Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı"

Transkript

1 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 Issn: YA GRUBU BEKAR ERKEKLERN E SEÇMNE YÖNELK TUTUMLARI VE ETEN BEKLENTLERNN BAZI DEMOGRAFK DEKENLER AÇISINDAN NCELENMES THE DEMOGRAPHIC RESEARCH ON YEARS OLD SINGLE MEN'S ATTITUDES OF SPOUSE SELECTION AND THEIR EXPECTATIONS FROM SPOUSES Alaeddin KASAPKARA * Betül KASAPKARA** Öz Bu aratırmanın amacı, ya grubuna dahil olan erkeklerin e seçimine yönelik tutumlarının ve eten beklentilerinin farklı deikenler açısından betimlenmesidir. Aratırmada Tarama modeli kullanılmıtır. Aratırmanın çalıma grubunu, Bir Kamu kurumunca 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla hizmet içi eitime alınan 100 kiilik bekâr erkek memur grubu oluturmaktadır. Aratırmanın verileri Kiisel Bilgi Formu ve Romantizm ve E Seçim Tutum Ölçei kullanılarak toplanmıtır. Toplanan veriler SPSS (17,0) paket programı yardımıyla ilgili analizler yapılarak yorumlanmıtır(p<0.05). Elde edilen sonuçlar çalımaya katılan memurların e seçim tutumlarının ve eten beklentilerinin aylık gelir düzeyi, doum yeri ve örenim düzeyi deikenlerine göre farklılamadıı ya deikenine göre ise anlamlı bir farklılık görülmütür. Anahtar Kelimeler: E seçimi, Memur, Eten Beklenti. ABSTRACT The aim of this study is investigating through some demographic variables the years old single men's attitudes of spouse selection and their expectations from their spouses. Scanning model has been used in the research.. The study group of the research consists of 100 single men who were recruited and given on-the-job training by a public organization in May The data are collected through the tools titled Personal Information Form and Romanticism and Spouse Selection Attitude Scale. The data are analyzed and interpreted through SPSS (17.0) programme (p<0.05). The results show that years old men's spouse selection attitudes and their ecpectations from spouses do not depend on monthly income, birth place or education level but tightly depend on age variable. Keywords: Mate Choice, Civil Servant, Expectations from Peers. GR Genellikle evlilikler bir seçme süreci sonucunda gerçekleir. E seçiminde iki temel ilke vardır. Benzerlik Ülkesi ne göre, sınırlı bir bireyler grubu içinde ya, ırk, etnik köken, toplumsal sınıf, eitim ve kiilik benzerliklerine dayanılarak seçim yapılır. Benzerlik (homogrami) ilkesi benzerlerin birbirini çektii gerçei üzerine kurulmutur. Buna karılık Bütünleme ilkesi elerin özellikle kiilik açısından farklı ve tamamlayıcı özellikleri nedeniyle seçildiini savunur. Bu ilke karıtların birbirini çektii gerçeine dayanmaktadır. Aratırmalar hangi ilkenin daha çok uygulandıını ortaya koyamamıtır. Ancak benzerlik ilkesinin daha geçerli olduu yolunda izlenimler vardır. Bu ilkenin daha geçerli olması, böyle bir seçimin sosyo-ekonomik sınıf, din, eitim gibi alanlarda daha az çatımaya yol açması, özellikle evliliin * Gazi Üniversitesi, Eitim Bilimleri Enstitüsü, Aile ve Tüketici Bil. Eit. Yüksek Lisans Örencisi ** ube Müdürü, Adalet Bakanlıı, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüü

2 ilk yıllarında karılıklı toplumsallama sürecinin daha kolay olması nedeniyle olabilir. Ayrıca ana baba istei ve toplumsal baskı da benzerlik ilkesi dorultusundadır. Psikolojik geliim, cinsel çekim ve ak etkenleri de evlilii çarıtırır. Karı cinsten, aaı yukarı aynı yata, fiziksel çekicilii olan herhangi birine karı heyecansal uyanı ak olarak yorumlanabilir. Evlilik kararı ise romantik bir aka balı olarak alınmaz, mutlu ya da mutsuz sonuçlara katlanmayı içeren sevme kararına dayanılarak alınır.(aytaç ve Bayram,2006: 90) Aile evrensel bir kurum olmasına ramen tek bir aile tanımı yapmak olanaksızdır. Toplumun en küçük ve temel birimi olan aile, ülkeden ülkeye, kültürden kültüre farklılık gösterdii gibi aynı ülke içinde kentten kırsal kesime, sosyal sınıflara ve ekonomik durumlara göre farklılık gösterir. Her toplumun kendine özgü bir aile biçiminin olması, ailenin tanımlanmasını zorlatırır (Duyar, 2002: 35). Aile, içinde bulunduu toplumun bir birimi olarak, onun özelliklerini taır. Toplumun deer yargılarını, gelenek ve göreneklerini, beenilerini, inançlarını kısacası kültürünü yansıtır. Bunun yanında özel bir içyapısı ve ilevi vardır. Bu nedenle sürekli toplumla alı veri içinde bir kurulu olarak çalıır (Yörükolu, 1987: 71). Dünyanın hiç bir yerinde ailesiz topluma rastlanmamıtır, toplumların refahı, mutluluu ve güçlülüü toplumu oluturan ailelerin salıklı yapılarıyla dorudan ilikilidir. Bu salıklı yapı ise en iyi evlilik kurumuyla salanabilmektedir ve aile ile ilgili kurumlara en yakın kurum olarak evlilik kurumu gelmektedir (Koçinolu, 1991: 44). Evlenip yuva kurmak insan topluluklarının en belirgin özelliklerindendir (ahinkaya, 1979). Evlilik tanım olarak; "tam ve sürekli bir hayat ortaklıı yaratmak üzere ayrı cinsiyetteki iki kiinin hukuken makbul ve geçerli birlemesi olup, sosyal, ahlaki ve aynı zamanda hukuki bir kurumdur". Aynı cinsten olanlar arasında evlenme, Türk kamu düzenine aykırıdır. Nitekim 3444 sayılı kanunla Medeni Kanun'un 29. maddesine getirilen ekte, cinsiyet deiiklii halinde evliin kendiliinden sona erecei hükmüne yer verilmitir. nsan Hakları Sözlemesi'nin 12. maddesi de aynı cinsten olan kiilerin yaama ortaklıını koruma alanına dahil etmemitir (Öztan, 2000: 135). Her insan evlilikten bir eyler beklemekte ve bu da insandan insana deimektedir. nsanları; "evli insanlar çounlukta olduu için, yalnızlıktan kurtulmak için, ekonomik güvence için, çocuk sahibi olmak için, mutlu ve iyi bir yaam için, üstünlük ve cinsel doyum salamak için, evlilii ortaklık olarak gördükleri için, insanların büyük kısmı evli olduu için, evlilik doal bir olay olduu için..." gibi sebepler evlenmeye zorlayan sebeplerdendir (Çaplı, 1992: 86). Tüm dünya toplumlarında olduu gibi Türk toplumunda da yüzlerce insan evlenmektedir. Evlenen bireylerin bazıları bilinçli, bazıları da toplumda alıılmı bir davranı olduu için evlenmektedir. Bireyin salıklı evlilik yapabilmesi için öncelikle kronolojik olgunlua erimesi gerekir. Kronolojik olgunlua erimeden gerçekletirilen evliliklerde deer yargılarının ve beklentilerin ileriki yalarda deitii; bu nedenle evlilikte uyumun salanamadıı görülmektedir. Kiilerin henüz zevkleri, amaçları, beklentileri, hayat felsefeleri, sosyal deerleri tam kararlılık göstermediinden küçük yata yapılan evlilikler yeterince salıklı görülmemektedir. Türk Toplumu'nun yapısı gerei, evlilikler genelde bireylerin kronolojik olgunluu dikkate alınmadan çou kez büyüklerin kararıyla gerçeklemektedir (Bilen, 2004: 27). E seçimi ve evlilik, bireyin yaantısında oldukça önemli bir yer tutan ve bireyin belli bir olgunlua erimesi sonucunda oluan bir olaydır. E seçimi yapılırken e olacak kimsenin birçok özelliinin e seçimi yapan bireyin özellikleriyle karılıklı olarak uyumlu olması ilikilerin daha salıklı yürümesini salar. Kiilik özellikleri, genel görünü, ekonomik imkânlar, mesleki ve sosyal statü, din ve ideolojik görüler e olarak seçilecek kiide aranan niteliklerden bazıları olur

3 AMAÇ Bu aratırmanın amacı günümüz toplumunda evlenme çaına gelmi olan ya grubuna dahil erkeklerin e seçimine ilikin tutumlarının ve beklentilerin ne düzeyde olduunu belirlemektir. Bu temel amaç dorultusunda; Ya, Örenim Durumu, Doum Yeri (Bölge Balamında) ve Aylık Net Gelir deikenlerine göre Erkeklerin E Seçimine Yönelik Tutumları ve Eten Beklentileri anlamlı farklılık gösterip göstermediklerine dair soruların cevapları aranacaktır. YÖNTEM Aratırmanın Modeli: Aratırma betimsel bir nitelikte olduu için tarama modeli kullanılarak yapılmıtır. Tarama modeli, geçmite ve hâlen var olan durumu olduu gibi betimlemeyi amaçlayan bir aratırma yaklaımıdır. Tarama modeli daha çok sayıda elemandan oluan bir evrende, evren hakkında genel bir yargıya varmak amacıyla, evrenin tümü ya da ondan alınacak örnek ya da grup üzerinde yapılmaktadır (Karasar,2002). Çalıma Grubu: Aratırmanın çalıma grubunu, Bir Kamu kurumunca 2013 yılı Mayıs ayı itibarıyla hizmetiçi eitime alınan 100 kiilik erkek memur grubu oluturmaktadır. Veri Toplama Araçları Aratırma kapsamında çalıma grubuna dâhil olanların demografik özelliklerini belirlemek amacıyla dört soruluk kiisel bilgi formu kullanılmıtır. Bu form; ya, örenim durumunuz, doum yeriniz (bölge açısından) ve aylık net geliriniz maddelerinden olumaktadır. Aratırmada, katılımcıların e seçimine yönelik tutumlarını ve eten beklentilerini belirlemek amacıyla Cobb, Larson ve Watson (2003) tarafından gelitirilen ve Güngör, Yılmaz ve Çelik (2008) tarafından Türkçe ye uyarlayıp geçerlik ve güvenirlilik çalımalarını yaptıkları Romantizm ve E Seçimi Tutum Ölçei (REST) uygulanmıtır. Cronbach alfa iç tutarlık katsayısı.65 olarak bulunmutur. 32 adet sorudan oluan Ölçein 1, 9, 20 ve 30. maddeleri çeldirici maddeler olup, puanlama sürecinde hesaplanmamaktadır. Ölçein toplamından alınabilecek en düük puan 28, en yüksek puan ise 140'dır. Ölçekten düük puan alınması e seçimindeki sınırlandırıcı inanç düzeyinin düüklüüne, yüksek puan ise yüksekliini ifade etmektedir. Verilerin Analizi Çalımaya katılan bireyler hakkında tanımlayıcı bilgiler salamak amacıyla SPSS 17.0 paket programı yardımıyla çalımada kullanılan testlere ilikin tablolarda frekanslara, ortalama, standart sapma, minimum ve maksimum deer gibi tanımlayıcı istatistikler verilmitir. BULGULAR Tablo 1 de çalımaya katılan erkek memurların kiisel özelliklerine ilikin bilgiler sunulmutur. Tablo 1. Aratırmaya Katılan Memurların Kiisel Özelliklerinin Frekans Daılımı Özellikler f % Kümülatif % Ya Örenim Durumu Lise Meslek Lisesi Meslek Yüksek Okulu Fakülte-Yüksek Okul Lisansüstü Doum Yeri Karadeniz Maramara Ege Akdeniz Güneydou Douanadolu

4 çanadolu Aylık Gelir (TL) 1500 ve altı ve üstü Yukarıdaki tabloda aratırma sürecine dâhil edilen, bekâr erkek memurların farklı deikenler açısından demografik özellikleri sunulmutur. Tablo 2. Aratırmaya Katılan Memurların Sorulara Verdikleri Cevapların Betimsel statistikleri Alt Boyutlar Sorular (f)/% (f)/% (f)/% (f)/% (f)/% Beraber yaama 4. Evlilik öncesi birlikte yaamak, mutlu evlilii sürdürebilme ansımızı arttıracaktır Evlilik öncesi birlikte yaarsak, evliliimizde daha mutlu olacaımıza inanıyorum likimizi denemenin bir yolu olarak, evlenmeden önce birlikte yaamak bizim için iyi bir fikirdir Evlenmeden önce birlikte yaama, evliliimizin nasıl gideceini test etmenin iyi bir yoludur Ortalama 49,3 20, ,8 Hiç Katılmıyorum Katılmıyorum Kararsızım Katılıyorum Tamamen Katılıyorum Yalnız ve tek Doru Ak Yeterli Tam Güven Dünyada mutlu bir evlilik yapabileceim birçok kii var Dünyada evlenebileceim "sadece bir ve tek" doru insan var Ortalama 23,5 26, Benim için gerçek olan tek bir ak vardır, o da evleneceim kiiye olan aktır Birbirimize karı hissettiimiz sevgi, evlenmek için yeterli bir neden olmalıdır Birbirimize duyduumuz ak, mutlu bir evlilik yürütmek için yeterli olmalıdır Ruh ikizimi bulduum zaman, partnerimle benzer özelliklere sahip olmak benim için önemlidir Birbirimizi sevdiimiz sürece, evlilie giden yolumuzda hiçbir engelin durmasına izin vermemeliyiz. Ancak Bir aptal, çok sevdii biriyle evlenmekten kaçar Ortalama 20,6 14, Evliliimin iyi yürüyeceinden kesin olarak emin olmalıyım ki, sevgilimle evlenmeyi düünebileyim Evlenmeden önce iyi bir e olacaımdan tamamen emin olmalıyım. Yeterince uzun süre beklersem, evleneceim doru kii bir gün karıma çıkar. likimiz zaman içinde yeterince güçlü olduunu ispat edinceye kadar, sevgilimle evlenmek için beklemeliyim Evlenmeden önce evlilie tamamen hazır olana kadar

5 dealletirme Çaba Gösterme Zıt Kutuplar Beraber yaama Yalnız ve tek Doru Ak Yeterli beklemeliyim. Ortalama 8 13, Sevdiim kii benim için tamamıyla ideal olmasa bile onunla evlenirim. likimizdeki her ey beni memnun etmiyorsa, sevgilimle evlenmemeliyim. Evleneceim doru kiiyi bulabilmek benim kontrolümde olan bir ey deildir. Benim ihtiyaçlarımın hepsine cevap verebileceinden emin olmasam bile yinede sevgilimle evlenirdim Ortalama 12,5 21, Evlenilecek doru kiiyi bulma, çabadan daha çok bir ans iidir Gelecekteki eim ve ben evlenmeden önce çok iyi bir arkada olmalıyız Evlenmek çok çabalamadan, doal olarak gelien bir süreçtir Ortalama Birbirine aırı derecede benzer olan çiftlerin ilikileri çok sıradan ve sıkıcıdır Evlenmeye karar verdiim zaman, partnerimle benzer özelliklere sahip olmak benim için önemlidir Birçok yönden bana benzeyen biriyle evlendiimde ilikimiz daha güçlü olacaktır Benim kiilik özelliklerim tam tersi özelliklere sahip birisiyle evlenmeliyim Ortalama 30, Evlilik öncesi birlikte yaamak, mutlu evlilii sürdürebilme ansımızı arttıracaktır. Evlilik öncesi birlikte yaarsak, evliliimizde daha mutlu olacaımıza inanıyorum. likimizi denemenin bir yolu olarak, evlenmeden önce birlikte yaamak bizim için iyi bir fikirdir. Evlenmeden önce birlikte yaama, evliliimizin nasıl gideceini test etmenin iyi bir yoludur Ortalama 49,3 20, ,8 Dünyada mutlu bir evlilik yapabileceim birçok kii var. Dünyada evlenebileceim "sadece bir ve tek" doru insan var Ortalama 23,5 26, Benim için gerçek olan tek bir ak vardır, o da evleneceim kiiye olan aktır. Birbirimize karı hissettiimiz sevgi, evlenmek için yeterli bir neden olmalıdır. Birbirimize duyduumuz ak, mutlu bir evlilik yürütmek için yeterli olmalıdır. Ruh ikizimi bulduum zaman, partnerimle benzer özelliklere sahip olmak benim için önemlidir. Birbirimizi sevdiimiz sürece, evlilie giden yolumuzda hiçbir engelin durmasına izin vermemeliyiz. Ancak Bir aptal, çok sevdii biriyle evlenmekten kaçar Ortalama 20,6 14,

6 Tam Güven dealletirme Çaba Gösterme Zıt Kutuplar Evliliimin iyi yürüyeceinden kesin olarak emin olmalıyım ki, sevgilimle evlenmeyi düünebileyim Evlenmeden önce iyi bir e olacaımdan tamamen emin olmalıyım. Yeterince uzun süre beklersem, evleneceim doru kii bir gün karıma çıkar. likimiz zaman içinde yeterince güçlü olduunu ispat edinceye kadar, sevgilimle evlenmek için beklemeliyim. Evlenmeden önce evlilie tamamen hazır olana kadar beklemeliyim Ortalama 8 13, Sevdiim kii benim için tamamıyla ideal olmasa bile onunla evlenirim. likimizdeki her ey beni memnun etmiyorsa, sevgilimle evlenmemeliyim. Evleneceim doru kiiyi bulabilmek benim kontrolümde olan bir ey deildir. Benim ihtiyaçlarımın hepsine cevap verebileceinden emin olmasam bile yinede sevgilimle evlenirdim Ortalama 12,5 21, Evlenilecek doru kiiyi bulma, çabadan daha çok bir ans iidir. Gelecekteki eim ve ben evlenmeden önce çok iyi bir arkada olmalıyız Evlenmek çok çabalamadan, doal olarak gelien bir süreçtir Ortalama Birbirine aırı derecede benzer olan çiftlerin ilikileri çok sıradan ve sıkıcıdır. Evlenmeye karar verdiim zaman, partnerimle benzer özelliklere sahip olmak benim için önemlidir. Birçok yönden bana benzeyen biriyle evlendiimde ilikimiz daha güçlü olacaktır. Benim kiilik özelliklerim tam tersi özelliklere sahip birisiyle evlenmeliyim Ortalama 30, Tablo 2 incelendiinde Beraber Yaama alt boyutunda yer alan 4, 12, 19 ve 27. sorulara verilen cevapların aritmetik ortalaması %49,3 tekabül etmekte ve katılımcıların evlilik öncesi beraber yaamayla alakalı görülerin yer aldıı bu kısımdaki sorulara kesin bir dille karı çıkmakta oldukları görülmektedir. Bu boyuta Katılmıyorum cevabı veren %20,5 lik kısımla birlikte ele alacak olursak %79,8 lik bir kesimin evlilik öncesi beraber yaama ilikin olumsuz görü beyan ettikleri görülecektir. Ölçein batı toplumlarını ele alarak hazırlanmı olduunu göz önünde bulunduracak olursak bu alt boyuttaki sorular toplumumuzdaki bakı açısını saptamamıza yardımcı olmaktadır. Tabloda Yalnız ve Tek Doru alt boyutunda yer alan 10. ve 25. sorulara verilen cevapların aritmetik ortalamaları incelendiinde ise yüzdelik olarak daılımlar birbirine yakınlık göstermektedir. Katılımcıların bu alt boyutta yer alan sorulara verdikleri cevaplar bize bir fikir vermekten uzak gözükmektedir. Tabloda Ak Yeterli alt boyutunda yer alan 2, 3, 11, 17, 18. ve 26. sorulara verilen cevapların aritmetik ortalamalarına bakıldıında farklılık göze çarpmamaktadır ancak 2. ve 18. sorulara baktıımızda katılımcıların %42 ve %40 oranında Tamamen Katılıyorum cevabına aırlıklı olarak iaretledikleri görülmektedir. Verilen bu cevaplar ııında katılımcıların

7 evlenecekleri ee karı sevgi duyma isteklerinin varlıını ve yuvalarını bu sevgi temelinde kurma fikirlerinin aır bastıı anlaılmaktadır. Tablodaki 5, 13, 15, 21. ve 28. soruların Tam Güven alt boyutu altında birletii görülmektedir. Sorulara verilen cevapların aritmetik ortalamalarına bakıldıında Katılıyorum ıkkına %34, Tamamen Katılıyorum ıkkına ise %27 lik bir oranda katılımcıların yönelimleri söz konusudur. Bu iki cevabın ortalamalarının toplamını bir arada ele alacak olursak %61 lik bir oran karımıza çıkmaktadır. %61 lik kesim evlilikle ilgili karar vermede aceleci davranmaktan uzak durmakta, evlilikle ilgili kendilerini hazır hissedene kadar beklemeyi uygun görmektedirler, özetleyecek olursak duygusal davranmaktan çok mantıklı hareket etmeyi seçmektedirler. Tabloda dealletirme alt boyutunda yer alan 6, 14, 22. ve 29. sorulara verilen cevapların aritmetik ortalamalarına bakıldıında sorulara verilen cevapların eit daılım gösterdii görülmektedir. Tabloda Çaba Gösterme alt boyutunda yer alan 7, 23. ve 31. sorulara verilen cevapların aritmetik ortalamalarına bakıldıında %30 luk bir kesimin e seçiminin çabadan çok bir ans ii olduunu ve doal bir süreç içerisinde gerçekletii görüüne katıldıklarını bildirmektedirler. Tabloda Zıt Kutuplar alt boyutunda yer alan 8, 16, 24. ve 32. sorulara verilen cevapların aritmetik ortalamaları incelendiinde 16. ve 32. sorular ön plana çıkmaktadır. 16. soruya %45 lik bir kesim evlenecei kiiyle aynı özellikleri taımayı kabul etmediklerini beyan etmektedir. 32. soruya ise %59 luk bir kesim Benim kiilik özelliklerim tam tersi özelliklere sahip birisiyle evlenmeliyim sorusuna kesinlikle katılmadıını beyan etmekteler. Bu iki birbirinin zıddı olan soruya verilen cevaplar incelendiinde katılımcıların çeliki içerisinde oldukları görülmektedir. E seçiminde farklı özellikler kuramına göre, kiilerin kendilerinden farklı özelliklere sahip olanı seçmelerinin evlilik mutluluunu artıracaı düünülmektedir. Bazı insanlar, kendilerinde olmayan özellikleri bakasında aramaktadır. Kiisel özellikleri yönüyle farklılıklar, konuulan konu ve yaantılarda çeitlilik ve zenginlik kazandırabilecektir. (Yılmazçoban,2011: 180) Katılımcıların e seçimlerine ve eten beklentilerinin yalarına, örenim durumlarına, aylık gelir düzeylerine ve doum yerlerine göre deiip deimediine ilikin ANOVA sonuçları Tablo 3 te sunulmutur. Tablo 3. Aratırmaya Katılan Memurların e seçimlerine ve eten beklentilerinin yalarına, örenim durumlarına, aylık gelir düzeylerine ve doum yerlerine göre deiip deimediine ilikin ANOVA sonuçları. Varyansın Kaynaı Kareler Toplamı sd Kareler Ortalaması F P Gruplar Arası 1357, ,464 3,078 0,031* Ya Grup çi 14257, ,986 Toplam 15615, Gruplar Arası 1005, ,393 1,652 0,168 Örenim Durumu Grup çi 14609, ,182 Toplam 15615, Gruplar Arası 981, ,437 1,610 0,178 Aylık Gelir Düzeyi Grup çi 14633, ,43 Toplam 15615, Gruplar Arası 1032, ,118 1,109 0,363 Doum Yeri Grup çi 14582, ,131 Toplam 15615,

8 Tablo 3 teki veriler incelendiinde katılımcıların e seçimlerine ve eten beklentilerine ilikin puanlarının örenim durumuna göre [F=1.652, p>.05], aylık gelir düzeyine göre [F=1.610, p>.05], doum yerine göre [F=1.109, p>.05] farklılamadıı görülmektedir. Bir baka ifadeyle aratırma grubuna dahil olan katılımcıların e seçimlerine ve eten beklentilerine örenim durumları, aylık gelir düzeyleri ve doum yerlerinin etki etmedii görülmektedir. Tablo 3 teki veriler ya deikenine göre incelendiinde ise [F=3.078, p<.05] anlamlı bir farklılık olduu görülmektedir. Ya deikenine göre katılımcıların e seçimleri ve eten beklentileri farklılık göstermektedir. Tablo 4 te ya deikenin ortalamaları, standart hataları, minimum ve maksimum puan aralıkları verilmitir. Tablo 4. Ya Deikenine likin Puanların Betimsel statistikleri N Mean Std. Deviation Std. Error Minimum Maxim um Ya 10 92,4000 9, , ,00 109, Ya 48 84, , , ,00 113, Ya 33 89, , , ,00 124, Ya 32 79, , , ,00 102,00 Total , , , ,00 124,00 Tablo 4 incelendiinde ya aralıında 10 kiini olduu ve sorulara verilen cevapların puanlamaların ortalamasının 92,4 çıktıı en düük puan alan kiinin 80 en yüksek puan alan kiinin ise 109 puan aldıı görülmektedir ya aralıına 48 kiinin girdii ve aldıkları puanların ortalamasının 84,7708 olduu katılımcılar tarafından alınan en düük puanın 55 en yüksek puanın ise 113 olduu görülmektedir ya aralıına 33 kiinin girdii ve aldıkları puanların ortalamalarının 89,6061 olduu katılımcıların aldıı en düük puanın 66 en yüksek puanın ise 124 olduu görülmektedir ya aralıına 32 kiinin girdii ve aldıkları puanların ortalamasının 79,1 olduu katılımcıların aldıı en düük puanın 47 en yüksek puanın ise 102 olduu görülmektedir. Genel olarak ortalamalar incelendiinde ya aralııyla ya aralıına giren katılımcıların puanlarında farklılık olmadıı birbirlerine yakın deerler aldıkları görülmektedir. Yani bu iki ya aralıındaki kiilerin e seçimine ve eten beklentilerine ilikin görüleri benzerlik göstermektedir ya grubuna dâhil olanların ortalamaları ile ya grubuna dâhil olanların ortalamaları karılatırıldıında ise farklılık göze çarpacaktır. Romantizm ve E Seçim Tutum Ölçeinin puanlanması neticesinde düük puan ortalamasına sahip olunması e seçiminde sınırlandırıcı inanç düzeylerinin düüklüüne, yüksek puan aralıı ise sınırlandırıcı inanç düzeylerinin yüksekliine iaret etmektedir ya grubuna dâhil olan katılımcıların puanlarının aritmetik ortalamaları 79,1 le en düük seviyeyi göstermektedir ya grubuna dâhil olan bireylerin puanlarının aritmetik ortalamaları incelendiinde ise 92,4 le en yüksek puan ortalamasına sahip olduklarını göstermektedir. Bu sonuçlar ııında diyebiliriz ki katılımcılar yalarında iken e seçimine ilikin görülerinde kendilerini sınırlandırdıklarını, yalarında iken ise bu sınırların büyük oranda ortadan kaldırdıkları sonucuna ulaabilmekteyiz. SONUÇ ve TARTIMA Genç yetikinlik dönemi literatürde e seçimi, ele birlikte yasamayı örenme, bir aile kurma, çocuk yetitirme, bir evin ilerini yürütme, yurttalık sorumluunu üstlenme ve yaamda meydana gelebilecek deiimlere uyum salama eklinde nitelendirilmektedir (Onur, 2003; Scott, 2009). Ülkemiz, genç nüfus oranının yüksek olduu ülkeler arasında yer almaktadır

9 TÜK Aralık 2010 yılı verilerine göre nüfusun yarısı 29 yaın altında olduu belirtilmitir. (TÜK, 2010) Evlilik aamasının güçlü birer adayları olarak seçilen katılımcılara yönelik yapılan bu aratırma neticesinde ya grubu bekâr memur erkeklerin e seçimlerine ilikin tutumları ve eten beklentileri örenim durumları, gelir düzeyleri ve doum yerlerine göre deimediini göstermitir. Ya deikeni irdelendiinde ise yaındaki erkeklerle ya grubundaki erkeklerin almı olduu puanlar arasında anlamlı bir farklılıın ortaya çıktıı görülmütür. Küçük ya grubundaki katılımcıların e seçiminde daha fazla kıstas ortaya koymaları nedeniyle yapılan evliliklerde aranılan kıstasların salanamaması durumunda boanma olaylarının sıklaması neticesini vermektedir. Üst ya grubuna dâhil olan katılımcılar da ise ete aranılan kıstasların asgari düzeye çekildii aile kurma yolunda ortaya çıkması muhtemel problemleri bertaraf etme güdümünde olduklarını göstermektedir. Kalmijn. De Graaf ve Poortman, 2004; Arıkan, 1996, evlenme yaı dütükçe kiilerin e tercihlerinde hata yapma olasılıının artacaı, elerin ailelerinin evlenme yaının düüü ile birlikte elerin evliliklerine olumsuz etkilerinin artacaı, elerin maddi, sosyal ve i imkânları bakımından evlenme yaları dütükçe olanaklarının azalacaı düünüldüünde, ilk evlenme yaının düüklüünün evlilik uyumu üzerinde negatif, yaın artıının olumlu bir etkisinin olduu görülmekte olduu sonucuna ulamı olmaları bizim çalımamızla paralellik göstermektedir. Bacanlı, (2002) elerde istenen özellik ve tercihlerin neler olabileceini incelemitir. Bu aratırma örneinde, bekâr kız ve erkeklerin elerinde aradıkları bazı özellikler sorulmutur. Deiik özellikler yönüyle kız ve erkek örencilerin verdikleri cevaplar, yaanılan ehre göre farklılık göstermitir. Bu durum bizim çalımamızla tutarlık göstermemektedir. KAYNAKÇA AYTAÇ, S., BAYRAM, N. Üniversite Gençliinin ve E Seçiminde Etkin Kriterlerin Analitik Hiyerari Süreci (AHP) ile Analizi, Son Eriim BACANLI, Hasan (2002). Psikolojik Kavram Analizleri, Ankara: Nobel Yayınları. BLEN, Mürüvvet. (2004). Salıklı nsan likileri. Ankara: Anı Yayıncılık. ÇAPLI, Orhan. (1992). Evlenmeye Hazır Mısınız?,Ankara: Bilgi Yayınevi. (1. Basım). COBB, N.P., LARSON, J.H. ve WATSON, W.L. (2003). Development of the attitudes about romance and mate selection scale Family Relations, 52, DUYAR, Tuba. (2002). Evlilik Ve Kadının Yabancılaması, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, stanbul: stanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. GÜNGÖR, H. Cihan., YILMAZ, Müge. ve BALCI Çelik, Seher. (2011). Romantizm ve E Seçim Tutum Ölçeinin Uyarlanması Geçerlik ve Güvenirlik Çalıması, Türk Psikolojik Danıma ve Rehberlik Dergisi, S. 4(36), s KARASAR, Niyazi (2002). Bilimsel Aratırma Yöntemi, Ankara: Nobel Yayın Daıtım. KOÇNOLU, H. (1991). Sosyo Ekonomik Düzeyi Farklı Ailelerin Evlilik Konusundaki Bilgi Tutum ve Tavırlarının Saptanması, Yayınlanmamı Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. ONUR, B. (2003). Gelisim Psikolojisi: Yetiskinlik, Yaslılık, Ölüm, Ankara: mge Kitabevi, 6. Baskı. ÖZTAN, B. (2000). Aile Hukuku, Ankara: Turan Kitabevi. AHNKAYA, R. (1979). Psiko-Sosyal Yönleriyle Aile, Ankara.: Karde Basımevi. (3.Basım). TÜK, (2010). 22 Ekim 2011 tarihinde adresinden eriildi. YÖRÜKOLU, A. (1987). Gençlik Çaı, stanbul: Özgür Yayınları. YILMAZÇOBAN, M.A. (2011). Evlilikte Çiftleri Etkileyen Unsurlar ve Arkadalık lkeleri, Sosyal Bilimler Dergisi, S. 1, s

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES

SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 209-222 209 SINIF ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KULLANIMINA LKN TUTUMLARININ DEERLENDRLMES Erturul USTA Ahi Evran Üniversitesi,

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS

OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA ETKS Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARIN ALELERNE YÖNELK GRUP REHBERL NN ANNE BABALARIN DEPRESYON VE BENLK SAYGISINA

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DÖRDÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEĞİNE KARŞI TUTUMLARI Arş.Gör. Duygu GÜR ERDOĞAN Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi dgur@sakarya.edu.tr Arş.Gör. Demet

Detaylı

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER **

GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ ÖRENCLERNN OKUL DENEYM I DERSNE YÖNELK LGLER VE BEKLENTLER ** Yrd.Doç.Dr. Gürsan SARAÇ * **1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi

Detaylı

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI

FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 115-122 115 FEN BLGS, SOSYAL BLGLER VE SINIF ÖRETMENL ÖRENCLERNN BLGSAYAR DERSNE YÖNELK TUTUMLARI Hayati ÇAVU Yüzüncü

Detaylı

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER *

ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * ÜNVERSTELERN GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM/ANASANAT DALI BRNC SINIF ÖRENCLERNN KSEL PROFLLER * Ara.Gör.Ilgım KILIÇ *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu

Detaylı

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES

ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 123-135 123 ÖRETMEN ADAYLARININ ALGILADIKLARI LETM BECERS DÜZEYLERNN NCELENMES Mehmet Arif ÖZERBA Gazi Üniversitesi

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi. The Journal of International Social Research. Cilt: 7 Sayı: 31 Volume: 7 Issue: 31 GR LK ANALZ LE ÖRENCLERN TEKNOLOJ VE TASARIM DERS TUTUMLARI ATTITUDE OF TECHNOLOGY AND DESIGN COURSE OF STUDENTS WITH GREY RELATION ANALYSIS Necla TEKTA * Mihriban AYDIN ** Öz Bu aratırmada; 2006-2007

Detaylı

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI

EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE ÇARPIM TABLOSU ÖRETM UYGULAMASI Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. EL PARMAKLARINA DEERLER VEREREK KOLAY YOLDAN ÇARPMA ÖRETM YÖNTEMYLE ZHN ENGELL ÖRENCLERE

Detaylı

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır.

TÜLN OTBÇER. Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. TÜLN OTBÇER Seminer Raporu Olarak Hazırlanmıtır. Ankara Hacettepe Üniversitesi Mayıs, 2004 ! - " $ - "%%&%$ - "%' $ - "(%' $ - "( ) (* $+,( $ - ") (',( $ - "- %./$ 0 1*&/1(2, %("%. 3/1(4""3%(/1-( /32 $$

Detaylı

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM

BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM BURSA DA GÖREV YAPAN MÜZK ÖRETMENLERNN ULUDA ÜNVERSTES ETM FAKÜLTES GÜZEL SANATLAR ETM BÖLÜMÜ MÜZK ETM ANABLM DALI LE LETM VE ETKLEM Dr. Ayhan HELVACI *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR

LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKÖRETM KNC KADEME (2005) TÜRKÇE DERS ÖRETM PROGRAMINDA GENEL AMAÇLAR - HEDEF/KAZANIMLAR LKS* THE ASSOCIATION BETWEEN GENERAL TARGETS AND GOALS/ACQUISITIONS IN TURKISH LANGUAGE PROGRAM Erhan DURUKAN**

Detaylı

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması

Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Giri Sosyo-Ekonomik Gelimilik Aratırması Taner Kavasolu Devlet Planlama Tekilatı Kalkınma Planlarımızda, ülke corafyasında ve kesimler arasında dengeli bir gelime salanması hedefi, ülke ekonomisi için

Detaylı

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET

ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET ADAY ÖRETMENLERDE ÖFKE * Emine BABAOLAN ** ÖZET Aday öretmenlerin yeni bir i ve sosyal çevreye uyum salama sürecinde, karılatıkları sorunlardan dolayı engellenmeleri ve bunların sonucunda öfke duygusunu

Detaylı

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR

KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 207-215 207 KMYA ÖRETMEN ADAYLARININ NTERNET KAYNAKLARINI KULLANIMLA LGL TUTUMLARI VE KARILATIKLARI ZORLUKLAR Selçuk

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 FARKLI SPOR BRANINDAK ÜNVERSTE ÖRENCLERNN

Detaylı

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES

OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN KISA SÜREL BR E TM PROGRAMININ NCELENMES Bu aratırma 005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK BR OLGUNUN DUYGULARI ANLAMA VE FADE ETME BECERSNN KAZANDIRILMASINA YÖNELK DÜZENLENEN

Detaylı

$- &$ $&" &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($!

$- &$ $& &#' $ & $ )$ )&/ &&!! ( & )* # $!%! &($! Elementary Education Online, 7(3), 785-799, 2008. lköretim Online, 7(3), 785-799, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr!" # $!% &#' $!($ )*! &$!( &# )$+,*!$" && '"!!%*$!-. #' *$& '&/!&!&/012$!&#!3

Detaylı

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS

MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS MATEMATK ÖRETMNDE BULMACA ETKNLNN ÖRENC BAARISINA ETKS THE EFFECT OF PUZZLE EXPERINCE TO THE STUDENTS SUCCESS IN MATHS TEACHING Yrd.Doç.Dr. EMN AKKAN ÖZET Bu çalımanın amacı; bulmaca etkinliinin, ilköretim

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1

EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 58 2009 Gazi Üniversitesi Endüstriyel Sanatlar Eğitim Fakültesi Dergisi Sayı:25, s.58-64 ÖZET EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİNE YÖNELİK TUTUMLARI Filiz ÇETİN 1 Bu çalışmanın

Detaylı

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları

İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1. İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları 1 İngilizce Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Mesleğine İlişkin Tutumları İbrahim Üstünalp Mersin Üniversitesi İngilizce Öğretmen Adaylarının

Detaylı

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi

II. Ara tırmanın Amacı III. Ara tırmanın Önemi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ETKL OKUL-ÇEVRE LKSNDE ALENN KATKISINA

Detaylı

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı?

Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Son vergi düzenlemeleri ile ortaya çıkan fiyat indirimleri tüketiciye yansıtıldı mı? Ercan Türkan (ercan.turkan@tcmb.gov.tr) Mayıs 2009 Özet ç talebin canlandırılabilmesi amacıyla Mart ayında bir dizi

Detaylı

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables*

Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels of Preschool Teachers According to Some Variables* Elementary Education Online, 7(3), 578-599, 2008. lköretim Online, 7(3), 578-599, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Analysis of Emotional Intelligence Job Satisfaction and Burnout Levels

Detaylı

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI

İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI www.muzikegitimcileri.net Ulusal Müzik Eğitimi Sempozyumu Bildirisi, 26-28 Nisan 2006, Pamukkale Ünv. Eğt. Fak. Denizli GİRİŞ İLKÖĞRETİM ÖĞRENCİLERİNİN MÜZİK DERSİNE İLİŞKİN TUTUMLARI Arş. Gör. Zeki NACAKCI

Detaylı

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL

ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL ELEKTRK MÜHENDSLER ODASI MESLEK Ç SÜREKL ETM MERKEZ YÖNETMEL Amaç Madde 1: Bu Yönetmeliin amacı; meslekteki bilimsel, teknolojik gelimelerle ve uygulama alanları ile ilgili olarak Üye Mühendislere verilecek

Detaylı

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER

KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 175-189 175 KIREHR REHBERLK VE ARATIRMA MERKEZ ÖZEL ETM BÖLÜMÜNDE NCELENEN ÖRENCLERN ÇETL DEKENLERE GÖRE NTELKLER Cengiz AHN Ahi Evran Üniversitesi

Detaylı

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü

Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri. Merve Güçlü Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Kişisel ve Mesleki Gelişim Yeterlilikleri Hakkındaki Görüşleri Merve Güçlü GİRİŞ Öğretme evrensel bir uğraştır. Anne babalar çocuklarına, işverenler işçilerine, antrenörler

Detaylı

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER *

MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * MÜZK ETM YÖNETM ve DEERLENDRME LKLER * Prof. Dr. lknur OKATAN *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik Öretmeni Yetitirme Sempozyumu Bildirisi SDÜ, 7-10 Nisan 2004, Isparta Sunu Sayın Bakan

Detaylı

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ***

GENÇLERN YALI BREYLERE KARI TUTUMU ATTITUDES TOWARDS ELDERLY OF YOUNGS Yasemin UCUN* Sevinç MERSN** Emine ÖKSÜZ*** Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 37 Volume: 8 Issue: 37 Nisan 2015 April 2015 www.sosyalarastirmalar.comissn: 1307-9581 GENÇLERN YALI BREYLERE

Detaylı

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi.

EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ. Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmutur. EVLLK LKSNDE ENGELL ÇOCUA SAHP OLMANIN ROLÜ Dr. Mustafa ÖZEKES *, Uzm. Psi. Alev GRL *, Uzm. Psi. Arzu YURDAKUL * Psi. Murat SARISOY*

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Volume: 3 Issue: 14 Fall 2010 ORTAÖRETM DN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BLGS ÖRETM PROGRAMINDAK KAZANIMLARIN VAHY VE AKIL ÖRENME

Detaylı

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES

SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES SVAS L MERKEZNDE BULUNAN LKÖRETM ÇAINDAK ÇOCUKLARIN AIZ D SALII DURUMU VE ALIKANLIKLARININ BELRLENMES DETERMINING ORAL HEALTH CONDITION AND HABITS OF PRIMARY SCHOOL STUDENTS IN CENTRAL SVAS Ör.Gör. Dr.

Detaylı

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies *

The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory on attitude, achievement and retention in social studies * Elementary Education Online, 7(2), 401-420, 2008. lköretim Online, 7(2), 401-420, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The effect of instruction based on Kolb s experiential learning theory

Detaylı

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA

BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA BLGSAYAR DESTEKL ETM [BDE]: LKÖRETM OKULU YÖNETCLERNN TUTUMLARINA LKN BR ARATIRMA COMPUTER SUPPORTIVE EDUCATION (CSE): A RESEARCH ABOUT ATTITUDE OF PRMARY SCHOOL ADMINISTRATORS Engin KARADA Hakan SALAM

Detaylı

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi

Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim Yapmaya İlişkin Tutumlarının İncelenmesi Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi 2015, Cilt 5, Sayı 1, 44-50 Trakya University Journal of Education 2015, Volume 5, Issue 1, 44-50 Okulöncesi Öğretmen Adaylarının Bilgisayar Destekli Eğitim

Detaylı

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR

ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR ÖZ YETERLLK (SELF-EFFCACY) KAVRAMI ÜZERNE Tülin ACAR Öz yeterlik (self efficacy) Bandura nın Sosyal Örenme Kuramı nda dikkati çeken bir kavramdır. Öyleyse nedir öz yeterlilik? Öz Yeterlilik Bandura ya

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 673 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI

YURTDIINDAN DÖNEN TÜRK ÖRENCLERN UYUM DÜZEYLER VE BENLK ALGILARI ! "#$#%$#%&$#' #$$ YURTDIIDA DÖE TÜRK ÖRECLER UYUM DÜZEYLER VE BELK ALGILARI ADAPTATIO LEVELS AD SELF PERCEPTIOS OF THE TURKISH STUDETS WHO HAD COME FROM FOREIG COUTRY F. Gül AKBALIK Dr. Ankara Üniversitesi

Detaylı

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES

MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES MUSK MUALLM MEKTEBNDEN GÜNÜMÜZE MÜZK ÖRETMEN YETTRME PROGRAMLARINDAK YAYLI ÇALGI ÖRETMNE LKN SINAMA-ÖLÇME-DEERLENDRME DURUMLARININ NCELENMES 1. GR Yrd.Doç.Dr.Cansevil TEB *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden

Detaylı

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer

Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en. Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Download von www.bteu.de / Avrupali Türk Isadamlari Birligi Hannover / TAM Vakfi Yayinlari!" #"# Aratırma Koordinatörü: Prof. Dr. Faruk en Hazırlayanlar: Gülay Kızılocak Cem entürk Dr. Martina Sauer Bu

Detaylı

The International New Issues In SOcial Sciences

The International New Issues In SOcial Sciences Number: 4 pp: 89-95 Winter 2017 SINIRSIZ İYİLEŞMENİN ÖRGÜT PERFORMANSINA ETKİSİ: BİR UYGULAMA Okan AY 1 Giyesiddin NUROV 2 ÖZET Sınırsız iyileşme örgütsel süreçlerin hiç durmaksızın örgüt içi ve örgüt

Detaylı

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET

MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI. H. Seval KÖSE ÖZET H. Seval KÖSE Müzik öretmeni Adaylarının Mesleki Kaygıları MÜZK ÖRETMEN ADAYLARININ MESLEK KAYGILARI H. Seval KÖSE ÖZET Bu aratırmada, müzik öretmeni adaylarının mesleki kaygı alanlarına ilikin kaygı düzeyleri

Detaylı

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES*

OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* OKUL ÖNCES ETM KURUMUNA DEVAM EDEN 60 72 AYLIK ÇOCUKLARIN PROBLEM DAVRANILARININ BAZI DEKENLERE GÖRE NCELENMES* A Study on Problem Behavior of 60-72 Months Children Who Attending Public Early Childhood

Detaylı

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT

TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ KONUMA KAYGILARINA LKN BR NCELEME A STUDY ON SPEECH ANXIETY OF TURKISH LANGUAGE TEACHER CANDIDATES Esra LÜLE MERT Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 7 Volume: 8 Issue: 7 Nisan 015 April 015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 107-9581 TÜRKÇE ÖRETMEN ADAYLARININ

Detaylı

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES

ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ ÜNVERSTE ÖRENCLERNN ÇEVRE DUYARLILIKLARININ NCELENMES Ar. Gör. Burcu ÇABUK Ankara Üniversitesi Eitim Bilimleri Fakültesi lköretim Bölümü Okulöncesi Eitim Anabilim Dalı Öretim Elemanı

Detaylı

r i = a i + b i r m + i

r i = a i + b i r m + i Endeks Modelleri William Sharpe tarafından gelitirilen tekli endeks modeli ve onu takip eden çoklu endeks modelleri, portföyün beklenen getirisi ve riskinin hesaplanması için gereken veri sayısını ciddi

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK

ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK ÖRETM ELEMANLARININ TÜKENMLK DÜZEYLER LE SOSYODEMOGRAFK DEKENLER ARASINDAK LK RELATIONSHIP BETWEEN BURNOUT LEVEL AND SOCIO-DEMOCRAPHIjC VARIABLES OF ACADEMICIANS Engin GEZER * Fatih YENEL ** Hasan AHAN

Detaylı

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN

FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ. Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN FARKLI BRANŞTAKİ ÖĞRETMENLERİN PSİKOLOJİK DAYANIKLILIK DÜZEYLERİNİN BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ Abdulkadir EKİN, Yunus Emre YARAYAN Kuramsal Çerçeve GİRİŞ Psikolojik dayanıklılık üzerine yapılan

Detaylı

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA

GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA GÖRME ENGELL ÖRENCLERN ÇETL DEKENLER AÇISINDAN ÖRENME STLLER ÜZERNE BR ARATIRMA A STUDY ON LEARNING SYTLES OF VISUALLY IMPAIRED STUDENTS IN ACCORDANCE WITH CERTAIN VARIABLES Tazegül DEMR Ülker EN Özet

Detaylı

ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl

ÖZGEÇM! Derece Alan Üniversite Yıl. Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik Yüksekokulu. Görev Unvanı Görev Yeri Yıl Adı Soyadı: BURÇ!N (KISA) I"IK Do#um Tarihi: 12/06/1979 Unvanı: Yard. Doç. Dr. Ö#renim Durumu: Doktora ÖZGEÇM!" Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hem#irelik Istanbul Üniversitesi Florence Nıghtıngale Hem#irelik

Detaylı

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1

An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect According to Different Variables 1 Elementary Education Online, 7(1), 41-52, 2008. lköretim Online, 7(1), 41-52, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr An Analysis of Pre Service Elementary School Teachers Occupational Respect

Detaylı

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ

SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Ekim 2005 Cilt:13 No:2 Kastamonu Eğitim Dergisi 427-436 SINIF ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARININ ÇEŞİTLİ DEĞİŞKENLERE GÖRE İNCELENMESİ Halil Coşkun ÇELİK, Recep BİNDAK Dicle

Detaylı

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm

Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Ölçek Geli tirme Çal malarnda Kapsam Geçerlik ndeksinin Kullanm Dr. Halil Yurdugül Hacettepe Üniversitesi Eitim Fakültesi yurdugul@hacettepe.edu.tr Motivasyon: Proje tabanl bir öretim sürecinde örencilerin

Detaylı

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir

2. Bölgesel Kalkınma ve Yönetiim Sempozyumu 25-26 Ekim 2007, zmir Türkiye de Bölgesel Kalkınmanın Aracı Olarak Kalkınma Ajansları: zmir Kalkınma Ajansı Örnei Ergüder Can zmir Kalkınma Ajansı Giri: Türkiye de dier ülkeler gibi bölgelerarası hatta bölgeler içinde kalkınma

Detaylı

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir* Elementary Education Online, 6(3), 441-451, 2007. lköretim Online, 6(3), 441-451, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Primary School Teachers Computer Self Efficacies: Sample of Balıkesir*

Detaylı

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE

SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE SRKÜLER NO: POZ - 2006 / 42 ST, 08. 08. 2006 çindekiler: Yeni Kurumlar Vergisi Kanunu nda örtülü sermaye YEN KURUMLAR VERGS KANUNU NDA ÖRTÜLÜ SERMAYE Bilindii üzere, 21.06.2006 tarihli Resmi Gazete de

Detaylı

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi

Emine ÖZMETE. Ankara Üniversitesi Salık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümü Öretim Üyesi Aile Yaam Kalitesi Dinamikleri: Aile letiimi, Ebeveyn Sorumlulukları, Duygusal, Duygusal Refah, Fiziksel / Materyal Refahın Algılanması Familiy Quality of Life: Perception of Family Interaction, Parenting

Detaylı

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012

ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 ODÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Aratırmaları Dergisi Issn: 1309-9302 http://sobiad.odu.edu.tr Cilt: 3 Sayı: 6 Aralık 2012 TÜRKÇE ETM ALANINDA ÖRENM GÖREN LSANSÜSTÜ ÖRENCLERNN BLG OKURYAZARLII

Detaylı

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ

FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ FEN VE TEKNOLOJİ ÖĞRETMENLERİNİN KİŞİLERARASI ÖZYETERLİK İNANÇLARININ BAZI DEĞİŞKENLER AÇISINDAN İNCELENMESİ AN INVESTIGATION OF SCIENCE TEACHERS INTERPERSONAL SELF-EFFICACY BELIEFS IN TERMS OF SOME VARIABLES

Detaylı

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU

OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Bu aratırma 2005 yılında 1. Uluslararası zmir Özel Eitim ve Otizm Sempozyumu'nda poster bildiri olarak sunulmutur. OTSTK ÇOCUKLARDA TEACCH PROGRAMININ GELMSEL DÜZEYE ETKS: OLGU SUNUMU Psk. Deniz VARIR

Detaylı

- 666 - * Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü.

- 666 - * Yrd.Doç.Dr. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü. Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 34 Volume: 7 Issue: 34 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 ÇANAKKALE MERKEZNDEK 65 YA VE ÜZER YALILARIN

Detaylı

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES

ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES ÖRETM ELEMANLARININ ETM VE LETM SORUNLARI EDUCATIONAL AND COMMUNICATIONAL PROBLEMS OF FACULTIES Yrd. Doç. Dr. Vedat SALAM* Yrd. Doç. Dr. Yüksel TERZ** Ör.Gör. Nurettin SAVA*** Naci MURAT**** Özet Üniversitelerde

Detaylı

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI

BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI BELEDYELERDE NORM KADRO ÇALIMASI ESASLARI Belediyelerin görevlerini etkin ve verimli bir ekilde yerine getirebilmeleri için ihtiyaç duydukları optimal (ihtiyaçtan ne fazla ne de az) kadronun nicelik ve

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu

Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 1 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi letmeleri A.. 30.06.2013 Tarihi tibarıyla Sona Eren Hesap Dönemine likin Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu Sayfa No: 2 Vakko Tekstil ve Hazır Giyim Sanayi

Detaylı

Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması Türk 180 Psikolojik... Danışma ve Rehberlik Dergisi 2011, 4 (36), 180-190 Romantizm ve Eş Seçimi Tutum Ölçeğinin Uyarlanması: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması The Adaptation Attitudes About Romance and

Detaylı

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz

Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz 2006 YILLIK RAPORU: UYUTURUCU FYATLARINDA DÜÜ, YAKALAMALARDA ARTI Avrupa da Uyuturucu imdi Her Zamankinden Daha Ucuz (23.11.2006, LZBON) Avrupa Uyuturucu ve Uyuturucu Baımlıı zleme Merkezi (EMCDDA), bugün

Detaylı

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri

Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik. öğrenci görüşleri Cilt:5 Sayı:1 Yıl:2008 Beden eğitimi ve spor eğitimi veren yükseköğretim kurumlarının istihdam durumlarına yönelik öğrenci görüşleri Süleyman Murat YILDIZ* Selçuk ÖZDAĞ** Özet Beden eğitimi ve spor eğitimi

Detaylı

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL *

ENGELL ÇOCUU OLAN ALELERN SOSYAL DESTEK ÖRÜNTÜLER VE BUNUN PSKOLOJK SALIK LE L KS. Uzm. Psk. Arzu YURDAKUL* Uzm. Psk. Alev GRL * Bu aratırma 1998 yılında 10. Ulusal Psikoloji Kongresinde sunulmu ve lkıık Dergisi Mart 1999 sayısında yayınlanmıtır. NGLL ÇOCUU OLAN ALLRN SOSYAL DSTK ÖRÜNTÜLR V BUNUN PSKOLOJK SALIK L L KS Özet Uzm.

Detaylı

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]:

Elementary Education Online, 6(3), , lköretim Online, 6(3), , [Online]: Elementary Education Online, 6(3), 452-468, 2007. lköretim Online, 6(3), 452-468, 2007. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr! " ##$ % &' (''$ (''&'$ $ &' %' #$$ ) $$''& ' &' $ ) & #$''& '$ *&'$ )

Detaylı

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM

GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM KTAP NCELEMES GÜNCEL GELMELER IIINDA LKÖRETM: MATEMATK-FEN-TEKNOLOJ-YÖNETM Editörler: Arif Altun ve Sinan Olkun Orhan KARAMUSTAFAOLU Yrd.Doç.Dr., Amasya Üniversitesi, Eitim Fakültesi, Dekan Yrd., AMASYA

Detaylı

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler

BOSAD Boya Sanayicileri Dernei TÜRK BOYA SEKTÖRÜ. Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler BOSAD Boya Sanayicileri Dernei Dünya Boya Ticaretindeki Gelimeler TÜRK BOYA SEKTÖRÜ Dünya ekonomisindeki gelimeyle paralel olarak dünya boya üretimi bugün 29,4 milyon ton civarında gerçeklemektedir ve

Detaylı

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY

TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY TOKAT EHRNDE MALA KARI SUÇLAR PROPERTY CRIMES IN TOKAT CITY Alper UZUN * Alpaslan ALAAOLU** Özet Mala karı ilenen suçlar mekânsal olarak farklı daılı kalıbına sahiptir. Bu çalımanın amacı; 2006 yılında

Detaylı

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES *

LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * LKÖRETM ÖRENCLERNE YÖNELK MÜZKSEL TME TESTNN GELTRLMES * DEVELOPMENT OF A MUSICAL AUDITION TEST TOWARD ELEMENTARY STUDENTS Dr. Elif TEKN GÜRGEN** Özet Bu aratırmanın amacı ilköretim 3. ve 4. sınıf örencilerinin

Detaylı

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN

YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER. Banu YANGIN YÖNETCLERN VE ÖRETMENLERN ALTI YA GRUBUNDAK ÖRENCLERN LKOKUMA-YAZMAYA HAZIRLANMALARINA YÖNELK BLGLER VE GÖRÜLER Banu YANGIN ÖZET Bu çalımanın amacı, yöneticilerin ve öretmenlerin altı ya grubundaki örencilerin

Detaylı

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE)

LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 8, Sayı 1, (2007), 51-61 51 LKÖRETM SOSYAL BLGLER DERS KTAPLARININ ÖRETMEN GÖRÜLERNE GÖRE DEERLENDRLMES (KIRIKKALE ÖRNE) Adem ÖCAL G.Ü.G.E.F.

Detaylı

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE)

BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) BREYSEL ÇALGI ETM I (KEMAN) DERS HEDEFLERNN GERÇEKLEME DÜZEYLERNN BELRLENMES * (A..B.Ü ÖRNE) Yrd.Doç.Dr. Öznur Öztosun Yrd.Doç.Dr. Dolunay Akgül Barı *1924-2004 Musiki Muallim Mektebinden Günümüze Müzik

Detaylı

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ Doç. Dr. Deniz Beste Çevik Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalı beste@balikesir.edu.tr

Detaylı

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING

HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING HZMET ÖNCES TÜRKÇE ÖRETMENLERNN ÖRETMEYE YÖNELK ENDELER CONCERNS OF PROSPECTIVE TEACHERS OF TURKISH ON TEACHING Derya YAYLI 1 Sevil HASIRCI 2 Özet Öretmenler hizmet öncesi dönemden balayarak öretmeye yönelik

Detaylı

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI

KONTROL SSTEMLER LABORATUARI YILDIZ TEKNK ÜNVERSTES ELEKTRK-ELEKTRONK FAKÜLTES KONTROL ve OTOMASYON MÜHENDSL BÖLÜMÜ KONTROL SSTEMLER LABORATUARI Doç.Dr. Haluk GÖRGÜN Ar.Gör. brahim ALIKAN Ar.Gör. Yavuz EREN STANBUL - 2010-1 - DiGiAC

Detaylı

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 -

*** Prof. Dr., Mersin Üniversitesi, Eitim Programları ve Öretimi Bölümü, tyanpar@gmail.com - 654 - Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 INTEL ÖRETMEN

Detaylı

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results:

ÖZET Amaç: Yöntem: Bulgular: Sonuçlar: Anahtar Kelimeler: ABSTRACT Rational Drug Usage Behavior of University Students Objective: Method: Results: ÖZET Amaç: Bu araştırma, üniversite öğrencilerinin akılcı ilaç kullanma davranışlarını belirlemek amacı ile yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı-kesitsel türde planlanan araştırmanın evrenini;; bir kız ve

Detaylı

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]:

Elementary Education Online, 7(1), 53-70, lköretim Online, 7(1), 53-70, [Online]: Elementary Education Online, 7(1), 53-7, 28. lköretim Online, 7(1), 53-7, 28. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr The Relationship between Teacher Candidates Learning Styles and Critical Thinking

Detaylı

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY

XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI DEMOGRAPHIC SITUATION OF KIREHR AT THE END OF XIX CENTURY GAZ ÜNVERSTES KIREHR ETM FAKÜLTES Cilt 7, Sayı 1, (2006), 21-33 21 XIX. YÜZYILIN SONLARINDA KIREHR SANCAI NIN DEMOGRAFK YAPISI Nejla GÜNAY Gazi Üniversitesi, Ankara/TÜRKYE Geli Tarihi: 28.11.2005 Yayına

Detaylı

Türkiye de Hanehalkı

Türkiye de Hanehalkı gücü, gelir, harcama ve yoksulluk açısından Türkiye de Hanehalkı Zaf er Yükseler Er can Tür kan TÜSAD Küresel Ekonomiye Ent egrasyon Sürecinde Büyüme Semineri 21 Mart 2008, Ankara Sunum çerii* I - gücü

Detaylı

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU

II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU II. KURUMSAL YÖNETM LKELER UYUM RAPORU KURUMSAL YÖNETM LKELERNE UYUM BEYANI Kordsa Global Endüstriyel plik ve Kord Bezi Sanayi ve Ticaret A.. (bundan böyle Kordsa Global veya irket diye anılacaktır) 01

Detaylı

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS

ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS VII. Uluslar ANALYSIS OF THE RELATIONSHIP BETWEEN LIFE SATISFACTION AND VALUE PREFERENCES OF THE INSTRUCTORS gursoymeric10@gmail.com, ramazankaratay@gmail.com ÖZET incelenmesidir. Çal demo Anahtar Kelimeler:

Detaylı

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002

Türkiye'de Kriz Döneminde Kur-Faiz-Borsa likilerinin Dinamik Analizi Banka-Mali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı: 11, ss: 47-56, 2002 Türkiye'de Kriz Döneminde KurFaizBorsa likilerinin Dinamik Analizi BankaMali ve Ekonomik Yorumlar, Sayı:, ss: 4756, 2002 Osman KARAMUSTAFA * Yakup KÜÇÜKKALE ** Giri Finans literatüründe döviz kurları ile

Detaylı

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı, Yalılık. Abstract

Anahtar Kelimeler: Ölüm Kaygısı, Tanrı Algısı, Yalılık. Abstract Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 8 Sayı: 38 Volume: 8 Issue: 38 Haziran 2015 June 2015 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 YALI HASTALARDA

Detaylı

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor

THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor THOMAS TÜRKİYE PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları Özet Rapor Amaç Aşamalar Örneklem Analizler PPA Güvenilirlik, Geçerlilik ve Standardizasyon Çalışmaları nın amacı, yeni örneklemler

Detaylı

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV

ABSTRACT $WWLWXGHV 7RZDUGV )DPLO\ 3ODQQLQJ RI :RPHQ $QG $IIHFWLQJ )DFWRUV ÖZET Amaç: Araştırma, Aile Planlaması (AP) polikliniğine başvuran kadınların AP ye ilişkin tutumlarını ve bunu etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla yapılmıştır. Yöntem: Tanımlayıcı tipteki bu araştırma

Detaylı

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU

ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Ahi Evran Üniversitesi Kırehir Eitim Fakültesi Dergisi (KEFAD) Cilt 7, Sayı 2, (2006), 335-343 335 ORTAK KELME HAZNES KAZANDIRMADA LKÖRETM SEKZNC SINIF TÜRKÇE DERS KTAPLARININ DURUMU Mehmet KURUDAYIOLU

Detaylı

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN BRANŞLARINA KARŞI TUTUMLARININ İNCELENMESİ Sibel AÇIŞLI 1 Ali KOLOMUÇ 1 1 Artvin Çoruh Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, İlköğretim Bölümü Özet: Araştırmada fen bilgisi

Detaylı

ÖĞRETMENLERİN ÖZ BENLİK DEĞERLENDİRMESİNİN DAMGALAMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

ÖĞRETMENLERİN ÖZ BENLİK DEĞERLENDİRMESİNİN DAMGALAMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA ÖĞRETMENLERİN ÖZ BENLİK DEĞERLENDİRMESİNİN DAMGALAMA EĞİLİMİNE ETKİSİ: ANKARA İLİ ÖĞRETMENLERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Gökhan GÜNEY Kara Harp Okulu gguney@kho.edu.tr Dr. Hakan BAYRAMLIK Kara Harp Okulu hbayramlik@kho.edu.tr

Detaylı

TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES

TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES ! "#$#%$#%&$#' #$$ TME ENGELL YETKNLERN FARKLI ORTAMLARDA KULANDIKLARI LETM YÖNTEMLERNN/BECERLERNN NCELENMES Çogun GÜRBOA T.C. Babakanlık Özürlüler daresi Bakanlıı Yrd. Doç. Dr. Tevhide KARGIN Ankara Üniversitesi

Detaylı

İÇİNDEKİLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM

İÇİNDEKİLER REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIM REHBERLİK VE PSİKOLOJİK DANIŞMADA ÖLÇME ARAÇLARININ KULLANIMI... 3 Ölçme Araçlarının Kullanılmasında Gözetilecek Hususlar... 4 KARAR STRATEJİLERİ

Detaylı

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Aratırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 33 Volume: 7 Issue: 33 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 SOKAKTA YAAYANLARA YÖNELK SOSYAL SORUMLULUK

Detaylı

DELTA MENKUL DEERLER A..

DELTA MENKUL DEERLER A.. sayfa No: 1 A) Giri 1.Raporun Dönemi: Bu rapor, Delta Menkul Deerler A.. kuruluunun 1 Ocak 2008 31 Mart 2008 çalıma dönemini kapsamaktadır. 2. Ortaklıın Unvanı: Delta Menkul Deerler A.. 3. Dönem çinde

Detaylı

E-Beyanname* *connectedthinking

E-Beyanname* *connectedthinking E-Beyanname* Neden E-beyanname? Maliye Bakanlıı, Tüm dünyada hızla gelien bilgi ilem teknolojilerinden yararlanmak, Vergi beyannameleri ile bildirim ve eklerinin hızlı, kolay bir ekilde beyanını salamak,

Detaylı

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination

Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers Civil Servant Selection Examination Elementary Education Online, 7(2), 323-332, 2008. lköretim Online, 7(2), 323-332, 2008. [Online]: http://ilkogretim-online.org.tr Predictive Validity of the Science and Technology Pre-service Teachers

Detaylı