T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI BANDIRMA ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI BANDIRMA ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ"

Transkript

1 T.C. BANDIRMA KAYMAKAMLIĞI BANDIRMA ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJĠK PLAN

2 2

3 3

4 4

5 5

6 6

7 7

8 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No GĠRĠġ 1 BÖLÜM 1 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ BÖLÜM 2 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ KURUMUN TARĠHÇESĠ ÇEVRE ANALĠZĠ COĞRAFĠ KONUMU NÜFUS YAPISI TARĠHĠ GELĠġĠMĠ MĠLLĠ MÜCADELEDE BANDIRMA: EKONOMĠK DURUMU KÜLTÜR YAPISI TURĠZM DURUMU PEST ANALĠZĠ KURUMDA VERĠLEN HĠZMETLERE AĠT ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER ĠLKÖĞRETĠM ĠLKÖĞRETĠM ÖĞRETĠM OKULLARI OKUL SAYISI TABLO2.2.1,GRAFĠK ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM OKULLARI OKUL SAYISI Tablo ; grafik ; YILLARA GÖRE ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI KARġILAġTIRMALI 34 VERĠLER Tablo SBS ĠLÇE DEĞERLENDĠRMESĠ Tablo ĠLKÖĞRETĠM GENEL ĠSTATĠSTĠKÎ VERĠLERĠ(TABLO) LĠSE VE DENGĠ OKULLARI Tablo ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM YAPAN ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARIMIZ Tablo ;grafik ; YILLARA GÖRE ORTAÖĞRETĠM OKULLARI KARġILAġTIRMALI VERĠLER TABLOSU / EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILLARI LĠSE 1. SINIFA KAYIT YAPTIRANÖĞRENCĠ SAYILARI Tablo , grafik KARġILAġTIRMALI ORTAÖĞRETĠME DEVAM EDEN ÖĞRENCĠLERĠN DAĞILIMI TABLOSU LYS BĠLGĠLERĠ Tablo ORTAÖĞRETĠM GENEL ĠSTATĠSTĠKĠ VERĠLERĠ OKUL SAYISI GENEL TOPLAMI Tablo ; Grafik ÖĞRETMEN SAYILARI Tablo ; grafik ;Tablo ;Tablo

9 PERSONEL KADRO DURUMU Tablo ÖĞRENCĠ SAYILARI Tablo ; Grafik TAġIMALI EĞĠTĠM Tablo ; TAġIMADA HARCANAN ÖDENEK MĠKTARI Tablo ; Tablo OKUL ÖNCESĠ EĞĠTĠM ÖĞRENCĠ SAYILARI ANASINIFI DERSLĠK VE ÖĞRENCĠ DAĞILIMI Tablo YAYGIN EĞĠTĠM KURUMLARI Tablo YAYGIN EĞĠTĠM KURS VE KATILIMCI SAYILARI Tablo MESLEKĠ EĞĠTĠM MERKEZĠ ÖZEL EĞĠTĠM KURUMLARI Tablo ; Tablo ; Tablo ; TEKNOLOJĠK ALTYAPI Tablo KURUM ĠÇĠ ANALĠZ Tablo ARAÇ DURUMU Tablo ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜNÜN TEġKĠLAT YAPISI VE BĠRĠMLERĠ PLANIN DAYANAĞI (STRATEJĠK PLAN REFERANS KAYNAKLARI) YASAL YÜKÜMLÜLÜKLER VE MEVZUAT ANALĠZĠ BĠRĠMLER VE ÜRÜN- HĠZMET MATRĠSĠ 62 SWOT ANALĠZ RAPORU BÖLÜM 3 GELECEĞE YÖNELĠM 69 MĠSYONUMUZ 70 VĠZYONUMUZ 71 ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ 72 BÖLÜM 4 STRATEJĠK AMAÇLAR VE HEDEFLER BÖLÜM 5 MALĠYETLENDĠRME STRATEJĠK AMAÇLARA GÖRE TAHMĠNĠ MALĠYET BÖLÜM 6 ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME

10 BÖLÜM 7 EKLER 125 BANDIRMA ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM MÜDÜRLÜĞÜ PAYDAġ ANALĠZĠ STRATEJĠK PLAN- HEDEF SORUMLULUK TABLOSU ANKETLER

11 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ BÖLÜM 1 11

12 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ STRATEJİK PLANLAMA HAZIRLAMA EKİBİ (KALİTE GELİŞTİRME EKİBİ) ġakir DEMĠRHAN Ġlknur TAġ ERDOĞDU Yelda KIRIMLI Serkan BODUR Rıdvan ELÇĠ Nefise VAROL Ġlçe Milli Eğitim Müdürü Proje koordinasyon ekip üyesi Proje koordinasyon ekip üyesi Proje koordinasyon ekip üyesi Proje koordinasyon ekip üyesi Proje koordinasyon ekip üyesi STRATEJĠK PLANLAMA EKĠBĠ tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul Ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile birlikte tüm kamu kurumlarında stratejik planlama çalıģmalarının yapılması zorunlu hale getirilmiģtir. ÇağdaĢ yönetim tekniklerinin kamu yönetiminde uygulanmasına yönelik adımlardan birisi olan 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu kurum ve kuruluģlarının stratejik yönetim anlayıģına geçmesi hedeflenmiģ, günlük sorunların çözülmesi ve geçmiģin denetlenmesi yaklaģımı yerine, geleceğin planlanması ve sonuç odaklı bir yönetim yaklaģımının benimsenmesi öngörülmüģtür. Bireylerin verimliliğilinin kaynağı eğitimdir. ĠĢte bu da eğitim kurumlarının bakıģlarını bugüne değil geleceğe çevirmelerini zorunlu kılmaktadır. Ancak bunun sağlanabilmesi stratejik yönetim ve planlama anlayıģına sahip olmakla gerçekleģir. Uzun vadeli geleceğe yönelik yapılan her eylem geleceği görebilmeyi gerektirir. Biz de Bandırma Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olarak stratejik planımızı hazırlarken durum analizimizi yapmak için öncelikle iç ve dıģ paydaģlarımızla görüģmeler yaptık. Bu görüģmeler neticesinde GZFT analizini yaptıktan sonra kurumumuzun amaç ve faaliyet alanlarını da göz önüne alarak varoluģ nedenimiz olan misyonumuzu daha sonrasında ise gelecekte nerede olmak istiyoruzun cevabı olan vizyonu belirledik. Amaç ve hedeflerimizi belirledikten sonra planımızı bütçelendirdik. 12

13 MEVCUT DURUM ANALĠZĠ BÖLÜM 2 13

14 2.1. KURUMUN TARĠHÇESĠ ġubat 1984 te yapılan Statü değiģikliği sonucu Ġlköğretim Müdürlüğü Ġlçe Eğitim Müdürlüğü ne dönüģtürülmüģ ve Ali Yazıcı Müdür Vekilliğine getirilmiģtir. Eylül 1984 ten itibaren Ġlköğretim Müdürü ġehit Mehmet Gönenç Lisesi Müdürü Ali AtaĢ Müdürü Vekilliğini yürütmüģ tarihinden itibaren Recep Çıplak Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ne getirilmiģ, Onun görevden ayrılması üzerine tarihinden itibaren Orhan Gür, tarihinden itibaren de Ekrem Eren atanmıģtır. Ekrem Eren nin Gömeç e atanması üzerine tarihinde Ali Ġhsan Yıldız atanmıģtır yılından itibaren ġakir Demirhan vekil olarak atanmıģtır yılından itibaren ġakir Demirhan asaleten görevini sürdürmektedir. Ġlçe Milli Eğitim Müdürlüğü Ġlk yıllarda Vecihibey Ġlköğretim okulunun alt katında bulunmaktayken Ġlköğretim okulunun bahçesine ek binanın yapılmasından sonra Vecihibey Ġlköğretim okulun ek binasına taģinmiģ ve halen burada bulunmaktadır. 14

15 2.2.ÇEVRE ANALĠZĠ COĞRAFĠ KONUMU Bandırma Marmara Denizi nin güneyinde yer alan bir yerleģim birimidir. Doğusunda Karacabey, batısında Gönen, kuzeyinde Erdek ve Kapıdağ, güneyinde Manyas ve KuĢgölü bulunmaktadır. Yüzölçümü 690 km2 olan Bandırma nın denizden yüksekliği 1 metre ile 764 metre arasında değiģmektedir. Aynı adla anılan körfezde yer alan Bandırma, önemli bir liman kentidir. Ġstanbul, Bursa ve Ġzmir illerinin köģelerini oluģturduğu var sayılan üçgenin ortasında bulunmaktadır. Bu illere ortalama 2 saatlik uzaklıktadır. Bandırma nın bir önemli özelliği de, her alanda ülkemizin en büyük kenti olan Ġstanbul un, Marmara ve Ege bölgeleriyle bağlantısını sağlayan bir noktada bulunmasıdır. GeliĢmiĢ ve donanımlı limanı ile, Ġstanbul un bir giriģ kapısı özelliğini taģımaktadır yılında baģlatılan Ġstanbul-Bandırma arasındaki hızlı feribot seferleriyle, bu özelliğini daha da pekiģtirmiģtir. Ġlçenin arazi yapısı, kuzeyden güneye doğru kısmen dağlık ve engebelidir. Ġlçenin en yüksek dağı, doğusunda yer alan 764 metre yüksekliğindeki Karadağ dır. Ġlçenin kuzeyinde yer alan Kapıdağ ise, Bandırma ve Erdek körfezleriyle çevrilmiģ bir yarımadadır. Bandırma nın en uzun akarsuyu Eğridere dir. Ġlçenin diğer önemli akarsuları ise; Beyderesi, Çayırdere, Eski Sığırcı Deresi, Arıkaltı deresi, Bozdere ve Değirmen Deresi dir. 15

16 Bandırma nın güneyinde yer alan KuĢgölü (Eski adı Manyas Gölü) nün yüzölçümü 164 km 2 dir. KuĢgölü nün kuzeyinde dünyaca ünlü ve Avrupa Konseyi A sınıfı diplomalı KuĢcenneti yer almaktadır NÜFUS YAPISI Bandırma, Balıkesir iline bağlı bir ilçedir. Ġlçeye bağlı 2 belde ve 33 köy bulunmaktadır yılında yapılan son nüfus sayımına göre ilçe nüfusu kiģidir. Nüfusun si ilçe merkezinde, i ise belde ve köylerde yaģamaktadır. ÇeĢitli veriler dikkate alındığında, bugün kent merkezi nüfusunun 100 binin çok üzerinde olduğu tahmin edilmektedir yılında yapılan nüfus sayımı sonuçlarına göre, nüfusun %82 si kent merkezinde, %18 i ise belde ve köylerde yaģamaktadır. Bu durum, ilçede kentleģme olgusunun yüksek olduğunu, nüfusun büyük oranda hizmet ve sanayi sektöründe çalıģtığını ortaya koymaktadır. Bandırma gerek köyleriyle beraber ele alındığında, gerek kent merkezi olarak, genç bir nüfusa sahiptir.her iki ölçüte göre; yaģ arasındaki nüfus, toplam nüfusun %59 unu oluģturmaktadır yaģ grubunda ise oran %36 dır. Ġlçe Merkezinin yıllara göre nüfus geliģimi: YIL ĠLÇE MERKEZĠ TOPLAM

17 Edincik Beldesi, Bandırma ya 12 km uzaklıkta, Gönen-Çanakkale yolu üzerindedir yılı nüfusu 5084 kiģidir. Aksakal Beldesi, Bandırma-Balıkesir karayolunun üzerinde bulunmaktadır. Bandırma ya uzaklığı 26 km dir yılı nüfusu 1995 kiģidir. Bandırma nın köyleri, ilçe merkezine uzaklıkları ve nüfusları Ģöyledir: KÖYÜN ADI BANDIRMA'YA UZAKLIĞI (km) 2000 YILI NÜFUSU BAĞLI OLDUĞU YER Akçapınar Köyü Merkez Bereketli Köyü Merkez Bey Köyü Edincik Bezirci Köyü Edincik Çakıl Köyü Merkez Çarık Köyü Edincik Çepni Köyü Edincik Çinge Köyü Edincik Dedeobası Köyü Merkez Doğa Köyü Aksakal Doğanpınar Köyü Edincik Doğruca Köyü Merkez Dutliman Köyü Merkez Emre Köyü Merkez Ergili Köyü Aksakal Erikli Köyü Merkez Eski Ziraatli Köyü Merkez Gölyaka Köyü Edincik Hıdır Köyü Edincik 17

18 Karaçalılık Köyü Aksakal Kirazlı Köyü Aksakal KuĢcenneti Köyü Aksakal Külefli Köyü Edincik Mahbubeler Köyü Merkez Misakça Köyü Edincik Orhaniye Köyü Edincik Ömerli Köyü Merkez ġirinçavuģ Köyü Edincik Yeni Sığırcı Merkez Yeni Yenice Köyü Merkez Yeni Ziraatli Köyü Merkez Yenice Köyü Merkez YeĢil Çomlu Köyü Aksakal TARĠHĠ GELĠġĠMĠ Bandırma nın ilk kuruluģ tarihi kesin olarak bilinmemektedir. ÇeĢitli araģtırmalardan, bandırma nın M.Ö. 8 ve 9. yüzyıllar arasında, Kapıdağ yarımadasındaki Kyzikos Ģehri ile aynı zamanda kurulmuģ olabileceği sonucuna varılmıģtır. Bandırma o zamanlar, bugünkü Ģehir merkezinin yaklaģık 2 km kadar kuzeydoğusunda bulunan ve günümüzde Livatya ve Ağıldere olarak anılan bölgede kurulmuģtur. Bir balıkçı köyü olan ve Kyzikos Ģehir devletinin limanı olarak da kullanılan Bandırma, o yıllarda Güvenilir Liman anlamına gelen PANORMOS olarak anılıyordu. ÇeĢitli zamanlarda Frigler, Mysialılar, Traklar ve Perslerin egemenliğinde kalan Bandırma bölgesi, M.Ö.334 yılında Makedonya kralı Büyük Ġskender tarafından fethedilmiģtir. Buralar daha sonraki yıllarda Roma ve Bizanslıların eline geçmiģtir. Bandırma ya Türklerin ilk geliģi ise, Anadolu da ilk Türk Devletini kuran KutulmuĢoğlu Süleymanbey in 1076 yılında Kyzikos la birlikte Aydıncık ve Bandırma yı fethetmesiyle gerçekleģmiģtir yılında Selçuklu Sultanı 1.Kılıçarslan ın vefatı sonrası bölge tekrar Bizans egemenliğine geçmiģtir. Bandırma 13. yüzyılın baģlarında Karesi Beyliği nin himayesi altına girmiģ, 1345 yılında Orhan Gazi zamanında Osmanlıların eline geçmiģtir. Bandırma bu yıllarda küçük bir balıkçı köyü idi.orhan Gazi bölgenin idaresini büyük oğlu Süleyman PaĢa a vermiģtir. Bir süre Aydıncık ve Hüdavendigar a bağlı olan Bandırma 16. yüzyılın 2.yarısında Galata Kazası Kapıdağ nahiyesine bağlı bir köy idi. Evliya Çelebi, o yılların Bandırma sını Ģöyle anlatıyor: Anadolu eyaletinde, Bursa Sancağı na bağlı olup, yüz elli akçelik kazadır. Bir hakimi de gümrük eminidir. Yeniçeri serdarı, sipahi kethüda yeri, muhtesibi, bacdarı, ankibi, ayan ve eģrafı vardır.rum denizinde büyük bir ticaret iskelesidir.on iki mahallesi olup, on yedi de mihrabı vardır. Binaları alçaklı yüksekli, kiremit örtülü evler olup, Rum Denizinin kıyılarında kurulmuģtur. Ġskele baģındaki gümrüğü yetmiģ yük akçe kiraya verilir. Çocuk mektebi, derviģ tekkeleri ve hamamları vardır. ÇarĢısında bütün sanatkarlar varsa da bedesteni yoktur. Hazreti Süleyman ın Hatunu Belkıs, kah burada kah Edincik de otururdu. 18

19 Bandırma nın o yıllardaki geliģiminde PadiĢah ın Dergahı Ali ÇavuĢlarından HaydarçavuĢ un Bandırma ya yerleģmesi önemli bir etken olmuģtur. Bazı kaynaklarda Bandırma ya sürgün olarak gönderildiği belirtilen HaydarçavuĢ, sahilde kendi adını taģıyan bir cami, medrese, hamam, beģ ev, on dükkan yaptırmıģtır. Bu eserleri vakıf olarak Bandırma ya bırakan HaydarçavuĢ un bundan sonraki yaģamı konusunda herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. Bandırma, 1830 yılında Erdek ilçesi Kapıdağ bucağına bağlanmıģ, tanzimata kadar voyvodalıkla idare edilen Bandırma Tanzimatın ilanından sonra gerçekleģtirilen idari yapılanma ile Erdek ilçesine bağlı bir bucak olmuģtur yılında büyük bir yangın geçiren Bandırma nın tamamına yakını bu yangında harap olmuģtur. Yangın sonrası Bandırma kısa zamanda yeniden onarılmıģ, HaydarçavuĢ camii de on bir yılda kagir olarak yeniden yapılmıģtır Osmanlı- Rus savaģı sonunda, Kırım ve Romanya dan göç eden tatarların Bandırma ya yerleģtirilmesi Ģehirde bir canlanmaya ve nüfusunun artmasına neden olmuģtur. Bu geliģmeler sonrası Bandırma, 1879 yılında Karesi Sancağı na (Balıkesir) bağlı bir ilçe merkezi haline getiriliģ daha sonra Belediye teģkilatı kurulmuģtur yılı salnamesinde Belediyenin yeni seçilmekte olduğu belirtilmektedir yılı salnamesinde, Bandırma ile ilgili Ģu bilgiler yer almaktadır: Kaza Merkezi Marmara Denizi sahilindedir. 18 mahalle, 9031 nüfusludur. Kaza 5 cami-i Ģerif, 4 mescit, 5 kilise, 4 manastır, 3 hamam, 10 han, 15 fırın, 6 tabakhane, 14 yel değirmeni, 2 kiremit ocağı, 3 kireç ocağı, 3 eczane, 2 kıraathane, 60 kahvehane, 550 dükkan 200 mağaza, 2850 hane, 17 sübyan mektebi, 1 mektep-i iptidai ve rüģtiye, 2 gaz deposu, 1 baruthane, 1 un fabrikası, 1 askeri debboy, büyük vapur iskelesi, gene orada Belediye dairesi, bir telgrafhane ve hükümet konağı vardır. Bandırma iskelesi, ticaretgah bir mahal olup Karesi sancağının ithalat-ihracat baģlıca merkezdir. Dersaadet den (Ġstanbul) buraya hemen her gün vapurlar gelir, gider. Fakat haftada üç postası vardır. Karesi Sancağı nda üretilen madenler buradan doğruca Avrupa ya gönderilir. Dr. ġerafeddin MAĞMUMĠ, Bir Osmanlı Doktorunun Anıları adlı kitabında 1889 yılı Bandırmasını Ģöyle anlatıyor: Onsekiz mahalleden oluģup onbeģ yıl önce çıkan ve bir-iki mahalle dıģında ötekileri tamamıyla ortadan kaldıran yangın felaketinden sonra düzgün bir plan çizilerek ve onun gereğince Ģimdiki evler inģa edildiğinden araları birbirine paralel ve düzdür. Ġskele baģında ve Belediye Dairesi önünde yarım daire biçiminde bir meydancık olup kasabanın bütün sokakları buradan baģlar. Kasabayı tam ortasından keserek buraya varan birinci sınıf caddesi bu kadarcık bir yerde bulvar adına hak kazanıyor. Kasabaya dama tahtası biçimini veren sokakların tümü balık sırtı kaldırımla döģenmiģ olup tümünde yaya kaldırımları da vardır. Poyraz estiği zaman deniz tekneleri barınamadığından doğu yönüne metre uzunluğunda bir kordon inģasıyla liman yapılması yerel belediyeye verilmiģ ve Ģimdiye kadar 50 metrelik yere taģ dökülmüģtür. Liman ve rıhtımın inģasıyla Balıkesir e kadar bir de demiryolu uzatılacak olursa Bandırma nın ufak bir Ġzmir olacağına kuģku yoktur. 19

20 Kasabanın içinde yüksek ve taģ binalar olmayıp birçok cami içinde, iskele baģında ve orta cadde üstünde yeniden inģa edilen HaydarçavuĢ Camisi kasabanın tek bezeğidir. Bu süslü bina uzaktan tıpkı Ortaköy Camisini andırır bir biçimde ve resimde olup yıldırımsavarı ve taģ alemli minaresi de çok sevimlidir. Kasaba günden güne büyümekte ve imar edilmekte olup yerleģtirilen göçmenler tarafından Askerlik Dairesi nin bulunduğu yere kadar yeni evler yapılarak mahalleler oluģturulmuģ ve nazım plandan ayrılmayarak düzenli yerleģmenin sürdürüldüğü görülmektedir. Dr. ġerafettin MAĞMUMĠ nin bahsettiği Bandırma-Ġzmir demiryolu 1911 yılında hizmete girmiģtir. Daha önce Ġzmir-Soma arasında bulunan demiryolu, Fransız Robert ve Enklars firmaları tarafından Bandırma ya kadar getirilmiģtir. Ġzmir Kasaba Temdidi adı altında çalıģan bu demiryolu hattı, kapitülasyonların sona erdirilmesiyle D.D.Y. na devredilmiģtir. Birinci Dünya SavaĢı sıralarında Bandırma, Çanakkale Boğazının kapatılması ile bölgesel olarak büyük bir önem kazanmıģtır. Özellikle Çanakkale ye asker ve malzeme nakliyesi konusunda önemli bir rol oynamıģtır. Askeri ve ekonomik alandaki bu stratejik konum, nüfusun da artmasına neden olmuģtur. Cumhuriyet öncesi Bandırma da Türkler, Ermeni ve Rumlarla birlikte yaģıyordu. Türkler genelde tarımla uğraģırken Rum ve Ermeniler ticaret iģlemleri ile geçiniyorlardı MĠLLĠ MÜCADELEDE BANDIRMA: Mondros AteĢkes anlaģmasının imzalanmasından sonra, konumu nedeniyle Bandırma nın da iģgal edileceği tahmin ediliyordu. Bu nedenle, Bandırma da yaģayan Rum ve Ermenilerin olası taģkınlıklarından korunmak ve iģgale hazırlıklı bulunmak amacıyla Bandırma da da Cemiyet-i Ġslamiye adıyla bir örgüt oluģturulmuģtur. Bu örgüt, iģgale karģı halkın örgütlenmesi konusunda çok baģarılı olamamıģtır. Özellikle Rum ve Ermenilerin tavırları buna engel olmuģtur. Cemiyet-i Ġslamiye örgütü 15 Mayıs 1918 de Kuvvay-ı Milliye TeĢkilatı na katılmıģtır. Vasfi ġensözen in notlarında Kuvvay-ı Milliye Merkez heyetinin Ģu isimlerden oluģtuğu belirtilmektedir: Mülkübey Zade Mehmet Bey, Kepeklerli Mehmet Bey, Hafız Mustafa Efendi, Kemalmaz Zade Ġsmail Efendi, Karabekir Efendi, Kitapçı Mehmet Ali Efendi. Ġzmir in iģgal edilmesinden sonra, Bandırma da yaģayan Rumların Yunan ordusunun Bandırma yı da iģgal edeceği beklentileri daha da kuvvetlenmiģti. Bu amaçla Ģehrin çeģitli yerlerinde zafer takları yapılmıģtı. Ġlhan SELÇUK un YüzbaĢı Selahattin in Romanı adlı eserinde o günlerin Bandırması Ģöyle anlatılır: 21 Mayıs 1919 günü Bandırma ya geldiğimiz zaman, Ģehirde Yunan bayraklarıyla süslenmiģ zafer takları gördük. ġehri gezdiğimizde derin bir acıya gömüldük. Her yanda Venizelos un resimleri, Yunan bayraklı taklar ve sokaklarda Rumların sesleri Zito Venizelos 20

21 Ġkide birde uzaklardan görünen bir vapur dumanı üzerine Yunan donanması geliyor sanısıyla, Rumlar kıyıya sevinç çığlıklarıyla koģuyorlardı. Manisa daki 17. kolordu Komutanlığı na atanan ve buraya gitmek üzere Bandırma ya gelen Bekir Sami Bey, Bandırma nın bu durumu karģısında bir Ģeyler yapma gereği hissetmiģtir. Kendisi de aslen Manyas Haydar Köyünden olan Bekir Sami Bey, 22 Mayıs 1919 sabahı Yaveri YüzbaĢı Selahattin i göndererek, Bandırma da görevli tümen komutan vekilini kaldığı otele çağırmıģ ve ona Ģehirdeki Yunan bayraklarını toplatması emrini vermiģtir. Yarım saat sonra Ģehirdeki bütün Yunan bayrakları indirilmiģ ve Türk halkı da bu olayda askerlere yardımcı olmuģtur. Bekir Sami Bey ayni gün öğle namazından sonra halkı camide toplayarak bir konuģma yapmıģtır. YüzbaĢı Selahattin in Romanı nda camideki konuģmasında Ģunları söylediği aktarılmaktadır: Müslümanlar! Eğer bu camide çan görmek istemiyorsanız, eğer ailelerinizi Yunan palikaryalarının kucağında görmek istemiyorsanız, haydi silah baģına! Bugün ne hükümet ne devlet kalmıģtır. Devlet de siz, hükümet de sizsiniz! Ya düģmanları öldüreceğiz bu vatan bize kalacak; ya biz öleceğiz, bu vatanı alanlar burada tek bir Türk bulamayacak. Her yabancı bayrak düģmandır, yırtın ve yakın! Kemal Tahir in Yorgun SavaĢçı adlı eserinde de, Bekir Sami Bey in camide yaptığı konuģmada söylediklerini bir bildiri halinde yazdırarak Ģehrin çeģitli yerlerine astırdığı belirtilmektedir. Bildiride özetle Ģöyle denmektedir: Bandırmalılar,Dinimizde gavurla vuruģmak Tanrı buyruğudur....yurdu düģman bastı mı, Müslüman olanlar birleģip karģı çıkacak... Aramızdaki geçimsizlikleri unutacağız. KardeĢ olmanın zamanıdır. Sinmekte hiçbir fayda yok... Ben Bandırma milletini yiğit bilirim... Yunan yürümektedir arkadaģlar... Sevgili Bandırmamızın düģman ayağı altında kalmasını istemiyorsak, düģmanı uzaklarda karģılamalıyız. Herkes birbirini güçlendirsin temmuz 1920 tarihinde Yunanlılar tarafından iģgal edilen Bandırma 2 yıl 2 ay 15 gün iģgal altında kalmıģtır.bandırma da çok uzun yıllar Türklerle bir arada, kardeģçe yaģayan Ermeni ler ve Rum lar özellikle iģgal yıllarının son zamanlarında Türklere büyük baskılar ve iģkenceler yapmıģlardır. Büyük kurtarıcı Mustafa KEMAL ATATÜRK ün önderliğinde birer birer iģgalden kurtarılan Anadolu toprakları özgürlüğün doyumsuz tadını yaģıyorlardı Bandırma da daha fazla kalamayacaklarını anlayan ve Anadolu dan gelen Türk ordusunun zafer haberleriyle telaģa kapılan Yunanlılar, önceden Mamun bahçelerinin bulunduğu bölgede topladıkları erkekleri ve çocukları 16 Eylül günü eski HaydarçavuĢ Camiine kapatmıģlardır. Camiye koydukları bombalarla masum insanları acımasızca katletmeyi planlayan iģgalciler, Ģehri yakarak Erdek te bekleyen gemilerle kaçmak üzere yola çıkmıģlardır. DüĢmanı kovalayan ordumuz Bugün Ayyıldıztepe Son KurĢun Anıtı nın bulunduğu bölgede düģmanla savaģa baģlamıģtır. Burada yaģanan Ģiddetli çarpıģmalarda, Kocaeli Grubu Kumandanlığı na bağlı 61. Alay Komutanı Yarbay Vecihibey baģta olmak üzere toplam 80 askerimiz Ģehit olmuģtur. Vatanımızın her karıģ toprağı gibi Bandırma da Ģehit kanlarıyla sulanarak 17 Eylül 1922 tarihinde iģgalden kurtarılmıģ, düģman yenilmiģ ve zafer kazanılmıģtır. Ayyıldıztepe deki çarpıģmalarda bulunan Mehmet Ali OĞUZ, o günü Ģöyle anlatıyor: 21

22 17 Eylül 1922 tarihinde Ģafak vakti Bandırma ya vardık. Emir beklemeden Bandırma ya girdik. Bandırma yanıyordu. Ġki arkadaģ iskeleye doğru indik. Yunan askerleri bağrıģıp kaçıģıyorlardı. KoĢa koģa Ayyıldıztepe ye geldik. Alay harbe baģlamıģtı, biz de katıldık. Ayyıldıztepe de bir tümsek vardı. Yunanlılar tepede biz aģağıda idik. ÇarpıĢma iki saat kadar devam etti. Alay komutanı Hasan Vecihibey adında bir kurmay kaymakamdı. Alay komutanı benim yanımda bir kayayı siper almıģtı. Biz ayakta idik. ÇarpıĢmalar sırasında alay komutanı baģına bir kurģun yedi ve orada Ģehit oldu. Bandırma körfezinden KelheĢ, Erdek Körfezi nden Averof zırhlısı bize ateģ ediyordu. Yunanlıları kovaladık, Bandırma kurtulmuģtu. Bu zafer, KurtuluĢ SavaĢımızda düģmanla yaģanan son silahlı çarpıģmalar sonucu elde edildiği için ayrı bir önem taģımaktadır. ĠĢgalden en son kurtulan Edincik ve Erdek, silahlı çarpıģmalar yaģanmadan kurtarılmıģtır. Hasan Tahsin in ilk kurģunuyla baģlayan KurtuluĢ SavaĢımız, Bandırma Ayyıldıztepe de yaģanan çarpıģmalarda düģmana sıkılan son kurģunla, zaferle sonuçlanmıģtır. KurtuluĢ SavaĢımızın son Ģehitleri olan kahramanlar için, Cumhuriyetimizin 50. yıldönümü nedeniyle bir anıt yapılması gündeme gelmiģ ve 1972 yılında Bandırma da bu konuyla ilgili bir dernek kurulmuģtur. Ġstanbul Teknik Üniversitesi ġehir Plancılığı Öğretim Üyelerinden Prof. Dr. Gündüz ÖZDEġ e bununla ilgili bir proje hazırlatılmıģ, projenin ilk bölümü olan çatılmıģ silahlardan oluģan bu anıt Bandırmalıların katkıları ve Ankara dan gönderilen yardım ile 1974 yılında tamamlanmıģtır. Anıtın bu bölümünde 28 metre çaplı daire bir zemin üzerinde 25 metre yüksekliğinde 8 adet çatılmıģ silah bulunmaktadır. ÇatılmıĢ silahlar; KurtuluĢ SavaĢı nda son kurģunların atıldığını, zaferin kazanıldığını, vatanın kurtulduğunu, silahların iģinin bittiğini, artık barıģ zamanı olduğunu simgelemektedir. Projenin tamamı bu anıttan ibaret değildir. Projede ayrıca; 19 Mayıs tan baģlayarak KurtuluĢ SavaĢımızın önemli adımlarının anlatıldığı panolar, müze, kafeterya, idari bina ve otopark bulunmaktadır. Projenin diğer bölümleri bugüne kadar yapılmamıģtır. Projede yer alan panolar Ģunlardır: 19 Mayıs Erzurum Kongresi Sivas Kongresi Ġsyanlar 1. Ġnönü SavaĢı 2. Ġnönü SavaĢı Sakarya Meydan Muharebesi Dumlupınar Muharebesi BaĢkomutanlık Meydan SavaĢı Ġzmir in KurtuluĢu Bandırma nın KurtuluĢu Anıt, bu pano ve kabartmalar ile bir bütün olarak anlamını tamamlayacaktır. KurtuluĢ SavaĢı nın bütün aģamaları anlatıldıktan sonra 17 Eylül de Bandırma da atılan son kurģunlar, kazanılan zafer ve savaģın bitimi ile birlikte silahlar çatılacaktır. Anıtın 1974 yılında yapılan çatılmıģ silahlardan oluģan bölümü, zamanla yıpranmıģ, bazı bölümlerde betonların dökülmesi nedeniyle demirler açığa çıkmıģtır. 22

23 Anıtın bu kötü görünümünü ortadan kaldırmak amacıyla Valilik, Kaymakamlık ve Belediye BaĢkanlığı nın iģbirliği ile 2002 yılında bir onarım çalıģması yapılmıģtır. Onarımdan sonra da uzaktan rahatlıkla görülebilmesi için anıt beyaz yol boyası ile boyanmıģ, anıt zemini mermerle kaplanmıģ, anıta çelenk sunulması için platform ve buradaki çarpıģmalarda Ģehit olan 80 Ģehidimizin isimlerinin yer aldığı kitabeler yapılmıģtır. Anıtın geceleri de tüm heybetiyle görülebilmesi için özel aydınlatma sistemi kurulmuģtur. Anıt geceleri sürekli aydınlatılmaktadır EKONOMĠK DURUMU Bandırma ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayanır. Tarıma bağlı gıda sanayi, kimya sanayi, tarım ve yem makineleri ve ticaret sektörleri ise ekonomide ağırlıklı yer tutar. Tarımsal üretimde; buğday, domates, kavun, arpa, ayçiçeği, pamuk, çeltik, nohut, fasulye ve mısır gibi ürünlerle elma, üzüm ve zeytin gibi meyveler baģlıca ürün kalemlerini oluģturmaktadır. Tarım topraklarının %65 i tarla tarımına, geriye kalanı ise bağ, bahçe ve sebze tarımına ayrılmıģtır. Verimli arazi yapısı ve uygun iklim Ģartları tarımın yanında hayvancılık için de elveriģli ortam sağlamaktadır. Ġlçede kurulu Merinos Üretme Çiftliği nde damızlık koç ve koyun üretilirken, koyunculuk, tavukçuluk ve sığırcılık konularında bakım, ıslah ve verim çalıģmaları yapılmaktadır. Marmara Denizi kıyılarında ve Manyas Gölü nde balıkçılık yapılmaktadır. Bölge, su ürünlerinin, yoğurt ve peynir gibi süt ürünlerinin, tavuk eti ve yumurta gibi hayvansal ürünlerin değerlendirilmesi ve zeytin iģleme tesislerinin kurulması ile önemli bir düzeye ulaģmıģtır. Hayvancılık sektörünün ihtiyacı olan yem sanayi ile tarım aletlerini imal eden sanayi kolları büyük bir geliģme göstermektedir. H.Ö. Sabancı Holding A.ġ. ve Österreichische Elektrizitätswirtschafts-Aktiengesellschaft (Verbund) ortaklığı olan Enerjisa, 919 MW kurulu güçdeki Enerjisa Bandırma Doğalgaz Santrali projesinin yapımına baģlandı. Enerjisa, Bandırma Doğalgaz Santrali'nin 2010 yılında faaliyete geçebilmesi için gerekli olan ekipman ve mühendislik kapasitelerini A-TEC PPS-Mitsubishi Heavy Industries konsorsiyumu nezdinde rezerve ederek projenin en kısa sürede tamamlanmasını güvence altına alıyor. Elektrik üretim lisansı için Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'na (EPDK) baģvurusu yapılmıģ olan Enerjisa Bandırma Doğalgaz Santrali'nin tüm yasal prosedürlerinin tamamlanması ve gerekli izinlerin alınması için gerekli çalıģmalar baģlatıldı. 23

24 Etibank Boraks ve Asit Fabrikaları yaptıkları ihracat ve istihdam kapasitesi ile ilçenin en büyük sanayi kuruluģudur. BagfaĢ Bandırma Gübre Fabrikaları Aġ ülkemizin en büyük entegre kimyevi gübre üreticisidir. Etibank ve BagfaĢ ile baģlayan kimya sanayi yatırımlarını 80 li yıllarda sağlanan teģvik ve yatırım indirimleri ile gıda sektöründe ve bu sektörü destekleyen makine-ekipman imalatı ile ilgili yatırımlar izlemiģtir. Bandırma da üretilen ürünler içinde; kimyevi maddeler, un, yem, çırçır, çeltik, bitkisel yağ, damızlık civciv, piliç eti, yumurta, salça, dondurulmuģ su ürünleri, yer döģemeleri, kiremit, tuğla, mermer-granit, sentetik çuval, maya, elektrik panoları, tıbbi malzeme olarak sıralanabilir KÜLTÜR YAPISI Eğitim düzeyindeki geliģmiģlik, Bandırma nın sosyal ve kültürel yaģamına da büyük canlılık kazandırmaktadır. Bandırmalılar yıl boyunca sergi, panel, konferans, konser, gösteri gibi çeģitli kültür ve sanat olaylarını izleme olanağı bulmaktadır. Ayrıca her yıl Haziran ayı içersinde Belediye tarafından düzenlenen Uluslararası Bandırma KuĢcenneti Kültür ve Turizm Festivali, kentin Kültürel yaģamında özel bir yere sahiptir. Bandırma da bölgemizden ve özellikle Pers Satraplığı nın merkezi olan Daskyleion (Ergili) da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan eserlerin sergilendiği Arkeoloji Müzesi bulunmaktadır. ÇalıĢmaları halen devam eden Daskyleion kazıları, Bandırma nın gelecekteki önemli antik değerlerini ortaya çıkaracaktır. Bu çalıģmalar Bandırma nın turistik değerlerine, Kyzikos antik kenti kalıntıları ile birlikte yeni değerler kazandıracaktır. Bandırma ġehir merkezinde, tarihi değer taģıyan çok sayıda yapı bulunmaktadır. GeçmiĢin izlerini bugünlere ulaģtıran bu yapıların önemlileri Ģunlardır: HaydarçavuĢ Camii HaydarçavuĢ ÇeĢmesi Öğretmenevi Binası Eski Askerlik ġubesi Binası Dekanlık Binası Eski Ġskele Binası Yeni Kütüphane Binası (Eski Tekel Binası) Çelikspor Lokali (Eski Gar Binası) Sunullah Camii Bandırma Ġlköğretim Okulu Binası Hükümet Konağı Ulu Camii Bandırma folklor yönünden de zengin bir birikime sahiptir. Yöreye özgü gelenek ve göreneklerin bazıları hala yaģatılmaktadır. Bandırma genelde göç alan bir yerleģim merkezi olduğu için, göçle gelen ailelerin gelenekleri Bandırma da yaģatılmaktadır. Gelenek ve görenekler daha çok bölgesel özellik göstermektedir. Sadece Bandırma ya özgü gelenekler çok bilinmemektedir. 24

25 Evlenme: Önceden haber verilerek kız evine dünürcü gönderilir. Dünürcüler kız evine çiçek ve çikolata getirir. Genelde aile büyüklerinin ve çok yakın akrabaların (amca, ağabey, kardeģ, hala, teyze v.s.) katılımıyla yapılan kız isteme töreninde, damat adayının babası ya da bir büyüğü tarafından gelin adayı babasından istenir. Kızın verildiğinin ifadesi olarak damat adayının yakınlarına mendil verilir. Ertesi gün, söz alıģveriģi için taraflar buluģur ve karģılıklı olarak birbirleri için (kız tarafı damat için, erkek tarafı gelin için) alıģveriģ yaparlar. Alınan hediyeler yakınlara ve tanıdıklara gösterilir. Daha sonra kararlaģtırılan bir günde, erkek tarafı yakın akrabalarla birlikte kız için alınan söz hediyelerini söz bohçası ile kız evine götürür. Hediyeler bırakılır ve söz yüzükleri takılır. Kız tarafı da hediyeleri erkek tarafına verir. Daha sonra taraflarca kararlaģtırılan bir günde niģan alıģ veriģi yapılır. Söz alıģ veriģinde olduğu gibi taraflar yine karģılıklı olarak birbirlerine hediyeler alırlar. NiĢan alıģveriģi daha kapsamlıdır. NiĢan alıģ veriģi de ailelerden katılımlarla topluca yapılır. Sözde olduğu gibi niģanda alınan hediyeler de akraba ve yakınlara gösterilir. KararlaĢtırılan niģan gününde erkek tarafı niģan bohçası ile kız için alınan hediyeleri kız evine getirir, kız tarafı da damat için alınan hediyeleri erkek tarafına verir. Daha sonra topluca niģan töreninin yapılacağı yere gidilir. NiĢana her iki tarafın da tüm akraba ve tanıdıkları çağrılır. NiĢanda, gelin ve damat adaylarına hediyelerin takıldığı takı töreni, ikram ve eğlence yapılır. Bandırmalı Güzelim adıyla ünlenen Bandırma türküsünün sözleri Ģöyledir. Acı biberim acı Ateşe koydum sacı Şimdiki kızlar kaçıyor Bandırmalı güzelim Nedir bunun ilacı? El edersem eve gel Göz edersem cama gel Hiçbir şeyler bilmezsen Bandırmalı güzelim Al testiyi suya gel Penceresi tül perde Perdenin ucu yerde Yürek oynar can titrer Bandırmalı güzelim Seni gördüğüm yerde Bandırma doğumlu olan tanınmıģ kiģilerin bazıları Ģunlardır: Salah BĠRSEL : Şair-Yazar ġevket ALTUĞ : Tiyatro-Sinema sanatçısı Bedii Faik AKIN : Gazeteci-Yazar Orhan ĠSLĠMYELĠ: Karikatürcü Ali ACAR : Kıkpınar başpehlivanı Sabri ACAR : Kırkpınar başpehlivanı Ġzzet AltınbaĢ : Bestekâr 25

26 2.2.7.TURĠZM DURUMU Ülkemizin doğal güzellikleri arasında ayrı bir yeri olan Bandırma KuĢcenneti Milli Parkı, KuĢgölü nün kuzeydoğu kıyılarında yer alır. Bandırma-Balıkesir karayolunun 15. kilometresinden güneye sapan 3 kilometrelik bir yolla KuĢcenneti ne ulaģılır. 26

27 KuĢcenneti nin Milli Park olarak ayrılmasının tek nedeni, barındırdığı kuģ topluluklarıdır. KuĢcenneti Ülkemizdeki milli parklar içinde en küçük olanıdır. Küçüklüğüne rağmen,kuģcenneti en çok ziyaretçi çeken milli parklarımızdan birisidir. Bandırma KuĢcenneti nin bugünkü yeri Prof.Dr.Curt Kosevig ve eģi Leonore tarafından 1 Nisan 1938 tarihinde keģfedilmiģtir. Buraya KuĢcenneti adını veren Kosswing in çalıģmaları sonucunda doğayı sevenler arasında bu güzel cennetin değeri kısa zaamanda anlaģılmıģ, 1952 yılında ise Ġ.Ü. Hidrobiyoloji Enstitüsü tarafından buraya bir inceleme istasyonu kurulmuģtur 1959 yılında Milli Park enstitüsüne alınan Bandırma KuĢcenneti bundan sonra gerçekleģtirilen etkili koruma ile daha da geliģmiģtir. Buradaki kuģ topluluklarında önemli artıģlar olmuģtur. Bunun sonucunda da, yapılan baģvuru üzerine Avrupa Konseyi tarafından 1976 yılında A sınıfı diploma ile ödüllendirilmiģtir. Ġyi korunan doğa parçalarına verilen A sınıfı diploması, daha sonra 1981, 1986, 1991 ve 1996 yıllarında yenilenmiģtir. 27

