TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ SAĞLIK YETENEĞİ YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : , No: 86/11092 Dayandığı Kanunların Tarihi : , No: , No: , No: , No: , No: , No: 1076 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : , No: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Kanuni Dayanak ve Ekler Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı, Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli askeri ve sivil personel ile askerlik görevi ile yükümlü vatandaşların Silahlı Kuvvetlerdeki görevlere uyarlık bakımından sağlık yeteneklerini tesbit etmek ve barışta ve savaşta yapılacak sağlık işlemlerini düzenlemektir. Kapsam Madde 2- (Değişik: /1 md.) Bu Yönetmelik; 1076 sayılı Yedek Subaylar ve Yedek Askeri Memurlar Kanunu, 1111 sayılı Askerlik Kanunu, 211 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri İç Hizmet Kanunu, 926 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetleri Personel Kanunu, 3269 sayılı Uzman Erbaş Kanunu, 3466 sayılı Uzman Jandarma Kanunu, 4678 sayılı Türk Silâhlı Kuvvetlerinde İstihdam Edilecek Sözleşmeli Subay ve Astsubaylar Hakkında Kanun ve 6191 sayılı Sözleşmeli Erbaş ve Er Kanunu gereğince Türk Silahlı Kuvvetleri mensubu olan personeli, askeri öğrenci ve askeri öğrenci adaylarını, sivil personel ile ilgili kanunlar gereğince Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli personeli, askerlik görevi ile yükümlü vatandaşları ve bu Yönetmeliği uygulamakla görevli kişi, makam ve kuruluşları kapsar. Dayanak Madde 3 - Bu Yönetmelik, 2 nci maddede belirtilen kanunlarının ilgili maddeleri uyarınca hazırlanmıştır. Yönetmeliğe Bağlı Ekler Madde 4 - Bu Yönetmeliğe bağlı ekler aşağıda gösterilmiştir: 1) (Değişik: /2 md.) Türk Silahlı Kuvvetlerinde görevli general, amiral, üstsubay, subay, yedek subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve er, askeri öğrenci, yedek subay adayları, yükümlüler ve erlerin sağlık yeteneklerine göre gruplandırmalarını gösteren Hastalık ve Arızalar listesi. 2) General, amiral, üstsubay, subay, yedek subay ve astsubayların sağlık yeteneklerine göre yapılacak sınıfında bırakma, yeniden sınıflandırma, sağlık sebebiyle Silahlı Kuvvetlerden ayırma ve askerlikten çıkarma işlemlerine esas teşkil eden 1 ve 2 numaralı Sınıflandırma Çizelgeleri. 3) (Ek: /1 md.) Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu 4) (Ek: /1 md.) Terhis Öncesi Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu.

2 5) Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Raporu örneği. 6) Sağlık Kurulu Muayene Fişi örneği. İKİNCİ BÖLÜM Yükümlülerin Sağlık Muayeneleri Sağlık Muayenesi Madde 5 - (Değişik: / md.) Askerlik Kanunu gereğince yükümlülerin sağlık muayeneleri, askerlik şubelerinin bulunduğu yerlerde, öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde tek tabip tarafından aşağıdaki şekilde yapılır. 1) (Değişik: /2 md.) Ruh ve beden durumları ile iç organları dikkatle gözden geçirilir, nabız sayılır, kan basıncı ölçülür, çıplak olarak belirlenen boy ve kilolar tespit edilir. Soluk alma ve vermedeki göğüs genişlikleri ve muayene sonunda bulunan hastalık ve arızalar kaydedilir. Yükümlünün bildiği herhangi bir hastalık veya arızası olup olmadığına ilişkin ve muayene sırasında herhangi bir sağlık yakınması bulunup bulunmadığına ilişkin ekte yer alan Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formuna uygun yazılı beyanı alınır. Yükümlünün beyan ettiği hastalık veya arızasına ilişkin elinde mevcut bulunan tıbbi belgelerin birer örnekleri de alınarak yükümlünün beyanı ile birlikte askerlik şubesinde muhafaza edilir. 2) (Değişik: / md.) Yükümlünün beyan ettiği hastalık veya arızası ya da fizik muayene ile saptanan bozuklukları nedeniyle muayene sonucunda karar verilemeyenlerle gözlem altında bulunmaları, uzman tabip tarafından değerlendirilmeleri veya laboratuar ya da görüntüleme tetkikleri gibi ileri tetkiklerle değerlendirilmeleri gerekenler, şayet aile hekimi ya da resmi sivil sağlık kuruluşunda görevli tek tabip tarafından muayene edilmiş ise en yakın asker hastanesine gönderilir. Yükümlü asker hastanesinde tek tabip tarafından muayene edilmiş ise ilgili uzmana yönlendirilir. 3) (Ek: / md.) Yükümlüler hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporlarını tanzim etmeye yetkili makam, asker hastanesi sağlık kuruludur. Ancak, yatalaklar ile gözle görülür rahatsızlığı bulunanlar hakkında ertesi yıla bırakma, sevk geciktirmesi veya askerliğe elverişli değildir kararlı sağlık raporları, askerlik şubesi başkanı veya vekili ile mülki amirliklerce görevlendirilen resmi iki sivil (varsa biri aile hekimi) tabipten teşkil edilecek geçici sağlık kurulunca verilebilir. Ayrıca ihtiyaç duyulması halinde bu kurul resmi iki sivil tabipçe de oluşturulabilir. Geçici sağlık kurulunca haklarında karar verilemeyen yükümlüler askerlik şubelerince en yakın asker hastanesine sevk edilir. 4) (Ek: /2 md.) Yükümlü tarafından beyan edilmeyen ya da fizik muayene sırasında belirti ve bulgusuna rastlanamayan çeşitli hastalık ve arızaların ortaya konması veya taranması için laboratuar veya görüntüleme tetkiki gibi ileri tetkikler yapılması gerekmez. Yükümlülerin bu şekilde gerçekleştirilen sağlık muayenelerinde askerliğe elverişli bulunmaları, kendilerinin muayene tarihinde tam sağlıklı olduklarını göstermez ve silâh altına alındıktan sonra saptanan hastalık ve arızalarının askerlik sırasında ortaya çıktığının kanıtı veya karinesini tek başına oluşturmaz. 5) (Ek: /2 md.) Askerlik görevinin bitiminde erbaş ve erler hakkında birlik tabibi tarafından Terhis Öncesi Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu düzenlenir ve diğer formlar ile birlikte askerlik şubesinde yükümlünün şahsi dosyası imha edilinceye kadar muhafaza edilir.

3 Gruplandırma Madde 6 (Değişik birinci paragraf: / md.) Askerlik çağına giren yükümlüler, yoklamaları sonucunda askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır. 1) Askerliğe elverişli olanlar: Sağlık yetenekleri bakımından hiçbir hastalık ve arızası bulunmayanlar ile hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerine girenlerdir. 2) Askerliğe elverişli olmayanlar: Hastalık ve arızaları, Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerine girenlerdir. Yoklama Dışında Yapılan Sağlık Muayeneleri Madde 7 (Madde başlığıyla birlikte değişik: / md.) Yoklamada arıza ve hastalıkları gözden kaçanların, sevki sırasında rahatsızlığını beyan edenlerin, yoklama kaçağı ve bakayaların muayeneleri, askerlik şubesinin bulunduğu yerde öncelikle varsa kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından, yoksa en yakın resmi sivil sağlık kuruluşunda veya asker hastanelerinde bulunan tek tabip tarafından yapılır. Sağlık kuruluşlarına sevkten önce Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formunun doldurulması sağlanır. Yurtdışında Bulunan Yükümlülerin Sağlık Muayeneleri Madde 8- (Değişik: / md.) Yurtdışında yaşayan askerlikle yükümlü vatandaşlardan herhangi bir hastalık veya arızası olmayanların sağlık muayeneleri, yükümlünün kayıtlı olduğu aile hekimi tarafından veya konsolosluklarca uygun görülecek resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır ve düzenlenecek yoklama formları doğrudan vatandaşın kayıtlı olduğu askerlik şubesi başkanlıklarına gönderilir. Yurtdışında yoklaması yapılanlar için Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu düzenlenmez. Ancak, bu yükümlülerden üçüncü fıkranın (d) bendi kapsamına girenler ile haklarında Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca verilen kararlara karşı yapılan itirazlar sonucunda yurtiçindeki asker hastanelerine sevki gerekenler için sevkten önce Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu düzenlenir. Askerlik yükümlülüğünü fiilen silah altına alınmayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biri ile yerine getirecek olanların yoklamaları yaptırılmaz. Fiilen silah altına alınacak olsun ya da olmasın, askerlik hizmetini yerine getirmeye engel sağlık sorunu olduğunu beyan eden veya görünüşlerinden hastalık veya arızası olduğu anlaşılanların muayeneleri konsolosluklarca uygun görülecek resmi sağlık kuruluşlarında yaptırılır ve iki tabip tarafından imzalanan muayene ve tetkik sonuçları, Türkçe tercümeleri ile birlikte konsolosluklarca onaylanarak Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığına gönderilir. Bu raporlar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca incelenir ve aşağıdaki kararlardan biri ile onaylanarak Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Dairesi Başkanlığına gönderilir: a) Askerliğe Elverişlidir. b) Askerliğe Elverişli Değildir. c) Ertesi Yıla Bırakma. ç) Sevk Geciktirmesi. d) Yurtiçinde Bir Asker Hastanesinde Muayenesi Uygundur. Ancak, fiilen silah altına alınmayı gerektirmeyen askerlik hizmet çeşitlerinden biri için başvuruda bulunmuş olanlar hakkında Sevk Geciktirmesi kararı verilmez.

4 Sehven bu şekilde karar verilmiş olanların raporlarına Ertesi Yıla Bırakma kararı verilmiş gibi işlem yapılır. Bu kararlara karşı yapılan itirazlar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığınca belirlenecek yurtiçindeki asker hastanelerinde yapılacak kontrol muayenelerine göre sonuçlandırılır. Son Yoklamada Yapılacak Sağlık İşlemleri Madde 9 - (Mülga: / md.) Askerliğe Elverişli Olan ve Olmayanlar Hakkında Yapılacak İşlemler Madde 10 (Değişik: / md.) Yoklamaları yapılan yükümlüler, askerliğe elverişli olanlar ve askerliğe elverişli olmayanlar olmak üzere gruplandırılır. (Değişik: / md.) Yoklamaları sırasında geçici sağlık kurullarınca askerliğe elverişli olmadığı tespit edilen yükümlüler askere alınmazlar. Bu yükümlüler hakkında yerli askerlik şubesince işlem yapılıyor ise üç nüsha, yabancı askerlik şubesince işlem yapılıyor ise dört nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir ve onaylanan raporlar kesinleşir. Kesinleşen raporlardan biri ilgiliye verilir, biri onay makamınca, diğeri ise yerli ve yabancı askerlik şubesi başkanlığınca muhafaza edilir. (Değişik: / md.) Sağlık durumları geçici olarak bozuk olan yoklamaya tabi yükümlülere ertesi yıla bırakma, sevke tabi olanlara sevk tehiri kararı verilir ve üç nüsha rapor düzenlenerek onay makamlarına gönderilir. Raporları onaylanan bu yükümlülere ertesi yıla bırakma veya sevk tehiri işlemi yapılır. Onay makamlarınca tekrar muayenesine lüzum görülen yükümlüler, yeniden muayeneye gönderilir ve bunlara muayene sonucu alacakları rapor kararlarına göre işlem yapılır. Ertesi yıla bırakılanlar veya herhangi bir sebeple bir defadan fazla sağlık muayenesine tabi tutulanlar hakkında, her bir işlem öncesinde Yükümlülere Yoklamalarda Uygulanacak Sağlık Durumu Hakkında Bilgi Formu doldurulur. Tabipler tarafından kesin karar verilemeyenler, en yakın asker hastanelerine gönderilir. Bunların kesin kararları, bu hastanelerin sağlık kurullarınca verilir. Geçici Sağlık Kurulu Raporu Madde 11-(Değişik: / md.) Sağlık durumları askerliğe elverişli olmayanlar ile geçici hastalık ve arızalarından dolayı ertesi yıla bırakılanların veya sevki geciktirilenlerin askerlik şubesi başkanlığı geçici sağlık kurulunca düzenlenen raporları, Askerlik Şubesi Rapor Defterine işlenir. Askerlik şubesi başkanlığı geçici sağlık kurulları tarafından tanzim edilen Ertesi Yıla Bırakma ve Sevk Geciktirmesi kararlı sağlık raporları askerlik şubesinin bağlı olduğu askeralma bölge başkanlığı, Askerliğe Elverişli Değildir kararlı sağlık raporları ise Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı tarafından onaylanmayı müteakip kesinleşir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Yükümlülerle Erlerin Sağlık Yeteneğine Göre Sınıflandırılmaları Yükümlülerle Erlerin Sağlık Yeteneklerine Göre Sınıflandırılmalarındaki İlkeler Madde 12 - Sağlık yeteneklerine göre askerliğe elverişli olan yükümlülerin Türk Silahlı Kuvvetlerinin hangi sınıflarına ayrılacakları sağlık ve diğer yetenekleri gözönünde tutularak askeralma teşkilatı tarafından tesbit edilir.

5 Birlik ve kurumlarda görevli erlerle sevk erlerinde bulunan, hayat için tehlike göstermeyen ameliyatla giderilmesi mümkün hastalık ve arızalar, istedikleri takdirde giderilir. Ameliyata razı olmayanlara bu Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. Hayat için tehlike oluşturan hastalıklarda (mide delinmesi, akut apandisit, boğulmuş fıtık gibi) kişinin izni alınmaksızın cerrahi girişim ve tedavi sonucuna göre işlem yapılır. Askerliğe Elverişli Olanların Sınıflandırılması Madde 13- (Değişik: /8202/2 md.) Askerliğe elverişli olanların sınıflandırılmaları, aşağıdaki sağlık ve diğer yetenekleri göz önünde bulundurularak yapılır. 1) Piyade: Sağlamlar ile arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. 2) Topçu: A - Sağlamlar, B - Arızaları A dilimine girenler, C - Kas ve iskelet sistemi gelişmiş olanlar, bu sınıfa verilir. D - Sahra topçusuna ayrılacakların boyları 160 cm den aşağı olmamalıdır. E - Kulak zarları delik olanlar tercih edilir. 3) Hava Savunma: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. 4) Tank ve Zırhlı Süvari: A - Solunum, dolaşım ürogenital sistemleri ve özellikle büyük eklemleri sağlam olanlar, B - (Değişik: /7 md.) Her iki gözde görme derecesi ayrı ayrı tam olan ve diskromatopsi bulunmayanlar (Tank şoförlerinde tashihli görmesi her iki gözde ayrı ayrı tam olmak kaydıyla 1.00 diyoptriyi aşmayan, geri kalan tank personelinde 3.00 diyoptriye kadar miyopi, hipermetropi ve her çeşit astigmatizma kabul edilir.), C - İşitmesi tam olan, kulaklarda yerleşmiş iltihaplı hastalıklar bulunmayanlar, D - Sinir ve ruh sistemleri sağlam olanlar, E - Bedenen ağır işlere dayanacak güçte olanlar, F - Sindirim sisteminde göreve engel olacak iltihaplı hastalıklar, faal veya geçirilmiş mide ve barsak ülserleri bulunmayanlar, G - Ağır işlere ve fizikî hareketlere engel derecede şişmanlığı bulunmayanlar, H - Ayaklarında motor çalıştırmaya engel şekil bozuklukları, eklem yapışıklıkları ve bacaklarda varis bulunmayanlar, I - Boyları 160 cm den aşağı olmayanlar, bu sınıfa verilir. J - Göz kapakları rahatsız olmak ve konjektiva hastalıkları, bu sınıfa verilmeye engeldir. Klostro-fobia (kapalı yerde bulunma fobisi) bulunanlar bu sınıfa alınmaz. Uzun müddet kapalı yerde kalmaya dayanıklı olanlar tercih edilir. 5) Süvari: Kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş bulunan, boyları 164 ilâ 172 cm arasında olan tam sağlamlar bu sınıfa verilir. 6) İstihkâm: Diskromatopsi bulunmayan, sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. 7) Muhabere: Görme ve işitme fonksiyonları sağlam olup, diğer sistemlerdeki sağlık nitelikleri A dilimine girenler bu sınıfa verilir. 8) Ulaştırma: Diskromatopsi bulunmayan, sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. 9) Sıhhiye: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir.

6 10) Kimya: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. Endüstri meslek lisesi, meslek lisesi veya teknik liseyi bitirmiş veya bitirmeden ayrılmış olanlara öncelik verilir. 11) (Değişik: /717-1 md.) Ordudonatım, İkmal ve Bakım: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler bu sınıfa verilir. 12) Mızıka (Bando): Dişleri muntazam, dudakları ince olanlar ve solunum sistemi sağlam olanlar bu sınıfa verilir. Saz, caz ve diğer müzik aletlerinden birini çalabilenlere öncelik verilir. 13) (Değişik: / md.) Jandarma: Sağlamlar ve arızaları A dilimine girenler, kas ve iskelet sistemleri iyi gelişmiş olanlar, gö z, kulak, burun ve boğazları sağlam olan, kekemeliği olmayanlar, boyları 160 cm den yukarı bulunanlar, bu sınıfa verilir. 14) Şoför: Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanan erler: A - Trafik ehliyetnameleri için sağlık nitelikleri, Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre tespit edilir. B - Türk Silâhlı Kuvvetleri motorlu araçları için verilecek şoför ehliyetnamelerinde sağlık nitelikleri, Kara Kuvvetleri Komutanlığının "Şoför Eğitimi Devamlı Talimatı"na göre tespit edilir. C - Emniyet Müdürlüğü Trafik Şubesinden alınan ehliyetnameleri bulunan şoförlerin ayrıca askerî hastahanelerin sağlık kurullarından rapor almasına ihtiyaç yoktur. D - Şoför olacak erlerin sağlık nitelikleri: (a) Göz: (I) Görmeleri iki gözde de ayrı ayrı 0,7'den az olmayanlar, (II) Gece görüşleri ve görme alanları normal olanlar, (III) Göz hareketleri normal olup çift görmesi olmayanlar, (IV) Diskromatopsi, albinismus, nistagmus ve kapak hastalığı (entropium, ektropium ve benzeri) bulunmayanlar, (V) Refraksiyon kusuru -3 diyoptriyi aşmayan hipermetropi miyopi ve eksenler arasındaki farkı 1 diyoptriyi aşmayan muhtelif cins astigmatizması olanlar, askerî şoför olarak yetiştirilirler. (VI) (Değişik: /7 md.) Motorlu ulaştırma ve harp araçlarını kullanan erbaş ve erlerde gözlükle düzeltme kabul edilir, ancak araç kullanırken gözlük takmaları zorunludur. Gözlüğü yanında bulunmayanlar (zırhlı paletli araç kullanan personelin kask takma durumları hariç) araç kullanamazlar. (b) Kulak: (I) Kulaklarda işitme kuvveti tam olmalıdır. (II) Kulak uğultusu, çınlama, baş dönmesi gibi arızalar bulunmamalıdır. (III) Burun ve boğazda, Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerinde belirtilen arızalar, şoförlüğe engel değildir. B dilimlerinde belirtilen arızalar şoför olmaya engeldir. (c) İç sistemler: Ağır diyabet, araç kullanırken hayatı tehdit edici kalp ve damar hastalıkları, ileri derecede böbrek yetersizliği, açık akciğer tüberkülozu, devam eden bulaşıcı hastalıklar bulunmamalıdır. (d) Kas ve iskelet sistemi tam ve sağlam olmalıdır. Şoför olacak erlerin boyları 160 cm den aşağı olmamalıdır. Fıtık, varis gibi arızaları bulunmamalıdır. (e) (Değişik: /7 md.) Ruhsal durum: (I) Psikotik ve Bipolar bozukluklar bulunmamalıdır. (II) Mental Retardasyon bulunmamalıdır. (III) Madde kötüye kullanımı ve bağımlılığı bulunmamalıdır.

7 (IV) Organik ruhsal bozukluklar bulunmamalıdır. (V) Antisosyal kişilik bulunmamalıdır. (f) Sinir sistemi: (I) Santral sinir sisteminin hastalık, arıza ve sekelleri bulunmamalıdır. (II) (Mülga: /7 md.) (III) Periferik sinir sisteminin araç kullanmaya engel felçleri bulunmamalıdır. (IV) Araç kullanmaya engel olan kas hastalıkları olmamalıdır. (V) Her türlü konvülsiyonlu veya konvülsiyonsuz epileptik nöbetleri olmamalıdır. (VI) Otonom sinir sistemi arızası olmamalıdır. Devamlı olarak ve özellikle eğitim ve öğrenim başlangıcında şoförlüğe ayrılmış erlerin kendilerine verilmiş göreve karşı olan tavır ve hareketleri, amirleri ve kıt a tâbipleri tarafından dikkatli ve yakından tetkik ve takip edilerek, yetersizlik gösterenler, şoförlük görevinden uzaklaştırılırlar. Beden ve ruh yeteneklerinde en küçük bir şüpheyi uyandıranlar, izleyenler tarafından bir anketle uzman tabibe gönderilirler. 15) Komando: Kendi beyanı ve doktor muayenesi ile sağlam olanlardan; kas ve iskelet sistemi iyi gelişmiş bulunanlar, çevik olanlar, yargılama ve kavrama yeteneği süratli bulunanlar, refleksleri kuvvetli olanlar, görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar arasından ve sağlık kurulundan geçirilmek kaydıyla seçilirler. Bunların, iç hastalıkları, ortopedi, genel cerrahî, göz, kulak burun boğaz, ruh sağlığı ve hastalıkları ile lüzum görülen diğer branşlardan sağlık muayeneleri yapılır. Aşağıda yazılan lâboratuvar muayeneleri her komando adayına kesinlikle yapılır. A - Mikrofilm veya postero anterior akciğer grafisi, B - Kan sayımı, C - Tam idrar tahlili, D - HbsAg, E - Lüzum görülen diğer lâboratuvar muayeneleri. 16) Paraşütçü: Piyade sınıfı sağlık niteliklerine sahip olanlardan: A - Boyları 160 (dahil) cm den aşağı olmayanlar, B - Öncelikle gönüllü olanlar, C - Benzin kokusundan etkilenmeyenler, D - Evvelce kırık, çıkık gibi kaza geçirmemiş ve romatizması bulunmayanlar, E - Paraşütle atlamaya engel herhangi bir ameliyat geçirmemiş olanlar, F - Paraşütçü muayenesini kazanmış bulunanlar, G - Atletik bir vücuda sahip bulunanlar, H - Görme dereceleri düzeltmesiz tam olanlar, arasından seçilirler. 17) (Değişik: /11783/1 md.) Deniz Kuvvetleri, Hava Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik Komutanlığına ayrılacak erlerin sağlık yetenekleri bu Yönetmeliğin altıncı ve yedinci bölümlerinde belirtilmiştir. 18) (Değişik: /2769/1 md.) Uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er adaylarındahepatit B, Hepatit C, HIV, yaygın sekelli iyileşmiş ya da aktif tüberküloz ile kronikleşme özelliğindeki herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunmamalı ve ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır. Diskromatopsi bulunmamalı ve tashihli görmeleri tam olmalıdır. Bu şartları taşıyan adayların asker hastaneleri sağlık kurullarından alacakları sağlık raporlarındaki kararlarda istihdam edilecekleri sınıfa ait sınıflandırma çizelgesinin subay/astsubay sütununda karşılığı (A) diliminde (+) olanlar göreve alınır, (A) diliminde (-) ve (x) olanlar ile (B) ve (D) diliminde olanlar alınmazlar. Boy ve kilo oranlarında 25 inci madde esas alınır.

8 Alımı yapacak komutanlıklar, 25 inci maddedeki tablolarda belirtilen alt limitlerin daha aşağısında veya üst limitlerin daha yukarısında olmamak kaydıyla, adaylarda arayacakları boy ve kilo alt ve üst limitlerini kendileri tespit eder ve broşürlerinde yayımlar. Bu esaslara göre ön elemeden geçirilen adaylar, daha sonra tam teşekküllü asker hastanelerinde yapılacak muayeneleri sırasında 25 inci maddedeki tablolara göre değerlendirilerek sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilir. 19) (Değişik: /3 md.) Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler, sınıfı görevlerine devam ederler. Bu personelden, A/16 F3, A/17 F3, A/43 F5, A/52 F3 maddeleri hariç olmak üzere hastalık ve arızaları A dilimine giren personel, komando görevine de devam eder. Uzman erbaş statüsünde olup da, astsubay olmak için başvuranlar hakkında müracaat ettiği sınıfın Astsubay Çavuş ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş rütbelerindeki astsubayların sağlık nitelikleri aranır. Hastalık ve Arızalar Listesinin B ve D dilimlerinde belirtilen rahatsızlıklara sahip olan uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hakkında Türk Silahlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz kararı verilir. (Ek paragraf: / md.) Yurtdışına gönderilecek uzman erbaş, sözleşmeli erbaş ve erler ile erbaş ve erlere asker hastanelerinden sağlık raporu aldırılır. Bu rapora göre sınıfı görevini yapacak sağlık niteliğini taşıyanlar yurtdışına gönderilir. 20) Uzman jandarma yetiştirilmek üzere uzman jandarma okuluna alınacak uzman jandarma adaylarında, askerî okullara alınacak öğrenci adaylarının sağlık nitelikleri aranır. 21) Uzman jandarma statüsünde bulunup, astsubay olmak için başvuranlar hakkında, "Jandarma Astsubay Çavuş ve Jandarma Astsubay Kıdemli Üstçavuş" rütbelerindeki astsubayların sağlık nitelikleri aranır. Belirtilen rütbelerde sınıfı görevini yapabilecek derecede hastalık ve arızası bulunan uzman jandarmalar astsubay adayı olabilir, ancak sınıf değişikliğini gerektiren hastalık ve arızası bulunan uzman jandarmalar astsubay adayı olamaz. Uzman jandarma çavuş ile uzman jandarma üçüncü kademeli çavuş rütbelerindeki uzman jandarmalara, "Astsubay Çavuş ve Astsubay Kıdemli Üstçavuş"; uzman jandarma dördüncü kademeli çavuş ve daha üst rütbedeki uzman jandarmalara ise "Astsubay Başçavuş ve Astsubay Kıdemli Başçavuş" rütbelerindeki astsubayların sağlık nitelikleri uygulanır. Ancak, bunlardan sınıfı ile ilgili sağlık niteliklerini kaybedenlere sınıf değişikliği işlemi yapılmayıp, bu personel, sınıflarının geri hizmetlerinde veya karargâh ve kurumlarda istihdam edilirler (Jandarma sınıfında söz konusu rütbelerde sınıfı görevini yapamayacak derecede hastalık ve arızası olup da, Kara Kuvvetleri Komutanlığı 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinde levazım, personel, ordudonatım ve maliye sınıflarında görev yapabilecek durumda bulunan uzman jandarmalar hakkında, karargâh ve kurumlarda görev yapma kararı verilir. Ancak, belirtilen sınıflarda da görev yapamayacak derecede hastalık ve arızası bulunanlar hakkında "Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Görev Yapamaz" kararı verilir.). Sınıf Değiştirmesi Gereken Erler Hakkında Yapılacak İşlem Madde 14 (Değişik: /4 md.) Uzman erbaşlar ile sözleşmeli erbaş ve erler hariç olmak üzere askere alındıktan sonra askeri hastanelerin sağlık kurullarından aldıkları rapor üzerine sınıf değiştirme işlemi yapılması gereken erlerin raporları, Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığı Sağlık Hizmetleri Daire

9 Başkanlığı tarafından onaylanır ve bu erler kuvvet komutanlıkları tarafından kendi kuvvet komutanlıkları içinde sağlık yeteneklerine uygun başka bir sınıfa geçirilir. Askerliğe Elverişli Olmayan Erler Hakkında Yapılacak İşlem Madde 15 (Değişik: /8 md.) Askere alındıktan sonra asker hastanelerinin sağlık kurullarından "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alan erler, raporlarının onaylanmasını beklemek üzere bu hastaneler tarafından yerli kayıtlı bulunduğu askerlik şubesi emrine gönderilir. Ayrıca durum silah altında bulunanların birliklerine duyurulur. Terhis işlemleri, raporları ilgili makamlarca onaylanıp askerlik şubesine geldikten sonra ilgili yönergeye göre yapılır. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alanlar gerektiğinde ilgili makamlarca yeniden asker hastanelerinin sağlık kurullarına muayeneye gönderilerek alacakları son rapor kararına göre, ilgili yönerge gereğince işlem görür. "Askerliğe Elverişli Değildir" kararı alanlar emsalinin kanunda yazılı yaş sınırı dışına çıkma tarihine kadar Milli Savunma Bakanlığınca gerektiğinde tekrar muayene ettirilerek alacakları son rapor kararına göre işlem görür. Geçici Hastalıkları ve Arızaları Tesbit Edilen Yükümlü, Er ve Erbaşlara Yapılacak İşlemler Madde 16 - Geçici hastalık veya arızaları olan yükümlülerle er ve erbaşlara aşağıdaki işlemlerden biri yapılır. 1) Ertesi yıla bırakma, 2) Sevki geciktirme, 3) Hava değişimi. Bu işlemleri gerektiren hastalık ve arızalar bu yönetmeliğin arızalar listesinin C dilimlerinde gösterilmiştir. Ertesi Yıla Bırakma İşlemi Madde 17 - (Değişik: / md.) Yoklamada veya yoklamadan sonra gönderildikleri sağlık kurullarında yapılan muayeneleri sonucu geçici bir hastalık veya arızaları tesbit edilenlere ertesi yıla bırakma işlemi yapılır. Sevki Geciktirme Madde 18 - Askerliklerine karar verilen yükümlülere, sevkleri tarihine kadar geçecek süre içerisinde, hastalanır veya arızalanırlarsa, askerlik şubelerince gönderilecekleri sağlık kurullarında muayene sonucu alacakları raporlara göre sevki geciktirme işlemi yapılır. Hava Değişimi Madde 19 - Askerlik şubelerince birliklerine sevklerinden sonra geçici bir hastalığı tesbit edilen er ve erbaşlara hava değişimi işlemi yapılır. Yükümlüler ve Erlere Yapılacak Kesin İşlemler Madde 20 - (Değişik: /3627/2 md.) Geçici hastalık ve arızaları olanlara, hastalıkları geçinceye kadar veya sekel haline gelinceye kadar sevki geciktirme, ertesi yıla bırakma veya hava değişimi işlemi yapılır. Bu süre, hiçbir zaman toplam olarak ilk işlem tarihinden itibaren 5 yılı geçemez. Sabitleşmiş hastalık ve arızalarda bu 5 yıllık süre beklenmeden kesin karar verilir ve Hastalık ve Arızalar Listesinin uygun madde ve fıkralarına göre kesin işlem yapılır. Derhal Kesin İşlem Yapılacak Haller

10 Madde 21 - Yükümlü, er ve erbaşlarda sabitleşmiş hastalık ve arızalar bulunursa ertesi yıla bırakma, sevki geciktirme veya hava değişimi işlemi yapılmaz; ilk raporları ile Hastalık ve Arızalar Listesindeki uygun madde ve fıkralara göre kesin işlem yapılır. Hastalık ve Arızaların Birleşmesi Madde 22 - Yükümlü, er ve erbaşlarda tesbit edilen birden fazla hastalık veya arıza sekelleri ayrı ayrı olarak Hastalık ve Arızalar Listesinin A dilimlerindeki askerliğe elverişli fıkralarına girdikleri halde, bu hastalık ve arızaların toplamı kişinin askerlik görevi yapmasına engel olacak nitelikte ise, sağlık kurullarınca bu kişiye "Askerliğe elverişli değildir" işlemi yapılır. Sınır Vakalarda Karar Yetkisi Madde 23 - (Değişik:30/1/ /9106 K.) Bu Yönetmeliğin Hastalık ve Arızalar Listesinde tam karşılığı bulunmayan sınır vak'alarda son karar, Milli Savunma Bakanlığı Sağlık Dairesi Başkanlığı kanalı ile gönderileceği, Gülhane Askeri Tıp Akademisi Profesörler Sağlık Kurulunca verilir. Bu karar kesindir, karara itiraz edilemez. Hastalık ve Arızaları Devamlı Olacaklara Yapılacak İşlem Madde 24 - Hastalık ve arızaları devamlı ve her türlü askerlik görevine engel olacak durumda olan yükümlülerle erlere, bu yönetmeliğin 6 ncı maddesine göre işlem yapılır. DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Askeri Öğrenci Adayları ile Askeri Öğrencilerde Aranacak Sağlık Yetenekleri Öğrenci Adaylarının Sağlık Yetenekleri Madde 25 - (Değişik Birinci Fıkra: / md.) Askerî öğrenci adaylarının sağlık kurulu muayeneleri; tam teşekküllü asker hastanelerinde veya Türk Silâhlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca sağlık kurulu muayenesi yapmaya yetki verilen geçici veya daimi askerî sağlık muayene merkezi ya da heyetlerince yapılır. (Değişik İkinci Fıkra: /8202/4 md.) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin askerî okullarına alınacak öğrenci adayları, tam sağlam olmalı ve diskromatopsi bulunmamalıdır. Kız öğrencilerde genital muayene, anamnez ve inspeksiyonla yapılır. Hekim lüzum gördüğünde pelvik ultrasonografi ve diğer muayeneler ile lâboratuvar muayenelerini yapabilir (Hymen muayenesi yapılmaz.). Öğrenci adaylarının boy ve kilo oranları ile ilgili değerlendirmeler aşağıdaki tablolara göre yapılır. Bu tablolar tam teşekküllü askerî hastahanelerde görevli uzmanlar tarafından kullanılacaktır. Askerî öğrenci alımı yapacak komutanlıklar, aşağıdaki tablolarda belirtilen alt limitlerin daha aşağısında olmamak kaydıyla, öğrenci adaylarında arayacakları boy ve kilo alt limitlerini kendileri tespit edecekler ve broşürlerinde yayımlayacaklardır. Bu esaslara göre ön elemeden geçirilecek olan adaylar, daha sonra tam teşekküllü askerî hastahanelerde yapılacak muayeneleri sırasında aşağıdaki tablolara göre değerlendirilecek ve sağlıklı bir boy-kilo oranına sahip olup olmadıkları tespit edilecektir. (Değişik: /1 md.) 11 ilâ 18 yaş kız ve erkek normal çocuklar ile 18 ve üzerindeki yaş grupları için boy ve ağırlık ölçümleri, beden-kitle indeks değerleri tablo 1,2,3,4,5 ve 6 da gösterilmiştir.

11 TABLO 1 11 ilâ 18 Yaş Kız Çocuklarında En Alt ve En Üst Normal Boy ve Kilo Persantil Değerleri : Yaş 3 Persantil (%3)En Alt (Dahil) 97 Persantil (%97)En Üst (Dahil) 11 Yaş c 133,5 157,5 m. 26,5 53,5 kg. 11,5Yaş c m. kg. 12 Yaş c m. kg. 12,5Yaş c m. kg. 13 Yaş c m. kg. 13,5Yaş c m. kg. 14 Yaş c m. kg. 14,5Yaş c m. kg. 15 Yaş c m. kg. 15,5Yaş c m. kg. 16 Yaş c m. kg. 16,5Yaş c m. kg 137,0 28,3 140,5 30,4 143,0 32,5 144,5 34,6 146,0 36,5 147,5 38,0 148,0 39,3 148,5 40,3 148,5 41,0 148,5 41,8 148,5 42,5 161,5 56,6 165,0 59,2 167,5 61,5 169,0 63,3 170,0 65,0 170,4 66,3 170,7 67,5 171,0 68,4 171,0 69,2 171,0 70,0 171,2 70,5

12 . 17 Yaş c m. kg. 17,5Yaş c m. kg. 18 Yaş c m. kg. 149,0 43,0 151,5 43, ,8 71,2 173,5 71, TABLO 2 11 ilâ 18 Yaş Erkek Çocuklarda En Alt ve En Üst Normal Boy ve Kilo Persantil Değerleri : Yaş 3 Persantil (%3)En Alt (Dahil) 97 Persantil (%97)En Üst (Dahil) 11 Yaş c m. k g. 130,0 24,1 158,0 52,8 11,5 Yaş c m. k g. 12 Yaş c m. k g. 12,5 Yaş c m. k g. 13 Yaş c m. k g. 13,5 Yaş c m. k g. 14 Yaş c m. k g. 14,5 Yaş c m. k g. 132,5 25,4 135,0 26,7 137,5 28,3 140,5 30,0 143,0 32,0 146,5 34,2 149,0 36,8 161,8 56,6 165,0 60,1 168,5 64,0 171,5 67,5 175,0 70,4 178,5 72,8 181,0 75,5 15 Yaş c 152,5 182,5

13 m. k g. 15,5 Yaş c m. k g. 16 Yaş c m. k g. 16,5 Yaş c m. k g. 17 Yaş c m. k g. 17,5 Yaş c m. k g. 18 Yaş c m. k g. 39,5 77,6 155,5 42,1 158,0 44,9 161,0 47,4 162,0 49,4 162,0 50, ,0 79,5 185,0 80,8 186,0 82,0 186,0 82,7 186,0 83, Yaş TABLO 3 11 ilâ 18 Yaş Arası Kız Çocukları için Yaşlara Göre Beden-Kitle İndeks Değerleri Beden-kitle indeksi 5 inci Persantilde olanlar (5 Dahil) Beden-kitle indeksi Persantil arası riskte olanlar 11 Yaş 14,5 22,6 26,1 11,5 Yaş 14,8 23,1 26,8 12 Yaş 15,1 23,6 27,5 12,5 Yaş 15,5 24,0 28,1 13 Yaş 15,9 24,4 28,6 13,5 Yaş 16,3 24,7 29,0 14 Yaş 16,6 24,9 29,3 14,5 Yaş 16,9 25,1 29,5 15 Yaş 17,1 25,2 29,6 15,5 Yaş 17,3 25,4 29,8 16 Yaş 17,4 25,5 29,9 16,5 Yaş 17,6 25,7 30,6 17 Yaş 17,7 25,9 31,3 17,5 Yaş 18,3 26,0 30,6 18 Yaş 18,8 26,0 30,0 Beden-kitle indeksi 95 inci Persantilin üzerinde aşırı ağırlıkta olanlar

14 TABLO 4 11 ilâ 18 Yaş Arası Erkek Çocukları için Yaşlara Göre Beden-Kitle İndeksleri Yaş Beden-kitle indeksi 5 inci Persantilde olanlar (5 Dahil) Beden-kitle indeksi Persantil arası riskte olanlar Beden-kitle indeksi 95 inci Persantilin üzerinde aşırı ağırlıkta olanlar 11 Yaş 14,9 21,9 25,7 11,5 Yaş 15,1 22,3 26,1 12 Yaş 15,3 22,6 26,5 12,5 Yaş 15,6 22,9 26,8 13 Yaş 15,9 23,2 27,1 13,5 Yaş 16,2 23,5 27,5 14 Yaş 16,5 23,7 27,8 14,5 Yaş 16,9 24,1 28,3 15 Yaş 17,2 24,5 28,7 15,5 Yaş 17,6 25,0 29,3 16 Yaş 17,9 25,4 29,8 16,5 Yaş 18,1 25,7 30,0 17 Yaş 18,3 25,9 30,1 17,5 Yaş 18,6 26,0 30,0 18 Yaş 18,8 26,0 30,0 NOT : 1) Tablo 1 ve 2 de gösterilen 11 ilâ 18 yaş kız ve erkek çocuklarının boy ve ağırlık ölçümleri 3 üncü persantil (%3 dahil) ve 97 nci persantil (%97 dahil) arasında olmalıdır. 2) 97 nci persantil üzerinde boya sahip olanlar, kiloları ile birlikte değerlendirilerek, bir hastalığa sahip değiller ise kabul edilirler. 3) Tablo 3 ve 4 de gösterildiği gibi yaşa göre beden-kitle indeksi (kg/m 2 ) 95 inci persantilin üzerinde olanlar kabul edilmemelidir. %85-95 persantil arasında bedenkitle indeksine sahip olgularda gerekli araştırmalar yapılmalı, normalse kabul edilmeli, tedavi açısından gerekli tıbbî yaklaşımlarda bulunulmalıdır. Beden kitle indeksi = ağırlık (kg olarak) / Boy (metre olarak) 2 formülünden hesaplanmalıdır. Yaşa göre 5 inci persantilin altında beden-kitle indeksi olanlar fizik muayenede protein-enerji malnutrisyonu gösterirse kabul edilmemelidir. 4) Beden-Kitle indeksi 95 persantil üzerinde ise, fizik muayenede aşırı ağırlıklı olma yönünde şüphe varsa (atletler, geniş omuzlu olanlar, iri kemikliler) uygun standart kaliper ile uygun şekilde triseps deri altı deri kıvrım kalınlığı ölçülerek nomogramlarda değerlendirilmelidir. Şüpheli durumlarda diğer anatomik bölgelerde (sol skapula altı, sol krista iliaka anteriyör süperiyör üzeri karın ve biseps üzeri) deri altı deri kıvrım kalınlığı ölçülerek standart nomogramlarda değerlendirilerek fizik muayeneyle birlikte yorumlanmalıdır. 5) Yaşa göre ağırlığı 97 nci persantil üzerinde olan olgularda beden-kitle indeksi aşırı ağırlıklı ise kabul edilmemeli, beden-kitle indeksi ve boy normal ise kabul edilmelidir. Beden-kitle indeksine göre riskte olanlar, yukarıdaki 3 ve 4 numaralı bentlere göre değerlendirilmelidir.

15 TABLO 5 19 ve Üzeri Yaş Erkekler İçin Boy ve Kilo Oranlarını Gösteren Nomogram (Değişik: /1 md.) Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı (kg) Ağırlık Alt Sınırı (kg)

16 " NOT : 1. Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m 2 ) üst sınırı 26 (kg/m 2 ) esas alınmıştır. 2. Vücut Kitle İndeksi=Boy m 2 / Ağırlık formülü üzerinden hesaplanmıştır. TABLO 6 19 ve Üzeri Yaş Bayanlar İçin Boy ve Kilo Oranlarını Gösteren Nomogram (Ek: /1 md.) Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı Ağırlık Alt Sınırı (kg) (kg)

17 Boy (cm) Ağırlık Üst Sınırı Ağırlık Alt Sınırı (kg) (kg) NOT: 1. Ağırlık alt ve üst sınırlarının hesaplanmasında vücut kitle indeksinin alt sınırı 19 (kg/m²) üst sınırı 26 (kg/m²) esas alınmıştır. 2. Vücut Kitle İndeksi = Ağırlık/Boy(Kg/m²) formülü üzerinden hesaplanmıştır. (Değişik Beşinci Fıkra: / md.) Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile astsubay meslek yüksek okulları hariç olmak üzere, üniversite fakültelerine veya yüksek okullara alınacak askerî öğrenci adaylarında düzeltme ile her iki gözde görmeler ayrı ayrı tam olmak şartıyla üç diyoptriye kadar (üç dahil) miyopi ve hipermetropi ile doksan derecelik iki eksen arasındaki kırılma kusuru farkı üç diyoptriyi geçmeyen astigmatizmalar ile laboratuvar referans değerinin üst sınırının bir buçuk katına kadar olan (bir buçuk katı dahil) konjenital indirekt hiperbilurubinemiler bu okullara girmeye engel değildir. (Ek Altıncı Fıkra: / md.) Kraniumun görünümü bozmayan direkt bakılda hemen fark edilmeyen minimal şekil bozuklukları askerî öğrenci olmaya engel teşkil etmez. Her askerî öğrenci ve uzman erbaş ile sözleşmeli erbaş ve er adayına, aşağıdaki laboratuvar muayeneleri yapılır. 1) Postero anterior akciğer grafisi, direkt üriner sistem grafisi, 2) HBsAg, Anti-HCV,

18 3) Kan sayımı ve sedimantasyon, 4) Tam idrar muayenesi, 5) Kanda üre ve kreatinin, SGOT ve SGPT, bilirubinler, 6) Açlık kan şekeri, 7) Ultrasonografi, 8) Ekokardiografi, 9) Lüzum görülen diğer laboratuvar muayeneleri ve tetkikleri. (Ek Yedinci Fıkra: /9974/1 md.) Uçucu yetiştirmek amacıyla yapılan ilave laboratuvar muayeneleri sonrası elde edilen, bu Yönetmeliğin eki Hastalık ve Arızalar Listesinde yer alan bazı klinik tanıları, Hava Kuvvetleri Komutanlığı hariç diğer kuvvet komutanlıkları namına Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okullarına alınacak öğrenciler için tam sağlam olma kriterlerini bozmaz. Laboratuvar muayeneleri ve tetkikleri sonucunda; 1) Askerî öğrenci olur, 2) Askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir, 3) Askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişli değildir, 4) Askerî öğrenci olamaz, raporları düzenlenir. (Ek Sekizinci Fıkra: /9974/1 md.) Askerî öğrenci olamaz raporu alanlar askerî okullara alınmaz. Askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir raporu alanlar Hava Kuvvetleri Komutanlığı namına uçucu yetiştirilmek üzere askerî okullara alınırlar. Askerî öğrenci olur raporu, askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişlidir raporu ve askerî öğrenci olur, uçucu yetiştirmeye elverişli değildir raporu alanlar Kara Kuvvetleri Komutanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı namına Askerî Liseler ile Bando Astsubay Hazırlama Okullarına alınırlar. Askerî öğrenci adayları hakkında hastahanelerce verilecek ön raporlara, ön rapor tarihinden itibaren 7 gün içinde itiraz edilebilir. Askeri Öğrencilere Yapılacak İşlemler Madde 26 - Askeri öğrencilerin okul yönergelerine göre belirli zamanlarda okul tabibi tarafından gereken muayeneleri yapılır. Boyları ölçülür, kiloları tartılır ve sağlık fişlerine işlenir. Gerekli görülenler sağlık kurullarına gönderilirler. Bu işlemlerin yapılması okul komutanı ile okul tabibinin başlıca görevlerindendir. (Ek İkinci Fıkra: / md.) Askerî öğrencilerin sağlık kurulu muayeneleri tam teşekküllü asker hastanelerinde veya Türk Silahlı Kuvvetleri Sağlık Komutanlığınca sağlık kurulu muayenesi yapmaya yetki verilen geçici veya daimi askerî sağlık muayene merkezi ya da heyetlerince yapılır. Askeri öğrencilerden, kara havacılık sınıfına ayrılacakların sağlık kurulu muayeneleri ise geçici veya daimi hava sağlık muayene merkezlerinde yapılır. Askeri öğrencilerin Sıhhi İzin Süresi ve Diğer Sağlık İşlemleri Madde 27 - Tüm askeri öğrencilerin sıhhi izin süresi okulun normal öğrenim süresinin her üç yılı için her çeşit hastalıklarda toplam olarak bir yıldır. Bu süre tüberküloz için iki yıldır. Öğrenci, sıhhi izin süresini doldurduğu ayın son haftasında kesin işlem yapılmak üzere sağlık kuruluna gönderilir. Hastalık ve arıza öğrenciliğe devamına engel ise kesin işlem yapılır. Tedavisi mümkün olmayan hastalık veya bedeni arızaları nedeni ile beden eğitimi ile askeri eğitim derslerine devamlı şekilde katılamayacakları onaylı sağlık kurulu raporu ile saptanan öğrenciler, sağlık izin süresinin doldurulması beklenilmeden okuldan çıkarılır.

19 (Değişik İkinci Fıkra: / md.) Hastalık ya da arızaları nedeni ile tedavi görmüş öğrencilerin geriye kalan hastalık sekelleri (A) ve (B) dilimlerine uyuyorsa, bunların 1 ve 2 numaralı sınıflandırma çizelgelerinde Subay Astsubay Sütununda (+) işaretli sınıflar varsa okuldan çıkarılmazlar ve bu sınıflardan birinde yetiştirilmek üzere öğrenimlerine devam ederler. Sabitleşmiş arıza ve hastalık sekelleri için uygun sınıflar yoksa veya sekel (D) dilimine uyuyorsa, sıhhi izin süresini doldurması beklenilmeksizin haklarında Askerî Öğrenciliğe Devam Edemez kararı verilir. (Ek Üçüncü Fıkra: / md.) Deniz ve Hava Harp Okulunu bitirecek olan öğrencilere ayrıca kendi bölümlerindeki sağlık işlemleri uygulanır. Askeri Okulları Bitirirken Yapılacak Muayene Madde 28 - (Mülga: / md.) Askeri Okullardan Çıkarılan Öğrenciler Madde 29 - Türk Silahlı Kuvvetleri Askeri Okullarından sağlık yetenekleri nedeni ile çıkarılan askeri öğrenciler tekrar bu okullara alınmazlar. Türk Silâhlı Kuvvetlerinde Öğrenim Görecek Sivil Öğrenci Adayları ile Sivil Öğrencilerin Sağlık Yetenekleri Madde 30- (Değişik: / md.) Türk Silahlı Kuvvetlerine alınacak sivil öğrenci adaylarında Hepatit B, Hepatit C, HIV, yaygın sekelli iyileşmiş ya da aktif tüberküloz ile kronikleşme özelliğindeki herhangi bir bulaşıcı hastalık bulunmamalı ve bu adaylar ruh sağlığı ve hastalıkları açısından tam sağlam olmalıdır. Diskromatopsi bulunmamalı ve refraksiyon değerleri ile tashihli görmeleri (A) diliminde olmalıdır. Adayların boy/ağırlık değerleri için 25 inci maddedeki ölçüler esas alınır. Birinci fıkradaki şartları taşıyan adayların sağlık yetenekleri asker hastanelerinin sağlık kurullarınca bu Yönetmelikte yer alan Hastalık ve Arızalar Listesinin ilgili maddeleri çerçevesinde belirlenir. Adaylardan sağlam olanlar ile rapor kararları Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinde yer alan personel sınıfının SB.ASTSB. sütunundaki karşılığı (A) diliminde (+) olanlar okula alınır, (A) diliminde (-) ve (x) olanlar ile (B) ve (D) diliminde olanlar okula alınmazlar. Sivil öğrencilerin hastalıkları veya tedavi sonrası geriye kalan hastalık sekelleri (A) ve (B) dilimlerine uyuyorsa ve bunların Kara Kuvvetleri Komutanlığına ait 2 Numaralı Sınıflandırma Çizelgesinde yer alan personel sınıfının SB.ASTSB. sütununda karşılığı (+) olanlar öğrenimlerine devam ederler, (-) ya da (x) olanlar veya (D) diliminde olanların okulla ilişikleri kesilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Subay ve Astsubayların Sağlık Yeteneklerine Göre Görecekleri İşlemler Subay ve Astsubayların Sağlık Yetenekleri Madde 31 - Subay ve Astsubayların barışta ve savaşta, yurdun her yerinde sınıfları görevini yapabilecek sağlık yeteneğine sahip bulunmaları gereklidir. Sağlık yetenekleri bozulanlara aşağıdaki işlemler yapılır: 1) (Değişik bend: 06/12/ /8202 S.Yön/7. mad) Barışta ve savaşta hizmet yapamayacak şekilde hastalanan subaylar ve astsubaylar, hastalıkları geçici ise veya geçici olup sekel bırakan hastalıklardan ise, hastahanelerde geçen tanı ve tedavi süreleri dışında ay ve gün hesabı ile her bir hastalığı için toplam olarak ve

20 fiilen iki yılı geçmemek üzere, nekahet tedavisi, istirahat ve hava değişimi işlemine tâbi tutulurlar. Bu gibiler hakkındaki raporlar sağlık kurulunca verilir. 2) (Değişik bend: 06/12/ /8202 S.Yön/7. mad) Kanser, her türlü kötü huylu tümör, tüberküloz, kronik böbrek yetmezliği ile ruh ve sinir hastalıkları gibi uzun süreli bir tedaviye ihtiyaç gösteren hastalığa yakalananlar, sağlık kurulları raporlarında gösterilecek lüzum üzerine, toplam olarak ve fiilen üç yılı geçmemek şartıyla tedavi, istirahat veya hava değişimine tâbi tutulabilirler. 3) (Değişik bend: 24/07/ /4557 S.Yön./1. md.) İstirahati sonunda klinik olarak iyileştiği veya tam remisyon içinde olduğu saptanan kanser ya da kötü huylu tümör tanısı almış olan general, amiral, subay ve astsubaylara (Uçucular dahil), ilgili uzmanın gerekli gördüğü aralıklarda kontrol muayenesi yapılmak kaydı ile veya belirli aralıklarla 3 yıl izlendikten sonra sağlık kurullarınca kendi sınıflarında veya uygun görülecek diğer sınıflarda (uçucuların ise aşağıdaki kriterleri karşılaması koşulu ile ulaştırma uçakları ve helikopterlerde uçuculuk görevlerine devam ettirilmesine) görev yapma kararı verilir. Uçuş görevi verilebilme kriterleri aşağıda belirtilmiştir: a) Erken dönemde teşhis edilmiş olması, b) Medikal ve cerrahi olarak başarılı bir şekilde tedavi edilmesi, c) Tedaviden sonra tamamen iyileşmiş veya tam remisyonda olması, ç) Metastaz yapmamış olması, d) Herhangi bir hastalık semptom ve belirtisi göstermemesi, e) Laboratuvar ve radyolojik tetkiklerinin tamamen normal olması, f) Ani yetersizlik riski taşımaması, g) Özellikle yüksek duyularla ilgili performans yetersizliği riski taşımaması, ğ) Tekrarlama veya ilerleme riski olması durumunda semptomların kolayca tanınabilir olması, ı) Şahsın ve diğerlerinin güvenliği için risk taşımaması, i) Tıbbi durumun takibinin özel invaziv yöntemler ve sık görevden ayrılmaları gerektirmemesi, j) Tıbbi durumun uzun süreli uçuş görevleri ile uyumlu olması. 4) (Değişik bend: 24/07/ /4557 S.Yön./1. md.;değişik bend: 06/12/ /8202 S.Yön/7. mad) Sağlık durumları nedeniyle sınıfı görevini yapamayacağı tespit edilen general ve amirallere (uçucular hariç) sınıf değiştirme işlemi uygulanmaz. Bunlar fiilî kıt'a komutanlığı görevine atandırılmayıp; idarî, yönetim ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görev yerlerine atandırılırlar. Sağlık durumları nedeniyle sınıfı görevini yapamayacağı tespit edilen kıdemli yüzbaşı ve daha üst rütbedeki subaylar ile başçavuş ve daha üst rütbedeki astsubaylardan kendi istekleri ile müracaat edip bu istekleri, bilgi ve tecrübelerinin sınıfı için faydalı olacağı öngörülerek, mensup olduğu kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı veya Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından uygun görülenlere sınıf değiştirme işlemi uygulanmaz. Bunlar fiilî kıt'a görevine atandırılmayıp; idarî, yönetim ve diğer geri hizmetlerle ilgili kadro görev yerlerine atandırılırlar. Bu bent gereğince sınıfları değiştirilmeyen personelin 5434 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Emekli Sandığı Kanunu ile getirilen malûllük hakları saklıdır. 5) (Değişik bent: 30/01/ /9106 K.; Değişik bend: 06/12/ /8202 S.Yön/7. mad) Sekel haline gelmiş olan hastalık ve arızaları için sınıflandırma çizelgelerinde (x) işareti bulunan subay ve astsubaylar hakkında, ilgili uzmanın gerekli gördüğü aralıklarla kontrol muayenesi yapılmak üzere, sağlık kurullarınca kendi sınıflarının kuvvet komutanlıkları, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil

SON YOKLAMA ESNASINDA YÜKÜMLÜLERIN SAĞLIK MUAYENELERİ:

SON YOKLAMA ESNASINDA YÜKÜMLÜLERIN SAĞLIK MUAYENELERİ: SON YOKLAMA ESNASINDA YÜKÜMLÜLERIN SAĞLIK MUAYENELERİ: Son yoklama esnasında yükümlülerin sağlık muayenesi; T.S.K. Sağlık Yeteneği Yönetmeliği ve TSK Sağlık Muayene Yönergesi (MY 33/2-A) esaslarına göre

Detaylı

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1)

TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) 3451 TÜRK SİLAHLI KUVVETLERİ İÇ HİZMET KANUNU (1) Kanun Numarası : 211 Kabul Tarihi : 4/1/1961 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 9/1/1961 Sayı : 10702 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1008

Detaylı

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ EMNİYET HİZMETLERİ SINIFI MENSUPLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi ve Nosu : 06.08.1992 No : 92/3393 Dayandığı Kanunun Tarihi : 4.06.1937, No : 3201 Resmi Gazetenin

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Genel Hükümler TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitiminin usul ve esaslarını düzenlemektir.

Detaylı

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar.

Kapsam Madde 2 - Bu yönerge, Sağlık B akanlığının merkez ve taşra teşkilatında görevli bütün personeli kapsar. Sağlık Bakanlığı İzin Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Genel Esaslar Amaç Madde 1-Bu Yönergenin amacı, Sağlık Bakanlığı merkez ve taşra teşkilatında görevli personelin yıllık, mazeret, hastalık ve aylıksız izinlerinin

Detaylı

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır?

SIKÇA SORULAN SORULAR. 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? SIKÇA SORULAN SORULAR 01-Aday olarak atanan memurun asalet tasdiki ne zaman yapılır? 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 54 üncü maddesinin 2 ikinci fıkrasında yer alan Aday olarak atanmış Devlet memurunun

Detaylı

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ

TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ TIPTA VE DİŞ HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; tıp ve diş hekimliği alanlarında uzmanlık eğitimi,

Detaylı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı

İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı İşyeri Hekimi Ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelik Taslağı BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER

TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER TOBB PERSONEL İÇ YÖNETMELİĞİ GENEL HÜKÜMLER Kapsam Madde 1 Bu İç Yönetmelik, Türkiye Ticaret, Sanayi, Deniz Ticaret Odaları ve Ticaret Borsaları Birliği Merkez ve Birliğe bağlı taşra teşkilâtında bulunan

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 20.07.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28713 İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; iş

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Yer Değiştirme Suretiyle Atamaya İlişkin Genel Esaslar Resmi Gazete Tarihi: 17.05.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28650 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik;

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ

SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 26.03.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28599 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI ATAMA VE YER DEĞİŞTİRME YÖNETMELİĞİ Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; sağlık hizmetlerinin yurt genelinde

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 20.03.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28239 MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Karar Tarihi - No: 05/06/1964-6/3150 Dayandığı Kanun Tarihi - No: 09/06/1958-7126

Detaylı

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU

SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU 9783 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU Kanun Numarası : 5510 Kabul Tarihi : 31/5/2006 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 16/6/2006 Sayı : 26200 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 45 BİRİNCİ

Detaylı

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399

Karar Tarihi: 22.01.1990 Karar Sayısı: KHK/399 KAMU İKTİSADİ TEŞEBBÜSLERİ PERSONEL REJİMİNİN DÜZENLENMESİ VE 233 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI MADDELERİNİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME Karar Tarihi: 22.01.1990

Detaylı

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar

SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar SİVAS İL ÖZEL İDARESİ MEMUR PERSONELİNİN ATAMA VE YER DEĞİŞTİRMESİNE DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar AMAÇ Madde 1 - Bu Yönetmelik, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu na tabi olarak

Detaylı

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ

ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ İÇ YÖNERGESİ 1 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu İç Yönergenin amacı; Orman Genel Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilatında

Detaylı

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ

SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ 1599 SİVİL SAVUNMA İLE İLGİLİ ŞAHSİ MÜKELLEFİYET, TAHLİYE VE SEYREKLEŞTİRME, PLANLAMA VE DİĞER HİZMETLER TÜZÜĞÜ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 5.6.1964, No : 6/3150 Dayandığı Kanunun Tarihi : 9.6.1958,

Detaylı

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 14 Şubat 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28559 (Mükerrer) Sağlık Bakanlığından: YÖNETMELİK TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMUNA BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNDE GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler MOTORLU ÇOK HAFİF HAVA ARACI PİLOTU LİSANS TALİMATI (SHT-ÇHHA) BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç MADDE 1 - (1) Bu Talimatın amacı; motorlu çok hafif hava aracıyla operasyon yapan ticari, genel ve sportif

Detaylı

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL ÖĞRETİM KURUMLARI YÖNETMELİĞİ Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, her derece ve türdeki özel öğretim kurumlarının açılış

Detaylı

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 1655 DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 19/4/1983, No : 83/6525 Dayandığı Kanunun Tarihi : 14/7/1965, No : 657 Yayımlandığı

Detaylı

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu İnsan Kaynakları Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma

Detaylı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: GEBE VEYA EMZİREN KADINLARIN ÇALIŞTIRILMA ŞARTLARIYLA EMZİRME ODALARI VE ÇOCUK BAKIM YURTLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği BİRİNCİ KISIM. Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Merkezî Yönetim Harcama Belgeleri Yönetmeliği Yayın : 31/12/2005 tarihli ve 26040 sayılı 3.Mükerrer Resmi Gazete Amaç BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde

Detaylı

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU

TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU 8477 TÜRKİYE İŞ KURUMU KANUNU Kanun Numarası : 4904 Kabul Tarihi : 25/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 5/7/2003 Sayı : 25159 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 42 BİRİNCİ KISIM Türkiye İş Kurumunun

Detaylı