VOB- MKB ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES"

Transkript

1 VOB- MKB ENDEKS FARKI VOB- MKB ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

2

3 VOB- MKB ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010

4 çindekiler Giri 3 VOB- MKB Endeks Fark Vadeli lem Sözle mesi 4 Ne Al n p Sat lmaktad r? 5 Sundu u Avantajlar 6 MKB Endeks Farkı De erine Bakı 8 Sözle me Özellikleri 10 lem Örnekleri 11

5 V O B - M K B E N D E K S F A R K I V A D E L fi L E M S Ö Z L E fi M E S Girifl Yat r mc lar taraf ndan yo un ilgi gösterilen ve ülkemizdeki en likit yat r m arac olarak kabul edilen VOB- MKB 30 endeks vadeli i lem sözle mesinin yan nda Borsam zda i lem gören bir di er endeks vadeli i lem sözle mesi de VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle mesidir. "VOB- MKB Endeks Fark " vadeli i lem sözle mesi ile bu iki endeks vadeli i lem sözle mesine bir yenisi eklenmekte ve Borsam zda i lem gören endeks vadeli i lem sözle melerindeki ürün çe itlili i artmaktad r. Bu yeni ürün sadece endeks de erinin yönüne de il, ayn zamanda iki endeks de erinin fark na yönelik yat r m imkan vermesiyle di er endeks vadeli i lem sözle melerinden farkl la makta ve yat r mc lara daha dü ük ba lang ç teminat ile cazip yat r m olanaklar sunmaktad r. Ayn anda iki farkl dayanak varl a yat r m yapma imkan sunan ve ürünler aras yay lma (spread) i lemi sa layan bu sözle menin, ülkemiz sermaye piyasalar na yeni bir bak aç s getirmesi beklenmektedir. 3

6 V A D E L fi L E M V E O P S Y O N B O R S A S I VOB- MKB Endeks Fark Vadeli fllem Sözleflmesi MKB 30 ulusal hisse senedi endeks de erinden, MKB 100 ulusal hisse senedi endeks de erinin ç kar lmas ile bulunan de erin dayanak varl k oldu u VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi iki endeks de eri aras ndaki farka yat r m yapma imkan sunan yeni bir türev üründür. VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinin i leme aç lmas yla Borsam zda i lem gören tüm endeks vadeli i lem sözle melerinin vade yap s paralel hale getirilmi tir. Böylece VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinin ilgili vade ay na ili kin fiyat, yine ilgili vade ay na ait VOB- MKB 30 endeks vadeli i lem sözle mesi fiyat ile VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle mesi fiyat aras ndaki fark yans tacakt r. Bu sözle meyle birlikte, VOB- MKB 30, VOB- MKB 100 ve VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi de erleri dolayl olarak birbirleri baz nda ifade edilebilecektir. Bu durum Borsam zda arbitraj amaçl i lem yapmak isteyen yat r mc lara yeni bir yat r m alan sunmaktad r. 4

