Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM

Save this PDF as:
Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: 27915 İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği İKİNCİ BÖLÜM"

Transkript

1 Yönetmelik 25 Nisan 2011 Sayı: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Kültür Üniversitesi'ne bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü eğitim-öğretim ve sınav esaslarını düzenlemektir. Lisansüstü Eğitim ve Öğretimi; Yükseklisans, Doktora ve Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Tanımlar Madde 2 Bu Yönetmelik'te geçen; a) "İKÜ", İstanbul Kültür Üniversitesi'ni, b)"rektörlük", İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörlüğü'nü, c) "Senato", İstanbul Kültür Üniversitesi Senatosu'nu, d)"enstitü", İstanbul Kültür Üniversitesi'ne bağlı olarak lisansüstü eğitim-öğretim yapan enstitüleri, e) "ÖSYM", Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'ni, f) "ALES" Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavını, g) "KPDS", Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tesbit Sınavı'nı, h) "ÜDS", Üniversitelerarası Dil Sınavı'nı ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Programlara Kabul Kontenjan ve Özel Koşulların Tespiti ve İlanı Madde 3 Enstitü anabilim/anasanat dalları, her yarıyıl sonunda, bir sonraki yarıyılda açacakları yüksek lisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarını, bu programlara kabul edecekleri öğrenci sayılarını ve varsa her programın gerektirdiği özel başvuru ve kabul koşullarını, yabancı dil dahil, Üniversitelerarası Kurul kararları ışığında, bağlı bulundukları enstitüye önerirler. Öneriler, ilgili Enstitü Kurulu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır ve Senato tarafından onaylanarak kesinleşir. Rektörlük, Enstitülerin öğrenci kabul edeceği yükseklisans, doktora ve sanatta yeterlik programlarının adlarını, öğrenci sayılarını, şayet varsa özel başvuru koşullarını, son başvuru tarihlerini, sınav tarihlerini ve gerekli görülen diğer bilgileri toplu olarak ilan eder. Başvuru Koşulları MADDE 4 Lisansüstü programlara başvuru koşulları şunlardır: a) Yükseklisans programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans programlarına ilişkin bir lisans diplomasına sahip olmaları, ÖSYM tarafından merkezi olarak yapılan ALES'den başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Lisans programına kayıtlı öğrenciler, lisans derecesi almak için gerekli olan ders yüküne ek olmaması ve zorunlu olan kredi hesabında yer almaması kaydıyla lisans öğrenimlerinin son yılında, Senato kararı ile bir yüksek lisans programına kaydolarak en fazla üç ders alabilir ve başarılı olmaları durumunda bu dersleri yüksek lisans ders yüküne saydırabilirler. b) Doktora programına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans diplomasına, hazırlık sınıfları hariç en az on yarıyıl süreli Tıp, Diş Hekimliği ve Veteriner Fakülteleri diplomasına, Eczacılık ve Fen Fakülteleri lisans veya yüksek lisans derecesine veya Sağlık Bakanlığınca düzenlenen esaslara göre bir laboratuvar dalında kazanılan uzmanlık yetkisine sahip olmaları, ALES'den başvurduğu programın puan türünde belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların 70 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Ayrıca doktora programına öğrenci kabülünde ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası

2 Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. c) Sanatta yeterlik çalışmasına başvurabilmek için adayların; her program için özel olarak belirlenmiş lisans veya yüksek lisans programlarına ilişkin bir lisans veya yüksek lisans diplomasına sahip olmaları, ALES'in sözel kısmından belli programlar için ilan edilen özel koşullar dışında en az 55, lisans diplomasıyla başvuranların 70 standart puan almış olmaları ve daha önce disiplin suçu nedeniyle herhangi bir yüksek lisans veya doktora programından ilişiklerinin kesilmemiş olması gerekir. Ayrıca sanatta yeterlilik programına öğrenci kabülünde; ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan, yabancı uyruklu öğrenciler için ana dilleri dışında İngilizce, Fransızca ve Almanca dillerinden birinden ÜDS den en az 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alınması zorunludur. ç) Yabancı uyruklu adayların ve yurt dışında ikamet eden Türk vatandaşı adayların lisansüstü programlara kabul koşulları, ilgili anabilim / anasanat dalı başkanlığının görüşü alınarak ilgili Enstitü Kurulunun önerisi ve Senato kararıyla belirlenir. Söz konusu adaylar için lisansüstü programlara başvurularda ALES şartı aranmaz. Başvuru Şekli Madde 5 Adaylar, kayıt yaptırmak istedikleri programı belirten dilekçeye, öğrenim durumlarını gösteren belgeyi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca istenen diğer belgeleri ekleyerek, süresi içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne başvururlar. Başvuru için gerekli diploma yurtdışından alınmış ise, bunun YÖK tarafından denkliğinin kabul edildiğine dair belgenin aslının veya Kurumca onaylı suretinin de verilmesi gerekir. Yabancı dil sınavına tabi olanlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından sınav açılması kabul edilmiş dillerin hangisinden sınava gireceklerini de belirtirler. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Yabancı uyruklu adayların başvurdukları lisansüstü programı izleyebilecekleri kadar Türk dili ve yabancı dil yeterliliğine sahip olup olmadıklarının tespitine ilişkin esaslar, ilgili anabilim dalının önerisi, ilgili Enstitü Kurulu kararı ve Senato onayıyla belirlenir. Başvuruların Değerlendirilmesi Madde 6 Yüksek lisans programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans not ortalaması ve bilim değerlendirme sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer açıklayıcı belge ve bildirimler, ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Doktora programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ve bilim değerlendirme sınavı sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer açıklayıcı belge ve bildirimler, ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Başvuru için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Sanatta yeterlik programlarına öğrenci kabulünde; ALES puanının yanı sıra gerekirse, lisans ve/veya yüksek lisans not ortalaması ile bilim değerlendirme sınavı/yetenek sınavı/portfolyö incelemesi sonucu da değerlendirilebilir. Bu değerlendirmeye ilişkin hususlar ile başvuru için adayların sağlaması gereken diğer açıklayıcı belge ve bildirimler, ALES puanının % 50 den az olmamak koşuluyla ne kadar ağırlıkla değerlendirmeye alınacağı ve hangi düzeyde yabancı dil bilgisi gerektiği, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlığının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca belirlenir ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtilir. Yabancı Dil Sınavı, Muafiyet ve İngilizce Hazırlık Programı Madde 7 Bir lisansüstü programına kayıt olabilmek için hangi yabancı dilin veya dillerin hangi düzeyde bilinmesi gerektiğini, ilgili enstitü anabilim/anasanat dalları başkanlıklarının önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu belirler ve bu Yönetmeliğin 3 üncü maddesine göre yapılacak ilanda belirtir.

3 Yabancı dilin gerekli olduğu programlara kayıt yaptırmak için başvuranlar, İKÜ tarafından düzenlenecek Yabancı Dil Yeterlik Sınavına katılırlar. ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alanlar ile İKÜ deki İngilizce öğretim yapılan bir lisans veya yüksek lisans programından mezun olanlar ve yurtiçi veya yurtdışında İngilizce öğretim yapılan üniversitelerden mezun olduktan sonra en çok iki akademik yıl içinde başvuranlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yabancı dil sınavından muaf tutulabilir. Bilim Değerlendirme Sınavı Madde 8 Lisansüstü programlarına başvuran adayların bilim konularındaki bilgi ve başarı düzeyleri, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları tarafından yapılan bir yazılı sınav ve/veya mülakat sonucuna göre değerlendirilir. Sınavlarda görev yapacak jüri üyeleri, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları Başkanlığı'nın önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenir. Sonuçların İlanı ve Kayıt Madde 9 İlgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı'nın görüşü çerçevesinde, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda başarılı bulunan adayların sayısı ilan edilen kontenjandan fazla ise, en yüksek notu alandan başlayarak aşağıya doğru sıralama yapılır ve kontenjan sayısı kadar aday başarılı sayılır. Sonuçlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu Kararı kesinleştikten sonra ilan edilir. Lisansüstü programlara kabul edilen adaylar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu tarafından belirlenen tarihler arasında, istenen belgelerle birlikte ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne başvurarak kesin kayıtlarını yaptırırlar. Süresi içinde kesin kayıt yaptırmayan aday, bu hakkını kaybeder. İlgili Enstitü Yönetim Kurulu, süresi içinde kayıt yaptıramayan, ancak uygun görülecek bir mazerete sahip adayların kesin kayıt yaptırmalarına karar verebilir. Kayıt için istenen belgelerin aslı veya Enstitü tarafından onaylı örneği kabul edilir. Askerlik durumu ve adli sicil kaydına ilişkin olarak ise adayın beyanına dayanarak işlem yapılır. Bir lisansüstü programına girişi kabul edilen adayların sayısı beş veya daha az ise, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanı'nın görüşünü aldıktan sonra, o yarıyıl veya yılda o programın açılmamasına karar verebilir. Öğrenci Katkı Payları Madde 10 İKÜ'de lisansüstü programlara devam edebilmek için ödenecek öğrenci katkı payları, her bir program için ayrı olarak Üniversite Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, İKÜ Mütevelli Heyeti tarafından belirlenir. Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü Madde 11 Yükseklisans ve doktora programlarında, nitelikleri aşağıda belirtilen adayların eksikliklerini gidermek amacıyla Bilimsel Hazırlık Programı uygulanabilir: a) Lisans derecesini başvurdukları yükseklisans veya doktora programından farklı alanlarda almış olan adaylar, b) Lisans derecesini İKÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yükseklisans programı adayları, c) Lisans veya yükseklisans derecelerini, İKÜ dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan doktora adayları, d) Lisans veya yükseklisans derecesini, başvurdukları doktora programından farklı alanda almış olan adaylar. Bilimsel Hazırlık Programı'na, ilgili lisansüstü programlarına öğrenci kabulündeki esaslara göre öğrenci kabul edilir. Bilimsel Hazırlık Programı'nda alınması zorunlu dersler, bir alt düzeydeki program dersleri arasından seçilir ve ilgili lisansüstü programını tamamlamak için gerekli görülen derslerin yerine geçemez. Ancak, Bilimsel Hazırlık Programı'ndaki bir öğrenci, bilimsel hazırlık derslerinin yanı sıra, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile lisansüstü programa yönelik dersleri de alabilir. Bilimsel Hazırlık Programı ile ilgili devam, ders sınavları, ders notları, derslerden başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, kayıt silme ve diğer hususlarda bu Yönetmelik uygulanır. Başarısız olan öğrencilere, Bilimsel Hazırlık Programı'nın süresi içinde ikinci bir sınav hakkı tanınır. Bu sınavda da başarısız olanların, ilgili Enstitü ile ilişikleri kesilir. Bilimsel Hazırlık Programı'nda geçirilecek süre, en çok bir takvim yılıdır. Bu süre, dönem izinleri dışında uzatılamaz. Bu programda geçirilen süre, bu Yönetmelik'te belirtilen ilgili lisansüstü

4 programı sürelerine dahil edilmez. Özel Öğrenci Kabulü Madde 12 Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyenler, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın onayı ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile lisansüstü derslerinden en çok üçüne, özel öğrenci olarak kabul edilebilirler. Özel öğrenci statüsünde ders alanlar, her yarıyıl, Üniversite Yönetim Kurulu'nun önerisi üzerine, İKÜ Mütevelli Heyeti tarafından belirlenen ders-kredi ücretini yatırmak ve aldıkları dersin bütün koşul ve gereklerini (devam, sınavlar, ve benzeri) yerine getirmek zorundadırlar. Özel öğrenciler, öğrencilik haklarından yararlanamazlar. Ancak, daha sonraki dönemlerde İKÜ'deki bir lisansüstü programına öğrenci olarak kaydolmaları durumunda, özel öğrenci iken başardıkları lisansüstü derslerinden, kayıt oldukları program ile ilgili olanlardan aldıkları krediler, izledikleri programın kredi toplamının üçte birini geçmemek koşulu ile ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile devam etmekte olduğu program için geçerli sayılabilir. Yatay Geçiş Yoluyla Öğrenci Kabulü Madde 13 Bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılını tamamlamış olan başarılı öğrenci, aşağıdaki hükümler çerçevesinde İKÜ'de açılmış bulunan bir lisansüstü programına yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir: a) Yatay geçişin kabul edileceği programda, o program için ayrılmış kontenjanın dörtte birini aşmamak üzere kontenjan ayrılabilir. Hangi programdan geçiş yapılabileceği, ayrılacak kontenjan ve aranacak özel koşullar, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır ve 3 üncü maddeye göre yapılacak ilanda belirtilir. b) Yatay geçişi kabul edilen adayın kalan ders yükümlülüğü, bu Yönetmelik hükümleri dikkate alınarak, tanınacak süre ve diğer hususlar, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca belirlenir. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Ortak Hükümler Kayıt Yenileme ve Yarıyıl İzinleri Madde 14 Lisansüstü programlarında kayıtlı tüm öğrenciler, her yarıyılın başında ilgili Enstitü tarafından belirlenerek ilan edilen usule uygun olarak kayıtlarını yenilemekle yükümlüdür. Aksi takdirde, ilgili Enstitü Yönetim Kurulunca kabul edilmiş bir mazereti olmadan süresi içinde kaydını yenilemeyen öğrenci, o yarıyıl başarısız olmuş sayılır ve söz konusu yarıyıl, öğrencinin toplam eğitim-öğretim süresine dahil edilir. Katkı payının ödenmemiş olması mazeret sayılmaz. İki yarıyıl üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin ilgili Enstitü ile ilişikleri kesilir, ancak, ilgili tarihlerde kayıt yaptıramayan ve Enstitü Yönetim Kurulunca uygun görülecek bir mazerete sahip öğrenciler ilan edilen tarihlerde kayıtlarını yenileyebilir. Aşağıda belirtilen haklı ve geçerli nedenlerin varlığı halinde, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalının önerisi ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile, öğrenim süresi boyunca, yüksek lisans öğrencileri en fazla iki yarıyıl, doktora öğrencileri ise en fazla dört yarıyıl izinli sayılabilir. Haklı ve geçerli nedenin kabul edilebilmesi, bu nedenin ortaya çıkmasından itibaren en geç bir ay içinde ilgili Enstitü Müdürlüğüne bildirilmesi şartına bağlıdır. İzinli sayılan yarıyıl, öğrencinin öğrenim süresine dahil edilmez. Aynı usulle izinli sayılma işlemi tekrar edilebilir. Haklı ve geçerli nedenler şunlardır: a) Öğrencinin, bir sağlık kurumundan alacağı sağlık raporuyla belgelenmiş sağlıkla ilgili mazeretinin olması, b) Mahallin en büyük mülki amiri tarafından verilecek bir belge ile belgelenmiş olması şartıyla, doğal afetler nedeniyle ögrencinin öğrenimine ara vermek zorunda kalması, c) Öğrencinin, tecil hakkını kaybetmesi veya tecilinin kaldırılması suretiyle askere alınması, ç) Anabilimdalı Başkanlığınca uygun görüldüğünü ve araştırma yapmak amacıyla yurt dışına gideceğini belgelemesi, d) Yükseköğretim kurumundan süreli uzaklaştırma veya çıkarma cezası alan öğrenciler dışında, öğrencinin tutukluluk ve mahkumiyet hali, e) İlgili yönetim kurulunca haklı ve geçerli kabul edilen ekonomik, ailevi ve benzeri nedenlerin ortaya çıkması. Dersler Madde 15 Her programda öğrencinin almakla yükümlü olacağı zorunlu ve/veya seçmeli ders

5 saati ve sayısı, bu Yönetmelik'te belirlenen ilkeler çerçevesinde ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi üzerine ilgili Enstitü Yönetim Kurulu'nca kararlaştırılır. Bir lisansüstü dersinin yarıyıl kredi değeri, bir yarıyıl devam eden bir dersin, haftalık teorik ders saatinin tamamı ile haftalık uygulama ve laboratuvar saatinin yarısının toplamıdır. Bir dersin yarıyıl kredi değeri dört (4)'ten fazla olamaz. Derslere Devam Madde 16 Öğrencilerin sınavlara girebilmeleri için, teorik derslerin %70'ine, uygulamaların ise %80'ine devam etmiş olmaları gerekir. Devam konusu, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nca izlenir ve denetlenir. Her öğretim elemanı, yarıyıl sonunda devam şartını yerine getirmemiş öğrencileri ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'na bildirir. Devam şartı yerine getirilmiş ders ve uygulamaların tekrarı halinde yeniden devam şartının aranıp aranmayacağı, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nca belirlenir. Sınavlar Madde 17 Her ders için yarıyıl esasına göre en az bir arasınav notu verilir. Arasınav notu, yazılı ve/veya sözlü sınav sonucu olarak verilebileceği gibi, ödevlerin ve/veya öğrencinin derse katılımının değerlendirilmesi suretiyle de verilebilir. Yarıyıl sonu sınavları, ilgili Enstitü'nün akademik takviminde belirlenen süre içinde yapılır. Değerlendirme Madde 18 Lisansüstü öğreniminde öğrencinin kredili bir dersten başarılı sayılabilmesi için, yarıyıl sonu başarı notunun; a) Yükseklisansta en az (B-), b) Doktora ve sanatta yeterlikte ise en az (B) olması gerekir. Değerlendirmede, İKÜ Önlisans ve Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği'nin 13 üncü maddesinde düzenlenmiş olan not sistemi uygulanır. Bu şartları gerçekleştiremeyen öğrenci, o dersten başarısız sayılır. Öğrenci, başarısız olduğu dersi en fazla bir defa tekrarlayabilir veya açılırsa Yaz Öğretimi'nde aynı dersi alabilir. Öğrenci, seçmeli bir dersten başarısız olursa, danışmanının onayı ile bir sonraki yarıyıl başka bir dersi seçebilir. Sınav Sonuçlarına İtiraz Madde 19 Öğrenciler, yazılı sınav sonuçlarına, ilgili Enstitü'de ilanından itibaren en geç beş iş günü içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne dilekçe vererek maddi hata yönünden itiraz edebilirler. Daha sonra yapılan itirazlar kabul edilmez. İtiraz üzerine sınav kağıdı, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nca belirlenecek, biri dersin öğretim elemanı olmak üzere üç kişilik jüri tarafından, konunun kendilerine intikal ettirilmesinden itibaren en geç beş iş günü içinde incelenir ve sonuç yazılı ve gerekçeli olarak ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne bildirilir. Savunmalara Dinleyici Kabulü Madde 20 Tez önerisi ve sergi/proje önerisi savunmaları ile tez ve sergi/proje savunmaları, öğretim elemanlarına ve öğrencilere açıktır. Ancak, sadece jüri üyeleri adaya soru yöneltebilir. Yeniden Kayıtta Muafiyet Madde 21 Daha önce herhangi bir lisansüstü programında başarmış olduğu ders veya derslerden, yeni kaydolduğu programda muaf olmak isteyen öğrenci, ilk kayıttan itibaren en geç onbeş gün içinde ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne yazılı olarak başvurduğu takdirde, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı bu talebi değerlendirir. Enstitü Yönetim Kurulu, bu değerlendirme ışığında, muafiyet talebini tamamen veya kısmen kabul veya reddeder. Tebligat Madde 22 Eğitim-öğretim, sınavlar, disiplin ve benzeri konularda ilgili enstitülerde yapılan ilanlar, öğrencinin şahsına yapılmış tebligat hükmündedir. Öğrenci hakkındaki kişisel işlemler, ilk kayıtta öğrenci tarafından yazılı olarak beyan edilen veya daha sonra yazılı bildirimle değiştirilen adresine yollanmak suretiyle tebliğ edilir.

6 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM Yükseklisans Programı Genel Olarak Madde 23 a) Yükseklisans programı, tezli ve tezsiz olmak üzere iki şekilde yürütülebilir. Bu programların, Enstitü'nün hangi Anabilim/Anasanat Dallarında açılacağı ve nasıl yürütüleceği, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı'nın önerisi ve Enstitü Kurulu'nun kararı ve Senato'nun onayı ile belirlenir. b) Tezli ve Tezsiz Yükseklisans Programları arasında geçiş iznine, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalları'nın önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu karar verir. c) Bir yükseköğretim kurumunun lisans programına kayıtlı öğrencilerin, aşağıdaki şartları sağlamaları koşulu ile, lisansüstü programlarında sunulan derslere kayıt yaptırmaları ve bu dersleri, ilgili yükseklisans programındaki ders yüküne saydırabilmeleri mümkündür: 1) Lisans diploması ve asgari ALES notu dışında, o yüksek lisans programı için aranan şartları gerçekleştirmiş olması, 2) İzlediği lisans programının son sınıfında kayıtlı olması, 3) Lisansüstü programından en fazla üç (3) ders alması ve bu derslerden herhangi birisinin, hem lisans hem yükseklisans programında zorunlu kredi hesabına katılmaması. A - Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç ve Kapsam Madde 24 a) Tezli yüksek lisans programının amacı; öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini kazanmasını sağlamaktır. Bu program, toplam yirmibir krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, bir seminer dersi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız, yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, en geç üçüncü yarıyılın başından itibaren her yarıyıl tez çalışmasına kayıt yaptırmak zorundadır. b) Öğrencinin alacağı derslerden en fazla iki tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla lisans derslerinden seçilebilir. Ayrıca öğrenci, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı, karşı kurum ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kabulü ile aynı veya farklı Enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan eşdeğer düzeydeki derslerden de seçebilir. Ancak, lisans dersleri ile bu tür derslerin toplam sayısı iki (2)'den; geçerli toplam kredisi altı (6)'dan fazla olamaz. Süre Madde 25 a) Tezli yükseklisans programını tamamlama süresi dört yarıyıldır. Ancak 21 inci maddeye göre ders muafiyeti bulunan veya tezini daha kısa sürede sunabileceği danışmanı tarafından belirlenen öğrenciler için bu süre, ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile üç yarıyıla indirilebilir. b) Dört yarıyıl sonunda kredili derslerini ve seminer dersini başarıyla tamamlayamayan ve 2.70 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin, ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. c) Tez çalışması sırasında tez raporlarından, üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız not alan öğrencinin ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. d) Kredili dersleri ile seminer dersini başarı ile bitiren, ancak tez çalışmasını dört yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen öğrenciye, danışmanı ve ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla iki yarıyıl ek süre verilebilir. Tez Danışmanı Atanması ve Tez Çalışması Madde 26 a) Yükseklisans programına kaydını yaptıran öğrenciye, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar tez danışmanı atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, aynı şekilde ikinci tez danışmanı atanır. b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip öğretim görevlileri arasından seçilir. Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işlemleri, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yürütülür. c) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı'nın

7 gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. d) Tez danışmanı, en geç üçüncü yarıyılın kayıt dönemi sonuna kadar, belirlenen tez konusunu ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitü'ye bildirir. Tez danışmanı, öğrencinin çalışmalarını her yarıyıl sonunda başarılı veya başarısız olarak değerlendiren bir raporu, Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı aracılığıyla ilgili Enstitü'ye bildirir. Başarısızlık durumunda Madde 25/c hükmü uygulanır. Yükseklisans Tezinin Sonuçlanması Madde 27 Yüksek lisans tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar şunlardır: a) Tezli yüksek lisans programındaki bir öğrenci, tezini İKÜ tez yazım kılavuzundaki esaslara ve ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının o program için öngöreceği özel kurallara uygun olarak hazırlamak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b) Öğrenci tamamlamış olduğu yüksek lisans tezinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. c) Yüksek lisans tez jürisi, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri, biri öğrencinin tez danışmanı ve en az biri yükseköğretim kurumu içindeki başka bir Enstitü Anabilim/Anasanat Dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere, üç veya beş kişiden oluşur. Ayrıca, üç kişilik jüriler için bir, beş kişilik jüriler için ise iki yedek jüri üyesi aynı şekilde belirlenir. Jürinin üç kişiden oluşması durumunda, ikinci tez danışmanı jüri üyesi olamaz. Jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, aday Enstitüye teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder. d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının önerisi üzerine Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra, jüri tez hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı nca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Yükseklisans Diploması Madde 28 Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ciltlenmiş yüksek lisans tezinin en az üç kopyasını, iki adet PDF formatında CD sini ve biri Türkçe, diğeri ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde hazırlanmış özetinin en az üçer kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden ilgili Enstitü tarafından uygun bulunan yüksek lisans öğrencisine, yüksek lisans diploması veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur.. B - Tezsiz Yüksek Lisans Programı Amaç ve Kapsam Madde 29 Tezsiz yüksek lisans programlarının amacı; öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Bu program, toplam otuz krediden az olmamak koşuluyla en az on adet ders ile dönem projesi dersinden oluşur. Dönem projesi dersi kredisiz olup başarılı veya başarısız, yeterli veya yetersiz olarak değerlendirilir. Öğrenci, dönem projesinin alındığı yarıyılda dönem projesine kayıt yaptırmak ve yarıyıl sonunda yazılı bir rapor vermek zorundadır Öğrencinin alacağı derslerin en çok üç (3) tanesi, lisans öğrenimi sırasında alınmamış olması koşuluyla, lisans derslerinden seçilebilir. Danışman Atanması Madde 30 a) Tezsiz yükseklisans programına kaydını yaptıran öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Ensitütü Yönetim Kurulu'nun kararı ile en geç birinci yarıyılın sonuna kadar, ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapmak üzere, bir öğretim üyesi veya doktora/sanatta yeterlik derecesine sahip bir öğretim görevlisi danışman olarak atanır. b) Gerekli hallerde, danışman atanıncaya kadar danışmanlık işleri ilgili Enstitü

8 Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı'nın görevlendireceği bir öğretim üyesi tarafından geçici olarak yürütülür. c) Gerekli hallerde, mevcut danışmanın görüşü alınarak, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı'nın gerekçeli önerisi üzerine Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile danışman değiştirilebilir. Süre Madde 31 a) Tezsiz yükseklisans programını tamamlama süresi en fazla altı yarıyıldır. b) Altı yarıyıl sonunda kredili derslerini ve dönem projesi dersini başarıyla tamamlayamayan ve 2.70 genel not ortalamasını tutturamayan öğrencinin, ilgili Enstitü ile ilişiği kesilir. c) Öğrenci tamamlamış olduğu dönem projesinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. Yükseklisans Diploması Madde 32 a) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan yükseklisans öğrencisine, Yüksek lisans Diploması (veya diploma yerine geçen, Geçici Mezuniyet Belgesi) verilir. b) Yüksek lisans diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim/Anasanat Dalındaki programın onaylanmış adı bulunur. BEŞİNCİ BÖLÜM Doktora Programı Amaç ve Kapsam Madde 33 a) Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin; 1) Bilime yenilik getirme, 2) Yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, 3) Bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. b) Doktora programı; yükseklisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi (7) adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler içinse en az kırkiki (42) kredilik ondört (14) adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. c) Lisansüstü dersler, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı, karşı kurum ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kabulü ile aynı veya farklı Enstitülerdeki farklı programlarda veya başka yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan eşdeğer düzeydeki derslerden de seçilebilir. Ancak, bu tür derslerin toplam sayısı iki (2)'den; geçerli toplam kredisi altı (6)'dan fazla olamaz. d) Lisans dersleri, ders yüküne ve doktora kredisine sayılmaz. e) Doktora programları, yurtiçi ve yurtdışı bütünleşik doktora programları şeklinde de düzenlenebilir. Bu programların uygulama usul ve esasları; üniversitenin teklifi, Öğretim Üyesi ve Araştırıcı Yetiştirme Kurulu'nun görüşü üzerine Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenir. Süre Madde 34 a) Doktora programını tamamlama süresi; yükseklisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ders ve uygulamalarını iki yarıyılda bitiren bir öğrenci, tez çalışmasını iki yarıyıldan az olmamak üzere tamamlaması halinde, yükseklisans derecesi ile kabul edilenler en az beş yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler ise yedi yarıyılda, doktora çalışmalarını bitirebilirler. b) Doktora programı için gerekli kredili dersleri başarıyla tamamlamanın azami süresi; yükseklisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az genel not ortalaması 3.00'ı tutturamayan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. c) Kredili derslerini başarıyla bitiren, yeterlik sınavında başarılı bulunan ve tez önerisi kabul edilen, ancak tez çalışmasını bu maddenin (a) bendinde belirtildiği üzere sekiz yarıyıl sonuna (lisans derecesi ile

9 kabul edilmiş olan öğrenci için on yarıyıl sonuna) kadar tamamlayamadığı için tez sınavına giremeyen bir öğrenciye, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile tezini jüri önünde savunması için en fazla dört yarıyıl ek süre verilebilir. Tez Danışmanı Atanması Madde 35 a) Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı, her öğrenci için tez danışmanını ve belirlenen tez konusunu ilgili Enstitü'ye önerir. Tez danışmanının önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararıyla kesinleşir. Tez danışmanı, en geç öğrencinin programındaki ilk yarıyılının sonuna kadar atanır. Tez çalışmasının niteliğinin birden fazla tez danışmanı gerektirdiği durumlarda, ikinci tez danışmanı atanabilir. b) Tez danışmanı, öğretim üyeleri arasından seçilir. İkinci tez danışmanının, en az doktora derecesine sahip olması gerekir. Yeterlik Sınavı Madde 36 a) Yeterlik sınavının amacı, öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda derinliğe sahip olup olmadığının sınanmasıdır. Yeterlik sınavları, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere, yılda iki kez yapılır. b) Yükseklisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar yeterlik sınavına girmek zorundadır. c) Yeterlik sınavları, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl süreyle görev yapan beş kişilik Doktora Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla sınav jürileri kurabilir. Jüri, Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir. d) Doktora yeterlik sınavına girebilmek için; ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak gerekir. Kabul sırasında yabancı dil yeterlik sınavı karşılığı olarak ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alan öğrenciler, bu koşulu sağlamış sayılır. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden veya Türkçe den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür.doktora yeterlik sınavı, yazılı ve sözlü olarak iki bölüm halinde yapılır. Doktora Yeterlik Komitesi / Doktora Yeterlik Jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. d) Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar sınava alınır. Bu sınavda da başarısız olan öğrencinin, doktora programı ile ilişiği kesilir. e) Doktora Yeterlik Komitesi / Doktora Yeterlik Jürisi, yeterlik sınavını başaran bir öğrencinin, ders yükünü tamamlamış olsa bile, bu Yönetmeliğin 34 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde öngörülen sürelerden sonra da, fazladan ders/dersler almasını isteyebilir. Fazladan alınan dersleri, iki yarıyıl içinde tamamlayamayan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. h) Lisans derecesi ile doktora programına kabul edilmiş ve en az yedi dersini başarıyla tamamlamış bir öğrenci, yüksek lisans programına geçiş yapabilir. Hangi programlardan geçiş yapılabileceği, ayrılacak kontenjan ve aranacak özel koşullar, ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığının görüşü alınarak, Enstitü Yönetim Kurulunca kararlaştırılır. Yatay geçişi kabul edilen öğrencinin intibakı, ilgili Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından yapılır ve ilgili Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Tez İzleme Komitesi Madde 37 a) Yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile bir ay içinde bir Tez İzleme Komitesi oluşturulur. b) Tez İzleme Komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Komitede, tez danışmanından başka, ilgili Enstitü Anabilim Dalı içinden ve dışından birer üye yer alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. c) Tez İzleme Komitesi'nin kurulmasından sonraki dönemlerde, ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile üyelerde değişiklik yapılabilir.

10 Tez Önerisi Savunması Madde 38 a) Doktora yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını kapsayan tez önerisini, Tez İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Öğrenci, tez önerisi ile ilgili yazılı bir raporu, sözlü savunmadan en az onbeş gün önce komite üyelerine dağıtır. b) Tez İzleme Komitesi, öğrencinin sunduğu tez önerisinin kabul veya reddedileceğine salt çoğunlukla karar verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, tez önerisi savunmasını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitü'ye tutanakla bildirilir. c) Tez önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve tez konusu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir Tez İzleme Komitesi atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve tez konusu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde, tez önerisi savunmasına alınır. Tez önerisi, son savunmada da reddedilen öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. d) Tez önerisi kabul edilen öğrenci için Tez İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz-Aralık ayları arasında birer kere olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, o ana kadar yapılan çalışmaların özeti ve bir yıl sonraki dönemde yapılacak çalışma planı belirtilir. Öğrencinin tez çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir ve bir tutanakla Enstitü Müdürlüğü'ne bildirilir. Komite tarafından üstüste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora Tezinin Sonuçlandırılması Madde 39 Doktora tezinin sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar şunlardır: a) Doktora programındaki bir öğrenci, elde ettiği sonuçları, İKÜ tez yazım kılavuzundaki esaslara ve ilgili Anabilim Dalı Başkanlığının o program için öngöreceği özel kurallara uygun biçimde yazmak ve tezini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b) Öğrenci tamamlamış olduğu doktora tezinin bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. c) Doktora tez jürisi; ilgili Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin Tez İzleme Komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka bir yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca, birisi İKÜ'den ve diğeri İKÜ dışındaki üniversitelerin öğretim üyelerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, Enstitüye teslim ettiği tezin aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve sonucu Enstitüye bildirir. d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Tez sınavının tarihi ve yeri, tez danışmanının önerisi üzerine, Enstitü tarafından belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Tez sınavı, tez çalışmasının sunulması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. e) Tez sınavının tamamlanmasından sonra jüri, tez hakkında, salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir. Bu karar, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından, tez sınavını izleyen üç gün içinde ilgili Enstitüye tutanakla bildirilir. Tezi reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Tezi hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç altı ay içinde gereğini yaparak, tezini aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da tezi kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Doktora Diploması Madde 40 a) Tez sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ciltlenmiş doktora tezinin en az üç kopyasını, iki adet PDF formatında CD sini ve biri Türkçe, diğeri ilgili Enstitü Anabilim/Anasanat Dalı Başkanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde hazırlanmış özetinin en az üçer kopyasını, tez sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden ilgili Enstitü tarafından uygun bulunan doktora adayına, doktora diploması veya diploma yerine geçen geçici mezuniyet belgesi verilir. b) Doktora Diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anabilim Dalı'ndaki programın onaylanmış adı bulunur. ALTINCI BÖLÜM Sanatta Yeterlik Programı Amaç ve Kapsam Madde 41 a) Sanatta yeterlik programı; özgün bir sanat eserini ortaya koymak, müzik ve sahne sanatlarında ise, uygulama ve yaratıcılığının yanı sıra, bağımsız araştırma yapmak ve sanat

11 alanında yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneğini kazandırmak, kendi disiplini içerisindeki temel konularda yeterlik vermek amacı ile açılan bir yükseköğretim programıdır. Hangi dallarda sanatta yeterlik programının açılabileceği, Üniversitelerarası Kurulun önerisi üzerine Yükseköğretim Kurulunca belirlenir. Sanatta yeterlik programı sonunda hazırlanacak tezin veya uygulamalı çalışmaların; 1) Sanat alanında yenilik getirme, 2) Yeni bir sanatsal yöntem geliştirme, 3) Bilinen bir sanatsal yöntemi yeni bir sanat alanında uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. b) Sanatta yeterlik programı toplam yirmibir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi (7) adet ders ve proje, sergi, resital, konser, gösteri, temsil vb. uygulamalardan oluşur. c) Bir öğrenci, sanatta yeterlik öğreniminde alacağı derslerin en az onbeş (15) kredisini, başvurduğu lisansüstü programından alır ve bu derslerin daha önce alınmamış olması gerekir. Lisansüstü derslerin en çok iki (2) ders ve altı (6) kredisi, öğrencinin danışmanının önerisi, ilgili Anasanat Dalı Başkanlığı'nın onayı ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile diğer enstitülerden veya diğer yükseköğretim kurumlarında verilmekte olan lisansüstü derslerden seçilebilir. d) Sanatta yeterlik öğrencileri, danışmanın önerisi ile lisans dersleri alabilir. Lisans dersleri ders yüküne ve sanatta yeterlik kredisine sayılmaz. e) Sanatta yeterlik çalışmasına başlamak için; ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almak gerekir. Kabul sırasında yabancı dil yeterlik sınavı karşılığı olarak ÜDS den 55 puan veya Üniversitelerarası Kurulca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan alan öğrenciler, bu koşulu sağlamış sayılır. Yabancı uyruklular, kendi anadili dışındaki diğer yabancı dillerden ve Türkçe'den sınava tabi tutulurlar. Yabancı uyruklu öğrencilerin yabancı dil sınavları, Üniversitelerarası Kurul tarafından belirlenen esaslara göre yürütülür. Madde 42 a) Sanatta yeterlik programını tamamlama süresi, yükseklisans derecesi ile kabul edilenler için sekiz yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için on yarıyıldır. Ders ve uygulamalarını iki yarıyılda bitiren bir öğrenci, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil vb. gibi çalışmaları iki yarıyıldan az olmamak üzere tamamlaması halinde; sanatta yeterlik çalışmalarını yükseklisans derecesi ile kabul edilenler en az beş yarıyılda, lisans derecesi ile kabul edilenler ise yedi yarıyılda bitirebilirler. Başarısız olan öğrencinin, Enstitü ile ilişkisi kesilir. b) Sanatta yeterlik programı; yükseklisans derecesi olan öğrenciler için toplam yirmibir (21) krediden az olmamak koşuluyla en az yedi (7) adet ders, yeterlik sınavı, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasından; lisans derecesi ile kabul edilmiş öğrenciler içinse en az kırkiki (42) kredilik ondört (14) adet ders, yeterlik sınavı, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasından oluşur. c) Sanatta yeterlik programı için gerekli kredili dersleri ve uygulamaları başarıyla tamamlamanın azami süresi; yükseklisans derecesi ile kabul edilenler için dört yarıyıl, lisans derecesi ile kabul edilenler için altı yarıyıldır. Bu süre içinde kredili derslerini ve uygulamalarını başarıyla tamamlayamayan veya öngörülen en az genel not ortalaması 3.00'ı tutturamayan öğrencinin, Enstitü ile ilişiği kesilir. d) Kredili derslerini ve uygulamalarını başarı ile bitiren, ancak, tez veya sergi, proje, resital, konser, gösteri, temsil ve benzeri çalışmalarını sekiz yarıyıl sonuna kadar tamamlayamadığı için sınava giremeyen öğrenciye (lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için on yarıyıl), ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile tezini ve sergi, proje, konser, resital, gösteri, temsil vb. çalışmalarını jüri önünde savunması için en çok dört yarıyıl ek süre verilebilir. Danışmanın Atanması Madde 43 a) Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı, her öğrenci için, ders ve uygulama seçimi ile tez veya sergi veya proje yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini ilgili Enstitü'ye önerir. Danışman önerisi, Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile kesinleşir. Öğrencinin programı için danışman, en geç ilk yarıyıl sonuna kadar Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Çalışmanın niteliğine bağlı olarak, gerekli hallerde ikinci danışman atanabilir. b) Danışman, öğretim üyeleri arasından seçilir. İlgili Anasanat Dalı'nda yeterli sayıda öğretim üyesi yok ise, doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de danışman olarak atanabilirler. Sanatta Ön Yeterlik Sınavı Madde 44 a) Ön yeterlik sınavının amacı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel konularla ilgili yeterli bilgiye sahip olup olmadığının sınanmasıdır. b) Ön yeterlik sınavları, Haziran ve Aralık aylarında olmak üzere yılda iki kez yapılır. Yükseklisans derecesi ile kabul edilen öğrenci, en geç beşinci yarıyılın; lisans derecesi ile kabul

