IMBL LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IMBL LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ"

Transkript

1 IMBL LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Tanımlar Amaç Doktora programının amacı; öğrenciye bağımsız araştırma yapma, bilimsel olayları geniş ve derin bir bakış açısı ile irdeleyerek yorum yapma ve yeni sentezlere ulaşmak için gerekli adımları belirleme yeteneği kazandırmaktır. Doktora çalışması sonunda hazırlanacak tezin, bilime yenilik getirme, yeni bir bilimsel yöntem geliştirme, bilinen bir yöntemi yeni bir alana uygulama niteliklerinden birini yerine getirmesi gerekir. MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, IMBL lisansüstü eğitim-öğretim programlarına ilişkin esasları düzenlemektir. Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; IMBL yüksek lisans, doktora/sanatta yeterlik programlarından oluşan lisansüstü eğitim-öğretim ile bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin hükümleri kapsar. Tanımlar MADDE 3 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS): Yükseköğretim Yeterlilikler Çerçevesinde yedinci ve sekizinci düzey için belirlenen ve program bazında öngörülen bilgi, beceri ve yetkinliklerin kazandırılmasına dayalı öğrenci iş yükünü esas alan sistemi, b) PhD, Doctor Habilitatus, Doctor of Science: Belirli bilim dallarında (Times High Education) Dünya Üniversiteleri Sıralamasının ilk 300 ünde bulunan yabancı eğitim kurumları tarafından verilen diploma derecesi. c) Ph.D IMBL: Belirli bilim dallarında IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim kurumu tarafından verilen diploma derecesi d) Tez Konseyi: Tez savunmasında her bir savunma için ayrı olarak atanan, Tez Konseyi Başkanı da dâhil olmak üzere 3 IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumunda görev yapan alan uzmanı, 2 diğer Rus eğitim ve bilim kuruluşlarında görev yapan alan bilim uzmanı ve 2 yabancı eğitim ve bilim kuruluşlarında görev yapan alan bilim uzman olmak üzere toplam 7 kişiden oluşan jüri. e) Kabul komitesi: Lisansüstü öğretime öğrenci seçiminden sorumlu alan uzmanlarından oluşan jüri f) Akademik Danışman: IMBL nin belirlemiş olduğu kriterleri taşıyan IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumunda görevli akademisyenlerden seçilmiş alan uzmanı. g) Eş Danışman: Öğrencilere akademik çalışmalarında yardımcı olmak amacıyla seçilmiş alanında uzman akademisyen, h) ifade eder

3 İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretime İlişkin Genel Esaslar Öğretim dili MADDE 4 Enstitülerde öğretim dili Rusça ve İngilizce dir. İhtiyaç duyulduğu takdirde IMBL Senatosunun kararı ile dersler başka bir yabancı dilde verilebilir. Lisansüstü programları için başvuru ilanı ve öğrenci kabulü MADDE 5 a- Öğrenci kabulüne ilişkin şartlar Rektörlük tarafından ulusal ve yerel gazeteler aracılığı ile duyurulur. Ayrıca; öğrenci kabul edilecek programlar, kontenjanlar, başvuru koşulları, gerekli belgeler ile başvuru, kabul, sınav, mülakat ve kayıt tarihleri enstitü müdürlüğü tarafından enstitünün internet sayfasında duyurulur. b- Lisansüstü programlara öğrenci kabulü için gerekli şartlar ve başarı değerlendirmelerinde Senatonun belirlediği esaslar uygulanır. c- Her program için kontenjan ve başvuru koşulları, IMBL Senato onayı ile belirlenir. d- Doktora programına katılacak öğrenciler aşağıdaki şartları sağlaması gerekir 1- Yüksek lisans derecesine sahip olma 2- Özgün araştırma yapabilme becerisine sahip olabilme 3- Kabul komitesi (Mülakat komitesi) tarafından yapılacak mülakat sınavından en az 55 puan alabilmek 4- İşbu yönetmelikte belirtilen diğer gereksinimleri karşılayabilme. e-yukarda açıklanan şartları sağlamış ve doktora programına girmeye hak kazanmış öğrencilerden aşağıdaki belgeler istenir. 1- Yüksek lisans diploması (Bütünleşik Doktora için Lisans Diploması) 2- Pasaport fotokopisi 3- Rektör adına dilekçe 4- Olası tez planı 5-6 adet resim Danışman belirleme, ortak danışman atama, danışman, değişikliği MADDE 6 a-öğrencilere lisansüstü çalışmalarında, IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu nun belirlediği, Bilim Doktoru derecesine sahip, atıf endeksi (Rus Bilim Atıf Endeksi) en az 5 olan, en az üç başarılı bilimsel çalışmayı savunma deneyimine sahip olma şartlarını sağlayan öğretim üyelerinden bir akademik danışman atanır. b-lisansüstü çalışmalarında öğrencilere çalışmalarında yardım etmek amacıyla IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu nun kabul edeceği eş danışmanlar atanır.

4 c-öğrenciler, bir akademik danışman atanması ile ilgili dilekçelerini en geç öğretimin 1. yılı 2. yarıyılında yazıp sunmak zorundadırlar. d-doktora Programı nda okuyan öğrencinin kendi başına bir akademik danışman bulamaması durumunda akademik danışman, Uluslararası Eğitim Programları Akademisi Başkanı ile birlikte seçilecektir. e-tez çalışmasının yazılması sırasında danışman ile öğrenci arasında anlaşmazlıkların ortaya çıkması durumunda bu anlaşmazlıklar, uluslararası eğitim programları müdürlüğünün katılımı ile barışçıl bir şekilde çözüme kavuşturulur. f-danışman, akademik çalışmaların GOST şartlarına uygun olmasından sorumludur. g-danışman, tez çalışmasının yapılış sürelerinin kontrolünü yapmaktan sorumludur h-danışman, tezin içeriğini tamamlanmış bağımsız bilimsel bir çalışma açısından değerlendirir. I-Tez çalışmasının hazırlanması sırasında Danışman, dikkat edilmesi ve çalışmada yapılması gereken değişiklikler ve iyileştirmeleri önerme hakkına sahiptir. i-öğrencinin yakın akrabaları, hem akademik danışmanı, hem de Uzman Konseyi üyesi veya Tez İzleme Komitesi üyesi olarak seçilemezler. Ders, kredi yükü ve Eğitim Süresi Ders, kredi yükü MADDE 7 Yüksek lisans sahipleri için Doktora Programı nda öğretim, en az 20 kredi ve en az 7 ders(180 AKTS), atestasyon, tez özeti ve tezin kendisinden oluşur. Eğitim Süresi MADDE 8 Doktora Programı nda eğitim süresi minimum, 3 yıl (veya 6 yarıyıl) dır. Sınıf içi ders yükü, ilk 1 yılda yoğunlaşmış olup, eğitimin ikinci yarıyılının sonuçlarıyla sona ermektedir. Başarı denetlemesi MADDE 9 Doktora yapan öğrencinin; yeterlik sınavına girebilmesi için ağırlıklı genel not ortalamasının en az 3.00 olması gerekir. Ortalama şartını sağlayamayan öğrenci yeterlik sınavına giremez, tekrar veya yeni ders almakla yükümlüdür. Mezuniyet için genel ağırlıklı not ortalaması 3.00 den az olamaz.

5 Yeterlik sınavı MADDE 10 Yeterlik sınavının amacı; öğrencinin temel konular ve doktora çalışmasıyla ilgili konularda yeterli bilgi sahibi olup olmadığının sınanmasıdır. a-doktora Yeterlilik, Rusça ya da İngilizce olarak yılda en fazla 2 kez olmak üzere yapılmaktadır. b-doktora Yeterliliğinin yapılacağı kesin tarihler, IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu nun Rektör Baş Yardımcısının emriyle belirlenir. c-doktora Yeterlilik Komitesi, 5 Yüksek Eğitim Kuruluşu öğretim üyesinden oluşur. d-doktora Yeterlilik, öğrencinin sınıf içi ve sınıf dışı faaliyetleri hakkında bir rapor içerir. e-doktora Yeterliliğinden geçemeyen öğrenci, bir sonraki yarıyılda tekrar Doktora Yeterlilik sınavına girme hakkına sahiptir. Bir öğrencinin tekrar Doktora Yeterliliğinden da geçememesi durumunda programdan ilişkisi kesilir. f-doktora Yeterlilik Komitesi, Ocak-Haziran ayları ve Temmuz-Aralık ayları arasında olmak üzere yılda iki kez toplanır. Öğrenci, komite toplantısından en az bir ay önceden komite üyelerine yarıyıl içerisinde yapılan çalışma sonuçları ile ilgili yazılı bir rapor sunar. Öğrencinin araştırma çalışmaları, Tez Komitesi tarafından ya "başarılı" ya da "başarısız" olarak kabul edilir. Öğrencinin araştırma çalışmalarının komite tarafından iki kez peş peşe "başarısız" olarak kabul edilmesi durumunda bu öğrencinin programdan atılması yönünde bir karar verilebilir. g-yeterlik sınavına girebilmesi için öğrencinin yabancı dil (İngilizce-Rusça) sınavından en az 55 puan alması gerekir. Tez savunma konseyi ve Tez önerisi savunma sınavı Tez savunma konseyi MADDE 11 a-tez Savunma Konseyinin oluşturulması hakkında emir, rektör başyardımcısının önerisi üzerine IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu Rektörü tarafından verilmektedir. b-tez Konseyi, her bir tezi incelemek üzere ayrı ayrı oluşturulmaktadır. c-tez Savunma Konseyinin oluşturulması tez çalışmasının hazırlandığı Akademinin Başkanından gelir. d-tez Konseylerinin oluşturulmasına izin verilen bilim uzmanlık dallarının listesi ile ilgili bir emrin yayınlanması, rektör başyardımcısının sorumluluğundadır. e-tez Savunma Konseyinin tüm üyeleri, sunulan tez çalışmasının bağlantılı olduğu bilim alanı ve gündeminde önemli başarılara (Rus Bilim Atıf Endeksi, Web of Science, Scopus vb. tabanlarında dizinlenen bilim dergilerinde yayınlanmış makale, monografivb.) sahip, alanında uzman olmalıdırlar. f-her bir tezi ayrı ayrı incelemek üzere Tez Savunma Konseyinin üyelerinin listesi, IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumunun lokal yönetmeliklerine uygun olarak rektör başyardımcısı tarafından onaylanır. g-tez Konseyi, en az ikisi IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu uzmanı, en az ikisi diğer Rus eğitim ve bilim kuruluşlarından uzman, en az ikisi yabancı eğitim ve bilim kuruluşlarından uzman olmak üzere yedi kişiden oluşur. h-tez Savunma Konseyinin başkanı ve akademik kâtibi, yalnızca IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu çalışanlarından oluşur.

6 g-tez Savunma Konseyinin her üyesi, tez çalışması hakkında yazılı bir yorum sunmak zorundadır. Yorumlar, IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu web sitesinde yayınlanır. I-Diğer şehirde veya başka bir ülkede yaşayan Tez Savunma Konseyinin üyeleri, toplantıya video konferans veya diğer teknolojilerinin aracılığıyla katılabilirler. i-tez Savunma Konseyinin toplantıları, kamuya açık bir şekilde yapılmakta olup, IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumunun resmi internet sitesinde yayınlanır. Tez önerisi savunma sınavı MADDE 12 a-başarılı bir şekilde geçilen Doktora Yeterliğinden sonra öğrenci, 3. yarıyılın içerisinde 6 ayı aşmayan bir süre içerisinde, yapılacak araştırmanın amaçları, araştırma teknik ve yöntemleri, araştırma çalışmalarının planının açıklanmasını içeren tez önerisini Tez izleme komitesi huzurunda sözlü olarak savunmasını yapar. b-tez önerisini sözlü olarak savunmasının 15 gün öncesinde öğrenci, Tez İzleme Komitesi üyelerine, ek 3 de verilen; - Tez konusu, - Tez amacı, - Tez araştırmasının güncelliği, - Tezin metodolojik ve bilgi tabanı, - Problemin bilime katkısı içeren yazılı bir rapor dağıtmak zorundadır. c-öğrencinin raporunu dinleme sonuçlarına göre Tez İzleme Komitesi üyeleri, tez önerisinin kabul veya ret edilmesi yönünde oylama yoluyla bir karar verirler. Oylama sonuçlarına göre karar, komite üyelerinin oy çoğunluğuna (2/3) dayanarak verilecektir. d-tez önerisi Tez İzleme Komitesi tarafından reddedilen öğrenci, başka bir akademik danışman ve tez çalışması için başka bir konu seçme hakkına sahiptir. Bu durumda ilk savunma tarihinden itibaren 6 ay içerisinde tez önerisini savunmak için yeniden tez izleme komitesi kurulur. e-araştırma çalışmalarına aynı akademik danışmanla devam etmek isteyen öğrenci, tez önerisini reddedilme tarihinden itibaren 6 ay içerisinde yapar. f-tez önerisinin tekrar reddedilmesi durumunda öğrenci, ya okuldan atılacak ya da DBA (İşletme Yönetimi Doktorası) Programı na transfer edilir.

7 Tez içeriği ve makale çalışmaları Tez içeriği MADDE 13 a-doktora hazırlığı çerçevesinde tez çalışması olarak aşağıdaki bölümleri içerecektir; Kapak sayfası (Ek 1), İçindekiler (Ek 2), Konu seçimi için gerekçeler, konunun detaylandırılma derecesini içeren önsöz, Tez metni ( sayfa), Sonuç, Akademik CV, Öğrencinin kısa özgeçmişidir. b-doktora Programı nda okuyan öğrencinin tez çalışmasında en az dört adet özgün,tanım ve öneri (bilimsel yenilik) sunulmalıdır. Bu öneriler, akademik açısından kabul edilebilir olmalıdır. c-tez çalışması, İngilizce olarak yazılacaktır. Tez Konseyinin talebi üzerine tez, başka yabancı dile de tercüme ettirilebilir. d-savunma için tez hem basılı, hem yazılı olarak sunulacaktır. Tezin her iki varyantına da ISBN numarası verilir. e-imbl Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu, tez çalışmalarını IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumunun Kütüphanesinde ilgili bölümde saklama, bunları akademik öğretim ve araştırma amaçlı kullanma ve tez çalışmalarını IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumunun resmi web sitesinde yayınlama hakkına sahiptir. f- Öğrenci, Rus ve uluslararası hukukta ve lisans sözleşmesi koşullarında belirtilen telif haklarının hükümlerine uyum sağlamak zorundadır. Makale çalışmaları MADDE 14 a- Öğrenciler doktora Programı nda okuması sırasında hazırlanmış ve yayınlanmış en az 5 adet bilimsel makale (Tek bir makale boyutu, en az 0,8 baskı sayfası veya 20 sayfalıktır) hazırlamak zorundadır. b- Bilimsel yayınlar, aşağıdaki kriterlere uygun olmalıdır; -Yayınlar, bir bütünü oluşturmalı, -Bu Çalışmalardan 3 ü kendi adına 2 si 1den fazla yazarlı olabilir. -Bu çalışmalar, Rusya nın (HAC (Yüksek Doktora Yeterlilik Komisyonu) Listesi) ve Uluslararası indexli dergilerde yayınlanmış olmalı, -Yayınlanmış makalelerin birden fazla kişi tarafından yazılması durumunda söz konusu makalelerin tez çalışmasında kullanılması için üçüncü kişilerin onayının alınması şarttır. Ayrıca, danışman tarafından yapılan ve öğrencinin işbu makalelere katkı payının, söz konusu tez çalışmasının ayrılmaz bir parçası olduğunu gösteren yazılı bir beyan alınacaktır.

8 Tez Hakkında Danışmanın Yorumu MADDE 15 a- Danışmanın tez çalışmasının içeriğinden ve bu düzey çalışmaları için belirlenen şartlara uyulmasından şahsen sorumludur. b- Danışmanın yorumu, olumlu olacağı kadar olumsuz da olabilir. c- Doktora tezinin onaylanabilmesi için danışmanın ilgili yorumu, üç hafta içerisinde sunulmalıdır. Önemli nedenler olması durumunda bu süre, altı haftaya kadar uzatılabilir. d- Belirtilen süre içerisinde danışman tarafından tez için yorum verilmemesi durumunda Uluslararası Programlar Akademisi Başkanı, tez danışmanı ve Doktora Programı nda okuyan öğrenci ile görüştükten sonra bu tez çalışması için başka bir danışman atama hakkına sahiptir. e- Yorum alındıktan sonra Doktora Programı nda okuyan öğrenci, tez çalışmasını değerlendirme prosedürünün yapılması için iki hafta içerisinde yazdırılmış olarak ilgili akademik bölüme teslim edecektir. Tezin ön değerlendirme komitesi ve değerlendirme prosedürü (Ön Savunma) Tezin Ön Değerlendirme komitesi MADDE 16 a- Değerlendirme Komitesi, tez araştırmasının alanında uzman olan üç kişiden oluşur. Tezin farklı disiplinlerin kesiştiği noktada yazılması durumunda Değerlendirme Komitesi, dört uzmandan oluşur. b- Komite üye listesi, tez çalışmasının hazırlandığı Akademi başkanının önerileri üzerine IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu Rektörü tarafından onaylanır. c- Komite üye listesine akademik derecesi Candidate of Sciences ve daha yüksek ve atıf endeksi en az 8 (Rus Bilim Atıf Endeksi) veya 2 (SCOPUS) olan ve yabancı dile iyi derecede hâkim olan bilim adamları dâhil edilebilir. d- Değerlendirme Komitesi üyelerinin tez yazarı ile ortak olarak yayınlanmış makaleleri olmayacaktır. Değerlendirme Komitesi üyeliğine yabancı da dâhil olmak üzere diğer yüksek eğitim kurumlarından belirtilen kriterlere uyan bilim adamları da dâhil edilebilir. e- Tez çalışmasının hazırlandığı Akademinin başkanı, Değerlendirme Komitesinin başkanlığını yapacaktır. Değerlendirme Prosedürü (Ön Savunma) MADDE 17 a- Değerlendirme Komitesi, tez çalışması hakkında görüşlerini tezi değerlendirmek üzere aldığı tarihten itibaren üç hafta içerisinde hazırlayacaktır. Değerlendirme Komitesi üyelerinin her biri, tez hakkında görüşünü yazılı olarak hazırlayacak ve belirtilen süre dolunca tez yazarına sunacaktır. b- İhtilaflı hususların ortaya çıkması durumunda Değerlendirme Komitesi üyeleri, tartışmalı konularının açıklanması için tez yazarı ile görüşme yapma hakkına sahiptir. c- Değerlendirme Komitesi üyelerinin en az biri tarafından çalışma için olumsuz görüş verilmesi durumunda tez savunması için izin kararı, Değerlendirme Komitesinin tüm üyeleri ile istişare yapıldıktan sonra tez çalışmasının hazırlandığı Akademi müdürü tarafından verilecektir. d- Değerlendirme Komitesinin kararının tezi aldıkları tarihten itibaren üç hafta içerisinde verilmemesi durumunda

9 Komite, dağıtılmış sayılacaktır. e- Olumsuz değerlendirme sonucu gelmesi durumunda akademik danışman, yeni bir Değerlendirme Komitesinin atanmasını isteyebilir. d- Tez çalışmasının seviyesi ve kalitesi ile ilgili değerlendirme açıklandıktan sonra Değerlendirme Komitesi dağıtılmış sayılır. e- Akademik danışman, tez çalışmasının hazırlandığı Akademinin müdüründen yeni Değerlendirme Komitesinin atanmasını isteyebilir. Bir önceki Değerlendirme Komitesi üyeleri, yeni oluşturulmuş olana da üye olabilirler. Tez savunma konseyinin oluşturulması ve konsey üyelerinin sahip olması gereken özellikler Tez savunma konseyinin oluşturulması MADDE 18 a-tez Savunma Konseyinin oluşturulması hakkında emir, rektör başyardımcısının önerisi üzerine IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu Rektörü tarafından verilir. Tez Savunma Konseyinin oluşturulması yönünde inisiyatif, tez çalışmasının hazırlandığı Akademinin Başkanından da gelebilir. b- Tez Konseyi, her bir tezi incelemek üzere ayrı ayrı oluşturulur. c- Oluşturulan Tez savunma jürisi listesinin yayınlanması rektör başyardımcısının sorumluluğundadır. d- Tez Savunma Konseyinin tüm üyeleri, her bir durumda ayrı olarak tanımlanacak ilgili bilgi alanında uzman olmalıdırlar e- Tez Konseyi, en az ikisi IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu uzmanı, en az ikisi diğer Rus eğitim ve bilim kuruluşlarından uzman, en az ikisi yabancı eğitim ve bilim kuruluşlarından uzman olmak yedi kişiden oluşur. f- Tez Savunma Konseyinin başkanı ve akademik sekreteri, yalnızca IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu çalışanlarından olacaktır. g- Tez Savunma Konseyinin her üyesi, tez çalışması hakkında yazılı bir yorum sunmak zorundadır. Yorumlar, IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu web sitesinde yayınlanır h- Diğer şehirde veya başka bir ülkede yaşayan Tez Savunma Konseyinin üyeleri, toplantıya video konferans veya diğer teknolojilerinin aracılığıyla katılabilir. I- Tez Savunma Konseyinin toplantıları, kamuya açık bir şekilde yapılmakta olup, IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumunun resmi internet sitesinde yayınlanır.

10 Konsey üyelerinin sahip olması gereken özellikler MADDE 19 a-tez Savunma Konseyinin tüm üyeleri, sunulan tez çalışmasının bağlantılı olduğu bilim alanı ve gündeminde önemli başarılara (Rus Bilim Atıf Endeksi, Web of Science, Scopus vb. tabanlarında dizinlenen bilim dergilerinde yayınlanmış makale, monografi vb.) sahip olmalıdırlar. Doktora tezinin sonuçlanması MADDE 20 Doktora tezinin sonuçlandırılması için öğrenci; a-tezin IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu tarafından belirlenen tez yazım kılavuzuna uygun biçimde yazmak, b-tezini enstitüye teslim ederek jüri önünde sözlü olarak savunmak, c- IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu Senato tarafından belirlenen doktora yayın koşullarını sağlamak zorundadır. d-savunma duyurusu, Tez Konseyinin üye listesi, tez metni ve tez yorumları, IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumunun web sitesinde yayınlanır. e-savunma, İngilizce dilinde yapılmakta olup video ortamında izlenebilir. Doktora diploması MADDE 21 a- IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim Kurumu tarafından akademik derecenin verilmesi veya verilmemesi ile ilgili karar, Rektör tarafından Tez Konseyinin raporuna ve yayınlanan materyaller için yayınlama tarihinden itibaren bir ay içerisinde gelen ek yorumlar/eleştirilerin analizine dayanarak verilmektedir. b-başarılı bir şekilde sınavlardan geçen ve gerekli sayıda kredi toplayan, atestasyon ile tez özeti savunmasından geçen öğrencilere bilim doktoru unvanı ve PhD, Doctor Habilitatus, Doctor of Science: Belirli bilim dallarında (Times High Education) Dünya Üniversiteleri Sıralamasının ilk 300 ünde bulunan yabancı eğitim kurumları tarafından verilen diploma derecesi verilir. c-başarılı bir şekilde sınavlardan geçen ve gerekli sayıda kredi toplayan, atestasyon ile tez özeti savunmasından geçen ama 8. yarıyıl sonuna kadar tezini bitiremeyen öğrenci, Yüksek Eğitim Kurumu yöneticilerinin kararı ve rızası ile DBA Programı na transfer edilebilir. Bu öğrencilere Ph.D IMBL: Belirli bilim dallarında IMBL Özel Yüksek Mesleki Öğretim Eğitim kurumu tarafından verilen diploma derecesi verilir.

11 Değerlendirme MADDE 21 Öğrencilerin yarıyıl sonu başarı notu, aldıkları her ders için, öğretim elemanı tarafından aşağıdaki harf notlarından biri ile değerlendirilir. Lisansüstü programlarla ilgili devam, sınavdan başarılı sayılma koşulları, ders tekrarı, sınav notuna itiraz ve öğretim üyesinin sınav sonucunu düzeltmesi ile ilgili hususlar Senatonun belirlediği esaslara göre yürütülür. Başarı Derecesi Başarı Notu Puanı Pekiyi AA İyi-Pekiyi BA İyi BB Orta-İyi CB Orta CC Zayıf-Orta DC Zayıf DD Başarısız FF ve altı Muaf MU Dönem Sonu Sınavına Girmedi GR Devamsız DZ

12 EKLER Ek 1 Tez Kapak Sayfası Yönetim, İşletme ve Hukuk Enstitüsü (IMBL) Makale Soyadı, Adı Tez başlığı Uzmanlık dalı Doktora tezi Akademik danışman Soyadı, Adı Rostov-on-Don, 2017

13 Ek 2 Tez İçindekiler Örneği 1. Giriş Sorun tanımlanması Amaç ve araştırma görevlerinin açıklanması Araştırmanın öneminin gerekçeleri (Teorik önem) Temel kavramlarının tanımı ve açıklanması (Çalışma tanımları ve anahtar kelimeler) Araştırma alanı (Limitations araştırma sınırları) Organizasyon (Tez yapısı) 2. Tezin teorik bölümü: Konu ile ilgili kaynakların özeti Bu bölümde araştırmanın yapılacağı geniş bir bağlam çizilmektedir. Araştırmanın metodolojisi Araştırmanın işlem, adım, yöntem, araç, prosedürlerinin ayrıntılı açıklanması 3. Tezin pratik bölümü Araştırma sonuçlarının sunumu Çalışmanın ana içeriği Araştırma sonuçlarının uygulanması Öneriler 4. Sonuç 5. Kaynaklar 6. Ekler 7. Referanslar

14 Ek 3 Tez Özetinin Yapısı 1. Tezin içindekileri. 2. Konu seçiminin gerekçelerini içeren ve edinilen görevin güncelliği ve bilimsel yeniliğini tanımlayan önsöz. 3. Söz konusu araştırma alanındaki mevcut durumunu yansıtan kaynaklar özeti 4. Kullanılan araştırma yöntemlerinin ve tekniklerinin seçim gerekçeleri ve özellikleri. 5. Doktora adayının üzerinde çalıştığı bilim alanına özgün katkısının açıklanması. 6. Araştırmaların takvimi. 7. Söz konusu araştırma yönünde mevcut başarılar ve konu ile ilgili araştırma faaliyetlerinde deneyimin açıklanması. 8. Boyutu kelimeliktir.

15 Ek 4 Akademik Danışmanın Yorum Örneği Yorumda şunlar yer alacaktır; Güncel ve açıkça formüle edilmiş bir konu. Kavramsal ve teorik gerekçeleri. Araştırılması yapılan konuda bilim bilgisine ve/veya elde edilen sonuçların sorun analizinde uygulanabilirliğine önemli bir katkı. Araştırılan konu ile ilgili yeni bilimsel kanıtların bulunması veya özgün eleştirisel yargılamaların yapılması sayesinde özgün araştırma yaklaşımı.

16 Ek 5 Öğretim Programı

17 Ek 6 Diploma Örneği Yönetim, İşletme ve Hukuk Enstitüsü (IMBL) No lu DİPLOMA Yönetim, İşletme ve Hukuk Enstitüsü (IMBL) Tez Savunma Konseyinin kararına istinaden İki bin on yılı ayının. gününde (Adı, Soyadı) DOCTOR OF PHILOSOPHY (PhD) Derecesine hak kazanmıştır. Yönetim, İşletme ve Hukuk Enstitüsü (IMBL) Rektörü ImranAkperov Rostov-on-Don

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete - i İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam,

Detaylı

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 7 Mart 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28580 YÖNETMELİK Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 08.01.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28876 ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 28 Ağustos 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28395 Dicle Üniversitesinden: YÖNETMELİK DİCLE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesine

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28835 SÜLEYMAN ŞAH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 a) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 7 Mayıs 2013 SALI Resmî Gazete Sayı : 28640 Bayburt Üniversitesinden: YÖNETMELİK BAYBURT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.)

(08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (08 Temmuz 1999 tarihli 23749 sayılı Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir.) AMAÇ VE KAPSAM Madde 1-a) Bu yönetmelik, 2547 Sayılı

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç ve kapsam (1) Bu yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesi

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Resmî Gazete Sayı : 29077 VE SINAV YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 3 Ağustos 2014 PAZA R YÖNETMELİK Kırıkkale Üniversitesinden: Resmî Gazete Sayı : 29077 KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM Amaç VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar BEYKENT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Beykent Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 06.09.2013 Resmi Gazete Sayısı: 28757 GEDİZ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

YÖNETMELİK. İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı