T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Daire BaĢkanlığı. Sinan DEMĠR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Daire BaĢkanlığı. Sinan DEMĠR"

Transkript

1 T.C. BaĢbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi BaĢkanlığı Planlama ve Zarar Azaltma Daire BaĢkanlığı Sinan DEMĠR

2 AFET YÖNETĠMĠNĠN TEMEL AġAMALARI Zarar Azaltma Hazırlık AFET Müdahale ĠyileĢtirme

3 AFET YÖNETĠMĠNĠN TEMEL KATILIMCILARI Valilikler

4 AFET YÖNETĠMĠNDE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ Afet Yönetiminde Bilgi Sistemleri, Afetin her aģamasında, uygulamaları elektronik ortamdan yapacak ve yönetecek altyapıyı sağlamalıdır. Afet yönetiminin temel aģamaları ve afet yönetiminde temel katılımcılar düģünüldüğünde son derece kapsamlı bir iģ olarak görünmektedir. Afetin her aģamasının yönetimi için farklı bilgilere ve altyapıya ihtiyacınız olabileceği gibi aynı bilgi ve altyapıyı da farklı aģamalarda kullanabilirsiniz. Bu nedenle afetleri yönetmek üzere kuracağınız bilgi sistemleri çok iyi Ģekilde kurgulanmalıdır. Kulanıcılarının ise iģlerini iyi bilmeleri gerekmektedir.

5 AFET YÖNETĠMĠNDE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN TEMEL AMAÇLARI AFET VE ACĠL DURUMLARA HAZIRLIKLI OLMAK, AFETĠN TÜM AġAMALARINDA ETKĠN BĠR YÖNETĠM SAĞLAMAK ĠÇĠN ORTAK BĠR VERĠ HAVUZU OLUġTURMAK, GÖZLEM VERĠLERĠNĠ KULLANARAK HARĠTALAMA YAPABĠLMEK BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA PLANLAR YAPABĠLMEK VE BUNLARIN REVĠZYONUNU YAPABĠLMEK, VERĠYE ULAġIMI VE VERĠNĠN PAYLAġILMASINI KOLAYLAġTIR- MAK VE VERĠ KULLANIMININ ETKĠNLĠĞĠNĠ ARTIRMAK, BĠLGĠSAYAR ORTAMINDA ANALĠZLER YAPABĠLMEK VE KARAR DESTEK MEKANĠZMALARI OLUġTURABĠLMEK, YAPILAN Ġġ VE ĠġLEMLERĠN HIZINI ARTIRMAK.

6 AFET YÖNETĠMĠNDE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN TEMEL BĠLEġENLERĠ Sistem Donanımları Sunucular Yedekleme Üniteleri Ağ altyapısı Masaüstü ve Dizüstü Bilgisayarlar Mobil cihazlar Sistem Yazılımları Veritabanları ĠĢletim yazılımları Güvenlik yazılımları Uygulama yazılımları Analiz yazılımları

7 AFET YÖNETĠMĠNDE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN TEMEL BĠLEġENLERĠ HaberleĢme ve Veri Aktarım Sistemleri Kablolu iletiģim Kablosuz ĠletiĢim Uydu ĠletiĢim Sistemleri Mobil ĠletiĢim Araçları ve Cihazları Erken Uyarı Sistemleri Ġkaz Alarm Sistemleri

8 AFET BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ĠÇĠN BASĠT ġema MERKEZ Printers/ Scanners Plotters High speed LAN SERVER UYGULAMALAR MULTİMEDYA VERİ TABANI Data communication server: ISDN/CDN Satellite Link Web server Firewall INTERNET AFET VERİLERİ DEPREM ARAŞTIRMA SİSMİK AĞI DİĞER KURUMLAR HEYELAN GÖZLEM ÇIĞ GÖZLEM ŞEBEKESİ ŞEBEKESİ METEOROLOJİK GÖZLEM ŞEBEKESİ UYDU HABERLEŞMESİ

9 AFET YÖNETĠMĠNDE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN TEMEL BĠLEġENLERĠ VERĠLER (Özellikle Mekansal Veriler) Afet Öncesi Risk Belirlemeye Yönelik Temel Veriler Müdahale Etmek Adına; Afetin Etkilerini ve Yayılımını Gösteren Gerçek Zamanlı Veriler Ülke Kaynaklarını Gösteren Veriler ĠyileĢtirme ÇalıĢmalarının Verileri;

10 AFET ÖNCESĠ RĠSK VERĠLERĠ Heyelan, Kaya düşmesi, çığ, deprem, su baskını vb. afetler Jeoloji Topoğrafya Bitki Ortüsü Binalar İdari Sınırlar Ulaşım İletişim Kritik Tesisler vb. Raster ve Vektör Haritalar ve Öznitelikler

11 AFET ÖNCESĠ ÇALIġMALAR, UA ve CBS SĠSTEMĠ

12 BÜTÜNLEŞİK AFET TEHLİKE HARİTALARI ve KLAVUZLARI KLAVUZ

13 AFETE MÜDAHALE VERĠLERĠ Kaynaklar (İnsan ve Ekipman) Tesisler Raster ve Vektör Haritalar Hasar Dağılım Haritaları Karar Destek Mekanizmaları vb.

14 ,,, OPERASYON MERKEZĠ ÖZEL PROGRAMLAMA MODÜLLERĠ SEYYAR AFET ĠNCELEME SĠSTEMLERĠ Laptop bilgisayar ARAZĠ ÇALIġMALARI

15 ULUSAL / BÖLGESEL SEVİYE MERKEZİ BİRİM İL BAZINDA K O M U T R A P O R İLÇE BAZINDA İLÇE BAZINDA A K I Ş I A K I Ş I

16 AFET YÖNETĠMĠNDE ĠYĠLEġTĠRME VERĠLERĠ Jeolojik Etütler ve Afetzedeler Hasar Tespitleri ve Afetzedeler Haksahipliği Çalışmaları Yerseçimi Çalışmaları Harita ve Planlama İşleri Etüt, Proje Takibat Yatırım Programı vb.

17 AFET YÖNETĠMĠNDE BĠLGĠ SĠSTEMLERĠNĠN TEMEL ÇIKTILARI Tehlike Haritaları Afet ve Acil Durum Planları ve Ekleri Haritalar Zarar Görebilirlik Analizleri ve Hasar Dağılım Haritaları Risk Analizleri ve Haritaları Etkili, Hızlı ve Daha Koordineli Müdahale Hasar Tespit Çalışmaları ve Haritaları Yerseçimi, Halihazırlar ve İmar Planları

18 KURUMUMUZDA MEVCUT BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ ULUSAL AFET / ACĠL DURUM YÖNETĠMĠ BĠLGĠ SĠSTEMĠ (AYBĠS) (MÜDAHALE) AFET BĠLGĠ SĠSTEMĠ (ABĠS) (ĠYĠLEġTĠRME)

19 AYBĠS Tüm Türkiye'nin acil durum yönetimi resmini gören ve Türkiye deki kullanılabilir, kaynakları kontrol altında tutabilen, değişimlerini güncelleyebilen, kaynak yönetimini sağlayabilen, süratle izleyebilen etkin bir Acil Durum Yönetimi Sistemi, Başbakanlıkta, tüm vilayetlerde ve acil durumda görev alacak teşkilatlarda aynı sistemin kullanıldığı entegre bir yapı, Olay anında ihtiyaç duyulacak tüm verileri bünyesinde bulunduran hızlı bir karar mekanizması sağlama hedeflerini karşılayabilecek, Aynı dili konuşan bir ana sistem ile uyumlu alt sistemler oluşturmak.

20

21 ABĠS Afet İşleri Genel Müdürlüğü (AİGM) nden Başkanlığımıza devrolmuştur. Dünya Bankası kredisiyle gerçekleştirilen MEER (Marmara Depremi Acil Yardım Yeniden Yapılandırma) projesi kapsamında 2006 yılında başlayıp 2007 yılında faaliyete geçmiştir. ABİS ile merkezi bir bilgi işlem birimi ve çeşitli sunucular ile veri depolama ve yedekleme üniteleri kurulmuştur. Mülga AİGM nin faaliyetlerinin elektronik ortamda iş akışları sağlanmış ve bir veritabanında depolanmasına imkan verilmiştir. Türkiye Ulusal Afet Arşivi web portalı yayına başlamıştır.

22

23 ABĠS Bu sistem asıl olarak şu anda İyileştirme Daire Başkanlığımızın iş ve işlemlerini otomasyona bağlayan bir sistemdir. Ayrıca, TUAA (Türkiye Ulusal Afet Arşiv Sistemi) için de veri üretmektedir.

24 ABĠS - TUAA TUAA da 5643 Afet verisi detaylı bilgileriyle adresinde kullanıma açıktır.

25 ULUSAL SĠSMOLOJĠK GÖZLEM AĞI

26 BAġKANLIĞIMIZDA CBS ÇALIġMALARI Bütünleşik Afet Tehlike Haritaları (Kastamonu, Bartın ve Karabük illeri) Çığ Tehlike haritaları (Rize, Trabzon ve Aladağlar) CBS ortamında üretilen haritaların internet üzerinde interaktif görüntülenmesini ve sorgulanmasını sağlamak üzere arayüz geliştirme çalışması yapılmaktadır. Türkiye'de yerleşim birimlerinde tespit edilen heyelan, çığ ve kaya düşmesi olaylarının genel dağılımı

27 ġekil 1. CBS ortamında üretilen Karabük ilinin tamamına ait Heyelan Tehlike Haritası ġekil 2. Aladağlar Çığ Tehlike Haritası

28 ġekil 3. CBS ortamında üretilen Türkiye'de yerleģim birimlerinde tespit edilen heyelan, çığ ve kaya düģmesi olaylarının genel dağılımı

29 ġekil 4. Ġnternet tabanlı CBS arayüz Uygulaması

30 HABERLEġME SĠSTEMLERĠ Uydu Telefonları (Her ilde en az 1 adet) Telsiz Sistemleri (Tüm illerde) Ayrıca Afet ve acil durumlarda kesintisiz haberleşmeyi sağlamak adına altyapıyı güçlendirme çalışmaları yürütülmektedir.

31 PROJELERĠMĠZ Afete Duyarlı Yerleşime Uygunluk Sistemi Afete Maruz Bölgelerin Koordinatlandırması Projesi Bütünleşik Afet Tehlike Haritalarının Üretilmesi Hasar Tespit Sistemi İyileştirme Projesi

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM

T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM T.C. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı AY D E S AFET YÖNETİM VE KARAR DESTEK SİSTEMİ - GENEL TANITIM PROJE AMACI AYDES Proje sinin amacı, Afet ve Acil Durum Yönetimine ilişkin süreçlerin,

Detaylı

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi

Afet Yönetimi ve. Sel Risk Değerlendirmesi Afet Yönetimi ve Sel Risk Değerlendirmesi KAPSAM - Afetlerin Genel Durumu - Kriz Yönetiminden Risk Yönetimine Geçiş - Risk Kavramı ve Risk Değerlendirmesi Risk Nedir? Nasıl Belirlenir? Nasıl Yönetilir?

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2

T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 T.C. BAŞBAKANLIK Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı Sayı : 34202324-010.06.02- Konu : Uygulama Genelgesi hk... VALİLİĞİNE (İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü) GENELGE 2014/2 29/05/2009 tarihli ve 5902

Detaylı

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU

AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2014 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM ve BEKLENTİLER RAPORU 2 AFAD 2014 KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi

Detaylı

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU

2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. VAN VALİLİĞİ AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü 2014 YILI DEĞERLENDİRME RAPORU Van - 2015 I BU RAPOR 3152 SAYILI İÇİŞLERİ BAKANLIĞININ TEŞKİLAT VE GÖREVLERİ HAKKINDA

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

T.C. BAŞBAKANLIK. AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI İDARE FAALİYET RAPORU BAKAN SUNUŞU Bugüne kadar yüzlerce afet yaşayan dünyamızda, doğal ve

Detaylı

Orhan MATARACI Erkan SERT Tolunay DUVARCI ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI 03.03.2011 ANTALYA

Orhan MATARACI Erkan SERT Tolunay DUVARCI ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI 03.03.2011 ANTALYA Orhan MATARACI Erkan SERT Tolunay DUVARCI ĠL MÜDÜRLERĠ TOPLANTISI 03.03.2011 ANTALYA KAMUDA YÖNETĠM BĠLGĠ SĠSTEMLERĠ 5436 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde

Detaylı

İnceleme!Değerlendirme!Raporu!

İnceleme!Değerlendirme!Raporu! TÜRKİYE DEKİMEVCUTGEO1PORTALLAR İncelemeDeğerlendirmeRaporu Mayıs2013 BuRaporTÜBİTAK111Y281NoluAraştırmaProjesi KapsamındaHazırlanmıştır. 1" Türkiye deki*mevcut*geo2portallar*inceleme*değerlendirme*raporu

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. BAŞBAKANLIK AFET ve ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ANKARA - OCAK 2014 2 2014 Yılı Performans Programı Sunuş BAŞBAKAN YARDIMCISI SUNUŞU Doğa ve insan kaynaklı afetlerin

Detaylı

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr

e 5 d ı A... R N A İ N İ A, D www.afad.gov.tr A... TÜ R A y e 0 5 Y a a k d ı a n t ı Ü K l D A M I D D Ü k R N A 5 Y Y A İ e D, N A A d S 1 D. N İ S A, IRA e F KİYE D www.afad.gov.tr AFAD, 5 Kıtada 50 ye Yakın Ülkede TÜRKİYE, İNSANİ YARDIMDA DÜNYADA

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2014

BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 2013 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 2014 BİLGİ İŞLEM DAİRE BAŞKANLIĞI 03 YILI FAALİYET RAPORU OCAK 04 Bu belge, 5070 sayılı Elektronik İmza Kanununun 5 inci maddesi gereğince güvenli elektronik imza ile imzalanmıstır.f3f68gpg0 Hazırlayan Kilis

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Meteoroloji Genel Müdürlüğü FAALİYET RAPORU 2014 T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ FAALİYET RAPORU 2014 Ankara - 2015 Bizim dünyamız - bilirsiniz

Detaylı

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ

BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ BİLGİ İŞLEM DAİRESİ BAŞKANLIĞI COĞRAFİ BİLGİ SİSTEMLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 YILI FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ Kent Rehberi Sistem & Kitap & Satış Güncellemesi Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları

Detaylı

METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ

METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ METEOROLOJĠK KARAKTERLĠ DOĞAL AFETLER VE ERKEN UYARI SĠSTEMLERĠ Hayreddin BACANLI AraĢtırma ve Bilgi ĠĢlem Daire BaĢkanı ġubat 2011 - Trabzon SUNUM PLANI Meteorolojik Karakterli Doğal Afetler Tanımı, nedenleri

Detaylı

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak.

Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim süreçleri özellikle kamunun yeniden

Detaylı

T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI METEOROLOJİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bizim dünyamız - bilirsiniz - topraktan, sudan ve havadan oluşmuştur. Hayatın da, esas unsurları, bunlar değil

Detaylı

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU

2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2013 YILI KURUMSAL MALİ DURUM VE BEKLENTİLER RAPORU 2 TAKDİM 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununun 30 uncu maddesinde, genel yönetim kapsamındaki idarelerin, ilk altı aylık bütçe uygulama

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI OCAK 212 Denilebilir ki hiçbir şeye muhtaç değiliz, yalnız tek bir şeye çok ihtiyacımız vardır; çalışkan olmak. ÖNSÖZ Dünyada ve ülkemizde yaşanan hızlı ve çok yönlü değişim

Detaylı

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA

KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA T.C. ULAŞTIRMA, DENİZCİLİK VE HABERLEŞME BAKANLIĞI KIYI YAPILARININ DİJİTAL ORTAMA AKTARILMASINDA MOBİL UYGULAMALARIN KULLANILMASI DENİZCİLİK UZMANLIK TEZİ Mehmet Ali VELİOĞLU, Denizcilik Uzman Yardımcısı

Detaylı

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011

[2011] Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu. KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 KENTGES Yıllık Faaliyet Raporu 2011 i Bütünleşik Kentsel Gelişme Stratejisi ve Eylem Planı KENTGES (2010-2023) Yıllık Faaliyet Raporu [2011] Mekânsal Planlama Genel Müdürlüğü Mehmet Ali KAHRAMAN Dr. Haluk

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ

AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ AFET BİLGİ SİSTEMİ REHBERİ ADIYAMAN VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ İL AFET BİLGİ SİSTEMİ ALTYAPISININ OLUŞTURULMASI PROJESİ Bu Proje; 2013 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Mali Destek Programı

Detaylı

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ

TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ ENSTİTÜSÜ TÜRKİYE AFET YÖNETİMİ KARAR DESTEK SİSTEMİ (İZGE) AR-GE (AŞAMA 1) PROJESİ AFET YÖNETİMİNDE İLERİ TEKNOLOJİLERİN KULLANIMI ETKİNLİKLERİ AFTEK 2013 GÜZ ÇALIŞTAYI RAPORU Sürüm

Detaylı

Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması

Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması 55 2014;24(2):55-63 doi: 10.5505/planlama.2014.83792 GÖRÜŞ / VIEW Belediyelerde İmar ve Yapı Ruhsatı Süreçlerinin Etkinliğinin Arttırılması Improving Building Permit Procedures in Municipalities Yelda

Detaylı

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP)

TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI TÜRKİYE AFET MÜDAHALE PLANI (TAMP) BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV ALACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA

Detaylı

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU

TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU 2013 TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDİRMESİ TASLAK RAPORU Su Yönetimi Genel Müdürlüğü 22.07.2013 İçindekiler 1. GİRİŞ... 1 1.1 TAŞKIN DIREKTIFI UYGULAMA AŞAMALARI... 1 1.2 PİLOT HAVZADAKİ TAŞKIN RİSKİ ÖN DEĞERLENDIRMESİ...

Detaylı

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI

DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI DEPREM DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. BAŞBAKANLIK 06530 Eskişehir Yolu 9. Km. Ankara-TÜRKİYE WEB : http://www.deprem.gov.tr http://www.afad.gov.tr Baskı Yılı : Nisan 2011 İÇİNDEKİLER Deprem Dairesi 7 Ulusal Sismolojik Gözlem Ağı 14 Ulusal

Detaylı

2013 YILI FAALİYET RAPORU

2013 YILI FAALİYET RAPORU T.C. TRABZON VALİLİĞİ İL AFET VE ACİL DURUM MÜDÜRLÜĞÜ 2013 YILI FAALİYET RAPORU 2014 Felaket başa gelmeden önce tedbirleri düşünmek lazımdır, Başa geldikten sonra dövünmenin faydası yoktur Mustafa Kemal

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI. 2013 Yılı Performans Programı T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI 2013 Yılı Performans Programı Strateji Geliştirme Başkanlığı ANKARA - 2013 T.C. ORMAN ve SU İŞLERİ BAKANLIĞI 201 YILI PERFORMANS PROGRAMI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

Detaylı

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU

AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU AFET BİLGİ SİSTEMİ KOMİSYONU RAPORU ANKARA TEMMUZ 2004 İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ 4 2. ÖZET DEĞERLENDİRME 5 2.1. Sismik Ağların Rehabilitasyonu ve Bütünleştirilmesi 5 2.2. Diri Fay - Neotektonik - Paleosismoloji

Detaylı

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI

ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI ULUSAL T.C. BAŞBAKANLIK AFET VE ACİL DURUM YÖNETİMİ BAŞKANLIĞI AFET MÜDAHALE PLANI BU PLAN AFET VE ACİL DURUMLARDA GÖREV YAPACAK BAKANLIK, KURUM VE KURULUŞLAR İLE YAPILAN DEĞERLENDİRMELER SONUCUNDA AFAD

Detaylı