Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6 Editör Su gibi elektrik harcamay n Daha kaliteli ürünler ve kalitede süreklilik, Kalite ve çevre standartlar na uygunluk, Üretimde art fl, Ar za durufllar n n ve bak m masraflar n n azalt lmas, Üretim maliyetlerinin azalt lmas, Do ru bilgilere sürekli ulaflabilme ve do ru kararlar h zl alarak daha iyi bir proses kontrolü, Memnun müflteriler, genel olarak tüm otomasyon sistemlerinin sa lad en önemli faydalard r. Su/At k Su sektöründe de sistemlerden beklenen faydalar bunlardan farkl de ildir. Dolay s yla günümüzde geliflmifl otomasyon çözümleri bu sektörün en büyük yard mc s konumundad r. Örne in g da ve ilaç gibi endüstrilerde kullan lan suyun içeri inin gereken flartlar sa lamas zorunludur. At k su tesislerinde ise suyun son halinin çevresel normlara uygun hale getirilmesi kritik öneme sahiptir. Bu tesislerin iflletme maliyetlerindeki en önemli unsurlardan birisi ise elektrik enerjisi. Çünkü yaklafl k yüzde otuzunu oluflturuyor. Deniz suyu ar tma tesislerinde ise bu oran yüzde ellinin üzerinde. Böyle olunca da yeni tesisler kadar eski tesislerde de verimlili i art racak yeni teknolojileri zaman geçirmeden devreye sokmak en ekonomik çözüm olarak gözüküyor. Fokus sayfalar nda da görece iniz gibi, örne in Çin deki bir ar tma tesisinda pompa ve trafolar n de iflimi ve h z kontrol cihazlar n n eklenmesiyle yap lan iyilefltirmelerin sonucunda yüzde 52 enerji tasarrufu ile y ll k 5GWh tasarruf sa lanm fl. negöl Organize Sanayi Bölgesi nde ise artan at k su debisi paralelinde 90 tonluk bir çamur kurutma tesisi yap lmas planland halde bugün o tesisin kapasitesi yaklafl k 2 kat artmas na ra men daha küçük bir kurutma tesisiyle daha az enerji harcan yor. Konvansiyonel teknolojilerle yaklafl k kw l k bir kurulu güç gerekirken yeni çözümle ayn kapasite art fl nda kw l k bir kurulu güç yeterli olmufl. Sektörle ilgili etkileyici örnek çok. Neredeyse tüm örneklerde de elektrik enerjisi tüketimi de erleri baflrolde. Zaten enerjinin izlenmesi ve kontrolü için gereken yaz l m ve donan mlar günümüzde tüm su/at k su tesislerinin otomasyon sistemlerinin önemli bir parças n oluflturuyor. Dosya konumuzun da Enerji Otomasyonu olmas fokus sayfalar ndaki bilgilerin tamamlanmas n kolaylaflt racak, ihtiyaç duydu unuz çözümlere ulaflman z h zland racakt r. Gelecek say da görüflmek dile iyle, Erhan Demirtel

7

8

9

10

11

12 çindekiler 4 Editörden 36 Ürünler 56 FOKUS / Su-At k Su 58 negöl OSB de At k Su Ar tma Tesisi Modernizasyonu (Siemens) 62 Schneider Electric Su Çözümleri (Schneider Electric) 66 skenderun Demir Çelik Servis Suyu Temini Otomasyon Sistemi (Üçgen Otomasyon EEB) 70 Thunder Bay Su Ar tma Tesisi nde SCADA Uygulamas (Wonderware) 74 Foundation Fieldbus ile Proses Otomasyonu (Akkim Kimya) 78 H zl, Kompakt Yap l, Yüksek Hassasiyetli: Her Uygulama için Uygun Bir Elektriksel Eksen (FESTO) 80 Kurumsal Mobilite Barometresi (Motorola) 86 DOSYA / Enerji Otomasyonu 88 Enerji ve Proses Otomasyonu Farkl l klar (Siemens) 92 Arz Güvenilirli i Odakl Tesis Yönetimi (Siemens) 98 Schneider Electric Enerji Yönetim ve Kontrol Sistemleri (Schneider Electric) 106 Tofafl SCADA Modernizasyon Projesi (Baflar Mühendislik) 108 Enerji Otomasyonunda SCADA Sistemi Seçimi (Baflar Mühendislik) 110 Sapanca Gölü-Yuvac k Ar tma Tesisi Aras Terfi Sisteminin Radyo Frekans (RF) Veri Haberleflmesi ile Sistem Otomasyonu (ABC Enser) 112 Wonderware System Platform ile Enerji Üretimi (Wonderware) 116 Reaktif Güç Kontrolü (Klemsan) 120 Enerji Verimlili i Çal flmalar nda Enerji zleme Sistemlerinin Önemi (EVD Enerji Yönetimi ve Dan flmanl k Hizmetleri) 126 Kritik Enerji Uygulamalar nda Endüstriyel Network (Dacel Mühendislik) 128 K sa Devre Koruma Röleleri (Anel Elektrik) 136 Actwin Enerji Yönetim Yaz l m (Aktif Mühendislik) 138 Shark 200 Enerji Analizörleri (Sempati Otomasyon) 140 DIRIS Analizör Serisi (Gülboy Mühendislik) 144 GSM Modem Tabanl RTU R-LOG (Mikrohost) 148 Basit Makinalarda Seri Paketleme (Hidropar Bursa) 150 Blokset Alçak Gerilim Panolar (Schneider Electric) 154 RFID nin Kablosuz letiflim Teknolojileri ile Etkileflimi (M. Erkan Yüksel-A. Halim Zaim) 160 Ortam Hava Koflullar n n Do ru fiekilde Ölçülmesi (Testo) 164 Çok Fonksiyonlu Ölçüm Cihaz testo 435 (Testo) 166 Metal Dedektörler (Protek Teknik) 168 GE Fanuc Durus Kontrolörü (Enotek) 170 Koruma/Kontrol Röleleri (Klemsan) 172 Modbus/Modbus TCP letiflim Yöneticisi PORTMASTER V3 (Klemsan) 174 Yüksek H zl Barkod Okuyucu (SICK) 176 minitwin Güvenlik Bariyerleri (SICK) 178 Lineer Motorlar Kendinden Yatakl, Kullan ma Haz r: Hassas, H zl ve Ekonomik (Schunk) 180 TENDO-ES Hidrolik Tak m Tutucu (Schunk) 182 Bir Tekstil Endüstrisinde Enerji Kalitesi Ölçümleri ve Enerji Kalitesizli inin Tesise Maliyeti (Feridun Koçyi it-ertan Yan ko lu- Mehmet Bayrak-A. Serdar Y lmaz) 186 Üniversal Ex-Proof Sinyal Dönüfltürücüler (Weidmüller) 188 Referans S cakl k Kalibratörü (Nel Elektronik) 190 Lenze EL 100 Serisi ile HMI Ürün Aral n Geniflletiyor (Lenze) 192 Vital ve Tina Güvenlik Sistemleri (S-Mikron) 194 Absolut Çok Turlu Enkoder EPM50 Serisi (Autonics Otomasyon) 196 Ayar ve Kontrol Kabiliyetli Say c LE365S-41 (Autonics Otomasyon) 198 Haberler 208 Reklam ndeksi

13

14 204 NO:204 HAZ RAN 2009 AYLIK DERG ISSN Derginin Ad : Sahibi: Yay n Kurulu: Yaz flleri Müdürü: Editör Görsel Yönetmen: Türkiye de ve Dünyada OTOMASYON Ayl k Elektrik, Elektronik, Makine, Bilgisayar Dergisi Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. ad na Mustafa ÜSTÜN Barbaros Caddesi No: Levent STANBUL Erhan DEM RTEL Muammer VARDAR Ediz RONA Esin DURAKBAfiA pek PORTAKAL Devrim BOZKURT Esin DURAKBAfiA (Sorumlu) Barbaros Caddesi No:11 4. Levent STANBUL Damla G RG N Feyza YAPULU Sayfa Tasar m ve Kapak: Ertan RG N Foto raf Editörü Grup Sat fl Müdürü: Reklam Müdürü: Sat fl Destek Sorumlusu: Sat fl Destek Ekibi: Abone Servisi: Üretim Müdürü: Bask : Yay n Türü: Osman U UR Hacer YILMAZER KALAFATLAR Yasemin fican fienay ÖZD L MERAL Sibel ALTUN Zeynep (0212) Dahili: 150 Hitay YENERÖZ Bileflim Matbaas Bileflim Yay nc l k, Fuarc l k ve Tan t m Hizmetleri San. ve Tic. A.fi. Barbaros Caddesi No: Levent STANBUL Yerel Süreli Yay n Bask Tarihi: 5 Haziran 2009 Akademik Hakem Kurulu: Prof. Dr. Atilla B R ( TÜ) Prof. Dr. U ur ÇELTEKL G L (HAL Ç Ü) Prof. Dr. Ahmet DENKER (BÜ) Prof. Dr. Ali R za KAYLAN (BÜ) Prof. Dr. Gönül YENERSOY ERDO AN (DÜ) Prof. Dr. Yorgo STEFANOPULOS (IfiIK Ü) Prof. Dr. Ethem TOLGA (GSÜ) Prof. Dr. Ahmet KUZUCU ( TÜ) Prof. Dr. Kemal SARIO LU ( TÜ) Prof. Dr. Asaf VAROL (FÜ) Prof. Dr. Ersin TULUNAY (TÜB TAK) Prof. Dr. Do an BRAH M (YAKIN DO U Ü) Prof. Dr. Gündüz ULUSOY (SABANCI Ü) Sektörel Dan flma Kurulu: Zeki AYDAN (SIEMENS) Malik AV RAL (EL MKO) Cevdet fienkal (SCHNEIDER ELEKTR K) Özkal GÜNER (SCHNEIDER ELEKTR K) Göktu GÜR (SCHNEIDER ELEKTR K) Levent ÖZDEM R (SCHNEIDER ELEKTR K) Ömer Tarhan DIVARCI (PHOENIX CONTACT) Yönetim Kurulu Baflkan : Mustafa ÜSTÜN Genel Müdür: Genel Müdür Yrd: N. Nezih KAZANKAYA Tülay TOSUN Merkez Yönetim Adresi: Barbaros Caddesi No: Levent STANBUL Tel: (0212) (Pbx) Faks: (0212) E-posta: Web: Ankara fiube: Güney ve Güneydo u Anadolu Bölge Temsilcisi: Ayflim KOfiAR KARSU Mahatma Gandi Cad. 90/8 Gazi Osman Pafla ANKARA Tel: (0312) Faks: (0312) E-posta: Sami DEM RKIRAN K z lay Cad. 6. Sok. No: ADANA Tel: (0322) (Pbx) Faks: (0322) E-posta: Tüm yay n haklar B LEfi M YAYINCILIK A.fi. ye ait olup yaz lar iktibas edilemez. Tüm reklamlar n sorumlulu u firmalara, yaz lardaki ve söyleflilerdeki görüfller sahiplerine aittir. S rr KARDEfi (PHOENIX CONTACT) Metin ÇELENK (ÜLKER) Sevtap Yarg ç NAN (SIEMENS) Selim ERDEM (SIEMENS) Mehmet KOCAO LU (SIEMENS) Hamid JAFAR (EMERSON) Hasan Basri KAYAKIRAN (ELS M) H. Cengiz CELEP (ENTEK PNÖMAT K) Mehmet TAYGUN (EL AR) Hasan TERZ O LU (ENTEK TEKN K) Can TUNÇELL (B LKO) Otto BAUER (FESTO) Tuncay SOYDAfi (FESTO) Steven YOUNG (BOSCH REXROTH) Bülent G RAY (BOSCH REXROTH) D. Remzi SAL (SERVO KONTROL) Ediz ÖZDEM R (ABB ELEKTR K) Tolga Murat ÖZDEM R (KONTEK) Bergman GÜLSÜN (SICK) Ceyhun NSEL (LEROY SOMER) Kemal BAYRAM (WE DMÜLLER) Savafl YALÇIN (KLEMSAN) Halil KOÇAK (OMRON)

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25 a n a b K e y p fl a d

26

27

28

29

30

31

32

33

34 OTOMASYON 2009 Editöryel Takvimi 16 yıldır otomasyon sektörünün iletiflim platformu olan Otomasyon Dergisi, kapsamlı içeri i ve baflvuru kayna ı olacak dosya konularıyla 2009 yılında da dopdolu 2009 Editöryel Takvimi Say Focus Dosya Da t laca Fuarlar Ocak 09 fiubat 09 Mart 09 Nisan 09 May s 09 Haziran 09 Temmuz 09 A ustos 09 Eylül 09 Ekim 09 Kas m 09 Aral k 09 ENERJ DEM R ÇEL K ULAfiIM SU / ATIK SU OTOMOT V VE YAN SANAY KA IT GIDA / ÇECEK AMBALAJ CAM K MYA HMI / SCADA WIN ÖZEL SAYISI SENSÖR PROSES KONTROL / ENSTRÜMANTASYON ENERJ OTOMASYONU ENDÜSTR YEL LET fi M OT/ VT TEST / ÖLÇÜ H DROL K / PNÖMAT K MOTOR VE SÜRÜCÜLER PLC 3T zmir, KONMAK Konya Fuar Bursa 8. Metal flleme Teknolojileri Fuar Bursa ELECO Fuar Ç MENTO HAREKET KONTROL WIN 09 Machinery, WIN 09 Welding, WIN 09 Surface& Treatment, WIN 09 Materials Handling WIN 09 Otomasyon, WIN 09 Electrotech, WIN 09 Hydraulic&Pneumatic

35

36

37

38 36 Ürünler Profinet/Ethernet Kablo Test Cihaz Elde tafl nabilen ilk profinet kablo test cihaz olan PN1, kullan c ya, montaj ve kurulumundan sonra Profinet kablosunun kontrolünü gerçeklefltirme imkan sa lar. Bu güçlü test cihaz, profinet uygulamalar için özel olarak tasarlanm fl olup endüstriyel çevrelere uyumludur. Sadece tek bir tuflla test sonuçlar an nda görüntülenir ve sürekli olarak güncellenir. Kablo testi geçemedi i takdirde, problemin ne oldu u hangi kablo(lar)/pin(ler) in etkilendi i belirtilir. Kullan m için özel bir e itime gerek yoktur. Kolay kullan m yla kullan c ya, kablaj kalitesi hakk nda h zl ve anlafl l r bilgi verir. PN1 ayn zamanda, tüm di er 4 ve 8 kablolu ethernet networklerde de kullan labilir. 4 ve 8 kablolu profinet ve ethernet kablolar (CAT-6, CAT-5E, CAT-5, CAT-4, CAT-3) na uygundur. Düz ve 90º metal veya plastik profinet soketleriyle uyumludur. K sa devreleri, kablo kopukluklar n, yanl fl kablolamalar vs. denetler. Test sonuçlar n n görüntülendi i genifl LCD ekran. 9V pil ile 150 saatlik çal flma Çal flma s cakl : 0 55 Tek tuflla test imkan Telefon ve COAX kablolar n testi için de kullan labilir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 1 Emikon Active Cube Sürücü Kontrollü Servo Motor BCR serisi servo motorlar, 0,2Nm -115 Nm aras güç seçenekleri sunuyor. IP65 korumas standart olarak sunulan motorlar, 230V veya 400V besleme olarak seçilebilir. Ce ve UL sertifikas na sahip olan motorlar, EMC standartlar n karfl lamaktad r. Resolver geri besleme ile sunulan motorlara istenildi i takdirde absolute veya sin/cos encoderde tak labilmektedir. BTD serisi kompakt servo motorlar ayn özellikleri tafl makta ve 0,26Nm ile 27Nm aras güç seçenekleri sunmaktad r. Motorlar n kontrolü Active Cube isimli sürücüler ile sa lanmaktad r. Böylece 32 adet farkl hareket blo u, 36 adet farkl homing blo u tan t - labilir. Ayr ca programlanabilir S-curve, Master/Slave fonksiyonlar, fotosel ve tansiyon kontrol seçenekleri bulunmaktad r. Harici encoder ba lant s tüm sürücülerde standart olarak sunulmufltur. Profibus, Modbus, CanOpen gibi tüm haberleflme protokolleri ile uyumludur. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 2 Bonfiglioli

39

40 38 Ürünler Paslanmaz Çelik Gövdeli M18 Fotosel Yeni MH15V yiyecek ve içecek sektörüne özel fotosel ailesi, k sa gövde yap s, korozyona karfl dayan kl l, temizlenebilir ve y kanabilir kasa tasar m ve DIN uyar nca IP69K koruma s n f gibi özellikleri ile öne ç kmaktad r. Yiyecek, içecek ve ilaç endüstrisinde kullan lmak üzere tasarlanan MH15V, harici olarak temizlenmesi s ras nda kimyasal temizleme ifllemlerinden, artt r lm fl hava nem oran ndan ve yüksek su bas nc ndan kaynaklanan talepleri karfl lamaktad r. Bu, ECOLAB ve JohnsonDiversey taraf ndan yap lan ba ms z testler ile onaylanm flt r. MH15V fotosel ailesi iflleme, dolum ve ambalaj tesislerinde yer aç s ndan kritik uygulamalar çözmek için özel olarak gelifltirilmifltir. MH15V Inox fotoselin oldukça k sa M18 kasas, yerin s n rl oldu u yerlerde montajda kolayl k sa lamaktad r. htiyaca göre yeni tip montaj aksesuarlar ak ll montaj çözümleri sunmaktad r. Özellikle temizlemeye uygun olan bir sensör tasar m yap lm flt r. Y kanabilir tasar m, di er özelliklerinin yan s ra 316L paslanmaz çelikten imal edilmifl tam metal kasas yla, düz kafalar ve su geçirmez IP69K koruma s n f yla sa lanmakta ve ürünün h zl ve iyice temizlenmesine izin vermektedir. Asitli ve alkalin içerikli deterjanlara ve dezenfektanlara karfl dayan kl l ECOLAB ve JohnsonDiversey taraf ndan yürütülen ba ms z testler ile onaylanm flt r. ster 5 m alg lama mesafeli karfl l kl tip fotosel olsun, ister 4.5 m alg lama mesafeli reflektörlü tip fotosel ya da 100 mm ile 350 mm aras nda alg lama mesafelerine sahip enerjik cisimden yans mal tip fotosel olsun, MH15V say s z uygulamalar için uygun sensör tasar m n sunar. Bu fotosel ailesi bu yüzden yiyecek ve içecek sektöründe kullan m için idealdir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 3 SICK S203T-S203TA Üç Faz Network Analizörü S203T-S203TA üç faz network analizörüdür. Girifl: 5 kol (S203TA), 100mA (S203T), 600 VAC ye kadar. Ç k fl: N.1 kanal ak m 0..20, ma veya gerilim 0..5, Vdc. Modbus-RTU protokolü ile birlikte RS485 seri haberleflmeye sahiptir. Vrms, Irms, Watt, cosφ ile uyumlu analog ç k fla sahiptir. Tek faz, Aron (3-faz N.2 CT ile birlikte), 4 telli (3-faz N.3 CT ile birlikte). %0,5 (S203TA için), %0,2 (S203T için) do rulu a sahiptir. 3,75 KV da galvanik izolasyon yapar. Din rail montaj mevcuttur VDC, VAC beslemeyle çal fl r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 4 Net Mühendislik

41

42 40 Ürünler Acil Durdurma Butonu SICK ürün portföyünü ES21 serisi acil durdurma butonlar ile geniflletti. Acil durdurma butonlar ilgili EN ISO (EN418) ve EN standartlar na uyumludurlar ve bir makine kontrol paneline entegre edilebilir veya bir yuva ile do rudan bir makineye monte edilebilirler. Paketleme makineleri, iflleme merkezleri, konveyör sistemleri acil durdurma butonlar otomatik makineler ve tesisler için vazgeçilmez parçalard r. Herhangi bir acil durumda, herhangi birinin butona basmas yla, makine veya tesis derhal tehlikeli iflleyifli durdurur ve güvenli bir moda geçer. Acil durdurma butonlar bu nedenle genel güvenlik çözümlerinin de önemli bir parças d r. Çeflitler: ES21 acil durdurma butonlar hem monte hem de dahili versiyonlarda mevcuttur, her iki versiyonun da kurulum çap 22 mm dir. Ayr ca, kontak bloklar çok genifl bir kablolama seçene i ile do ru cihaz ba lant - s sunar. Dahili versiyondaki ilave kontak ö esi acil durdurma butonu ve iletiflim konta aras ndaki güvenli ba lant y izler. Entegre LED halka ayd nlatmal çeflitler ve izinsiz kullan ma karfl koruyucu bilezikli cihazlar da bulunmaktad r. Acil durdurma butonlar kullan l rken mandallanmal d r. ES21 serisi ba lant n n serbest kalmas için bir anahtar veya döner buton içerirler. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 5 SICK PLC lere Uzaktan Ba lant Modülü SSW7-TS, dahili GSM modemi, Siemens MPI bus sistemine online uzaktan ba lant yap labilmesine olanak sa lar. Modül içine yerlefltirilmifl Quadband GSM modem ile GSM hatt na ba lan r. 9 pin SUB-D konnektör ile PLC ye ba lan r. SSW7-TS dahili GSM-modem güç ihtiyac n CPU dan MPI kablosu ile karfl lar. E er istenir ise harici 24 V kaynak ile de beslenebilir. SSW7-TS dahili GSM-Modem ile yeni firmware ler update edilebilir. Software SHTools yaz l m n cihaz ile beraber gelir. GSM-modem teleservice uygulamalar için SCADA sistemlerinde MPI ba lant s olmadan kullan labilir. DIN ray adaptörü ürün ile beraber gelir. PLC Merkezi 1 Mart 2009 dan bu yana Helmholz ürünlerinin Türkiye ana bayisidir. Helmholz Almanya da Siemens PLC lere uyumlu afla daki ürünleri üretmektedir. S7 PLC ler için birebir uyumlu I/O Kartlar Profibus Konnektörler Profibus, MPI, Ethernet ba lant kablolar Profibus, MPI, Ethernet, Internet Teleservice, uzak ba lant ekipmanlar S5 PLC ler için kartlar, ba lant kablolar, S5 ->ethernet çeviriciler CAN-Bus ürünleri Ücretsiz Bilgi Kart No: K 6 PLC Merkezi

43

44 42 Ürünler Boflluksuz Planet Redüktörler 1:3 den 1:1000 e Kadar Uzanan Redüktör Tahvilleri MP-TR-ve LC ürünleri, endüstride 10 y ll k deneyimin sonucudur. Düflük boflluklu planet redüktörlerden oluflur, boflluk oranlar 3 e kadar düflülebilir, 7 ayr redüktör gövdesi mevcuttur. 1 veya daha fazla kademe difllisi ile redüktör tahvilleri 1:3 den 1:1000 e kadar uzan r. Çift milli (IS), 90 derece dönüfl milli (G) ve 90 derece kovan ç k fll (MB) versiyonlar bulunmaktad r. Üstün rulman teknolojisi sayesinde nominal operasyon flartlar nda saat ve üzeri ortalama servis ömrüne sahiptir C aral nda ve istenilen her montaj pozisyonunda kullan - labilmesi için fabrika taraf ndan ISO VG220 viskozite oran na sahip sentetik ya ile ya lanm flt r. Kontaminasyonun yoklu unda periyodik de iflim gerektirmez. IP64 (LC Serisi) ve IP65 (TR Serisi) koruma s n f. Gürültü seviyesi Lp < 70 db(a) n 1 = 3000 min-1. Bu ürünler, motor ba lant adaptörleri ile birlikte kombine edilerek stoklarda tutulur. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 7 Bonfiglioli Ak fl fialteri Ak fl ve seviye kontrolü konular nda genifl bir imalat sahas na sahip Ensim ürünleri ailesine son eklenen cihaz; boru içindeki s v lar n hareketini alg layarak ak fl n olup olmad n güvenli olarak kontrol etmek amac yla kullan lmaktad r. So utma suyu, ya lama ya devrelerinde enerji harcamadan yüksek güvenirlikte ak fl bilgisi veren ak fl flalteri ayn zamanda flofben, kombi ve s t c gibi üniter cihazlarda da ak fl emniyeti anahtar olarak da kullan lmaktad r. Gövde üzerine bir noktadan sabitlenen palet, ak fl n hareketlili i an nda pozisyon de- ifltirirken ak flkanla temas etmeyen bölgede (Kafa içinde) Reed Röleyi tetikletir. Ak - fl n kesilmesi (Boru tesisat n n içinde ak flkan varsa dahi) durumunda ise röle konta - n b rakarak eski konumuna geçer. Fabrika ayar olarak ak fl n oldu u durumlarda kapal kontak olarak imal edilen bu flalterlerin ters pozisyonda çal flmas, yani ak fl n olmad durumlarda kapal kontak vermesi durumu siparifl esnas nda bildirilece i gibi, kullan c taraf ndan da muhafaza içindeki röle konumunu de ifltirerek yap labilmektedir. Bas nç kayb düflük, ekonomik ve uzun ömürlü ak fl flalterlerin paslanmaz çelik modelleri 25 Bar ve 110 C, plastik tip modelleri ise 10 Bar / 60 C dayan mlara sahiptir. Dikey montajlarda kullan labilen ak fl flalterleri 1/2..6 e kadar tüm hatlarda kolayca monte edilebilir veya istenirse küresel vanalara benzer flekilde 1/2 2 aras ölçülerde boru montajl olarak da verilebilmektedir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 8 Ensim

45

46 44 Ürünler Komple IP65 Korumal HMI Cihazlar Zorlu Endüstriyel Ortam Koflullar na Karfl Koruma nce ve fl k bir tasar ma sahip muhafazal IP65 koruma s n f ndaki HMI cihazlar, Siemens Simatic HMI portföyüne eklendi. Sa lam ve dayan kl endüstriyel ekran Simatic Flat Panel Monitör PRO, terminal veya web client uygulamalar için Simatic Thin Client PRO ve yüksek performans aç k bir yap ya sahiptir. laveten PLC Simatic WinAC MP 2007 soft PLC yaz l m sayesinde HMI yan nda kontrol ifllemleri için de kullan labilecek Simatic Multi Panel 377 PRO mevcuttur. Tüm cihazlar 15 inç, parlak dokunmatik ekrana sahiptir ve kontrol panosunun d fl ndaki bir destek koluna veya bir platforma monte edilmeye uygun flekilde tasarlanm flt r. Cihazlar standart versiyonlarla ayn teknik altyap ya sahiptirler. Yenilikler: Her yönden IP65 koruma s n f na sahiptirler Servis kolayl sa layan sökülebilir arka kapak A rl n n hafif olmas nedeniyle kolay montaj Farkl üreticilerin destek kolu sistemlerine uyumlu Ücretsiz Bilgi Kart No: K 9 Siemens Duvara Monte Edilebilen D fl Ortam Panosu Zorlu Rüzgar ve Hava Koflullar nda Kompakt Korunma Rittal, d fl ortam kullan m na yönelik yeni duvara monte panosu ile outdoor ürün grubuna bir yenisini daha ekledi. Kompakt, tek cidarl yeni pano alüminyumdan yap lma ve gövdesine entegre edilmifl çat s ve dahili kap s ile d fltan gelen darbelere karfl korumal d r. Yüksek kaliteli alüminyum, saf polyester toz kaplama boya ile birleflince korozyona karfl dayan kl bir yap ortaya ç k yor. Bu tek cidarl alüminyum panoda Rittal in kompakt AE serisine ait standart montaj plakalar kullan labiliyor. Telekomünikasyon, güç da- t m veya rayl sistem sektörlerinde uygulanan tesisat imalatlar - na da uyumlu. Dahili olarak entegre edilmifl çat s sayesinde üst taraf nda ya da conta üzerlerinde su toplanmas engelleniyor. Uygun tasar ml kap kolu ile kap rahat aç labiliyor ve güvenli kapatma imkan sa l yor. Montaj plakas panonun arka bölümüne yerleflik ve ifllemek üzere kolayca ç kar labiliyor. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 10 Rittal

47

48 46 Ürünler L-force I/O-system 1000 Lenze nin yeni gelifltirdi i I/O system 1000, modüler bir mekanik konsept ve kompakt tasar m ile genifl bir fonksiyonellik getiriyor. L-force ürün portföyünün bir parças olan I/O system 1000, örne in döngüsel üretim hatlar ndaki senkronize hareketler için ihtiyaç duyulan touch probe sinyallerinin okunmas dâhil, girifl ve ç k fl modüllerinin belirleyici bir aktivasyon/deaktivasyon ifllevini sunmaktad r. 8 ba lant noktas na sahip I/O modülleri konvansiyonel raya montaj (DIN-rail) üzerinde sadece 12,5 mm lik bir alana s k flt r lm fllard r. Her bir LED için özellikle atanm fl tek bir etiketleme alan sayesinde I/O sistem 1000, oldukça anlafl labilir bir yap da etiketleme ve kolayca tan mlanabilir durum LED leri vas tas ile uygun bir izleme konsepti sunmaktad r. Kolay izlenebilirlik, okunabilirlik ve rahat etiketleme olana en küçük alanlar içinde optimum bir konfigürasyonu birlikte getirmektedir. Tak l p ç kar labilir yap s sayesinde, her servis veya bak m gereksiniminde modüller rahatça de ifltirilebilmektedir. Tüm istasyon herhangi bir ek alet kullanmaks z n monte edilebilmekte ve 64 modüle kadar entegre backplane bus kullanarak ayarlanabilmektedir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 11 Lenze Z203 Tek Faz Network Analizörü Z203 AC tek faz network analizörüdür. Girifl: 5 kol, 500 VAC ye kadar. Ç k fl: N.1 kanal ak m 0..20, ma veya gerilim 0..5, Vdc. Modbus-RTU protokolü ile birlikte RS485 seri haberleflmeye sahiptir. Vrms, Irms, Watt, Var, cosφ ile uyumlu analog ç k fla sahiptir. Adresleme ve baud oran için kolay Dip-switch ayarlar vard r. %0,5 do rulu a sahiptir. 3,75 KV da galvanik izolasyon yapar. Screw-fit terminalleri kald r labilir. Din rail montaj mevcuttur Vdc, Vac beslemeyle çal fl r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 12 Net Mühendislik

49

50 48 Ürünler Wave Serisi Sinyal Dönüfltürücüler Wave-TTA Bütün Uygulamalara Tek Modül PC ile konfigüre edilebilen Weidmüller-Wave serisinin yeni ürünü Wave- TTA, üniversal bir çevirici ve sinyal seviye flalteridir. Analog çeviriciler ailesine ait olan Wave Serisi proses ve endüstri otomasyonu uygulamalar nda genifl yer bulmaktad r. WAVE-TTA ürünü ayn zamanda izolatör, konvertör, transmitter, lineeratör ve sinyal seviye flalteri (2 kanal röle ç k fll ) gibi fonksiyonlara sahip olan bir modüldür. Mükemmel teknik parametreleri ve genifl konfigürasyon imkanlar Wave-TTA modülünü ön plana ç karmaktad r. Proses endüstrisi uygulamalar için tasarlanm fl olan Wave-TTA genifl çal flma s cakl k aral ( C) ve genifl gerilim aral ( V AC/DC) ile hassas ve stabil olarak piyasadaki bütün sensör tipleriyle çal flabilmektedir. Üniversal Sinyaller (Thermocouple, RTD, potansiyometre, direnç, frekans, DC-gerilim ve DC-ak m sinyalleri) Döngü ak m beslemeli veya pasif girifller Genifl besleme gerilim aral V AC/DC Kullan c taraf ndan belirlenebilen lineer fonksiyon C1D2 ve Exproof Zone 2 sertifikalar PC ile konfigüre edilebilir girifl ve ç k fllar Kombine edilmifl analog ve röle ç k fllar Genifl çal flma s cakl : -40 C 70 C Ücretsiz Bilgi Kart No: K 13 Weidmüller Ak ll Güvenlik Rölesi Vital, EN e göre kategori 4 ü koruyarak birçok farkl güvenlik ekipman n ayn güvenlik devresine ba lama imkan sa layan yeni bir konseptin kalbini oluflturmaktad r. Vital, birden fazla güvenlik ayg t n dinamik olarak gözleyen küçük bir elektronik güvenlik modülüdür (sadece 22,5 mm geniflli inde). Ayr ca Tina adaptörleri kullan larak herhangi bir güvenlik ürününden gelen kuru kontak bilgisi de dinamik sinyale dönüfltürülebilmektedir. Otomatik veya manuel reset özelli ine sahip olan Vital, çift güvenlik ç k fl n n yan s ra reset göstergesi ve PLC lere durum bilgisi iletmek için bilgi ç k fl na sahiptir. Ç kart labilir ba lant terminalleri ar za bak m ve modül de iflikli i için büyük kolayl k sa lamaktad r. Güvenlik bariyeri, acil stop butonu, kap kilidi gibi birden çok güvenlik ürünün kullan ld sistemlerde bunlar n her biri için ayr güvenlik rölesi kullanma gereksinimini ortadan kald rd için Vital, çok daha ekonomik bir çözüm sunmaktad r. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 14 S-Mikron

51

52 50 Ürünler Kablosuz I/O ile Entegre Profibus DP Gateway Seri kablosuz modülü (RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS) ile birlikte, Phoenix Contact kablosuz I/O alan istasyonlar ile Profibus a lar do rudan entegre bir Profibus a geçidi (RAD-ISM-TW-PB-Gateway) sunuyor. Mevcut Profibus a lar na GSD dosyas n kullanarak h zl, kolay ve güvenli bir flekilde Profibus a geçidine slave olarak eklenebilir. ç DIP anahtarlar kullanarak Profibus istasyonu adresi kolayca okunabilir ve ayarlanabilir. Modbus master olarak, gateway otomatik olarak belirli periyodlarda I/O istasyonlar ile veri de iflimini yönetir ve onlar Profibus taraf nda uygun hale getirir. En fazla en yüksek Profibus 12 MBit h - z ndan yararlan labilir. On kablosuz modül (RAD-ISM-2400-DATA-BD-BUS) ile Analog/Dijital geniflleme modülleri birlikte kullanabilmektedir. Profibus üzerinde kablosuz a n flu anki durumu bu modül ile sorgulama yap labilir. RAD-Line sistemi, girifl / ç k fl sinyallerini iki kilometreye kadar engelsiz alanlarda yakalayabilir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 15 Phoenix Contact El Tipi Optik Çözünmüfl Oksijen Cihaz Yeni ProODOTM cihaz YSI nin el tipi çözünmüfl oksijen cihazlar ndaki kalitesini, optik çözünmüfl oksijen teknolojisi ile birlefltiriyor. ProODO, ak ll dijital sensör teknolojisi ile kalibrasyon verilerini sensörde sakl yor. Bu sayede problar tüm ProODO cihazlar na tekrar kalibrasyon gerektirmeden tak labiliyor. YSI ODO teknolojisinde yer alan ve senede sadece bir kez de ifltirme gerektiren alg lama unsuru sayesinde sensörleri kalibre etmek ve bak m yapmak için harcanan zaman ciddi olarak azal yor. Temizlenmesi gereken elektrodlar veya de ifltirilmesi gereken solüsyonlar ortadan kalk yor. Kullan ma ba l olarak kalibrasyonlar bir y la kadar sabit kalabiliyor ve sensörde saklanabiliyor. Optik teknoloji ayn zamanda çözünmüfl oksijen (DO) do rulu unu art - r yor ve hidrojen sülfür gibi yayg n gazlar n sebep oldu u prob kirlenmesini ortadan kald r yor. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 16 Nel Elektronik

53

54 52 Ürünler Bluetooth ile Fieldbus Haberleflme Yeni Phoenix Contact PSI Bluetooth-Profibus seti, bluetooth teknolojisi kullan larak profibus ile fieldbus kablosuz iletiflim için kullan labilir. Bluetooth frekans-atlama özelli i metalik ortamlarda, ayr ca di er kablosuz iletiflim sistemleri ile birlikte çal flmada etkili olmaktad r. Bu setin ay rt edici özelli i, bluetooth ba lant s kurmak, yap land rmak zorunlu de ildir, bir ayar yapmadan h zl flekilde sistemin kurulumu sa lanabilir. Bluetooth çeviriciler önceden görünmez, flifre korumal ve noktadan noktaya göre yap land r lm flt r. Kurulum tamamland ktan sonra, cihazlar otomatik olarak birbirleriyle 187,5 Kbit/s Profibus h z oran ile kablosuz veri transferi yapmaktad r. Yüksek performansl bir al c bluetooth 2,0 teknolojisi ile en fazla 150 m ve daha fazla uzakl klarda haberleflme elde edilebilir. Bu set ile, daha önce kompleks profibus ba lant lar n kayma halkalar veya profibus kablosu kullanarak mümkün olan hareketli çözümler varken h zl bir flekilde kablosuz Profibus ba lant lar uygulanabilir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 17 Phoenix Contact Ba l Nem ve S cakl k Transmitteri ORDEL HTC08 Serisi cihazlar, endüstriyel ortamlardaki ba l nem ve s cakl - n ölçümü ve kontrolünü ayr ca ölçülen de erlerin standart analog sinyallere dönüfltürülerek baflka bir sisteme gönderilmesini sa layan elektronik cihazlard r. Tasar m aflamas nda uluslararas standartlara uyum, güvenilirlik ve kullan m kolayl temel al nm flt r. Bu nedenle birçok sektörde çok farkl uygulamalar için rahatl kla kullan labilen ve tercih edilen cihazlard r. Teknik Özellikler 2 Adet 4 Digit Nümerik Gösterge 2 Adet LED Gösterge 2 Adet Analog Ç k fl (0/4-20mA, 0/2-10V) 2 Adet Programlanabilir Yar letken Röle RS485 letiflim Arabirimi Vac Üniversal veya 24VAC/DC Besleme -40 C C Sensör S cakl k Aral Girifl/Ç k fl Modülleri Aras zolasyon Duvar Tipi, Kanal Tipi ve Kablolu Montaj Seçenekleri 6 Farkl Koruyucu Filtre Seçene i Kademeli Sensör Is tma Fonksiyonu Sensör Ar za Tespiti ve Yönlendirme Kontrol veya Alarm çin Dört Farkl Röle Fonksiyonu Standart MODBUS RTU letiflim Protokolü Analog Ç k fllar için Ayarlanabilir Skala 100ms Örnekleme ve Kontrol Çevrimi Ücretsiz Bilgi Kart No: K 18 Ordel

55

56 54 Ürünler çten Pistonlu Ak fl fialteri ve Debimetre Honsberg firmas n n, içten pistonlu ak fl flalteri ve debimetre makine imalatç lar n n yard mc lar ndand r. 1/8 den 2 a kadar olan ba lant ölçüleri, kolay montaj ve kullan m, her türlü s v, gaz ve ya uygulamalar nda kullan - labilir. Gövdesi; pirinç, paslanmaz çelik ve plastik malzemeden imal edilen ak fl flalteri ve debimetreler, PN300 bas nç s - n f ve maksimum +120 C s cakl k dayan m her türlü endüstriyel uygulamada kullan labilir. Standart ak fl flalterlerine analog ve dijital göstergeler eklenerek debimetreye çevrilir. OMNI tipi dijital göstergelerle hem debimetre hem de min-max kontakl ak fl flalteri gibi kullan labilir. FLEX tipi transmitterler ile 4-20 ma, 0-10 VDC, PNP/NPN pulse ç k fl, frekans ç k fl seçenekleri ile her türlü otomasyon sistemlerine birebir uyumluluk sa lar. Ex-Proof serileri ile Ex-Proof ortamlarda da güvenle kullan labilir. Ücretsiz Bilgi Kart No: K 19 SMS-TORK Tekst Ekranl Panel 0BA6 ve LOGO! için Tekst Operatör Paneli LOGO! TD Siemens LOGO! 0BA6 serisi geniflletilmifl program blok kapasitesi, yenilenmifl fonksiyon bloklar ve yaln zca LOGO! için gelifltirilmifl LOGO! TD tekst operatör paneli sayesinde basit otomasyon uygulamalar nda PLC li çözümlere alternatif oluyor. Yenilikler: 200 blokluk program kapasitesi 4 analog girifl, 5 khz h zda 4 h zl say c ve 10 menü dili seçene i 50 adet mesaj tekst fonksiyon blo u (LOGO! nun kendi ekran nda veya LOGO! TD de) Ayarlanabilir arkadan ayd nlatma (LOGO! nun kendi ekran nda veya LOGO! TD de) Mesaj tekstlerde kayan yaz, bar grafik, parametre de ifltirme Aritmetik ve PWM darbe genifllik modülasyonu için yeni fonksiyon bloklar 3 yeni opsiyon kart (Pil, Memory, Pil+Memory Kart ) Teleservis seçene i Ücretsiz Bilgi Kart No: K 20 Siemens