marifet ve öz konuşmaktır s

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "marifet ve öz konuşmaktır s"

Transkript

1 İl marifet ve öz konuşmaktır s Kalitenin ADI Marshall Luxe Marshall Enamel Marshall Plastik Marshall Coat Marshall Parl<elux«Marshall Zehirli Marshall Boat Vernik Marshall Flatting Vernik Marshall Süper Deniz Verniği Polyesterler Sanayi Boyaları Binder ve Yapıştırıcılar Marıfıafl Boya ve. Vernik Sanayii A. Ş Yazıhane Tel (3hat) Fabrika Tel (KİMYA I 901

2 BOR VE BORAKS TEKNOLOJİSİ Bor bileşikleri teknolojisinde ilk aşama ham cevherden rafine boraks ve borik asit üretimi olmaktadır. Yurdumuzda 1967 yılında üretime başlayan Bandırma Boraks ve Asit Boıik Fab PolonyaPolimex firması tarafından hım madde olarak kolemanit işleyecek şekilde düzenlenmiştir. Kolemanit mineral yapısında kalsiyum bu iundugundan, bunun sodyuma dönüştürülerek sodyumlu bor tuzu olan boraks üretimi için kolemanitin sodyumlu tuzlarla (Na,Co ;l ve NaHCOJ reaksiyona girmesi gerekmiştir. Re aksiyon sonucu oluşan CaCo, çamurunun süzülmesiyle, kalan ana çözelti kristallenmeye bırakılarak boraks (Na,B,0 ;. 10H..0) elde edilir, kurutulur ve torbalanır. Kolemanitle soda ve sodyum bikarbonat arasındaki reaksiyon şöyledir. 2Ca,B l.,0 lı. 5H..0 -f 2NaHC0, + 19H^)-»- sna.b^o.. 10H S 0 + 4CaCO, 1971 yılının Mart ayında ise boraks (tinkal) cevheriyle yapılan üretim deneyleri olumlu sonuç vermiştir. Cevherin sodyumlu olması ve ancak kilden ayırabilmek için milyonda bir oranında Ippm) çöktürücü (flocculant) kulla nılması kolemanitle olan üretime kıyasla tinkalden boraks üretiminin maliyetini büyük öl çüde düşürmüştür. Böylece 1971 Mart'ından sonra tesislerde boraks üretimi için tinkal işlenmeye başlamıştır. Bu durumda, çöktürme tanklarına pompalanmış olan ana çözeltideki 10 mm. büyüklüğündeki tinkal endirekt buharla 95" C'a ısıtılır, ve karıştırılarak çözdürülür. Sonra -flor culant- eklenerek çökmeye bırakılır. Berrak sıvı basınçlı filtreye ve soğuk su ile soğutulan kristalizörlere pompalanır. Kristalizörlerden alınan boraks dekahidrat ürünü santrifüjlenip kurutulur, ve torbalanır (35) (40). Yurdumuzdaki borik asit üretimi se kole ınanitten yapılmaktadır. Çeneli kırıcı ile 250 inin. den mm. ye kırılan kolemanit cevneri (% 43 B..O.,) çekiçli değirmende 50 mm. den 10 mm. ye kadar öğütülerek kalsinas/on fırını na verilir, % 44 B :0j'lik kolemanit elde edilir Kalsine kolemanit reaktörlerde % 96 lık sülfürik asitle 100 C'ta reaksiyona sokulur. Ca,B,. l0 115H,0 -f öh :0 +- 2H.SO, -* 2(CaSÖ, + 2H -0) + 6HjB0j Oluşan alçı taşı filtrelerde süzülür. Süzüntüden kristalizörlerde borik asit kristaliendiri lir, santrifüjlenip kurutulur, ve torbalanır. Yurdumuzda boraks ve borik asit üretimi şöyledir (35). Etlbank Boraks (ton) Borik Asit (ton) ÎC. Göknur Firması : Boraks (ton) Borik Asit (ton) Bir çok bor bileşiklerinin başlangıç madde si olarak nitelendirilen borik asitin üretimi i çln literatürde aşağıdaki yöntemler yer almak tadır Bor Minerallerinin Kükürt Dioksit ve Sül fürik Asit etkisiyle. (41). Bor minerallerine çözelti içinde kükürt dioksit veya sülfürik asit eklenir, böylece meydana gelen borik asit gangdan yüzdürme yoluyla ayrılır. Bu yöntemle kalsine kolemanitten, yüzde 90 dan fazla borik asit ürünü elde e- diiir. Kolemanitle sülfürik arasındaki reaksiyon şöyledir : 2CaO. 3B.O-, + 2H,S0 4 -f 7H,0 2CaSo< + ohjboj Bor minerallerine kükürt dioksit ve oksijen taşıyan gazların etkisiyle : (42) Kalsiyum oksitli bir minerallerindi sulu ,777 ( süspansiyonlarından kükürt dioksit ve oksijenli gazlar geçirerek borik asit elde edilir. Bu yöntemde çöken tuzlar ile kristalize olan borik asiti ayırmak gerekir. Kükürt dioksit ve oksijenli gazların cevher süspansiyonu içindeki dağılımı öyle olmalıdır ki, süspansiyondaki 1 kg. cevher için, saatte 1 metreküp gaz geçmeli ve her metreküp gaz en az 3000 m- kabarcık yüzeyi oluşturmalıdır. Bor minerallerine Kükürt Dioksit etkisiyle : (43) Metalik boratlı cevherlere (örneğin kolemanit) belirli bir sıcaklık ve ph kontrolü altında, ve içinde belirli ve uygun bir konsantrasyonda bir toprak alkali metalinin suda çözünür bir tuzu bulunan süspansiyonda, kükürt dioksit verilerek borik asit elde edilir. Toprak Alkali Tuzunun görevi Kükürt dioksitle bir sülfit oluşturmak, aynı za- 29

3 manda cevherdeki borik asiti yer değiştirme yoluyla açığa çıkaracak bir asit oluşturmak, ve sonunda dairesel bir proses halinde toprak alkali tuzuna dönüşmektir. Bu yöntemle cevherdeki borik okoit, pratik olarak, tümüyle borik asit olarak olde edilir. Kolemanite Nitrik Asit ve Fosfotlk Asit Etkisiyle (441. Bu yöntemle üretilen borik asit sülfürik asil yöntemiyle üretilenden daha ucuzdur, çünkü burada oluşan kalsiyum nitrat ve kalsiyum fosfat değerli birer yan üründür. Kolemanitten Karbonasyon yolu ile Borik Asit üretimi (45). (46). Kalsine edilmiş Kolemanit mineralinin sulu süspansiyonundan, karbon dioksit gazı geçirilerek borik asit elde edilir. Bu yöntemle ilgili araştırmalar O.D.T.Ü Kimya Mühendisliği Bölümünde pilot tesis çapında yürütülmekte dir. 2Cao. 3B 2O., + 2Co, + 9HÎO = 2CaCo, + + OHıBoı Bor bileşikleri teknolojisindeki diğer önem 11 proseslerin bazıları aşağıda özetlenmiştir. Borakstan Azeotropik Damıtma Yoluyla Susuz Boraks Elde Edilmesi ı Granül halde veya öğütülmüş boraks, su ile karışmayan uygun bir çözücü içinde süspansiyon haline getirilir. Mekanik karıştırmayla birlikte süspansiyon, dağılım ortamın.n kaynama noktasına kadar ısıtılır. Buharı yoğunlaştırılarak, boraksın suyu ayrüır ve organik çözücü tekrar damıtma aygıtına verilir. Katı haldeki boraks santrifüjden geçirilir, Kaynama noktası düşük bir organik çözücü İle yıkanır ve kurutulur. Yüksek Vakumda Susuz Boraks Elde Edilmesi (48) ı Boraks dekahidrat, (Na 2B 40 r 10H.0), doy muş çözeltisinin 40 C tan 10 C'a hızla soğutulmasıyla kristaltze edilir. Kristaller duymuş NaCl sükroz çözeltisi ile dengelenir. 45"C'ta P 2O s üzerinde ve 0,1 mm. Hg vakumunda dehidrasyon sonunda susuz boraks elde edilir. Kolemanitten Boraks Elde Edilmesi (49): öğütülmüş kolemanit cevheri, kabine edilerek suyu uçurulur ve toz haline getirilir. Toz cevher konsantre edilip, sıcak sodyum karbo nat ile doyurularak boraksa dönüştürülür. Ayrıca bir miktar bikarbonat da eklenerek çö zeltinin ph'ı tetraborat oluşumuna uygun hale getirilir. Böylece suda çözülmeyen kolemanit suda çözülen boraksa dönüşmüştür. Borakstan Amonyum Pentaborat ve Borik Oksit Elde Edilmesi (50) Boraks ve % 10'luk amonyum klorür çözeltisi karıştırılarak ısıtılır. Çözeltiden 'C'ta su ve amonyak damıtılır. Damıtma, beyaz kristaller çökene kadar devam eder. Karışım soğutulur ve süzülür. Kristaller yıkanmadan 90 C kurutulup amonyum pentaborat elde edilir. Filtreden geçen çözelti sonra kullanılmak üzere saklanır. Amonyum pentaborat (tetrahidrat), NH^Bj.Og. 4H..O, 500 C'tan 900 C a ısıtılınca, amonyak ve su açığa çıkar, kalan çökelek borik oksittir. Prosesin akım şeması (Şekil 1) de verilmiştir. Borik Asitten Kalslnasyon Yoluyla Borik Oksit Elde Edilmesi (51) (52) ı Borik asit diye bilinen, ortoborik asit, H.,BOj, l00 C'ın üzerine ısıtıldığında kristal suyundan kaybederek meta borik asite, HBo. dönüşür. Metaborik asit kristalleri, üç tip olup, polimorfik bir karakter gösterir. Ortoborik asit 130 C veya daha düşük sıcaklıkta dehidrasyona uğradığından kristal HBO., (3. tip kristaller) ve dönüşmemiş H,B0 ; karışımı elde edilir. Dehidrasyona bir süre daha devam edilirse kalan H,B0.,'ün bir kısmı daha büyük taneli 2. tip HBo., kristallerine dönüşür. Dehidrasyonun, daha da devamı için sıcaklık 150 C'ın üzerinde olmalıdır. Ancak daha yüksek sıcaklıklarda sistemde bileşimi HBo, ve B..0, arasında, viskoz bir sıvı oluşur ki bu sıvı çoğu kez metaborik asitin en dengeli şekli olan I. tip kristalleri de içerir. (53) (Bak Şekil 2) Yukarıda açıklanan yöntemi geliştirmek açısından, borik asit dehidrasyonu, sıcak hava veya gaz akımında her biri 60'şar dakikalık 3 devrede gerçekleşebilir. Her devrenin sıcaklıkları sırasıyla *C, 'C, ve C olmalıdır (54). Ayrıca prosesin verimini arttırmak için kalslnasyon ve buharlaşma sırasındaki borik asit kaybı da incelenmiştir. Seyreltik borik asit çözeltilerine glikoz eklendiğinde bulıarlaşma sonucu borik asit kaybı çok azalır. NoOH ve NajCOı eklenmesi daha az etkilidir. Çözeltide asit bulunması borik asitin buharlaşma sırasında oldukça kaybına yol açar; florü-- bulunması halinde ise borik asit kaybı çok fazladır C arasındaki kalsinasyonlarda borik asit kaybı fazlacadır. Bu yüzden analitik amaçlar için. borlu maddeleri, alkali bulunan ortamda ve mümkün olduğu kadar düşük sıcaklıkta kalsine etmek gerekir (55). Elektrolitik Çöktürme İçin Borik Oksit Elde Edilmesi (56) t Elektrolitik boranlaştırma için. borik oksit, teknik borik asitten kavurma ve izabe yoluyla üretilir. Borik asit, su kaybederek, önce tetra borik asite, sonra da borik oksite dönüşür. 30

4 W ona ya /mı ı/k devre ıçtn mçthr. ŞEKİL - 1 BORAKS TAN BORİK OKSİT ÜRETİMİNİN AKIM ŞEMASI $ KİL _ Z 31

5 Kalite şart olunca... A4-TÜ MERCK Sanayi kimyevî maddeleri Kimyevî maddelerde özel hususiyetlerin şart olduğu bütün sahalarda. Selectipur Elektroteknik sanayii ve Transistor - Diod imalâtı için özel kimyevî maddeler Patinal Yüksek vakumda buhar kaplaması için buharlaştırma maddeleri Fotopur Film ve foto tekniği için kimyevî maddeler Suprapur Araştırma ve geliştirme için üstün saflıkta kimyevi maddeler Optipur Optik ve elektro optik sistemlerde kullanılan tek kristallerin imâli için kimyevî maddeler Iriodin Plastik maddeler ve laklar için sedef pigmentleri Dekoratif kozmatikler için sedef pigmentleri Müessir maddeler Eczacılık ve kozmatik sanayii için Sanayi kimyevî maddeleri MERCK E. Merck, Darrastadt Batı Almanya Türkiye mümessilliği: Alfred Paluka ve Şeriki Koli. Şti. Ekemen Han Kat 1 Kabataş - istanbul Tel Prospektüslerimizi isteyiniz (KİMYA ı 117)

6 YİRMİNCİ YÜZYILIN YAKITI! «BORAN BİLEŞİKLERİ» m İkinci Dünya Savaşının son yıllarındaki olaylar daha çok enerji verebilecek bir uçak yakıtının gerekliliğini ortaya koydu. Bor bii'j şiklerinde bulunan yüksek enerji 1947'de İngi lizlerce biliniyordu yılında A.B.D. Savunma Bakanlığı da ha iyi bir yakıt bulma amacıyla «ZIP PROJE SİNİ- başlattı. ZIP projesinin gayesi JP 4 (hidrokarbon, jet yakıtı) yakıtına benzer özel likleı- gösteren, fakat daha yoğun, ateşleme hızı daha yüksek, daha düşük buhar basınçlı, ve kilo başına daha çok enerji verecek bir yukıt yapmaktı Bu projenin iki ana yürütücüsü Callery Chemical Co. ile Olin Mathieson Chemical Co. idi. Ayrıca birçok üniversite, araştır ma kuruluşları, hükümet labora tu varları, ve özel şirketler de bu konuda yan araştırmalar yapıyordu. Yüksek enerjiye sahip, hafif elementler dikkatli bir değerlendirmeden geçtik ten sonra bu «üstün yakıtın» boran-bazlı olmasına karar verildi. Böylece bor kimyası araştırmaları da korkunç bir hız kazandı. Yüksek enerji verebilecek yakıtın sentez çalışmaları, 1956 yılında iki ana projeye ayrıldı. A BD. Deniz Kuvvetleri hesabına Callery Chemical Co. ZIP projesini sürdürürken, Olin - Mathieson Chemical Co., A.B.D. Hava Kuvvet leri adına HEF (High Energy Fuel) projesini yürütüyordu. (10) Araştırmacıların dikkatini çeken en bilinen ve en dengeli üç boran, diboran (B 2H ) pentaboran (9) (B H u) ve dekaboran 'R 10H W) idi. Normal şartlarda diboran gaz, dekaboran katı, pentaboran (9) ise istenmiyen özellikleıi bulunan bir sıvıdır. Pentaboran (9) çabucak parlayıp, yanar, zehirlidir, yoğunluğu Jüşüktür ve buhar basıncı fazlacadır. Fakat (Tablo - 1) de görülen yanma ısıları bu boranları oldukça çekici yapmakta ve en uygun yol yakıt yapımında bu molekülleri yeterlice değiştiılp, yanına ısılarını kaybetmeden, istenilen özellikleri tutturabilmektir. (57) Tablo - 4) Yakıtların Yanma Isıları : Yakıt P.tu/lb Hidrojen 51,571 Diboran 31,078 Pentaboran (9) 29,070 Dekaboran 27,850 Metildiboran 26,420 JP 4 18,400 (Tablo 4) de görüldüğü gibi yanma ısısı en fazla olan hidrojendir. Bu yüzden «üstün yakıt» bor. mümkün olduğu kadar çok hidrojen ve özellikleri istenen duruma getirecek üçüne u bir elementten yapılmalıydı. Üçüncü elemeni olarak da karbon seçildi. Karbon, hidrokarbon yakıtlarının bir elementi olduğundan başka, iyi bilinen organik kimya reaksiyon ve teknik leri de yararlı olacaktı. Aslında (Tablo 4) de görüldüğü gibi bu an molekülünü değiştirmek pek kolay ve va rarlı olmaz, örneğin, diboran molekülündeki bir hidrojen atomunu en küçük organik radikal olan metil grubu ile değiştirip, metlldiboran yaptığımızda yanma ısısı en az % 15 bir azalma gösterir. Boran molekülünün yanma ısısının bu gibi değişikliklere karşı gösterdiği duyarlık «üstün yakıt» araştırmacılarını Bor Hidrojen - Karbon üçlü diagramını (tornar> diagram) kurmaya yöneltti. (Şekil l> Üçlü diyagramda bilinen hidrokarbon vo ve boranların yanma ısıları uygun aksenlerde gösterilmiştir. Yüksek enerji açısından yakıt karışımının mümkün olduğu kadar çok hidrojen taşıması gerektiğini belirtmiştik. Bu prensibi düşünerek ve bor ve karbonun dört spi babından birini, bağlama için bir kenara ayırarak, boran ekseni üzerinde BH 3 bileşimini belirliyen nokta ile hidrokarbon eksenide CHı noktasını birleştirirsek bir bağlantı çizgisi (tie üne) elde ederiz. (Sekil l'e bakınız.) Bu çizgi, oluşacak yakıt molekülünün alabileceği maksimum hidrojen miktarını gösterir. Benzer şekilde düşünerek, her bor ve karbon ıtomunıı en az bir hidrojen atomu bağlanması gerektiğini diyagram üzerinde gösterirsek, bor - hidrojen eksenindeki BH bileşiminden karbonhidrojen eksenindeki CH noktasına çizilen ikinci bir bağlantı çizgisi bize sentetik yakılın minimum hidrojen miktarını verir. Bundan sonra yapılacak iş diyagram üzerinde, bilinen bazı organoboran bileşiklerinin yanma ısılarını göstermektir. Yanma ışılan JP 4'den % 25 ve % 50 fazla olan organoboran bileşiklerini diyagram üzerinde birleştirdiğimizde de kesik çiz gilerle gösterilen izotermleri elde ederiz. İzo term üzerindeki bileşimler aynı yanma ısısını verir. Böylece, iki paralel çizgi arasında kalan alandaki paralelogramda organoboran bi 33

7 leşikleri JP 4 yakıtından % 25 ile % 50 arasında daha çok enerji verirler. İşte ZIP Projesinin gayesi bileşimleri bu alanın içine düşen molekülleri sentez yoluyla yapmak olmuştuı ûtu/tb Hidrojen ,H S 29 OTO B} H g V, - " â/o H/t, '"f a- _ cu^ H 500 6H l MA&ZUH viaeojt/v, r c 2»6 400 T- ; \B0 ' «Jt&y ' t(c ">)i ' tt'r u r\ \ JP 'S 400 'Â/HŞCJ^Ş *(0"5)ı \ - 'MİNİMUM mbçojen aoe Kanon ŞEK/L- 1 SOR-H/ûtOJEN - KfiHBON İİÇLU (Şekil 2) de bor cevherinden yüksek enerjili yakıt elde etmek için gerekli prosesle»- özetlenmiştir. Bu prosesleri dört ana bölünru' ayırabiliriz. Bor cevherlerini bor haloienürlere veya sodyum bor hidrür'e dönüştürmek, bo." halejenürlerden veya sodyum bor hidrürden diboran elde etmek, dlborandan daha e.ğır bo ranlar elde etmek, boranların alkilleme yoluyla organoboranlara dönüşmesi. Şimdi bu bölümleri kısaca açıklayalım. Borik asitin metanol ile esterleşme reaksi yonuyla trimetoksiboran, (CH:.0) ;,B, hazırlanır (g). Sodyum borhidrür, (NaBH 4), borik oksite sodyum hidrür etkisiyle (h), veya sodyum, hidrojen ve trimetoksiborandan (i) veya sodyum hidrojen ve bor triflorürden (j) hazırlanır. Bor triflorür, bor cevherlerinden ve borıl: asitten, kolaylıkla, florlu ortamda sülfürik asit etkisiyle, veya hidrojen florürle elde edilir. veya Sod- Bor Cevherinden Bor Halojenür yum Bor Hldrür Elde Edilmesi Bor Halojenürlerden, veya Sodyum Borhidrürden Diboran Elde Edilmesi. Yalnızca borakstan değil, diğer bor cev herlerinden de benzer yöntemlerle - örneğin sülfürik asit etkisiyle - borik asit üretilebileceğini görmüştük (a basamağı) (Şekil >ı. Borik asit kalsinasyon yoluyla borik oksite dönüştürülebilir (b). Borik oksit metallerle bor karbüre dönüştürülür (c). Borürler klorlama sonunda bor triklorür olur (d), veya hıdrolorik asit gibi bir asit etkisiyle boranları, örneğin tetraboran, verirler (e). Bor triklorür karbonlu ortumda klorlama sonucu borik oksitten do elde edilebilir (f). Ara maddelerin en önemlisi olan diboran, bor halojenürlerin aktif metal hidrürlerle, alu minohidrürlerle, veya bor hidrörlerle reaksiyonu sonunda elde edilir (m, n, o). Bor triklorür aktif bir metalin (Zn, Mg) katalizi altındu hidrojenlenirse, diboran dönüşür (m). Bor trif. lorürden Ziegler prosesiyle diboran elde edilir (o). Sodyum bor hidrür bir Levvis asiti etkisiyle diboran verir (n). Diborandan Daha Ağır Boranlar Elde Edilmesi t 34

8 Ağır boranlar diboranın kontrollü pirolizi (pyrolysis) sonunda elde edilir. Boranların Alkilleme Yoluyla Organobo ranlara Dönüşmesi t Uygun olan boran veya boranlar olkillenerek istenilen yüksek enerjili yakıt, bir grig ııard reaksiyonuyla, veya alkil halojenürün metalloboran bir ile, veya metal alkilin, haloboran ile reaksiyonuyla elde edilebilir. (Şekil 2- c'e bor cevherinden yüksek enerji veren yakıta varmak için değişik yolların uygulanabileceği açıkça bellidir. Nitekim, Olin - Mathieson, kul tanıtabilecek bir yakıtın bir an önce sentez, için uğraşırken; Callery Chemical Co. yakıtın sentezi kadar uygulamanın ekonomik olmasına da gayret etmiştir. Bu yüzden geliştirilen proseslerde ayrıcalık belirmiştir. Bu ayrıcalık en çok ilk alkillenmiş boranın üretiminde kendini göstermiştir. Olin - Mathieson, önce yüksek boranları, özellikle pentaboran (9), ve deka boranı elde edip, sonra bunları alkillemek yo luna gitmiş, Callery Chemical Co. ise, önce dıboranı alkilleyip, daha sonra piroliz yoluyla yüksek alkilli boranlar üretmeyi tercih etmiştir. 35

9 her tip SOĞUT M A probleminiz için A L M l f r SOĞUTMA SANAYİİ ANONİM ŞİRKETİ GENİŞ MÜHENDİS KADROSU TİTİZ İMALÂTI. ÜSTÜN KALİTELİ TESİSLERİ VE SAYISIZ REFERANSLARI İLE EN İYİ ÇÖZÜMÜ SUNACAK KAPASİTEDEDİR. İRIA LÂ T ÇA LIŞMALARIMIZ: Her kapasitede,. "Cold Generator" klinıa ve proses için soğuk su üretici paket cihazlar.. Molor-Kompresör Komi enser grupları.. "Comformatic" (air conditiorı) klima cihazları.. Freorı ve amonyak için su veya salamura soğutucu evaporatörler. (Chiller). Freon ve amonyak için su soğutmalı kondenserler.. Hava soğutmalı kondenserler.. Lam eli i hava soğutucuları "Evaporatör" (Freon ve Amonyak için). Ara soğutucu, sıvı tankı, drayer ve sair soğutma cihazları aksamı. Anahtar teslimi. Soğuk hava depoları.. Dondurma tünelleri.. Donmuş muhafaza odaları.. Buzhaneler ve. Komple soğutma tesisleri. (Kimyevi prosesler için) Not: Tesislerimizde TRANE. SABROE. STAL gibi dünyanın en kaliteli kompresörleri kullanılmaktadır. ALDAĞ SOĞUTMA SANAYİİ A. Ş. Telefon : Topçular Bahçe Yolu No. 10 Rami - İST

10 SONUÇ Dünyadaki bor tuzu yataklarının % 70-80'i Türkiye'de, geri kalanı da sırasıyla A.B.D., Rusya ve az miktarda Arjantin, Şili ve Peru'da bulunmaktadır. Dünyanın en büyük bor cev heri rezervlerine sahip olduğum"" 7 u ~' de, Türkiye 1968 yılına ka ham cevher halinde koleman mekteydi. Bu tarihten sonrt asit ve rafine boraks dekahidı timiz başlamıştır. Yine de Avrupa pazarı boraks ihtiyacının tamamına j kısmını Amerika'dan sağlan..-«u. Kaliforniya'da bulunan bor cevherletı ya Amerika'nın Atlantik kıyısına kadar karadan taşınıp, Kuzey Avrupa limanlarına yollanmakta, ya da cevher yüklü gemiler Panama Kanalını geçtikten son ra Atlantik okyanusunu aşmaktadır lar. Ulaşım açısından büyük avantajlarımıza rağmen yılları arasında ihtiyacımız artmak bir yana azalma göstermiştir. Etibank'ın Avrupa'deki satış temsilcisinin, tekelci Borax Holding'in bir kolu olan Borax S. A. Şirketinin Mr. Aseo isimli bir adamı olduğunu belirtirsek azalmanın nedeni kendiliğinden ortaya çıkar. 7 Ağustos 1972 tarihli Milliyet gazetesinde yayınlanan demecinde devrin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Nuri Kodamanoğlu da şöyle demekte : «Dünyanın en zengin rezervlerine sahip olduğumuz halde, boraks ihraç gelirimiz, küspe ihraç gelirimizden daha azdır. Boraksta tekel kuran ecnebi şirket kendi büyük kazancını sağlamak için Türkiye'deki boraks üretimini ve Türkiye'nin boraks ihraç piyasasını kendi çıkarına göre ayarlamaktadır. Bizim için problem, çok ve büyük avantajlar sağladığımız bu madenden dahu çok kazanç sağlamaktır. Bunun çaresi de bu sektöre tamamı ile sahip olup, karşımızdaki tekele karşı daha ciddi daha k"' mücadele verip, ihracatımıc olabilir.» Consolidated Limited» dün ı hakim olduğundan Türki akları sadece «rezerv» ola»dir. Şirket, zaten satmak aksın fiyatını etkiliyecek ts arzı yaratmamak içiıı..., c ueki kaynakları işletmemiştir. Elindeki imtiyazdan kaynakları kullan mak için değil, başkalarınca kullanılmasını önlemek için yararlanmıştır. Rezerv açısından Türkiye'nin üstünlüğü açıktır. Kütahya'nın Emet yö resindeki toplam rezerv 50 milyon ton, Eskişehir'in Kırka yöresindeki toplam rezerv de milyon ton olup, yakın zamana kadar dünyanın en büyük rezervi olarak bilinen Kaliforniya re zervlerinin yaklaşık olarak 2,5 katıdır. («Boron Minerals and Chemicals») Mümkün olabilecek rezervler de hesaba katıldığında Türkiye'nin toplam re zervi tona ulaşmaktadır. Tekelci firmanın elinde bulunan hanı madde alanlarının Avrupa tüketim pazarlarına uzaklığı, cevherlerimizin işletme ve teknolojik avantajlarıyla. işçilik yönünden lehimize olan maliyet unsurları açısından % kârla satıs yapmamız halinde bile Amerikan ürünlerinin satış fiyatlarının altında kala bilmemiz olağan görülmektedir Güçlü dünya tekeli karşısında tutunabilmek, ve onun bölücü etkilerin den korunabilmek için bor mineralleri sanayiinin tek elden yönetilmesi zorunludur. Yurdumuz için büyük bir döviz kaynağı olabilecek bir madenin değer- 37

11 lendirilmesinde iç rekabetlerle çekişmelerle zaman kaybedilmemelidir. Böyle bir sanayiin kurulabilmesi için büyük yatırımlar gereklidir. Yalnız ham cevher değil, rafine boraks, borik asit, borik oksit, sodyum perborat da üretilip satılmalıdır. Bir ton cevherin değeri yaklaşık olarak 30 dolar olduğu halde bir ton rafine boraks 70 dolar, bir ton borik asit 110 dolar etmektedir. Etıbank'ın hesaplarına göre, bu tür ürün lerin ihracından yıllarında yılda 80 milyon dolar sağlanabilecektir. Halen cevher ihracı olarak yılda 8-0 milyon dolar sağlanmaktadır. Bunun için Etibank 650 milyon liralık yatırıma başlamıştır. Şüphesiz ki, Üçüncü Be 7 Yıllık Plân döneminde bu miktar artacaktır. Dünya boraks ham madde ve ürünlerinin tüketim gelişmesi dikkate alındığında Türkiyenin satabileceği rniktar- 'bilir. Cevher Kernit Kolemanit Borik Asit Rafine, Boraks İlk aşama bilecel' ( 18' 'te satılabilecek miktar, (ton) Bütün bu rakamlar Bj0 :t esasına gö ıe hesaplanmıştır. Bu ham madde ve ürünlerin satışlarından sağlanabilecek değerler ise, toplam olarak, ilk aşamada 530 milyon, 1985'te ise 963 milyon TL.'na erişmektedir. Satış fiyatlarının halen uygulanan fiatlara kıyasla çok düşük alınmış olmasına rağmen, % 60 kâr kabul edildiğinde, yıllık kârın, vergiden önce sırasıyla, 320 milyon ve 578 milyon TL.'na ulaşacağı hesaplanmak tadır. Cevher üretimi konusuna jelince yukarıdaki tahminlere göre, ilk aşama da yılda ton B.Oa'e eşdeğeri ton kolemanit ve ton boraks; 1985'te de ton B^0»'e eş değer, ton kolemanit ve ton boraks üretimi yapılması gerekmektedir. Bütün bunlar için gerekli yatırım da ilk aşamada 400 milyon TL.'- lık sabit sermaye ile, 70 milyon liralık işletme sermayesi; 1985 yılında da tevsii için yine aynı miktarlarda yatırım gerekeceği tahmin edilmektedir. Yatırım için gerekli para, her iki aşamadaki kârlarla kıyaslandığında geri ödeme süresinin kısalığı görülmektedir. Ulusal ekonomi yönünden yapılan incelemelerde yaratılacak katma değerler, sırasıyla, 341 milyon TL. net, 373 milyon TL. gayri safi ve 618 milyon TL. net, 674 milyon TL. gayri safi olarak tahmin edilmektedir. Bütün bunların gerçekleşebilmesi için alınması gereken tedbirler de kısaca şunlar olmalıdır. 1. Türkiye'deki boraks yatakları tekelci yabancı şirketin elinden kurtarılmalı, cevher millileştirilerek boraks ve bor ürünler sanayii devlet tekeliyle yürütülmelidir. Ancak bu şekilde güçlenerek, örgütlenmiş «holding» ile mücadele olanağı vardır. 2. Avrupa'da merkez olarak seçilecek bir limanda satış ve pazarlama işlerinde uzmanlaşmış dinamik elemanların görevlendirileceği bir satış bü- 58

12 rosu ve depo açılmalı, talepleri en kısa zamanda karşılamak için depo Türkiye'de sürekli olarak beslenmeli, ham cevher ve bor ürünleri s- tokları yapılmalıdır. Bu konuda ürünlerimizin tanıtılması için açılacak kampanya Ticaret ateşeliklerince yürütülmelidir. tj v 3. Ham madde ve ürün tesislerinin kapasiteleri satılabilecek miktarla) ı verebilecek şekilde saptanmalı tüm alt yapı tesisleri artacak talepleri karşılıyabilmek için hızla tevsii edilebilecek şekilde planlanmalıdır. 4. Türkiye'de bir Bor Araştırma Ens titüsü kurulmalı, bu konuda söz sahibi olan kimseler göreve çağırılmalıdır. Boraks ve borik asit üreten Etibank ile bu konuda araştırmalar yapan üniversitelerimiz arasında kurulacak Enstitü yoluyla koordinasyon sağlanmalıdır. Araştırma ve uygulama arasındaki boşluk kapatılmalıdır. Planlı, ihtiyaca "»vap veren, ileriye dönük araştır malara hız verilmelidir.

13 {MARLEY} USA lisansı altında imâl ettiğimiz sıı socuımn UE su şnriınndmmn KULELERİ TESİSIERİ YURDUMUZUN DÖRT BİR YANINDA MUVAFFAKİYETLE ÇALİŞMAKTADİR. FAZLA BİLGİ İÇİN PROSPEKTÜS İSTEYİNİZ. Fabrika : Tikveşli Yolu 10, Topçular/Rami - istanbul Tel.: /5 hal Satış Merkezi : Necatibey Cad. No. 84 Karaköy - istanbul Tel.: /5 hat Ankara Şubesi : Anbarlar Yolu 4/1 Sıhhiye - Ankara- Tel.: İzmir Şubesi : Gümrük tf Hanı CUm.Meyd. Konak-lzmir Tel.: 32997

14 KAYNAKLAR 1) t. Küçükömer, -Düzenin Yabancılaşması», s ) T. Çavder, «Osmanlıların Yarı Sömürge Oluşu», s. 9. 3) Madencilik, «Neden Boraks-, Özel Sayı, Mayıs ) Ceride-i Havadis: 10 Eylül 1840, Türk Ziraat Tarihi, s. 107 (Zikreden, M. Sencer, Osmanlı Toplum Yapısı). 5) Terçümen-ı Ahval: 20 Ağustos 1861, Türk Ziraat Tarihi, s. 109 (Zikreden. M. Sencer a.g.e. s. 321). 6) M. Sencer. age., s ) Vedat Eldem, «Osmanlı İmparatorluğu nun İktisadi Şartları Hakkında Bir Tetkik.» s ) 1. Küçükömer, a.g.e., s ) V. Eldem, a.g.e., s ) V. Eldem, a.g.e, s ) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 1, s ) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 1, s ) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi. Sayı 1, s ) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 1, s ) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi. Sayı 1, s Belgelerle Türk Tarihi Dergisi. Sayı 1 s ) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 1, s ) Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, Sayı 1 S ) Madencilik, özel Sayı, Mayıs 1970 s ) Cumhuriyet Senatosu Bor Mineralleri A- raştırma Komisyonu Rapora, s ) Madencilik, özel Sayı, Mayıs 1970, s ) İhsan Topaloğlu, Cumhuriyet, 5 Eylül ) Madencilik, özel Sayı, Mayıs 1970, s ) Madencilik, Özel Sayı, Mayıs 1970, s ) Suat Türker, «Boraks Mücadelesi- Milli yel. 2 Mayıs ) Madencilik, Özel Sayı, Mayıs 1970, s ) Madencilik, özel Sayı, Mayıs 1970, s ) Cumhuriyet Senatosu, Bor Mineralleri A- raştırma Komisyonu Raporu. Cumhuriyet Senatosu Tutanak Dergisi Cilt, 53 Toplantı 8 s ) Bekişoğlu, K.A., «Türkiye'de Bor Yatakla rı ve Bunların Arzettiği Ehemmiyet» Maden Yardım Komisyonu, Ankara, ) Pacific Coast Borax Co. «Story of Pacific Coast Borax Co.- VVard Ritchie Press. Los Angeios, ) Gale, W.A., -Development and Present Status of Borax Industry-, Advances in Chemistry Series, American Chemical Soc Wash. DjC., ) Mutterties, E.L., «The Chemistry of Boron and ittf Compounds», John Wiley and Sons Inc., New York, ) Weishauql, F.J., Mining Engng. 23, (1) 46, ) Çeçen, D., Madencilik, 8 (1), 10, ) Devlet Planlama Teşkilatı Yayınları. 36) Thaupson, R., Chem. in Britain, 7, (4), 140, ) Baysal, O.. «Sarıkaya, Kırka, Borat Yatak larında Yeni bir Stronsiyum Borat Minerali», M.T.A. Enst. Dergisi 79 (10), ) Gülensoy, H.. Teberdar, T., «Tunelit Mine rali Üzerine Çalışmalar-, M.T.A. Enst. Dergisi, 79 (10), ) Murdook, T.G., «The Borate Deposits of Turkey», Mineral Trade Notes, 48 (5), ) Çakaloz, T., «Tinkal Mineralinden Boraks Elde Edilmesi-, TBTAK, MAG ) Holzmann, R.T., «Production of Boranes and Related Research-, Academic Press., New York ) Treibacher Chemische VVerke A.G., Austrian Patent, , C.A

15 43) VViseman, J., (to West End Chemical Co.): U.S. Patent: (1950), C.A., 45, 1311 (1951). 44) VVilson, Charles, I., Jr. «Process for the Preparation of lower Alkyl Borates», U.S. Patent, (1959). 45) Knickerbocker, R.G., Fox, A.L., Yerkes, L.A., Production of Boric Acid from Calcium Borate by Carbonic Acid Leach», U.S. Bureau of Mines, Dept. of Investigations 3525, 13 (1940). 46) Çakaloz, T.. -Kalsine Kolemanitten Yeni bir Methodla Borik Asit Üretimi». TBTAK, MAG ) Baccareddii, M., Nencetti, G., Tartarelli R.. -Dehydration of borax to anhydrous borax by azeotropic distillation - Italy 713, 334 (Cl. Conb.) Sept. 21, ) Bezjak, A.. Jelenic, I., Maricic S., Meic, Z., -Preparation of anhydrous boru* under high vacuum.» Inst. Ruder Boskovic, Zagrep, Yugoslavia, Croat. Chem. Açta 35, , ) Kirk, R.A., Othmer, O.F., -Encyclopedia of Chemical Technology», New York, ) Wilson, Jr.. C.O., Faust, J.P., McArthur, R.E., Clark, S.L., -Production of Ammonium Pentaborate and Boric Oxlde from Borax», Advances in Chemistry Series, 32, American Chemical Society, Washington D.C., ) Adams, R.M., -Boran, Metallo - Boran Com pounds and Boranes», Interscience Publis hers, John Wiley and Sons, N.Y., ) Çakaloz, T., «Kalsinasyon yolu ile Borik Asitten Bor Arioksit üretimi» TBTAK MAG ) Kracek, F.G., Morey, W., Nervin, H.E., American Journal Science 35A, 143, ) Lykov, M. Fedyushkin, V., Berlin, P.E., -Preperation of Boric Anhydride, Samoilov Scientific Research Institute.">f Fertilizers and Insecto fungicides, U.S.S.R., (Çl-Co 15) July ) Sidorenka, L.V., Korenman, I.M., Laboc hevski, N.I., -Losses of Boric Acid during Evaporation and Calcination», Gorki Sta te Univ.. Gorki, 2h. Anal. Khirı. 22 (3) ) Ragozin J.M., Negtev, N.R., -Maııufacture of Boric Oxide from Boric Acid and Boran electrodeposition therefrom» Polytech, lnst. Perm, Obrabotka, No 12, 49-50, ) Martin, D.R., Olin - Mathieson Comp, Ad vances in Chemistry Series 32, \merican Chemical Society ) Callery Chemical Co., 85th M.P.R. No. NOa (s) d (Huff, G.F., -Preparation and Evaluatlon of High Energy Fuels») Aug

16 Batı Almanya Standard Kessel Firmasının lisansı ile. condor kazanlarını - Türkiyede desa imâl ediyor Paket halde, fuel oil yakıtlı alev borulu, 3 geçişli, tam otomatik kumandalı, yüksek verimli, her basınçta buhar, kaynar su ve teshin kazanları ÇALIŞMA ve SERVİS GARANTİSİ BUHAR KAZANLARINDA Saatte 25 tona kadar buhar. 20 Atu'ye kadar tazyik. ISI KAZANLARINDA Saatte 15 milyon Kcaiye kadar ist. 20 Atu'ye kadar taıyik. % 87den %92ye kadar varan yüksek randıman, Kuvvetli konstrüksiyon. Kolay ve emniyetli çalışma. DESA Bir Yasar Holding kuruluşudur DEMİR,KAZANvıMAKİNA SANAYİİ A.Ş. KARTAL DURAĞI GAZİEMİR-İZMİR TEL

17 BREON VE EPOK LATEKSLERİ. BREON CEMENTLERİ. EPOK VE CELLOBAND REÇİNELERİ CELLOBAND POLİESTER REÇİNELERİ BREON PLASTİKLERİ SOLVENTLER PLASTİFİYANLAR DETERJANLAR POLYBUTENLER ORGANİK KİMYEVİ MADDELERİ kimi/evi madde ihtiyacınız BP PETROLLERİ A.Ş. CUMHURİYET CADDESİ EGE HAN. HARBİYE - İSTANBUL TELEFON :

18 Kimyasal Madde Fiyatları Derleyen: Afet BÖLÜKBAŞI Kimya Y. Müh. ODTÜ 1. Kimya Sanayiimizin planlanmasında yardımcı olmak ithalat ve ihracat işlemlerine ışık tutmak amacıyla aşağıdaki fiyat listesi ha zırlanmıştır. 2. Yalnız Amerika Almanya ve İngiltere F03 fiyatları seçilmiş olup bu fiyatlar mocmuamızan yayınlandığı tarihte geçerlidir. 3 Bu maddelerin genellikle tonluk partiler halinde satılacağı kabul edilmekle beraber, daha küçük partiler için belirtilen fiyatlar varsa, bunlar da ilgili sütünda verilmiştir 4 Fiyatlarda $ 1 = 14 TL. eşdeğeri kabili edilmiştir. Fiyatlar TL/kg. Kimyasal Madde U.S.A. Almanya İngiltere Adipik Asit Akrilonitril Aluminyum Stearat Amil Alkol Amil asetat Amonyak (% 30) Amonyak per sülfat (% 98) Amonyum sülfat <% 21 N) Anilin 5.10 Asetaldehit (% 99) Asetik anhidrit Asetik asit (buzlu) Asetik asit (% 80, teknik) Asetil salisilik asit Aseton Bakır sülfat (% ) Benzen Benzolk asit (teknik) Brom Bütanol Bütil asetat Butiraldehit 8.00 Civa klorür Çinko oksit Çinko stearat Çinko sülfat (66 % Zn) Deterjan Alkilat (yumuş.) Kimyasal Madde U.S.A. Almanya İngiltere Deterjan Alkilat (Sert) 3.76 Etilen dlamin (% 100) Etilen glikol Diaseton Alkol Dibütil ftalat Dietanel amin Dietil ftalat Dietilen glikol Difenil oksit, (teknik) Di-isobütil keton O-Dikloro benzen Diklorometan 3.15 Dimetil amin (% 100) Dimetil ftalat Dinonil ftalat Dioktil ftalat Dioksan Dipropil amin Dipropilen glikol Disikloheksil ftalat Eter Etil akrilat Etil asetat Etil-bütil keton Etil diglikol eter Etil eter Etil glikol eter EtUen oksit Fenol (sentetik) » Fenol formaldehit 6.72 Ftalik anhidrit Formalin Forforik asit (% 75, gıda) Fümerik asit Furfural Gliserin (sentetik, % 99.5) Glioksal (% 40) Heksametllen tetramin (teknik) Heksan (endüstriyel) Hidrobromik asit (teknik % 48) Hidrojen peroksit (% 35)

19 Kimyasal Madde U.S.A. Almanya İngiltere Kimyasal Madde U.S.A. Almanya Ingilter > Hidro florik asit Paraformal dehit (% 70) (% 96) Hidrokinon Pentaeritıitol, Hidroklorik asit (teknik) (18"Be) J Pentanol 9.50 İyot Perkloroetilen İzobütanol Poliester izobütil asetat (DMC, genel amaç) (% 98) Polietilen (h.d. İsoforon injn grade) İzopropanol (% 99) Polietilen (h.d. İzopropil amiri bottle grade) Izopropil asetat Polietilen (l.d. Kalsiyum karbür film grade) (teknik) 1.82 Polietilen (l.d. Karbon sülfür injn grade) Karbon siyahı (FEF) Polietilen (l.d. pipe Karbon siyahı (HAF) extrusion grado) Karbon tetraklorür Polietilen glikol Kauçuk, bütil (düşük mol. ağ.) Kauçuk, poliizopirin Polietilen glikol Kauçuk, Polimetil metakrilat polikloropirin Polipropilen Kauçuk, nitril Polistiren Kauçuk, polibütadlen Politetrafloroetilen Kauçuk. SBB 1,500 (PTFE, ram) grade Politetrafloroetilen Kauçuk, SBR, 1,712 (PTFE, paste) grade Polivinil asetat Klor (sıvı) (% 55) Krezol (orto) Polivinil klorür (PVC, Ksilon (2/3 ) paste forming grade) Kümen Polivinil klorür (PVC t Laktik asit (% BO) genel amaç) Magnezyum (% 89-92) Karbonat Potasyum hidroksit Magnezyum oksit Potasyum iyodat Magnezyum stearat Potasyum nitrat _ Maleik anhidrit Potasyum persülfat Melamin (teknik) Melamin formaldehit Potasyum sitrat Metanol (sentetik) Propanol Metil etil keton Metil izoamu keton Propilamin Metil izobütil keton Propilen glikol Metil sikloheksanol (standart) Mono etanol amin Propion aldehit Monokloro asetik asit Propionik asit (teknik) Resorsinol Naftalin Sellüloz asetat Naylon Naylon Sellüloz asetat Naylon (moulding) Nitrik asit Sellüloz asetat (film) _ (% 100 olarak) Sikloheksanol, teknik Oksalik asit Sikloheksanon, teknik

20 Kimyasal Madde USA Almanyı İngiltere Kimyasal Madde USA Almanya ingiltere Sikloheksilemin Titan dioksit (rutil) Sitrik asit Toluen (nitration Sodyum hidroksit grade) (% Toluen diizosiyanat Sodyum karbonat (% 80 izomer) <% ) Trietanol amin (% 85) Sodyum perborat Trietılen glikol (teknik) Trifenil fosfat Sodyum pirofosfat Trikrezil fosfat (nötr) Trikloro etilen Sodyum sitrat Tuz (kaya) Sodyum siyanür Üre (% 48 N) (97 %) Üre-formaldehit Sodyum stearat Vinil-asetat Sodyum sülfat Vinil klorür 3.45 Sodyum tripolifosfat Sorbilol (toz) Sorbıtol 70 çözelti) tt DÜZELTME t Stearik asit Strion-akrilonitril Nisan 1973 tarihli 58'inci saymızın kopolimer 'inci sayfasında yer alan «Dizin» bö Stiren monomer lümünün, «Kükürt» konusunda; (99 %) Sülfürik asit Çeşitli kaynaklardan ı Maksimum (06' Be) Elde Edilmesi, Sülfürik Asit İstih- Süperfosfat salinde Kullanılması (% 19, P s0 3) Tartarik asit Tetrahidrofuran Titan dioksit başlıklı yazının yazarı olarak, yanlışlıkla Aydın Gençosmanoğlu gösterilmiştir. Yazı, Evin Gençosmanoğlu'n undur. (anataz) Özür dileyerek düzeltiriz. 47

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24

Balıkesir Kimya Sanayi www.balikesirkimya.com 0 (266) 243 40 24 Ürün kodu Malzeme adı Ambalaj Tipi Amb.Şekli TK.200700.01000 Aktif Karbon HDPE Kavanoz 1 kg TK.200700.05000 Aktif Karbon PP Kova 5 kg TK.200700.10000 Aktif Karbon PP Kova 10 kg TK.200710.01000 Aluminyum

Detaylı

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu

LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM Membranların Kimyasal Dayanım Tablosu LineFlex EPDM membranlar, aşağıda belirtilen kimyasallara belirtilen koşullarda teması veya uzun süre maruz kalması halinde dayanıklıdır, membranda fiziksel

Detaylı

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli

S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli S¹ra No ـrün kodu Malzeme ad¹ Ambalaj Tipi Amb.ھekli 1 TK.200700.01000 Aktif Karbon hdpe kavanoz 1 kg 2 TK.200700.05000 Aktif Karbon plastik kova 5 kg 3 TK.200700.10000 Aktif Karbon plastik kova 10 kg

Detaylı

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ENDÜSTRİYEL SÜREÇLER MEVCUT VERİLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Erhan ÜNAL 10.03.2010 1 4. ENDÜSTRİYEL PROSESLER 4.1. Genel Çimento Üretimi Kireç Üretimi Kireçtaşı ve Dolomit Kullanımı Soda Külü Üretimi ve Kullanımı

Detaylı

BOR ELEMENTİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TERMİNOLOJİSİ

BOR ELEMENTİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TERMİNOLOJİSİ BOR ELEMENTİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ VE TERMİNOLOJİSİ Esra BAKKALOĞLU Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü Kurupelit / SAMSUN es.bakkaloglu@hotmail.com Bu çalışmada

Detaylı

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri :

Örnek : 3- Bileşiklerin Özellikleri : Bileşikler : Günümüzde bilinen 117 element olmasına rağmen (92 tanesi doğada bulunur) bu elementler farklı sayıda ve şekilde birleşerek ve etkileşerek farklı kimyasal özelliklere sahip milyonlarca yani

Detaylı

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.)

Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri. M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) Türkiye de Bor Madenciliği ve Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğünün Faaliyetleri M.S.Uğur BİLİCİ (Maden Yük. Müh.) BOR Simge : B Atom Numarası : 5 Atom Ağırlığı : 10,81 Yoğunluğu : 2,84 gr/cm 3 Ergime

Detaylı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı

MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko. Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı MMT113 Endüstriyel Malzemeler 4 Metaller, Aluminyum ve Çinko Yrd. Doç. Dr. Ersoy Erişir 2013-2014 Güz Yarıyılı Al Aluminium 13 Aluminyum 2 İnşaat ve Yapı Ulaşım ve Taşımacılık; Otomotiv Ulaşım ve Taşımacılık;

Detaylı

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP

Normal derişimler için: PE- HD, PTFE Nitrik asit (ρ 1,42 g/ml) ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir. Düşük derişimler için: PFA, FEP Ek-1 Nnumunelerin Muhafazası İçin Uygun Olan Teknikler Yapılacak Tayin Kabın Tipi Muhafaza Tekniği En uzun Muhafaza Süresi Yüksek derişimde çözünmüş gaz içeren numuneler için, alındıkları yerde analiz

Detaylı

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU

2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden Eti Maden İşletmeleri İşletmeleri Genel Genel Müdürlüğü 2010 YILI BOR SEKTÖR RAPORU MART 2011 ÖZET Dünya bor pazarı 2009 yılında dünya ekonomisinde yaşanan kriz nedeniyle önemli oranda daralmasının

Detaylı

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi

KULLANIM ALANLARI. nternet Sitesi KULLANIM ALANLARI Kimya endüstrisi Metal endüstrisi Otomotiv endüstrisi Su ar tma tesisleri laç endüstrisi Enerji, akaryak t istasyonlar Üniversiteler Araflt rma laboratuvarlar da, meflrubat endüstrileri

Detaylı

TİCARİ BOR MİNERALLERİ

TİCARİ BOR MİNERALLERİ TİCARİ BOR MİNERALLERİ Esma CARUS, Sinem ARIĞ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 55139 Kurupelit-Samsun e.carus19@hotmail.com.tr, sinem.arq@hotmail.com Bu çalışmada

Detaylı

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ

TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ ALİ UZUN FEN BİLİMLERİ ÖĞRETMENİ TÜRKİYEDE KİMYA ENDÜSTRİSİ Yaşadığınız ortamı incelediğinizde kullandığınız pek çok malzemenin kimya endüstrisi sayesinde üretildiğini görürsünüz. Duvarlarda, kapılarda

Detaylı

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz.

TEKK M Kimyasallar na güveninizden dolay teflekkür ederiz. 1970 li y llarda kurulmufl olan ve bugüne kadar kalitesinden hiçbir zaman ödün vermeyen teknik kimyasal konusunda faaliyet gösteren Akkimya 200 y l n n Aral k ay nda TEKK M ile flirket evlili ini gerçeklefltirmifltir.

Detaylı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı T:C: UŞAK ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Üniversitemiz Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü için aşağıda belirtilen malzemelerin alınması düşünülmektedir. Firmanız tarafından

Detaylı

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş.

MESS Entegre Geri Kazanım ve Enerji San. ve Tic. A.Ş. Sayfa : 1 / 12 1 ATIKLAR İÇİN NUMUNE SAKLAMA KOŞULLARI Parametre Numune Özelliği Numune Türü ICP ile Metal Tayinleri suları vb.), diğer her türlü sıvılar) Mikrodalgada (sıvı) yakılmış Minimum Numune Miktarı

Detaylı

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ

ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ ÖNEMLİ BOR BİLEŞİKLERİ Melike YILDIRIM, Berkay İLYAS Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, Kurupelit / Samsun mellike_yldrm@hotmail.com, berkayilyas@gmail.com Bu

Detaylı

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu

ALKOLLER ve ETERLER. Kimya Ders Notu ALKOLLER ve ETERLER Kimya Ders Notu ALKOLLER Alkan bileşiklerindeki karbon zincirinde H atomlarından biri yerine -OH grubunun geçmesi sonucu oluşan organik bileşiklere alkol adı verilir. * Genel formülleri

Detaylı

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ

KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ KÜKÜRT DİOKSİT GAZI İLE ÜLEKSİT TEN BORİK ASİT ÜRETİMİ İbrahim Hakkı Karakaş a*,mehmet Çopur b, M. Muhtar Kocakerim c, Zeynep Karcıoğlu Karakaş d a Bayburt Üniversitesi, Bayburt Meslek Yüksek Okulu, Bayburt

Detaylı

BOR HİDRÜRLER. Yasemin Gül Çolak

BOR HİDRÜRLER. Yasemin Gül Çolak BOR HİDRÜRLER Yasemin Gül Çolak Bor Hidrür Nedir? Bor hidrür; formülü BH 3, mol kütlesi 13,84 g veya formülü B 2 H 4, mol kütlesi 27,7 g olan, alkolde bozunan renksiz bir gazdır. Bor hidrürler, boranlar

Detaylı

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI: POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA 1 PROJENİN

Detaylı

BORİK ASİT ve SODYUM PEROKSOBORAT SENTEZİ. Boraks kullanarak Borik Asit ve Sodyum Peroksoborat Elde edilmesi

BORİK ASİT ve SODYUM PEROKSOBORAT SENTEZİ. Boraks kullanarak Borik Asit ve Sodyum Peroksoborat Elde edilmesi DENEY ADI BORİK ASİT ve SODYUM PEROKSOBORAT SENTEZİ AMAÇ Boraks kullanarak Borik Asit ve Sodyum Peroksoborat Elde edilmesi TEORİK BİLGİ Boraks Hakkında Bilgiler Kimyasal Bileşimi, Na 2 B 4 O 7.10H 2 O

Detaylı

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI

FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI FIRAT ÜNİVERSİTESİ TEKNOLOJİ FAKÜLTESİ METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ 3. SINIF EKSTRAKTİF METALURJİ DERSİ VİZE SINAV SORULARI CEVAP ANAHTARI ---------------------------------------Boşluk Doldurma Soru

Detaylı

Bor ve Bor Ürünlerinin Üretim ve Reaksiyonları

Bor ve Bor Ürünlerinin Üretim ve Reaksiyonları Bor ve Bor Ürünlerinin Üretim ve Reaksiyonları Hatice YİĞİT, Sinem ALKILIÇ Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Kimya Mühendisliği Bölümü, 55139 Kurupelit-Samsun htc_28_55@hotmail.com, alkilic.sinem@gmail.com

Detaylı

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir.

EVDE KİMYA SABUN. Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. EVDE KİMYA SABUN Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. CH 3(CH 2) 16 COONa: Sodyum stearat (Beyaz Sabun) CH 3(CH 2) 16 COOK:

Detaylı

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No

MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) Sıra No Girdi adı Girdi işlevi. Cas No MAKARON İCMAL LİSTE SİGARA KAĞIDI (Yanmış) 1 Defomer(köpük kesici) İmale yardımcı maddeler 5268-97-0 2 Guar sakızı Çiriş Maddesi 9000-30-0 232-536-8 3 Guar sakızı, katyonik Bağlayıcı 65497-29-2 613-809-4

Detaylı

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3

İLK ANYONLAR , PO 4. Cl -, SO 4 , CO 3 , NO 3 İLK ANYONLAR Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - İLK ANYONLAR Anyonlar negatif yüklü iyonlardır. Kalitatif analitik kimya analizlerine ilk anyonlar olarak adlandırılan Cl -, SO -, CO -, PO -, NO - analizi ile

Detaylı

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI

BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN ADLANDIRILMASI BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN KONU ANLATIMI FĐGEN HASRET BĐLEŞĐK FORMÜLLERĐNĐN 1) METAL ĐLE AMETALDEN OLUŞAN BĐLEŞĐKLERĐN METALĐN ADI + AMETALĐN ADI + ÜR EKĐ ***Ametal oksijen ise oksit; azot ise nitrür; kükürt

Detaylı

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN

ELEKTROLİTİK TOZ ÜRETİM TEKNİKLERİ. Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Prof.Dr.Muzaffer ZEREN Bir çok metal (yaklaşık 60) elektroliz ile toz haline getirilebilir. Elektroliz kapalı devre çalışan ve çevre kirliliğine duyarlı bir yöntemdir. Kurulum maliyeti ve uygulama maliyeti

Detaylı

BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI

BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI BOR ELEMENTI VE BOR ELEMENTININ TARIHSEL GELIŞIMI Bor; atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan kimyasal yarı metal bir elementtir. (2) bor.balıkesir.edu.tr (1) (1) (1) BOR MADENİNİN TARİHÇESİ; Bor

Detaylı

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti

Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kaynak: Forum Media Yayıncılık; İş Sağlığı ve güvenliği için Eğitim Seti Kimyasallar; herkesin yaşamının bir parçasıdır. Dünyada 5 7 milyon değişik türde kimyasal madde bulunmaktadır. Kimyasal maddeler

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2008 ÖZET Dünya bor piyasasında, 2007 yılında başta ABD ve bazı Batı Avrupa ülkelerindeki konut sektörü kaynaklı finansal krizden dolayı küçülme

Detaylı

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT

ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ. Gökhan IŞIK O.Okan YEŞİLYURT ALLİL KLORÜR ÜRETİMİ Allil klorür üretiminin ana maddesi propilen ve klor dur. Allil klorürün verimli ve ekonomik sentezi 1930 larda yüksek sıcaklıklarda (300-500 C) klorlaşma reaksiyonu ile Shell Geliştirme

Detaylı

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir

Çizelge 1 Numunelerin muhafazası için genellikle uygun olan teknikler. 100 Nitrik asit ile ph 1-2 olacak şekilde asitlendirilmelidir Çizelge 1 Numunelerin sı için genellikle uygun olan teknikler Yapılacak tayin Kabın tipi Genellikle kullanılan hacim (ml) ve doldurma tekniği Alüminyum P C Muhafaza tekniği 100 Nitrik asit ile ph 1-2 ndirilmelidir

Detaylı

Hidrojen Depolama Yöntemleri

Hidrojen Depolama Yöntemleri Gazi Üniversitesi Makina Mühendisliği Bölümü Maltepe-Ankara Hidrojen Depolama Yöntemleri Y.Doç.Dr.Muhittin BİLGİLİ İçerik Enerji taşıyıcısı olarak H 2 ve uygulamaları, Hidrojen depolama metodları, Sıkıştırılmış

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 YRD. DOÇ. DR. ATİLLA EVCİN

Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Afyonkarahisar Kocatepe Üniversitesi 2007 YRD. DOÇ. DR. ATİLLA EVCİN YRD. DOÇ. DR. ATİLLA EVCİN Çinko borat 1 Çinko borat polimer, ahşap, tekstil gibi sektörlerde kullanılan alev geciktirici inorganik bir katkı maddesidir. Değişik bileşimlerde çinko borat bulunmaktadır.

Detaylı

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME

HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME HACETTEPE ÜNĐVERSĐTESĐ EĞĐTĐM FAKÜLTESĐ KĐMYA ÖĞRETMENLĐĞĐ ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞTĐRME 8. SINIF FEN VE TEKNOLOJĐ DERSĐ 3. ÜNĐTE: MADDENĐN YAPISI VE ÖZELLĐKLERĐ KONU: BAZLAR ÇALIŞMA YAPRAĞI

Detaylı

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ

I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ I.BÖLÜM TEMİZLİK MADDELERİ Yağ asitlerinin Na ve ya K tuzuna sabun denir. Çok eski çağlardan beri kullanılan en önemli temizlik maddeleridir. Zeytinyağlı sabun Kükürtlü sabun Yosunlu sabun Isırgan özlü

Detaylı

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş

KİMYA-IV. Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş KİMYA-IV Yrd. Doç. Dr. Yakup Güneş Organik Kimyaya Giriş Kimyasal bileşikler, eski zamanlarda, elde edildikleri kaynaklara bağlı olarak Anorganik ve Organik olmak üzere, iki sınıf altında toplanmışlardır.

Detaylı

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER. Resim 1. Ciriş bitkisi.

Doç. Dr. Cengiz ÇETİN, BEK153 Organik Eserlerde Önleyici Koruma Ders Notu DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER. Resim 1. Ciriş bitkisi. DERS 6 4. ÇÖZÜCÜLER Resim 1. Ciriş bitkisi. 1 4. ÇÖZÜCÜLER Çözücüler normal sıcaklık ve basınçta sıvı halde bulunan organik maddelerdir. Organik olmayan fakat herkes tarafından bilinen su da bir çözücüdür.

Detaylı

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU

Metalurji Mühendisliğine Giriş. Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Metalurji Mühendisliğine Giriş Yrd. Doç. Dr. Rıdvan YAMANOĞLU Esasını makromoleküllü organik maddelerin oluşturduğu yapay veya doğal maddelerin kimyasal yoldan dönüştürülmesiyle elde edilirler. Organik

Detaylı

Buradaki bütün bilgiler UV li ve UV siz tüm Pet G levhalarımız geçerlidir.

Buradaki bütün bilgiler UV li ve UV siz tüm Pet G levhalarımız geçerlidir. PET G LEVHA İŞLEME ÖZELLİKLERİ Buradaki bütün bilgiler UV li ve UV siz tüm Pet G levhalarımız geçerlidir. İçerik 1. Kimyasal Dayanıklılık 2. İmalat 3. Şekillendirme 4. Yapıştırma & Bağlama 5. Kaplama 6.

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/6) Deney Laboratuvarı Adresi : ODTÜ- Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68

Detaylı

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler

UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler UÇ KAĞIDI VE UÇ KAĞIDI MÜREKKEBİ (Yanmamış) Bağlayıcı Olarak Kullanılan Girdiler 1 2-izononil siklohekzan 1,2 Bağlayıcı dikarboksilat (DINCH) 166412-78-8 431-890-2 2 Akrilik reçine Bağlayıcı 3 Butil akrilat-stiren

Detaylı

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri

7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri ÖĞRETĐM TEKNOLOJĐLERĐ VE MATERYAL GELĐŞĐMĐ 7. Sınıf Fen ve Teknoloji Dersi 4. Ünite: Madde ve Yapısı Konu: Elementler ve Sembolleri Çalışma Yaprağı Konu Anlatımı-Değerlendirme çalışma Yaprağı- Çözümlü

Detaylı

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU

ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU ATAKTİK POLİPROPİLENİN MALEİK ANHİDRİD İLE MODİFİKASYONU Göksun DEVECİLER DİZBAY, Enver DEMİRHAN Kocaeli Üniversitesi, Kimya Mühendisliği Bölümü 41040, KOCAELİ ÖZET Ziegler-Natta katalizörü sistemi ile

Detaylı

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ

SU NUMUNELERİNİN LABORATUVARA KABUL MİKTARLARI, SAKLAMA KOŞULLARI VE SÜRELERİ Alkalinite Alüminyum (Al) Amonyum (NH 4 + ) Anyonlar (Br, F, Cl, NO 2, NO 3, SO 4, PO 4 ) PE veya BC 200 100 Tercihen arazide yapılmalıdır. sırasındaki indirgenme ve oksitlenme reaksiyonları numunede değişikliğe

Detaylı

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL

1.10.2015. Kömür ve Doğalgaz. Öğr. Gör. Onur BATTAL Kömür ve Doğalgaz Öğr. Gör. Onur BATTAL 1 2 Kömür yanabilen sedimanter organik bir kayadır. Kömür başlıca karbon, hidrojen ve oksijen gibi elementlerin bileşiminden oluşmuş, diğer kaya tabakalarının arasında

Detaylı

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir?

İçerik. Giriş. Yakıt pili bileşenlerinin üretimi. Yakıt pili modülü tasarımı ve özellikleri. Nerelerde kullanılabilir? Prof. Dr. İnci EROĞLU ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ KİMYA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ Savunma Sanayiinde Borun Kullanımı Çalıştayı (SSM) 14 Haziran 2011 1 İçerik Giriş Yakıt pili bileşenlerinin üretimi Yakıt pili

Detaylı

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR?

KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? KALİTELİ SÜT NASIL ELDE EDİLİR? Prof. Dr. METİN ATAMER Dr. EBRU ŞENEL ANKARA ÜNİVERSİTESİ ZİRAAT FAKÜLTESİ SÜT TEKNOLOJİSİ BÖLÜMÜ Kaliteli süt üretimi için sağlanması gereken koşullar; Sağlıklı inek Özenli

Detaylı

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması

DENEYĐN ADI. Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması DENEYĐN ADI Organik bileşiklerde nitel olarak Karbon ve hidrojen elementlerinin aranması Deneyin amacı Organik bir bileşikte karbon ve hidrojen elementlerinin nitel olarak tayin etmek. Nicel ve nitel analiz

Detaylı

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI

ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM 12. SINIF / KİMYA DERSİ / 3. YAZILI / / Adı Soyadı : Numara : ÖĞRETİM YL. DÖNEM 1. SNF / KİMYA DERSİ / 3. YAZL Soru Puan 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 1 13 14 15 16 17 18 19 0 TOPLAM 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 100 1. X: 3 NH Y:3 N 3

Detaylı

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi

T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi T.C. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi LİSANS YERLEŞTİRME SINAVI-2 KİMYA TESTİ 25 HAZİRAN 2016 CUMARTESİ Bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : Gebze Organize Sanayi Bölgesi İhsan Dede Caddesi No:105/B Gebze 41480 KOCAELİ / TÜRKİYE Tel : 0 262 751 04 51 Faks : 0 262 751 38 34

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ

SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ SÜRDÜRÜLEBİLİR ENERJİ VE HİDROJEN ZEYNEP KEŞKEK ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARI TEKNOLOJİSİ HİDROJENİN DEPOLANMASI ÇÖZÜM BEKLEYEN SORUNLAR Hidrojenin en önemli özelliklerinden biri depolanabilir olmasıdır.

Detaylı

Biyogaz Temel Eğitimi

Biyogaz Temel Eğitimi Biyogaz Temel Eğitimi Sunanlar: Dursun AYDÖNER Proje Müdürü Rasim ÜNER Is Gelistime ve Pazarlama Müdürü Biyogaz Temel Eğitimi 1.Biyogaz Nedir? 2.Biyogaz Nasıl Oluşur? 3.Biyogaz Tesisi - Biyogaz Tesis Çeşitleri

Detaylı

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87

Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Doğal Rb elementinin atom kütlesi 85,47 g/mol dür ve atom kütleleri 84,91 g/mol olan 86 Rb ile 86,92 olan 87 Rb izotoplarından oluşmuştur. İzotopların doğada bulunma yüzdelerini hesaplayınız. Bir bileşik

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/7) Deney Laboratuvarı Adresi : İstanbul Yolu, Gersan Sanayi Sitesi 2306.Sokak No :26 Ergazi/Yenimahalle 06370 ANKARA / TÜRKİYE Tel : 0 312 255 24 64 Faks : 0 312 255

Detaylı

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü

BOR SEKTÖR RAPORU. Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü BOR SEKTÖR RAPORU Eti Maden İşletmeleri Genel Müdürlüğü 2009 ÖZET Dünya ekonomisinin genel büyüme eğilimi paralelinde 2002 yılından bu yana artış eğiliminde olan bor ürünleri talebi ekonomik kriz nedeniyle

Detaylı

Bu çalışmada, Su tutucu özelliği olmayan polistirene boraks ilavesi ile su tutma kapasitesinin kazanıp-kazanmadığının araştırılması amaçlanmıştır.

Bu çalışmada, Su tutucu özelliği olmayan polistirene boraks ilavesi ile su tutma kapasitesinin kazanıp-kazanmadığının araştırılması amaçlanmıştır. Boraks Katkılı Polistirenin Su Tutma Özelliğinin Araştırılması Osman Serindağ, Ahmet Karadağ, Hasan Özyıldırım, İsmail Özdemir Projenin Amacı Genel Bilgiler Materyal ve Metot Bulgular ve Tartışma Öneriler

Detaylı

SODYUM BOR HİDRÜR ÜRETİMİ VE DOĞRUDAN SODYUM BOR HİDRÜRLÜ YAKIT PİLİ ÜRETİMİ VE ENTEGRASYONU. Erk İNGER. Mustafa TIRIS. Zeynep ÖZDEMİR.

SODYUM BOR HİDRÜR ÜRETİMİ VE DOĞRUDAN SODYUM BOR HİDRÜRLÜ YAKIT PİLİ ÜRETİMİ VE ENTEGRASYONU. Erk İNGER. Mustafa TIRIS. Zeynep ÖZDEMİR. SODYUM BOR HİDRÜR ÜRETİMİ VE DOĞRUDAN SODYUM BOR HİDRÜRLÜ YAKIT PİLİ ÜRETİMİ VE ENTEGRASYONU Zeynep ÖZDEMİR Erk İNGER İbrahim YAŞAR Tahsin BAHAR Mustafa TIRIS Fatma Gül Boyacı SAN Ulusal Bor Araştırma

Detaylı

VIA GRUBU ELEMENTLERİ

VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bölüm 8 VIA GRUBU ELEMENTLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. O, S, Se, Te, Po O ve S: Ametal Se ve Te: Yarı metal Po: Metal *Oksijen genellikle bileşiklerinde

Detaylı

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR

BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR BURADA ÖZET BİLGİ VERİLMİŞTİR. DAHA AYRINTILI BİLGİ İÇİN VERİLEN KAYNAK KİTAPLARA BAKINIZ. KAYNAKLAR 1) P. Volhardt, N. Schore; Organic Chemistry-Structure and Function, Sixth Edition. 2) H. Hart, L. E.

Detaylı

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT

AKTİF KARBON FENOL (KATI) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD FORMOLDEHİT AKTİF KARBON (TUZ) FENOL (KATI) AKTİF KARBON (GRANUL) FENOL (SIVI) ALİMİNYUM HİDROKSİT FLORESEİN ALİMİNYUM SÜLFAT FORMİK ASİD ALKOL % 96 (ETİL ALKOL) FORMOLDEHİT 1 / 19 AMONYAK AMONYUM KLORÜR GLİSERİN

Detaylı

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU

AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU AKREDİTE ANALİZ LİSTESİ SU VE ATIK SU Fiziksel ve Kimyasal Analizler - ph Değeri Elektrometrik AWWA 4500-H + B 21 st ed. 2005-103-105 o C de Toplam Katı Madde AWWA 2540-B 21 st ed. 2005 - İletkenlik AWWA

Detaylı

MMM 2011 Malzeme Bilgisi

MMM 2011 Malzeme Bilgisi MMM 2011 Malzeme Bilgisi Yrd. Doç. Dr. Işıl BİRLİK Metalurji ve Malzeme Mühendisliği Bölümü isil.kayatekin@deu.edu.tr Materials Science and Engineering: An Introduction W.D. Callister, Jr., John Wiley

Detaylı

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ

KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ S a y f a 1 KATI ATIK ÖRNEKLERİNDE TOPLAM FOSFOR ANALİZ YÖNTEMİ YÖNTEM YÖNTEMİN ESASI VE PRENSİPLERİ Metot uygulanırken, örnekte bulunan tüm fosforlar, perklorik asitle parçalama işleminden geçirilerek

Detaylı

SODYUM BOR HİDRÜR: ÜRETİMİ, HİDROLİZİ VE KULLANIMI

SODYUM BOR HİDRÜR: ÜRETİMİ, HİDROLİZİ VE KULLANIMI SODYUM BOR HİDRÜR: ÜRETİMİ, HİDROLİZİ VE KULLANIMI Prof. Ali Ata, Prof. Rafig Alibeyli 1 Ana Başlıklar Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü HİDROJENİN BOR HİDRÜRLERDE DEPOLANMASI SODYUM BOR HİDRÜRÜN (SBH)

Detaylı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı

Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Akreditasyon Kapsamı Akreditasyon Sertifikası Eki (Sayfa 1/9) Deney Laboratuvarı Adresi : Üniversiteler Mahallesi, Dumluıpınar Bulvarı No:1 - Çankaya 06800 ANKARA/TÜRKİYE Tel : 0 312 210 28 97 Faks : 0 312 210 56 68 E-Posta

Detaylı

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I

FONKSİYONLU ORGANİK BİLEŞİKLER I FNKSİYNLU GANİK BİLEŞİKLE rganik bileşiklerde, bileşiğin temel kimyasal ve fiziksel özelliklerini belirleyen ve formülleri yazıldığında tanınmalarını sağlayan atom gruplarına fonksiyonel gruplar denir.

Detaylı

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi

Şekil 1. Elektrolitik parlatma işleminin şematik gösterimi ELEKTROLİTİK PARLATMA VE DAĞLAMA DENEYİN ADI: Elektrolitik Parlatma ve Dağlama DENEYİN AMACI: Elektrolit banyosu içinde bir metalde anodik çözünme yolu ile düzgün ve parlatılmış bir yüzey oluşturmak ve

Detaylı

Patlamaya Karşı Korumalı Motorlar

Patlamaya Karşı Korumalı Motorlar EXPROOF Patlamaya Karşı Korumalı Motorlar ASA 63-355 Gövde Tip Ex d (e) II C T4 IEC-ISO-ATEX Sertifikalı 0,18-315kW Kullanım Alanları: Maden Ocakları Petrol Rafi nerileri Kimya & Gaz Sanayi Tersane Uygulamaları

Detaylı

KOLEMANİTLERDEKİ ARSENİĞİN BORİK ASİT VE BORAKS ÜRETİMİNE ETKİSİ. Ali Osman AYDIN, Hüseyin GÜLENSOY, Asiye AKICIOĞLU, Ahmet SAKARYA

KOLEMANİTLERDEKİ ARSENİĞİN BORİK ASİT VE BORAKS ÜRETİMİNE ETKİSİ. Ali Osman AYDIN, Hüseyin GÜLENSOY, Asiye AKICIOĞLU, Ahmet SAKARYA KOLEMANİTLERDEKİ ARSENİĞİN BORİK ASİT VE BORAKS ÜRETİMİNE ETKİSİ Ali Osman AYDIN, Hüseyin GÜLENSOY, Asiye AKICIOĞLU, Ahmet SAKARYA aaydin@sakarya.edu.tr SAÜ Fen Edebiyat Fakültesi, Kimya Bölümü. SAKARYA

Detaylı

KİMYA II DERS NOTLARI

KİMYA II DERS NOTLARI KİMYA II DERS NOTLARI Yrd. Doç. Dr. Atilla EVCİN Sulu Çözeltilerin Doğası Elektrolitler Metallerde elektronların hareketiyle elektrik yükü taşınır. Saf su Suda çözünmüş Oksijen gazı Çözeltideki moleküllerin

Detaylı

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ

TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bölüm 4 TOPRAK ALKALİ METALLER ve BİLEŞİKLERİ Bu slaytlarda anlatılanlar sadece özet olup ayrıntılı bilgiler derste verilecektir. Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra Magnezyum, kalsiyum, stronsiyum, baryum ve radyumdan

Detaylı

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling)

PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ. PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİK MALZEMELERİN İŞLENME TEKNİKLERİ PLASTİKLERİN GERİ DÖNÜŞÜMÜ (Recycling) PLASTİKLERİN GERİ KAZANIMI * Plastikler atık olarak doğaya atıldıklarında, bozunma sıcaklıklarının yüksek olması, ultroviyole

Detaylı

ITP MAKİNA SAN. TİC. LTD ŞTİ. PLAKA VE CONTALAR KATALOĞU

ITP MAKİNA SAN. TİC. LTD ŞTİ. PLAKA VE CONTALAR KATALOĞU ITP MAKİNA SAN. TİC. LTD ŞTİ. ı PLAKA VE CONTALAR KATALOĞU AĞIR HİZMET TİPİ SAF TEFLON > Konvensiyonel bantlara kıyasla en az 4 misli daha yüksek yoğunluk ile imal edilmiş ve çekme dayanımı çok yüksek

Detaylı

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

Sakarya Üniversitesi Teknoloji Fakültesi, Metalurji ve Malzeme Mühendisliği 1 Kaynak için gerekli ısının biri yanıcı, diğeri yakıcı olan gazların yakılmasıyla elde edilen yüksek sıcaklıktaki alev ile yapılan kaynağa "gaz ergitme kaynağı" adı verilir. 1892-1900 yılları arasında

Detaylı

ANALİTİK KİMYA SORU 1

ANALİTİK KİMYA SORU 1 ANALİTİK KİMYA SORU 1 a) Kçç ve H 2 S için verilecek Ka 1 ve Ka 2 denge ifadelerini kullanarak MS için çözünürlük ifadesini çıkarınız ve metal sülfürün çözünürlüğünün hidronyum iyonunun karesi ile arttığını

Detaylı

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR

FEN ve TEKNOLOJİ / ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR GÜNLÜK YAŞAMDA ASİT VE BAZLAR 1 Yüzyıllardır doğayı ve doğadan elde edilebilecek maddeleri keşfetme arzusu içinde olan insanoğlu 1400'lü yıllarda o güne kadar bilinmeyen bir asidi, yani HCl (hidrojen klorür,

Detaylı

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan bir elementtir. Yarı metal olan bor doğada tek başına element haliyle bulunmaz

Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan bir elementtir. Yarı metal olan bor doğada tek başına element haliyle bulunmaz Bor, atom numarası 5 ve kimyasal sembolü B olan bir elementtir. Yarı metal olan bor doğada tek başına element haliyle bulunmaz Atom ağırlığı 10,811 g/mol dür Katı haldeki madde rengi siyah-kahverengi arasındadır.

Detaylı

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler

Deney 1 HĐDROKSĐL GRUBU: ALKOL VE FENOLLERĐN REAKSĐYONLARI. Genel prensipler Deney 1 ĐDKSĐL GUBU: ALKL VE FENLLEĐN EAKSĐYNLAI Genel prensipler Alkol ve fenoller su benzeri organik yapılardır. - yapısındaki nin yerine; alkollerde alifatik grup(-),fenollerde ise aromatik grup(ar-)

Detaylı

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler

DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ. Genel Bilgiler DENEY 2 GRĐGNARD REAKSĐYONU ile TRĐFENĐLMETHANOL SENTEZĐ Genel Bilgiler 1900 yılında Fransız kimyacı Victor Grignard organomagnezyum halojenürleri keşfetti. Grignard 1912 yılında Nobel ödülü aldı ve bu

Detaylı

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla

ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla ATOM ve YAPISI Maddelerin gözle görülmeyen (bölünmeyen) en parçasına atom denir. Atom kendinden başka hiçbir fiziksel ya da kimyasal metotlarla kendinden farklı atomlara dönüşemezler. Atomda (+) yüklü

Detaylı

meksis.com.tr 35. YIL Genel Ürün Kataloğu

meksis.com.tr 35. YIL Genel Ürün Kataloğu meksis.com.tr 35. YIL Genel Ürün Kataloğu ÜRÜN PORTFÖYÜ ISI CİHAZLARI Gaz, Sıvı, Katı Yakıtlı ve Elektrikli Sıcak Su Kazanları Kalorifer Kazanları Buhar Jeneratörleri ve Buhar Kazanları Mobil Buhar ve

Detaylı

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140

ANALİZ TALEP FORMU FUEL OİL ÖZELLİK KOD DENEY YÖNTEMİ. TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Görünüş 120 İç Metot (TY-AY-046) Toplam Tortu 140 FUEL OİL Yoğunluk 100 TS EN ISO 12185 TS 1013 EN ISO 3675 Viskozite (Akmazlık) 100ºC 110 TS1451 EN ISO 3104 *TS 2031 Toplam Tortu 140 TS ISO 10307-1 TS ISO 10307-2 Akma Noktası 220 TS 1233 ISO 3016 ASTM

Detaylı

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ

ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ LASTİKLERİN GERİ KAZANIMINDA PİROLİZ YÖNTEMİ Onursal Yakaboylu Aslı İşler Filiz Karaosmanoğlu 1 Onursal Yakaboylu - Atık Sempozyumu / Antalya 19/04/2011 İÇERİK Lastik Atık lastik Atık

Detaylı

EGE-PAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ

EGE-PAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ EGE-PAL ANALİZ FİYAT LİSTESİ FUELOİL İÇİN ANALiZ FİYAT LİSTESİ FİYAT(TL) (KDV Viskozite (Akmazlık) TS 1451 EN ISO 3104 Görünüş (LS. AY.050) TS ISO 10307-1 Toplam Tortu TS ISO 10307-2 Parlama Noktası TS

Detaylı

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ

Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Kireçtaşlarından Çöktürülmüş Kalsiyum Karbonat Üretimi Doç. Dr. Özen KILIÇ Ç.Ü. Müh. Mim. Fak. Maden Müh. Bölümü e-posta: zenkilic@cu.edu.tr PCC (ÇKK) NEDİR? PCC (Precipitated Calcium Carbonate), çöktürülmüş

Detaylı

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4

Kullanılacak Kimyasal Miktarı. 1.9g (10mmol) 10mL 1g (25mmol) 2.5g (20mmol) 5-10mL Uygun miktarda. Dimetil sülfat [Dietil eter] H 2 SO 4 Preparatın Adı: Anisol (Fenil metil eter) Deney Konusu: Eterleşme Tepkimeleri Denel Organik Kimya Kitabındaki Sayfa No: 432 Fenol NaOH Dimetil sülfat [] H 2 SO 4 NaCl Preparatın Adı: Asetofenon Deney Konusu:

Detaylı

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1

Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) :16:57 1 Doç. Dr. Özlem Esen KARTAL (A Şubesi) Yrd. Doç. Dr. Adil KOÇ (B Şubesi) 28.10.2015 12:16:57 1 I. DERS İÇERİĞİ 1.KİMYA MÜHENDİSLİĞİ MESLEĞİNİN TANIMI 2.KİMYA MÜHENDİSLİĞİNİN TARİHSEL GELİŞİMİ 3. MÜHENDİSLİK

Detaylı

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu

HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR. Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR Kimya Ders Notu HİDROKARBONLAR ve ALKANLAR ALKANLAR Hidrokarbon zincirinde C atomları birbirine tek bağ ile bağlanmışlardır ve tüm bağları sigma bağıdır. Moleküllerindeki C atomları

Detaylı

ÜRÜN LİSTESİ

ÜRÜN LİSTESİ ÜRÜN LİSTESİ www.koraykimya.com GENEL KİMYASALLAR Koray Kimya ; Yıllık 30 bin tondan fazla Hidrojen Peroksit satışı ile Türkiye kimya piyasasının en fazla Hidrojen Peroksit satan firmasıdır. AĞIR SODA

Detaylı

PROJENİN ADI POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI. Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA. Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ

PROJENİN ADI POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI. Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA. Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ PROJENİN ADI POLİMER KATKILI ASFALT ÜRETİMİNİN ARAŞTIRILMASI Zeyfiye TEZEL Mehmet KARACADAĞ ( Kimya Bilim Danışmanlığı Çalıştayı Çalışması 29 Ağustos-9 Eylül 2007) Danışman: Doç.Dr. İsmet KAYA PROJENİN

Detaylı

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523

ÖLÇÜM VE /VEYA ANALİZ İLE İLGİLİ; Kapsam Parametre Metot Adı Metot Numarası ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 Çevresel Etki Değerlendirmesi İzin ve Denetim lüğü EK LİSTE-1/8 ph Elektrometrik metot TS EN ISO 10523 SU, ATIK SU 1,2 İletkenlik Elektrot Metodu TS 9748 EN 27888 Sıcaklık Laboratuvar ve Saha Metodu SM

Detaylı

röportaj 10 SORUDA BOR

röportaj 10 SORUDA BOR röportaj 10 SORUDA Sanırım herkesin e-posta hesabına Bor hakkında pek çok iddia içeren iletiler düşmüştür. Enerjide Hedef olarak akıllardaki en temel soruları, konunun en üst düzeydeki muhatabı olan; Eti

Detaylı

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar

Gaz arıtımı sonucu oluşan ve tehlikeli maddeler içeren çamurlar ve filtre kekleri dışındaki gaz arıtımı sonucu oluşan çamurlar Düzenli Depolama - 1. Sınıf (Tehlikeli Atık Düzenli Depolama) 01 03 04* Sülfürlü cevherlerin işlenmesinden kaynaklanan asit üretici maden atıkları 01 03 05* Tehlikeli madde içeren diğer maden atıkları

Detaylı

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI

ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI ÇEV416 ENDÜSTRİYEL ATIKSULARIN ARITILMASI 6.Endüstriyel Kirlenme Kontrolü - Nötralizasyon Yrd. Doç. Dr. Kadir GEDİK Birçok endüstrinin atıksuyu asidik veya bazik olduğundan alıcı ortama veya kimyasal ve/veya

Detaylı

2) Bölüm VI: а) Eski Oran:

2) Bölüm VI: а) Eski Oran: Ukrayna da Bazı Ürünlerin İthalatında Uygulanan Gümrük Vergilerinde Yapılacak Değişikliler Listesi 1) Bölüm V: а) Eski Oran: GTIP ÜRÜN İthalat Vergisi Oranı En Az (%) İthalat Vergisi Oranı En Fazla (%)

Detaylı

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu

POLİMER KİMYASI -4. Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu POLİMER KİMYASI -4 Prof. Dr. Saadet K. Pabuccuoğlu Fiziksel Etkenlerle Başlama Diğer başlama tipleri Plazma polimerizasyonu: Bir gaz halindeki monomer; plazma oluşum şartlarında düşük basınçta bir elektrik

Detaylı