12 edilmiş olan öğrenci, en geç yedinci yarıyılın sonuna kadar ön yeterlik sınavına girmek zorundadır. Öğrenci, ön yeterlik sınavına girmek istediğini belirten bir dilekçeyi, sınav dönemlerinden bir ay önce Enstitü Müdürlüğü'ne verir. İlan edilen tarihte ön yeterlik sınavına girmeyen öğrenci başarısız sayılır. c) Ön yeterlik sınavları, Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığı tarafından önerilen ve Enstitü Yönetim Kurulu tarafından onaylanan ve iki yıl süreyle görev yapan beş kişilik Sanatta Ön Yeterlik Komitesi tarafından düzenlenir ve yürütülür. Komite, farklı alanlardaki sınavları hazırlamak, uygulamak ve değerlendirmek amacıyla üç öğretim üyesinden oluşan bir Sanatta Ön Yeterlik Jürisi kurar ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun onayı ile kesinleşir. Ön yeterlik sınav jürisi ve sınav tarihi, Enstitü Müdürlüğü'nce ilan edilir. d) Sanatta ön yeterlik sınavı, öğrencinin bulunduğu programdaki temel ders konularını içerecek şekilde düzenlenir ve en az bir yazılı ve bir sözlü bölümden oluşur. Sınav jürisi, öğrencinin yazılı ve sözlü sınavlardaki başarı durumunu değerlendirerek, öğrencinin başarılı veya başarısız olduğuna salt çoğunlukla karar verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, ön yeterlik sınavını izleyen üç gün içinde Enstitü'ye bildirilir. Tez -Sergi-Proje İzleme Komitesi Madde 45 a) Ön yeterlik sınavında başarılı bulunan öğrenci için, ilgili Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile bir ay içinde bir Tez veya Sergi, Proje, Resital, Konser, Temsil Çalışmasını İzleme Komitesi oluşturulur. b) Tez veya Sergi, Proje, Resital, Konser, Temsil Çalışmasını İzleme Komitesi, üç öğretim üyesinden oluşur. Öğretim üyesinin yeterli sayıda bulunmadığı hallerde, doktora veya sanatta yeterlik unvanı aldıktan sonra en az üç yıl çalışmış öğretim görevlileri de komitede yer alabilirler. Komite, tez danışmanından başka, ilgili Enstitü Anasanat Dalı içinden ve dışından birer üye alır. İkinci tez danışmanının olması durumunda, ikinci tez danışmanı dilerse komite toplantılarına katılabilir. c) Tez veya Sergi, Proje, Resital, Konser, Temsil Çalışmasını İzleme Komitesi'nin kurulmasından sonraki dönemlerde, tez danışmanının önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu'nun kararı ile üyelerde değişiklik yapılabilir. Tez veya Sergi, Proje, Resital, Konser, Temsil Çalışması Önerisi Savunması Madde 46 a) Ön yeterlik sınavını başarı ile tamamlayan öğrenci, en geç altı ay içinde, yapacağı araştırmanın amacını, yöntemini ve çalışma planını ve özgünlüğünü kapsayan tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması önerisini, Tez veya Sergi, Proje, Resital, Konser, Temsil Çalışmasını İzleme Komitesi önünde sözlü olarak savunur. Savunma talebi, öğrenci tarafından danışmanın onayını alarak bir dilekçeyle ilgili Enstitü Müdürlüğü'ne bildirilir ve sözlü savunma tarihi Enstitü Müdürlüğü'nce ilan edilir. Öğrenci, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması önerisi ile ilgili yazılı bir raporu sözlü savunmadan en az onbeş gün önce Tez veya Sergi, Proje, Resital, Konser, Temsil Çalışmasını İzleme Komitesi'ne sunar. Tez önerisi savunmasının tamamlanmasından sonra, Tez veya Sergi, Proje, Resital, Konser, Temsil Çalışmasını İzleme Komitesi, tez önerisi hakkında kabul veya red kararını salt çoğunlukla verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, üç gün içinde Enstitü'ye bildirilir. b) Tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması önerisi reddedilen öğrenci, yeni bir danışman ve konu seçme hakkına sahiptir. Böyle bir durumda, yeni bir Tez veya Sergi, Proje, Resital, Konser, Temsil Çalışmasını İzleme Komitesi, Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile atanabilir. Programa aynı danışmanla devam etmek isteyen bir öğrenci, üç ay içinde; danışman ve konusunu değiştiren bir öğrenci ise altı ay içinde, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması önerisi savunmasına alınır. Önerisi bu savunmada da reddedilen öğrencinin, Enstitü ile ilişkisi kesilir. c) Tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması önerisi kabul edilen öğrenci için, Tez veya Sergi, Proje, Resital, Konser, Temsil Çalışmasını İzleme Komitesi, Ocak-Haziran ve Temmuz- Aralık ayları arasında yılda iki kez toplanır. Öğrenci, toplantı tarihinden en az bir ay önce komite üyelerine çalışması ile ilgili yazılı bir rapor sunar. Bu raporda, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması ile ilgili yaptığı çalışmaları, ulusal ve var ise uluslararası yayınlarının listesini ve yapacağı çalışma planını belirtir. Öğrencinin tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması, komite tarafından "başarılı" veya "başarısız" olarak belirlenir ve bir tutanakla Enstitü Müdürlüğü'ne bildirilir. Tez veya Sergi, Proje, Resital, Konser, Temsil Çalışmasını İzleme Komitesi tarafından üst üste iki kez veya aralıklı olarak üç kez başarısız bulunan öğrencinin, Enstitü ile ilişkisi kesilir.

13 Sanatta Yeterlik Çalışmasının Sonuçlandırılması Madde 47 Sanatta yeterlik çalışmasının sonuçlandırılmasına ilişkin esaslar şunlardır: a) Tez hazırlayan öğrenci elde ettiği sonuçları, sergi veya proje hazırlayan öğrenci ise çalışmasını açıklayan ve belgeleyen bir metni, İKÜ Tez Yazım Kılavuzu'ndaki kurallara uygun biçimde yazmak ve ayrıca tez veya sergisi veya projesini jüri önünde sözlü olarak savunmak zorundadır. b) Öğrenci tamamlamış olduğu tezinin/çalışmasının bir kopyasını danışman öğretim üyesinin onay yazısı ile birlikte Anabilim Dalı Başkanlığı kanalıyla Enstitüye teslim eder. c) Sanatta Yeterlik Jürisi, ilgili Anasanat Dalı Başkanlığı'nın önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile atanır. Jüri; üçü, öğrencinin tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasını izleme komitesinde yer alan öğretim üyeleri ve en az biri başka yükseköğretim kurumunun öğretim üyesi olmak üzere beş kişiden oluşur. Enstitü Yönetim Kurulu ayrıca, birisi İKÜ'den ve diğeri İKÜ dışındaki üniversitelerin öğretim üyelerinden veya öğretim görevlilerinden olmak üzere iki yedek üye seçer. Öğrenci, jüri üyelerinin belirlenmesinden sonra, Enstitüye teslim ettiği tezin/çalışmanın aynısını jüri üyelerine bir tutanakla teslim eder ve sonucu Enstitüye bildirir. d) Jüri üyeleri, söz konusu tezin veya metnin kendilerine teslim edildiği tarihten itibaren en geç bir ay içinde toplanarak öğrenciyi tez sınavına alır. Sanatta yeterlik sınavının tarihi ve yeri, danışmanın önerisi üzerine, enstitülerce belirlenir ve jüri üyeleri ile öğrenciye yazılı olarak bildirilir. Sanatta yeterlik sınavı, çalışmanın sunulması, ilgili performansın yapılması ve bunu izleyen soru-cevap bölümünden oluşur. e) Sınavın tamamlanmasından sonra jüri, dinleyicilere kapalı olarak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması hakkında salt çoğunlukla kabul, red veya düzeltme kararı verir ve bir tutanak düzenler. Bu tutanak, Enstitü Anabilim Dalı Başkanlığınca tez sınavını izleyen üç gün içinde Enstitüye bildirilir. Tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışması reddedilen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Çalışması hakkında düzeltme kararı verilen öğrenci, en geç üç ay içinde gereğini yaparak, tez veya sergi, proje, resital, konser, temsil çalışmasını aynı jüri önünde yeniden savunur. Bu savunma sonunda da çalışması kabul edilmeyen öğrencinin Enstitü ile ilişiği kesilir. Sanatta Yeterlik Diploması Madde 48 Sanatta yeterlik sınavında başarılı olmak ve diğer koşulları da sağlamak kaydıyla ciltlenmiş tez veya çalışma metni ile biri Türkçe, diğeri ilgili Enstitü Anasanat Dalı Başkanlığınca kabul edilmiş bir yabancı dilde hazırlanmış özetinin en az üçer kopyasını, iki adet PDF formatında CD sini sanatta yeterlik sınavına giriş tarihinden itibaren bir ay içinde ilgili Enstitüye teslim eden ve tezi şekil yönünden uygun bulunan öğrenciye, sanatta yeterlik diploması veya diploma yerine geçen, geçici mezuniyet belgesi verilir. Sanatta yeterlik diploması üzerinde, öğrencinin izlemiş olduğu Enstitü Anasanat Dalının onaylanmış adı ve alanı bulunur. YEDİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Disiplin İşleri Madde 49 Lisansüstü programında okuyan öğrenciler hakkında, "Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği" hükümleri uygulanır. Yürürlükten Kaldırılan Yönetmelik Madde 50 28/2/1998 tarihli ve sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "İKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" yürürlükten kaldırılmıştır.

14 Geçici Madde 1 Bu Yönetmelikle, yürürlükten kaldırılan "İKÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği" hükümleri uyarınca ilişiği kesilmiş olan öğrencilere, bu Yönetmelik hükümlerinden yararlanma hakkı tanınmaz. Geçici Madde 2 Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte bir yükseklisans, doktora ya da sanatta yeterlik programına kayıtlı olan öğrenciler, kayıtlı oldukları lisansüstü programını tamamlayana kadar, yürürlükten kaldırılan eski Yönetmelik hükümlerine tabi olurlar. Yürürlük Madde 51 Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. Yürütme Madde 52 Bu Yönetmelik hükümlerini İstanbul Kültür Üniversitesi Rektörü yürütür.

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar

Yönetmelik İKİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam ve Tanımlar Yönetmelik İstanbul Kültür Üniversitesinden: İstanbul Kültür Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği (16 Nisan 2009 tarih ve 27202 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan değişikliklerle)

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmî Gazete de yayımlanan Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 2 nci

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE 6 Şubat 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28551 YÖNETMELİK Üniversitelerarası Kurul Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 1/7/1996 tarihli

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: )

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: Resmi Gazete Sayısı: ) LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK. İstanbul Kültür Üniversitesinden: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İstanbul Kültür Üniversitesinden: İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Şubat 2012 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28198 İstanbul Kültür Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim

Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim G iriş EN Ana Sayfa Kurumsal Üniversiteler Akademik Projeler Yayınlar Öğrenci İstatistikler İletişim LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683

Detaylı

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! TEZLİ YÜKSEK LİSANS

LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! TEZLİ YÜKSEK LİSANS LİSANSÜSTÜ ÖĞRENCİLERİMİZİN DİKKATİNE!!! 20 NİSAN 2016 TARİH VE 29690 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ve 20 ŞUBAT 2017 TARİH VE 29985 SAYILI RESMİ GAZETE DE YAYIMLANAN

Detaylı

tarihinden önce enstitümüze kayıt yaptırmış öğrencilerin dikkatine!

tarihinden önce enstitümüze kayıt yaptırmış öğrencilerin dikkatine! 20.04.2016 tarihinden önce enstitümüze kayıt yaptırmış öğrencilerin dikkatine! Değerli Öğrencimiz, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı, 2016 yılında Lisansüstü Eğitim- Öğretim Yönetmeliği nde değişiklik yapmış

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 1 of 17 26.01.2011 15:13 İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. Amaç ve Kapsam LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu yönetmelik, 2547 Sayılı Kanunun 65'inci maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan Temmuz l996 tarihli Resmi

Detaylı

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Mayıs 1997 CUMA. Yönetmelik

T.C. Resmi Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır. 9 Mayıs 1997 CUMA. Yönetmelik T.C. Resmi Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır Kuruluşu : 7 Ekim 1920 9 Mayıs 1997 CUMA Sayı: 22984 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ Yönetmelik Celal Bayar Üniversitesinden

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 )

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ (Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 ) Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM ve ÖĞRETĠM ÇERÇEVE YÖNETMELĠĞĠ Amaç ve Kapsam MADDE 1. a) 2547 sayılı Kanun un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan bu Yönetmelik Yükseköğretim kurumlarında

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 20 Temmuz 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29420 İstanbul Kültür Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

Doktora Programları. Başvurmak istediği programa göre istenilen ALES puan türünden en az puan almış olması,

Doktora Programları. Başvurmak istediği programa göre istenilen ALES puan türünden en az puan almış olması, Doktora Programları Amaç Anabilim Dalı / Programlar Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 21 Temmuz 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29067 SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

İstanbul Üniversitesi

İstanbul Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Tezli Yüksek Lisans Programı Amaç ve kapsam MADDE 31 (1) Tezli yüksek lisans programının amacı; Öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgiye erişme, Bilgiyi derleme, Yorumlama

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İYTE) LİSANS ÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. a) Üniversitelerarası Kurul Başkanlığı tarafından hazırlanan ve 01 Temmuz 1996 tarihinde yürürlüğe

Detaylı

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK

31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 YÖNETMELİK Cumhuriyet Üniversitesinden: CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul

Detaylı

Sosyal Bilimler Enstitüsü

Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Enstitüsü YÜKSEK LİSANS EĞİTİM KILAVUZU Sosyal Bilimler Enstitüsü AÇIKLAMA Bu kılavuz, yaşar Üniversitesi Sosyal Blimler Enstitüsü Yüksek Lisans Programlarında öğrenim gören öğrencileri

Detaylı

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 6 Mayıs 2007 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26514 YÖNETMELİK Namık Kemal Üniversitesinden: NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur.

b) Lisansüstü Eğitim; Yüksek Lisans, Doktora ve sanat dallarında yapılan Sanatta Yeterlik programlarından oluşur. Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Mersin Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Amaç ve Kapsam Madde 1 a) 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 65 inci maddesi gereğince

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Erzincan Üniversitesi Sosyal

Detaylı

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesine

Detaylı

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK 7 Ağustos 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30147 Ardahan Üniversitesinden: YÖNETMELİK ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK MADDE 1 27/11/2016

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROSESİ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROSESİ PROSEDÜRÜ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROSESİ PROSEDÜRÜ GENEL TANITIM -Tezli yüksek lisans programının amacı, öğrencinin bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama

Detaylı

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK

24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK 24 Haziran 2010 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27621 YÖNETMELİK Gaziantep Üniversitesinden: GAZĠANTEP ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

Detaylı

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

14.09.2015 www.mevzuat.gov.tr/metin.aspx?mevzuatkod=7.5.8317&mevzuatiliski=0&sourcexmlsearch=lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Oturum Aç ANASAYFA MEVZUAT TÜRÜ RESMİ GAZETE SIK KULLANILAN KANUNLAR KANUNLAR FİHRİSTİ FAYDALI LİNKLER HAKKIMIZDA İLETİŞİM Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE

Detaylı

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği 24 Mayıs 2013 gün ve 28656 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak

Detaylı

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ Resmi Gazete Tarihi: 01.07.1996 Resmi Gazete Sayısı: 22683 LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1- a) 2547 sayılı Kanun'un 65. maddesi hükmü gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ

KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ KARABÜK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZLİ VE TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA YÖNERGESİ Amaç ve Kapsam Madde 1- (1) Bu yönerge, Karabük Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

Detaylı

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı.

11 27/06/ /1 4. Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. 11 27/06/2007 2007/1 4 Üniversitemiz Senatosu Rektör Prof. Dr. Mehmet Bakır Başkanlığında toplandı. Karar No 1-23/07/2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan, Cumhuriyet Üniversitesi Lisansüstü Eğitim -

Detaylı

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK)

(2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) (2010-2011 ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILINDAN ÖNCE KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCİLERİ KAPSAYAN YÖNETMELİK) 27 Haziran 2003 tarihli Resmî Gazete Sayı : 25151 Mustafa Kemal Üniversitesi Enstitüleri Lisansüstü Öğretim

Detaylı

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler

BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BÖLÜM I Genel Hükümler BİLKENT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BÖLÜM I Genel Hükümler Amaç Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı Bilkent Üniversitesi Mühendislik ve Fen Bilimleri

Detaylı

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ R.G: 21.07.2013/28714EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ T.Ü. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Trakya Üniversitesine

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Teknik Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Fırat Üniversitesinden: FIRAT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fırat Üniversitesine bağlı

Detaylı

A M A S Y A Ü N İ V E R S İ T E S İ F E N B İ L İ M L E R İ E N S T i T Ü S Ü M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü

A M A S Y A Ü N İ V E R S İ T E S İ F E N B İ L İ M L E R İ E N S T i T Ü S Ü M Ü D Ü R L Ü Ğ Ü SIKÇA SORULAN SORULAR 1-) Yüksek lisans ve Doktora başvurularını nereden öğrenebilirim? Lisansüstü öğrenci alım ilanları ve gerekli şartlar Enstitümüz web sayfasından https://sbe.amasya.edu.tr/ duyurulur.

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Celal Bayar Üniversitesine bağlı Enstitülerde yürütülen

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Ağustos 2015 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29461 YÖNETMELİK Gümüşhane Üniversitesinden: GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Resmi Gazete Sayı : Yönetmelik

Resmi Gazete Sayı : Yönetmelik Resmi Gazete.13.02.2006 Sayı :26079 Yönetmelik Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesinden: Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği BAÜ Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Dayanak Madde 1- Bu Yönetmelik, 1/7/1996 tarihli ve 22683 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğine dayanılarak

Detaylı

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Cumhuriyet Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

BĐRĐNCĐ BÖLÜM. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. CELAL BAYAR ÜNĐVERSĐTESĐ LĐSANSÜSTÜ EĞĐTĐM VE ÖĞRETĐM YÖNETMELĐĞĐ 24 Ağustos 2011 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28035 Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BĐRĐNCĐ BÖLÜM MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM ve SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete: 1 Mart 2004 - Sayı: 25389 BÖLÜM I AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR Amaç ve Kapsam MADDE 1-01/07/1996 tarih ve 22683 sayılı Resmi

Detaylı

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443

Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği. Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 Erzincan Üniversitesi Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği Resmi Gazete Tarihi: 25 Aralık 2009 Cuma Sayısı:27443 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim

Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER. Özel öğrenciler. Lisansüstü eğitim Eğitim ve öğretim dili YENİ LİSANSÜSTÜ YÖNETMELİĞİ NİN GETİRDİĞİ DEĞİŞİKLİKLER MADDE 5 (5) Senato tarafından eşdeğerliği belirlenen uluslararası dil sınavı puanlarının geçerlik süresi, Türkçe lisansüstü

Detaylı

Kurallar yaşamayı kolaylaştırmak ve daha zevkli kılmak içindir. Tasarım: Şükrü KARA

Kurallar yaşamayı kolaylaştırmak ve daha zevkli kılmak içindir. Tasarım: Şükrü KARA Kurallar yaşamayı kolaylaştırmak ve daha zevkli kılmak içindir. Tasarım: Şükrü KARA 1 Sağlık ğ Bilimleri Enstitüsü bünyesindeki 35 anabilim dalında 31 doktora 33 yüksek lisans olmak üzere toplam 64 lisansüstü

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL KEMERBURGAZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik; İstanbul Kemerburgaz Üniversitesinde yürütülen

Detaylı

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ

ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS UYGULAMA İLKELERİ Amaç MADDE 1- (1) Bu Uygulama İlkelerinin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 17.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28768 NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM- ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü lisansüstü eğitim-öğretimini düzenler. Lisansüstü eğitim, Yüksek Lisans ve Doktora programlarından

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 44 üncü maddesinin (c) fıkrasına dayanılarak hazırlanmıştır. LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik yükseköğretim kurumlarında yürütülen yüksek lisans, doktora ve sanatta

Detaylı

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 YÖNETMELİK Yalova Üniversitesinden: YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Resmî Gazete Sayı : YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 29690

20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA. Resmî Gazete Sayı : 29690 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 YÖNETMELİK Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu YALOVA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yalova Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

19/04/2016 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI YÖNETMELİKLER ADLÎ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

19/04/2016 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI YÖNETMELİKLER ADLÎ TIP KURUMU KANUNU UYGULAMA YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK Sayfa : 40 RESMÎ GAZETE 20 Nisan 2016 Sayı : 29690 Millî Savunma Bakanlığından: Karar Sayısı : 2016/221 Ahmet DAVUTOĞLU Başbakan 19/04/2016 Recep Tayyip ERDOĞAN CUMHURBAŞKANI İsmet YILMAZ Millî Savunma

Detaylı

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi

Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi Меѓународен Универзитет Визион - International Vision University Universiteti Ndërkombëtar Vizion - Uluslararası Vizyon Üniversitesi Adres: Ul. Major C. Filiposki No.1, Gostivar Makedonya tel: +389 42

Detaylı

28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: Amaç ve kapsam YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 Hitit Üniversitesinden: YÖNETMELİK HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365

Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365 Resmi Gazete Tarihi: 07.06.1998 Resmi Gazete Sayısı: 23365 KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ I.GENEL HÜKÜMLER Amaç ve Kapsam Madde 1-a) Bu Yönetmelik,

Detaylı

Resmi Gazete, 1 Ekim 2012, Sayı: 28428

Resmi Gazete, 1 Ekim 2012, Sayı: 28428 Resmi Gazete, 1 Ekim 2012, Sayı: 28428 MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MARMARA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmî Gazete: 15 Kasım 2012 / 28468 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2010/08/20100803-9.htm Sayfa 1 / 9 3 Ağustos 2010 SALI Resmî Gazete Sayı : 27661 YÖNETMELİK Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 23.01.2017 Resmi Gazete Sayısı: 29957 BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 20 Nisan 2016 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29690 Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından: YÖNETMELİK LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam

Detaylı

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Celal Bayar Üniversitesine

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM YÖNETMELİK Manisa Celal Bayar Üniversitesinden: MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik,

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 10 Ocak 2017 SALI Resmî Gazete Sayı : 29944 HİTİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmelik, Hitit Üniversitesine

Detaylı

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atatürk Üniversitesine bağlı lisansüstü eğitim veren

Detaylı

Page 1 of 12 26 Aralık 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29930 İstanbul Kültür Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ SELÇUK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam Madde 1 Bu Yönetmelik, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun 65 inci maddesi gereğince Üniversitelerarası Kurul tarafından hazırlanan

Detaylı

YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 19 Haziran 2017 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30101 Gaziosmanpaşa Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ 13 Eylül 2008 CUMARTESİ Resmi Gazete Sayı : 26996 YÖNETMELİK Bilecik Üniversitesinden: BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİLECİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı Ondokuz Mayıs Üniversitesine bağlı

Detaylı

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROSESİ PROSEDÜRÜ

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROSESİ PROSEDÜRÜ GENEL TANIM SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ DOKTORA PROSESİ PROSEDÜRÜ -Doktora programının amacı, öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısıyla irdeleyerek yorum yapma

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (28.12.2011 tarih ve 28156 sayılı Resmi Gazete yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı