stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor"

Transkript

1 Şanlıurfa nın eğitimsever köyü 02 Aşağı aşlı köyü sakinleri, eğitime düşkün olmakla övünüyorlar. Bugüne kadar köyden 30 kişi üniversiteden mezun olurken, 28 genç de halen üniversitelerde okuyor. Kırsal kalkınmaya hibe desteği Savunma sanayii gelişme içinde Kırsal kalkınma projeleri ile, tarım ürünlerinin depolanması, işlenmesi, değerlendirilmesi ve pazarlamasına yönelik yatırımlar hibe ile destekleniyor. İzlenen politika çerçevesinde savunma sanayindeki yerli firma sayısı 200'ü geçerken, bunların savunma sanayi ürünü ihracat potansiyeli de 2 milyar doları buldu. üccar, milletin eme i ve üretimini eline ve zekas na 188 S A 2 k ymetlendirmek için emniyet edilen ve bu SI NB U L C ARE A OD emniyete liyakat göstermesi gereken adamd r. ISSN Eylül 2006 YIL: 51 SAYI: 2426 O üyeleri, yeni stanbul plan için önerilerde bulundu O nun giriflimleri meyvelerini verdi: Yurtd fl harc n n düflürülmesi için çal flma yap l yor stanbul tcaret odas yay n stanbul icaret Odas n n (O) yak ndan takip etti i ve kald r l- stanbul 2023 uzlafl yla planlan yor mas yönünde yo un giriflimler- lanan ''Küresel Rekabet Raporu '' isimli resmi müracaatla yurtd fl ç k fl harçlar - rapor yay mland. Rapora göre, ürkiye 125 ülke n n kald r lmas ile ilgili talepte bulunurken, aras nda s ras yla Çin, Maritus, Kazakistan, yan t bizzat Maliye Bakan ndan geldi. Ma- Panama ve Meksika'n n ard ndan 4,14 endeks ile liye Bakan Kemal Unak tan, yurtd fl ç k fl 59. olurken, ürkiye'yi Jameika, El Salvador, Rus- harçlar n n düflürülmesine yönelik bir çal fl- ya izledi. Böylelikle endeks s ralamas nda ür- ma içinde olduklar n duyurdu. Bakan Una- kiye, geliflen piyasa ekonomileri aras nda yer k tan, gazetelere yans yan demecinde, alan Brezilya, Arjantin gibi ekonomileri geride Yurtd fl na ç k flta al nan 70 YL lik har- b rakm fl oldu. c n 15 YL ye indirilerek tüm istisnalar n kald r lmas için bir çal flma yap yoruz. 6. sayfada ndirimli sat fllar düzenleyen yasa teklifine O dan destek Milletvekili Dr. Gülseren opuz taraf ndan haz rlanan yasa teklifinin gerekçesinde, ülkemizde indirimli sat fllarla ilgili bir yasal bir düzenleme bulunmamas nedeniyle iflyerlerinin, düzensiz ve kurals z indirimli sat fl yapabildi i kaydedildi. Bu durumun bir taraftan piyasalarda düzensizlik oluflturdu u di er yandan da tüketicileri yan lt c etkiler stanbu l Çevre Düzeni Plan, O da düzenlenen ve stanbul Büyükflehir Belediyesi yetkililerini de kat ld klar toplant da ele al nd. tiraz süresi 28 Eylül de sona eren plan, 2023 y l na kadar olan sürede stanbul da nerede, ne tür yap lanmalar n olaca n ortaya koyuyor. stanbul Büyükflehir Belediyesi flamak büyük bir nimet. Her nimetin de bir stanbul l Çevre Düzeni Plan na göre il Genel Sekteri Mesut Pektafl ve külfeti vard r. stanbul un özel sektörü ola- 8 bölümden oluflacak. Bu bölümlendirmede Büyükflehir Belediyesi yöneti- rak büyük bir özveri ile stanbul u daha ekonomik faaliyet sektörleri, sosyal yaflam cileri, stanbul icaret Odas iyiye götürmek için çal flanlara teflekkür sektörleri ve ifllevsel ba lant sektörleri gibi borçluyuz dedi. yeni oluflumlar dikkat çekiyor. Kent içindeki (O) Meclis ve Komite üyeleri ile bir araya gelerek,flehrin sorunlar n n ve yeni çevre pla- oplant n n sabah oturumunu O Yöne- sanayi iflgücü, metropoliten alan içindeki ka- n n n n ele al nd bir toplant yapt.oplan- tim Kurulu Baflkan Yard mc s brahim Ça - pasitesi dolmam fl sanayi alanlar na kayd r - t n n aç fl konuflmas n O Yönetim Kurulu lar yönetti. Ça lar, stanbul un sorunlar n lacak. Gebze, Çerkezköy, Çorlu gibi alanlar Baflkan Murat Yalç ntafl yapt. O nun da- yaflayan ve çözen taraflar n bir arada bulun- stanbul a yönelecek sanayi yat r mlar için ha önce de stanbullu ifl adamlar ile Büyük- mas n n önemine de inerek, Daha önce tampon bölgeler olacak. Sanayi stratejileri meydana getirdi i belirtiliyor Kanun teklifi flehir Belediyesi yöneticileri ile üyelerini bira- yapt m z O, BB toplant lar ndan al - çerçevesinde ileri teknoloji kullan m, tekno- ile ilgili görüfllerini aç klayan stanbul icaret raya getirdi ine vurgu yapan Baflkan Yalç n- nan sonuçlar memnuniyet verici oldu flek- parklar, kobilerin desteklenmesi, sanayi Odas (O) Baflkan Murat Yalç ntafl, uzun tafl, bunun kentin sorunlar n n çözülmesinde linde konufltu. alanlar n n farkl laflt r lmas, çevre dostu ha- süreden beri, indirimli sat fllar n yasal bir dü- çok etkili olaca na inand n vurgulad. oplant da söz alan meclis ve komite üye- zenlemeye kavuflturulmas yönünde çal fl- Yalç ntafl, stanbul un zorlu u; büyüklü- leri, sorunlar n ve stanbul l Çevre Düzeni malar yapt klar n ve giriflimlerde bulunduk- ünden ve tarihinden geliyor. Bu kentte ya- Plan ile ilgili önerilerini dile getirdiler. line getirilmesi gibi bir tak m yenilikler uygulamaya gerilecek. Haberi 8. sayfada lar n hat rlatarak, BMM ye sunulan yasa teklifinin O nun görüfllerine paralel oldu unu söyledi. 6. sayfada hracata ilk ad m program n n 3. etab bafll yor Havadaki rekabet sektörü büyüttü ktisadi Araflt rmalar sürede çarp c sonuçlar ortaya Vakf n n (AV) stan- koymufltur.ç hatlarda yolcu ta- bul icaret Odas nda fl mac l n n özel sektör kuru- düzenledi i seminerde, sivil ha- lufllar na aç ld ilk y l olan 005 y l ndan beri stanbul icaret va tafl mac l sektöründe ser te tafl nan yolcu say s 9 Odas taraf ndan baflar yla yürü- bestleflme ve rekebetin güncel ge- milyonlardan 14 milyonlara tülmekte olan küçük ve Orta Öl- liflmeleri ve yans malar tart fl ld. yükselmifl, 2005 te de tafl nan çekli flletmelerimize (KOB) ihracatç olma AV Baflkan Prof.Dr. M.Or- yolcu say s neredeyse 20 milyo- ve yeni pazarlara aç lma f rsat yaratan h- han Dikmen, sivil hava tafl mac - na ulaflm flt r. Görülüyor ki, racata lk Ad m Program n n üçüncü etab l n n bütün dünyada bir de i ten 2004 e kadar tafl nan yeni firmalar n kat l m ile Kas m ay nda flim ve dönüflüm yaflad n, pi- yolcu say s yüzde58, gerçeklefl- bafllayacak. Bugüne kadar 60 firmaya ulus- yasalar n serbestleflti ini ve reka- tirilen uçufl say s da yüzde 25 lararas pazarlara aç lmalar nda yard mc betin artmas n n sektörü ekono- oran nda artm flt r y l n n olan hracata lk Ad m Program n n tan t - mik yap c önemli ölçüde de ifl- büyüme rakamlar da bir o ka- m için 10 Ekim 2006 tarihinde saat 10:30- tirdi ine iflaret etti. dar etkileyicidir.yolcu say s nda 2 12:00 aras nda bir Bilgilendirme oplant s Seminerde konuflan Rekabet yüzde38, uçufl say s nda yüzde düzenlenecek. oplant ya kat l m ücretsiz Kurumu Baflkan Mustafa Parlak 33 art fl.Bir geliflme de fludur: olup, ya da numara- da flu bilgileri verdi: Uçaklar n doluluk oranlar ade- l telefonrlara müracaat edilmesi gerekiyor. aris te yap lan Midest Uluslararas Yan Sanayi Fuar na ülkemizin milli ifltirakini bu y l da O gerçeklefltirecek. Geçen y l 42 ayr ülkeden 2000 e yak n firman n kat ld fuar bu sene, 7 ile 10 Kas m tarihlerinde yap lacak. ürkiye nin fuardaki milli ifltiraki en az 9 metrekarelik standlarla olacak. O taraf ndan fuarda kat l mc lara, stand infla ve dekorasyonu,sergi mallar n n nakliyesi ve gümrük ifllemleri, mallar n sigorta ifllemleri, fufar katolo unda firma bilgilerinin yer almas hizmetleri verilecek. KOSGEB in sa lad yüzde 65 ve DM nin sa lad yüzde 50 oran ndaki destekler bu fuar için de geçerli. Fuar kat l m için baflvuru adresi: stanbul icaret Odas ürk Yan Sanayi Borsas - el : P gili olarak çeflitli düzenlemeler öngören bir yasa teklifi sunuldu. stanbul 12. sayfada Midest Yan Sanayi Fuar na kat l m imkân Öneri Baflbakanl kta de erlendiriliyor. Küresel Rekabet Endeksi s ralamas n- Dünya Ekonomik Forumu taraf ndan haz r- O, geçti imiz aylarda Bakanl a yapt - kanl na, indirimli sat fllar ile il- her y l geleneksel olarak yay mlanan s ralamas nda 12 basamak yükselerek 59. oldu. li olarak Maliye Bakanl harekete geçti. ürkiye Büyük Millet Meclisi Bafl- D ünya Ekonomik Forumu taraf ndan da ürkiye ata a kalkt. ürkiye bu y l rekabet de bulundu u, yurtd fl ç k fl harçlar ile ilgi- Harc indirebiliriz dedi. ürkiye, dünya rekabet liginde 12 basamak yükseldi ç hatlarda 2003 y l n n sonlar nda bafllayan rekabet, k sa ta s çram flt r. Haberi 3. sayfada Seri ilanlar n z ücretsiz yay nl yoruz stanbul icaret Odas üyelerine yeni bir hizmeti ücretsiz olarak sunmaya bafll yoruz. O üyeleri, sat l k-kiral k veya devren gayrimenkul, fabrika, iflletme, araç-gereçlerle ilgili duyurular n, eleman veya ifl arama ve benzeri isteklerini, ticaret sicil (Oda kay t) numaras, ilan konusu ve haberleflme bilgileri ile birlikte bize iletmeleri halinde gazetemizde, ücretsiz olarak yay nlatma imkan bulacaklar. Üyelerin duyurular n iletebilecekleri kanallar flöyle: Faks: E- posta: veya elefon: / / thalat yüzde 18.1 ihracat yüzde 17.4 artt Haberi 10. sayfada AV Baflkan Prof. Dr. M. Orhan Dikmen in (sa da) baflkanl ndaki toplant da, Rekabet Kurumu Baflkan Mustafa Parlak (solda) ürk hava tafl mac l n n rekabetten kazançl ç kt n söyledi. O BLG HAI

2 SAYFA 2 GÜNCEL ad m ad m anadolu Anadolu dan baflar öyküleri Hay rsever gurbetçi bu kez yurt yapacak H Osmaniye'nin y ld z parl yor Harita: brahim KARAKAfi ollanda'da yaflayan Ga- vek z ö rencilerin bar naca ziantepli Ayvaz Bur- yurdun, 4 bin 200 metrekare ka- kan, geçen y l bafllad pal alan üzerine kurulmas ve 5 24 derslikli okulun yap m n n ar- katl olmas öngörülüyor. çin- d ndan bu kez 200 ö renci kapa- de, revir, kütüphane, çal flma siteli yurt yapmak için Milli E i- odalar, kantin, sosyal ve kültü- Elaz, Devlet Planlama eflkilat (DP) rapo- tim Bakanl ile protokol imzala- rel faaliyetlerin yap labilece i 2 runa göre, geliflme ve kalk nmaya en müsait 7 d. Gaziantep Milli E itim Müdü- çok amaçl salon ile ö rencilerin metropolitan ilden biri. eflvik Yasas n n sa lad - rü Süleyman fiiflman, yapt çeflitli sosyal ihtiyaçlar n karfl - imkanlar ile 35 yeni sanayitesisi yat r m için aç klamada, 26 y ld r yurt d fl n- layacaklar tesislerin yer ald çal flma bafllatt. Bir k sm inflaat bir k sm proje da yaflayan Ayvaz Burkan' n, ge- 200 kifli kapasiteli yurdun 2008 safhas nda olan bu iflletmelerin büyük ço unlu- çen y l do um yeri olan fiahinbey y l nda tamamlanmas planlan - unun 2007 y l ikinci yar s nda faaliyete geçmesi ilçesi Burç beldesinde bir okul yor. Yurtta, ayr ca engelli 4 ö - bekleniyor. 3 adet imalat sanayi bölgesi ve hay- yapt rmak istedi ini bildirmesi rencinin kalabilece i özel dona- van organize sanayi bölgesinde toplam 77 sanayi Adana, kuzeyinde Kahraman- üzerine 24 derslikli çok programl n ml 4 oda ve inifl ç k fllar için kuruluflu faaliyetini sürdürmekle birlikte ilde marafl illeriyle çevrili Osmani- lise inflaat için protokol yap larak asansör yer alacak. Yurdun bu- toplam 398 KOB statüsünde iflletme faaliyette ye'nin kötü kaderinin de iflme- inflaat çal flmas na baflland n günkü birim fiyatlar yla 1 mil- bulunuyor. ye bafllad n söyledi. belirtti. Geçen y ldan beri devam yon 600 bin YL'ye mal olmas flsizlikte 81 il aras nda fi rnak'tan sonra ikinci s rada yer alan Osmaniye'nin, teflvikli iller kapsam na al nmas, BC Ham Petrol Boru Hatt 'n n devreye girmesi, skenderun Demir Çelik Fabrikalar 'n n üretim ata ve ulafl mdaki avantajlar yla yat r mc n n ilgi oda oldu u bildirildi. Osmaniye Valisi Zübeyir Kemelek, do usunda Gaziantep, güneyinde Hatay, bat s nda Kemelek, Osmaniye'nin tefl- eden lise inflaat n n fiziki olarak vikli iller kapsam na al nmas - yüzde 50'sinin tamamland n n n kent ve kent halk için yeni belirten fiiflman, flöyle konufltu: bir bafllang ç oldu unu, ard ndan Bakü-iflis-Ceyhan (BC) Ham Petrol Boru Hatt 'n n devreye girmesi ve SDEMR'in üretim ata n n yöreye olumlu fianl urfa n n e itimsever köyü Elaz, hemflerilerini yat r ma bekliyor Elaz icaret ve Sanayi Odas Yönetim Kurulu Baflkan Suat Öztürk, ilin ekonomi ve sanayisi- bekleniyor.'' Ayvaz Burkan da yapt ni k saca de erlendirerek flu aç klamalar yapt : aç klamada, köylü çocu u oldu- Bölgenin en önemli hayvanc l k merkezi Ayvaz Burkan, bu y l yaz ta- unu, 24 y l önce ifl bulmak için olan Elaz, bugün ürkiye de bir ilk olan Hay- tilini geçirmek üzere geldi i Ga- Almanya'ya gitti ini, daha sonra van Ürünleri Organize Sanayi Bölgesi ne sahip. ziantep'te bizleri ziyaret edip, Hollanda da iflçi olarak çal flmaya Il man iklimi ile tar m Burç beldesine çevre köylerden devam etti ini belirtti. alan nda da özellikle gelen ö rencilerin kalacak yerle- Çocuklu umdan beri hep ba c l k ile öne ç k yor. anl urfa n n Siverek ilçesi- rencilerin ihtiyaçlar n karfl lamak ri olmad için, bu sorununda çal flt m. Üzerimde hep aile yü- Mermer sektöründeki nin Afla afll köyü sa- için Afla afll E itimve Kültür çocuklar n e itimini olumsuz kü vard. Hem aileme bakt m, h zl geliflme ile birlikte kinleri, e itimli ve e itime Derne i ad yla bir de dernek kuran yönde etkiledi ini belirtip bir- hem de insanlara yard m eli bu alanda önemli bir sa- otobana ve skenderun Körfe- düflkün olmakla övünü- köylüler, Dernek kanal yla, köyle- çok çocu un aileleri taraf ndan uzatt m diyen Burkan, geçen nayileflme yaflan yor. Ha- zi'ne ba lant s oldu unu ifade yorlar. Bugüne kadar köyden 30 kifli rindeki e itim düzeyini ilkö re- okula gönderilmedi ini, soru- y l do du u beldeye geldi inde len 100 ün üzerindeki fa- eden Kemelek, Büyük üysüz üniversiteden mezun olurken, 28 köy- timden, üniversiteye kadar en iyi nun çözümü için bir yurt yapt r- derslik sorunu yüzünden birçok al mermer oca nda ç - Köyü mevkiinde faaliyet göste- lü genç de halen çeflitli üniversitelerde hale getirmek için çal flaca z. mak istedi ini söyledi. Gazian- ö rencinin okuyamad n gö- kart lan bloklar 20 ayr ren bölgenin, 29 Ocak 2004 tari- yüksek ö renim görüyor. katk sa lad n ifade etti. Kentin bir baflka avantaj n n Organize Sanayi Bölgesi'nin, fi Suat Öztürk Gençlerimiz, bugüne kadar yüzü- tep Valisi Süleyman Kamç 'n n rünce yüre inin burkuldu unu, tesiste iflleniyor. Hizmetler sektöründe de öne hinde teflvik kapsam na al nma- Köydeki e itim kalitesini daha müzü ak ç kard. Bundan sonra da da onay n alarak yurdun yap - bunun üzerine çok programl li- ç kan ilimiz,bölgenin en önemli sa l k ve e i- s n n ard ndan bölgeye yat r m- da yükseltmek, yurdun dört taraf n- üniversiteli genç say m z en tepe- m için hay rsever Ayvaz Burkan se yap m için kollar s vad n tim merkezi haline geldi. Özellikle sa l k ala- c ilgisinin bafllad n kaydetti. daki üniversitelere devam eden ö - lere ç karaca z diyorlar. ile protokol imzalad k. Erkek söyledi. n nda büyük yat r mlar yap l yor. lin kronik sorunlar n n büyük bir k sm n n afl ld n kaydeden Öztürk, 2007 y l nda yeni Makineli hasat ''100 bin ton'' pamu u kurtard lle toplanmaya oranla daha ekono- E büyük tasarruf sa layan makineli pamuk hasad, bu y l aniden bafllayan ya fllar nedeniyle ürünün önemli bölümünü tarlada kalmaktan kurtard. ürkiye genelinde bu y l ekim alanlar, geçen y la göre yüzde 30 art fl gösterenpamuktan yüksek rekolte beklenirken, son günlerdeki ya fl, toplama iflini tar m iflçileri- PLAFOR M için büyük önem tafl yan Kuzova Sulama Proje- kat çeken Coflkuntuncel, flunlar kaydetti: Bu y lki al mlarda elle ve makine ile toplama aras nda fiyat fark olufltu. Makineyle toplanan pamuk elle toplanana oranla yaklafl k yüzde 15 daha iyi fiyat buluyor. Hem ya mur yemifl hem de elle toplanm fl pamuk ise yüzde 30 de er kaybediyor. Bu nedenle makineli hasat çiftçiye her yönden kazand r yor.'' mik oldu u kadar zamandan da ne b rakan üreticinin gecikmesine ve ürünün ya mur yemesine yol açt. Adana icaret Borsas (AB) Baflkan Fethi Coflkuntuncel, yapt aç klamada, pamukla sembolleflen Adana'da da ekim alanlar n n 5 bin hektara yükseldi ini bildirdi. Her y l pamuk toplama sezonundaki mevsim de iflimi nedeniyle yaflanan ani hava de iflimleri ve ya fl n büyük risk oldu unu ifade eden Coflkuntuncel, bunu ortadan kald rman nyolunun makineli hasatta oldu- pistin hizmete aç lmas bekleniyor. Sulu tar m Coflkuntuncel, pamuk ekim alanlar ndaki art fl n, y llard r kapasitesinin yar s n unu, ancak baz üreticilerin makine s k nt s nedeniyle hasad yine tar m iflçilerine yükledi ini ifade etti. Coflkuntuncel, yörede eylül ay bafl nda bafllayan pamuk hasad nda 290 bin ton rekolte beklediklerini, bugüne kadar bunun bin to- nunun hasat edildi ini belirterek, ''oplama iflinin yüzde 60-70'i makineyle yap ld. Makineli hasat olmasayd yaklafl k 100 bin ton ürün daha tarlada ya mur yiyecekti'' dedi. Makineli hasad n hem daha ekonomik hem de zamandan tasarruf sa lad na dik- si nin birinci merhalesi tamamlanm fl ve ilk etapta 5 bin hektar alan suya kavuflmufltur. Projenin iki y l içerisinde tamamlanmas hedefleniyor de bafllamak üzere 2011 y l na kadardo algaz da t m n n tamamlanmas protokol alt na al nd dedi. lin kalk nma ve geliflmesine önemli bir katk sa layan 5350 say l eflvik Yasas kapsam na bir y l gecikmeli de olsa ilin dahil edildi ini belirten Suat Öztürk aç klamalar n flöyle sürdürdü: Elaz Valili i, F rat Üniversitesi ve Elaz kullanan ç rç r fabrikalar na da yeniden es- icaret ve Sanayi Odas öncülü ünde Elaz l - ki günlerini yaflatt n bildirdi. lar Bulufluyor slogan ile Elaz d fl nda bulu- Dokuma sektörünün birinci aflamas n nan ve bilgi ve sermaye birikimleri ile bugün meydana getiren temel bir sanayi kolu olan önemli noktalara gelmifl olan Elaz l lar n ilgi- ç rç r sanayinin tam kapasite çal flmaya bafl- sinin yeniden Elaz a çekilmesi için bir proje lad n ifade eden Adana icaret Borsas bafllat ld. Bu proje ile ülkemizin bat s nda ya- (AB) Baflkan Fethi Coflkuntuncel, ''Sade- flayan Elaz l lar ile ülke d fl nda bulunan Ela- ce il merkezinde 13 ç rç r fabrikas tam ka- z l lar n kendi illerinde yat r ma özendirilmesi pasite çal fl yor. 24 saat mesai yapanlar bile için bir dizi etkinlikler yap l yor. Bu etkinlikten var'' dedi. de teflvik uygulamalar ndan da çok umutluyuz. Ekim ay n n gündemi hem yüklü, hem belirleyici Prof. Dr. KEREM ALKN Yabanc say s h zla art yor ürkiye'de, bu y l n temmuz ay sonu itibar yla yabanc sermayeli flirket ve flube say s 11 bin 208'e ulafl rken, 2 bin 391 yerli sermayeli flirkete ise yabanc sermaye ortak oldu. 17 Haziran 2003 ile 31 emmuz 2006 aras dönemde kurulan yabanc sermayeli flirket say s, önceki y llarda kurulan toplam flirket say s na göre yüzde oran nda art fl gösterdi. Yabanc sermayeli firmalar n ülke gruplar na göre da l m na bak ld nda ise AB ülkeleri ortakl giriflim say s, 7 bin 318 adet ile birinci s rada yer al yor. ürkiye'de faaliyette bulunan toplam 13 bin 599 adet yabanc sermayeli flirket, baflta toptan ve perakende ticaret olmak üzere, imalat sanayi, gayrimenkul kiralama ve ifl faaliyetleri sektörlerinde faaliyet gösteriyor. Ekim ay pek çok aç dan, önemli eko- Bu noktada, ürkiye ekonomisine de ÜFE için eylül ay de iflim oran ru nda özelikle liberal ve sosyal demok- nomik ve siyasi gündem maddelerinin yönelik beklentileri en fazla etkileyecek yüzde 0,70 ile yüzde 2 aras nda de iflir- rat kökenli milletvekillerinin deste i ile, büyük ölçüde netleflti i bir ay olacak. konu enflasyonun seyri olarak gözükü- ken, ÜFE de, yani maliyet enflasyonun- ürkiye de ciddi tepkilere yol açabile- Ekonomi alan nda önemli gündem mad- yor. Eylül ay n n hem okullar n aç lma- da yüzde 0,90 fiyatlarda gerileme bekle- cek kimi ifadeler rapordan ç kar ld. Av- deleri olarak, dünya ekonomisi ve özel- s, hem de Ramazan bafllang c nede- yen de var; yüzde 0,80 oran nda art fl rupa Birli i Komisyonu nun beklenen likle ABD ekonomisinin seyri, ham pet- niyle fiyat art fllar na yönelik beklenti- bekleyen de. Dolay s ile, 1 Ekim pazar lerleme Raporu nun yay nlanmas ise rol fiyatlar n n seyri, baflta ABD Merkez leri güçlendirdi i bir gerçek. Bu neden- günü O nun aç klayaca veri, söz ko- iki hafta geciktirildi. Rapor 8 Kas m da Bankas FED olmak üzere, Avrupa Mer- le, eylül ay enflasyon oranlar n n yük- nusu beklentiler ölçüsünde flekillenir aç klanacak ve bu nedenle, ekim ay or- kez Bankas (ECB) ve Japon Merkez Ban- sek ç kaca yönündeki endiflelerin art- ise, ekonomi çevreleri bu geliflmeden tas na kadar BMM den AB ye uyum kas n n (BOJ) kararlar etkili olacak de- t gözleniyor. rahatlayacakt r. için yeni ç kar lan yasalar n içeri ine ve nebilir. Bu geliflmelerin fl nda, ABD flte bu noktada, 1 Ekim pazar günü Bu noktada, döviz kurlar ve faiz- ekonomisine yönelik veriler de yak ndan aç klanacak olan stanbul icaret Oda- lerde bunun etkisi hemen görülebilir. Dolay s ile, bir yandan Baflbakan izlenecek. ABD ekonomisinin yumuflak s n n stanbul Ücretliler Geçinme En- Bununla birlikte, ÜK in verileri için Erdo an n 2 Ekim de Washington da bir yavafllama dönemine girmesi, ya da deksi ve optan Eflya Fiyatlar Endeksi yine de 3 Ekim Sal gününü bekleme- ABD Baflkan Bush, hemen bir gün son- sert bir yavafllama dönemine girmesi halk n ve firmalar n muhatap oldu u miz gerekecek. ra ngiltere Baflbakan Blair ile Lond- farkl sonuçlar beraberinde getirebilece- enflasyonu görmemiz aç s ndan önemli Ekim ay n n gündeminde sadece ra da gerçeklefltirece i temaslar ve bir i, ekonomi aktörleri aç s ndan en ürkü- bir ipucu olacak. fade edilebilir ki, ay- ekonomik geliflmelerin olmad bir yandan da 5 Ekim de Alman fiansölyesi tücü beklentinin hem ekonomik durgun- lard r O nun enflasyon verileri ile Ü- gerçek. Meclis, yeni yasama döneminin Merkel in Ankara da a rlanmas esna- luk a rl k kazan rken, hem de ABD eko- K in verileri aras nda oluflmufl olan irti- ilk aç l fl törenini yine 1 Ekim pazar gü- s nda flekillenecek konu bafll klar n ya- nomisinde iflsizlik ve enflasyonun yük- bat, yani korelasyon, O nun verilerini nü gerçeklefltirecek. Bu noktada, AB k ndan izleyece iz. selmesi, yani stagflasyon etkisi oldu u bir kat daha önemli hale getiriyor. Fark- cephesinde, Avrupa Parlamentosu nda Umar z, geliflmeler ürk ifl dünyas - söylenebilir. l kurumlar taraf ndan yap lan anketler- görüflülerek onaylanan ürkiye Rapo- n n beklentileri do rultusunda flekillenir. uygulamaya bak lacak. Petrolde 50 dolar n alt zor Dünya ekonomisinde yavafllama beklentilerine ra men, yak n vade için ham petrol fiyatlar n n 50 dolar n alt na gelmesi zor gözüküyor. Petrolde son iki ayd r devam eden ve fiyatlar 60 dolar n alt na indiren düflüfl trendi, beklenenden fazla ç kan ABD stoklar na ra men yerini al mlara b rakt. OPEC'in petrol üretiminde k s nt yapabilece ine iliflkin spekülasyonlar fiyatlar yukar çekerken, dün gece 2 dolar artan ABD ham petrolünün varil fiyat, bugün de art fl n sürdürerek dolara ç kt. emmuzda srail-lübnan gerginli inin etkisiyle dolara kadar ç kan ve rekor k ran fiyatlardaki düflüfl pazartesi günü itibariyle son 2.5 ay içerisinde yüzde 23'e ulafl rken, fiyatlar 59 dolarl seviyeleri görmüfltü. Yükseliflin sert oldu unu belirten analistler, 60 dolar seviyesinin bir destek oldu unu ve bu seviyenin alt nda kalamayan petrolde tepki al mlar n n görüldü ünü kaydediyorlar.

3 SAYFA 3 GUNDEM Baflkan Yalç ntafl, Bo aziçi mezunlar na AB yi anlatt : ürkiye nin üyeli i Avrupa için flans Bo aziçi Üniversitesi Avrupa Çal flmalar ve flletme Biliflim Sistemleri Yüksek Lisans ö rencileri düzenlenen bir törenle diplomalar n ald. örene kat lan stanbul icaret Odas (O) Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, ürkiye nin tam üyelik arzusunun Avrupa için bir flans oldu unu söyledi. ürkiye nin evrensel kültürün oluflumuna katk da bulunmufl güçlü bir medeniyetin temsilcisi oldu unu söyleyen Baflkan Yalç ntafl, ürkiye nin üyeli iyle ilgili kararda AB, bölgesel bir güç olarak kalmak ile küresel bir güç haline gelebilmek aras nda tercih yapacak. ürkiye nin AB üyeli i herhangi bir ülkenin AB ye üye olmas ndan daha büyük bir anlam ifade ediyor. Müzakereler olumlu sonuçlan rsa, ilk kez farkl medeniyet havzas ndan gelen, kültürel ve toplumsal yap s büyük oranda farkl olan bir ülke AB ye üye olacak diye konufltu. Baflkan Murat Yalç ntafl, flöyle konufltu: Özel sektör olarak ürkiye nin AB ye giriflini sonuna kadar destekliyoruz. Müzakere sürecinin KOB ler üzerinde büyük etkisi olacak. KO- B lerin uluslaras pazarda rekabet edebilir bir yap ya kavuflmalar sa lan yor. Dönüflüm için gerekli flartlar yerine getirmeliyiz. Elektrik üretimi ve tüketimi yüzde 9 artt ürkiye'de elektrik üretimi, nisan-may s-haziran aylar n kapsayan bu y l n ikinci çeyre inde, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 9,01 artarak 41 bin 660 gigavatsaate (Gwh) yükseldi y l n n ilk çeyre inde brüt elektrik üretimi 38 bin 217,4 Gwh olarak hesaplanm flt. Üretilen elektri in yüzde 71,27'si (taflkömürü, linyit, fuel oil, do algaz,jeotermal, LPG, nafta ve di erleri) termik, yüzde 0,05'i rüzgar, yüzde 28,68'i de hidrolik santrallardan sa land. ermik santrallardan sa lanan elektrik içinde linyitin pay yüzde 17,01, do al gaz n pay da yüzde 44,36 olarak belirlendi. Elektrik tüketimi ise ikinci çeyrekte, geçen y l n ayn dönemine göre yüzde 9,21 artarak 30 bin 875 GWh olarak gerçekleflti. Bunun parasal karfl l 3 milyar 421 milyon 194,3 bin YL olarak saptand. Geçen y l n ayn döneminde parasal de eri 2 milyar 971 milyon 448,1 bin YL olan 28 bin 271 Gwh elektrik tüketilmiflti. Bu y l n ikinci döneminde elektrik enerjisinin yüzde 42,79'u sanayide, yüzde 25,34'ü meskenlerde tüketildi. üketici Kanunu nda AB ye uyum de iflikli i Sanayi ve icaret Bakanl gelecek y l, 4077 say l ''üketicinin Korunmas Yasas ''nda bir dizi de ifliklik yapmaya haz rlan yor. Bakanl k, AB üyesi ülkelerde 1 emmuz 2007 tarihinde uygulamaya konulacak ''Haks z icari Uygulamalar Direktifi''ni de üketici Yasas na dahil edecek. Söz konusu düzenlemeler, üketicinin Korunmas Yasas na madde de iflikli i ya da ek madde konulmas fleklinde gerçeklefltirilecek. Kanun de iflikli inin ard ndan halen yürürlükte bulunan tebli ve yönetmeliklerde de gerekli düzenlemeler yap lacak. Konuyla ilgili bilgi veren Sanayi ve icaret Bakanl üketicinin ve Rekabetin Korunmas Genel Müdürü Özcan Pektafl, AB direktifleri ile mevzuat uyumlaflt rma çal flmalar kapsam nda haziran ve temmuz aylar nda Brüksel'de AB Komisyonu ilgili birimlerinde görüflmelerde bulunduklar n anlatt. Pektafl, bu görüflmeler s ras nda, Sanayi ve icaret Bakanl n n çal flmalar kapsam nda bulunan ''üketicinin Korunmas ve Sa l k'' fasl alan nda yapt klar çal flmalar dile getirdiklerini bildirdi. ürkiye'nin mevzuat uyumlaflt rma çal flmalar kapsam nda sürdürdü ü çal flmalar n yeterlili ine iliflkin AB Komisyonu nezdindeki daimi raportörün bir rapor haz rlayaca n belirten Pektafl, sözkonusu raporun kas m ay içerisinde aç klanmas n beklediklerini söyledi. Sivil hava tafl mac l ndaki geliflmeler masaya yat r ld ktisadi Araflt rmalar Vakf n n (AV) stanbul icaret Odas nda düzenledi i seminerde, sivil hava tafl mac l sektöründe serbestleflme ve rekebetin güncel geliflmeleri ve yans malar tart - fl ld. AV Baflkan Prof. Dr. M. Orhan Dikmen, ürkiye de sivil hava tafl mac l n n dünyada birçok ülkede oldu u gibi, önce kamu kesimi flirketlerince yap ld n hat rlatan Prof. Dr. Dikmen, sektörün bütün dünyada bir de iflim ve dönüflüm yaflad n, piyasalar n serbestleflti ini ve rekabetin artmas - n n sektörü ekonomik yap c önemli ölçüde de ifltirdi ine iflaret etti. Dünyada, rekabet flartlar - n n da artmas ile iflletmelerin yeniden yap lanma çabalar n n h z kazand n kaydeden Prof. Dr. Dikmen, Son birkaç y lda sektörde ve a rl kla iç hat tafl mac l nda bafllayan rekabet, di er tafl mac l k sektörlerini etkiler duruma geldi. Serbest rekabetin y k c bir aflamaya gelmemesi için, sektöre girifl ve rekabet flartlar - n n daha s k denetimi gerekiyor fleklinde konufltu. Seminerde söz alan Rekabet Kurumu Baflkan Mustafa Parlak, rekabet hukukunun ürkiye de yerleflmesi için daha yap lacak çok fley oldu una dikkat çekerek Rekabet Kurumu nun rekabetçi piyasa yap - ürkiye'de nükleer güç santral n n kurulmas ve iflletilmesiyle ilgili olarak Bakanlar Kurulu'nda imzaya aç lan tasar, enerji plan ve politikalar na uygun elektrik enerjisi üretimi gerçeklefltirecek nükleer güç santrallar n n kurulmas, iflletilmesi ve enerji sat fl na iliflkin usul ve esaslar kaps yor. Nükleer güçsantrallar n n kurulmas na iliflkin Enerji ve abii Kaynaklar Bakanl - 'n n haz rlad tasar ya göre, yap lacak santrala iliflkin olarak bakanl k ve kurumlar n görüflleri al nd ktan sonra bakanl k taraf ndan kanun kapsam nda santral kuracakve/veya iflletecek flirket veya flirketlerin seçilmesi süreci bafllat lacak. Bu sürece ürkiye Atom Enerjisi Kurumu'nun (AEK) belirledi i teknolojik ölçütle- ad mköy Sanayici ve fl Adamlar Derne i nin H (HASAD) Had mköy Belediyesi Konferans Salonu nda gerçeklefltirdi i bir toplant yla bölgedeyaflanan sorunlar masaya yat r ld. oplant ya kat lan stanbul icaret Odas Yönetim Kurulu Baflkan Murat Yalç ntafl, O olarak Had mköy sanayicisinin sorunlar n n çözümü için üzerlerine düflen görevleri yerine getirdiklerini ifade ederek sanayicilerin s k nt - lar n dinledi. Baflkan Yalç ntafl Had mköy ün sanayinin merkezi olma yönünde ilerledi ini ve stanbul Sanayisinin bir kolu daha- s n n tesisi ve korunmas bak - m ndan esas itibariyle üç ana alanda rekabet ihlalleri, yo unlaflmalar n kontrolü ve rekabetçi kimlikle görüfl bildirme konular nda müdahale edebildi ini söyledi. Parlak flu aç klamalar yapt : ç hatlarda 2003 y l n n sonlar nda bafllayan rekabet, k sa sürede çarp c sonuçlar ortaya koymufltur. ç hatlarda yolcu tafl mac l n n özel sektör kurulufllar na aç ld ilk y l olan 2004 te tafl nan yolcu say s 9 milyonlardan 14 milyonlara yükselmifl, 2005 te de tafl nan yolcu say s naradeyse 20 milyona ulaflm flt r. Görülüyor ki, 2003 ten 2004 e kadar tafl nan yolcu say s yüzde 58, gerçeklefltirilen uçufl say s da yüzde 25 oran nda artm flt r y l n n büyüme rakamlar da bir o kadar etkileyicidir. Yolcu say - s nda yüzde 38, uçufl say zs nda yüzde 33 art fl. Bir geliflme de fludur: Uçaklar n doluluk oranlar adeta s çram flt r. HY Gelir Yönetim Baflkan Sami Alan, ürkiye de sivil havac l n önümüzdeki 45 y lda sa l kl büyüyece ini, büyümeden dolay büyük k r lmalar olmad sürece sektörün zinde kalaca n kaydetti. DHM Genel Müdür Yard mc s Orhan Birdal, havac l k sektörünün kendi içerisinde çok genifl dallar olan ayr ca baflka sektörlerle de yak n iflbirli i ve etkileflim içerisinde bulunan çok yönlü bir sektör oldu- unu hat rlatarak sahip oldu u yüksek potansiyelin yan s ra çözmek zorunda oldu u soranlar n da o denli karmafl k ve çeflitlili ine dikkat çekti. Birdal, önümüzdeki y llar içinde sürekli büyüme tahminleri yap - lan sivil havac l k sektöründeki h zl yükseliflin, ülkemizin ekonomik ve sosyal geliflimi ile böl- rikarfl layacak flirketler kat labilecek. Kanundan yararland r lacak flirket, yap lacak seçim sonucunda belirlenecek. Kanundan yararland r lacak megavat elektrik (MWe) cinsinden toplam santral kapasitesi,santrala yönelik yer tahsisi, lisans bedeli ve altyap ya yönelik teflvikler ile tekliflerin yap lmas na ve seçime iliflkin usul ve esaslar, hizmetin gereklerinegöre Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek. Kanun kapsam nda, 15 y ll k süre boyunca Bakanlar Kurulu taraf ndan y llara sari olarak belirlenecek elektrik enerjisi al m miktarlar ile teklif edilecek y ll k birim elektrik enerjisi sat fl fiyatlar n n çarp m sonucu oluflacak al m bedellerinin, önceden saptanm fl belirli bir iskonto haddi üzerinden yar flman n yap ld tarihe indirgenmifl d mköy de kurulmaya bafllad - n n alt n çizerek konuflmas n flöyle sürdürdü: Had mköy sorunlar n n yan nda art lar da olan bir sanayi Havadaki rekabet sektörü büyüttü bölgesi. En önemli art lar ndan birisi Ambarl Liman. Ayr ca Halkal Gümrü ü nün Had mköy e kald r lmas n n dezavantaj sa layaca na inan yorum. E er gesel kalk nm fll k farklar n n en aza indirilmesi yönündeki olumlu katk lar n n yan nda, ifl ve özel hayat m z üzerinde de etkili oldu unu vurgulad. Onur Air ç Hatlar Müdürü Nasuh Çetin de ucuz fiyata uçak yolculu u ile katma de- erin yan s ra keyifli bir sosyal olaya imza atman n keyfini yaflad klar n söyleyerek, Bir yandan para kazan p bir yandan da insanlara yard m etmek güzel bir duygu. ürkiye de insanlar uça a binerken fiyata da güvenli uçufla da çok önem veriyor dedi. Ulaflt rma Bakanl Sivil Havac l k Genel Müdür Yard mc s Oktay Erda, havayolu tafl mac l n n genel görünümü ile ilgili bilgi verdi. Erda, Dünyada refah düzeyinin artmas n n kiflilerin seyahat al flkanl klar n etkiledi. Uçak bilet fiyatlar n n ucuzlamas ve biletsiz seyahatin yayg nlaflmas, seyahat hareketlerine ivme kazand racakt r. Bunun sonucunda, yaklafl k 1.6 milyar olan yolcu say s n n 20 y l sonra 3 milyara ulaflaca tahmin edilmektedir diye konufltu. Nükleer için ilk start verildi Had mköy sanayicilerinin sorunlar ele al nd de erlerin toplam olarak en düflük teklif veren flirket, kanunu hükümlerinden yararlanmaya hak kazanacak. eklif edilecek y ll k birim elektrik enerjisi sat fl fiyatlar, her bir y l için seçim yap lan y ldan bir önceki y la ait Enerji Piyasas Düzenleme Kurumu (EPDK) taraf ndan ilan edilen ürkiye ortalama toptan elektrik enerjisi sat fl fiyat n aflamayacak. Bakanlar Kurulu, kurulacak santrala iliflkin teknoloji edinmeye ve nükleer yak t üretimine yönelik yat r mlar ile iflletme personelinin e itimini teflviklerden yararland rabilecek. Enerji ve abii Kaynaklar Bakan Hilmi Güler, nükleer santral yap m nda kamunun pay n n yüzde düzeyinde olmas n n düflünüldü ünü, ancak flu anda kesin verilmifl birkarar n bulunmad n bildirdi. Had mköy, geliflme ve sorunu bir arada yafl yor Baflkan Murat Yalç ntafl, Had mköy sanayicileriyle bir araya geldi. Havadaki rekabetin rakamlara yans mas ç hat yolcu say s Uçufl say s Had mköy rayl sisteme de kavuflursa, hem kara, hem deniz hem de rayl sisteme kavuflmas yla birlikte imar ve yol sorununun çözülmesi ile Had mköy en prestijli yerlerden biri olacakt r. Bunun için en önce imar ve yol gibi sorunlar n n çözülmesi gerekiyor. Hatta bir yol yeterli de il en az iki tane daha yeni yol eklenmesi ve bunun için çal flmalar nda bafllamas gerekiyor. Sanayicinin ve tüccar n önünün aç lmas gerekiyor. Had mköy ün prestijli bir yer olmas n n önündeki tek engel imar sorunu. O olarak biz bu konudaki çal flmalar - m z yürütüyoruz. GÜNDEM ERU YAfiAR uzu da Kokutmay n! uzun koktu u an diyorlar buna. Çünkü her fley kokar, tuz kokmaz; bozulmaz diye biliniyor. Hatta baz yiyecekler, kokmas nlar ve günler sonra da yenebilsinler diye tuza yat r l yorlar. Ama gelin görün ki ürkiye de tuz bile kokuyor! flte Gençlerbirli i Spor Kulübü ile Maliye aras nda yaflanan ilginç iliflki, ürkiye de tuzun nas l koktu unun aç k bir kan t d r. Gençlerbirli i Spor Kulübü, kendisine 10 milyon YL lik vergi borcu ç karan Maliye ile anlaflarak bu borcu 3,4 milyon YL ye indirtmifl. Ama ifl burada bitmemifl; çünkü hemen her gün ürkiye de vergi mükellefleri Maliye ile anlaflarak aralar ndaki itilaflara çözüm buluyorlar. uzun koktu u yer, Gençlerbirli i Spor Kulübünün Maliye Spor a, hem de vergi uzlaflmas n n oldu u günlerde, YL ba fl yapmas d r. Üstelik ifl bununla da kalmam fl, as l görevi sahte ve naylon faturalar izlemek olan Maliye, ad n tafl yan spor kulübüne ald ba fl karfl l nda, mal sat n ald bir spor ma azas ndan Gençlerbirli i Spor Kulübüne naylon (yani olmayan) bir fatura yollatm fl! En az ndan bas na yans yan bilgiler bunlar. Zaten ne Gençlerbirli i Spor Kulübü, ne de Maliye Spor yetkilileri, YL lik ba fl ve vergi cezas nda uzlaflmaya gidilmesini yalanlam yorlar. Sadece uzlaflma ile ba fl aras nda bir ilgi bulunmad n savunuyorlar. ki taraf n yetkililerine göre ba fl n yap lmas n n nedeni, Gençlerbirli i Spor Kulübü ve Maliye Spor bayan voleybol tak mlar n n birleflmesini sa lamakm fl. Arada sözlü bir anlaflma varm fl! Her fleyi, hatta nerede ise tuvalete gitme iznini bile, yaz l yapma kültürü olan Maliye, nedense sadece sözlü olarak bir anlaflma yapm fl ve ba fl alm fl! Aç klamaya göre, Gençlerbirli i Spor Kulübü seyircisi olmad için, Maliye Spor ile birleflecekmifl... Çok merak ettim, acaba Maliye Sporun ne kadar seyircisi vard r? Yani Ankara da, stanbul da, ne bileyim ürkiye nin baflka yerlerinde insanlar, ah bir Maliye Spor buraya maça gelse de biz de o maçlara gidip Maliye Sporu deli gibi desteklesek havas nda m d rlar? Komik desek komik de il, kara mizah gibi bir durum. Ayn geçen haftalarda sevgilisi ile tatilde çekilen foto raflar bas na yans yan BELBM genel müdürünün aç klamas gibi! Eflini ve sevgilisi oldu u iddia edilen bayan da yan na olarak aç klama yapan (art k eski) genel müdür, bayan kuca na almas n n nedenini, yanlar nda bulunan çay geçirmek olarak aç klam flt! Neyse ki stanbul Büyükflehir Baflkan Kadir opbafl hemen gerekli olan yapt ve kamuoyunun gözünün içine baka baka do rular sapt ran bu kamu görevlisini görevinden ald. Peki Hükümet düzeyinde Kadir opbafl beyin yapt n yapacak bir sorumlu yok mudur? Ba fl yapanla alanlar hemen görevden el çektirilip tarafs z bir soruflturma yapt r lamaz m? araflar gerçekten suçsuzlarsa aklan r; ama suçlularsa da cezaland r lamazlar m? ürk halk art k abudik gubidik idarelerden s k ld. Düzgün ve adaletli yönetimler istiyor. Zaten belki de ad nda ADALE olan bir partiyi, Adalet ve Kalk nma Partisi ni, bu nedenle ifl bafl na getirdik. Ama kimse unutmas n, geciken adalet de adalet de ildir...

Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi

Sanayi üretimi dalgalanma dinlemedi Sanata katkıya teşekkür 03 Eminönü Açıkhava Sanat Merkezi nin sanatçıları, İO Başkanı Murat Yalçıntaş a teşekkür ziyaretinde bulundu. Sanatçılar bu tür etkinliklerin devamını istediler. Kelkit, organik

Detaylı

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak

stanbul, finans ve kongre merkezi olacak orna tezgahından dünya markasına 02 ıbbi malzeme üretimine, torna tezgahındaki girişimiyle başlayan doktor Cevdet Alptekin, dünya çapında iddialı hale gelen bir firmanın da temellerini attı. Yenilenin,

Detaylı

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen

Türkiye, patent başvurularında sınıfta kaldı. 1 milyon kişi başına bir yılda üretilen Türkiye'de 7, G. Kore'de 2 bin patent Aflatoksini önleyen fırın 02 05 Kanser yapan aflatoksini önleyen sistem ilgi bekliyor. MÜSAN, biber üreticilerinin geleneksel yöntem alışkanlığından rahatsız. Yavuz

Detaylı

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor

Yolsuzluk soruflturma uzmanlar geliyor 1. sayfa.qxd 01/05/2008 23:15 Page 1 CMYK Avrasya ülkeleri her alanda birlik istiyor MARMARA Grubu Stratejik ve Sosyal Araflt rmalar Vakf taraf ndan düzenlenen 11. Avrasya Ekonomi Zirvesi dünyan n dört

Detaylı

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli

stihdamda vergi yükü azalt lmal enerjide fiyatlar düflürülmeli Güçler birleflti, Bijoux stihdamda vergi yükü azalt lmal Turkey dünyaya aç l yor enerjide fiyatlar düflürülmeli 12 bijuteri ürecisi birleflti, Bijoux Turkey markas n oluflturdu. Birlikten kuvvet do du ve Bijoux

Detaylı

e-beyanname 2008 e kald

e-beyanname 2008 e kald flte Türkiye nin 5 y ll k hedefleri Dolar açan tomurcuklar 2007 alt n y l TÜRK YE de üçüncü çeyrekte yine rekor bir talep olufltu ve toplam 86.3 tonluk bir alt n talebi gözlendi. Yaz mevsiminde seçim yüzünden

Detaylı

25 bin firmaya stok denetimi

25 bin firmaya stok denetimi 2007 de 26.7 milyar dolara evlendiler Komflu 49 y l sonra 66 flirketle geliyor TÜRK YE de geçen y l, de eri aç klanmam fl ifllemlerle birlikte flirket evliliklerinin 26.7 milyar dolar seviyesinde gerçekleflti

Detaylı

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR

ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ASELSAN, 45 ülkeye HRACAT YAPIYOR 31 MAYIS 2013 CUMA ASELSAN Genel Müdürü Cengiz Ergeneman

Detaylı

Zonguldak 5. Kasım 2010

Zonguldak 5. Kasım 2010 Zonguldak 5 Kasım 2010 2 Zonguldak ve Garanti Bankas Anadolu Sohbetleri Zonguldak ve Atatürk Garanti Gelecekten Umutlu... Global toparlanma sürecinin devam etti i ekonomide, ifller, geçti imiz y la göre

Detaylı

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m

Organize Sanayi Bölgeleri'nin. OSB ortak platformu özerklik istedi. Türkiye de üretime geçmifl birçok. Mete BA DAT Sermayesiz yat r m Mete BA DAT Sermayesiz yat r m n 2 de lter AKINO LU Yeni bir fley laz m n 19 da Subegüm BULUT fl Gelifltirme Çevrimi olmadan Innovasyon sadece bir fantezidir n 12 de Veli SARITOPRAK Seçimler, ekonomi ve

Detaylı

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da.

N SAN 2006. Tamer MÜFTÜO LU. Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te. lter AKINO LU. Bizi hiç elefltirmeseler! n 16 da. n 8 de N SAN 2006 1 Orhan AYDIN Hedef; yüksek katma de erli üretim... n 14 te Tamer MÜFTÜO LU Yat r m teflviki mi? stihdam teflviki mi? n 5 te Hakan Ömer G DER Antremanl sat flç nas l olmal? n 14 te lter

Detaylı

SURE KISALDI k slalar doldu

SURE KISALDI k slalar doldu At k toplay c lar s k denetleniyor Pursaklar Belediyesi, Ankara Valili i nin genelgesi üzerine cadde ve sokaklarda ambalajl at k toplayanlar s k denetime ald. PURSAKLAR Ankara Valisi Alaaddin Yüksel in

Detaylı

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi

twitter.com/olaygazetesi06 T w i t t e r GAZETEM Z dan takip edebilirsiniz Baflkent turizmine ANKAPARK dopingi Yerel seçim 7 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13825 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com YSK, mahalli seçim yasaklar ile ilgili ald karalar kamuoyuyla paylaflt ÇUBUK Çubuklu

Detaylı

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir

Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Ezber bozmak için iddial, baflarmak için de iddia edilen konuda yetkin olmak gerekir Var olan dengeleri sürdürmek pek çok kurulufl taraf ndan tercih edilen bir pozisyon olabilir. Oysaki sektöre farkl l

Detaylı

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te

Ayd n. Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te. Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n 31 Ekim 2008 Ayd n da Sürdürülebilir Kalk nma ve AB Projeleri Sayfa 3 te Küreselleflme - Bölgeselleflme ve Biz Sayfa 4 te Ayd n Tar ma Alternatif Yaratmal Sayfa 25 te Su Çal flmalar ve AB Sayfa 32

Detaylı

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk:

Ça layan a Destek ziyareti. Amac m z TÜS AD gibi etkili olmak [22 da] Baflkent Yat r m dan ODTÜ ile AR-GE iflbirli i. Baflkent OSB Baflkan fiadi Türk: EYLÜL 2007 Ça layan a Destek ziyareti Baflkent Organize Sanayi Bölgesi Baflkan fiadi Türk ve Yönetim Kurulu üyeleri Sanayi ve Ticaret Bakan Zafer Ça layan'a ziyarette bulunarak hem kutlad lar, hem de desteklerini

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Polisten servis sürücülerine E T M GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 26 Milletvekili DOLANDIRILDI HABER 18 DE 4 EYLÜL 2013 ÇARfiAMBA F YATI: 25 Kr Bozk rda

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kutsal topraklara yolculuk bafllad HABER 18 DE 16 EYLÜL 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Baflkan

Detaylı

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde

KEÇ ÖREN. Van Üflümesin diye kampanya Çankaya Belediyesi, Van So uk, Çocuklar Hala Üflüyor slogan yla, Toplumsal Dayan flma Merkezleri nde 21 ARALIK 2013 Cumartesi YIL:39 SAYI: 13837 ISSN 1308-7614 Fiyat : 25 KR. (KDV DAH L) www.olay-gazetesi.com Emine Erdo an, Uygulamal Giriflimcilik E timi ni tamamlayan kad nlara sertifika verdi PURSAKLAR

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Elektrik ve do algaza ZAM YOK Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, dolar kurunun

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz 21 MAYIS 2013 SALI GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Mamak Belediyesi nden H ZMET ATA I Mamak Belediyesi Fen flleri Müdürlü

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz. Atatürk ü and k GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Kartal yuvas nda vatan bekçili i 11 KASIM 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr AB "vize daveti"

Detaylı

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine

Kentsel dönüflümde öncelik hak sahibine 24 MAYIS 2013 CUMA Vatandafl n tercihi devlet hastanesi... GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HABER 12 DE Kentsel dönüflümde

Detaylı

Do algaza Eylül de zam yok

Do algaza Eylül de zam yok GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Do algaza Eylül de zam yok Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Taner Y ld z, Eylül ay içerisinde

Detaylı

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12

Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Yay n No: 4053 Yerel Süreli Yay n Ayl k ve Türkçe yay nlan r. Kas m-2007 Say : 12 Tehlikenin fark nday z! 23 y ld r Türkiye nin bafl na bela olan terör, ülkemizin yetiflmifl, p r l p r l onlarca gencimizi

Detaylı

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard

5 COCUKTAN BIRI SISMAN. flsizli in en düflük oldu u iller aç kland. Çocuklarda obezite araflt rmas çarp c sonuçlar ortaya ç kard Ankara STK Platformu, gönülleri alacak Dünya Gönüllüler Günü münasebetiyle Ankara Sivil Toplum Kurulufllar Platformu taraf ndan bir kokteyl düzenlenecek. Dünya Gönüllüler Günü (Sivil Toplum Kurulufllar

Detaylı

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor

ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz ALTAY a d flardan yo un talep bekleniyor HABER 18 DE 26 HAZ RAN 2013 ÇARfiAMBA F YATI:

Detaylı

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor

Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Yaz Kur an kurslar büyük ilgi görüyor 22 TEMMUZ 2013 PAZARTES F YATI: 25 Kr Diyanet flleri

Detaylı

Gözler YAfi toplant s nda

Gözler YAfi toplant s nda GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz Gözler YAfi toplant s nda HABER 18 DE 1 A USTOS 2013 PERfiEMBE F YATI: 25 Kr Yüksek Askeri

Detaylı

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz

GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz GAZETEM Z www.facebook.com/yaringazetesi www.twitter.com/yaringazetesi06 dan www.yarin.com.tr takip edebilirsiniz HACK çetesi, 1 milyon insan n kiflisel bilgilerini ELE GEÇ RM fi 3 ARALIK 2013 SALI F YATI:

Detaylı