28 KuĢcenneti nde 1975 Haziranına kadar 138 kuģ türünün varlığı tespit edilmiģtir. Daha sonra çeģitli zamanlarda yapılan sayımlar sonucunda yapılan sayımlar sonucunda bu rakam 255 e çıkmıģtır. KuĢ türlerinden 66 tanesi Milli Parkta düzenli olarak her yıl kuluçka topluluğuna katılmaktadır. Geri kalanlar ise, göçler sırasında KuĢcenneti ne uğramaktadır. KuĢcenneti Milli Parkı, Marmara Bölgesi nin ılıman iklimi içerisinde ve kıtalar arası göç yolları üzerinde kuģların vaz geçilmez uğrak yeridir.kuģlar göç yerlerine gidiģ ve dönüģlerinde KuĢcennetine misafir olur, dinlenir, karınlarını doyurarak yollarına devam ederler. KuĢcenneti nde konaklama zamanları türlerine göre 1 saatle 1 ay arasında değiģmektedir.bir yılda KuĢcenneti ne gelen kuģ sayısının 2-3 milyon kadar olduğu tahmin edilmektedir. KuĢcenneti Milli Parkı nda, tanıtım vitrinin yer aldığı bir müze bulunmaktadır. KuĢcenneti Milli Park ını her yıl ortalama 67 ayrı ülkeden 80 bin kiģi ziyaret etmektedir. Bandırma KuĢcenneti Milli Park ının geniģ kitlelere tanıtımının yapılabilmesi ve çevre kirliliği nedeniyle karģı karģıya kaldığı tehlikelere kamuoyunun dikkatinin çekilebilmesi amacıyla, 1987 yılından bu yana her yıl ULUSLARARASI BANDIRMA KUġCENNETĠ KÜLTÜR VE TURĠZM FESTĠVALĠ adıyla bir festival düzenlenmektedir. 28

29 PEST ANALĠZĠ (Politik, Ekonomik, Sosyal, Teknolojik Çevre DeğiĢkenleri ) POLĠTĠK EĞĠLĠMLER Çocukların değiģik ihtiyaçlarına, doğal yeteneklerine ve ilgi alanlarına odaklanma Erken eğitimin çocukların geliģimi ve örgün eğitimdeki baģarıları üzerindeki önemli etkilerinin uluslar arası farkındalığındaki artıģ Toplumun, eğitime ve öğretime eriģebilirlik hakkında zorunlu eğitimi aģan beklentileri Eğitimdeki baģarı seviyesinin OECD ülkelerine göre düģük olması Kamu yönetimi reformu çalıģmaları BĠLGĠ VE EKONOMĠ EĞĠLĠMLERĠ Bilginin, refaha ve mutluluğa ulaģmada ana itici güç olarak belirmesi, Toplum kelimesinin anlamında, internet kullanımı sonucunda meydana gelen değiģiklikler, ÇalıĢanlarda değiģik becerilerin ve daha fazla esnekliğin aranmasına yol açan küreselleģme ve rekabetin gittikçe arttığı ekonomi, Ġstihdamda geleneksel alanlardan bilgi ve hizmet sektörüne kayıģ, Vasıfsız iģlerdeki düģüģ ve istihdam için gerekli nitelik ve becerilerdeki artıģ, Kariyer yönü ve istihdamda değiģiklikler içeren yeni kariyer yapıları ĠĢgücünde yarı-zamanlı iģgücü oranının artması, SOSYAL EĞĠLĠMLER Kentlerin hızla geniģlemesi, tesisleģmesi ve bunun yol açtığı yeni okullara olan talebin artması, Yeni istihdam tarzları, artan hareketlilik ve yoksulluktaki yeni yoğunlaģma etkisiyle değiģen aile yapısı ve sosyal yapı, Birçok geleneksel sosyal yapının etkisinin azalması, Yabancı dil konusunda taleplerin artması ile beraber dil ihtiyacının ortaya çıkması TEKNOLOJĠK EĞĠLĠMLER Teknolojinin ilerlemesinin ve benimsenmesinin artması Bilginin hızlı üretimi, eriģilebilirlik ve kullanılabilirliğinin geliģmesi Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve etkileģim/paylaģım olanakları Teknoljinin kullanım amacına yönelik tehditler 29

30 KURUMDA VERĠLEN HĠZMETLERE AĠT ĠSTATĠSTĠKÎ BĠLGĠLER Nüfusu bin olan ilçemizde 40 i ilköğretim okulu,1 i anaokul,13 orta öğretim kurumu olmak üzere toplam 53 resmi okul bulunmaktadır. Ġlçe merkezindeki 9 ilköğretim ve 3 orta öğretim kurumumuz ikili öğretim yapmaktadır. Yeni okullarda dâhil toplam 565 tane derslik bulunmaktadır. Bu dersliklerin 208 ü ortaöğretimde kalan 357 si ise ilköğretim kurumlarındadır Eğitim Öğretim yılında Enerjisa Fen Lisesi faaliyete baģlamıģtır. Ġlçemizde 2 ilköğretim ve 1 lise olmak üzere 3 özel eğitim kurumu bulunmaktadır. Bu kurumlarımızda toplam 42 derslik bulunmaktadır. Öğretim Yılı ve Eğitim Seviyesine Göre Net OkullaĢma Oranları (%) Öğretim yılı Ġlköğretim Ortaöğretim Toplam Erkek Kadın Toplam Erkek Kadın 2001/ ,40 96,20 88,45 48,11 53,01 42, / ,77 92,29 87,16 56,63 61,13 51, / ,13 92,25 87,93 56,51 60,71 52, / ,37 98,53 96,14 58,56 61,17 55, / ,49 96,99 95,97 58,52 60,63 56,30 Kaynak: Milli Eğitim Ġstatistikleri,

31 ĠLKÖĞRETĠM Ülkemizde ilkoğretim 6 14 yaģ grubunu kapsayacak bir Ģekilde kesintisiz 8 yıldır. Ġlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genel amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarak; Her çocuğa iyi bir vatandaģ olmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranıģ ve alıģkanlıkları kazandırmak, onu milli ahlak anlayıģına uygun olarak yetiģtirmek, Öğrencileri ilgi, istidat ve kabiliyetleri yonunden yetiģtirerek hayata ve üst öğrenime hazırlamaktır. Ġlkoğretimin son ders yılının 2. yarısında öğrencilere, ortaöğretimde devam edebilecekleri okul ve programların hangi mesleklerin yolunu açabileceği ve bu mesleklerin kendilerine sağlayacağı yaģam standardı konusunda tanıtıcı bilgiler vermek uzere rehberlik servislerince gerekli çalıģmalar yapılır. Ġlköğretimde Yıllar Ġtibariyle Okul, Derslik ve Öğretmen Sayıları Eğitim yılı Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı * * i sözleģmeli öğretmen. Kaynak: Milli Eğitim Ġstatistikleri, yılında MEB istatistiklerine göre Türkiye geneli ilköğretimde net okullaģma oranı %96.49 dur. Okul sayısı , derslik sayısı , öğrenci sayısı öğretmen sayısı ise toplamda (kadrolu + sözleģmeli) dir. Ġlköğretim rakamlarına baktığımızda ü l k e mi z g e n e l i n d e derslik baģına 34 öğrenci düģmekte iken ilçemizde bu sayı 47 öğrencidir. Ġlçemizde yıllarına bakılırsa bu oran okul sayısı 43, derslik sayısı 314, öğrenci sayısı 14,713 öğretmen sayısı ise toplamda (kadrolu + sözleģmeli) 773 dür. Bu d a d e r s l i k b a Ģ ı n a 4 6 ö ğ r e n c i d e me k t i r ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI OKUL SAYISI YILLAR ġehġr KASABA-KÖY TOPLAM TABLO

32 SAYI İLKÖĞRETİM OKULLARI SAYISI YIILAR şehir kasaba-köy toplam GRAFĠK ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM YAPAN ĠLKÖĞRETĠM OKULLARIMIZ OKUL ADI Bandırma Ġ.Ö.O. Cumhuriyet Ġ.Ö.O. Marmara Ġ.Ö.O. Evyapan Ġ.Ö.O. Hürriyet Ġ.Ö.O. ÖĞRENCĠ SAYISI DERSLĠK SAYISI DERSLĠK BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI ġube SAYISI ġube BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI DERSLĠK ĠHTĠYACI , , , , , , , , ,19 8 Fatih Ġ.Ö.O , ,08 12 Vecihibey , ,50 12 Ġ.Ö.O. Zübeyde , ,30 10 Hanım Ġ.Ö.O. ġehit , ,47 14 Süleymanbey Ġ.Ö.O. YĠBO TOPLAM , , TABLO

33 Ġlçemizde toplam 40 ilköğretim okulu bulunmakta bunların 9 tanesi ikili öğretim yapmaktadır eğitim oğretim yılı itibariyle ilçe genelinde 9 adet ilkoğretim okulunda ikili eğitim verilmektedir. Ġkili eğitim verilen okullardaki öğrenci sayısı 7714 olup, ikili eğitimin toplam ilkoğretim okulu içindeki payı %21 dir. ikili öğrenimin tekli öğrenime oranı ikili öğretim tekli öğretim 21% 79% GRAFĠK ĠL GENELĠ Normal Öğretim 458 ( % 90) Ġkili Öğretim 51 ( % 10) 33

34 YILLARA GÖRE ĠLKÖĞRETĠM OKULLARI KARġILAġTIRMALI VERĠLER YILLAR ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLÇE Toplam öğretmen sayısı Toplam öğrenci sayısı Derslik sayısı Derslik başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı TABLO SBS ĠLÇE DEĞERLENDĠRMESĠ Kız Erkek Kız Erkek Kız Erkek Öğrenci Sayısı Sınava Giren Toplam Öğrenci Sayısı ( Kız +Erkek ) Kazanan öğrenci sayısı Genel Başarı Oranı ( % ) %49,72 %44,04 %52,5 TABLO

35 ĠLKÖĞRETĠM GENEL ĠSTATĠSTĠKĠ VERĠLERĠ ÖĞRENCĠ SAYISI ÖĞRETMEN SAYISI 817 4/B SÖZLEġMELĠ ÖĞRETMETMEN SAYISI 53 DERSLĠK SAYISI 357 OKUL SAYISI 40 TEKLĠ ÖĞRETĠM YAPAN OKUL SAYISI 31 ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM YAPAN OKUL SAYISI 9 DERSLĠK BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI 45 MERKEZDE 12 DERSLĠKLĠ 9 ĠLKÖĞRETĠM OKULUNA ĠHTĠYAÇ VARDIR. Ġlçemizde bulunana yatılı bölge okulunda 461 erkek,369 kız öğrenci olmak üzere toplam 830 öğrenci öğrenim görmektedir eğitim-öğretim yılında yatılı öğrenci kapasitesi 136 olup 95 öğrenci yatılı olarak öğrenim görmüģtür LĠSE VE DENGĠ OKULLAR Ortaöğretim, ilköğretime dayalı en az 4 yıllık öğrenim veren genel, mesleki ve teknik kurumların tümünü kapsar. Ġlköğretimi tamamlayan ve ortaöğretime girmeye hak kazanan her öğrenci ortaöğretime devam etmek ve ortaöğretim imkânlarından ilgi, istidat ve kabiliyetleri ölçüsünde yararlanma hakkına sahiptir. Ortaöğretimin amaç ve görevleri, Milli Eğitimin genel amaç ve temel ilkelerine uygun olarak; 35

36 Bütün öğrencilere ortaöğretim seviyesinde asgari ortak bir genel kültür vermek suretiyle onlara kiģi ve toplum sorunlarını tanıtmak, çözüm yollarını aramak ve yurdun ekonomik ve sosyal kültürel kalkınmasına katkıda bulunmak bilincini ve gücünü kazandırmak, Öğrencileri çeģitli program ve okullarda ilgi, istidat ve kabiliyetleri doğrultusunda yüksek yüksek öğretime ve hayata hazırlamaktır. Ortaöğretim, çeģitli programlar uygulayan liselerden oluģur. Belli bir mesleki programa ağırlık veren okullar teknik lise, meslek lisesi Ģeklinde adlandırılır. Ortaöğretimde; Ülkemiz genelinde yılı okul sayısı 8.675, derslik sayısı , öğrenci sayısı , öğretmen sayısı (kadrolu + sözleģmeli) tür. Ortaöğretimdeki rakamlara göre derslik baģına düģen öğrenci s a y ı s ı 35 olarak h e s a p l a n ma k t a d ı r. Ancak BüyükĢehirlerde özellikle yoksul ailelerin yaģadığı semtlerdeki sınıf mevcutları bu rakamın çok üzerindedir. Ġlçemiz durumuna bakıldığında 13 ortaöğretim kurumunda 468 öğretmen görev yapmakta; 7233 öğrenci,210 derslikte öğrenim görmekte olup derslik baģına düģen öğrenci sayısı 37 dir. Enerjisa Fen Lisemiz ise yılında 52 öğrenci ile eğitim öğretime baģlamıģtır. Ortaöğretimde Yıllar Ġtibariyle Okul, Öğrenci ve Öğretmen Sayıları Eğitim yılı Okul Sayısı Öğrenci Sayısı Öğretmen Sayısı * * i sözleģmeli öğretmen. Kaynak: Milli Eğitim Ġstatistikleri,

37 ĠLÇEMĠZDEKĠ LĠSE VE DENGĠ OKULLARIN SAYISI YILLAR ġehġr KASABA-KÖY TOPLAM TABLO ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM YAPAN ORTA ÖĞRETĠM KURUMLARIMIZ OKUL ADI ÖĞRENCĠ SAYISI DERSLĠK SAYISI DERSLĠK BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI ġube SAYISI ġube BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI Kemal , ,00 16 Pireci Lisesi Ticaret , ,38 18 Meslek Lisesi Kız Teknik , ,92 13 ve Meslek Lisesi ġehit , ,68 10 Mehmet Gönenç lisesi TOPLAM , ,81 57 TABLO DERSLĠK ĠHTĠYACI 37

38 eğitim öğretim yılı itibariyle ilçe genelinde 13 adet ortaöğretim okulundan 3 tanesinde ikili eğitim verilmektedir. Ġkili eğitim verilen okullardaki öğrenci sayısı 7714 olup, toplam ortaöğretim okulu icindeki payı %25 dir ikili öğretim yapan orta öğretim kurumlarının tekli öğrenim yapan kurumlara oranları ikili öğrenim 25% tekli öğrenim 75% GRAFĠK

39 YILLARA GÖRE ORTAÖĞRETĠM OKULLARI KARġILAġTIRMALI VERĠLER TABLOSU YILLAR ÖĞRETMEN ÖĞRENCİ İLÇE Toplam öğretmen sayısı Toplam öğrenci sayısı Derslik sayısı Derslik başına düşen öğrenci sayısı Öğretmen başına düşen öğrenci sayısı / EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILLARI LĠSE 1. SINIFA KAYIT YAPTIRAN ÖĞRENCĠ SAYILARI KARġILAġTIRMASI OKUL ADI ANADOLU LĠSELERĠ DĠĞER LĠSELER TOPLAM LĠSE 1 KAYIT TABLO % 80% 60% 40% 20% 0% ANADOLU LİSELERİ DİĞER LİSELER TOPLAM LİSE 1 KAYIT GRAFĠK

40 KARġILAġTIRMALI ORTAÖĞRETĠME DEVAM EDEN ÖĞRENCĠLERĠN DAĞILIMI TABLOSU EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI TABLO Ġl genelinde okullaģma oranı yılında %79,62 ye düģmüģtür. Bu rakam Türkiye genelinde %62,21 dir. Ġlçemiz genelinde ise bu oran için % , verilerine göre ise %91,291 dir. Türkiye geneline baktığımızda ilçemiz çok iyi durumda gözükmektedir 40

41 LYS BĠLGĠLERĠ Sınava giren öğrenci sayısı Sınav sonucu yerleģen öğrenci sayısı YerleĢme yüzdesi (%) Sınava giren öğrenci sayısı Sınav sonucu yerleģen öğrenci sayısı Tablo YerleĢme yüzdesi (%) Sınava giren öğrenci sayısı Sınav sonucu yerleģen öğrenci sayısı YerleĢme yüzdesi (%) Anadolu , , ,24 liseleri Genel , , ,00 liseler Meslek , , ,02 liseleri Özel lise Birçok puan türünde 3, 4, 5, 6 ve 8. sıralarda yer alan Bandırma ilçesi TS-1 ve TS-2 de 11. olmuģtur. Ayrıca Bandırma ilçemizden 2 okulumuz il genelinde ilk 10 okul arasına girmiģtir. Bandırma Anadolu Öğretmen Lisesi YGS-1 ve YGS-2 de 5., YGS-3 ve YGS- 4 de 4., YGS-5 ve YGS-6 da 5. sırada yer almıģtır. Bandırma Anadolu Lisesi ise YGS-2 de 7., diğer YGS sınavlarında ise 8. olmuģtur. 41

42 ORTAÖĞRETĠM GENEL ĠSTATĠSTĠKĠ VERĠLERĠ ÖĞRENCĠ SAYISI 7233 ÖĞRETMEN SAYISI 455 OKUL SAYISI 13 DERSLĠK SAYISI 208 TEKLĠ ÖĞRETĠM YAPAN OKUL SAYISI 9 ĠKĠLĠ ÖĞRETĠM YAPAN OKUL SAYISI 4 DERSLĠK BAġINA DÜġEN ÖĞRENCĠ SAYISI DERSLĠKLĠ OKULA ĠHTĠYAÇ VAR TABLO OKUL SAYISI GENEL TOPLAMI YILLAR ġehġr KASABA-KÖY ÖZEL ÖZEL LĠSE TOPLAM ĠLKÖĞRETĠM TABLO

43 70 GENEL OKUL SAYILARI şehir kasaba-köy özel ilköğretim özel lise toplam GRAFĠK ÖĞRETMEN SAYILARI YILLAR ĠLKÖĞRETĠM ORTAÖĞRETĠM YAYGIN EĞĠTĠM ĠLÇE MĠLLĠ EĞĠTĠM ÖZEL ÖĞRETĠM TOPLAM TABLO

44 İLÇEMİZDEKİ ÖĞRETMEN SAYILARI İLKÖĞRETİM ORTAÖĞRETİM YAYGIN EĞİTİM İLÇE MİLLİ EĞİTİM ÖZEL ÖĞRETİM TOPLAM GRAFĠK ÖĞRETMENİN GÖREV ÖĞRETMEN KADRO DURUMU YAPTIĞI OKUL VEYA KURUM ASİL SÖZLEŞMELİ TOPLAM OKUL ÖNCESİ EĞİTİM İLKÖĞRETİM( Birinci Kademe) İLKÖĞRETİM ( İkinci Kademe) ORTAÖĞRETİM (GENEL LİSE) ANADOLU LİSESİ ORTAÖĞRETİM(Mesleki ve Teknik Lise) ÖZEL EĞİTİM VE REHBERLİK 9 9 MESLEKİ EĞİTİM MERKEZİ HALK EĞİTİM MERKEZİ 8 8 TABLO

BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014

BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014 BALIKESĠR BELEDĠYESĠ STRATEJĠK PLANI 2009-2014 Belediyenin Adı Balıkesir Belediyesi Belediyenin Adı KuruluĢ Yılı 1864 Nüfusu (2000) 215.436 Nüfusu (2007) 241.404 Nüfusu (2008) 247.072 Belediye Sınır Alanı

Detaylı

K A R A R. Yapılan müzakeresinde;

K A R A R. Yapılan müzakeresinde; 3399999999999 9333333 0 1 ...Hususi İdareler (Özel İdareler) ve Belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre

Detaylı

2015-2019 Stratejik plan

2015-2019 Stratejik plan 2015-2019 Stratejik plan 2014 En mühim ve feyizli vazifelerimiz millî eğitim işleridir. Millî eğitimişlerinde mutlaka muzaffer olmak lazımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Eğitimdir

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü 1 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Silahtarağa Cad. KAĞITHANE / ĠSTANBUL Telefon

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2010 MALĠ YILI ĠDARĠ FAALĠYET RAPORU KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mahallesi Lalezar Sokak No: 1 KAĞITHANE / ĠSTANBUL

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ DİYARBAKIR SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 YILI STRATEJİK PLAN DĠYARBAKIR BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DĠYARBAKIR SU ve KANALĠZASYON ĠDARESĠ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ

Detaylı

ÖNSÖZ Op.Dr. Altınok ÖZ Belediye BaĢkanı

ÖNSÖZ Op.Dr. Altınok ÖZ Belediye BaĢkanı T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ 2010-2014 STRATEJĠK PLANI T.C. KARTAL BELEDĠYESĠ 2010-2014 STRATEJĠK PLANI ÖNSÖZ Ġnsan odaklı, Ģeffaf, katılımcı bir yönetim anlayıģıyla, halkın bütününü kucaklamak için yola çıktık.

Detaylı

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK

AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI. Mali Hizmetler Müdürlüğü. Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK AYDIN BELEDİYESİ 2010 2014 STRATEJİK PLANI Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme Birimi 2009 - ARALIK 1 / 162 Aydın Belediye Meclisi nin oybirliğiyle kabul ettiği, 10.12.2009 tarih, 215 sayılı kararı

Detaylı

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU

T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU T.C. SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞI SİVAS BELEDİYESİ 2014 FAALİYET RAPORU Mali Hizmetler Müdürlüğü Strateji Geliştirme ve Planlama Servisi Mart 2015 SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; Anadolu nun ortasında medeniyetlere

Detaylı

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri;

SUNUġ. Değerli Meclis Üyeleri; SUNUġ Değerli Meclis Üyeleri; ġehir hayatının her aģamasında belediyeye dair mutlaka bir görev alanı vardır. Doğumdan itibaren baģlayan belediyecilik hizmetleri kabre kadar sürekli devam eder. Hatta kabirlerin

Detaylı

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017)

TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) TOKAT TĠCARET VE SANAYĠ ODASI STRATEJĠK PLANI (2014-2017) 1 ĠÇĠNDEKĠLER 1. BÖLÜM : GĠRĠġ 3 Sayfa No. 2. BÖLÜM : STRATEJĠK PLANLAMA YAKLAġIMI 5 3. BÖLÜM : DURUM ANALĠZĠ.. 6 3.1- Tarihsel GeliĢim.. 6 3.2-

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2010 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika BirleĢik Devletleri AR-GE: AraĢtırma GeliĢtirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI

OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI 2014 OF TİCARET VE SANAYİ ODASI OF SANAYİ PROFİLİ VE ÜYE MEMNUNİYETİ ARAŞTIRMASI KISALTMALAR DİZİNİ AB: Avrupa Birliği ABD: Amerika Birleşik Devletleri AR-GE: Araştırma Geliştirme BBDK: Bankacılık Düzenleme

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2010 YILI İDARE FAALİYET RAPORU GİRESUN NİSAN 2011 Yaptıkları işin doğruluğuna inanan insanlar, çalışmalarının denetlenmesinden, karşı fikirler ortaya atılmasından ve tercihleri üzerinde münakaşa yapmaktan

Detaylı

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE

SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI SUSURLUK COMMODITY EXCHANGE SUSURLUK TĠCARET BORSASI 2014-2017 STRATEJĠK PLANI 1 MİLLİ EKONOMİNİN TEMELİ TARIMDIR. 2 BAġKANIN SUNUMU Susurluk Ticaret Borsası 2002 yılında kuruluģunu

Detaylı

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür.

Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Bir millet savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin kalıcı sonuçlar vermesi ancak irfan ordusuyla mümkündür. Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU....3

Detaylı

2012 YILI FAALĠYET RAPORU

2012 YILI FAALĠYET RAPORU 2012 YILI FAALĠYET RAPORU HAZIRLAYANLAR : Tekin ARIKAN Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanı Engin ERKMEN ġube Müdürü Levent TANSOY Memur Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı-Nisan 2013 içindekiler ÜST YÖNETĠCĠ

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014

T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI. Tekirdağ-Kasım 2014 T.C. TEKİRDAĞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ TESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 2019 STRATEJİK PLANI Tekirdağ-Kasım 2014 2 Yurt sevgisi ona hizmet ile ölçülür. 3 4 BAġKANIN MESAJI Ġlimizin temiz su ihtiyacını karģılayan

Detaylı

Sevgili Öğrencilerimiz;

Sevgili Öğrencilerimiz; I Ülkeleri müreffeh kılan eğitim ve eğitimin en önemli halkasını oluģturan üniversitelerin yapıtaģı, çıktısı bilgi ve iletiģimdir. Bugün artık bilgi ve iletiģim çağı gibi vasıfların yanında beklentiler

Detaylı

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

Kartal Belediye BaĢkanlığı

Kartal Belediye BaĢkanlığı T.C. KARTAL 2010 PERFORMANS PROGRAMI Kartal Belediye BaĢkanlığı KARTAL 2010 YILI PERFORMANS PROGRAMI Kartal Belediye BaĢkanlığı Kartal Belediye BaĢkanlığı ĠÇĠNDEKĠLER BAġKANDAN 4 I. GENEL BĠLGĠLER 5 I.1.

Detaylı

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN

ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN ZİRVEDEN İSKENDERUN A PANORAMİK BİR BAKIŞ: YAĞMURDA İSKENDERUN YELKENLİLERİN İSKENDERUN KÖRFEZİNDEKİ SİLUETİ (BALIKÇI BARINAĞI) İSKENDERUN VE KÖRFEZ GECEYE HAZIRLANIYOR DR. YUSUF H. CĠVELEK ĠSKENDERUN

Detaylı

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu

Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Fen Bilimleri Lisansüstü Eğitim Sempozyumu Yürütme Kurulu Prof. Dr. Yavuz COġKUN Prof. Dr. Ramazan KOÇ Prof. Dr. Canan ÖZGEN Prof. Dr. Erdem YAZGAN Prof. Dr. Ali DEMĠR Prof. Dr. Nail ÜNSAL Prof. Dr. Kemal

Detaylı

KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI. (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır.

KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI. (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır. KUMLUCA TĠCARET BORSASI 2014 2017 STRATEJĠK PLANI (Yönetim Kurulunun 14/08/2014 tarih ve 62 sayılı toplantının 7 nolu kararı ile onaylanmıģtır.) ĠÇĠNDEKĠLER SAYFA NO GĠRĠġ 3 STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 3

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı