T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI BANDIRMA ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI BANDIRMA ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI BANDIRMA ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLAN

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No GĠRĠġ 1 BÖLÜM 1 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ BÖLÜM 2 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ KURUMUN TARĠHÇESĠ ÇEVRE ANALĠZĠ COĞRAFĠ KONUMU NÜFUS YAPISI TARĠHĠ GELĠġĠMĠ MĠLLĠ MÜCADELEDE BANDIRMA: EKONOMĠK DURUMU KÜLTÜR YAPISI TURĠZM DURUMU PEST ANALĠZĠ KURUMDA VERĠLEN HĠZMETLERE AĠT ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER ĠLKÖĞRETĠM ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETĠM OKULLARI OKUL SAYISI TABLO2.2.1,GRAFĠK ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM OKULLARI OKUL SAYISI Tablo ; grafik ; YILLARA GÖRE ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI KARġILAġTIRMALI 34 VERĠLER Tablo SBS ĠLÇE DEĞERLENDĠRMESĠ Tablo ĠLKÖĞRETĠM GENEL ĠSTATĠSTĠKÎ VERĠLERĠ(TABLO) LĠSE VE DENGĠ OKULLARI Tablo ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM YAPAN ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARIMIZ Tablo ;grafik ; YILLARA GÖRE ORTAÖĞRETĠM OKULLARI KARġILAġTIRMALI VERĠLER TABLOSU / EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILLARI LĠSE 1. SINIFA KAYIT YAPTIRANÖĞRENCĠ SAYILARI Tablo , grafik KARġILAġTIRMALI ORTAÖĞRETĠME DEVAM EDEN ÖĞRENCĠLERĠN DAĞILIMI TABLOSU LYS BĠLGĠLERĠ Tablo ORTAÖĞRETĠM GENEL ĠSTATĠSTĠKĠ VERĠLERĠ OKUL SAYISI GENEL TOPLAMI Tablo ; Grafik ÖĞRETMEN SAYILARI Tablo ; grafik ;Tablo ;Tablo

9 PERSONEL KADRO DURUMU Tablo ÖĞRENCĠ SAYILARI Tablo ; Grafik TAġIMALI EĞĠTĠM Tablo ; TAġIMADA HARCANAN ÖDENEK MĠKTARI Tablo ; Tablo OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRENCĠ SAYILARI ANASINIFI DERSLĠK VE ÖĞRENCĠ DAĞILIMI Tablo YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI Tablo YAYGIN EĞĠTĠM KURS VE KATILIMCI SAYILARI Tablo MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖZEL EĞĠTĠM KURUMLARI Tablo ; Tablo ; Tablo ; TEKNOLOJĠK ALTYAPI Tablo KURUM ĠÇĠ ANALĠZ Tablo ARAÇ DURUMU Tablo ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT YAPISI VE BĠRĠMLERĠ PLANIN DAYANAĞI (STRATEJĠK PLAN REFERANS KAYNAKLARI) YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ BĠRĠMLER VE ÜRÜN- HĠZMET MATRĠSĠ 62 SWOT ANALĠZ RAPORU BÖLÜM 3 GELECEĞE YÖNELĠM 69 MĠSYONUMUZ 70 VĠZYONUMUZ 71 ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ 72 BÖLÜM 4 STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER BÖLÜM 5 MALĠYETLENDĠRME STRATEJĠK AMAÇLARA GÖRE TAHMĠNĠ MALĠYET BÖLÜM 6 ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME

10 BÖLÜM 7 EKLER 125 BANDIRMA ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAġ ANALĠZĠ STRATEJĠK PLAN- HEDEF SORUMLULUK TABLOSU ANKETLER

11 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ BÖLÜM 1 11

12 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLAMA EKİBİ (KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ) ġakir DEMĠRHAN Ġlknur TAġ ERDOĞDU Yelda KIRIMLI Serkan BODUR Rıdvan ELÇĠ Nefise VAROL Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Proje koordinasyon ekip üyesi Proje koordinasyon ekip üyesi Proje koordinasyon ekip üyesi Proje koordinasyon ekip üyesi Proje koordinasyon ekip üyesi STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile birlikte tüm kamu kurumlarında stratejik planlama çalıģmalarının yapılması zorunlu hale getirilmiģtir. ÇağdaĢ yönetim tekniklerinin kamu yönetiminde uygulanmasına yönelik adımlardan birisi olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurum ve kuruluģlarının stratejik yönetim anlayıģına geçmesi hedeflenmiģ, günlük sorunların çözülmesi ve geçmiģin denetlenmesi yaklaģımı yerine, geleceğin planlanması ve sonuç odaklı bir yönetim yaklaģımının benimsenmesi öngörülmüģtür. Bireylerin verimliliğilinin kaynağı eğitimdir. ĠĢte bu da eğitim kurumlarının bakıģlarını bugüne değil geleceğe çevirmelerini zorunlu kılmaktadır. Ancak bunun sağlanabilmesi stratejik yönetim ve planlama anlayıģına sahip olmakla gerçekleģir. Uzun vadeli geleceğe yönelik yapılan her eylem geleceği görebilmeyi gerektirir. Biz de Bandırma Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak stratejik planımızı hazırlarken durum analizimizi yapmak için öncelikle iç ve dıģ paydaģlarımızla görüģmeler yaptık. Bu görüģmeler neticesinde GZFT analizini yaptıktan sonra kurumumuzun amaç ve faaliyet alanlarını da göz önüne alarak varoluģ nedenimiz olan misyonumuzu daha sonrasında ise gelecekte nerede olmak istiyoruzun cevabı olan vizyonu belirledik. Amaç ve hedeflerimizi belirledikten sonra planımızı bütçelendirdik. 12

13 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ BÖLÜM 2 13

14 2.1. KURUMUN TARĠHÇESĠ ġubat 1984 te yapılan Statü değiģikliği sonucu Ġlköğretim Müdürlüğü Ġlçe Eğitim Müdürlüğü ne dönüģtürülmüģ ve Ali Yazıcı Müdür Vekilliğine getirilmiģtir. Eylül 1984 ten itibaren Ġlköğretim Müdürü ġehit Mehmet Gönenç Lisesi Müdürü Ali AtaĢ Müdürü Vekilliğini yürütmüģ tarihinden itibaren Recep Çıplak Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne getirilmiģ, Onun görevden ayrılması üzerine tarihinden itibaren Orhan Gür, tarihinden itibaren de Ekrem Eren atanmıģtır. Ekrem Eren nin Gömeç e atanması üzerine tarihinde Ali Ġhsan Yıldız atanmıģtır yılından itibaren ġakir Demirhan vekil olarak atanmıģtır yılından itibaren ġakir Demirhan asaleten görevini sürdürmektedir. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ġlk yıllarda Vecihibey Ġlköğretim okulunun alt katında bulunmaktayken Ġlköğretim okulunun bahçesine ek binanın yapılmasından sonra Vecihibey Ġlköğretim okulun ek binasına taģinmiģ ve halen burada bulunmaktadır. 14

15 2.2.ÇEVRE ANALĠZĠ COĞRAFĠ KONUMU Bandırma Marmara Denizi nin güneyinde yer alan bir yerleģim birimidir. Doğusunda Karacabey, batısında Gönen, kuzeyinde Erdek ve Kapıdağ, güneyinde Manyas ve KuĢgölü bulunmaktadır. Yüzölçümü 690 km2 olan Bandırma nın denizden yüksekliği 1 metre ile 764 metre arasında değiģmektedir. Aynı adla anılan körfezde yer alan Bandırma, önemli bir liman kentidir. Ġstanbul, Bursa ve Ġzmir illerinin köģelerini oluģturduğu var sayılan üçgenin ortasında bulunmaktadır. Bu illere ortalama 2 saatlik uzaklıktadır. Bandırma nın bir önemli özelliği de, her alanda ülkemizin en büyük kenti olan Ġstanbul un, Marmara ve Ege bölgeleriyle bağlantısını sağlayan bir noktada bulunmasıdır. GeliĢmiĢ ve donanımlı limanı ile, Ġstanbul un bir giriģ kapısı özelliğini taģımaktadır yılında baģlatılan Ġstanbul-Bandırma arasındaki hızlı feribot seferleriyle, bu özelliğini daha da pekiģtirmiģtir. Ġlçenin arazi yapısı, kuzeyden güneye doğru kısmen dağlık ve engebelidir. Ġlçenin en yüksek dağı, doğusunda yer alan 764 metre yüksekliğindeki Karadağ dır. Ġlçenin kuzeyinde yer alan Kapıdağ ise, Bandırma ve Erdek körfezleriyle çevrilmiģ bir yarımadadır. Bandırma nın en uzun akarsuyu Eğridere dir. Ġlçenin diğer önemli akarsuları ise; Beyderesi, Çayırdere, Eski Sığırcı Deresi, Arıkaltı deresi, Bozdere ve Değirmen Deresi dir. 15

16 Bandırma nın güneyinde yer alan KuĢgölü (Eski adı Manyas Gölü) nün yüzölçümü 164 km 2 dir. KuĢgölü nün kuzeyinde dünyaca ünlü ve Avrupa Konseyi A sınıfı diplomalı KuĢcenneti yer almaktadır NÜFUS YAPISI Bandırma, Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Ġlçeye bağlı 2 belde ve 33 köy bulunmaktadır yılında yapılan son nüfus sayımına göre ilçe nüfusu kiģidir. Nüfusun si ilçe merkezinde, i ise belde ve köylerde yaģamaktadır. ÇeĢitli veriler dikkate alındığında, bugün kent merkezi nüfusunun 100 binin çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, nüfusun %82 si kent merkezinde, %18 i ise belde ve köylerde yaģamaktadır. Bu durum, ilçede kentleģme olgusunun yüksek olduğunu, nüfusun büyük oranda hizmet ve sanayi sektöründe çalıģtığını ortaya koymaktadır. Bandırma gerek köyleriyle beraber ele alındığında, gerek kent merkezi olarak, genç bir nüfusa sahiptir.her iki ölçüte göre; yaģ arasındaki nüfus, toplam nüfusun %59 unu oluģturmaktadır yaģ grubunda ise oran %36 dır. Ġlçe Merkezinin yıllara göre nüfus geliģimi: YIL ĠLÇE MERKEZĠ TOPLAM

17 Edincik Beldesi, Bandırma ya 12 km uzaklıkta, Gönen-Çanakkale yolu üzerindedir yılı nüfusu 5084 kiģidir. Aksakal Beldesi, Bandırma-Balıkesir karayolunun üzerinde bulunmaktadır. Bandırma ya uzaklığı 26 km dir yılı nüfusu 1995 kiģidir. Bandırma nın köyleri, ilçe merkezine uzaklıkları ve nüfusları Ģöyledir: KÖYÜN ADI BANDIRMA'YA UZAKLIĞI (km) 2000 YILI NÜFUSU BAĞLI OLDUĞU YER Akçapınar Köyü Merkez Bereketli Köyü Merkez Bey Köyü Edincik Bezirci Köyü Edincik Çakıl Köyü Merkez Çarık Köyü Edincik Çepni Köyü Edincik Çinge Köyü Edincik Dedeobası Köyü Merkez Doğa Köyü Aksakal Doğanpınar Köyü Edincik Doğruca Köyü Merkez Dutliman Köyü Merkez Emre Köyü Merkez Ergili Köyü Aksakal Erikli Köyü Merkez Eski Ziraatli Köyü Merkez Gölyaka Köyü Edincik Hıdır Köyü Edincik 17

18 Karaçalılık Köyü Aksakal Kirazlı Köyü Aksakal KuĢcenneti Köyü Aksakal Külefli Köyü Edincik Mahbubeler Köyü Merkez Misakça Köyü Edincik Orhaniye Köyü Edincik Ömerli Köyü Merkez ġirinçavuģ Köyü Edincik Yeni Sığırcı Merkez Yeni Yenice Köyü Merkez Yeni Ziraatli Köyü Merkez Yenice Köyü Merkez YeĢil Çomlu Köyü Aksakal TARĠHĠ GELĠġĠMĠ Bandırma nın ilk kuruluģ tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ÇeĢitli araģtırmalardan, bandırma nın M.Ö. 8 ve 9. yüzyıllar arasında, Kapıdağ yarımadasındaki Kyzikos Ģehri ile aynı zamanda kurulmuģ olabileceği sonucuna varılmıģtır. Bandırma o zamanlar, bugünkü Ģehir merkezinin yaklaģık 2 km kadar kuzeydoğusunda bulunan ve günümüzde Livatya ve Ağıldere olarak anılan bölgede kurulmuģtur. Bir balıkçı köyü olan ve Kyzikos Ģehir devletinin limanı olarak da kullanılan Bandırma, o yıllarda Güvenilir Liman anlamına gelen PANORMOS olarak anılıyordu. ÇeĢitli zamanlarda Frigler, Mysialılar, Traklar ve Perslerin egemenliğinde kalan Bandırma bölgesi, M.Ö.334 yılında Makedonya kralı Büyük Ġskender tarafından fethedilmiģtir. Buralar daha sonraki yıllarda Roma ve Bizanslıların eline geçmiģtir. Bandırma ya Türklerin ilk geliģi ise, Anadolu da ilk Türk Devletini kuran KutulmuĢoğlu Süleymanbey in 1076 yılında Kyzikos la birlikte Aydıncık ve Bandırma yı fethetmesiyle gerçekleģmiģtir yılında Selçuklu Sultanı 1.Kılıçarslan ın vefatı sonrası bölge tekrar Bizans egemenliğine geçmiģtir. Bandırma 13. yüzyılın baģlarında Karesi Beyliği nin himayesi altına girmiģ, 1345 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlıların eline geçmiģtir. Bandırma bu yıllarda küçük bir balıkçı köyü idi.orhan Gazi bölgenin idaresini büyük oğlu Süleyman PaĢa a vermiģtir. Bir süre Aydıncık ve Hüdavendigar a bağlı olan Bandırma 16. yüzyılın 2.yarısında Galata Kazası Kapıdağ nahiyesine bağlı bir köy idi. Evliya Çelebi, o yılların Bandırma sını Ģöyle anlatıyor: Anadolu eyaletinde, Bursa Sancağı na bağlı olup, yüz elli akçelik kazadır. Bir hakimi de gümrük eminidir. Yeniçeri serdarı, sipahi kethüda yeri, muhtesibi, bacdarı, ankibi, ayan ve eģrafı vardır.rum denizinde büyük bir ticaret iskelesidir.on iki mahallesi olup, on yedi de mihrabı vardır. Binaları alçaklı yüksekli, kiremit örtülü evler olup, Rum Denizinin kıyılarında kurulmuģtur. Ġskele baģındaki gümrüğü yetmiģ yük akçe kiraya verilir. Çocuk mektebi, derviģ tekkeleri ve hamamları vardır. ÇarĢısında bütün sanatkarlar varsa da bedesteni yoktur. Hazreti Süleyman ın Hatunu Belkıs, kah burada kah Edincik de otururdu. 18

19 Bandırma nın o yıllardaki geliģiminde PadiĢah ın Dergahı Ali ÇavuĢlarından HaydarçavuĢ un Bandırma ya yerleģmesi önemli bir etken olmuģtur. Bazı kaynaklarda Bandırma ya sürgün olarak gönderildiği belirtilen HaydarçavuĢ, sahilde kendi adını taģıyan bir cami, medrese, hamam, beģ ev, on dükkan yaptırmıģtır. Bu eserleri vakıf olarak Bandırma ya bırakan HaydarçavuĢ un bundan sonraki yaģamı konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bandırma, 1830 yılında Erdek ilçesi Kapıdağ bucağına bağlanmıģ, tanzimata kadar voyvodalıkla idare edilen Bandırma Tanzimatın ilanından sonra gerçekleģtirilen idari yapılanma ile Erdek ilçesine bağlı bir bucak olmuģtur yılında büyük bir yangın geçiren Bandırma nın tamamına yakını bu yangında harap olmuģtur. Yangın sonrası Bandırma kısa zamanda yeniden onarılmıģ, HaydarçavuĢ camii de on bir yılda kagir olarak yeniden yapılmıģtır Osmanlı- Rus savaģı sonunda, Kırım ve Romanya dan göç eden tatarların Bandırma ya yerleģtirilmesi Ģehirde bir canlanmaya ve nüfusunun artmasına neden olmuģtur. Bu geliģmeler sonrası Bandırma, 1879 yılında Karesi Sancağı na (Balıkesir) bağlı bir ilçe merkezi haline getiriliģ daha sonra Belediye teģkilatı kurulmuģtur yılı salnamesinde Belediyenin yeni seçilmekte olduğu belirtilmektedir yılı salnamesinde, Bandırma ile ilgili Ģu bilgiler yer almaktadır: Kaza Merkezi Marmara Denizi sahilindedir. 18 mahalle, 9031 nüfusludur. Kaza 5 cami-i Ģerif, 4 mescit, 5 kilise, 4 manastır, 3 hamam, 10 han, 15 fırın, 6 tabakhane, 14 yel değirmeni, 2 kiremit ocağı, 3 kireç ocağı, 3 eczane, 2 kıraathane, 60 kahvehane, 550 dükkan 200 mağaza, 2850 hane, 17 sübyan mektebi, 1 mektep-i iptidai ve rüģtiye, 2 gaz deposu, 1 baruthane, 1 un fabrikası, 1 askeri debboy, büyük vapur iskelesi, gene orada Belediye dairesi, bir telgrafhane ve hükümet konağı vardır. Bandırma iskelesi, ticaretgah bir mahal olup Karesi sancağının ithalat-ihracat baģlıca merkezdir. Dersaadet den (Ġstanbul) buraya hemen her gün vapurlar gelir, gider. Fakat haftada üç postası vardır. Karesi Sancağı nda üretilen madenler buradan doğruca Avrupa ya gönderilir. Dr. ġerafeddin MAĞMUMĠ, Bir Osmanlı Doktorunun Anıları adlı kitabında 1889 yılı Bandırmasını Ģöyle anlatıyor: Onsekiz mahalleden oluģup onbeģ yıl önce çıkan ve bir-iki mahalle dıģında ötekileri tamamıyla ortadan kaldıran yangın felaketinden sonra düzgün bir plan çizilerek ve onun gereğince Ģimdiki evler inģa edildiğinden araları birbirine paralel ve düzdür. Ġskele baģında ve Belediye Dairesi önünde yarım daire biçiminde bir meydancık olup kasabanın bütün sokakları buradan baģlar. Kasabayı tam ortasından keserek buraya varan birinci sınıf caddesi bu kadarcık bir yerde bulvar adına hak kazanıyor. Kasabaya dama tahtası biçimini veren sokakların tümü balık sırtı kaldırımla döģenmiģ olup tümünde yaya kaldırımları da vardır. Poyraz estiği zaman deniz tekneleri barınamadığından doğu yönüne metre uzunluğunda bir kordon inģasıyla liman yapılması yerel belediyeye verilmiģ ve Ģimdiye kadar 50 metrelik yere taģ dökülmüģtür. Liman ve rıhtımın inģasıyla Balıkesir e kadar bir de demiryolu uzatılacak olursa Bandırma nın ufak bir Ġzmir olacağına kuģku yoktur. 19

20 Kasabanın içinde yüksek ve taģ binalar olmayıp birçok cami içinde, iskele baģında ve orta cadde üstünde yeniden inģa edilen HaydarçavuĢ Camisi kasabanın tek bezeğidir. Bu süslü bina uzaktan tıpkı Ortaköy Camisini andırır bir biçimde ve resimde olup yıldırımsavarı ve taģ alemli minaresi de çok sevimlidir. Kasaba günden güne büyümekte ve imar edilmekte olup yerleģtirilen göçmenler tarafından Askerlik Dairesi nin bulunduğu yere kadar yeni evler yapılarak mahalleler oluģturulmuģ ve nazım plandan ayrılmayarak düzenli yerleģmenin sürdürüldüğü görülmektedir. Dr. ġerafettin MAĞMUMĠ nin bahsettiği Bandırma-Ġzmir demiryolu 1911 yılında hizmete girmiģtir. Daha önce Ġzmir-Soma arasında bulunan demiryolu, Fransız Robert ve Enklars firmaları tarafından Bandırma ya kadar getirilmiģtir. Ġzmir Kasaba Temdidi adı altında çalıģan bu demiryolu hattı, kapitülasyonların sona erdirilmesiyle D.D.Y. na devredilmiģtir. Birinci Dünya SavaĢı sıralarında Bandırma, Çanakkale Boğazının kapatılması ile bölgesel olarak büyük bir önem kazanmıģtır. Özellikle Çanakkale ye asker ve malzeme nakliyesi konusunda önemli bir rol oynamıģtır. Askeri ve ekonomik alandaki bu stratejik konum, nüfusun da artmasına neden olmuģtur. Cumhuriyet öncesi Bandırma da Türkler, Ermeni ve Rumlarla birlikte yaģıyordu. Türkler genelde tarımla uğraģırken Rum ve Ermeniler ticaret iģlemleri ile geçiniyorlardı MĠLLĠ MÜCADELEDE BANDIRMA: Mondros AteĢkes anlaģmasının imzalanmasından sonra, konumu nedeniyle Bandırma nın da iģgal edileceği tahmin ediliyordu. Bu nedenle, Bandırma da yaģayan Rum ve Ermenilerin olası taģkınlıklarından korunmak ve iģgale hazırlıklı bulunmak amacıyla Bandırma da da Cemiyet-i Ġslamiye adıyla bir örgüt oluģturulmuģtur. Bu örgüt, iģgale karģı halkın örgütlenmesi konusunda çok baģarılı olamamıģtır. Özellikle Rum ve Ermenilerin tavırları buna engel olmuģtur. Cemiyet-i Ġslamiye örgütü 15 Mayıs 1918 de Kuvvay-ı Milliye TeĢkilatı na katılmıģtır. Vasfi ġensözen in notlarında Kuvvay-ı Milliye Merkez heyetinin Ģu isimlerden oluģtuğu belirtilmektedir: Mülkübey Zade Mehmet Bey, Kepeklerli Mehmet Bey, Hafız Mustafa Efendi, Kemalmaz Zade Ġsmail Efendi, Karabekir Efendi, Kitapçı Mehmet Ali Efendi. Ġzmir in iģgal edilmesinden sonra, Bandırma da yaģayan Rumların Yunan ordusunun Bandırma yı da iģgal edeceği beklentileri daha da kuvvetlenmiģti. Bu amaçla Ģehrin çeģitli yerlerinde zafer takları yapılmıģtı. Ġlhan SELÇUK un YüzbaĢı Selahattin in Romanı adlı eserinde o günlerin Bandırması Ģöyle anlatılır: 21 Mayıs 1919 günü Bandırma ya geldiğimiz zaman, Ģehirde Yunan bayraklarıyla süslenmiģ zafer takları gördük. ġehri gezdiğimizde derin bir acıya gömüldük. Her yanda Venizelos un resimleri, Yunan bayraklı taklar ve sokaklarda Rumların sesleri Zito Venizelos 20

21 Ġkide birde uzaklardan görünen bir vapur dumanı üzerine Yunan donanması geliyor sanısıyla, Rumlar kıyıya sevinç çığlıklarıyla koģuyorlardı. Manisa daki 17. kolordu Komutanlığı na atanan ve buraya gitmek üzere Bandırma ya gelen Bekir Sami Bey, Bandırma nın bu durumu karģısında bir Ģeyler yapma gereği hissetmiģtir. Kendisi de aslen Manyas Haydar Köyünden olan Bekir Sami Bey, 22 Mayıs 1919 sabahı Yaveri YüzbaĢı Selahattin i göndererek, Bandırma da görevli tümen komutan vekilini kaldığı otele çağırmıģ ve ona Ģehirdeki Yunan bayraklarını toplatması emrini vermiģtir. Yarım saat sonra Ģehirdeki bütün Yunan bayrakları indirilmiģ ve Türk halkı da bu olayda askerlere yardımcı olmuģtur. Bekir Sami Bey ayni gün öğle namazından sonra halkı camide toplayarak bir konuģma yapmıģtır. YüzbaĢı Selahattin in Romanı nda camideki konuģmasında Ģunları söylediği aktarılmaktadır: Müslümanlar! Eğer bu camide çan görmek istemiyorsanız, eğer ailelerinizi Yunan palikaryalarının kucağında görmek istemiyorsanız, haydi silah baģına! Bugün ne hükümet ne devlet kalmıģtır. Devlet de siz, hükümet de sizsiniz! Ya düģmanları öldüreceğiz bu vatan bize kalacak; ya biz öleceğiz, bu vatanı alanlar burada tek bir Türk bulamayacak. Her yabancı bayrak düģmandır, yırtın ve yakın! Kemal Tahir in Yorgun SavaĢçı adlı eserinde de, Bekir Sami Bey in camide yaptığı konuģmada söylediklerini bir bildiri halinde yazdırarak Ģehrin çeģitli yerlerine astırdığı belirtilmektedir. Bildiride özetle Ģöyle denmektedir: Bandırmalılar,Dinimizde gavurla vuruģmak Tanrı buyruğudur....yurdu düģman bastı mı, Müslüman olanlar birleģip karģı çıkacak... Aramızdaki geçimsizlikleri unutacağız. KardeĢ olmanın zamanıdır. Sinmekte hiçbir fayda yok... Ben Bandırma milletini yiğit bilirim... Yunan yürümektedir arkadaģlar... Sevgili Bandırmamızın düģman ayağı altında kalmasını istemiyorsak, düģmanı uzaklarda karģılamalıyız. Herkes birbirini güçlendirsin temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından iģgal edilen Bandırma 2 yıl 2 ay 15 gün iģgal altında kalmıģtır.bandırma da çok uzun yıllar Türklerle bir arada, kardeģçe yaģayan Ermeni ler ve Rum lar özellikle iģgal yıllarının son zamanlarında Türklere büyük baskılar ve iģkenceler yapmıģlardır. Büyük kurtarıcı Mustafa KEMAL ATATÜRK ün önderliğinde birer birer iģgalden kurtarılan Anadolu toprakları özgürlüğün doyumsuz tadını yaģıyorlardı Bandırma da daha fazla kalamayacaklarını anlayan ve Anadolu dan gelen Türk ordusunun zafer haberleriyle telaģa kapılan Yunanlılar, önceden Mamun bahçelerinin bulunduğu bölgede topladıkları erkekleri ve çocukları 16 Eylül günü eski HaydarçavuĢ Camiine kapatmıģlardır. Camiye koydukları bombalarla masum insanları acımasızca katletmeyi planlayan iģgalciler, Ģehri yakarak Erdek te bekleyen gemilerle kaçmak üzere yola çıkmıģlardır. DüĢmanı kovalayan ordumuz Bugün Ayyıldıztepe Son KurĢun Anıtı nın bulunduğu bölgede düģmanla savaģa baģlamıģtır. Burada yaģanan Ģiddetli çarpıģmalarda, Kocaeli Grubu Kumandanlığı na bağlı 61. Alay Komutanı Yarbay Vecihibey baģta olmak üzere toplam 80 askerimiz Ģehit olmuģtur. Vatanımızın her karıģ toprağı gibi Bandırma da Ģehit kanlarıyla sulanarak 17 Eylül 1922 tarihinde iģgalden kurtarılmıģ, düģman yenilmiģ ve zafer kazanılmıģtır. Ayyıldıztepe deki çarpıģmalarda bulunan Mehmet Ali OĞUZ, o günü Ģöyle anlatıyor: 21

22 17 Eylül 1922 tarihinde Ģafak vakti Bandırma ya vardık. Emir beklemeden Bandırma ya girdik. Bandırma yanıyordu. Ġki arkadaģ iskeleye doğru indik. Yunan askerleri bağrıģıp kaçıģıyorlardı. KoĢa koģa Ayyıldıztepe ye geldik. Alay harbe baģlamıģtı, biz de katıldık. Ayyıldıztepe de bir tümsek vardı. Yunanlılar tepede biz aģağıda idik. ÇarpıĢma iki saat kadar devam etti. Alay komutanı Hasan Vecihibey adında bir kurmay kaymakamdı. Alay komutanı benim yanımda bir kayayı siper almıģtı. Biz ayakta idik. ÇarpıĢmalar sırasında alay komutanı baģına bir kurģun yedi ve orada Ģehit oldu. Bandırma körfezinden KelheĢ, Erdek Körfezi nden Averof zırhlısı bize ateģ ediyordu. Yunanlıları kovaladık, Bandırma kurtulmuģtu. Bu zafer, KurtuluĢ SavaĢımızda düģmanla yaģanan son silahlı çarpıģmalar sonucu elde edildiği için ayrı bir önem taģımaktadır. ĠĢgalden en son kurtulan Edincik ve Erdek, silahlı çarpıģmalar yaģanmadan kurtarılmıģtır. Hasan Tahsin in ilk kurģunuyla baģlayan KurtuluĢ SavaĢımız, Bandırma Ayyıldıztepe de yaģanan çarpıģmalarda düģmana sıkılan son kurģunla, zaferle sonuçlanmıģtır. KurtuluĢ SavaĢımızın son Ģehitleri olan kahramanlar için, Cumhuriyetimizin 50. yıldönümü nedeniyle bir anıt yapılması gündeme gelmiģ ve 1972 yılında Bandırma da bu konuyla ilgili bir dernek kurulmuģtur. Ġstanbul Teknik Üniversitesi ġehir Plancılığı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Gündüz ÖZDEġ e bununla ilgili bir proje hazırlatılmıģ, projenin ilk bölümü olan çatılmıģ silahlardan oluģan bu anıt Bandırmalıların katkıları ve Ankara dan gönderilen yardım ile 1974 yılında tamamlanmıģtır. Anıtın bu bölümünde 28 metre çaplı daire bir zemin üzerinde 25 metre yüksekliğinde 8 adet çatılmıģ silah bulunmaktadır. ÇatılmıĢ silahlar; KurtuluĢ SavaĢı nda son kurģunların atıldığını, zaferin kazanıldığını, vatanın kurtulduğunu, silahların iģinin bittiğini, artık barıģ zamanı olduğunu simgelemektedir. Projenin tamamı bu anıttan ibaret değildir. Projede ayrıca; 19 Mayıs tan baģlayarak KurtuluĢ SavaĢımızın önemli adımlarının anlatıldığı panolar, müze, kafeterya, idari bina ve otopark bulunmaktadır. Projenin diğer bölümleri bugüne kadar yapılmamıģtır. Projede yer alan panolar Ģunlardır: 19 Mayıs Erzurum Kongresi Sivas Kongresi Ġsyanlar 1. Ġnönü SavaĢı 2. Ġnönü SavaĢı Sakarya Meydan Muharebesi Dumlupınar Muharebesi BaĢkomutanlık Meydan SavaĢı Ġzmir in KurtuluĢu Bandırma nın KurtuluĢu Anıt, bu pano ve kabartmalar ile bir bütün olarak anlamını tamamlayacaktır. KurtuluĢ SavaĢı nın bütün aģamaları anlatıldıktan sonra 17 Eylül de Bandırma da atılan son kurģunlar, kazanılan zafer ve savaģın bitimi ile birlikte silahlar çatılacaktır. Anıtın 1974 yılında yapılan çatılmıģ silahlardan oluģan bölümü, zamanla yıpranmıģ, bazı bölümlerde betonların dökülmesi nedeniyle demirler açığa çıkmıģtır. 22

23 Anıtın bu kötü görünümünü ortadan kaldırmak amacıyla Valilik, Kaymakamlık ve Belediye BaĢkanlığı nın iģbirliği ile 2002 yılında bir onarım çalıģması yapılmıģtır. Onarımdan sonra da uzaktan rahatlıkla görülebilmesi için anıt beyaz yol boyası ile boyanmıģ, anıt zemini mermerle kaplanmıģ, anıta çelenk sunulması için platform ve buradaki çarpıģmalarda Ģehit olan 80 Ģehidimizin isimlerinin yer aldığı kitabeler yapılmıģtır. Anıtın geceleri de tüm heybetiyle görülebilmesi için özel aydınlatma sistemi kurulmuģtur. Anıt geceleri sürekli aydınlatılmaktadır EKONOMĠK DURUMU Bandırma ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarıma bağlı gıda sanayi, kimya sanayi, tarım ve yem makineleri ve ticaret sektörleri ise ekonomide ağırlıklı yer tutar. Tarımsal üretimde; buğday, domates, kavun, arpa, ayçiçeği, pamuk, çeltik, nohut, fasulye ve mısır gibi ürünlerle elma, üzüm ve zeytin gibi meyveler baģlıca ürün kalemlerini oluģturmaktadır. Tarım topraklarının %65 i tarla tarımına, geriye kalanı ise bağ, bahçe ve sebze tarımına ayrılmıģtır. Verimli arazi yapısı ve uygun iklim Ģartları tarımın yanında hayvancılık için de elveriģli ortam sağlamaktadır. Ġlçede kurulu Merinos Üretme Çiftliği nde damızlık koç ve koyun üretilirken, koyunculuk, tavukçuluk ve sığırcılık konularında bakım, ıslah ve verim çalıģmaları yapılmaktadır. Marmara Denizi kıyılarında ve Manyas Gölü nde balıkçılık yapılmaktadır. Bölge, su ürünlerinin, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinin, tavuk eti ve yumurta gibi hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve zeytin iģleme tesislerinin kurulması ile önemli bir düzeye ulaģmıģtır. Hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan yem sanayi ile tarım aletlerini imal eden sanayi kolları büyük bir geliģme göstermektedir. H.Ö. Sabancı Holding A.ġ. ve Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (Verbund) ortaklığı olan Enerjisa, 919 MW kurulu güçdeki Enerjisa Bandırma Doğalgaz Santrali projesinin yapımına baģlandı. Enerjisa, Bandırma Doğalgaz Santrali'nin 2010 yılında faaliyete geçebilmesi için gerekli olan ekipman ve mühendislik kapasitelerini A-TEC PPS-Mitsubishi Heavy Industries konsorsiyumu nezdinde rezerve ederek projenin en kısa sürede tamamlanmasını güvence altına alıyor. Elektrik üretim lisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) baģvurusu yapılmıģ olan Enerjisa Bandırma Doğalgaz Santrali'nin tüm yasal prosedürlerinin tamamlanması ve gerekli izinlerin alınması için gerekli çalıģmalar baģlatıldı. 23

24 Etibank Boraks ve Asit Fabrikaları yaptıkları ihracat ve istihdam kapasitesi ile ilçenin en büyük sanayi kuruluģudur. BagfaĢ Bandırma Gübre Fabrikaları Aġ ülkemizin en büyük entegre kimyevi gübre üreticisidir. Etibank ve BagfaĢ ile baģlayan kimya sanayi yatırımlarını 80 li yıllarda sağlanan teģvik ve yatırım indirimleri ile gıda sektöründe ve bu sektörü destekleyen makine-ekipman imalatı ile ilgili yatırımlar izlemiģtir. Bandırma da üretilen ürünler içinde; kimyevi maddeler, un, yem, çırçır, çeltik, bitkisel yağ, damızlık civciv, piliç eti, yumurta, salça, dondurulmuģ su ürünleri, yer döģemeleri, kiremit, tuğla, mermer-granit, sentetik çuval, maya, elektrik panoları, tıbbi malzeme olarak sıralanabilir KÜLTÜR YAPISI Eğitim düzeyindeki geliģmiģlik, Bandırma nın sosyal ve kültürel yaģamına da büyük canlılık kazandırmaktadır. Bandırmalılar yıl boyunca sergi, panel, konferans, konser, gösteri gibi çeģitli kültür ve sanat olaylarını izleme olanağı bulmaktadır. Ayrıca her yıl Haziran ayı içersinde Belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Bandırma KuĢcenneti Kültür ve Turizm Festivali, kentin Kültürel yaģamında özel bir yere sahiptir. Bandırma da bölgemizden ve özellikle Pers Satraplığı nın merkezi olan Daskyleion (Ergili) da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır. ÇalıĢmaları halen devam eden Daskyleion kazıları, Bandırma nın gelecekteki önemli antik değerlerini ortaya çıkaracaktır. Bu çalıģmalar Bandırma nın turistik değerlerine, Kyzikos antik kenti kalıntıları ile birlikte yeni değerler kazandıracaktır. Bandırma ġehir merkezinde, tarihi değer taģıyan çok sayıda yapı bulunmaktadır. GeçmiĢin izlerini bugünlere ulaģtıran bu yapıların önemlileri Ģunlardır: HaydarçavuĢ Camii HaydarçavuĢ ÇeĢmesi Öğretmenevi Binası Eski Askerlik ġubesi Binası Dekanlık Binası Eski Ġskele Binası Yeni Kütüphane Binası (Eski Tekel Binası) Çelikspor Lokali (Eski Gar Binası) Sunullah Camii Bandırma Ġlköğretim Okulu Binası Hükümet Konağı Ulu Camii Bandırma folklor yönünden de zengin bir birikime sahiptir. Yöreye özgü gelenek ve göreneklerin bazıları hala yaģatılmaktadır. Bandırma genelde göç alan bir yerleģim merkezi olduğu için, göçle gelen ailelerin gelenekleri Bandırma da yaģatılmaktadır. Gelenek ve görenekler daha çok bölgesel özellik göstermektedir. Sadece Bandırma ya özgü gelenekler çok bilinmemektedir. 24

25 Evlenme: Önceden haber verilerek kız evine dünürcü gönderilir. Dünürcüler kız evine çiçek ve çikolata getirir. Genelde aile büyüklerinin ve çok yakın akrabaların (amca, ağabey, kardeģ, hala, teyze v.s.) katılımıyla yapılan kız isteme töreninde, damat adayının babası ya da bir büyüğü tarafından gelin adayı babasından istenir. Kızın verildiğinin ifadesi olarak damat adayının yakınlarına mendil verilir. Ertesi gün, söz alıģveriģi için taraflar buluģur ve karģılıklı olarak birbirleri için (kız tarafı damat için, erkek tarafı gelin için) alıģveriģ yaparlar. Alınan hediyeler yakınlara ve tanıdıklara gösterilir. Daha sonra kararlaģtırılan bir günde, erkek tarafı yakın akrabalarla birlikte kız için alınan söz hediyelerini söz bohçası ile kız evine götürür. Hediyeler bırakılır ve söz yüzükleri takılır. Kız tarafı da hediyeleri erkek tarafına verir. Daha sonra taraflarca kararlaģtırılan bir günde niģan alıģ veriģi yapılır. Söz alıģ veriģinde olduğu gibi taraflar yine karģılıklı olarak birbirlerine hediyeler alırlar. NiĢan alıģveriģi daha kapsamlıdır. NiĢan alıģ veriģi de ailelerden katılımlarla topluca yapılır. Sözde olduğu gibi niģanda alınan hediyeler de akraba ve yakınlara gösterilir. KararlaĢtırılan niģan gününde erkek tarafı niģan bohçası ile kız için alınan hediyeleri kız evine getirir, kız tarafı da damat için alınan hediyeleri erkek tarafına verir. Daha sonra topluca niģan töreninin yapılacağı yere gidilir. NiĢana her iki tarafın da tüm akraba ve tanıdıkları çağrılır. NiĢanda, gelin ve damat adaylarına hediyelerin takıldığı takı töreni, ikram ve eğlence yapılır. Bandırmalı Güzelim adıyla ünlenen Bandırma türküsünün sözleri Ģöyledir. Acı biberim acı Ateşe koydum sacı Şimdiki kızlar kaçıyor Bandırmalı güzelim Nedir bunun ilacı? El edersem eve gel Göz edersem cama gel Hiçbir şeyler bilmezsen Bandırmalı güzelim Al testiyi suya gel Penceresi tül perde Perdenin ucu yerde Yürek oynar can titrer Bandırmalı güzelim Seni gördüğüm yerde Bandırma doğumlu olan tanınmıģ kiģilerin bazıları Ģunlardır: Salah BĠRSEL : Şair-Yazar ġevket ALTUĞ : Tiyatro-Sinema sanatçısı Bedii Faik AKIN : Gazeteci-Yazar Orhan ĠSLĠMYELĠ: Karikatürcü Ali ACAR : Kıkpınar başpehlivanı Sabri ACAR : Kırkpınar başpehlivanı Ġzzet AltınbaĢ : Bestekâr 25

26 2.2.7.TURĠZM DURUMU Ülkemizin doğal güzellikleri arasında ayrı bir yeri olan Bandırma KuĢcenneti Milli Parkı, KuĢgölü nün kuzeydoğu kıyılarında yer alır. Bandırma-Balıkesir karayolunun 15. kilometresinden güneye sapan 3 kilometrelik bir yolla KuĢcenneti ne ulaģılır. 26

27 KuĢcenneti nin Milli Park olarak ayrılmasının tek nedeni, barındırdığı kuģ topluluklarıdır. KuĢcenneti Ülkemizdeki milli parklar içinde en küçük olanıdır. Küçüklüğüne rağmen,kuģcenneti en çok ziyaretçi çeken milli parklarımızdan birisidir. Bandırma KuĢcenneti nin bugünkü yeri Prof.Dr.Curt Kosevig ve eģi Leonore tarafından 1 Nisan 1938 tarihinde keģfedilmiģtir. Buraya KuĢcenneti adını veren Kosswing in çalıģmaları sonucunda doğayı sevenler arasında bu güzel cennetin değeri kısa zaamanda anlaģılmıģ, 1952 yılında ise Ġ.Ü. Hidrobiyoloji Enstitüsü tarafından buraya bir inceleme istasyonu kurulmuģtur 1959 yılında Milli Park enstitüsüne alınan Bandırma KuĢcenneti bundan sonra gerçekleģtirilen etkili koruma ile daha da geliģmiģtir. Buradaki kuģ topluluklarında önemli artıģlar olmuģtur. Bunun sonucunda da, yapılan baģvuru üzerine Avrupa Konseyi tarafından 1976 yılında A sınıfı diploma ile ödüllendirilmiģtir. Ġyi korunan doğa parçalarına verilen A sınıfı diploması, daha sonra 1981, 1986, 1991 ve 1996 yıllarında yenilenmiģtir. 27

28 KuĢcenneti nde 1975 Haziranına kadar 138 kuģ türünün varlığı tespit edilmiģtir. Daha sonra çeģitli zamanlarda yapılan sayımlar sonucunda yapılan sayımlar sonucunda bu rakam 255 e çıkmıģtır. KuĢ türlerinden 66 tanesi Milli Parkta düzenli olarak her yıl kuluçka topluluğuna katılmaktadır. Geri kalanlar ise, göçler sırasında KuĢcenneti ne uğramaktadır. KuĢcenneti Milli Parkı, Marmara Bölgesi nin ılıman iklimi içerisinde ve kıtalar arası göç yolları üzerinde kuģların vaz geçilmez uğrak yeridir.kuģlar göç yerlerine gidiģ ve dönüģlerinde KuĢcennetine misafir olur, dinlenir, karınlarını doyurarak yollarına devam ederler. KuĢcenneti nde konaklama zamanları türlerine göre 1 saatle 1 ay arasında değiģmektedir.bir yılda KuĢcenneti ne gelen kuģ sayısının 2-3 milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir. KuĢcenneti Milli Parkı nda, tanıtım vitrinin yer aldığı bir müze bulunmaktadır. KuĢcenneti Milli Park ını her yıl ortalama 67 ayrı ülkeden 80 bin kiģi ziyaret etmektedir. Bandırma KuĢcenneti Milli Park ının geniģ kitlelere tanıtımının yapılabilmesi ve çevre kirliliği nedeniyle karģı karģıya kaldığı tehlikelere kamuoyunun dikkatinin çekilebilmesi amacıyla, 1987 yılından bu yana her yıl ULUSLARARASI BANDIRMA KUġCENNETĠ KÜLTÜR VE TURĠZM FESTĠVALĠ adıyla bir festival düzenlenmektedir. 28

29 PEST ANALĠZĠ (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik Çevre DeğiĢkenleri ) POLĠTĠK EĞĠLĠMLER Çocukların değiģik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma Erken eğitimin çocukların geliģimi ve örgün eğitimdeki baģarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artıģ Toplumun, eğitime ve öğretime eriģebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aģan beklentileri Eğitimdeki baģarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düģük olması Kamu yönetimi reformu çalıģmaları BĠLGĠ VE EKONOMĠ EĞĠLĠMLERĠ Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaģmada ana itici güç olarak belirmesi, Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değiģiklikler, ÇalıĢanlarda değiģik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleģme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi, Ġstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayıģ, Vasıfsız iģlerdeki düģüģ ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artıģ, Kariyer yönü ve istihdamda değiģiklikler içeren yeni kariyer yapıları ĠĢgücünde yarı-zamanlı iģgücü oranının artması, SOSYAL EĞĠLĠMLER Kentlerin hızla geniģlemesi, tesisleģmesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması, Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaģma etkisiyle değiģen aile yapısı ve sosyal yapı, Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması, Yabancı dil konusunda taleplerin artması ile beraber dil ihtiyacının ortaya çıkması TEKNOLOJĠK EĞĠLĠMLER Teknolojinin ilerlemesinin ve benimsenmesinin artması Bilginin hızlı üretimi, eriģilebilirlik ve kullanılabilirliğinin geliģmesi Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileģim/paylaģım olanakları Teknoljinin kullanım amacına yönelik tehditler 29

30 KURUMDA VERĠLEN HĠZMETLERE AĠT ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER Nüfusu bin olan ilçemizde 40 i ilköğretim okulu,1 i anaokul,13 orta öğretim kurumu olmak üzere toplam 53 resmi okul bulunmaktadır. Ġlçe merkezindeki 9 ilköğretim ve 3 orta öğretim kurumumuz ikili öğretim yapmaktadır. Yeni okullarda dâhil toplam 565 tane derslik bulunmaktadır. Bu dersliklerin 208 ü ortaöğretimde kalan 357 si ise ilköğretim kurumlarındadır Eğitim Öğretim yılında Enerjisa Fen Lisesi faaliyete baģlamıģtır. Ġlçemizde 2 ilköğretim ve 1 lise olmak üzere 3 özel eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarımızda toplam 42 derslik bulunmaktadır. Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Net OkullaĢma Oranları (%) Öğretim yılı Ġlköğretim Ortaöğretim Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 2001/ ,40 96,20 88,45 48,11 53,01 42, / ,77 92,29 87,16 56,63 61,13 51, / ,13 92,25 87,93 56,51 60,71 52, / ,37 98,53 96,14 58,56 61,17 55, / ,49 96,99 95,97 58,52 60,63 56,30 Kaynak: Milli Eğitim Ġstatistikleri,

31 ĠLKÖĞRETĠM Ülkemizde ilkoğretim 6 14 yaģ grubunu kapsayacak bir Ģekilde kesintisiz 8 yıldır. Ġlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; Her çocuğa iyi bir vatandaģ olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranıģ ve alıģkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayıģına uygun olarak yetiģtirmek, Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri yonunden yetiģtirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Ġlkoğretimin son ders yılının 2. yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edebilecekleri okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaģam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek uzere rehberlik servislerince gerekli çalıģmalar yapılır. Ġlköğretimde Yıllar Ġtibariyle Okul, Derslik ve Öğretmen Sayıları Eğitim yılı Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı * * i sözleģmeli öğretmen. Kaynak: Milli Eğitim Ġstatistikleri, yılında MEB istatistiklerine göre Türkiye geneli ilköğretimde net okullaģma oranı %96.49 dur. Okul sayısı , derslik sayısı , öğrenci sayısı öğretmen sayısı ise toplamda (kadrolu + sözleģmeli) dir. Ġlköğretim rakamlarına baktığımızda ü l k e mi z g e n e l i n d e derslik baģına 34 öğrenci düģmekte iken ilçemizde bu sayı 47 öğrencidir. Ġlçemizde yıllarına bakılırsa bu oran okul sayısı 43, derslik sayısı 314, öğrenci sayısı 14,713 öğretmen sayısı ise toplamda (kadrolu + sözleģmeli) 773 dür. Bu d a d e r s l i k b a Ģ ı n a 4 6 ö ğ r e n c i d e me k t i r ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI OKUL SAYISI YILLAR ġehġr KASABA-KÖY TOPLAM TABLO

32 SAYI İLKÖĞRETİM OKULLARI SAYISI YIILAR şehir kasaba-köy toplam GRAFĠK ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM YAPAN ĠLKÖĞRETĠM OKULLARIMIZ OKUL ADI Bandırma Ġ.Ö.O. Cumhuriyet Ġ.Ö.O. Marmara Ġ.Ö.O. Evyapan Ġ.Ö.O. Hürriyet Ġ.Ö.O. ÖĞRENCĠ SAYISI DERSLĠK SAYISI DERSLĠK BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI ġube SAYISI ġube BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI DERSLĠK ĠHTĠYACI , , , , , , , , ,19 8 Fatih Ġ.Ö.O , ,08 12 Vecihibey , ,50 12 Ġ.Ö.O. Zübeyde , ,30 10 Hanım Ġ.Ö.O. ġehit , ,47 14 Süleymanbey Ġ.Ö.O. YĠBO TOPLAM , , TABLO

33 Ġlçemizde toplam 40 ilköğretim okulu bulunmakta bunların 9 tanesi ikili öğretim yapmaktadır eğitim oğretim yılı itibariyle ilçe genelinde 9 adet ilkoğretim okulunda ikili eğitim verilmektedir. Ġkili eğitim verilen okullardaki öğrenci sayısı 7714 olup, ikili eğitimin toplam ilkoğretim okulu içindeki payı %21 dir. ikili öğrenimin tekli öğrenime oranı ikili öğretim tekli öğretim 21% 79% GRAFĠK ĠL GENELĠ Normal Öğretim 458 ( % 90) Ġkili Öğretim 51 ( % 10) 33

34 YILLARA GÖRE ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI KARġILAġTIRMALI VERĠLER YILLAR ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLÇE Toplam öğretmen sayısı Toplam öğrenci sayısı Derslik sayısı Derslik başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı TABLO SBS ĠLÇE DEĞERLENDĠRMESĠ Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek ) Kazanan öğrenci sayısı Genel Başarı Oranı ( % ) %49,72 %44,04 %52,5 TABLO

35 ĠLKÖĞRETĠM GENEL ĠSTATĠSTĠKĠ VERĠLERĠ ÖĞRENCĠ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI 817 4/B SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMETMEN SAYISI 53 DERSLĠK SAYISI 357 OKUL SAYISI 40 TEKLĠ ÖĞRETĠM YAPAN OKUL SAYISI 31 ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM YAPAN OKUL SAYISI 9 DERSLĠK BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI 45 MERKEZDE 12 DERSLĠKLĠ 9 ĠLKÖĞRETĠM OKULUNA ĠHTĠYAÇ VARDIR. Ġlçemizde bulunana yatılı bölge okulunda 461 erkek,369 kız öğrenci olmak üzere toplam 830 öğrenci öğrenim görmektedir eğitim-öğretim yılında yatılı öğrenci kapasitesi 136 olup 95 öğrenci yatılı olarak öğrenim görmüģtür LĠSE VE DENGĠ OKULLAR Ortaöğretim, ilköğretime dayalı en az 4 yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik kurumların tümünü kapsar. Ġlköğretimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanan her öğrenci ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; 35

36 Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiģi ve toplum sorunlarını tanıtmak, çözüm yollarını aramak ve yurdun ekonomik ve sosyal kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, Öğrencileri çeģitli program ve okullarda ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yüksek yüksek öğretime ve hayata hazırlamaktır. Ortaöğretim, çeģitli programlar uygulayan liselerden oluģur. Belli bir mesleki programa ağırlık veren okullar teknik lise, meslek lisesi Ģeklinde adlandırılır. Ortaöğretimde; Ülkemiz genelinde yılı okul sayısı 8.675, derslik sayısı , öğrenci sayısı , öğretmen sayısı (kadrolu + sözleģmeli) tür. Ortaöğretimdeki rakamlara göre derslik baģına düģen öğrenci s a y ı s ı 35 olarak h e s a p l a n ma k t a d ı r. Ancak BüyükĢehirlerde özellikle yoksul ailelerin yaģadığı semtlerdeki sınıf mevcutları bu rakamın çok üzerindedir. Ġlçemiz durumuna bakıldığında 13 ortaöğretim kurumunda 468 öğretmen görev yapmakta; 7233 öğrenci,210 derslikte öğrenim görmekte olup derslik baģına düģen öğrenci sayısı 37 dir. Enerjisa Fen Lisemiz ise yılında 52 öğrenci ile eğitim öğretime baģlamıģtır. Ortaöğretimde Yıllar Ġtibariyle Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Eğitim yılı Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı * * i sözleģmeli öğretmen. Kaynak: Milli Eğitim Ġstatistikleri,

37 ĠLÇEMĠZDEKĠ LĠSE VE DENGĠ OKULLARIN SAYISI YILLAR ġehġr KASABA-KÖY TOPLAM TABLO ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM YAPAN ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARIMIZ OKUL ADI ÖĞRENCĠ SAYISI DERSLĠK SAYISI DERSLĠK BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI ġube SAYISI ġube BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI Kemal , ,00 16 Pireci Lisesi Ticaret , ,38 18 Meslek Lisesi Kız Teknik , ,92 13 ve Meslek Lisesi ġehit , ,68 10 Mehmet Gönenç lisesi TOPLAM , ,81 57 TABLO DERSLĠK ĠHTĠYACI 37

38 eğitim öğretim yılı itibariyle ilçe genelinde 13 adet ortaöğretim okulundan 3 tanesinde ikili eğitim verilmektedir. Ġkili eğitim verilen okullardaki öğrenci sayısı 7714 olup, toplam ortaöğretim okulu icindeki payı %25 dir ikili öğretim yapan orta öğretim kurumlarının tekli öğrenim yapan kurumlara oranları ikili öğrenim 25% tekli öğrenim 75% GRAFĠK

39 YILLARA GÖRE ORTAÖĞRETĠM OKULLARI KARġILAġTIRMALI VERĠLER TABLOSU YILLAR ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLÇE Toplam öğretmen sayısı Toplam öğrenci sayısı Derslik sayısı Derslik başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı / EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILLARI LĠSE 1. SINIFA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠ SAYILARI KARġILAġTIRMASI OKUL ADI ANADOLU LĠSELERĠ DĠĞER LĠSELER TOPLAM LĠSE 1 KAYIT TABLO % 80% 60% 40% 20% 0% ANADOLU LİSELERİ DİĞER LİSELER TOPLAM LİSE 1 KAYIT GRAFĠK

40 KARġILAġTIRMALI ORTAÖĞRETĠME DEVAM EDEN ÖĞRENCĠLERĠN DAĞILIMI TABLOSU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TABLO Ġl genelinde okullaģma oranı yılında %79,62 ye düģmüģtür. Bu rakam Türkiye genelinde %62,21 dir. Ġlçemiz genelinde ise bu oran için % , verilerine göre ise %91,291 dir. Türkiye geneline baktığımızda ilçemiz çok iyi durumda gözükmektedir 40

41 LYS BĠLGĠLERĠ Sınava giren öğrenci sayısı Sınav sonucu yerleģen öğrenci sayısı YerleĢme yüzdesi (%) Sınava giren öğrenci sayısı Sınav sonucu yerleģen öğrenci sayısı Tablo YerleĢme yüzdesi (%) Sınava giren öğrenci sayısı Sınav sonucu yerleģen öğrenci sayısı YerleĢme yüzdesi (%) Anadolu , , ,24 liseleri Genel , , ,00 liseler Meslek , , ,02 liseleri Özel lise Birçok puan türünde 3, 4, 5, 6 ve 8. sıralarda yer alan Bandırma ilçesi TS-1 ve TS-2 de 11. olmuģtur. Ayrıca Bandırma ilçemizden 2 okulumuz il genelinde ilk 10 okul arasına girmiģtir. Bandırma Anadolu Öğretmen Lisesi YGS-1 ve YGS-2 de 5., YGS-3 ve YGS- 4 de 4., YGS-5 ve YGS-6 da 5. sırada yer almıģtır. Bandırma Anadolu Lisesi ise YGS-2 de 7., diğer YGS sınavlarında ise 8. olmuģtur. 41

42 ORTAÖĞRETĠM GENEL ĠSTATĠSTĠKĠ VERĠLERĠ ÖĞRENCĠ SAYISI 7233 ÖĞRETMEN SAYISI 455 OKUL SAYISI 13 DERSLĠK SAYISI 208 TEKLĠ ÖĞRETĠM YAPAN OKUL SAYISI 9 ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM YAPAN OKUL SAYISI 4 DERSLĠK BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI DERSLĠKLĠ OKULA ĠHTĠYAÇ VAR TABLO OKUL SAYISI GENEL TOPLAMI YILLAR ġehġr KASABA-KÖY ÖZEL ÖZEL LĠSE TOPLAM ĠLKÖĞRETĠM TABLO

43 70 GENEL OKUL SAYILARI şehir kasaba-köy özel ilköğretim özel lise toplam GRAFĠK ÖĞRETMEN SAYILARI YILLAR ĠLKÖĞRETĠM ORTAÖĞRETĠM YAYGIN EĞĠTĠM ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM ÖZEL ÖĞRETĠM TOPLAM TABLO

44 İLÇEMİZDEKİ ÖĞRETMEN SAYILARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YAYGIN EĞİTİM İLÇE MİLLİ EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM TOPLAM GRAFĠK ÖĞRETMENİN GÖREV ÖĞRETMEN KADRO DURUMU YAPTIĞI OKUL VEYA KURUM ASİL SÖZLEŞMELİ TOPLAM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLKÖĞRETİM( Birinci Kademe) İLKÖĞRETİM ( İkinci Kademe) ORTAÖĞRETİM (GENEL LİSE) ANADOLU LİSESİ ORTAÖĞRETİM(Mesleki ve Teknik Lise) ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK 9 9 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HALK EĞİTİM MERKEZİ 8 8 TABLO

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi

T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ. Sıra No Yapılacak Faaliyet Faaliyet Tarihi T.C. ELAZIĞ VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞĠTĠM - ÖĞRETĠM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI ÇALIġMA TAKVĠMĠ Güncelleme Tarihi: 26/08/2015 Sıra 1. Eğitim Bölgesi DanıĢma Kurulu Toplantısı

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI... - 2013 Okul /Kurum Haritası I. BÖLÜM KURUMUN ADI : TOROSLAR LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ İLİ : MERSİN İLÇESİ : TOROSLAR ADRES : AKBELEN

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2014 2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU

2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU 2012 YILI SOSYAL BĠLĠMLER ENSTĠTÜSÜ FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler.... 1- Fiziksel

Detaylı

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI T.C. YÜREĞİR KAYMAKAMLIĞI NASRETTİN HOCA ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul Haritası Nasrettin Hoca Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2015-2016 - 2 - Yüreğir İlçe Mili Eğitim Müdürlüğü

Detaylı

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI

PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI PAMUKOVA İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREV DAĞILIMI A) TEMEL EĞİTİM : Okul öncesi eğitimi yaygınlaģtıracak ve geliģtirecek çalıģmalar yapmak, Ġlköğretim öğrencilerinin maddi yönden desteklenmesini

Detaylı

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır.

Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır. Her işin esas hedefine kısa ve kestirme yoldan varmak arzu edilmekle beraber, yolun kabul edilebilir; mantıki ve özellikle ilmî olması şarttır. Mustafa Kemal Atatürk Müdürlüğümüzün Tarihçesi : İlköğretim

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞINA BAĞLI EĞĠTĠM KURUMLARI YÖNETĠCĠ VE ÖĞRETMENLERĠNĠN NORM KADROLARINA ĠLĠġKĠN YÖNETMELĠKTE DEĞĠġĠKLĠK YAPILMASINA DAĠR YÖNETMELĠK MADDE 1-16/6/2014 tarihli ve 2014/6459 sayılı Bakanlar

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI 19 MAYIS ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012- BRİFİNG 2013 DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : 19 Mayıs Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI

KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI KARAMAN-MERKEZ MEHMET ÇAVAŞ İLKOKULU BRİFİNG DOSYASI 1. BÖLÜM: OKULUN ADI : Mehmet Çavaş İlkokulu (750497) ADRESİ : Osmangazi mahallesi 1080. sokak No:6 KARAMAN WEB ADRESİ : http://mehmetcavasilkokulu.meb.k12.tr

Detaylı

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ

RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ RAKAMLARLA KARAMAN'IN TÜRKĠYE'DEKĠ YERĠ KARAMAN BaĢlık Değer Sıra Türkiye'de 1. Sıradaki Ġl Değer TÜRKĠYE COĞRAFĠ YAPI Alan Büyüklüğü (göl dahil - km²) 9.427,43 34. Konya 40.813,52 783.562,38 %1,20 2011

Detaylı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından: MÜFETTĠġ YARDIMCILIĞI GĠRĠġ SINAVI Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Rehberlik ve TeftiĢ BaĢkanlığına Genel Ġdari Hizmetleri sınıfından münhal 7 ve 8. dereceli

Detaylı

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ

ÖĞRETMENLİK MESLEK BİLGİSİ DERSLERİ ÖĞRETMENİ TANIM ÇalıĢtığı eğitim kurumunda; öğrencilere eğitim ve öğretim teknikleri ile ilgili eğitim veren kiģidir. A- GÖREVLER Öğretmenlik meslek bilgisi dersleri ile ilgili hangi bilgi, beceri, tutum ve davranıģların,

Detaylı

T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü. Brifing Dosyası

T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü. Brifing Dosyası T.C. ÇAMOLUK KAYMAKAMLIĞI Çamoluk Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürlüğü Brifing Dosyası Aralık 2016 İÇİNDEKİLER Bilgiler Sayfa Numarası Kurum Bilgileri 1. Bölüm Genel Bilgiler 1 Arsa Bina Bilgileri 1 Eğitim

Detaylı

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ

TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ TEKNOLOJİ VE TASARIM DERSİ FELSEFESİ,TEMEL İLKELERİ,VİZYONU MEHMET NURİ KAYNAR TÜRKIYE NIN GELECEK VIZYONU TÜRKĠYE NĠN GELECEK VĠZYONU GELECEĞIN MIMARLARı ÖĞRETMENLER Öğretmen, bugünle gelecek arasında

Detaylı

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ

2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ 2016 YILI HİZMETİÇİ EĞİTİM PLANIMIZ S.NO NO EĞİTİM İNİN ADI KATILACAK OLANLAR BİTİŞ 1 2016000007 Rehberlik Resmî kurumlara ataması yapılmayıp özel öğretim kurumları ile sözleşme imzalayan ve fakültelerin;

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 2014-2015 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN

Detaylı

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI HOPA NURİ VATAN ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM Okulun; Adı :Hopa Nuri Vatan Anadolu Lisesi Adresi :Sundura Mahallesi Lise Caddesi Hopa Telefon ve Faks Numaraları:

Detaylı

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI. (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR)

T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI. (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR) T.C. DOĞUBAYAZIT KAYMAKAMLIĞI Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü DOSTALĠ ĠLKOKULU 2010-2014 YILLARI ARASI STRATEJĠK PLANI (2013 YILINDA REVĠZE EDĠLMĠġTĠR) 1 HAYATTA EN HAKĠKĠ MÜRġĠT ĠLĠMDĠR Mustafa Kemal ATATÜRK

Detaylı

Fatih Ortaokulu. Brifing Dosyası

Fatih Ortaokulu. Brifing Dosyası Fatih Ortaokulu Brifing Dosyası 2012 2013 1. Bölüm OKULUN ADI : Fatih Ortaokulu Müdürlüğü ADRESĠ : Merkez Mahallesi Ġstiklal Caddesi No: 81 AkkuĢ/ORDU WEB SĠTESĠ : www.akkusfatih.k12.tr POSTA : 743298@meb.gov.tr

Detaylı

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI

YUNUSEMRE (MANİSA) TİCARET ALANI YUNUSEMRE (MANİSA) KEÇİLİKÖY MAHALLESİ, 2687 ADA 6 PARSEL E AİT TİCARET ALANI NAZIM İMAR PLANI DEĞİŞİKLİĞİ A Ç I K L A M A R A P O R U H AZI RLAYAN DENGE PLAN ġehġr PLANLAMA OFĠSĠ Hakan ORHAN ġehir Plancısı

Detaylı

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR

S. NO İŞBİRLİĞİ YAPILACAK KİŞİ VE KURULUŞLAR 1 2 DR.FEVZİ-MÜRÜVET UĞUROĞLU ORTAOKULU 2016-2017 / 2017-2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILLARI EĞİTİM ORTAMLARINDA UYUŞTURUCU KULLANIMI VE BAĞIMLILIK İLE MÜCADELE EYLEM PLANI Eğitim ortamında ortamlarında uyuģturucu

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ AKŞEMSETTİN İMAM HATİP ORTAOKULU 2014-2015 BRİFİNG DOSYASI 2014-2015 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : AKŞEMSETTİN ANADOLU İMAM HATİP

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ KONTENJANLARI ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ 2017-2018 EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM YILI FARABĠ GELEN ÖĞRENCĠ LARI ÖNEMLĠ : Üniversitemizi tercih edecek öğrencilerin kayıtlı oldukları Üniversite ile Uludağ Üniversitesi arasında ikili anlaģma

Detaylı

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel

ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel ÖZEL NESIBE AYDIN OKULLARI ĠNDĠRĠM, BURS VE ÜCRETSĠZ OKUYACAK ÖĞRENCĠLER YÖNETMELĠĞĠ Madde 1. Genel Hükümler 1.1 Amaç Bu Yönetmeliğin amacı; Özel Nesibe Aydın Okulu öğrencilerine verilecek baģarı bursu,

Detaylı

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL

T.C. KARTAL BELEDİYE BAŞKANLIĞI İSTANBUL KARARIN ÖZÜ : Sivil Savunma Uzmanlığı nın Görev ve ÇalıĢma Yönetmeliği. TEKLİF : Sivil Savunma Uzmanlığı nın 31.03.2010 tarih, 2010/1043 sayılı teklifi. BAġKANLIK MAKAMI NA; Ġlgi: 18.03.2010 tarih ve 129

Detaylı

STRATEJĠK PLAN TASLAĞI

STRATEJĠK PLAN TASLAĞI T.C. ĠPEKYOLU KAYMAKAMLIĞI KONYA BEYHEKĠM ÖZEL EĞĠTĠM MESLEK EĞĠTĠM MERKEZĠ (OKULU) 2015 2019 STRATEJĠK PLAN TASLAĞI - VAN 2015 - [Metni yazın] [Metni yazın] [Metni yazın] SUNUġ Stratejik planlama; gerçekte

Detaylı

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

MUĞLA İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 Örgün Eğitim Kurumlarında (Okul öncesi ve İlköğretim kurumları hariç) 2013-2014 öğretim yılı Öğrenci kayıtları: a) Sınavsız öğrenci alan Ortaöğretim Kurumlarının 9. sınıflarına öğrencilerin tercihlerini

Detaylı

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU

HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU HAVRAN BELEDİYEBAŞKANLIĞI 2016 YILI EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU A-KİLİT PARKE TAŞI İLE YOL YAPIM-ÇEVRE DÜZENLEMESİ VE PARK YAPIMI HİZMETLERİ : 1- Ġlçemize bağlı Kalabak mahallesi 61.65.71.117.125.136.140

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

BANDIRMA ANADOLU LĠSESĠ

BANDIRMA ANADOLU LĠSESĠ BANDIRMA ANADOLU LĠSESĠ Biz duygularını değerlerini amaca dönüģtüren hedefte hep bir adım ilerisini öngören bireyler yetiģtirmeyi amaçlıyoruz. Hedefimiz her alanda baģarılı olmak, toplumun gönlündeki güneģ

Detaylı

Adı : Altıeylül Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü Adresi : Gümüşçeşme Mahallesi Vehbi Bolak Caddesi No: 63/A Altıeylül//Balıkesir

Adı : Altıeylül Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü Adresi : Gümüşçeşme Mahallesi Vehbi Bolak Caddesi No: 63/A Altıeylül//Balıkesir KURUM BİLGİLERİ Adı : Altıeylül Halk Eğitimi Merkezi ve ASO Müdürlüğü Adresi : Gümüşçeşme Mahallesi Vehbi Bolak Caddesi No: 63/A Altıeylül//Balıkesir Telefonu : 0 266 249 33 84 Faxs : 0 266.. E Mail :

Detaylı

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu

ARAZİ VERİLERİ 2006 Planlama ve Yönetim Grubu ARAZİ VERİLERİ 2006 Grup Koordinatörü: Prof. Dr. Melih Ersoy : Doç. Dr. Tarık ġengül Öğr. Gör. Dr. Bahar Gedikli Osman Balaban Kommagene-Nemrut Alanı için yönetim alanı nın sınırlarının belirlenmesi; bu

Detaylı

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş

2016 Özalp Tarihçesi: Özalp Coğrafyası: İlçe Nüfus Yapısı: Yaş Grubu Erkek Kadın Toplam 0-14 Yaş Yaş Yaş Yaş Yaş Özalp Tarihçesi: Özalp ilçesi 1869 yılında Mahmudiye adıyla bu günkü Saray ilçe merkezinde kurulmuştur. 1948 yılında bu günkü Özalp merkezine taşınmış ve burası ilçe merkezi haline dönüştürülmüştür. Bölgede

Detaylı

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI 2015 SÜLOĞLU ALİ AYAĞ ÇOK PROGRAMLI ANADOLU LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI Fikret TİRFİL Okul Müdürü 28.09.2015 Sayfa 1 / 8 İçindekiler Tablosu BİRİNCİ BÖLÜM... 3 GENEL BİLGİLER... 3 İKİNCİ BÖLÜM...

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

10 BAŞLIKTA BALIKESİR

10 BAŞLIKTA BALIKESİR 10 BAŞLIKTA BALIKESİR 2012 Sayfa 2 / 9 İçindekiler 1. COĞRAFİ VE İDARİ YAPI... 4 2. NÜFUS... 4 3. EĞİTİM VE SAĞLIK... 5 4. ULAŞIM... 6 5. TARIM... 7 6. İŞGÜCÜ... 7 7. SANAYİ... 7 8. MADENCİLİK VE ENERJİ...

Detaylı

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER

T.C. AKYURT ĠLÇESĠ BELEDĠYESĠ MECLĠS KARARI. MECLĠSĠ TEġKĠL EDENLER Karar Tarihi : 02.04.2010 Karar No : 49 Karar Konusu : Araç Parkı T.C. BAġKAN: Gültekin AYANTAġ ÜYELER: Ġlhan ġener - Hüseyin ALPASLAN Musa ÇAKMAK -Halil UYANIK - Ertekin ġan -Veysel FIRAT-Oktay BAĞCI

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

2015-2019 STRATEJĠK PLAN

2015-2019 STRATEJĠK PLAN 2015-2019 STRATEJĠK PLAN 1 T.C. NĠĞDE VALĠLĠĞĠ BOR KAYMAKAMLIĞI 100. Yıl Yatılı Bölge Ortaokulu STRATEJĠK PLAN 2015-2019 2 ÖNSÖZ Bu çalıģma artık bizim kurumsallaģtığımızı, kurumsallaģmak zorunda olduğumuzu

Detaylı

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2011 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM T.C PAZARCIK KAYMAKAMLIĞI PAZARCIK MESLEKİ VE TEKNİK EĞİTİM MERKEZİ MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI a)

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.

İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler. Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. İKİNCİ BÖLÜM Son Hükümler Hüküm bulunmayan haller MADDE 224- (1) Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde ilgili mevzuat hükümleri uygulanır. Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler MADDE 225- (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

MEBBİS ATAMA PUANI BELİRLEME BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR

MEBBİS ATAMA PUANI BELİRLEME BAŞVURUSUNDA DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 2 0 1 3 / 1 E Ğ Ġ T Ġ M K U R U M L A R I Y Ö N E T Ġ C Ġ L Ġ Ğ Ġ S I N A V A D A Y A L I M Ü D Ü R L Ü K v e M Ü D Ü R Y A R D I M C I L I Ğ I A T A M

Detaylı

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TOKAT VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARININ 2012-2013 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ SNO YAPILACAK FAALİYETLER TARİHİ Ramazan Bayramı 18 Ağustos 2012 Cumartesi

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI MERSİN TOROSLAR ANAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 25-26 www.company.com Okul Haritası Toroslar Anaokulu Toroslar Anaokulu Müdürlüğü Brifing 24-25 - 2 - KURUM BİLGİSİ KURUMUN ADI İLİ İLÇESİ

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ESKİŞEHİR VALİLİĞİ İl Millî Eğitim Müdürlüğü ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 3 4 Okul Öncesi Eğitim Kurumlarında 2012-2013 Öğretim Yılı Öğrenci Kayıtları: a) Başvurular 11-22 Haziran 2012 b) Seçici komisyon tarafından kayıtları yapılacak çocukların tespiti 25 Haziran 2012 c)

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

En Genç Devlet Üniversitesi

En Genç Devlet Üniversitesi En Genç Devlet Üniversitesi 6 Yerleşke 4 Enstitü 5 Fakülte 1 Yüksekokul 4 Meslek Yüksekokulu 23 Bölüm / 43 Program 2 Doktora Programı 5 Yüksek Lisans Programı 222 Akademik ve İdari Personel 9.475 Öğrenci

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN

1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN FATİH SULTAN MEHMET ANADOLU İMAM HATİP LİSESİ 2013/2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI 1.BÖLÜM OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER OKUL /KURUM ADI FATİH SULTAN MEHMET LİSESİ OKUL /KURUM MÜRSEL VARAN MÜDÜRÜ

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI OSMANGAZİ ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2012-2013 BRİFİNG DOSYASI 2012-2013 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Osmangazi Ortaokulu Müdürlüğü İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES

Detaylı

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI T.C. AĞRI VALİLİĞİ AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ BRİFİNG DOSYASI 2013-2014 1.BÖLÜM a) OKULUN ADI :AĞRI GÜZEL SANATLAR LİSESİ b) ADRESİ :Yeni valilik yanı AĞRI c) TELEFON NUMARALARI : 2151536 SANTRAL 2151538

Detaylı

TC BAYRAMPAġA KAYMAKAMLIĞI MOBĠL ĠMAM HATĠP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRĠFĠNG DOSYASI

TC BAYRAMPAġA KAYMAKAMLIĞI MOBĠL ĠMAM HATĠP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRĠFĠNG DOSYASI TC BAYRAMPAġA KAYMAKAMLIĞI MOBĠL ĠMAM HATĠP ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRĠFĠNG DOSYASI 2013-2014 A-OKULUN ADI : Mobil Ġmam Hatip Ortaokulu B-KURUM KODU : 733821 C-TELEFONU : 0(212) 565 31 41 D-ADRESĠ : Altıntepsi

Detaylı

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası:

2016 Başkale nin Tarihçesi: Başkale Coğrafyası: Başkale nin Tarihçesi: Başkale Urartular zamanında Adamma olarak adlandırılan bir yerleşme yeriydi. Ermeniler buraya Adamakert ismini vermişlerdir. Sonraları Romalılar ve Partlar arasında sınır bölgesi

Detaylı

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ÇORUM VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 T.C. ÇORUM VALĠLĠĞĠ Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü Sayı : 43436584/10.06/7504504

Detaylı

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ERZURUM ĠLĠ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI. 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ERZURUM ĠLĠ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI. 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ MĠLLĠ EĞĠTĠM BAKANLIĞI ERZURUM ĠLĠ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI 2014-2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ S.N YAPILACAK FAALİYETİN ADI BAŞLAMA TARİHİ BİTİŞ TARİHİ 1 Güzel Sanatlar Spor Liselerine

Detaylı

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ

T.C. ĠSTANBUL VALĠLĠĞĠ ĠL MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI ÇALIġMA TAKVĠMĠ a) Ortaöğretim Kurumları Zümre Başkanlarının Toplantısı 02 Eylül 2013 Pazartesi 1 b) Orta Öğretim Kurumları Zümre Toplantıları ve Yıllık Planların Hazırlanması 03-08 Eylül 2013 tarihleri arasında c) Orta

Detaylı

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü

T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü T.C. UZUNKÖPRÜ KAYMAKAMLIĞI Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü 201-2015 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI Uzunköprü - 201 2/1 KURUMUN ADI : Uzunköprü Halk Eğitimi Merkezi ADRESİ : Mescit Mahallesi / Keşan

Detaylı

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ

ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ ĠZMĠR ĠLĠ, KONAK ĠLÇESĠ, ÇINARLI MAHALLESĠ, 1507 ADA 102 PARSEL ĠLE 8668 ADA 1 PARSELE ĠLĠġKĠN NAZIM ĠMAR PLANI DEĞĠġĠKLĠĞĠ 1. GĠRĠġ 1. 1. AMAÇ VE KAPSAM Ġzmir Ġli, Konak Ġlçesi, Çınarlı Mahallesi, 1507

Detaylı

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr

2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013-ÖSYS Sunum, arakliogretmenlisesi.meb.k12.tr 2013 - ÖSYS Öğrenci Seçme ve YerleĢtirme Sistemi (LYS BĠLGĠLENDĠRME SUNUSU) 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları (LYS) Sınav Tarihleri 2013- ÖSYS Ġkinci AĢama : Lisans YerleĢtirme Sınavları

Detaylı

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. BALIKESİR VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2 Ortaöğretim Kurumlarına Öğrenci kayıtları a) Tercihe Esas Kontenjan

Detaylı

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ

AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ AVCILAR BELEDĠYE MECLĠSĠNĠN 6. SEÇĠM DÖNEMĠ 3. TOPLANTI YILI 2016 SENESĠ HAZĠRAN AYI MECLĠS TOPLANTISINA AĠT KARAR ÖZETĠ Avcılar Belediye Meclisinin 6. Seçim Dönemi 3. Toplantı Yılı 2016 Senesi HAZĠRAN

Detaylı

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C İSTANBUL VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2011-2012 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ S. NO FAALİYETİN ADI TARİHİ a) Ortaöğretim Kurumları 2010-2011 Eğitim Öğretim Yılı Sorumluluk Sınavı Öncesi Öğretmenler Kurulu,Zümre Başkanları 05 Eylül 2011 Pazartesi Seçimi ve Zümre Başkanları 1 b)ortaöğretim

Detaylı

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI

RİZE FENER LİSESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI RİZE FENER LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BİRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1. Bölüm :.... Sayfa 3 a) Okul Kimlik Bilgisi :..... Sayfa 3 2. Bölüm :.... Sayfa 4 a) Okulun Tarihçesi:..... Sayfa 4 b) Genel

Detaylı

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU

KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU KUMRU İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ BİLGİ FORMU 1- FAALİYETLER A-Okullar yapılan tadilat onarım ve dağıtımları: 2013 Yılında ilçemiz okulları için İl özel İdaresi tarafından 100.000,00 TL ödenek tahsis edilmiş

Detaylı

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım

İdari Durum. İklim ve Bitki Örtüsü. Ulaşım . İdari Durum İlçemizde belediye teşkilatı 1884 yılında kurulmuştur. İlçeye bağlı 16 mahalle muhtarlığı bulunmaktadır. Mezra ve oba mevcut değildir. İklim ve Bitki Örtüsü İnönü Marmara, Ege ve İç Anadolu

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER

İLİN ADI ADANA GENEL BİLGİLER ULAŞIM BİLGİLERİ ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER ADANA İLE İLGİLİ GENEL BİLGİLER İLİN ADI TELEFON KODU KALKINMADA ÖNCELİK DURUMU 3 KALKINMADA ÖNCELİKLİ İL KAPSAMINDA MI? 4 İLİN TOPLAM YÜZÖLÇÜMÜ 5 İLİN TOPLAM NÜFUSU Erkek Kadın 6 İLİN NÜFUS YOĞUNLUĞU

Detaylı

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül

S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Öğretmenlerinin Göreve Başlamaları 02 Eylül T.C. SAKARYA VALİLİĞİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2013-2014 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ S.N. YAPILACAK ÇALIŞMALAR TARİH EYLÜL 2013 1 Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları

Detaylı

BRĠFĠNG D O S Y A S I ( Eğitim Öğretim Yılı)

BRĠFĠNG D O S Y A S I ( Eğitim Öğretim Yılı) BRĠFĠNG D O S Y A S I (2012 2013 Eğitim Öğretim Yılı) ĠLĠ : ESKĠġEHĠR ĠLÇESĠ : ÇĠFTELER ADI : SAKARYA ORTAOKULU 2012-2013 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI I..BÖLÜM (OKUL ĠLE ĠLGĠLĠ GENEL BĠLGĠLER) A- OKULUN ADI : Sakarya

Detaylı

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI

T.C. TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ BRİFİNG DOSYASI TC TOROSLAR KAYMAKAMLIĞI ARPAÇSAKARLAR ORTAOKULU MÜDÜRLÜĞÜ 2015-2016 BRİFİNG DOSYASI 2015-2016 Okul /Kurum Haritası I BÖLÜM KURUMUN ADI : Arpaçsakarlar Ortaokulu İLİ : Mersin İLÇESİ : Toroslar ADRES :

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1 2013-2014 ÖĞRETİM YILI İLKOKULLARDA ÖĞRENCİ KAYITLARI UYGULAMALI ANAOKULU VE OKUL ÖNCESİ EĞİTİM KURUMLARINDA ÖĞRENCİ KAYITLARI Bakanlıkça belirlenen süre içinde ve e-kayıt ortamında yapılacaktır. 2 a)

Detaylı

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI

MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI MECİDİYEKÖY ANADOLU LİSESİ 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI İÇİNDEKİLER 1.BÖLÜM...4 OKULA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER...4 II. BÖLÜM...5 OKULUN TARİHÇESİ...5 OKULUN/KURUMUN ÖZELLİKLERİ...5 III.BÖLÜM...6

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

BRĠFĠNG DOSYASI

BRĠFĠNG DOSYASI BRĠFĠNG DOSYASI 2015-2016 2 0 1 5-2 0 1 6 2 0 1 5-2 0 1 6 MİSYONUMUZ Biz Yazıtepe İlkokulu olarak; kişi hak ve özgürlüklerine saygılı, zamanın önemini bilen, geçmişine sahip çıkarak geleceğe daha emin

Detaylı

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI

ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI ERZURUM ÖZEL EĞİTİM MESLEK LİSESİ BRİFİNG DOSYASI İçindekiler 1. Kurum Kimlik Bilgileri... 2 2. Kurumun Genel Özellikleri... 3 3. Personel Bilgileri... 5 3.1. Öğretmen Norm Kadro Bilgileri... 5 3.2. Kurumda

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA)

ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) ÖZGEÇMİŞ (YÖK FORMATINDA) 1) Adı, Soyadı Ġsmail Kapan 2) Doğum Tarihi 01.04.1956 3) Unvanı Yardımcı Doç. Dr. 4) Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Hukuk Ġstanbul Üniversitesi 1982 Yüksek

Detaylı

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. ELAZIĞ VALİLİĞİ İl Milli Eğitim Müdürlüğü 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ÖRGÜN VE YAYGIN EĞİTİM KURUMLARI ÇALIŞMA TAKVİMİ 1/7 Güncelleme Tarihi: 31/08/2016 Sıra 1 Eğitim Bölgesi Danışma Kurulu 25

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ ALANI ÇERÇEVE ÖĞRETİM PROGRAMI Ankara, 2011 SEKTÖR Çocuk geliģimi ve eğitimi alanında sektörün ihtiyacı, okul öncesinin ve özel eğitimin öneminin anlaģılması

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 2015 2016 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -ÇalıĢma takviminde yapılacak olan değiģiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalıģma

Detaylı

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir.

MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ sağlığı ve güvenliği eğitimlerinin usul ve esaslarını düzenlemektir. ÇALIġANLARIN Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ EĞĠTĠMLERĠNĠN USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; çalıģanlara verilecek iģ

Detaylı

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10

T.C. GEBZE BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV TANIMLARI. Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 GÖREV TANIMLARI Karar Tarihi: 07 / 03 / 2008 Karar No: 84 Sayfa No: 1/10 AMAÇ: BİRİNCİ BÖLÜM Madde 1) Bu yönetmeliğin amacı 5393 Sayılı Belediye Kanunu nun 48 nci maddesi, ISO 9001-2000 kapsamında, Görev,

Detaylı

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI

MARKA ŞEHİR ÇALIŞMALARINDA AVRUPA ŞEHİR ŞARTI SÖZLEŞMESİ DİKKATE ALINMALI ENER DEN MARKA ŞEHİR AÇIKLAMASI VAHDET NAFİZ AKSU, ERZURUM DA YAPILAN MARKA ŞEHİR TOPLANTISINI DEĞERLENDİRDİ: ENER olarak, Erzurum un Marka Şehir haline gelmesini yeni kalkınma paradigması oluşturulmasıyla

Detaylı

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ

a - OKULUN KURUMUN ADI : YUKARI HEREKE İLKOKULU b ADRESİ : Yukarı Hereke Mahallesi Emine Sokak No:24 Körfez/KOCAELİ c WEB ADRESİ T.C. KÖRFEZ KAYMAKAMLIĞI YUKARI HEREKE İLKOKULU 2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI BRİFİNG DOSYASI I.BÖLÜM A - OKULUN KURUMUN ADI B ADRESİ C WEB ADRESİ D E MAİL ADRESİ E - TELEFON FAX F MÜDÜRÜ G OKUTULAN YABANCI

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ

T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ T.C. TRABZON VALİLİĞİ EĞİTİM KURUMLARI 0 0 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI ÇALIŞMA TAKVİMİ AÇIKLAMALAR : -Çalışma takviminde yapılacak olan değişiklikler, www.trabzon.meb.gov.tr adresinde ilan edilecektir. -Bu çalışma

Detaylı

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI

BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ. ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRE BAġKANLIĞI FAALĠYET RAPORU 2010 KURUM/KURULUġUN TARĠHÇESĠ Öğrenci ĠĢlerinin temelleri 1983 yılında Fırat Üniversitesine bağlı olarak Bingöl Meslek Yüksekokulu adı

Detaylı

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education

G Ü Ç L E N İ N! Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Technical Assistance for Supporting Social Inclusion through Sports Education Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından ortak finanse edilmektedir. Spor Eğitimi Yoluyla Sosyal Katılımın

Detaylı

TARİHÇE Manavgat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi nin temelleri 1989 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağ

TARİHÇE Manavgat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi nin temelleri 1989 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağ TARİHÇE Manavgat Otelcilik ve Turizm Meslek Lisesi nin temelleri 1989 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı Ticaret ve Turizm Öğretimi Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Sorgun Titreyengöl mevkiinde atılmıştır.

Detaylı

ISPARTA DEFTERDARLIĞI

ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI BRĠFĠNG RAPORU ARALIK-2013 ISPARTA DEFTERDARLIĞI ISPARTA DEFTERDARLIĞI STRATEJĠK ÇALIġMA HEDEFĠ : Verginin bir vatandaşlık görevi olduğunun benimsetilmesi, mükelleflerin vergi ile

Detaylı

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ

AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ AYLIK GENEL DURUM DEĞERLENDĠRMESĠ PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞI Geleceğe En Ġyiye PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ ġubat-2012 Yürütülmekte Olan ĠĢler Personele ait günlük her türlü evrak akıģı ve ilgili evrakın otomasyon

Detaylı

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI

2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2017-LYS) SONUÇLARI 11.07.2017 2017-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2017-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS Sonrası Herhangi Bir LYS ye Girmeye Hak Kazanan Aday Sayısı:

Detaylı

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014

2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI. 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI (2014-LYS) SONUÇLARI 27 Haziran 2014 2014-LİSANS YERLEŞTİRME SINAVLARI SAYISAL BİLGİLER 2014-LYS ADAY BİLGİLERİ YGS sonrası herhangi bir LYS ye girmeye hak kazanan aday

Detaylı

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir.

Çaldıran daha önceleri Muradiye İlçesinin bir kazası konumundayken 1987 yılında çıkarılan kanunla ilçe statüsüne yükselmiştir. Çaldıran Tarihçesi: İlçe birçok tarihi medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Medler, Bizanslılar, Urartular, İranlılar ve son olarak Osmanlı devleti bu ilçede hâkimiyet sürmüşlerdir. İlçenin tarih içerisindeki

Detaylı

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi

İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi İstanbul da Kurulan Cumhuriyetin İlk Milli Hemşirelik Okulu Kızılay Hemşirelik Lisesi Hale TOSUN* Balkan SavaĢları sırasında profesyonel anlamda yetiģmiģ hemģirelere olan ihtiyaç kaçınılmaz olarak kendini

Detaylı