Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi'ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir. Lisansüstü Eğitim ve Öğretimi; Yükseklisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Tanımlar Madde 2 Bu Yönetmelik'te geçen; a) "İKÜ", İstanbul Kültür Üniversitesi'ni, b)"rektörlük", İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nü, c) "Senato", İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu'nu, d)"enstitü", İstanbul Kültür Üniversitesi'ne bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri, e) "ÖSYM", Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni, f) "ALES" Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, g) "KPDS", Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı'nı, h) "ÜDS", Üniversitelerarası Dil Sınavı'nı ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Programlara Kabul Kontenjan ve Özel Koşulların Tespiti ve İlanı Madde 3 Enstitü anabilim/anasanat dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci sayılarını ve varsa her programın gerektirdiği özel başvuru ve kabul koşullarını, yabancı dil dahil, Üniversitelerarası Kurul kararları ışığında, bağlı bulundukları enstitüye önerirler. Öneriler, ilgili Enstitü Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanarak kesinleşir. Rektörlük, Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yükseklisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder. Başvuru Koşulları MADDE 4 Lisansüstü programlara başvuru koşulları şunlardır: a) Yükseklisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'den başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES'den başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların 70 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Ayrıca doktora programına öğrenci kabülünde ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası

2 Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES'in sözel kısmından belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların 70 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Ayrıca sanatta yeterlilik programına öğrenci kabülünde; ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. ç) Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili anabilim / anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES şartı aranmaz. Başvuru Şekli Madde 5 Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten dilekçeye, öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek, süresi içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun YÖK tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin aslının veya Kurumca onaylı suretinin de verilmesi gerekir. Yabancı dil sınavına tabi olanlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından sınav açılması kabul edilmiş dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar Türk dili ve yabancı dil yeterliliğine sahip olup olmadıklarının tespitine ilişkin esaslar, ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir. Başvuruların Değerlendirilmesi Madde 6 Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve bilim değerlendirme sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer açıklayıcı belge ve bildirimler, ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilim değerlendirme sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer açıklayıcı belge ve bildirimler, ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile bilim değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer açıklayıcı belge ve bildirimler, ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Yabancı Dil Sınavı, Muafiyet ve İngilizce Hazırlık Programı Madde 7 Bir lisansüstü programına kayıt olabilmek için hangi yabancı dilin veya dillerin hangi düzeyde bilinmesi gerektiğini, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu belirler ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtir.

3 Yabancı dilin gerekli olduğu programlara kayıt yaptırmak için başvuranlar, İKÜ tarafından düzenlenecek Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılırlar. ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alanlar ile İKÜ deki İngilizce öğretim yapılan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanlar ve yurtiçi veya yurtdışında İngilizce öğretim yapılan üniversitelerden mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde başvuranlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yabancı dil sınavından muaf tutulabilir. Bilim Değerlendirme Sınavı Madde 8 Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki bilgi ve başarı düzeyleri, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları tarafından yapılan bir yazılı sınav ve/veya mülakat sonucuna göre değerlendirilir. Sınavlarda görev yapacak jüri üyeleri, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlığı'nın önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Sonuçların İlanı ve Kayıt Madde 9 İlgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı'nın görüşü çerçevesinde, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise, en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı kesinleştikten sonra ilan edilir. Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu, süresi içinde kayıt yaptıramayan, ancak uygun görülecek bir mazerete sahip adayların kesin kayıt yaptırmalarına karar verebilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Bir lisansüstü programına girişi kabul edilen adayların sayısı beş veya daha az ise, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı'nın görüşünü aldıktan sonra, o yarıyıl veya yılda o programın açılmamasına karar verebilir. Öğrenci Katkı Payları Madde 10 İKÜ'de lisansüstü programlara devam edebilmek için ödenecek öğrenci katkı payları, her bir program için ayrı olarak Üniversite Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, İKÜ Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü Madde 11 Yükseklisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir: a) Lisans derecesini başvurdukları yükseklisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar, b) Lisans derecesini İKÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yükseklisans programı adayları, c) Lisans veya yükseklisans derecelerini, İKÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları, d) Lisans veya yükseklisans derecesini, başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar. Bilimsel Hazırlık Programı'na, ilgili lisansüstü programlarına öğrenci kabulündeki esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler, bir alt düzeydeki program dersleri arasından seçilir ve ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir. Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda bu Yönetmelik uygulanır. Başarısız olan öğrencilere, Bilimsel Hazırlık Programı'nın süresi içinde ikinci bir sınav hakkı tanınır. Bu sınavda da başarısız olanların, ilgili Enstitü ile ilişikleri kesilir. Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik'te belirtilen ilgili lisansüstü

4 programı sürelerine dahil edilmez. Özel Öğrenci Kabulü Madde 12 Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın onayı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile lisansüstü derslerinden en çok üçüne, özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, her yarıyıl, Üniversite Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, İKÜ Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders-kredi ücretini yatırmak ve aldıkları dersin bütün koşul ve gereklerini (devam, sınavlar, ve benzeri) yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, daha sonraki dönemlerde İKÜ'deki bir lisansüstü programına öğrenci olarak kaydolmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerinden, kayıt oldukları program ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programın kredi toplamının üçte birini geçmemek koşulu ile ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü Madde 13 Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, aşağıdaki hükümler çerçevesinde İKÜ'de açılmış bulunan bir lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir: a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o program için ayrılmış kontenjanın dörtte birini aşmamak üzere kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan geçiş yapılabileceği, ayrılacak kontenjan ve aranacak özel koşullar, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır ve 3 üncü maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir. b) Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak, tanınacak süre ve diğer hususlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler Kayıt Yenileme ve Yarıyıl İzinleri Madde 14 Lisansüstü programlarında kayıtlı tüm öğrenciler, her yarıyılın başında ilgili Enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen usule uygun olarak kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız olmuş sayılır ve söz konusu yarıyıl, öğrencinin toplam eğitim-öğretim süresine dahil edilir. Katkı payının ödenmemiş olması mazeret sayılmaz. İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilgili Enstitü ile ilişikleri kesilir, ancak, ilgili tarihlerde kayıt yaptıramayan ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülecek bir mazerete sahip öğrenciler ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyebilir. Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile, öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl izinli sayılabilir. Haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya çıkmasından itibaren en geç bir ay içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır. İzinli sayılan yarıyıl, öğrencinin öğrenim süresine dahil edilmez. Aynı usulle izinli sayılma işlemi tekrar edilebilir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır: a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması, b) Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle ögrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması, c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, ç) Anabilimdalı Başkanlığınca uygun görüldüğünü ve araştırma yapmak amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi, d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkumiyet hali, e) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri nedenlerin ortaya çıkması. Dersler Madde 15 Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli ders

5 saati ve sayısı, bu Yönetmelik'te belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır. Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Bir dersin yarıyıl kredi değeri dört (4)'ten fazla olamaz. Derslere Devam Madde 16 Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin %70'ine, uygulamaların ise %80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nca izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'na bildirir. Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam şartının aranıp aranmayacağı, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nca belirlenir. Sınavlar Madde 17 Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir arasınav notu verilir. Arasınav notu, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavları, ilgili Enstitü'nün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Değerlendirme Madde 18 Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun; a) Yükseklisansta en az (B-), b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B) olması gerekir. Değerlendirmede, İKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır. Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretimi'nde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir. Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 19 Öğrenciler, yazılı sınav sonuçlarına, ilgili Enstitü'de ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kağıdı, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nca belirlenecek, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik jüri tarafından, konunun kendilerine intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne bildirilir. Savunmalara Dinleyici Kabulü Madde 20 Tez önerisi ve sergi/proje önerisi savunmaları ile tez ve sergi/proje savunmaları, öğretim elemanlarına ve öğrencilere açıktır. Ancak, sadece jüri üyeleri adaya soru yöneltebilir. Yeniden Kayıtta Muafiyet Madde 21 Daha önce herhangi bir lisansüstü programında başarmış olduğu ders veya derslerden, yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, ilk kayıttan itibaren en geç onbeş gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurduğu takdirde, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı bu talebi değerlendirir. Enstitü Yönetim Kurulu, bu değerlendirme ışığında, muafiyet talebini tamamen veya kısmen kabul veya reddeder. Tebligat Madde 22 Eğitim-öğretim, sınavlar, disiplin ve benzeri konularda ilgili enstitülerde yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrenci hakkındaki kişisel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yükseklisans Programı Genel Olarak Madde 23 a) Yükseklisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların, Enstitü'nün hangi Anabilim/Anasanat Dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı'nın önerisi ve Enstitü Kurulu'nun kararı ve Senato'nun onayı ile belirlenir. b) Tezli ve Tezsiz Yükseklisans Programları arasında geçiş iznine, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları'nın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. c) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrencilerin, aşağıdaki şartları sağlamaları koşulu ile, lisansüstü programlarında sunulan derslere kayıt yaptırmaları ve bu dersleri, ilgili yükseklisans programındaki ders yüküne saydırabilmeleri mümkündür: 1) Lisans diploması ve asgari ALES notu dışında, o yüksek lisans programı için aranan şartları gerçekleştirmiş olması, 2) İzlediği lisans programının son sınıfında kayıtlı olması, 3) Lisansüstü programından en fazla üç (3) ders alması ve bu derslerden herhangi birisinin, hem lisans hem yükseklisans programında zorunlu kredi hesabına katılmaması. A - Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç ve Kapsam Madde 24 a) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız, yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. b) Öğrencinin alacağı derslerden en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenci, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı, karşı kurum ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kabulü ile aynı veya farklı Enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan eşdeğer düzeydeki derslerden de seçebilir. Ancak, lisans dersleri ile bu tür derslerin toplam sayısı iki (2)'den; geçerli toplam kredisi altı (6)'dan fazla olamaz. Süre Madde 25 a) Tezli yükseklisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak 21 inci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir. b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve 2.70 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin, ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. c) Tez çalışması sırasında tez raporlarından, üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. d) Kredili dersleri ile seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanı ve ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Tez Danışmanı Atanması ve Tez Çalışması Madde 26 a) Yükseklisans programına kaydını yaptıran öğrenciye, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, aynı şekilde ikinci tez danışmanı atanır. b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işlemleri, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yürütülür. c) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı'nın

