T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ"

Transkript

1 Adnan Menderes Üniversitesi SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ 127

2 T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde yer almayan veya detaylı bilgi içermeyen konulara açıklık getirmek ve Ana Bilim Dalları arasında birlikteliği sağlamaktır Kapsam Madde 2- Bu yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü lisansüstü eğitim öğretim programları ile bunların gerektirdiği eğitim, bilimsel araştırma ve uygulama faaliyetlerine ilişkin esasları kapsar. Programların Açılması Madde 3- a) Lisansüstü programlar, Enstitünün ilgili anabilim dalındaki veya bir anabilim dalını oluşturan farklı bilim dallarındaki yüksek lisans ve doktora programlarıdır. Ayrıca, birden fazla anabilim dalını kapsayan lisansüstü programlar da açılabilir. b) Bir Yüksek Lisans programının açılabilmesi için, en az üç öğretim üyesi ile programa ilişkin bilim kolunda temel kaynakları içeren kütüphane ve bilgisayar alt yapısı bulunmalıdır. c) Bir Doktora programının açılabilmesi için en az bir profesör ve bir doçent veya ikisi doçent olmak üzere en az dört öğretim üyesi ile programa ilişkin bilim kolunda temel kaynakları içeren kütüphane ve bilgisayar alt yapısı bulunmalıdır. d) Öğretim üyesi sayısı ve niteliklerinde asgari sınırların altına düşecek şekilde bir değişiklik olduğunda koşullar yerine gelinceye kadar o lisansüstü programa yeni öğrenci alınmaz. e) Yüksek lisans veya doktora programının açılmasını isteyen ABD/ASD Başkanlığı, YÖK tarafından istenen belgeleri ( içeren dört nüsha dosyayı başvuru yazısına ekleyerek Enstitüye sunar. Program, Enstitü Kurulu nun önerisi, Senato nun kararı ve Yükseköğretim Kurulu nun onayı ile öğretime açılır. Kontenjanların Belirlenmesi Madde 4- a) ABD/ASD Kurulları ilân edilmesi düşünülen öğrenci kontenjanlarını, öğretim üyelerinin tez danışmanlığını üstlenebilecekleri en fazla öğrenci sayısını göz önüne alarak ve kontenjanların dengeli biçimde dağılımına özen göstererek her yarıyıl başında Enstitüye bildirir. b) Ana Bilim Dallarına göre Enstitü Kurulunda belirlenen ve Senato tarafından onaylanarak ilân edilen lisansüstü öğrenci kontenjanları arasında hiçbir şekilde kontenjan aktarımı yapılamaz Kayıt Yenileme Madde 5- a) Adnan Menderes Üniversitesince kabul edilen akademik takvimde belirtilen tarihler arasında öğrenci, katkı payını yatırarak dekontu Sosyal Bilimler Enstitüsüne teslim eder. Ders kayıt işlemlerini Ana Bilim Dalı yürütür. Ders alma formlarının bir nüshası Ana Bilim Dalında, bir nüshası öğrencide, bir nüshası danışmanda ve bir nüshası da Enstitüde saklanır. b) Katkı payı ücretini ödemeyen ve kaydını yenilemeyen öğrenciler o yarıyılda derslere giremezler. Danışmanların Atanması Madde 6- a) Bir lisansüstü programa kesin kaydını yaptıran her öğrenciye danışman atanır. b) Danışman, aşağıdaki görevleri yerine getirir; 1) Öğrencinin alacağı zorunlu ve seçmeli dersleri, öğrenciyle birlikte belirleyerek Enstitü ye iletilmesini sağlamak; 2) Her yarıyıl sonunda öğrencinin seminer ve uzmanlık alan dersi başarı düzeyi hakkında Enstitüye iletilmek üzere anabilim dalı başkanlığına bildirmek; 3) Lisansüstü derslerinin ve seminerin başarı ile tamamlanmasından sonra en geç bir ay içerisinde danışmanlığını yürüttüğü öğrencinin tez önerisini ABD/ASD Kuruluna sunmak. 4) Tez çalışmasını tamamlayan öğrencinin tezinin teslim işlemlerinin yerine getirilmesini sağlamak. c) ( tarih ve sayılı Üniv.Sen.) Lisansüstü eğitimde profesörler on, doçentler sekiz ve yardımcı doçentler altı dan fazla tez danışmanlığı alamaz. Ders Danışmanlıkları ve Tezsiz yüksek lisans programlarındaki danışmanlıklar bunun dışındadır. d) Danışmanın kurumdan ayrılması, görev değişikliği ya da sağlık durumu gibi 6 aydan uzun süren ayrılıklarında ABD/ASD Kurulu kararı ile ABD/ASD deki öğretim üyeleri arasından yeni bir danışman atanır. Eğer öğrenci tez aşamasında ise, atanacak danışmanın yürütülmekte olan tez konusuna yakınlığı göz önünde bulundurulur. Danışman değişikliği, ABD/ASD Kurulunun gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulunun kararı ile en kısa zamanda gerçekleştirilir. 128

3 e) Danışmanın burada tanımlanmayan diğer görevleri için ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği Madde 23 hükümleri geçerlidir. İkinci Danışman Atanma İlkeleri Madde 7- a) İkinci danışman atanması ilkelerinin belirlenmesinde Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği esasları geçerlidir. b) İkinci danışman jüri üyesi ve TİK üyesi olamaz Dersler Madde 8- a) Lisansüstü Eğitimde Dersler En Fazla 3 Kredilik Olmalıdır (Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans programı için bu koşul geçerli değildir). b) Lisansüstü eğitim programlarının hazırlanması ve uygulanmasında bir lisansüstü programının zorunlu dersi, ilgili anabilim dalının onayı alınmak koşuluyla bir başka eğitim programının seçmeli dersi olabileceği gibi bunun tersi de mümkündür. c) Bir yarıyılda hangi lisansüstü derslerin açılacağı ve bu derslerin hangi öğretim üyeleri tarafından verileceği, ders kayıt tarihinden en az 15 gün önce ABD/ASD Kurulunda görüşülerek Enstitüye iletilir ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir. Haftalık programlar ise derslerin başlamasından bir hafta önce ilân edilerek Enstitüye bildirilir. d) Tekrarlanacak zorunlu ya da seçmeli dersin açılamaması halinde yerine ABD veya ASD nın gerekçeli önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile başka bir ders önerilebilir. e) Lisansüstü derslerde tüm öğretim üyeleri görev alabilir. Bir öğretim üyesinin lisansüstü eğitimde her yarıyılda verebileceği teorik ders kredisi toplamı en çok dokuz olmalıdır (Uzmanlık Alan dersi ile Ortaöğretim Alan Öğretmenliği Tezsiz Yüksek Lisans dersleri hariç). Bir öğretim üyesi bir lisansüstü programda en fazla iki ders verebilir. Mesleki yabancı dil dersi bu sınırlamanın dışındadır. f) Öğrencinin yazılı talebi ve Danışmanın gerekçeli başvurusu ile ilgili anabilim dalı kurulu, bir öğrencinin aldığı derslerde daha sonra değişiklik yapabilir. Söz konusu ders değişikliği, ders bırakma veya eklemeler yarıyılın ilk iki haftası içinde gerçekleştirilerek Ana Bilim Dalı Başkanlıklarınca Enstitüye bildirilir. g) Derslere, uygulamalara devam ve sınavlar ile ilgili konularda ADÜ Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliği hükümleri geçerlidir. f) Öğrenciler derslere, uygulamalara ve sınavlara katılmak zorundadır. Öğrencilerin devam durumları, ilgili öğretim elemanı tarafından izlenir. Seminer Dersi Madde 9- a) Yüksek Lisans ve Doktora programında yer alan Seminer dersi her yarıyılda açılabilir. b) Seminer dersinin verileceği gün ve saatler, Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir c) Seminerler, Ana Bilim Dalınca hazırlanacak programlar dâhilinde yürütülür ve danışman, öğrencinin hazırlayacağı seminerin konusunu, içeriğini, sunulacak yer ve tarihi Ana Bilim Dalı Başkanlığı aracılığıyla Enstitüye bildirir. d) Seminerler sözlü olarak sunulur ve başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilir. Takdim sonrası katkı ve eleştiriler doğrultusunda en geç bir ay içerisinde düzeltilir ve tez yazım kurallarına uygun biçimde yazılarak, danışman onayından sonra ilgili ABD/ASD Başkanlığına iki yazılı, iki elektronik kopya halinde teslim edilir. Seminer metinlerinin bir nüshası (yazılı ve elektronik ortamda) ABD/ASD Başkanlığında saklanır, bir nüshası da Seminer Dersi Sonuç Bildirim Formu ile birlikte Enstitüye teslim edilir. Uzmanlık Alan Dersi Madde 10- a) Danışman öğretim üyesinin çalıştığı Bilimsel alanda öğrencilerine bilgi, görgü ve deneyimlerini aktardığı, tez çalışmasının Bilimsel temellerinin oluşması ve yürütülmesi yanında öğrencilerin Bilimsel etik, çalışma disiplini, bilimsel yöntemleri doğrulukla kullanabilme ve alanındaki güncel literatürü belirleyip izleyebilme ve değerlendirebilme öğretisini kapsayan teorik bir derstir. b) Açılması önerilen Uzmanlık Alan Dersleri nin verileceği gün ve saatler, Ana Bilim Dalı Başkanlığı tarafından Enstitüye bildirilir.. c) Uzmanlık Alan Dersi, öğrenci sayısına bakılmaksızın haftada 8 teorik ders saati olarak değerlendirilir Yatay Geçiş Madde 11- Yatay geçiş kontenjanları her yarı yıl başında Ana Bilim Dalı Kurulu önerisi ve Enstitü Kurulu kararı ile belirlenir. Yatay geçiş her yarıyıl başlangıcında kayıt döneminde yapılabilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Adnan Menderes Üniversitesi Senatosu tarafından kabul edilen yönetmelikle belirlenir. Programa kabul koşullarını yerine getiren öğrenci, başvuru için gerekli belgelerle birlikte yarıyıl başlangıcından bir ay önce Enstitüye bir dilekçe ile başvurur. Özel Öğrenci Kontenjanları Ve Ders Saydırma 129

4 Madde 12- a) ( tarih ve 2007/06 sayılı sen. top.) Her Ana Bilim Dalının bir Eğitim-Öğretim Yılında kabul edebileceği özel öğrenci sayısı o öğretim yılında ilân edilen yüksek lisans veya doktora kontenjanını aşamaz b) Özel öğrencilik statüsünde bir öğrencinin saydırabileceği ders kredisi hesaplanırken, Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinde belirlenen ders saydırma kriterlerine bağlı kalınır. c) Özel öğrenci statüsünde alınan dersler süre eksiltme amacıyla kullanılamaz. d) Özel öğrencilere diploma ve unvan verilmez. Ancak, özel öğrenci olduklarını belirten, takip ettikleri dersleri ve aldıkları notları gösteren bir belge verilebilir. Bu belgede özel öğrencilik statüsü belirtilir. Bilimsel Hazırlık Programına Öğrenci Kabulü Madde 13- Bilimsel hazırlık programında alınması zorunlu dersler, yüksek lisans öğrencileri için lisans programından; doktora öğrencileri için lisans ve/veya yüksek lisans programından ve en çok iki yarıyıl olmak üzere Ana Bilim Dalı Kurulunun önerisi ve Enstitü Yönetim Kurulu kararı ile belirlenir Tez Konusu Ve/Veya Başlığı Değişikliği Madde 14- a) Tez konusu veya başlığı üzerinde daha sonra yapılması istenen değişiklikler öğrencinin yazılı talebi, danışmanın önerisi, Ana Bilim Dalı Kurulu kararı ve Enstitü Yönetim Kurulu onayı ile yapılır. b) Tez konusu değişikliği ancak tezin başlangıç tarihinden itibaren en fazla iki yarıyıl içersinde yapılır. Tez konusu değişikliği durumunda tez önerisi yeniden hazırlanarak Enstitü Müdürlüğüne sunulur. Ancak konu değişimi nedeniyle ek süre verilmez. Yürürlük Madde 15- Bu yönerge hükümleri Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunca kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer. Yürütme Madde 16- Bu yönerge hükümlerini Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü yürütür. 130

5 ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKİNCİ ÖĞRETİM TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ* Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans öğretiminin esaslarını düzenlemektir. Kapsam MADDE 2- (1) Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesine Sosyal Bilimler Enstitüsü İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans düzeyindeki eğitim-öğretim ve sınavlara ilişkin hükümleri kapsar. Dayanak MADDE 3- (1) Bu Yönerge, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 27 nci maddesine; Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine ve Yükseköğretim Kurumlarında Yürütülecek Tezsiz Yüksek Lisans Programlarında Uygulanacak Esas ve Usullere dayanılarak hazırlanmıştır. Tanımlar MADDE 4- (1) Bu Yönergede geçen; a) ALES: Yükseköğretim Kurulu Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce yapılan akademik personel ve lisansüstü eğitimi giriş sınavını, b) Anabilim Dalı: Tezsiz yüksek lisans öğretimi olan anabilim dallarını, c) Danışman: Öğrenciye akademik çalışmalarda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen öğretim elemanını, ç) Enstitü: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsünü, d) Enstitü Kurulu: Lisansüstü Eğitim-Öğretim Enstitülerinin Teşkilat ve İşleyiş Yönetmeliğinin 3 üncü maddesi uyarınca oluşturulan kurulu, e) Enstitü Yönetim Kurulu: Enstitü müdürü başkanlığında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından ilgili enstitü kurulunca üç yıl için seçilecek üç öğretim üyesinden oluşan kurulu, f) Müdür: Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürünü, g) Öğrenci: Lisansüstü eğitim-öğretim için kayıt yaptırmış olan tezsiz yüksek lisans öğrencisini, ğ) Program: İlgili Anabilim Dalında yürütülen İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programını, h) Rektör: Adnan Menderes Üniversitesi Rektörünü, ı) Senato: Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunu, i) Üniversite: Adnan Menderes Üniversitesini, j) YÖK: Yükseköğretim Kurulunu, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM Eğitim-Öğretim Tezsiz yüksek lisans programının amacı MADDE 4- (1) Tezsiz yüksek lisans programının amacı, öğrenciye mesleki konuda derin bilgi kazandırmak ve mevcut bilginin uygulamada nasıl kullanılacağını göstermektir. Öğretim elemanları tezsiz yüksek lisans programlarına kayıt yaptıramaz. Eğitim-öğretim dönemleri MADDE 5- (1) Eğitim-öğretim programı yarıyıl esasına göre düzenlenir. Eğitim-öğretime başlama ve bitirme tarihleri akademik takvimle belirlenir. Öğrenci kabulü MADDE 6- (1) İkinci Öğretim Tezsiz Yüksek Lisans programına alınacak öğrenci sayıları, başvuru koşulları ve diğer hususlar ilgili anabilim dalının önerisi alındıktan sonra, enstitü yönetim kurulu kararı ile belirlenerek, eğitimöğretim döneminin başlama tarihinden en az bir ay önce Senatoda görüşüldükten sonra Rektörlükçe ilan edilir. Yabancı dil koşulu MADDE 7- (1) Tez siz yüksek lisans programına başvurabilmek için yabancı dil zorunluluğu aranmaz. Diğer koşullar, Adnan Menderes Üniversitesi Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliğine göre yerine getirilir. Yatay geçiş yoluyla öğrenci kabulü MADDE 8- (1) Başka yükseköğretim kurumlarında lisansüstü programlara kayıtlı olup en az bir yarıyılı başarı ile tamamlamış bir öğrenci, ilgili anabilim dalının görüşü ve enstitü yönetim kurulu kararı ile aşağıdaki koşulları taşıyan öğrenciler yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir: a) Yatay geçiş için öğrencinin ayrılacağı programda kayıtlı olduğu derslerin tümünü başarmış olması, b) Not ortalamasının tam notun en az % 70' i olması, 131

6 (2) Yatay geçiş için kontenjanlar bu Yönergenin altıncı maddesine göre ilan edilir. Başvurular, ilgili anabilim dalının görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca değerlendirilir ve yarıyıl başından önce sonuçlandırılır. Özel öğrenci kabulü MADDE 9- (1) Özel öğrenci kabul ile ilgili esaslar şunlardır; a) Bir yükseköğretim kurumu mezunu olup belirli bir konuda bilgisini artırmak isteyen ve bir lisans diplomasına sahip olan bir öğrenci, enstitü yönetim kurulu kararı ile açılmış olan lisansüstü derslere özel öğrenci olarak kabul edilebilir. Başvurular yarıyılın başlamasından önce sonuçlandırılır. b) Özel öğrenci her yarıyıl açılan dersleri alabilir. c) Öğrenci katkı payının yatırılması ile ders kaydı yapılır. ç) Özel öğrencilik süresi iki yarıyıl ile sınırlıdır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Tezsiz Yüksek Lisans Programının Yürütülmesi Kredi değerleri MADDE 10- (1) Bilimsel araştırma yaparak bilgilere erişme, bilgiyi değerlendirme ve yorumlama yeteneğini sağlama amacıyla düzenlenir. Bu program en az otuz, en çok 35 krediden, en az on ders ve dönem projesinden oluşur. Dönem projesi, kredisiz olup başarılı veya başarısız olarak değerlendirilir. Süre MADDE 11- (1) Tezsiz yüksek lisans programını tamamlama süresi en az iki en fazla altı yarıyıldır. Danışman atanması MADDE 12- (1)Tezsiz yüksek lisans programında, anabilim dalı başkanlığı her öğrenci için ders seçiminde ve dönem projesinin yürütülmesinde danışmanlık yapacak bir öğretim üyesini en geç her yarıyılın başlangıcında bir ay içinde belirler. Tezsiz yüksek lisans programında kaç öğrenciye bir danışman atanacağına ilgili anabilim dalının önerisi ve Enstitü yönetim kurulu her dönem için karar verir. Tezsiz yüksek lisans programındaki danışmanlıklar, tezli yüksek lisans programındaki danışmanlık sayılarının sınırları içinde sayılmaz. Dersler MADDE 13- (1) Anabilim dalı başkanı, bir yarıyılın başlangıcından en az bir hafta önce, öğrencilerin alacağı dersleri içeren anabilim dalı kurulu kararını enstitüye bildirir. Bu süre içinde ders değişikliği de yapılabilir. Dönem projesi MADDE 14- (1) Kredisiz olan dönem projesine ikinci yarıyılın başında kaydolunur ve yarıyıl sonu bitiminden en geç iki ay içinde proje hakkında bir rapor verilir. Rapor, danışman tarafından başarılı ya da başarısız olarak değerlendirilerek enstitüye bildirilir. Yeterlik sınavı MADDE 15- (1) Yeterlilik sınavı ile ilgili esaslar şunlardır; a) Program sonunda yapılacak yeterlik sınavı için biri öğrencinin danışmanı, biri başka bir anabilim dalından veya başka bir yükseköğretim kurumundan olmak üzere anabilim dalı başkanlığının önerisi ve enstitü yönetim kurulu kararı ile üç veya beş kişilik jüri kurulur. Derslerini ve dönem projesini başarı ile tamamlayan öğrenci yeterlik sınavına alınır. Yeterlik sınavında başarısız olan öğrenci üç ay içinde yeniden sınava alınır. b) Yeterlik sınavı ikinci yarıyılın sonunda yapılır. Yeterlik sınavının yapılacağı yer ve zaman enstitü tarafından en az on beş gün önce ilan edilir. Sınav akademik elemanların izlemesine açıktır, ancak katılanlar soru soramaz ve jürinin değerlendirmesi sırasında sınav yerinde bulunamazlar. Tezsiz yüksek lisans diploması MADDE 16- (1) Kredili derslerini ve dönem projesini başarıyla tamamlayan tezsiz yüksek lisans öğrencisine yüksek lisans diploması verilir. Yüksek lisans diploması üzerinde öğrencinin izlemiş olduğu enstitü anabilim veya anasanat dalındaki programın onaylanmış adının da yer alacağı, Rektör ve enstitü müdürünün imzasını taşıyan yüksek lisans diploması verilir. BEŞİNCİ BÖLÜM Çeşitli ve Son Hükümler Yönergede hüküm bulunmayan haller MADDE 17- (1) Bu Yönergede hüküm bulunmayan hallerde, Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği ile ilgili enstitü kurullarının önerisi üzerine verilen Senato kararı uygulanır. Yürürlük MADDE 18 (1) Bu Yönerge, öğretim yılı bahar yarıyılı başında yürürlüğe girer. Yürütme MADDE 19 (1) Bu Yönerge hükümlerini, Adnan Menderes Üniversitesi Rektörü yürütür. *Bu Yönerge, Adnan Menderes Üniversitesi Senatosunun 19/12/2012 gün ve sayılı oturumunda kabul edilmiştir. 132

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ

I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ Adnan Menderes Üniversitesi FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ I-FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNERGESİ II-ORTA ÖĞRETİM ALAN ÖĞRETMENLİĞİ TEZSİZ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÖNERGESİ T.C. ADNAN MENDERES

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS YÖNERGESĠ

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS YÖNERGESĠ BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ ĠġLETME ANABĠLĠM DALI ĠKĠNCĠ ÖĞRETĠM TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1-Bu Yönergenin amacı, Bingöl

Detaylı

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK Amaç İnönü Üniversitesinden: İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1)

Detaylı

YÖNETMELİK. İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 YÖNETMELİK İnönü Üniversitesinden: ĠNÖNÜ ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Giresun Üniversitesinden: GİRESUN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesine

Detaylı

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK

26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK 26 Mayıs 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29367 YÖNETMELİK Gebze Teknik Üniversitesinden: GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 2014 YTÜ Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 01.04.2014 tarih ve 28959 sayılı Resmi Gazete - i İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM... 1 Amaç, Kapsam,

Detaylı

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1)

GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) Resmi Gazete Tarihi: 12.10.2011 Resmi Gazete Sayısı: 28082 GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-12/1/2015-29234)

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; Sinop Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen lisansüstü programlara ilişkin hükümleri kapsar. 10 Şubat 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28909 Sinop Üniversitesinden: YÖNETMELİK SİNOP ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzincan Üniversitesi Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesine bağlı enstitülerdeki

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 ve 44 üncü maddelerine dayanılarak hazırlanmıştır. 31 Temmuz 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28724 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ SİİRT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

Resmî Gazete Sayı : 28694

Resmî Gazete Sayı : 28694 1 Temmuz 2013 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28694 YÖNETMELİK Yüzüncü Yıl Üniversitesinden: YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ (Sosyal Bilimler Enstitüsü) BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Abant İzzet Baysal Üniversitesine bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ 16 Temmuz 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29418 Mardin Artuklu Üniversitesinden: YÖNETMELİK MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ ATILIM ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Atılım Üniversitesi Fen

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 4 Ağustos 2013 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28728 Osmaniye Korkut Ata Üniversitesinden: YÖNETMELİK OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 27 Temmuz 2015 PAZARTESİ YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 22 Temmuz 2015 69471265-305-7962

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsünde yürütülen lisansüstü eğitim ve öğretime ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 25 Mayıs 2014 PAZAR YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIKLARA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 23 Mayıs 2014 69471265-305-4010

Detaylı

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. I. BÖLÜM Genel Hükümler BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Amaç ve Kapsam I. BÖLÜM Genel Hükümler ****************** Madde 1- Bülent Ecevit Üniversitesi ne bağlı enstitülerde lisansüstü

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, TANIMLAR Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar MADDE 1 a) Bu Yönetmeliğin amacı; Şırnak Üniversitesi Rektörlüğüne

Detaylı

Erzurum Teknik Üniversitesinden:

Erzurum Teknik Üniversitesinden: Erzurum Teknik Üniversitesinden: ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Erzurum

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BİRİNCİ BÖLÜM BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 21 Ocak 2008 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26763 YÖNETMELİK Düzce Üniversitesinden: DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1

Detaylı

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM VE ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Necmettin Erbakan Üniversitesi bünyesindeki

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar

İKİNCİ BÖLÜM Lisansüstü Eğitim-Öğretimle İlgili Genel Esaslar KAFKAS ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLER ENSTİTÜSÜ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç ve kapsam (1) Bu yönergenin amacı; Kafkas Üniversitesi

Detaylı

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Artvin Çoruh Üniversitesi ne bağlı enstitülerde

Detaylı

YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Mayıs 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28998 Doğuş Üniversitesinden: YÖNETMELİK DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı