand and rock. The various processes involved in the

Detaylı

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN

ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKALARI (Ders Notları) Doç.Dr. Sebahattin ÜNALAN Enerji iş yapabilme kabiliyeti olarak tanımlanır. Endüstriyel manada insanlığı huzuru ve refahı için hizmet veren her enerji türü

Detaylı

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI

BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI BÖLÜM 4. ÜRETİMDE MALZEME AKIŞININ PLANLANMASI VE TASARIMI Yükleme, boşaltma, ambarlama ve sevkiyat gibi malzeme iletimi fonksiyonları işletmenin tipine ve işlemlerin türüne göre değişebilir. Bu amaçla,

Detaylı

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI

HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI T.C. EGE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ BİTİRME TEZİ HAVALI GÜNEŞ KOLEKTÖRLERİ ile KURUTUCU TASARIMI Öğrencinin Adı ve Soyadı: Gökhan Timuçin FEYZİOĞLU Tezi Yöneten: Yrd.Doc.Dr.

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ SANAYİ PROFİLİ SANAYİ ARAŞTIRMA VE GELİŞTİRME GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI ALÜMİNYUM DÖKME RULO VE LEVHA ÜRETİMİ

Detaylı

Bilim ve Teknoloji Politikası ve Türkiye

Bilim ve Teknoloji Politikası ve Türkiye Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu Bilim ve Teknoloji Politikası ve Türkiye Prof. Dr. M. Nimet Özdaş Aralık 2000 Bu doküman TÜBİTAK ın tarihine küçük bir katkı olarak hazırlanmıştır. 1980 yılı

Detaylı

MÜHENDİS v e M A K i N A

MÜHENDİS v e M A K i N A ENPIS m ARALIK : SAYI : SENE : 1959 29 3 MÜHENDİS v e M A K i N A T. M. M. O. B. Makiiıa Mühendisleri Odasının Neşir Organıdır AYLIK SINAİ İŞLETME MECMUASI Sayısı : 2,50 T.L. 6 Aylık : 15 T.L. 1 Yıllık

Detaylı

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014

EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014 EGE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ HASTANESİ RADYASYON GÜVENLİĞİ EL KİTABI 2014 İÇİNDEKİLER Bölüm I. Radyasyon Hakkında Genel Bilgiler 1. Radyasyonun Tanımı ve Türleri..4 1.1. Radyasyon Kaynakları. 5 1.1.1.

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA TEZİ Mehmet YÜKSEL DOĞAL VE KATKILANMIŞ BOR MİNERALLERİNİN DOZİMETRE GELİŞTİRMEK AMACIYLA TERMOLÜMİNESANS (TL) YÖNTEMİ KULLANILARAK ÇALIŞILMASI FİZİK

Detaylı

Yatırım Nedir ve Nasıl Gerçekleştirilmelidir

Yatırım Nedir ve Nasıl Gerçekleştirilmelidir Yatırım Nedir ve Nasıl Gerçekleştirilmelidir Ya/an: Kimya Y. Mühendisi GÜRKAN TAYLAN Sümcrbank Genel Müdürlüğü I GİRİŞ : İçinde bulunduğumuz günlerde, Devlet Planlama Teşkilâtınca hazırlanmış bulunan 2

Detaylı

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ

T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ T.C. NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ NEVŞEHİR İLİ VE İLÇELERİNDE TÜKETİLEN İÇME VE KAPLICA SULARINDA Kİ RADYOAKTİVİTENİN ÖLÇÜLMESİ Tezi Hazırlayan Esra ÖZÇITAK Tezi Yöneten Doç.Dr. Şeref

Detaylı

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI TC YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENTİTÜSÜ MAKİNA MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI GÜNEŞ ENERJİSİ DESTEKLİ MAHAL ISITMA SİSTEMİNİN VAN İLİNDE SAĞLADIĞI ENERJİ TASARRUFUNUN İNCELENMESİ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

KİMVA101 MÜHENDİSLİĞİ HAZİRAN

KİMVA101 MÜHENDİSLİĞİ HAZİRAN KİMVA101 MÜHENDİSLİĞİ HAZİRAN kimya mühendisliği araç g e r eç madde N katalogu 1374 KİMYEVİ PROSES SOĞUTMASI VE VİNTERİZASYON TECRÜBELERİMİZDEN İSTİFADE EDİNİZ REFERANSLARIMIZDAN BAZILARI AN SA ANTİBİYOTİK

Detaylı