ADALET PARTİSİ Seçim Beyannamesi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ADALET PARTİSİ Seçim Beyannamesi"

Transkript

1

2 Adalet Partisi Genel Merkez Neşriyatt 21 ADALET PARTİSİ Seçim Beyannamesi

3

4 VATAN İÇİN ELELE VERELİM Aziz ve Büyük Türk Milleti; Millî hayatımız için derin mânası olan müstesna bir seçimin arifesindeyiz. 10 Ekim 1965 günü Türk Demokrasi tarihinin, genç Cumhuriyet idaremizin dönüm noktalarından biri olarak, millî tarihimizde yer alacaktır. Gelecek nesiller, Cumhuriyetin geçirdiği safhaları, millî hürriyet ve kurtuluş hamlelerinin gelişmesini inceledikleri zaman, 10 Ekim tarihini, büyük bir merhalenin başı olarak kabul edeceklerdir. Bir buçuk yüzyıllık hürriyet mücadelemiz boyunca, Türk Milleti zaman zaman üzüntülü devirler yaşamış, büyük güçlüklerle karşılaşmıştır. Fakat tarihin ve medenî insanlık kaderinin akışı yönünde millî hayatına istikâmet vermiş bir halk kütlesi olarak, Türk Milleti bütün güçlükleri yenmesini bilmiş, her buhrandan "Bir millî silkinişle" çıkmaya muvaffak olmuştur. On Ekim seçimlerine yeni bir ruh, taze bir imanla giriyoruz. Geleceğe güvenle bakıyor, geçmişin acı tatlı bütün olaylarını gerçekçi bir zihniyetle değerlendirerek, istikrar, huzur, güven ve kardeşlik hisleri içinde ümit dolu, eşsiz fırsatlar ve imkânlarla çevrili'ilerki günlerin hazırlığını yapıyoruz. Seçim günü oy sandıkları başına giderken, bugün nerede olduğumuzu, ne gibi güçlüklerle karşı karşıya bulunduğumuzu halledeceğimiz meseleleri iyi düşünmek zorundayız. Aynı zamanda ileri sürülen çözüm yollarını, yapılan teklif ve telkinlerin gerçek yüzlerini, önümüzdeki imkân ve fırsatları da dikkatle tartmamız şarttır. Millî tarihimizin şimdiye kadar görülmemiş derecede girift meselelerle dolu bir devresinde yapılan bu seçim, Milletimize, kendi kaderini tâyin için eşsiz bir fırsat vermektedir. Türk Milletinin bu tarihî fırsatı İyi kullanacağını, güçlükleri ancak kendi azim ve iradesiyle ortadan kaldırabileceğini idrak ederek, seçim sandığı başındaki vazifesini gereği ile yapacağına eminiz. Millî tarihimizin çeşitli merhalelerinde Türk Milleti, kendisinde bulunan engin basiret ve sağduyu sayesinde, gereken müdahaleyi yapmış, olaylara istediği istikamette yön vermesini bilmiştir. Onun hizmetinde olmakla iftihar eden Adalet Partililer olarak, büyük Milletimizin kendini idare edecek devlet adamlarına bu seçimlerde en doğru, en hakîm, en manalı dersler ve direktifler vereceğine inanıyoruz. 3

5 SEÇİMLERE GİDERKEN TÜRKİYE'NİN GENEL DURUMU 10 Ekim seçimleri askıda kalan meselelerin çözümlenmesine, tartışması yapılan bir çok konuların millet iradesiyle kesin sonuç ve kararlara bağlanmasına imkân verecektir. Yakın tarihimizin olayları hepimizin hafızasındadır. Bu gün; vatandaşı hür olarak seçim sandıklarına getirebilmek için ne gibi safhalardan geçtiğimizi, güçlükleri nasıl birer birer yendiğimizi vatandaşlarımız bilmektedir. Anayasa düzenini tahrip etmek, demokratik rejimi ortadan kaldırmak istiyenlerin teşebbüsleri halkımızın sağ duyusu ile bertaraf edilmiş ve ülkemizde hürriyet rejimi hayatiyetini daima isbat etmiştir. Totaliter düzenden yana olanların, memleketimizde azınlık sultası kurarak halka hükmetmek istiyenlerin, Milleti düşman kamplara bölerek sınıflar arasında kin ve kıskançlığı tahrik edenlerin, halkımızın uyanıklığı ve sağ duyusu sayesinde aynı şekilde hüsrana uğrıyacaklarından en ufak şüphemiz yoktur. Adalet Partisi, azınlık, idaresinin baskı ve tehditlerinden milletimizi bir an evvel kurtarmak, zayıflayan ve dağılma alâmetleri gösteren Devlet varlık ve otoritesini kurmak, milletimizi tereddüt ve endişelerden uzaklaştırıp millî hedefler istikametinde yeniden toparlıyabilmek için dördüncü Koalisyon Hükümetinin kurulmasına önayak olmuştur. Koalisyon bünyesindeki zorluklara rağmen, devlet işlerinin yürütülmesi, Vatandaşın bir an evvel; hür iradesini korkusuz ve endişesiz bir şekilde ifade edebilmesi için seçim sandıkları başına getirilmesine çalışılmıştır. Bu devrede, iç politikamızda çok önemli bir merhalenin katedilmiş olduğuna şüphe yoktur. Büyük Atatürk'ün bizlere emanet ettiği demokratik Cumhuriyet, "Hâkimiyet kayıtsız şartsız milletindir" düstûru üstünde yükselmektedir. Hürriyetin nimetlerinden faydalanarak, emniyetli, haysiyetlî, rahat ve korkusuz bir hayat sürebilmek; bütün medenî toplumların ayırıcı vasfı haline gelen demokratik rejim içinde mümkündür. Bu sebeple yurdumuzda hürriyet rejiminin arızasız işlemesi, bütün meselelerin düğüm noktasıdır. Atatürk devrimlerinin özü olan; hür, batılı ve medenî bir toplum düzeni kurabilme hedefi, düşünce ve davranışlarımızın en kıymetli ilham kaynağıdır. Demokratik Anayasamızın getirdiği hürriyet müesseselerini yaşatmak ve geliştirmek, iktidarda veya muhalefette, hareketlerimize rehber olacak en kutsal ödevler arasındadır. İktidar veya muhalefet olarak, Siyasi Partilerin birbirlerini tamamlayan görevleri olduğuna inanıyoruz. Bütün siyasî teşekküllerin Anayasa sınırları ve demokratik gelenekler ve usuller içinde, asgarî bazı müşterekler etrafında ittifak etmelerini, hürriyet düzeni ve demokratik rejimin başarısı için temel bir şart olarak görmekteyiz. Bu sebepledir ki; artık rejim meselesini, sistem ve siyasi düzen dâvasını tartışma sınırı dışında tutmak gerektiğine inanıyoruz. Hangi siyasi görüşe sahip olursak olalım, birbirimize tahammül etmek, birbirimizin fikir ve davranışlarına karşı müsamahalı olmak gerektiğine inanıyoruz. 4

6 Muhalefeti ve siyasi rakipleri, ortadan kaldırmayı ön gören, bunları millî hayat bakımından muzır ve tehlikeli unsurlar sayan totaliterler felsefesinin karşısındayız. Muhalefeti, millî meselelere değişik açıdan bakan, onlara başka çözüm tarzları arayan, faydalı ve zaruri bir unsur olarak görüyoruz. Muhalefete, tahammül edilmesi ve hürmet gösterilmesi gereken bir yardımcı olarak bakmayı demokratik zihniyetin tabiî bir icabı telâkki ediyoruz. Bu sebeple iktidar ve muhalefet münasebetlerini, batı dünyasında ve medenî milletlerde örneklerine şahit olduğumuz bir tutum ve zihniyet içerisinde mütalâa ederek, Türk siyasî hayatında demokratik geleneklerin sağlam temeller üzerinde kurulmasına yardımı, başlıca görevlerimizden.sayıyoruz. BİRLİK VE BERABERLİK : Milletimizin güçlükleri yenebilmesi ve kalkınma yolunda hamlelerine azimle devam edebilmesi ancak iç barışın varlığı ile mümkündür. Siyasî çekişmelerin, sosyal çatışmaların, milletin birlik ve beraberliğini zedeliyerek vahim sonuçlar doğurduğu, büyük kayıplara yol açtığı bir gerçektir. Birlik ve beraberliğin tesisi için siyasi rekabetin medenî ölçüler içerisinde cereyan etmesi şarttır. İnsan haysiyetine ve kişi haklarına değer verilmesi siyasi huzurun en önemli unsurları arasındadır. Dirlik, düzenlik bir arada güvenle yaşama, büyük bir milletin mensubu olma şuurunu zaafa uğratmamak, cennet bir yurt üzerinde yaşayan, fakat ayrı siyasi partilere mensup oldukları için halkımızın birbirinden çözülmüş kitleler haline gelmesine rıza göstermemek Adalet Partisinin şiarı olacaktır. Birlik ve beraberliğin baş düsturu; Türk Bayağı altında toplanan ve bu ülkeye derin şükran hisleri ileiîağlı olan her vatandaşın, her yerde eşit muamele görmesi ve birbirlerini sevmesidir. Birlik ve beraberlik şuuru, meselelerimizin çözümünde milletimize ve devlet adamlarımıza rehber ve kuvvet kaynağı olacaktır. HUZUR, BARIŞ VE GÜVEN : Demokratik rejim ve Anayasa düzenine yapılan türlü müdahaleler, vatandaşlar arasında ekilmek istenen nifak tohumları, milletin birlik ve beraberliğini vahim şekilde zedelemiş, memleketimizde huzur, barış ve güven ortamını ciddi şekilde sarsmıştır. Memleket meselelerinin haili, kalkınmamızın gerçekleşmesi, müsbet ve müsait bir ortamın yaratılması ile mümkündür. Milletimiz, kısır çekişmelerden, iftira ve isnatlardan, dedikodulardan bıkmış usanmıştır. Farklı siyasi partilere mensup olmanın ayırıcılığından kendimizi kurtararak birlik ve beraberlik şuurunu duymamız, güven, huzur ve karşılıklı saygı havasının yaratılmasını sağlıyacaktır. Böyle bir ortamda vatandaşlarımız korkusuz yaşamak, yarına güvenle bakmak, işlerine sarılmak, hayatlarını kazanmak ve topluma yararlı olmak imkânlarını e\dc edeceklerdir. 5

7 İSTİKRARLI HÜKÜMETLER ŞARTTIR Birlik ve beraberlik şuuru sayesinde teessüs edecek huzur ve güven ortamı; kuvvetli ve istikrarlı hükümetlerin teşekkülüne imkân verecektir. Bu gün, memleketin en âcil ihtiyacı; hizmet bekleyen insanların ihtiyaçlarına koşabilecek, çözüm yolu bekleyen binlerce meseleye el koyabilecek güçte, sağlam hükümetlerin kurulabilmesidir. Demokratik felsefenin temeli seçimlerle iş başına gelen hükümetin, yalnız bir siyasi partiyi değil, bütün milleti temsil eden onun hizmeti için çırpınan bir heyet olabilmesidir. Adalet Partisi 10 Ekim seçimlerini kazanıp, memleketi özlenen istikrarlı idareye kavuşturduğu zaman kuracağı hükümet; bir zümre veya sınıfın değil 30 milyon Türk'ün hükümeti olacaktır. Yeni Anayasamızın siyasi bünyemize yerleştirmiş olduğu çeşitli Müesseseler, siyasi iktidarın muhtelif merkezler arasında dağıtılmış olması, Türk Devletinin ancak kuvvetli hükümetlerle idare edilebileceğini gösteren yeni bir gelişme olmuştur. Bu günkü şartlar içerisinde memleketin Koalisyon Hükümetleriyle idaresi imkânsız hale gelmiştir. Parlamentoda; tek partinin mutlak çoğunluğu alması ile, memleketin istibdada sürüklenmesi tehlikesi bahis konusu olamaz. Yeni anayasamızın getirdiği müesseseler bütün kademelerde siyasi iktidarı kontrol ve murakabe altında tutabilecek niteliktedir. Türkiye'de halk oyunun uyanıklığı; millî kuruluşların millî dâvalar karşısında duyduğu hassasiyet, herhangi bir hükümetin parlamento çoğunluğuna dayanarak, baskı ve diktacılığa yönelmesini önliyecek, bertaraf edecek güçtedir. SEÇİM SİSTEMİ : Adalet Partisinin tek başına iktidara gelmesini önlemek; azınlık sultasını devam ettirebilmek için, Parlamento'dan geçirilmiş olan son seçim kanunları, memleket idaresini ve millete hizmeti adeta imkânsız hale sokmuştur. Bu durum, geçmişte bazı Avrupa memleketlerinde de görüldüğü gibi, demokratik düzenin gözden düşmesini, anarşi ve istikrarsızlığın bezginliği ile, birçok ülkenin diktotörlük uçurumuna yuvarlanmasını kolaylaştıran bir âmil olmuştur. Adalet Partisi, seçimle teşekkül eden parlamentonun memleketteki çeşitli akımları aksettirme görevi yanında, güçlü ve tesirli bir hükümet kurmayı mümkün kılacak bir bünyeye sahip olmasının da hayati önemi bulunduğuna inanmaktadır seçim sistemi ile; Senatosu çoğunluk esasına, Millet Meclisi ise Nisbî temsil esasına dayandırılmış olan siyasi kuruluşumuzu, millî bakiye ve birleşik oy sistemiyle bir kat daha dağıtan yeni usuller, rejimimizin akibetini tehdit eden bir unsurdur. Nisbî temsil usulünün, çeşitli akımları Parlamentoda temsil ettirme imkânı veren avantajlarını muhafaza etmekle beraber; bu sistemi sağlam hükümetler kurmaya imkân verecek şekilde geliştirmek zorunluğuna inanıyoruz. Seçim sistemimizde ıslâh edilmesi gereken başka bir husus da, memleketi her yıl seçim tansiyonunda tutan, yargı organlarının asıl görevlerini aksatan tat- 6

8 bikattır. Bunun için mevzuatımız; seçimlerin hiç olmazsa iki yılda bir yapılmasını mümkün kılacak şekilde yeniden düzenlenmelidir. İDAREDE REFORM : Seçim sisteminin ıslâhı sonucu, daha kolaylıkla kurulabilecek olan kuvvetli ve müstakâr hükümetler idarî mekanizmanın tesirli, süratli ve verimli bir çalışma düzenine girmesini mümkün kılacaktır. Merkezî ve mahallî idarenin; kuvvetli bir hükümetin rehberliği altında büyük memleket meselelerini halledebilmesi için geniş bir İslâhata muhtaç olduğu kanaatindeyiz. Türk milleti mahdut kaynaklarından ayırdığı paylarla kamu hizmetlerinin görülebilmesi için büyük fedakârlıklara katlanmaktadır. Kamu sektörünün carî masrafları, bütçemizin ve millî gelirimizin önemli bir kısmını kapsamaktadır. Devlet kadrolarımızda iyi yetişmiş, faziletli ve çalışkan bir çok eleman mevcuttur. Buna rağmen vatandaş, devlet hizmetlerinin yeterli şekilde görülmediğinden yakınmaktadır. Carî masrafların, kalkınmamızı zorlaştıran ve devlet hizmetlerini çok pahalı bir faaliyet haline getiren mahiyeti devamlı bir şikâyet kaynağı olmuştur. Devlet memurları, otorite ve rehberlik noksanından, ya da çalışkan ve teşebbüs sahibi elemanların teşvik edilmeyip, aksine takibata maruz bırakılmaları endişesinden, pasif ve âtıl duruma girmişlerdir. Tarafsız, kaliteli teknisyenler olarak kamu hizmetini başarı ile yürütmek azminde* olan memur kitlesinin, partizan idare tarafından teşvik ve himaye edilmeyişi, devlet dairelerinde moral çöküntüsü yaratmaktadır. Millet hizmetinde ve kanunların emrinde bulunan memur kitlesine, hizmet emniyeti getirilecektir. İdare mekanizması içinde; vicdanî ve meslekî kanaatini hür bir şekilde ifade eden memurların güven içinde bulunmaları, millet sevgisi ve hizmet şevki içinde vazifelerini görebilmeleri, tarafsız idare anlayışımızın tabiî bir sonucudur. Bütün bu aksaklıkların giderilmesi, idarenin yeni baştan düzenlenmesini gerektirmekle beraber, aynı zamanda genel ortamın manevî ve pisikolojik havasının değiştirilmesi ile mümkün olacaktır. EMNİYET VE ASAYİŞ : Devletih ilk görevi; vatandaşın mal ve can emniyetini, hareket ve çalışma hürriyetini teminat altına alan emniyet ve asayişin korunmasıdır. Son dört yıl içinde devlet bünyesinin her kısmında görülen gevşeklik ve sorumsuzluk, Türk vatandaşlarını- bu ilkel ihtiyaçlarından mahrum hale getirmiştir. Emniyet ve asayiş bahsinde halkın idarî makamlarla, polis ve jandarma ile iş birliği yaparak karşılıklı güven ve yardımlaşma atmosferine girmesi, emniyet ve asayişin tesisi bakımından son derece önemlidir. Emniyet kuvvetlerimizin, polis ve jandarmanın otoritesini takviye etmek, halkla münasebetlerinde karşılıklı saygı ve güven hislerini kuvvetlendirmek, şehir merkezlerinde ve yurdun ücra bölgelerinde yetersiz olan kadrolarım* arttırmak gerekmektedir. 7

9 HÜRRİYET REJİMİNİN KORUNMASI : Demokratik Anayasamız, hürriyet rejimini tahrip etmek isteyen, aile, mülkiyet, miras, çalışma ve iş yapma hürriyeti, lâiklik, din ve vicdan hürriyeti gibi temel müesseseleri ortadan kaldırmak istiyen aşırı akımların serbestçe faaliyette bulunmasına müsait değildir. Türkiye'de sosyal düzeni temelinden değiştirmek, anayasamızın koymuş olduğu müesseseleri yeni baştan tartışmaya cür'et etmek, düzeni ve hukuk devleti kavramları ile bağdaşamaz. Binaenaleyh hürriyetlerimizin korunması için, adlî ve idarî mekanizmamızın aşırı cereyanlarla mücadele etmesi, devlet varlığını koruma bakımından bir zarurettir. Avr.ı zamanda aşırı cereyanları tahrik eden, onların gelişmesinde rol oynayan sosyal, iktisadî, manevî, kültürel ve fikrî unsurlar incelenerek, bu alanlarda gereken karşı tedbirlerin alınmasına da ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılamak üzere gereken bütün tedbirleri sür'atle alacağız. Anayasamızın, temel hak ve hürriyetlerimizin korunması, devlet organlarının ve anayasa kuruluşlarının sorumluluğunda bulunmakla beraber, vatandaşın uyanıklığı ve hassasiyeti kadar hiç bir müeyyide kuvvetli değildir. Anayasamızı tahrip etmek için pusu kuran, vatandaşı düşman kamplara ayırarak anarşi ve iç savaş zemini hazırlıyan komünizm ve diğer totaliter ideolojilere karşı milletimizin uyanık tutulması hayatî bir ihtiyaçtır. Hürriyetlerimizi gasp etmek isteyen her türlü akım ve tertibe karşı vatandaş teyakkuzunu canlı tutmak Adalet Partisinin en önemli görevidir. Mensup olduğumuz siyasi teşekkül; Türkiye'de hürriyet ve demokrasinin, anayasadan ve kanunlardan sonra, nihai müeyyidesi ve en güçlü savunma kalesidir. SOSYAL HİZMETLER MİLLÎ EĞİTİM POLİTİKAMIZ : Millî eğitim politikamızın temeli; vatandaşın bir kül halinde kalkınabilmesine, maddî ve manevî hayatını teçhiz ederek yetişmesine yardım etmektir. Millî eğitim dâvası, Türkiye'de hürriyet rejiminin ve demokratik düzenin temelini besleyen bir kaynak olduğu kadar, memleket kalkınmasının en güçlü vasıtalarından biridir. Bunun için her şeyden önce temel eğitim meselesini halletmek, hayli düşük olan okur yazar oranını yükseltmek gerekmektedir. Temel eğitime paralel olarak orta öğretim, Teknik Eğitim ve Yüksek Öğretim faaliyetlerini de geliştirmek zorundayız. Bu arada yetişkinlerin eğitimini de ihmal etmemek mevkiindeyiz. Bütün köylerin birer İlk okula kavuşturulması, ilk Öğretim kadrosuna yeter sayıd,a öğretmen yetiştirilmesi için gereken tedbirler alınacaktır. Öğretmenlerin hayat şartları, maddî ve manevî ihtiyaçları yakından izlenecektir. Kabiliyetli köy çocuklarının öğretime devam edebilmesi, muhtaç durumda olan- 8

10 lara Devletin yardım elini uzatabilmesi için parasız yatılı öğrenci adedini sür' atle arttıracağız. Orta Öğretimin Öğretmen ihtiyacını karşılıyabilmek için yetişmiş elemanların meslekte kalmasını sağlıyacak her türlü tedbiri alacağız ve Öğretmen yetiştirecek okulların adedini arttıracağız. Üniversite ve Yüksek Okullara devam etmeyip meslekî ve teknik alanlara gitmek isteyen gençlerimiz için Teknik Öğretim Müesseselerini takviye edecek ve adetlerini arttıracağız. Halk eğitimine ve yetişkinlerin meslekî öğretimine gereken önemi vereceğiz; bu alanda devamlı ve geçici kurslar tesis edeceğiz. Köy ve kasabalardaki kız ve kadınlarımızın ev idaresi, çocuk bakımı, küçük el sanatları öğrenmelerini teşvik edecek, boş zamanlarını değerlendirmelerini sağlıyacağız. İmam Haıip Okulları, meslekî orta ve Teknik Okul mezunlarına yüksek Öğretim imkânlarını açık tutarak kabiliyetlerini geliştirmelerini sağlıyacağ.z. ÜNİVERSİTE VE YÜKSEK ÖĞRETİM : İlim ve teknoloji çağında toplumumuzun beka mücadelesinde başarı gösterebilmesi, iktisadî kalkınmanın süratlendirilmesi, yüksek vasıflı, çok sayıda ilim müesseselerinin kurulması ve ilim zihniyeti ile yetişmiş gerçek aydınların ve teknisyenlerin millet hizmetine hazır hale gelmesi ile mümkündür. Bu sebeple Üniversite ve Yüksek Öğretim Kurumları ile bu kurumlarda çalışan öğretim üyelerine her bakımdan destek olmak en önemli görevlerimiz arasındadır. İlim adamı yetiştirmek ve bilimsel araştırmalar yapmakla görevli bulunan Üniversite hocalarının maddî hayat şartlarını kolaylaştırmak ve çalışmalarına yardımcı olmak gerekmektedir. Üniversite Öğretim Üyelerinin, asistanlardan başlayarak tazminat meselelerini tatminkâr bir şekilde halletmek, mesleğe yeterli elemanların girmesini ve bu meslekte kalmasını teşvik etmek için hiç bir fedakârlıktan çekinmiyeceğiz. (^Üniversite ve Yüksek Öğretim gençliğini hayat sıkıntısından kurtarmak, sıhhî, rahat ve ucuz öğrenci yurtlarına kavuşturmak, yetişmekte olan gençliğin boş zamanlarını değerlendirmek, kütüphane ve kitap meselelerini halletmek, muhtaç durumda olanlara burs imkânlarını arttırmak, Türk gençliğinin memlekete yararlı, geleceğe güvenle bakan birer vatandaş olarak yetişmesini sağlamak en halisane arzumuzdur^) Daha beş yerde Üniversite ve yüksek Öğretim müessesesi kurmak üzere derhal hazırlıklara başlıyacağız. Büyük bir ihtiyaca cevap veren ve modern prensiplere dayanılarak kurulan Atatürk Üniversitesi ile Karadeniz Teknik Üniversitesinin noksanlarını tamamlıyarak kadrolarını süratle dolduracağız. 9

11 Üniversiteler ve araştırma Enstitüleriyle çeşitli Devlet Dairelerinin iş birliği yapmasını teşvik edeceğiz. Ve tatbikî araştrmaların genişlemesi yoluyla İlim adamlarımızın memleket gerçeklerine daha yakından eğilmelerini temine çalışacağız. Millî kültürümüzün gelişmesinde güzel sanatların, müzik, resim, heykeltraşlık, bale, tiyatro ve operanın önemini müdrik olarak, bu alanlara daha çok ilgi göstereceğiz. Bu maksatla yurdun her yerinde sergiler, kurslar açılmasını, konser ve temsiller verilmesini, bu dallarda eğitim veren kurulların desteklenerek adetlerinin çoğaltılmasına çalışacağız. Bölge tiyatrolarının faaliyete geçmesi için gereken tedbirleri süratle alacağız. Eski eserler ve müzelerin geliştirilmesi, kütüphanelerin takviye edilmesi, özellikle Millî kütüphanemizin ihtiyaçlarının süratle karşılanması için gerekli kaynakları sağlıyacağız. Batı kültürünün ve doğu âleminin seçme klâsik (eriyle Türk klâsiklerini, yeniden tanzim edilecek bir program çerçevesinde, süratle y^yınlıyacağız. VİCDAN VE DİN HÜRRİYETİ : Adalet Partisi; vicdan ve din hürriyetini bütün vatandaşlarımızın tabiî ve kutsal hakları olarak görür; bu hakların da diğer tabiî haklar gibi anayasamızın teminatı altında bulunduğuna inanır. Din hürriyeti ile sıkı sıkıya bağlı olarak ibadet serbestliğinin de vatandaşın en tabiî hakları arasında yer aldığı kanaatındadır. Anayasamızın lâiklik prensibini; vatandaşın dinî ihtiyaçlarını baskı altında tutan, din ve ibadet hürriyetini, din eğitimini kısıtlayan bir çerçeve içerisinde mütalâa etmek mümkün değildir. Bütün medenî memleketlerde olduğu gibi, iktisadî ve kültürel alanda süratli mesafe alan memleketimizde de, manevî inanç ihtiyacını karşılıyacak şekilde din eğitimine önem vereceğiz. Modern hayatın icaplarına uygun, kültür seviyesi yüksek vatandaş kütlelerini tatmin edecek, iyi eğitim görmüş din adamlarının yetişmesine gayret edeceğiz. Gördükleri hizmetin önemi ve yetiştirilmeleri için katlanılmış fedakârlıklarla mütenasip olarak, hayat şartlarını İslah edecek tedbirler alacağız. VAKIF TESİS VE HAYIR MÜESSESELERİ : Batı dünyasında olduğu gibi kamu hizmetleri ve çeşitli sosyal hizmetlerin görülmesinde büyük rol oynayan vakıf tesis ve benzeri hayır müesseselerinin geliştirilmesine çalışılacaktır. Bunun için Kanunlarımıza gerekli hükümler konacak, vatandaşlarımızda vakıf yapma arzusu teşvik edilecektir. SPOR VE BEDEN EĞİTİMİ : Spor hem eğitim, hem de beden sağlığı bakımından çok önemli bir vasıtadır. Gençliğin ruh ve beden eğitiminde, spordan daha geniş şekilde faydalan- 10

12 ması gerektiğine kaniiz.. Vatandaşların her yaşta spor faaliyetinde bulunabilmeleri için, Devlet ve mahallî idarelerimizin daha fazla gayret göstermesi lâzımdır. Bunun için güreş ve binicilik gibi millî sporlarımızla birlikte, futbol ve diğer top oyunları, tenis, kayak, golf, deniz sporları, atletizm v.s. gibi alanlarda gençliğin ve halkın spor ihtiyaçlarını karşılıyacak tesisler genişletilecek ve yayılacaktır. Oyun sahaları, açık ve kapalı salonlar, âlet ve vasıtalar daha geniş ölçüde temin edilerek amatör sporculuk teşvik edilecektir. Bunun için mevzuat alanında gereken tedbirler alınacak, malî kaynaklar aranacaktır. BASIN : Son 20 yılda Türk basınında önemli değişmeler ve gelişmeler meydana gelmiş, Türk basını çetin problemlerle karşı karşıya kalmıştır. Devletin basın hürriyetine gölge düşürmeden, bu meselelerin çözümlenmesinde ona yardımcı olması gerektiğine inanıyoruz. Hür cemiyet düzeninin ve demokratik sistemin en büyük teminatı olan basınımıza her bakımdan destek olmak, bizim için büyük mazhariyet olacaktır. Basın mensuplarının sosyal güvenlik ihtiyaçlarına uygun tedbirleri, bu arada işsizlik sigortası konmasını mevzuatımıza ithal edeceğiz. Bu gün tazminat hükümleri dolayısiyle Basın iş kolunda görülen iş ve işçi seyyaliyetinin ortadan kalkması, hem iş verenlere hem de fikir işçilerine türlü güçlükler çıkarmaktadır. Fikir işçilerinin kıdem tazminatı haklarını mahfuz tutarak, Basın - İş kolunda seyyaliyeti arttıracak tedbirler alacağız. uygu Resmî ilân dağıtımının kontrolü daha âdil, daha etkili ve kesin bir sokulacak, yeni kurulacak gazetelerin, taşra gazetelerinin, dağıtımındaki lama hataları yüzünden zarar görmeleri önlenecektir. şekle Gazete tevzii işini daha süratli, istikrarlı ve rasyonel bir hale getirmek devlet bu alanda da gerekli destek ve yardımı gösterecektir. için Türkiye'de basın; büyük sermayeye muhtaç bir endüstri haline gelmektedir. Bu durumda gazetelerin yatırım malları ve kâğıt sağlamakta ki müşkülleri ele alınacak, bir yandan kâğıt sanayiinin geliştirilmesine çalışılırken, öte yandan ithalât ve kredi kolaylıkları temin edilecektir. Basın - İş kolunda ^monopollaşma temayülleri önlenecek, haber ve fikir hürriyeti ile sıkı sıkıya ilgili olan bu önemli endüstrinin, hür giriş ve kuruluşlara müsait rekabet şartları içerisinde çalışan bir faaliyet dalı olması hassasiyetle izlenecektir. Son dört yıllık süre içerisinde çıkarılan olağanüstü hal kanunlarının yanlış anlaşılması ve uygulanması yüzünden çok sayıda basın.mensubu mağdur bir 11

13 duruma düşmüştür. Olağanüstü hallerin bir sonucu olarak meydana gelmiş olan bu mağduriyeti ortadan kaldıracak şekilde basın affının zaruretine inanıyoruz. Anadolu Ajansı günün şart ve icaplarına uğun hale getirilecektir. RADYO VE TELEVİZYON : Anayasamız, radyo ve televizyon yayınlarının tarafsız bir kuruluş olarak düzenlenmesini ve yayınlarında, bu noktaya hassasiyetle dikkat edilmesini emretmiştir. Devlet radyolarının Anayasa hükümlerine aykırı ve millî politikayla çelişmeli ve Kamu düzeni bakımından zararlı bir şekilde faaliyette bulunmasını önleyecek tedbirler alınacaktır. Radyo idaresinde hükümet temsilcilerine eşit söz hakkı verecek, tarafsız kurulların temsilcilerinin seçiminde tarafsızlığa hassasiyetle riayet edilebilmesi için yeni hükümler konulacaktır. Radyo istasyonları kuvvetlendirilecek, bölge radyolarının yayınları daha tatminkâr bir şekle sokulacak, radyolarımızda fikrî ve kültürel yayınların Türk toplumunun genel seviyesini yükseltici istikamette olmasına itina edilecektir. Televizyonun eğitim değeri yüksek bir yayın vasıtası olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple önümüzdeki devrede Türkiye'de televizyon kurulacaktır. ADALET İŞLERİMİZ : Anayasamızın emrettiği kanunlarla ekonomik, sosyal, kültürel ve siyasal hayatımızın gerektirdiği kanunların hazırlanmasında Adalet teşkilâtımıza büyük vazifeler düşecektir. Vatandaş dâvalarının uzamasında, Adaletin geç tecelli etmesinden, adalet işlerinin çok pahalıya mal olduğundan, muhakeme usullerinin karışıklığından şikâyet etmektedir. Bu şikâyetler üzerine dikkatle eğilerek basit ve küçük dâvalar için çok çabuk ve formalitesi az usuller tatbik edilecek, usul hükümleri sadeleştirilecek, Yargıtayın artan yükünü hafifletecek şekilde tedbirler alınacaktır. Yargıtay ve Yüksek Hâkimler Kanununu yeni tecrübeler ışığında tadil eden hükümler vazedilecektir. Adalet cihazımızın tarafsızlığı, Hâkim ve Savcılarımızın mesleklerine yaraşır hayat şartlarına ulaştırılması için gerekli tedbirler alınacaktır. Ceza evlerinin islâh edilmesi ve hükümlülerin eğitime tâbi tutularak serbest bırakıldıklarında topluma faydalı bir unsur haline gelmeleri için infaz sistemimizde gerekli ıslâhat yapılacaktır. Şümulü; memleket gerçekleri, menfaat ve ihtiyaçlarına uygun bir af çıkarılacaktır. 12

14 İKTİSADİ KALKINMA VE SOSYAL POLİTİKA İktisadi kalkınmamızın ancak hürriyet içinde gerçekleştirilebileceğine inanıyoruz. Maddî ve iktisadî alanda elde edilecek başarıların, hürriyet ve adaletin hâkim olduğu, medenî ve demokratik bir toplumda gerçek değerini bulabileceği kanısındayız. İktisadî kalkınma gayretlerimizin hedefi; fert başına düşen geliri süratle arttırma yanında, zümreler ve bölgeler arasındaki dengeyi gerçekleştirme, sosyal barışı tesis etme, iktisadî ve sosyal düzenimizin istikrarını koruyabilmedir. İktisadî kalkınma bahanesiyle fertleri siyasi.otoritenin birer kölesi haline getiren, onu, üzerinde fütursuzca işlenebilecek bir ham madde telâkki eden totaliter düşünüşün karşısındayız. REFAH DEVLETİ : Devlet anlayışımız; 19 uncu yüzyılın emniyet ve asayişi sağlama, Adalet tevzi hizmetini görme, millî savunma ve diplomasi alanında faaliyet gösterme umdeleriyle sınırlanmış olan klâsik devlet anlayışından çok farklıdır. 20 nci yüzyılın gerçekleri ve iktisadî kalkınmayı süratlendirme ihtiyacı bugünün modern devletine bir çok görevler tanımıştır. Bunların başında vatandaşın ve toplumun refahını sağlama sorumluluğu gelmektedir. Refah devleti anlayışımız kendi gerçeklerimizden ve tarihi tecrübelerimizden mülhem bir düşünce ve metoda dayanmaktadır. Modern Türk devletinin yolu, 19 uncu yüzyıl kapitalizminin batı âleminde bile çoktan terk edilmiş metotlarından tamamen farklı olacaktır. Bu yol, aynı zamanda, dogmacı sosyalizm ve komünizm, milletlere neye mal olduğu bu gün daha iyi görülen ve girift meseleleri çözmede yetersizliği tecrübelerle sabit olan, katı inanç ve sisteminden de farklıdır. Refah devleti anlayışımız Türkiye'de bir nesil önceki meselelerin hallinde denenmiş ve anlamı kabul edilmiş olan devletçilik gibi zoraki, modası geçmiş düşünce tarzından da uzaktır. Refah devleti kavramı; vatandaşın siyasi hürriyetlerini iktisadî ve sosyal alandaki faaliyetlerini destekleyen ve takviye eden devlet idaresi anlayışı; hürriyetlerin; siyasi, sosyal ve iktisadî alanda bütün vatandaş kütlelerine yayılmasına hizmet eder. Bu sebeple toplumun hürriyetlerini, refah ve mutluluğunu her alanda genişletmek ve gerçekleştirmek arzusu ile hareket eden devlet idaresi, fertle devleti birbirinin karşısına koyan değil, her ikisini birbirine yardımcı iki varlık olarak gören bir zihniyeti ifade eder. KARMA EKONOMİ : Refah devleti anlayışımız iktisadî bünyemizin karma ekonomi esasına dayanmasından ilham almaktadır. Karma ekonomiyi tam bir devletçilik veya kollektivizme geçişin bir safhası olarak kabul eden görüşün karşısındayız. Dünyada 13

15 her ekonomi karmadır. Bizim karma ekonomi anlayışımıza göre, devlet faaliyeti ve kamu sektörü vatandaşın mutluluk ve refaha ulaşma çabasında ona yardımcı olmak, onu desteklemek zorunlıjğ u n d a d ı r B u g ü n ulaştığımız gelişme safhası, tabiî ve beşerî kayn*^\ i r ı m z m zenginliği, iş hayatında yetişmiş müteşebbislerim,z, Türkiye'de büyük işlerin görülebilmesi için devletin birleştirici ve bağlayıcı bir rol oynamasını zaruri kılmaktadır. Vatandaş gayretlerini iktisadî kalkınma hamlemizde en geniş cepheden seferber edebilmek için, karma ekonomi bünyemizde devlet ve vatandaşın birbirine rakip, birbirini köstekleyen iki menfî unsur gibi değil, birbirine yardımcı, birbirini tamamlıyan iki müsbet unsur olarak faaliyette bulunmaları şartır. SOSYAL ADALET : Sosyal adalet; fakirlik ve sefalette vatandaşların eşit durumda olmaları veya, bu duruma getirilmeleri değil, artan gelir ve yükselen refahtan herkesin kabiliyeti ve gördüğü hizmet oranında âdil bir pay almasıdır. Kanaatımıza göre, mülkiyeti ortadan kaldırarak, servet düşmanlığı yaparak, biriken gelir ve sermayeyi devlet zoruyla ferdler arasında bölmeğe kalkarak, sosyal adalçti sağlama çabaları, bu gün en doktriner ülkelerde bile terk edilmiştir. Sosyal adaleti gerçekleştirmek için modern devletin elinde müterakkî vergiler, halk kütleleri yararına genişleyen kamu faaliyetleri, hür sendikacılık ve kollektif pazarlıkla ücretlerin tesbiti ve kârdan pay alınması gibi bir çok vasıtalar mevcuttur. Mülkiyet imkânlarını geniş kütleler arasında yayan çeşitli tedbirler, memlekette üretim şevkini ve kazanç arzusunu baltalamadan, fertler arasında daha âdil bir gelir ve servet dağılımını mümkün kılmıştır. Türkiye gibi henüz tam mânası ile gelişmemiş ülkelerde en önemli düşüncenin, bizzat geliri arttırmak ve buna en geniş sayıda vatandaşın katılmasını saklamak hedefi olduğu muhakkaktır. En büyük adaletsizlik ve eşitsizliğin, işsizi ik olduğuna şüphe yoktur. Binaenaleyh iş hacmi yaratan, kütlelere iş imkân ları açan bir politikanın, toplumumuzda en büyük ıstırap kaynağı ve en büyük eşitsizlik vesilesi teşkil eden işsizliği durduracak bir politika olduğuna inanıyo ruz. Sosyal adaleti, birikmiş servetin bölüşülmesi mânasında anlayan ilkel düşövce* ten farklı olarak görüyor ve aşağıdaki hususların gerçekleştirilmesini sosyal adk *let anlayışımızın tabiî bir sonucu telâkki ediyoruz. 0«îvlet tam çalışma politikasını, vatandaş bol iş ve bol kazanç sahibi olacak şekilce gerçekleştirmelidir. İşsizlik ortadan kaldırılmalı, her vatandaş geleceğinden e m i n, rahat ve haysiyetli bir hayata kavuşturulmalıdır. Köylü; alın terinin iş> Ç'' e ' emeğinin ve çektiği çilenin karşılığını alabilmeli, memurlar ve fikir işçileri 9 o z nurunun bedelini elde edebilmelidir; müteşebbis ve iş adamı gayretin v e katlandığı rizkin semeresine sahip olmalı, her kes kazancı nisbetinde âdil ölçü 'er içerisinde vergisini ödemelidir; bütün Türk vatandaşlarına doğum farkı, serv'et farkı gözetilmeden kabiliyetlerini geliştirmek için çeşitli çeşitli imkânlar tanınmalı, fakir köy ve kasaba çocukları, kız erkek ayırt edilmeksizin, 14

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Kasım 1977 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları

T.C. Resmî Gazete. Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920. 28 Kasım 1977 PAZARTESİ. Bakanlar Kurulu Kararları T.C c. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 Yönetim ve Yazı işleri için Başbakanlık Neştriyat Neşriyat ve Müdevvenat ve Müdevvenat Genel Müdürlüğüne başvurulur. 28 Kasım 1977

Detaylı

Dizgi - Baskı: Çınar Matbaası istanbul -1969

Dizgi - Baskı: Çınar Matbaası istanbul -1969 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ Dizgi - Baskı: Çınar Matbaası istanbul -1969 1 f?omtr b. V. M 5 A. DDC: YE*: 76-196 _ YIL: 1969 7^ CLT; KSM: KOP: a E «: 76-373 TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ SEÇİM BİLDİRİSİ GİRİŞ 12/EKİM/1969

Detaylı

MHP SEÇİM BEYANNAMESİ

MHP SEÇİM BEYANNAMESİ MHP SEÇİM BEYANNAMESİ MHP Büyük Hedeflerin Partisidir MHP Türkiye'yi Harekete Geçirecek Parti'dir Biz Milliyetçiyiz Sözümüzün Eriyiz Biz Türkiye Sevdalısıyız 24 Aralık 1995 İçindekiler I. MHP Genel Başkanı

Detaylı

DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ

DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ CUMHURIYET MEDENÎYETÎ'NIN Uç TEMELI : HÜRRİYET, GÜVEN ve REFAH DUN ÜÇÜ DE BERABERDİ... YİNE BERABER OLACAK! Yer No :1987.02251 Dmbs No:1993.02257 DOĞRU YOL PARTİSİ 1986 ARA SECİM BEYANNAMESİ Yapım/Grafik

Detaylı

Yeni siyasetin ilk partisi SEÇİM BEYANNAMESİ

Yeni siyasetin ilk partisi SEÇİM BEYANNAMESİ Yeni siyasetin ilk partisi 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ Merkez Parti 2015 - Ankara 2015 SEÇİM BEYANNAMESİ HER ŞEY İNSAN İÇİN www.merkezparti.org.tr Merkez Parti Seçim Beyannamesi 1 Merkez Parti bir ideoloji

Detaylı

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI

ANAYOL PARTİSİ PARTİ PROGRAMI PARTİ PROGRAMI YENİ SİYASET İNSANI YAŞAT Kİ! DEVLET YAŞASIN Sayfa 2 İÇİNDEKİLER TEMEL İLKELERİMİZ 6 İNSAN MERKEZLİ SİYASET 7 YENİ SİYASET 9 TEMEL KONULARA BAKIŞIMIZ 10 1. DEMOKRATİK CUMHURİYET 10 1.1 DEMOKRATİKLEŞME

Detaylı

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI

MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI MAKRO EKONOMİK GÖSTERGELLERİN YORUMLANMASI Giriş Prof. Dr. AHMET GÖKÇEN Bu tebliğde temel olarak reel kesim ile parasal kesimin işleyiş mekanizmaları üzerinde durulacak ve Türkiye ekonomisine ilişkin temel

Detaylı

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3

MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ. Cilt: 3 DÖNEM: 2 TOPLANTI: 1 MİLLET MECLİSİ TUTANAK DERGİSİ Cilt: 3 46. Birleşim İS. 2. 1966 Salı İçindekiler 1. Geçen tutanak özeti 2. Gelen kağıtlar 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula sunuşları 1. Millî Eğitim

Detaylı

MERKEZ PARTİ PROGRAM

MERKEZ PARTİ PROGRAM İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 1.1. DÜNYANIN MEVCUT DURUMU 1.2. TÜRKİYE NİN MEVCUT DURUMU 1.3. HEDEF VE İLKELER 2. TEMEL HAKLAR VE SİYASİ İLKELER 2.1. TEMEL HAK VE ÖZGÜRLÜKLER 2.1.1. KİŞİ HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ 2.1.2.

Detaylı

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik

Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik Siyasi Parti Programlarýnda Saðlýk ve Sosyal Güvenlik TÜRK TABÝPLERÝ BÝRLÝÐÝ YAYINLARI SİYASİ PARTİ PROGRAMLARINDA SAĞLIK VE SOSYAL GÜVENLİK İzmir Tabip Odası Halk Sağlığı Komisyonu nca düzenlenmiştir

Detaylı

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI

XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI XII. MİLLÎ EĞİTİM ŞÛRASI 1. Toplanma Tarihi: 18-22 Haziran 1988 2. Şûra Gündemi 1- Türk Eğitim Sistemi. a) İlköğretim (Temel Eğitim) b) Genel ve Mesleki ve Teknik Orta Öğretim c) Yükseköğretime Geçiş d)

Detaylı

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI

ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI ULUSAL BİRLİK PARTİSİ HÜKÜMET PROGRAMI 11 MAYIS 2009 1 Sayın Başkan, Cumhuriyet Meclisimiz in değerli milletvekilleri, Öncelikle şahsım ve Bakanlar Kurulu üyelerimiz adına sizleri saygı ile selamlıyorum.

Detaylı

Özgürlüğün ve umudun ülkesi. Herkesin Türkiye si. CHP 2011 SEÇİM BİLDİRGESİ

Özgürlüğün ve umudun ülkesi. Herkesin Türkiye si. CHP 2011 SEÇİM BİLDİRGESİ Özgürlüğün ve umudun ülkesi. Herkesin Türkiye si. CHP 2011 SEÇİM BİLDİRGESİ Türkiye rahat bir nefes alacak. CHP.org.tr 1 Özgür insan için... 1. Özgürlükçü Demokrasi Sürdürülebilir kalkınma için... 2. Üreten,

Detaylı

60. HÜKÜMET PROGRAMI

60. HÜKÜMET PROGRAMI 60. HÜKÜMET PROGRAMI Sayın Başkan, değerli milletvekilleri; cumhuriyetimizin 60 ıncı, Adalet ve Kalkınma Partisinin 3 üncü Hükûmeti adına aziz milletimizi ve siz değerli milletvekillerini saygıyla selamlıyor,

Detaylı

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î *

İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * İ İ İ P ^ I İ i i ^ S ^ S g i l ^ M l İ l İ Î * Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü ÖNSÖZ «İdare sanatında eleman yetiştirmek ve memurların idari sahada olgunlaşmasım sağlamak» amaciyle bir Enstitü

Detaylı

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN!

GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! GÖRÜNMEZ OLMAYI BIRAKIN ÖNE ÇIKIN GELECEĞE OY VERİN! ANADOLU PARTİSİ... 1 SEÇİM BİLDİRGEMİZ... 2 TERÖR SORUNU... 2 BAŞKANLIK SİSTEMİ... 2 DEMOKRASİ... 3 YARGI - ADALET... 3 YOLSUZLUKLA MÜCADELE... 5 MEDYA...

Detaylı

MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi

MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi 3 MiLLiYETÇi HAREKET PARTiSi AKIL TUTULMASINDAN AKILLI DEVLETE Türkiye, on iki yılı aşkın bir süredir tek başına iktidar olan bir siyasi partinin kurduğu hükümetler tarafından

Detaylı

TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU

TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU TÜEKİYE VE OETADÖĞt] ÂM'MOB ÎDAIIESÎ ENSTÎTtSt Îdarî Reform Serisi : VI TtîRKtYEDE İDARÎ REFORM ÇALIŞMALARI TÜRKiYEDE TOPRAK REFORMU Balkanoğlu Matbaacılık Ltd. Şti. A N K A R A - * 1 9 6 1 Türkiye ve

Detaylı

SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ

SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ 0 SAADET PARTİSİ 7 HAZİRAN 2015 GENEL SEÇİMLERİ MİLLİ İTTİFAK SEÇİM BEYANNAMESİ 26 Nisan 2015 1 Barış için Kardeşlik için... İnsanca yaşamak için... Şimdi Saadet te Birlik zamanı Şimdi Milli ittifak zamanı

Detaylı

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK)

MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) 09-20 ŞUBAT 2009 TARİHLERİ ARASINDA HİZMETİÇİ EĞİTİM DAİRESİ BAŞKANLIĞINCA PLANLANAN MERKEZİ VE MAHALLİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ (ŞEFLİK) DERS NOTLARI ANKARA 2009 Sevgili Şef Adayları, Yönetim, toplum

Detaylı

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK

TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK 7 Haziran 2015 Seçim Beyannamesi TOPLUMSAL ONARIM VE HUZURLU GELECEK BAŞLICA TAAHHÜTLER Hedef Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye yi küresel güç ve lider ülke yapma yolunda kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerle

Detaylı

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4

CUMHURİYET SENATOSU. 81 nci Birleşim. 10. S. 1985 Pazartesi. İçindekiler DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 DÖNEM : 1 CİLT: 27 TOPLANTI : 4 CUMHURİYET SENATOSU TUTANAK DERGİSİ «81 nci Birleşim 10. S. 1985 Pazartesi 1. Geçen tutanak özeti 2. Yoklama İçindekiler Sayfa 442 442 3. Başkanlık Divanının Genel Kurula

Detaylı

Milli Hükümet Programı Vatan Partisi Programı

Milli Hükümet Programı Vatan Partisi Programı Milli Hükümet Programı Vatan Partisi Programı GİRİŞ Türk Devrimi nin Eşsiz Birikimi Türkiye, iki yüzyıldır dış ticaret çağının yayılmacı kapitalizmine ve emperyalizme karşı savaşıyor. Dünyada benzeri olmayan

Detaylı

SAĞLIKTA YENİ MODEL ARAYIŞI: SAĞLIK KOOPERATİFÇİLİĞİ

SAĞLIKTA YENİ MODEL ARAYIŞI: SAĞLIK KOOPERATİFÇİLİĞİ Başyazı Değerli Karınca Dostları, Kooperatifçilik Sevdalıları Karınca dergimizin 927. sayısı ile karşınızdayız. Mart ayında çıkan bu sayımızla, koopretatifçilik alanına mütevazi katkımızı sürdürmeye devam

Detaylı

İçindekiler. 1. Sunuş 5. 2. İleri Demokrasi 17. 3. İnsani Kalkınma 49. 4. Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre 81. 5. Güçlü Ekonomi 101. 6.

İçindekiler. 1. Sunuş 5. 2. İleri Demokrasi 17. 3. İnsani Kalkınma 49. 4. Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre 81. 5. Güçlü Ekonomi 101. 6. İçindekiler 1. Sunuş 5 2. İleri Demokrasi 17 3. İnsani Kalkınma 49 4. Yaşanabilir Mekânlar ve Çevre 81 5. Güçlü Ekonomi 101 6. Öncü Ülke 163 7. Sonuç 185 1 Sunuş 1 Sunuş Sayın Başkan, değerli milletvekilleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM

İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM İÇİNDEKİLER SUNUŞ 7 1. DEMOKRATİKLEŞME VE YENİ ANAYASAL SİSTEM 15 1.1. Temel Hak ve Hürriyetler 18 1.2. Yeni Anayasa 26 1.3. Yönetim Modeli ve Başkanlık Sistemi 34 1.4. Adalet Sisteminde Dönüşüm 37 1.5.

Detaylı

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ

BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ BAĞIMSIZ TÜRKİYE PARTİSİ SEÇİM BEYANNAMESİ 7 Haziran 2015 www.btp.org.tr SEÇİM BEYANNAMESİ - 2015 GENEL DEĞERLENDİRME Bağımsız Türkiye Partisi (BTP), Yüce Milletimizin önüne, kaynakları belli bir seçim

Detaylı

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları

İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (7) 2004 / 1 : 73-92 İkinci Dünya Savaşı Yıllarında Türkiye de Tarım Politikası Arayışları Sefer Şener Özet: Osmanlı döneminde miri arazi düzeni ve

Detaylı

Dr. Devlet BAHÇELİ nin TBMM MHP Grup Toplantısı Konuşmaları

Dr. Devlet BAHÇELİ nin TBMM MHP Grup Toplantısı Konuşmaları Dr. Devlet BAHÇELİ nin TBMM MHP Grup Toplantısı Konuşmaları Devlet İdaresi Milletimizin Bize Emanetidir. Dr. Devlet BAHÇELİ MHP Genel Başkanı 7 21 37 55 69 83 99 113 127 145 159 175 İÇİNDEKİLER 21 Şubat

Detaylı

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın!

TBMM Kütüphanesi 2002-2429 2002. Yer Yıl. Ksm 4»200304063* Kop. Dmbş AK PARTİ T. D... Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ. hersey. Türkiye. ıcın! TBMM Kütüphanesi Yer Yıl cm Ksm Kop Dmbş 2002-2429 2002 4»200304063* m. AK PARTİ T. D..." Sİ SEÇİM BEYANNAMESİ hersey Türkiye ıcın! SUNUŞ I. İLKELİ SİYASET II. III. IV. TEMEL HAK ve ÖZGÜRLÜKLER DEMOKRASİ

Detaylı