Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu Baský

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský"

Transkript

1 Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu Baský

2 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduðunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasýný adresinde bulabilirsiniz. Copyright Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Önceden Nokia'nýn yazýlý izni alýnmaksýzýn, bu belge içindekilerin tamamý veya bir bölümü herhangi bir biçimde yeniden oluþturulamaz, kopyalanamaz, çoðaltýlamaz, taklit edilemez, baþka bir yere aktarýlamaz, daðýtýlamaz, saklanamaz veya yedeklenemez. "Nokia" ve "Nokia Connecting People", Nokia Corporation'ýn tescilli markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markalarý ve ticari adlarý olabilir. HyperTerminal, Hilgraeve Inc. kuruluþunun tescilli ticari markasýdýr. Nokia, sürekli bir geliþim politikasý izlemektedir. Bu belgede tanýmlanan herhangi bir üründe önceden bildiride bulunmaksýzýn deðiþiklik ve yenilik yapma hakkýný saklý tutar. Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluþabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybýndan veya özel, arýzi, bir netice olarak hasýl olan ya da dolaylý hasar veya kayýplardan sorumlu tutulamaz. Íþbu belgenin içeriði "olduðu gibi" sunulmaktadýr. Yürürlükteki kanunlarýn gerektirdiði haller dýþýnda, ticari olarak satýlabilirlik, iyi bir evsafta olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zýmni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kýsýtlý kalmamak þartýyla, iþbu belgenin doðruluðu, güvenilirliði veya içeriði ile ilgili olarak, açýk veya zýmni herhangi bir garanti verilmemiþtir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildiride bulunmaksýzýn, iþbu belgeyi deðiþtirme veya geçersiz kýlma hakkýný saklý tutar. Bazý ürünlerin temini, bölgelere göre farklýlýk gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakýn Nokia bayiine danýþýnýz.

3 ÝÇÝNDEKILER 1. Giriþ... 6 Nokia 30 terminali uyumlu PC ile veya baþka bir uyumlu cihazla üç þekilde kullanýlabilir:... 7 Bir PC ye kablosuz modem olarak baðlý... 7 PC'ye baðlý olarak ve terminal yazýlým uygulamasýnda AT komutlarý girerek... 7 Elektronik bir uygulamaya baðlý... 7 Satýþ paketi Nokia 30 terminalinin özellikleri... 9 Veri baðlantýlarý ve mesajlar... 9 GPRS... 9 HSCSD CSD SMS USSD Ek servisler AutoPIN Baþlarken Terminali ayarlama SIM kartý takma Terminali takma Terminali yerleþtirme Terminal konnektörleri PIN kodunu girme PIN kodunu deðiþtirme Nokia 30 terminali için modem yükleme Nokia 30 terminali için Modem Setup Giriþ Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce Modem Setup Nokia modem options ý yapýlandýrma Yeni Çevirmeli baðlantý oluþturma GPRS baðlantýsý HSCSD veya CSD baðlantýsý Kullanýcý adý ve parola girin Baðlantýnýza ad verin Ýnternet posta hesabýnýzý ayarlayýn Ek ayarlar Çevirmeli baðlantý ayarlarý Özellikleri ayarlama Ýnternet e baðlanma Nokia 30 terminali için Modem Setup uygulamasýný kaldýrma Standart modem sürücüsü için modem kurulumu Ýletiþim yazýlýmý ÝÇÝNDEKILER Copyright Nokia. All rights reserved. 3

4 5. Iþýklý göstergeler Baþlangýç durumunda Nokia 30 ýþýklý göstergeleri: Normal çalýþma sýrasýnda Nokia 30 ýþýklý göstergeleri: Özel çalýþma sýrasýnda Nokia 30 ýþýklý göstergeleri: Aksesuarlar Sorun giderme Ýlk kontrol edilecekler Zayýf alýþ Bloke edilen PIN kodu Baðlantý yok Ýnternet baðlantýsý yok Modem sürücüsü Eriþim kodlarý PIN kodu (4-8 haneli) PIN2 kodu (4-8 haneli) PUK kodu (8 haneli) PUK2 kodu (8 haneli) Güvenlik kodu (en çok 10 basamaklý) Engelleme þifresi Nokia 30 terminalini M2M Ýletiþim cihazý olarak kullanma Kullanýcý kontrolü modu AT komutu modu M2M Sistem modu Terminali M2M iletiþimi için yerleþtirme BAKIM VE ONARIM ÖNEMLÝ GÜVENLÝK BÝLGÝLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLER ÝÇÝNDEKILER Copyright Nokia. All rights reserved. 4

5 GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN Bu basit talimatlarý okuyun. Bu kurallara uyulmamasý tehlikeli ya da yasalara aykýrý sonuçlar doðurabilir. Bu kýlavuzda daha ayrýntýlý açýklamalar yer almaktadýr. GÝRÝÞÝM Tüm kablosuz cihazlar performansý etkileyen giriþime maruz kalabilir. GÜVENLÝÐÝNÝZ ÝÇÝN HASTANELERDE KULLANMAYIN Her türlü mevzuat ve kurala uyun. Týbbi cihazlarýn yakýnýnda kullanmayýn. DÝKKATLÝ KULLANIN Antene gereksiz yere dokunmayýn. YETKÝLÝ SERVÝS Donaným yalnýzca yetkili personel tarafýndan monte edilmeli veya onarýlmalýdýr. AKSESUARLAR Yalnýzca onaylý aksesuarlarý kullanýn. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. YEDEK KOPYALAR Tüm önemli verilerin yedek kopyalarýný almayý unutmayýn. DÝÐER CÝHAZLARA BAÐLAMA Baþka bir cihaza baðlarken, ayrýntýlý güvenlik yönergeleri için cihazýn kullaným kýlavuzunu okuyun. Uyumsuz ürünler baðlamayýn. Copyright Nokia. All rights reserved. 5

6 1. Giriþ Giriþ Nokia 30 terminali, birçok geliþmiþ fonksiyonu bir arada sunan bir GSM Baðlantý Terminalidir. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal cihazýný uyumlu PC nize veya uyumlu bir cihaza baðladýðýnýzda, örneðin, veri aramalarý yapabilir, mesaj gönderebilir ve Ýnternet'e baðlanabilirsiniz. Nokia 30 terminali yüksek hýzlý kablosuz baðlantý saðlamasýnýn yaný sýra, GPRS, yüksek hýzlý veri iletimi, USSD ve EGSM900/GSM1800 þebekeleri üzerinden gönderilen metin mesajlarý gibi çeþitli veri baðlantý türlerini destekler. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal, AutoPIN, GSM güvenlik kodlarý ve son kullanýcýnýn gizliliðini saðlayan GSM þifreleme sistemi gibi son derece yararlý güvenlik özelliklerine de sahiptir. Nokia 30 terminalinin dahili anteni olmasýna karþýn sinyal gücünün ideal kullaným açýsýndan yetersiz kaldýðý durumda, terminale harici bir anten baðlanabilir. Nokia 30 terminali, RS-232 veri adaptörüne takýldýðýnda, uyumlu bir PC ye veya cihaza baðlanarak baðýmsýz bir modem olarak da kullanýlabilir. Bu kullaným kýlavuzunda, Nokia 30 GSM Connectivity Terminal cihazýnýn kablosuz modem olarak kullanýmý hakkýnda açýklamalar bulunmaktadýr. Copyright Nokia. All rights reserved. 6

7 Nokia 30 terminali uyumlu PC ile veya baþka bir uyumlu cihazla üç þekilde kullanýlabilir: Giriþ Bir PC ye kablosuz modem olarak baðlý Nokia 30 terminali bilgisayarýnýza baðlanýr ve bilgisayarýnýza modem olarak yüklenir. Ardýndan, Nokia 30 terminali tarafýndan saðlanan kablosuz baðlantý üzerinden veri gönderip almak için iletiþim uygulamalarý kullanýlabilir. Ayrýntýlý bilgi için bkz: Nokia 30 terminali için modem yükleme, sayfa 21. PC'ye baðlý olarak ve terminal yazýlým uygulamasýnda AT komutlarý girerek Örneðin, Hyper Terminal gibi bir uygulamada AT komutlarý doðrudan girilebilir. Nokia 30 terminali modem olarak kullanýldýðýnda bu komutlara uyar. Buna örnek olarak, bkz: PIN kodunu girme, sayfa 17. Elektronik bir uygulamaya baðlý Nokia 30 terminali RS-232 veri adaptörüne baðlandýðýnda, seri modem arabirimine sahip bir cihaza baðlanabilir. Bu cihaz Nokia 30 terminaliyle, entegre AT komutlarý kullanarak RS-232 arabirimi üzerinden iletiþim kurar. Nokia 30 terminalinin M2M iletiþimi için kullanýmý hakkýnda daha fazla bilgi için bkz: sayfa 48. Copyright Nokia. All rights reserved. 7

8 Satýþ paketi Nokia 30 GSM Connectivity Terminal komple satýþ paketi aþaðýdaki öðeleri kapsar: 1. Nokia 30 GSM Connectivity Terminal 2. ACW-5A güç kaynaðý 3. RS-232 veri adaptörü 4. RS-232 veri kablosu 5. Montaj kiti 6. Ürün bilgileri 7. Nokia 30 CD-ROM'u Giriþ Copyright Nokia. All rights reserved. 8

9 2. Nokia 30 terminalinin özellikleri Bu bölümde, Nokia 30 terminalinin ana özellikleri kýsaca açýklanmýþtýr. Not: Kablosuz cihaz kullanýmýnýn yasak olduðu veya giriþime ve tehlikeye yol açabileceði durumlarda terminali açmayýn. Bu kýlavuzdaki bazý özelliklere Þebeke Hizmetleri adý verilir. Bunlar, kablosuz hizmet saðlayýcýnýz aracýlýðýyla sizin düzenlediðiniz özel hizmetlerdir. Bu Þebeke Hizmetlerinden yararlanabilmeniz için, bu hizmetlere yerel hizmet saðlayan kuruluþlardan abone olmanýz ve kullaným yönergelerini almanýz gerekir. Örneðin, kablosuz veri baðlantýlarý ve ek servisler Nokia 30 GSM Connectivity Terminal'ýn þebekeye baðlý özellikleridir. Nokia 30 terminalinin özellikleri Veri baðlantýlarý ve mesajlar Nokia 30 GSM Connectivity Terminal, GSM þebekelerinin desteklediði yerlerde kullanýlabilen beþ kablosuz veri aktarýmý teknolojisini destekler. Kullanýlan veri taþýyýcýsýna baðlý olarak farklý AT komutlarý kullanýlabilir. Not: GPRS, HSCSD, CSD veya USSD kullanýmý için bu servislere abone olmak gerekir. Ayrýca, bu teknolojilerle kullanýlan uygulama ayarlarýnýn da kaydedilmesi gerekir. Bkz: Nokia 30 terminali için modem yükleme, sayfa 21. GPRS GPRS - Genel Paket Radyo Servisi (General Packet Radio Service) ile veriler þebeke üzerinden, küçük standart paketler halinde iletilir. Verilerin paketler halinde iletilmesi, iletimi daha verimli kýlar. Nokia Copyright Nokia. All rights reserved. 9

10 30 terminali, GPRS çok yuvalý sýnýf 6 desteði saðlýyorsa, veri iletiminde ayný anda birden çok zaman yuvasý kullanýlabilir. HSCSD Nokia 30 terminali, HSCSD - Yüksek Hýzlý Veri Ýletimi (High Speed Circuit Switched Data) ile çok yuvalý sýnýf 6 terminali iþlevini yerine getirir ve 43,2 kbit/sn'ye varan hýzlarda veri iletimi saðlar. CSD CSD (Circuit Switched Data - Devre Anahtarlý Veri), 14,4 kbit/sn'ye varan veri aktarým hýzý sunar. Nokia 30 terminalinin özellikleri SMS Nokia 30 terminaliyle en çok 160 karakter içeren mesajlar gönderip almak için SMS (Kýsa Mesaj Servisi) kullanýlýr. SMS, Nokia 30 terminallerinden hýzlý ve kolay veri iletiminin pratik bir yoludur. USSD USSD - Yapýsal Olmayan Ek Servis Verileri (Unstructured Supplementary Services Data), güvenilir ve etkileþimli mesajlaþma servisleri saðlar. Nokia 30 terminaliyle en çok 182 karakter içeren mesajlar gönderip almak için USSD kullanýlabilir. USSD ile oturum, baðlantý süresi için oluþturulur. SMS ile karþýlaþtýrýldýðýnda bu kullaným, veri iletimi güvenilirliðini artýrmasýnýn yaný sýra gecikme süresi bilindiði için yanýt sürelerini kýsaltýr. Not: USSD mesajlarý doðrudan baþka bir mobil terminale deðil, yalnýzca þebekeye gönderilebilir. Copyright Nokia. All rights reserved. 10

11 Ek servisler Nokia 30 terminali, aþaðýdakiler gibi þebekeye baðlý ek servisleri de desteklemektedir: Arama yönlendirme: Aramalarýnýzý belirlediðiniz baþka bir numaraya yönlendirir. Arama kýsýtlama: Giden ve gelen aramalarý kýsýtlar. Arama transferi: Sizi arayan iki farklý kiþiyi birbirine baðlayýp, onlarý rahatsýz etmeden aradan çekilmenize olanak verir. Arama bekletme: Görüþme sýrasýnda gelen baþka bir aramayý bildirir. Arama sýrasýnda çaðrý yönetimi: Gelen ve etkin aramalar arasýnda geçiþ yapmanýza olanak verir. Konferans görüþmesi: Birden çok arayanýn görüþmeye katýlmasýna olanak verir. Arama engelleme gibi Güvenlik seçenekleri. Bu ek servisleri, Nokia 30 terminalinin ayarlarýný deðiþtirerek kullanýma sokabilirsiniz. Ayarlarý, örneðin, Nokia 30 Configurator yazýlýmýný kullanarak deðiþtirebilirsiniz. Nokia 30 terminalinin özellikleri AutoPIN SIM kartý yetkisiz tüm kullanýcýlar için kullanýlmaz duruma getiren AutoPIN özelliði kullanýlarak, Nokia 30 terminalinde SIM güvenliði saðlanabilir. Nokia 30 terminalinde standart PIN sorgusu varsayýlan olarak kullanýlmasýna karþýn, Nokia 30 Configurator yazýlýmýyla AutoPIN özelliði etkinleþtirilebilir. Ardýndan PIN kodu, terminalin yeniden baþlatýlmasý gibi olaðandýþý durumlarda yeniden aktarýldýðý terminal hafýzasýnda programlanýr. Copyright Nokia. All rights reserved. 11

12 3. Baþlarken Terminali ayarlama Nokia 30 GSM Connectivity Terminal'ý ilk kez kullanýrken aþaðýdakileri uygulayýn: 1. SIM kartý sayfa 13'de açýklandýðý þekilde takýn. 2. Terminali RS-232 veri adaptörüne takýn. 3. Alan gücünü ve anten fonksiyonunu göz önüne alarak, terminali uygun konuma yerleþtirin. 4. RS-232 veri kablosunu terminale ve uyumlu bir PC ye veya cihaza baðlayýn. ACW-5A güç kaynaðýný terminale ve elektrik prizine takýn. 5. SIM kartýnýz tarafýndan isteniyorsa, PIN kodunu girin. Uyarý! Zarar görmesini önlemek için güç kaynaðý elektrik prizine takýlýyken SIM kartýný takmayýn, hareket ettirmeyin veya çýkarmayýn. Güç kaynaðýný baðlamadan önce terminali RS-232 veri adaptörüne takýn. Baþlarken Copyright Nokia. All rights reserved. 12

13 SIM kartý takma Tüm SIM kartlarý küçük çocuklarýn ulaþamayacaðý yerlerde saklayýn. Nokia 30 SIM kart okuyucusu 3 V'luk küçük boyutlu SIM kartlarýný destekler. SIM kart, plastik SIM kapaklý yuvasýna yerleþtirilir. SIM kartýný terminalden çýkarmanýz gerekirse, sivri uçlu bir nesne kullanarak dikkatle çýkarýn. Not: Nokia 30 terminali RS-232 veri adaptörüne baðlýyken SIM kart çýkartýlamaz. 1. SIM kapaðýný, önce geniþ kenarýndan yukarý kaldýrarak, terminalden çýkarýn. 2. SIM kartý yuvasýna yerleþtirirken, altýn temas yüzeyinin yukarý baktýðýndan ve kesikli köþenin solda bulunduðundan emin olun. 3. Önce dar kenarýný yerine itip, ardýndan bastýrarak SIM kapaðýný kapatýn. Not: SIM kart takýlmasýna karþýn, Nokia 30 terminali SIM kart takmanýz gerektiðini belirtiyorsa, bu SIM kartýnýzýn terminal tarafýndan desteklenmediði anlamýna gelebilir. Nokia 30 terminali yalnýzca 3 Voltluk SIM kartlarý destekler. Baþlarken Copyright Nokia. All rights reserved. 13

14 Terminali takma Terminali aþaðý bakacak þekilde RS-232 veri adaptörüne takýn ve satýþ paketinde verilen vidalarla doðru konumda sabitleyin. Not: Terminali duvara monte etmek istiyorsanýz, terminali takmadan önce RS-232 veri adaptörünü duvara monte etmeniz gerekir. Baþlarken Terminali yerleþtirme Terminali yatay veya dikey þekilde, duvara veya yatay bir yüzeye monte edin. En iyi montaj konumu, Nokia 30'un ýþýklý göstergeleri (LED'ler) üzerinden Alan Gücü (IoF) fonksiyonu yardýmýyla bulunabilir. Bkz: "Iþýklý göstergeler", sayfa 37. Dahili anten yeterli deðilse, ek olarak harici antenin kullanýlmasý önerilir. Terminalin yerleþtirilmesi hakkýnda sitesinden daha fazla bilgi alabilirsiniz. Copyright Nokia. All rights reserved. 14

15 Dikkat: RF etkileþimi gereksinimlerini yerine getirmek için terminali anten ve çevredeki tüm kiþiler arasýnda en az 20 cm mesafe kalacak þekilde monte edin. Harici anten kullanýyorsanýz, anten ve çevredeki tüm kiþiler arasýnda en az 20 cm mesafe olmalý ve anten kazancý 9 dbi deðerini aþmamalýdýr. Not: Tüm radyo vericisi cihazlarý, çeþitli elektronik cihazlarda (PC, televizyon vb.) giriþime neden olabilecek sinyaller gönderir. Giriþimi önlemek için terminali diðer elektronik cihazlarýn yeterince uzaðýna yerleþtirin. Baþlarken Terminal konnektörleri Nokia 30 terminalinin dört arabirim baðlantýsý vardýr: M2M Sistem, RS-232, güç arabirimi ve harici anten konektörü. M2M Sistem konnektörü M2M Sistem konnektörü terminalin alt kýsmýnda yer alýr. Terminal monte edilirken, M2M sistem konnektörü RS-232 veri adaptöründeki karþýlýk gelen konnektöre takýlýr. Copyright Nokia. All rights reserved. 15

16 RS-232 konnektörü 1. Terminali uyumlu bir PC ye veya diðer uyumlu cihazlara baðlamak için Nokia 30 terminalini RS-232 veri adaptörüne monte edin. 2. RS-232 veri kablosunu adaptöre takýn. 3. Terminalden gelen veri kablosunu uyumlu bir PC ye veya cihaza takýn. Yalnýzca Nokia tarafýndan saðlanan RS-232 veri kablosunu kullanýn. Baþlarken Güç konnektörü Nokia 30 güç konnektörü, terminalin arka ucunda, ýþýklý göstergelerin karþýsýnda yer alýr. Nokia 30 terminali RS-232 adaptörüne monte edildiðinde, güç arabirimi adaptör kenarýnýn alt kýsmýnda yer alýr. - Güç kaynaðý kablosunu terminale takýn. - Güç kaynaðýný elektrik prizine takýn. Harici anten konnektörü Harici anten konnektörü, SIM kart yuvasýnýn yanýndadýr (sayfa 37'deki resme bakýn). Sinyal gücü yetersizse, harici anten XRM-1 harici anten kablosu aksesuarýyla birlikte kullanýlabilir. - Harici anten kablosunu Nokia 30 terminaline baðlamak için kablonun girmesini saðlamak üzere SIM kapaðýnýn bir parçasýný kesin. - Harici anten kablosunun diðer ucunda FME konnektörünü kullanarak, harici anteni takýn. Copyright Nokia. All rights reserved. 16

17 PIN kodunu girme PIN (Personal Identification Number - Kiþisel Kimlik Numarasý) kodu, SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýmlara karþý korur. PIN kodu genellikle SIM kartla birlikte verilir. SIM kart PIN kodunun girilmesini gerektirirse, Nokia 30 terminali kullanabilmek için bu kodu girmeniz gerekir. AutoPIN özelliði, örneðin Nokia 30 Configurator yazýlýmýyla etkinleþtirildiðinde, PIN kodu terminal hafýzasýna kaydedilir ve ayrýca girilmesi gerekmez. MS Windows ortamýnda baðlantý kurmak için çeþitli uygulamalar kullanýlabilir. HyperTerminal, bu uygulamalardan biridir. PIN kodunu HyperTerminal ile aþaðýdaki gibi girebilirsiniz (Windows 2000 de): 1. HyperTerminal programýný baþlatýn (Baþlat -> Programlar -> Donatýlar -> Ýletiþim -> HyperTerminal'in üzerine gelin ve HyperTrm.exe simgesini çift týklatýn). 2. Baðlantý Tanýmý iletiþim kutusunda yer alan Ad kutusuna bir baðlantý adý girin (örneðin, GSM1) ve Tamam'ý týklatýn. Baþlarken Copyright Nokia. All rights reserved. 17

18 3. Baðlan iletiþim kutusunda, Baðlantýda kullan: listesi bulunur. Listeden Direct to Com X (Com X e Yönlendir) seçeneðini belirleyin; burada COM X, Nokia 30 terminalini baðladýðýnýz COM baðlantý noktasýdýr. Tamam'ý týklatýn. Baþlarken Copyright Nokia. All rights reserved. 18

19 4. COM X Properties (COM X Özellikleri) iletiþim kutusunda, görüntülenen baðlantý noktasý ayarlarýný seçip, Tamam'ý týklatýn. 5. HyperTerminal baðlantý penceresinde at yazýn ve ENTER'a basýn. Program Tamam yanýtýný verecektir. Tamam yanýtý almazsanýz, bkz: Sorun giderme, sayfa 42. Baþlarken Copyright Nokia. All rights reserved. 19

20 6. at+cpin="pin" AT komutunu girin; burada PIN, PIN kodunuzdur. 7. ENTER'a basýn. Girdiðiniz PIN kodu artarda üç kez kabul edilmezse, kod bloke edilir. Bkz: Sorun giderme, sayfa 42. Baþlarken PIN kodunu deðiþtirme SIM kartýnýzý yetkisiz kullanýma karþý korumak için servis saðlayýcýnýz tarafýndan verilen PIN kodunu deðiþtirmeniz önerilir. PIN kodunu AT komutuyla deðiþtirmeden önce, PIN kodu sorgusunun açýk olarak ayarlanmasý gerektiðini unutmayýn. Örneðin, PIN kodunu HyperTerminal baðlantýsý penceresinde deðiþtirmek için: 1. Aþaðýdaki AT komutunu girin at+cpwd="sc","eskýpin","yenýpin"; burada ESKÝPIN eski PIN kodu, YENÝPIN ise yeni PIN kodudur. 2. ENTER'a basýn. Not: PIN kodunu deðiþtirmek için Nokia 30 Configurator yazýlýmý da kullanýlabilir. Copyright Nokia. All rights reserved. 20

21 4. Nokia 30 terminali için modem yükleme Nokia 30 CD-ROM u, Nokia 30 terminalinin kablosuz modem olarak kullanýlmasýna olanak tanýyan bir Modem Setup yazýlýmý içerir. Kur, kullanýcýnýn veri arama için parametre ayarlamasýna olanak tanýyan Nokia Modem Options yazýlýmýnýn yaný sýra, PC ile uyumlu veri ve faks modem sürücüleri yükler. Ayrýca, MS Windows ile birlikte verilen standart modem sürücüsünü de kullanabilirsiniz. Her iki türdeki sürücü de, Nokia 30 terminalinin ticari olarak satýlan birçok Ýnternet tarayýcýsýyla ve e-posta uygulamasýyla modem olarak kullanýlmasýna olanak tanýr. Nokia 30 Modem Options yazýlýmý, Windows 98/Me/2000/XP de veya Windows NT 4.0 Service Pack 5 ya da daha yeni bir sürümünde çalýþýr. Ýnternet'e baðlanmak,e-posta veya faks gönderip almak ya da PC'nizden veri aktarmak için uygun veri ve faks iletiþim yazýlýmýný önceden yüklemiþ olmanýz gerekir. Nokia 30 terminali için modem yükleme Nokia 30 terminali için Modem Setup Giriþ Nokia 30 terminali için Modem Setup yazýlýmý, bilgisayarýnýza aþaðýdaki bileþenleri yükler: Veri ve faks aramalarýnda telefonunuzu modem olarak kullanmanýzý saðlayan, Nokia 30 veri ve faks modem baðdaþtýrýcýlarý. Yaptýðýnýz veri aramalarý için seçenek belirlemenize olanak tanýyan Nokia Modem Options yazýlýmý Copyright Nokia. All rights reserved. 21

22 Ýlk kez görüþmeye baþlamadan önce Nokia 30 terminali için ModemSetup yazýlýmýný yüklemeden önce: PC de çalýþmakta olan tüm programlarý kapatýn. Terminalde AutoPIN özelliðinin etkinleþtirildiðinden emin olun. AutoPIN özelliðini Nokia 30 CD- ROM u üzerindeki Configurator yazýlýmýný kullanarak etkinleþtirebilirsiniz. PIN kodu sorma seçeneði etkinse, HyperTerminal gibi bir uygulama ile PIN kodu girilebilir. GPRS servisini etkinleþtirmek isterseniz, GPRS, Nokia 30 terminaliyle birlikte kullanýlan SIM kartta etkinleþtirilmeli ve yerel Ýnternet servis saðlayýcýnýz GPRS servisini desteklemelidir. Modem Setup Nokia 30 modem sürücüsü CD-ROM da bulunur veya en yeni yazýlýmý adresinden indirebilirsiniz. 1. CD-ROM ana menüsünde, Yazýlýmý Yükle seçeneðini týklatýn. 2. Modem Setup for Nokia 30 u Yükle seçeneðini týklatýn. 3. Yükle seçeneðini týklatýp ekrandaki yönergeleri izleyin. VEYA 1. Ýndirmiþ olduðunuz Nokia 30 terminali için Modem Setup exe dosyalarýný açýp dosyalarý seçilen bir konuma kaydedin. 2. Kur u çalýþtýrýn. Cep telefonunuzu, istendiðinde PC ye baðlamaya hazýr olun. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright Nokia. All rights reserved. 22

23 Nokia modem options ý yapýlandýrma Nokia 30 terminalini kablosuz modem olarak kullanmak için, PC nizde Nokia Modem Options yapýlandýrýlmýþ olmalýdýr. Bu seçenekler kullanýlacak modemi, baðlantý türünü, kbit/sn GSM baðlantýsý hýzýný ve GPRS eriþim noktasýný tanýmlar. Örneðin, MS Windows 2000 kullanarak Yüklenmiþ Nokia modemlerini ayarlamak için: 1. Windows görev çubuðunda, Baþlat düðmesini týklatýp Ayarlar ve Denetim Masasý seçeneklerini belirleyin. 2. Denetim Masasý nda, Nokia Modem Options seçeneðini belirleyin. 3. Yüklenmiþ Nokia Modemlerinden Nokia 30 (kablo) seçeneðini belirleyin. Servis saðlayýcýnýzdan bir HSCSD baðlantýnýz varsa, en fazla 43,2 kbt/sn baðlantý hýzý kullanabilirsiniz. Servis saðlayýcýnýzdan bir CSD baðlantýnýz varsa, 9,6 veya 14,4 kbt/sn baðlantý hýzýyla sýnýrlandýrýlýrsýnýz. Ýnternet servis saðlayýcýnýzdan bir GPRS baðlantýnýz varsa, terminal için bir GPRS eriþim noktasý belirtmelisiniz. Bu eriþim noktasý Nokia 30 terminalinde kullanýlan SIM kartý saðlayan Ýnternet servis saðlayýcýsý tarafýndan saðlanýr. 4. Nokia Modem Options ayarlarý belirlendiðinde, Uygula seçeneðini ardýndan da Tamam ý belirleyin. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright Nokia. All rights reserved. 23

24 Yeni Çevirmeli baðlantý oluþturma Sisteminizin gerektirdiði modem sürücüsünü yükledikten sonra, Nokia 30 terminalini modeminiz olarak belirleyebilir ve bir iletiþim yazýlýmý uygulamasý üzerinden kullanmaya baþlayabilirsiniz. Örneðin, MS Windows 95/98/2000/XP/NT 4.0 iþletim sistemleri Çevirmeli Að ve HyperTerminal gibi iletiþim uygulamalarý içerir. Kurlum yardýmý için lütfen kullandýðýnýz yazýlýmýn kullaným kýlavuzuna baþvurun. Çevirmeli Aðý Windows 2000 ile kullanýrken, her baðlantý türü için yeni bir çevirmeli baðlantý belirtilmelidir. Aþaðýdaki adýmlar GPRS veya HSCSD /CSD çevirmeli baðlantýlarý için de geçerlidir. 1. Windows görev çubuðunda, Baþlat düðmesini týklatýp Ayarlar ve Denetim Masasý seçeneðini seçin. 2. Denetim Masasý nda Að ve Çevirmeli Baðlantýlar seçeneðini belirleyin. 3. Yeni Baðlantý Yap seçeneðini belirleyin. 4. Að Baðlantý Sihirbazýna Hoþ Geldiniz penceresinde, Ýleri yi týklatýn. 5. Að Baðlantý Sihirbazý penceresinde Ýnternet e çevirmeli baðlantý seçeneðini belirleyip Ýleri yi týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright Nokia. All rights reserved. 24

25 6. Ýnternet Baðlantý Sihirbazý pencerelerinde, Ýnternet baðlantýmý el ile ayarlamak istiyorum veya yerel að üzerinden baðlanmak istiyorum (LAN) seçeneðini belirleyin. Ýleri yi týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme 7. Telefon hattý veya modem üzerinden baðlanýyorum seçeneðini belirleyip Ýleri ye basýn. PC nizde birden çok modem sürücüsü yüklüyse, Modem seç penceresi görünür. Ardýndan Nokia 30 (kablo) seçeneðini belirleyip Ýleri yi týklatýnbilirsiniz. Copyright Nokia. All rights reserved. 25

26 GPRS baðlantýsý 1. GPRS baðlantýsý telefon numarasýný girin. (*99#) Alan kodu ve arama kurallarý kullan kutusunu iþaretlemeyin. 2. Ýleri yi týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright Nokia. All rights reserved. 26

27 HSCSD veya CSD baðlantýsý 1. HSCSD / CSD baðlantýsý telefon numarasýný girin. HSCSD / CSDbaðlantýsý telefon numarasý 1 Ýnternet servis saðlayýcýnýz tarafýndan saðlanýr. Ayrýntýlý bilgi için Ýnternet servis saðlayýcýnýza baþvurun. 2. Ýleri yi týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme 1. Telefon numarasý için kullanýlan baþka bir terim de, çalma grubudur. Copyright Nokia. All rights reserved. 27

28 Kullanýcý adý ve parola girin 1. Ýnternet eriþimi kullanýcý adýnýzý ve parolanýzý girin. Ýnternet servis saðlayýcýnýzdan aldýðýnýz bir kullanýcý adýnýz veya parolanýz yoksa, Ýnternet e baðlanamazsýnýz. 2. Ýleri yi týklatýn. Baðlantýnýza ad verin 1. Yeni çevirmeli baðlantýnýzýn Baðlantý adýný yazýn, örneðin Nokia Ýleri yi týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright Nokia. All rights reserved. 28

29 Ýnternet posta hesabýnýzý ayarlayýn Artýk bir Ýnternet posta hesabý ayarlayabilirsiniz. Daha fazla bilgi için, Ýnternet servis saðlayýcýnýza baþvurun. Ýnternet posta hesabýnýzý þimdi ayarlamak istemiyorsanýz, Hayýr ý seçip Ýleri yi týklatýn. Ek ayarlar Nokia 30 terminali, çevirmeli baðlantý iþleminiz sona ermeden önce bazý ek ayarlar yapmanýzý gerektirir. Bu yüzden Ýnternet e hemen baðlanmak için, Son u týklatýn kutusunu iþaretlemeyin. Son u týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright Nokia. All rights reserved. 29

30 Çevirmeli baðlantý ayarlarý Modem baðlantýsý ayarlarýný tamamlamak üzere Nokia 30 terminali için bazý ek ayarlar tanýmlanmalýdýr. Bu ayarlar hem GPRS, hem de HSCSD/CSD baðlantýlarý için geçerlidir. 1. Windows görev çubuðunda, Baþlat düðmesini týklatýp Ayarlar ve Denetim Masasý seçeneðini belirleyin. Að ve Çevirmeli Baðlantýlar seçeneðini belirleyin. 2. Oluþturduðunuz yeni çevirmeli baðlantýyý seçip (örneðin Nokia 30) menüyü açmak için simgeyi sað týklatýn. 3. Açýlýr menüden Özellikler i seçin. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright Nokia. All rights reserved. 30

31 Özellikleri ayarlama Çevirmeli baðlantý Özellikler (örneðin Nokia 30 Özellikleri) penceresinde Að sekmesini seçin. Ayarlar ý týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme 1. PPP Ayarlarý penceresindeki Yazýlým sýkýþtýrmasýna izin ver kutusunun iþaretlenmemiþ olduðundan emin olun. 2. Tamam ý týklatýn. Copyright Nokia. All rights reserved. 31

32 3. Að sekmesine geri dönüp, Ýnternet Ýletiþim Kuralý (TCP/IP) için Özellikler düðmesini týklatýn. 4. Bu alanlara Ýnternet servis saðlayýcýnýzýn verdiði bilgileri girin. 5. Geliþmiþ düðmesini týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright Nokia. All rights reserved. 32

33 6. Geliþmiþ TCP/IP Ayarlarý penceresinde, IP üstbilgisi sýkýþtýrmasý kullan kutusunun iþaretlenmemiþ olduðundan emin olun. Not: Geliþiþ TCP/IP Ayarlarý, Ýnternet servis saðlayýcýsýna baðlýdýr. Daha fazla bilgi için lütfen Ýnternet servis saðlayýcýnýza baþvurun. 7. Tamam ý týklatýn. 8. Çevirmeli baðlantý Özellikleri (örneðin Nokia 30 Özellikleri) Að penceresinde Tamam ý týklatýn. Nokia 30 terminali için modem yükleme Ýnternet e baðlanma Düzgün yapýlandýrýldýysa, Nokia 30 GSM Connectivity Terminal artýk Ýnternet baðlantýsý yapmaya hazýr durumdadýr. 1. Windows görev çubuðunda Baþlat düðmesine basýp sýrasýyla Ayarlar, Denetim Masasý, Að ve Çevirmeli Baðlantýlar seçeneðini seçin. 2. Yeni baðlantý simgesini çift týklatýn (Nokia 30 Özellikleri). Copyright Nokia. All rights reserved. 33

34 3. Ýnternet eriþimi kullanýcý adýnýzý ve parolanýzý girin. Ayrýntýlý bilgi için Ýnternet servis saðlayýcýnýza baþvurun. Nokia 30 terminali için modem yükleme 4. Ýnternet e baþarýyla baðlandýktan sonra, PC nizin ekranýnda Baðlantý Tamamlandý penceresi görünür. Copyright Nokia. All rights reserved. 34

35 Nokia 30 terminali için Modem Setup uygulamasýný kaldýrma 1. Windows görev çubuðunda Baþlat düðmesine basýp sýrasýyla Ayarlar, Denetim Masasý, Að ve Çevirmeli Baðlantýlar seçeneðini seçin. 2. Program Ekle/Kaldýr seçeneðini çift týklatýn. 3. Yükle/Kaldýr sekmesinde, kaldýrýlabilir yazýlým listesinden Modem Setup for Nokia 30 yazýlýmýný seçin. 4. Ekle/Kaldýr seçeneðini týklatýn. 5. Program dosyalarý kaldýrýlýncaya dek ekrandaki yönergeleri izleyin. Standart modem sürücüsü için modem kurulumu Ayrýca, örneðin MS Windows ile birlikte verilen standart modem sürücüsünü de kullanabilirsiniz. GSM verilerini veya GPRS yapýlandýrmasýný ayarlamak için bazý ek AT komutlarý gerekebilir. Bu komutlar Linux gibi baþka ortamlarda veya AT komutlarýný destekleyen katýþtýrýlmýþ uygulamalarda da kullanýlabilir. Modemi aþaðýdaki þekilde ayarlayabilirsiniz (Windows 2000): 1. Baþlat-> Ayarlar-> Denetim Masasý-> Telefon ve Modem Seçenekleri'ni seçin. 2. Modem sekmesinde standart bir modem seçip, Özellikler'i týklatýn. 3. Geliþmiþ sekmesini seçin ve CSD/HSCSD/GPRS için standart modem ayarlarýný girin: AT+CBST=51,0,1;+CHSN=6,0,0,0;+CGDCONT=,,"INTERNET" Örnek dize þunu belirtir: 43,2 kbit/sn ISDN (V120) HSCSD veri arama modu seçilidir ve GPRS Eriþim Noktasý Adý "Ýnternet tir". Nokia 30 terminali için modem yükleme Copyright Nokia. All rights reserved. 35

36 Not: GPRS eriþim noktasý adý ve desteklenen GSM veri arama modlarý, operatöre özel parametrelerdir. Diðer bit hýzlarý ve baðlantý modlarý için (örneðin analog PSTN modem), Nokia 30 CD-ROM unda yer alan AT Command Guide for Nokia 30 GSM Connectivity Terminal kýlavuzunun 18. bölümüne (Bazý AT komutlarýyla ilgili örnek yordamlar) bakýn. Nokia 30 terminalini kablosuz modem olarak ayarlama hakkýnda ayrýntýlý talimatlar için lütfen bölgenizdeki servis saðlayýcýya baþvurun. Nokia 30 terminali için modem yükleme Ýletiþim yazýlýmý Gerekli modem sürücüsünü yükledikten sonra Nokia 30 terminalini modeminiz olarak seçebilir ve bir iletiþim uygulamasý üzerinden kullanmaya baþlayabilirsiniz. Örneðin, MS Windows 95/98/2000/XP/NT 4.0 birçok iletiþim uygulamasý içermektedir. Yardým için, kullandýðýnýz yazýlýmýn kullaným kýlavuzuna baþvurun. Not: Yalnýzca virüslere ve diðer zararlý yazýlýmlara karþý yeterli koruma sunan kaynaklardan yazýlým yükleyin. Copyright Nokia. All rights reserved. 36

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský

Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu. 9310101 1. baský Nokia 1100 Kullaným Kýlavuzu 9310101 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere Rh-18 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský

Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu. 9231797 3. Baský Nokia 7260 Kullaným Kýlavuzu 9231797 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-17 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský

SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu. 9355896 1. baský SU-2 Image Viewer Kullaným Kýlavuzu 9355896 1. baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere SU-2 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:1999/5/EC)

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1

Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 Nokia Kablosuz Ses Baðlantý Birimi AD-42W 9247812/1 UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere AD-42W ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin (Council Directive:

Detaylı

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský

Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský Nokia Xpress-on TM Eðlence kapsülü kullaným kýlavuzu (Nokia 3220 cep telefonu için) 9233897 2. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere CC-140D

Detaylı

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N

BAÞLAMA KILAVUZU DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM KULLANMADAN ÖNCE KURULUM MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N DÝJÝTAL ÇOK FONKSÝYONLU SÝSTEM BAÞLAMA KILAVUZU MODEL: AR-5516S AR-5520S AR-5516 AR-5520 AR-5516D AR-5520D AR-5516N AR-5520N KULLANMADAN ÖNCE Bu bölümde, makineyi kullanýma iliþkin emniyet bilgileri yer

Detaylı

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum:

Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Tüm Ýþletim Sistemleri için Kurulum: Baþlamadan Önce: Yüklemeye hazýrlanýn. NOT: Baþlamadan önce, sisteminizde varsa kurulu olan diðer modemleri kaldýrmanýzý ve bu modemlere baðlý tüm telefon kablolarýný

Detaylı

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y

6 6CPÆVOC XG -WNNCPOC -ÆNCXW\W #TCÁ 0CXKICU[QP %KJC\Æ NX-256Y NX-256Y Güvenlik Önlemleri Bu ürünü satýn aldýðýnýz için teþekkürler. Modelinizi doðru biçimde çalýþtýrmayý öðrenmek için lütfen bu çalýþtýrma talimatlarýný okuyun. Talimatý okumayý bitirdikten sonra,

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W

Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W Nokia Kablosuz Ses Adaptörü AD-47W AD-47W adaptörü, bilgisayarýnýza (veya baþka bir uyumlu cihaza), Bluetooth kablosuz iletiþim teknolojisini destekleyen uyumlu bir kulaklýk seti baðlamanýza olanak tanýr.

Detaylı

Bas-konuþ Nokia N76-1

Bas-konuþ Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Tüm haklarý mahfuzdur. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi ve N76, Nokia Corporation'ýn ticari veya tescilli ticari markalarýdýr. Burada adý geçen diðer ürün ve þirket

Detaylı

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager)

Önemli ipuçlarý. N91 ve N91 8GB ortak. Dosya Yönetimi. Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Önemli ipuçlarý N91 ve N91 8GB ortak Nokia PC Suite (özellikle Nokia Audio Manager) Nokia PC Suite, telefon hafýzasýnda [C:] veri yönetimi için optimal olarak tasarlanmýþtýr. Nokia PC Suite, rehber, takvim

Detaylı

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1

001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 001-045 Alfa 159 TR.qxd 24.11.2005 13:44 Page 1 Deðerli müþterimiz, Alfa Romeo yu seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Alfa 159 unuz, Alfa Romeo nun tipik özellikleri olan; güvenlik, konfor ve sürüþ memnuniyetini

Detaylı

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012

Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Kullanım kılavuzu Nokia 225 RM-1012 Baskı 1.2 TR Kullanım kılavuzu Nokia 225 İçindekiler Güvenlik 3 Başlarken 4 Tuşlar ve parçalar 4 SIM'i, pili ve hafıza kartını takma 4 Pili şarj etme 6 Tuşları kilitleme

Detaylı

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU

DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU DIÞTAN TAKMA DENÝZ MOTORU BF 135 A BF 150 A KULLANMA VE BAKIM EL KÝTABI ÝÇÝNDEKÝLER Giriþ...2 Emniyet kurallarý...5 Teknik özellikler...7 Kullaným - Kontroller...15 Bakým...75 Depolama...102 Arýza Bulma...105

Detaylı

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS

YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS YOĞUŞMALI FAMILY COND 30 KIS FAMILY COND 35 KIS Poland RUG Riello Urządzenia Grzewcze S.A. ul. Kociewska 28/30 87-100 Toruń +48 56 6571600 +48 56 6571650 0694 0694BQ0479 677 FAMILY COND kombisi aþaðýdaki

Detaylı

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz.

ÖNSÖZ. Santralınızı etkin şekilde kullanabilmeniz için bu kılavuz içinde yer alan kullanıcı özellikleri ile ilgili açıklamaları okumanızı öneririz. KULLNICI KILVUZU - RV SYISL TLON SNTRLLRI ÖNSÖZ u kılavuz içinde yer alan bilgiler KRL DS serisi santralların - DS200M DS200S ve DS200 - üyelerinin siz kullanıcılara sundukları özelliklerini içermektedir.

Detaylı

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12

Veri Toplayýcý Kullanma Talimatý EPC-12 DÝKKAT Aþaðýdaki talimatlara uyulmamasý halinde ölüm ve ciddi yaralanmalarla sonuçlanabilecek durumlar ortaya çýkabilir. Cihaz baðlanýrken bütün enerjiyi kesiniz. Cihaz þebekeye baðlý iken ön paneli çýkartmayýnýz.

Detaylı

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi

Sunuþ. Türk Tabipleri Birliði Merkez Konseyi Sunuþ Bu kitap Uluslararasý Çalýþma Örgütü nün Barefoot Research adlý yayýnýnýn Türkçe çevirisidir. Çýplak ayak kavramý Türkçe de sýk kullanýlmadýðý için okuyucuya yabancý gelebilir. Çýplak Ayaklý Araþtýrma

Detaylı

Senkronizasyon Sistemleri Teksan Jeneratör, senkronizasyon sistemlerini kullanarak, enerji projelerine alternatif bir çözüm getirmektedir. Yüksek kva lardaki ihtiyaçlarýnýz için, birden fazla jeneratörün

Detaylı

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir.

Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. Bu kılavuzdaki bazı içerikler, yazılıma veya servis sağlayıcınıza bağlı olarak, telefonunuzdan farklı olabilir. - İnternet: http://www.samsung.com/tr - Faks: + 90 212 211 48 51 - Adres Samsung Electronics

Detaylı

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU

TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU ALL10 SERÝSÝ ELEKTRÝKLÝ GRES POMPALARI TANITMA VE KULLANMA KILAVUZU VERSÝYON 1.00 SANAYÝ ve TÝCARET BAKANLIÐINCA TESPÝT EDÝLEN KULLANIM ÖMRÜ 10 YIL. GÝRÝÞ Bu tanýtma ve kullanma kýlavuzu, ALLFETT Mekanik

Detaylı

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu

Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu CLX-3170 Series Çok İşlevli Yazıcı Kullanıcı Kılavuzu olasılıkları hayal edin Samsung ürünü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Tam bir hizmet almak için, lütfen ürününüzü www.samsung.com/global/register

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10783A Turkish. 11/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-11326A Turkish. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Yüklenen yazılıma veya servis sağlayıcısına veya ülkenize bağlı olarak bu kılavuzdaki bazı açıklamalar telefonunuza uymayabilir. * Ülkenize bağlı olarak telefonunuz ve aksesuarlarınız bu kılavuzdaki

Detaylı

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör).

Ýki polarma yüzeyli transistörler teknik anlatýmlarda kýsaca BJT olarak da adlandýrýlmaktadýr. (BJT: Bipolar Junction Transistör). Bölüm 4: Transistörler Giriþ Elektronikle ilgili sistemlerin geliþip, üstün seviyeye gelmesi yarý iletken temelli Beyz Emiter baðlantýsý transistörlerin bulunmasýndan sonra olmuþtur. baðlantýsý Transistörü

Detaylı

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA

AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA AÇIKLAMALI-ÖRNEKLEMELÝ BÜYÜK ÖLÇEKLÝ HARÝTA ve HARÝTA BÝLGÝLERÝ ÜRETÝM YÖNETMELÝÐÝ Mekansal Bilgi Sistemlerinin Coðrafi Bilgi Sistemlerinin Kent Bilgi Sistemlerinin Arazi Bilgi Sistemlerinin Temel Altyapýsý

Detaylı

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger

Kullanım Kılavuzu. Energy Logger 1730 Energy Logger Kullanım Kılavuzu September 2013 (Turkish) 2013 Fluke Corporation. All rights reserved. Specifications are subject to change without notice. All product names are trademarks of their

Detaylı

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu

icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu icom ile kullanım için baz istasyonu Kullanım Kılavuzu 1 Đçindekiler 1. Hoş Geldiniz 4 2. Önemli bilgiler: Phonak TVLink sisteminizi ilk kez kullanmadan önce lütfen okuyun 6 2.1 Tehlike uyarıları 6 2.2

Detaylı

FARKI YARATAN ÝNSANDIR...

FARKI YARATAN ÝNSANDIR... FARKI YARATAN ÝNSANDIR... Ýnsan Kaynaklarý Tüm firma ve kurumlara rekabet avantajý sunan faktörlerden biri, belki de en önemlisi insan kaynaðýdýr. Kurumun misyon ve hedefini benimsemiþ, iyi eðitim almýþ,

Detaylı