7 gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. d) Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyılın kayıt dönemi sonuna kadar, belirlenen tez konusunu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitü'ye bildirir. Tez danışmanı, öğrencinin çalışmalarını her yarıyıl sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendiren bir raporu, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitü'ye bildirir. Başarısızlık durumunda Madde 25/c hükmü uygulanır. Yükseklisans Tezinin Sonuçlanması Madde 27 Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar şunlardır: a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini İKÜ tez yazım kılavuzundaki esaslara ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının o program için öngöreceği özel kurallara uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b) Öğrenci tamamlamış olduğu yüksek lisans tezinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Enstitü Anabilim/Anasanat Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç veya beş kişiden oluşur. Ayrıca, üç kişilik jüriler için bir, beş kişilik jüriler için ise iki yedek jüri üyesi aynı şekilde belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, aday Enstitüye teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder. d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının önerisi üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı nca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Yükseklisans Diploması Madde 28 Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ciltlenmiş yüksek lisans tezinin en az üç kopyasını, iki adet PDF formatında CD sini ve biri Türkçe, diğeri ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde hazırlanmış özetinin en az üçer kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden ilgili Enstitü tarafından uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.. B - Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaç ve Kapsam Madde 29 Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız, yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç (3) tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Danışman Atanması Madde 30 a) Tezsiz yükseklisans programına kaydını yaptıran öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Ensitütü Yönetim Kurulu'nun kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, bir öğretim üyesi veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisi danışman olarak atanır. b) Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işleri ilgili Enstitü

8 Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yürütülür. c) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı'nın gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Süre Madde 31 a) Tezsiz yükseklisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. b) Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayamayan ve 2.70 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin, ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. c) Öğrenci tamamlamış olduğu dönem projesinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. Yükseklisans Diploması Madde 32 a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yükseklisans öğrencisine, Yüksek lisans Diploması (veya diploma yerine geçen, Geçici Mezuniyet Belgesi) verilir. b) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. BEŞİNCİ BÖLÜM Doktora Programı Amaç ve Kapsam Madde 33 a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; 1) Bilime yenilik getirme, 2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. b) Doktora programı; yükseklisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi (7) adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler içinse en az kırkiki (42) kredilik ondört (14) adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. c) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı, karşı kurum ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kabulü ile aynı veya farklı Enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan eşdeğer düzeydeki derslerden de seçilebilir. Ancak, bu tür derslerin toplam sayısı iki (2)'den; geçerli toplam kredisi altı (6)'dan fazla olamaz. d) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. e) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı bütünleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları; üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu'nun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Süre Madde 34 a) Doktora programını tamamlama süresi; yükseklisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ders ve uygulamalarını iki yarıyılda bitiren bir öğrenci, tez çalışmasını iki yarıyıldan az olmamak üzere tamamlaması halinde, yükseklisans derecesi ile kabul edilenler en az beş yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler ise yedi yarıyılda, doktora çalışmalarını bitirebilirler. b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yükseklisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az genel not ortalaması 3.00'ı tutturamayan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Temmuz 2013 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28706 Amaç ve kapsam TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 15 Kasım 2012 / 28468 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 a) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-a) Bu yönetmelik, 2547 Sayılı

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ağustos 2014 PAZA R YÖNETMELİK Kırıkkale Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29077 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM Amaç VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Amasya Üniversitesinden:

Amasya Üniversitesinden: 12 Aralık 2006 SALI Resmî Gazete Sayı : 26374 Amasya Üniversitesinden: YÖNETMELİK AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Mayıs 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28998 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Temmuz 2012 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28367 Kadir Has Üniversitesinden: YÖNETMELİK KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM

YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Yakın Doğu Üniversitesi ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 10 Eylül 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28761 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZM İR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETM ELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç ve kapsam (1) Bu yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı