stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor"

Transkript

1 Şanlıurfa nın eğitimsever köyü 02 Aşağı aşlı köyü sakinleri, eğitime düşkün olmakla övünüyorlar. Bugüne kadar köyden 30 kişi üniversiteden mezun olurken, 28 genç de halen üniversitelerde okuyor. Kırsal kalkınmaya hibe desteği Savunma sanayii gelişme içinde Kırsal kalkınma projeleri ile, tarım ürünlerinin depolanması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik yatırımlar hibe ile destekleniyor. İzlenen politika çerçevesinde savunma sanayindeki yerli firma sayısı 200'ü geçerken, bunların savunma sanayi ürünü ihracat potansiyeli de 2 milyar doları buldu. üccar, milletin eme i ve üretimini eline ve zekas na 188 S A 2 k ymetlendirmek için emniyet edilen ve bu SI NB U L C ARE A OD emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Eylül 2006 YIL: 51 SAYI: 2426 O üyeleri, yeni stanbul plan için önerilerde bulundu O nun giriflimleri meyvelerini verdi: Yurtd fl harc n n düflürülmesi için çal flma yap l yor stanbul tcaret odas yay n stanbul icaret Odas n n (O) yak ndan takip etti i ve kald r l- stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor mas yönünde yo un giriflimler- lanan ''Küresel Rekabet Raporu '' isimli resmi müracaatla yurtd fl ç k fl harçlar - rapor yay mland. Rapora göre, ürkiye 125 ülke n n kald r lmas ile ilgili talepte bulunurken, aras nda s ras yla Çin, Maritus, Kazakistan, yan t bizzat Maliye Bakan ndan geldi. Ma- Panama ve Meksika'n n ard ndan 4,14 endeks ile liye Bakan Kemal Unak tan, yurtd fl ç k fl 59. olurken, ürkiye'yi Jameika, El Salvador, Rus- harçlar n n düflürülmesine yönelik bir çal fl- ya izledi. Böylelikle endeks s ralamas nda ür- ma içinde olduklar n duyurdu. Bakan Una- kiye, geliflen piyasa ekonomileri aras nda yer k tan, gazetelere yans yan demecinde, alan Brezilya, Arjantin gibi ekonomileri geride Yurtd fl na ç k flta al nan 70 YL lik har- b rakm fl oldu. c n 15 YL ye indirilerek tüm istisnalar n kald r lmas için bir çal flma yap yoruz. 6. sayfada ndirimli sat fllar düzenleyen yasa teklifine O dan destek Milletvekili Dr. Gülseren opuz taraf ndan haz rlanan yasa teklifinin gerekçesinde, ülkemizde indirimli sat fllarla ilgili bir yasal bir düzenleme bulunmamas nedeniyle iflyerlerinin, düzensiz ve kurals z indirimli sat fl yapabildi i kaydedildi. Bu durumun bir taraftan piyasalarda düzensizlik oluflturdu u di er yandan da tüketicileri yan lt c etkiler stanbu l Çevre Düzeni Plan, O da düzenlenen ve stanbul Büyükflehir Belediyesi yetkililerini de kat ld klar toplant da ele al nd. tiraz süresi 28 Eylül de sona eren plan, 2023 y l na kadar olan sürede stanbul da nerede, ne tür yap lanmalar n olaca n ortaya koyuyor. stanbul Büyükflehir Belediyesi flamak büyük bir nimet. Her nimetin de bir stanbul l Çevre Düzeni Plan na göre il Genel Sekteri Mesut Pektafl ve külfeti vard r. stanbul un özel sektörü ola- 8 bölümden oluflacak. Bu bölümlendirmede Büyükflehir Belediyesi yöneti- rak büyük bir özveri ile stanbul u daha ekonomik faaliyet sektörleri, sosyal yaflam cileri, stanbul icaret Odas iyiye götürmek için çal flanlara teflekkür sektörleri ve ifllevsel ba lant sektörleri gibi borçluyuz dedi. yeni oluflumlar dikkat çekiyor. Kent içindeki (O) Meclis ve Komite üyeleri ile bir araya gelerek,flehrin sorunlar n n ve yeni çevre pla- oplant n n sabah oturumunu O Yöne- sanayi iflgücü, metropoliten alan içindeki ka- n n n n ele al nd bir toplant yapt.oplan- tim Kurulu Baflkan Yard mc s brahim Ça - pasitesi dolmam fl sanayi alanlar na kayd r - t n n aç fl konuflmas n O Yönetim Kurulu lar yönetti. Ça lar, stanbul un sorunlar n lacak. Gebze, Çerkezköy, Çorlu gibi alanlar Baflkan Murat Yalç ntafl yapt. O nun da- yaflayan ve çözen taraflar n bir arada bulun- stanbul a yönelecek sanayi yat r mlar için ha önce de stanbullu ifl adamlar ile Büyük- mas n n önemine de inerek, Daha önce tampon bölgeler olacak. Sanayi stratejileri meydana getirdi i belirtiliyor Kanun teklifi flehir Belediyesi yöneticileri ile üyelerini bira- yapt m z O, BB toplant lar ndan al - çerçevesinde ileri teknoloji kullan m, tekno- ile ilgili görüfllerini aç klayan stanbul icaret raya getirdi ine vurgu yapan Baflkan Yalç n- nan sonuçlar memnuniyet verici oldu flek- parklar, kobilerin desteklenmesi, sanayi Odas (O) Baflkan Murat Yalç ntafl, uzun tafl, bunun kentin sorunlar n n çözülmesinde linde konufltu. alanlar n n farkl laflt r lmas, çevre dostu ha- süreden beri, indirimli sat fllar n yasal bir dü- çok etkili olaca na inand n vurgulad. oplant da söz alan meclis ve komite üye- zenlemeye kavuflturulmas yönünde çal fl- Yalç ntafl, stanbul un zorlu u; büyüklü- leri, sorunlar n ve stanbul l Çevre Düzeni malar yapt klar n ve giriflimlerde bulunduk- ünden ve tarihinden geliyor. Bu kentte ya- Plan ile ilgili önerilerini dile getirdiler. line getirilmesi gibi bir tak m yenilikler uygulamaya gerilecek. Haberi 8. sayfada lar n hat rlatarak, BMM ye sunulan yasa teklifinin O nun görüfllerine paralel oldu unu söyledi. 6. sayfada hracata ilk ad m program n n 3. etab bafll yor Havadaki rekabet sektörü büyüttü ktisadi Araflt rmalar sürede çarp c sonuçlar ortaya Vakf n n (AV) stan- koymufltur.ç hatlarda yolcu ta- bul icaret Odas nda fl mac l n n özel sektör kuru- düzenledi i seminerde, sivil ha- lufllar na aç ld ilk y l olan 005 y l ndan beri stanbul icaret va tafl mac l sektöründe ser te tafl nan yolcu say s 9 Odas taraf ndan baflar yla yürü- bestleflme ve rekebetin güncel ge- milyonlardan 14 milyonlara tülmekte olan küçük ve Orta Öl- liflmeleri ve yans malar tart fl ld. yükselmifl, 2005 te de tafl nan çekli flletmelerimize (KOB) ihracatç olma AV Baflkan Prof.Dr. M.Or- yolcu say s neredeyse 20 milyo- ve yeni pazarlara aç lma f rsat yaratan h- han Dikmen, sivil hava tafl mac - na ulaflm flt r. Görülüyor ki, racata lk Ad m Program n n üçüncü etab l n n bütün dünyada bir de i ten 2004 e kadar tafl nan yeni firmalar n kat l m ile Kas m ay nda flim ve dönüflüm yaflad n, pi- yolcu say s yüzde58, gerçeklefl- bafllayacak. Bugüne kadar 60 firmaya ulus- yasalar n serbestleflti ini ve reka- tirilen uçufl say s da yüzde 25 lararas pazarlara aç lmalar nda yard mc betin artmas n n sektörü ekono- oran nda artm flt r y l n n olan hracata lk Ad m Program n n tan t - mik yap c önemli ölçüde de ifl- büyüme rakamlar da bir o ka- m için 10 Ekim 2006 tarihinde saat 10:30- tirdi ine iflaret etti. dar etkileyicidir.yolcu say s nda 2 12:00 aras nda bir Bilgilendirme oplant s Seminerde konuflan Rekabet yüzde38, uçufl say s nda yüzde düzenlenecek. oplant ya kat l m ücretsiz Kurumu Baflkan Mustafa Parlak 33 art fl.Bir geliflme de fludur: olup, ya da numara- da flu bilgileri verdi: Uçaklar n doluluk oranlar ade- l telefonrlara müracaat edilmesi gerekiyor. aris te yap lan Midest Uluslararas Yan Sanayi Fuar na ülkemizin milli ifltirakini bu y l da O gerçeklefltirecek. Geçen y l 42 ayr ülkeden 2000 e yak n firman n kat ld fuar bu sene, 7 ile 10 Kas m tarihlerinde yap lacak. ürkiye nin fuardaki milli ifltiraki en az 9 metrekarelik standlarla olacak. O taraf ndan fuarda kat l mc lara, stand infla ve dekorasyonu,sergi mallar n n nakliyesi ve gümrük ifllemleri, mallar n sigorta ifllemleri, fufar katolo unda firma bilgilerinin yer almas hizmetleri verilecek. KOSGEB in sa lad yüzde 65 ve DM nin sa lad yüzde 50 oran ndaki destekler bu fuar için de geçerli. Fuar kat l m için baflvuru adresi: stanbul icaret Odas ürk Yan Sanayi Borsas - el : P gili olarak çeflitli düzenlemeler öngören bir yasa teklifi sunuldu. stanbul 12. sayfada Midest Yan Sanayi Fuar na kat l m imkân Öneri Baflbakanl kta de erlendiriliyor. Küresel Rekabet Endeksi s ralamas n- Dünya Ekonomik Forumu taraf ndan haz r- O, geçti imiz aylarda Bakanl a yapt - kanl na, indirimli sat fllar ile il- her y l geleneksel olarak yay mlanan s ralamas nda 12 basamak yükselerek 59. oldu. li olarak Maliye Bakanl harekete geçti. ürkiye Büyük Millet Meclisi Bafl- D ünya Ekonomik Forumu taraf ndan da ürkiye ata a kalkt. ürkiye bu y l rekabet de bulundu u, yurtd fl ç k fl harçlar ile ilgi- Harc indirebiliriz dedi. ürkiye, dünya rekabet liginde 12 basamak yükseldi ç hatlarda 2003 y l n n sonlar nda bafllayan rekabet, k sa ta s çram flt r. Haberi 3. sayfada Seri ilanlar n z ücretsiz yay nl yoruz stanbul icaret Odas üyelerine yeni bir hizmeti ücretsiz olarak sunmaya bafll yoruz. O üyeleri, sat l k-kiral k veya devren gayrimenkul, fabrika, iflletme, araç-gereçlerle ilgili duyurular n, eleman veya ifl arama ve benzeri isteklerini, ticaret sicil (Oda kay t) numaras, ilan konusu ve haberleflme bilgileri ile birlikte bize iletmeleri halinde gazetemizde, ücretsiz olarak yay nlatma imkan bulacaklar. Üyelerin duyurular n iletebilecekleri kanallar flöyle: Faks: E- posta: veya elefon: / / thalat yüzde 18.1 ihracat yüzde 17.4 artt Haberi 10. sayfada AV Baflkan Prof. Dr. M. Orhan Dikmen in (sa da) baflkanl ndaki toplant da, Rekabet Kurumu Baflkan Mustafa Parlak (solda) ürk hava tafl mac l n n rekabetten kazançl ç kt n söyledi. O BLG HAI

2 SAYFA 2 GÜNCEL ad m ad m anadolu Anadolu dan baflar öyküleri Hay rsever gurbetçi bu kez yurt yapacak H Osmaniye'nin y ld z parl yor Harita: brahim KARAKAfi ollanda'da yaflayan Ga- vek z ö rencilerin bar naca ziantepli Ayvaz Bur- yurdun, 4 bin 200 metrekare ka- kan, geçen y l bafllad pal alan üzerine kurulmas ve 5 24 derslikli okulun yap m n n ar- katl olmas öngörülüyor. çin- d ndan bu kez 200 ö renci kapa- de, revir, kütüphane, çal flma siteli yurt yapmak için Milli E i- odalar, kantin, sosyal ve kültü- Elaz, Devlet Planlama eflkilat (DP) rapo- tim Bakanl ile protokol imzala- rel faaliyetlerin yap labilece i 2 runa göre, geliflme ve kalk nmaya en müsait 7 d. Gaziantep Milli E itim Müdü- çok amaçl salon ile ö rencilerin metropolitan ilden biri. eflvik Yasas n n sa lad - rü Süleyman fiiflman, yapt çeflitli sosyal ihtiyaçlar n karfl - imkanlar ile 35 yeni sanayitesisi yat r m için aç klamada, 26 y ld r yurt d fl n- layacaklar tesislerin yer ald çal flma bafllatt. Bir k sm inflaat bir k sm proje da yaflayan Ayvaz Burkan' n, ge- 200 kifli kapasiteli yurdun 2008 safhas nda olan bu iflletmelerin büyük ço unlu- çen y l do um yeri olan fiahinbey y l nda tamamlanmas planlan - unun 2007 y l ikinci yar s nda faaliyete geçmesi ilçesi Burç beldesinde bir okul yor. Yurtta, ayr ca engelli 4 ö - bekleniyor. 3 adet imalat sanayi bölgesi ve hay- yapt rmak istedi ini bildirmesi rencinin kalabilece i özel dona- van organize sanayi bölgesinde toplam 77 sanayi Adana, kuzeyinde Kahraman- üzerine 24 derslikli çok programl n ml 4 oda ve inifl ç k fllar için kuruluflu faaliyetini sürdürmekle birlikte ilde marafl illeriyle çevrili Osmani- lise inflaat için protokol yap larak asansör yer alacak. Yurdun bu- toplam 398 KOB statüsünde iflletme faaliyette ye'nin kötü kaderinin de iflme- inflaat çal flmas na baflland n günkü birim fiyatlar yla 1 mil- bulunuyor. ye bafllad n söyledi. belirtti. Geçen y ldan beri devam yon 600 bin YL'ye mal olmas flsizlikte 81 il aras nda fi rnak'tan sonra ikinci s rada yer alan Osmaniye'nin, teflvikli iller kapsam na al nmas, BC Ham Petrol Boru Hatt 'n n devreye girmesi, skenderun Demir Çelik Fabrikalar 'n n üretim ata ve ulafl mdaki avantajlar yla yat r mc n n ilgi oda oldu u bildirildi. Osmaniye Valisi Zübeyir Kemelek, do usunda Gaziantep, güneyinde Hatay, bat s nda Kemelek, Osmaniye'nin tefl- eden lise inflaat n n fiziki olarak vikli iller kapsam na al nmas - yüzde 50'sinin tamamland n n n kent ve kent halk için yeni belirten fiiflman, flöyle konufltu: bir bafllang ç oldu unu, ard ndan Bakü-iflis-Ceyhan (BC) Ham Petrol Boru Hatt 'n n devreye girmesi ve SDEMR'in üretim ata n n yöreye olumlu fianl urfa n n e itimsever köyü Elaz, hemflerilerini yat r ma bekliyor Elaz icaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Suat Öztürk, ilin ekonomi ve sanayisi- bekleniyor.'' Ayvaz Burkan da yapt ni k saca de erlendirerek flu aç klamalar yapt : aç klamada, köylü çocu u oldu- Bölgenin en önemli hayvanc l k merkezi Ayvaz Burkan, bu y l yaz ta- unu, 24 y l önce ifl bulmak için olan Elaz, bugün ürkiye de bir ilk olan Hay- tilini geçirmek üzere geldi i Ga- Almanya'ya gitti ini, daha sonra van Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi ne sahip. ziantep'te bizleri ziyaret edip, Hollanda da iflçi olarak çal flmaya Il man iklimi ile tar m Burç beldesine çevre köylerden devam etti ini belirtti. alan nda da özellikle gelen ö rencilerin kalacak yerle- Çocuklu umdan beri hep ba c l k ile öne ç k yor. anl urfa n n Siverek ilçesi- rencilerin ihtiyaçlar n karfl lamak ri olmad için, bu sorununda çal flt m. Üzerimde hep aile yü- Mermer sektöründeki nin Afla afll köyü sa- için Afla afll E itimve Kültür çocuklar n e itimini olumsuz kü vard. Hem aileme bakt m, h zl geliflme ile birlikte kinleri, e itimli ve e itime Derne i ad yla bir de dernek kuran yönde etkiledi ini belirtip bir- hem de insanlara yard m eli bu alanda önemli bir sa- otobana ve skenderun Körfe- düflkün olmakla övünü- köylüler, Dernek kanal yla, köyle- çok çocu un aileleri taraf ndan uzatt m diyen Burkan, geçen nayileflme yaflan yor. Ha- zi'ne ba lant s oldu unu ifade yorlar. Bugüne kadar köyden 30 kifli rindeki e itim düzeyini ilkö re- okula gönderilmedi ini, soru- y l do du u beldeye geldi inde len 100 ün üzerindeki fa- eden Kemelek, Büyük üysüz üniversiteden mezun olurken, 28 köy- timden, üniversiteye kadar en iyi nun çözümü için bir yurt yapt r- derslik sorunu yüzünden birçok al mermer oca nda ç - Köyü mevkiinde faaliyet göste- lü genç de halen çeflitli üniversitelerde hale getirmek için çal flaca z. mak istedi ini söyledi. Gazian- ö rencinin okuyamad n gö- kart lan bloklar 20 ayr ren bölgenin, 29 Ocak 2004 tari- yüksek ö renim görüyor. katk sa lad n ifade etti. Kentin bir baflka avantaj n n Organize Sanayi Bölgesi'nin, fi Suat Öztürk Gençlerimiz, bugüne kadar yüzü- tep Valisi Süleyman Kamç 'n n rünce yüre inin burkuldu unu, tesiste iflleniyor. Hizmetler sektöründe de öne hinde teflvik kapsam na al nma- Köydeki e itim kalitesini daha müzü ak ç kard. Bundan sonra da da onay n alarak yurdun yap - bunun üzerine çok programl li- ç kan ilimiz,bölgenin en önemli sa l k ve e i- s n n ard ndan bölgeye yat r m- da yükseltmek, yurdun dört taraf n- üniversiteli genç say m z en tepe- m için hay rsever Ayvaz Burkan se yap m için kollar s vad n tim merkezi haline geldi. Özellikle sa l k ala- c ilgisinin bafllad n kaydetti. daki üniversitelere devam eden ö - lere ç karaca z diyorlar. ile protokol imzalad k. Erkek söyledi. n nda büyük yat r mlar yap l yor. lin kronik sorunlar n n büyük bir k sm n n afl ld n kaydeden Öztürk, 2007 y l nda yeni Makineli hasat ''100 bin ton'' pamu u kurtard lle toplanmaya oranla daha ekono- E büyük tasarruf sa layan makineli pamuk hasad, bu y l aniden bafllayan ya fllar nedeniyle ürünün önemli bölümünü tarlada kalmaktan kurtard. ürkiye genelinde bu y l ekim alanlar, geçen y la göre yüzde 30 art fl gösterenpamuktan yüksek rekolte beklenirken, son günlerdeki ya fl, toplama iflini tar m iflçileri- PLAFOR M için büyük önem tafl yan Kuzova Sulama Proje- kat çeken Coflkuntuncel, flunlar kaydetti: Bu y lki al mlarda elle ve makine ile toplama aras nda fiyat fark olufltu. Makineyle toplanan pamuk elle toplanana oranla yaklafl k yüzde 15 daha iyi fiyat buluyor. Hem ya mur yemifl hem de elle toplanm fl pamuk ise yüzde 30 de er kaybediyor. Bu nedenle makineli hasat çiftçiye her yönden kazand r yor.'' mik oldu u kadar zamandan da ne b rakan üreticinin gecikmesine ve ürünün ya mur yemesine yol açt. Adana icaret Borsas (AB) Baflkan Fethi Coflkuntuncel, yapt aç klamada, pamukla sembolleflen Adana'da da ekim alanlar n n 5 bin hektara yükseldi ini bildirdi. Her y l pamuk toplama sezonundaki mevsim de iflimi nedeniyle yaflanan ani hava de iflimleri ve ya fl n büyük risk oldu unu ifade eden Coflkuntuncel, bunu ortadan kald rman nyolunun makineli hasatta oldu- pistin hizmete aç lmas bekleniyor. Sulu tar m Coflkuntuncel, pamuk ekim alanlar ndaki art fl n, y llard r kapasitesinin yar s n unu, ancak baz üreticilerin makine s k nt s nedeniyle hasad yine tar m iflçilerine yükledi ini ifade etti. Coflkuntuncel, yörede eylül ay bafl nda bafllayan pamuk hasad nda 290 bin ton rekolte beklediklerini, bugüne kadar bunun bin to- nunun hasat edildi ini belirterek, ''oplama iflinin yüzde 60-70'i makineyle yap ld. Makineli hasat olmasayd yaklafl k 100 bin ton ürün daha tarlada ya mur yiyecekti'' dedi. Makineli hasad n hem daha ekonomik hem de zamandan tasarruf sa lad na dik- si nin birinci merhalesi tamamlanm fl ve ilk etapta 5 bin hektar alan suya kavuflmufltur. Projenin iki y l içerisinde tamamlanmas hedefleniyor de bafllamak üzere 2011 y l na kadardo algaz da t m n n tamamlanmas protokol alt na al nd dedi. lin kalk nma ve geliflmesine önemli bir katk sa layan 5350 say l eflvik Yasas kapsam na bir y l gecikmeli de olsa ilin dahil edildi ini belirten Suat Öztürk aç klamalar n flöyle sürdürdü: Elaz Valili i, F rat Üniversitesi ve Elaz kullanan ç rç r fabrikalar na da yeniden es- icaret ve Sanayi Odas öncülü ünde Elaz l - ki günlerini yaflatt n bildirdi. lar Bulufluyor slogan ile Elaz d fl nda bulu- Dokuma sektörünün birinci aflamas n nan ve bilgi ve sermaye birikimleri ile bugün meydana getiren temel bir sanayi kolu olan önemli noktalara gelmifl olan Elaz l lar n ilgi- ç rç r sanayinin tam kapasite çal flmaya bafl- sinin yeniden Elaz a çekilmesi için bir proje lad n ifade eden Adana icaret Borsas bafllat ld. Bu proje ile ülkemizin bat s nda ya- (AB) Baflkan Fethi Coflkuntuncel, ''Sade- flayan Elaz l lar ile ülke d fl nda bulunan Ela- ce il merkezinde 13 ç rç r fabrikas tam ka- z l lar n kendi illerinde yat r ma özendirilmesi pasite çal fl yor. 24 saat mesai yapanlar bile için bir dizi etkinlikler yap l yor. Bu etkinlikten var'' dedi. de teflvik uygulamalar ndan da çok umutluyuz. Ekim ay n n gündemi hem yüklü, hem belirleyici Prof. Dr. KEREM ALKN Yabanc say s h zla art yor ürkiye'de, bu y l n temmuz ay sonu itibar yla yabanc sermayeli flirket ve flube say s 11 bin 208'e ulafl rken, 2 bin 391 yerli sermayeli flirkete ise yabanc sermaye ortak oldu. 17 Haziran 2003 ile 31 emmuz 2006 aras dönemde kurulan yabanc sermayeli flirket say s, önceki y llarda kurulan toplam flirket say s na göre yüzde oran nda art fl gösterdi. Yabanc sermayeli firmalar n ülke gruplar na göre da l m na bak ld nda ise AB ülkeleri ortakl giriflim say s, 7 bin 318 adet ile birinci s rada yer al yor. ürkiye'de faaliyette bulunan toplam 13 bin 599 adet yabanc sermayeli flirket, baflta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, imalat sanayi, gayrimenkul kiralama ve ifl faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Ekim ay pek çok aç dan, önemli eko- Bu noktada, ürkiye ekonomisine de ÜFE için eylül ay de iflim oran ru nda özelikle liberal ve sosyal demok- nomik ve siyasi gündem maddelerinin yönelik beklentileri en fazla etkileyecek yüzde 0,70 ile yüzde 2 aras nda de iflir- rat kökenli milletvekillerinin deste i ile, büyük ölçüde netleflti i bir ay olacak. konu enflasyonun seyri olarak gözükü- ken, ÜFE de, yani maliyet enflasyonun- ürkiye de ciddi tepkilere yol açabile- Ekonomi alan nda önemli gündem mad- yor. Eylül ay n n hem okullar n aç lma- da yüzde 0,90 fiyatlarda gerileme bekle- cek kimi ifadeler rapordan ç kar ld. Av- deleri olarak, dünya ekonomisi ve özel- s, hem de Ramazan bafllang c nede- yen de var; yüzde 0,80 oran nda art fl rupa Birli i Komisyonu nun beklenen likle ABD ekonomisinin seyri, ham pet- niyle fiyat art fllar na yönelik beklenti- bekleyen de. Dolay s ile, 1 Ekim pazar lerleme Raporu nun yay nlanmas ise rol fiyatlar n n seyri, baflta ABD Merkez leri güçlendirdi i bir gerçek. Bu neden- günü O nun aç klayaca veri, söz ko- iki hafta geciktirildi. Rapor 8 Kas m da Bankas FED olmak üzere, Avrupa Mer- le, eylül ay enflasyon oranlar n n yük- nusu beklentiler ölçüsünde flekillenir aç klanacak ve bu nedenle, ekim ay or- kez Bankas (ECB) ve Japon Merkez Ban- sek ç kaca yönündeki endiflelerin art- ise, ekonomi çevreleri bu geliflmeden tas na kadar BMM den AB ye uyum kas n n (BOJ) kararlar etkili olacak de- t gözleniyor. rahatlayacakt r. için yeni ç kar lan yasalar n içeri ine ve nebilir. Bu geliflmelerin fl nda, ABD flte bu noktada, 1 Ekim pazar günü Bu noktada, döviz kurlar ve faiz- ekonomisine yönelik veriler de yak ndan aç klanacak olan stanbul icaret Oda- lerde bunun etkisi hemen görülebilir. Dolay s ile, bir yandan Baflbakan izlenecek. ABD ekonomisinin yumuflak s n n stanbul Ücretliler Geçinme En- Bununla birlikte, ÜK in verileri için Erdo an n 2 Ekim de Washington da bir yavafllama dönemine girmesi, ya da deksi ve optan Eflya Fiyatlar Endeksi yine de 3 Ekim Sal gününü bekleme- ABD Baflkan Bush, hemen bir gün son- sert bir yavafllama dönemine girmesi halk n ve firmalar n muhatap oldu u miz gerekecek. ra ngiltere Baflbakan Blair ile Lond- farkl sonuçlar beraberinde getirebilece- enflasyonu görmemiz aç s ndan önemli Ekim ay n n gündeminde sadece ra da gerçeklefltirece i temaslar ve bir i, ekonomi aktörleri aç s ndan en ürkü- bir ipucu olacak. fade edilebilir ki, ay- ekonomik geliflmelerin olmad bir yandan da 5 Ekim de Alman fiansölyesi tücü beklentinin hem ekonomik durgun- lard r O nun enflasyon verileri ile Ü- gerçek. Meclis, yeni yasama döneminin Merkel in Ankara da a rlanmas esna- luk a rl k kazan rken, hem de ABD eko- K in verileri aras nda oluflmufl olan irti- ilk aç l fl törenini yine 1 Ekim pazar gü- s nda flekillenecek konu bafll klar n ya- nomisinde iflsizlik ve enflasyonun yük- bat, yani korelasyon, O nun verilerini nü gerçeklefltirecek. Bu noktada, AB k ndan izleyece iz. selmesi, yani stagflasyon etkisi oldu u bir kat daha önemli hale getiriyor. Fark- cephesinde, Avrupa Parlamentosu nda Umar z, geliflmeler ürk ifl dünyas - söylenebilir. l kurumlar taraf ndan yap lan anketler- görüflülerek onaylanan ürkiye Rapo- n n beklentileri do rultusunda flekillenir. uygulamaya bak lacak. Petrolde 50 dolar n alt zor Dünya ekonomisinde yavafllama beklentilerine ra men, yak n vade için ham petrol fiyatlar n n 50 dolar n alt na gelmesi zor gözüküyor. Petrolde son iki ayd r devam eden ve fiyatlar 60 dolar n alt na indiren düflüfl trendi, beklenenden fazla ç kan ABD stoklar na ra men yerini al mlara b rakt. OPEC'in petrol üretiminde k s nt yapabilece ine iliflkin spekülasyonlar fiyatlar yukar çekerken, dün gece 2 dolar artan ABD ham petrolünün varil fiyat, bugün de art fl n sürdürerek dolara ç kt. emmuzda srail-lübnan gerginli inin etkisiyle dolara kadar ç kan ve rekor k ran fiyatlardaki düflüfl pazartesi günü itibariyle son 2.5 ay içerisinde yüzde 23'e ulafl rken, fiyatlar 59 dolarl seviyeleri görmüfltü. Yükseliflin sert oldu unu belirten analistler, 60 dolar seviyesinin bir destek oldu unu ve bu seviyenin alt nda kalamayan petrolde tepki al mlar n n görüldü ünü kaydediyorlar.

3 SAYFA 3 GUNDEM Baflkan Yalç ntafl, Bo aziçi mezunlar na AB yi anlatt : ürkiye nin üyeli i Avrupa için flans Bo aziçi Üniversitesi Avrupa Çal flmalar ve flletme Biliflim Sistemleri Yüksek Lisans ö rencileri düzenlenen bir törenle diplomalar n ald. örene kat lan stanbul icaret Odas (O) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, ürkiye nin tam üyelik arzusunun Avrupa için bir flans oldu unu söyledi. ürkiye nin evrensel kültürün oluflumuna katk da bulunmufl güçlü bir medeniyetin temsilcisi oldu unu söyleyen Baflkan Yalç ntafl, ürkiye nin üyeli iyle ilgili kararda AB, bölgesel bir güç olarak kalmak ile küresel bir güç haline gelebilmek aras nda tercih yapacak. ürkiye nin AB üyeli i herhangi bir ülkenin AB ye üye olmas ndan daha büyük bir anlam ifade ediyor. Müzakereler olumlu sonuçlan rsa, ilk kez farkl medeniyet havzas ndan gelen, kültürel ve toplumsal yap s büyük oranda farkl olan bir ülke AB ye üye olacak diye konufltu. Baflkan Murat Yalç ntafl, flöyle konufltu: Özel sektör olarak ürkiye nin AB ye giriflini sonuna kadar destekliyoruz. Müzakere sürecinin KOB ler üzerinde büyük etkisi olacak. KO- B lerin uluslaras pazarda rekabet edebilir bir yap ya kavuflmalar sa lan yor. Dönüflüm için gerekli flartlar yerine getirmeliyiz. Elektrik üretimi ve tüketimi yüzde 9 artt ürkiye'de elektrik üretimi, nisan-may s-haziran aylar n kapsayan bu y l n ikinci çeyre inde, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 9,01 artarak 41 bin 660 gigavatsaate (Gwh) yükseldi y l n n ilk çeyre inde brüt elektrik üretimi 38 bin 217,4 Gwh olarak hesaplanm flt. Üretilen elektri in yüzde 71,27'si (taflkömürü, linyit, fuel oil, do algaz,jeotermal, LPG, nafta ve di erleri) termik, yüzde 0,05'i rüzgar, yüzde 28,68'i de hidrolik santrallardan sa land. ermik santrallardan sa lanan elektrik içinde linyitin pay yüzde 17,01, do al gaz n pay da yüzde 44,36 olarak belirlendi. Elektrik tüketimi ise ikinci çeyrekte, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 9,21 artarak 30 bin 875 GWh olarak gerçekleflti. Bunun parasal karfl l 3 milyar 421 milyon 194,3 bin YL olarak saptand. Geçen y l n ayn döneminde parasal de eri 2 milyar 971 milyon 448,1 bin YL olan 28 bin 271 Gwh elektrik tüketilmiflti. Bu y l n ikinci döneminde elektrik enerjisinin yüzde 42,79'u sanayide, yüzde 25,34'ü meskenlerde tüketildi. üketici Kanunu nda AB ye uyum de iflikli i Sanayi ve icaret Bakanl gelecek y l, 4077 say l ''üketicinin Korunmas Yasas ''nda bir dizi de ifliklik yapmaya haz rlan yor. Bakanl k, AB üyesi ülkelerde 1 emmuz 2007 tarihinde uygulamaya konulacak ''Haks z icari Uygulamalar Direktifi''ni de üketici Yasas na dahil edecek. Söz konusu düzenlemeler, üketicinin Korunmas Yasas na madde de iflikli i ya da ek madde konulmas fleklinde gerçeklefltirilecek. Kanun de iflikli inin ard ndan halen yürürlükte bulunan tebli ve yönetmeliklerde de gerekli düzenlemeler yap lacak. Konuyla ilgili bilgi veren Sanayi ve icaret Bakanl üketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürü Özcan Pektafl, AB direktifleri ile mevzuat uyumlaflt rma çal flmalar kapsam nda haziran ve temmuz aylar nda Brüksel'de AB Komisyonu ilgili birimlerinde görüflmelerde bulunduklar n anlatt. Pektafl, bu görüflmeler s ras nda, Sanayi ve icaret Bakanl n n çal flmalar kapsam nda bulunan ''üketicinin Korunmas ve Sa l k'' fasl alan nda yapt klar çal flmalar dile getirdiklerini bildirdi. ürkiye'nin mevzuat uyumlaflt rma çal flmalar kapsam nda sürdürdü ü çal flmalar n yeterlili ine iliflkin AB Komisyonu nezdindeki daimi raportörün bir rapor haz rlayaca n belirten Pektafl, sözkonusu raporun kas m ay içerisinde aç klanmas n beklediklerini söyledi. Sivil hava tafl mac l ndaki geliflmeler masaya yat r ld ktisadi Araflt rmalar Vakf n n (AV) stanbul icaret Odas nda düzenledi i seminerde, sivil hava tafl mac l sektöründe serbestleflme ve rekebetin güncel geliflmeleri ve yans malar tart - fl ld. AV Baflkan Prof. Dr. M. Orhan Dikmen, ürkiye de sivil hava tafl mac l n n dünyada birçok ülkede oldu u gibi, önce kamu kesimi flirketlerince yap ld n hat rlatan Prof. Dr. Dikmen, sektörün bütün dünyada bir de iflim ve dönüflüm yaflad n, piyasalar n serbestleflti ini ve rekabetin artmas - n n sektörü ekonomik yap c önemli ölçüde de ifltirdi ine iflaret etti. Dünyada, rekabet flartlar - n n da artmas ile iflletmelerin yeniden yap lanma çabalar n n h z kazand n kaydeden Prof. Dr. Dikmen, Son birkaç y lda sektörde ve a rl kla iç hat tafl mac l nda bafllayan rekabet, di er tafl mac l k sektörlerini etkiler duruma geldi. Serbest rekabetin y k c bir aflamaya gelmemesi için, sektöre girifl ve rekabet flartlar - n n daha s k denetimi gerekiyor fleklinde konufltu. Seminerde söz alan Rekabet Kurumu Baflkan Mustafa Parlak, rekabet hukukunun ürkiye de yerleflmesi için daha yap lacak çok fley oldu una dikkat çekerek Rekabet Kurumu nun rekabetçi piyasa yap - ürkiye'de nükleer güç santral n n kurulmas ve iflletilmesiyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nda imzaya aç lan tasar, enerji plan ve politikalar na uygun elektrik enerjisi üretimi gerçeklefltirecek nükleer güç santrallar n n kurulmas, iflletilmesi ve enerji sat fl na iliflkin usul ve esaslar kaps yor. Nükleer güçsantrallar n n kurulmas na iliflkin Enerji ve abii Kaynaklar Bakanl - 'n n haz rlad tasar ya göre, yap lacak santrala iliflkin olarak bakanl k ve kurumlar n görüflleri al nd ktan sonra bakanl k taraf ndan kanun kapsam nda santral kuracakve/veya iflletecek flirket veya flirketlerin seçilmesi süreci bafllat lacak. Bu sürece ürkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (AEK) belirledi i teknolojik ölçütle- ad mköy Sanayici ve fl Adamlar Derne i nin H (HASAD) Had mköy Belediyesi Konferans Salonu nda gerçeklefltirdi i bir toplant yla bölgedeyaflanan sorunlar masaya yat r ld. oplant ya kat lan stanbul icaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, O olarak Had mköy sanayicisinin sorunlar n n çözümü için üzerlerine düflen görevleri yerine getirdiklerini ifade ederek sanayicilerin s k nt - lar n dinledi. Baflkan Yalç ntafl Had mköy ün sanayinin merkezi olma yönünde ilerledi ini ve stanbul Sanayisinin bir kolu daha- s n n tesisi ve korunmas bak - m ndan esas itibariyle üç ana alanda rekabet ihlalleri, yo unlaflmalar n kontrolü ve rekabetçi kimlikle görüfl bildirme konular nda müdahale edebildi ini söyledi. Parlak flu aç klamalar yapt : ç hatlarda 2003 y l n n sonlar nda bafllayan rekabet, k sa sürede çarp c sonuçlar ortaya koymufltur. ç hatlarda yolcu tafl mac l n n özel sektör kurulufllar na aç ld ilk y l olan 2004 te tafl nan yolcu say s 9 milyonlardan 14 milyonlara yükselmifl, 2005 te de tafl nan yolcu say s naradeyse 20 milyona ulaflm flt r. Görülüyor ki, 2003 ten 2004 e kadar tafl nan yolcu say s yüzde 58, gerçeklefltirilen uçufl say s da yüzde 25 oran nda artm flt r y l n n büyüme rakamlar da bir o kadar etkileyicidir. Yolcu say - s nda yüzde 38, uçufl say zs nda yüzde 33 art fl. Bir geliflme de fludur: Uçaklar n doluluk oranlar adeta s çram flt r. HY Gelir Yönetim Baflkan Sami Alan, ürkiye de sivil havac l n önümüzdeki 45 y lda sa l kl büyüyece ini, büyümeden dolay büyük k r lmalar olmad sürece sektörün zinde kalaca n kaydetti. DHM Genel Müdür Yard mc s Orhan Birdal, havac l k sektörünün kendi içerisinde çok genifl dallar olan ayr ca baflka sektörlerle de yak n iflbirli i ve etkileflim içerisinde bulunan çok yönlü bir sektör oldu- unu hat rlatarak sahip oldu u yüksek potansiyelin yan s ra çözmek zorunda oldu u soranlar n da o denli karmafl k ve çeflitlili ine dikkat çekti. Birdal, önümüzdeki y llar içinde sürekli büyüme tahminleri yap - lan sivil havac l k sektöründeki h zl yükseliflin, ülkemizin ekonomik ve sosyal geliflimi ile böl- rikarfl layacak flirketler kat labilecek. Kanundan yararland r lacak flirket, yap lacak seçim sonucunda belirlenecek. Kanundan yararland r lacak megavat elektrik (MWe) cinsinden toplam santral kapasitesi,santrala yönelik yer tahsisi, lisans bedeli ve altyap ya yönelik teflvikler ile tekliflerin yap lmas na ve seçime iliflkin usul ve esaslar, hizmetin gereklerinegöre Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Kanun kapsam nda, 15 y ll k süre boyunca Bakanlar Kurulu taraf ndan y llara sari olarak belirlenecek elektrik enerjisi al m miktarlar ile teklif edilecek y ll k birim elektrik enerjisi sat fl fiyatlar n n çarp m sonucu oluflacak al m bedellerinin, önceden saptanm fl belirli bir iskonto haddi üzerinden yar flman n yap ld tarihe indirgenmifl d mköy de kurulmaya bafllad - n n alt n çizerek konuflmas n flöyle sürdürdü: Had mköy sorunlar n n yan nda art lar da olan bir sanayi Havadaki rekabet sektörü büyüttü bölgesi. En önemli art lar ndan birisi Ambarl Liman. Ayr ca Halkal Gümrü ü nün Had mköy e kald r lmas n n dezavantaj sa layaca na inan yorum. E er gesel kalk nm fll k farklar n n en aza indirilmesi yönündeki olumlu katk lar n n yan nda, ifl ve özel hayat m z üzerinde de etkili oldu unu vurgulad. Onur Air ç Hatlar Müdürü Nasuh Çetin de ucuz fiyata uçak yolculu u ile katma de- erin yan s ra keyifli bir sosyal olaya imza atman n keyfini yaflad klar n söyleyerek, Bir yandan para kazan p bir yandan da insanlara yard m etmek güzel bir duygu. ürkiye de insanlar uça a binerken fiyata da güvenli uçufla da çok önem veriyor dedi. Ulaflt rma Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdür Yard mc s Oktay Erda, havayolu tafl mac l n n genel görünümü ile ilgili bilgi verdi. Erda, Dünyada refah düzeyinin artmas n n kiflilerin seyahat al flkanl klar n etkiledi. Uçak bilet fiyatlar n n ucuzlamas ve biletsiz seyahatin yayg nlaflmas, seyahat hareketlerine ivme kazand racakt r. Bunun sonucunda, yaklafl k 1.6 milyar olan yolcu say s n n 20 y l sonra 3 milyara ulaflaca tahmin edilmektedir diye konufltu. Nükleer için ilk start verildi Had mköy sanayicilerinin sorunlar ele al nd de erlerin toplam olarak en düflük teklif veren flirket, kanunu hükümlerinden yararlanmaya hak kazanacak. eklif edilecek y ll k birim elektrik enerjisi sat fl fiyatlar, her bir y l için seçim yap lan y ldan bir önceki y la ait Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf ndan ilan edilen ürkiye ortalama toptan elektrik enerjisi sat fl fiyat n aflamayacak. Bakanlar Kurulu, kurulacak santrala iliflkin teknoloji edinmeye ve nükleer yak t üretimine yönelik yat r mlar ile iflletme personelinin e itimini teflviklerden yararland rabilecek. Enerji ve abii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, nükleer santral yap m nda kamunun pay n n yüzde düzeyinde olmas n n düflünüldü ünü, ancak flu anda kesin verilmifl birkarar n bulunmad n bildirdi. Had mköy, geliflme ve sorunu bir arada yafl yor Baflkan Murat Yalç ntafl, Had mköy sanayicileriyle bir araya geldi. Havadaki rekabetin rakamlara yans mas ç hat yolcu say s Uçufl say s Had mköy rayl sisteme de kavuflursa, hem kara, hem deniz hem de rayl sisteme kavuflmas yla birlikte imar ve yol sorununun çözülmesi ile Had mköy en prestijli yerlerden biri olacakt r. Bunun için en önce imar ve yol gibi sorunlar n n çözülmesi gerekiyor. Hatta bir yol yeterli de il en az iki tane daha yeni yol eklenmesi ve bunun için çal flmalar nda bafllamas gerekiyor. Sanayicinin ve tüccar n önünün aç lmas gerekiyor. Had mköy ün prestijli bir yer olmas n n önündeki tek engel imar sorunu. O olarak biz bu konudaki çal flmalar - m z yürütüyoruz. GÜNDEM ERU YAfiAR uzu da Kokutmay n! uzun koktu u an diyorlar buna. Çünkü her fley kokar, tuz kokmaz; bozulmaz diye biliniyor. Hatta baz yiyecekler, kokmas nlar ve günler sonra da yenebilsinler diye tuza yat r l yorlar. Ama gelin görün ki ürkiye de tuz bile kokuyor! flte Gençlerbirli i Spor Kulübü ile Maliye aras nda yaflanan ilginç iliflki, ürkiye de tuzun nas l koktu unun aç k bir kan t d r. Gençlerbirli i Spor Kulübü, kendisine 10 milyon YL lik vergi borcu ç karan Maliye ile anlaflarak bu borcu 3,4 milyon YL ye indirtmifl. Ama ifl burada bitmemifl; çünkü hemen her gün ürkiye de vergi mükellefleri Maliye ile anlaflarak aralar ndaki itilaflara çözüm buluyorlar. uzun koktu u yer, Gençlerbirli i Spor Kulübünün Maliye Spor a, hem de vergi uzlaflmas n n oldu u günlerde, YL ba fl yapmas d r. Üstelik ifl bununla da kalmam fl, as l görevi sahte ve naylon faturalar izlemek olan Maliye, ad n tafl yan spor kulübüne ald ba fl karfl l nda, mal sat n ald bir spor ma azas ndan Gençlerbirli i Spor Kulübüne naylon (yani olmayan) bir fatura yollatm fl! En az ndan bas na yans yan bilgiler bunlar. Zaten ne Gençlerbirli i Spor Kulübü, ne de Maliye Spor yetkilileri, YL lik ba fl ve vergi cezas nda uzlaflmaya gidilmesini yalanlam yorlar. Sadece uzlaflma ile ba fl aras nda bir ilgi bulunmad n savunuyorlar. ki taraf n yetkililerine göre ba fl n yap lmas n n nedeni, Gençlerbirli i Spor Kulübü ve Maliye Spor bayan voleybol tak mlar n n birleflmesini sa lamakm fl. Arada sözlü bir anlaflma varm fl! Her fleyi, hatta nerede ise tuvalete gitme iznini bile, yaz l yapma kültürü olan Maliye, nedense sadece sözlü olarak bir anlaflma yapm fl ve ba fl alm fl! Aç klamaya göre, Gençlerbirli i Spor Kulübü seyircisi olmad için, Maliye Spor ile birleflecekmifl... Çok merak ettim, acaba Maliye Sporun ne kadar seyircisi vard r? Yani Ankara da, stanbul da, ne bileyim ürkiye nin baflka yerlerinde insanlar, ah bir Maliye Spor buraya maça gelse de biz de o maçlara gidip Maliye Sporu deli gibi desteklesek havas nda m d rlar? Komik desek komik de il, kara mizah gibi bir durum. Ayn geçen haftalarda sevgilisi ile tatilde çekilen foto raflar bas na yans yan BELBM genel müdürünün aç klamas gibi! Eflini ve sevgilisi oldu u iddia edilen bayan da yan na olarak aç klama yapan (art k eski) genel müdür, bayan kuca na almas n n nedenini, yanlar nda bulunan çay geçirmek olarak aç klam flt! Neyse ki stanbul Büyükflehir Baflkan Kadir opbafl hemen gerekli olan yapt ve kamuoyunun gözünün içine baka baka do rular sapt ran bu kamu görevlisini görevinden ald. Peki Hükümet düzeyinde Kadir opbafl beyin yapt n yapacak bir sorumlu yok mudur? Ba fl yapanla alanlar hemen görevden el çektirilip tarafs z bir soruflturma yapt r lamaz m? araflar gerçekten suçsuzlarsa aklan r; ama suçlularsa da cezaland r lamazlar m? ürk halk art k abudik gubidik idarelerden s k ld. Düzgün ve adaletli yönetimler istiyor. Zaten belki de ad nda ADALE olan bir partiyi, Adalet ve Kalk nma Partisi ni, bu nedenle ifl bafl na getirdik. Ama kimse unutmas n, geciken adalet de adalet de ildir...

4 fi FIRSALARI SAYFA 4 CARE REHBER HALELER RESM GAZEE 23 Eylül 2006 NfiAA Lise onar m yapt r lacak - Konya Valili i l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile Do anhisar Endüstri Meslek Lisesi onar m ifli ihale edilecek. hale, 12 Ekim 2006 tarihinde saat 09.00'da Konya Valili i'nde yap lacak. Firmalar iflin teknik flartnamesini bedeli mukabili Konya Valili- i'nden temin edebilecekler. Bina tadilat yapt r lacak - Ba c lar Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile Bak rköy Ruh ve Sinir Hastal klar Hastanesi'nin tadilat ifli ihale edilecek. hale, 13 Ekim 2006 tarihinde saat 15.00'de belediyede yap lacak. stekliler teknik flartnameyi ücreti karfl l belediyeden sat n alabilecekler. Bina ve çevre tanzimi yapt r lacak - Kocaeli l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile Körfez Çok Programl Lisesi yeni bina ve çevre tanzimi ifli ihale edilecek. hale, 18 Ekim 2006 tarihinde saat 11.00'de müdürlükte yap lacak. Kat l mc lar iflin teknik flartnamesini bedeli mukabili müdürlükten temin edebilecekler. Sa l k oca yapt r lacak - Elaz Valili i l Sa l k Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile Sivrice Sa l k Oca yap m ifli ihale edilecek. hale, 12 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da Elaz Valili i'nde yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi ücreti karfl l ayn yerden sat n alabilecekler. Bina y kt r lacak - Manavgat Belediye Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile kaçak inflaatlar n y k m ifli ihale edilecek. hale, 19 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de belediyede yap lacak. stekliler iflin teknik flartnamesini bedeli mukabili belediyeden temin edebilecekler. Çevre tanzimi yapt r lacak - Mu la Valili i Bay nd rl k ve skan Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile merkez Yerkesik lkö retim Okulu çevre tanzimi ifli ihale edilecek. hale, 12 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da Mu la Valili i'nde yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi ücreti karfl l ayn yerden sat n alabilecekler. GIDA-YYECEK Alabal k al nacak - MSB Erzurum ç edarik Bölge Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 16 bin kilogram alabal k sat n al nacak. hale, 13 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de MSB'de yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedeli mukabili MSB'den temin edebilecekler. Salça al nacak - MSB Erzurum ç edarik Bölge Baflkanl taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda domates salças sat n al nacak. hale, 30 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de MSB'de yap lacak. Kat - l mc lar flartnameyi ücreti karfl l ayn yerden sat n alabilecekler. K fll k sebze al nacak - 5. Füze Üs Komutanl Levaz m fiube Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda k fll k sebze sat n al nacak. hale, 19 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de komutanl kta yap lacak. Firmalar iflin teknik flartnamesini bedeli mukabili ayn yerden temin edebilecekler. ÇEfiL afl ma hizmeti yapt r lacak - EÜAfi Çatalan Hes flletme Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile tafl ma hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 20 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de müdürlükte yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedeli mukabili müdürlükten temin edebilecekler. emizlik hizmeti yapt r lacak - Sa l k Bakanl okat Dr. Cevdet Aykan Devlet Hastanesi Bafltabipli i taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile aç k ve kapal alan hastane temizli i ve haflere ile mücadele hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 6 Kas m 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Kat l mc - lar iflin teknik flartnamesini ücreti karfl l hastaneden sat n alabilecekler. emizlik yapt r lacak - fianl urfa l Sa l k Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile temizlik, ilaçlama ve bahçe bak m hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 30 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da fianl urfa l Sa l k Müdürlü ü'nde yap lacak. Firmalar flartnameyi bedeli mukabili müdürlükten temin edebilecekler. Veri hizmetleri yapt r lacak - Edirne Selimiye Devlet Hastanesi Baflhekimli i taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile veri haz rlama ve girifl hizmeti ifli ihale edilecek. hale, 18 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de hastanede yap lacak. Kat l mc lar teknik flartnameyi ücreti karfl l hastaneden sat n alabilecekler. flçi giyimi al nacak - Van Gölü Elektrik Da t m Afi taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda koruyucu iflçi giyimleri sat n al nacak. hale, 18 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da flirkette yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedeli mukabili flirketten temin edebilecekler. Kömür sat n al nacak - fianl urfa Ceylanp nar ar m flletmesi Müdürlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 450 ton kömür sat n al nacak. hale, 19 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de müdürlükte yap lacak. Kat l mc lar flartnameyi ücreti karfl l ayn yerden sat n alabilecekler. esisat malzemesi al nacak - Erzurum Atatürk Üniversitesi Rektörlü ü taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda tesisat malzemesi sat n al nacak. hale, 17 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de üniversitede yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedel ödeyerek rektörlükten temin edebilecekler. Cerrahi el aletleri al nacak - Edirne Devlet Hastanesi Bafltabipli i taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile 9 kalem cerrahi el aleti sat n al nacak. hale, 26 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da hastanede yap lacak. Kat l mc lar flartnameyi ücreti karfl l hastaneden sat n alabilecekler. çmesuyu inflaat malzemesi al - nacak - K rflehir l Özel daresi taraf ndan ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif cins ve miktarda içmesuyu inflaat malzemesi sat n al - nacak. hale, 12 Ekim 2006 tarihinde saat 10.00'da K rflehir l Özel daresi'nde yap lacak. Firmalar teknik flartnameyi bedeli mukabili ayn yerden temin edebilecekler. Kömür sat n al nacak - Bolu l Milli E itim Müdürlü ü taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile muhtelif miktarda 25 kilograml k torbalarda linyit kalorifer kömürü sat n al - nacak. hale, 20 Ekim 2006 tarihinde saat 9.00'da müdürlükte yap lacak. Firmalar, teknik flartnameyi bedel ödeyerek müdürlükten temin edebilecekler. Jeneratör al nacak - Bal kesir Gönen Devlet Hastanesi Baflhekimli i taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile jeneratör sat n al nacak. hale, 13 Ekim 2006 tarihinde saat 14.00'de hastanede yap lacak. Kat l mc lar, iflin teknik flartnamesini ücreti karfl l hastaneden sat n alabilecekler. Sistem al nacak - Jandarma kmal Merkezi Komutanl taraf ndan, ''aç k ihale usulü'' ile acil yo un bak m merkezi monitörizasyon sistemi sat n al nacak. hale, 18 Ekim 2006 tarihinde saat 9.30'da komutanl kta yap lacak. Firmalar, flartnameyi bedel ödeyerek komutanl ktan temin edebilecekler. Dahilde flleme Rejimi Karar nda De ifliklik Yap lmas Hakk nda Karar. Karayolu rafik Garanti Sigortas Hesab Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. Kültür ve urizm Bakanl Personeli Görevde Yükselme ve Unvan De iflikli i Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. ürk Akreditasyon Kurumu Muhasebe Uygulama Yönetmeli i. 26 Eylül 2006 ürkiye-h rvatistan Aras ndaki Serbest icaret Anlaflmas Ortak Komitesinin "Menfleli Ürünler" Kavram n n an m ve dari flbirli i Yöntemlerine liflkin Protokol III ün De ifltirilmesi Hakk ndaki Say l Karar n n Onaylanmas Hakk nda Karar. Sürücü Adaylar ve Sürücülerde Aranacak Sa l k fiartlar ile Muayenelerine Dair Yönetmelik. elsiz Operatör Yeterlikleri ve S nav Yönetmeli inde De ifliklik Yap lmas na Dair Yönetmelik. Özellefltirme Yüksek Kurulunun 2006/79 Say l Karar. 27 Eylül 2006 ürkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kuzey K br s ürk Cumhuriyeti Hükümeti Aras nda Ekonomik ve Mali flbirli i Protokolünün Onaylanmas Hakk nda Karar Güzel Sanat Eserleri, lim ve Edebiyat Eserleri ile Musiki Eserlerinin El Yaz s yla Yaz lm fl As llar n n Sat fl Bedellerinden Pay Verilmesine liflkin Karar flkolu espit Kararlar. Kredi Kart fllemlerinde Uygulanacak Azami Faiz Oranlar Hakk nda ebli de De ifliklik Yap lmas na Dair ebli (Say : 2006/3) BULMACA Haz rlayan: Nalan M. ALAKEN HRACAÇILARA ALEPLER ALEP: Dondurulmufl meyve ve sebze. Adres: rofotehn k a.e-yunanistan el: Faks: ALEP: Baharat. Adres: Papad m tr o a.b.e.e Yunanistan el: Faks: ALEP: fieker, kahve, soya, kakao. Adres: Untraco Yunanistan el: Faks: E- mail: ALEP: Giyim, çorap, spor giyim. Adres: Caan A.E. - Yunanistan el: Faks: ALEP: urizm. Adres: Molfetas Styl anos - Yunanistan el: Faks: ALEP: Emlak sektörü ile ilgileniyor. Adres: Esper a - Yunanistan el: Faks: E- mail: ALEP: G da iflleme makineleri. Adres: K. motheatos - Yunanistan el: Faks: ALEP: nflaat makineleri. Adres: Empor a M han matos S skevas as - Yunanistan el: Faks: ALEP: Demir, çelik. Adres: A. Kalp n s N. S mos Sa - Yunanistan el: Faks: ALEP: ç ve d fl kap lar, PVC. Adres: B1. Me. kat A.E - Yunanistan el: Faks: ALEP: Battaniye. Adres: Fot s Vulgarak s - Yunanistan el: Faks: ALEP: Havlu, bornoz. HALAÇILARA EKLFLER EKLF: Mekanik endüstrisinde kullan lan kablolar. Adres: Calotec, Lda Portugal el: ( ) Faks: ( ) EKLF: Kozmetik ürünler, iç mimari Krakov Poland el: (48 12) Faks: (48 12) EKLF: bbi cihazlar. Adres: Medical Research Development, S.L., Paseo de Las Acacias, 17 Local B Block-3, By.J.C.H.S Bohadurabad, Karachi Pak stan el: (92-21) Faks: (92-21) EKLF: Otomobil vites sistemlerinin tamirat için kullan lan tak mlar n sat fl ürünleri, flemsiyeler Coslada Madrid - Spain el: 34 için ürkiye de acente veya distiribütörlük Adres: America Import AndExport 2005 Incorporation., 1/85B, Clinton Way Avenue, Faks: yapacak firma ar yorlar. Adres: Ohio Eastern Mediterranean New York U.S.A. ameri- EKLF: nflaat sektöründe kullan lan onal Office., Moshe Aviv ower, 42nd Flor EKLF: Zeytin ya, meyve ve sebze. Adres: East Headay Co. Ltd. China el/faks: ( ) EKLF: Çocuk giysileri. Adres: Verburgt Fashion BV., Alfa Plazza Zeberingstringstraat BM Amsterdam Netherlands el: ( ) Faks: ( ) EKLF: Granit mermer. Adres: Arabian ile Co. ld., P.O.Box 143 Riadh Saudi Arabia el: Faks: EKLF: Eczac l k ürünleri. Adres: Biomed., Ul. Ssonowa 8/ yap malzemeleri. Adres: Industrial de Sondeos, S.A., Paseo de Goya 15/ Mostoles Madrid / Spain el: Faks: EKLF: Seramikte kullan lmak üzere kimyasal ürünler. Adres: Starobieska Fabryka Kos., Ul. Wiezniow Oswiecimia Wilamowice / Poland el/faks: (48 33) / EKLF: Plastik, tekstil, ka t, deterjan. Adres: S & Dingredia., Pl. Dabrowskiego 1, Lok Warszawa Poland el: (48 22) Faks: (48 22) EKLF: Organik tar m ürünleri. Adres: Young s Private Limited., 293/16, 7 Jabotinsky Street Ramat Gan Israel el: +972 (3) Faks: +972 (3) lgili: Richard Schottenstein- Dos.No: EKLF: bbi ürünler. Adres: ata Surgical (PV) Ltd. Commissioner Road Mohamed Pura Sialkot Pakistan el: Faks: EKLF: Plastik eflya. Adres: Paramount Import Export Corporation., Unit no 4 Industrial Estate (Madhu Estate Compound) Benind Swati Studiüo Goregaon (E) Mumbai , - India el: +(91-22) Faks: +(91-22) Adres: Selecta Internat onal sa - Yunanistan el: Faks: ALEP: ekstil ürünleri. Adres: Klauatos Minas Monoprosop E.P.E - Yunanistan el: Faks: ALEP: Gravat kumafllar. Adres: K. S argkas Vas l os - Yunanistan el: ALEP: Kumafl. Adres: H malava Vas l os - Yunanistan el: Faks: EKLF: Endüstriel makine pompalar. Adres: Hem Worlwide., 5, Diamond Building, 2nd Flor Above Diamond Hospital Link Road, Mith Chowki Malad (w) Mumbai ndia el: Faks: E- Mail: EKLF: Cihaz ve aksesuar. Adres: Laminex-Id Systems., 10 Ubi Crescent # Ubi echpark Singapore el: (65) Faks: (65) EKLF: Elektrik malzemeleri Adres: Umareq., 42 Bd Ibn achfine 2050 Casablanca Morocco el: ( ) Faks: ( ) E- Mail: EKLF:Ayakkab Adres: Cosmos Footwear., 1535 Cap own South Africa el: ( ) Faks: ( ) EKLF: Makarna Adres: Csreaming Seeds Spice Co., P.O.Box 566 orquat 3228 Victoua Australia. SOLDAN SA A: 1- stanbul G da optanc lar Derne i Baflkan 2- Merkezi stanbul da bulunan bir kargo firmas Yard mc, yamak Bir olay n do rulu unu ortaya koyabilen yöntem Belirti, ipucu 4- ktisadi icari limler Akademisi nin k saltmas Afl k ve bilye oyunlar nda kullan lan, içi oyulup kurflun ak t larak a rlaflt r lm fl boyal kemik 5- Nikelin simgesi erzinin belli bir ölçü ve modele göre kumafla biçim vermek için yapt ifl, kesim Rutubet 6- Eski dilde geçim, geçinme Ordu Yard mlaflma Kurumu nun k saltmas 7- Radon un simgesi Elma, armut gibi meyvelerin kurutulmuflu Ba c lar da, tekstil makineleri üzerine faaliyet gösteren firma 8- Kiflisel bak m ve hijyen ürünleri alan nda tan nan bir firma Unilever in ev bak m ürünlerinden biri Ünal n sesli harfleri 9- Penn soyadl Amerikal aktörün önad Uyufluk, tembel 10- Do u imor için internet ülke kodu üst seviye alan ad Uluslararas ö renci ve gençlik kart na sahip olan kiflilere yönelik çok özel indirimleri olan bilet türü 11- Emanet in sesli harfleri Kardefl kar lar ndan her birinin ötekine göre ad Etraf sularla çevrili kara parças 12- stanbul Sanayi Odas Baflkan. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Al flveriflte sat n al nan mala ödenen karfl l n, mal n de erinden çok fazla olmas, al flveriflte hile yapma Zorlu Holding in beyaz eflya ve bilgisayar markas 2- stihsal Özellikle difl f rças ve tarak üretimiyle tan nan bir firma 3- Ney çalan Yaklafl k 1600 den sonra, operada solocular n seslendirdi i ezgi Steven Spielberg ün bir uzayl ile bir çocu un hikayesini anlatt ünlü filmi 4- Asya Kat l m Bankas n n eski ad 5- Yemek Mayo ve iç giyim markas 6- (ersi) Fabrika, çiftlik gibi gelir kaynaklar n n gelirini sat n alma ifli, iltizam Yere serilen, nak fll, kal n yayg 7- spanyollar n sevinç nidas Bitkisel saç ve cilt bak m ürünleri ile sa l kl do al besinlerde önde gelen bir marka YL den önceki para simgemiz 8- Yaz klar olsun anlam nda kullan l r Lahza Hüviyet 9- Kemiklerin iç boflluklar n dolduran ya l madde Bir futbol kulübümüzü simgeleyen harfler 10- Bir çeflit talyan makarnas (ersi) Aç l p kapanan bir veya birkaç a zl küçük cep b ça 11- Bir yerde öteden beri olagelen davran fl avlada iki 12- Giz Metre, kilogram, saniye, amper in k saltmas emiz. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ 9. SAYFADA

5 Bayilik Franchising ACL Servis Ülke orijini: ürkiye Ford Otosan Kurulufl y l : 2005 Faaliyet alan : Otomobil Sat fl Sonras Hizmetler Bafllang ç sabit yat r m tutar : Franchise girifl bedeli: Reklam katk pay : % 3 Firman n verdi i destekler: Görüflmelerde belirleniyor. Bayilik flartlar : Ford Otosan emsil niteli ine haiz olmas, ana artere cepheli min 250 m2, Yat rmc n n finansalolarak kuvvetli olmas Adres: Ford Otomotiv Sn. Afi Hasan Basri Cad. Fatih Mah. Koymenkent Samand ra /Kartal - stanbul Yetkili kifli: Serdar ezel, Cep: ; Korhan Karakaya, Cep: veya ; aner Befltek, Cep: veya , Angora Yay nc l k Ülke orijini: ürkiye Kurulufl y l : 2003 Faaliyet alan : Reprodüksiyon ablo Bafllang ç sabit yat r m tutar : Yok Sürekli franchise ödemesi: Yok Reklam katk pay : Kendisi yap yor Firman n verdi i destekler: Broflür, katalog deste i, e itim deste i Bayilik flartlar : Sat fl yap labildi i sürece bir k s tlama yok. Adres: vedik Organize Sanayi Bölgesi 21.Cad.524 Sok.No:25 Yenimahalle/AN- KARA, el: , Fax: Yetkili kifli: Sertan Ar Gülbirlik-Rosense Ülke orijini: ürkiye Kurulufl y l : 2004 Faaliyet alan : Kozmetik Bafllang ç sabit yat r m tutar : ,00 YL Sürekli franchise ödemesi: Yok Franchise girifl bedeli: Yok Reklam katk pay : % 30 Firman n verdi i destekler: üm reklam meteryaller Bayilik flartlar : l ve ülke bayili i Adres: Rosense A.fi. Davraz Mah. 115 Cad. No:105 Isparta. el: , Fax: Mail: Yetkili kifli: Nafiz Koçak MERKEZ BANKASI Sat fl ABD USD Euro ng. Sterlin SERBES PYASA Sat fl ABD USD Euro ng. Sterlin ALIN FYALARI Kapal Çarfl Sat fl ayar ayar Cumhuriyet Reflat YAIRIM FONLARI NDEKS Fon ürü Bileflik Fon A ipi B ipi K ürkiye nin bundan sonraki k rsal kalk nma vizyonu, yat r mc lar taraf ndan haz rlanacak öz sermaye katk l proje baflvurular n n desteklemesi ile devam edecek. K rsal alanda gelir düzeyinin yükseltilmesi, altyap n n iyilefltirilmesi, tar msal üretim ve tar msal sanayi entegrasyonun sa lanmas, alternatif gelir kaynaklar n n yarat lmas amac yla haz rlanan ve 6 Nisan 2006 tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e giren K rsal Kalk nma Yat r mlar n n Desteklenmesi Projeleri hakk nda bilgilendirme toplant s yap ld. stanbul icaret Odas nda düzenlenen bilgilendirme toplant s nda k rsal kalk nma projeleri stanbul ar m l Müdürlü ü nden gelen ziraat mühendisleri taraf ndan ilgililere anlat ld. stanbul ar m l Müdürlü ü nden ziraat mühendisleri Kemal fiirin, Murat Da l ve Mehmet Koç, 65 ili kapsayan K rsal Kalk nma Yat r mlar n n Desteklenmesi Projeleri (KKYDP) konusunda aç klamalar yapt, kat l mc lar n sorular n yan tlad lar. ar m ve Köyiflleri Bakanl taraf ndan yay nlanan tebli de; k rsal alanda tar ma dayal sanayinin geliflmesi, yayg nlaflmas, tabandan yukar ya do ru yaklafl mla kat l mc l sa layan, yerel kapasiteyi ve kurumsallaflmay gelifltiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini art ran ve çeflitlendiren, uygun k rsal teknolojilerin geliflmesini ve yayg nlaflt r lmas n esas alan, k rsal altyap n n gelifltirilmesi, iyilefltirilmesini sa layan k rsal kalk nma hibe destek program n n usul ye esaslar yer al yor y l nda 16 il baz nda pilot olarak uygulanmaya bafllayan Köy Bazl Kat l mc Yat r m Program 'n model olarak K rsal SAYFA 5 GRfiM K rsal kalk nma yat r mlar na hibe deste i rsal kalk nma projeleri, bireysel veya grup fleklinde, öz sermayeye dayal yat r mlar destekliyor. Projeler ile, tar m ürünlerinin depolanmas, ifllenmesi, de erlendirilmesi ve pazarlamas na yönelik yat r mlar ile altyap tesislerine yönelik yat r mlar hibe fleklinde destekleniyor. Hangi projeler desteklenecek? B ar msal Yat r mlar n Desteklenmesi Program kapsam nda afla da verilen nitelikleri kapsayan projeler desteklenecek: abandan yukar ya do ru yaklafl mla kat l mc l sa layan, yerel kapasiteyi ve kurumsallaflmay gelifltiren, istihdam yaratma potansiyeli olan, üretici gelirlerini art ran ve çeflitlendiren, kad n ve genç nüfusun e itim ve giriflimcilik düzeyini teflvik eden, gelifltiren, uygun k rsal teknolojilerin geliflmesini ve yayg nlaflt r lmas n esas alan projeler destekleniyor. Amaç, tar ma dayal küçük ve orta ölçekli sanayinin gelifltirilmesi. Üretimin de il, üretilmifl ürünlerin ifllenmesi yoluyla pazara sunulabilecek hale getirilmesi. Baflkentte 4. eknokent O da düzenlenen toplant da k rsal kalk nma projesi tan t ld. aflkentte ODÜ, Bilkent ve Hacettepe üniversitelerinden sonra Gazi Üniversitesi de teknokent kuruyor. Gazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kadri Yamaç, yapt aç klamada, Gölbafl 'ndaki teknokentin tümüyle tamamland n, faaliyete geçmesi için Sanayi ve icaret Bakanl 'ndan ç kacak ''olur''un, Bakanlar Kurulu'nca onaylanmas gerekti ini söyledi. eknokentin, 3 dev bloktan olufltu unu, 20 bin metrekare alana kuruldu unu anlatan Prof. Dr. Yamaç, teknoloji merkezinin, ''baflkentte en genifl araziye sahip teknokent'' oldu unu ifade etti. Bürokratik ifllemlerde gecikmeler yaflanmazsa AR-GE çal flmalar n n birkaç hafta içinde bafllayaca n dile getiren Yamaç, ilk aflamada Ankara Sanayi Odas ve KOSGEB ile birlikte 4 firman n AR-GE çal flmalar n yürütece ini belirtti. eknokent yönetmeli ine göre, üniversitelerin kendi arazilerindeki bir alan teknokente ay rd klar n anlatan Prof. Dr. Yamaç, flunlar kaydetti: ''Sonra bir flirket kuruluyor ve bu flirkete üniversite kat l yor. Örne in GÜ teknokentte, GÜ Kooperatifi, Gazi Vakf, GÜ Mühendislik Mimarl k Fakültesi olacak. Bir de sektörden ortaklar al yorsunuz. amamen özel flirket. Ard ndan bir dosyayla Sanayi Bakanl na flirket kurmak için baflvuruyorsunuz. Art k bu bölge, üniversite içinde ayr bir alan haline geliyor ve teknokent alan ilan ediliyor.'' Rektör Yamaç, teknokentte ofisler açan flirketlerin ise hem vergi avantajlar ndan yararland klar - n, hem de üniversite ile AR-GE çal flmas yapma imkan bulduklar - n belirtti. Kalk nma Yat r mlar n n Desteklenmesi Program di er 65 il baz nda uygulan yor. Program kapsam nda, Altyap ya Yönelik Yat r m konulan için kaymakaml klar, köylere hizmet götürme birlikleri ile sulama kooperatifleri taraf ndan teklif edilen yat - r mlar destekleniyor. KKYDP NEDR? Ulusal ar m Stratejisi çerçevesinde, tar m üreticilerine k rsal alanda; bireysel veya grup fleklinde, öz sermayeye dayal projeli yat - r mlar için, tar m ürünlerinin depolanmas, ifllenmesi, de erlendirilmesi ve pazarlamas na yönelik ekonomik faaliyet yat r mlar ile altyap tesislerine yönelik yat r mlar teflvik etmeyi ve desteklemeyi amaçlayan hibe destek program d r. Kapsad ekonomik yat r m konular n n içinde; m s r kurutma ve depolama, süt toplama, so utma ve iflleme meyvesebze depolama, iflleme, ambalajlama ve paketleme, alternatif enerji kaynaklar kullan lan seralar n yap - m, et iflleme (Hatay, Malatya, Bolu), bakliyat iflleme ve paketleme (Denizli), ar ürünleri iflleme ve ambalajlama (di er iller) yer al yor. Altyap yat r m konular içinde mevcut altyap tesislerinin; iyilefltirilmesine gelifltirilmesine yönelik projeler yer al yor. Bu projeler de köy yolu, köy içme suyu, köy kanalizasyonu ve köy bazl sulama tesislerini kaps yor. K rsal Kalk nma Yat r mlar n n Desteklenmesi Program kapsam nda projenin yat r m projelerinde Hibe Sözleflmesi imzaland ktan sonra en fazla 15 ayda; bu süre içinde kalmak kayd yla proje sahiplerinin yüklenicilerle yapaca sözleflmelerden sonra ise en fazla 12 ayda tamamlanmas gerekiyor. Kat l mc l n esas oldu u yat r mda, yat r m tutar n n yüzde 50 si yat r mc dan yüzde 50 si devletten sa lan yor. Baflvuru için gerekli belgeler üçük ve Orta Ölçekli Sanayi Gelifltirme ve Destekleme daresi Baflkanl - (KOSGEB) in KOB ler için Stratejik Yol Haritas (SYH) haz rlama ile ilgili e itimleri devam ediyor. Bilindi i gibi KOSGEB desteklerinden faydalanmak isteyen KOB lerin SYH haz rlamalar gerekiyor, aksi takdirde destekler y l na kadar devam edecek programda bireysel baflvurular için: YD program baflvuru formuna ve içeri ine uygun olarak, tam ve eksiksiz olarak haz rlanm fl olan proje baflvurusu (bütçe formu ve ekleri, gider gerekçeleri, finansman kaynaklar, tahmini ifl takvimi, projenin özeti eklerini içeren). Çiftçi kay t belgesi. Yat r m yerinin sahiplik belgesi veya kira sözleflmesi. Baflvuru sahibinin imza sirküleri. eknik ve idari flartname ile projeler (mimari ve uygulama projesi). Keflif özeti (malzeme-metraj ve keflif listesi ile maliyet tahmini). Dan flmanl k için görev tan mlar (gerekçesi, maliyeti, süresi vb.). eknik, mali ve ekonomik fizibilite raporlar. ar msal kredi borcu olup olmad na dair belge. Ayr nt l bilgi için: KOSGEB in e itimleri sürüyor K Verimlilik, yüzde 10,9 artt ürkiye statistik Kurumunun, 3 bin 294 iflyerinden derlenen bilgilere dayal hesaplanan, ''malat Sanayi Üretimde Çal - flanlar, Üretimde Çal fl lan Saat ve K smi Verimlilik Endeksi 2006 y l kinci dönem'' sonuçlar aç kland. Buna göre, söz konusu dönemde üretimde çal flan kifli bafl na verimlilik yüzde 10,6, çal fl lan saat bafl na verimlilik de yüzde 10,9 artt. Bu y l ikinci dönemde, geçen y l n ayn dönemine göre devlet sektöründe üretimde çal flanlar n say s nda yüzde 4,4 azalma, k smi verimlilikte yüzde 15,7, saat bafl na k smi verimlilikte de yüzde 15 art fl görüldü. Ayn dönemde, özel sektörde ise üretimde çal flanlar n say s yüzde 0,7 azal rken, üretimde çal flan kifli bafl na k smi verimlilik yüzde 9,9 artt. Özel sektörde üretimde çal fl lan saat bafl na k smi verimlilik de yüzde 10,4 artt. Özel sektörde çal flan say - s nda en fazla azal fl yüzde 11,5 ile giyim eflyas imalat nda görülürken, bunu yüzde 10,7 azalma ile büro, muhasebe bilgi ifllem makinalar imalat izledi. Özel sektörde çal flan say - s nda en fazla art fl yüzde 16,1 ile kok kömürü, rafine edilmifl petrol ürünleri imalat nda kaydedildi. Verimlilik aç s ndan bak ld nda ise özel sektörde kifli bafl na k smi verimlilik art fl en fazla yüzde 243,3 ile büro, muhasebe bilgi ifllem makinalar imalat nda, en fazla gerileme ise yüzde 17,8 ile radyo, tv haberleflme cihazlar imalat nda oldu. den faydalanam yor. Stratejik Yol Haritas haz rlama ile ilgili e itimler stanbul da kitelli flletme Gelifltirme Merkezi, stanbul kitelli Laboratuar Müdürlü ü, stanbul MES flletme Gelifltirme Merkezi nde ücretsiz olarak veriliyor.. Ayr nt l bilgi için VERG REHBER Dr.VEYS SEV Kurumlar Vergisi Uygulamas nda Yürürlük Kurumlar Vergisi Yasas n n 37 inci maddesinin bendi uyar nca söz konusu madde de yürürlük tarihleri ayr ca belirtilmifl bulunan hükümler d fl nda kalan di er hükümler tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yay m tarihinde yürürlü e girmifl bulunmaktad r. ( gün ve say l R.G.) Yasal düzenleme gere i olarak; Kurumlar n aktifinde yer alan tafl nmazlar ve ifltirak hisseleri ile kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklar sat fl ndan do an kazanç istisnas n belirleyen Kurumlar Vergisi Yasas n n 5 nci maddesinin birinci f kras n n bendi tarihinde; Kontrol edilen yabanc kurum kazanc n n vergilendirilmesine yönelik Kurumlar Vergisi Yasas n n 7 nci maddesi tarihinden itibaren elde edilen kazançlara uygulanmak ve tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarihinde, Örtülü Sermaye ile ilgili Kurumlar Vergisi Yasas n n 12 nci maddesi tarihinden sonraya sarkan ödünç ifllemlerine de uygulanmak ve tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarihinde, ransfer fiyatland rmas yoluyla örtülü kazanç da t m ile ilgili Kurumlar Vergisi Yasas n n 13, Muafiyet, istisna ve indirimlerin s n - r ile ilgili 35 inci maddesi tarihinde, Kurumlar Vergisi Yasas n n 32 inci maddesinin birinci f kras nda yer alan Kurumlar vergisi, kurum kazanc üzerinden %20 oran nda al n r. Hükmü tarihinden itibaren bafllayan vergilendirme dönemlerine uygulanmak ve tarihinden itibaren geçerli olmak üzere tarihinde, yürürlü e girmesi öngörülmüfltür say l yeni Kurumlar Vergisi Yasas n n 12 inci maddesinde Örtülü Sermaye nin tan m yap lm flt r. Buna karfl l k söz konusu yasan n 13 üncü maddesinde de ransfer fiyatland rmas yoluyla örtülü kazanç da t m belirleyen düzenlemelere yer verilmifltir. Yeni kurumlar vergisi yasas nda yer alan düzenlemeler çerçevesinde Örtülü kazanç da t m maddesi tarihinde yürürlü e girmekte olup, eski kurumlar vergisi yasas nda yer alan Örtülü kazanç ile ilgili 17 inci madde di er maddelerle birlikte tarihi itibariyle bütün olarak yeni yasan n yürürlü e girmesi ile birlikte mülga olmaktad r. Bir baflka anlat mla 5520 say l Kurumlar Vergisi Yasas n n 36e nc maddesi uyar nca tarihi itibariyle 5422 sayal Kurumlar Vergisi Kanunu ile ek ve de ifliklikler yürürlükten kald r lm flt r. Di er yandan yeni Kurumlar Vergisi Yasas n n geçici birinci maddesinin 10 ncu bendine göre yeni Kurumlar Vergisi Yasas n n yürürlü- ünden önceki dönemler itibariyle 5422 say l Kanun hükümlerinin uygulanmas na devam olunacakt r. Gerçekte yeni Kurumlar Vergisi Yasas n n geçici birinci maddesinin 10 uncu bendinde yer alan düzenleme ile yine ayn yasan n 36 nc maddesi birbiri çeliflir bir özellik arzetmektedir. Bir baflka aç dan yeni Kurumlar Vergisi Yasas n n geçici birinci maddesi nin 10 numaral f kras nda yer alan Bu Kanunun yürürlü ünden önceki dönemler itibariyle 5422 say l kanun hükümleri uygulanmaya devam olunur. düzenlemesi eski kurumlar Vergisi Yasas n n örtülü kazanç da t m na iliflkin 15 ve 17 inci maddelerinin 2006 y l nda da uygulanmas n sa lamaya elveriflli oldu unu söylemeye olanak yoktur. Mevcut düzenlemeler çerçevesinde 2006 y l nda kurumlar hakk nda örtülü kazanç da t m ile ilgili olarak herhangi bir hukuki ifllem yapmak mümkün olmad ndan bir anlamda 2006 y l nda Kurumlara örtülü kazanç da tma serbestisi tan nm fl olmaktad r. (Konuya iliflkin olarak olarak Bak n z: Do rusöz, A.Bumin Kurumlara örtülü kazanç da tma serbestisi Dünya, )

6 HUKUK KÖfiES Limited flirketlerde murakabe Limited flirketlerde murakabe (denetim) ürk icaret Kanunu nun 548. maddesinde düzenlenmifltir. Bu hüküm uyar nca ortak say s yirmi ve yirmiden az olan limited flirketler için denetçi seçilmesi ya da denetim kurulu oluflturulmas öngörülmemifl iken, ortak say s yirmiyi aflan limited flirketler için bir veya birden fazla denetçi bulundurulmas zorunlu k l nm flt r. Ortak say s esas al narak oluflturulan bu ayr m n pratikte ortaya ç kan en önemli sonucu, yirmiden az ortakl limited flirketlerde tüm ortaklar n murakabe yetkisinin bulunmas halidir. Bu flirketlerde müdür olan ortaklar müdür s fat ile flirketin belge ve hesaplar n incelemek ve denetlemek imkan na sahip iken müdür olmayan ortaklar ise bu haklar n ürk icaret Kanunu 548. maddesinin 2. f kras n n yapt at fla Borçlar Kanunu nun 531. maddesi uyar nca adi flirket hükümleri çerçevesinde kullan rlar. Ortak say s yirmiden fazla olan limited flirketlerde ise K madde uyar nca bir veya birden fazla denetçi bulundurulmas zorunlu olup, esas mukavele yahut ortaklar genel kurulunca belirlenecek denetçilerin adetlerinin esas mukavelede belirtilmesi zorunludur. Limited flirket denetçilerinin görevleri genel itibariyle denetleme, flikayetleri inceleme, flirket ifllerini izleme ve idari olma üzere dört ana grupta toplanmaktad r. Bu kapsamda denetçiler, 6 ayda bir flirket defterlerini incelemek, k ymetli evrak n mevcudiyetini araflt rmak, flirket kasas n teftifl etmek, müdür veya tasfiye memurlar n n kanun ve mukavele hükümlerine uymalar n sa lamak, müdürlerin ihmali halinde ola an veya zorunlu hallerde ola anüstü genel kurulu toplant ya ça rmak, ortaklar genel kurulunca müdürler aleyhine dava aç lmas na karar verilmifl ise dava açmak, genel kurul kararlar aleyhine aç lan iptal davalar nda flirketi temsil etmek denetçinin görevleri aras ndad r. Ayr ca denetçiler; flirketin kuruluflundan sonra kuruluflta yolsuzluk olup olmad araflt r lmam fl ise ve sermaye art r m nda kanuna riayet edilmemifl ise, bu hallerden flirket müdürleri ile beraber sorumlu olurlar. Bunu yan s ra murak plar ola an ve ola anüstü ortaklar genel kurulunda haz r bulunmak, flirket ifllerini genel kurul ad na denetlemek ve görevi icab ö rendikleri bilgileri saklamakla yükümlüdürler. stanbul icaret Odas ad na sahibi Yönetim Kurulu Baflkan : MURA YALÇINAfi Genel Yay n Koordinatörü ve Sorumlu Yaz iflleri Müdürü: Dr. Cengiz ERSUN Genel Yay n Yönetmeni smail fien Haber-Araflt rma amer ÇERÇ Yay n Dan flman fiefik MEMfi Bafl Editör Sermet FER Editörler: Soyhan ALPASLAN, Emine NCE MENDEKL Cazibe ULUAfi, Dilek ÜLKER, Dilflah KEFLO LU Foto raf-abone: Arhan ANGIN Yaz flma: Nuran ÇAPKIN SANBUL CA- RE E YAYINLANAN YAZILARIN VE MAKALELERN SORUMLULU U YAZARLARINAAR. O NUN GÖRÜfiLERN ÇERMEZ. YAZI VE HABERLER, KAYNAK BELRLEREK KISMEN YA DA AMAMEN KULLANILABLR. Av. GONCAGÜL AVCI O Hukuk Birimi ABONE VE REKLAM ARFES Y ll k abone bedeli yurtiçi ve KKC için YL, di er ülkeler için ise posta ücreti dahil YL dir. Abone bedeli, ticaret sicil numaras (tacirler için), ad ve adres belirtilerek. fl Bankas stanbul Yenicamii fiubesi No lu hesaba yat r labilir. Bütün sayfalarda yay nlanacak siyah beyaz reklam tarifesi 7.50 YL. sütun/santimdir. Sekizinci sayfada yay nlanacak Renkli reklamlar n sütun/santimi 15.00YL. dir. Yay n türü: Yerel süreli yay n. SANBUL CARE ODASI Refladiye Cad Eminönü stanbul P.K st. Oda el: (pbx) Fax: (Bas n-yay n fib.) Internet: O Bilgi Sistemi: GRAFK-DZG-BASKI: DÜNYA YAYINCILIK A.fi. Globus Dünya Bas nevi Yüzüncü Y l Mahallesi Ba c lar-sanbulel: (0212) stanbul icaret Odas (O) Özel E itim ve Ö retim Kurumlar ve Kurulufllar Meslek Komitesi Zümre oplant s Meclis Salonu nda gerçeklefltirildi. O Meclis Üyesi Orhan Albayrak n oturum baflkanl yapt toplant da O Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Erken aç fl konuflmas yapt da e itime 16.6 katrilyonluk bütçe ayr ld n söyleyen Erken, oplumlar, ö rencilerine yat r m yapt sürece geliflir. E itimin daha kaliteli hale gelmesi için özel sektörün daha fazla etkin hale gelmesi laz m. E itimde kalite çok önemli. nsan yetifltirmede mesleki kalitenin yan s ra ahlaki kalite de flart. oplumlar n geliflmesi için yüksek ve verimli insan gücü gerekiyor. Bu da ancak kaliteli e itimle gerçekleflir. fle yerlefltirme noktas nda da çok baflar - l de iliz. Hem nitelikli insan gücü ar yoruz. Hem de bu konuda çok baflar l de iliz. Meslek liselerinin e itim kalitesine önem vermeliyiz. Ancak bu flekilde meslek yüksek okullar n n da kalitesi yükselir diye konufltu. Erken in ard ndan Mehmet Güler, Özel E itim Kurumlar - n n Genel Sorunlar ve Çözüm Yollar bafll alt nda bir sunum yapt. ÖZEL E M KURUMLARININ YANINDAYIZ Daha sonra kürsüye ç kan stanbul l Milli E itim Müdürü M. Ata Özer, özel e itim kurumlar n n yan nda olduklar n ve özel e itimi desteklerini söyledi. Kaliteli e itimde özel okullar n öneminin büyük oldu unun alt n çizen Özer, Kalitenin artmas için özel e itim kurumlar - na çok ifl düflüyor dedi. l Milli E itim Müdürü M. Ata Özer daha sonra kat l mc lar n sorunlar n dinledi. Kat l mc lar n görüfllerini flu flekilde dile getirdi: Ali O uztürk: stanbul da ealternatif e itim çal flmalar yap - SAYFA 6 O DAN l yor. Her köflebafl nda bir dersaneye rastlayabiliyorsunuz. Onun d fl nda okullar n yan ndaki dersaneler ö retmen istihdam edebiliyor. Özel okul oran n n yüzde 20 ye ç kar lmas konusu var. Ancak bunun için çok ciddi çal flma yap lmas gerekiyor. Ahmet Maflal c : Ana okulu ve sürücü kursu sahibiyim. Bütün vergileri peflin ödüyoruz ve devleti daha fazla yan m zda görmek istiyoruz. Nurullah Dal: Sorunlar n çözümünü ç kar lan kanunlarda arad k y l nda ç kar lan kanunlar e itim hayat na yön veriyor. Yeni kanunun da yaralar m za merhem olaca n düflünmüyorum. OKS kald r lmal. Müfredat ve s nav sistemi birbirine uymuyor. Ayhan Albayrak: Ana okullar n n geliflmesi için sektöre önem verilmeli. Özel okullar n baflar ortalamas çok iyi. Fikret Özdemir: Her y l yaz bafl ndan kitap listemizi göndeririz. Özel okullara da ücretsiz olarak verilece i ifade edildi, fakat al nan bir kararla verilmekten vazgeçildi ini ö reniyoruz. Okullar n aç lmas na az bir zaman kala bu yap lmamal yd. fiu anda birçok özel okul bunun s k nt s n çekiyor. Biz kitaplar kendimiz bast rsak bile yay nc lar yetifltiremeyiz diyorlar. Yener Kazak: Birçok okulda kurslar aç l yor. Dershanelerin ifllevini yerine getiriyorlar. Milli e itimin okullara teflvik ve deste i var, elbette kurslar aç labilir, fakat ne derece ö renciye faydal olabilir? Her fley devletten olmas na ra men bence okuldaki e itimciler görevlerini tam yapm yor. kincisi her sokakta en az bir tane etüt veya baflka baflka isimler alt nda birçok yerler aç l yor ve ifl yap yorlar. Milli e itimin bunlardan hiç haberi yok, ne denetleniyor ne de onlardan bir fley soruluyor. Oysa biz en az y lda bir kere denetleniyoruz. Milli e itimin bu tabela d fl kurumlar daha s k denetlemesini talep ediyorum. Ali fiimdi: Belediyenin kurslar açmas ve bunu tek bir firmaya Özel E itim Kurulufllar Meslek Grubu zümre toplant s yapt Kaliteli e itim için özel sektör etkinli i gerek Geçti imiz hafta Avrupa Birli i mali yard m programlar na yönelik olarak baflvuru formlar n n doldurulmas nda en önemli konulardan biri olan faaliyet programlar n n haz rlanmas konusu üzerinde durmufltuk. Bu hafta ise faaliyetler planlan rken örneklerle öncelik vermemiz gereken hususlara de inece iz. a. Farkl paydafllar n bak fl aç lar : Projeler planlan rken ve bu kapsamda faaliyetler seçilirken sürece dahil edece imiz hedef kitle ve di er kat - l mc birimlerin görüfllerinin planlamada ve uygulamada büyük önem tafl d n belirtmifltik. Bu noktada özellikle faaliyetlerimizi seçerken, daha sonra uygulayaca m z bu ad mlarda bizim iflimizi kolaylaflt r c rol oynayacak, ya da bu sürece katk sa layacak paydafllar n fikirlerini almam z ve ona göre faaliyetleri dizayn etmemiz baflar oran - m z ve dolay s yla fon veren kurumlara yapaca - m z baflvurular n kabul edilme olas l n art racakt r. b. Maliyetler: Proje kapsam nda yapaca m z faaliyetlerin maliyetleri de programlama sürecinde yapaca m z seçimler için bir baflka önemli kriterdir. Örne in 20 kiflinin e itim alaca bir program için Euro luk bir bütçe yapmak ancak ihale etmesine karfl y z. Bu kurslarda bir standart yok, belediyenin de bir kâr yok fakat yine e itim yap - l yor. Oysa bizim gibi kurumlar devlete her türlü vergiyi ödüyor. Ücretsiz kurslar diye mahalle aralar nda mantar gibi kurslar aç l yor. Halka ücretsiz denmesine ra men belediye kurslar firmalara ihale ederek para ödüyor. haleyi alarak kurs verenler de devletin imkanlar n, binalar n kullan yorlar. Bu da bize haks zl k oluyor, haks z rekabete yol aç yor. Orhan fiahin: Özellikle zincir dershaneleri fiyat k r yor. Verilecek e itim kalitesine standart getirilmeli. Önerim; otellere nas l hizmete göre y ld z veriliyorsa, dershanelere de ayn fley uygulanabilir, verecekleri e itime göre y ld z alabilirler. Mehmet Korkmaz: stanbul da 150 özel e itim kurumu var. Personel atanmas nda e iti- ULUSLARARASI MAL YARDIM PROGRAMLARI AB Projelerinde Baflvuru Formlar : Faaliyet Program 2 Zümre toplant s O Yönetim Kurulu Üyesi Erhan Erken in konuflmas yla bafllad. stanbul l Milli E itim Müdürü Ata Özer in de kat ld toplant da, e itim sektörü masaya yat r ld. gerçekten projenin en az bu bütçe kadar kuruma ya da topluma katk sa layaca n gösterebilece imiz durumda mant kl olacakt r. Aksi takdirde böyle bir maliyet projenin daha en bafltan reddedilmesine neden olabilecektir. Bu aç dan bakt - m zda faaliyetlerimizin do ru maliyetler ve do ru ç kt lar üzerinde kurulmas ve fayda maliyet analizlerinin yap larak sunulmas önemli bir baflar kriteridir. c. Mevcut Kaynaklar: Proje kapsam nda faaliyetlerimizi seçerken dikkat etmemiz gereken bir baflka husus, kaynak planlamas d r. Sahip oldu umuz kaynaklar ve etki alan n dikkatli analiz edip, proje faaliyetlerimizi de bu kaynaklar ve etki alan na göre seçmemiz gerekir. Örne in üç kiflinin çal flt bir çal flma için afl r ifl yükü olan bir faaliyet program n n, baflar s zl kla sonuçlanma ihtimali yüksek olaca için faaliyetlerin hafifletilmesi ve ondan sonra sunulmas nda yarar bulunmaktad r. Haftaya bu konuya devam edece iz. Bu hafta bir de stanbul icaret Üniversitesi AB Uygulama ve Araflt rma Merkezi ile Sürekli E itim Merkezi iflbirli i içerisinde AB Mali Yard mlar na Yönelik Proje Haz rlama Sertifika Program n n da hayata geçece ini bu arada iletmek isteriz. me dikkat edilmeli. Milli e itime ba l rehberlik araflt rma merkezleri var. Bu merkezler 3-4 ay sonras na gün veriyorlar. Hem aileler hem de kurumlar ma dur oluyorlar. Biz de temsilci gönderelim. Ayr ca stajyer ö retmen konusunda kolayl k sa lanmas - n talep ediyoruz. Selime Altuner: Özürlü çocuklar n e itimi konusundaki s - k nt lara düzenleme getirilsin. Gülten Kurt: Özürlü çocuklar n e itimi konusunda s k nt l - y z. Biz birebir e itim verirken S- MEK gibi kurslar aç lmamal. Ayr ca ödemelerden ma dur oluyoruz. Haziran ay ndaki ücretleri daha yeni al yoruz. Ma duriyetlerimiz giderilmeli. oplant da ayr ca, ÖSSY ürkiye Sözel Birincisi Burak Eryi it, Eflit A rl k Birincisi Hasan Aksoy ve OKS ürkiye birincisi Yi it Yarg ç plaketle ödüllendirildi. O UZ DEMR Kastamonu P narbafl Belediyesi: AB den al nan hibenin katk s 3000 nüfuslu P narbafl ilçesi adeta bir do a harikas. Dünyan n en büyük kanyonlar ndan biri olan Valla Kanyonu, dünyan n en güzel do al flelalelerinden biri olan Il ca fielalesi ve yine Ilgarini Ma aras ile oldukça önemli do al ve tarihi güzelliklere sahip bir ilçe. urizm sektörünün geliflimi ise P narbafl Belediye Baflkan Halil Sar mefle nin deyimiyle bölgenin tek kalk nma umudu. Ancak bu do al güzelliklerin temel nedeni olan bölgedeki su kaynaklar, kanalizasyon ve ar tma altyap s n n olmamas nedeniyle h zl bir flekilde kirlenmeye maruz kalmaktayd. AB Komisyonu taraf ndan finanse edilen ve DP taraf ndan yürütülen Samsun Kastamonu Erzurum Bölgesel Kalk nma Program ndan al nan Euro luk altyap hibesi ise bölgede umutlar yeflertti. Al nan hibe ilçenin kanalizasyon altyap n n tamamlanmas için kullan lacak. Belediyenin projeye sa layaca katk ise Euro dolay nda olacak. Di er belediyelerimize de örnek olmas düflüncesiyle bu küçük ilçemizin yakalad baflar y sizlerle paylaflmak istedik. O nun giriflimleri meyvelerini verdi Yurtd fl harc n n düflürülmesi için çal flma yap l yor stanbul icaret Odas n n (O) yak ndan takip etti i ve kald r lmas yönünde yo un giriflimlerde bulundu u, yurtd fl ç k fl harçlar ile ilgili olarak Maliye Bakanl harekete geçti. O, geçti imiz aylarda bakanl a yapt resmi müracaatla yurtd fl ç k fl harçlar n n kald r lmas ile ilgili talepte bulunurken, yan t bizzat Maliye Bakan ndan geldi. Maliye Bakan Kemal Unak tan, yurtd fl ç k fl harçlar n n düflürülmesine yönelik bir çal flma içinde olduklar n duyurdu. Bakan Unak tan, gazetelere yans yan demecinde, Yurt d fl na ç k flta al nan 70 YL lik harc n 15 YL ye indirilerek tüm istisnalar n kald r lmas için bir çal flma yap yoruz. Öneri Baflbakanl k ta de erlendiriliyor. Harc indirebiliriz dedi. Yurtd fl ç k fl harçlar ile ilgili olarak bugüne kadar sürekli olarak kamuoyunun dikkatini ayakta tutan O, geçti imiz aylarda ise bizzat yönetim kurulu karar ile, konuyu resmi olarak Maliye Bakanl na iletmiflti. Maliye Bakanl na yap - lan resmi müracaatta O nun üyelerine yurtd fl - na ç k fllarda harç muafiyet belgesi düzenledi i hat rlat larak, uygulaman n zaman ve para kayb - na sebep oldu u ve bu nedenle bir an önce kald - r lmas talep edilmiflti. ndirimli sat fllar düzenleyen yasa teklifine O dan destek Haz rlanan yasa teklifi beklentilere uygun ürkiye Büyük Millet Meclisi Baflkanl na, tüketicileri ve perakendecileri yak ndan ilgilendiren indirimli sat fllar ile ilgili olarak çeflitli düzenlemeler öngören bir yasa teklifi sunuldu. stanbul Milletvekili Dr. Gülseren opuz taraf ndan haz rlanan yasa teklifinin gerekçesinde, ülkemizde indirimli sat fllarla ilgili bir yasal bir düzenleme bulunmamas nedeniyle iflyerlerinin, düzensiz ve kurals z indirimli sat fl yapabildi i kaydedildi. KANUN EKLF NELER ÖNGÖRÜYOR? eklifte, mevsim de iflimi nedeniyle öngörülen indirimli sat fllar n, 1 fiubat - 31 Mart, ve 1 emmuz-31 A ustos tarihleri aras nda yap labilmesi, di er nedenlerle yap lan indirimlerde ise, sürenin bir ay geçmemesi öngörülüyor. Ayr ca, indirimli sat fl fiyat n n, etiket, fiyat ve tarife listelerinde, indirimden önceki fiyat ve indirim oran yla birlikte gösterilmesi ve bu hükümlere ayk r hareket edenlere 500 YL para cezas uygulanmas hükmü de getiriliyor. O NUN GÖRÜfiLERYLE PARALEL Kanun teklifi ile ilgili görüfllerini aç klayan stanbul icaret Odas (O) Baflkan Murat Yalç ntafl, uzun süreden beri, indirimli sat fllar n yasal bir düzenlemeye kavuflturulmas yönünde çal flmalar yapt klar n ve giriflimlerde bulunduklar n hat rlatarak, BMM ye sunulan yasa teklifinin O nun görüfllerine paralel oldu unu söyledi.. Baflkan Yalç ntafl, yasa teklifinde yer alan; indirimli sat fllar n zaman ve süresinin tan mlanmas ve indirimli sat fllar n bir merciin iznine ba lanmamas gibi hususlarda da benzer görüflte olduklar n belirtti. Özbekistan ürk yat r mc lar n bekliyor Özbekistan n stanbul Baflkonsolosu Ab our Gulyamov stanbul icaret Odas n ziyaret ederek Baflkan Murat Yalç ntafl ile görüfltü. Konsolosun ziyaretinden duydu u memnuniyeti dile getiren Baflkan Yalç ntafl, iki ülke ticaretinin çok düflük oldu unu belirterek Mutlaka karfl l kl ticaretimizi art rmam z laz m dedi. Baflkonsolos Ab our Gulyamov, da Özbekistan n avantajl bir ülke oldu unu, gümrüklerde kolayl k sa lad klar n ve iflletme maliyetlerinin çok düflük oldu unu hat rlatt. Özbekistan da çeflitli ihaleler aç ld n da belirten konsolos Gulyamov, bu ihalelerden ürk ifladamlar n n da yararlanmas n istedi.

7 SAYFA 7 EKNOLOJ ürkler hacking de dünyada ilk üç aras nda nternet ve web sitesi güvenli i kuruluflu Scan Alert Genel Müdürü Michael R. Ayers, ürkiye'nin Hacker'l k alan nda dünyada ikinci konumda oldu unu savundu. ABD firmas Scan Alert, Hacker Safe güvenlik sertifikas n, Arcadla eknoloji iflbirli i ile ürkiye pazar na sunmas dolay s yla düzenlenen bas n toplant s nda konuflan Ayers, Hacker'l kta ürkiye'nin dünyadaki ilk üç aras ndaki yerinin hiç de iflmedi ini söyledi. Yeni nesil internet korsanlar n n, Hacker'lar n son derece usta ve iz b rakmadan hareket ettiklerini belirten Ayers, Hacker'lar n ele geçirdikleri kredi kart bilgilerini, daha önce bu suçu iflleyen insanlara iletti ini, bu kredi kart bilgilerini sat n alan flah slar n önce 1-2 dolarl k sat n alma ile kredi kart n denediklerini, kart n çal flt ndan emin olunca da pahal sat n ald klar n anlatt. Çal nan kredi kart n n bedelinin 50 dolardan 150 dolara kadar ç kt n, Hacker'lar n bu flekilde para kazan p, haks z bir flöhret sahibi olduklar n kaydeden Ayers, dünya genelinde kullan - lan nternet bant geniflli inin yüzde 3'ünün aktif olarak Hacker'lar taraf ndan kontrol edildi ini, yeni al nan bilgisayar n mutlaka bir Hacker' n taramas ndan geçti ini vurgulad. rafik kay tlar n n yar s motosikletlere ait rafi e kayd yap lan motorlu tafl t say s, bu y l n temmuz ay nda 98 bin 735 adet oldu. Kayd yap lan araçlar içinde, yüzde 51,9'luk oranla motosiklet ilk s rada yer ald. ürkiye statistik Kurumu (ÜK), 2006 emmuz ay motorlu kara tafl tlar istatisti ini aç klad. Buna göre, temmuzda trafi e kayd yap lan araçlar aras nda ilk s rada bulunan motosikleti, yüzde 25,2 ile otomobil, yüzde 14,4 ile kamyonet ve yüzde 3,1 ile kamyon izledi. emmuzda trafi e kaydolan araçlar n yüzde 5,4'ünü ise minibüs, otobüs, traktör ile özel amaçl tafl tlar oluflturdu. Söz konusu ayda, 4 bin 456 tafl t n ise trafikten kayd silindi y l emmuz ay nda ise 92 bin 181 adet tafl t n trafi e kayd yap l rken, 6 bin 317 tafl t n trafikten kayd silinmiflti. Bu y l temmuz ay itibar yla, bir önceki y - l n ayn ay na göre trafi e kayd yap lan araç say s yüzde 7,1 artarken, kayd silinen araç say s ise yüzde 29,5 azalma gösterdi. Öte yandan, temmuzda trafikten ilk defa tescil belgesi alan otomobillerin markalar na göre yüzde 16,8'ini Renault, yüzde 10,4'ünü ofafl-fiat, yüzde 9,9'unu Ford, yüzde 8,9'unu Opel, yüzde 7'sini Hyundai, yüzde 6,6's n Volkswagen, yüzde 6,2'sini oyota, yüzde 4,6's n Honda, yüzde 4'ünü Peugeot ve yüzde 25,6's n ise di er markalar oluflturdu. Savunma Sanayi AR-GE projelerine start verdi Savunma Sanayi Müsteflarl (SSM) taraf ndan yürütülen ve sözleflmesi imza aflamas na getirilen projelerden 7'si ÜB- AK'ta imzaland. SSM Müsteflar Murat Bayar, ÜB- AK'la birlikte gerçeklefltirdikleri projelerin çok de erli projeler oldu unu söyledi. Bu projelerin ortalama 1,5-5 y l aras nda sürdü ünü belirten Bayar, y lda ortalama milyon YL'lik bir kayna, AR-GE kullan m na tahsis ettiklerini anlatt. Bayar, AR-GE çerçevesindeki iflbirliklerinin güçlenerek devam edece- ini de vurgulad. zlenen politika çerçevesinde savunma sana- yindeki yerli firma say s 200'ü geçerken, bunlar n savunma sanayi ürünü ihracat potansiyeli de 2 milyar dolar buldu. Savunma Sanayi Müsteflarl -, bu say n n çok daha fazla artmas için KOB'lerle çeflitli projeler yürütüyor. Sektörün dev temsilcilerinden MKEK, 250 çeflit askeri ürünle SK'n n silah ve mühimmat ihtiyac n n belli bir bölümünü (yüzde 84 oran nda) yerli katk yla karfl lad gibi bugüne kadar 750 çeflit sivil ürün ile yurt ekonomisine katk sa l yor ve 40 ülkeye ihracat yap yor. ASELSAN ise tarihte bir çok savafl n kazan l p, kaybedilmesine neden olabilecek önemdeki haberleflme sektöründe dev ad mlar atarak, güvenilir askeri iletiflimi sa layacak telsiz ve radar ile gece görüfl sistemleri gelifltirdi. Füze güdüm mekanizmalar, gece görüfl sistemleri gibi son teknolojik harp gereçleri de üreten ASELSAN, 73.1 milyon dolarl k ihracata ulaflt. UÇAK SANAY HAVALANIYOR USAfi Havac l k ve Uzay Sanayi A.fi.'nin (AI), mevcut deneyimi F-16 Savaflan fiahinler, CN-235 hafif nakliye/deniz karakol/gözetleme uçaklar, SF-260D e itim uçaklar, Cougar AS-532 arama kurtarma (SAR), silahl arama kurtarma (CSAR) ve genel maksat helikopterlerinin ortak üretiminin yan s ra Savunma sanayiindeki firma say s 200 ü geçti kendi tasar m olan insans z hava arac, hedef uça ve zirai ilaçlama uça gibi ürün gelifltirme programlar n kaps yor. USAfi Motor Sanayi A.fi. (EI) ise F-16 uçaklar n n motorlar n üreterek elde etti i tecrübeyi, 17 de iflik motor program na ait 363 de iflik konfigürasyonlu uçak/helikopter motor ve gaz türbin parças üretiyor ve üretti i parçalar n yüzde 90' n ABD, Fransa, Avustralya, Romanya ve sviçre'ye ihraç ediyor y llar aras nda gerçekleflen toplam ihracat miktar m z 450 milyon dolar. AI, Airbus uçaklar için 18. bölüm gövde panelleri, Boeing 737 uçaklar için kanat ucu ile uçufl kabin paneli, Eurocopter EC-135 helikopterleri için arka kap ve motor kaportas, Sykorsky S-70A ile MH- 60 helikopterleri için yatay stabilize, arka rotor dikmesi ve kuyruk IAS, dünyaya yaz l m ihraç ediyor 10 ülkede 6 dilde yaz l mlar kullan l yor I EMNCE NCE MENDEKL Önemli bir geliflme trendi gösteren ürk savunma sanayii art k karmafl k uçak motorlar ndan, geliflmifl radar ve gece görüfl sistemlerine kadar pek çok alanda üretim yap yor. Özgür Yavuz ndustrial Application Software (IAS) 1989 y l nda, Almanya n n Karlsruhe flehrinde flirketlere bilgi sistemleri konusunda çözüm üretmek ve dan flmanl k hizmeti vermek üzere kurulan bir ürk firmas y l nda ürkiye ofisini açarak tüm yaz l m gelifltirme ve AR-GE faaliyetlerini ürkiye ye tafl d. IAS, ERP yaz l m ihraç eden ilk ürk firmas. 10 ülkede ve 6 dilde aktif olarak kullan mda olan Kurumsal Kaynak Planlama Yaz l m CANIAS ERP nin üreticisi. ürkiye de zmir ve Ankara ofislerinde ayn zamanda sat fl, proje yönetimi ve dan flmanl k hizmetleri veriyor y l Eylül ay itibariyle ço unlu unu endüstri ve bilgisayar mühendislerinden oluflan 100 kifliyi aflk n genifl kadroya sahip. Avrupa da da Almanya ve talya da flirketleri var. Bu flirketler CANIAS ERP nin Avrupa daki sat fl ve pazarlama faaliyetlerini yürütüyor ve oradaki müflterilere e itim ve dan flmanl k hizmetleri sa l yor. IAS, CANIAS ERP nin esnek yap s sayesinde bir çok farkl sektöre hizmet veriyor. Otomotiv yan sanayi, makine, metal iflleme, inflaat yan sanayi, plastik, ambalaj, g da, a aç iflleme ve tekstil bunlardan baz lar. IAS Uluslararas Yat r mlar Koordinatörü Özgür Yavuz ile IAS hakk nda görüfltük. Yavuz, yaz l m ürünleri hakk nda flu bilgileri verdi. Ana ürünümüz CANIAS ERP, iflletmelerdeki bütün süreçleri yönetip takip edebilece iniz bütünleflik ve sektör ba ms z, geliflmifl bir kurumsal kaynak planlama yaz l m. Geliflmifl diyoruz, çünkü standart bir ERP yaz l m ndan beklentileri tam olarak karfl larken, modül içeri i klasik bir ERP yaz l m nda rastlanmayan çok önemli ekstralar da içeriyor. Biraz daha açmak gerekirse; CANIAS ERP içerisinde bir ERP sisteminin olmazsa olmazlar, malzeme müflteri tedarikçi, ürün a açlar, rotalar, sat fl, sat - nalama, envanter, MRP, üretim, finans ve maliyet, insan kaynaklar yönetimi gibi modülllerin en geliflmifl halleri bulunuyor. Ayr ca bu sa lam temeller üzerine kurulmufl, CRM (ya da Müflteri liflkileri Yönetimi), ileri çizelgeleme ve optimizasyon, doküman yönetimi, OLAP, EDI (ya da Elektronik Veri ransferi), SMS yönetimi gibi standart bir ERP yaz l - m nda bulunmayan, flirketlere çok önemli avantajlar sunan pek çok modül de ayn platformda yer al yor. Yavuz konuflmas n flöyle sürdürüyor. CANIAS ERP ile hiçbir ek yaz - l ma ve network yat r m na ihtiyaç duymadan Java uyumlu herhangi bir nternet taray c s ndan çal fl labiliyor. Bu üstün teknolojik özellik sayesinde firmalar d fl personelllerini, bayi, müflteri ve tedarikçilerini hemen veya gelecekte sistemlerine kolayl kla entegre edebiliyor. IAS n Almanya ve talya da ofisleri var. Yak n zamanda spanya ve ngiltere ofislerini açmay planl yor. 1995'den beri Avrupa ya yaz l m ihraç ediyor. Almanya, Avusturya, Hollanda, Fransa, rlanda, Macaristan, Polonya, hatta Çin ve ayvan da müflterileri mevcut. k sm, S-76 helikopterleri için yatay stabilize ve MDHI/MD-902 helikopterleri ile Agusta AB139 helikopterleri için gövde imal ediyor. Ayr ca, B747 ön inifl tak m kapaklar, 'Dorsal Fin' ve parça/alt montaj parçalar, B737 Kanat Ucu Kablolar, B777 'Piano Panel' parçalar imal eden AI, Cougar AS-532 helikopterlerinin yedi ana komponentinin de imalat n gerçeklefltiriyor. Ayr ca Airbus A380 uçaklar - n n 'D-Nose Panel' Gerdirme Kabuklar, B787 Elavatör, Kargo Bölüm Paneli, Yatay Stabilize ve Gövde Kapama Eleman AI tesislerinde üretilecek. AI ayr ca, ortak oldu u Airbus Military S.L. vas tas yla, Airbus (Fransa, Almanya, spanya ve ngiltere), EADS (spanya) ve FLABEL (Belçika) havac l k firmalar yla birlikte Gelece in Büyük Nakliye Uça Akülü ekerlekli Sandalye Kampanyas na destek olsan z, ne olur? A400M'in tasar m ve gelifltirme faaliyetlerinin içinde bulunuyor. ürkiye'nin havac l k ve uzay merkezi olan AI, ürk nsans z Hava Araçlar Projesi ni gelifltirmekle de görevlendirilmifl durumda. AI, Milli Sanayi Kuruluflu olarak Airbus Military S.L.'ye de ortak. Airbus (Fransa, Almanya, spanya ve ngiltere), EADS (spanya) ve FLABEL (Belçika) havac l k firmalar yla birlikte Gelece- in Büyük Nakliye Uça A400M'in tasar m ve gelifltirme faaliyetlerine kat l yor. üm bu geliflmelere ra men, ürkiye'de ana silâh sistem baz nda savunma teçhizat n n, halihaz rda yüzde 80'i yurt d fl ndan temin ediliyor. Bu da l m de ifltirerek yurt içinden tedarik oran n n ülkenin savunma sanayiinde yeterli ve ba- ms z kalaca düzeye getirilmesi hedefleniyor. Foto raf teknolojileri göz kamaflt r yor D ünyan n foto raf makinesi devleri, Köln de yap lan dünyan n en önemli foto raf teknolojileri fuar Photokina da, gelecek aylarda pazara sürecekleri yeni ürünleriyle göz kamaflt r yor. Bu y l fuarda özellikle girifl seviyesi D- SLR teknolojilerinde rekabetin k z flt gözlemleniyor. Kompakt makinelerin ebatlar n n giderek küçüldü ünü, LCD ekranlar n büyüdü ü ve özelliklerinin artt n görülüyor. Photokina da ayr ca bask çözümleri, bellek kartlar, foto yaz c lar, cep telefonlar, foto raf ekipmanlar da sergilenen ürünler aras nda. 45 ülkeden 1600 kat l mc yla süren fuar, 1 Ekim e kadar aç k kalacak. fi k tasar ml, estetik olarak süslü tan mlanabilecek dijital foto raf makinelerini hemen hemen her standda bulmak mümkün. Rekabetin en üst düzeyde oldu u girifl seviyesinde, her firma farkl özellikleriyle öne ç kmak istiyor. Örne in Canon, ilk kez kulland bir teknikle sensör kirlenmesini engellemeyi hedefliyor. Daha önce Olympus un da kulland sensör üzerindeki tozlar süpersonik titreflimlerle temizleme fonksiyonu, Canon da ilk kez EOS 400 de ile kullan lmaya baflland a bofl mesaj gönder, 5 YL ba flta bulun! - bilgi için: PERSPEKF Dr. CAN GÜRLESEL D flsal kaynakl oynakl k ve de erlendirme 1- Yurtiçi piyasalarda döviz kurlar ve faiz oranlar nda 21 Eylül Cuma gününden bu yana önemli bir oynakl k yaflanmaktad r. 2- Piyasalarda yaflanan bu oynakl k, yurtd - fl nda ve özellikle yurtiçinde may s ay nda yaflanan uluslararas ve afl r boyuttaki dalgalanman n bir benzerinin olabilece i tart flmalar yap l rken gerçekleflmifltir. 3- Yaflanan oynakl k ayr ca yine ekonomide sürdürülemez oldu u iddia edilen politikalar n bir sonucu ve bir kriz bafllang c olarak da nitelenmeye ve görülmeye çal fl lm flt r. Ancak d fl kaynakl bu oynakl klar ve olas dalgalanmalar karfl - s nda, may s ay nda al nan dersler sonras ekonomi daha haz rl kl d r ve para politikalar ndan kaynaklanabilecek riskler en aza indirilmifltir. Ancak cari ifllemler aç gibi yap sal riskler halen mevcuttur ve ürkiye nin risk primi (faizler) bu nedenle artmaktad r. 4- Yaflanan bu oynakl k bir dalgalanma veya kriz de ildir ve bu oynakl klar n (ve dalgalanmalar n) önümüzdeki dönemde yaflanma olas l bulunmaktad r ve bu oynakl klar (ve dalgalanmalar) ürkiye ye özgü de ildir. D flsal kaynakl oynakl n nedeni ve de erlendirme y l bafl ndan itibaren baflta ABD olmak üzere artan enflasyonist bask lar nedeni ile son dört y ld r dünya ekonomisinde izlenen geniflletici para politikalar n n sonuna gelinmiflti. Yine baflta ABD olmak üzere tüm geliflmifl ülkelerin Merkez Bankalar s k para politikas n benimseyerek faizleri artt rmaya bafllam flt ve bunun sonucu olarak global likidite daralmaya bafllam flt. 2- Uygulanan bu politikalar ile global likiditenin daralmas ve geliflmekte olan ülkelere yönelik sermaye ak m n n azalmas ve hatta tersine dönmesi olas l nedeni ile (ve olas l n gerçekleflmesi ile) may s ay nda global piyasalarda önemli bir dalgalanma yaflanm flt. 3- Bu global dalgalanma ard ndan, ABD ve geliflmifl ülkeler aç s ndan ise enflasyon riski varl n korumaya devam etmifltir. Bu nedenle ABD Merkez Bankas FED in izleyece i politika daha da önem kazanm flt r. FED enflasyonist bask lar karfl s nda faizleri artt rarak ekonomiyi yavafllatmay hedeflemektedir. Bu çerçevede A ustos ay ortas ndan itibaren dünya ekonomisi için üç önemli risk oluflmufltur. a- ABD de enflasyonist bask n n sürmesi ve FED in faiz oranlar n artt rmaya devam etmesi b- ABD de ekonominin yavafllamas na ra men enflasyonist bask lar n sürmesi c- ABD de ekonominin yavafllaman n ötesine geçmesi ve resesyona girmesi 4- Bu riskler karfl s nda ABD Merkez Bankas FED A ustos ay bafl nda son iki y ld r sürdürdü- ü faiz art fllar na son vererek bekle-gör politikas na geçmifltir. FED ABD ekonomisini bir resesyona sokmadan yavafllatmay, ekonomik büyümeyi yüzde 3 ler seviyesinde sürdürmeyi, buna karfl n enflasyon tehdidini ortadan kald rmay hedeflemektedir. FED, bu ana hedefi do rultusunda geçti i bekle-gör politikas ile son iki y ld r izledi i s k para politikas n n enflasyon ve büyüme üzerindeki etkilerini görmek istemektedir. Bu nedenle ABD ve uluslar aras piyasalar, ABD nin büyüme ve enflasyon göstergelerine iliflkin tüm verileri yak ndan takip eder hale gelmifltir. 5- Bununla birlikte, ABD de FED in izledi i politikalar ile bir resesyona girilmese ve enflasyon bask s kontrol alt na al nsa bile ABD ve buna ba l olarak dünya ekonomisinin 2007 y l nda yavafllayaca aç kça ortaya ç km flt r ve bu da dünya ekonomisinde yeni bir dönemi bafllatmaktad r. 6- Bu yeni dönemin temel özelli i ABD ve dünya ekonomisinde daha yavafl bir büyüme olacakt r. Global piyasalarda da bu yeni dönemin koflullar na göre yeniden pozisyonlar al nmaya bafllam flt r ve yumuflak geçifl içinde al - nan bu yeni pozisyonlar afl r oynakl klara yol açmamaktad r.

8 SAYFA 8 GÜNCEL Uluslararas Finans Enstitüsü Baflkan Dallara: ürkiye ye 2007 de 20 milyar dolar yabanc sermaye gelir Uluslararas Finans Enstitüsü (IIF) Baflkan Charles Dallara, ürkiye'ye gelecek y l yaklafl k 20 milyar dolar düzeyinde bir do rudan yabanc sermaye gelece ini tahmin ettiklerini söyledi. Dünyadaki bankalar ve finans kurulufllar n n neredeyse tümünün üyesi oldu u ve merkezi Washington'da bulunan IIF'nin Baflkan Dallara, IMF-Dünya Bankas toplant s için geldi i Singapur'da Anadolu Ajans muhabirinin sorular n yan tlad. ürkiye'nin, enflasyon ve ekonomik büyüme baflta olmak üzere makro ekonomik durumunda iyileflme sa lad n n alt n çizen Dallara, özellikle bu y l bankac l k baflta olmak üzere önemli bir yabanc sermaye ilgisinin oldu unu kaydetti. Özellikle Avrupa Birli i (AB) yolunda al - nan önlemlerin ve reformlar n ürkiye piyasas na olan ilgiyi art rd n vurgulayan Dallara, AB sürecinde, yaln zca özel portföy cinsinden sermaye de il, do rudan yat r m n da artan oranda ürkiye'ye gelmesini beklediklerini söyledi. Geçen ay 217 yat r m için teflvik belgesi düzenlendi A ustos ay nda 1 milyar 374,6 milyon YL'lik yat r m ile 7 bin 544 kiflilik istihdam öngören 217 adet yat r m teflvik belgesi düzenlendi. Hazine Müsteflarl n n, Resmi Gazete'de yay mlanan tebli ine göre, teflvik belgesi düzenlenen 1,4 milyar YL'lik yat r m için 473,4 milyon dolar döviz kullan lacak. Yat r mlar tamamland nda ise 7 bin 544 kifli istihdam edilecek. ebli e göre, a ustosta düzenlenen yat - r m teflvik belgelerinin 90' hizmet sektörüne, 110'u imalat sektörüne, 5'i madencilik, 7'si tar m, 5'i enerji sektörüne yönelik oldu. eflvik belgeleri kapsam nda, imalat sektöründe 538,6 milyon YL'lik yat r m yap larak 4 bin 19, hizmetler sektöründe 566,4 milyon YL'lik yat r m yap larak 3 bin 4, tar m sektöründe 93,5 milyon YL'lik yat r m yap larak 302, madencilik sektöründe 13,4 milyon YL'lik yat r m yap larak 125, enerji sektöründe 162,7 milyon YL'lik yat r m yap larak 94 kifliye istihdam sa lanacak. Belarus taki fl mkânlar Konferans Belarus Cumhuriyeti Moglev Bölgesi cra Komitesi nin bölgedeki yat r m faaliyetleri ile ilgili olarak verece i konferansa kat l m tarihi ekim ay na kadar uzat ld. Ayr nt l bilgi için el: +375 (222) , , , , , nternet: Polonya da demir dökme fabrikas sat fl stanbul daki Polonya Cumhuriyeti Baflkonsoloslu u Ekonomi Konsolosu Janusz Stec, ülkesindeki bir demir dökme fabrikas - n n sat fla ç kar ld n bildirerek, ürk ifladamlar n bu tesisle ilgilenmeye ça rd.lgilenenlerin do rudan fabr8ika sahibi ile temas kurmalar istendi. esis sahibinin adresi flu flekilde: Jerzy Gul and Andrzej Stankiewicz Impexzlom Sp.j.ZPCh. UI.Samsonowicza Ostrowiec Swietokrzyski Poland. el: stanbul Büyükflehir Belediyesi (BB) Genel Sekteri Mesut Pektafl ve Büyükflehir Belediyesi yöneticileri, stanbul icaret Odas (O) Meclis ve Komite üyeleri ile bir araya gelerek,flehrin sorunlar n n ve yeni plan n n n ele al nd bir toplant yapt. 26 Eylül Sal günü O Meclis salonunda yap lan toplant n n aç fl konuflmas n O Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl yapt. O nun daha önce de stanbullu ifl adamlar ile Büyükflehir Belediyesi yöneticileri ile üyelerini biraraya getirdi ine vurgu yapan Baflkan Yalç ntafl, bunun kentin sorunlar n n çözülmesinde çok etkili olaca na inand n vurgulad. oplant n n sabah oturumunu O Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s brahim Ça lar yönetti. Ça lar, stanbul un sorunlar n yaflayan ve çözen taraflar n bir arada bulunmas n n önemine de inerek, Daha önce yapt m z O, BB toplant lar ndan al nan sonuçlar memnuniyet verici oldu fleklinde konufltu ve bu toplant lar n di- er meslek odalar na örnek oldu unu söyledi. oplant da daha sonra söz alan meclis ve komite üyeleri, sorun, istek ve önerilerini dile getirdiler. O üyelerini dinledikten sonra konuflma yapan stanbul Büyükflehir Belediyesi Genel Sekreteri Mesut Pektafl, stanbul un yüzde 60 n n kaçak, plans z ve imars z oldu unu ifade ederek, ürkiye nin önündeki en önemli sorununun gelecek 25 y lda kentleflme ihtiyac n karfl layabilmesi oldu una iflaret etti. ürkiye nüfusunun 70 milyon oldu unu, flehirleflme oran n n yüzde 55 lerde seyretti ini anlatan Pektafl, flunlar kaydetti: Biz baflta stanbul olmak üzere büyük kentlerimiz için bir çözüm bulmal y z. Benim çözümüm flu. Biz ortalama nüfusu 200 bin olan planl 100 yeni flehir kurmal y z. Nerelerde flehir kurabiliriz buna bakmal y z. Herkes bunu yapmal d r. O üyeleri, yeni stanbul plan için önerilerde bulundu stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor O üyeleri ne istedi? Sa l k sektörü, stanbul da da n k bir yerleflim düzeninde faaliyet gösteriyor. Sektör Avrupa daki gibi bir sitede, merkezde toplanmak istiyor. Kabatafl a yönlendirilen deniz otobüsü hatt tekrar Eminönü ve Karaköy e al nmal. Aksi halde Eminönü ve çevresindeki ticaret giderek azalmaya bafllayacak. Seyyar sat c lar n sokak aralar na kayan faaliyetleri engellenmeli. Süleymaniye deki yeni yap lanmaya h z verilmeli ve bölgede giderek azalan asayifl için önlem al nmal. stanbul a günde bin-2 bin ton et girifli sa layan et sektörünün AB standartlar ndaki tesislerde çal flma iste i dikkate al nmal, böyle bir tesis için yer gösterilmeli. Saraciye esnaf, kendi evinin de alt nda olmak üzere küçük, da n k birimler halinde faaliyet gösteriyor. kitelli OSB nin alt yap ve ulafl m sorunu çözülürse sektör oraya gidebilir. stanbul un sebze ve meyve halleri AB standartlar nda olmal. stanbul flehiriçi ulafl m, flehirleraras ulafl m ile ba lant l projelendirilmeli. Okul ve personel servis yönetmeli i bir an önce hayata geçirilmeli. Siyasilerin, ilk kez stanbul için bilim insanlar yla çal flt n söyleyen stanbul Metropolitan Planlama Daire Baflkan Prof. Dr. Hüseyin Kaptan, stanbul u tüm kesimlerle biraraya gelerek, görüflerek, uzlaflarak planlad klar n söyledi. O Yönetim Kurulu Üyesi Sait K l ç n baflkanl k etti i oplant n n ö leden sonraki oturumuna daire baflkanlar ile kat lan Prof. Dr. Kaptan, O üyelerine bir brifing verdi. Prof. Dr. Kaptan; stanbul gibi bir metropolü y l gibi k sa bir sürede planlamak ve bunu kamuoyuna anlatmak mümkün de il. stanbul a karfl 50 y l günah ifllemifliz, bir y lda bunu telafi etmemiz mümkün de il. Elbette bu planlaman n mükemmel oldu unu söylemeyiz, ama flu bir gerçek ki stanbul art k BB Genel Sekreteri Mesut Pektafl, stanbul un kentleflme ihtiyac na de indi ve bu yöndeki çal flmalar anlatt. Yeni stanbul un özeti 2023 y l na kadar olan sürede stanbul un yap lanmas n ortaya koyan stanbul l Çevre Düzeni Plan na göre il 8 bölümden oluflacak. Bu bölümlendirmede ekonomik faaliyet sektörleri, sosyal yaflam sektörleri ve ifllevsel ba lant sektörleri gibi yeni oluflumlar dikkat çekiyor. Kent içindeki sanayi iflgücü, metropoliten alan içindeki kapasitesi dolmam fl sanayi alanlar na kayd r lacak. Gebze, Çerkezköy, Çorlu gibi alanlar stanbul a yönelecek sanayi yat r mlar için tampon bölgeler olacak. Buralardaki doygunluk düzeyi tamamlanacak. Avrupa yakas nda Zeytinburnu, Yenibosna-kitelli aks, Bayrampafla ve, Gaziosmanpafla ve Silivri sanayi kullan - m ndan farkl alanlara dönüfltürülecek. Anadolu yakas nda da bu dönüflüm Kartal ve bölgelerinde olacak. Sanayi stratejileri çerçevesinde ileri teknoloji kullan m, teknoparklar, kobilerin desteklenmesi, sanayi alanlar n n farkl laflt r lmas, çevre dostu haline getirilmesi gibi bir tak m yenilikler uygulamaya gerilecek. BB, vermedi i hizmetlerden brandalardan, bez afifllerden vergi almamal. Belediye, vergiye tabi olmayanlardan ald iflgaliyeyi, vergi mükellefi sinemac lardan alamamal. Zeytinburnu demirciler sitesinin sorunlar tüm sektörü etkiliyor. ramvay n buradaki güzergah düzeltilmeli. Akaryak t sektöründeki kaçak giderilmeli ve denetime belediye de dahil olmal. Edirnekap -Sultançiftli i rayl sisteminin y llard r bitmeyen inflaat bölge ekonomisini ve insan n ma dur etti. E-5 de metrobus bafllamadan yan yollar n trafi e kapat lmas iflyerlerini olumsuz etkiliyor. rafi i olumsuz etkileyen bir di er olgu da stanbul daki kald r mlar n sürekli sökülüp, yenilenmesi. Ayr ca büyük bir ekonomik kay p. Gürültü kirlili i ile ilgili düzenlemeler gözden geçirilmeli. Cezalar münferiden verilmeli, konuyla ilgisi olmayanlar cezanland r lmamal. rlar n flehir içine girifl ç k fl saatleri özellikle g da maddeleri tafl yanlar için esnetilerek yeniden düzenlenmeli. G da organize sanayi kurulmal. Büyük marketlerin flehir içinde kolayl kla ifl yapamamal. planlanmaya bafllanm flt r. Bu bir uzlaflmad r, herkes kazanacak, hem ekonomi hem çevre hem politika. fieffaf bir planlama modeli ile toplum kesimleriyle uzlaflarak bu plan haz rlamaya çal flt k dedi Siyasilerin bilim adamlar ile ilk kez birlikte böyle bir çal flmaya girmelerinin çok önemli bir ad m oldu unu vurgulayan Prof. Dr. Kaptan, stanbul un daha önce iki kes planland n ama kentin geliflim dinami i ile planlar uymad için hüsran yafland n söyledi. l Belediye Meclisi nin binlik planlar onaylad n, bütün ülkelerde bin ölçekte planlar n bu flekilde haz rland n ve bujnlara itraz etmenin mümkün olmad n söyleyen Prof. Kaptan, Ancak, 1-25 binlik planlar üzerinde daha çok konuflaca z, her Seyyarlarla mücadele ara sokaklarda da devam diyor. Daha ciddi mücadele etmemiz gerekti i bir gerçek. Eminönü ve Karaköy deniz trafi inin yo unlu unu azaltmak ve Kabatafl deniz otobüsleri ile finiküler sistemi etkin kullanmak için deniz otobüslerini dura n Kabatafl a çektik. Çal flma ruhsatlar n n kolaylaflt r lmas için ne yap lmas gerekiyorsa, biraraya gelip görüflelim. Süleymaniye projesi yöneticisi ile ilgili problemlerimiz oldu, aksakl k o nedenle geliflti. çal flmalar m z bir ara aksad. stanbul a et girifli ve tedariki konusunda sivil toplum örgütleri ile, özel sektör ile birlikte çal flal m ve ne gerekiyorsa yapal m. Konfeksiyoncular n, toprak düküm yeri tedarikinde yaflan lan sorunlar n ortadan kald r lmas için gayret içindeyiz. Anadolu yakas nda 9, Avrupa yakas nda 6 yeri ruhsatland rd k. Otogar-Ba c lar rayl sistem hatt Olimpiyat Stad ve Baflakflehir'e kadar gidecek. kitelli organizeye, stoç a 2008 kadar rayl sistem ulaflm fl olacak ve ulafl m sorunu ortadan kalkacak. Anadolu yakas na hal ve hallerde zab - Gaziosmanpafla, Küçükçekmece, Ba c lar, Ümraniye, Sultanbeyli, Silivri, Büyükçekmece, uzla, Maltepe ilçeleri yaflam kalitesi yükseltilecek, s hhilefltirilecek ilçeler. Ulafl m sistemlerinin omurgas n rayl sitem oluflturacak ve sistem insanlar n en ekonomik, güvenli ve tafl nmas n sa layacak. Deniz ulafl m kentiçi ulafl ma entegre edilecek. Yük tafl mac l rayl sisteme ve deniz tafl mas na yönlendirilecek. Lojiktik hizmetler çeflitlendirilecek ve art r lacak. stanbul un her iki yakada ve rakya taraf nda olmak üzere 3 büyük lojistik merkezi olacak. Su havzalar korunacak, heyelan alanlar nerede olursa olsun yap laflmaya kapat lacak, kat at k toplama ve geri kazan m sistemleri gelifltirilecek. fiehrin geliflim stratejileri içinde Merkezi fl Alanlar (MA) olan bölgelerde standartlar yükseltilecek. Sanayiden boflalan alanlara kültür,e itim, biliflim, finans, hizmet sektörleri,kongre, fuar alanlar tesis edilecek. Her iki yakada da çekim ve geliflme merkezleri oluflturulacak. Mesut Pekcan ne dedi? O Baflkan Yard mc s brahim Ça lar, kentin sorunlar na birlikte çözüm bulunabilece ini anlatt. ta birimleri için çal flmalar m z sürüyor. Yeni bir otogar tesisi ve cep terminalleri konusu üzerinde tart fl yoruz, bu sorunu da sizlerle görüflerek çözece iz. Çal flma saatlerinin k smen kademelendirilmesi üzerinde çal fl yoruz. Böylece stanbul üzerindeki trafik yükü de biraz rahatlayacak. Akaryak tta mesafe uygulamas belgesi, belediyenin afifllerden ald para konusunda da biraraya gelelim. Edirnekap Sultançiftli i hatt için de Gaziosmanpaflal lardan özür diliyorum. Projedeki de iflikler dolay s yla oradaki insanlara zaman kaybettirdik, ticaretlerini olumsuz yönde etkiledik. Projedeki yanl fll - düzeltmek amac yla 5.5 kilometre tünel geçifl yap ld. Hatt n tamam 2007 bahar nda aç lacak. Yo un önlemlerle okullar n aç ld 18 Eylül Pazartesi günü trafik kaosunu en aza indirgedik. Havadan trafi i denetleme ve yönlendirme çal flmalar n bir emniyet görevlisiyle birlikte pazartesi ve cuma günleri pik saatlerde yapmaya devam edece iz. Gürültü yasa ile ilgili olarak baz e lence yerlerinin toplu cezaland rmalara karfl yapt klar müracaatlar görüflülecek. Herkezin kazanaca stanbul u planlarken fleffaf olduk kesimle diyalog halinde olaca z diyerek konuflmas na flöyle devam etti: DÖR ÖNEML UYARI stanbul için yapt m z bu çevre plan nda dört noktay dikkate ald k. lk nokta deprem riski. stanbul depreme son derece naif bir flekilde giriyor. Çünkü metropoldeki yap lar n yüzde 70 i kaçak. Bu metropolün kendisini yenilemesi ürk ulusunun önündeki en önemli sorundur. kinci nokta; sanayi iflgücü talebi. stanbul da yo unlaflan sanayi nedeniyle iflgücüne olan talep sürekli art yor. Bugün desek ki, Sanayi bölgelerinin plan n yapt k her fley tamam yar n akflama kadar an nda 1 milyon iflgücü gelir. Onun için sanayinin do ru yönlendirilmesi ekonominin en önemli sorunu. Aksi takdirde iflgücü illegal olarak artacak, marjinalleflecek. Üçüncü nokta, su havzalar : kitelli, Kurtköy, Dudullu gibi bölgelerde artan sanayi ve iflgücü talebi nedeniyle büyük bir y lma var. Bu y lmay sadece stanbul u planlayarak çözemeyiz, Marmara Bölgesi ve Anadolu özelinde bir planlama gerekecek. Burada ciddi bir ekonomiekoloji savafl yafl yoruz. Dördüncü nokta, Gerek insan tafl mac l gerekse lojistik karayolu tafl mac l sistemi üzerine kurulmufl. Bu ulusal çapta bir politika yanl fll - d r, bu sistemi rayl sistemle destekleyerek denize kayd rmaktan baflka çaremiz yok. 16 milyon nüfuslu bir kent Çerkezköy, Çorlu ile birlikte 20 milyonluk tek merkezli de il bir çok merkezli bir kente dönüflüyor. PENCERE BRAHM YARIfi Prof. Dr. smet Sungurbey in ard ndan Kendisiyle Yedikule deki evinde tan flm flt k. San yorum ömrü boyunca hep o evde oturmufltu. Bahçe içinde müstakil bir evdi. Güzel ve sade bir yap s vard. Ortada genifl bir avlu ve kap lar bu avluya aç lan odalar Evlerinin o güzel bahçesinde oturmufl, sohbet etmifltik. Kendisi ürkiye nin önemli hukukçular ndan biriydi. Fakat çok titiz bir araflt rmac yd da ayn zamanda. Özellikle hocas Ebu l-âla Mardin ile birlikte y llarca mezar tafllar n okuyarak, Huzur Dersleri ne kat - lan önemli Osmanl bilginlerinin biyografilerini ç karmalar çileli bir u raflt. Bundan da bahsetmifltik. Eve girdi imde kedilerin çoklu u dikkatimi çekmiflti ilkin. Herhalde kedileri çok seviyor diye düflünmüfltüm. Me er olay benim sand m n çok çok ötesindeymifl. Kendisi büyük bir tevazu içinde kedilere olan sevgisini flöyle anlatm flt ; Ben yaklafl k 25 y ld r iki hayat yafl yorum. Biri hocal k hayat m, di eri ise gece saat 3 ten sonra Yedikule den Aksaray a kadar yaklafl k 500 sokak kedi ve köpe ini doyurdu um hayat demiflti. Emekli oldu u halde s rf kedi ve köpeklerin yiyecek masraf ç ks n diye Maltepe Üniversitesi nde derslere giriyordu. Üstelik hasta idi. Bir hukuk üstad ile tan flmak için gitmifltim fakat onun farkl bir yönünü keflfetmifltim. am bir Osmanl Beyefendisi idi. Hocas Ebu l-âla Mardin in ad n anarken bile sayg y elden b rakm yordu. Do an H zlan onun için zeka adas göçtü diyor. Gerçekten öyleydi. Galiba hep böyle olacak: yi insanlar iyi atlara binip gidecekler Ramazan n dikey anlam On bir ay n sultan Ramazan nihayet geldi kap y çald. nsan n ruhsal ve bedensel olarak ar nmas n sa layacak bu kutlu ay, umar m slam dünyas na iyilikler, güzellikler getirir. Umar m yoksullar n, çaresizlerin ellerinden tutuldu u, yüzlerinin güldürüldü ü bir ay olur. Fakat son y llarda dikkatimi çeken kimi davran fllar Ramazan n ruhunun biraz örselendi ini gösteriyor. Mesela, televizyon kanallar n n bir y l boyunca Perflembe akflamlar dahil, hiçbir dinî programa ya da filme yer vermedikleri halde, Ramazan gelince birden de iflivermeleri pek bir tutars z geliyor bana. Üstelik bu durum gazeteler için de geçerli. Ne yaz k ki. Ramazan n derûnî anlamlar bir yana itilirken, yüzeysel ve derinliksiz kimi boyutlar ön plana ç kart l yor. Nerede ne yenilir, haydi hep beraber iftar bir flenli e dönüfltürelim vurgular yap l yor. Prof. Dr. Mahmut Erol K l ç n veciz bir flekilde ifade etti i gibi dikey anlam zedeleniyor. Bu iflte bir yanl fll k var. Ramazan bu de il. En az ndan kutsal kitab m z böyle demiyor. Ramazan n sahur ve iftar vakitlerinde yenilecek yemeklerin analizlerinin yap ld -, seyahat programlar n n yap ld bir ay de il, bir ar nma ve muhasebe yapma ay oldu u söyleniyor. Elbette Ramazan ay n n da kendine has bir kültürü olacak. Bu kültürün günlük yaflant m za bir yans mas olacak. Pide, güllaç gibi kendine has çeflitli simgeleri olacakt r. Bir zenginliktir tüm bunlar. Pek tabii gereklidir de. Fakat yan unsurlar esas olan gölgelememeli hiçbir zaman.

9 HZME YÖNEM RAMAZAN BNGÖL flletmedeki herkes birbirinin müflterisidir-2 Geçen yaz m z n konusu flletme bünyesinde çal flan personelin memnuniyeti idi. Bu yaz m zda ise edarikçi firma memnuniyeti konusuna biraz de inece iz; ama önce personel yemeklerinden bahsetmek istiyorum. Özelikle restoran ve g da sektörümüzde personel taraf ndan dile getirilen, bazen de farkl sebeplerle dile getirilmeyen; ancak ço u zaman gerçekten hakl gerekçelerle flikâyet edilen bir konu vard r ki; personel yemekleri yani personele ç kan yemeklerin kötü yap lmas d r. flletmelerde personelin yemek konusunda memnun edilmesi, oldukça dikkat edilmesi gereken bir konudur. Aksi takdirde personel bu durumu kendisine verilen eksi de er olarak alg lar, müflteriye yans tmay da ihmal etmez. Problemin düzeltilebilmesi için verilecek e itimler bile yeterli olmaz. Personel yemekleri yap l rken hassas davran lmal ; çeflit, kalite ve sunumuna dikkat edilmelidir. Personel yemekleri yap l rken ayr ca kalori miktar besin de eri gibi unsurlar göz önünde bulundurmal çal flanlar n beslenme ve sa l kl besin almalar iflletmede verimlilik konusunda yüzde 50 ye varan art fl yapaca n gözlemleyen iflletmeler var. Gerekirse anket yap larak personelin en çok sevdi i yemekler yap lmal d r. Personel yemeklerini yapan usta, müflteriye ürün haz rlarken nas l titizlik gösteriyorsa, ayn titizli- i mesai arkadafllar na yapt yemekte de göstermelidir. Bu sayede personelin gözünde iflletmenin sayg nl n n artmas sa lan r. abii burada bu iflin yap lmas n sa layacak kifli, iflletme sahibi veya yetki verdi i yöneticisidir. edarikçi firma memnuniyeti flletmedeki herkes birbirinin müflterisidir önerisi, ürün ald m z tedarikçi firmalar için de geçerlidir. D flar dan hizmet veren tedarikçi firmalar memnun edilemezse; hem ödeme, hem de ürünün bereketi konusunda verimlilik al nmas beklenemez. Memnun edildi i takdirde, onlar da karfl l nda sizleri o kadar memnun edeceklerdir. Memnuniyetin birinci kural ; ödemelerin söz verildi i günde yap lmas d r. Muhtemel bir gecikme durumunda, firma mutlaka aran p bilgilendirilmelidir. Bu sayede hem vakit kayb önlenecek hem de firmaya verilen de er anlafl lm fl olacakt r. Unutmamak gerekir ki, maddi ve manevi s k nt ya düflen iflletmelerin yard m na herkesten önce çal flan personel ve iflletmeye d flar - dan hizmet veren tedarikçi firmalar koflar. abii bunlar zaman nda memnun edildiyse... elefon ar zas n gidermek üzere iflletmenize gelen her hangi bir tamirci tafleron firma çal flan na bir fleyler ikram ederseniz, bir sonraki ar zada derhal imdad n za yetiflecektir. Herkes birbirinin müflterisidir. tezi, iflletmenin genelini kapsar. Bir bak ma personel ve yönetim kurulu üyeleri de birbirlerinin müflterisidir. flletmeyi ilgilendiren her fleye müflteri gözüyle bak ld takdirde, iflletmeyi (müflteriyi) memnun etmek için yar fl laca kaç n lmaz bir gerçektir. Bu sayede performans iki misli artacakt r, bu art flta otomatik olarak ciroya yans yacak, dolay s yla iflletme sahibinin kazanc da artacakt r. Deneyin ikinci haftadan itibaren sonuç alaca n z göreceksiniz. Bu firmalar ne kadar memnun edilirse, onlar da karfl l nda sizleri o kadar memnun edeceklerdir. Borçlar n söz verilen günde ödenmesi, memnuniyetin birinci kural d r. Muhtemel bir gecikme söz konusu oldu u takdirde firma mutlaka aran p bilgilendirilmelidir. BULMACANIN ÇÖZÜMÜ SOLDAN SA A: 1- Günay Kotil 2- Aras El ula- 3- Beyine z 4- A Akat 5- ason Nem 6- Maiflet Oyak Rn Kak AMS 8- Evyap Cif Üa 9- Sean H mb l 10- p SA 11- Eae Elti Ada 12- an l Küçük. YUKARIDAN AfiA IYA: 1- Gabin Vestel 2- Üretim Vepa 3- Nayi Arya Et 4- Asya Finans 5- Afl en 6- kenesek Hal 7- Ole Otac L 8- u An Kimlik 9- lik FB 10- Lazanya Ikaç 11- eamül Dü 12- K fl MKSA Hak. 8 Ekim 2006 tarihleri aras nda Ulusla- 5 raras Ayakkab Yan Sanayi Fuar Aysaf 36. kez RDF Fuarc l k taraf ndan stanbul Fuar Merkezi nde düzenlenecek. Fuardaki önemli geliflmelerden biri de ayakkab ve deri sanayinin son y llarda h zla geliflti i Brezilya dan gelen yeni kat l mc lar olacak. Aysaf a yaklafl k 10 firmayla kat lan Brezilya Yan Sanayi Üreticileri Birli i, ifl ba lant lar ve sergileyecekleri ürünlerle fuara renk katacak. Net 15 bin metrekareye ulaflan alan yla Avrupa n n kendi alan nda ikinci büyük fuar olarak yerini uzun y llar koruyan Aysaf, makine firmalar n n da kat l m yla yine 4 salonda düzenleniyor. stanbul Fuar Merkezi nin 4, 6, 7 ve 8 numaral salonlar nda taban, kal p, ökçe, aksesuar, tekstil, kimyevi maddeler, deri üreticileri, ayakkab makine üreticileri, mümessillik firmalar ve kurumlar / dergilerden oluflan yaklafl k 450 firma, ürk ayakkab yan sanayi sektörünün bu klasikleflen etkinli inde bir araya geliyor. 0 ülkeden ün üzerinde üniversite, kolej, dil okulu ve lisenin kat l - m yla 10. IEF Yurtd fl E itim Fuarlar bafll yor. Ankara Yurtd fl E itim Fuar 8 Ekim 2006 tarihinde Ankara Sheraton Oteli nde, zmir Yurtd fl E itim Fuar ise, 10 Ekim 2006 tarihinde zmir Hilton Oteli nde yap lacak. Amerika Birleflik Devletleri nin en seçkin ve tan nm fl okullar ndan, ngiltere nin geçmi- SAYFA 9 FUAR DÜNYASI Ayakkab sektörü 36. kez bir araya gelecek DLfiAH KEFLO LU FUARLAR REHBER 6. Ankara Kitap Fuar Ankara Alt npark Fuar Alan Düzenleyen Firma: Armoni Fuarc l k el: Ayd n 2. arihi Ramazan Etkinlikleri Ayd n Atatürk Meydan Düzenleyen Firma: S. N. S. Fuarc l k an t m Reklamc l k Org. Yay. San. ic. Ltd. fiti. el: Aysaf Uluslar aras Ayakkab Yan Sanayi Fuar 5-8 Ekim 2006 stanbul Fuar Merkezi Yeflilköy Havaliman Karfl s Düzenleyen Firma: RDF Fuarc l k Ltd. fiti. el: Kitap ve Kültür stanbul Kitap ve Kültür Fuar stanbul Sultan Ahmet fli yüzy llara dayanan üniversitelerine, Avustralya n n s cak iklimini e itim tecrübesine tafl - yan konuksever üniversitelerinden, Avrupa n n en köklü e itim kurumlar na, sviçre ve Almanya n n kalitesi tart fl lmaz otelcilik okullar ndan Kanada n n dünya s ralamalar nda yer alan kolej ve üniversitelerine kadar birçok e itim kurumu 10. IEF Yurtd fl E itim Fuar nda ö rencilerle bulufluyor. ürkiye nin en büyük yurtd fl e itim fuar olan IEF, 2001 y l ndan bu yana her y l düzenli olarak Nisan ve Ekim aylar nda; her biri ülkemizin 4 büyük flehrinde kongre saraylar veya befl y ld zl otellerde gerçeklefliyor. Avrupa Birli- i Komisyonu, E itim ve Kültür Genel Direktörlü- ü IEF Fuarlar nda, yürütmekte oldu u e i- 35. Aysaf Fuar na kat lamayan firmalar, bu fuarda ürünlerini sergiliyorlar. ürkiye Ayakkab Sektörü Araflt rma Gelifltirme ve E itim Vakf (ASEV) ve Ayakkab Yan Sanayicileri Derne i (AYSAD) baflta olmak üzere sektörün pek çok kurumu taraf ndan desteklenen 36. Aysaf, dünya çap nda da t lan 10 bin davetiyenin yan s ra, DLA&DLFA (fiam), Ayakkab Yan Sanayi Fuar (Halep), Cairo Leather (Kahire), Roslegprom (Moskova), Styl / Kabo (Brno), GDS (Almanya) ve MPEL (talya) fuarlar nda billboard ve standlarla duyuruldu. 23 ülkeden 356 firman n kat ld bir önceki 35. Aysaf, 4 günde 26 ülkeden 10 bin 800 kifli taraf ndan ziyaretçi kat ld. ürkiye pazar n n yan s ra Rusya, Ortado u, Kuzey Afrika, Do u Avrupa ve eski Sovyet ülkeleri pazarlar na ulaflmak için önemli bir nokta olma özelli ini koruyan Aysaf ta yine spanya Yan Sanayi Üreticileri Birli i AEC, 7 Firmayla gövde gösteriyor. AEC le birlikte fuara bir spanyol makine tim, mesleki e itim, gençlik programlar ve projeler hakk nda ziyaretçilere detayl bilgiler verecek. Bu programlar n en ilgi çekici olan flüphesiz ö renci de iflim programlar. Her y l binlerce ö renci ürkiye den bu programlara kat larak Avrupa daki üniversitelerde okuma imkan buluyor. Ayr ca, spanyolca dan ngilizce ye, Almanca dan Frans zca ya kadar birçok dili konuflulduklar ülkede ö reten onlarca özel ve dev- Camii Avlusu Düzenleyen Firma: Vak f Fuarc l k Reklamc l k Yay nc l k an t m Org. ve ic. Ltd. fiti. el: Kitap ve Kültür Ankara Kitap ve Kültür Fuar Ankara Kocatepe Camii Avlusu Düzenleyen Firma: Vak f Fuarc l k Reklamc l k Yay n c l k an t m Org. ve ic. Ltd. fiti. el: firmas da ilk kez kat l yor. Ayr ca Lübnan, talya ve Romanya dan firmalar n da kat ld Aysaf ta Almanya, Rusya, Hong Kong, Fransa, Portekiz, Avusturya, Belçika, Hollanda, Suriye ve Yunanistan nda içinde bulundu u toplam 24 ülke ise mümessillik ve kurumlarla yer al yor. Öte yandan çevre ülkeler için de önem tafl yan Aysaf baflta yine talya, ayvan, ran, Fransa ve Rusya dan olmak üzere sektörel yay nlarda görev yapan bas n mensuplar da izliyor. Yurtd fl e itim fuarlar bafll yor ENERNASYONAL SHOWROOM SELANK Yunanistan n Selanik flehrinde aç lan Showroom, ürkiye deki tüm imalatç ve ihracatç sektörlerine kap lar n aç yor ve ürk KOB ler için büyük f rsatlar sunuyor. Selanik in sanayi ve ticaret bölgesinde bulunan Showroom a istedi iniz zaman kat labilirsiniz. Kat l mc aç s ndan hizmetlerin ve özellikle fiyatlar n uygun olmas dikkat çekiyor. 15 m 2 lik alanlarda ürün sergileme, ürün tan t m hostesleri ve sizin ad n za biz çal flal m, ihracat siz yap n! hedefi ile hizmet veren Showroom hakk ndaki detayl bilgiler ve kat l m için: Nikos riantafyllidis el: Fax: Cep: araman z yeterli olacakt r. let okulu da ürk ö rencilerle buluflmak üzere IEF Fuar nda bir araya geliyorlar. Milli E itim Bakanl - E itime % 100 Destek Projesi Baflkanl,.C. Baflbakanl k DP Ulusal Ajans destekleriyle gerçeklefltirilmekte olan IEF Fuarlar, ulusal anlamda marka haline gelmekle kalmay p ayn zamanda yurtd fl ndan daimi ortaklar ile de uluslar aras platformda da ülkemizin yurtd fl e itim sektöründeki öncüsü haline geliyor. IEF Ankara Ankara Yurtd fl E itim Fuar Ankara Sheraton Oteli Düzenleyen Firma: stanbul E itim Fuarlar ve an t m Ltd. fiti. el: IEF zmir zmir Yurtd fl E itim Fuar zmir Hilton Oteli Düzenleyen Firma: stanbul E itim Fuarlar ve an k m Ltd. fiti. el: EKONOM VE POLKA Prof. Dr. ERDO AN ALKN Dünya ekonomisi topyekün durgunlu a girebilir mi? Yabanc yay n organlar nda IMF nin bu y l dünya ekonomisi için daha iyimser olmaya bafllad ve büyüme h zlar n buna göre revize edece- i dedikodusu hayli yayg n. Ama bu iyimser yorumun hemen ard ndan, uzun süre yüksek h zla büyüyen dünya ekonomisinin birden tepetaklak olmas ihtimalinin artt ndan da söz ediliyor. Olabilir de, olmayabilir de arihe bir bakal m. O zamanlar pek ünlü olmayan John Maynard Keynes, Birinci Dünya Savafl n n bitiminden hemen sonra Versaill bar fl toplant s na ngiliz delegasyonunun ekonomi dan flman olarak kat lm fl ve k sa bir süre sonra da bu görevden ayr lm flt. Zaman n baflbakan Lloyd George a yazd mektupta bu ani ayr l fl n nedenlerini aç klarken Versaill daki müzakereleri Kabus olarak nitelemiflti. Keynes, bütün yaflam boyunca, dünya çap nda bir bunal mdan kurtulmak için zengin ülkelere, istikrara de il genifllemeye yönelik politikalar önermiflti Büyük Dünya Bunal m onu hakl ç karm fl ve 1936 y l nda da ünlü Genel eori yi yay mlam flt. fiimdi hayatta olsayd, geliflmekte olan ülkelere önerilen istikrar politikalar n n, bunal mdan ç k fl n gerekli flart oldu unu ama neden yeterli olmayaca n da aç klard. ürkiye bunun en güzel örne i. Enflasyon az çok kontrol alt na al nd. Bütçe aç düzeldi. Büyüme hâlâ h zl. Ama gelece i riske sokan cari ifllemler aç ndaki genifllemeyi bir türlü durduram yoruz. Keynes, kinci Dünya Savafl sonras nda da, IMF ve Dünya Bankas n oluflturan Bretton Woods konferanslar na yine ekonomi dan flman olarak kat ld. Ancak dan flmanl k yan nda ngiliz delegasyonunun Baflkan da oldu undan, fikirlerini kabul ettirecek yetkilere sahipti. Üstelik de o dönemde flöhretinin zirvesinde idi. Onun için bu kez toplant y erkenden terk etmedi, önerilerini sonuna kadar inatla savundu ve k smen baflar l da oldu. Çok yoruldu u bu toplant dan ayr l rken geçindi i a r bir lap krizinden alt hafta sonra da hayata veda etti. Keynes in Bretton Woods konferanslar nda inatla savundu u fikir flu idi: Savafl sonunda ortaya ç kan bunal m önlemek için tahrip olmufl. Avrupa ekonomilerine istikrar önerilirken, baflta ABD olmak üzere savafltan zarar görmemifl ülkelere h zla geniflleme tavsiye edilmelidir. Bu önerilerin yerine getirilmesi için de uluslarüstü yetkilere sahip finans kurumlar oluflturulmal d r. Önerileri tam olarak yerine getirilmedi ama savafl sonras ç kan politik bunal m nedeniyle arzu ettikleri k smen gerçekleflti. Ancak IMF ve Dünya Bankas hiçbir zaman onun önerdi i yetkilere sahip olamad lar ve savafltan zarar görmeyen ülkeleri genifllemeye zorlayamad lar. So uk savafl, ABD nin kendili inden bütçesini büyütmeye zorlad ve böylece IMF ve Dünya Bankas n n otoritesine lüzum kalmadan bir ölçüde geniflleme sürecine girildi. Sonuç olarak da savaflta tahrip olan Avrupa ekonomileri çok daha sert istikrar politikalar na baflvurmadan canlanabildiler. fiimdi ise koflullar çok de iflik. Keynes in önerdi i mant kl uluslararas para sisteminin ve uluslarüstü yetkilerle donat lm fl finans kurumlar n n yoklu u aç kça hissedilmekte. Özellikle IMF, geliflmekte olan ülkelere yönelik istikrar önerilerinde yeflil fl k blöfüne dayanarak bir ölçüde baflar l olurken zengin ülkelere hiç söz geçiremiyor. Çünkü fonun yap s böyle bir otoritenin kullan lmas na uygun de il. Böylece bizim gibi ülkeler sa lanan istikrar n arkas ndan gelecek canlanma için hep zengin ülkelerin eline bakan haline geliyoruz. IMF nin en büyük aczi, geliflmekte olan ülkelere istikrar önerirken zengin ülkeleri istikrar politikalar ndan vazgeçmeye ikna edememesi. Böylece dünya ekonomisinin topyekün durgunlu a girmesini önleyecek ne gerekli ne de yeterli koflullar sa lanamam fl oluyor. Üstelik dolar üzerine yo unlaflan kuflkular n ani bir pani e dönüflmesi, topyekün krizi beklenmedik bir anda tetikleyebilir de.. Ortado u da olup bitenleri ve hatta olup bitecekleri de unutmayal m.

10 SAYFA 10 Mehmet Akif Ulusoy, görevi Mehmet Koç a devretti Koç'a devretti. Ulusoy'un Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkanl na atanmas ve yerine Koç'un getirilmesi dolay s yla stanbul Vergi Dairesinde bir tören düzenlendi. 8 ayda 89.1 milyar dolar ithalat, 53.7 milyar dolar ihracat yap ld thalat yüzde 18,1 ihracat yüzde 17,4 artt ürkiye, bu y l n 8 stanbul Vergi Dairesi Baflkan Mehmet Akif Ulusoy, görevini Mehmet O DAN Ulusoy, Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Baflkan oldu GÜNCEL HÜSEYN AKARÇEfiME O Meclis üyesi Ata sporu cirit ay nda, geçen y l n stanbul icaret Odas n n, önümüzdeki 10 y l ayn dönemine k - için vizyon ve misyonuyla alakal olarak bafllat lan yasla yüzde 18,1 atölye çal flmalar titizlikle gerçeklefltirilmifl, çal fl- art flla 89,1 milyar dolarl k itha- malar n sonuç bilgileri yaz l olarak sunulmufltur. lat, yüzde 17,4'lük art flla 53,7 Bu komisyonlardan 10 numaral sosyal ve milyar dolarl k ihracat yapt. kültürel politikalar isimli komisyonun sonuç bil- Bu dönemde d fl ticaret aç, dirgesindeki üç ana bafll ktan birincisi, Cirit Ata- geçen y la göre yüzde 19,3 art flla konuflmada, Koç'a yeni görevinde bafla- m z, ikincisi Sanat Galerisi Kültür ve Kongre 35,4 milyar dolar bularken, ihra- r lar diledi. Merkezi üçüncüsü de e itim,kültür ve yard m cat n ithalat karfl lama oran da faaliyetleri olarak belirlenmifltir. Komisyonlar bu yüzde 60,28'e geriledi. atölye çal flmalar s ras nda uyumlu ve ahenkli bir Mehmet Akif Ulusoy, burada yapt Görevlerin birer emanet oldu unu dile getiren Ulusoy, ''Bize düflen emaneti Gümrük Müsteflarl verile- ald m zda, bir sonraki kifliye bu ema- hava oluflturup ve asgari müfltereklerde birleflebil- rinden yap lan hesaplamalara neti ald m z noktadan daha ileri bir me olgunlu unu ziyadesiyle gerçeklefltirmifllerdir. göre, geçen y l n ayn dönemin- seviyede devredebilmek. Bu görevi ki- de 75,5 milyar dolarl k ithalat ya- flisel yaklafl m m z ve böbürlenmemi- pan ürkiye, 45,8 milyar dolarl k zin bir parças olarak görürsek emanete da ihracat yapm flt. ihanet etmifl oluruz'' diye konufltu. Ya l gürefl, karakucak gürefli, aba gürefli ve cirit geleneksel ürk sporlar içinde yer almaktad r. (Ya l gürefl ç kar ld ) Organizasyon bak m ndan muhataplar, Spordan Sorumlu Devlet Bakanl, D fl ticaret aç 29,7 milyar Gençlik ve Spor Genel Müdürlü ü ve geleneksel Yeni göreviyle birlikte Gelir daresi dolar, ihracat n ithalat karfl lama hracat n ithalat karfl lama Baflkan Yard mc l n da sürdürecek oran da yüzde 60,67 olarak ger- oran da yüzde 61,3 olarak ger- olan Ulusoy, gazetecilerin sorular üzeri- çekleflmiflti. çekleflti. hracat n ithalat karfl lama oran da yüzde 51,28 olmufltu. tüketim mallar n n takip etti i ürk Sporlar Federasyonu dur. Bu branflta ana görülüyor. Ara mal olarak ithal unsur At oldu undan Binicilik Federasyonu ve HALA edilen ürünler gözden geçirildi- KOMPOZSYONU inde, ilk s ralar hammaddeler, A ustos ay nda da 11,7 mil- Geçen y l ayn ayda, 5,3 mil- Mükellefler Vergi Dairesinin y lbafl n- yar dolarl k ithalat yap l rken, yar dolarl k ihracat, 10,4 milyar Bu arada, ürkiye'nin ithalat yak t ve ya lar al rken, tüketim dan itibaren beyanname kabul edece ini 4,5 milyar dolar d fl ticaret aç dolarl k ithalat yap l rken, 5 mil- kompozisyonu incelendi inde, mal ithalat nda binek otomobil- kaydetti. olufltu. Söz konusu ayda 7,2 mil- yar dolarl k d fl ticaret aç ger- en fazla ara mal ithalat n n ya- ler, dayan kl tüketim maddeleri yar dolarl k da ihracat yap ld. çekleflmiflti. p ld, ara mallar n yat r m ve ve g da ürünleri bulunuyor. ne, baflkanl n yürütece i Büyük Ulusoy, Büyük Mükellefler Vergi Dairesinin bin civar nda mükellef toplaya- ürkiye Jokey Kulübü nü de bir flekilde ilgilendirmektedir. Cirit müsabakalar günümüzde Erzurum, Erzincan, Bayburt, Malatya, Uflak ve Manisa da sistematik bir flekilde yap lmaktad r. Ayr ca bir çok ilimizde daha küçük çapl bireysel flekillerde uygulanmaktad r. Cirit bizim ata sporumuzdur. Ciritin bir di er ad da Çavgand r. Orta Asya da ca n ve ilk aflamada stanbul'da 800 Kay tl çal flan say s nda 10 ayda yüzde 9.4 lük art fl mükellef oluflturmay planlad klar n belirterek, aktif toplam, sat fl toplam ve ödedi i vergi miktar dikkate al narak belirlenecek mükelleflerle ilgili çal flmalar n sürdü ünü söyledi. Mehmet Akif Ulusoy, ''Büyük Mü- as rlardan beri aral ks z olarak sürdürülmektedir. Göç eden atalar m z bu sporu dolu dizgin Anadolu ya tafl m fllard r. Göze ve beyine hitap eden çok zevkli bir u rafl d r. Kurallar modernize edilerek ça a uygun hale getirilip, Dünya ya sunulmas günümüzün güçlü ürkiye sinin yapamayaca bir eçen y l eylül ay ndan bu y l tem- SSK n n 2006 y l temmuz ve 2005 y l eylül SSK ya kay tl çal flanlar n 6 milyon 30 bin giriflim de ildir. Kendimize olan özgüvenimizi ye- muz sonuna kadar geçen 10 ayl k aylar itibariyle iflyeri ve zorunlu sigortal 612 sini erkekler, 1 milyon 538 bin 683 ünü de niden kazanm fl bir ülkeyiz art k. Ulus olarak biz- dönemde, SSK ya zorunlu kay tl say lar na iliflkin verilerinden yap lan belir- kad nlar oluflturuyor. Eylül sonuna göre, erkek lere ise bu sporun bir dünya markas olmas n tuklar, geldiklerinde görecekleri or- olan sigortal say s yüzde 9.4 oran nda artt. lemeye göre, geçen y l eylül ay nda 944 bin 984 çal flan say s n n yüzde 9.92, kad n say s n n ise uluslararas bir nitelik kazanmas n, yani Dün- tam daha iyi olacak. abii denetim de Geçen y l eylül ay nda 6 milyon bin olan olan iflyeri say s yüzde 6.7 lik art flla 1 milyon 8 yüzde 7.77 oran nda artt belirlendi. Geçen y l ya ya ulaflt r lmas görevini üstlenmek düflüyor. daha h zl yap lacak. 3 ayda gerçeklefl- zorunlu sigortal say s 7 milyon 569 bine ç kt. bin 656 ya ç kt. Zorunlu sigortal say s ise yüz- temmuz ay nda erkek çal flan say s 5 milyon fiu anda bu iflin bafl nday z. Baz kesimler bu tirilen denetimi biz 1 ayda bitirmeye SSK kapsam ndaki iflyeri say s ise yüzde 6.7 de 9.4 lük art flla 6 milyon 918 bin 605 ten 7 mil- 486 bin 494, kad n çal flan say s ise a1 milyon çal flmay bir ütopya olarak de erlendirebilir, bu çal flaca z'' dedi. oran nda artarak 1 milyon 8 bine yükseldi. yon 569 bin 263 e ç kt. emmuz sonu itibariyle 432 bin 111 kifli düzeyinde bulunuyordu. ifli hayal mahsulü olarak düflünebilir. Asl nda ger- kellefler Vergi Dairesi ile amac m z, iyi müflteriye iyi hizmet sunmak. Kol- G çekleflen bir çok yenilik bafllang çta alaya bile al n- O Spor Kulübü çal flmalara bafllad m flt r. Geçmiflteki uygulamalara bak ld nda bu durum aç kça görülmektedir. Örne in; O nun Formula 1 projesi. Formula 1 giriflimi ortaya at ld nda olmaz, imkans z, mümkün de il itirazlar varm fl. Önceki yönetimin bafllatt bu projeyi yeni yönetim art niyetsiz, öküzün alt nda buza ara- stanbul icaret Odas E i- Basketbol Okullar ndan yetiflen tim ve Sosyal Hizmetler gençler O Spor Kulübü nün altya- Vakf Spor Kulübü faali- p tak mlar nda lisansiye olarak s- yetlerine bafllad. Ülke gençli ine tanbul Ligleri nde forma giyecekler. sportif e itim vermek amac yla ku- O Basketbol Okullar n n kap lar t m boyutu ön planda tutulmufltur. Ülkemizde her rulan O Spor Kulübü nün dan fl yafl aras tüm gençlere aç k, bak mdan kazanç olmufltur. Cirit ata m z da manl n milli sporcu ve antrenör kay t yapt rmak için herhangi bir fi- O nun bir baflka gururu neden olmas n? Hem de Cihat Levent yap yor. ziksel özellik aranm yor. yerli mal. Neden önümüzde ki y llarda O nun maks z n eksiksiz bir flekilde tamamlam flt r. Kald ki Formula 1 gibi bizim olmayan ama Dünya ya mal olmufl bir organizasyonun ekonomik ve tan - K sa zaman içinde futbol, basket- Kay t esnas nda çal flt r c lar m - vizyon misyonunu yüceltmesin? Olacak arkadalar bol, yüzme ve tenis branfllar nda or- z n sundu u formlar doldurulduk- olacak. çimizden, ba r m zdan ç kan bu etkinlik ganizasyonlar düzenlemeyi planla- tan sonra, bir doktordan al nacak dünya markas olacak. yan O Spor Kulübü nün stanbul sa l k raporu ile antrenmanlara bafl- icaret Üniversitesi ile iflbirli i için- lan yor. Ka thane Belediyesi 15 y ldan beri aral ks z olarak yaz etkinlikleri içerisinde Sadabat çay r nda de yürüttü ü Basketbol Okullar 23 Basketbol Okulu ö rencileri için Cirit müsabakalar düzenlenmektedir. Erzurum, Eylül 2006 tarihinde Üsküdar daki özel olarak üretilen forma ve flortlar Erzincan, Bayburt ve Uflak dan getirilen ekipler stanbul icaret Üniversitesi ve Mes- kay t esnas nda sporcular m za he- yar flt r lmaktad r. Cirit ile ilgili çok genifl bir dokü- lek Yüksek Okulu Spor Salonla- diye ediliyor. man ve bilgi birikimine de flu anda sahiptirler. Ay- r nda deneyimli antrenörler gözetiminde çal flmalar na bafllad. Ayr nt l bilgi için : el: r ca Baflkan m z S ay n Fazl K l ç bu konuda bize katk ya haz rd r. laveten R stanbul elevizyonu ndan yap mc Burhanettin Keteci ciritle ilgili Kandilli deki iftar keyfi devam ediyor genifl kapsaml bir belgesel yapm flt r. Bu proje, ülkemiz ad na çok büyük bir kazanç olacak, bu flirin projeyi herkesin en iyi flekilde destekleyeceklerinin ümit ve arzusunu bütün samimi- amazan da, iftar coflkusu- Cemile Sultan da zengin iftar me- yetimizle belirtmek istiyoruz. Bafllang çta birçok nu eflsiz bir manzara eflli- nüsü her hafta de ifliyor.kinci hafta- gazete de bu konunun anonsu da yap lm flt. Ayr - inde, kaliteli bir tesiste ve n n menüsü flöyle: 14 çeflit içeren iftar ca hat rlatmakta faydas olan bir konuyu da flu fle- geleneksel ürk yemekleri ile yafla- taba, etli dü ün çorbas,ara s cak kilde belirtebiliriz., Golf, Beyzbol, Polo, Ragbi, mak isteyenlere Kandilli deki O Ce- olarak peynirli su böre i, koru salata- Amerikan Futbolu, Sumo Gürefli, Pankreas Gürefli mile Sultan Korusu hizmet vermeye s, ana yemek olarak, be endili kebap gibi tan nm fl spor organizasyonlar asl nda bir ül- devam ediyor. esislerde, kifli bafl na veya sebzeli bademli piliç, tatl olarak kenin ulusal kültürü iken kendi güçleri do rultu- iftar yeme i menüsü KDV dahil 40 dondurmal kazandibi veya cevizli sunda Dünya ya tan tt klar ve milyonlar peflin- YL. 20 kifliyi aflan gruplar için ise, güllaç veya kaymakl ekmek kaday f, den koflturan spor dallar olmalar n sa lad klar menü bedeli 35 YL. çay, kahve ve meflrubat. aflikard r. flte buras çok önemlidir. R

11 SAYFA 11 Der giler Forbes (el: ) El el üstünde para yapmak Ailevi liflkiler Kay p para Bo az n zengini görücüye ç k yor Yan n za kar kals n Rafine iddia Çift çekirdekliler Kolsuz kahraman Merkezi tasarruf fi E BRKM Kitap iyecek içecek sektörüne yönelik dergiler haz rlayan lke Medya Yay nc l k, konular n sektörün ak fl na göre belirliyor. Genel Koordinatör Bahtiyar Küçükalt n, Sektörel yay nc l ktaki rekabet, bizi daha çok çal flmaya, daha baflar l olmaya itiyor diyor. Y Yay nc l ktaki rekabet kaliteyi art r yor Kitap Ad : Strateji Haritalar - Gayrimaddi Varl klar Maddi Sonuçlara Dönüfltürmek Yazar: Robert S. Kaplan- David P.Norton Yay nevi: Alfa Bas m Yay m Da t m Strateji Haritalar Kaplan ve Norton un ilginç çal flmalar n n bir meyvesi. Performans ölçümü dünyas n Dengeli Ölçüm Kart yla de ifltiren bu iki yazar flimdi de yönetimin en kritik görevlerini bütünlefltirmenin gayet net ayr nt l ve bütüncül bir yöntemini su- Koç gibi prestij Yorgun savaflç lara yer aç n DLEK ÜLKER ve bu tesislerin üst düzey yönetici- nuyorlar. Günümüzde liderler yenilikçi yön- leri ile gerçeklefltirdi imiz röportaj- temlerle de er üretirken stratejilerini de pü- Rüzgar adam er fleyden önce lara yer veriyoruz. En çok okunan Organik halka iniyor rüzsüz bir biçimde yürütmek zorundalar. yapt n z ifli sev- bölümlerimizden olan sektörel bö- Strateji Haritalar çok paydafll bir ortamda ifl melisiniz, yay n- lümümüzde ise; sektörde bulunan yaparken bu hedefleri gerçeklefltirmek iste- c l k bir gönül ifli firmalarla ilgili haberleri ve en son talyan sabunu, ürk köpü ü yen her yöneticinin mutlaka okumas gereken ve bu iflte sevgi yoksa baflar da teknolojik geliflmeleri bulabilirsiniz. ektafl m kendim ald m bir kitap. yoktur cümlesiyle baflar lar n n fiunu da belirtmeliyim ki yay nlad - Gözlerinden bellidir nedenini özetleyen lke Medya n z haberin içeri i okunmaya de- Yeni demir devri Yay nc l k Genel Koordinatörü er olmal, sayfa doldurmak için Bahtiyar Küçükalt n, yay nc ola- haber yapma mant na her zaman rak üretici ve tüketici aras nda karfl olmufluzdur. H Küreselleflen Anadolu emiz ifl Ekonomist (el: ) 2007 ye 3 kala yat r m rotas urizmin bir ileri iki geri kaderi sürüyor Otobüsler yolcusuz kald Kahramanmarafl n yeni kufla da h zl Malezya dan turizm dersi Otomobilin arazi olan çok sat y r Marketingist i 10 bin kifli izleyecek ürkiye, yaz l mda daha yolun bafl nda ak üreticilerine Pazar f rsat Keyifli yüzler birincilik getirdi ransfer mevsimi aç ld köprü görevi gördüklerini söylü- stanbul icaret: Okuyucu yor. Yay nlad klar haberlerin dergilerinizde neler bulabilir? okurlara olumlu bir flekilde yön Dergilerinizi nas l çekici hale ge- vermesini amaçlad klar n belirten tiriyorsunuz? Küçükalt n, taklitçilik yapmad k- Bahtiyar Küçükalt n: Yay n- lar için çok okunanlar listesinde lar m z aktüel, hotel, restoran, sek- yat na nas l bafllad n z? lke Medya Yay nc l k Genel Koordinatörü Bahtiyar Küçükalt n c l k hayat na 1993 y l nda baflla- ring firmalar na toptan ve pera- denle baflar kendili inden geliyor. d m. Yay nc l kla ilk tan flt m dö- kendecilere yönelik hizmet sunu- Ayr ca sektörde çok fazla bu ifli se- nemlerde ürkiye de sektörel ya- yor. Life dergimiz daha çok yeni, verek yapan kurulufl oldu unu dü- y nc l k çok aktif de ildi. Y llar bu nedenle onu büyümekte olan flünmüyorum. Bu da bizi di erle- geçtikçe sektörel yay nc l k h zl bir bir çocuk gibi görüyoruz bunun rinden ay r p baflka bir konuma ge- flekilde geliflmeye bafllad. 15 y ld r içinde iyi bir çocu un geliflim tiriyor. Yaln z flunu aç kça söyleme- emek verdi im bu sektörde uzun aflamas nda almas gereken bü- liyim ki rakiplerimizin oluflu bizi y llar çeflitli kurulufllarda çal flt k- tün besinleri en iyi flekilde ver- her zaman daha çok çal flmaya, da- tan sonra bilgi ve birikimimi daha herleri Do ru yerde do ru kiflileri buluflturma sanat Fuarlar, KOB lerin en büyük pazarlama silah Ürünü al c n n aya na götürme dönemindeyiz Bölgesel fuarlar önem kazan yor yi düzenlenmifl vitrin sat fl art r r Bu sektörün gelece ine herkesten fazla inand k Osmanl da ilk kuyumculuk fuar Geri Say m: Hafta içi her gün: okurlar m z en yeni haberleri ve Piyasa Ekran : Hafta içi her gün: 09.30, firma bilgilerini buradan temin Finans Cafe: Hafta içi her gün: edebiliyor. Yay nc olarak üretici Son Bask : Hafta içi her gün: ve tüketici aras nda köprü vazife görüyoruz. Bize göre yay nlad m z haberler okurlar m za olumlu Parametre: Hafta içi her gün: flekilde yön verebiliyorsa ve onla- Finans Bülteni: Hafta içi her gün: ra fayda sa l yorsa okunmaya de- fl Yeme i: Hafta içi her gün: erdir. Yani konular n ayl k olarak ifllenmesi yay nlar m z çekici hale Seans Analiz: Her Pazartesi, Sal, Çarflamba, Perflembe: y nc l n zor ve keyifli taraflar nelerdir? zin sektördeki yeri nedir? Bahtiyar Küçükalt n: Yay n- Bahtiyar Küçükalt n: Bün- c l k 24 saat yaflanan bir ifl. Sabah yemizde ç kard m z yay nlar - ifle geldim akflam ç kar m diyerek m zdan HORES FOOD EQUIP- Duayen: 4 Ekim Çarflamba: Stratejik Finans: 5 Ekim Perflembe: Ekim Cumartesi belli bir mesai saati içerisine s d - MEN Dergisi, 3, 4 ve 5 y ld zl ramazs n z bu ifli. lerleyiflini her otellere, restoranlara, cafelere, gün biraz daha büyüten dünya- pastanelere hizmet sunuyor. Sa- m zda kreatif çal flmalar izlemek, t n almac lar n ayl k takip ettikle- Ekonomi Gündemi: Hafta içi her gün: Yolsuzluk ve Yoksulluk: 2 Ekim Pazartesi: yeni fikirler uygulamak, bulufllar ri ve vazgeçemedikleri bir yay n. meye çal fl yoruz. Onun gelecek- ha baflar l olmaya itiyor. Ayr ca bizi yapmak durumundas n z. Dolay - ürkiye deki endüstriyel mutfak te sektörün vazgeçilmez bir yay - di erlerinden ay ran bir baflka özel- s yla yay nc biraz spekülatör, bi- Yaflayan Ekonomi: 7 Ekim Cumartesi, gruplar n n yüzde 90 yla çal fl - n haline gelece ine sonuna ka- li imiz ise taklitçi olmay fl m z. raz megaloman, çokça da merakl flte Hayat: 8 Ekim Pazar: yor olmam z san r m dergimizin dar inan yoruz. sektörde bulunan yerini gözler stanbul icaret: Sektörde önüne seriyor. Okuyucular m z benzer konularda yay nlanan yay n m zda sadece firmalar n ir- dergilerden sizi ay ran özellikler tibat bilgilerini de il ayn zaman- nelerdir? stanbul icaret: Dergilerini- olmak zorunda. Yaflam boyu me- zin konular nas l seçiliyor ve ha- rak duygusuyla hareket etmek ve berler nas l haz rlan yor? sürekli yenilikçi olmak durumun- Ekonomi Kufla : Bahtiyar Küçükalt n: Konula- das n z. Yapt m z ifl çok heyecan- Hafta içi hergün: 09.10, 13.30, Eko Diyalog: 3 Ekim Sal : r m z n seçimini sektörün ak fl na l ama bu heycan n beraberinde ge- da firmalarla ilgili en son haber- Bahtiyar Küçükalt n: Her fley- göre belirliyoruz. Aktüel bölümü- Rakamlarla ürkiye kuyumculuk sektörü tirdi i korkunkunç bir stres var. Bu leri ve geliflen teknoloji ile birlik- den önce yapt n z ifli sevmelisiniz, müzde ülkemiz ve dünya turizm Zerafetin sab r ve göz nuruyla dans stresin ilac ise her ay n sonunda te kendilerine sunulan ürünleri yay nc l k bir gönül ifli ve bu iflte sektöründeki tüm geliflmelere, özel Krallara lay k tek metal önünüze gelen yay nlar n z. Yay n- de ayl k olarak takip edebiliyor. sevgi yoksa baflar da yoktur. Bi- haberlere; hotel- restoran bölümü- lar m z elimize ald m z an stres- Alt n süslemeleriyle 150 yafl nda bir Di er bir yay n m z ise FOOD & zimle çal flan bütün arkadafllar m z müzde ülkemizin en güzel otel ve ten eser kalm yor. Bu da en büyük ihtiflam abidesi: Dolmabahçe Saray LIFE dergisi. Marketlere, cate- bu fikri benimseyen insanlar bu ne- restoranlar n n tan t m haberlerine keyif kayna m z. Sanayi devriminin Kristal Saray Paran n zi: Hafta içi her gün: stanbul icaret: Sektörel ya- stanbul icaret: Dergilerini stanbul mücev- Bu alanlarda araflt rma yapan getiriyor. grubumu kurdum. (el: ) fl Dünyas : 8 Ekim lümlerinden oluflmakta olufluyor. stanbul icaret: Yay nc l k ha- iyi paylaflmak ad na kendi yay n Goldnews ELEVZYONDAK EKONOM PROGRAMLARI tör, food, k sa k sa ve makale bö- zirvede olduklar n dile getiriyor. Bahtiyar Küçükalt n: Yay n- e l e ek onomi Barkot: 7 Ekim Cumartesi lkin Gündefl le Ekonomi: Hafta içi her gün: NOSALJ Ekonomi Politik: Hafta içi her gün: y l önce 100 y l önce Borsa Kapan fl: Hafta içi her gün: fl ve Yaflam: 7 Ekim Cumartesi: Paran n Yönü: 8 Ekim Pazar: Kavrako lu yla Ekonomi: 4 Ekim Çarflamba: AHME ALMAZ Dersaadet icaret Odas Gazetesi 16 Eylül 1322 (Rumi) 29 Eylül Eylül 1959 Amerika da Plastik Dolgu Maddesi Yap ld n n baflkanl nda Banka Genel Müdürlerinin kat ld önemli bir toplant yap lm flt r. Memalik-i flahanede pek stihsali (Üretimi) Cam macun k vam nda olan bu madde Bu toplant da, ikinci üç ayl k ithal kotalar Memalik-i flahane ipek ihracat yla meflgul dan kahve fiyat n n tezyidi (artt r lmas ) maksa- delikleri, çatlaklar, lavabo ve evyelerdeki, için banklar taraf ndan gerekli haz rl klar n bulunan memalik aras nda bir mevki-i mühim d yla tanzim edilen mukavelenameye ilaveten ihraz eylemifl olmakla beraber ithalat m z he- vilayet-i mezkura (bahsedilen) taraf ndan da nüz oldukça ve tahminen 300,000 Osmanl alt - bir mukavelename daha akdedilmifl ( imzalan- fl Dünyam z: 3 Ekim Sal : n gibi büyük bir k ymete haizdir. thal ve ihraç m fl) oldu unu beyan etmifltik. Ekonomi Kulisi: 4 Ekim Çarflamba: otomobil veya mobilyalardaki k r kl klar dol- yap lmas ve sanayiimize genel kredi limitleri durma iflinde mükemmelce kullan lmaktad r. çerçevesinde daha etkili yard mda bulunul- Ayr kutu içinde sertlefltirici bir madde ile bir- mas ve de ihracat faaliyetlerinin daha genifl likte sat lan bu macun, sertlefltirici ile kar flt r - krediler ile desteklenmesi konusunda karar- larak delik veya çatla a sürüldükten yar m lar al nm flt r. saat sonra tafl gibi olmakta ve gerekti i takdir- Odam za Gelen fl eklifleri de törpülenmekte veya boyanmaktad r. 13 Gerrard Street. London M, 1 ngiltere hracatç lar m za Müjdeli Haber adresindeki bir ngiliz firmas, ülkemizden, ürk lokumu, konserve sebze ve meyve Geçen hafta flehrimizde Maliye Bakanl - ayakkab v.s almak istiyor. Brezilya da Kahve Muamelat Daha evvel Brezilya n n üç vilayeti taraf n- olunan ipeklerin miktar ve k ymete nazaran Mezkur (bahsedilen) mukavelename Bre- memleketten ç kar lan ipe in kilogram 180 ku- zilya n n kahve muamelat n n dolgunca seyri- rufl ve ithal edilen ipe in kilogram yaln z on iki ne mucip(yol açm fl) olmufltur. EkoStar: Her Cumartesi Çerçeveden Yans malar: 6 Ekim Cuma: Belçika da Demir Piyasas ktisatç : 6 Ekim Cuma: fiu halde memleketimiz en afla cinsten Belçika da demir piyasas ahvali memnuni- EkoGün: Hafta içi her gün: 09.25, 10.40, 11.15, bir miktar ipe e muhtaç olup bunu da biz za- yet verici olup gerek sarfiyat- dahiliye (iç tü , 14.15, 15.15, ruri memelik-i ecnebi yeden celp eyledi ini ketim) ve gerek ihracat için mebzulen (çok) si- Dünya Ekonomisi: Hafta içi her gün: göstermektedir. parifller vukuu buluyor.(gerçeklefliyor) fl Günü: 9 Ekim-11 Ekim Çarflamba kurufl kadard r.

12 Dünya Odalar Kongresi 2007 y l nda stanbul'da yap lacak 5. Dünya Odalar Kongresi 4-5 emmuz 2007 tarihleri aras nda stanbul'da yap lacak. Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray 'nda gerçeklefltirilecek kongere- GÜNDEM ürkiye Omurilik Felçlileri Derne i (OFD) nin bafllatt Akülü ekerlekli Sandalye Kampanyas flu ana kadar 205 kifliyi sandalyelerine kavuflturdu. S rada akülü tekerlekli sandalye sahibi olmay bekleyen yaklafl k bin kifli daha var. OFD den omurilik felçlilerine umut fl nin, haz rl klar oluflturulan organizasyon komitesi taraf ndan yürütülüyor. ürkiye de yaklafl k toplanarak yap lan çal flmalar gözden 150 bin omurilik geçiriyor. Kongrenin tan t m amac yla uluslararas arenadan birçok kuruluflla beraber genifl bir kitleye davet mektuplar ile tan t m broflürleri gönderildi. Bilindi i gibi, ürkiye, Dünya Odalar Kongresi'sinin 5'incisinin stan- MÜRSEL SÖNMEZ Ya mur ve Ramazan Gökyüzünün haline bak l nca ya murun eli kula nda denilebilir. Belki bi- DLEK ÜLKER Komite bu amaçla düzenli aral klarla CAR E VE HAYA SAYFA 12 razdan ya mur bafllayacak ve rutinini bozacak hayat n. S cak olmas n n sonucu olarak belki kaç lmayacak ya murdan felçlisi var Her ama, insiyaki/reflektif/otomat taraf hare- y l trafik kazalar, kete geçip ivecenlefltirecek insanlar. S k - yüksekten düflme, s suya c geçen zaman, ya mur hareketi ile ak c - bal klama atlama, ateflli silah- laflacak. Al al moru mor bir yüzde ya - la yaralanma, ifl kazalar gibi mur tanecikleri sevinçle dans ederken, yüzlerce sebep nedeniyle bu hüzünlü yüze düflen tanecik ac n n foto - rakama 3 ile 5 bin kifli daha raf olarak kalacak. Birine sevinç, di erine kat l yor. hüzün pay edilmifl olacak, hasbelkader. bul'da yap labilmesi için daha önce Omurilik felçlilerinin t bbi, aday olmufltu. ürkiye'nin yan s ra mesleki, ekonomik, sosyal so- Monako ve Slovakya'n n da adayl klar runlar n n çözümü ve yeni aç klanm flt. ürkiye'nin tan t m n omurilik felçlilerinin oluflma- yapmak amac yla Kanada'n n Quebec mas için 1998 de kurulan kentinde düzenlenenen 3. Dünya Oda- ürkiye Omurilik Felçlileri lar Kongresi'ne OBB ve ICC ürkiye Derne i (OFD) de, omurilik zan da kiflisel rengince idrakince yafl yor. Milli Komitesi Yönetim Kurulu Baflkan felçlilerini hayata katmak için oplumsal hayat s radanlaflmaya yüz tut- Rifat Hisarc kl o lu bir heyet ile birlik- çeflitli kampanyalar düzenli- tu unda, beklenen ama yine de beklenil- yor. OFD nin Akülü eker- miyormufl gibi olan Ramazan ay ile can- lekli Sandalye Kakmpanyas l l k kazan yor ülkemizde. te kat lm flt. Kongre s ras nda kurulan OBB stand nda ürkiye'nin tan t m yap lm fl kongre üyeleri için yap lan ve ürkiye'de özel olarak üretilen hediyeler büyük ilgi görmüfltü. Birden çok ülkenin aday olarak ya- Ramazan ay geldi inde de t pk apans z bir ya mur ya m fl da ortal flenli e dönüfltürmüfl gibi heyecanl bir curcuna bafll yor. Herkes her fleyi kendi halince, kavray fl ve alg s nca yaflad gibi rama- Bin y l kadard r bu topraklarda yafla- omurilik felçlilerinin kimseye ihtiyaç duymadan, tek baflla- ürkiye Omurilik Felçlileri Derne i Baflkan Ramazan Bafl, O Baflkan Yalç ntafl a çal flmalar n anlatt. n lan hayat tablolar geçen zamanla yeni- r na d flar ç kmas n, cadde- panya sonucunda flu ana ka- kiye Omurilik Felçlileri Der- kalan ya da annelerinin s r- leniyor ama ana figürler yine ayn yerle- lerde, parklarda baflkas na ih- dar 205 akülü tekerlekli san- ne i Ramazan Bafl, Akülü t nda okula giden çocuklar rinde kal yorlar. Her y l yeniden ayn tiyaç duymadan tek bafllar na dalye ihtiyac olanlara ulaflt - tekerlekli sandalyeler, nor- için bir umut fl oluyor. zevk ve coflku yaflan l yor. dolaflmas n, okula, al flverifle r ld. Ancak yaklafl k 1000 kifli mal tekerlekli sandalyeler- Akülü tekerlekli sandalye Yeryüzünün tek kültür çizgisinde ve r flt Dünya Odalar Kongresi'ne ev sa- gitmelerini ya da bir ifle girip akülü tekerlekli sandalyeye den daha farkl ve ifllevsel. sosyal güvenlik kapsam nda tek bilifl ve inan fl hatt nda esas durufla hipli i yapacak ülkenin belirlenmesi, 15 çal flmalar n k saca sosyal ha- sahip olmak için s rada de iflik ülkenin temsilcisinin yer ald yata kat lmalar n sa lamay 19 kiflilik jürinin verdi i olumlu karar amaçl yor. ile belirlemiflti. Derne in bafllatt kam- Ellerini ya da kaslar n hiçbir bulunmuyor. O nedenle de getirmeye çabalayan ya da bunu ifltahla Omurilik felçlisinin baflka- flekilde kullanamayanlar bu çok az kifli akülü tekerlekli tasarlayanlara inat yerel kültürler varl k- lar na ba ml l n kald rma- sayede hayat n içine kat l - sandalyeye sahip. Biz hem lar n sürdürüyorlar ve zaman n getirdik- y istediklerini söyleyen ür- yor. Kampanya, iflyerlerine devletin yükünü hafifletmek lerine inat insanlar n beklentilerini daha tekerlekli sandalye ile giden hem de bireylerin ihtiyaçlar - bir karfl lama flans elde ediyorlar. ya da iflyerinde sandalyesini n karfl lamak istiyoruz diye kullanarak çal flmak zorunda konufltu. Ne denli küresel kapitalizmin tüketim kriterlerine uygun yeni töreler uydurulursa uydurulsun kadim olan kendini ko- Çorbada sizin de tuzunuz bulunsun rudu u gibi yeniyi de hizaya getirmeyi baflar yor. Her milletin kendince inançlar, efsaneleri ve hurafeleri vard r. nançlar bi- Sadece stanbul dan de il, Edirne den Kars a kadar ürkiye nin her yerinden talep geldi ini hat rlatan Ramazan Bafl, urkcell, elsim ve Avea n n bize tahsis etti i 3430 mesaj hatt ndan her mesaj karfl l 5 YL lik ba flta bulunulabiliyor. Bireylerin bu 5 YL lik ba fl n yan s ra kurum ve kurulufl lar n da katk lar yla ihtiyaç sahiplerine akülü tekerlekli sandalyeleri ulaflt r mak istiyoruz dedi. linç sahipleri için bir ana esin oda, yetkinli in ço u zaman kalk fl noktas olduklar gibi; anlay fl, sezifl, düflünüfl düzeyine göre de kifli ile efsaneler ve mitler düzeyinde buluflurlar. Ne düzey ve ölçüde olursa olsun üzerinde mutab k kal nm fl toplumsal do rular hayat yaflan l r k lar- Bir sandalye hayata döndürüyor lar, töreleriyle, törenleriyle, flenlikleriyle ve cümbüflleriyle... Her fleyi kendi do rular m za döndürmek ve hizam za sokmak fikrinden vaz- Engellilerin sosyal yaflamda fazla yer alamad n n alt n çizen Ramazan geçmedikçe bireysel olarak da toplumsal Bafl, bir akülü tekerlekli sandalyenin bile omurilik felçlilerini hayata ba lad - olarak da rahat edebilmenin yolu yok. Sü- n vurguluyor. EE itim ve ifl hayat n n içinde yer alabilmeleri için baflkala - rekli bir kuflkuculuk yaflayarak, her fleyi r na olan ba ml l ktan kurtulmalar gerekir diyen Ramazan Bafl, sözlerini flu tart fl l r k larak ve tart flarak ve dahi h r Omurilik felci olduktan sonra mesle ini, ifl olana n flekilde tamamlad : O ç kararak yaflamak da keskin sirke kü- kaybetmifl insanlar var. Ülkemizde bir profil çizildi inde engellilerin tüketici püne zarar kapsam nda. oldu unu görüyoruz ancak bir s andalye tedarik etmek bile kiflinin üretici ve Ve herkesin ak dedi ine her zaman ka- çal flan hale gelmesini sa layabiliriz. Biz kampanyaya bafllad m zda bir ra demek de sayg nl m z yerle bir edici akülü tekerlekli sandalyenin fiyat 4500 euro civar ndayd. fiu an bu rakam bir tav r, salt sayg nl m z m huzuru Y L ye inmifl durumda. K sa süre içinde bin kifliyi daha akülü tekerlek - muzu, dengeli düflünme yetimizi de. li sandalyelerine kavuflturaca m z ümit ediyorum. Kendi öz do rular m za iliflkin kuflkular yafl yor ve onlar n devrilmesinden korkuyorsak karfl t düflünce ve do rular kuflku ürkiye Omurilik Felçliler Derne i Ataköy 7-8. K s m, Villalar Karfl s Rekreasyon Alan Afet Yönetim Merkezi Arkas AAKÖY - ISANBUL elefonlar: (0212) Faks: (0212) Web: ele imizde sallayarak kendimizdekini koruma insiyak içine giriyoruz. Kendi do rular m z keyfimizce yaflamak yerine hem kendi keyfimizi hem de baflkalar n n keyfini kaç r yoruz. Ya mur ya yor, ramazan ay geliyor, yüzlerde bir iftar vakti sevinci. Sevinç için bahane k l n nca açl k bile güzellefliyor. Omurilik felçlilerine yard m için: Ve iktisadi hayat da bundan pay n al yor a bofl mesaj gönder 5 YL ba flta bulun! ken ay bitmifl ve üstelik de kofluflturma- Hep bu ay ne yapaca z kuflkusu içindeylardan dolay farkedemedi imiz bir biçimde iyi geçmifl oluyor. Zaman n köflelerine yeni desenler ekleniyor, ya mur gibi, bahar gibi, Ramazan gibi.

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz?

Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Dünya Hububat Pazarında Neredeyiz? Şebnem BORAN 1.Dünya Hububat Pazarı Günümüzde dünyanın stratejik ürün grubunu oluşturan hububat pazarında önemli gelişmeler yaşanıyor. Dünya toplam hububat üretimine

Detaylı

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor

Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Türk İşaret Dili sistemi oluşturuluyor Ekim 14, 2011-2:43:35 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Şahin, ''Bedensel, işitme ve görme özürlüler kendi içinde sınava tabi tutulacak. 2012 yılının ilk çeyreğinde

Detaylı

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR

2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 2. KIRSAL KALKINMA MALİ DESTEK PROGRAMI İLE İLGİLİ SORULAR 1. SORU: Kırsal kalkınma programında sadece eğitim amaçlı projelere destek verileceği yazılmıştır. Uygulamaya yönelik (örneğin, tarımsal ürünlerin

Detaylı

AYDIN TİCARET BORSASI

AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN TİCARET BORSASI AYDIN COMMODITY EXCHANGE MAYIS 2015 TÜRKİYE NİN TEMEL EKONOMİK GÖSTERGELERİ Ata Mahallesi Denizli Bulv. No:18 09010 AYDIN Tel: +90 256 211 50 00 +90 256 211 61 45 Faks:+90 256 211

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri

Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri Ankara Sanayi Odas 2007 Y l Faaliyet Raporu 44. Y l 18 Üye Kay tlar ve Güncelleme fllemleri 18.1 Kay t ve Terkin Üye say m z n artt r lmas na iliflkin yap lan çal flmalar neticesinde, 2007 y l nda 362

Detaylı

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir.

25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Sıkça Sorulan Sorular Başvuru Başvuru ne zaman bitiyor? 25 Nisan 2016 (Saat 17:00 a kadar) Pazartesi de, postaya veya kargoya o gün verilmiş olan ya da online yapılan başvurular kabul edilecektir. Bursluluğun

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İnşaat Sanayi KSO da buluştu

İnşaat Sanayi KSO da buluştu Ayakkabı ve tekstil sektör toplantısı yapıldı. Sektörlerin sorunları ve çözüm önerilerinin konuşulduğu toplantı geniş bir katılımla gerçekleşti İnşaat Sanayi KSO da buluştu KSO Başkanı Kütükcü, Sektörlerimizi

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 30 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Japonya Merkez Bankası (BoJ) faizlerde değişikliğe gitmedi Japonya Merkez Bankası (BoJ), 8 e 1 oy çokluğuyla para politikasında değişikliğe gitmeme kararı

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında.

ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler Hakkında. 04.06.2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/79 KONU: Yurt DıĢında GerçekleĢtirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesine ĠliĢkin Usul Ve Esaslarda Yapılan DeğiĢiklikler

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

Girişimcileri destekleyen

Girişimcileri destekleyen Girişimcileri destekleyen kurum ve kuruluşlar KONUYA BAŞLARKEN 1. 2. Girişimci adayları kuracakları işlerle ilgili ne gibi desteklere ihtiyaç duyarlar? Kredi, hibe, teşvik kavramları size ne ifade etmektedir?

Detaylı

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ

ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ GENEL SEKRETERLİĞİ Sayı : TİM.AİB.GSK. ARGE/ 000699 01/03/2013 Konu : Sirküler. ANTALYA İHRACATÇILAR BİRLİĞİ ÜYELERİNE SİRKÜLER 2013 / 070 Sayın Üyemiz, 1. Sevk Öncesi İhracat

Detaylı

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER

T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU BA VURUDA STEN LEN BELGELER T.C. ZONGULDAK VAL L ÇEVRE VE EH RC L K L MÜDÜRLÜ Ü mar skan ve Kooperatifler ube Müdürlü ü H ZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDA A SUNULAN H ZMET N ADI BA VURUDA STEN LEN BELGELER H ZMET N TAMAMLANMA

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI

JEAN MONNET BURS PROGRAMI 2016-2017 AKADEMİK YILI FARKINDALIK ARTIRMA TOPLANTILARI Burs Programı Türkiye nin Avrupa Birliğine tam üyelik sürecinde kamu kurum ve kuruluşlarından özel sektöre, sivil toplum örgütlerinden üniversitelere önemli görevler düşüyor. Bu sebeple, toplumun her

Detaylı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 06.10.2008/160 ĐŞVERENLERE VERĐLEN DEVLET YARDIMI, TEŞVĐK VE DESTEKLERDE SOSYAL GÜVENLĐK KURUMUNDAN ALINACAK BORCU YOKTUR BELGESĐNĐN DÜZENLENMESĐNE ĐLĐŞKĐN USUL VE ESASLARA DAĐR TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı

Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı Başkan Acar Bursa da Sosyal Güvenlik Reformunu Anlattı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI FATİH ACAR: - 2008 YILINDA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR SOSYAL GÜVENLİK SİSTEMİNİN TEMELLERİ ATILDI - İLAÇ VE TIBBİ MALZEME KONUSUNDA

Detaylı

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu tmmob makina mühendisleri odası ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ KÜÇÜK SANAYİ SİTELERİ TEKNOPARKLAR Oda Raporu Hazırlayanlar Yavuz BAYÜLKEN Cahit KÜTÜKOĞLU Genişletilmiş Üçüncü Basım Mart 2010 Yayın No : MMO

Detaylı

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER

BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER BÜTÇE HAZIRLIK ÇALIŞMALARINDA KULLANILACAK FORMLARA İLİŞKİN BİLGİLER Kuruluşlar bütçe hazırlık çalışmalarında bu bölümde örnekleri yer alan formları, aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar doğrultusunda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ

BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ BATI AKDENİZ KALKINMA AJANSI (BAKA) KALKINMA AJANSI DESTEKLERİ Sinan MESUTER Eylül 2012 SUNUM PLANI I. PROJE TEKLİF ÇAĞRISI YÖNTEMİYLE SAĞLANAN DOĞRUDAN FİNANSMAN DESTEĞİ II. DOĞRUDAN FAALİYET DESTEĞİ

Detaylı

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland.

Banka Kredileri E ilim Anketi nin 2015 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 10 Nisan 2015 tarihinde yay mland. 21 OCAK-MART DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 21 y ilk çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 1 Nisan 21 tarihinde

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ ADANA KENT SORUNLARI SEMPOZYUMU / 16 2008 BU BİR TMMOB YAYINIDIR TMMOB, bu makaledeki ifadelerden, fikirlerden, toplantıda çıkan sonuçlardan ve basım hatalarından sorumlu değildir. ADANA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73

Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 Eylül 2010 k EKONOMİK FORUM 73 SEKÖR >> OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, sağlık politikalarını görüştü OBB ürkiye Sağlık Kurumları Meclisi, OBB Merkez Bina da bir araya geldi. Meclis toplantısında

Detaylı

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru

Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru 1 ayda, 61 bin km yol 85 saatlik uçufl süresi ile Prof. Haberal dan Uluslararas Bilimsel Etkinlik Rekoru Baflkent Üniversitesi Kurucusu ve Kurucu Rektörü Prof. Dr. Mehmet Haberal, dünyan n en büyük cerrahlar

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER

YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER YÜKSEK ÖĞRENĐM KREDĐ VE YURTLAR KURUMU (YURTKUR) HAKKINDA GENEL BĐLGĐLER Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR), yüksek öğrenim gören öğrencilere burs ve kredi vermek, yurtlar yaptırmak ve yurt

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015)

Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) 2 Mart 2015 Altın Piyasası Haftalık Temel ve Teknik Görünüm (2-6 Mart 2015) Hafta başında Yunanistan meselesinde çözüme yaklaşıldığı yönünde haberlerin ardından altın fiyatlarında aşağı yönlü baskı hakim

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar

3201 Debagatte Kullanılan Bitkisel Menşeli Hülasalar Ve Türevleri. 3202 Debagatte Kullanılan Sentetik Organik, Anorganik Maddeler Müstahzarlar SEKTÖRÜN TANIMI 32. fasılda ağırlıklı olarak çeşitli boyayıcı ürünler olmakla birlikte, deri ve deri işleme sektöründe (debagat) kullanılan malzemeler, macunlar vb. ürünler de söz konusu faslın içerisinde

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU

KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU KURUYEMİŞ SEKTÖR RAPORU Ocak 2016 Kuruyemiş sektörü geçtiğimiz sezon kuraklı ve don gibi olumsuz koşullar nedeniyle rekoltelerde düşüş yaşarken fiyatlarda önemli artışlara sahne olmuştur. Geçtiğimiz yıl

Detaylı

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848

Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar. Bakanlar Kurulu Kararı -BKK. Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı. Resmi Gazete Sayısı: 26848 Hayvancılığın Desteklenmesi Hakkında Karar Bakanlar Kurulu Kararı -BKK Tarih: 15 Nisan 2008 - Salı Resmi Gazete Sayısı: 26848 Karar Sayısı: 2008-13489 15 Nisan 2008 SALI Resmi Gazete Sayı : 26848 BAKANLAR

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI

17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI 17-19 EYLÜL 2010 TARİHLERİ ARASINDA MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİN DE YAPILAN ADIM ÜNİVERSİTELERİ İDARİ GRUP TOPLANTI KARARLARI GENEL SEKRETERLER TOPLANTI TUTANAĞI 1-Bilginin elektronik ortamda paylaşımı

Detaylı

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr

Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği / www.tobb.org.tr Ekonomik Rapor 2011 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 67. genel kurul 49 50 2. ULUSLARARASI MAL PİYASALARI 2008 yılında ABD de ipotekli konut kredisi piyasasında ortaya çıkan ve hızla tüm dünya ekonomilerinde

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ

KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ZİYARETİ Odamız Yönetim Kurulu Başkanı Ekrem Demirtaş, Meclis Başkanı Rebii Akdurak, Yönetim Kurulu Üyeleri Mert Pala, Mustafa Tüzün ve İTO Dış İlişkiler Masası Şefi Pınar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete

ın Kısa süre içinde çıkacak mesajını verdiği karar Bakanlar Kurulu ndan geçti ve Resmi Gazete 30 Kasım a kadar yapılacak yat satışlarında yüzde 8 lik sıfırlandı, yüzde 18 den 1 e indirildi. kararı de yayınlandı. Türk yat sahipleri yüzde 27.4 yerine yüzde 1 rgiyle ruhsat alabilecek. Ancak sürenin

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ

DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ DOKAP EYLEM PLANI (2014-2018) YEREL DÜZEYDE KURUMSAL KAPASİTENİN GELİŞTİRİLMESİ Eylem TAŞRA TEŞKİLATI KK 1.1 İl müdürlüklerinin eğitim ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim Aile ve Sosyal Politikalar Gıda Tarım

Detaylı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı

Sizleri, M. Mehdi EKER Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sizleri, T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımız ev sahipliğinde 13-15 Haziran 2013 tarihleri arasında Adana da gerçekleştirilecek olan Ulusal Kamu Yatırımlarında Arazi Toplulaştırma Faaliyetlerinin

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları,

Birim: Üniversiteye bağlı Fakülte, Enstitü, Yüksekokul, Merkezler ve Laboratuvarları, ADANA BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETMESİ ÇALIŞMA YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- Bir Yönergenin amacı, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununun 58.

Detaylı

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ekim. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ekim Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Ekim de tüketici güveni arttı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından bugün açıklanan verilere göre, Tüketici Güven Endeksi Ekim ayında bir önceki aya

Detaylı

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

GALATA YATIRIM A.Ş. Halka Arz Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU SAN-EL MÜHENDİSLİK ELEKTRİK TAAHHÜT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 22-11-2013 Fiyat Tespit Raporu DEĞERLENDİRME RAPORU İş bu rapor, Galata Yatırım A.Ş. tarafından, Sermaye Piyasası Kurulu nun 12/02/2013 tarihli ve 5/145 sayılı kararında yer alan; payları ilk kez halka

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı

Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Yerli kaynak aramalarına ayrılan pay 12 kat arttı Ocak 12, 2012-1:38:25 Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, hidroelektrik santrallerine (HES) karşı çıkanlar bulunduğunu belirtti. Enerji ve Tabii

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği,

FAALİYET RAPORU. Tarım ürünlerimiz Ukrayna da. Birliği, İla Foods Ltd., Legnar İthalat İhracat Ltd., Akdeniz. İhracatçıları Birliği, KIBRIS TÜRK SANAYİ ODASI FAALİYET RAPORU Bu sayıda: Yıldızlara İlk Işık Genç Profesyoneller den 2 DEİK eğitimine katıldık 2 KTSO ile TSE arasında Hizmet Protokolü imzalandı 3 Odamızın Yerli Malı Haftası

Detaylı

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu

T.C. BİLECİK İL GENEL MECLİSİ Araştırma ve Geliştirme Komisyonu Rapor No:01 Rapor Tarihi: 10.03.2011 muz İl Genel Meclisimizin 01.03.2011 tarih ve 2011/33 sayılı kararı doğrultusunda 08-09-10 Mart 2011 tarihlerinde toplanmıştır. İdaremiz araç parkında bulunan makine

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ

BOLU ÇĠMENTO SANAYĠĠ A.ġ. ESAS SÖZLEġME DEĞĠġĠKLĠK METNĠ Amaç ve Konusu: ESKĠ METĠN Amaç ve Konusu: YENĠ METĠN Madde 3 Şirketin amacı ve faaliyet konuları şunlardır: A- Türkiye de çimento ve hazır beton üretimi için gerekli tesis ve fabrikaları kurmak, B- Üretilen

Detaylı

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU

Ocak. Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU 22 Ocak Günlük Araştırma Bülteni Gün Sonu RAPORU Merkez bankalarının ayrışması devam edecek Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Mario Draghi bu sabah saatlerinde Davos ta gerçekleştirilen Dünya Ekonomi

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi

Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi Hakan Yusuf GÜNER Afyonkarahisar Valisi EYLÜL 2014 Çevresi hakkında duyarlı, Ortak değerlere katkı sağlayan, Kirliliğin kaderimiz olmadığının farkında olan bedenen sağlıklı bireylerden oluşan bir toplum

Detaylı

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren

Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV. Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun. Kapak Can Eren Genel Yay n S ra No:148 2009/14 Cep Kitapl : XLV ISBN No: 978-99-44-234-22-1 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Can Eren Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ

İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ İZMİR TİCARET ODASI MİDİLLİ İŞ VE İNCELEME GEZİSİ 14-15 HAZİRAN 2013 DIŞ EKONOMİK İLİŞKİLER VE ULUSLARARASI ORGANİZASYONLAR MÜDÜRLÜĞÜ Hazırlayanlar: Gündem Kont, Mine Güneş, Ahmet Toprak Dış İlişkiler

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 16 Mayıs 2013 PERŞEMBE Sayı : 28649 YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ MİLLETLERARASI ANDLAŞMALAR Karar Sayısı : 2013/4631

Detaylı

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET:

PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI. Sefer BÜTÜN. EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: PORTFÖY ÜRETİM ŞİRKETLERİNİN OLUŞTURULMASI VE ELEKTRİK ÜRETİM ANONİM ŞİRKETİNİN YENİDEN YAPILANDIRILMASI Sefer BÜTÜN EÜAŞ Genel Müdürü ÖZET: Mülkiyeti kamuya ait işletme hakları özel sektöre devredilmemiş

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu

BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu BSO Başkanı Uğur ve BTSO Başkanı Burkay iki kentin sanayisi için yapılacakları konuştu Balıkesir Sanayi Odası (BSO) Başkanı İsmail Uğur, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay'ı ziyaret

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR

İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR İHALE İLANI DENİZ ALANLARINDA VERİ TOPLAMA İŞİNDE KULLANILMAK ÜZERE DESTEK GEMİSİ HİZMET ALIMI İHALESİ YAPILACAKTIR 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı: Türkiye Petrolleri

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı