YAPIM ĠġLERĠ ĠHALE ĠLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPIM ĠġLERĠ ĠHALE ĠLANI"

Transkript

1 UEDAġ ULUDAĞ ELEKTRĠK DAĞITIM ANONĠM ġġrketġ ELEKTRĠK DAĞITIM ġebekelerġ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM ĠġLERĠ ĠHALE ĠLANI

2 1. Ġhale Konusu ĠĢlere ĠliĢkin Bilgiler Ġhale konusu 3 adet yapım iģinin ihale numarası, iģin adı ve kapsamı aģağıda verilmiģtir. 1. Ġhale kayıt numarası : UEDAġ- 2011/16-03 ĠĢin Adı ĠĢlerin Süresi : : a) Bursa İli Osmangazi İlçesi DEMİRTAŞ TM OVAAKÇA 3-4 ENH Deplase Yapım İşi b) Bursa İli Osmangazi İlçesi Bent Caddesi SDK Yer Değişikliği AG- OG Elektrik Tesisi Yapım İşi c) Bursa İli Yenişehir İlçesi Yenişehir KSS DM-Çayır MH ENH Deplase Yapım İşi d) Bursa İli Karacabey İlçesi Karacabey- Bandırma Karayolu ENH Deplase Yapım İşi Yer Tesliminden Ġtibaren 60 (AltmıĢ) Takvim Günü (Tamamı) 2. Ġhale kayıt numarası : UEDAġ- 2011/16-04 ĠĢin Adı : a) Bursa İli Mustafakemalpaşa İlçesi MKP TM- TAT KÖK ENH Deplase Yapım İşi b) Bursa İli Mudanya İlçesi Mudanya DM-Zeytinbağı ENH BRŞ Deplase Yapım İşi ĠĢlerin Süresi : Yer Tesliminden Ġtibaren 60 (AltmıĢ) Takvim Günü 3. Ġhale kayıt numarası : UEDAġ- 2011/10-09 ĠĢin Adı : a) Balıkesir İli Ayvalık İlçesi Alibey Adası TR-43 Trafo Bölgesi Yeraltı Box sistem AG-OG Elektrik Tesisi Yapım İşi b) Balıkesir İli Marmara İlçesi Marmara DM-Asmalı ENH Tadilatı c) Balıkesir İli Marmara İlçesi Asmalı Köyü 35,5 kv/100 kva direk tipi trafo Yer değişikliği AG-OG Elektrik Tesisi Yapım İşi ĠĢlerin Süresi : Yer Tesliminden Ġtibaren 60 (AltmıĢ) Takvim Günü Söz konusu yapım iģinin içerisinde kısmi tadilat iģlerinin de bulunması, iģin yapımı sırasında belli aģamalarda arazi ve zemin etütleri gerekmesi ve ayrıca uygulamada imar ve güzergah değiģikliklerinin muhtemel olması nedenleriyle kesin projesi hazırlanması mümkün olmadığından uygulama projesi ile ihaleye çıkılmaktadır. Bu sebeplerle iģin yapımı sırasında iģ kalemlerinin miktar ve türlerinde değiģiklik olmasının muhtemel olduğu dikkate alınmalıdır. ĠĢin yapımında kullanılacak malzemelerin bir kısmı ġirket tarafından verilecek (verilecek malzemeler keģif icmal sayfalarında belirtilmektedir.), bir kısmı iģi yapacak firma tarafından temin edilecek ve bir kısmı da demonte edilen malzemelerden kullanılacaktır. Malzeme listeleri ile kullanılabilecek malzeme markaları ihale dökümanı kapsamında verilmektedir. Ġhalemize katılıp katılmayacağınızı aģağıda belirtilen banka hesap numarasına veya ġirket veznemize yatıracağınız 500,00-TL dosya bedeli karģılığında 1

3 belirteceğiniz adrese kargo ile gönderilecek veya imza karģılığı yetkilendirdiğiniz kiģiye teslim edilecek ihale dokümanını aldıktan sonra ekteki TEKLĠF ONAYI FORMU nu doldurarak 15 Temmuz 2011 günü saat ye kadar ġirketimizin nolu faksına veya elektronik posta adresine bildirilmesi gerekmektedir. İhalemize son teklif verme tarihi 19 Temmuz 2011 Salı Günü Saat tür. 2- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme (Ġhale)Tarih ve Saati a) Tekliflerin sunulacağı yer:. ULUDAĞ Elektrik Dağıtım A.ġ Ulubatlı Hasan Bulvarı Stad Cad. Merinos KavĢağı No: Osmangazi / BURSA (Evrak Kayıt Servisi) b) Son teklif verme (ihale ) Tarih ve Saati: 19/07/2011 Salı günü saat Teklifler son teklif verme tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Son teklif verme saatine kadar tarafımıza ulaģmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır. 3- Ġhale Dokümanının Kapsamı, Bedeli Ġhalemize katılmak için aģağıda belirtilen banka hesap numarasına veya ġirket veznemize yatıracağınız 500,00-TL dosya bedeli karģılığında belirteceğiniz adrese kargo ile gönderilecek veya imza karģılığı yetkilendirdiğiniz kiģiye teslim edilecek ihale dokümanını almak zorunludur. Ġhale dokümanı CD ortamında aģağıdaki belgelerden oluģmaktadır: 1) Teklif Daveti, 2) SözleĢme tasarısı, 3) Yapım ĠĢleri Genel ġartnamesi, 4) Birim Fiyat Tarifleri ( tarih 3/41 sayılı TEDAġ Yönetim Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Elektrik Dağıtım Tesisleri Birim Fiyat Tarifleri Kitabı, istenmesi halinde verilecektir), 5) Özel Teknik ġartname ( Elektrik Dağıtım Şebekeleri Enerji Kabloları Montaj (Uygulama) Usul ve Esasları) 6) Genel Teknik ġartname (Elektrik Dağıtım Tesisleri Genel Teknik Şartnamesi), 7) Kesin Projeler, 8) Yapım ĠĢleri Muayene ve Kabul Yönetmeliği, 9) TEDAġ Malzeme Teknik ġartnameleri, 10) UEDAġ Malzeme Marka Listesi 11) Elektrik Dağıtım ġebekesi Numaralama ĠĢleri Teknik ġartnamesi, 2

4 12)UEDAġ Çevre, ĠĢ Sağlığı, ĠĢ Güvenliği Ġç Yönetmeliği 13)UEDAġ Sigorta Poliçeleri Kapsamı 14) KeĢif Ġcmalleri 15) UEDAġ Teklif Mektubu 16) UEDAġ Personel Taahhütnamesi 17) UEDAġ Makine Teçhizat Taahhütnamesi 18) UEDAġ Geçici Teminat Mektubu 19) UEDAġ Kesin Teminat Mektubu Yüklenici ayrıca, iģin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik ve benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür. Ġsteklilerin yazılı talebi üzerine ġirket tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teģkil eder. Ġsteklinin, yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir Ģekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine iliģkin Ģartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. Ġhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler değerlendirmeye alınmaz. Banka Hesap Numarası : VAKIFLAR BANKASI BURSA MERKEZ ġubesġ TR NOT: DEKONTA FĠRMA ADI MUTLAKA YAZDIRILMALIDIR. 4-ĠĢin Yapılacağı Yerin Görülmesi a)ġģin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. ĠĢyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. b)ġstekli, iģin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; iģyerinin Ģekline ve mahiyetine, iklim Ģartlarına, iģin gerçekleģtirilebilmesi için yapılması gerekli çalıģmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile iģyerine ulaģım ve Ģantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiģ; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara iliģkin gerekli her türlü bilgiyi almıģ sayılır. c)ġirket, istekli veya temsilcilerinden iģin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kiģilerin iģin gerçekleģtirileceği yapıya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir. 3

5 d)tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin iģin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. 5- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi Ġsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Lirası ile belirtilecektir. SözleĢme konusu iģin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır. 6- Tekliflerle Birlikte Sunulacak Belgeler ile Sunulma ġekli 6.1- Ġsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aģağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası Belgesi. 1) Gerçek kiģi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıģ ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kiģi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kiģiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmıģ, tüzel kiģiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge, b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren Ġmza Beyannamesi veya Ġmza Sirküleri. 1-Gerçek kiģi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 2-Tüzel kiģi olması halinde, ilgisine göre tüzel kiģiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kiģiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi ve bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kiģiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) Bu ġartnamede belirlenen geçici teminat (standart form ULUDAĞ EDAġ-/Y) Mali Durum Bildirimi (Standart form ULUDAĞ EDAġ/Y) ve Banka Referans Mektubu (Standart form ULUDAĞ EDAġ/Y) Teklif edilen bedelin % 20 sinden az olmamak üzere, istekli tarafından belirlenecek tutarda, bankalar nezdindeki kullanılmamıģ nakit kredisini veya kullanılmamıģ teminat mektubu kredisini ya da serbest mevduatını gösterir yerli veya yabancı bankalardan alınacak belgeler verilecektir. Banka referans mektubunun ihale tarihinden önceki üç ay içinde düzenlenmiģ olması gerekir. Gerek görüldüğünde, bu belgelerin ilgili bankanın genel müdürlüğünden veya Ģubesinden teyidi Uludağ EDAġ tarafından yapılır. Faks ile yapılan teyitlerin, en az iki yetkilinin imzasını taģıması gerekir Mesleki ve Teknik yeterliğe iliģkin belgeler ve bu belgelerin taģıması gereken kriterler: ĠĢ Deneyim Belgesi (Standart formlar ULUDAĞ EDAġ) İstekli tarafından teklif edilen bedelin en az %50 sini (yüzde ellisini) karşılayacak şekilde, olacaktır Anahtar Teknik Personel ve Taahhüt Edilecek Teknik Personel: 4

6 İsteklinin organizasyon yapısı ve personel durumu ile kaliteye ilişkin belgeler Teknik Personel Taahhütnamesi (Standart form ULUDAĞ EDAġ-/Y) Teklif verilen her bir iģe iliģkin ayrı ayrı Teknik Personel Taahhütnamesi verilecektir. POZĠSYONU ADET MESLEKĠ ÜNVANI MESLEKĠ ÖZELLĠKLERĠ ġantiye ġefi (A tipi) 1 Elektrik veya Elk-Elektronik Müh En az 2 yıl benzer iģlerde deneyimli olmalıdır. - Ġstekli, sözleģme süresince, yukarıda belirtilen personeli çalıģtırmayı taahhüt edecektir. - Mesleki deneyim için; Özel sektörde geçen deneyim süresi ilgili meslek odası üye kayıt belgesiyle, kamuda geçen deneyim süresi hizmet çizelgesi ve/veya meslek odası üye kayıt belgesiyle tevsik edilir. - ġantiye Ģefinin, benzer iģlerde toplamda en az iki yıl çalıģılmıģ olduğu; iģ deneyim belgeleri ve/veya kamuda çalıģmıģ olanlar için hizmet çizelgesi, özelde çalıģanlar için ise çalıģtığı firmanın sözleģmeye dayalı benzer bir iģinde çalıģmıģ olduğunu ayrıca belgelemek veya prim ödeme belgeleri üzerinde buna iliģkin bilgi taģımak Ģartıyla sosyal güvenlik kurumu onaylı prim ödeme belgeleri ile belgelenecektir. - Ayrıca personelin mezuniyet belgesi (diploma veya geçici mezuniyet belgesi) verilecektir. - Taahhüt edilen teknik personelin belirtilen özelliklere haiz olduğunu gösterir belgelerin, sözleģme imzalandığı tarihten itibaren, 3 (Üç) gün içinde ġirkete sunulması zorunludur ISO VEYA ISO Kalite Yönetim Sistem Belgesi ile OHSAS ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistem Belgesi - Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önce bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar 5

7 için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgenin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir Makina Teçhizat Taahhütnamesi (Standart form ULUDAĞ EDAġ-/Y) - Teklif verilen her bir iģe iliģkin ayrı ayrı Makina Teçhizat Taahhütnamesi verilecektir Bu Ġhalede benzer iģ olarak kabul edilecek iģler: (D) ELEKTRĠK ĠġLERĠ - I-GRUP : Enerji İletim ve Dağıtım Havai Hatları (1-Enerji İletim Havai Hatları, 2-Enerji Dağıtım Havai hatları ) II-GRUP : Yer Altı Kablolama İşleri (1-AG Kablolama, 2-OG Kablolama) III-GRUP : Şebeke ve Tesis İşleri (1-Şalt Tesisleri, 2-Trafo Merkezleri ve OG Kompanzasyon Tesisleri, 3-OG Dağıtım Şebeke İşleri, 4- (a) AG Dağıtım Şebeke İşleri, (b) -Dağıtım Merkezleri ve Kompanzasyon İşleri, (c) -AG-Sokak Aydınlatma Tesisleri) - işleridir ĠĢ deneyim belgesi yerine mezuniyet belgeleri kabul edilmez. 6.6-Belgelerin sunuluģ Ģekli; Ġstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu Noter tarafından onaylanmıģ örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesi çerçevesinde; Gazete Ġdaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır veya aslı gibidir Ģeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir Ģerh taģıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmıģ olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir Ģerh taģıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir. 7) Tekliflerin Kapsamı ve VeriliĢ Biçimi Ġstekliler, belirtilen iģlerden teklif vermeyi istedikleri iģleri kendileri seçerek, seçtikleri her bir iģe ait Teklif Mektuplarını, 6. Maddede belirtilen belgeleri ve Teklif Davetinin üzerini onaylayarak her bir iģ için ayrı teklif dosyası oluģturacak,daha sonra Ekteki Teklif Onayını (isim ve tarih bölümü dolu biçimde) ıslak imzalı,kaģeli olarak kapalı zarf içine koyarak teslim edeceklerdir. Teklifte ; a) Ġhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, 6

8 d) Teklifin ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kiģilerce imzalanmıģ olması zorunludur. Ġhale konusu iģler için, keģif icmallerinde belirtilen ve iģin yapımı sırasında ortaya çıkabilecek yeni her bir iģ kalemi içinde geçerli olacak olan uygulama yılındaki (2010 yılı) TEDAġ Elektrik Proje ve Tesis Birim Fiyat Kitabında (Tüm Yıl Geçerli) yer alan birim fiyatlar üzerinden indirim oranı olarak verilecektir. KeĢif Ġcmallerinde yer alan kalemlerdeki miktarlar üzerinden Teminatlar hesaplanacaktır. Teklifler, Ġhale Dökümanında verilen Teklif Mektubu doldurularak hazırlanacaktır. 8- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 (altmıģ) takvim günü olmalıdır. 9- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar Ġsteklilerin sözleģmenin uygulanması sırasında ilgili mevzuat gereğince ödeyeceği her türlü vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaģım, nakliye ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyata dahildir. Katma Değer Vergisi (KDV), ilgili mevzuatı çerçevesinde yükleniciye ayrıca ödenir. Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. ġirket, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir Ģekilde sorumlu tutulamaz. 10- Ödeme Yeri ve ġartları HakediĢlerin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine iliģkin hükümler sözleģme tasarısında yer almaktadır. 11-ĠĢin Süresi ĠĢin süresi, yer tesliminin yapıldığı tarihten itibaren tüm gruplarda 60 (AltmıĢ) Takvim günüdür. 12- Teminat Teklifle birlikte, teklif edilen toplam bedelin(teklif verdikleri grupların tekliflerinin toplam tutarının) % 5 i (Yüzde beģ) oranından az olmamak üzere geçici teminat verilecektir. Ġstekli firmalar toplam bedelin %5 ine karģılık gelen teminatı, ġirketin Mali iģler Müdürlüğü ne makbuz karģılığı emanet edilmiģ Türk Lirası veya son teklif verme (ihale) tarihi itibariyle en az 90 (Doksan) takvim günü süreli banka teminat mektubu olarak verebilir. Geçici teminat, sözleģmesinin imzalanması ve kesin teminatın alınmasını takiben iade edilir. 7

9 Ġhale üzerinde kalan istekliden sözleģme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle % 10 (on) oranında, süresiz kesin teminat alınır. ġirketimize vereceğiniz teminat mektuplarında aģağıdaki ibarenin tam ve eksiksiz olarak belirtilmesi gerekmektedir. Yukarıda yazılı tutarı ilk yazılı talebiniz üzerine derhal ve gecikmeksizin idarenize nakden ve tamamen, talep tarihinden ödeme tarihine kadar geçen günlere ait kanuni faiziyle birlikte ödeyeceğimizi taahhüt ederiz 13-Tekliflerin değerlendirilmesi sonucunda, her bir iģ için ayrı sözleģme düzenlenecektir. 14- ġirketin ihale ile ilgili prensibi, teklif veren bir istekli firmaya en fazla 1(bir) iģ verilmesi yönündedir.ancak; yeterli sayıda teklif gelmemesi vs. durumlarda ġirket bu sayıyı değiģtirebilir. 15- ġirket gerek gördüğü durumlarda Ġsteklilerin eksik belgelerini tamamlatma veya istememe hakkına sahip olduğu gibi 2.bir teklif alma, açık eksiltme veya pazarlık yapma hakkına sahiptir. Bu itibarla Ġhale tarihinde ġirketi Temsile yetkili kiģinin bulunması zorunludur. ġirket yetkilisi bulunmayan firmalardan 2.bir teklif alınmayacak, açık eksilme veya pazarlık yapılmayacaktır. 16- SözleĢmeye Davet 16.1-Alınan Teklifler ġirket tarafından değerlendirildikten sonra ihale üzerinde kalan istekli iadeli taahhütlü mektupla, kargo,faks,elektronik posta yoluyla sözleģme imzalamaya davet edilecektir. Ġstekliye belirtilen yollardan biri ile gönderilen davet ulaģmıģ sayılacak, davetin ulaģmadığını ileri sürmeyecek ve bu hususta hiçbir hak iddia etmeyecektir Bu bildirim isteklinin imzası alınmak suretiyle Uludağ EDAġ tarafından da tebliğ edilebilir Ġsteklinin, bu davetin tebliğ tarihini izleyen beģ (5) gün içinde kesin teminatı ve Sosyal Güvenlik Kurumu ile Vergi Dairelerine borcunun olmadığına iliģkin belgeleri, ilgili mevzuat ile ihale dokümanında yer alan düzenlemelere uygun olarak vererek sözleģmeyi imzalaması Ģarttır. 17- SözleĢme Yapılmasında Ġsteklinin Görev ve Sorumluluğu Ġhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla bu ġartnamenin 16.3üncü maddesindeki belgeleri ve kesin teminatı 16.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleģmeyi imzalamak zorundadır. SözleĢme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir. 8

10 17.2-Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir. 18- ġirket, verilmiģ olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte veya dilediğine vermekte serbest olduğu gibi en düģük bedelli teklifi ya da herhangi bir teklifi kabul etmek zorunda değildir. ġirket, bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez. TEKLĠF ONAYI Ġhale ilanında tanımlanan tüm gereklilikleri kabul ederiz. Burada, iģbu teklifi bilgimiz ve inancımız dâhilinde doldurduğumuzu kabul eder, kabul edilen tüm koģullar altında ULUDAĞ ELEKTRĠK DAĞITIM A.ġ. için tedarikte bulunmayı garanti ederiz. ĠĢin Adı: ĠĢin Adı: ĠĢin Adı: Tarih: Tarih: Tarih: ĠĢbu teklifi derleyen ve imzalayan: Firma : Ġsim Tel : : Faks : 9

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI

YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI UEDAŞ ULUDAĞ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale

Detaylı

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI

BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI BOĞAZİÇİ ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BEDAŞ GENEL MÜDÜRLÜK BİNASI TADİLAT İŞLERİ YAPIMI İHALESİ İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu 1 adet yapım işinin ihale numarası, işin adı

Detaylı

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI

ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI ÇEDAŞ ÇAMLIBEL ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş GSM HİZMET ALIM İŞİ İHALE İLANI 1. İhale Konusu İşlere İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmet işinin ihale kayıt numarası, işin adı ve kapsamı aşağıda verilmiştir. 1.

Detaylı

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ. Belgenin aslını Dicle Elektrik Dağıtım AŞ. den temin edebilirsiniz. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ELEKTRİK DAĞITIM ŞEBEKELERİ, AG-YG (OG) DAĞITIM HATLARI YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR VAN GÜRPINAR ÖRMELĠ TEK GÖZLÜ KUTU MENFEZ YAPIM ĠġĠ ĠġĠNE AĠT ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- ĠĢ Sahibi Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1.1- ĠĢ sahibi Ġdarenin; a)

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ ŞANLIURFA (VİRANŞEHİR-CEYLANPINAR İLÇELERİ HARİÇ) İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM

Detaylı

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ

DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ DEDAŞ DİCLE ELEKTRİK DAĞITIM ANONİM ŞİRKETİ BATMAN İLİNDE OSOS PROJESİ KAPSAMINDA MODEM, PANO, SAYAÇ MONTAJ İŞİ İHALE İLANI DEDAŞ ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. YAPIM İŞLERİ İHALE İLANI Madde 1. İhale Konusu İşlere

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN : Ġzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan muhtelif park,bahçe ve sevgi yollarındaki yeģil alanların bakım

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN : Ġzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan muhtelif park,bahçe ve sevgi yollarındaki yeģil alanların bakım AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN : Ġzmir Konak Belediyesi sınırları içinde yer alan muhtelif park,bahçe ve sevgi yollarındaki yeģil alanların bakım ve temizlik hizmet alımı iģi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK

Detaylı

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ. I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR TÜRKĠYE ĠHRACAT KREDĠ BANKASI A.ġ. YARDIMCI HĠZMETLĠ HĠZMET ALIMI ĠDARĠ ġartnamesġ I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1- Ġdareye iliģkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Türkiye

Detaylı

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ

ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ ARAS EDAŞ ARAS ELEKTRİK DAĞITIM A.Ş. TESİS YAPIM İŞLERİ İHALE ŞARTNAMESİ İŞİN ADI : YÜKLENİCİ :...................... TEKLİF TARİHİ :..................... YATIRIMLAR VE TESİS KOORDİNATÖRLÜĞÜ././201.. tarih

Detaylı

Merkez / AMASYA ç) İhalenin yapılacağı adres: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler

Merkez / AMASYA ç) İhalenin yapılacağı adres: Amasya Üniversitesi Rektörlüğü Ġdari ve Mali ĠĢler 4734 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin (f) bendi ile geçici 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanan 01/12/2003 tarih ve 2003/6554 sayılı B.K.K. eki esaslarının 20 inci maddesinin (b), (c), (f) bentlerine

Detaylı

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası)

3 iģçi ile 12 ay süreli (01.01.2013-31.12.2013 tarihleri arası) AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2013 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım ĠĢi HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN TEMĠZLĠK AġÇILIK GARSONLUK USTALIK VE VASIFSIZ ĠġÇĠ HĠZMET ALIMI HĠZMETĠ ALIMINDA UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK)

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. (TÜRK EXIMBANK) Personel taşımacılığı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye

Detaylı

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir.

Toplam 3 adet, teknik Ģartname ve eki liste ile mimari projede belirtilmiģtir. AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN Sümer Holding A.ġ Emek Lojmanlarına 3 adet (G-1, G-2, G-3 Blok) Sabit Çelik Konstrüksiyon, Z iniģli tip kafes montaj yangın merdiveni yapım ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname

Detaylı

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF

AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN AKÜ Afyon MYO Eğitim ve Uygulama Binaları ĠnĢaatı ĠġĠNDE UYGULANACAK ĠDARĠ ġartname I- ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR Madde 1 - Ġdareye iliģkin bilgiler

Detaylı

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER

4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname ĠÇĠNDEKĠLER T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI DR.FARUK ĠLKER BERGAMA DEVLET HASTANESĠ 2011 MALİ YILI PAZARLIK USUSLÜ İLE 103 KALEM TIBBİ CİHAZ (SARF) MALZEMESİ ALIMI 4734 SAYILI KANUNUN 21 ĠNCĠ MADDESĠNĠN (B) BENDĠNE GÖRE PAZARLIK

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1

TEKLĠF DOSYASI. Satın Alma Rehberi 1 TEKLĠF DOSYASI Satın Alma Rehberi 1 Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Satın Alma Rehberi 2 Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki Ġhaleler için ĠSTEKLĠLERE TALĠMATLAR Ġhaleye

Detaylı

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11.

OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA 27.11. BAŞKENT ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI ANKARA OTOMATİK SAYAÇ YÖNETİM SİSTEMİ (OSYS) YAPIM İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ 27.11.2012 1 Madde 1 OSB YE İLİŞKİN BİLGİLER 1.1. a) Adı: BAŞKENT ORGANİZE

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: İZMİR

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ)

1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR Ek 2 Ġhaleye Davet Mektubu 1. EKLER LİSTESİ (HİZMET ALIM İHALESİ) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere Talimatlar Bölüm B: Taslak SözleĢme (Özel KoĢullar) ve Ekleri Söz. Ek-1: Genel KoĢullar

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN YAPIM İŞLERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 11 İdarenin; a) Adı : Başkent Organize

Detaylı

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2)

Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ. SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) Satın Alma- Rehberi 27.02.2013 1. EKLER LĠSTESĠ SR EK 1: Ġlanlı Usul Ġçin Standart Gazete Ġlanı Formu (Shf. 2) SR EK 2: Ġhaleye Davet Mektubu (KonmamıĢtır) SR EK 3: Teklif Dosyası Bölüm A: Ġsteklilere

Detaylı

Açık ihale usulü ile ihale edilen TRT Genel Müdürlüğü Merkez ve TaĢra Birimleri için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı idari

Açık ihale usulü ile ihale edilen TRT Genel Müdürlüğü Merkez ve TaĢra Birimleri için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı idari Açık ihale usulü ile ihale edilen TRT Genel Müdürlüğü Merkez ve TaĢra Birimleri için Serbest Piyasadan Elektrik Enerjisi Alımı mal alımı idari Ģartnamesi I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

Detaylı

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72

İHALE İLANI KABLO SATIN ALINACAKTIR. İhale Kayıt Numarası : 2015/26400 b) Telefon ve Faks Numarası: 0(222) 224 00 00 (4435-4436)/ 225 50 60-225 72 72 BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EĞİTİMDE FATİH PROJESİ 2. FAZ YEREL ALAN AĞI KURULUMU İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: MEB Yenilik ve Eğitim

Detaylı