T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü"

Transkript

1 SAYI : / 202 KONU : Hububat SatıĢı T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü 6 AJANS AMĠRLĠĞĠ TĠCARET BORSASI BġK / KONYA-KARAMAN-KARAPINAR YEM SAN. DERN. BġK. YUMURTA ÜRET. BĠRLĠĞĠ BġK. KIRMIZI ET ÜRETĠCĠLERĠ KONYA UN SANAYĠCĠLERĠ DERNEĞĠ ĠLGĠ :Genel Müdürlüğümüzün tarih, sayılı talimatı. T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya Şube Müdürlüğü - Konya Şube Müdürlüğü (Ticaret Servisi) 31/03/ : / / /3 * * (FAKS) Genel Müdürlüğümüzün ilgi sayılı talimatı gereği Genel Müdürlüğümüze bağlı iģyerlerinin stoklarında bulunan ve ekli listede belirtilen yerli hububatlar (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa, mısır ve çavdar) ile ithal hububatlardan (ekmeklik buğday, makarnalık buğday, arpa ve mısır) Ek-1 de fiyatı bulunanlar aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde Nisan 2015 tarihleri arasında satışa açılmıştır. Ekmeklik Buğdaylar: a) Yerli Ekmeklik Buğdaylar: Yerli ekmeklik buğdaylar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın serbest olarak peşin bedel mukabili ve/veya teminat mektubu alınarak 60 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak satılabilecektir. b) İthal Ekmeklik Buğdaylar: İthal ekmeklik buğdaylar sadece kullanıcılarına (un ve bulgur fabrikalarına) yönelik 3 aylık fiili tüketim miktarına kadar peşin bedel mukabili ve/veya 1527, 1541 ve 1546 kodlu ithal buğdaylar (12,5 proteinli) ise peşin bedel mukabili yanı sıra teminat mektubu alınarak 60 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak talep toplamak suretiyle satılabilecektir. Bu kapsamda; kullanıcılarına yönelik olarak yapılacak ekmeklik buğday satışları için talep sahiplerinden, halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Şubat 2015 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) ile 2014 yılına ait fiili tüketim belgesi istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan, fiili tüketim belgesini ise kayıtlı olduğu Ticaret/Sanayi odalarından veya mali müşavirlerden onaylı olarak alacaklardır.). Talep sahipleri, 2014 yılına ait un ve bulgur ihracat miktarlarını veya un ve bulgur ihracatlarının olmadığını resmi olarak belgeleyerek (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden) talep formu ile şube müdürlüğümüze müracaat edecektir. Talep sahiplerinden, 2014 yılı fiili tüketim ve mamul madde ihracat durumunu gösteren belgelerini daha önceki satışlarda vermiş olanlardan bu belgeler istenmeyecektir. Firmanın un ve bulgur ihracatı var ise un ve bulgur ihracatı karşılığı buğday, fiili tüketim belgelerinde bildirilen yıllık buğday tüketim miktarından düşülecek ve kalan miktarın 3/12 sine kadar satış yapılacaktır. Hesaplamalarda un karşılığı 1.358, bulgur karşılığı katsayıları esas alınacaktır. Örneğin; Şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2014 yılı fiili tüketim miktarı Ton/Yıl olsun. Firmanın 2014 un ihracat miktarı ise ton olduğunu varsayalım. Buna göre; x 1,358=6.790 ton, firmanın un ihracatının buğday karşılığı olacaktır = /12=9.434x3= ton, firmanın yıllık fiili tüketiminin 3/12 si olan buğday miktarı Konya ġb. Horozluhan Mah. Cihan Sk. No: Selçuklu/KONYA Bilgi: A.ÜNAL Tic. ġefi Tel : Merkezi: Ankara Faks : Ġnternet Sitesi: Mersis No: Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Elektronik imzalı suretine adresinden Belge Num.: / /22747 ve Barkod Num.: bilgileriyle erişebilirsiniz.

2 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü 2/3 (FAKS) bulunmuş olacaktır. Firmanın un ihracatı yoksa fiili tüketim miktarı /12= x3= ton olarak dikkate alınacaktır. Makarnalık Buğdaylar: Yerli ve ithal makarnalık buğdaylar kullanıcılarına (sadece makarna, irmik, şehriye ve bulgur fabrikalarına) serbest olarak, peşin bedel mukabili satılabilecektir. Makarnalık buğday satışında 03 Nisan 2015 tarihine kadar talep toplanacak olup yoğun talep gelen stoklar için tahsisat uygulanacaktır. Yoğun talep gelmeyen makarnalık buğday stoklarının satışına ise 07 Nisan 2015 tarihinden itibaren devam edilecektir. Arpalar: Arpa satışları; aşağıda belirtilen esaslar dâhilinde kullanıcılarına (yem fabrikaları, besici ve yetiştiriciler ile kendi yemini kendisi imal eden işletmelere) yönelik talep toplanmak suretiyle 1 aylık fiili tüketim miktarı kadar, hububat alım satımıyla iştigal eden tüccarlara ise 150 tona kadar peşin bedel mukabili olarak yapılacaktır. Fiili tüketim hesabında yem fabrikaları için 2014 yılı fiili tüketim miktarının 1/12 si, besici ve yetiştiriciler için ise talep sahiplerinin kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri halinde büyük baş hayvan başına günde 5 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri halinde, kanatlı hayvan başına günde 12 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 65 gr olarak hesap edilecektir. Yoğun talep gelen stoklar için tahsisli satıştan dolayı 150 tondan az arpa düşen yem fabrikalarına 150 tona kadar satış yapmaya şube müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Yeni kurulan fabrikaların faaliyette olduğunu gösterir belgelerine istinaden; bu talimatımızla 150 tona kadar veya üretimde bulundukları aylara ait fiili tüketim miktarlarını belgelemeleri hâlinde belgeledikleri ayların ortalaması kadar satış yapmaya şube müdürlüğümüz yetkili kılınmıştır. Mısırlar: Mısır satışları; sadece kullanıcılarına (yem fabrikaları ile kendi yemini imal eden besici ve yetiştiriciler ile kanatlı hayvan yetiştiriciliği ve besiciliği yapanlar) yönelik olarak yapılacaktır. Yem fabrikaları için 2014 yılı fiili mısır tüketim miktarının 1 aylık kısmına kadar satış yapılabilecektir. Talep sahiplerinden halen faaliyette olduğunu gösterir belge (01 Şubat 2015 tarihinden sonra alınmış olması kaydıyla) ile 2014 yılına ait fiili tüketim belgesi istenecektir (Talep sahipleri, faaliyette olduklarına dair belgeyi bağlı oldukları odalardan, fiili tüketim belgesini ise ticaret/sanayi odalarından veya mali müşavirden onaylı olarak alacaklardır). Besici ve yetiştiriciler için kayıtlı oldukları İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden kaç baş ve cins hayvan beslediklerini belgelemeleri hâlinde; büyük baş hayvan başına günde 2 kg, küçükbaş hayvan başına ise günde 1 kg hesabı üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Kanatlı hayvan yetiştiriciliği ile besiciliği yapan ve yemini kendisi imal eden işletmelere ise İl/İlçe Tarım Müdürlüklerinden yemini kendilerinin imal ettiklerini ve kaç baş ve cins hayvan yetiştirdiklerini belgelemeleri hâlinde; kanatlı hayvan başına günde 60 gr üzerinden 1 aylık tüketim miktarına kadar satış yapılabilecektir. Hindi için bu rakam günde 300 gr, yarka, civciv vb. için 20 gr, hindi palazı için ise 175 gr üzerinden fiili tüketim hesabı yapılacaktır. Konya ġb. Horozluhan Mah. Cihan Sk. No: Selçuklu/KONYA Bilgi: A.ÜNAL Tic. ġefi Tel : Merkezi: Ankara Faks : Ġnternet Sitesi: Mersis No: Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Elektronik imzalı suretine adresinden Belge Num.: / /22747 ve Barkod Num.: bilgileriyle erişebilirsiniz.

3 T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Konya ġube Müdürlüğü 3/3 (FAKS) Talep sahipleri bağlı bulundukları ihracatçı birliklerinden 2014 yılında mısıra dayalı mamul madde ihracatı yapmadıklarını veya yaptılar ise 2014 yılı mamul madde ihracatı karşılığında mısır ithalatı hak ediş miktarını belgeleyeceklerdir (ihracatı varsa ilgili ihracatçı birliklerinden ihracatı olmayanlar ise mali müşavirden alabilecektir). Bu miktar yıllık fiili tüketim miktarlarından düşülerek hesaplamalar buna göre yapılacaktır. Örneğin; Şube müdürlüğümüze müracaatta bulunan bir firmanın 2014 yılı fiili tüketim miktarı Ton/Yıl olsun. Firmanın 2014 için ilgili ihracatçı birliğinden aldığı mısıra dayalı mamul madde ihracatı karşılığı mısır ithalatı hak ediş miktarının ise ton olduğunu varsayalım. Buna göre yıllık fiili tüketim = ton esas alınarak bu dönemde firmaya toplam tona ( ton/12 ) kadar satış yapılabilecektir. Çavdarlar: Stoklarımızda bulunan çavdarlar kişi ve kuruluş ayrımı yapılmaksızın, Nisan 2015 tarihleri arasında talep toplanmadan peşin bedel mukabili serbest olarak satışa verilecektir. Bununla birlikte çavdarlar, aynı fiyatla teminat mektubu alınarak 120 güne kadar vadeli ve vade farksız olarak da satılabilecektir. Genel Hükümler: Talepler talep formuna uygun olarak Şube Müdürlüğü ve ürün kodu bazında alınacaktır. Satışa açılan stoklara yoğun talep gelmesi durumunda yoğun talep gelen stoklar için kod bazında tahsis yapılacaktır. SatıĢa açılan hububatlar için 03 Nisan 2015 tarihine kadar talep toplanacak olup, yoğun talep gelen stoklar için tahsisat uygulanacaktır. Yoğun talep gelmeyen hububatların satıģına ise 07 Nisan 2015 tarihinden itibaren devam edilecektir. Teslimat süre sonu tüm ürünler için mesai bitimi olarak uygulanacak olup hububat satıģı ile ilgili yazımızın hinterlandınızda faaliyet gösteren ilgili üye, kurum ve kuruluģlara gerekli duyuruların yapılmasını, Bilgilerinize arz / rica ederim. YaĢar KESEN ġube Müdürü EK : Ek 1 Fiyat Listesi (1 Sayfa) Ek 2 SatıĢa açılan hububat stokları (5 Sayfa) Ek 3 Talep Formu (2 Sayfa) DAĞITIM Alım Muhafaza Servisi Muhasebe Servisi Kontrolörler Konya ġb. Horozluhan Mah. Cihan Sk. No: Selçuklu/KONYA Bilgi: A.ÜNAL Tic. ġefi Tel : Merkezi: Ankara Faks : Ġnternet Sitesi: Mersis No: Bu belge 5070 sayılı elektronik imza kanuna göre güvenli elektronik imza ile imzalanmıştır. Elektronik imzalı suretine adresinden Belge Num.: / /22747 ve Barkod Num.: bilgileriyle erişebilirsiniz.

4 Yerli Makarnalık Buğday T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Ticaret Dairesi BaĢkanlığı MAKARNALIK BUĞDAY SATIġ FĠYAT LĠSTESĠ CĠNSĠ ÜRÜN KODU SATIġ FĠYATI (TL/TON) D. Vasıflı Mak. Buğday İthal Makarnalık Buğday NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir. YERLĠ EKMEKLĠK BUĞDAY SATIġ FĠYAT LĠSTESĠ CİNSİ KOD NO SATIŞ FİYATI (TL/TON) EK:1 Anadolu Beyaz Sert Buğday 1261 Anadolu Kırmızı Sert Buğday 1271 Anadolu Beyaz Sert Buğday 1262 Anadolu Kırmızı Sert Buğday 1272 Anadolu Beyaz Sert Buğday 1213 Anadolu Kırmızı Sert Buğday 1223 Anadolu Beyaz Sert Buğday 1263 Anadolu Kırmızı Sert Buğday 1273 Anadolu Beyaz Sert Buğday 1264 Anadolu Kırmızı Sert Buğday Diğer Kırmızı Buğday Beyaz Yarı Sert Buğday Diğer Beyaz Buğday 1362 Diğer Kırmızı Buğday 1372 Beyaz Yarı Sert Buğday 1313 Kırmızı Yarı Sert Buğday 1323 Diğer Beyaz Buğday 1363 Diğer Kırmızı Buğday 1373 Diğer Beyaz Buğday Diğer Kırmızı Buğday 1374 Düşük Vasıflı Ekmeklik Buğday NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir. ĠTHAL EKMEKLĠK BUĞDAY SATIġ FĠYAT LĠSTESĠ CİNSİ KOD NO SATIŞ FİYATI (TL/TON) İthal Buğday 13.5 protein İthal Buğday 13.5 protein İthal Buğday 13.0 protein İthal Buğday 12.5 protein İthal Buğday 12.5 protein İthal Buğday 12.5 protein NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir. ARPA SATIġ FĠYAT LĠSTESĠ CİNSİ KOD NO SATIŞ FİYATI (TL/TON) Yerli Arpa 2111 İthal Arpa 2141 NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV ve maniplasyon hariç, nakliye ilave ücreti dâhildir. ÇAVDAR SATIġ FĠYAT LĠSTESĠ CİNSİ KOD NO SATIŞ FİYATI (TL/TON) Çavdar NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dâhildir. MISIR SATIġ FĠYAT LĠSTESĠ CİNSİ KOD NO SATIŞ FİYATI (TL/TON) Yerli Mısır İthal Mısır 2443 NOT: Yukarıda belirtilen fiyatlar KDV hariç, maniplasyon ve nakliye ilave ücreti dâhildir

5 ŞUBESİ SATIŞA AÇILAN EKMEKLİK BUĞDAY STOK MİKTAR (TON) EKMEKLİK BUĞDAY EK:2 ŞUBE TOPLAMI AFYON ŞUBE 436 1,242 1,678 AKSARAY ŞUBE ,696 1, ,466 AKŞEHİR ŞUBE , ,606 2,982 1,373 4, ,631 18,985 BANDIRMA ŞUBE 1, , ,678 ÇORUM ŞUBE ,072 1,590 8,661 7,095 20,057 DERİNCE ŞUBE DİYARBAKIR ŞUBE , ,587 1, ,281 EDİRNE ŞUBE 42,602 68,995 19,634 7,694 33,252 5, ,148 ERZURUM ŞUBE 889 1,472 5,560 6, , ,103 ESKİŞEHİR ŞUBE 3,513 1,470 10,496 1,984 26,143 2,584 77, , ,087 İZMİR ŞUBE KAYSERİ ŞUBE , , ,185 1,245 2,010 5,445 1,120 1, ,380 KIRIKKALE ŞUBE 3, , ,972 2, ,955 12,537 77,314 KIRKLARELİ ŞUBE 4,476 61,975 55,822 33,697 3,449 4, ,480 KIRŞEHİR ŞUBE ,360 22, ,914 37,877 KONYA ŞUBE , , ,077 7,606 1, ,935 MERSİN ŞUBE MUŞ ŞUBE 86 1, ,556 POLATLI ŞUBE 478 7, , ,867 1,355 4,077 24,004 SAMSUN ŞUBE ,376 2,705 SİVAS ŞUBE ,013 6,951 2,815 4, , ,406 TEKİRDAĞ ŞUBE 28,830 23,252 10,039 18,653 5,728 3,032 89,534 YERKÖY ŞUBE 587 1,223 2,074 4,800 14,162 14,433 1,880 1, ,627 2,259 3, , , ,590 TOPLAM 394 7,160 4, ,204 2,152 4,897 41, ,025 9,890 89, ,016 77,781 4, , ,312 9,670 69, ,076,913 GENEL TOPLAM 535, , ,076,913 *Yukarıdaki kodlu buğdayların tamamı satışa açılmıştır.

6 SATIŞA AÇILAN İTHAL EKMEKLİK BUĞDAY STOK MİKTAR (TON) İTHAL EKMEKLİK BUĞDAY ŞUBESİ ADANA ŞUBE 13,681 52,410 36, ,576 AFYON ŞUBE 8,961 8,961 AKSARAY ŞUBE 9,606 5,361 2,014 14,702 4,625 36,308 AKŞEHİR ŞUBE 20,635 20,635 BANDIRMA ŞUBE 38,350 38,350 ÇORUM ŞUBE 23,273 19, ,150 DERİNCE ŞUBE 39,804 31,049 70,853 DİYARBAKIR ŞUBE 1,615 14,691 16,306 ERZURUM ŞUBE 3, ,042 GAZİANTEP ŞUBE 11,673 6,457 18,130 İSKENDERUN ŞUBE 2, ,721 İZMİR ŞUBE 44,122 53,421 24,619 21, ,549 KAYSERİ ŞUBE ,417 25,414 KIRIKKALE ŞUBE 3,985 3,985 KIRŞEHİR ŞUBE 19,046 35,037 1,719 55,802 KONYA ŞUBE 9, ,172 47,341 MERSİN ŞUBE 5,171 5,171 MUŞ ŞUBE 1,000 1,000 POLATLI ŞUBE 918 8,244 2,404 11,566 SAMSUN ŞUBE 6,355 4,548 7,321 18,224 SİVAS ŞUBE 2,277 2,277 ŞANLIURFA ŞUBE 4,453 28,026 32,479 TEKİRDAĞ ŞUBE 24,769 24,769 TRABZON ŞUBE 4,716 4,716 YERKÖY ŞUBE 13,834 5,283 19,117 TOPLAM 250,513 26, , ,071 7,029 30, ,442 GENEL TOPLAM 758, ,442 *Satışlar devam etmekte olup yukarıdaki kodlu ithal buğdayların tamamı satışa açılmıştır. EK:2 ŞUBE TOPLAMI

7 EK:2 SATIŞA AÇILAN YERLİ VE İTHAL ARPA STOK MİKTAR (TON) YERLİ ARPA İTHAL ARPA ŞUBE ŞUBESİ TOPLAMI ADANA ŞUBE 3,078 3,078 AFYON ŞUBE 0 0 AKSARAY ŞUBE 25,830 25,830 AKŞEHİR ŞUBE 7,483 7,483 BANDIRMA ŞUBE 0 0 ÇORUM ŞUBE 8,826 8,826 DERİNCE ŞUBE 3,395 3,395 DİYARBAKIR ŞUBE 8,600 8,600 ERZURUM ŞUBE 7,400 7,400 ESKİŞEHİR ŞUBE 0 0 GAZİANTEP ŞUBE 2,563 2,563 İSKENDERUN ŞUBE 3,263 3,263 KAYSERİ ŞUBE 3,932 6,673 10,605 KIRIKKALE ŞUBE 19,301 19,301 KIRŞEHİR ŞUBE 15,156 1,418 16,574 KONYA ŞUBE 32,500 32,500 MUŞ ŞUBE 4,772 4,772 POLATLI ŞUBE 14,021 14,021 SİVAS ŞUBE 8,582 8,582 ŞANLIURFA ŞUBE 4,000 4,000 TEKİRDAĞ ŞUBE 8,137 8,137 TRABZON ŞUBE 12,217 12,217 YERKÖY ŞUBE 6,293 6,293 TOPLAM 19, , ,440 GENEL TOPLAM 207, ,440 *Sevkiyatlar ve satışlar devam etmekte olup yukarıdaki kodlu ithal arpaların tamamı satışa açılmıştır.

8 EK:2 SATIŞA AÇILAN YERLİ VE İTHAL MISIR STOK MİKTAR (TON) YERLİ MISIR İTHAL MISIR ŞUBE ŞUBESİ TOPLAMI BANDIRMA ŞUBE 10,000 10,000 İZMİR ,000 20,450 KONYA ŞUBE TOPLAM ,000 30,618 GENEL TOPLAM 30,618

9 ŞUBESİ SATIŞA AÇILAN MAKARNALIK BUĞDAY KOD VE MİKTARI (TON) YERLİ MAKARNALIK DVMB İTHAL MAKARNALIK AFYONKARAHİSAR ESKİŞEHİR AKSARAY 163 1,395 1,558 AKŞEHİR 5, ,227 10,759 KONYA 174 7,105 2,715 1,035 8,714 19,743 SAMSUN 1,000 1,000 DİYARBAKIR 7, ,830 KAYSERİ 790 3,786 4,533 9,109 İSKENDERUN 3,000 3,000 YERKÖY 609 1,273 1,882 SİVAS MERSİN 4,997 4,997 KIRIKKALE 1,513 1,513 POLATLI 7,493 7,493 GAZİANTEP 14,507 14,507 ŞANLIURFA 5,978 5,978 TOPLAM ,213 7,999 7,826 1,515 45,432 5,997 90,157 GENEL TOPLAM 29,387 7,826 52,944 90,157 Satışlar devam etmekte olup yerli makarnalık buğdayların tamamı satışa açılmıştır. EK:2 ŞUBE TOPLAMI (TON)

10 EK:3/A FĠRMA /ġahis ADI 2014 yılı Fiili Buğday Tüketim Miktarı: Ton/Yıl (Ticaret/Sanayi odalarından veya Mali MüĢavirlerden alınabilecektir) Fiili Tüketim Miktarının ait olduğu yıla ait Un Ġhracat Miktarı (Ton) ADRES ĠLĠ ELEKTRONĠK POSTA TELEFON FAKS VERGĠ DAĠRESĠ VERGĠ NO T.C. KĠMLĠK NO BUĞDAY TALEP Lütfen talebinizi X şeklinde iki talep seçeneğinden sadece birini işaretleyerek, imzalayınız. Sıra Talep Seçeneği ĠĢaret Ġmza No 1 Fiili tüketim hesaplamasına göre tarafıma tahsis edilecek miktarın tamamını almayı kabul ediyorum. 2 Toplam talebim..tondur.(ancak talep miktarı fiili tüketim miktarından fazla olamaz.) Tercih Edilen Ürün Kodu ve İşyeri Not: Talep sahipleri almak istedikleri ürünler için bilgi amaçlı iģyeri belirtebileceklerdir. Belirtilen iģyerinden ürün satıģı yapıp yapmamakta ürün teslimi yapacak olan TMO Ģube müdürlüğü yetkilidir. Lütfen talebinizi hangi şubenin hangi stokundan istiyorsanız X şeklinde işaretleyiniz SATIŞA AÇILAN KODLAR VE TALEP EDİLEN STOKLAR (Ton) ŞUBELER BUĞDAYLAR Stok X Stok X Stok X Stok X Stok X Stok X AÇIKLAMA: Firmanın ihracat miktarı düşüldükten sonra bulunan aylık buğday tüketim miktarı talep edilen stoklarla orantılı olarak bölündükten sonra hesaplama yapılacaktır. Ancak, TMO gelen talep ve stok durumuna göre dağıtım yaparak talep seçeneklerinde belirtilen miktarların altında satış yapabilir. Kuruluşunuzca satışa sunulan buğday stoklarından yukarıda (X) ile işaretlediğim Şube stoklarından ve yine (X) ile işaretlediğim talep seçeneğim doğrultusunda fiili tüketim rakamım dikkate alınarak belirleyeceğiniz miktar ve işyerleri stokundan almak istiyorum. Yukarıda verilen bilgilerin doğruluğunu onaylarım. Gerektiğinde TMO tarafından ilave bilgi belge talep edilmesi halinde süresi içerisinde vermeyi taahhüt ediyorum. Yapılan araştırma sonucuna göre verilen bilgi ve belgelerde TMO tarafından gerçeğe aykırılık tespit edilmesi halinde cezai müeyyide uygulanmasını kabul ediyorum. Gereğini bilgilerinize arz ederim. (./ /2015) Firma Yetkilisi Kaşe/İmza

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü

T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü .015 17:38 FAX 03126230885 L4J 0001/0010 T.C. TOPRAK MAHSlJLLERİ ortsr GENEL MÜDÜRLÜ(;Ü Polatlı Şube Miidürlüğli Sayı : 61543697/202.01.02 Konu : Hububat Satışı Genel Müdürlüğümüzün 30.0 1.2015 tarih.

Detaylı

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname

EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname EKMEKLĠK BUĞDAY UNU TEMĠNĠNE AĠT ġartname 1- KONUSU: Suriye deki olaylardan zarar gören sivil halka Kızılay aracılığıyla ekmeklik buğday karģılığı un hibe edilmek üzere 25 kg lık çuvallar halinde 30.000

Detaylı

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM

DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Dış Ticaret Müsteşarlığından: DAHİLDE İŞLEME REJİMİNE İLİŞKİN İŞLEMLERİN BİLGİSAYAR VERİ İŞLEME TEKNİĞİ YOLUYLA YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (İHRACAT: 2007/2) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI

2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI 2015 DÖNEMİ HUBUBAT ALIM UYGULAMALARI ALIM ESASLARI 1. Eski yıl mahsulü ve ithal ürünler kesinlikle alınmayacaktır. 2. Alımların analizle yapılması esastır. 3. İş yerine satılmak veya emanete bırakılmak

Detaylı

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9)

Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) Dış Ticaret Müsteşarlığından Dahilde İşleme Rejimine İlişkin İşlemlerin Bilgisayar Veri İşleme Tekniği Yoluyla Yapılmasına Dair Tebliğ (İhracat: 2005/9) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK VE TANIMLAR

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI

SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI SÖZLEŞMELİ BESİCİLİK YAPAN YETİŞTİRİCİLER İÇİN BESİLİK SIĞIR İTHALATI UYGULAMA TALİMATI Sözleşmeli üretim modeli kapsamında, yetiştiricilerin tarımsal ve hayvansal girdilerini temin etmek ve/veya ürün

Detaylı

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.

Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G. Ekonomi Bakanlığından ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (21.10.2014 T. 29152 R.G.) Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 5/12/2013 tarihli ve 2013/5724

Detaylı

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ

Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Kontenjanı Uygulanmasına İlişkin Tebliğ Avrupa Birliği Menşeli Bazı Tarım Ürünleri İthalatında Tarife Uygulanmasına İlişkin Tebliğ 4/09/00 tarihli ve 7709 sayılı Resmi Gazete (Değişik: 03//00 tarihli ve 7774 sayılı Resmi Gazete) Amaç ve Kapsam

Detaylı

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir:

Besilik sığır ithalatı başvurusu sırasında aşağıda belirtilen evraklar ibraz edilecektir: BESİLİK SIĞIR İTHALATINDA UYULMASI GEREKEN USUL VE ESASLAR HAKKINDA TALİMAT İthalat, Bakanlığımızca belirlenen teknik ve sağlık şartları çerçevesinde ve yine uygun görülecek ülkelerden yapılır. Bakanlığımız

Detaylı

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu

Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Ön Başvuru Kılavuzu Tüzel Kişiler İçin Kayıtlı Elektronik Posta ve Elektronik Tebligat Hizmeti Şehit Teğmen Kalmaz Cad.No:2 06101 Ulus/Ankara Telefon: (312) 509 50 00 Faks: (312) 309 53 58 Elektronik Ağ: www.ptt.gov.tr www.pttkep.gov.tr

Detaylı

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI

CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI CANLI, TAZE, SOĞUTULMUŞ VE DONDURULMUŞ SU ÜRÜNLERİ İTHALATINA İLİŞKİN UYGULAMA TALİMATI I-Genel Hükümler 1- Bu talimat, 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu, 560 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine

Detaylı

TEBLİĞ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2)

TEBLİĞ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) 8 Şubat 2014 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28907 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ KATILIM ÖNCESİ YARDIM ARACI (IPA) ÇERÇEVE ANLAŞMASI GENEL TEBLİĞİ (SIRA NO: 2) MADDE 1 8/5/2009 tarihli

Detaylı

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar.

Kapsam MADDE 2 (1) Bu Genelge, yurt içi üretimle temin edilemeyen tarla bitkileri ve sebze türlerine ait tohumlukların ithalatını kapsar. TOHUMLUK İTHALATI UYGULAMA GENELGESİ (2012/1) Amaç MADDE 1 (1) Ülkemizde kullanılacak olan tohumlukların yurt içi üretimden tedarik edilememesi durumunda, ülke ihtiyaçları da dikkate alınarak yapılacak

Detaylı

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife

(5) Değerlendirmeye alınabilecek nitelikteki başvurularda talep edilen toplam tarife 25 Ocak 2013 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28539 TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: ETİLEN GLİKOL İTHALATINDA TARİFE KONTENJANI UYGULANMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 20/12/2012

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADESİ YARDIMLARINA İLİŞKİN 2013/4 SAYILI PARA-KREDİ VE KOORDİNASYON KURULU KARARI NA AİT UYGULAMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç AMAÇ, KAPSAM VE TANIMLAR

Detaylı

2013 YILI TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ ÖN ELEME SINAVI

2013 YILI TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ ÖN ELEME SINAVI 2013 YILI TARIM SİGORTALARI HAVUZU EKSPERLİĞİ ÖN ELEME SINAVI SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2013 Bu Kılavuz, 5363 sayılı Tarım Sigortaları Kanunu nun 9 uncu maddesine dayanılarak belirlenen Tarım Sigortaları

Detaylı

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü

T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü T.C. TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Tekirdağ ġube Müdürlüğü Sayı : 73820702/209.02.01 Konu : Karayolu taģıma ihalesi ġubemiz Malkara Ajans Amirliği ve ġarköy Tesisli Ekip Stoklarından 5.378 ton,

Detaylı

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI

Trakya Kalkınma Ajansı. www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI Trakya Kalkınma Ajansı www.trakyaka.org.tr TRAKYA BÖLGESİNDE YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI 2014 MAYIS 2014 1 İçindekiler Tanımlar... 3 1. Yatırım Teşviki... 4 2. Teşvik Belgesi... 4 3. Teşvik Sistemi İle

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/10/2014 Sayı: 2014/82 Ref : 6/82

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 21/10/2014 Sayı: 2014/82 Ref : 6/82 GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih 21/10/2014 Sayı 2014/82 Ref 6/82 Konu ETİLEN GLİKOL (ETANDİOL) İTHALATINDA AÇILAN TARİFE KONTENJANININ BAŞVURU, DAĞITIM VE KULLANIM USUL VE ESASLARI BELİRLENMİŞTİR A. Tarife Kontenjanı

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ:

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 30 Aralık 2012 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28513 (2. Mükerrer) Ekonomi Bakanlığından: TEBLİĞ İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

Detaylı

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER

25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER 25 SORUDA TEŞVİK SİSTEMİ İÇİNDEKİLER Yatırım teşvik belgesi nedir? Nasıl müracaat edilir? Teşvik belgesi müracaatında aranacak belgeler nelerdir? Teşvik belgesi müracaatları nasıl değerlendirilmektedir?

Detaylı

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ

İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Ekonomi Bakanlığından: İHRACATTA TİCARİ KALİTE DENETİMLERİNİN RİSK ESASLI YAPILMASI AMACIYLA FİRMALARIN SINIFLANDIRILMASINA İLİŞKİN TEBLİĞ Amaç ve kapsam (ÜRÜN GÜVENLİĞİ VE DENETİMİ: 2015/22) MADDE 1 (1)

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 18.05.2012* 17946

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 18.05.2012* 17946 18.05.2012* 17946 Sayı : B.12.0.GKG.0.07.903-07-02-2312 Konu: Talimat Tamim: 12 / /2012 Talimat No:2012/ Canlı Hayvan ve Hayvansal Ürünlerin İhracatı İçin Veteriner Sağlık Sertifikası Düzenlenmesi Talimatı

Detaylı

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI

OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI OTOMATĠK NUMUNE ALMA CĠHAZI SATIN ALINACAKTIR TOPRAK MAHSULLERĠ OFĠSĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TMO) TEKNĠK ĠġLER DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 54 ADET OTOMATİK NUMUNE ALMA CİHAZI (TEMİN, MONTAJ) alımı 4734 sayılı Kamu İhale

Detaylı

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜNE YÖNELİK

SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜNE YÖNELİK SU ÜRÜNLERİ VE HAYVANSAL MAMULLER SEKTÖRÜNE YÖNELİK ÜRETİM/ÜRETİCİ ve YATIRIM DESTEKLERİ, ZİRAAT BANKASI, EXIMBANK KREDİLERİ DAHİLDE İŞLEME İZİN BELGESİ TEŞVİK UYGULAMALARI TARIMSAL ÜRÜNLERDE İHRACAT İADELERİ

Detaylı

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır.

İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. İHALE İLANI Veri Toplama Hizmeti Alınacaktır. 1- İDARENİN a) Adı : Türkiye Petrolleri A.O. Genel Müdürlüğü b) Adresi : Söğütözü Mah. 2180. Cad. No: 10 06100 - Çankaya /ANKARA c) Telefon ve Faks numarası

Detaylı

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011

100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 100 Soruda Teşvik Uygulaması 2011 Sunuş Hükümet tarafından 4 Haziran 2009 tarihinde, temel amacı Kalkınma Planları ve Yıllık Programlarda öngörülen hedefler ile uluslararası anlaşmalara uygun olarak, tasarrufları

Detaylı

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT

İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT İHALE ŞARTNAMESİ ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SAN. TİC. A.Ş. 2015 ŞUBAT ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. (İHALE KOMİSYONU) BAŞKANLIĞI NDAN ODAŞ ELEKTRİK ÜRETİM SANAYİ TİCARET A.Ş. NİN ENA ELEKTRİK ÜRETİM

Detaylı

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI

YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI YENİ TEŞVİK SİSTEMİ YATIRIMLARDA DEVLET YARDIMLARI GENEL BİLGİLER Tüm ülkelerce değişik amaçlarla uygulanan ve temelde ülkedeki ekonomik ve sosyal sorunların giderilmesini hedef alan devlet yardımları,

Detaylı