YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR."

Transkript

1 YAĞLIK AYÇİÇEĞİ NAKLİYE ŞARTNAMESİDİR. S.S.Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği nce (TRAKYA BİRLİK) Ağustos 2012-Temmuz 2013 devresinde S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi nden Trakya Birlik Karacabey Yağ Fabrikası na ve S.S. 470 Sayılı Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi nden Trakya Birlik Karacabey Yağ Fabrikası ile Trakya Birlik Entegre Tesisleri ne yağlık ayçiçeği bu şartname hükümlerine göre taşıttırılacaktır. 1-İŞİN KONUSU S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi nce mübayaa edilen yağlık ayçiçeğinin Hanifedere Köprübaşı mevkii Bandırma Yolu Üzeri Karacabey/Bursa adresinde bulunan Trakya Birlik Karacabey Yağ Fabrikası na sevkiyatı ile S.S. 470 Sayılı Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi nce mübayaa edilen yağlık ayçiçeğinin Hanifedere Köprübaşı mevkii Bandırma Yolu Üzeri Karacabey/Bursa adresinde bulunan Trakya Birlik Karacabey Yağ Fabrikası na ve Merkez Mah. Çorlu Cad. No:35 Yenice Beldesi-Çorlu/Tekirdağ adresinde bulunan Trakya Birlik Entegre Tesisleri ne sevkiyatı işin konusunu oluşturmaktadır. 2- İŞİN MİKTARI Trakya Birlik in nakliye konusu yağlık ayçiçeği için miktar ve dönem itibari ile hiçbir taahhüdü yoktur. Ayrıca Trakya Birlik nakliye işine esas yağlık ayçiçeğini kendi araçlarıyla yapabilir. Bu durumda sözleşme yapan nakliyeci firma hiç bir hak talep edemez ve bunu peşinen kabul eder. 3- İŞİN SÜRESİ İşin süresi tarihinden tarihine kadar 1 (bir) yıldır. Ancak, Trakya Birlik sözleşmeyi, uygulamada ve sevkiyatlarda çıkacak aksaklıklar nedeniyle zaman ve hiçbir neden göstermeksizin tek taraflı olarak fesh edebileceği gibi, 2013 yılı nakliye ihalesi kesinleştirilinceye kadar tek taraflı olarak uzatabilir, bu durum firmaya sözleşme süresi dolmadan yazılı olarak bildirilecektir. 4- İHALE YERİ VE TARİHİ Bu işe ait ihale günü saat 14:00 de Trakya Birlik Genel Müdürlüğü/EDİRNE deki adresinde Kapalı Zarf Usulü ile teklif almak suretiyle yapılacaktır. Bu nedenle teklif mektuplarının en geç günü saat 14:00 e kadar Trakya Birlik Genel Müdürlüğü-Özel Büro Müdürlüğü ne teslim edilmesi gerekmektedir. Teklif mektupları ihale saatinden önce Genel Müdürlüğümüze ulaştırılmış olmalıdır. İhale saatinden veya ihale başladıktan sonra gelen tekliflerin kabul edilmeyeceği genel esas olmakla birlikte, teklif mektuplarının açılması sırasında ihale komisyonuna ulaştırılan tekliflerin kabulü komisyonun takdirindedir. İhaleye katılan firmalar bunu peşinen kabul eder. Bunun dışındaki gecikmeler ve yapılacak teminatsız teklifler kabul edilmeyecek ve bu nedenle Birliğimiz hiçbir şekilde sorumlu olmayacaktır.

2 5- İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI İhaleye katılabilmek için; a) Türkiye de yazışma adresi olarak kullanılacak kanuni ikametgah adresi, b) Katılımcı firmanın gerçek veya tüzel kişi olması durumuna göre 2012 yılına ait Esnaf ve Sanatkar Odaları ile Ticaret ve Sanayi Odasına kayıtlı olduğu gösterir Ticaret Sicil Belgesi nin, Teklif sahibinin; c) Bu nakliye şartnamesine konu faaliyeti gerçekleştirebilmek için Karayolu Taşıma Yönetmeliği nde belirtilen yetki belgelerinden en az birinin, d) İhaleye firma adına katılanların imza sirküleri ve yetki belgesinin, e) Son üç yıl içerisindeki 12 aylık herhangi bir dönemde, en az ton nakliye işini bitirdiğini kanıtlayan İş Bitirme Belgesinin, (Bu belge ilgili merci tarafından düzenlenmiş ve onaylanmış olacaktır.) f) Bu şartnamenin 7. Maddesinde yazılı miktardaki geçici teminatın yatırıldığına dair belgenin, g) Teklif sahibi tarafından her sahifesi imzalanmış ve mühürlenmiş şartname ve güzergahlara göre fiyat teklif listesinin, Hazırlanmış olması gerekir. Ancak, belirtilen döneme ait olarak İş Bitirme Belgesi bulunmayan firmaların ihaleye iştirak etmek istemeleri ve işin kendilerinde kalması halinde bu şartnamenin 8 inci maddesinde belirtilen Kat i teminatı 2 katı oranında vermeyi yazılı olarak taahhüt etmeleri gerekmektedir. İş Bitirme Belgesi olmaksızın teklif veren firma, yazılı taahhüdü olmasa dahi, bu şartı kabul etmiş sayılır. 6- TEKLİF MEKTUPLARININ HAZIRLANMASI İstekliler teklif mektubunda güzergahlar itibariyle teklif ettikleri fiyatı KDV siz olarak belirtecek KDV ayrıca gösterilecektir. KDV si belirtilmeyen mektupların KDV siz olduğu kabul edilecektir. İstekliler taşımanın tamamı için teklifte bulunabilecekleri gibi her güzergah için de ayrı ayrı teklifte bulunabilirler. Birden fazla güzergah için teklifte bulunulması halinde Birliğimiz sadece uygun gördüğü güzergaha ait teklifi kısmi olarak kabul edebilecek, bu durumda teklif sahibi firma, teklifinin diğer güzergahlar için verdiği fiyatlarla bir bütün halinde tümden geçerli olacağını ileri sürerek herhangi bir hak iddiasında bulunamayacak, teklifinden hiçbir şekilde rücu edemeyecektir. Şartnamenin katılımcı firma yetkililerince imzalanmış olması, bu şartnamenin okunduğu ve kabul edildiği anlamına gelmektedir. Şartname dışında kalan şartları ileri sürerek verilmiş olan teklifler ile şartnameye uymayan teklifleri dikkate alıp almamak veya noksanlarını tamamlatmak Trakya Birlik in insiyatifinde olup; ihaleye iştirak edecek istekliler Birliğimizin takdir hakkını kullanmasından dolayı hiçbir hak ve talepte bulunamaz. 7- GEÇİCİ TEMİNAT VE MİKTARI Geçici teminat 5.000,00 TL olup, ihale saatinden önce Trakya Birlik veznesine yatırılması gerekir. Geçici teminat; Banka Teminat Mektubu (Edirne de şubesi bulunan bir bankadan), Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Bloke Çek (Edirne de şubesi bulunan bir bankadan), Türk Lirası, USD (Amerikan Doları) veya EURO (Avrupa Para Birimi) olabilir. İhaleyi kazanamayanların geçici teminatları ihale komisyonunca ihalenin sonuçlandırılıp, ilgili makamca onaylanmasına müteakip 10 gün içerisinde iade olunur.

3 8- KAT İ TEMİNAT VE MİKTARI İhale Birliğimiz Yönetim Kurulu Kararına müteakip kesinlik kazanacağından, ihaleyi kazanan kişi ve kuruluşların ihaleyi kazandığına dair tebligatın alınmasına müteakip 7 (yedi) gün içinde, her bir güzergah için ,00-TL tutarında kat i teminat vermeleri ve sözleşme imzalamaları zorunludur. Buna uymayanların geçici teminatları irat kaydedilir. Kat i teminat; Vadesiz veya asgari 1 yıl vadeli Banka Teminat Mektubu (Edirne de şubesi bulunan bir bankadan), Devlet Tahvili, Hazine Bonosu, Bloke Çek (Edirne de şubesi bulunan bir bankadan), Türk Lirası, USD (Amerikan Doları) veya EURO (Avrupa Para Birimi) olabilir. Kat i teminat şartname ve sözleşme esaslarına uygun olarak taahhüdün tamamlanmasına ve hesaplaşmaya müteakip geri verilir. 9- NAKLİYE BİRİM FİYATLARININ ARTTIRILMASI VEYA DÜŞÜRÜLMESİ Teklif edilen fiyatlar bir yıl geçerlidir. Ancak, ihale tarihinden itibaren akaryakıt fiyatlarında meydana gelecek değişiklikler nakliye fiyatlarına yansıtılacaktır. Nakliye fiyatları akaryakıta gelen artış oranının % 50 si kadar arttırılacaktır. Akaryakıt fiyatlarında düşme olduğu takdirde düşme oranının % 50 si kadar fiyatlar azaltılacaktır. Akaryakıt fiyatındaki artıştan başka hiçbir nedenle nakliyeci fiyat artış talebinde bulunamayacaktır. Baz alınacak akaryakıt fiyatlarının tespitinde, petrol piyasasındaki serbest rekabet koşulları gereği akaryakıt fiyatlarında yaşanacak beher değişim esnasında fiyatları baz alınacak akaryakıt dağıtım firması, Trakya Birlik tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde serbestçe belirlenecektir. Her iki fabrikamıza taşınacak yağlık ayçiçeği nakliye fiyatları ilçe bazında olup, S.S. 285 Sayılı Keşan Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi nin ve S.S. 470 Sayılı Silivri Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifi nin ilçe sınırları içerisinde bulunan tüm alım yerleri ve depoları için de geçerlidir. 10- NAKLİYE BEDELLERİNİN ÖDENMESİ Gerçekleştirilen nakliye hizmetleri ile ilgili yasal mevzuat gereğince taşıyıcı tarafından süresinde Trakya Birlik e fatura edilecektir. Ödemeler Trakya Birliğin banka durumu müsait olduğu sürece peşin olarak yapılacaktır. Ödemelerin buna göre yapılması asıl olmakla birlikte muhtemel gecikmeleri de taraflar anlayışla karşılayacaktır. Taşıyıcı, her araç için ilgili fabrikalarımızca düzenlenen tartı pusulalarını fatura eki olarak Trakya Birlik e vermeye zorunludur. İhale ile ilgili Damga Vergisi Kanununda belirtilen oranda damga vergisi bedelleri gerçekleşen taşımalar üzerinden tanzim edilen fatura ödemeleri sırasında firmaların alacaklarından mahsup edilecektir. 11- TAŞINACAK MALIN YÜKLEME, BOŞALTMA VE HAMALİYESİ Kooperatiflerden yapılacak yükleme işleriyle fabrikalardaki boşaltma işleri Trakya Birlik e, bunun dışında nakliye esnasındaki her türlü sorumluluk taşıyıcıya aittir.

4 12- NAKLİYECİNİN ARAÇ TEMİN EDEMEMESİ İLE TESLİMATTA NOKSANLIK VEYA NAKLİYE SIRASINDA MEYDANA GELECEK HASARLAR Taşıma işi fabrikanın hammadde ihtiyaç durumlarına göre Trakya Birlik çe sezon boyunca yapılacak haftalık ya da günlük programlara göre yapılacaktır. Taşıma programının tespiti tamamen Taşıyıcının, verilen programa aynen uymaması halinde uğranılan zararın takdir ve tespiti ile bunun tazminine yönelik para cezası uygulaması ve gerekli görüldüğü takdirde sözleşmenin feshi Teslimi yapan kooperatif ile tesellümü yapan fabrika kantarları arasındaki tartı farkı (noksanlık) yasal olarak veya teamülen tespit edilecek oran ve miktarları aşamaz. Bu gibi hallerde aşan miktarların tazmin ettirilmesi veya makul sebeplerle dayandığının tespiti ile yapılacak işlem Nakliye sırasında meydana gelecek hasar miktarı taşıttırılan malın cari peşin fiyatı üzerinden ödenecektir. Nakliyeci buna her ne suretle olursa olsun itirazda bulunamaz. 13- SÖZLEŞMENİN SONA ERMESİ Nakliyecinin şartname ve sözleşmeyle kabul ve taahhüt ettiği vecibelerini zamanında tamamen veya kısmen yerine getiremeyeceğinin anlaşılması ve sözleşmedeki vecibelerini ifaya ehil olmadığının ortaya çıkması veya işleri istenen şekilde ve zamanında ifa edemeyeceğinin sabit olması veya sözleşmede yer alan maddelerden herhangi birine aykırılık durumunda her türlü zarar ziyan nakliyeciye ait olmak üzere nakliyecinin nam ve hesabına, Trakya Birlik in taşıma yapmaya, yaptırmaya ve sözleşmeyi feshetmek için ihtarname keşidesine gerek olmaksızın ve herhangi bir hukuki karar alınmaksızın sözleşmeyi kısmen ve tamamen tek taraflı olarak fesh etmeye ve nakliyecinin teminat mektubunun kısmen veya tamamen irad kaydetmeye hakkı vardır. Trakya Birlik bu şartname ve sözleşmede ceza olarak gösterilen miktarı bir ihtarnameye ve bir tespite gerek olmaksızın teminat mektubunu nakde çevirmek suretiyle cezai şart olarak tahsil edebilecektir. Ayrıca, zararın tahsilini de talep ve dava edebilir. 14- DİĞER HUSUSLAR -Kişi ve kuruluşların teklif mektubunda gösterdiği adres kanuni ikametgah olarak sayılacak ve bu adrese yapılacak her türlü tebligat firmaya yapılmış sayılacaktır. -Yapılacak sevkiyatlar ile ilgili araç taleplerinin nakliyeciye bildirilmesinde kullanılacak yöntemi tayin hakkı Trakya Birlik e aittir. Nakliyeci firma bu konuda Trakya Birlik e uymak zorundadır. -Tarafların imzasıyla bu şartnamenin sözleşme hüküm ve kuvvetinde olduğu kabul edilmiştir. -Katılımcı firmanın, şartnamenin her sayfasını imzalayıp mühürlemesi, şartnameyi okuyup kabul ettiği anlamındadır. - Bu işle ilgili her türlü vergi, resim, harç ve diğer masraflar ihaleyi yüklenene aittir. -Vasıtaların yasal kapasitelerinden ve Karayolları Trafik Tüzüğüne uygun yükleme ve seyrinden bizzat nakliyeci sorumludur. Bu nedenle Trakya Birlik ten zarar, ziyan, kar mahrumiyeti v.b. gibi her ne isim altında olursa olsun herhangi bir istekte bulunamaz. Trafik cezaları nakliyeciye aynen fatura edilir. Nakliyecinin Trakya Birlik in malını naklederken üçüncü kişilere karşı sebebiyet verdiği zararlardan dolayı Trakya Birlik e tahakkuk ettirilecek her türlü ceza veya tazminat miktarı

5 % 50 fazlası ile nakliyeciye fatura edilerek nakliyecinin istihkakına mahsup edilir. İstihkaklardan mahsup edilme imkanı yok ise nakliyecinin teminatından tahsil edilir. -Nakliyeci firma yapılan işten dolayı daha sonra doğacak Trakya Birlik alacakları ile trafik ceza v.s. cezaları ödemeyi taahhüt eder. -Şartnamede yer almayan hususlarda Türk Ticaret Kanunu Ve Borçlar Kanunu ile diğer Kanun hükümleri geçerlidir. -İhale ve sözleşme ile ilgili her türlü ihtilafların hal mercii Edirne Mahkemeleri ve İcra Daireleridir. -Birliğimiz Devlet İhale Kanununa ve Kamu İhale Yasasına tabi olmadığından, ihaleyi yapıp yapmamakta, kısmen yapmakta veya istediğine vermekte serbesttir. -Bu Şartname 5 (Beş) sayfa 14 (ondört) maddeden ibarettir. NAKLİYECİ S.S. TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR.

TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR. TRAKYA BİRLİK ENTEGRE TESİSLERİNDEN 34 KOOPERATİFİMİZE R.YAĞ- MARGARİN, FENNİ YEM ve KÜSPE NAKLİYESİ ŞARTNAMESİDİR. S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliğince 2011/2012 işyılında

Detaylı

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ

S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ S.S.TRAKYA YAĞLI TOHUMLAR TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİĞİ MOTORİN VE ÖZEL KALORİFER YAKITI SATINALMA ŞARTNAMESİ S.S. Trakya Yağlı Tohumlar Tarım Satış Kooperatifleri Birliği İşletmelerinin Mart 2007

Detaylı

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TÜRK KIZILAYI ALTINTEPE TIP MERKEZİ EMANET KOMİSYONU YAPISAL GÜÇLENDİRME İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde 1 - Türk Kızılayı Altıntepe Tıp Merkezi binasının Yapısal Güçlendirme inşaat

Detaylı

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME

KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK KIZILAYI ORJİNAL TONER VE MUADİL TONER ALIMI İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk

Detaylı

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK KIZILAYI MİNERALLİ SU İŞLETMELERİ KOORDİNATÖRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Afyon Fabrika Müdürlüğü nün ihtiyacı olan, aşağıdaki tabloda

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıda cins ve miktarı belirtilen malzemeler Teknik Şartnamesine göre kapalı zarfla teklif

Detaylı

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ

TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ TAŞIT SATIŞ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede anılan taraflar, bir tarafta TEMSAN TÜRKİYE ELEKTROMEKANİK SANAYİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (bundan sonra İdare olarak anılacaktır) ile diğer tarafta.. (bundan sonra İstekli

Detaylı

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ NATÜREL İÇ FINDIĞIN HAM VE RAFİNE FINDIK YAĞINA İŞLENMESİ İDARİ ŞARTNAMESİ İHALE KAYIT NUMARASI : 2013/14093 Madde 1- İş Sahibine İlişkin Bilgiler 1.1- İş sahibi Toprak Mahsulleri

Detaylı

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ

TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TAŞINMAZ MAL KİRAYA VERİLMESİ TÜRKİYE PETROLLERİ A.O. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NDEN 1- İdare ile ilgili bilgiler a) Adresi : TPAO Genel Müdürlüğü Söğütözü Mahallesi 2180 Cadde No:86 Çankaya/ANKARA b) Telefon ve

Detaylı

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ

PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ PERSONEL TAŞIMA ŞARTNAME ve SÖZLEŞMESİ İŞİN KONUSU: KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. BOĞAZLIYAN ŞEKER ve MAMÜLLERİ ENTEGRE TESİSİ personelinin;

Detaylı

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ

AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ AKİB İSKENDERUN İRTİBAT BÜROSU BAKIM ONARIM İŞLERİ TEKLİF VERME ŞARTNAMESİ Akdeniz İhracatçılar Birliği Genel Sekreterliği (AKİB) tarafından Mareşal Çakmak Cad. Nadide Apt. No:38 Zemin Kat İskenderun/HATAY

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nın ihtiyacı için aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen 14 kalem malzeme aşağıdaki tabloda belirtildiği

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Mısır Araştırma İstasyonu Müdürlüğü-Sakarya YAĞLIK AYÇİÇEĞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ İLE İŞİN NİTELİĞİ, NEVİ VE MİKTARI Madde 1- a) İhalenin Konusu

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME TÜRK I GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Kurumumuzun ihtiyacı olan aşağıda cinsi, bütçesi, yayın dönemi ve süresi belirtilen, hedef kitle kadınlar, çocuklar ve gençler olmak

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ GENEL SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; ANKARA Hurda İşletmesi Merkezi, KIRIKKALE Hurda Müdürlüğü, Aliağa/İZMİR Hurda Müdürlüğü, Seymen/İZMİT

Detaylı

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ TÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. GAYRİMENKUL SATIŞ ŞARTNAMESİ İş bu şartname Türkiye Halk Bankası A.Ş. nin mülkiyetinde bulunan ve satışa sunulan gayrimenkullerin satış koşullarını düzenlemektedir. Bu şartnamede

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Türk Kızılayı nca aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen plastik, metal, karton ve cam atıklarının toplanması ve geri

Detaylı

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI KAPALI ZARF USULÜ İLE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI KAPALI ZARF USULÜ İLE TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ 16.12.2013 ÜNİTESİ : Satın Alma Müdürlüğü SAYI : 2013/27594 KONU : TÜRKİYE FUTBOL FEDERASYONU HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ DEKORASYON İŞLERİ YAPIMI SON İHALE DOSYA SATIN ALAMA TARİHİ

Detaylı

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ

TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ TARIM İŞLETMELERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ DALAMAN TARIM İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2015 YILI SAP KARŞILIĞI HUBUBAT HASADI İHALESİ İDARİ ŞARTNAMESİ Bu şartnamede Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü TİGEM, Dalaman Tarım

Detaylı

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul

İnşa Yılı. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1977 İstanbul. 1974 İstanbul BOTAŞ İKMAL YÖNETMELİĞİ PAZARLIK USULÜ TEKLİF ALMA YÖNTEMİ İLE 4 ADET BOT MAL SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY

TÜRK KIZILAYI KUZEY MARMARA BÖLGE KAN MERKEZİ HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME KIZILAY TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME 1 TÜRK I HAVA SOĞUTMALI SU SOĞUTMA GRUBU (CHILLER SİSTEMİ) İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ Madde l Türk Kızılayı ihtiyacı

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME MADDE 1: İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Türk Kızılayı Mineralli Su İşletmeleri Müdürlüğünün 2014 yılında piyasaya sürdüğü aşağıdaki tabloda cinsi ve miktarı belirtilen ambalaj atıklarının

Detaylı

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ

MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ MKE HURDA İŞLETMESİ MÜDÜRLÜĞÜ PRİNÇ ŞERİT ARAİŞİ SATIŞ ŞARTNAMESİ l. KONU 1.1. M.K.E. Hurda İşletmesi Müdürlüğü nce; KIRIKKALE MKE Pirinç Fabrikası Müdürlüğünde bulunan teknik özellikleri ve durumu itibarıyla

Detaylı

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş.

TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. TC BAŞBAKANLIK ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. ANKARA DOĞAL ELEKTRİK ÜRETİM VE TİCARET A.Ş. YE VERİLEN YETKİ KAPSAMINDA HİDROJEN PEROKSİT SANAYİ VE TİCARET

Detaylı

TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ SERAMİK TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ

TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ SERAMİK TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ TFF HASAN DOĞAN MİLLİ TAKIMLAR KAMP VE EĞİTİM TESİSLERİ SERAMİK TEMİNİ TEKLİF ALMA ŞARTNAMESİ İşbu Teklif Alma Şartnamesi, ekte Projeleri, Keşif Listesi, Özel Teknik Şartnamesi ve Sözleşme Taslağı verilmiş

Detaylı

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I

PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I PERŞEMBE BELEDİYE BAŞKANLIĞI YOLCU VAPURU KİRALAMA İ H A L E İ L A N I Perşembe Belediyesinin mülkiyetinde bulunan Şehit Temel Şimşir adlı yolcu vapuru 10 (on) yıl süre ile kullanım amacına ilave olarak

Detaylı

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME

TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME İHALENİN KONUSU VE ŞEKLİ TÜRK KIZILAYI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ ŞARTNAME Madde l Türk Kızılayı nın 1 yıllık ihtiyacı olan yurtiçi ve yurtdışı uçak biletleri, ekli uçak biletleri alım şartnamesinde belirtilen

Detaylı

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ

ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Madde 1- Alımın Konusu: ARAÇ SATIŞI İDARİ ŞARTNAMESİ Türk Telekom hizmetlerinde kullanılmakta olan ve eki teknik şartnamede belirtilen araçlar aşagıda yer alan hükümler doğrultusunda satılacaktır. Madde

Detaylı