7 V O B - M K B E N D E K S F A R K I V A D E L fi L E M S Ö Z L E fi M E S VOB- MKB Endeks Fark Vadeli fllem Sözleflmesi ile Ne Al n p Sat lmaktad r? Bu sözle mede uzun pozisyon alan ki i, VOB- MKB endeks fark n n artaca beklentisini sat n almakta, bir ba ka deyi le VOB- MKB 30 endeks vadeli i lem sözle mesinde uzun, VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle mesinde k sa pozisyon almaktad r. Bu sözle mede k sa pozisyon alan ki i ise, VOB- MKB endeks fark n n azalaca beklentisini sat n almakta, bir ba ka deyi le VOB- MKB 30 endeks vadeli i lem sözle mesinde k sa, VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle mesinde uzun pozisyon almaktad r. Örne in, Borsam zda i lem gören VOB- MKB 30 ve VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle melerinin Aral k vadelerine ili kin al ve sat fiyatlar a a daki gibidir: Sözleflme Al fl Fiyat Sat fl fiyat VOB- MKB 30 Endeks V S 86,750 86,775 VOB- MKB 100 Endeks V S 67,650 67,675 Yukar daki fiyatlar baz al narak Aral k vadeli VOB- MKB Endeks Fark sözle mesi için örtük (z mni) al ve sat fiyatlar a a daki gibi elde edilir. Sözleflme Al fl Fiyat Sat fl fiyat VOB- MKB Endeks Fark V S 19,075 19,125 (86,750-67,675) (86,775-67,650) Yukar da elde edilen örtük (z mni) fiyatlar ayn zamanda VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi ile kar la t r labilecektir. VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesindeki en iyi al ve en iyi sat fiyatlar n n örtük fiyat aral na yak n olu mas beklenir. VOB- MKB 30 endeks vadeli i lem sözle mesi ile VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle mesi aras ndaki fiyat fark n n artmas (azalmas ) bekleniyorsa, daha dü ük bir ba lang ç teminat yat r larak VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinde uzun (k sa) pozisyon al nabilecektir. Bu sözle me ile yat r mc lar hem piyasan n yönüne hem de iki endeksin göreceli performans na göre i lem yapabileceklerdir. VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinde minimum fiyat ad m 0,025 (fiyat ad m de eri 2,5 TL) olarak belirlendi i için daha dü ük bir ba lang ç teminat yat r larak tek fiyat ad m nda VOB- MKB 30 ve VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle meleriyle ayn getiri elde edilebilmektedir. 5

8 V A D E L fi L E M V E O P S Y O N B O R S A S I VOB- MKB Endeks Fark Vadeli fllem Sözleflmesi'nin Sundu u Avantajlar MKB 30 ve MKB 100 endekslerinin aras ndaki farka yönelik ifllem yapabilme imkan ; MKB 30 ve MKB 100 endeks de erlerinin aras ndaki farka yönelik yat r m yapmak isteyen yat r mc n n VOB- MKB 30 ve VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle melerinin birinde uzun di erinde k sa pozisyon almas gerekmektedir. VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi ile yat r mc lar tek bir i lemle MKB 30 ve MKB 100 vadeli i lem sözle melerinin birinde uzun di erinde k sa pozisyon alabileceklerdir.her iki endeksin a a, yukar veya yatay yönlü hareketlerinde iki endeks aras ndaki fark art p azalabilmekte ve bu fark zaman zaman her iki endeksten de etkilenerek de i ik yat r m stratejilerine imkan sa layabilmektedir. Daha düflük bir bafllang ç teminat yla yat r m yapabilme imkan ; VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi ile yat r mc lar tek bir i lemle MKB 30 ve MKB 100 vadeli i lem sözle melerinin birinde uzun di erinde k sa pozisyon alabileceklerdir. VOB- MKB 30 ve VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle melerinin birinde uzun birinde k sa pozisyon almak için gereken ba lang ç teminat her iki sözle menin ba lang ç teminatlar n n toplam d r. Örne in VOB- MKB 30 sözle mesinin ba lang ç teminat 900 TL, VOB- MKB 100 sözle mesinin ba lang ç teminat 700 TL iken, endekslerden birinde uzun di erinde k sa pozisyon al nca yat r lmas gereken toplam ba lang ç teminat miktar TL'dir (900 TL+ 700 TL=1.600 TL). VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi ile ayn i lem 250 TL ba lang ç teminat yat r larak yap labilecektir. Arbitraj imkan ; VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi ayn vadeli VOB- MKB 30 endeks vadeli i lem sözle mesi ile VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle mesi aras ndaki fiyat fark n yans tmaktad r. Bu sözle melerin fiyatlar nda olu acak farkl l klar yat r mc lara arbitraj imkan sunacakt r. Örne in, Aral k vadeli VOB- MKB 30 endeks vadeli i lem sözle mesinin en iyi sat fiyat (piyasa emri ile al m yap labilecek en iyi fiyat) 86,775 iken, ayn vadeli VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinin en iyi sat fiyat 19,100 ise Aral k vadeli VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle mesi en iyi al fiyat n n (piyasa emri ile sat labilecek en iyi fiyat) 67,675 olmas beklenir. VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle mesi için bu fiyat n üzerindeki fiyatlar yat r mc lar aç s ndan arbitraj f rsat do uracakt r. 6

9 V O B - M K B E N D E K S F A R K I V A D E L fi L E M S Ö Z L E fi M E S MKB 100 endeksine dahil olup MKB 30 endeksine dahil olmayan 70 hisse senedine yat r m imkan ; VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi ile yat r mc lar MKB 30 endeksi d nda kalan MKB 100 endeksine dahil di er 70 hisse senedinin performans na yat r m yapma imkan na kavu acaklard r. Daha az bir yat r mla daha yüksek getiri elde etme imkan ; VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinin fiyat ad m 0,025, bir fiyat ad m n n de eri ise 2,5 TL'dir. Di er endeks vadeli i lem sözle meleri ile paralel olan bu fiyat ad m, VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi ba lang ç teminat n n di er endeks vadeli i lem sözle melerinden çok daha dü ük olmas sebebiyle daha az bir ilk yat r mla daha yüksek bir getiri imkan sa lamaktad r. 7

10 V A D E L fi L E M V E O P S Y O N B O R S A S I MKB Endeks Fark De erine Bir Bak fl Kaynak: Foreks MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi sadece piyasalar n yönünü de il, ayn zamanda endeks de erlerinin birbirine göre de i imini de takip eden yat r mc lara alternatif bir yat r m alan açmaktad r y llar aras nda MKB 30 ve MKB 100 endeks de erlerinin fark ile aras nda de i mi tir krizi sonras endeksler aras ndaki fark 5.000'e kadar dü erken, endekslerin yeniden de er kazanmas yla bu fark 'e kadar ç km t r. Her iki endeksin a a, yukar veya yatay yönlü hareketlerinde iki endeks aras ndaki fark art p azalabilmekte ve bu fark zaman zaman her iki endeksten de etkilenerek de i ik yat r m stratejilerine imkan sa layabilmektedir. Bu yönüyle MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesi piyasalar n yönüne yönelik yat r m yapmak isteyen yat r mc lara yeni yat r m arac sunmakta, sadece piyasalar n yönünü de il, ayn zamanda endeks de erlerinin birbirine göre de i imini de takip eden yat r mc lara alternatif bir yat r m alan açmaktad r. 8

11 V O B - M K B E N D E K S F A R K I V A D E L fi L E M S Ö Z L E fi M E S Fiyat de i im oranlar na bak ld nda MKB 30 ve MKB 100 endeksleri aras ndaki fark n de i im oran her iki endeks de erinin de i im oran ndan daha yüksektir. Böylelikle yat r m amaçl i lem yapacak yat r mc lar için daha dü ük teminatla fiyat oynakl daha yüksek bir yat r m arac nda i lem yapma imkan ortaya ç kmaktad r. Kaynak: Foreks y llar aras nda MKB 30 ve MKB 100 endeks de erleri aras ndaki fark n ortalamas endeks puan olurken, bu fark n ortalama de i imi % 2'dir. Yukar yönlü maksimum de i im %16, a a yönlü maksimum de i im ise %12 olarak gerçekle mi tir. 9

12 V A D E L fi L E M V E O P S Y O N B O R S A S I VOB MKB Endeks Fark Vadeli fllem Sözleflmesi Özellikleri Dayanak Varl k Sözleflme Büyüklü ü (1 Adet Sözleflme) MKB 30 endeksinin de erinden, MKB 100 endeksinin de erinin ç kar lmas ile bulunan de erdir. MKB 30 endeks de erinden, MKB 100 endeks de erinin ç kar lmas ile hesaplanan endeks de erinin 0,1 TL ile çarp lmas ile bulunan de erdir. Fiyat Kotasyonu MKB 30 endeks de erinden, MKB 100 endeks de erinin ç kar lmas ile bulunan de erin ile bölünmü hali virgülden sonra üç basamak halinde kote edilir. (Örnek: 14,825 veya 14,850 gibi). Minimum Fiyat Ad m 0,025 Minimum fiyat ad m n n de eri 2,5 TL'ye kar l k gelmektedir. Vade Aylar ubat, Nisan, Haziran, A ustos, Ekim ve Aral k (Ayn anda içinde bulunulan aya en yak n iki vade ay na ait sözle meler i lem görür. Bu iki vade ay ndan biri Aral k ay de ilse, Aral k vade ay ayr ca i leme aç l r.) Bafllang ç Teminat 250 TL* Günlük Fiyat Hareket Limiti Uzlaflma fiekli Günlük Uzlaflma Fiyat Vade Sonu Uzlaflma Fiyat Son fllem Günü Vade Sonu Farkl vadeli her bir sözle me için belirlenen Baz Fiyat n ±%20'sidir. Nakdi uzla ma Seans sona ermeden önceki son 10 dakika içerisinde gerçekle tirilen tüm i lemlerin miktarlar na göre a rl kl fiyatlar n n ortalamas günlük uzla ma fiyat olarak belirlenir. Son i lem günü Borsa taraf ndan hesaplanan ayn vade ay na ait VOB- MKB 30 vadeli i lem sözle mesinin vade sonu uzla ma fiyat ndan VOB- MKB 100 vadeli i lem sözle mesinin vade sonu uzla ma fiyat n n ç kar lmas ndan elde edilen de erdir. Belirlenen vade sonu uzla ma fiyat en yak n fiyat ad m na yuvarlan r. Her vade ay n n son i günü Her vade ay n n son i günü Pozisyon Limitleri Mutlak pozisyon limiti , oransal pozisyon limiti %10'dur. * lem teminatlar Borsa taraf ndan de i tirilebilir. Sözle me ile ilgili detayl bilgiler için sözle me genelgesine bak n z. 10

13 V O B - M K B E N D E K S F A R K I V A D E L fi L E M S Ö Z L E fi M E S fllem Örnekleri Yat r m Amaçl fllem Yap lmas MKB 30 ile MKB 100 endeks de erleri aras ndaki fark n artaca n düflünen yat r mc nas l ifllem yapmal d r? VOB- MKB Endeks Fark sözle mesindeki en iyi al ve en iyi sat fiyatlar n n a a daki gibi oldu unu varsayal m. Sözleflme Al fl Fiyat Sat fl Fiyat VOB- MKB Endeks Fark V S 19,075 19,100 Yat r mc MKB 30 ile MKB 100 endeks de erleri aras ndaki fark n artaca öngörüsüyle ubat vadeli VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinde 19,100'den 100 adet uzun pozisyon al r. Bu i lem için yat r mc TL (250 TL*100) ba lang ç teminat yat r r. Senaryo-1: Gün Sonu Uzlaflma Fiyat n n 19,175 olmas Gün sonunda yat r mc n n öngörüsü do ru ç kar ve yat r mc ald pozisyondan kar eder. Yat r mc n n kar : (19,175-19,100)*100*100 = 750 TL olarak gerçekle ir. 11

14 V A D E L fi L E M V E O P S Y O N B O R S A S I Senaryo-2: Gün Sonu Uzlaflma Fiyat n n 19,025 olmas Gün sonunda piyasa yat r mc n n öngörüsünün tersine hareket eder ve yat r mc ald pozisyondan zarar eder. Yat r mc n n zarar : (19,025-19,100)*100*100 = TL olarak gerçekle ir. MKB 30 ile MKB 100 endeks de erleri aras ndaki fark n azalaca n düflünen yat r mc nas l ifllem yapmal d r? MKB 30 ile MKB 100 endeks de erleri aras ndaki fark n azalaca n dü ünen yat r mc, VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinde k sa pozisyon alarak, endeks de erleri aras ndaki fark n azald durumda kar, tersi durumda ise zarar eder. Yukar daki senaryolara göre VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinde 19,100'den 100 adet k sa pozisyon alan yat r mc birinci senaryoda 750 TL zarar ederken, ikinci senaryoda 750 TL kar eder. 12

15 V O B - M K B E N D E K S F A R K I V A D E L fi L E M S Ö Z L E fi M E S Arbitraj Amaçl fllem Yap lmas VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesiyle yat r mc lar; 1. Ayn vade ay na ait VOB- MKB 30 ile VOB- MKB 100 endeks vadeli i lem sözle melerinin fiyatlar aras ndaki fark baz alarak arbitraj amaçl i lem yapabilirler. 2. Spot MKB 30 ile MKB 100 endeks de erleri aras ndaki farka ta ma maliyeti eklenerek bulunan teorik vadeli fiyat baz alarak arbitraj amaçl i lem yapabilirler. Örnek-1 Borsam zda i lem gören endeks vadeli i lem sözle melerinin ubat vadelerine ait kotasyonlar a a daki gibidir. Sözleflme Al fl Fiyat Sat fl Fiyat VOB- MKB 30 Endeks V S 90,050 90,075 VOB- MKB 100 Endeks V S 70,050 70,075 Yukar daki fiyatlara göre ubat vadeli VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinde arbitraja imkan vermeyen al ve sat fiyatlar 19,975-20,025 olmal d r. 13

16 V A D E L fi L E M V E O P S Y O N B O R S A S I Arbitraj f rsat a a daki durumlarda ortaya ç kacakt r: 1. Ayn anda ubat vadeli VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinde 19,975'den küçük bir sat kotasyonu olmas veya 20,025'ten büyük bir al kotasyonu olmas. Örne in VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesindeki en iyi al ve en iyi sat fiyatlar n n a a daki gibi oldu unu varsayal m. Sözleflme Al fl Fiyat Sat fl Fiyat VOB- MKB Endeks Fark V S 19,925 19,950 Bu durumda 19,950 fiyattan al m yap l rken ayn anda VOB- MKB 30 sözle mesinde piyasa fiyat ndan (90,050) sat, VOB- MKB 100 sözle mesinde piyasa fiyat ndan (70,075) al yap larak 19,975'den sat yap lm ve herhangi bir risk al nmadan bir sözle mede 25 endeks puan kar l 2,5 TL kar edilmi olunur. Ayn ki i bu i lemi 100 adet sözle me için yaparsa kazanc 250 TL olur, ancak burada dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta VOB- MKB 30, VOB- MKB 100 ve VOB- MKB Endeks Fark sözle melerinde ilgili fiyat kademelerinde toplam miktar 100 olan emir bulunmas d r. 2. VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinde ubat vadeli al ve sat kotasyonlar n n 19,975-20,025 oldu u durumda, ubat vadeli VOB- MKB 30 sözle mesinin sat kotasyonu ile VOB- MKB 100 sözle mesinde al kotasyonu fark n n 19,975'ten küçük olmas veya ubat vadeli VOB- MKB 30 sözle mesinin al kotasyonu ile VOB- MKB 100 sözle mesinde sat kotasyonu fark n n 20,025'ten büyük olmas. Bu örneklerde i lem maliyeti s f r kabul edilmi tir. Örnek-2 Spot MKB 30 endeksi 90,000, MKB 100 endeksi ise 70,000'dir. Bu durumda MKB endeks fark n n de eri 20,000'dir. Faiz oran n n % 14 oldu u ve temettü da t lmad durumda Aral k vadeli (vadesine iki ay kalm ) VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinin teorik vadeli fiyat a a daki formül ile 20,472 olarak bulunmu tur. TeorikVadeliFiyat Spot EndeksFark = e ( faiz oran µ temettu oran) vadeye kalan gün say s 365 Aral k vadeli VOB- MKB Endeks Fark vadeli i lem sözle mesinin fiyat n n 20,472'den farkl olmas durumunda yat r mc lar için arbitraj f rsatlar ortaya ç kacakt r. 14

17 V O B - M K B E N D E K S F A R K I V A D E L fi L E M S Ö Z L E fi M E S Daha Fazla Bilgi çin Borsam z taraf ndan i leme aç lan bu yeni ürün ve özellikleri bu bro ürde anlat lmaya çal lm t r. Bu yeni ürün hakk nda daha fazla bilgi edinmek istiyorsan z talebinizi a a daki mail adresine iletebilir veya web sitesini ziyaret edebilirsiniz. Web: Telefon: Faks: Önemli Uyar : Bu broflür Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. taraf ndan sadece bilgi vermek amac yla haz rlanm flt r. Bu broflürde yer alan bilgilerdeki olabilecek hatalardan, eksikliklerden ya da bu bilgilere dayan larak yap lan ifllemlerden do acak her türlü maddi/manevi zararlardan ve her ne flekilde olursa olsun üçüncü kiflilerin u rayabilece i her türlü zararlardan dolay Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. sorumlu tutulamaz. 15

18 V A D E L fi L E M V E O P S Y O N B O R S A S I Not 16

19

20 Akdeniz Cad. Birsel fl Mrk. No: 14 Alsancak zmir Telefon: Faks:

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları

ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI SADIK ÇULCUOĞLU. Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları N SAN 2013 SADIK ÇULCUOĞLU Yapılandırılmış sermaye piyasası araçları Rekorla kapanan 2012 nin ardından tahvil bono ihraçları BAŞAK SELÇUK ÖZEL SEKTÖR BORÇLANMA ARAÇLARI H em bireysel hem kurumsal yat

Detaylı

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z

TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z fiubat 2012 TÜRK YE DE BANKACILIK SEKTÖRÜ P YASA YAPISI, F RMA DAVRANIfiLARI ve REKABET ANAL Z Prof.Dr. M. Necat Coflkun Doç. Dr. Hakan Naim Ardor Doç. Dr. A. Hakan Çermikli Doç. Dr. H. Ozan Eruygur Doç.

Detaylı

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA

Türkiye. GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA Türkiye GS1 Sistemi Tan t m Kitapç ARALIK-2012 ANKARA TOBB Yay n No: 2012/178 Önsöz Ticaretin ulusal ve bölgesel s n rlar a arak uluslararas bir boyuta ula mas, ticarete konu olan mal ve hizmet çe itlerinin

Detaylı

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK?

GA_KAPAK_39 9/28/13 9:25 PM Page 2 EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? EK M 2013 GÜRKAN KUMBAROĞLU Enerji ticareti ve Türkiye nin bölgesel avantajları ENERJİ BORSASI NE GETİRECEK? İş Yatırım uzmanlığıyla BİST Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Piyasalar yükselirken de düşerken

Detaylı

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi

Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Bankac lar Dergisi, Say 78, 2011 Türkiye de Cari Aç k Belirleyicileri Ve Cari Aç k-krediler li kisi Prof. Dr. Erdinç Telatar * I. Giri Türkiye ekonomisinde son y llarda en çok tart lan iktisadi sorunlardan

Detaylı

EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ECONOMIC VALUE ADDED AND ITS CALCULATION

EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ECONOMIC VALUE ADDED AND ITS CALCULATION EKONOM K KATMA DE ER VE HESAPLANI I ÖZET E. Handan Sümer GÖ Ü M.Ü...B.F. Almanca letme Bölümü Son y llarda de er yarat m na yönelik yönetim anlay hakim olmaya ba lam t r. Söz konusu anlay n ba l ca ç k

Detaylı

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M

ULUSLARARASI DENET M STANDARTLARI KAPSAMINDA BA IMSIZ DENET M 5 DENET M SÜREC Finansal tablolar n ba ms z denetimden geçirilmesinin amac ; bu tablolar n tüm önemli yönleriyle iflletmenin finansal durumunu, faaliyet sonuçlar n ve nakit ak mlar n finansal raporlama

Detaylı

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA

TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER. Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE ZLENEN ESNEK KUR POL T KASININ EKONOM K ST KRAR ÜZER NDEK ETK LER Yrd. Doç. Dr. Ahmet OKUR Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA

Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv. Ay e N. YEREL Celal Bayar Üniversitesi BF letme Bölümü, MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE'DE MUHASEBE E T M NDE BENCHMARK NG Ar. Grv. P nar ÖZER Dokuz Eylül Üniversitesi..B.F. letme Bölümü, ZM R. Ar. Grv.

Detaylı

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA

TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :1-2 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TUR ZMDE TÜKET C SORUNLARI VE TÜKET C HAKLARININ KORUNMASI ÜZER NE B R ARA TIRMA Yrd. Doç. Dr. Haluk TANRIVERD Sakarya Üniversitesi

Detaylı

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ

MAYIS/MAY 2006 ERNST & YOUNG. YATIRIM ND R M UYGULAMASINA SON VER LD Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com www.insankaynaklari.com MAYIS/MAY 2006 2006 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi

Detaylı

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL

TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL T Ü R K Y E TÜRK YE DE VADEL filemler P YASASI VE BAZI TARIMSAL ÜRÜNLER ÜZER NDE UYGULANAB L RL Dr. Gülistan ERDAL Gaziosmanpafla Üniversitesi, Ziraat Fakültesi Tar m Ekonomisi Bölümü O D A L A R V E B

Detaylı

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University

YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER. Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA. S. Tamer Çavu gil Michigan State University YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA YEN DÜNYA DÜZEN NDE GÜÇ KAZANAN ÜLKELER: YÜKSELEN EKONOM LER Emin Çivi Celal Bayar Üniversitesi, MAN SA S. Tamer Çavu gil

Detaylı

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k

De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k De er Yönetimi ARGE Dan flmanl k ARGE Dan flmanl k Yay nlar No: 02 De er Yönetimi Yazarlar Murat YALNIZO LU & Emre ERKUT Stanley F. SLATER & Eric M. OLSON Philippe HASPESLAGH & Tomo NODA & Fares BOULOS

Detaylı

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu

Kurumsal Yönetim lkelerine Uyum Raporu Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 135 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi Hakk nda Bilgiler Kâr Da t m Önerisi Kâr Da t m Tablosu Denetleme Raporu 136 Do ufl Otomotiv Faaliyet Raporu 2007 Do ufl Otomotiv

Detaylı

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa

NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA NASIL B R BÜTÇE POL T KASI? Ara. Gör. Burcu GED Z Celal Bayar Üniversitesi..B.F. ktisat Bölümü, Manisa Ara. Gör. M. Hakan

Detaylı

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5

Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik. Sika yeni ürünlerini tan tt. Isuzu da güç. Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 Sika yeni ürünlerini tan tt Isuzu da güç birli i Vizyonumuz yenilikçilik ve sürdürülebilirlik Sika Yap Kimyasallar A yay n organ d r. Y l: 2-2012 / Say : 5 GELECE N A ETMEK Ba yaz 3 Kentsel Dönü üm: Modernle

Detaylı

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA

TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER. Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü MAN SA YÖNET M VE EKONOM Y l:2002 Cilt 9 Say :12 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA TÜRK YE DE TEKNOLOJ K YAPI VE DI T CARET ÜZER NDEK ETK LER Doç. Dr. Kemal ÇELEB Celal Bayar Üniversitesi BF Maliye Bölümü

Detaylı

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES

RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Ö RETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANMA DURUMLARI THE INTERNET USAGE OF TEACHERS CANDIDATES Yrd. Doç. Dr. Behçet ORAL Dicle Üniversitesi Ziya Gökalp E itim Fakültesi oralbehcet@dicle.edu.tr ÖZET Bu ara t

Detaylı

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254

B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET. Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 B R REKLAM MECRASI OLARAK NTERNET Yrd. Doç. Dr. lhami VURAL Erciyes Üniversitesi..B.F. Kayseri ivural@erciyes.edu.tr Tel: (0-352)437 49 01 / 30254 Mustafa ÖZ Ö r. Gör., Erciyes Üniversitesi K.M.Y.O. Kayseri

Detaylı

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA

SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA SÜREÇ TASARIMI VE Y LE T R LMES ÜZER NE SA B R UYGULAMA LIK SEKTÖRÜNDE Mine SOYY T Vedat Zeki YENEN Florance Nightangle Hastanesi stanbul Ticaret Üniversitesi ÖZET Dünyada ya anan h zl de i im ve teknolojik

Detaylı

Faaliyet Raporu 2004

Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu 2004 çindekiler 02 Finansal Göstergeler 05 K saca Ekspo Faktoring 08 Yönetim Kurulu 09 Yöneticiler 10 Baflkan n Mesaj 12 2004 Y l nda Dünya Faktoring Sektörü 13 Türkiye de Faktoring in

Detaylı

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI

DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI DO U AVRUPA DA VE TÜRK YE DE DIfi KAYNAK KULLANIMININ AVANTAJLARI VE SORUNLARI Av. HAKAN HANLI I. Genel Bak fl : D fl Kaynak Kullan m 1. D fl Kaynak Kullan m nedir? D fl kaynak kullan m, iflletme sürecinde

Detaylı

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme

Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme YÖNET M VE EKONOM Y l:2003 Cilt:10 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA Yerel Yönetimlerde Yeniden Düzenleme Giri imleri ve Son Reform Tasar lar Üzerine Bir De erlendirme Yrd. Doç. Dr. Mustafa

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi. Muhammet Mercan & Reha Yolalan

Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi. Muhammet Mercan & Reha Yolalan s t a n b u l M e n k u l K y m e t l e r ISSN 1301-1650 B o r s a s Y l: 4 Say : 15 Temmuz/A ustos/eylül 2000 Türk Bankac l k Sisteminde Ölçek ve Mülkiyet Yap lar ile Finansal Performans liflkisi Muhammet

Detaylı

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi

E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM. Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi YÖNET M VE EKONOM Y l:2001 Cilt:7 Say :1 Celal Bayar Üniversitesi..B.F. MAN SA E-Ö RENME PAZARLAMA E T M NE YEN YAKLA IM Ö r.gör. Dr. Erdo an TA KIN Kadir Has Üniversitesi Son zamanlarda E-, E-Ticaret,

Detaylı

½üpheli alacaklar, nitelik ve

½üpheli alacaklar, nitelik ve YURTDI½INDAN OLAN ALACAKLARDA ½ÜPHEL ALACAK KAR½ILI¼I UYGULAMASI Beytullah YURTTUTAN Gelirler Kontrolörü 1- G R ½: ½üpheli alacaklar, nitelik ve miktar itibariyle ¾üpheli duruma giren, fakat de ersiz hale

Detaylı

Salzburg da çocuk bak m

Salzburg da çocuk bak m KINDERBETREUUNG Salzburg da çocuk bak m Kre ler leri ya çocuk gruplar Küçük çocuk gruplar leri ya gruplar Anaokulu ve okul ça çocuk gruplar Günlük ebeveynler Salzburg da Çocuk Bak m Sevgili anne ve babalar,

Detaylı

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri

Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) Ayl k ve Ücret Ödemeleri Muhasebat Genel Müdürlü ü Genel Tebli i (S ra No:6) De ik : 28/4/2004 tarihli ve 25446 say R.G. Ayl k ve Ücret Ödemeleri Bilindi i gibi, 28/9/1988 tarihli ve 3472 say Kanunla; - Devlet memurlar ile di

Detaylı